Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou."

Átírás

1 Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že skoro všetci obyvatelia vyznávali túto vieru. Boli časy, kedy mal cirkevný zbor dvoch duchovných aj dve fary. Reformovaná kresťanská cirkev založila v meste základnú školu aj nižšie gymnázium, ktoré malo v okolí veľmi dobrú povesť. Duchovní aj presbytérium podnecovali aj podporovali vynikajúcich žiakov, aby pokračovali v štúdiách v zahraničí, v Holandsku, Švajčiarsku či Nemecku. Tak sa dostali k vzdelaniu rodáci Márton Csombor Szepsi, Máté Laczkó Szepsi, György Korotz Szepsi a mnohí ďalší. Silné protireformačné hnutie zastavilo reformačné snahy, ale reformovaná kresťanská cirkev v Moldave nezanikla. Moldavskí veriaci si na konci mesta vybudovali drevený kostol, ktorý slúžil svojmu účelu viac ako 70 rokov. V roku 1753 dokončili výstavbu fary a súčasný kostol bol vybudovaný v roku Naši predkovia pevní vo viere, zápasili a prinášali obete za zachovanie čistoty maďarského jazyka v meste. Farníci boli hrdí, vzdelaní ľudia. Svoje deti podporovali vo vzdelávaní, niekedy aj za takú cenu, že sa po štúdiách už do rodiska nevrátili. Počet veriacich sa začal zvyšovať v minulom storočí, kedy sa majstri remesla, ale hlavne roľníci sťahovali do mesta a puritánstvom a poctivou prácou obohacovali seba aj cirkevnú obec. V roku 1942 nastúpil namiesto košického katechéta Endreho Orémusa za duchovného moldavského cirkevného zboru pán Pál Cáji, ktorého čakala ťažká úloha. Na konci 2. svetovej vojny, ustupujúce nemecké vojská poškodili kostol. Vnútorné zariadenie bolo celkom zničené a značne poškodené boli aj múry. Organ kúpili od drienovského katolíckeho farára, kazateľnicu odliali z betónu a vtedajšie komunistické vedenie mesta povolilo postaviť vežu kostola len do výšky 1. poschodia. Kostolné lavice vyrobil neskorší kurátor Ladislav Osztro. Na opravu strechy už nezvýšili peniaze, preto do kostola dva roky zatekalo. Cirkevný zbor v tomto období nemal ani stáleho duchovného. Podľa potreby zastupoval pastor Alexander Bernáth zo Zádiela alebo Zoltán Gyüre z farnosti vo Vyšnom Lánci. V roku 1974 zvolil cirkevný zbor duchovného Gejzu Vassa, ktorý tu pôsobil až do svojej smrti 8. apríla v roku V 9. mája 1987 prišiel do farnosti pán Lajos Gábor, terajší duchovný moldavskej cirkevnej obce. Školské roky strávil v rodnej obci Ptrukša a druhý stupeň základnej školy ukončil vo Veľkých Slemenciach. Gymnázium navštevoval a zmaturoval v roku 1961 vo Veľkých Kapušanoch. Bol rozhodnutý pokračovať v štúdiu teológie. Bolo to však v čase komunizmu a na vlastnej koži zažil perzekúciu komunistického režimu. Stranícky pohlavári sa mu vyhrážali, snažili sa ho odhovoriť, nedovolili mu študovať teológiu. Musel sa na celý rok zamestnať a manuálne pracovať, kým sa mu podarilo dostať na teologickú fakultu Karlovej univerzity v Prahe a doštudovať. Počas štúdia bol na študijných pobytoch v Budapešti, Debrecíne, Berlíne. Ako študent pracoval na obnove miest Drážďany a Berlín. Povinnú vojenskú službu odslužil vo vojenskej nemocnici v Terezíne. Po ukončení vysokoškolských štúdií ho opäť navštívili tajní služobníci režimu a ponúkli mu ďalšie štúdium a prácu v diplomatických službách, ak sa zriekne svojho povolania. Za ponuku sa poďakoval a zotrval v svojom poslaní. Službu pre cirkev začal 22

2 ako tlačový tajomník predsedníctva synody. V tých časoch sa oženil, ale jeho manželka - inžinierka- kvôli jeho povolaniu prišla o zamestnanie, aj napriek tomu že sa vzdal funkcie tlačového tajomníka. Požiadal biskupa reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, aby mu pomohol zamestnať sa ako duchovný v niektorom cirkevnom zbore v blízkosti Košíc. Biskupovi trvalo dva mesiace kým prelomil neochotu štátnych orgánov a vybavil povolenie vykonávať duchovnú činnosť v moldavskej farnosti. Kurátorom farnosti bol v tom čase pán Ladislav Osztro, člen rady synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku, ktorý cez synodu poznal nastupujúceho duchovného pána Lajosa Gábora. Dúfal, že nový duchovný sa popasuje s problémami a nastolí poriadok v cirkevnej obci. Pre starobu sa vzdal funkcie a na poste kurátora ho nahradil pán Bartolomej Bocskorás. V tom čase sa začala rozsiahla rekonštrukcia kostola a pri náročných prácach sa vystriedali aj kurátori. Nastúpil pán Alexander Molnár, ktorý spolu s manželkou dodnes vykonávajú kurátorské povinnosti tak, aby reformovaných veriacich stmeľovali a združovali. Finančné prostriedky na rekonštrukciu kostola získali z časti zo zahraničných cirkevných zborov, prispelo aj mesto na čele s pánom primátorom Istvánom Zachariašom. Pán duchovný Lajos Gábor po zamatovej revolúcii okrem činnosti duchovného vykonával rôznorodé činnosti pre kresťanskú cirkev. Založil Zväz reformovanej kresťanskej mládeže v údolí Bodvy. Bol zakladajúcim členom a začas aj voleným predsedom Zväzu reformovaných duchovných maďarskej národnosti na Slovensku. Založil Ľudovú vysokú školu na vzdelávanie dospelých maďarskej národnosti. Jedno volebné obdobie bol poslancom Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou. Tak ako tomu bolo v minulosti, aj v súčasnosti cirkevný zbor podporuje mládež. Začali s výstavbou domova pre reformovanú kresťanskú mládež. Vytvorili priestorové možnosti pre rokovanie Zväzu reformovanej mládeže maďarskej národnosti vo svete a pre činnosť Ľudovej vysokej školy, kde prednášali mnohí významní vedci a odborníci. Dáva priestor pre ekumenické bohoslužby. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo v roku 2012 cenu Pro Urbe Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku cirkevnému zboru v Moldave nad Bodvou za prácu a snahu zástupcov reformovanej kresťanskej cirkvi o zachovanie morálnych a duševných hodnôt spoločnosti, o zachovanie identity maďarského spoločenstva v meste a jeho okolí, o dobré spolunažívanie tu žijúcich ľudí rôznej národnosti a náboženskej príslušnosti, o rozvoj mesta. 23

3 Pro Urbe Díj, 2012 A Szepsi Református Keresztyén Egyházközség Immár 460 éve annak, hogy Szepsiben jelen van a református egyház. A reformáció elterjedése folytán a város teljes lakossága református volt. Volt idő, amikor két lelkipásztora volt a gyülekezetnek és két parókiája. Az egyház alapított elemi iskolát és algimnáziumot is, mely az egész környéken szép hírnévnek örvendett. Az éles elméjű gyerekeket a lelkipásztorok és a presbitérium továbbtanulásra ösztönözték, és Hollandiába, Svájcba, vagy Németországba küldték őket tanulni. Így tanulhatott Szepsi Csombor Márton, Szepsi Laczkó Máté, Szepsi Korocz György és sokan mások. Mindezt az ellenreformáció megtépázta, de a református egyházat elsöpörni nem tudta. A hívek a város alsó részén felépített deszka templomba jártak 70 éven keresztül ban építették fel a parókiát és 1773-ban pedig a mostani templomot, majd iskolát építettek. Őseink sok, sok küzdelemmel, hithűséggel, áldozathozatallal erősítették a város életét, a magyar nyelvének tisztaságát. Írástudó, művelt emberek voltak. Gyermekeiket továbbtanulásra ösztönözték, így az ország, világ minden tája felé szétszóródtak. A gyülekezet szaporodása az utóbbi században állt be, amikor a környék földművesei Szepsibe költöztek és hű munkájukkal és puritán lelkiségük által a maguk és az egyház vagyonát is gyarapították ben Cáji Pál lelkész váltotta Orémus Endre kassai hitoktatót, és lelkészi szolgálatát nagy feladattal kezdte. A II.-ik világháború végén a visszavonuló német csapatok felrobbantották a templomot, a belső berendezése tönkrement. Orgonát a somodi római katolikus paptól vettek, és a padokat a későbbi gondnok, Osztro László készítette. A templom tornya egy emelettel alacsonyabb lett, mivel a város akkori vezetése nem engedte magasabbra építeni. A templom pedig két éven át beázott. Ebben az időben alig volt állandó lelkipásztora a gyülekezetnek, többnyire csak helyettesítő, így Bernáth Sándor Szádellői lelkész, vagy Gyüre Zoltán Felsőlánci lelkipásztor szolgált ben Vass Gézát választotta meg lelkipásztorának a gyülekezet. Ő április 8.-án hunyt el május 9-én költözött be a parókiába az új lelkipásztor, Gábor Lajos, aki addig Nagyszaláncon volt megválasztott lelkipásztor. És nem kis feladat várta az új lelkészt. A templomról és a parókiáról hullott a vakolat. A gyülekezet szétzilálódott állapotban volt. Gábor Lajos Szirénfalván és Nagyszelmecen járt alapiskolába. Gimnáziumi tanulmányit 1961-ben Nagykaposon végezte. Abban az időben nagy volt az egyházellenesség, és teológiát tanulni nem nagyon engedélyeztek. A párt vezetősége megpróbálta lebeszélni, fenyíteni, nehéz munkára kényszeríteni egy egész esztendőn át, de Gábor Lajos mindennek dacára elkezdte, és Prágában befejezte a teológiai tanulmányait. Közben megfordult a budapesti, debreceni, berlini és gresfaldi teológián, részt vett Drezda és Berlin újraépítésén. Tanulmányai befejeztével a terezini katonakórházban szolgált. Ismét megkörnyékezték a belügyminisztérium dolgozói és diplomáciai pályát kínáltak fel neki - Zsidóországban Csehszlovákia nagyköveti posztját. A felkínálást megköszönte és maradt a lelkészi pályán. Egyházi szolgálatát a Zsinati Elnökségen kezdte, mint zsinati sajtótitkár. Ebben az időben megnősült, a titkosok továbbá követték feleségével együtt, így mindketten állás nélkül voltak. Kérelemmel fordult a püspökhöz, gyülekezetbe való kihelyezését kéri valahova Kassa közelébe, de nem kapott állami beleegyezést. Két hónapig tartott a püspök harca, míg elintézte az állami hozzájárulást. 24

4 Szepsiben ekkor Osztro László volt az egyház gondnoka, aki egyben az országos Református Egyház Zsinati Tanácstagja volt, ezáltal ismerte meg Gábor Lajost. A gondnok bízott abban, hogy az új lelkipásztor Isten segedelmével helyreállítja a gyülekezeti életet. A református egyházban a gondnok a presbitériummal és a lelkipásztorral egyetemben szolgálja az Urat. Osztro László öregsége miatt lemondott tisztéről és helyébe Bocskorás Bertalant választotta a gyülekezet. Amikor leszakadt a templom mennyezetéről a vakolat, Bocskorás Bertalan gondnoksága alatt kezdődött a hatalmas felújítás. A gondnoki feladatkört Molnár Sándor vette át, aki feleségével együtt a mai napig végzi városunkban az építő jellegű, város népét összetartó és összefogó munkát. A templom felújításának költségeit részben külföldi testvérgyülekezetek fedezték, de a város polgármestere Zachariaš István és az önkormányzat is hathatósan segített. Gábor Lajos lelkipásztor a forradalmi változások után sokoldalú egyéb tevékenységet végzett az Egyházi életben. Megalapította a Bódvavölgyi Református Ifjúsági Szervezetet. Egyik alapító tagja volt a Szlovákiai Magyar Református Lelkészegyesületnek, melynek megválasztott elnöke volt. A Nyugatkassai Református Egyházmegyének esperese, A Szlovákiai Keresztyén Református Egyház zsinati háznagya volt. Megalapította a Magyar református Népfőiskolát. Egy választási időszakban önkormányzati képviselő is volt. Úgy, mint régen, a gyülekezet ma is segíti az ifjúságot. Gyülekezeti otthont épít nekik. Közben otthont adott a Magyar Református Világszövettség üléseinek, melynek számvizsgáló bizottság elnöke volt. A Népfőiskolába számtalan tudós előadót hívott meg. A templom ökumenikus istentiszteletek, iskolai évzárók otthonául szolgál. Szepsi Városi Képviselő Testülete a es Pro Urbe díjat a Szepsi Református Keresztyén Egyházközségnek adományozza a városunkban és környékén élő magyarság társadalmi, erkölcsi és szellemi értékek megőrzése, fenntartása és ápolása terén kifejtett tevékenységéért. 25

5 Cena mesta 2012 František Boda Narodil sa 17. februára 1947 v obci Vojka. Od detstva bola kultúra neodmysliteľnou súčasťou jeho života. Prednes poézie, prózy, amatérske divadlo, spevokol, či sólový spev, všade sa angažoval. Po skončení základnej školy študoval na Strednej priemyselnej škole v Košiciach. Zmaturoval v roku 1966 a zamestnal sa v Východoslovenských železiarňach v Košiciach, kde pracoval až do roku Stal sa tajomníkom Oblastného výboru Csemadoku a túto pozíciu zastával až do roku V rokoch diaľkovo študoval na Vysokej škole spoločenských vied v Bratislave. Vtedy už pôsobil ako riaditeľ Domu osvety v Buzici. Po získaní vysokoškolského diplomu sa zamestnal ako zástupca vedúceho oddelenia kultúry pri Okresnom osvetovom stredisku v Košiciach a pracoval tu až do roku 1987, kedy bol opäť zvolený za tajomníka Okresného výboru Csemadoku pre Košice a okolie. Až do odchodu do dôchodku pracoval tu v Moldave nad Bodvou a napĺňal úlohy Csemadoku, organizácie, ktorá bola založená s cieľom zachovania a rozvíjania národnej identity Maďarov na Slovensku, pestovanie, šírenie a uchovávanie kultúrnych hodnôt, ľudových tradícií, zvyklostí, hudby, piesní a tancov, maďarského jazyka a možností vzdelávania v materinskom jazyku na národnostne zmiešanom území. Popri práci kládol vždy veľký dôraz na doplnenie a rozšírenie svojich vedomostí. Absolvoval nadstavbové štúdium ľudovej umeleckej tvorivosti a 3-ročný kurz režisérov. Počas 40-ročného pôsobenia v oblasti kultúry v Moldave a okolí jeho zásluhou vznikali a pracovali umelecké súbory a kultúrne podujatia sa stali tradičnými. Napr. okresné a krajské súťaže v prednese poézie a prózy, Cserehátsky festival umeleckej tvorivosti, Okresný festival amatérskych divadiel, Jasovská letná akadémie- Celoslovenský vzdelávací tábor, Divadelný festival Béniho Egressyho s celoslovenskou pôsobnosťou, a mnoho iných. Rôznorodá kultúrna činnosť, úspechy umeleckých súborov na okresných, krajských, celoslovenských i zahraničných súťažiach potvrdili správnosť jeho zámerov a cieľov. Jeho pričinením aj v ekonomicky ťažkých časoch, kedy bola kultúra podfinancovaná, umelecké súbory nezanikali, ďalej vyvíjali svoju činnosť. Samozrejme túto prácu nevykonával sám. Vždy oslovil a zhromaždil okolo seba odborníkov, dobrovoľníkov, ktorí mu pomáhali presadzovať zámery. Zaumienil si, že v okolí nebude taká obec (maďarská), v ktorej nebude pôsobiť aspoň jedno umelecké teleso. Vždy sa snažil o to, aby maďarská národnostná kultúra zaujala dôstojné miesto v kultúrnom živote spoločnosti, aby sa tradície oživili, pestovali a v nezmenenej podobe zachovali pre budúce generácie. Za spoju prácu a umeleckú činnosť bol viackrát ocenený. V roku 2003 prevzal v Maďarsku cenu Gyulu Wlasicsa. Najvyššie ocenenie Košického samosprávneho kraja za prínos pre národnostnú kultúru prevzal v roku Prezident Maďarskej republiky Pál Smitt pri príležitosti výročia národnooslobodzovacieho boja v rokoch dňa 15. marca 2011 mu za zásluhy udelil Zlatý kríž Maďarskej republiky. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2012 Františkovi Bodovi za 40 ročnú kultúrnu činnosť v meste i okolí, za zhromažďovanie maďarských ľudových tradícií a pestovanie maďarskej kultúry. 26

6 Szepsi Város Díja, 2012 Boda Ferenc február 17-én született Vékén. Gyermekkora óta jelen volt a kulturális életben. Szavalás, színjátszás, énekkar és szólóéneklés, mindenből kivette a részét. Az alapiskola befejezése után a Kassai Magyar Tanítási Nyelvű Gépészeti Ipariskolán érettségizett ban. A Kassai Keletszlovákiai Vasgyárnál helyezkedett el, és dolgozott 1971-ig. Ebben az évben a Csemadok Területi Választmány titkára lett és ezt a funkciót egész 1980-ig töltötte be. Az es években kibővítette képzettségét a Pozsonyi Társadalomtudományi főiskolán. Ezekben az években a Buzitai Művelődési Ház igazgatójaként tevékenykedett. A főiskolai oklevél megszerzése után a Kassai Járási Művészeti Bizottság kulturális osztályvezetőjének helyettese volt 1987 ig. Nyugdíjba vonulásáig a Csemadok Kassa-környéki Területi Választmány titkára volt. Munkája mellett nagy hangsúlyt fektetett a folyamatos továbbképzésre. Népművelési felépítményi iskolát végzett, 3 éves országos rendezői tanfolyamon vett részt a Népművelési Intézet rendezésében. Nevéhez kötődik a térség hagyományossá vált rendezvények sora: pl. a járási és kerületi szavazóversenyek, a Csereháti Népművészeti Fesztivál, Csereháti Színjátszó Csoportok Járási Fesztiválja, Jászói Nyári Egyetem Országos Művelődési Tábor, Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál. Népművészeti rendezvények sokasága, csoportok sikerei járási, megyei, országos és nemzetközi szinten igazolták tevékenysége irányának helyességét minden területen. Tett róla, hogy a nehéz idők és anyagi gondok közepette sem szűntek meg a csoportok a rendezvények. Ezt a munkát nem egyedül végezte. Mindig megtalálta hozzá a társakat, szakembereket, önkénteseket. A célja mindig az volt, hogy ne legyen olyan közösség, falu ahol ne működne valamilyen kultúrcsoport. Mindig a magyarság megmaradásáért és felemelkedéséért fáradozott. Munkája megbecsüléseként és tevékenységének elismeréseként sámos elismerést kapott: 2003 augusztusában Magyarországon Wlasics Gyula díjjal tűntették ki ban megkapta a Kassa-megye Közgyűlésének legmagasabb elismerését, március 15-én Schmitt Pál a Magyar Köztársaság elnöke a Magyar Köztársaság Arany Érdemkeresztjét adományozta Boda Ferencnek az es magyar szabadságharc és forradalom évfordulóján. Szepsi Város Képviselő Testülete 2012-ben Város Díjat adományoz Boda Ferencnek a járás és a város területén négy évtizeden keresztül kifejtett kulturális tevékenységéért, a magyar néphagyományok gyűjtéséért, ápolásáért. 27

7 Cena mesta 2012 Ing. Pavel Gót Moldavský rodák Pavel Góts sa práve dnes dožíva významného životného jubilea 70 rokov veku. Základnú školu i Strednú poľnohospodársku odbornú školu ukončil v Moldave nad Bodvou. V roku 1960 ho prijali na Vysokú školu zemědelskú v Prahe, na fakultu mechanizácie poľnohospodárstva, kde promoval v roku Po skončení štúdia sa zamestnal na Strojovej a traktorovej stanici v Moldave nad Bodvou (STS), pracoval v rôznych funkciách, až po funkciu zástupcu riaditeľa. V rokoch pôsobil v Okresnom podniku služieb v Moldave nad Bodvou(OPKS) ako výrobno-technický námestník riaditeľa. Po likvidácii podniku prešiel do podniku Transpetrol a.s. prečerpávacia stanica v Moldave nad Bodvou a pracoval ako vedúci stanice až do odchodu do dôchodku v roku Popri zamestnaní vykonával rôzne funkcie v spoločenských organizáciách. Pôsobil ako tajomník zväzu rybárov a predseda TJ. Zúčastňoval sa aj verejného života v meste, dlhé roky, až dodnes pracuje v komisiách mestského zastupiteľstva, pri voľbách pracuje vždy ako členom volebnej komisie. V každej dobe a na každej pozícii sa zachoval ako lokálpatriot. Bol vždy nápomocný a angažovaný pri projektoch v záujme rozvoja mesta. Počas pôsobenia v STS zabezpečoval montovanie oceľovej konštrukcie tribúny na miestnom futbalovom štadióne. Tieto práce vykonali bývalí športovci vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Počas pôsobenie v OPKS mal na starosti rozvoj služieb pre obyvateľstvo mesta i okolia. Vtedy boli zavedené nové služby po ktorých bol dopyt ako kožušníctvo, krajčírstvo, cukrárska výroba, kamenárstvo, plynárenské služby vrátane revízie plynových zariadení. OPKS bol realizátorom stavby domova dôchodcov a pohostinstva na štadióne a vtedy bola plynofikovaná Katolícka fara a Daňový úrad. 11 rokov pôsobil ako predseda TJ Moldava. Vtedy došlo k masovému rozvoju telovýchovy v meste. Vznikli nové oddiely ako stolnotenisový, volejbalový, kolkársky, šachový a atletický. Dnes si už málokto pamätá, že napr. šachy a kolky hrali Moldavčania na úrovni II. ligy. Činnosť TJ sa financovala z vlastnej hospodárskej činnosti, z dopravy a pohostinských služieb. Pán Pavel Góts okrem týchto aktivít už 55 rokov nepretržite súťažne hrá stolný tenis. Je najstarším aktívne hrajúcim športovcom v meste. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udelilo Cenu mesta za rok 2012 p. Ing. Pavlovi Gótsovi za dosiahnuté výsledky a aktívnu športovú činnosť a za angažovanosť pre hospodársky rozvoj mesta. 28

8 Szepsi Város Díja, 2012 Góts Pál, mérnök A szepsi származású Góts Pál mérnök e mai napon kerek évfordulót, a 70. születésnapját ünnepli. Az alapiskolát, majd a Mezőgazdasági Szakközépiskolát is Szepsiben végezte. Tanulmányait 1960 tól Prágában a Mezőgazdasági Főiskola Agrárgépészeti Karán folytatta, ahol 1965-ben diplomázott. A szepsi Gép- és Traktorállomáson különböző pozíciókat, többek között igazgatóhelyettesi funkciót töltött be és 1990 között a Szepsi Járási Szolgáltató Üzem műszaki igazgatóhelyettese volt. Az üzem felszámolása után a Transpetrol kompresszorállomás vezetőjeként dolgozott és 2002-ben ment nyugdíjba. A Horgászegyesület titkáraként valamint a Sportegyesület elnökeként szabadidejében is társadalmi szervezeteknél tevékenykedett, hogy a város életét színesebbé tegye. Hosszú évek óta jelentős szerepet vállal a közéletben: jelenleg is tagja a képviselő-testület szakbizottságának, választások alkalmával állandó bizottsági tagként számolhatunk vele. Minden időben és minden helyzetben lokálpatriótaként tarthatjuk számon. Városunk fejlesztését célzó projektek készítésénél mindig számíthattunk segítőkészségére és fáradhatatlanságára. Említésre méltó, hogy a Gép - és Traktorállomáson végzett munkája során bebiztosította a futballstadion lelátó acélkonstrukciójának összeszerelését, melyet a volt sportolók végeztek minden ellenszolgáltatás nélkül, önkéntesként. A szolgáltató üzemben az Ő nevéhez fűződik az addig hiányzó szolgáltatások bevezetése: megjelent a szűcsmesterség, szabóság, cukrászat, kőfaragás, gázszolgáltatások a gázkészülékek felülvizsgálatát is beleértve. Ebben az időszakban épült fel a nyugdíjasotthon és a vendéglátóhelység a stadionban. Ezen kívül a római katolikus parókiába és az adóhivatal épületébe is be lett vezetve a gáz. 11 évig tevékenykedett a Sportegyesület elnökeként, minek következtében városunkban ekkor dinamikus fejlődésnek indult a sportélet. Az egyesület olyan új részlegekkel egészült ki mint az asztalitenisz, röplabda, teke, sakk és atlétika. Ma már csak kevesen emlékeznek azokra az időkre, mikor Szepsi sakkozói és asztaliteniszezői II. ligát játszottak. A Sportegyesületet saját gazdálkodásból tartották fenn, szolgáltatást kínálva a vendéglátás és szállítás területén. A felsoroltakon kívül Góts Pál személyében városunk legidősebb aktív sportolóját köszönthetjük: már 55 éve versenyszerűen asztaliteniszezik. Szepsi Város Képviselő Testülete 2012 ben Város Díjat adományoz Góts Pál mérnöknek az elért eredményekért, aktív sporttevékenységéért valamint a város gazdasági fejlődése érdekében kifejtett erőfeszítéseiért. 29

9 Cena mesta 2012 Mgr.Th. Zoltán Gyüre Zoltán Gyüre, penzionovaný duchovný reformovanej cirkvi sa narodil v obci Križany (okres Michalovce). Povinnú školskú dochádzku ukončil v rodnej obci a strednú školu vyštudoval v Užhorode. Vysokoškolské vzdelanie získal štúdiom na Vysokej škole pedagogickej v Sárospataku. Rozhodol sa však, že by chcel ďalej študovať, a to teológiu. V roku 1951 odišiel do Prahy a vyštudoval Teologickú fakultu Karlovej Univerzity. Vysokoškolský diplom získal v roku 1956 a po niekoľkých zahraničných študijných pobytoch ho umiestnili na farnosť Reformovanej kresťanskej cirkvi vo Vyšnom Lánci, ku ktorej patrili aj cirkevné zbory v Nižnom Lánci a v Buzici. V roku 1951 si založil rodinu v ktorej vychovali s manželkou 2 deti. Ako duchovný slúžil do roku 2011, teda 45 rokov. Košický biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku ho vymenoval za riaditeľa Katechetického seminára v Košiciach. Zároveň bol členom Synodnej rady a predsedom etického výboru Reformovaného kresťanského cirkevného zboru Košiciach. Pre každého, len skromne - Zoli bácsi, celých 8 rokov pravidelne mesačne usporadúval stretnutia a prednášal v rámci cyklu Odkazy Biblie. Počas týchto rokov si získal značné obecenstvo, skôr záujmové spoločenstvo. Na prednáškach prerozprávaním vlastných životných príbehov i zážitkov odpovedal na otázky a životné situácie v ktorých sa v dnešnom krutom svete zmietajú mnohí z nás a hľadajú odpovede na otázky a východiská z problémov. Jeho ekumenické prednášky podnecovali k viere v Boha. Rozvaha a ľudský prístup charakterizovali jeho príkladný vzťah k spoločenských, mestským, cirkevným i ľudským problémom. Využil každú príležitosť a nabádal ľudí k vzájomnej pomoci, pokore, úctivosti a vážiť si iných i seba samých. Všade je vítaným hosťom a to nielen tu v Moldave nad Bodvou. O ľuďoch v meste, kde od odchodu do dôchodku žije v rodinnom dome sa vyjadruje vždy s rešpektom a úctou. Príkladný život a postoje pána Zoltána Gyüreho, jeho ľudskosť a čistá duša prispievajú k šíreniu dobrého mena nášho mesta. Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou udeľuje Cenu mesta za rok 2012 Mgr. Th. Zoltánovi Gyüremu za príkladný životný postoj a kresťanskú misionársku prácu. 30

10 Szepsi Város díja, 2012 Mgr. Th. Gyüre Zoltán Mgr. Th. Gyüre Zoltán nyugalmazott református lelkész szeptember 21-én Mokcsakerészen (nagymihályi járásban) született. Alapiskoláit szülőfalujában, középiskoláit Ungváron, a Tanítóképző Főiskolát Sárospatakon végezte. Teológiai tanulmányait 1951-ben kezdte meg a Prágai Károly Egyetem Teológiai Karán, ahol ban diplomázott. A külföldi tanulmányútjai befejeztével Felsőláncra nevezték ki a felsőlánci, alsólánci, buzitai és restei református gyülekezet lelkipásztorává. Megházasodott 1951 ben és ebből a házasságból 2 gyerek született. 45 év után 2001-ben fejezte be gyülekezeti szolgálat. A Szlovákiai Keresztyén Református Egyház püspöke kinevezi a Kassán megalakuló Református Katekétikai Szeminárium igazgatójává. Viselt funkciója a Zsinati Tanács tagja és az Egyetemes Egyházunk Etikai Bizottságának az elnöke. Mindenki Zoli bácsija 8 évig havi rendszerességgel tartotta Biblia üzenete című előadássorozatát kezdetben a Városi Könyvtárban, majd később a VMK F klubjában. Az évek folyamán nagy számú közönsége lett ezeknek az összejöveteleknek, mondani lehet - segítségével közösséget szerettek egybe. Ebben a mai, sokszor kegyetlen és érzéketlen világban saját élettörténetein és megélt élményein keresztül adott választ mindazoknak, akik gondjaikkal küzdve keresték a kiutat helyzetükből. Ökumenikus előadásai az Istenbe vetett hitet erősítették. Higgadt, emberséges hozzáállása a világ, a város, az egyházak, illetve embertársai dolgaihoz példaértékű. Minden egyes alkalommal az egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, egymás megsegítését hirdeti. Szívesen látott vendég bárhol, bármilyen rendezvényen, nem csak Szepsiben. Tisztelettel beszél embertársairól, a városról, ahol nyugalmazott református lelkészként él családi házában. Gyüre Zoltán eddigi emberséges, tiszta lelkületű élete és példaértékű magatartása és munkássága emelte városunk jó hírnevét. Szepsi Város Képviselő Testülete 2012-ben Város Díjat adományoz Gyüre Zoltán, nyugalmazott református lelkésznek példaértékű magatartásáért és a keresztyéni missziós munkájáért. 31

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (25) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Végső búcsú Kabar atyától

Végső búcsú Kabar atyától 2016. február III. évf. 2. szám Végső búcsú Kabar atyától Szeretett Kabar Atyánk, életének 88., papságának 65. évében türelemmel viselt hosszú szenvedését befejezve 2016. január 9-én hazatért a Mennyei

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu mesačník zdarma június - július 2011 COPUS veľkokapušianske správy Stará kotolňa dostala nové šaty Dňa 6. mája sa otvorili dvere Domu športu vo Veľkých Kapušanoch. Z tejto príležitosti našu obec navštívil

Részletesebben

Megújult a városi újság

Megújult a városi újság z Megújult a városi újság Tisztelt királyhelmeciek! Megújult tartalommal és dizájnnal jelentkezik a városi újság. Külsejében és tartalmában is frissült városunk lapja, a Királyhelmeci Nézetek, mely továbbra

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ

XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI. A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ XXIX. SZEPSI CSOMBOR MÁRTON NAPOK RENDEZVÉNYSOROZATA SZEPSI A rendezvénysorozat főszervezője: Csemadok Szepsi Alapszervezete MEGHÍVÓ 2008. április 29. - 2008. június 15. 2008. április 29. ( kedd ) 17.3o

Részletesebben

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak!

Spravodaj. Hírmondó. Pribetský. Perbetei PRIBETA 1312 2012 PERBETE. Vážení spoluobčania! Tisztelt Polgártársak! II. ročník 1. číslo január 2012 ZDARMA vychádza štvrťročne II. évfolyam 1. szám 2012. január INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetský Spravodaj Perbetei Hírmondó PRIBETA 1312 2012 PERBETE Vážení spoluobčania!

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník S E N I O R občasník Zariadenia pre seniorov Komárno tretí ročník 25. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Komárno Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník

spravodajca Obciansky mesacník Želiezovský spravodajca VII. rocník, marec 2006 Mesiac knihy Problematikou čítania sa dnes zaoberajú odborníci pedagógovia, psychológovia i knihovníci. Čítanie kníh ovplyvňujú čitateľské návyky v rodinách

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, 2011. május

Részletesebben

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia!

Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Príhovor primátora mesta Moldava nad Bodvou Istvána Zachariaša na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XIV. Dní Moldavy 2. júla 2010 Vážené dámy, vážení

Részletesebben

Univerzita Karlova v Prahe

Univerzita Karlova v Prahe Univerzita Karlova v Prahe Právnická fakulta Zrušenie kobliny a rokoviny v Československu Študentská vedecká a odborná činnosť 2014 Adam Csukás Univerzita Karlova v Prahe Právnická fakulta Zrušenie kobliny

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS migrácia - sme pripravený na migráciu? migráció - fel vagyunk készülve a migrációra? migration - are we ready for the migration? Obsah

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (49) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL. Szepsi és Buzita 2013. december 5-8.

XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL. Szepsi és Buzita 2013. december 5-8. XV. EGRESSY BÉNI ORSZÁGOS SZÍNJÁTSZÓ FESZTIVÁL Szepsi és Buzita 2013. december 5-8. A fesztivál főrendezője: A Csemadok Országos Tanácsa - Pozsony megbízásából a Csemadok Kassa-környéke Területi Választmánya

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

Csodás fanatizmus. Rozprávkový festival: 40 rokov Podunajskej jari. Bátrabban írjunk magyarul a hivatalnak. Birkózógála részvételi rekorddal

Csodás fanatizmus. Rozprávkový festival: 40 rokov Podunajskej jari. Bátrabban írjunk magyarul a hivatalnak. Birkózógála részvételi rekorddal VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata: A hanganyag írott változata: ARMA vizsga,, 2. feladat. Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást, és karikázza be a mellékelt feladatlapon a hozzájuk kapcsolódó helyes választ. Minden

Részletesebben

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho

Moldavské aktuality. Projekt ISOMI projekt informatizácie a internetizácie miest a obcí postúpil do alšieho Údolie Bodvy ROČNÍK XI. 2002/5 Nepredajné Máj 2002 Bódvavölgye regionális folyóirat regionálny časopis XI. ÉVFOLYAM Ročník 11 (24) - regionálny časopis založený r. 1905, obnovený r. 1992 XI. (XXIV). évfolyam

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Predstavte si, 93701@pobox.sk. Pokojné prežitie vianočných sviatkov, teplo domova, lásku rodiny, porozumenie, radosť

ELIEZOVSKÝ. Predstavte si, 93701@pobox.sk. Pokojné prežitie vianočných sviatkov, teplo domova, lásku rodiny, porozumenie, radosť Ždecember 2009, X. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A M e s t s k é n o v i n y 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur (10,50 Sk)...leží mi na srdci osud celého mesta. Jednoducho, za politikou potrebujem vidieť

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (22) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ Májust a szerelem hónapjának nevezik, de tájainkon akár az ünnepek hónapja is lehetne, hiszen az első és a nyolcadik nap is munkaszünetet jelent. Idén viszont úgy esett, hogy (így öt-hatévenként) vasárnapokra

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/03

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/03 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/03 Hat szűk esztendő a párkányi gimnáziumban 15 tanárt bocsátanak el Idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a párkányi gimnázium. Az

Részletesebben

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván kedves olvasóinknak a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné a novoročné sviatky plné štastia a pohody praje čitateľom redakcia Dunajskostredského

Részletesebben

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO

ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO ZÁKLADNÉ VÝSLEDKY Z PRIESKUMU JUŽNÉ SLOVENSKO Všetky údaje uvedené v tabuľkách sú v percentách Počet respondentov: 721 Zber údajov: 6. 19. novembra 2007 Prezentované údaje sú výsledkom reprezentatívneho

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

PILISI KALENDÁRIUM 2016

PILISI KALENDÁRIUM 2016 PILISI KALENDÁRIUM 2016 MAGYAROKNAK ÉS SZLOVÁKOKNAK PILÍŠSKY KALENDÁR 2015 PRE MAĎAROV A SLOVÁKOV Írta - szerkesztette: Franyó Rudolf Napísal a pripravil: Rudolf Fraňo 1 2016 Pilisi kalendárium magyaroknak

Részletesebben

Vydali sa cestou vedúcou k spokojnosti zákazníka. Hovoríme s Jurajom Oremusom, majiteľom pekárne v Nových Zámkoch

Vydali sa cestou vedúcou k spokojnosti zákazníka. Hovoríme s Jurajom Oremusom, majiteľom pekárne v Nových Zámkoch CHÝRNIK 7. ročník 3. číslo marec 2010 cena 0,33 (9,94 Sk) Novozámocký mestský internetový portál nájdete na adrese: www.izamky.sk. Program kultúra národnostných menšín - 2009 KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN

TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 6. TÖRTÉNELEM SZLOVÁK NYELVEN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 6. 8:00 I. Időtartam: 90 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Történelem

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

SÚRI ŠÚRSKY. Hrubého Šúru. 2009. december

SÚRI ŠÚRSKY. Hrubého Šúru. 2009. december ŠÚRSKY Hrubého Šúru December 2009 SÚRI 2009. december Šúrsky spravodaj 2 Šúrsky spravodaj 3 Ebben az is évben folytattuk az építkezést. Most az óvodán a sor, ahol nemrég még az volt a baj, hogy kevés a

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04 Egy fürdő, amely tényleg a látogatókért él Senki nem vetheti a Vadas termálfürdő szemére, hogy nem törődne látogatói véleményével. A

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben