TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem szlovák nyelven emelt szint írásbeli vizsga I. összetevő

2 Dôležité pokyny Odpovedajte jednoznačne, používajte jednoznačné znaky aj v prípade opráv! V odpovedi sa snažte sformulovať podstatu, dodržujte stanovený rozsah! Uveďte iba toľko prvkov odpovede, koľko predpisuje daná úloha! (Ak uvediete viac prvkov, hodnotiť ich budeme v poradí napísania.) Používajte modré pero! Pri vypracovaní úloh dbajte na nasledujúce: Úlohy si prečítajte pozorne! Pozorne sledujte pokyny pracovného listu! Preštudujte si pramene patriace k jednotlivým úlohám (obraz, diagram, text, mapa)! Svoje odpovede napíšte po dobrom zvážení a podľa možnosti bez opráv! Vlastné mená, topografické údaje a odborné pojmy budú hodnotené iba ak sú uvedené presne podľa pravopisu! Prajeme Vám úspešnú prácu! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / május 6.

3 I. ÚLOHY VYŽADUJÚCE KRÁTKE ODPOVEDE 1. Táto úloha sa venuje procesu vzniku aténskej demokracie. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! A) Vymenujte tých aténskych politikov, ktorí stoja za opatreniami spomenutými v prameňoch. (Za každý prvok 1 bod.) a) Az első osztályba azokat sorolta, akiknek évi termése száraz vagy cseppfolyós terményben ötszáz mérő, ezeket nevezte ötszáz mérősöknek. A második osztályba azok kerültek, akik lovat tartanak és termésük háromszáz mérő, ezeket hívta lovagoknak. Ökörfogatúaknak nevezte azokat akiknek kétszáz mérő a termésük; ezek kerültek a harmadik osztályba. Minden többi polgárt napszámosnak neveztek. (Plutarkhosz) Do prvej skupiny zaradil tých, ktorým sa urodilo obilia, vína a oleja 500 meríc, nazval ich päťstomericovými. Do druhej skupiny sa dostali tí, ktorí chovajú kone, alebo sa im urodilo aspoň 300 meríc. Týchto nazval jazdcami. Do tretej skupiny patrili občania, ktorí vlastnili volský záprah a 200 meríc úrody, nazývaní zeguiti. Všetci ostatní patrili do skupiny nádenníkov. (Plutarch) Meno politika:.. b) Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül, majd odavitte az agora [a népgyűlések helyszínéül is szolgáló piactér] egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. (Plutarkhosz) Každý človek chytil črepinu a napísal naň meno toho, koho chcel odstrániť spomedzi občanov, potom ju vyniesol na príslušné ohradené miesto agóry [trhové námestie slúžiace aj pre snemy]. (Plutarch) Meno politika:.. B) Rozhodnite, pre ktoré z opatrení spomínaných v prameňoch platia nasledovné tvrdenia! Do správneho stĺpca napíšte znak X! V každom riadku môže figurovať iba jeden znak X. (Za každý prvok 0,5 bodu.) Tvrdenie c) Jeho cieľom bolo zabrániť vzniku úradu tyrana. d) Vytvorilo verejnú správu založenú na územnom princípe. e) Zvýšil význam ľudového zhromaždenia v politickom živote. f) Umožnilo, aby politické pozície sa neobsadzovali na základe pôvodu Opatrenie opísané v prameni a) Opatrenie opísané v prameni b) Ani jedno 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / május 6.

4 2. A Táto úloha sa zaoberá vznikom islamského náboženstva a arabskou expanziou. Napíšte do tabuľky názvy a v mape uvedené číslo tých usadlostí, ktoré opisujú tvrdenia! Štyri čísla zostanú nepriradené. (Za každý prvok 0,5 bodu.) Tvrdenia Názov usadlosti Číslo usadlosti a) Starobylé pútnické mesto Arabov, miesto zrodu islamu. b) Tu sa odohrala rozhodujúca bitka roku 732, v ktorej Frankovia zastavili európsku expanziu Arabov. c) Od druhej polovice 8. storočia hlavné mesto ríše Arabov, sídlo kalifov, významné obchodné a kultúrne centrum. V dobovej Európe ho poznali po jeho rozprávkovom bohatstve. d) Centrum arabského štátu v Európe v 8-9. storočí. Do rúk kresťanov sa znovu dostal v 13. storočí v dobe reconquisty. 4 body 3. Táto úloha sa venuje dejinám uhorskej spoločnosti v stredoveku. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí vyriešte úlohu! Szeged nyílt, nagy város és egyetlen, mintegy egy mérföldnyi hosszú utcából áll. Környéke mindennemű gabonával megáldott, termékeny szántóföld. [ ] A császár Szegedet valamely püspöknek ajándékozta. Láttam e főpapot, ki igen tág lelkiismeretű embernek tűnt előttem. [ ] Pestnél átkeltem a Dunán és Budára érkeztem. Belgrádtól Budáig hét napig utaztam. Buda, Magyarország fővárosa, hosszasan elnyúló hegyen áll. Kelet felé a Duna folyik, nyugati oldalán a völgy terül el, délen nagy palota emelkedik, mely a kapu írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / május 6.

5 felett uralkodik, e palotát a császár kezdte építtetni, mely befejezése után nagyszerű és erős leend. [ ] A városban a c) mind az igazságszolgáltatás, mind a kereskedelem és ipar terén uralkodnak. Sok franciául beszélő zsidót is láthatni, kik közül sokat Franciaországból űztek ki. (Bertrandon de la Brocquière francia lovag útleírása Magyarországról, 1457) Segedín je veľké a otvorené mesto, pozostávajúce z takmer iba jednej, míľovej ulice. Jeho okolie je úrodné a požehnané rôznym obilím. [...] Cisár daroval Segedín niektorému arcibiskupovi. Videl som tohto veľkňaza a zdal sa mi ako človek s veľmi širokým svedomím. [...] Pri Pešti som prekročil Dunaj a dostal sa do Budína. Z Belehradu do Budína trvala cesta sedem dní. Budín, hlavné mesto Uhorska, leží na pozdĺž roztiahnutej hore. Na východe tečie Dunaj, na západe je dolina, na juhu sa týči veľký palác, panujúci nad bránou. Palác začal stavať cisár, po ukončení stavby bol krásny a pevný. [...] V meste...c)... vládnu tak v spravodlivosti ako aj v oblasti obchodu a priemyslu. Ľahké je stretnúť aj mnohých francúzsky hovoriacich Židov, ktorých vyhnali z Francúzska. (cestopis francúzskeho rytiera Bertrandona de la Brocquiére-a o Uhorsku, 1457) a) Segedín bol v tej dobe poľným mestom. Aké dôkazy na to uvádza prameň? Napíšte dva dôkazy / dve črty! (0,5-0,5 bodu) - - b) Uveďte meno spomínaného cisára! (1 bod).. c) Názov ktorej etnickej skupiny sme vynechali v poslednom odseku úryvku? (1 bod). 3 body 4. Úloha sa týka osvietenstva. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí vyriešte úlohu! (Za každý prvok 1 bod.) Azzal tehát, hogy minden egyén tőle telhetően igyekszik [ ] tevékenységet úgy irányítani, hogy termelése a lehető legnagyobb értékű legyen, szükségszerűen azon dolgozik, hogy a társadalom évi jövedelme a lehető legnagyobb legyen, bár általában nem a közösség érdekét akarja előmozdítani és nem is tudja, mennyire mozdítja azt elő. [ ] Ebben is, mint sok más esetben, láthatatlan kéz vezeti őt egy cél felé, melyet ő nem is keresett. A társadalomnak pedig nem is éppen baj, hogy ő ezt a célt nem ismeri. Azzal, hogy ő saját érdekét követi, gyakran a társadalomét eredményesebben mozdítja elő, mint ha annak előmozdítása lett volna valóságos célja. [ ] Hogy melyik a hazai tevékenységnek az a fajtája, melyben tőkéjét elhelyezheti és melynek eredménye lesz valószínűleg a legnagyobb értékű, ezt mindenki saját helyzetét ismerve sokkal jobban megítélheti, mint bármely államférfi vagy törvényhozó helyette tehetné. (Adam Smith: A nemzetek gazdagsága, 1776) írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / május 6.

6 Tým, že sa každý človek snaží zo všetkých síl [ ] tak smerovať svoju činnosť, aby jeho produkcia mala čo najvyššiu hodnotu, zároveň pracuje aj na tom, aby ročný príjem spoločnosti bol čo najvyyší, hoci spravidla mu nejde o napredovanie celej spoločnosti, dokonca ani nevie nakoľko k nemu prispeje. [ ] Aj v tomto, ako aj v mnohých iných prípadoch, ho vedie neviditeľná ruka k cieľu, ktorý sám ani nevyhľadával. Spoločnosti ani nevadí, že on sám ten cieľ nepozná. Tým, že sleduje svoje vlastné záujmy, často úspešnejšie posúva záujmy spoločnosti, ako keby sa o to vedome usiloval. [ ] To, že ktorý druh činnosti u nás bude ten, do ktorého s najväčším úspechom a prospechom môže vkladať svoj kapitál, si musí každý rozhodnuť sám, poznajúc svoju situáciu, a to oveľa lepšie než akýkoľvek štátnik alebo zákonodarca na jeho mieste. (Adam Smith: Bohatstvo národov, 1776) a) Sformulujte vlastnými slovami, ako sa uplatňuje neviditeľná ruka v nižšie uvedenom fiktívnom prípade! Tkáč použitím lepšieho tkáčskeho stroja vyrába viac látky, a preto lacnejšie predáva svoj tovar. b) Sformulujte vlastnými slovami, čím Adam Smith argumentuje v druhom odseku citátu! Sötét éjszaka van; utat tévesztve bolyongok egy hatalmas erdő mélyén. Csupán pislákoló lámpásom fénye vezérel. Egy ismeretlen toppan elém és megszólít: «Fújd el a mécsesed, barátom, úgy jobban megtalálod az utat.» Ez az ismeretlen egy teológus. (Diderot, ateista filozófus tanmeséje) Je hlboká noc; túlam sa stratený v obrovskom lese. Vedie ma iba slabé svetielko môjho lampáša. Zrazu sa predo mnou objaví neznámy človek: «Sfúkni svoju sviečku, priateľu môj, ľahšie potom nájdeš cestu.» Tento neznámy bol teológ. (poučný príbeh ateistického filozofa Diderot-a) c) Čo symbolizuje lampáš cestovateľa v príbehu? Vyjadrite jedným slovom!. d) Pomocou čoho sa dá nájsť cesta podľa teológa? Vyjadrite jedným slovom! 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / május 6.

7 5. Táto úloha sa venuje panovaniu Gabriela Bethlena. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! (Za každý prvok 1 bod.) Mely szép virágjában maradott légyen Magyarország is mind addig, valamíg a maga nemzetéből választhatott fejedelmet [ ]. De mihelyt derekasan a magok nemzetekből való electiót [választást] megutálák, megveték, idegen fejedelmek alá veték s adák magukat, micsoda haszon következék belőle? Nem egyéb kétfelé szakadásnál, [ ] Valamíg a török nemzettel való frigy mellett megmaradtak, mellőle el nem állottak, volt-e valakitől valami bántások? [ ] De mihelyt a német nemzet mellé állának, micsoda jutalommal fizete, szájunkban az íze; azzal tudniillik, mellyel régen kívánta és mesterkedett benne, hogy nemzetünket elfogyathassa, kegyetlen halálnak nemével megölhesse, országunkat a földdel egyenessé tégye, vagy éppen elpusztíthassa, és ha a Felséges Úristen csudálatos képpen a török nemzetet újabban hozzánk nem gerjeszti s kapcsolja vala [ ] (mely dologban mennyit szolgáltam légyen, tégyen az Úristen bizonyságot róla), ki meri azt mondani nemzetünk közül, hogy Erdély országát idegen nemzettel meg nem töltették volna? Hol volna az Isteni tisztelet? Hol volna a magyar nemzet? És hol volna szabadsága? (Bethlen Gábor végrendeletéből, 1629) Aké nádherné a rozkvitajúce zostalo Uhorsko dovtedy, kým si mohlo zvoliť knieža zo svojho národa [...]. Ale akonáhle znenávideli voľbu z vlastného národa, a podrobili sa cudzím kniežatám, aký úžitok z toho majú? Nič iné, než rozdelenie na dve časti. [...] A kým sme zostali pri spolužití s tureckým národom, neopustili sme ho, ubližoval nám niekto? [...] Ale akonáhle sme sa postavili k nemeckému národu, aká bola odmena? Oddávna sa snažili Nemci zničiť náš národ a krajinu zrovnať so zemou, keby milosrdný Pán Boh nebol k nám pridružil opäť turecký národ akoby zázrakom [...] (sám Boh mi je svedkom, koľko som sa o to snažil) kto z nášho národa sa opováži povedať, že by neboli naplnili Sedmohradsko cudzími národmi? Kde by bola úcta Boha? Kde by bol maďarský národ? A kde by bola jeho sloboda? (Zo závetu Gabriela Bethlena, 1629) a) Sformulujte vlastnými slovami, v čom videl Bethlen koreň problému svojej doby! b) Sformulujte vlastnými slovami, čo považujete za hlavný cieľ a úspech Bethlena v oblasti zahraničnej politiky? c) Vysvetlite, prečo je otázne Bethlenove tvrdenie uvedené kurzívou! 3 body írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / május 6.

8 6. Táto úloha sa venuje procesu premeny Spojených štátov na veľmoc. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí vyriešte úlohu! severné štáty južné štáty gyapottermesztés pestovanie bavlny gyári termékek értéke hodnota továrenskej výroby éves szabad férfiak slobodní muži vo veku össznépesség celková populácia Podiel severných a južných štátov na niektorých významných zdrojoch v roku 1861 a) Vysvetlite stručne hlavné príčiny rozdielov medzi údajmi diagramu C a D! (1 bod) b) Uveďte aká udalosť sa začala v roku 1861, počas ktorej nadobudli zvláštny význam údaje diagramu C! (1 bod).. c) Pomocou diagramu A vysvetlite prečo sa dostali južné štáty do ťažkostí v momente, keď sa ich vzťahy s európskymi krajinami, ktoré boli ich hlavnými obchodnými partnermi, pretrhli! (0,5 bodu).. d) Pomocou diagramu B vysvetlite prečo sa dostali južné štáty do ťažkostí v momente, keď sa ich vzťahy s európskymi krajinami, ktoré boli ich hlavnými obchodnými partnermi, pretrhli! (0,5 bodu).. e) Vyjadrite odborným termínom (jedným slovom) hospodársku jednotku (typ veľkostatku) súvisiacu s diagramom A. (1 bod).. 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / május 6.

9 7. Uhorská spoločnosť v období reforiem. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí rozhodnite, či sú nasledovné tvrdenia pravdivé alebo nepravdivé! Na správne miesta v tabuľke napíšte znak X. (Za každý prvok 0,5 bodu.) Hogy sok mágnás [főnemes] teli van előítélettel a nemesi [köznemesi] rend ellen, s hogy arra megvetéssel tekint, azt, fájdalom! - nem tagadhatni. De tekintsük meg közelebbről, melyik az a magas polc, melyről némely mágnás oly nagyon lenézhetni gondolja a nemesi rendet; ősi jószágait mint gróf vagy báró úgy bírja-e, ezen négy betű adja-e jussait, szabadságát, praerogativáit [előjogait]? Éppen nem: csak mint nemes ember ura a jószágainak, ment adótól s más terhektől, s csak mivel nemes ember, sérthetetlen személye, jószága, birtoka, nem pedig azért, hogy báró, gróf vagy herceg. [ ] A nemesi rendnek a mágnásság ellen nemkülönben számtalan előítéletei vagynak. [ ] Hány öreg, dohányfüstön szíjasodott, minden újat gyűlölő [köznemes] van, ki sokkal jobb hazafinak tartja magát a leghazafibb mágnásnál is, csak azért, hogy ő az ilyen-amolyan német és francia nyelven úgy segéljen nem tud szólani s pantalontbugyogót [francia divatot követő nadrágot] nem visel. [ ] Hogy a mágnás és nem-mágnás nemesek közt előítélet s balvélemény szülte idegenkedés s viszálykodás mily veszedelmes, bizonyítják régibb s újabb történeteink s országgyűléseink. Törvényszabta polgári helyzetök egyenlő lévén, érdekeik is egyenlők; [ ] Egy cél van előttök, s arra út is csak egy vezet. A nemzetiség [nemzeti kultúra] mívelése s gyarapítása, a polgári alkotmány fenntartása s erősítése, ez a cél: erre pedig egyedül józan s buzgó törekedés vezethet az egyetértés útján. (Wesselényi Miklós báró: Balítéletekről) To, že mnohí magnáti [vysoká šľachta] sú plní predsudkov voči šľachtickému stavu, a hľadia na nich s opovrhovaním, je bolestivé! nepopieram. Ale pozrime sa na to z blízka, z akej to vysokej poličky sa niektorí magnáti pozerajú na nižšiu šľachtu; či svoju dedovizeň dokáže spravovať gróf či barón, a či týchto pár písmen mu poskytuje jeho majetok, slobodu, či prerogatíva [privilégiá]? Práveže nie: iba ako šľachtic je pánom svojho statku, nemusí platiť dane a niesť iné bremená, a keďže je šľachtic, jeho osoba, statky i majetok sú nedotknuteľné, a nie preto, že je barón, gróf, či princ. [...] Ale aj nižšia šľachta má rovnako početné predsudky k stavu magnátov. Koľko starých, cigárkových a všetko nové nenávidiacich [malých šľachticov] je, ktorí sa považujú za oveľa väčších vlastencov než ten najvlasteneckejší magnát, iba preto, lebo on sa nevie ani ozvať v kadejakej tej nemčine či francúzštine a pantalónove gate [nohavice podľa francúzskej módy] nenosí. [...] To, aké sú nebezpečné tieto škriepky medzi magnátmi a nemagnátmi, založené na predsudkoch a odcudzení prameniacej zo zlého úsudku, dokazujú naše pradávne i najnovšie dejiny a krajinské snemy. Keďže ich zákonom určené občianske postavenie je rovnaké, rovnaké sú aj ich záujmy; [...] Pred sebou majú jeden cieľ, a k nemu vedie jediná cesta. Zachovanie a rozvoj národnosti [národnej kultúry], zachovanie a posilnenie občianskej ústavy, to je cieľ: a k tomu je potrebná triezva a oduševnená snaha prostredníctvom vzájomného porozumenia. (barón Miklós Wesselényi: O chybných súdoch) írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / május 6.

10 Tvrdenie Pravdivé Nepravdivé a) Wesselényi v citovanom prameni poukazuje na princíp jednej a tej istej šľachtickej slobody. b) Wesselényi považuje za opodstatnené opovrhovanie vyššej šľachty smerom k nižšej šľachte. c) V tej dobe sa nižšia šľachta výrazne silnejšie viazala k národným tradíciám než vyššia šľachta. d) Podľa Wesselényiho mienky vyššia i nižšia šľachta by sa mala spojiť v záujme upevniť svoje privilégiá. e) Wesselényiho dielo svedčí o vplyve liberálneho nacionalizmu. f) Wesselényi pochádzal z radov uhorskej nižšej šľachty. 3 body 8. Táto úloha sa zaoberá ukončením prvej svetovej vojny. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy általános megerősítést nyerjen az önrendelkezés elve, [mert] ez logikusan vezetne odáig, hogy Gibraltárt visszaadjuk a spanyoloknak, Máltát a máltaiaknak, Ciprust a görögöknek, Egyiptomot az egyiptomiaknak, Adent az araboknak vagy a szomáliaiaknak, Indiát a káosznak [ ]. (Egy katonatiszt szavai hazája egy diplomatájához) Netrvajte na tom, aby sa princíp sebaurčenia stalo všeobecne uznaným, pretože to by logicky viedlo k tomu, že Gibraltár musíme vrátiť Španielom, Maltu Malťanom, Cyprus Grékom, Egypt Egypťanom, Aden Arabom alebo Somálčanom, Indiu prenechať chaosu [...]. (Slová veliteľa adresované diplomatovi svojej krajiny) a) Ktorý štát bol vlasťou autora úryvku? (0,5 bodu). b) Vyjadrite stručne vlastnými slovami, prečo bol autor prameňa proti dôslednému uplatňovaniu princípu uvedenom v prameni! (1 bod).. c) Uveďte meno toho politika, ku ktorému sa viaže sformulovanie princípu uvedenom v prameni! (0,5 bodu) Nem kétséges, hogy a mi érdekünk nem egyszerűen egy életképes, hanem egy olyan erős Csehszlovákia létrehozása, hogy az a [Franciaország] felé irányuló d).. expanzió [terjeszkedés] leghatalmasabb akadályainak egyike legyen. Ezért nem szabad csodálkozni, hogy végül oda jutottunk, hogy nagyjából minden cseh követelést elfogadtunk. (Egy francia diplomata jelentése) írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / május 6.

11 Nie je otázne, že našim záujmom nie je vytvorenie iba životaschopného, ale natoľko silného Československa, aby sa stalo jednou z najväčších prekážok...d)... expanzie smerom k Francúzsku. Preto sa nemáme čudovať, že sme sa dostali až do bodu, kde sme prijali v podstate všetky české požiadavky. (Správa francúzskeho diplomata) d) Názov ktorého národa chýba na bodkami vyznačenom mieste? (1 bod). e) Francúzsko čiastočne z dôvodu uvedeného v prameni okrem Československa podporovalo aj vytvorenie ďalšieho silného štátu. Podobne ako v prípade Československa, aj tento štát dostal také územia, ktoré obývali vo väčšine národnosti (napr. Ukrajinci, Nemci). Uveďte názov tohto štátu! (1 bod) 4 body 9. Úloha je venovaná dejinám Maďarska v dobe druhej svetovej vojny. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! [ ] A Csehszlovák Köztársasággal szemben sem voltak támadó szándékai, és nem háború útján kívánta a tőle előzőleg elvett területek egy részét visszaszerezni. A bácskai területre is csak az akkori jugoszláv kormányzat bekövetkezett összeomlása után vonultunk be saját véreink védelmére. A Románia részéről tőlünk 1918-ban elvett területekre nézve is az általa a tengelyhatalmaktól kért békés döntést fogadtuk el. [ ] Szomorúan kell megállapítanom, hogy a Német Birodalom a szövetségi hűséget a maga részéről velünk szemben már régen megszegte. Már hosszabb idő óta a magyar haderőnek egyre újabb és újabb részeit kívánságom és akaratom ellenére az ország határain túl vetette harcba. Ez év március havában pedig a Német Birodalom vezére, éppen a magyar haderő visszahozatalára irányuló sürgetéseim folytán, tárgyalásra hívott meg Klessheimbe, és ott közölte velem, hogy Magyarországot német csapatok szállják meg, és tiltakozásom dacára ezt foganatosította azalatt, míg engem odakint visszatartottak. Egyidejűleg az országba benyomult a német politikai rendőrség is, és letartóztatott számos magyar állampolgárt, közöttük a törvényhozó testület több tagját, valamint akkori kormányom belügyminiszterét, és a miniszterelnök is csupán úgy tudta a letartóztatást elkerülni, hogy egy semleges követségre menekült. [ ] A német megszállás védelme alatt a Gestapo az általa e téren másutt is követett módszerek alkalmazásával kezébe vette a zsidókérdésnek az emberiesség követelményeivel ellenkező, ismert módon való intézését. (Horthy Miklós kiáltványa a fegyverszünetről) [...] Ani proti Československej republike nemalo úmysel zaútočiť, a nechcel získať späť väčšiu časť svojho územia vojenskou cestou. Aj do Báčky sme vtiahli až po kolapse vtedajšej juhoslovanskej vlády s cieľom obrániť našich vlastných. Ohľadom územia, ktoré od nás Rumunsko odtrhlo v roku 1918, sme prijali mierové rozhodnutie, ktoré si vyžiadalo od mocností osi. [...] S poľutovaním musím skonštatovať, že Nemecká ríša už dávno porušila spojeneckú vernosť voči nám. Už dlhší čas si nasadzuje do boja za štátnymi hranicami ďalšie a ďalšie jednotky írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / május 6.

12 maďarskej armády napriek mojim želaniam. V marci tohto roku si ma vodca Nemeckej ríše zavolal do Klessheimu na rokovania práve vďaka mojim urgenciám v záujme návratu maďarskej armády. Tam mi oznámil, že Maďarsko obsadia nemecké jednotky a napriek môjmu protestu to aj previedol, kým ma tam zdržali. Do krajiny v tom istom čase vtiahla aj nemecká tajná polícia, zatkla nemálo maďarských občanov, vrátane viacerých členov zákonodarného zboru a ministra vnútra mojej vlády, dokonca predseda vlády unikol zatknutiu iba útekom na neutrálne veľvyslanectvo. [...] Pod ochranným krídlom nemeckej okupácie prevzalo riešenie židovskej otázky Gestapo a to používajúc inde osvedčené a známe metódy, protiviace sa ľudskosti. (Z manifestu Miklósa Horthyho o prímerí) a) Zoraďte chronologicky udalosti spomínané v prvom odseku! Napíšte názvy troch spomínaných krajín v tom poradí, v ktorom od nich Maďarsko získalo späť svoje územia! (1 bod) b) Kde sa Horthy zdržiaval 19. marca 1944? Zakrúžkujte číslo správnej odpovede! (0,5 bodu) 1. Na Ukrajine, na východnom fronte 2. vo vlaku do Rakúska 3. rokoval s veľvyslancami v Gödöllő c) Uveďte meno predsedu vlády spomínaného na konci druhého odseku! (meno, priezvisko; 0,5 bodu). d) Uveďte dve opatrenia zo známych metód riešenia židovskej otázky! (0,5-0,5 bodu) e) Sformulujte vlastnými slovami, prečo považoval Horthy nemeckú okupáciu za nespravodlivú! (1 bod) 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / május 6.

13 10. Táto úloha sa venuje Rákosiho obdobiu. Pomocou karikatúry a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! Karikatúra, 1949 Képaláírás: Nem lesz az sok, Zsíros uram, amit kapni fog? Ezért a búzáért? Nem. Azért, amit otthon eldugott! Text pod obrázkom: - Nebude to veľa, pán Mastný, čo za to dostanete? - Za túto pšenicu? - Nie. Za to, čo ste doma ukryli! a) Uveďte názov tej spoločenskej skupiny, proti ktorej bola smerovaná karikatúra! (1 bod). b) Uveďte odborný termín pre povinnosť, ktorú idú plniť postavy na karikatúre! (1 bod). c) Opíšte svojimi slovami stručne, z čoho obviňovala karikatúra spoločenskú skupinu, proti ktorej bola namierená? (1 bod) d) Uveďte meno politika, ktorého vláda ukončila politickú propagandu šírenú aj touto karikatúrou! Uveďte rok nástupu tejto vlády k moci! (Za každý prvok 0,5 bodu) Meno (Meno a priezvisko): Rok:... 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 13 / május 6.

14 11. Táto úloha sa venuje hospodárskym súvislostiam európskej integrácie. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí odpovedzte na otázky! (Za každý prvok 0,5 bodu) 26. cikk Az Unió a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően meghozza a belső piac létrehozásához, illetve működésének biztosításához szükséges intézkedéseket. A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata) čl. 26 Únia v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy rozhodne o opatreniach potrebných pre vytvorenie vnútorného trhu a zabezpečenie jeho fungovania. Vnútorný trh je ten priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami Zmluvy. (Variant zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa jednotnej štruktúry) Aké pozitívne a negatívne dôsledky môže mať voľný pohyb tovaru pre domácich výrobcov a domácich spotrebiteľov? Do odpovede vždy zakomponujte aj dôvod, príčinu pozitívneho alebo negatívneho dôsledku. Uviedli sme jeden príklad. a) Pre domácich výrobcov pozitívny dopad: napr. kvôli oslobodeniu exportu od cla môže rásť ich predaj i príjmy. negatívny dopad: b) Pre domácich spotrebiteľov pozitívny dopad: Aké pozitívne a negatívne dôsledky môže mať voľný pohyb osôb pre domácich zamestnávateľov a domácich zamestnancov? c) Pre domácich zamestnávateľov pozitívny dopad: negatívny dopad: d) Pre domácich zamestnancov pozitívny dopad: negatívny dopad: Aké pozitívne a negatívne dôsledky môže mať voľný pohyb kapitálu? e) pozitívny dopad: negatívny dopad: 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 14 / május 6.

15 12. Táto otázka súvisí s demografickými zmenami v Maďarsku po druhej svetovej vojne. Pomocou údajov tabuľky a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! (Za každý prvok 1 bod) Prvky demografických zmien v Maďarsku Prirodzený Migračný prírastok / rozdiel úbytok Obdobie Natalita Mortalita Reálny prírastok / úbytok a) Ktoré spomedzi nasledovných činiteľov mohli výrazne prispieť k relatívne lepším demografickým údajom v 1970-tych rokoch? Zakrúžkujte číslo správnej odpovede! Zakrúžkujte iba jedno číslo! 1. úplný zákaz prerušení tehotenstiev a zdanenie bezdetných 2. zvyšovanie detských a rodinných prídavkov, rozšírenie okruhu oprávnených 3. masové zamestnávanie žien a vyšší priemerný vek pri uzatváraní manželstva 4. šírenie sa zdravej životosprávy a úbytok počtu samovrážd b) Vysvetlite stručne v akom zmysle priniesli zvrat 1980-te roky v dejinách demografie Maďarska po druhej svetovej vojne! c) Po prevrate sa miera prirodzeného a reálneho úbytku menili v opačnom smere v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. Pomocou údajov tabuľky krátko vysvetlite hlavnú príčinu tohto rozdielu! 3 body írásbeli vizsga, I. összetevő 15 / május 6.

16 I. Jednoduché, krátke úlohy maximálny počet bodov 1. Vznik aténskej demokracie 4 2. Islamské náboženstvo a arabská rozpínavosť 4 3. Stredoveká uhorská spoločnosť 3 4. Osvietenstvo 4 5. Panovanie Gabriela Bethlena 3 6. Transformácia USA vo veľmoc 4 7. Spoločnosť Uhorska v dobe reforiem 3 8. Ukončenie prvej svetovej vojny 4 9. Maďarsko v rokoch Rákosiho éra Európska integrácia Demografia Maďarska 3 Spolu 44 I. Získaný počet bodov zaokrúhlený získaný počet bodov opravujúci učiteľ Dátum:... I. Egyszerű, rövid feladatok / Jednoduché, krátke úlohy elért pontszám egész számra kerekítve / získané body zaokrúhlené na celé číslo programba beírt egész pontszám / zaokrúhlený počet bodov zapísaný do programu javító tanár / opravujúci učiteľ jegyző / zapisovateľ Dátum:... Dátum:... Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! Poznámky: 1. Ak skúšaný začal vypracovanie druhej časi písomnej skúšky, táto tabuľka a miesta na podpis zostanú prázdne! 2. Ak skúška sa preruší počas vypracovania prvej časti, resp. nepokračuje druhou časťou, túto tabuľku a miesta na podpis treba vyplniť. írásbeli vizsga, I. összetevő 16 / május 6.

17 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 II. Időtartam: 150 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem szlovák nyelven emelt szint írásbeli vizsga II. összetevő

18 Dôležité pokyny Odpovedajte jednoznačne, používajte jednoznačné znaky aj v prípade opráv! V odpovedi sa snažte sformulovať podstatu, dodržujte stanovený rozsah! Používajte modré pero! Pri vypracovaní úloh dbajte na nasledujúce: Úlohy si prečítajte pozorne! Pozorne sledujte pokyny pracovného listu! Preštudujte si pramene patriace k jednotlivým úlohám (obraz, diagram, text, mapa)! K riešeniu každej úlohy použite dovolené pomôcky: mapy stredoškolského historického atlasu a dvojjazyčný slovník! Vlastné mená, topografické údaje a odborné pojmy budú hodnotené iba ak sú uvedené presne podľa pravopisu! Svoje odpovede napíšte po dobrom zvážení a podľa možnosti bez opráv! Pre vypracovanie esejistických úloh, vyžadujúcich dlhšie rozvinutie navrhujeme nasledovný postup práce: 1. Úlohou načrtnutý problém umiestnite v čase a priestore! 2. K pochopeniu úlohy použite pramene a stredoškolský dejepisný atlas! 3. Pozbierajte tie všeobecné pojmy (napr. rozvoj, zmena, produkcia), resp. pojmy daného historického obdobia (napr. hradný poddaný, cech, kult osobnosti), ktorými sa môže predstaviť dané obdobie! 4. V eseji používajte aj informácie, závery vyplývajúce z prameňov! 5. Ak je to potrebné, napíšte si najskôr osnovu, prípadne koncept! 6. Skúmajte predchádzajúce okolnosti, príčiny a následky problému! 7. Sformulujte predpoklady, vysvetlenia! 8. Vo svojej odpovedi prezentujte svoje vlastné poznatky (napr. mená, roky), vyjadrite svoje stanovisko, názor! 9. Dbajte na jasnosť svojich viet! 10. Upravte svoj text a dbajte aj na pravopis! Pre informáciu: Hľadiská opravy eseje: pochopenie úlohy, vyhovenie obsahovým požiadavkám, štruktúrovanosť textu, logický sled myšlienok, gramatická správnosť jazyka a pravopis. Prajeme úspešnú prácu! írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / május 6.

19 Pozorne si prečítajte! Z nasledujúcich úloh máte vypracovať spolu štyri. Výber uskutočnite na základe nasledujúceho pravidla: vypracovať treba: dve krátke a dve dlhé úlohy, vzťahujúce sa na rôzne historické obdobia, a spomedzi nich aspoň dve sa majú vzťahovať na uhorské (maďarské) dejiny. Pozorne si preštudujte úlohy! Číslo Obdobia, témy Typ úlohy Svetové dejiny Uhorské / maďarské dejiny 13. Benediktínska a františkánska rehoľa krátka 14. Vznik kapitalistického hospodárstva dlhá 15. Svetová hospodárska kríza krátka 16. Napoleonov pád dlhá 17. Renesančný dvor Mateja Huňadiho krátka 18. Turecká expanzia v Uhorsku dlhá 19. Budovanie občianskej spoločnosti v Uhorsku krátka 20. Národnostné snahy v 1840-tych rokoch dlhá 21. Postavenie Nemcov v Maďarsku po 1945 krátka 22. Bethlenovská konsolidácia dlhá Po preštudovaní úloh zakrúžkujte poradové číslo vami vybraných úloh! Pomocou nasledujúcej tabuľky skontrolujte správnosť svojho výberu! Aspekty výberu Vybrali ste si štyri úlohy? Vybrali ste si aspoň dve úlohy z uhorských/maďarských dejín? Vybrali ste si aspoň jednu úlohu zo svetových dejín? Vybrali ste si dve krátke a dve dlhé úlohy? Vzťahujú sa vami vybrané úlohy na rôzne historické obdobia? (Jednotlivé obdobia v tabuľke oddeľuje dvojitá čiara.) Je váš výber jednoznačne označený? Áno Vypracujte iba vami vybrané štyri úlohy, ostatné nechajte prázdne! Pri vypracovaní úloh môžete spraviť koncept. írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / május 6.

20 13. Táto úloha sa venuje stredovekým dejinám Európy. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí porovnajte najdôležitejšie črty benediktínskej a františkánskej rehole! V odpovedi spomeňte aj všeobecnú charekteristiku reholí a rozdiely medzi nimi! Benediktínsky kláštor v Appeninách Františkánsky kláštor v Padove Az alázatosság hetedik foka, ha [a szerzetes] magát nemcsak szájával vallja mindenkinél alábbvalónak és értéktelenebbnek, hanem szíve legmélyén is hiszi azt. (Szent Benedek Regulája) Siedmym stupňom pokory je, keď [rehoľník] sa nielen ústami prehlasuje za menší a nehodnejší než všetci ostatní, ale je o tom presvedčený aj v hĺbke svojej duše. (Regule sv. Benedikta) Szent Ferenc megtérésének kezdetétől, az Úr segítségével, mint bölcs ember, életét és házát, vagyis rendjét erős sziklára alapozta [ ]. A mélységes alázatra: amiért is a rend kezdetekor, miután a testvérek kezdtek megsokasodni, azt akarta, hogy a testvérek a leprások kórházaiban éljenek és szolgáljanak nekik. (Assisi Szent Ferenc perugiai legendája) Od čias svojho obrátenia s pomocou Božou, sv František, keďže bol múdrym mužom, svoj život, dom, teda svoju rehoľu postavil na pevnú skalu [ ]. Hlbokú pokoru: preto pri zakladaní rádu, keď vzrástol počet bratov, požadoval, aby žili a slúžili v nemocniciach pre malomocných. (Perugská legenda o sv. Františkovi z Assisi) írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / május 6.

21 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 4 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 4 Používanie prameňov 6 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8 Skladba, jazyková správnosť 2 Spolu 28 Deliteľ 4 Body skúšky Táto úloha sa venuje dejinám Anglicka v ranom novoveku. (dlhá) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte vznik kapitalistického hospodárstva v Anglicku v ranom novoveku! A kérelmezők engedélyért esedeznek, hogy a következőket tárhassák a Ház elé: azzal az ürüggyel, hogy a nevezett község földjeit megjavítják, a telepesek és más személyek, akiknek joguk van a bekeríteni szándékozott közös föld használatára, megfoszttatnak attól a felbecsülhetetlen kiváltságtól, amit most élveznek, vagyis hogy újra és újra kihajthatják meghatározott számú tehenüket, borjukat és juhukat az említett földekre; ez a kiváltság nemcsak azt jelenti számunkra, hogy eltartják magukat és családjukat télvíz idején, amikor még pénzükért sem tudnák más földek művelőitől a legcsekélyebb tejet vagy savót megszerezni erre a szükséges célra, [...]; úgy vélik továbbá, hogy a bekerítés legkárosabb hatása az lesz, hogy csaknem teljesen elnéptelenedik községünk, amelyben oly sok most a bátor és merész kisgazda, akiket nagy tömegben a szükség s a munka hiánya a kézműves városokba űz, ahol a szövőszék vagy a kovácsműhely mellett már a foglalkoztatás módja is hamarosan felemészti erejüket. (Egy a parlamenthez forduló község kérelméből) Žiadatelia prosia o povolenie predostrieť Snemu nasledovné: so zámienkou, že opravia polia menovanej obce, osadníkom a iným osobám oprávneným užívať spoločné polia určené na ohradenie, sa odníma to nevyčísliteľné privilégium, ktoré teraz užívajú, menovite, že znovu a znovu môžu pásť určený počet kráv, teliat a oviec na spomínaných pastvinách; toto privilégium pre nich a ich rodiny neznamená iba živobytie počas zimy, keď nemôžu kúpiť na tento cieľ mlieko a syridlo ani za peniaze od ostatných roľníkov, [...] ďalej sú toho názoru, že írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / május 6.

22 najškodlivejším dopadom ohradzovania bude to, že naša obec takmer vymrie, hoci teraz v nej býva toľko smelých a odvážnych roľníkov, ktorých núdza a nedostatok práce vyháňa do remeselníckych miest, kde práca pri tkáčskych strojoch a v kováčskej dielni, ako aj spôsob zamestnávania ich čoskoro zničí. (Zo žiadosti obce obracajúcej sa na parlament) I. Ezen parlament tekintélyével törvénybe tesszük, hogy csavargók és munkakerülők ellen megfelelő intézkedések lépjenek életbe [...] Ezen királyság és Wales grófságaiban és városaiban a bíróságok negyedévi üléseiken [...] grófságaik és városaik területén egy vagy több dologház létesítéséről hozzanak határozatot [...]. (I. Erzsébet 1597-es rendeletéből) I. Z autority tohto parlamentu uzákoňujeme, aby proti tulákom a príživníkom vstúpili do platnosti primerané opatrenia. [...] V tomto kráľovstve, ako aj v grófstvách a mestách Walesu súdy na svojich štvrťročných zasadnutiach [...] na území svojich grófstiev a miest nech prijmú opatrenia o založení jedného alebo viacerých pracovných ustanovizní. [...]. (Z nariadenia Alžbety I. z roku 1597) Anglická reklama na tabak, 17. storočia (nadpis: Najlepší virginský tabak Williama Gribble-a z Barstaple-a) Ez a megye [Sussex] tele van vasbányákkal és kohókkal [ ]. A vas azonban, amelyet itt állítanak elő, nem mindenütt egyforma jó minőségű, és általában törékenyebb, mint a spanyol, ami vagy természetéből következik, vagy összetételéből és edzettségi fokából. Mindenesetre a bányatulajdonosok ágyúk és más egyebek öntésével nagy hasznot húznak belőle [ ]. Üveghuták sem hiányoznak ebből a megyéből, az üveg azonban nem tudni, hogy az anyag vagy a készítésmód miatt nem valami tiszta és átlátszó, így csak kevésbé tehetős emberek használják [...] (William Camden XVII. század eleji leírása) Toto grófstvo [Sussex] je plné železných baní a pecí [...]. Železo, ktoré tu vyrábajú, však nie je rovnako všade kvalitné, celkovo sa láme viac ako španielske, čo vyplýva buď z jeho zloženia alebo zo stupňa kalenia. V každom prípade majú majitelia baní veľké zisky zo zlievania diel a iných vecí [...]. V tejto oblasti nechýbajú ani sklárske hute, ale sklo nevedno írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / május 6.

23 či pre materiál alebo spôsob výroby nie je príliš čisté a priesvitné, preto ho používajú len menej majetní ľudia [...]. (Opis Williama Camdena zo začiatku 17. storočia) írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / május 6.

24 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 8 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 6 Používanie prameňov 10 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12 Skladba, jazyková správnosť 8 Spolu 48 Deliteľ 3 Body skúšky Táto otázka sa venuje dejinám hospodárstva v medzivojnovom období. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vysvetlite rolu štátnych výdavkov v prekonaní svetovej hospodárskej krízy! V odpovedi spomeňte konkrétne príklady z jedného vybraného štátu, a spomeňte aj teoretickú diskusiu súvisiacu s témou! [ ] ha a kormány hitelt vesz fel a pénzpiacokon, akkor ezzel az ipar versenytársává válik, és olyan erőforrásokat köt le, melyeket különben a magángazdaság használt volna fel, ezáltal felhajtja a kamatokat, és mindenki számára megdrágítja a hitelfelvételt, akinek szüksége lenne rá. (W. Churchill, 1929) [...] Ak vláda požiada o úver finančný trh, stáva sa konkurentom priemyslu, a zviaže také zdroje, ktoré by inak využívalo súkromné hospodárstvo, čím sa zvyšujú úroky a tým sa čerpanie úverov stáva pre každého, kto ich potrebuje, drahším. (W. Churchill, 1929) Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben elásatná őket feladott szénbányákban, amiket azután színültig töltene városi szeméttel, s azután a szabad verseny jól kipróbált elve alapján a magánvállalkozókra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket, [...] nem lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne. (J. M. Keynes, 1936) írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / május 6.

25 Ak by štátna pokladnica naplnila staré fľaše bankovkami, zakopala ich do dostatočnej hĺbky v opustených baniach na uhlie, ktoré by potom do vrchu naplnila odpadkami z mesta, a potom by podľa dobre vyskúšaného princípu slobodného obchodu poverila súkromných podnikateľov, aby bankovky znovu vykopali, [...] nebola by nezamestnanosť, a vďaka spätným vplyvom by reálny príjem a kapitálové bohatstvo spoločnosti boli pravdepodobne značne vyššie. (J. M. Keynes, 1936) Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 4 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 4 Používanie prameňov 6 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8 Skladba, jazyková správnosť 2 Spolu 28 Deliteľ 4 Body skúšky 7 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / május 6.

26 16. Táto úloha sa zaoberá napoleonovskými vojnami. (dlhá) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte Napoleonov pád v ! V odpovedi analyzujte aj vojenské a zahraničnopolitické príčiny pádu! Použite stredoškolský dejepisný atlas! Vojnové straty ( ) (zaokrúhlený odhad) Francúzsko Ostatní účastníci vojny spolu osôb osôb Talpra! Németek! Talpra! Német nép! Te, egykor oly tiszteletre méltó, bátor és nagyra becsült nép! Talpra! Hasson át benneteket a nagy s olyan régen elfeledett testvériség! Érezzétek az azonos vér szent és eltéphetetlen kötelékeit, az azonos nyelvét és életmódét, hiszen éppen ezeket akarták ronggyá tépni az idegenek... [ ] nincs az az ördög, aki legyőzhetne benneteket. (Ernst Moritz Arndt, német költő, 1813) Hor sa! Nemci! Hor sa! Nemecký národ! Ty, kedysi tak úctyhodný, odvážny a ctený národ! Hor sa! Nech vás prenikne veľká a tak dávno zabudnutá bratská láska! Cíťte sväté a nepretrhnuteľné spojenectvo krvi, a aj spôsobu života, veď práve to chceli pošliapať cudzinci... [...] niet diabla, ktorý by vás prekonal. (nemecký básnik Ernst Moritz Arndt, 1813) Rod Buonaparteovcov Carlo Buonaparte Letizia Ramolino Jozef Napoleon I. Lucien Elza Ľudovít Paulína Karolína Hieronym kráľ Neapolu cisár Francúzska Princ z Canina Toskánska veľkovojvodkyňa Holandský kráľ Princezná z Gustally Vestfálsky kráľ a Musignana neskôr Joachim Murat španielský kráľ Mária Lujza Habsburská Hortenzia Beauharnais kráľ Neapolu Napoleon II. Rímsky kráľ Napoleon III. francúzsky cisár írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / május 6.

27 Napoleon v Rusku (dobová ruská kresba) írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / május 6.

28 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 8 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 6 Používanie prameňov 10 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12 Skladba, jazyková správnosť 8 Spolu 48 Deliteľ 3 Body skúšky 16 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / május 6.

29 17. Táto otázka sa venuje panovaniu Mateja Huňadiho. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte objavenie sa renesančnej kultúry v Matejovom dvore! V odpovedi spomeňte aj to, ako to súviselo s mocenskými záujmami kráľa! Mesélik, hogy történt egyszer egy nevetni való és emlékezetes eset ezen a helyen. Miközben egy török követet a királyi udvaroncok a szokásnak megfelelően a városból a palotába vezettek, hogy követi megbízatását előadja, és az a kapuban, honnan egyenesen erre a függőudvarra lehet látni, kissé megállt s körülnézve megpillantotta ezt a pompázatos, ragyogó helyet és az udvari méltóságoknak részben a lenti, részben a király tartózkodási helyéül szolgáló fenti udvaron elhelyezkedő mérhetetlen tömegét, amint selyemmel, ezüsttel, arannyal áttört ruhákban tündököltek és nem kis részben (a mi szokásunk szerint) ezüstözött övekkel és kardokkal meg aranyláncokkal voltak ékesítve, hirtelen akkora csodálat és bámulat döbbentette meg, hogy elfelejtette egész követi megbízatását, s míg a lépcsőkön a király színe elé feljutott, annak tekintete miatt, mely nagy s mintegy vérrel befutott szemeivel rémületet keltett a ránézőben, a benne már azelőtt fogant félelem mind jobban és jobban elhatalmasodott rajta, olyannyira, hogy hosszú hallgatás után csak ennyit tudott kinyögni: a császár üdvözöl, a császár üdvözöl. (Oláh Miklós: Hungária) Hovorí sa, že sa prihodila úsmevná a pamätná udalosť na tomto mieste. Keď dvorné služobníctvo priviedlo jedného tureckého vyslanca podľa zvyku do paláca, aby predniesol, čím ho poverili, a ten sa zastavil v bráne, odkiaľ bolo vidno na dvor, na chvíľu sa zastavil, porozhliadol sa a zbadal toto nádherné a výnimočné miesto a nesmierné množstvo dvorných ľudí zdržiavajúcich sa na dolnom, a sčasti aj na hornom dvore patriacom kráľovi, ktorí bol oblečení v hodvábe, ovešaní zlatom a striebrom, mali postriebrené opasky a meče (ako je to u nás zvykom), a zrazu ho zachvátil taký údiv, že zabudol na svoje poslanie a kým sa dostal po schodoch ku kráľovi, ktorého pohľad pre jeho veľké a takmer krvavé oči vzbudzoval v druhých strach, aj jeho tento pocit natoľko premohol, že po dlhom mlčaní dokázal povedať iba toľko: cisár ťa pozdravuje, cisár ťa pozdravuje. (Miklós Oláh: Hungária) Kráľ Matej (zobrazenie z 15. storočia) írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / május 6.

30 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 4 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 4 Používanie prameňov 6 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8 Skladba, jazyková správnosť 2 Spolu 28 Deliteľ 4 Body skúšky Táto otázka je venovaná tureckej expanzii v Uhorsku. (dlhá) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte postup Turkov v Uhorsku v rokoch ! V odpovedi zmieňte popri vojenských udalostiach aj dejiny diplomacie a tematiku pomedzných hradov! [ ] ahogyan csaknem minden eddigi levelemben könyörögtem Felségednek, hogy tisztességgel rendezze Izabella királynéval és fenséges fiával János Zsigmonddal való kapcsolatát, éppúgy ha lehet, még alázatosabban most is azért esedezem, hogy én is szabadabban szolgálhassak Felségednek. [ ]. A királyné őfelségét tehát nem hagyhatom itt a nyilvánvaló veszedelemben, hanem valamely biztos helyre kell írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / május 6.

31 vinnem. Ha viszont a királyné őfelsége úgy távozik el az országból, hogy Felségeddel még nem rendezte el jól ügyét, akkor nagyon félek attól, hogy az egész ország átpártol a törökhöz [ ] (Fráter György levele I. Ferdinándnak, 1543) [...] ako som prosil v každom doterajšom liste Vašej Výsosti, aby ste čestne usporiadali svoje vzťahy s milostivou kráľovnou Izabelou a jej milostivým synom Jánom Žigmundom, rovnako, a možno s ešte väčšou pokorou žiadam aj teraz, aby som aj ja mohol slobodne slúžiť Vašej Výsosti. [...] Jej Výsosť kráľovnú teda nemôžem nechať tu, v jednoznačnom ohrození, ale ju musím vziať na nejaké bezpečné miesto. Ale ak kráľovná opustí krajinu bez toho, aby Vaša Výsosť neusporiadala s ňou svoje vzťahy, obávam sa, že krajina prejde na stranu Turkov. (List Juraja Frátera Ferdinandovi I., 1543) Huszonötödször: A béke tartamát nyolc esztendőben szabtuk meg s az jelen békeszerződés és egyezség keltével kezdődik. És mindaddig, amíg csak ugyanezen béke a felek között erős, [...] mi a törökök ugyanazon legfelségesebb császárát, a mi szövetségesünket évente arany dukát tiszteletteljes ajándékkal fogjuk felkeresni külön megbízottaink útján, ugyanúgy, ahogyan azelőtt is tettük, minden esztendő vége felé. (A drinápolyi béke, 1568) Po dvadsiate piate: Trvanie mieru sme určili na osem rokov odo dňa platnosti tejto dohody. A dovtedy, kým bude tento mier medzi týmito stranami pevný, [...] tureckého cisára ako nášho najmilostivejšieho spojenca vyhľadáme, a cestou našich osobitných zmocnencov obdarujeme ročne zlatými dukátmi, rovnako ako sme to robili predtým, vždy koncom roka. (Drinopolský mier, 1568) Az udvari kamara költségvetése szerint az összes hadikiadások az évre forintot tettek ki, [ ]. Ezen teljes kiadás födözetét az udvari kamara következőképen képzelte el: forint a német birodalmi segélyből, az osztrák-cseh tartományok adójából, ideszámítva valószínűleg a magyar portális adó [a jobbágyok telkenként fizetett állami adója] hozadékát a pozsonyi kamara területéről, forint a szepesi kamara portális adójából, egyéb jövedelmeiből és a bányákból, forint a vártartományok természetbeli bevételeiből, a papi tizedekkel együtt, s végül forint leszámítható a katonaság zsoldjából, azon esetre, ha idejében fizetik ki ilyenkor ugyanis a szegény katonák örömükben, hogy végre pénzt láthatnak, lemondtak egyhavi fizetésükről, s ezt az udvari kamara bölcsen beállította a bevételek közé. Mindez összesen: forintot tesz ki, a deficit forint, [ ]. (Szekfű Gyula, történész) Podľa rozpočtu dvorskej komory všetky vojnové výdavky na rok 1578 činili forintov [...]. Pokrytie týchto nákladov si komora predstavovala nasledovne: z nemeckej ríšskej pomoci, z daní rakúsko českých dŕžav, vrátane príjmov z portálnej dane prešporskej komory [štátna daň poddaných platených po pozemku], forintov z portálnej dane spišskej komory, forintov z naturálií hradných dŕžav, s desiatkami kňazov, a nakoniec forintov sa dá odrátať zo žoldu vojska v prípade, že bude vyplatený načas v takejto situácii sa totiž vojaci od veľkého šťastia, že konečne vidia peniaze, vzdali mesačného platu, a dvorská komora to veľmi múdro zaradila medzi svoje príjmy. Toto spolu činilo forintov, a deficit forintov, [...]. (Historik Gyula Szekfű) írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / május 6.

32 Rekonštrukčná kresba novohradského hradu (16. storočie) írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / május 6.

33 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 8 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 6 Používanie prameňov 10 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12 Skladba, jazyková správnosť 8 Spolu 48 Deliteľ 3 Body skúšky 16 írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / május 6.

34 19. Táto otázka súvisí s dejinami Uhorska v období dualizmu. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vysvetlite, ako prispeli významnejšie reformy obdobia dualizmu k vybudovaniu občianskeho štátu! V odpovedi spomeňte aj školstvo, a poukážte aj na charakteristické črty občianskeho štátu! Mapa Uhorskej verejnej správy Privilegované oblasti a pohraničná oblasť v období dualizmu Nálunk, tekintettel a különböző vallást követők számarányára s a vallási szabadságnak, az egyházak egyenjogúságának nagy kérdésében meghátrálásra nem hajlandó nemzeti közérzületre, a megoldásnak csak az a módozata lehetséges, mely a házasság jogintézményét felekezeti tekintetektől ment egységes állami törvények uralma alá helyezi. A házasságkötés kötelező polgári formája összhangzatos kiegészítése az állami egységes házasságjognak és a házassági ügyekben kizárólag érvényesülő állami bíráskodásnak. [ ] A házasságkötésnek ez a módozata az, amely teljesen és biztosan keresztülvihetővé teszi az állami intézménynek a valláserkölcsi intézménytől való függetlenítését. (Teleszky István, igazságügyi államtitkár felszólalása a képviselőházban, 1894) U nás, so zreteľom na početný pomer nasledovníkov jednotlivých náboženstiev a neoblomnej národnej verejnej mienky ohľadom veľkých otázok slobody vyznania a rovnoprávnosti cirkví, sa naskytuje iba jedno riešenie, a to vyňatie inštitúcie manželstva spod konfesijných aspektov a jeho postavenie pod právomoc jednotných štátnych zákonov. Povinná občianska forma uzatvorenia manželstva je jednoznačným doplnením jednotného štátneho rodinného práva a výlučnej štátnej sudcovskej právomoci v tejto veci. [...] Tento spôsob uzatvorenia manželstva je ten, ktorý umožní úplné a bezpečné oddelenie štátnej inštitúcie od nábožensko-mravnej inštitúcie. (prejav štátneho tajomníka spravodlivosti, Istvána Teleszkyho v snemovni, 1894) írásbeli vizsga, II. összetevő 18 / május 6.

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 7. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Pótlapok száma Tisztázati

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 I. Időtartam: 90 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Történelem

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Magyar törvény, szlovák diskurzus

Magyar törvény, szlovák diskurzus VASS ÁGNES Magyar törvény, szlovák diskurzus Az egyszerűsített honosítás sajtóvitája Szlovákiában A Magyar Országgyűlés által elfogadott, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítására 1 egyedül

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p.

A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p. kor /ridor 4. číslo 2014 portrét Kövér György A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p. V roku 2011 uzrela

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska Szlovákia gazdaságának fejlődése Vývoj hospodárstva Slovenska A Habsburg-monarchia részeként - ásványkincsek 1914-es állapot A Habsburg Monarchia katonai térképészetének remeke a 2. katonai felmérés 1881-1918-as

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

PILISI KALENDÁRIUM 2016

PILISI KALENDÁRIUM 2016 PILISI KALENDÁRIUM 2016 MAGYAROKNAK ÉS SZLOVÁKOKNAK PILÍŠSKY KALENDÁR 2015 PRE MAĎAROV A SLOVÁKOV Írta - szerkesztette: Franyó Rudolf Napísal a pripravil: Rudolf Fraňo 1 2016 Pilisi kalendárium magyaroknak

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 Petícia pre vlakové spoje Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 7. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 7. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

PROGRAM Dňa Slovákov v Maďarsku Telekgerendáš, 04.07.2015

PROGRAM Dňa Slovákov v Maďarsku Telekgerendáš, 04.07.2015 Ročník XIX. Číslo 6 2015 Jún PROGRAM Dňa Slovákov v Maďarsku Telekgerendáš, 04.07.2015 10 00 Slovenský jarmok v stanoch v parku 11 00 Vernisáž výstavy Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815 1856 v Dome kultúry

Részletesebben

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XIX. ročník www.sturovo.sk Határtalanul! Foto: Himmler Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben