A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA*"

Átírás

1 Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXIV. (2006), pp A HÁZASSÁGI PEREK JOGHATÓSÁGI SZABÁLYAINAK VÁLTOZÁSAI A RENDSZERVÁLTOZÁSTÓL NAPJAINKIG NAGY ANDREA* A házassági perek - amelyek magukba foglalják a magyar jog szerint a házasság felbontása, a házasság érvénytelenítése, érvényességének a megállapítása, valamint a házasság létezésének és nemlétezésének a megállapítása iránti pereket szabályozását, mind a jogtudomány, mind a jogalkalmazó és jogkereső közönség érdeklődése miatt, kiemelkedő jelentőségűnek tekinthetjük. Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa a házassági perek joghatósági kérdéseinek változását a rendszerváltozástól napjainkig. A joghatóság fogalmát ma már a jogirodalom szinte egységesen adja meg annak ellenére, hogy az elmúlt 150 évben mind eljárásjogi, mind nemzetközi magánjogi, egymástól eltérő fogalom meghatározásokat ismerhettünk meg. 1 Hatáskört jelent az ún. joghatóság is, amely azt a kérdést dönti el, hogy valamely ügyben vagy perben melyik állam hatósága vagy bírósága hivatott eljárni. 2 Ezek alapján a joghatóság az ügyek megosztását jelenti az államok között. 3 A joghatóság kérdése egyre nagyobb szerepet játszik a házassági perek vonatkozásában is, mivel felgyorsult világunkban egyre gyakoribbak azon házasságok, melyek nemzetközi elemet tartalmaznak akár úgy, hogy nem azonos állampolgárságú személyek kötnek házasságot, akár akképpen, hogy az azonos állampolgárságú házasfelek egy másik országban élnek. Ezekben az esetekben nagy a jelentőssége annak, hogy a perindító fél gyorsan el tudja dönteni, hogy mely állam bírósága vagy hatósága járhat el a jogvita elbírálásában. A jogbiztonság általános érvényű követelménye miatt elengedhetetlen annak tisztázása tehát, hogy a felek hol és milyen feltételek mellett indíthatják meg a házassági jogviszonyukkal kapcsolatos perüket. DR. NAGY ANDREA egyetemi tanársegéd Miskolci Egyetem AJK, Polgári Eljárásjogi Tanszék 3515 Miskolc-Egyetemváros ' Ld. erről részletesebben Juhász Imre: Gondolatok a Brüsszeli Egyezményről. In: Magister Artis Boni etaequi. Studa in honorem Németh János. Budapest, A Polgári Perrendtarás Magyarázata, (szerk. Szilbereky Jenő és Névai László) Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1976, 232. o. Polgári Perjog Általános Rész. (szerk.: Wopera Zsuzsa) KJK-Kerszöv Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, 2005, 88. o.

2 428 Nagy Andrea A rendszerváltástól követően a személyi állapottal kapcsolatos ügyekben a joghatósággal kapcsolatos szabályok változásait két nagy részre tagolhatjuk. Az időbeli határvonal itt is, mint sok más jogi területen az Európai Unióhoz való csatlakozásunk időpontja. 1. A házassági perekre vonatkozó joghatósági szabályok május 1. napjáig A házassági perekre vonatkozó joghatósági szabályokat az Európai Unióba történő belépésünkig az évi 13. a nemzetközi magánjogról szóló tvr. (a továbbiakban Kódex) rögzítette ún. belső jogforrásként, illetve ide tartoztak külső jogforrásként a Magyar Köztársaság által e tárgykörben kötött nemzetközi szerződései. Ezen nemzetközi szerződések a házassági perek joghatósági szabályait rendezik bilaterális szinten, meghatározva az adott állam által a házasság vonatkozásában hozott határozat elismerésének és - esetleges - végrehajtásának a rendjét. Ezek az egyezmények még a rendszerváltozás előtt születtek, azonban a mai napig hatályban vannak az Európai Unióhoz történt csatlakozásunkkal az Uniós országok közötti egyezmények kivételével. 4 Az önálló nemzetközi magánjogi kódex szabályozásának az indoka, hogy a magyar polgári perrendtartás (a továbbiakban Pp.) - ellentétben számos külföldi eljárásjogi kódexszel - nem tartalmaz joghatósági szabályokat. A joghatóság hiánya esetére a Pp. azonban már nagyon szigorú és egyértelmű szabályokat tartalmaz. A joghatóság hiányának eljárásjogilag két lényeges következménye lehet: - a bíróság a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül utasítja el, ha a magyar bíróságnak a perre törvény, vagy nemzetközi egyezmény alapján kizárt a joghatósága, vagy - a bíróság a pert megszünteti, ha a magyar bíróságnak a perre nincs joghatósága. 4 Magyarország 17 nemzetközi egyezményt kötött e tárgykörben. így például: évi 32. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Kínai Népköztársaság között Budapesten, június 3-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről évi 8. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Vietnami Szocialista Köztársaság között a polgári, a családjogi és a bűnügyi jogsegély tárgyában Hanoiban évi január hó 18. napján aláírt szerződés kihirdetéséről évi 4. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és a Kubai Köztársaság között a polgári, családjogi és bűnügyi jogsegély tárgyában Havannában, az évi november hó 27. napján aláírt szerződés kihirdetéséről évi 6. törvényerejű rendelet a Magyar Népköztársaság és az Ecuadori Köztársaság között, Quitóban, november 18-án aláírt konzuli egyezmény kihirdetéséről

3 A házassági perek joghatósági szabályainak változásai A Kódex célja a békés nemzetközi kapcsolatok fejlesztése érdekében annak meghatározása, hogy milyen joghatósági és eljárási szabályok alapján kell eljárni külföldi elemet tartalmazó jogvitában. 5 A kódex rendelkezései azonban csak szubszidiárius jelleggel érvényesülnek abban a tekintetben, hogy nem lehet alkalmazni e törvényerejű rendeletet olyan kérdésben, amelyet nemzetközi szerződés szabályoz. 6 Ezáltal minden nemzetközi egyezmény elsődlegességét garantálja. E szabadság kereteit azonban az állam által - e körben - kötött nemzetközi egyezmények adják, melyek száma nem volt jelentős. Fontossága azonban ezen rendelkezésnek abban áll, hogy a később kötött egyezményekkel lehetett és lehet módosítani a Kódex tartalmát a joghatósági szabályai vonatkozásában. 7 A házassági perekre, mind személyállapoti perekre a Kódex kizárólagos joghatósági szabályokat tartalmazott. Az állam az egyes jogviszonyokban való érdekeltsége alapján dönti el azt, hogy a belőlük eredő jogvitáknak az elbírálását milyen mértékben vonja a saját joghatósága alá. 8 Tekintettel arra, hogy személy állapottal összefüggő jogkérdésekről döntenek, irányadó az állam kizárólagos joghatósága. Kizárólagos joghatóság alapján, néhány kivétellel figyelmen kívül kerülnek mind az általános, mind a vagylagos és speciális joghatósági okok. A Kódex évi módosítása előtt a kizárólagos joghatósági szabályok a magyar állampolgársághoz voltak kötöttek. Kizárólag magyar bíróság, vagy más hatóság járhat el magyar állampolgár személyállapotára vonatkozó eljárásban, kivéve ha külföldi bíróság vagy más hatóság ilyen kérdésben hozott határozatát e törvényerejű rendelet értelmében el kell ismerni. 9 A külföldi bíróság vagy hatóság határozatának az elismerésre pedig csak akkor volt lehetőség, ha a magyar állampolgár lakóhelye külföldön volt. 10 Kisegítő illetékességi szabályként a magyar bíróság joghatóságát megalapozza a Kódex azáltal, hogy kimondta nem magyar állampolgárok között személyi állapotukra vonatkozó perben - a gondnoksággal kapcsolatos per kivételével - magyar bíróság eljárhat, ha az egyik fél lakóhelye Magyarországon van. Az I. fejezet időszakára vonatkozóan azonban a Kódex általános joghatósági szabályozása bír érdekességgel. Ugyanis az 54. szerint magyar bíróság, vagy más hatóság eljárhatott minden olyan ügyben, amelyben a Kódex a magyar bíróság vagy más hatóság joghatóságát nem zárta ki. Ez a rendelkezés a magyar évi 13. tvrl évi 13. tvr 2. Ilyen egyezmény volt pl. a Luganói-egyezmény. Kengyel Miklós: A nemzetközi polgári eljárásjog új szabályai. In: Polgári eljárásjog a XXI. században. Tanulmányok Farkas József emlékére. Pécs, 2004, ' évi 13. tvr a BH Ha a külföldi bíróság a külföldön lakó magyar állampolgár házasságát felbontja, e határozatot a magyar jog szerint el kell ismerni [1979. évi 13. sz. tvr. 71. a) pont, 75. (3) bek.].

4 430 Nagy Andrea bíróságnak általános érvényű felhatalmazást adott az eljárásra, még akkor is, ha az adott ügynek semmilyen magyar vonatkozása nem volt. A magyar bíróság eljárásának az sem lehetett az akadálya, hogy a perre esetlegesen nem volt illetékes magyar bíróság. Az univerzalitás elvének ezen megnyilvánulása különösen igaz a házassági perek vonatkozásában, mivel az akkor hatályos Pp (3) bek-e alapján megadta azt a bírói fórumot a Pesti Központi Kerületi Bíróság formájában, amely előtt meg lehetett indítani a házassági pert akkor is, amikor az egyéb illetékességi szabályok szerint más belföldi bíróságnak nem volt illetékessége. A döntés elsősorban a perindító felperesé, másodsorban az eljáró bíróságé volt e körben. A felperes választhatta meg az eljáró fórumot a Kódex 54. -a és a Pp a alapján. A bíróság azonban nem volt köteles a felperes perindítása esetében sem eljárni. A bíróság döntési körébe tartozott annak eldöntése, hogy az adott perben eljár-e vagy megállapítja hivatalból a joghatóságának a hiányát. Ez a hazai bíróságok részére nyújtott, minden ügyre szóló" joghatóság idegen az európai államok túlnyomó többségének joghatósági szabályaitól. Fenntartását pergazdaságossági indokok sem támasztották alá, miután külföldön nem számíthat elismerésre magyar bírósági határozat olyan esetben, ha valamilyen elfogadható kapcsolat nem fűzte az ügyet az eljárt magyar bírósághoz. Ezen exorbitáns (kapcsolatszegény) joghatósági okot a felek április 30. napjáig alkalmazhatták." A joghatósági szabályokat érintő átfogó és jelentős változás a évi CX. törvénnyel következett be. A módosítás indoka, hogy virágzó nemzetközi gazdasági, kereskedelmi kapcsolatokra csak olyan jogi közegben lehet számítani, amely a gazdaság szereplőinek igényérvényesítését, és a jogvitákban hozott határozatok külföldi végrehajtását kellően garantálja." 12 Magyarországnak a bírósági joghatóságot, valamint a meghozott határozatok kölcsönös elismerését és végrehajtását garantáló - nemzetközi egyezményeken, illetőleg viszonossági gyakorlaton alapuló - kapcsolatrendszere nem volt széleskörű, és főleg nem felelt meg a magyar külgazdasági prioritásoknak és integrációs törekvéseknek. Míg ugyanis a korábbi évtizedek külpolitikai preferenciáinak megfelelően Magyarországot a bírósági határozatok kölcsönös elis- " A Luganoi-egyezményhez csatlakozni akaró Magyarországnak fel kellett adnia a bíróságok részére adott általános joghatósági felhatalmazást, mely szabályozást a jogalkotó a évi CX. törvénnyel módosított. A Luganói-egyezmény kizárta alkalmazási köréből a természetes szemelyek személyállapotára vonatkozó eljárásokat, de a fenti összefüggésben mindenképpen meg kellett említeni, ld. erről részletesen: Kengyel Miklós: A nemzetközi polgári eljárásjog új szabályai. In: Polgári eljárásjog axxi. században o évi CX. tv. indokolása

5 A házassági perek joghatósági szabályainak változásai inerését és végrehajtását lehetővé tevő jogsegélyegyezmények fűzik több Európán kívüli volt (és jelenlegi) szocialista országhoz, addig mindössze négy nyugat-európai ország van, amelyekben nemzetközi egyezmény vagy viszonosság alapján lehetőség van magyar bírósági határozatok elismerésére és végrehajtására (Németország, Franciaország, Görögország és Ciprus). Minderre tekintettel a törvény alapjaiban változtatja meg az 54. szerinti általános joghatósági szabályt: a magyar bírói fórumok eljárásának igénybevételét alapvetően azzal a feltétellel teszi lehetővé, ha az alperes lakóhelye, vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van. Ez egyezik a Luganoi Egyezmény szemléletével, továbbá a legtöbb állam általános joghatósági szabályával, de a Pp a szerinti általános illetékességgel is. A házassági perek vonatkozásában is egyértelművé váltak a külföldi felek magyarországi perindításának a lehetőségei. A törvény egyértelmű helyzetet teremt azzal, hogy főszabályként kizáija a magyar bíróságok (és más hatóságok) joghatóságát a nem magyar állampolgárok személyi állapotát érintő ügyekben. Miután a módosítás megszüntette a magyar bíróságok általános felhatalmazását, kimondta, hogy a magyar bíróság magyar állampolgársággal nem rendelkező felek vonatkozásában főszabályként nem járhat el, vagyis először állapította meg a Kódex megalkotása óta, a magyar állam kizárt joghatóságát (bizonyos kivételekkel) e körben, megszüntetve a korábbi exorbitáns joghatósági okot. Eljárhatnak azonban a magyar bíróságok nem magyar állampolgárok meghatározott személyállapoti ügyeiben, ha az ügynek bizonyos belföldi vonatkozása van. Ilyen, a magyar joghatóságot megalapozó belföldi elem, ha a felek egyikének lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye belföldön van. A módosítás továbbra is az állampolgárság kapcsolóelvéből kiindulva rendezte a joghatóságot a személyi állapoti ügyekben. A Kódex minden esetben biztosítja a magyar fórum igénybevételének lehetőségét személyi állapottal összefüggő, így házassági ügyekben is, ha az érintett magyar állampolgár (vagy magyar állampolgársággal is rendelkezik). A magyar állampolgár személyi állapotát érintő eljárásban a magyar bíróságok vagy más hatóságok joghatósága rendszerint kizárólagos. Nem érvényesül a kizárólagos joghatóság - azaz külföldi határozat elismerésének is helye van - a jelenlegi szabályozás szerint a külföldön lakó magyar állampolgár házasságának felbontása iránti eljárásban, ha a magyar állampolgár házasságának felbontása iránt indul külföldön eljárás, és a magyar állampolgárságú félnek, illetőleg ha mindkét fél magyar állampolgár, legalább azok egyiké-

6 432 Nagy Andrea nek lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye az eljáró bíróság vagy más hatóság államában van. 13 A módosítás célszerűségi, pergazdaságossági megfontolásokból házassági per bíróságához telepíti a házassági perrel összekapcsolt egyes keresetek, járulékos kérdések tárgyalásának a lehetőségét, mint például a tartási kötelezettség megállapítása, a gyermek elhelyezése, valamint a különélő szülő és a gyermek közötti kapcsolattartás szabályozása, továbbá a házassági vagyonjogi kérdések rendezése tárgyában is. Ezeknél a vagylagos joghatósági okok alapját az egyes eljárások közötti tárgyi összefüggés képezi. A joghatósági szabályok betartatására szolgálnak" a külföldi határozatok elismerésének a szabályozása is. Altalános alapelv, hogy amennyiben külföldi bíróság vagy más hatóság olyan ügyben hozott határozatot, amelyre a magyar törvény értelmében magyar bíróságnak kizárólagos joghatósága áll fenn, a határozat belföldön történő elismerése nem lehetséges. Ebben az esetben ugyanis a magyar szabályozás alapján nem lett volna helye a külföldi bíróság érdemi eljárásának és határozathozatalának. Ez alól a törvény kivételt egyetlen esetben, éppen a házassági perek vonatkozásában tesz. A gyakorlatban a személyi állapotot érintő ügyek közül a házassági bontóügyek azok, amelyek tömegesen fordulnak elő. Az a körülmény, ha valamely magyar állampolgár házasságát felbontó külföldi határozatot pusztán azért nem lehetne elismerni, mert az érintett lakóhelye belföldön volt (és így az ügy kizárólagos magyar joghatóság alá tartozott), esetenként rendezetlen, felemás jogviszonyokat eredményezhet, ennél fogva súlyos következményekkel járhat az érintettre nézve. E felemás helyzetek elkerüléséhez nagyobb érdek fűződik, mint a kizárólagos magyar joghatósághoz történő feltétlen ragaszkodáshoz, annál is inkább miután a személyi állapoti ügyekre vonatkozó kizárólagos joghatóság éppen a magyar állampolgár védelmét célozza. 14 El kell ismerni a magyar állampolgár házasságát felbontó külföldi határozatot olyan esetben is, ha kizárólagos magyar joghatóság állt fenn (azaz az érintett magyar állampolgár lakóhelye a keresetindításkor belföldön volt), feltéve, hogy a külföldi bontóhatározat elismerését maga az érintett magyar állampolgár kéri és a törvényben felsorolt megtagadási okok egyike sem áll fenn évi 13. tvr. 62/B -a évi CX. tv indokolása 15 Nem ismerhető el a külföldi határozat, ha a) annak elismerése a magyar közrendbe ütköznék; b) az, akinek terhére a határozatot hozták, az eljárásban sem személyesen, sem meghatalmazott képviselője útján nem vett részt, azért mert az idézést és a keresetlevelet vagy az eljárás megindításának alapjául szolgáló egyéb iratot részére lakóhelyén vagy szokásos tartózkodási helyén nem kézbesítették szabályszerűen és olyan időben, hogy a védekezésre módjában állt felkészülni;

7 A házassági perek joghatósági szabályainak változásai A joghatósági szabályok változása május l-jét követően A magyar jogalkotó a nemzetközi jogi kódex - korábban ismertetett évi átfogó módosításával megteremtette a jogi alapot az 1968-as Brüsszeli Egyezmény, valamint a 44/2001. Tanács Rendelet szabályainak átvételére azáltal, hogy szinte teljes egészében inkorporálta azok joghatósági szabályait. Az uniós jogalkotás 2004-ben jelentős eredményeket ért el a polgári eljárásjog, és ezen belül is a joghatósági kérdések egységesítése terén. Az egységesítési folyamat 16 első jelentős állomását a Brüsszeli Egyezmény a bírósági joghatóságról és a határozatok végrehajtásáról polgári és kereskedelmi ügyekben 1968-as elfogadása jelentette. 17 Az egyezmény direkt joghatósági szabályaival megvetette egy egységes polgári eljárásjog alapját. 18 A családjog egységesítésének a szándéka az elmúlt 3 évtizedben kisebbnagyobb intenzitással de folyamatosan napirenden volt. Egységes szabályozás létrehozása azonban meglehetősen bonyolult és problematikus feladat (volt). Az egyes tagállamok eltérő anyagi joga máig nem adta meg a lehetőséget egy egységes eljárás megteremtésére. Ezzel magyarázható, hogy a közös jogalkotás kizárólag a joghatósági szabályok, illetve a külföldi határozatok elismerésére és végrehajtására korlátozódott. Az első jelentős lépést jelentette a tagállamok által május 28. napján aláírt Egyezmény a joghatóságról és a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról házassági ügyekben. Az Egyezmény azonban soha nem lépett hatályba, ugyanis felváltotta a 1347/2000 EK Rendelet, amely az Egyezmény tartalmát vette át. Ennek indoka az - ahogy Wopera Zsuzsa is megállapította -, hogy az Amszterdami Szerződés hatályba lépését követően kívánatossá vált, hogy a házassági és a szülői felelősséggel kapcsolatos eljárásokat is kötelező és közvetlenül alkalmazandó jogi aktus szabályozza. 19 c) a határozat olyan eljárás eredményeként került meghozatalra, amely a magyar eljárási jog alapvető elveit súlyosan sértette; d) ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt azonos felek között magyar bíróság vagy más hatóság előtt a perindítás hatályai a külföldi eljárás megindítását megelőzően beállottak (perfüggőség); e) ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog tárgyában magyar bíróság vagy más hatóság azonos felek között korábban jogerős érdemi határozatot hozott. 16 Ld. erről részletesebben Wopera Zsuzsa: Polgári Eljárásjog-útban a jogegységesítés felé? In: 50 éves a Polgári Perrendtartás, (szerk: Gyekiczky Tamás) Novotni Alapítvány a magánjog fejlesztéséért, Miskolc, 2001, o. A rendelet azonban kizárta alkalmazási köréből a személyállapottal kapcsolatos eljárásokat. 18 Kengyel Miklós: Az európai polgári eljárásjog és a magyar jogfejlődés. Jogtudományi Közlöny, (1992)4. " Wopera Zsuzsa: A házassági és a szülői felelősséggel kapcsolatos ügyek új eljárási szabályai a bővülő Európai Unióban. Magyar Jog, (2004) 8, 486. o.

8 434 Nagy Andrea A 1347/2000 EK Rendelet sem maradt sokáig érintetlenül, mivel már elfogadása évében, július 3-án Franciaország kezdeményezést terjesztett elő a gyermekekkel való kapcsolattartás jogával kapcsolatos határozatok kölcsönös végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre. 20 A módosító javaslat előterjesztésének az indoka az volt, hogy a rendelet kizárólag a házasság felbontásával, a különéléssel, és a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos eljárásokra vonatkozott, és csak akkor terjedt ki a házastársak gyermekei feletti szülői felelősséggel kapcsolatos kérdésekre, ha azokat a házassági perrel összekapcsolt kereseti kérelemként tárgyalták. A francia kezdeményezés célja tehát az volt, hogy a rendelet által felállított egységes joghatósági rendszert és a közös végrehajtási szabályokat a házassági perrel össze nem kapcsolt, attól függetlenül felmerült szülői felelősséggel kapcsolatos eljárásokra is kiterjessze. A francia kezdeményezést siker koronázta, és a Tanács november 27. napján elfogadta 2201/2003 EK. Rendeletet a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról. A 2201/2003 EK Rendelet hatályon kívül helyezte a 1347/2000 EK Rendeletet augusztus 01. napjával, azzal, hogy azt március 1. napjától kell alkalmazni. Tulajdonképpen mind a 1347/2000 EK. Rendelet, mind a 2201/2003 EK. Rendelet változatlanul átvette az 1998-as Egyezmény joghatósági, és a határozatok végrehajtására vonatkozó szabályait a házassági perek vonatkozásában, azokat kiegészítve a gyermekek feletti szülői felelősséggel kapcsolatos perek joghatósági és végrehajtási szabályaival. A 2201/2003. EK. Rendelet (a továbbiakban Brüsszel-Il.a. rendelet) 2 'tárgyi hatályának két területe tehát egyrészt a házasság felbontása, különválás, vagy a házasság érvénytelenítése, másrészt a szülői felelősség megállapítása, gyakorlása, átruházása, korlátozása vagy megszüntetése. (Jelen tanulmány kizárólag a házassági perek joghatósági szabályainak ismertetésére szorítkozik, ezért a rendelet további részeinek bemutatását mellőzöm.) A Rendelet nem határozza meg a tárgyi hatály körében a házasság felbontása, különválás és a házasság érvénytelenítése fogalmát, 22 azt a nemzeti jogalkotásra bízza. Az egyedüli kritérium, melyet a rendelet támaszt, hogy a házassági per polgári ügy legyen, ezen belül lehet peres és nemperes eljárás. Tekintettel arra, hogy az egyes tagállamokon belül eltérő szabályozás érvényesül 20 HL C 234., , 7. o. 21 A jogirodalom az 1968-as Brüsszeli Egyezmény mintájára" felépülő 44/2001 EK Rendeletet Brüsszel-I. rendeletként, míg a 1347/2000. Ek Rendeletet Brüsszel-II. rendeletként, míg a 2201/2003. EK Rendeletet Brüsszel-II.a. rendeletként nevezi. 22 Ld. erről részletesen Harsági Viktória: Az ún. Brüsszeli-IIa. Rendelet hatálya. Tanulmányok az Európai Polgári Eljárásjog köréből, (szerk.: Kengyel Miklós és Simon Károly László) Dialóg Campus Kiadó, Pécs, 2005, o.

9 A házassági perek joghatósági szabályainak változásai az eljáró fórum tekintetében, ezért a rendelet bíróság" alatt, a tagállamok valamennyi, a rendelet hatály alá tartozó ügyekben joghatósággal rendelkező hatóságot is érti. 23 Fontos kiemelni azonban, hogy a rendelet tárgyi hatálya kizárólag az állami eljárásokra vonatkozik, nem teijed ki a vallási jellegű szabályozásra. 24 A rendelet házassági perekre vonatkozó joghatósági szabályai eltérnek a klasszikus formától a tekintetben, hogy itt nem beszélhetünk általános, vagylagos, kizárólagos joghatósági okokról. A Rendelet célja az volt, hogy a joghatósággal rendelkező fórumok megfeleljenek az objektív követelményeknek, összhangban legyenek a felek érdekeivel és a rugalmas szabályai lehetővé tegyék a mobilitási kérdések kezelését, és az egyéni szükségletek a jogbiztonság feláldozása nélkül találjanak kielégítést. A Rendeletben meghatározott joghatósági okok objektívek, vagylagosak és kizárólagosak. 25 A kizárólagosság jelen esetben azt jelenti, hogy kizárólag a rendeletben meghatározott joghatósági okok alapján lehet az eljárást megindítani, a felsorolás taxatív; ezen joghatósági okok vagylagosak, tehát egyik sem élvez elsőbbséget a másikkal szemben. A Rendeletben felsorolt joghatósági okok valóságos kapcsolatot tételeznek fel az érintett fél és az eljáró állam között, megosztva azokat a szokásos tartózkodási helyre és az állampolgárságra alapítottakra. 26 Tehát egyrészt a házasság felbontásával, különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal, amelynek területén: - a házastársak szokásos tartózkodási hellyel 27 rendelkeznek, vagy - a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben az egyikük még mindig ott tartózkodik, vagy - az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy - közös kérelem esetén a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy - a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 1 évig ott tartózkodott, vagy 23 A valamely tagállam területén hivatalosan elismert közigazgatási eljárások is a rendelet hatálya alá tartoznak. 24 Ez alól kivételt képez Portugália, Spanyolország, Olaszország a katolikus egyházzal kötött konkordátumai által szabályozott kérdések. 23 Magyarázó jelentés az Európai Unióról szólószerződés K.3. cikke alapján a házassági jogi ügyekben a joghatóságról, valamint az ítéletek elismeréséről és végrehajtásáról szóló egyezményhez (szerk.: Alegría Borrás) Európai Közösségek Hivatalos Lapja, L szám 26 A rendelet nem követi a Brüsszel-I. Rendelet állandó lakóhelyére alapított joghatósági okokat. 27 A Borrás-jelentés alapján a Rendelet alkalmazásában szokásos tartózkodási hely alatt azt a helyet kell érteni, ahol a személy állandó jelleggel tevékenységének folyamatos vagy szokásos központját hozta létre, az ilyen lakóhely meghatározásának érdekében valamennyi jelentős tényt figyelembe véve".

10 436 Nagy Andrea - a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább 6 hónapig ott tartózkodott, és vagy az adott tagállam állampolgára, vagy az Egyesült Királyság és Írország esetében ott van domicile"-ja. 28 Az első négy eset megfelel az actor sequitor" elvén alapuló általános jogalapnak, így ezek elfogadásához nem volt szükség különösebb kompromisszumokra. Nem igaz ez az állítás az utolsó két joghatósági okra, ahol felmerült annak a lehetősége, hogy éppen a házassága megromlását követően a másik tagállamba haza" költöző házastársat hozza a kérelmező szokásos tartózkodási helye kellemetlen helyzetbe. Ezért vált szükségessé, egy politikai kompromisszum eredményeképp a 6 hónapos, illetve 1 éves ott tartózkodás kikötése. Az így kialakított megoldás figyelembe veszi az országba visszatérő házastárs helyzetét, de nem alapít kizárólag a kérelmező oldalán joghatósági okot. Az állampolgárság, illetve a 6 hónapos ott tartózkodás" arra utal, hogy előzetes kapcsolat áll fenn a tagállam és a kérelmező között. A kapcsolat fennállását a bíróságnak kell vizsgálnia. Másrészt annak a tagállamnak a bíróságai is rendelkeznek joghatósággal, amelynek mindkét házastárs állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország esetében mindkét házastárs ott rendelkezik domicile'mal. 29 Ezen joghatósági okot csak akkor lehet alkalmazni, ha mindkét házastárs azonos állampolgársággal vagy domicile'mal rendelkezik. A Rendeletben szabályozott joghatósági okok sérelme nélkül a különválásról határozatot hozó tagállam bírósága rendelkezhet a határozatnak a házasság felbontássá történő változtatására abban az esetben, ha azt a tagállam nemzeti joga megengedi. 30 Ebben az esetben tehát a házasság felbontását mind a 2. cikk alapján joghatósággal bíró állam bíróságai előtt, mind annak az államnak a bíróságai előtt lehet kezdeményezni, amely a különélésről ítéletet hozott. Az esetleges nemzeti jogok eltérő jellegéből adódó anomáliák kiszűrésére kisegítő szabályokat is tartalmaz a Rendelet az egyes joghatósági okok alkalmazása tekintetében. Azon házastárs ellen, aki: - valamely tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy - valamely tagállam állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország tekintetében domicile"-lal rendelkezik az utóbbi tagállamok egyikének területén, más tagállamban kizárólag a Rendeletben házassági perekre vonatkozójoghatósági okok alapján indítható eljárás. 28 Rendelet 3. cikk l.bek. 29 Rendelet 3. cikk 2. bek. 30 Ennek indoka, hogy a különélés egyes államokban a házasság felbontását megelőző kötelező lépés, és a különélés és a házasság felbontása között általában meghatározott időtartamnak kell eltelnie.

11 A házassági perek joghatósági szabályainak változásai A joghatósági szabályoknak ez a korlátozása nyújt módot a fennmaradó joghatóság használatára. Ennek megfelelően, amennyiben az Egyesült Királyság az állandó lakóhely, Spanyolország pedig az állampolgárság feltételét fogadja el, a Spanyolország területén állandó lakóhellyel rendelkező brit állampolgárságú, Brazíliában szokásos lakóhellyel rendelkező házastárs ellen csak ezen joghatósági szabály alkalmazásával indítható házassági pert. 31 Ezáltal a Rendelet ún. zárt joghatósági rendszert hoz létre. A fennmaradó joghatóság" alkalmazásával zárul a kör" mivel ha egyetlen tagállam bírósága sem rendelkezik joghatósággal a Rendelet alapján, akkor a joghatóságot minden tagállamban az adott állam joga határozza meg. Ennek a lehetőségnek az igénybevételére azonban a Rendelet földrajzi korlátokat állít fel. Tehát a fennmaradó joghatósági szabályt csak akkor lehet alkalmazni, ha a kérelmező valamely tagállam állampolgára, és ezzel egyidejűleg egy másik tagállamban rendelkezik szokásos tartózkodási hellyel. A nemzeti bíróságnak a Rendelet alapján joghatóságát hivatalból kell vizsgálnia. Amennyiben a bíróságnak a rendelet alapján nincs joghatósága meg kell állapítania joghatóságának a hiányát, amennyiben más tagállam bíróságának a joghatóságát ugyancsak a Rendelet alapján meg lehet állapítani. Nemzeti polgári eljárásjogunk még nem követi teljes mértékben a fenti szabályozást, ugyanis a Pp (1) a.) pontja alapján a keresetlevelet idézés kibocsátása nélkül kell elutasítania, ha a magyar bíróság joghatósága kizárt. Amennyiben a magyar bíróságnak nincs az adott ügy elbírálására joghatósága, és az alperes sem bocsátkozik perbe az évi 13. tvr. 62/H pontja alapján, a pert Pp. 157/A. szerint meg kell szüntetni. Az imént ismertetett joghatósági szabályok megalkotásával az Unió célja egy egységes joghatósági rendszer létrehozása volt. Ez azonban az elmúlt másfél év tapasztalata szerint sem sikerült teljes mértékben. A házassági perekre vonatkozó joghatósági szabályok hierarchia nélkülisége, vagylagossága lehetővé teszi a fórum shopping" intézményének szabad alkalmazását, önkéntelenül elősegítve az egyes fórumok közötti versengést. Amennyiben a felperes választja meg az eljáró fórumot, életszerű lesz, hogy ha lehetősége van rá, azon nemzeti bíróságot választja majd, amelyik gyorsabb, vagy olcsóbb, vagy amelyik előtt kedvezőbb elbírálásra számíthat Borás-jelentés (45) pontjához fűzött magyarázata Wopera Zsuzsa: a Tanács 2201/2003 EK. Rendelete a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/2000 EK Rendelet hatályon kívül helyezéséről. In: Polgári eljárásjogi szabályok az Európai Unió jogában, (szerk.: Wopera Zsuzsa és Wallacher Lajos) Complex Kiadó Kft., Budapest, 2006.

12 438 Nagy Andrea Áttekintve a joghatósági szabályok változásait az elmúlt közel 20 évben megállapíthatjuk, hogy izgalmas változásokon ment keresztül a házassági perekre vonatkozó szabályozás e körben. A jogalkotó képes volt a Kódex átfogó módosításával újból időtálló, és az európai normáknak megfelelő szabályokat alkotni. Látható tendencia az is, hogy a közeljövőben változások inkább az Európai Unió szabályanyagában várhatóak.

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR

X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR 1 X. FEJEZET AZ EURÓPAI POLGÁRI ELJÁRÁSJOG HATÁSA A MAGYAR POLGÁRI ELJÁRÁSJOGRA 1. Általános helyzetkép Polgári eljárásjogunk európai polgári eljárásjoghoz történő igazítása a kilencvenes évek elején elkezdődött.

Részletesebben

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában

SZEKERES DIÁNA 1. A bírósági mediáció kapujában SZEKERES DIÁNA 1 A bírósági mediáció kapujában A mediációról általánosságban A mediáció tényleges értelemben véve a kreatív egyezségteremtés művészete, amely az emberek között kialakult versengés, rivalizálás

Részletesebben

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya:

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: 3.Kf.650.388/2013/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14039/2014 CPV Kód:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013.

DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. DEBRECENI EGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KÖZIGAZGATÁSI JOGI TANSZÉK KÖZIGAZGATÁSI JOG ÁLTALÁNOS RÉSZ II. FÉLÉV 1. ZH SEGÉDANYAG 1 2012/2013. TANÉV DEBRECEN 2013 1 FONTOS! A segédanyag 13. és 16. oldalán

Részletesebben

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig

A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése. az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig A határozatok elismerésére és végrehajtására vonatkozó szabályozás fejlődése az Európai Unióban az 1968-as Brüsszeli Egyezménytől napjainkig Szerző: dr. Varga Nóra Budapest, 2015. augusztus 27. A bírósági

Részletesebben

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*)

A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) A BÍRÓSÁG VÉGZÉSE (hatodik tanács) 2010. június 16.(*) Az eljárási szabályzat 104. cikke 3. -ának első bekezdése Csatlakozás az Európai Unióhoz Szolgáltatásnyújtás szabadsága 96/71/EK irányelv A munkavállalók

Részletesebben

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla

Részletesebben

A bírósági közvetítés jelene és helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában

A bírósági közvetítés jelene és helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában A bírósági közvetítés jelene és helye az új Polgári perrendtartás koncepciójában 1. Bevezetés Gyakorló bírósági közvetítıként ma még sokszor találkozom a kérdéssel, hogy miért feladata a bíróságnak a közvetítés

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2092/2016. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2092/2016. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-2092/2016. számú ügyben Előadó: dr. Németh Andrea A vizsgálat megindítása Az alapvető jogok biztosának feladat- és hatáskörét, valamint az ennek ellátásához

Részletesebben

1999. évi LXXVI. törvény. a szerzıi jogról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A szerzıi jogi védelem tárgya

1999. évi LXXVI. törvény. a szerzıi jogról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. I. Fejezet BEVEZETİ RENDELKEZÉSEK. A szerzıi jogi védelem tárgya 1999. évi LXXVI. törvény a szerzıi jogról A technikai fejlıdéssel lépést tartó, korszerő szerzıi jogi szabályozás meghatározó szerepet tölt be a szellemi alkotás ösztönzésében, a nemzeti és az egyetemes

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről*

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* M a g á n j o g é s m u n k a j o g 2014/2 JeMa Czugler Péter Áron A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* A devizaalapú

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 A jogalkalmazás körében érvényesülő szempontok megjelölése előtt szükséges rögzíteni, hogy a személyhez fűződő jog az egyes személyek

Részletesebben

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt.

tárgyaltuk a TDK hallgatósága elõtt. Polgári Jogi és a Polgári Eljárásjogi Tudományos Diákkör felkérését készséggel fogadtam, bár azt hiszem csalódást kell okozzak azoknak, akik arra számítanak, hogy a képviselet témakörében hasonlóan izgalmas

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog

JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog Menyhárd Attila A Legfelsőbb Bíróság elvi határozata a termékfelelősségről Döntés a termék gyártóját terhelő felelősség és a külön jogszabályon alapuló (állami) helytállási

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása. Marton Béla polgármester, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: levelezési címe: 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. számlázási címe: 8184 Balatonfűzfő,

Részletesebben

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról

1996. évi CXXVI. törvény. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.)

Részletesebben

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007

Tárgyalástechnika. kommunikáció konfliktus kompromisszum. HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 kommunikáció konfliktus kompromisszum HÍD Dunaújváros és Környéke Egyesület 2007 Készült az Európai Unió pénzügyi támogatásával ROP-3.3.1-05/1.2006-04-0001/36 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 1. Szerződéskötési

Részletesebben

T. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság!

T. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróság! Dr. Kolláth György alkotmányjogász, ügyvéd 1122 Budapest, Városmajor u. 43. Tel: 4570639 www.kollath.com, www.kolláth.hu gyorgy.kollath@gmail.com Ügyszámom: 12/2/2011. Bírósági ügyszám: 14.K. 22.290/2010/9.

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2012.(III.29.) önkormányzati határozata Javaslat az intézményekkel kötendő munkamegosztási megállapodások módosítására Lőrinci Város Képviselő-testülete

Részletesebben

SEMMISSÉGI PEREK HATÁSAI

SEMMISSÉGI PEREK HATÁSAI SEMMISSÉGI PEREK HATÁSAI LÍZING SZAKMAI NAPOK 2013 2013. november 7. dr. Korba Szabolcs - OTP Bank Lakossági Jogi Főosztályának vezetője SEMMISSÉGI PER JOGI SZEMPONTBÓL devizahitel szerződés érvénytelenségének

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.)

Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Az alapvető jogok biztosának Jelentése Az AJB-492/2016. számú ügyben (Előzmény: AJB-4069/2014.) Előadó: dr. Szentkirályi-Harsányi Ágnes Az eljárás megindítása A panaszos beadványában előadta, hogy vállalkozása

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/664-1/2015/I. Üi.: Vargáné Nagy Éva Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Makó Város Önkormányzata és intézményei

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41

1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 1064 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Ungarischer Vertragstext (Normativer Teil) 1 von 41 EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS EGYRÉSZRŐL AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG ÉS ANNAK TAGÁLLAMAI, MÁSRÉSZRŐL A SVÁJCI ÁLLAMSZÖVETSÉG

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzési Hatóság nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSI HATÓSÁG KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1026 Budapest, Riadó u. 5. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/882-8594, fax: 06-1/882-8593 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.445/12/2014. A Közbeszerzési

Részletesebben

amely egyrészről másrészről

amely egyrészről másrészről M U N K A M EG O S Z T Á S I M E G Á L L A P O D Á S amely egyrészről másrészről harmadrészről PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE székhely: 2721 Pilis, Kossuth Lajos út 47. adószám: 15730655-2-13

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYAR KÖZLÖNY 73. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2014. május 22., csütörtök Tartalomjegyzék 16/2014. (V. 22.) AB határozat A jogerős határozattal kiszabott közérdekű munka vagy pénzbüntetés végrehajthatóságának

Részletesebben

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE

A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE A JOGOK GYAKORLÁSA ÉS A KÖTELEZETTSÉGEK TELJESÍTÉSE 1. A TÖRVÉNY CÉLJA, A POLGÁRI JOG ALAPELVEI A Ptk. célja, szabályozási köre Ptk. 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati,

Részletesebben

A mediáció jogi szabályozása és az online mediáció. Perbeszéd helyett párbeszéd. Szerző: dr. Balogh Krisztina

A mediáció jogi szabályozása és az online mediáció. Perbeszéd helyett párbeszéd. Szerző: dr. Balogh Krisztina A mediáció jogi szabályozása és az online mediáció Perbeszéd helyett párbeszéd Szerző: dr. Balogh Krisztina Budapest 2016. március 21. A mediáció célja, hogy hozzásegítse az állampolgárokat ahhoz, hogy

Részletesebben

A BÍRÓSÁGI TITKÁROK MUNKAEREJÉNEK HATÉKONY KIHASZNÁLÁSA A VÁLTOZÁSKEZELÉS MÓDSZERTANA ALAPJÁN

A BÍRÓSÁGI TITKÁROK MUNKAEREJÉNEK HATÉKONY KIHASZNÁLÁSA A VÁLTOZÁSKEZELÉS MÓDSZERTANA ALAPJÁN Szervezetfejlesztés az Egri Törvényszéken A BÍRÓSÁGI TITKÁROK MUNKAEREJÉNEK HATÉKONY KIHASZNÁLÁSA A VÁLTOZÁSKEZELÉS MÓDSZERTANA ALAPJÁN BESZÁMOLÓ 2014. április 30. Készítette: Egri Törvényszék Változáskezelési

Részletesebben

Már megint az illeték,

Már megint az illeték, Már megint az illeték, avagy kell-e a társasházi öröklakással együtt, az ahhoz tartozó közös tulajdoni hányadként vásárolt teremgarázs után külön vagyonszerzési illetéket fizetni? Az alább ismertetett

Részletesebben

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013.

Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. MAGYAR ZARÁNDOKÚT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS Módosítással egységes szerkezetben. Hatályos: 2013. Magyarország Alaptörvénye 32. cikk k) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban

Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban Dr. Boros A nita PhD L.LM egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Államtudományi és Közigazgatási Kar Általános Közigazgatási Jogi Intézet Új elemek a közigazgatási hatósági eljárásban 74 1. Új eljárásként

Részletesebben

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30.

Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA. Lezárva: 2008. március 30. Vadász Iván INGATLANOKHOZ KAPCSOLÓDÓ FORDÍTOTT ÁFA Lezárva: 2008. március 30. 1 Tartalom Rövidítések I. A FORDÍTOTT ADÓZÁS FOGALMA II. A FORDÍTOTT ADÓZÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYEK III. A FORDÍTOTT ADÓZÁS

Részletesebben

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A közigazgatási perek Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Közigazgatási per lényege Közigazgatási hatósági határozatokkal (törvényben meghatározott egyéb határozatokkal) szemben,

Részletesebben

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése

BMEEOUVAI01 segédlet a BME Építőmérnöki Kar hallgatói részére. Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése EURÓPAI UNIÓ STRUKTURÁLIS ALAPOK Az építész- és az építőmérnök képzés szerkezeti és tartalmi fejlesztése HEFOP/2004/3.3.1/0001.01 I N F R A S T R U K T Ú R A L É T E S Í T M É N Y E K K I V I T E L E Z

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL

TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TANULMÁNY A BÍRÓSÁGOK KÖZÉRDEKŐ ADATOK KÖZLÉSÉNEK GYAKORLATÁVAL KAPCSOLATBAN VÉGZETT KUTATÁSRÓL TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...3 A BÍRÓI HATALOM ÁTLÁTHATÓSÁGA...3 A NYILVÁNOSSÁG ALAPELVE...5 SAJTÓNYILVÁNOSSÁG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Társulási megállapodás. Preambulum

Társulási megállapodás. Preambulum Társulási megállapodás Preambulum Jelen megállapodást aláíró társult önkormányzatok képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához

Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához Segédlet a lakásszövetkezetek tisztségviselőinek megválasztásához A lakásszövetkezetek törvényes működésének elengedhetetlen feltétele a tisztségviselők szabályszerű választása. Az alábbiakban áttekintjük

Részletesebben

Ügyszám: JNO-82- /2010

Ügyszám: JNO-82- /2010 JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA Ügyszám: JNO-82- /2010 Tárgy: A repülıtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének valamint a leszállóhely létesítésének és megszüntetésének szabályairól

Részletesebben

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÚTMUTATÓJA a 2007-2013 időszakban a Közlekedési Operatív Program keretében a Közlekedési módok összekapcsolása, gazdasági központok intermodalitásának és közlekedési infrastruktúrájának

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK LAKOSSÁGI BANKSZÁMLÁK ÉS LEKÖTÖTT BETÉT SZÁMLÁK VEZETÉSÉHEZ 1. Általános rendelkezések A szerzıdı felek megállapodnak, hogy a TISZA Takarékszövetkezet (továbbiakban Takarékszövetkezet) a devizabelföldi vagy devizakülföldi magánszemély Számlatulajdonos részére bankszámlát

Részletesebben

a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményében megvalósuló feladatbővülésről, pedagógiai programjának módosításáról

a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményében megvalósuló feladatbővülésről, pedagógiai programjának módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium intézményében megvalósuló feladatbővülésről,

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Page 1 of 6 CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától Jogszabály keresés A jogszabály mai napon

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok. Hautzinger Zoltán. PhD értekezés tézisei Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Doktori Iskola Bőnügyi Tudományok Hautzinger Zoltán A katonai büntetıjog rendszere, a katonai büntetıeljárás fejlesztési lehetıségei PhD értekezés tézisei

Részletesebben

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/288- /2009. Tárgy: alapvetı jogot sértı rendıri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDİRFİKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/288-

Részletesebben

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Egervár Község Önkormányzata KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Egervár Község Önkormányzati Képviselőtestülete 2012. március hónap 29. napján tartott ülésén 30/2012.(III.29.) számú határozatával. 1

Részletesebben

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA

PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA PENTA UNIÓ Zrt. A nemzetközi munkaerő-kölcsönzés személyi jövedelemadó kérdésének vizsgálata Magyarországon és egyes tagállamokban NÉV: SZABADOS ÉVA Szak: Okleveles nemzetköziadó-szakértő Konzulens: Horváth

Részletesebben

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról

T/17841. számú. törvényjavaslat. a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/17841. számú törvényjavaslat a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosításáról Előadó: dr. Petrétei József igazságügy-miniszter Budapest, 2005. október

Részletesebben

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól

32/2009. (XII. 23.) SZMM rendelet. a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának részletes szabályairól a munkavédelmi jellegő bírságok pályázati, valamint információs célú felhasználásának A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (4) bekezdés c) pontjának ca) alpontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Zamárdi Város Önkormányzatának. 8/2011. (IV.19.) számú rendelete. a Szervezeti és Működési Szabályzatáról Zamárdi Város Önkormányzatának 8/2011. (IV.19.) számú rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról (Egységes szerkezetben) 2 I. fejezet* Bevezető rész 1..* *Az Alaptörvény 32. cikk 2.) bekezdése,

Részletesebben

A BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK 9/2014. SZÁMÚ SZABÁLYZATA BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN. I. Általános rendelkezések

A BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK 9/2014. SZÁMÚ SZABÁLYZATA BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN. I. Általános rendelkezések A BALASSAGYARMATI TÖRVÉNYSZÉK ELNÖKÉNEK 9/2014. SZÁMÚ SZABÁLYZATA BÍRÓSÁGI KÖZVETÍTŐI ELJÁRÁSSAL KAPCSOLATBAN I. Általános rendelkezések 1. Jelen szabályzat célja, hogy meghatározza a Balassagyarmati Törvényszéken

Részletesebben

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések

2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1. I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK. Általános rendelkezések 2008. évi XLV. törvény Hatályos: 2014.07.01-2008. évi XLV. törvény az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról 1 I. Fejezet KÖZÖS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK Általános rendelkezések 1. (1) Az e törvényben szabályozott,

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016.

Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. Az alapvető jogok biztosának és a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó helyettesének Közös jelentése az AJB-383/2016. számú ügyben Előadó: dr. Garaguly István Az eljárás megindulása A Levegő Munkacsoport

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának. 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának 40/1993. számú törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMPOLGÁRSÁGÁRÓL Módosítva: Tt. 222/1996., hatályos 1996. július 24-től Tt. 70/1997., hatályos 1997. július 5-től

Részletesebben

Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban. Útmutató gyakorló jogászok számára. www.eurocivil.info

Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban. Útmutató gyakorló jogászok számára. www.eurocivil.info Igazságügyi együttmıködés polgári ügyekben az Európai Unióban Útmutató gyakorló jogászok számára www.eurocivil.info A szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség egyik célja, hogy

Részletesebben

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről

FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről FT Nyilatkozat a Felelős Társaságirányítási Ajánlásokban foglaltaknak való megfelelésről Az Ajánlásoknak való megfelelés szintje A 1.1.1 Az igazgatóság / igazgatótanács gondoskodott arról, hogy a részvényesek

Részletesebben

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL 2013. ÉVI III. TÖRVÉNY A ZELENKA PÁL EVANGÉLIKUS SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL A zsinat elismerve, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház (a továbbiakban: Egyház) tartási kötelezettsége körében felelősséggel

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A Fővárosi Törvényszék a bnt. Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda (1143 Budapest, Stefánia út 101-103., ügyintéző: dr. Sz. L. A.

Részletesebben

Kereshetőségi jog és perbeli legitimáció

Kereshetőségi jog és perbeli legitimáció fórum Lugosi József Kereshetőségi jog és perbeli legitimáció I. Bevezetés A kereshetőségi jog [1] és a perbeli legitimáció kérdésének vizsgálata a polgári perjog tudományterületén belül a kereset(i) jog

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 341 A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1. Fónagy Sándor BEVEZETÉS A gazdasági társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.3.2. COM(2016) 108 final 2016/0061 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA a nemzetközi párok vagyonjogi rendszerei tekintetében a joghatóság, az alkalmazandó jog, valamint

Részletesebben

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül

A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai Unión belül Útmutató jogászoknak Jogérvényesülés 2 Útmutató jogászoknak A polgári ügyekben folytatott igazságügyi együttműködés az Európai

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2013. február 13. Elfogadva:../2013. (II.12.) sz. Kt. határozat 1 I. FEJEZET Általános rendelkezések A közpénzek

Részletesebben

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 84. szám 8105 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 84. szám 8105 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 84. szám 8105 VI. Az Alkotmánybíróság határozatai, teljes ülési állásfoglalásai és végzései Az Alkotmánybíróság 21/2015. (VI. 18.) AB határozata a víziközmű-szolgáltatásról

Részletesebben

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com ÉRTESÍTÉSI CÍM A TÁRGYI ÜGYBEN: MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 36-38.

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban JEGYZŐKÖNYV Készült: Egercsehi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 18-án 10.00 órakor tartott nyilvános ülésén, a hivatalban Határozatok száma és tárgya: 66/2013. Közös Önkormányzati

Részletesebben

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL

JELENTÉSE FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL A KONZUM NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK JELENTÉSE A 2010. ÉVI FELELŐS TÁRSASÁGIRÁNYÍTÁSI GYAKORLATRÓL Az Igazgatóság jelentése a 2010. évi Felelős Társaságirányítási Gyakorlatról A KONZUM Nyrt. Igazgatósága a 2010.

Részletesebben

Képzési nap anyaga. 2013. június 5.

Képzési nap anyaga. 2013. június 5. Képzési nap anyaga 2013. június 5. I. Az Ást. 2012. április 15-i módosításának előzményei, koncepciója és konkrét hatása az áldozatsegítő szolgálat eljárásaira 1. A módosítás szükségessége, előzménye 2.

Részletesebben

J/9457. B E S Z Á M O L Ó

J/9457. B E S Z Á M O L Ó KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA J/9457. B E S Z Á M O L Ó az Országgyűlés részére a Közbeszerzések Tanácsának a közbeszerzések tisztaságával és átláthatóságával kapcsolatos tapasztalatairól, valamint a 2008. január

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Képviselő-testület. 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Képviselő-testület 2011. április 28. napján tartandó rendes üléséhez Gyomaendrőd Város Önkormányzata 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. BESZÁMOLÓ a Képviselő-testület

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nemzeti- és Etnikai Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 328-27/2008. Melléklet: 2 db E l ő t e r j e s z t é s a Baranya Megyei Önkormányzat

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Hatály: 2015.I.1. - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA

Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.10.12. COM(2012) 589 final 2012/0284 (NLE) Javaslat A TANÁCS HATÁROZATA az Egyesült Nemzetek Európai Gazdasági Bizottságának a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke

Előszó. V. Skouris A Bíróság elnöke Előszó 2013-ban az Európai Unió Bírósága igazságszolgáltatási tevékenységének üteme jelentősen fokozódott. Egyrészt az Unió igazságszolgáltatási rendszerében a beérkezett ügyek száma a létrehozatala óta

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére. Szociális és Egészségügyi Bizottság ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. július 14-i rendkívüli ülésére Minősített többség Tárgy: A munkahelyteremtés támogatásáról szóló önkormányzati rendelet Előterjesztő:

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei

A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei A Szerzői Jogi Szakértő Testület szakvéleményei Munkaviszonyban alkotott bankjegykép átdolgozása és pénzkibocsátás során való felhasználása Ügyszám: SZJSZT 16/2006 A megbízó által feltett kérdések: 1.

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben