A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai közé sorolható. Míg azonban Szlovákiában ma újra bevezetés alatt áll, Magyarországon lassan túlélő őslénynek tekintik, melynek reformjára feltétlenül szükség van. Cikkünk nem kíván foglalkozni a megye szó eredetével, mivel ebben a kérdésben valószínüleg soha sem egyezünk meg. Néhány évvel ezelőtt sikerült megvédenünk a megyei szervezet történetéről szóló PhDértekezésünket. 1 Dolgozatunkban a megyei szervezet közötti átalakulását vizsgáltuk, különös hangsúlyt fektetve Abaúj és Torna vármegye történetére. Közismert, hogy október 28-a után Csehszlovákia szlovák területein a megyei rendszer tovább élt. Az alábbiakban megpróbáljuk teljesíteni egy bölcs professzor kívánságát, aki a Szlovákiára vonatkozó megyei törvények felvázolására bíztatott minket. Természetesen reméljük, hogy témánk e professzoron kívül másokat is érdekelni fog. Szlovákia közigazgatása közvetlenül október 28-a után a magyar évi XXI. törvénycikkre épült. A megyék hatáskörét a gyakorlat az évi XLII. törvénycikk szabályaihoz hasonlóan korlátozta. Mivel azonban ezek önkormányzati jellege éles ellentétben állt a szlovák terület elszakadásától tartó kormány elvárásaival, folyamán megtörtént a megyerendszer első reformja. A Szlovákia területére vonatkozó rendkívüli átmeneti szabályokról szóló 64/1918 Zb. z. a n. 2 törvény, valamint a politikai hivatalok elrendezéséről JUDr. Erik Štenpien, PhD. odborný asistent Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta, Katedra dejín štátu a práva Kováčska Košice, SR 1 Erik Štenpien: Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között. PhD-értekezés. Košice Miskolc, Tudományos vezetők: Prof. JUDr. Peter Mosný és Prof. Dr. Stipta István. 2 A csehszlovák állam Törvény- és rendelettárának hivatalos rövidítése. Ezen kívül a cikkben előfordul még az I. Szlovák Köztársaság Törvénytárának hivatalos megjelölése,,sl. z. ; valamint a mai Szlovák Köztársaság Törvénytárának rövidítése,,z. z.

2 104 Štenpien, Erik szóló 555/1919. Zb. z. a n. minisztériumi rendelet 3 szigorú centralisztikus szellemben készült. A megyék élére az említett jogszabályok a főispán helyett a Szlovákia igazgatásával megbízott miniszter által kinevezett ispánt helyezték, aki az ún. ispáni hivatal elnöke lett. Az alispáni hivatal megszünt. A megyék igazgatásában fontos szerephez jutottak a szlovák miniszter által kinevezett megyei titkárok, valamint az ispán által kinevezett ispáni tanácsosok. A megszüntetett törvényhatósági bizottságok helyébe közigazgatási bizottságok léptek, melyeket viszont az ispánok a magyar jogszabályok szerint állítottak fel. A járások közigazgatási szervei lényegében nem változtak 4. A 64/1918. törvény értelmében a megyékben a hivatalos nyelv a szlovák lett, az ispán azonban meghatározhatta a magyar nyelv használatának feltételeit is. Az ispán a megyei hivatalok betöltéséről szabadon dönthetett. A kinevezési szabadságot korlátozta, hogy a hivatalokat csak a szlovák területeken lakó feddhetlen előéletű szlovákokkal tölthette be. E változások ellenére Csehszlovákia közigazgatása nem vált hatékonyabbá. Ezért újabb reform vált szükségessé. Az ígért reformra 1920 elején került sor. A megyei szervezetről szóló 126/1920. Zb. z. a n. törvény az Alkotmánylevél részeként jelent meg, végül viszont csak Szlovákia területén lépett hatályba, 5 mégpedig január 1-jétől. Szlovákia területén a törvény 6 ún. óriásmegyét alakított ki (székhelyeik Pozsony, Nyitra, Turóc Szent Márton, Zólyom, Liptó Szent Miklós és Kassa voltak; e városok szerint kapták nem hivatalos elnevezésüket). 6 A megyék járásokra voltak felosztva, a magyar szolgabírói hivatal viszont megszünt. A 126/1920. törvény értelmében a megyék legfőbb közigazgatási szerve a Belügyminisztériumnak alárendelt megyei hivatal lett, amelynek élén az ispán állt. Hatásköre nagyjából megegyezett a magyar megyék, valamint azok főhivatalnokának hatáskörével. A megyei hivatal belső szervezete a következő volt: a hivatal élén az államhivatalnoki pozíciót betöltő ispán állt, ő vezette és képviselte a megyei hivatalt, s gyakorolta annak teljes hatáskörét. Általános ellenőrzési joga volt, az elnöki, valamint a rendészeti ügyeket irányította. Hivatalába a kormány kinevezése által került; 3 Ispánokról szóló rendeletnek is nevezik. A Szlovákia igazgatására felhatalmazott minisztérium rendelete az akkor létező 14 szlovák megye ispánjait eskületételre kötelezte, s csak ezek után kerülhetett sor a miniszter általi kinevezésekre. 4 Weyr, F.: Soustava československého práva státního (A csehszlovák alkotmányjog rendszere). Brno, 1921, 236. o. 5 Az ország cseh részében a megyerendszer bevezetését elhalasztották, mert rettegtek a tövény előírta 2-3 német majoritású határmegye létrehozásától, mely az e területek elszakadását követelő mozgalmak születéséhez vezethetett volna. 6 A törvény számokkal XV-XX. megyeként jelölte meg őket.

3 A megyerendszer Szlovákiában a XX. század első felében 105 a megyei hivatal elnöksége külföldön képviselte a megyét, fogadta a külföldi küldöttségek tagjait, s intézte a megyei hivatal személyes ügyeit. Hatáskörébe ezenkívül még az államrendészeti, mobilizációs, bizalmas, valamint gyülekezési ügyek tartoztak; a megyei hivatal 12 osztálya a 290/1922. Zb. z. a n. kormányrendelet által jött létre. A rendelet a következő osztályokat hívta életre: politikai, rendészeti és jóléti, gazdasági-ipari, számvevői, egészségügyi, állatorvosi, műszaki, mezőgazdasági, erdészeti, mezőgazdasági-műszaki osztályt, az osztályok közé tartozott továbbá a megyei levéltár, valamint a segédhivatalok; a megyei hivatal kirendeltségei csak a lakosság akaratnyilvánítása esetén jöhettek létre; a megyei hivatal grémiumát a hivatal osztályainak elnökei alkották. A grémium elnöke az ispán volt. A grémium feladatkörébe a tanácsadás tartozott, az ispán viszont nem volt köteles a tanácsait betartani. 7 A megyei hivatalok mellett működő megyei képviseletek 35 hat évre kinevezett tagból álltak. A megyei képviselet elnöke az ispán volt. E szervezetek hatáskörébe nem tartozott a politikai ügyek megvitatása, különben gazdasági, közigazgatási, törvényhozó, tanácsadó szerepük volt. A megyei képviselet első teljes ülésén a megyei választmány 8 tagját és 8 póttagját választotta meg. A megyei választmány elnöke (az ispán) legalább havonta egyszer köteles volt összehívni e szerv rendes ülését. A megyei választmány ülései a megyei képviselet teljes üléseivel szemben zártak voltak. A választmány fő feladata a megyei küldöttség üléseinek előkészítése volt, továbbá részt vett a megyei küldöttség határozatainak végrehajtásában, valamint a megye vagyonának kezelésében. A megyei intézetek és üzemek feletti ellenőrzés, valamint a megye apróbb ügyeinek intézése érdekében fakultatív módon megyei bizottságok a megyei küldöttség tagjai, vagy a megyében lakó és a megyei küldöttségbe választható polgárok soraiból voltak kinevezhetők. Kötelező csak a pénzügyi bizottság kinevezése volt. A megyei bizottság elnöke az ispán volt, aki a megyei választmány segítségével ellenőrizte a bizottság tevékenységét. Mint már fentebb említettük, a törvény meghagyta a megyékben a járások intézményét, megszüntette viszont a szolgabírók hivatalát. A járást ezentúl a járási hivatal képviselte, melynek élére a járási főnök került. A Belügyminiszter által kinevezett járási főnök államhivatalnoki pozíciót töltött be, szolgálati szempontból az ispánnak volt alárendelve. A járási hivatal mellé 4 7 Mosný, P. Hubenák, L.: Dejiny štátu a práva na Slovensku (Az állam és jog története Szlovákiában). Košice 2005, 226. o.

4 106 Štenpien, Erik évre 8 rendes tagból és 8 póttagból álló, önkormányzati feladatokat teljesítő járási választmányt választottak. A választmány élén a járási főnök állt. Rendes üléseit a főnök legalább havonként egyszer összehívta. A járási választmány hatáskörébe gazdasági, tanácsadó, segítő feladatok teljesítése, valamint a közigazgatási bíráskodásban való részvétel tartozott. A csehszlovák megyei törvény sajátosságai közé többek között a Belügyminisztérium azon joga tartozott, mely értelmében a megye önkormányzati szerveit bármikor indokolás nélkül megszüntethette 8 A sajátosságok számát növeli a törvény V. Része, 9 mely Csehszlovákia területén megyei szövetségek létrehozását rendelte el. 10 A három megyei szövetség egyike Szlovákia megyéit tömörítette volna. A megyei szövetség szervezetébe a törvény szabályai értelmében a következő szervek tartoztak volna: a megyeszövetségi testület, mely a szövetség legfőbb, 24 tagú szerve lett volna, a megyei küldöttségek tagjai 3 éves időtartamra kerültek volna megválasztásra. A választások a Belügyminiszter határozata szerint az arányos képviselet elve szerint zajlottak volna le; a megyeszövetségi választmány 8 tagból állt volna, melyeket a megyeszövetségi testület soraiból arányos képviselet szerint választottak volna; a megyeszövetségi ellenőrző bizottságba a megyeszövetségi testület azon tagjai kerültek volna, akiket nem választottak meg a megyeszövetségi választmányba. A Belügyminiszternek jogában állt volna a fentebb megnevezett szervekbe 4 állami hivatalnokot kinevezni. Közülük egyik lett volna e szervek elnöke. Az elnök hivatalos címe a főispán lett volna. 11 A megyei rendszert Szlovákiában a politikai igazgatás szervezéséről szóló 125/1927. Zb. z. a n. törvény július 1-jei hatállyal szüntette meg. 12 A szabályzat az országot 4 részre osztotta: cseh, morva-sziléziai, szlovák és kárpátaljai vidékre. A Vidékek járásokra voltak felosztva, melyek száma az előbbi állapottal nagyjából megegyezett. A Vidékek jogalanyisággal rendelkeztek, önkormányzati tevékenységük viszont szigorú állami elenőrzés alá tartozott. A Vidékeket vidéki hivatal irányította, melynek élén a vidéki elnök állt. 8 Lipscher, L.: K vývinu politickej správy na Slovensku v rokoch (Az közötti politikai igazgatás történetéhez Szlovákia területén), Bratislava, 1960, 138. o. 9 A 126/1920. Zb. z. a n. törvény ai. 10 Erre viszont soha nem került sor. 11 Ld. a 126/1920. Zb. z. a n. törvény 64. -át. 12 Csehszlovákia cseh részében a törvény december 1-jén lépett hatályba.

5 A megyerendszer Szlovákiában a XX. század első felében 107 Az állampolgárok a Vidékek kormányzatában vidéki gyűlések által vehettek részt, melyek jogállása a magyar megyei közgyűlésekre emlékeztetett. 13 Az ún. I. Szlovák Köztársaság kikiáltása után Szlovákia csonka területén hatályban maradt a Szlovák Vidék általi közigazgatás. A Kormány azonban a rendszer már 1939-ben megváltoztatta. Az Alkotmány fejezete kimondta, hogy az állampolgároknak a helyi önkormányzat szervei által joguk van részesülni az állam igazgatásában. Ez persze nem jelentette a megyei rendszer újbóli bevezetését, de e rövid szabály lehetőséget adott a jövendő változásnak. Az a tény pedig még nyilvánvalóbb, hogy az állampolgárok alatt a törvény azokat a polgárokat értette, akik az egyetlen megengedett állampártnak (Hlinka szlovák néppártjának) a tagjai voltak. Csakis ezek élvezhették a totalitárius jellegű, első szlovák állam teljes jogú állampolgárságát. A Szlovák Gyűlés első rendes ülésén a Gyűlés alelnöke, dr. Karol Mederly, az alkotmánytervezettel egyidőben előterjesztette az új közigazgatási törvény javaslatát, mely A belföldi közigazgatásról szóló törvény címen híresült el. A jogszabály a XX. század első felében Szlovákia területén utóljára a megyei rendszer visszavezetését jelentette. A törvényjavaslatot a Gyűlés alelnöke terjesztette a ház elé, de a törvény igazi alkotója a Belügyminiszter volt. 15 A törvényjavaslatot azonnal a Gyűlés bizottságainak napirendjére tűzték. A Gyűlés alkotmányjogi bizottsága a kormány törvényjavaslatával június 27., 28., 30., július 1., 6., 14. és 18. napján, valamint a költségvetési bizottsággal közösen tartott július 4-i ülésen foglalkozott. Munkáját nehezítette, hogy a törvényjavaslatot indoklás nélkül terjesztették a Gyűlés elé, ami a bizottság tanácskozásának jelentős hosszabítását okozta. A bizottság ezért kénytelen volt a belügy- és pénzügyminiszterektől magyarázatokat kérni, s ezért többször maga elé rendelte őket. A bizottság leginkább arra irányította a figyelmét, vajon a törvényjavaslat teljesítése a gyakorlatban olcsóbb lesz-e, s az állampolgárokhoz közelebb álló szervezetet kíván-e bevezetni. Mint a költségvetési bizottság jelentéséből kiderül, a bizottságok a bevezetendő rendszert olcsóbbnak tekintették 16. Az szlovák megyetörvény által bevezetett területi elrendezés legalacsonyabb szintű szerve a járás volt. A parlamenti bizottságok azt hangsúlyozták, hogy a járások elsőfokú közigazgatási szervekké válnak és a törvényjavaslat nagyjából megadja nekik a régi hatáskörüket. Ebből joggal arra következtettek, hogy a közigazgatás reformjának célja a decentralizálás, s ezt 13 Részletesebben ld. a 125/1927. Zb. z. a n. törvény teljes szövegét. 14 Ld. a 185/1939. Sl. z. alkotmányos törvényt. 15 Az I. Szlovák Köztársaság első belügyminisztere: Koloman Sidor. 16 A szlovák Gyűlés júliusi I. ülésének jegyzőkönyve, 26. irat.

6 108 Štenpien, Erik örömmel fogadták. 17 A járások élén a járási elnök állt volna. A járáshoz hasonló jogállása a fővárosnak lett volna. A törvényjavaslat Pozsonyt rendezett tanácssú várossá nyilvánította. A járási hivatal helyett itt ún. városi jegyző hivatala működött volna. Mint járási elnök a pozsonyi városi jegyző is a belügyminiszternek, valamint az ispánnak tartozott volna felelősségel. 18 A törvényjavaslat 24. -a a kétfokúság elvét vezetett be. A járási hivatal összes határozata ellen 19 az ispáni hivatalhoz lehetett volna fellebbezni. Az ispáni döntés viszont végső volt. Ehhez hasonlóan az ispáni hivatal elsőfokú határozatait a Minisztérium orvosolhatta volna. Az alkotmányjogi bizottság ülésén valószínüleg többször szó esett a harmadfokú intézmény bevezetéséről is. Erre a jegyzőkönyv utal, mivel a végső jelentés azzal a megjegyzéssel ellenzi a gondolatot, hogy a harmadfokúság intézményesítése perhalogatásokhoz vezethetne. 20 A harmadik fokozatról azonban a törvényalkotók mégsem mondtak le. A Legfelsőbb Közigazgatási Bíróság ugyanis harmadik fokon bármely közigazgatási határozatot megváltoztathatta volna. Ami a megyék számát illeti, a bizottság ellenjavaslatát a Gyűlés végül nem fogadta el, s ezzel alátámasztotta a Kormány eredeti álláspontját. 21 A törvény a következő megyék életrehívásáról határozott: 1. Pozsonyi megye (járásai: Pozsony, Modor, Malacka, Szakolca, Szenc, Nagyszombat, Szered és Pozsony város) székhelye Pozsony, 2. Nyitra megye (járásai: Nyitra, Galgóc, Aranyosmarót, Nagytapolcsány és Privigye) székhelye Nyitra, 3. Trencsén megye (járásai: Trencsén, Pöstyén, Miava, Vágújhely, Illava, Puhó, Vágbeszterce, Nagybicscse, Zsolna, Kiszucaújhely, Csaca és Bán) székhelye Trencsén, 4. Tátra megye (járásai: Rózsahegy, Turóc Szent Márton, Alsókubin, Trsztena, Námesztó, Liptó Szent Miklós, Poprád, Késmárk, Szepesóvár és Ólubló) székhelye Rózsahegy, 5. Sáros Zemplén megye (járásai: Eperjes, Bártfa, Girált, Kisszeben, Igló, Lőcse, Gölnicbánya, Nagymihály, Terebes, Varannó, Sztropkó, Homonna, Mezőlaborc és Szinna) székhelye Eperjes, 6. Garami megye (járásai: Besztercebánya, Zólyom, Körmöcbánya, Selmecbánya, Újbánya, Korpona, Breznóbánya, Lónyabánya, Kékkő, 17 Uo. 18 Részletesebben ld. a 190/1939. Sl. z. törvény Ha a jogorvoslat valamely formáját a törvény nem zárta ki. 20 A szlovák Gyűlés júliusi I. ülésének jegyzőkönyve, 26. irat. 21 A bizottság javaslata a megyék székvárosait illetően másképp döntött volna, s csak 6 megyével számolt.

7 A megyerendszer Szlovákiában a XX. század első felében 109 Bakabánya, Nyustya, Nagyrőce és Dobsina) székhelye Besztercebánya. 22 A törvény a megyét magasabb rendű önkormányzati egységgé emelte. Élén az ispán állt, aki az alkotmányjogi bizottság beavatkozása után államhivatalnoki posztot töltött be. Az eredeti törvényjavaslat ugyanis az ispánról mint a kormány bizalmasáról szólt, s mivel e konstrukció által a megye első hivatalnokának nem lett volna államhivatalnoki jogállása, a javaslat az ispánt a kormánnyal való szerződés kötésére kényszerítette. 23 Ha az ispán a kormánnyal szerződéskötésre kényszerült volna, a kormány az esetleges törvénysértés esetében csak hivatalából való elmozdítással büntethette volna meg. Ezért az alkotmányjogi bizottság a törvényjavaslat módosításáról döntött. A megyei önkormányzatot a törvény értelmében a megyei választmányok és a megyei bizottságok gyakorolták. A törvény megszüntette a megyei képviselet intézményét, mivel korábban tevékenysége jelentősen lelasította az önkormányzat működését. A megyei választmány 12 rendes tagból és 12 póttagból állt. A tagok mindegyike egy-egy járást képviselt, hivatalukban 6 évig voltak. A tagság a választmányban a megbízatási időszak leteltén kívül halállal, a választmány által elfogadott lemondással, kizárással, a választmány feloszlatásával, valamint a tagságot kizáró körülmény utólagos felmerülésével szűnhetett meg. 24 A tagságnak a megbízatási időszak előtti megszűnése esetén a kizárt tag helyébe póttag lépett. A megyei választmány elnöke az ispán volt, aki szükség esetén, de legalább évente hatszor összehívhatta a választmány rendes ülését. A választmány tagjainak fele kérhette az ülés soronkívüli összehívását. E kötelesség teljesítését a belügyminiszter ellenőrizte. A választmány ülése zárt volt, a megye hivatalnokai viszont szavazati jog nélkül részt vehettek rajta. Az ispánnak joga és kötelessége volt fellebbezni a jogellenes választmányi határozat ellen. A választmány hatáskörébe főleg a közlekedési ügyek intézése tartozott. A hattagú megyei bizottságot a választmány alapíthatta meg a hatáskörébe tartozó ügyek intézése érdekében. A megyei választmány a bizottság elnökét és még két tagját választotta. További két választott tagnak az érintett megyei üzem kerületében kellett laknia. A bizottság utolsó tagja az ispán 22 Ld. a 190/1939. Sl. z. törvény 9.. Az alkotmányjogi bizottság ülése közben egy polgári javaslatot kapott, mely szerint egy nyolcadik (a bizottság eredeti javaslata 7 megyével számolt) megye létrehozása is kívánatos. E megye járásai a következők lennének: Poprád, Késmárk, Szepesóvár, Ólubló, Igló, Lőcse és Gölnicbánya. A 8. megye létrehozásának gondolatát a bizottság, és később a Gyűlés is ellenezte, ezért nem került a törvény végső szövegébe. 23 Ld. a 190/1939. Sl. Z. törvény Ld. a 190/1939 Sl. z. törvény 34..

8 110 Štenpien, Erik által kinevezett megyei hivatalnok volt. 25 Ebben a formában sikerült elfogadni az I. Szlovák Köztársaság megyei törvényét. A szabály elfogadásakor még nem tudták, hogy hosszú időre ez lesz az utolsó szlovák megyetörvény. A világháború utáni Csehszlovákia más területi felosztást vezetett be. A megyék gondolata újra 1993 után bukkant fel. Ma Szlovákiában viták folynak afelől, vajon hány ún. magasabbrendű közigazgatási egységet kellene bevezetni. A magasabbrendű közigazgatási egységekről (önkormányzati kerületekről) szóló 302/2001. Z. z. törvény azonnali hatállyal 8 magasabb rendű közigazgatási egységet vezetett be: a pozsonyit, a nagyszombatit, a trencsénit, a nyitrait, a zsolnait, a besztercebányait, a kassait és az eperjesit. E közigazgatási önkormányzati egységeket a törvény önkormányzati kerületeknek is nevezi, a nem hivatalos gyakorlatban használt elnevezésük azonban megye. Erik Štenpien Župný systém na Slovensku v prvej polovici 20. storočia Resumé Predkladaná štúdia sa venuje dejinám župnej organizácie na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Tzv. prvá ČSR prevzala župnú organizáciu z Uhorska. Posledný uhorský župný zákon zák. čl. 21/1886, bol doplňovaný československými právnymi normami, ktoré preberali a čiastočne menili jeho pôvodné ustanovenia, aby boli v súlade s recepčnou normou zákonom č. 11/1918. Až do roku 1920 bola miestna správa ČSR upravená uhorskými zákonmi a československými vykonávacími predpismi. Súčasne s Ústavnou listinou č. 121/1920 Zb. z.a n. vstúpil do platnosti aj tzv. Župný zákon č. 126/1920 Zb. z. a n., ktorý platil na území Slovenska od roku Uvedený zákon zaviedol na území Slovenska tzv. veľžupy. Zákon zamýšľal v ČSR unifikovať miestnu správu, čo sa však nepodarilo vzhľadom na to, že bol odmietnutý v Čechách a na Morave. Poslednou normou, ktorá na Slovensku v prvej polovici 20. storočia zaviedla župný systém, bol zákon o organizácií verejnej správy č. 190/1939 Sl. z., ktorý zaviedol na území prvej Slovenskej republiky 6 žúp. Všetky župné zákony platné u nás po roku 1918 rešpektovali zásady moderného municipalizmu. V súčasnosti platí na Slovensku zákon č. 302/2001 Z. z., ktorým boli zavedené tzv. samosprávne kraje, či inak vyššie územné celky. Na rozdiel od bývalých žúp ide o jednotky samosprávy, pričom sa však pre nich vžilo pomenovanie župa a pre ich najvyšších úradníkov župan, čim sa Slovenská republika hlási k svojim tradíciám v oblasti verejnej správy, ktoré boli prerušené po roku Ld. a 190/1939 Sl. z. törvény 47. -át.

Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között

Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918 között Deák Ferenc Állam- és jogtudományi Doktori Iskola Miskolci Egyetem JUDr. Erik Štenpien (Pavol Jozef Šafarik Egyetem Jogi Kara, Košice/Kassa) Abaúj és Torna vármegyék szervezetének átalakítása 1848 és 1918

Részletesebben

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1

HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 HADOBÁS ESZTER Válság a jogakadémiákon, az egri intézmény példáján keresztül1 A jogakadémiákat érintő válságot szeretném bemutatni, ami a 19. század második felében bontakozott ki és elsősorban a jogakadémiai

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3.

KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. MAGYAR KÖZIGAZGATÁSI JOG Különös rész..kiadó 2008. 1 KÖZIGAZGATÁSI JOG 3. Különös Rész Szerkesztette: DR. NYITRAI PÉTER TANSZÉKVEZETŐ, EGYETEMI DOCENS Szerzők: DR. CZÉKMANN ZSOLT TANÁRSEGÉD

Részletesebben

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Előterjesztő: Jegyző távollétében Dr. Guláné Bacsó Krisztina aljegyző Készítették: szervezeti egységek vezetői Tisztelt Képviselő-testület! Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2013. évi tevékenységéről Magyarország

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK

KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK KUTATÁS, FEJLESZTÉS, PÁLYÁZATOK ÉS PROGRAMOK A FELSŐOKTATÁSBAN AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS TUDOMÁNYOS ÜGYEK FŐOSZTÁLYÁNAK 2005. ÉVI JELENTÉSE Jel2005.rtf A kiadványt összeállította

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808}

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK. Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU HU AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 18.6.2009 COM(2009) 281 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK Jelentés a 139/2004/EK rendelet működéséről {SEC(2009)808} HU HU A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

Részletesebben

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp. 427-396 A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba

Részletesebben

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka

72/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet. a végelszámolás számviteli feladatairól. A rendelet hatálya. A végelszámolás idıszaka A Kormány a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: számviteli törvény) 178. -a (1) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el: A rendelet hatálya

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BARANGOLÓ ÓVODA 2017 PÓCSMEGYER, TÁNCSICS u. 26. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Kelt: 2006. január 24. Készítette: Papp István Lőrincné Danyi Zsuzsánna óvodavezető A közoktatásról szóló többször módosított

Részletesebben

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ AXA HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA hatályos: 2014. január március 10-jétől A Horizontz AXA Magánnyugdíjpénztár (korábbi nevén: AXA Magánnyugdíjpénztár, a továbbiakban:

Részletesebben

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA

Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara ALAPSZABÁLYA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. cikkely Alapítás 1. A Magyar Szlovák Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban mint Kamara ) a 83/1990 Zb. számú, a polgári

Részletesebben

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről

A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám. A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről A KÚRIA ELNÖKE 2014. El. II. A. 4/1. szám A Kúria elnökének beszámolója a Kúria 2013. évi működéséről TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezető...5 1.1. A Kúria feladatai...5 1.2. A Kúria 2013. évre kitűzött céljai...6

Részletesebben

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről

J/19392. A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének. országgyűlési beszámolója. az ügyészség 2005. évi tevékenységéről J/19392 A Magyar Köztársaság legfőbb ügyészének országgyűlési beszámolója az ügyészség 2005. évi tevékenységéről 2 TARTALOMJEGYZÉK 1. Az ügyészi szervezet 6 2. A büntetőjogi ügyészi tevékenység 8 A) A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bakonykúti Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30-án megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: : Községháza (Bakonykúti, Szabadság u.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. február 11-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről

Részletesebben

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás

398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodás Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Tel.: 62/263-001 Fax: 62/263-105 398-30/2014. Tárgy: DAREH Társulás Társulási Megállapodás módosítása Mell.: egységes szerkezetbe

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 2006 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az Ultrafutók Magyarországi Szövetségének (a továbbiakban: Szakági Szövetség) a Magyarországon mőködı, az atlétika

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010. 6.3.5. sz. Egyetemi szabályzat MISKOLCI EGYETEM LELTÁROZÁSI ÉS LELTÁRKÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA Szenátusának 339/2010.. sz. határozata.

Részletesebben

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA

OKSZI Kft. Internet Szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételek KIVONATA A Szolgáltató neve, címe OKSZI Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6725,Szeged, Kormányos u. 11. cégjegyzékszáma: 06-09-0016113 adószáma: 11591128-2-06 számlaszáma: CITI Bank: 10800014-00000005-01876704 Honlap

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése. Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése Előterjesztő: polgármester Tárgy: Együttműködési megállapodás a Szegedi Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal Iktatószám: 11710-2/2012. Melléklet: 1 db határozati

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VII. 1.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról* Paks Város

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY

DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY DOKTORANDUSZOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE ALAPSZABÁLY 1 A Doktoranduszok Országos Szövetsége a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) 63. (2) bekezdése értelmében a felsőoktatási

Részletesebben

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására

JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására 17/2016/231. Heves Megyei Közgyűlés valamennyi bizottsága Heves Megyei Közgyűlés Helyben JAVASLAT Önkormányzati tulajdonú nonprofit gazdasági társaság alapítására Tisztelt Bizottság! Tisztelt Közgyűlés!

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jegyzőkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november 25-én megtartott munkaterv szerinti rendes üléséről Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Dr. Pálinkási Csaba Dr. Kóthy

Részletesebben

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6

Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda. Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat. Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény neve: Napközi Otthonos Óvoda Szabályzat típusa: Szervezeti és működési szabályzat Intézmény címe: Rétság, Mikszáth u 6 Intézmény OM-azonosítója: 032044 Intézmény fenntartója: Rétság Város Önkormányzata

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag. RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Előterjeszti: Vinczéné Szunyogh Judit

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők

JEGYZŐKÖNYV. Kiss Ferenc, Rendi János, Csutora Gábor, Kelemen Sándor, Kalmárné Koszonits Klára képviselők JEGYZŐKÖNYV Készült: Rajka község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én, csütörtökön, a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében (9224, Rajka, Szabadság tér 1.) 18.30 órakor megtartott -

Részletesebben

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete

[Egységes szerkezet] 1 Módosította a 18/2015. (V. 08.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2015. (V: 08.) önkormányzati rendeletével módosított 26/2013. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti-műszaki

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június

TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG. Prága. Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet. 2009. június TÁJÉKOZTATÓ ORSZÁGTANULMÁNY CSEHORSZÁG Prága Egészségügyi Stratégiai Kutatóintézet 2009. június Tájékoztató országtanulmány CSEHORSZÁG 2009 Gazdasági-politikai háttér...2 Demográfia...2 Egészségügyi rendszer...3

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ

Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ V Á R O S L Ő D K Ö Z S É G P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Cím: 8445 Városlőd, Templom tér 4., Tel/fax: (88) 240-003 E-mail: varoslod@invitel.hu MEGHÍVÓ Városlőd Község Polgármestere összehívja a képviselő-testület

Részletesebben

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása

A büntetés-végrehajtási jog kialakulása A büntetés-végrehajtási jog kialakulása Buchinger Ágnes Doktoranda, Széchenyi István Egyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Email: buchingeragi@gmail.com Bevezetés Ha a büntetőjog területére gondolunk,

Részletesebben

2015. február 19-i együttes ülésére

2015. február 19-i együttes ülésére 3. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Szakcs, Várong és Lápafő Község Önkormányzatának Képviselő-testületével közösen tartott 2015. február

Részletesebben

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata

VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. Szervezeti és Működési Szabályzata VARRÓ ISTVÁN SZAKISKOLA, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 2013 TARTALOMJEGYÉK 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 6 1.1. AZ ISKOLA FELADATA... 6 1.2. AZ SZMSZ ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tájékozódási Futásért Egyesület TÁJFUTE ALAPSZABÁLYA Nyíregyháza, 2014. szeptember 11. 2 ALAPSZABÁLY (egységes szerkezetben, a 2014. szeptember 11.-i módosítások vékony

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Ügyiratszám: I/248/2013. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 1106 Budapest, Maglódi út 8. 2013 Készítette: Zsemlye Istvánné óvodavezető 2 Tartalomjegyzék I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDSÉI SZABÁLYZAT

Részletesebben

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS

50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 1. sz. napirendi pont 50-33/2012. ikt. sz. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László ELNÖKI JELENTÉS az elmúlt közgyűlésen hozott határozatok végrehajtásáról,

Részletesebben

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése

A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK. 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS ÁLLAMIGAZGATÁSI HIVATAL VEZETŐJÉNEK 4/2009. (II. 1.) számú rendelkezése A Nyugat-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Egységes Közszolgálati Szabályzata 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27.

KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. KINIZSI TTK ALAPSZABÁLY Elfogadva: 2013. november 27. 1 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Kinizsi Technikai és Tömegsportklubok Köre (a továbbiakban sportegyesület) az egyesületi jogról szóló 1989. évi II.

Részletesebben

Működtetett kommunikációs fórumok

Működtetett kommunikációs fórumok II. fázis III. kötet Alsómocsoládi Körjegyzői Hivatal Működtetett kommunikációs fórumok Javaslat című pályázatban ÁROP- 1.A.2/A-2008-0138 vállalt feltételek szerinti szervezet-fejlesztési és képzési szolgáltatás

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról

B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 1 1. melléklet B E S Z Á M O L Ó Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksári Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról 2 A HIVATAL 2014. ÉVI TEVÉKENYSÉGE A Hivatal 2014. évi munkájáról szóló részletes tájékoztatást

Részletesebben

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2

Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 1 AZ FMM 2003. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 7 1.1 AZ FMM SZERVEZETI FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK... 7 1.2 AZ FMM

Részletesebben

Használt autóra is van egy év szavatosság!

Használt autóra is van egy év szavatosság! Használt autóra is van egy év szavatosság! Bár a megkérdezett kereskedők többsége nem igazán szeretne tudni róla, a hazai jogszabályok egy év szavatosságot biztosítanak minden használt gépjárműre, igaz

Részletesebben

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA

A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA I. FEJEZET A MAGYAR MEZİGAZDASÁGI MÚZEUM JOGÁLLÁSA, ALAPADATA 1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum jogállása 1.1. A Magyar Mezıgazdasági Múzeum (a továbbiakban: Múzeum) a vidékfejlesztési miniszter által irányított,

Részletesebben

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE

A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE LMC INTERNATIONAL A KÖZÖS AGRÁRPOLITIKA KERETÉBEN A FEHÉRJENÖVÉNY- ÁGAZATBAN ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉSEK ÉRTÉKELÉSE Összefoglaló 2009. november New York 1841 Broadway New York, NY 10023 USA Tel.:+1 (212)

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA A PEDAGÓGUSOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA a PSZ XXII. Kongresszusának 2013. december 14. napján elfogadott szövegmódosítással egybeszerkesztve I. ÁLTALÁNOS MEGHATÁROZÁSOK 1. A szakszervezet neve: PEDAGÓGUSOK

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 28. november 6-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet Köztisztviselői kar helyzete, létszáma, végzettsége, eredményessége,

Részletesebben

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására

A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT. Könyvvizsgálói feladatok ellátására PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-12 /2011. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! JAVASLAT Könyvvizsgálói

Részletesebben

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról 1 Átfogó értékelés Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Nyírmada Önkormányzat 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról készített

Részletesebben

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről

331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről 331 Jelentés a Magyar Vöröskereszt pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről TARTALOMJEGYZÉK I. Összefoglaló megállapítások, következtetések, javaslatok II. Részletes megállapítások A) Az alapfeladatok, a szervezet

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ADY ENDRE NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT BERHIDA 2013. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 4 1.1 A szervezeti és

Részletesebben

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA

MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA MVM Társaságcsoporti Szakszervezeti Szövetség ALAPSZABÁLYA PREAMBULUM A Magyar Villamos Művek Zrt. (székhelye: 1031 Budapest, Szentendrei út 207-209. cégjegyzékszáma: 01-10-041828) és a többségi vagy kizárólagos

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének. /2012. ( ) önkormányzati rendelete Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének /2012. ( ) önkormányzati rendelete a zajvédelem helyi szabályozásáról szóló 24/2005. (VI. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás

2010/10/31. 6. Elıadás. Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás 6. Elıadás Az 1929-33-as gazdasági világválság elızményei, és magyarországi hatásai; Az állami beavatkozás Papp Adrienn Egyetemi tanársegéd 1 Állami Jegyintézet felállítása I. 1919. szeptember 10-én bankjegycsere-

Részletesebben

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata

József Attila Középiskolai Kollégium 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 1146 Budapest, Cházár András utca 6. Szervezeti és Működési Szabályzata 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezetés 1. Az SZMSZ célja, tartalma.4 2. Jogszabályi háttér..4 3. Az SZMSZ hatálya 5 II. Intézményi Alapadatok.5

Részletesebben

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya

Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya Falubarát Győrújbarát Egyesület Alapszabálya A Falubarát Győrújbarát Egyesület alapító tagjai, a 2006. június 26. napján megtartott alakuló gyűlés 1/2006. számú határozata alapján az egyesület alapszabályát

Részletesebben

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata A Muronyi Önkormányzati Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata 1 Az intézmény jogszerű működésének biztosítása, a zavartalan működés garantálása, a gyermeki jogok érvényesülése, a szülők, a gyermekek

Részletesebben

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA

CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA CSÓTI CSODAVILÁG ÓVODA 201 901 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT JOGI HÁTTERE 1.1 Hatályba lépése 1.2 Az SZMSZ kiterjedése 2. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM

PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM PENTA UNIO OKTATÁSI CENTRUM A fuvarozási szolgáltatás teljesítési helye 2010. előtt és napjainkban Név: Durmics Erika Szak: Okleveles forgalmi-adó szakértő Konzulens: Szilágyi Miklósné TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2012. szeptember 27-i rendes ülésére 28. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 27-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztatás szakképzési hozzájárulás megosztásáról

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2011. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE

EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 25.9.2006 COM(2006) 551 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE Éves jelentés a 2004. április 29-i 866/2004/EK tanácsi rendelet végrehajtásáról és az alkalmazásából adódó

Részletesebben

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató

... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató OM: 200183 A Telegdi Kata Szakiskola és Szakközépiskola Szervezeti és Működési Szabályzata... Készítette: Nagyné Filimon Csilla igazgató A nevelőtestület a 2013. augusztus 24-én megtartott nevelőtestületi

Részletesebben

JOGI ALAPTAN TÉTELEK

JOGI ALAPTAN TÉTELEK JOGI ALAPTAN TÉTELEK 1. Jogképződési módok 2. A jogszabály fogalma és szerkezeti elemei A jogszabályok csoportosításai 3. A magyar jogforrási rendszer A jogforrási rendszer alapelvei 4. A jogalkalmazás

Részletesebben

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Intézmény neve: Napraforgó Művészeti Óvoda 1039. Budapest, Pais Dezső u. 2. Hétszínvirág Művészeti Tagóvoda 1039 Budapest Medgyessy Ferenc u. 1. Készítette: Somodiné Kiss

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Balatonszemes, 2013. március Boór Miklós igazgató 1 Szervezeti és

Részletesebben

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei

Utazási feltételek. A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Utazási feltételek A Last Call Travel Kft. által meghirdetett és szervezett utazások általános szerződési feltételei Érvényes: 2015. január 1-től visszavonásig 1. Az Utazásszervező 1.1. A Last Call Travel

Részletesebben

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre, különösen annak 291. cikkére, L 343/558 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2015.12.29. A BIZOTTSÁG (EU) 2015/2447 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. november 24.) az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL TÉGLÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 4243 TÉGLÁS, KOSSUTH U. 61. sz. T Á J É K O Z T A T Ó A POLGÁRMESTERI HIVATAL 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL A hivatal látja el az önkormányzatnak, illetve a jegyzőnek jogszabályokban

Részletesebben

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE

A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET SZERVEZETI SZABÁLYZAT (SZSZ) Dunaújváros, 2012. 05. 10. 2 I. A LAKÁSSZÖVETKEZET AZONOSÍTÓ ADATAI ÉS SZERVEZETE 1. A szövetkezet pontos neve: Intercisa Lakásszövetkezet (továbbiakban:

Részletesebben

Gazdaság és gazdaságpolitika

Gazdaság és gazdaságpolitika Gazdaság és gazdaságpolitika 188 Makrogazdasági folyamatok és fiskális politika Magyarországon nemzetközi összehasonlításban Palócz Éva 1. Bevezetés 2007. végére a magyar gazdaság jellemzıi, mind a korábbi

Részletesebben

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet. a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról A Kormány a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. 1-13., 15., 17-35., 38-40.,

Részletesebben

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET

A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1 A RUMI RAJKI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TERVEZET Rumi Rajki István Általános Iskola Szervezeti és

Részletesebben

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás

60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól Szám: 60/2010. A közlekedési balesetek, a közlekedési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések A MAGYAR KOLLÉGIUM KULTURÁLIS EGYESÜLET ALAPSZABÁLYZATA A Magyar Kollégium Kulturális Egyesület 1998. május 25-én döntött az Egyesület közhasznú szervezetté történ átalakításáról, melynek értelmében az

Részletesebben

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84.

Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata 3170 Szécsény, Rákóczi út 84. Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 15/2014.(XI.26.) önkormányzati rendelete az önkormányzat és szervei szervezeti és mőködési

Részletesebben

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet

239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely- üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről A Kormány a kereskedelemről

Részletesebben

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1

Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Tájékoztató tanévnyitó kiadvány a 2008/2009 tanévhez 1 Készítette: OKM Közoktatási Főosztály 1 Az elektronikus kiadvány a közoktatás szereplő számára a szakmai munka segítése céljából készült, alkalmazása

Részletesebben

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI MISKOLCI EGYETEM ÁLLAM ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK A SZOLGÁLTATÓ KÖZIGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI SZERZŐ: GÖMÖRINÉ KONYHA OLÍVIA IGAZGATÁSSZERVEZŐ SZAK LEVELEZŐ TAGOZAT KONZULENS: NYITRAI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra.

TÁJÉKOZTATÓ. A támogatások odaítéléséről a közoktatási szakállamtitkár 2010. június 30-áig dönt, a támogatások júliusban kerülnek átutalásra. TÁJÉKOZTATÓ a nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz nyújtott kiegészítő támogatásokról (A 2010. évi költségvetési törvény 5. számú mellékletének 5. pontja alapján) A támogatás igénylésének, döntési

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán

az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán az új uniós vezetési- és pihenőidő szabályozás (561/2006/EK rendelet) és a vonatkozó ellenőrzési előírások kapcsán 2007. április hó 11. napjától történő hatályba lépéssel az alábbi jelentős módosulásokra

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA

A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA A Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ALAPSZABÁLYA I. FEJEZET Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Magyar Kábeltelevíziós És Hírközlési Szövetség 2. A Szövetség rövidített neve: MKHSZ

Részletesebben

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai

A Felügyelet jogállása, illetékességi területe és feladatai Sok mindent el lehet érni szigorral, még többet szeretettel, de a legtöbbet belátással és pártatlan igazságossággal, amely nincs tekintettel egyes személyekre ( J.W. Goethe ) A Szombathelyi Közterület-felügyelet

Részletesebben

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYAR KERTÉSZETI SZAKKÉPZŐ INTÉZMÉNYEK SZÖVETSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA (módositással egységes szerkezetben ) 2016 február 15. I. BEVEZETŐ RÉSZ A magyar középfokú kertészképzést folytató intézmények (így

Részletesebben

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére

22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére 22. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi vagyongazdálkodási terve Előterjesztő:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A KÁRTYAELFOGADÓI SZERZŐDÉSHEZ Hatályos: 2014. május 19-től Az ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 3525 Miskolc, Dózsa

Részletesebben

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról

a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról _)rsma S H vwtala ;rományszá;n9-1 (0 8 /1 < Érkezett : 2012 ÁR 1 7. 2012. évi... törvény a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosításáról 1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI.

Részletesebben

Széchenyi István Általános Iskola és

Széchenyi István Általános Iskola és Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2013. 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) célja, jogi alapja A szervezeti

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 1/535/ 2008. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2008. szeptember 12-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Tájékoztató az Állami Számvevőszék

Részletesebben

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013.

Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. Új Budai Alma Mater Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda Módosított Szervezeti és Működési Szabályzat 2013. TARTALOMJEGYZÉK I. Bevezető rendelkezések... 6 1. Az SZMSZ célja, tartalma...

Részletesebben

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i

1. A z Ö n k o r m á n y z a t J e l k é p e i BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 27/2008. (VII.11.) számú rendelete BUDAKALÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK JELKÉPEIRŐL CÍMERÉRŐL ÉS ZÁSZLAJÁRÓL Budakalász Nagyközség Önkormányzat

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE

A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE Miskolc, 2015. 7.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM BELSŐ ELLENŐRZÉSI KÉZIKÖNYVE A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 146/2015. SZ. HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben