TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN"

Átírás

1 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem szlovák nyelven emelt szint írásbeli vizsga I. összetevő

2 Dôležité pokyny Odpovedajte jednoznačne, používajte jednoznačné znaky aj v prípade opráv! V odpovedi sa snažte sformulovať podstatu, dodržujte stanovený rozsah! Uveďte iba toľko prvkov odpovede, koľko predpisuje daná úloha! (Ak uvediete viac prvkov, hodnotiť ich budeme v poradí napísania.) Používajte modré pero! Pri vypracovaní úloh dbajte na nasledujúce: Úlohy si prečítajte pozorne! Pozorne sledujte pokyny pracovného listu! Preštudujte si pramene patriace k jednotlivým úlohám (obraz, diagram, text, mapa)! Svoje odpovede napíšte po dobrom zvážení a podľa možnosti bez opráv! Vlastné mená, topografické údaje a odborné pojmy budú hodnotené iba ak sú uvedené presne podľa pravopisu! Prajeme Vám úspešnú prácu! írásbeli vizsga, I. összetevő 2 / május 6.

3 I. ÚLOHY VYŽADUJÚCE KRÁTKE ODPOVEDE 1. Táto úloha sa venuje procesu vzniku aténskej demokracie. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! A) Vymenujte tých aténskych politikov, ktorí stoja za opatreniami spomenutými v prameňoch. (Za každý prvok 1 bod.) a) Az első osztályba azokat sorolta, akiknek évi termése száraz vagy cseppfolyós terményben ötszáz mérő, ezeket nevezte ötszáz mérősöknek. A második osztályba azok kerültek, akik lovat tartanak és termésük háromszáz mérő, ezeket hívta lovagoknak. Ökörfogatúaknak nevezte azokat akiknek kétszáz mérő a termésük; ezek kerültek a harmadik osztályba. Minden többi polgárt napszámosnak neveztek. (Plutarkhosz) Do prvej skupiny zaradil tých, ktorým sa urodilo obilia, vína a oleja 500 meríc, nazval ich päťstomericovými. Do druhej skupiny sa dostali tí, ktorí chovajú kone, alebo sa im urodilo aspoň 300 meríc. Týchto nazval jazdcami. Do tretej skupiny patrili občania, ktorí vlastnili volský záprah a 200 meríc úrody, nazývaní zeguiti. Všetci ostatní patrili do skupiny nádenníkov. (Plutarch) Meno politika:.. b) Minden egyes ember fogott egy cserépdarabot, és ráírta, hogy kit akar eltávolítani a polgárok közül, majd odavitte az agora [a népgyűlések helyszínéül is szolgáló piactér] egy bizonyos helyére, amely korláttal volt körülkerítve. (Plutarkhosz) Každý človek chytil črepinu a napísal naň meno toho, koho chcel odstrániť spomedzi občanov, potom ju vyniesol na príslušné ohradené miesto agóry [trhové námestie slúžiace aj pre snemy]. (Plutarch) Meno politika:.. B) Rozhodnite, pre ktoré z opatrení spomínaných v prameňoch platia nasledovné tvrdenia! Do správneho stĺpca napíšte znak X! V každom riadku môže figurovať iba jeden znak X. (Za každý prvok 0,5 bodu.) Tvrdenie c) Jeho cieľom bolo zabrániť vzniku úradu tyrana. d) Vytvorilo verejnú správu založenú na územnom princípe. e) Zvýšil význam ľudového zhromaždenia v politickom živote. f) Umožnilo, aby politické pozície sa neobsadzovali na základe pôvodu Opatrenie opísané v prameni a) Opatrenie opísané v prameni b) Ani jedno 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 3 / május 6.

4 2. A Táto úloha sa zaoberá vznikom islamského náboženstva a arabskou expanziou. Napíšte do tabuľky názvy a v mape uvedené číslo tých usadlostí, ktoré opisujú tvrdenia! Štyri čísla zostanú nepriradené. (Za každý prvok 0,5 bodu.) Tvrdenia Názov usadlosti Číslo usadlosti a) Starobylé pútnické mesto Arabov, miesto zrodu islamu. b) Tu sa odohrala rozhodujúca bitka roku 732, v ktorej Frankovia zastavili európsku expanziu Arabov. c) Od druhej polovice 8. storočia hlavné mesto ríše Arabov, sídlo kalifov, významné obchodné a kultúrne centrum. V dobovej Európe ho poznali po jeho rozprávkovom bohatstve. d) Centrum arabského štátu v Európe v 8-9. storočí. Do rúk kresťanov sa znovu dostal v 13. storočí v dobe reconquisty. 4 body 3. Táto úloha sa venuje dejinám uhorskej spoločnosti v stredoveku. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí vyriešte úlohu! Szeged nyílt, nagy város és egyetlen, mintegy egy mérföldnyi hosszú utcából áll. Környéke mindennemű gabonával megáldott, termékeny szántóföld. [ ] A császár Szegedet valamely püspöknek ajándékozta. Láttam e főpapot, ki igen tág lelkiismeretű embernek tűnt előttem. [ ] Pestnél átkeltem a Dunán és Budára érkeztem. Belgrádtól Budáig hét napig utaztam. Buda, Magyarország fővárosa, hosszasan elnyúló hegyen áll. Kelet felé a Duna folyik, nyugati oldalán a völgy terül el, délen nagy palota emelkedik, mely a kapu írásbeli vizsga, I. összetevő 4 / május 6.

5 felett uralkodik, e palotát a császár kezdte építtetni, mely befejezése után nagyszerű és erős leend. [ ] A városban a c) mind az igazságszolgáltatás, mind a kereskedelem és ipar terén uralkodnak. Sok franciául beszélő zsidót is láthatni, kik közül sokat Franciaországból űztek ki. (Bertrandon de la Brocquière francia lovag útleírása Magyarországról, 1457) Segedín je veľké a otvorené mesto, pozostávajúce z takmer iba jednej, míľovej ulice. Jeho okolie je úrodné a požehnané rôznym obilím. [...] Cisár daroval Segedín niektorému arcibiskupovi. Videl som tohto veľkňaza a zdal sa mi ako človek s veľmi širokým svedomím. [...] Pri Pešti som prekročil Dunaj a dostal sa do Budína. Z Belehradu do Budína trvala cesta sedem dní. Budín, hlavné mesto Uhorska, leží na pozdĺž roztiahnutej hore. Na východe tečie Dunaj, na západe je dolina, na juhu sa týči veľký palác, panujúci nad bránou. Palác začal stavať cisár, po ukončení stavby bol krásny a pevný. [...] V meste...c)... vládnu tak v spravodlivosti ako aj v oblasti obchodu a priemyslu. Ľahké je stretnúť aj mnohých francúzsky hovoriacich Židov, ktorých vyhnali z Francúzska. (cestopis francúzskeho rytiera Bertrandona de la Brocquiére-a o Uhorsku, 1457) a) Segedín bol v tej dobe poľným mestom. Aké dôkazy na to uvádza prameň? Napíšte dva dôkazy / dve črty! (0,5-0,5 bodu) - - b) Uveďte meno spomínaného cisára! (1 bod).. c) Názov ktorej etnickej skupiny sme vynechali v poslednom odseku úryvku? (1 bod). 3 body 4. Úloha sa týka osvietenstva. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí vyriešte úlohu! (Za každý prvok 1 bod.) Azzal tehát, hogy minden egyén tőle telhetően igyekszik [ ] tevékenységet úgy irányítani, hogy termelése a lehető legnagyobb értékű legyen, szükségszerűen azon dolgozik, hogy a társadalom évi jövedelme a lehető legnagyobb legyen, bár általában nem a közösség érdekét akarja előmozdítani és nem is tudja, mennyire mozdítja azt elő. [ ] Ebben is, mint sok más esetben, láthatatlan kéz vezeti őt egy cél felé, melyet ő nem is keresett. A társadalomnak pedig nem is éppen baj, hogy ő ezt a célt nem ismeri. Azzal, hogy ő saját érdekét követi, gyakran a társadalomét eredményesebben mozdítja elő, mint ha annak előmozdítása lett volna valóságos célja. [ ] Hogy melyik a hazai tevékenységnek az a fajtája, melyben tőkéjét elhelyezheti és melynek eredménye lesz valószínűleg a legnagyobb értékű, ezt mindenki saját helyzetét ismerve sokkal jobban megítélheti, mint bármely államférfi vagy törvényhozó helyette tehetné. (Adam Smith: A nemzetek gazdagsága, 1776) írásbeli vizsga, I. összetevő 5 / május 6.

6 Tým, že sa každý človek snaží zo všetkých síl [ ] tak smerovať svoju činnosť, aby jeho produkcia mala čo najvyššiu hodnotu, zároveň pracuje aj na tom, aby ročný príjem spoločnosti bol čo najvyyší, hoci spravidla mu nejde o napredovanie celej spoločnosti, dokonca ani nevie nakoľko k nemu prispeje. [ ] Aj v tomto, ako aj v mnohých iných prípadoch, ho vedie neviditeľná ruka k cieľu, ktorý sám ani nevyhľadával. Spoločnosti ani nevadí, že on sám ten cieľ nepozná. Tým, že sleduje svoje vlastné záujmy, často úspešnejšie posúva záujmy spoločnosti, ako keby sa o to vedome usiloval. [ ] To, že ktorý druh činnosti u nás bude ten, do ktorého s najväčším úspechom a prospechom môže vkladať svoj kapitál, si musí každý rozhodnuť sám, poznajúc svoju situáciu, a to oveľa lepšie než akýkoľvek štátnik alebo zákonodarca na jeho mieste. (Adam Smith: Bohatstvo národov, 1776) a) Sformulujte vlastnými slovami, ako sa uplatňuje neviditeľná ruka v nižšie uvedenom fiktívnom prípade! Tkáč použitím lepšieho tkáčskeho stroja vyrába viac látky, a preto lacnejšie predáva svoj tovar. b) Sformulujte vlastnými slovami, čím Adam Smith argumentuje v druhom odseku citátu! Sötét éjszaka van; utat tévesztve bolyongok egy hatalmas erdő mélyén. Csupán pislákoló lámpásom fénye vezérel. Egy ismeretlen toppan elém és megszólít: «Fújd el a mécsesed, barátom, úgy jobban megtalálod az utat.» Ez az ismeretlen egy teológus. (Diderot, ateista filozófus tanmeséje) Je hlboká noc; túlam sa stratený v obrovskom lese. Vedie ma iba slabé svetielko môjho lampáša. Zrazu sa predo mnou objaví neznámy človek: «Sfúkni svoju sviečku, priateľu môj, ľahšie potom nájdeš cestu.» Tento neznámy bol teológ. (poučný príbeh ateistického filozofa Diderot-a) c) Čo symbolizuje lampáš cestovateľa v príbehu? Vyjadrite jedným slovom!. d) Pomocou čoho sa dá nájsť cesta podľa teológa? Vyjadrite jedným slovom! 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 6 / május 6.

7 5. Táto úloha sa venuje panovaniu Gabriela Bethlena. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! (Za každý prvok 1 bod.) Mely szép virágjában maradott légyen Magyarország is mind addig, valamíg a maga nemzetéből választhatott fejedelmet [ ]. De mihelyt derekasan a magok nemzetekből való electiót [választást] megutálák, megveték, idegen fejedelmek alá veték s adák magukat, micsoda haszon következék belőle? Nem egyéb kétfelé szakadásnál, [ ] Valamíg a török nemzettel való frigy mellett megmaradtak, mellőle el nem állottak, volt-e valakitől valami bántások? [ ] De mihelyt a német nemzet mellé állának, micsoda jutalommal fizete, szájunkban az íze; azzal tudniillik, mellyel régen kívánta és mesterkedett benne, hogy nemzetünket elfogyathassa, kegyetlen halálnak nemével megölhesse, országunkat a földdel egyenessé tégye, vagy éppen elpusztíthassa, és ha a Felséges Úristen csudálatos képpen a török nemzetet újabban hozzánk nem gerjeszti s kapcsolja vala [ ] (mely dologban mennyit szolgáltam légyen, tégyen az Úristen bizonyságot róla), ki meri azt mondani nemzetünk közül, hogy Erdély országát idegen nemzettel meg nem töltették volna? Hol volna az Isteni tisztelet? Hol volna a magyar nemzet? És hol volna szabadsága? (Bethlen Gábor végrendeletéből, 1629) Aké nádherné a rozkvitajúce zostalo Uhorsko dovtedy, kým si mohlo zvoliť knieža zo svojho národa [...]. Ale akonáhle znenávideli voľbu z vlastného národa, a podrobili sa cudzím kniežatám, aký úžitok z toho majú? Nič iné, než rozdelenie na dve časti. [...] A kým sme zostali pri spolužití s tureckým národom, neopustili sme ho, ubližoval nám niekto? [...] Ale akonáhle sme sa postavili k nemeckému národu, aká bola odmena? Oddávna sa snažili Nemci zničiť náš národ a krajinu zrovnať so zemou, keby milosrdný Pán Boh nebol k nám pridružil opäť turecký národ akoby zázrakom [...] (sám Boh mi je svedkom, koľko som sa o to snažil) kto z nášho národa sa opováži povedať, že by neboli naplnili Sedmohradsko cudzími národmi? Kde by bola úcta Boha? Kde by bol maďarský národ? A kde by bola jeho sloboda? (Zo závetu Gabriela Bethlena, 1629) a) Sformulujte vlastnými slovami, v čom videl Bethlen koreň problému svojej doby! b) Sformulujte vlastnými slovami, čo považujete za hlavný cieľ a úspech Bethlena v oblasti zahraničnej politiky? c) Vysvetlite, prečo je otázne Bethlenove tvrdenie uvedené kurzívou! 3 body írásbeli vizsga, I. összetevő 7 / május 6.

8 6. Táto úloha sa venuje procesu premeny Spojených štátov na veľmoc. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí vyriešte úlohu! severné štáty južné štáty gyapottermesztés pestovanie bavlny gyári termékek értéke hodnota továrenskej výroby éves szabad férfiak slobodní muži vo veku össznépesség celková populácia Podiel severných a južných štátov na niektorých významných zdrojoch v roku 1861 a) Vysvetlite stručne hlavné príčiny rozdielov medzi údajmi diagramu C a D! (1 bod) b) Uveďte aká udalosť sa začala v roku 1861, počas ktorej nadobudli zvláštny význam údaje diagramu C! (1 bod).. c) Pomocou diagramu A vysvetlite prečo sa dostali južné štáty do ťažkostí v momente, keď sa ich vzťahy s európskymi krajinami, ktoré boli ich hlavnými obchodnými partnermi, pretrhli! (0,5 bodu).. d) Pomocou diagramu B vysvetlite prečo sa dostali južné štáty do ťažkostí v momente, keď sa ich vzťahy s európskymi krajinami, ktoré boli ich hlavnými obchodnými partnermi, pretrhli! (0,5 bodu).. e) Vyjadrite odborným termínom (jedným slovom) hospodársku jednotku (typ veľkostatku) súvisiacu s diagramom A. (1 bod).. 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 8 / május 6.

9 7. Uhorská spoločnosť v období reforiem. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí rozhodnite, či sú nasledovné tvrdenia pravdivé alebo nepravdivé! Na správne miesta v tabuľke napíšte znak X. (Za každý prvok 0,5 bodu.) Hogy sok mágnás [főnemes] teli van előítélettel a nemesi [köznemesi] rend ellen, s hogy arra megvetéssel tekint, azt, fájdalom! - nem tagadhatni. De tekintsük meg közelebbről, melyik az a magas polc, melyről némely mágnás oly nagyon lenézhetni gondolja a nemesi rendet; ősi jószágait mint gróf vagy báró úgy bírja-e, ezen négy betű adja-e jussait, szabadságát, praerogativáit [előjogait]? Éppen nem: csak mint nemes ember ura a jószágainak, ment adótól s más terhektől, s csak mivel nemes ember, sérthetetlen személye, jószága, birtoka, nem pedig azért, hogy báró, gróf vagy herceg. [ ] A nemesi rendnek a mágnásság ellen nemkülönben számtalan előítéletei vagynak. [ ] Hány öreg, dohányfüstön szíjasodott, minden újat gyűlölő [köznemes] van, ki sokkal jobb hazafinak tartja magát a leghazafibb mágnásnál is, csak azért, hogy ő az ilyen-amolyan német és francia nyelven úgy segéljen nem tud szólani s pantalontbugyogót [francia divatot követő nadrágot] nem visel. [ ] Hogy a mágnás és nem-mágnás nemesek közt előítélet s balvélemény szülte idegenkedés s viszálykodás mily veszedelmes, bizonyítják régibb s újabb történeteink s országgyűléseink. Törvényszabta polgári helyzetök egyenlő lévén, érdekeik is egyenlők; [ ] Egy cél van előttök, s arra út is csak egy vezet. A nemzetiség [nemzeti kultúra] mívelése s gyarapítása, a polgári alkotmány fenntartása s erősítése, ez a cél: erre pedig egyedül józan s buzgó törekedés vezethet az egyetértés útján. (Wesselényi Miklós báró: Balítéletekről) To, že mnohí magnáti [vysoká šľachta] sú plní predsudkov voči šľachtickému stavu, a hľadia na nich s opovrhovaním, je bolestivé! nepopieram. Ale pozrime sa na to z blízka, z akej to vysokej poličky sa niektorí magnáti pozerajú na nižšiu šľachtu; či svoju dedovizeň dokáže spravovať gróf či barón, a či týchto pár písmen mu poskytuje jeho majetok, slobodu, či prerogatíva [privilégiá]? Práveže nie: iba ako šľachtic je pánom svojho statku, nemusí platiť dane a niesť iné bremená, a keďže je šľachtic, jeho osoba, statky i majetok sú nedotknuteľné, a nie preto, že je barón, gróf, či princ. [...] Ale aj nižšia šľachta má rovnako početné predsudky k stavu magnátov. Koľko starých, cigárkových a všetko nové nenávidiacich [malých šľachticov] je, ktorí sa považujú za oveľa väčších vlastencov než ten najvlasteneckejší magnát, iba preto, lebo on sa nevie ani ozvať v kadejakej tej nemčine či francúzštine a pantalónove gate [nohavice podľa francúzskej módy] nenosí. [...] To, aké sú nebezpečné tieto škriepky medzi magnátmi a nemagnátmi, založené na predsudkoch a odcudzení prameniacej zo zlého úsudku, dokazujú naše pradávne i najnovšie dejiny a krajinské snemy. Keďže ich zákonom určené občianske postavenie je rovnaké, rovnaké sú aj ich záujmy; [...] Pred sebou majú jeden cieľ, a k nemu vedie jediná cesta. Zachovanie a rozvoj národnosti [národnej kultúry], zachovanie a posilnenie občianskej ústavy, to je cieľ: a k tomu je potrebná triezva a oduševnená snaha prostredníctvom vzájomného porozumenia. (barón Miklós Wesselényi: O chybných súdoch) írásbeli vizsga, I. összetevő 9 / május 6.

10 Tvrdenie Pravdivé Nepravdivé a) Wesselényi v citovanom prameni poukazuje na princíp jednej a tej istej šľachtickej slobody. b) Wesselényi považuje za opodstatnené opovrhovanie vyššej šľachty smerom k nižšej šľachte. c) V tej dobe sa nižšia šľachta výrazne silnejšie viazala k národným tradíciám než vyššia šľachta. d) Podľa Wesselényiho mienky vyššia i nižšia šľachta by sa mala spojiť v záujme upevniť svoje privilégiá. e) Wesselényiho dielo svedčí o vplyve liberálneho nacionalizmu. f) Wesselényi pochádzal z radov uhorskej nižšej šľachty. 3 body 8. Táto úloha sa zaoberá ukončením prvej svetovej vojny. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! Ne ragaszkodjon ahhoz, hogy általános megerősítést nyerjen az önrendelkezés elve, [mert] ez logikusan vezetne odáig, hogy Gibraltárt visszaadjuk a spanyoloknak, Máltát a máltaiaknak, Ciprust a görögöknek, Egyiptomot az egyiptomiaknak, Adent az araboknak vagy a szomáliaiaknak, Indiát a káosznak [ ]. (Egy katonatiszt szavai hazája egy diplomatájához) Netrvajte na tom, aby sa princíp sebaurčenia stalo všeobecne uznaným, pretože to by logicky viedlo k tomu, že Gibraltár musíme vrátiť Španielom, Maltu Malťanom, Cyprus Grékom, Egypt Egypťanom, Aden Arabom alebo Somálčanom, Indiu prenechať chaosu [...]. (Slová veliteľa adresované diplomatovi svojej krajiny) a) Ktorý štát bol vlasťou autora úryvku? (0,5 bodu). b) Vyjadrite stručne vlastnými slovami, prečo bol autor prameňa proti dôslednému uplatňovaniu princípu uvedenom v prameni! (1 bod).. c) Uveďte meno toho politika, ku ktorému sa viaže sformulovanie princípu uvedenom v prameni! (0,5 bodu) Nem kétséges, hogy a mi érdekünk nem egyszerűen egy életképes, hanem egy olyan erős Csehszlovákia létrehozása, hogy az a [Franciaország] felé irányuló d).. expanzió [terjeszkedés] leghatalmasabb akadályainak egyike legyen. Ezért nem szabad csodálkozni, hogy végül oda jutottunk, hogy nagyjából minden cseh követelést elfogadtunk. (Egy francia diplomata jelentése) írásbeli vizsga, I. összetevő 10 / május 6.

11 Nie je otázne, že našim záujmom nie je vytvorenie iba životaschopného, ale natoľko silného Československa, aby sa stalo jednou z najväčších prekážok...d)... expanzie smerom k Francúzsku. Preto sa nemáme čudovať, že sme sa dostali až do bodu, kde sme prijali v podstate všetky české požiadavky. (Správa francúzskeho diplomata) d) Názov ktorého národa chýba na bodkami vyznačenom mieste? (1 bod). e) Francúzsko čiastočne z dôvodu uvedeného v prameni okrem Československa podporovalo aj vytvorenie ďalšieho silného štátu. Podobne ako v prípade Československa, aj tento štát dostal také územia, ktoré obývali vo väčšine národnosti (napr. Ukrajinci, Nemci). Uveďte názov tohto štátu! (1 bod) 4 body 9. Úloha je venovaná dejinám Maďarska v dobe druhej svetovej vojny. Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! [ ] A Csehszlovák Köztársasággal szemben sem voltak támadó szándékai, és nem háború útján kívánta a tőle előzőleg elvett területek egy részét visszaszerezni. A bácskai területre is csak az akkori jugoszláv kormányzat bekövetkezett összeomlása után vonultunk be saját véreink védelmére. A Románia részéről tőlünk 1918-ban elvett területekre nézve is az általa a tengelyhatalmaktól kért békés döntést fogadtuk el. [ ] Szomorúan kell megállapítanom, hogy a Német Birodalom a szövetségi hűséget a maga részéről velünk szemben már régen megszegte. Már hosszabb idő óta a magyar haderőnek egyre újabb és újabb részeit kívánságom és akaratom ellenére az ország határain túl vetette harcba. Ez év március havában pedig a Német Birodalom vezére, éppen a magyar haderő visszahozatalára irányuló sürgetéseim folytán, tárgyalásra hívott meg Klessheimbe, és ott közölte velem, hogy Magyarországot német csapatok szállják meg, és tiltakozásom dacára ezt foganatosította azalatt, míg engem odakint visszatartottak. Egyidejűleg az országba benyomult a német politikai rendőrség is, és letartóztatott számos magyar állampolgárt, közöttük a törvényhozó testület több tagját, valamint akkori kormányom belügyminiszterét, és a miniszterelnök is csupán úgy tudta a letartóztatást elkerülni, hogy egy semleges követségre menekült. [ ] A német megszállás védelme alatt a Gestapo az általa e téren másutt is követett módszerek alkalmazásával kezébe vette a zsidókérdésnek az emberiesség követelményeivel ellenkező, ismert módon való intézését. (Horthy Miklós kiáltványa a fegyverszünetről) [...] Ani proti Československej republike nemalo úmysel zaútočiť, a nechcel získať späť väčšiu časť svojho územia vojenskou cestou. Aj do Báčky sme vtiahli až po kolapse vtedajšej juhoslovanskej vlády s cieľom obrániť našich vlastných. Ohľadom územia, ktoré od nás Rumunsko odtrhlo v roku 1918, sme prijali mierové rozhodnutie, ktoré si vyžiadalo od mocností osi. [...] S poľutovaním musím skonštatovať, že Nemecká ríša už dávno porušila spojeneckú vernosť voči nám. Už dlhší čas si nasadzuje do boja za štátnymi hranicami ďalšie a ďalšie jednotky írásbeli vizsga, I. összetevő 11 / május 6.

12 maďarskej armády napriek mojim želaniam. V marci tohto roku si ma vodca Nemeckej ríše zavolal do Klessheimu na rokovania práve vďaka mojim urgenciám v záujme návratu maďarskej armády. Tam mi oznámil, že Maďarsko obsadia nemecké jednotky a napriek môjmu protestu to aj previedol, kým ma tam zdržali. Do krajiny v tom istom čase vtiahla aj nemecká tajná polícia, zatkla nemálo maďarských občanov, vrátane viacerých členov zákonodarného zboru a ministra vnútra mojej vlády, dokonca predseda vlády unikol zatknutiu iba útekom na neutrálne veľvyslanectvo. [...] Pod ochranným krídlom nemeckej okupácie prevzalo riešenie židovskej otázky Gestapo a to používajúc inde osvedčené a známe metódy, protiviace sa ľudskosti. (Z manifestu Miklósa Horthyho o prímerí) a) Zoraďte chronologicky udalosti spomínané v prvom odseku! Napíšte názvy troch spomínaných krajín v tom poradí, v ktorom od nich Maďarsko získalo späť svoje územia! (1 bod) b) Kde sa Horthy zdržiaval 19. marca 1944? Zakrúžkujte číslo správnej odpovede! (0,5 bodu) 1. Na Ukrajine, na východnom fronte 2. vo vlaku do Rakúska 3. rokoval s veľvyslancami v Gödöllő c) Uveďte meno predsedu vlády spomínaného na konci druhého odseku! (meno, priezvisko; 0,5 bodu). d) Uveďte dve opatrenia zo známych metód riešenia židovskej otázky! (0,5-0,5 bodu) e) Sformulujte vlastnými slovami, prečo považoval Horthy nemeckú okupáciu za nespravodlivú! (1 bod) 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 12 / május 6.

13 10. Táto úloha sa venuje Rákosiho obdobiu. Pomocou karikatúry a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! Karikatúra, 1949 Képaláírás: Nem lesz az sok, Zsíros uram, amit kapni fog? Ezért a búzáért? Nem. Azért, amit otthon eldugott! Text pod obrázkom: - Nebude to veľa, pán Mastný, čo za to dostanete? - Za túto pšenicu? - Nie. Za to, čo ste doma ukryli! a) Uveďte názov tej spoločenskej skupiny, proti ktorej bola smerovaná karikatúra! (1 bod). b) Uveďte odborný termín pre povinnosť, ktorú idú plniť postavy na karikatúre! (1 bod). c) Opíšte svojimi slovami stručne, z čoho obviňovala karikatúra spoločenskú skupinu, proti ktorej bola namierená? (1 bod) d) Uveďte meno politika, ktorého vláda ukončila politickú propagandu šírenú aj touto karikatúrou! Uveďte rok nástupu tejto vlády k moci! (Za každý prvok 0,5 bodu) Meno (Meno a priezvisko): Rok:... 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 13 / május 6.

14 11. Táto úloha sa venuje hospodárskym súvislostiam európskej integrácie. Pomocou prameňa a vlastných vedomostí odpovedzte na otázky! (Za každý prvok 0,5 bodu) 26. cikk Az Unió a Szerződések vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően meghozza a belső piac létrehozásához, illetve működésének biztosításához szükséges intézkedéseket. A belső piac egy olyan, belső határok nélküli térség, amelyben a Szerződések rendelkezéseivel összhangban biztosított az áruk, a személyek, a szolgáltatások és a tőke szabad mozgása. (Az Európai Unió működéséről szóló szerződés egységes szerkezetbe foglalt változata) čl. 26 Únia v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy rozhodne o opatreniach potrebných pre vytvorenie vnútorného trhu a zabezpečenie jeho fungovania. Vnútorný trh je ten priestor bez vnútorných hraníc, v ktorom je zabezpečený voľný pohyb tovaru, osôb, služieb a kapitálu v súlade s ustanoveniami Zmluvy. (Variant zmluvy o fungovaní Európskej únie podľa jednotnej štruktúry) Aké pozitívne a negatívne dôsledky môže mať voľný pohyb tovaru pre domácich výrobcov a domácich spotrebiteľov? Do odpovede vždy zakomponujte aj dôvod, príčinu pozitívneho alebo negatívneho dôsledku. Uviedli sme jeden príklad. a) Pre domácich výrobcov pozitívny dopad: napr. kvôli oslobodeniu exportu od cla môže rásť ich predaj i príjmy. negatívny dopad: b) Pre domácich spotrebiteľov pozitívny dopad: Aké pozitívne a negatívne dôsledky môže mať voľný pohyb osôb pre domácich zamestnávateľov a domácich zamestnancov? c) Pre domácich zamestnávateľov pozitívny dopad: negatívny dopad: d) Pre domácich zamestnancov pozitívny dopad: negatívny dopad: Aké pozitívne a negatívne dôsledky môže mať voľný pohyb kapitálu? e) pozitívny dopad: negatívny dopad: 4 body írásbeli vizsga, I. összetevő 14 / május 6.

15 12. Táto otázka súvisí s demografickými zmenami v Maďarsku po druhej svetovej vojne. Pomocou údajov tabuľky a vlastných vedomostí vyriešte úlohy! (Za každý prvok 1 bod) Prvky demografických zmien v Maďarsku Prirodzený Migračný prírastok / rozdiel úbytok Obdobie Natalita Mortalita Reálny prírastok / úbytok a) Ktoré spomedzi nasledovných činiteľov mohli výrazne prispieť k relatívne lepším demografickým údajom v 1970-tych rokoch? Zakrúžkujte číslo správnej odpovede! Zakrúžkujte iba jedno číslo! 1. úplný zákaz prerušení tehotenstiev a zdanenie bezdetných 2. zvyšovanie detských a rodinných prídavkov, rozšírenie okruhu oprávnených 3. masové zamestnávanie žien a vyšší priemerný vek pri uzatváraní manželstva 4. šírenie sa zdravej životosprávy a úbytok počtu samovrážd b) Vysvetlite stručne v akom zmysle priniesli zvrat 1980-te roky v dejinách demografie Maďarska po druhej svetovej vojne! c) Po prevrate sa miera prirodzeného a reálneho úbytku menili v opačnom smere v porovnaní s predchádzajúcim desaťročím. Pomocou údajov tabuľky krátko vysvetlite hlavnú príčinu tohto rozdielu! 3 body írásbeli vizsga, I. összetevő 15 / május 6.

16 I. Jednoduché, krátke úlohy maximálny počet bodov 1. Vznik aténskej demokracie 4 2. Islamské náboženstvo a arabská rozpínavosť 4 3. Stredoveká uhorská spoločnosť 3 4. Osvietenstvo 4 5. Panovanie Gabriela Bethlena 3 6. Transformácia USA vo veľmoc 4 7. Spoločnosť Uhorska v dobe reforiem 3 8. Ukončenie prvej svetovej vojny 4 9. Maďarsko v rokoch Rákosiho éra Európska integrácia Demografia Maďarska 3 Spolu 44 I. Získaný počet bodov zaokrúhlený získaný počet bodov opravujúci učiteľ Dátum:... I. Egyszerű, rövid feladatok / Jednoduché, krátke úlohy elért pontszám egész számra kerekítve / získané body zaokrúhlené na celé číslo programba beírt egész pontszám / zaokrúhlený počet bodov zapísaný do programu javító tanár / opravujúci učiteľ jegyző / zapisovateľ Dátum:... Dátum:... Megjegyzések: 1. Ha a vizsgázó a II. írásbeli összetevő megoldását elkezdte, akkor ez a táblázat és az aláírási rész üresen marad! 2. Ha a vizsga az I. összetevő teljesítése közben megszakad, illetve nem folytatódik a II. összetevővel, akkor ez a táblázat és az aláírási rész kitöltendő! Poznámky: 1. Ak skúšaný začal vypracovanie druhej časi písomnej skúšky, táto tabuľka a miesta na podpis zostanú prázdne! 2. Ak skúška sa preruší počas vypracovania prvej časti, resp. nepokračuje druhou časťou, túto tabuľku a miesta na podpis treba vyplniť. írásbeli vizsga, I. összetevő 16 / május 6.

17 ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 6. 8:00 II. Időtartam: 150 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem szlovák nyelven emelt szint írásbeli vizsga II. összetevő

18 Dôležité pokyny Odpovedajte jednoznačne, používajte jednoznačné znaky aj v prípade opráv! V odpovedi sa snažte sformulovať podstatu, dodržujte stanovený rozsah! Používajte modré pero! Pri vypracovaní úloh dbajte na nasledujúce: Úlohy si prečítajte pozorne! Pozorne sledujte pokyny pracovného listu! Preštudujte si pramene patriace k jednotlivým úlohám (obraz, diagram, text, mapa)! K riešeniu každej úlohy použite dovolené pomôcky: mapy stredoškolského historického atlasu a dvojjazyčný slovník! Vlastné mená, topografické údaje a odborné pojmy budú hodnotené iba ak sú uvedené presne podľa pravopisu! Svoje odpovede napíšte po dobrom zvážení a podľa možnosti bez opráv! Pre vypracovanie esejistických úloh, vyžadujúcich dlhšie rozvinutie navrhujeme nasledovný postup práce: 1. Úlohou načrtnutý problém umiestnite v čase a priestore! 2. K pochopeniu úlohy použite pramene a stredoškolský dejepisný atlas! 3. Pozbierajte tie všeobecné pojmy (napr. rozvoj, zmena, produkcia), resp. pojmy daného historického obdobia (napr. hradný poddaný, cech, kult osobnosti), ktorými sa môže predstaviť dané obdobie! 4. V eseji používajte aj informácie, závery vyplývajúce z prameňov! 5. Ak je to potrebné, napíšte si najskôr osnovu, prípadne koncept! 6. Skúmajte predchádzajúce okolnosti, príčiny a následky problému! 7. Sformulujte predpoklady, vysvetlenia! 8. Vo svojej odpovedi prezentujte svoje vlastné poznatky (napr. mená, roky), vyjadrite svoje stanovisko, názor! 9. Dbajte na jasnosť svojich viet! 10. Upravte svoj text a dbajte aj na pravopis! Pre informáciu: Hľadiská opravy eseje: pochopenie úlohy, vyhovenie obsahovým požiadavkám, štruktúrovanosť textu, logický sled myšlienok, gramatická správnosť jazyka a pravopis. Prajeme úspešnú prácu! írásbeli vizsga, II. összetevő 2 / május 6.

19 Pozorne si prečítajte! Z nasledujúcich úloh máte vypracovať spolu štyri. Výber uskutočnite na základe nasledujúceho pravidla: vypracovať treba: dve krátke a dve dlhé úlohy, vzťahujúce sa na rôzne historické obdobia, a spomedzi nich aspoň dve sa majú vzťahovať na uhorské (maďarské) dejiny. Pozorne si preštudujte úlohy! Číslo Obdobia, témy Typ úlohy Svetové dejiny Uhorské / maďarské dejiny 13. Benediktínska a františkánska rehoľa krátka 14. Vznik kapitalistického hospodárstva dlhá 15. Svetová hospodárska kríza krátka 16. Napoleonov pád dlhá 17. Renesančný dvor Mateja Huňadiho krátka 18. Turecká expanzia v Uhorsku dlhá 19. Budovanie občianskej spoločnosti v Uhorsku krátka 20. Národnostné snahy v 1840-tych rokoch dlhá 21. Postavenie Nemcov v Maďarsku po 1945 krátka 22. Bethlenovská konsolidácia dlhá Po preštudovaní úloh zakrúžkujte poradové číslo vami vybraných úloh! Pomocou nasledujúcej tabuľky skontrolujte správnosť svojho výberu! Aspekty výberu Vybrali ste si štyri úlohy? Vybrali ste si aspoň dve úlohy z uhorských/maďarských dejín? Vybrali ste si aspoň jednu úlohu zo svetových dejín? Vybrali ste si dve krátke a dve dlhé úlohy? Vzťahujú sa vami vybrané úlohy na rôzne historické obdobia? (Jednotlivé obdobia v tabuľke oddeľuje dvojitá čiara.) Je váš výber jednoznačne označený? Áno Vypracujte iba vami vybrané štyri úlohy, ostatné nechajte prázdne! Pri vypracovaní úloh môžete spraviť koncept. írásbeli vizsga, II. összetevő 3 / május 6.

20 13. Táto úloha sa venuje stredovekým dejinám Európy. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí porovnajte najdôležitejšie črty benediktínskej a františkánskej rehole! V odpovedi spomeňte aj všeobecnú charekteristiku reholí a rozdiely medzi nimi! Benediktínsky kláštor v Appeninách Františkánsky kláštor v Padove Az alázatosság hetedik foka, ha [a szerzetes] magát nemcsak szájával vallja mindenkinél alábbvalónak és értéktelenebbnek, hanem szíve legmélyén is hiszi azt. (Szent Benedek Regulája) Siedmym stupňom pokory je, keď [rehoľník] sa nielen ústami prehlasuje za menší a nehodnejší než všetci ostatní, ale je o tom presvedčený aj v hĺbke svojej duše. (Regule sv. Benedikta) Szent Ferenc megtérésének kezdetétől, az Úr segítségével, mint bölcs ember, életét és házát, vagyis rendjét erős sziklára alapozta [ ]. A mélységes alázatra: amiért is a rend kezdetekor, miután a testvérek kezdtek megsokasodni, azt akarta, hogy a testvérek a leprások kórházaiban éljenek és szolgáljanak nekik. (Assisi Szent Ferenc perugiai legendája) Od čias svojho obrátenia s pomocou Božou, sv František, keďže bol múdrym mužom, svoj život, dom, teda svoju rehoľu postavil na pevnú skalu [ ]. Hlbokú pokoru: preto pri zakladaní rádu, keď vzrástol počet bratov, požadoval, aby žili a slúžili v nemocniciach pre malomocných. (Perugská legenda o sv. Františkovi z Assisi) írásbeli vizsga, II. összetevő 4 / május 6.

21 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 4 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 4 Používanie prameňov 6 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8 Skladba, jazyková správnosť 2 Spolu 28 Deliteľ 4 Body skúšky Táto úloha sa venuje dejinám Anglicka v ranom novoveku. (dlhá) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte vznik kapitalistického hospodárstva v Anglicku v ranom novoveku! A kérelmezők engedélyért esedeznek, hogy a következőket tárhassák a Ház elé: azzal az ürüggyel, hogy a nevezett község földjeit megjavítják, a telepesek és más személyek, akiknek joguk van a bekeríteni szándékozott közös föld használatára, megfoszttatnak attól a felbecsülhetetlen kiváltságtól, amit most élveznek, vagyis hogy újra és újra kihajthatják meghatározott számú tehenüket, borjukat és juhukat az említett földekre; ez a kiváltság nemcsak azt jelenti számunkra, hogy eltartják magukat és családjukat télvíz idején, amikor még pénzükért sem tudnák más földek művelőitől a legcsekélyebb tejet vagy savót megszerezni erre a szükséges célra, [...]; úgy vélik továbbá, hogy a bekerítés legkárosabb hatása az lesz, hogy csaknem teljesen elnéptelenedik községünk, amelyben oly sok most a bátor és merész kisgazda, akiket nagy tömegben a szükség s a munka hiánya a kézműves városokba űz, ahol a szövőszék vagy a kovácsműhely mellett már a foglalkoztatás módja is hamarosan felemészti erejüket. (Egy a parlamenthez forduló község kérelméből) Žiadatelia prosia o povolenie predostrieť Snemu nasledovné: so zámienkou, že opravia polia menovanej obce, osadníkom a iným osobám oprávneným užívať spoločné polia určené na ohradenie, sa odníma to nevyčísliteľné privilégium, ktoré teraz užívajú, menovite, že znovu a znovu môžu pásť určený počet kráv, teliat a oviec na spomínaných pastvinách; toto privilégium pre nich a ich rodiny neznamená iba živobytie počas zimy, keď nemôžu kúpiť na tento cieľ mlieko a syridlo ani za peniaze od ostatných roľníkov, [...] ďalej sú toho názoru, že írásbeli vizsga, II. összetevő 5 / május 6.

22 najškodlivejším dopadom ohradzovania bude to, že naša obec takmer vymrie, hoci teraz v nej býva toľko smelých a odvážnych roľníkov, ktorých núdza a nedostatok práce vyháňa do remeselníckych miest, kde práca pri tkáčskych strojoch a v kováčskej dielni, ako aj spôsob zamestnávania ich čoskoro zničí. (Zo žiadosti obce obracajúcej sa na parlament) I. Ezen parlament tekintélyével törvénybe tesszük, hogy csavargók és munkakerülők ellen megfelelő intézkedések lépjenek életbe [...] Ezen királyság és Wales grófságaiban és városaiban a bíróságok negyedévi üléseiken [...] grófságaik és városaik területén egy vagy több dologház létesítéséről hozzanak határozatot [...]. (I. Erzsébet 1597-es rendeletéből) I. Z autority tohto parlamentu uzákoňujeme, aby proti tulákom a príživníkom vstúpili do platnosti primerané opatrenia. [...] V tomto kráľovstve, ako aj v grófstvách a mestách Walesu súdy na svojich štvrťročných zasadnutiach [...] na území svojich grófstiev a miest nech prijmú opatrenia o založení jedného alebo viacerých pracovných ustanovizní. [...]. (Z nariadenia Alžbety I. z roku 1597) Anglická reklama na tabak, 17. storočia (nadpis: Najlepší virginský tabak Williama Gribble-a z Barstaple-a) Ez a megye [Sussex] tele van vasbányákkal és kohókkal [ ]. A vas azonban, amelyet itt állítanak elő, nem mindenütt egyforma jó minőségű, és általában törékenyebb, mint a spanyol, ami vagy természetéből következik, vagy összetételéből és edzettségi fokából. Mindenesetre a bányatulajdonosok ágyúk és más egyebek öntésével nagy hasznot húznak belőle [ ]. Üveghuták sem hiányoznak ebből a megyéből, az üveg azonban nem tudni, hogy az anyag vagy a készítésmód miatt nem valami tiszta és átlátszó, így csak kevésbé tehetős emberek használják [...] (William Camden XVII. század eleji leírása) Toto grófstvo [Sussex] je plné železných baní a pecí [...]. Železo, ktoré tu vyrábajú, však nie je rovnako všade kvalitné, celkovo sa láme viac ako španielske, čo vyplýva buď z jeho zloženia alebo zo stupňa kalenia. V každom prípade majú majitelia baní veľké zisky zo zlievania diel a iných vecí [...]. V tejto oblasti nechýbajú ani sklárske hute, ale sklo nevedno írásbeli vizsga, II. összetevő 6 / május 6.

23 či pre materiál alebo spôsob výroby nie je príliš čisté a priesvitné, preto ho používajú len menej majetní ľudia [...]. (Opis Williama Camdena zo začiatku 17. storočia) írásbeli vizsga, II. összetevő 7 / május 6.

24 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 8 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 6 Používanie prameňov 10 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12 Skladba, jazyková správnosť 8 Spolu 48 Deliteľ 3 Body skúšky Táto otázka sa venuje dejinám hospodárstva v medzivojnovom období. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vysvetlite rolu štátnych výdavkov v prekonaní svetovej hospodárskej krízy! V odpovedi spomeňte konkrétne príklady z jedného vybraného štátu, a spomeňte aj teoretickú diskusiu súvisiacu s témou! [ ] ha a kormány hitelt vesz fel a pénzpiacokon, akkor ezzel az ipar versenytársává válik, és olyan erőforrásokat köt le, melyeket különben a magángazdaság használt volna fel, ezáltal felhajtja a kamatokat, és mindenki számára megdrágítja a hitelfelvételt, akinek szüksége lenne rá. (W. Churchill, 1929) [...] Ak vláda požiada o úver finančný trh, stáva sa konkurentom priemyslu, a zviaže také zdroje, ktoré by inak využívalo súkromné hospodárstvo, čím sa zvyšujú úroky a tým sa čerpanie úverov stáva pre každého, kto ich potrebuje, drahším. (W. Churchill, 1929) Ha a kincstár ócska palackokat megtöltene bankjegyekkel, megfelelő mélységben elásatná őket feladott szénbányákban, amiket azután színültig töltene városi szeméttel, s azután a szabad verseny jól kipróbált elve alapján a magánvállalkozókra bízná, hogy újból kiássa a bankjegyeket, [...] nem lenne munkanélküliség, és a visszahatások révén a társadalom reális jövedelme és tőkevagyona is valószínűleg jelentősen nagyobb lenne. (J. M. Keynes, 1936) írásbeli vizsga, II. összetevő 8 / május 6.

25 Ak by štátna pokladnica naplnila staré fľaše bankovkami, zakopala ich do dostatočnej hĺbky v opustených baniach na uhlie, ktoré by potom do vrchu naplnila odpadkami z mesta, a potom by podľa dobre vyskúšaného princípu slobodného obchodu poverila súkromných podnikateľov, aby bankovky znovu vykopali, [...] nebola by nezamestnanosť, a vďaka spätným vplyvom by reálny príjem a kapitálové bohatstvo spoločnosti boli pravdepodobne značne vyššie. (J. M. Keynes, 1936) Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 4 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 4 Používanie prameňov 6 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8 Skladba, jazyková správnosť 2 Spolu 28 Deliteľ 4 Body skúšky 7 írásbeli vizsga, II. összetevő 9 / május 6.

26 16. Táto úloha sa zaoberá napoleonovskými vojnami. (dlhá) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte Napoleonov pád v ! V odpovedi analyzujte aj vojenské a zahraničnopolitické príčiny pádu! Použite stredoškolský dejepisný atlas! Vojnové straty ( ) (zaokrúhlený odhad) Francúzsko Ostatní účastníci vojny spolu osôb osôb Talpra! Németek! Talpra! Német nép! Te, egykor oly tiszteletre méltó, bátor és nagyra becsült nép! Talpra! Hasson át benneteket a nagy s olyan régen elfeledett testvériség! Érezzétek az azonos vér szent és eltéphetetlen kötelékeit, az azonos nyelvét és életmódét, hiszen éppen ezeket akarták ronggyá tépni az idegenek... [ ] nincs az az ördög, aki legyőzhetne benneteket. (Ernst Moritz Arndt, német költő, 1813) Hor sa! Nemci! Hor sa! Nemecký národ! Ty, kedysi tak úctyhodný, odvážny a ctený národ! Hor sa! Nech vás prenikne veľká a tak dávno zabudnutá bratská láska! Cíťte sväté a nepretrhnuteľné spojenectvo krvi, a aj spôsobu života, veď práve to chceli pošliapať cudzinci... [...] niet diabla, ktorý by vás prekonal. (nemecký básnik Ernst Moritz Arndt, 1813) Rod Buonaparteovcov Carlo Buonaparte Letizia Ramolino Jozef Napoleon I. Lucien Elza Ľudovít Paulína Karolína Hieronym kráľ Neapolu cisár Francúzska Princ z Canina Toskánska veľkovojvodkyňa Holandský kráľ Princezná z Gustally Vestfálsky kráľ a Musignana neskôr Joachim Murat španielský kráľ Mária Lujza Habsburská Hortenzia Beauharnais kráľ Neapolu Napoleon II. Rímsky kráľ Napoleon III. francúzsky cisár írásbeli vizsga, II. összetevő 10 / május 6.

27 Napoleon v Rusku (dobová ruská kresba) írásbeli vizsga, II. összetevő 11 / május 6.

28 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 8 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 6 Používanie prameňov 10 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12 Skladba, jazyková správnosť 8 Spolu 48 Deliteľ 3 Body skúšky 16 írásbeli vizsga, II. összetevő 12 / május 6.

29 17. Táto otázka sa venuje panovaniu Mateja Huňadiho. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte objavenie sa renesančnej kultúry v Matejovom dvore! V odpovedi spomeňte aj to, ako to súviselo s mocenskými záujmami kráľa! Mesélik, hogy történt egyszer egy nevetni való és emlékezetes eset ezen a helyen. Miközben egy török követet a királyi udvaroncok a szokásnak megfelelően a városból a palotába vezettek, hogy követi megbízatását előadja, és az a kapuban, honnan egyenesen erre a függőudvarra lehet látni, kissé megállt s körülnézve megpillantotta ezt a pompázatos, ragyogó helyet és az udvari méltóságoknak részben a lenti, részben a király tartózkodási helyéül szolgáló fenti udvaron elhelyezkedő mérhetetlen tömegét, amint selyemmel, ezüsttel, arannyal áttört ruhákban tündököltek és nem kis részben (a mi szokásunk szerint) ezüstözött övekkel és kardokkal meg aranyláncokkal voltak ékesítve, hirtelen akkora csodálat és bámulat döbbentette meg, hogy elfelejtette egész követi megbízatását, s míg a lépcsőkön a király színe elé feljutott, annak tekintete miatt, mely nagy s mintegy vérrel befutott szemeivel rémületet keltett a ránézőben, a benne már azelőtt fogant félelem mind jobban és jobban elhatalmasodott rajta, olyannyira, hogy hosszú hallgatás után csak ennyit tudott kinyögni: a császár üdvözöl, a császár üdvözöl. (Oláh Miklós: Hungária) Hovorí sa, že sa prihodila úsmevná a pamätná udalosť na tomto mieste. Keď dvorné služobníctvo priviedlo jedného tureckého vyslanca podľa zvyku do paláca, aby predniesol, čím ho poverili, a ten sa zastavil v bráne, odkiaľ bolo vidno na dvor, na chvíľu sa zastavil, porozhliadol sa a zbadal toto nádherné a výnimočné miesto a nesmierné množstvo dvorných ľudí zdržiavajúcich sa na dolnom, a sčasti aj na hornom dvore patriacom kráľovi, ktorí bol oblečení v hodvábe, ovešaní zlatom a striebrom, mali postriebrené opasky a meče (ako je to u nás zvykom), a zrazu ho zachvátil taký údiv, že zabudol na svoje poslanie a kým sa dostal po schodoch ku kráľovi, ktorého pohľad pre jeho veľké a takmer krvavé oči vzbudzoval v druhých strach, aj jeho tento pocit natoľko premohol, že po dlhom mlčaní dokázal povedať iba toľko: cisár ťa pozdravuje, cisár ťa pozdravuje. (Miklós Oláh: Hungária) Kráľ Matej (zobrazenie z 15. storočia) írásbeli vizsga, II. összetevő 13 / május 6.

30 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 4 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 4 Používanie prameňov 6 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 8 Skladba, jazyková správnosť 2 Spolu 28 Deliteľ 4 Body skúšky Táto otázka je venovaná tureckej expanzii v Uhorsku. (dlhá) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí opíšte postup Turkov v Uhorsku v rokoch ! V odpovedi zmieňte popri vojenských udalostiach aj dejiny diplomacie a tematiku pomedzných hradov! [ ] ahogyan csaknem minden eddigi levelemben könyörögtem Felségednek, hogy tisztességgel rendezze Izabella királynéval és fenséges fiával János Zsigmonddal való kapcsolatát, éppúgy ha lehet, még alázatosabban most is azért esedezem, hogy én is szabadabban szolgálhassak Felségednek. [ ]. A királyné őfelségét tehát nem hagyhatom itt a nyilvánvaló veszedelemben, hanem valamely biztos helyre kell írásbeli vizsga, II. összetevő 14 / május 6.

31 vinnem. Ha viszont a királyné őfelsége úgy távozik el az országból, hogy Felségeddel még nem rendezte el jól ügyét, akkor nagyon félek attól, hogy az egész ország átpártol a törökhöz [ ] (Fráter György levele I. Ferdinándnak, 1543) [...] ako som prosil v každom doterajšom liste Vašej Výsosti, aby ste čestne usporiadali svoje vzťahy s milostivou kráľovnou Izabelou a jej milostivým synom Jánom Žigmundom, rovnako, a možno s ešte väčšou pokorou žiadam aj teraz, aby som aj ja mohol slobodne slúžiť Vašej Výsosti. [...] Jej Výsosť kráľovnú teda nemôžem nechať tu, v jednoznačnom ohrození, ale ju musím vziať na nejaké bezpečné miesto. Ale ak kráľovná opustí krajinu bez toho, aby Vaša Výsosť neusporiadala s ňou svoje vzťahy, obávam sa, že krajina prejde na stranu Turkov. (List Juraja Frátera Ferdinandovi I., 1543) Huszonötödször: A béke tartamát nyolc esztendőben szabtuk meg s az jelen békeszerződés és egyezség keltével kezdődik. És mindaddig, amíg csak ugyanezen béke a felek között erős, [...] mi a törökök ugyanazon legfelségesebb császárát, a mi szövetségesünket évente arany dukát tiszteletteljes ajándékkal fogjuk felkeresni külön megbízottaink útján, ugyanúgy, ahogyan azelőtt is tettük, minden esztendő vége felé. (A drinápolyi béke, 1568) Po dvadsiate piate: Trvanie mieru sme určili na osem rokov odo dňa platnosti tejto dohody. A dovtedy, kým bude tento mier medzi týmito stranami pevný, [...] tureckého cisára ako nášho najmilostivejšieho spojenca vyhľadáme, a cestou našich osobitných zmocnencov obdarujeme ročne zlatými dukátmi, rovnako ako sme to robili predtým, vždy koncom roka. (Drinopolský mier, 1568) Az udvari kamara költségvetése szerint az összes hadikiadások az évre forintot tettek ki, [ ]. Ezen teljes kiadás födözetét az udvari kamara következőképen képzelte el: forint a német birodalmi segélyből, az osztrák-cseh tartományok adójából, ideszámítva valószínűleg a magyar portális adó [a jobbágyok telkenként fizetett állami adója] hozadékát a pozsonyi kamara területéről, forint a szepesi kamara portális adójából, egyéb jövedelmeiből és a bányákból, forint a vártartományok természetbeli bevételeiből, a papi tizedekkel együtt, s végül forint leszámítható a katonaság zsoldjából, azon esetre, ha idejében fizetik ki ilyenkor ugyanis a szegény katonák örömükben, hogy végre pénzt láthatnak, lemondtak egyhavi fizetésükről, s ezt az udvari kamara bölcsen beállította a bevételek közé. Mindez összesen: forintot tesz ki, a deficit forint, [ ]. (Szekfű Gyula, történész) Podľa rozpočtu dvorskej komory všetky vojnové výdavky na rok 1578 činili forintov [...]. Pokrytie týchto nákladov si komora predstavovala nasledovne: z nemeckej ríšskej pomoci, z daní rakúsko českých dŕžav, vrátane príjmov z portálnej dane prešporskej komory [štátna daň poddaných platených po pozemku], forintov z portálnej dane spišskej komory, forintov z naturálií hradných dŕžav, s desiatkami kňazov, a nakoniec forintov sa dá odrátať zo žoldu vojska v prípade, že bude vyplatený načas v takejto situácii sa totiž vojaci od veľkého šťastia, že konečne vidia peniaze, vzdali mesačného platu, a dvorská komora to veľmi múdro zaradila medzi svoje príjmy. Toto spolu činilo forintov, a deficit forintov, [...]. (Historik Gyula Szekfű) írásbeli vizsga, II. összetevő 15 / május 6.

32 Rekonštrukčná kresba novohradského hradu (16. storočie) írásbeli vizsga, II. összetevő 16 / május 6.

33 Hľadiská Max. Získané body Pochopenie úlohy 8 Orientácia v priestore a čase 4 Používanie odbornej terminológie 6 Používanie prameňov 10 Skúmanie činiteľov formujúcich udalosti 12 Skladba, jazyková správnosť 8 Spolu 48 Deliteľ 3 Body skúšky 16 írásbeli vizsga, II. összetevő 17 / május 6.

34 19. Táto otázka súvisí s dejinami Uhorska v období dualizmu. (krátka) Pomocou prameňov a vlastných vedomostí vysvetlite, ako prispeli významnejšie reformy obdobia dualizmu k vybudovaniu občianskeho štátu! V odpovedi spomeňte aj školstvo, a poukážte aj na charakteristické črty občianskeho štátu! Mapa Uhorskej verejnej správy Privilegované oblasti a pohraničná oblasť v období dualizmu Nálunk, tekintettel a különböző vallást követők számarányára s a vallási szabadságnak, az egyházak egyenjogúságának nagy kérdésében meghátrálásra nem hajlandó nemzeti közérzületre, a megoldásnak csak az a módozata lehetséges, mely a házasság jogintézményét felekezeti tekintetektől ment egységes állami törvények uralma alá helyezi. A házasságkötés kötelező polgári formája összhangzatos kiegészítése az állami egységes házasságjognak és a házassági ügyekben kizárólag érvényesülő állami bíráskodásnak. [ ] A házasságkötésnek ez a módozata az, amely teljesen és biztosan keresztülvihetővé teszi az állami intézménynek a valláserkölcsi intézménytől való függetlenítését. (Teleszky István, igazságügyi államtitkár felszólalása a képviselőházban, 1894) U nás, so zreteľom na početný pomer nasledovníkov jednotlivých náboženstiev a neoblomnej národnej verejnej mienky ohľadom veľkých otázok slobody vyznania a rovnoprávnosti cirkví, sa naskytuje iba jedno riešenie, a to vyňatie inštitúcie manželstva spod konfesijných aspektov a jeho postavenie pod právomoc jednotných štátnych zákonov. Povinná občianska forma uzatvorenia manželstva je jednoznačným doplnením jednotného štátneho rodinného práva a výlučnej štátnej sudcovskej právomoci v tejto veci. [...] Tento spôsob uzatvorenia manželstva je ten, ktorý umožní úplné a bezpečné oddelenie štátnej inštitúcie od nábožensko-mravnej inštitúcie. (prejav štátneho tajomníka spravodlivosti, Istvána Teleszkyho v snemovni, 1894) írásbeli vizsga, II. összetevő 18 / május 6.

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 I. Időtartam: 90 perc NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati Történelem

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 9. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 9. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Jednousadlostný šľachtic K objasneniu stredovekého pojmu

Jednousadlostný šľachtic K objasneniu stredovekého pojmu Jednousadlostný šľachtic K objasneniu stredovekého pojmu TIBOR NEUMANN Kľúčové slová: stredovek, terminológia,, drobná šľachta, majetky, sociálny status, sociálne rozvrstvenie J e dávno známou skutočnosťou,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (21) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (48) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (39)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (39) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (39) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov

Örömet nekem a polgárok elégedettsége okoz. Radosť mi robí spokojnosť občanov Veľkoúľanský obzor nagyfödémesi láthatár Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 16. ročník December 2012 4. szám 16. évfolyam 2012 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (38)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (38) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (38) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (10)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (10) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (10) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (53) Szimpózium. Kazincbarcika

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (53) Szimpózium. Kazincbarcika Beköszönés: KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (53) Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (8) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (6)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (6) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (6) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 07 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 07 Kompas - Iránytű 08 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (3)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (3) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (3) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (4)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (4) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (4) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (2)

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (2) KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (2) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Postás Cup. 12th-13th April 2008. Táborfalva. Organizátor. Rendez. Róna u. 86-100. Budapest, Róna u. 86-100. Typ pretekov.

Postás Cup. 12th-13th April 2008. Táborfalva. Organizátor. Rendez. Róna u. 86-100. Budapest, Róna u. 86-100. Typ pretekov. Postás Cup 12th-13th April 2008. Táborfalva 2- dové medzinárodné preteky Rendez Organizátor Postás SE Tájfutó Szakosztály, 1149 Budapest, Postás SE Orienteering Section, 1149 Róna u. 86-100. Budapest,

Részletesebben

ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne

ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne ORGANIZAČNÉ POKYNY Ondrejský jarmok od 16. novembra do 18. novembra 2012 v Komárne 1. Miesto konania: verejné priestranstvo na p.č. 1818/24, 1818/25, 1818/26 v Komárne 2. Usporiadateľ jarmoku: Mesto Komárno

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (31)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (31) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (31) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (45) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Jób megpróbáltatásai egy evangélikus gyülekezet sorsfordulói. Utrpenia Jóba peripetie jedného evanjelického zboru

Jób megpróbáltatásai egy evangélikus gyülekezet sorsfordulói. Utrpenia Jóba peripetie jedného evanjelického zboru Jób megpróbáltatásai egy evangélikus gyülekezet sorsfordulói A pesti szlovák evangélikus gyülekezet emlékkönyve * Utrpenia Jóba peripetie jedného evanjelického zboru Pamätnica peštianskeho slovenského

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

Od 1991: Od roku 1997: Kroky k formovaniu:

Od 1991: Od roku 1997: Kroky k formovaniu: Magyar szövegek A gépjármű eredetiségvizsgálat helyzete Magyarországon Angol szövegek Stav overovania originality vozidiel v Maďarsku Bemutatkozás Metalelektro Kft. Úvod - Metalelektro Kft 1991-től: Roncsolásmentes

Részletesebben

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077. Használati utasítás Užívateľská príručka

UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS. Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077. Használati utasítás Užívateľská príručka UNIVERSAL CENTRAL LOCKING MOTORS központizár MOTOROK Centrálne zamykanie Product code / Termékkód / Kód produkta: 55077 CL103 i User Manual Használati utasítás Užívateľská príručka EN User Manual Operation:

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (24)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (24) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (24) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (64) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (61) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (61) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (61) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (43) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Rév Mondó IX. évfolyam 1. szám 2011 december ingyenes

Rév Mondó IX. évfolyam 1. szám 2011 december ingyenes Rév Mondó IX. évfolyam 1. szám 2011 december ingyenes Agrostaar cup- apa, fiú Gyalogtúra pešia túra Királyrév Nagynyárád 2011.10.1. Női futballcsapat ženské futbalové mužstvo Glória éneklőcsoport Zbor

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (29)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (29) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (29) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

MI ÚJSÁG? [MI ÚJŠÁG? ČO JE NOVÉHO?]

MI ÚJSÁG? [MI ÚJŠÁG? ČO JE NOVÉHO?] MI ÚJSÁG? [MI ÚJŠÁG? ČO JE NOVÉHO?] Časopis farského spoločenstva v Kostolnej pri Dunaji X. ročník, 43. číslo október 2014 Az egyházfai plébániaközség lapja X. évfolyam, 43. szám 2014. október Rok Sedembolestnej

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (32)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (32) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (32) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovák nyelv emelt szint 1011 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 25. SZLOVÁK NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. OLVASOTT SZÖVEG

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (23)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (23) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (23) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (5) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (20)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (20) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (20) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (12)

KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (12) KÖZÖS ÉRTÉKEINK ADÁSMENET (12) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (42)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (42) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (42) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Rozsnyón 31 városi napközit érintett a változás. V Rožňave sa táto zmena týka 31 školských družín.

Rozsnyón 31 városi napközit érintett a változás. V Rožňave sa táto zmena týka 31 školských družín. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (68) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk Ch ýrnik Noviny občanov okresu Nové Zámky Nájdete nás aj na web stránkach www.watson.sk alebo www.izamky.sk 10. ročník * 6. číslo * jún 2013 * cena 0,50 D ist r ibu ovaný do reg iónov Pož it av i a, Pon

Részletesebben

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau.

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau. Mineralische und pastöse Edelputze + Farben SAKRET. Das gelbe vom Bau. Felhasználási tudnivalók A színminták tájékozató jellegűek, a tényleges felület megjelenése függ az adott vakolat szemcseméretétől,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (33) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk. Otvoria nové relaxačné centrum...

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk. Otvoria nové relaxačné centrum... Ch ýrnik Noviny občanov okresu Nové Zámky Nájdete nás aj na web stránkach www.watson.sk alebo www.izamky.sk 10. ročník * 12. číslo * december 2013 * cena 0,50 Dist r ibu ovaný do reg iónov Pož it av i

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (17) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (41)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (41) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (41) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Megnyílt a regionális fejlesztési ügynökség

Megnyílt a regionális fejlesztési ügynökség Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVI. ročník www.sturovo.sk 2005/7-8 és Vidéke Regionális havilap, XVI. évfolyam júl/august július/augusztus ROLETY SIEŤKY PROTI HMYZU GAMEX Štúrovo ČALÚNENIE DVERÍ

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (19)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (19) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (19) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XV. Dní Moldavy 24. júna 2011 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Si zodpovedný za človeka, ktorý žije vedľa Teba. Felelős vagy polgártársadért is

Si zodpovedný za človeka, ktorý žije vedľa Teba. Felelős vagy polgártársadért is leto 2008 Si zodpovedný za človeka, ktorý žije vedľa Teba Človek, ktorý nie je vyštudovaný novinár, sa ťažšie odhodlá k napísaniu článku, nehovoriac o úvodníku pre miestne noviny. Ešte ťažšie je to pre

Részletesebben

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző karán működő Történelem tanszék évkönyve

A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző karán működő Történelem tanszék évkönyve ACTA HISTORICA DANUBIENSIA 1 A komáromi Selye János Egyetem Tanárképző karán működő Történelem tanszék évkönyve Ročenka Katedry histórie Pedagogickej fakulty Univerzity Jána Selyeho v Komárne 2007 ACTA

Részletesebben

Párkány. Štúrovo. és Vidéke. a okolie 2007/11

Párkány. Štúrovo. és Vidéke. a okolie 2007/11 Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVIII. ročník www.sturovo.sk Ministri zahraničných vecí rokovali v Štúrove Minister zahraničných vecí SR, Ján Kubiš a šéfka maďarskej diplomacie Kinga Göncz 16. novembra

Részletesebben

Szép születésnapi ajándék. Krásny narodeninový darček. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan

Szép születésnapi ajándék. Krásny narodeninový darček. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 19. ročník Jún 2015 2. szám 19. évfolyam 2015 Június Krásny narodeninový darček Pred 130-mi

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (14)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (14) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (14) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (63) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

SZIKINCE-GHYMES fesztivál 2006. július 7-8.

SZIKINCE-GHYMES fesztivál 2006. július 7-8. Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVII. ročník www.sturovo.sk A Ghymes Együttes egyik alapítója Szarka Gyula kezdeményezésére a Párkány és Vidéke Kulturális Társulás, valamint az esztergomi Eurohíd

Részletesebben

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/10

XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/10 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/10 Európai akciónap az iparért A Tisztességes Munkáért Világnap keretében magyarországi és szlovákiai szakszervezetek közösen tüntettek

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (18)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (18) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (18) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár

Karácsony emberség, öröm és lelki béke. Vianoce ľudskosť, radosť a pokoj v duši. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 17. ročník December 2013 4. szám 17. évfolyam 2013 December Všetkým milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Felkonf: KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (60) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci!

Felkonf: KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (60) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (60) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Vigyázat, kamerák! Mi is kapott zöldet a Nagyabonyi úton? Rozišli sa bez rokovania. Élt három napot

Vigyázat, kamerák! Mi is kapott zöldet a Nagyabonyi úton? Rozišli sa bez rokovania. Élt három napot Márton napi vigalom November 12. 16 órától a Városi Művelődési Központban: Folklórműsor, kézműves foglalkozások, táncház, libalakoma és borkóstoló Veselica na Martina 12. novembra od 16.00: Folklórny program,

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Mesto Šamorín Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 08.

Részletesebben

Život v lese - 2. časť

Život v lese - 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (15)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (15) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (15) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk. Dôležitá je pokora a správne sa rozhodnúť. Inzerujte v Chýrniku!

Ch ýrnik. Noviny občanov okresu Nové Zámky. www.watson.sk alebo www.izamky.sk. Dôležitá je pokora a správne sa rozhodnúť. Inzerujte v Chýrniku! Ch ýrnik Noviny občanov okresu Nové Zámky Nájdete nás aj na web stránkach www.watson.sk alebo www.izamky.sk 10. ročník * 11. číslo * november 2013 * cena 0,50 Dist r ibu ovaný do reg iónov Pož it av i

Részletesebben

Húsvéti öröm. Veľkonočná radosť. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár

Húsvéti öröm. Veľkonočná radosť. Veľkoúľanský obzor. nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 1. číslo 18. ročník Apríl 2014 1. szám 18. évfolyam 2014 Április Všetkým čitateľom a občanom našej obce

Részletesebben

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera.

Együtt voltak a színpadon a történelmi Gömöri régió néptáncosai. Na javisku boli spolu všetky folklórne súbory historického Gemera. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (67) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

SZLOVÁK NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovák nyelv emelt szint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 26. SZLOVÁK NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (34)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (34) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (34) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (28)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (28) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (28) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Požehnané Vianoce a pokoj v duši. Áldott karácsonyt és lelki békét. Noviny obyvateľov Rece. Réte lakosainak lapja ISSN 1338-9580

Požehnané Vianoce a pokoj v duši. Áldott karácsonyt és lelki békét. Noviny obyvateľov Rece. Réte lakosainak lapja ISSN 1338-9580 ISSN 1338-9580 Noviny obyvateľov Rece Réte lakosainak lapja 2. číslo 3. ročník- December- 2013 2. szám 3. évfolyam- 2013December Našim milým čitateľom a občanom našej obce prajeme radostné vianočné sviatky

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (30) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

CHÝRNIK. Program kultúra národnostných menšín - 2010 KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY! 7. ročník 9. číslo september 2010 cena 0,50

CHÝRNIK. Program kultúra národnostných menšín - 2010 KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY! 7. ročník 9. číslo september 2010 cena 0,50 CHÝRNIK 7. ročník 9. číslo september 2010 cena 0,50 Novozámocký mestský internetový portál nájdete na adrese: www.izamky.sk. Program kultúra národnostných menšín - 2010 KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!

Részletesebben

Ebben jók voltunk. Megyei választások november 9-én. Vynikajúci muzikanti v Dunajskej Strede. Kevesebbet várnak a kivizsgálásra

Ebben jók voltunk. Megyei választások november 9-én. Vynikajúci muzikanti v Dunajskej Strede. Kevesebbet várnak a kivizsgálásra Október 23. 16.00: Városi ünnepség az 1956-os magyar forradalom 57. évfordulóján a diktatúra áldozatainak emlékművénél, a városháza mellett. Szónok: Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. 23. októbra

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (62) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou.

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (62) Vidíte cezhraničný regionálny magazín medzi Maďarskom a Slovenskom Spoločné hodnoty podporovaný Európskou úniou. KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (62) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu C (9. ročník ZŠ a 4. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/02

XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/02 XXII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2011/02 Nový komplex šmýkačiek a plynulejší vstup do Vadašu Už ako je to každoročne zvykom, aj začiatkom tohoročného leta sa trochu zmodernizuje,

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Pamätník - Visszapillantó. 07 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #02/2014 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Pamätník - Visszapillantó 07 Kompas - Iránytű 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben