2010. I. féléves jelentéséhez

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. I. féléves jelentéséhez"

Átírás

1 SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 9023 Gyır Tihanyi Árpád út 2. Cégjegyzékszám: KSH szám: VEZETİSÉGI JELENTÉS A SZINTÉZIS Informatikai Zártkörően Mőködı Részvénytársaság I. féléves jelentéséhez A Szintézis Zrt., szeptember 3-ával kezdte meg tevékenységét, mint a Szintézis Computer Rendszerház Kft teljes körő jogutódja. Jelen vezetıségi jelentésben összehasonlított I félévi, illetve a bázisév I. félévi bevétel, költség és eredmény adatokat az 1. számú mellékletben foglaltuk össze. I. Értékesítés, piaci helyzet Társaságunk a számítástechnikai piac két fı területén (hardver, szoftver elıállítás és kereskedelem) fejtette ki tevékenységének döntı részét - az elmúlt évekhez hasonlóan ben is. Társaságunk székhelye, ami tevékenységeink döntı többségének helye is Gyırben van. Ezen felül Budapesten van telephelyünk, ahol a szoftverfejlesztésen kívül minden tevékenységünkkel jelen vagyunk. Hagyományos tevékenységeinkbıl származó bevételeink az alábbiak szerint alakultak: A számítástechnikai berendezések, vásárolt szoftverek, valamint az áruházi, bolti pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó berendezések, mint áruk és saját gyártású termékek kereskedelme a nettó árbevétel 79,1 %-aként, 717,8 M Ft árbevételt eredményezett. A bázishoz viszonyítva a növekedés 72,0%-os volt. Ezen belül a belföldi áru és késztermék értékesítés árbevétele 705,6 M Ft volt, 71,4 %-kal meghaladva az elızı évit. A jelentıs mértékő növekedés egy nagy összegő megrendelés elnyerésének és teljesítésének volt köszönhetı. A hozzánk hő partnereink többsége viszont sajnos még ebben az évben is jelentısen visszafogta beruházási, bıvítési, fejlesztési tevékenységét. Továbbra is legnagyobb belföldi vevıink között tarthatunk számon évi forgalmuk alapján többek között, - különbözı üzletágakban tevékenykedı

2 2 nagyvállalatokat, kis és nagykereskedelmi hálózatokat, valamint oktatási és egészségügyi intézményeket Az áruértékesítési tevékenységünkhöz szorosan kapcsolódó hálózatépítési, rendszer-installációs és egyéb szolgáltató jellegő tevékenységeink eredményeként az árbevétel 2,2 %-át realizáltuk, 20,5 M Ft értékben. Nagyságrendileg a következı nagy árbevételi forrás a pénztárgépes rendszerek telepítésével, beindítás utáni folyamatos karbantartásával, szoftverkövetésével kapcsolatos szolgáltatás volt. Ebben a körben a nettó árbevétel 4,6 %-át kitevı bevétel, a meglévı, folyamatos bevételt biztosító szoftverkövetési, karbantartási szerzıdések melletti új, hosszabb távú üzletkötések, illetve eseti, a kiskereskedelmi és vendéglátó ágazatbeli partnerekkel kötött megállapodások teljesítésének köszönhetı. Fenti szolgáltatási jellegő tevékenységeink kapcsán realizált árbevételünk lényegében az elızı év elsı félévi szintjén realizálódott. Saját fejlesztéső szoftverek értékesítése, valamint szoftverkövetése és karbantartása révén 76,7 M Ft árbevételt értünk el, az összes bevétel 8,1 %- aként. Az elızı évhez félévéhez viszonyítva 7,2 %-os volt a növekedés. Oktatási tevékenységünk kapcsán 0,8 M Ft árbevételt realizáltuk az elmúlt félévben, ami az elızı év I. félévinek 26,5%-a. Ezt a tevékenységünket lényegében 2006-ban indítottuk intenzíven újra, a bevétel egyik évrıl a másikra hullámzóan alakul. Jelentıs árbevételt ért még el két egyedi projekt jellegő tevékenységünk is. Az egyik egy külföldrıl vásárolt integrált szoftver viszonteladásból és szupportjából származó 26,8 M Ft-os, az elızı évi 55,2%-aként. A másik, 33,5 M Ft-os árbevételt és 12,2%-os növekedést eredményezı tevékenységünk pedig a komplex számítástechnikai szolgáltatást biztosító(outsourcing) tevékenységünk volt. Összességében belföldi értékesítési árbevételünk az elızı évihez képest 44,7%- kal magasabb szintet ért el. A számítógépek, pénztárgépek és az azokhoz kapcsolódó egyéb áruk és szolgáltatások belföldi kereskedelmének növekedéséhez képest jelentıs, 26,6 %-os csökkenést mutatott az exportárbevétel, lényegében a Romániába, illetve Németországba irányuló szolgáltatásnyújtás és licence értékesítés csökkenése eredményeképpen. A féléves jelentés fordulónapja után egyéb, a cég tevékenységét befolyásoló más olyan tényezı nem vált ismertté, amely lényegesen befolyásolná tevékenységünk alakulását.

3 3 Társaságunk a fentiekben részletezett kereskedelmi és szolgáltatási tevékenységét júniusa óta az ISO 9002, 2003-tól az ISO 9001:2000 Minıségbiztosítási Tanúsítvány, 2008-tól pedig az MSZ EN 14000:2001 Környezetirányítási Tanúsítvány birtokosaként annak megfelelı színvonalon végzi. I. Vagyoni, pénzügyi, jövedelmezıségi helyzet Társaságunk vagyoni helyzete - az elmúlt években tapasztaltakhoz hasonlóan stabil volt I. félévében évben is, amit az alábbi mutatók is alátámasztanak: A mőködésbiztonsági mutató (saját tıke + hosszúlejáratú kötelezettségek / befektetett eszközök): XII , VI.30. 2,12 A mutató nem változott, mert a rá ható tényezık közül a befektetett eszközök értéke ugyan kis mértékben nıtt, a saját forrás, kiegészítve a hosszú lejáratú kötelezettségekkel viszont szintén nıtt. A jóval 1,0 feletti érték azt mutatja, hogy a cég befektetett eszközeit biztonsággal finanszírozzák a hosszú lejáratú források. A tıkefeszültségi mutató (idegen tıke/saját tıke) tovább csökkent: XII , VI ,0 A mutató 1,0 értéke azt mutatja, hogy társaságunk stabilan, mintegy %- ban finanszírozza tevékenységét saját, illetve idegen forrásból. Az idegen forrás állományában a tárgyévben csökkent a szállítói tartozások aránya, valamint a bankhitel volumene az elızı évihez. Az egyéb kötelezettségek között a kapcsolt vállalkozásokkal, és az egyéb részesedési viszonyban lévı vállalkozásokkal szembeni tartozás is csökkenést mutatott az elızı évhez képest. A hosszú lejáratú kötelezettségek értéke kis mértékben nıtt. Társaságunk pénzügyi helyzete az elmúlt év során is stabil volt, kötelezettségeinknek folyamatosan és idıben eleget tettünk. Ennek érdekében alkalmanként a vevıi fizetési morál érezhetı romlása miatt - rövid lejáratra banki hitelkeretet nyitottunk. Ennek igénybevételét viszont 2010-ben árfolyam tranzakciók révén - tovább csökkentettük mintegy 2 M Ft-tal.

4 4 A pénzügyi helyzetet jellemzı további fıbb mutatókat jelen vezetıségi jelentés 2. sz. melléklete tartalmazza. A I. félévi jövedelmezıségi helyzetet globálisan a 0,4 M Ft-os adózás elıtti eredmény jellemzi. Az alaptevékenységi körbe tartozó tevékenységek ennél nagyobb, 27,4 M Ft-os eredményt hoztak, amit a felvett hitelek, és a 2000-ben kibocsátott kötvény kifizetett, esedékes kamatköltségei, valamint árfolyam-veszteségek 26,5 M Ft-tal csökkentettek. A rendkívüli eredménykategória 0,5 M Ft-ot rontott az eredményen, vissza nem térítendı támogatások csökkentı hatására. A fedezeti elvbıl kiindulva, az adózás elıtti eredmény forrása mintegy 50 %- ban kereskedelmi tevékenységünk, a másik 50 %-ot szolgáltatatási és szupport jellegő valamint egyéb tevékenységeink eredményezték. II. Egyebek Tekintve, hogy tevékenységünk döntıen jól kvalifikált szellemi tıkeigényes, cégünk piaci pozícióinak megtartása és bıvítése érdekében fontosnak tartjuk munkatársaink szakmai tudásának folyamatos fejlesztését. Ennek elısegítése érdekében, újabb pályázati lehetıségek segítségével, valamint hozzáadott saját forrásból 2010-ben is tovább kívánjuk bıvíteni dolgozóink képzési lehetıségeit. A stratégiai pozícióban lévı dolgozóink rendszeresen részt vesznek a tevékenységükhöz elengedhetetlen továbbképzéseken, új dolgozók felvételénél pedig elsıdleges szempont a szakmai végzettség, valamint a nyelvismeret. Esetleges létszámbıvítés esetén is elınyt élveznek a jól képzett, lehetıség szerint több rokon szakmai végzettséggel is rendelkezı kapcsoltan, több munkakörben is alkalmazható jelentkezık. A 2010-es üzleti évre - tekintettel a már említett válsághelyzetre - alapvetı célkitőzésünk, legalább a bázisévi nettó árbevételi szint elérése, illetve túlteljesítése. Ezt a nettó árbevétel belsı struktúrájának átalakításával, az élımunka-igényes szolgáltatások súlyarányának növelésével kívánjuk megtenni, annak érdekében, hogy eredményességünk is elérje legalább a es szintet. Ennek érdekében tovább kutatjuk és lehetıség szerint igénybe is vesszük a Megnyíló pályázati lehetıségeteket is ben egy nagyszabású kísérleti és fejélesztési tevékenységbe kezdtünk, amire pályázati forrás is rendelkezésünkre áll. A fejlesztés tárgya egy úgynevezett automata kiskereskedelmi kasszarendszer komplex kialakítása. Ez a munka elıreláthatóan év végére fejezıdik be.

5 5 A pénzügyi instrumentumok hasznosítása nem volt jelentıs hatással társaságunk vagyoni helyzetére. Közvetlen és tágabb környezetünk védelme érdekében, környezetvédelmi politikánknak megfelelıen - ahogy azt már az jeleztük év során bevezettük az MSZ EN 14000:2001 azonosítási jelő környezetirányítási rendszert. A környezetvédelemmel kapcsolatos adófizetési kötelezettségeink teljesítése érdekében, termékdíj-átvállalási és hulladékkezelési szerzıdéseket kötöttünk, még évben a Re-Elektro Kht-vel és az Öko Ferr Kht-vel. Az elıbbi keretében partnereinktıl is begyőjtjük a feleslegessé vált elektronikai eszközeiket és továbbítjuk azokat a Re-Elektro Kht. felé, ahol gondoskodnak az újrahasznosításról. G y ı r, augusztus 10. Melléklet: 2 db táblázat Szabó István Vezérigazgató

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2011. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Üzleti jelentés Független könyvvizsgálói jelentés Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés

Éves Beszámoló. 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés Éves Beszámoló 2013. december 31. Tartalom: Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítı melléklet Független könyvvizsgálói jelentés GYİR-SZOL ZRT. Statisztikai számjel: 1169 3062 6420 114 08 Cégjegyzék száma:

Részletesebben

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november

A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója. 2010. november A KEG Közép-európai Gázterminál Nyrt. idıközi vezetıségi beszámolója 2010. november 1 I. A TÁRSASÁG CÉGADATAI A Társaság neve: KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság A Társaság

Részletesebben

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl

Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl SZARVAS COOP Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörően mőködı Részvénytársaság Kiegészítı melléklet A Szarvas Coop Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. 2008. évi tevékenységérıl Szarvas, 2009. május 15. Bıdi

Részletesebben

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŐ ZRT V Á C A 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ RÉSZÉT KÉPEZİ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 1 1.) BEVEZETİ A Kiegészítı Melléklet a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény alapján a DMRV Duna

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. ÉVES BESZÁMOLÓ 2007. A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi mérlege A Befektetı-védelmi Alap 2007. évi eredménykimutatása Statisztikai számjel: 18085600-6713-915-01 Befektetı-védelmi Alap Eredménykimutatás

Részletesebben

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1

EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS ÉVES JELENTÉS 2007 1 EQUILOR BEFEKTETÉSI ZRT. ÉVES JELENTÉS 2007 ÉVES JELENTÉS 2007 1 TARTALOM AZ EQUILOR RÖVID BEMUTATÁSA 3 ÖSSZEFOGLALÓ PÉNZÜGYI INFORMÁCIÓK 4 A MENEDZSMENT BESZÁMOLÓJA 5 AZ EQUILOR ÜZLETÁGAI 7 DEVIZA KERESKEDELEM

Részletesebben

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság

FILANTROP. Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság FILANTROP Környezetvédelmi és Főtéstechnikai Nonprofit Korlátolt Felelısségő Társaság KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a i éves beszámolóhoz 2 A. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.) A Társaság bemutatása A Társaság teljes neve: FILANTROP

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok

PannErgy Nyrt. féléves beszámoló. 2014. I. félévének beszámolója. 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok PannErgy Nyrt. féléves beszámoló 2014. I. félévének beszámolója 2014. augusztus 11. I. IFRS II. Egyedi III. Nyilatkozatok Vezetői összefoglaló A 2014 év első féléve mérföldkőnek számít a Társaság életében,

Részletesebben

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK

2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK ÁBRÁND-TEXTIL Kft. Sátoraljaújhely./2013. Az ÁBRÁND-TEXTIL Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2012. ÉVI BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Sátoraljaújhely, 2013. január 21. Kocsi

Részletesebben

2013. évi beszámolójának

2013. évi beszámolójának HUNGAROPHARMA Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2013. évi beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2014. május 22. TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 1. A VÁLLALKOZÁS ISMERTETÉSE...

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt

TÁJÉKOZTATÓJA. AZ AEGON MONEYMAXX EXPRESSZ VEGYES BEFEKTETÉSI ALAP Egységes szerkezetbe foglalt AZ AEGON PÉNZPIACI BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON BELFÖLDI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON KÖZÉP-EURÓPAI RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP, AZ AEGON NEMZETKÖZI RÉSZVÉNY

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2002. október 1. 2003. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2003. október 1. 2004. június 30. az üzleti év háromnegyedéve (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október

Részletesebben

ÜZLETI JELENTÉS. évéről

ÜZLETI JELENTÉS. évéről ÜZLETI JELENTÉS a FreeSoft Nyrt. 2007. december 31. fordulónappal zárult pénzügyi évéről A 2008. április 14.-i közgyűlés előterjesztése. 2008. április 7. FreeSoft Szoftverfejlesztő és Számítástechnikai

Részletesebben

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője)

MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT. ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2013. június 11. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2012. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete

4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. 2014. évi Beszámoló Kiegészítő melléklete 4iG Nyrt. H-1037 Budapest, Montevideo u. 8. Tel.: 371-2910 Fax: 371-2911 http://www.4ig.hu 4iG Nyrt. 2014. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. oldal,

Részletesebben

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Adószám: 11150800-2-09 Cégjegyzék szám: 09-10-000135 4034 Debrecen, Hét vezér u. 21. Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. 2013. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE [VÍZ AZ ÉLET FORRÁSA!] Beszámolási

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS

Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS Az econet.hu Informatikai Rt. 2004. II. félévi gyorsjelentése ÁLTALÁNOS BEVEZETÉS A 2004-es gazdálkodási évben az econet.hu Rt. tovább folytatta az internet és online média piacra való visszatérést. Láthatóvá

Részletesebben

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság

ÖSSZEVONT TÁJÉKOZTATÓ. a KEG Közép-európai Gázterminál Nyilvánosan Mőködı Részvénytársaság Ez a Tájékoztató a Tıkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény ( Tpt. ), a 2003/71/EK irányelvnek a tájékoztatóban foglalt információk formátuma, az információk hivatkozással történı beépítése, a tájékoztatók

Részletesebben

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője)

ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) MAGYAR POSTA ZRT ÖSSZEVONT ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Budapest, 2010. április 21. a vállalkozás vezetője (képviselője) Magyar Posta Zrt. 2009. évi Összevont éves beszámoló Kiegészítő melléklet

Részletesebben

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára

Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára Az EGIS Gyógyszergyár Rt. gyorsjelentése a Budapesti Értéktőzsde számára 2004. október 1. 2005. március 31. első félév (nem auditált mérlegadatok alapján) Az EGIS Rt. üzleti éve október 1-től szeptember

Részletesebben

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future

EXPORT TERV. SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 MICROCER KFT. MICROCER D.O.O. Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011. Good neighbours creating common future Good neighbours creating common future SME Network CB-HU-SRB/0901/211/009 EXPORT TERV MICROCER KFT. MICROCER D.O.O Mórahalom-Magyarkanizsa, 2011 The project is co-financed by the European Union through

Részletesebben

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T

InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T InterCom Nemzetközi Kulturális Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság K I E G É S Z Í T İ M E L L É K L E T 2010.január 01.-2010. december 31. Budapest, 2011. május 27. ---------------------------------------

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31. HAJDÚ RENT Kft. 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09. Cégjegyzékszám: 09-09-015132 HAJDÚ RENT Kft 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. Adószám: 14354429-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-015132 KSH: 14354429-6820-113-09 ÉVES BESZÁMOLÓ 2012.12.31 Készült a FORINT-Soft Kft. Kiegészítő melléklet szerkesztő

Részletesebben