ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ"

Átírás

1 Varsányi Judit: ALAPKÖVEK A JÓ STRATÉGIÁHOZ Megjelent a Marketing folyóirat 1990/2. számában A cikk szerzője a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem adjunktusa. Technológusként és fejlesztő mérnökként 15 évet töltött el a TAURUS vállalatnál. A stratégiai tervezést egy évtizede kutatja és oktatja az MKKE Ipargazdaságtan tanszékén. Az ECONOMIX Közgazdász Egyetemi Kisszövetkezet munkatársaként az elmúlt években számos iparvállalat stratégiai tervezőmunkáját irányította. Cikkében elméleti, módszertani kutatásait, gyakorlati tapasztalatait adja közre. A cikk kiemeli a stratégiai tervezés csapatmunka-jellegét és a diagnózis fontosságát. Érinti a távlati prognózisok tartalmát, és az időtáv megválasztásának szerepét a használható tervek készítésében. Az elmondottakat a szerző által oktatási célra készített ábrák szemléltetik. A szerző hangsúlyozza, hogy a jól felépített, őszinte vállalati helyzetkép és az erre épített oknyomozó diagnózis a vállalat fejlődésének előfeltétele. A diagnózis buktatói közül kiemeli a helyzetfelismerés hiányát, ami téves információkból, a helyzetértékelő képesség hiányából, avagy túlzott optimizmusból eredhet. Végül, a cikk érinti a diagnózis hasznosításának lehetőségeit, melyek bővebb kifejtése újabb tanulmányt érdemelne. Az ütőképes vállalati stratégiának kerete a távoli idő, távcsöve a szakértői prognózis, alapköve pedig a csapatmunka és a megalapozott vállalatdiagnózis. A helytálló, és kellően szigorú diagnózis megfelelő kiinduló alapot ad a reális stratégiai célok kijelöléséhez, és a hatékony terápiához. A diagnózis dinamizáló elemeit a szakértői prognózisok szolgáltatják. A jól meghatározott stratégiai időtáv pedig, mint a stratégiai döntések skeretes, részben kényszerít a távlati gondolkodásra, részben pedig értelmes korlátok közé szorítja az alkotó fantáziát. STRATÉGIAI CSAPATMUNKA A vállalati stratégia megalapozottságát és a sikeres megvalósítás esélyét növeli a csapatmunka. A stratégiában nem születnek egyszemélyű döntések: a koncepciók kialakítása vezérkari feladat. A döntéseket megalapozó információgyűjtő, információ-feldolgozó és döntéselőkészítő munka ugyancsak elképzelhetetlen egy sokszínű, kreatív alkotó közösség együttműködése nélkül. Tekintettel arra, hogy a stratégiai tervezés magasfokú témaismeretet, szakmai elmélyültséget, széleskörű piaci kitekintést, a vállalat kapcsolatrendszerének, külső és belső hatalmi viszonyainak széleskörű ismeretét igényli, a stratégia sikerét döntően meghatározza a team minősége. A magas felkészültség mellett szélsőséges emberi képességek is szükségesek lehetnek ahhoz, hogy a súlyponti kérdéseket érzékelő, az intenzív csapatmunkát pedig az alkotás igényével átélő, élénk szellemű, képzelőerővel és realitásérzékkel is megáldott szakemberek nívós stratégiai javaslatot készítsenek. A stratégiai tervezőmunkában sajátos információépítő, elemző, súlypontképző, alkotó és szintetizáló részfolyamatok váltják egymást, így a különféle emberi képességek dinamikusan váltakozva kapnak fontos szerepet. 1

2 A team megalakításának első mozzanata a szempontgyűjtés, amihez az alábbiakban ajánlott listánkat a vállalat vezetőinek célszerű kiegészítenie. Második lépésben a szóba jöhető szakemberek alkalmasságvizsgálatát tartjuk szükségesnek, melynek szempontjai a következők: szakismereti elmélyültség, szaktekintély, piacismeret, üzleti érzék, kapcsolatteremtõ és együttmûködési készség, tanulási, önfejlesztési képesség és hajlandóság, sajátos ismeretek. A team-tagok kiválasztásában pszichológiai tesztek is segíthetnek, de méginkább hasznos a csapatmunka-tréning, melynek során a külső team-irányító, és a leendő team-tagok kölcsönösen eldönthetik, hogy kikkel dolgoznának együtt legszívesebben. A vállalati szakemberek egymásról alkotott véleményét is célszerű figyelembe venni a team összetételének véglegesítésénél. Jól bevált megoldás, miszerint egy bővebb létszámmal induló team tagjai közül a természetes és irányított skiválasztódássals alakul ki a team végleges összetétele. A team-munka szakismeret-igényének kiemelt területei lehetnek a következők: anyagismeret, technológiai tudás recepturális összetételek, hatóanyagok, hatásmechanizmusok állagmegóvás, tárolás, anyagmozgatás, szállítás a vállalat piaci siker- és kudarcélményei az elmúlt esztendõkben a különféle fogadó piacok, iparágak igényszintje, igényszerkezete, rangosabb szállítói, vállalkozói versenytársak, szállítók, kooperációs partnerek nemzetközi és hazai termelékenységi, hatékonysági mutatók hagyományos és szokatlan alkalmazásmódok, felhasználási területek, piaci rések gazdálkodási, pénzügyi ismeretek. A team-tagok kiválogatásánál olyan emberi adottságokat kell előnyben részesíteni, mint pl.: alkotóképesség, szellemi frissesség, memória, aktivitás lényeglátó alkat, a válogatás és súlyozás képessége kombinatív készség az oksági összefüggések felismerésének képessége intuitivitás, bizonyos fokú látnoki képességek csapatszellem, együttmûködési készség határozottság, állhatatosság, türelem a vállalathoz kötõdõ lelkület nagyfokú szellemi önállóság, véleményformálási képesség és készség a csapatmunkát kifejezetten akadályozó negatív jellemvonások hiánya. A megadott szempontrendszerből a vállalat érintett vezetőivel közösen célszerű kiválasztani a legfontosabbakat, és ezeket előtérbe helyezni a tagok megbízása során. A teambe minden esetben célszerű delegálni általános és szakterületi mérnököket, közgazdász, üzemgazdász, piackutatási, kereskedelmi és átfogó nemzetközi kapcsolatokat ismerő szakembereket. Fontos, hogy a stratégiai team tagjai feltétlenül kompetens személyek (felső és középvezetők) legyenek, nagy vállalatismerettel és széles világpiaci kitekintéssel, valamint a szükséges esetekben döntési képességgel és hajlandósággal. A team-tagság létszámának alsó határát az igényelt ismerettömeg, és munkavolumen, felső határát pedig a kommunikációs tűrőképesség határozza meg. Ennek megfelelően fős team létszám javasolható. A munka sikere érdekében az is fontos, hogy a leendő team-tagokat személyre szóló Megbízólevélben maga a vállalat igazgatója kérje fel az alkotó együttműködésre, továbbá biztosítsa a teamet saját személyes érdeklődéséről és támogatásáról. 2

3 A STRATÉGIAI MOZGÁSTÉR KERETE: AZ IDŐ A vállalatok stratégiai mozgásterét alapjában két tényező határozza meg: a környezet által kínált lehetőségek, és a saját lendület. A vállalat környezete sokszínű - megtalálhatók benne a piaci versenyt generáló elemek csakúgy, mint a megszokottság, hagyományok, természetes és mesterséges korlátok. A stratégiában a vállalati környezet szélsőségesen kedvező és előnytelen elemei érdemelnek figyelmet, mert ezek hatásaival hosszabb távon számolni kell. A stratégiában több fontos időhorizontot különböztetünk meg: a működési kör alakításának, a stratégiai prognózisoknak, a termelési szerkezet stratégiai egységeinek, a stratégiai tervnek, és a megvalósítására hivatott fontosabb stratégiai (innovációs és szerkezetalakítási) akcióknak időnként egymástól igen eltérő időtávját. A stratégiai tervezésben szerepet játszó folyamatok, események követésének időhorizontját a vállalat életére jellemző innovációs ciklusok hossza, valamint az előrelátás szükséges és lehetséges időtávja határozza meg. A belátható időtáv becsléséhez a múltbéli ciklusok törvényszerűségeit igyekszünk kivetíteni a távolabbi jövőbe, miközben előre jelezzük a várható, nagyobb jelentőségű környezeti változásokat. A vállalatok egyes üzletágainak jellemző időtávjai esetenként igen eltérők, ezért az uralkodó fontosságú egy-két üzletág határozza meg a tervezés minimálisan szükséges időtávját. A jövőbeni változásokra történő felkészülés kényszere minél messzebbre tekintő jóslatokat követelne meg, miközben a prognosztikai lehetőségek viszont korlátok közé szorítják a tervezők elképzeléseit. A helyesen megválasztott időtávnak biztos keretet kell adnia a fejlesztési döntésekhez - annak érdekében, hogy a vállalatnak mindig legyenek készenlétben ígéretes innovációs akciói, továbbá optimális szakaszban lévő termelési ágai, melyek jövedelme finanszírozni képes az aktuális innovációt. A működési kör időtávja az adott termelési kultúra jellegétől, az átállás időigényétől függően 20 évtől akár 100 évig is terjedhet (utóbbival akkor kell számolni, ha pl. egy fafeldolgozó vállalat új fafajták telepítésével és termőre fordulásával is számolni kíván jövőbeni működési körének alakítása keretében). A termelési szerkezet jellemző időtávjait a kiemelt fontosságú termékek-technológiák piaci életgörbéjének hossza, valamint a hozzájuk kapcsolódó fontosabb termelőeszközök és szakismeret avulási-megújulási életciklusai fogják keretbe - itt 5 évtől akár 15 évig tartó ciklusokkal is kell számolni. A stratégiai akciók időtávja igen erősen függ az adott akció jellegétől, erőforrásigényétől, átfutási idejétől, és piaci-gazdasági hatásainak lefutásától; egy alapozó marketing akció két év alatt is lefuthat, míg egy nagyobb beruházás a legjobb esetben is 5-8 évet, egy kutatásra épített termékfejlesztési akció (pl. egy új gyógyszerhatóanyag kifejlesztése) pedig - a kötelező egészségügyi procedúrákat is beszámítva - akár évet is igénybe vehet. Végül, a stratégiai terv időhorizontját a domináns termék-technológia-piac egységek ssúlyozottan átlagolts ciklusideje szerint - általában 8-15 éves időtartamon belül - célszerű meghatározni. NAGYLÉPTÉKŰ JÓSLATOK A dinamikus változások előrejelzésének nagy jelentősége van a stratégiában. A vállalat termelőképességében és a környezeti feltételekben ugyanis egymást követő, ciklusos avulási-megújulási folyamatok zajlanak le, és e ciklusok ismerete igen fontos ahhoz, hogy egyes kedvező vagy kedvezőtlen események előre láthatók és befolyásolhatók legyenek. A környezeti feltételek között kétféle fejlődési folyamatnak van döntő szerepe: a szükségleti fejlõdésnek, és a tudományos-technikai fejlõdésnek. 3

4 Az ütőképes stratégia célja, hogy a vállalat termelőeszközeit, technológiáit hosszabb távon a tudományos-technikai fejlődéshez, kibocsátásait (termékeit, szolgáltatásait) pedig a szükségleti fejlődéshez igazítsa. A stratégiai prognosztika feladata, hogy feltárja a szükségletek és a tudománytechnika világában várható olyan változásokat, fejlődési irányokat, eseményeket, melyek a stratégiai célok elérését segítik vagy akadályozzák. A tudományos-technikai, és a szükségleti fejlődés egyaránt hozhat rendkívüli változásokat is, melyek forradalmi hatást gyakorolnak a technika színvonalára, és a piaci erőviszonyokra. A piaci versenyben az a vállalat nyerhet, amelyik lépést tud tartani ezekkel a változásokkal. A stratégiai tervezőknek fontos feladata, hogy előre jelezzék a vállalat működési területén esetleg előforduló forradalmi változásokat, s megtervezzék a vállalat reakcióit az ilyen változásokra. A stratégiai terv sbiztos sávjáts a jól előrelátható, egyenletes ütemű, meglepetésektől mentes műszaki, piaci, gazdasági fejlődési folyamatok képezik. Bizonyos esetekben a változatlan állapot esélye is jelenthet biztos kiindulópontot. Lényeges, hogy alaposan megvizsgáljuk, kizárható-e az érintett tevékenységi körben olyan jellegű és erejű forradalmi változás, ami együtt járhat a vállalat hagyományos termelési, piaci, gazdasági pozícióinak elvesztésével, vagy jelentős gyengülésével. A hosszútávú előrelátást korszerű, szakértői prognózismódszerek segítik (3.ábra). Ezek a módszerek intuitív szakértői prognózisokat szolgáltatnak a legvalószínűbb fejlődési irányokra-arányokra. Más típusú prognózisokat a stratégiai tervezés kevésbé használhat, mert irreális lenne olyan változékony értékmutatókra, mint pl. az árbevétel, vagy valamely szabályozó, évtizedes előrejelzéseket készíteni. A stratégiai terv - jellegénél fogva - elsősorban pozíciócélokat és ezek elérésére alkalmas innovációs akciókat foglal magában. A várható arányváltozásokra, minőségi fejlődésre, jövőbeni erőviszonyokra utaló jóslatok jól megalapozhatják az ilyen célú tervezőmunkát akkor, ha a prognózisok megbízható információkra, közöttük is igényes nemzetközi összehasonlításokra épülnek, és ha hasznosítani képesek egy stratégiai tervező csapat kreatív, intuitív adottságait. A stratégia megalapozásához célszerű elkészíteni néhány célirányos népgazdasági, világgazdasági prognózist, ami tartalmazza az egyes profilokba tartozó technológiák, termékek hosszútávú szükségleti és technikai fejlődésében megjósolható minőségi változásokat, ugrásokat. Ide tartoznak a kiemelt népgazdasági fejlesztési programok, és a vállalat bekapcsolódási esélyei. A környezeti kapcsolatok alakulásának főbb tendenciáit a kritikus pontokra irányítva úgy kell összefoglalni, hogy abban a kedvező helyzet megváltozásának valószínű okai is szerepeljenek. A kapcsolatfejlesztésben kiemelt helyet kell adni a beszállítói és kooperációs partnereknek, valamint egyes kutató-fejlesztő intézeteknek. Egyes környezeti tényezőket mint vonzerő-elemeket kell szerepeltetni a hosszútávú esélyprognózisok között. Ezek a vállalat különféle diverzifikációs elképzeléseit hivatottak alátámasztani. A távlati prognózisok legértékesebb elemei azok a forradalmi változást ígérő jóslatok, melyek új szükségleteket generálnak, és ezzel új piaci lehetőségeket nyitnak meg a vállalat előtt. Alaposan végig kell gondolni, hogy az olyan változások, mint pl. a csúcsminőség megjelenése a piacon, új fizikai elven működő termékek, berendezések milyen kedvező hatásokat hoznak a vállalat jövőjében. A forradalmi újdonságok valószínű megjelenésének várható legkorábbi időpontja fontos stratégiai prognózis-elem; meg kell adni a bekövetkezése esetén igen komoly hatással járó forradalmi újdonságok kizárásának esélyét, azaz a vállalat hagyományos pozícióinak megőrzéséhez fűzhető remények indokoltságát a belátható stratégiai időhorizonton. 4

5 DIAGNOSZTIKAI ALAPOZÁS A hazai vállalatoknak - elavult termelési tényezőik és aligha versenyképes termelési szerkezetük ismeretében - erősen meg kell küzdeniök az újonnan előállott versenyben. Azok a vállalatok, melyeknek vezetői komolyan veszik a kihívást, és átérzik a túlélés kényszerét, tapasztalataink szerint igen alapos helyzetelemzésre építik stratégiájukat. A helyzetelemzés kiterjed a múltbéli siker- és kudarcélmények megvitatására, a versenytársak sikereinek átgondolt elemzésére, a fejlesztő kapacitás sokoldalú értékelésére. Ha e törekvés a vállalat felső vezetőjének személyes elkötelezettségével, becsvágyával találkozik, akkor a stratégiát a fejlett management megvalósítására irányuló elképzelések is gazdagítják, és mindez hosszabb idő után meghozza gyümölcsét. A stratégiai vállalatdiagnózis helyzetképet és jövőképet vázol fel, a vállalat erős és gyenge oldalainak kiemelésével - annak érdekében, hogy célokat tűzhessünk ki hosszabb távra, meghatározhassuk távlati céljaink realitását, és becsülni tudjuk a várható környezeti változások által előrevetített esélyek, veszélyek valószínűségét, jövőbeni műszaki-piaci-gazdasági hatásait. A megbízható vállalatdiagnózis gondos információs előkészítést, és sokoldalú közelítést feltételez, továbbá alapos szakmai, szakmaközi ismereteket, világméretű kitekintést, és mindenek előtt a kompetens vállalati szakemberek aktív és kreatív team-munkáját. Az információs megalapozás a jó diagnózis elemi kelléke - ennek tartalmi ismertetése azonban meghaladná e munka kereteit. Mind több hazai vállalat ismeri fel, hogy végképp kimerültek a kormányzati támogatás forrásai. A vállalatvezetői gárda fokozatos kicserélődésével remélhetően tovább erősödik az önálló jövőformálás igénye és szándéka egy-egy vállalatnál. Ezeknek a vállalatoknak pedig a stratégia-elmélet és módszertan eszköztárából többet kell kínálni ahhoz, hogy a stratégiai terv tartalmas, meggyőző, és reális legyen. Örvendetes, hogy a vállalatdiagnosztika - ami a jó stratégia alapköve - végre megtalálhatja méltó helyét a vállalati döntéselőkészítésben. Mivel azonban a neves külföldi tanácsadó cégek (pl. a Price Waterhouse cég) segítségével készülő vállalatértékelések többnyire az átalakulási igényhez kapcsolódnak, megállapításaik és következtetéseik nem feltétlenül jelennek meg az adott vállalat hosszútávú stratégiájában. A stratégiai elemzés fontosabb területeit az 5.ábra szemlélteti. A vállalat ütőerejének négy alappillére: az illeszkedőképesség, vagyonérték, funkcionális érték és a vállalat fejlődőképessége. A négy terület közül a vállalat értékének van kiemelkedő szerepe, mert ezzel hozhatók szoros kapcsolatba a vállalat induló pozíciói. A négy pillérhez egy-egy erős szálon kapcsolódik a termelési szerkezet versenyképessége, nemzetközi összehasonlítás és távlati kritériumok alapján. Erről a diagnosztikai területről a MARKETING 1988/1.számában számoltunk be bővebben. A stratégiai elemzés vetületei az elemzés jellemző szakaszainak, szélsőségeinek tartalmát adják meg (6.ábra). A múlt-jelen-jövő vetületben végzett elemzések a fontosabb termelési tényezők avulásimegújulási ciklusait világítják meg abból a célból, hogy törvényszerű múltbéli eseményeket vetíthessünk át a távolabbi jövőbe a felkészülés megkönnyítésére. A szélsőségek kiemelésének azért van nagy szerepe a stratégiai diagnosztikában, mert csakis a vállalat erős pontjaival találkozó nagy esélyek hozhatnak kiemelkedő jövőbeni gazdasági sikereket, és elsősorban a vállalat gyenge pontjait fenyegeti a konkurencia előtérbe kerülésének, a piaci pozíciók megrendülésének veszélye. A DIAGNÓZIS BUKTATÓI A téves vállalatdiagnózis veszélyes terápiai melléfogáshoz vezethet. Még veszélyesebb azonban, ha a diagnózis meg sem jelenik a hosszútávú tervezőmunkában. A diagnózis nélkül elkészült stratégiai terv 5

6 rendszerint szórt és következetlen célrendszerhez vezet, sok-sok irreális vagy túlzottan általánosított céllal. Az ilyen stratégiák a fennálló veszélyhelyzeteket - azok fel nem ismerése folytán - konzerválják, mivel nem építenek ki tartós védekező mechanizmusokat a gyenge vállalati adottságok területén. Helyzetismeret hiányában egy sor kihasználatlan esély növeli a vállalat elszalasztott lehetőségeinek, elmaradt hasznának tömegét. Az orvosdiagnosztikai gyakorlatban számos oka lehet egy téves diagnózis felállításának, így pl.: tünethiány elfedett tünet tünetek halmozódása téves vagy hiányos érzékelés, s végül: téves következtetések. A tünethiányt a vállalatdiagnosztikai gyakorlatban úgy lehet kiküszöbölni, hogy alapos informáltságra törekszünk, és következetes módszereket alkalmazunk a vállalat múltbeli sikereinek és kudarcainak feltárására. E munka sikere érdekében az információkat típusaik szerint, a múltéli eseményeket pedig sikertényezők, kudarcokozók szerint csoportosítani kell, törekedvén arra, hogy egyetlen lényeges ismérv vagy információ se kerülje el a felmérők figyelmét. Elfedett tünetek akkor fordulnak elő, ha a vállalatértékelő szakemberek értékrendjében fontos, a valóságban azonban elenyésző jelentőségű tényezők elnyomnak egy-egy lényeges eseményt, adottságot. A tünetek halmozódása azzal a veszéllyel jár, hogy nem derül fény a segítő és ártó események időrendi, logikai, okozati összefüggéseire, ami a terápiát nehezítheti, avagy lehetetlenné is teheti. A hiányos vagy téves érzékelést okozhatja emberi készséghiány, szakmai felkészületlenség, valamint módszertani eszközök hiánya. Közülük legveszélyesebb az ítélőképesség hiánya, mert ez sem szakmai képzéssel, sem módszerekkel nem pótolható. Téves diagnózis akkor is előállhat, ha az egyes diagnosztikai területeket a vállalat szakemberei nem azonos informáltsággal és igényességgel térképezik fel. További tévedés forrása az a meggyőződés, hogy ami a vállalatnak nincsen birtokában, az nem is igazán fontos - legyen az akár termék, piac, tevékenység vagy ismeret. Téves vállalatdiagnózishoz vezethet az olyan önértékelés is, amiben túlnyomórészt statikus megállapítások szerepelnek. Az önértékelés további buktatóját hordozzák a tévesen meghatározott fejlődési-elavulási ciklusok, melyek az adott vállalat műszaki állapotára és piaci helyzetére jellemzők. A vállalati gyakorlatban a téves diagnózisnak két véglete fordul elő: a túlzottan derűlátó, és a túlzottan pesszimista önértékelés. Az első esetben a vállalat hajlamos lesz a kalandor vállalkozásokra, túlméretezett célok kitűzésére, erőinek szétforgácsolására. A második esetben a vállalati passzivitás egyre nagyobb elmaradottsághoz, visszafejlődéshez vezet - ennek végső következménye pedig az értékes emberek szórványos, majd tömeges elvándorlása, a vállalat megújulási készségének elhalása. A téves diagnózisra alapozott stratégia elsősorban egyes rögeszmék továbbélését tartósítja, és mindenek előtt a technokrata fejlesztéseknek enged továbbra is tág teret. Ha a diagnózisban nem szerepel első helyen a marketing, a minőség és a piaci szükségletre alapozott fejlesztés igénye, akkor a stratégia legjobb esetben is csak lépegető, javítgató cselekvési programja lesz a vállalatnak. Mivel pedig a piaci harc egyre élesedik, és a minőséggel szembeni elvárások fokozódnak, az elforgácsolt fejlesztési erők nem a felzárkózást segítik elő, hanem a vállalat és konkurensei közötti résméret növekedését. AZ ÖNÉRTÉKELÉS HASZNOSÍTÁSA A stratégiai tervezés és vezetés módszertani eszköztára legtöbbet a következtető képesség formálásában, és a következtetések egyértelmű hasznosításában segíthet. E célra ma már - szakkönyvek gazdag 6

7 választéka mellett - különféle információs és módszertani ajánlások, diagnosztikai modellek, tervezési forgatókönyvek is hozzáférhetők. A stratégiai célú, alkotó folyamatban különös hangsúlyt kap az elmaradt haszon hosszútávú értelmezése. Minden stratégiai döntés során alaposan meg kell fontolni, hogy az adott fejlesztési akció valóban a legalkalmasabb-e a célok elérésére. Fontos kérdés, hogy milyen tartós pozíciót nyerhetnénk el egy adott fejlesztési erőforrás másirányú hasznosításával. A struktúrafejlesztés és a képességfejlesztés a jó stratégiának két elválaszthatatlan eleme. A jól felállított diagnózis alapján hatásos terápiai javaslatok adhatók a vállalat működőképességének fejlesztésére, a termelési szerkezet versenyképességének növelésére, s mindezek következményeként a jövedelmezőség, tőkeerő, likviditás fokozására és a vállalat hírnevének öregbítésére. 7

STRATÉGIA - MÓDSZERKÖZELBEN

STRATÉGIA - MÓDSZERKÖZELBEN Varsányi Judit: STRATÉGIA - MÓDSZERKÖZELBEN Megjelent a Marketing folyóirat 1990/1. számában A hazánkban felgyorsult változások hatására minden eddiginél élesebb fénybe került a vállalatok működőképességének

Részletesebben

Nagyváthy János Középiskola

Nagyváthy János Középiskola Nagyváthy János Középiskola Somogyi TISZK Középiskola és Szakiskola Dráva Völgye Tagintézményének Nagyváthy János Szakképzője Csurgó, Iharosi u. 2. Tel: 82/471-031 Fax: 82/471-776 E-mail: titkarsagcsurgo@freemail.hu

Részletesebben

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI

REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT ALAPJAI Dr. Dudás Zoltán REPÜLÉSBIZTONSÁGI KOCKÁZAT, REPÜLÉSBIZTONSÁGI FELE- LŐSSÉG A szerző megkísérli felvázolni a repülésbiztonsági kockázat kezelésének alapvető metódusait, és bemutatni a légiközlekedés szereplői

Részletesebben

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei

Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Bocz János Jéghegyek. Tévhitek, avagy a magyar nonprofit szektor mélyrétegei Az újkori magyar civil, nonprofit szektor az idei évben ünnepli 20 éves születésnapját. Ilyen alkalmakkor a témával foglalkozó

Részletesebben

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK

ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK ÚTMUTATÓ KÖZBESZERZÉSI SZAKEMBEREK számára az európai strukturális és beruházási alapok által finanszírozott projektek közbeszerzési eljárásai során elkövetett leggyakoribb hibák elkerüléséhez A Europe

Részletesebben

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4

1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 Tanodasztenderd 1 TARTALOM 1. A TANODASZTENDERD CÉLJA... 3 2. A TANODA MEGHATÁROZÁSA... 3 3. A TANODA CÉLCSOPORTJA... 3 4. A TANODA FELADATAI... 4 4.1. Tudatos életpálya-építés támogatása... 4 4.2. Egyéni

Részletesebben

Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben

Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben AZ ÜZEMFENNTARTÁS ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEI 1.01 2.08 Gépgyártó cégek karbantartó javító szolgáltatásainak szerepe a piaci versenyben Tárgyszavak: szerviz; szolgáltatás; piac; gépgyártás; szerszámgép. A gépiparban

Részletesebben

A TERMÉK. A termék marketing szempontból:

A TERMÉK. A termék marketing szempontból: A TERMÉK A termék marketing szempontból: Termék mindaz, ami a piacon figyelemfelkeltés, megszerzés, felhasználás, vagy fogyasztás céljából felkínálható, és amely valamilyen szükségletet vagy igényt elégíthet

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Hadtudományi Doktori Iskola Agyi érkatasztrófák kezelése a MH Honvédkórházban: a személyi állomány sürgősségi ellátásának megszervezése

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TISZAFÖLDVÁRI HAJNÓCZY JÓZSEF GIMNÁZIUM HUMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM:037 923 187/3/2015. számon jóváhagyom! Tiszaföldvár, 2015. szeptember 1. Baczúr István intézményvezető

Részletesebben

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK

VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK VÁLLALATI INFORMÁCIÓS RENDSZEREK, INTERNETES TECHNIKÁK A digitális gyár mint a termékéletciklusmenedzsment megvalósításának központi eleme A termékéletciklus-menedzsment lényege az üzleti folyamatok olyan

Részletesebben

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők

A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Forray R. Katalin Híves Tamás A foglalkoztatottság és a munkanélküliség szerkezetét befolyásoló társadalmi-területi tényezők Az OFA/6341/26 sz. kutatási összefoglaló Budapest, 2008. március 31. Oktatáskutató

Részletesebben

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György

AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN. SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György SAIAMONNE HUSZTY Anna-BOGEL György AZ ÉRTÉK NYOMÁBAN Az érték" a modern vállalatvezetés egyik kulcsszava. A legtöbbször a tulajdonosok és a vevők számára előállított értékről beszélünk, de az is világos,

Részletesebben

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl *

A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * A hazai szilikátipar jövõjét meghatározó tényezõkrõl * Kunvári Árpád A jelenbõl a jövõ felé menve a legfõbb útmutatásokat a múlt tanulságai adják. Fõleg egy olyan helyzetben, mint amiben most az EU-hoz

Részletesebben

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA

CÉLZOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PI- ACI VIZSGÁLATA Prof. Dr. Piskóti István - Dr. Molnár László - Gulyásné Dr. Kerekes Rita - Dr. Nagy Szabolcs - Dr. Dankó László - Dr. Karajz Sándor - Dr. Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika (5. munkacsoport) CÉLZOTT TERMÉKEK

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Magyarország felszínborítottságának lehetőségei az éghajlatvédelemben

Magyarország felszínborítottságának lehetőségei az éghajlatvédelemben Magyarország felszínborítottságának lehetőségei az éghajlatvédelemben Összefoglaló B E V E Z E T É S, A M U N K A C É L J A Amikor az éghajlatváltozás szempontjából próbáljuk a mezőgazdaság lehetőségeit

Részletesebben

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1

A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 A VÁLLALATI VÁLSÁGMENEDZSELÉS GAZDASÁGUNKBAN, AVAGY HOGYAN (NE) MENEDZSELJÜNK!? DR. KATITS ETELKA 1 Összefoglalás: A tanulmány betekintést ad a válságba került hazai társaságok válságának jelzéseibe és

Részletesebben

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015.

A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum Pedagógiai Programja 2015. 1. Nevelési program 1.1 Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai A Nyíregyházi Szakképző

Részletesebben

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok

Tananyagfejlesztés: Új képzések bevezetéséhez szükséges intézményi és vállalati szervezetfejlesztési módszertani feladatok KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán

Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Molnár Katalin A rendészettudósok új generációja? Kiemelkedő szakdolgozatok a Rendőrtiszti Főiskola MA szakának első évfolyamán Sikeresen befejezték tanulmányaikat a Rendőrtiszti Főiskola mesterszakának

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

Tárgyszavak: celluláris gondolkodás; gyártási cella; irodai cella; információszállítási cella; adminisztrációs tevékenység.

Tárgyszavak: celluláris gondolkodás; gyártási cella; irodai cella; információszállítási cella; adminisztrációs tevékenység. A VÁLLALATVEZETÉS EGYES TERÜLETEI Az irodai munka korszerűsítése. A celluláris elv érvényesítése A különböző vállalati szervezeteknél az elmúlt két évtizedben végrehajtott reorganizáció elkerülte az irodai

Részletesebben

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől

3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől -1- -2- -3- -4- 3/2013 BJE: I. 1 Az emberölés elhatárolása az élet és testi épség elleni egyéb bűncselekményektől Magyarország Alaptörvényének II. Cikke alapvetésként rögzíti, hogy mindenkinek joga van

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE

PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE PEST MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE 2013. ÉVI 7/3. SZÁM A MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 2013. december 10. PEST MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ JAVASLATTEVŐ FÁZIS II. kötet 2. melléklet a Pest

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005 KEIRDI Kutatási Szolgáltatás Design: RIQ & Lead modell. Interdiszciplináris kutatói teamek felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre az alapkutatás és a célzott alapkutatás területén TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0005

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ

A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ A BARANYA MEGYEI TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ TÁRSADALMI, GAZDASÁGI ÉRTÉKELÉSE Készült a területfejlesztési koncepció, a területfejlesztési program és a területrendezési terv tartalmi követelményeiről,

Részletesebben

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG

(Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG 2009.5.9. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 107/1 II (Közlemények) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ KÖZLEMÉNYEK BIZOTTSÁG A Bizottság Közleménye Italok csomagolása, betétdíjas rendszerek

Részletesebben

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja

A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja A Zrínyi Ilona Gimnázium pedagógiai programja Nevelési terv Miskolc, 2013. 1 1. Küldetésnyilatkozat Iskolánk, a Zrínyi Ilona Gimnázium, Miskolc város és környékének elismert, népszerű és eredményesen működő

Részletesebben

A környezetpolitika és támogatási háttere Németországban

A környezetpolitika és támogatási háttere Németországban ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK 1.2 A környezetpolitika és támogatási háttere Németországban Tárgyszavak: környezetpolitika; támogat; vállalati gazdálkodás; Németország. A környezetpolitika támogatási stratégiáiban

Részletesebben

A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ-

A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ- A WWF MAGYARORSZÁG ÉRTÉKELÉSE A VÍZGYŰJTŐ- GAZDÁLKODÁSI TERV 2015, VITAANYAG CÍMŰ DOKUMENTUMRÓL 2015.08.31-ei határidővel közzétett vitaanyag Tisztelt kollégák! Az országos VGT2 vitaanyag véleményezésében

Részletesebben

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására

Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Pedagógusjelöltek felkészítése hátrányos helyzetű tanulók integrált oktatására Összeállította: Fejes József Balázs SZTE BTK Neveléstudományi Intézet 2011 Tartalom A pályázat célkitűzései és háttere...

Részletesebben

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9.

AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR. Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. AZ ÉPÜLETÁLLOMÁNNYAL, LÉTESÍTMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ESZKÖZTÁR Prof. Dr. Zöld András Budapest, 2015. október 9. Click to edit Master title FELÚJÍTÁS - ALAPFOGALMAK Hőátbocsátási tényező A határolószerkezetek,

Részletesebben

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése

2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2 Strukturális reformok a felsőoktatásban A ciklusos képzési rendszer bevezetése 2.1 A Bologna rendszerű képzés A Bologna-folyamat célja az európai felsőoktatás harmonizációja mely által a magyar felsőoktatás

Részletesebben

Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól

Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének szempontjairól Útmutató a Pénzügyi vállalkozások számára az engedélyezés eljárások során benyújtandó üzleti tervek értékelésének 2015. szeptember 30. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 3 I. ÁLTALÁNOS ALAPELVEK 3 II. AZ ÜZLETI

Részletesebben

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban

Összehasonlító elemzés. A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Összehasonlító elemzés A politikai pártok finanszírozása a visegrádi országokban és Észtországban Főbb megállapítások Az egyes országok jogi szabályozásának különbségei ellenére megállapítható, hogy valamennyi

Részletesebben

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat

BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA. I. kötet: Megalapozó vizsgálat BONYHÁD INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA I. kötet: Megalapozó vizsgálat Projekt azonosító: DDOP 6.2.1/K 13 2014 0002 Dél Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis és középvárosokban

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2015. Székesfehérvár, Munkácsy Mihály utca 10. 1 MOTTÓNK: Félig sem olyan fontos az, mit tanítunk gyermekeinknek, mint az, hogy tanítjuk. Amit az iskolában tanultunk, annak legnagyobb

Részletesebben

(Gondolatok az épített környezethez kapcsolódóan) A "fenntartható fejlődés" típusú forgatókönyv érvényesülésének esete

(Gondolatok az épített környezethez kapcsolódóan) A fenntartható fejlődés típusú forgatókönyv érvényesülésének esete A TERMÉSZETI ÉS ÉPÍTETT KÖRNYEZET VÉDELME ÉS FEJLESZTÉSE (Gondolatok az épített környezethez kapcsolódóan) A "fenntartható fejlődés" típusú forgatókönyv érvényesülésének esete A "fenntartható fejlődés"

Részletesebben

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól

JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól JELENTÉS az általános iskolai oktatás minőségének javítását szolgáló intézkedések ellenőrzésének tapasztalatairól 2002. június 0219 Az ellenőrzést felügyeli: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés

Részletesebben

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

3.1. Alapelvek. Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés 3. A GYÁRTERVEZÉS ALAPJAI A gyártervezési folyamat bemutatását fontosnak tartottuk, mert a gyártórendszer-tervezés (amely folyamattervezés) része a gyártervezési feladatkörnek (objektumorientált tervezés),

Részletesebben

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés

Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara. Dr. Székely Csaba. Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul. Vállalati tervezés és fejlesztés Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kara Dr. Székely Csaba Agrár-gazdaságtan 8. AGAT8 modul Vállalati tervezés és fejlesztés SZÉKESFEHÉRVÁR 2010 Jelen szellemi terméket a szerzői jogról szóló

Részletesebben

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Esztergály Mihály Általános Iskola. Pedagógiai Programja A Csomádi Esztergály Mihály Általános Iskola Pedagógiai Programja (kiegészített, átdolgozott változat) 2008. A képviselőtestület jóváhagyta: 2008. jan. 21-én határozat száma: 9/2008 (01.21.) 1 II. Az intézmény

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG

BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG BALMAZÚJVÁROSI KISTÉRSÉG PRIORITÁSOK ÉS PROGRAMOK Készítette: ProKat Mérnöki Iroda Kft. 2010. augusztus 1 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 II. HELYZETELEMZÉS KÖVETKEZTETÉSEI...6 1. A helyzetelemzés legfontosabb

Részletesebben

A vállalkozás beszámolója

A vállalkozás beszámolója Vállalati pénzügyek 2. előadás A vállalati működés értékelése, pénzügyi mutatószámok A vállalkozás beszámolója A Magyarországon tevékenykedő vállalkozások működésükről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetükről

Részletesebben

Előzetes felmérésünk szerint Cecén eddig nem volt fontos szempont az eltérés árának. megmutatnák nekik az egyezőség árát is, ugyanis

Előzetes felmérésünk szerint Cecén eddig nem volt fontos szempont az eltérés árának. megmutatnák nekik az egyezőség árát is, ugyanis I./I. A KÖZINTÉZMÉNYEK É KÖLTSÉGHATÉKONYABB ÉS / VAGY EREDMÉNYESEBB MŰKÖDÉSÉRE IRÁNYULÓ SZERVEZET ÁTALAKÍTÁSI PROGRAMOK KIDOLGOZÁSA -BEVEZETŐ- Előzetes felmérésünk szerint Cecén eddig nem volt fontos szempont

Részletesebben

Sarkadi Általános Iskola

Sarkadi Általános Iskola Sarkadi Általános Iskola Pedagógiai Programja 2015. 0 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei... 3 1.1.1. Az nevelő-oktató munkánk sajátos pedagógiai

Részletesebben

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés

A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés A vidéki városi terek átalakulása Magyarországon szuburbanizáció és dzsentrifikáció az átmenet korszakában Kutatási zárójelentés Kutatásunkban a magyarországi városi terek átmenet korszakára jellemző átalakulásának

Részletesebben

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6.

Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró. Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. Széplaki Erzsébet érdemes tankönyvíró Szövegértés-szövegalkotás tanári kézikönyv 6. szövegertes6_kk_2014_ok.indd 1 SZÉPLAKI ERZSÉBET a Tankönyvesek Országos Szövetségétől 2008-ban elnyerte az Érdemes tankönyvíró

Részletesebben

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban

Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Fekete Dávid: Az EU regionális politikájának városfejlesztést támogató új eszközei a 2014-2020- as programozási időszakban Bevezetés Európa történetében a városok hosszú évszázadok óta kiemelkedő szerepet

Részletesebben

Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken

Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken A MÛANYAGOK ELÕÁLLÍTÁSA ÉS FELDOLGOZÁSA Beszívódások és sorja a fröccsöntött termékeken Tárgyszavak: műanyag-feldolgozás; fröccsöntés; beszívódás; sorjaképződés; szerszámmódosítás; hőelvezetés; gázzal

Részletesebben

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október 13-i ülésére

Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október 13-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 1311-8/2009. Előterjesztés A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. október

Részletesebben

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS

UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS UNIÓS BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS FŐOSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK REGIONÁLIS FEJLESZTÉS A STRUKTURÁLIS ALAPOK, VALAMINT AZ ÁLTALÁNOS (GAZDASÁGI) ÉRDEKŰ SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA

Részletesebben

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90

Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 2013 Pedagógiai program ÁRPÁD SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLLÉGIUM SZÉKESFEHÉRVÁR SEREGÉLYESI ÚT 88-90 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet)

A negatív kampányok sikerességéről és buktatóiról (Kovács János vezető elemző, Iránytű Intézet) A negatív kampa nyok sikeresse ge ro l e s buktato iro l Kovács János vezető elemző Negatív kampányról akkor beszélhetünk a politikában, ha egy politikus vagy politikai párt egy másik politikus vagy politikai

Részletesebben

A DIAGNOSZTIKA, MINT PIACI SZOLGÁLTATÁS. MEGFONTOLÁSOK A MŰSZAKI / GAZDASÁGI OPTIMUM MEGHATÁROZÁSÁHOZ

A DIAGNOSZTIKA, MINT PIACI SZOLGÁLTATÁS. MEGFONTOLÁSOK A MŰSZAKI / GAZDASÁGI OPTIMUM MEGHATÁROZÁSÁHOZ A DIAGNOSZTIKA, MINT PIACI SZOLGÁLTATÁS. MEGFONTOLÁSOK A MŰSZAKI / GAZDASÁGI OPTIMUM MEGHATÁROZÁSÁHOZ (Görgey Péter, Ovit Rt.) Szakszolgálati vezetõként évtizedes piaci tapasztalatokat szereztem mind diagnosztikai

Részletesebben

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$

Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ DR. GÁL JÓZSEF Budapesti Műszaki Egyetem Kapacitív áramokkal működtetett relés áramkörök BTO 621.316.92S:621.318.B7:S21.3S2.$ A cikk cím szerinti témáját két, egymástól időben nagyon távoleső kapcsolási

Részletesebben

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében

2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés kockázatkezelésében OTKA nyilvántartási szám: F 042588 OTKA iktatószám: Szent István Egyetem, Gödöllő IFJÚSÁGI OTKA KUTATÁS 2005. évi SZAKMAI ZÁRÓJELENTÉS: A mezőgazdasági biztosítások szerepe és jövője a mezőgazdasági termelés

Részletesebben

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE

TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE TELEPÜLÉSI TERVEK ÉRVÉNYESÜLÉSÉNEK ERŐSÍTÉSE Elemzés és javaslatok nemzetközi tapasztalatok alapján Kutatási jelentés VÁTI Területi Tervezési és Értékelési Igazgatóság Nemzetközi Területpolitikai és Urbanisztikai

Részletesebben

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16.

Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND. OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola HÁZIREND 2013 OM: 030096 Nagyvenyimi Kossuth Lajos Általános Iskola 2421 Nagyvenyim Fő u. 16. 2 TARTALOM A házirend célja és feladata... 3 A házirend hatálya...

Részletesebben

Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán?

Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán? Sági Matild Nikitscher Péter Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, tudományos főmunkatárs, PhD Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, kutató-elemző Mit tapasztaltak a bizottságok a tanári alkalmassági vizsgán?

Részletesebben

Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül?

Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül? Jó, ha tudod! Mit kell és mit célszerű szabályozni a vállalkozáson belül? A számviteli törvény előírásai szerint a számviteli politikában kell szabályozni azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat,

Részletesebben

Page 1 of 12 32010R0913 Az Európai Parlament és a Tanács 913/2010/EU rendelete ( 2010. szeptember 22. ) a versenyképes árufuvarozást szolgáló európai vasúti hálózatról EGT-vonatkozású szöveg Hivatalos

Részletesebben

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető

A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A HÁROM SZEKTOR EGYÜTTMŰKÖDÉSI JELLEMZŐI 1. Bevezető A regionális szintű kezdeményezéseknél elsődlegesen a három szektor az önkormányzati, a vállalkozói és a civil szféra kölcsönös egymásra utaltsága teremti

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló

SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL. Vezetői összefoglaló SAJTÓSZABADSÁG-INDEX 2012 AZ ÚJSÁGÍRÓK, A MÉDIAVÁLLALKOZÁSOK ÉS A KÖZÖNSÉG VÉLEMÉNYE A SAJTÓSZABADSÁG HELYZETÉRŐL Vezetői összefoglaló A Mérték Médiaelemző Műhely arra vállalkozott, hogy feltárja a 2010-ben

Részletesebben

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2010. JANUÁR MEGAKOM Stratégiai Tanácsadó Iroda, 2010. - 1 - BAKTALÓRÁNTHÁZA VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA (Az adatgyűjtés lezárva:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzatának 2011 június 29 - i testületi ülésére a 1. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Részletesebben

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN A TUDÁSIPAR, TUDÁSHASZNÁLAT HELYZETE ÉS LEHETSÉGES JÖVŐBELI TRENDJEI A NYUGAT-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN (VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ) Helyzetfeltáró és értékelő tanulmány A nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 21.5.2007 COM(2007) 253 végleges - A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK ÉS A RÉGIÓK BIZOTTSÁGÁNAK

Részletesebben

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4

A külföldi katonai missziók áttételes gazdasági hatásai. Lakner Zoltán Kasza Gyula 36 HADTUDOMÁNY 2008/3 4 virtuális tudásközpontoknak közvetlen politikai befolyástól és gazdasági kényszertõl függetlenül kell mûködniük. E célból tanácsos ezeket a központokat legalább a legfontosabbakat virtuális autonóm közigazgatási

Részletesebben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben

Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Munkaerő-piaci szükséglet- és helyzetfeltárás a Baktalórántházai kistérségben Zárótanulmány Készült a Revita Alapítvány kutatóműhelyében Debrecen, 2010. január 11. TARTALOM I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...4

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ

EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ EGÉSZSÉGÜGYI DÖNTÉS ELŐKÉSZÍTŐ MODELLEZÉS Brodszky Valentin, Jelics-Popa Nóra, Péntek Márta BCE Közszolgálati Tanszék A tananyag a TÁMOP-4.1.2/A/2-10/1-2010-0003 "Képzés- és tartalomfejlesztés a Budapesti

Részletesebben

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a

1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a 1 1. A MAGYAR TÁNCMŰVÉSZETI FŐISKOLA KÜLDETÉSE ÉS JÖVŐKÉPE... 4 2. A FŐISKOLA MINŐSÉGÜGYI KONCEPCIÓJÁNAK BEMUTATÁSA... 5 2.1. Minőségbiztosítás a Magyar Táncművészeti Főiskolán... 5 2.2. A Minőségfejlesztési

Részletesebben

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2014.12.17. COM(2014) 740 final A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK a vasúti biztonságról szóló irányelv végrehajtása terén elért eredményekről szóló

Részletesebben

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA. Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Projekt azonosító: ÉAOP - 6.2.1/K-13-2014-0002 VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2015 Készült: Belügyminisztérium

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

A szeretet intimitása

A szeretet intimitása Farkas Péter A szeretet intimitása Buda Béla fontosabb családügyi munkáinak áttekintése Buda Béla Tanár Úr korunk ritka polihisztorainak egyike volt. Hihetetlenül gazdag munkássága kötetek sokaságában

Részletesebben

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE

FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE E LİTERJESZTÉS FEJÉR MEGYE KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. ÁPRILIS 27-I ÜLÉSÉRE 11. IKTATÓSZÁM: 2-4/2011. MELLÉKLET: - TÁRGY: Javaslat a Fejér Megyei Önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programjára ELİTERJESZTİ:

Részletesebben

Kulcsszavak: recesszió, vezetői kompetenciák, vezetői dilemmák és döntések, bizalom, stratégia

Kulcsszavak: recesszió, vezetői kompetenciák, vezetői dilemmák és döntések, bizalom, stratégia A vezető szerepe a válságban vezetői dilemmák és döntések turbulens időkben Szécsi Gabriella Nagy Julianna Karmazin György Absztrakt A 2008-as pénzügyi és gazdasági világválságot megelőzően, a hagyományos,

Részletesebben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben

Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben TDM 7. Termék- és szolgáltatástervezés a TDM-ben Stratégiai működés megalapozása Dr. Piskóti István Intézetigazgató, ME Marketing Intézet A tervezés terepe Milyen turisztikai termékfejlesztés célszerű

Részletesebben

Elektromágneses terek

Elektromágneses terek Nem kötelező érvényű útmutató a 2013/35/EU irányelv végrehajtásával kapcsolatos bevált gyakorlatokhoz Elektromágneses terek 1. kötet: Gyakorlati útmutató Szociális Európa A jelen kiadványhoz az Európai

Részletesebben

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon

A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon ÚJBUDAI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1117 Budapest, Erőmű u. 4. sz. Tel/fax: 381-0664 e-mail: pszk@pszk.hu A követő mérés eredménye a 2. évfolyamon Tartalom: Általános és speciális részkészségek mérésének összefoglaló

Részletesebben

1. sz. füzet 2001-2005.

1. sz. füzet 2001-2005. M A G Y A R M Ű S Z A K I B I Z T O N S Á G I H I V A T A L 1. sz. füzet A 2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet alapján összeállított biztonsági jelentés, illetőleg biztonsági elemzés hatóságnak megküldendő

Részletesebben

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások

Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások ELTE Társadalomtudományi Kar Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Intenzív családtámogató és családmegtartó szolgáltatások PhD dolgozat Konzulens: Dr. Ferge Zsuzsa

Részletesebben

A BŰNELKÖVETŐK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÓ IRÁNYZATAI A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN

A BŰNELKÖVETŐK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÓ IRÁNYZATAI A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2012/2, 73 88. 73 A BŰNELKÖVETŐK REHABILITÁCIÓJÁNAK MEGHATÁROZÓ IRÁNYZATAI A NEMZETKÖZI SZAKIRODALOM TÜKRÉBEN SZABÓ Judit Országos Kriminológiai Intézet judit.szabo@okri.hu ÖSSZEFOGLALÓ

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ A SZERVEZETFEJLESZTÉS SZEREPE AZ ÉLELMISZERIPARI VÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK JAVÍTÁSÁBAN Doktori (PhD) értekezés tézisei

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA SELLYE INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK

Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Technológiai Elôretekintési Program EMBERI ERÔFORRÁSOK Az Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság döntése alapján 1998-ban átfogó elemzés kezdôdött Technológiai Elôretekintési Program (TEP) néven. A program

Részletesebben

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT

MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT MILYEN A JÓ PROJEKTMENEDZSMENT Aki házat épített vagy felújított úgy, hogy nem lépte túl a tervezett költségeket, időben elkészült, ráadásul az elképzelt minőségben, az átesett első projektmenedzseri munkáján.

Részletesebben

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31.

POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA. 2009. december 31. POLGÁRI TAKARÉKSZÖVETKEZET KOCKÁZATKEZELÉSSEL ÉS TŐKEMEGFELELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK NYILVÁNOSSÁGRAHOZATALA 2009. december 31. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS. 3 2. KOCKÁZATKEZELÉSI ELVEK, MÓDSZEREK.

Részletesebben

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető.

1. Az ár jelentősége. Az ár az áru pénzben kifejezett ellenértéke. Az a pénzmennyiség, amennyiért az áru eladható, megvehető. Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1495-06 Marketing és PR ismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1495-06/2 Marketing- és PR alapfogalmainak ismertetése,

Részletesebben

A hónap témája. Nemzetközi számvitel. Jogesetek. Meritum. Szakkönyvajánló. Havi bürokrata. Példatár

A hónap témája. Nemzetközi számvitel. Jogesetek. Meritum. Szakkönyvajánló. Havi bürokrata. Példatár SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI SZAKLAP AZ LAPOK KIADÓJÁTÓL BEMUTATÓ SZÁM 2008. OKTÓBER SZÁMVITELI tanácsadó A hónap témája Épületek bővítése, felújítása, karbantartása Könyvvizsgálatról könyvelőknek Könyvvizsgáló

Részletesebben

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni?

Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t, mint vállalkozási formát! Melyiket, milyen esetben érdemes létrehozni? Mi szükséges egy üzleti vállalkozás sikeréhez? Potenciális üzleti lehetőség, Tőke (befektetés), Vállalkozói készség vállalkozó, Kockázatvállalás, Reális üzleti terv Hasonlítsa össze a Kft-t és a Bt-t,

Részletesebben

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája

Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Élet és Irodalom, LI. évf., 7. sz., 2007. február 16., 15-16. o. A válság anatómiája Hazánkban a politikai élet súlyos erkölcsi és identitási válsága alakult ki. E sorok írója abban látja a válság alapvető

Részletesebben

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA

MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA MISKOLC MJV ENERGETIKAI KONCEPCIÓJA REV.0. Munkaszám: 7795 Budapest, 2002 július Tartalomjegyzék Vezetői összefoglaló...4 Bevezetés...11 Néhány szó a városról...12 A város energetikája számokban: energiamérleg...13

Részletesebben

Dr. Gődény Sándor. Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat. Konfuciusz

Dr. Gődény Sándor. Akik különböző úton járnak, nem adhatnak egymásnak hasznos tanácsokat. Konfuciusz Az "EOQ Quality Manager in Health Care" harmonizált követelményrendszer adaptálása és bevezetése a hazai egészségügyi intézmények minőségügyi oktatásába Dr. Gődény Sándor Akik különböző úton járnak, nem

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Koncepció Derecske 2009. november Tartalom 1. Bevezetés... 2 2. A külső környezet elemzése... 4 3. A Belső környezet jellemzői... 10

Részletesebben

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA TAMÁSI INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA II. kötet: INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Projekt azonosító: DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Dél-Dunántúli Operatív Program - Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben