Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft Kaposvár, Németh István fasor 16.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft. 7400 Kaposvár, Németh István fasor 16."

Átírás

1 Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft Kaposvár, Németh István fasor 16. Statisztikai számjel: Cégjegyzékszám: KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A Kaposvár Városkörnyéki Központi Háziorvosi Ügyelet Nonprofit Kft évi egyszerősített éves beszámolójához Kaposvár, április 14. Dr. Antal László Ügyvezetı

2 I. ÁLTALÁNOS KIEGÉSZÍTÉSEK 1. A szervezet bemutatása A Nonprofit Kft. jegyzett tıkéje az elmúlt évben nem változott. A évi Nonprofit Kft-vé történı átalakulástól kezdıdıen a társaság alaptıkéje Ft. A tagok törzsbetéteinek megoszlása: - 29 természetes személy vagyoni betétje Ft, - Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás vagyoni betétje Ft, - 24 önkormányzat közös vagyoni betétje Ft. - Kadarkút-Nagybajom Többcélú Kistérségi Társulás vagyoni betétje Ft. A Nonprofit Kft. tevékenységi körei: Cél szerinti tevékenysége az évi CXLIV. Törvény 26. C. pont szerint: Általános járóbeteg ellátás, ezen belül Egészségügyi alapellátás. A közhasznú tevékenység elısegítése érdekében folytatott gazdasági és üzleti tevékenység: Egyéb humán egészségügyi ellátás. 2. A számviteli politika fıbb vonásai A számviteli politika a számviteli törvény elıírásainak gyakorlati végrehajtásához szükséges módszerek és eljárások összessége, amely a vállalkozás adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelı számviteli rendszer kialakítását teszi szükségessé. A törvényi szabályozás a kötelezı elıírások mellett több területen döntési lehetıséget is ad a cég számára. Ezek szabályozása a számviteli politika keretében történik. Cél az, hogy a szervezetnél olyan számviteli rendszer mőködjön, amely alapján megbízható és valós éves beszámoló legyen elkészíthetı, emellett segítse a megalapozott vezetıi döntések meghozatalát is. A beszámoló választott formája: egyszerősített éves beszámoló. A mérleg választott formája: A változat. Az eredmény-kimutatás választott formája: összköltség eljárással készült eredménykimutatás. A változat. A mérleg készítés idıpontja: március 31. Mérleg és eredmény-kimutatás további tagolása: A Nonprofit Kft. a számviteli törvény 1. számú mellékletében megadott mérleg sémát (tagolást) és a 2. számú mellékletben megadott eredmény-kimutatás sémát alkalmazza, a mérleg és eredmény-kimutatás egyes tételeinek további tagolásával nem él. A 224/2000. (XII.10.) Korm. rendelet 3. (3) bekezdésének elıírása alapján a rendelet 6.sz. melléklete szerinti közhasznú eredmény-kimutatást készít. Az értékcsökkenési leírás módszere Az immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenése a maradványérték figyelembe vételével a bekerüléskor megtervezett várható élettartam, fizikai elhasználódás és erkölcsi avulás, a Kft. tevékenységére jellemzı körülmények 2

3 figyelembe vétele alapján lineáris módon kerül meghatározásra. Az értékcsökkenés elszámolása az év utolsó napján történik. A Ft egyedi értékhatár alatti kis értékő tárgyi eszközök bekerülési értéke teljes összegben használatba vételkor kerül elszámolásra. A Kft. az értékhelyesbítés elszámolását nem alkalmazza. A költségelszámolás választott módszere A Kft. a költségeket kizárólag az 5. számlaosztályban számolja el. Számviteli elszámolás szempontjából minısítendı tételek: A jelentıs összegő, illetve a lényeges hiba határértéke a számviteli törvényben megadott mérték. 3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulása 3.1. Az eszközök értékének és összetételének alakulása mérlegtételek szerint /e Ft-ban/ Megnevezés Bázis év Tárgy év Index % Tárgyévi t.év/e.év megoszlás % Befektetett eszközök ,4 41,8 Immateriális javak ,1 0,5 Tárgyi eszközök ,5 41,3 Forgóeszközök ,1 56,1 Készletek 0 0 Követelések ,7 3,2 Értékpapírok 0 0 Pénzeszközök ,8 52,9 Aktív idıbeli elhatárolások ,1 2,1 ESZKÖZÖK összesen ,7 100, Források összetételének alakulása Megnevezés Bázis év Tárgy év Index % Tárgyévi t.év/e.év megoszlás % Saját tıke ,0 55,8 Jegyzett tıke ,0 43,6 Jegyzett, be nem fiz.tıke Eredménytartalék ,4 15,6 Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény ,2-3,4 Céltartalékok Kötelezettségek ,4 42,7 Hosszúlejáratú kötelezetts ,3 8,6 Rövid lejáratú kötelezetts ,1 34,1 Passzív idıbeli elhatárolás ,0 1,5 FORRÁSOK összesen ,7 100, A Kft. vagyoni helyzetét és jövedelmezıségét jellemzı mutatók 3

4 Mutató megnevezése Mutató számítása Bázis év Tárgy év Index % Tárgyi eszközök aránya Tárgyi eszk.értéke 53,5 41,3 77,2 Összes eszk.érték Forgóeszközök aránya Forgóeszköz értéke 41,7 56,1 134,5 Összes eszköz érték Tıkeellátottság Saját tıke 57,9 55,8 96,4 Összes forrás Likviditás Forgóeszközök 135,7 164,5 121,2 Rövid lej.kötelezetts. Eszközarányos jöv. Adózás elıtti eredm. 6,5-3,4 52,3 Összes eszköz érték Árbevétel arányos jöv. Adózás elıtti eredm. 1,7-0,9 52,9 Összes árbevétel II. MÉRLEGHEZ ÉS EREDMÉNY-KIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉSEK A tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó értéke a központi ügyeleti ellátásban résztvevı háziorvosok és ápolónık részére vásárolt 6 db Notebook, és a hozzátartozó Windows programok összesen 1360 e Ft-os értékével növekedett. A nagy értékő tárgyi eszközök és vagyoni értékő jogok után a tárgyévben összesen e Ft amortizációt számoltunk el. A követelések között kimutatott 565 e Ft 43 %-a, e Ft - a Somogy Megyei Rendır Fıkapitányságnak végzett vizsgálatok díjaiból adódik. 150 e Ft-ot az MP3 Computer Kft-nek számítógép beszerzésre adott elılegként tartottunk nyilván, amely év elsı napjaiban realizálódott. 58 e Ft követelés téves utalás miatt mutatkozik a Kaposfıi önkormányzattal szemben. A fordulónapon 52 e Ft munkabérelıleg szerepel még a követelések között, illetve 50 e Ft szállítókkal szembeni követelés áll fenn a 2008.évi túlszámlázással kapcsolatos 1 db stornó számla vissza nem térítése miatt. Az Aktív idıbeli elhatárolások tételen kimutatott 358 e Ft a évben teljesített, de a következı évre vonatkozó kiadások elhatárolása. Ebbıl 345 e Ft az Allianz Hungária Biztosítónak kifizetett szakmai felelısségbiztosítás díja, Ft szintén az Allianz Biztosító részére átutalt gépjármő felelısség biztosítási díj. A fennmaradó Ft a Sanoma Budapest Zrt-nek teljesített RTV Magazin 2011.évi elıfizetésébıl adódik. A mérleg szerinti eredmény a évi pozitív eredménnyel szemben ismételten veszteséget mutat. A tárgyévi közhasznú eredmény -774 e Ft veszteség, a vállalkozási tevékenység eredménye az Somogy megyei Rendır-fıkapitányságnak végzett vizsgálatokból eredıen 175 e Ft pozitív eredmény, így a két tevékenység összevont egyenlege adja az 599 e Ft veszteséget. A Kft. hosszú lejáratú kötelezettsége a Budapest Autófinanszírozási Zrt-vel kötött szerzıdés alapján fennálló gépkocsi hitel, melynek összege e Ft. Eredeti lejárata: november 30. A fix összegő törlesztı részletek mellett, a kamat terhek és a kedvezıtlen árfolyam alakulás miatt a törlesztési futamidı jelentısen, 11 hónappal meghosszabbodott. A hitel 4

5 lejáratának módosított határideje: A hitel biztosítéka zálogjog bejegyzésével a hitelbıl vásárolt jármő. Rövid lejáratú kötelezettségek között került kimutatásra a Budapest Autófinanszírozási Zrt.- nek 2011-ben esedékes törlesztı részlet, 646 e Ft értékben. E soron mutatkozik még az ügyvezetıtıl kapott kölcsön 50 Ft-os összege, valamint a Magyar Telekom Nyrt-tıl részletre vásárolt mobil telefon még fennálló 9 havi törlesztı részlete Ft összegben. A rövid lejáratú kötelezettségek további részét a szállítókkal szembeni tartozások, illetve a decemberi munkabérek utáni adó és járulék befizetések képezik Öt évet meghaladó futamidejő kötelezettség nincs. A passzív idıbeli elhatárolások mérlegsoron a évi beszámoló összeállításának díja, illetve a könyvvizsgálói szolgáltatás díja szerepel együttesen bruttó Ft értékben. A további Ft pedig telefon szolgáltatás díja. E tételek a évhez kapcsolódnak, de pénzügyi teljesítésükre ez évben kerül sor. A Kft. cél szerinti tevékenységébıl származó bevétele a Somogy megyei Egészségbiztosítási Pénztárral kötött szerzıdés alapján az ügyeleti ellátás alapján járó OEP támogatás, melyet a MEP a tárgyhónap elején utal át. Ilyen címen e Ft támogatás érkezett, amely 110 e Fttal kevesebb az elızı évinél. A bankszámlán lévı pénzeszközök kamatából 364 e Ft bevételünk származott. Az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének, valamint az értékcsökkenés volumenének alakulása: ezer Ft-ban Megnevezés nyitó növekedés csökkenés záró Bruttó érték: Immateriális javak Tárgyi eszközök Bruttó érték összesen Halmozott értékcsökkenés Az értékcsökkenési leírás lineáris módszerrel került elszámolásra. Tájékoztató adatok: A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók létszáma és javadalmazása Állománycsoport Létszám/fı Bérköltség/e Ft Személyi jelegő egyéb kifiz./e Ft Fizikai dolgozók Bérjárulékok A vezetı tisztségviselı, FB tagok tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesültek, részükre elıleg, kölcsön folyósítására nem került sor. Ellenırzés során feltárt jelentıs hiba nem fordult elı. 5

6 A számviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatokat július 1-tıl december 31-ig Pósa Gyuláné 7451 Kaposvár, Rozmaring u. 4. szám alatti lakos végezte, akinek könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: A Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra kötelezett, a könyvvizsgálatot a Mikle és Társai Kft-vel kötött szerzıdés alapján Mikle Vilmosné bejegyzett könyvvizsgáló végzi, akinek kamarai nyilvántartási száma: Kaposvár, április 14. Dr. Antal László ügyvezetı 6

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat

ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG A változat Pécs-Pogányi Repülıteret Mőködtetı Kft. 7666 Pogány, repülıtér külterület 08/5 hrsz. Stat: 11562878-5590-113-02 Cégj:02-09-065905 ESZKÖZÖK (aktívák) MÉRLEG "A" változat adatok E Ft-ban Sor MEGNEVEZÉS Tárgyév

Részletesebben

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft.

Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Komló-Habilitas Nonprofit Közhasznú Kft. Kiegészítı melléklet a 2011. évi beszámolóhoz Wágner Zita ügyvezetı igazgató 1 Általános adatok: A Cég neve: Komló-Habilitas Kft Cégjegyzék száma: 02-09-074143

Részletesebben

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés

Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 2007. év Közhasznúsági jelentés Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság 7200 Dombóvár Kórház u. 39-41. 1. A társaság alapadatai 2007. év Közhasznúsági jelentés A Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaságot

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1.

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 2012. évi. Egyszerősített éves beszámolóhoz. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. Dányi Kommunális Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft 2118 Dány, Pesti út 1. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. évi Egyszerősített éves beszámolóhoz Dány, 2013. április 08.......... Fekete Tibor I. ÁLTALÁNOS RÉSZ

Részletesebben

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31.

RFV-Sárospatak Nonprofit Kft. 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló. 2010. július 31. 13299839403011305 Statisztikai számjel 05-09-014489 Cégjegyzék száma RFV-Sárospatak Nonprofit Kft 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Éves beszámoló 2010. július 31. Keltezés:2010 november 08. a vállalkozás

Részletesebben

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2014. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2015. február 20. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

RAVICSA NONPROFIT KFT.

RAVICSA NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET a RAVICSA NONPROFIT KFT. 2010. évi EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Rakamaz, 2011. április 20 Ling Béla ügyvezetı igazgató Kiegészítı Melléklet a 2010. évi beszámolóhoz I. Általános

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2012. évi üzleti évrıl. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012. évi üzleti évrıl Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2012. december 31-i fordulónappal 2013. február 15-én Vida János

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Kovács

Részletesebben

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.)

VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1.) FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS A VITUKI Közhasznú Társaság (1095 Budapest, Kvassay Jenı út 1) Éves beszámolójának vizsgálatáról Budapest, 2008 április 29 ügyvezetı igazgató bejegyzett könyvvizsgáló

Részletesebben

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató

Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET. 2013. év. Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató Kalocsai Konfekcióipari Kft. K I E G É S Z Í Tİ MELLÉKLET 2013. év Kalocsa, 2013. november 12. Kovács László ügyvezetı igazgató - 2 - A. ÁLTALÁNOS RÉSZ I.1 A vállalkozás bemutatása A Kft. jogelıdjét, a

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló 19215422-9120-331-16 Statisztikai számjel ----------------- Cégjegyzék száma A vállalkozás megnevezése: PEDAGÓGUS SZAKSZERVEZET A vállalkozás címe, telefonszáma: 5000 Szolnok, Baross út 20. 3/20. 2011.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerősített éves beszámolója 1 8 8 6 8 5 7 7 9 4 9 9 5 2 9 1 7 Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám) Nemzeti Hírháló Egyesület egyéb szervezet megnevezés 7130 Tolna, Katona J. u. 10/D. 2. ajtó az egyéb szervezet címe,

Részletesebben

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht.

DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 678. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 6. szám A 153/2008. (V. 31.) MÖK határozat 1. számú melléklete DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés és Ápolási Központ Kht. 6. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 679. DERMÁK Derecskei Mentálhigiénés

Részletesebben

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010.

Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633. Közhasznú jelentés 2010. Zala Parti Szennyvízkezelı Kft. Statisztikai számjel: 20343538-3700-572-20 Cégjegyzék száma: 20-09-069633 Közhasznú jelentés 2010. év a) számviteli beszámoló, auditált beszámoló b) a költségvetési támogatás

Részletesebben

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Kovács Zsolt vezérigazgató Budapest, 2014. február 27. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2011. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítı melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó Vagyonkezelı

Részletesebben

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó

2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Statisztikai számjel: 23314115-3600-113-17 Cégjegyzék száma.17-09-008567 2014. ÉVI B E S Z Á M O L Ó Keltezés: A vállalkozás vezetője 1 KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014. december 31. Készült: Szekszárdon, 2015.

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása:

I. ÁLTALÁNOS RÉSZ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET. 1. A társaság bemutatása: I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A társaság bemutatása: A társaság neve: Mohácsi Hıszolgáltató Kft. Székhelye: 7700 Mohács, Liszt Ferenc u. 22. Cégjegyzék száma: 02-09-061690 Adószáma: 11003746-2-02 Statisztikai száma:

Részletesebben

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301

BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 BUDAPESTI ÖNKORMÁNYZATI PARKOLÁSI KFT. 1133 Budapest, Visegrádi u. 111. Adószám: 11893152-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-681826 KSH: 11893152522111301 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET 2011. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Budapest,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MÓRAÉP Városüzemeltetési, Szolgáltató és Kereskedelmi Nonprofit Közhasznú Kft 6 7 8 2 M ó r a h a l o m, R ö s z k e i ú t 3 4. 62/281-055 Fax.: 62/281-055 E-mail: moraep@morahalom.hu 2. számú melléklet

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 01. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 01 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/M/A3

Részletesebben

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ

A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelı Zártkörően Mőködı Részvénytársaság A 2012. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLETE Ormándi Sándor vezérigazgató Budapest, 2013. március 1. 1. Általános rész 1.1.

Részletesebben

Készítette: Szabó János Ügyvezető

Készítette: Szabó János Ügyvezető Szakképző Központ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2370 Dabas József Attila út 107 Adószám:14404933853211313 Cégjegyzékszám:13-09-121779 Közhasznúsági jelentés 2009 Készítette:

Részletesebben

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1.

2011. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. 2011. Székesfehérvári Városfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. [KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010] [SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ] 1 4 6 2 5 6 5 1 4 1 1 0 5 7 2 0 7 Statisztikai

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról BUFA Budapesti Faipari Termelő és Kereskedelmi Kft. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a 2011. évi gazdálkodásról Budapest, 2012. március 27. Gálfi Lajos bv. ezredes mb. ügyvezető igazgató 2 TARTALOMJEGYZÉK Oldal I.

Részletesebben

Egyszerősített éves beszámoló mérlege "A" változat

Egyszerősített éves beszámoló mérlege A változat Adószám: 14003240-2-42 Cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 01-09-884194 Pendola-Szentes Ingatlanberuházó és Szállodaüzemeltetı Korlátolt Felelısségő Társaság 1085 Budapest, Baross

Részletesebben

2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete

2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete Aquapalace Kft. cím: 2000. Szentendre, Kálvária út 16/c Cégjegyzék szám: 1309108616 KSH szám: 13753069-4725-113-13 2010. december 31. BESZÁMOLÓ Kiegészítı melléklete A vállalkozás bemutatása A társaság

Részletesebben

Szélessáv Közhasznú Alapítvány

Szélessáv Közhasznú Alapítvány 1 Szélessáv Közhasznú Alapítvány Kiegészitı melléklet : a 2009.01.01-tıl 2009.12.31-ig tartó üzleti évrıl készített közhasznú egyszerősített éves beszámolójához I. ÁLTALÁNOS JELLEGŐ KIEGÉSZÍTÉSEK a) A

Részletesebben

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ

KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ BARTÓK BÉLA MEGYEI MŐVELİDÉSI KÖZPONT NONPROFIT KORLÁTOLT FELELİSSÉGŐ TÁRSASÁG Cg. 08-09-017470 KSH szám: 22109956-9499-572-08 KIEGÉSZÍTİ MELLÉKLET A 2014. ÉVI EGYSZERŐSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ Gyır, 2015.

Részletesebben