A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT"

Átírás

1 A P É C S I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M A A SZERZŐDÉS HATÁLYTALANSÁGA MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE A FELSZÁMOLÁS ALÁ KERÜLT ADÓS ÁLTAL KÖTÖTT SZERZŐDÉS ESETÉN A Pécsi Ítélőtábla a október hónapban tartott kollégiumi ülésén foglalkozott a Ptk és a Cstv. 40. alapján indítható perek összefüggésével. Akkor azért tűztük napirendre a témát, mert álláspontunk szerint ellentétes gyakorlat alakult ki a Győri Ítélőtábla (kollégiumi véleményében kifejtett álláspontja) és a Pécsi Ítélőtábla IV. tanácsának gyakorlata között. A Győri Ítélőtábla a kollégiumi véleményében kimondta, hogy: amennyiben az adós ellen felszámolási eljárás indult, ez nem zárja ki a hatálytalanság megállapítása iránti per megindítását, (ennek megindítását a Csődtörvényben szabályozott speciális ún. megtámadási perek lehetősége és az ott szabályozott perindítási határidő eltelte sem zárja ki) azonban speciális szempontokat kell figyelembe venni a per elbírálása során. Eszerint, amennyiben valamennyi hitelező kielégítésének mértékéről állást lehet foglalni, utóbb a relatív hatálytalanság szankciójának alkalmazása iránt a szerző fél ellen indított perben a fedezet elvonását és annak mértékét arra figyelemmel kell megállapítani, hogy a kifogásolt ügylet(ek) megkötése nélkül a rendelkezésre álló vagyon az összes hitelezői követelés figyelembevételével a felperes milyen mértékű kielégítését biztosította volna. A Pécsi Ítélőtábla által elbírált konkrét ügyben a másodfokú tanács ezzel ellentétes álláspontot foglalt el, melyet közzétettünk a BDT 2008/7-8./129. szám alatt. A két ítélőtábla ellentétes álláspontjára tekintettel indokoltnak tartottuk a téma kollégiumi ülésen történő megvitatását. A megyei bíróság előtt indult ügyben az elsőfokú eljárás idején a vagyont értékesítő adós még nem állt felszámolás alatt, ezért az elsőfokú bíróság a kereseti kérelemnek helyt adva megállapította a szerződés hatálytalanságát. A fellebbező adós jelentette be, hogy felszámolás alá került az elsőfokú ítélet meghozatala után, továbbá azt is, hogy a felszámoló az érintett szerződést a Cstv. 40. alapján megtámadta. A Pécsi ítélőtábla a felszámolás tényére figyelemmel az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatta, és a keresetet elutasította. Döntését azzal indokolta, hogy a szerződés hatálytalanságának megállapítására irányuló, a Ptk (1) bekezdésén alapuló kereseti kérelem a Pp a szerinti úgynevezett megállapítási kereset. A Pp (1) bekezdésének második fordulata értelmében megállapításra irányuló egyéb kereseti kérelemnek csak akkor van helye, ha a kért megállapítás a felperes jogainak az alperessel szemben való megóvása végett szükséges, és a felperes a jogviszony természeténél fogva, vagy a kötelezettség lejártának hiányában, vagy valamely más okból teljesítést nem követelhet. A megállapítási kereset idézett törvényi rendelkezés szerinti feltételeit az eljárás során a bíróságnak mindvégig, hivatalból vizsgálnia kell. A hatálytalanság megállapítására irányuló kereset sikere esetén a jogosultnak arra nyílik lehetősége, hogy a vagyontárgyat értékesítő féllel szemben egy sikeres marasztaló döntés esetében a bírósági végrehajtásról szóló évi LIII. törvény (Vht.) 6. -a szerinti eljárásban, a H-7601 Pécs, Pf.: 61 Tel: Fax:

2 követelés pénzforgalmi úton történő érvényesítése eredménytelensége esetén, a Vht. 11. (1) és 13. (1) bekezdése alapján végrehajtási eljárást kezdeményezzen, és a jogerős marasztaló határozat alapján végrehajtási lap kibocsátását kérje. E végrehajtási lapon a szerződés hatálytalanságának megállapítása esetén a felperes a Vht (1) bekezdése értelmében oly módon kérhetne végrehajtást a vevő alperes által megvásárolt ingatlanra, mintha az továbbra is az eladó adós tulajdonában állna. A szerződés hatálytalanságát megállapító ítélet ugyanis a tartozás kötelezettjének személyét nem változtatja meg, a tartozás kötelezettje továbbra is az eladó marad, s a vele szemben indított végrehajtási eljárásban volna szüksége a felperesnek jogai megóvása végett arra a megállapításra, hogy a perrel érintett ingatlanra a szerződő felek által megkötött szerződés hatálytalan, azaz azt a felperes szempontjából úgy kell tekinteni, mintha meg sem kötötték volna. A fentiekből következően sem szerződés hatálytalanságát kimondó bírósági ítélet alapján, sem egy esetleges marasztalást kimondó ítélet alapján nem lehet a vevővel szemben a Vht. szabályaira figyelemmel pénzkövetelés behajtása iránt végrehajtási lapot kiállítani. A vevőt tűrésre kötelező bírósági ítélet alapján legfeljebb a Vht (1) bekezdése szerinti meghatározott cselekmény elvégzésére vagy tűrésre irányulhatna a végrehajtási kérelem abban az esetben, ha a vevő az ingatlanára elrendelt végrehajtást megakadályozná, e végrehajtási eljárás azonban pénzkövetelés behajtására nem alkalmas. A jogvédelem szükségessége tehát a vevővel szemben csak addig áll fenn, amíg az adóssal szembeni pénzfizetésre kötelező, marasztaló bírósági ítélet végrehajtásának vele szemben a Vht. szerint helye van. Amennyiben az eladó fél felszámolás alá kerül akár az elsőfokú, akár a másodfokú eljárás során a felszámolásának megkezdésére tekintettel a vele szembeni igények elbírálásakor már a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló évi XLIX. törvény (Cstv.) rendelkezéseit is alkalmazni kell. A Cstv. 38. (3) bekezdése értelmében a felszámolás kezdő időpontja után a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni, ebből következően az adóssal szemben pénzkövetelés végrehajtása iránt a végrehajtási lapot kiállítani nem lehet. A Cstv. 38. (1) bekezdése értelmében pedig az adós ellen a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak haladéktalanul meg kell szüntetni. A sérelmet szenvedett fél adóssal szembeni követelése felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelés, mert annak kiegyenlítésére a felszámolás körébe tartozó vagyon terhére a vagyontárgyat értékesítő adós volna köteles. Nem változtat a követelés ilyen megítélésében az a tény, hogy a hatálytalanság megállapítása esetén a felperes a követelést a szerző fél vagyonából elégítené ki, ugyanis a fentebb már kifejtettek szerint a követelés kötelezettje továbbra is a vagyontárgyat értékesítő alperes maradt. Az adóssal szemben tehát pénzkövetelés iránt végrehajtási eljárást lefolytatni, és a Vht. szerinti végrehajtási lap kibocsátását kérni nem lehet, a felszámolás kezdő időpontja után az úgynevezett egyedi végrehajtások helyett a gazdálkodó szervezettel szembeni úgynevezett totális végrehajtás veszi kezdetét, melynek során a hitelezői igények kielégítésére már a Cstv. rendelkezései az irányadóak. A Pécsi Ítélőtábla IV. tanácsának álláspontja ezért az volt, hogy a felperesnek a vagyontárgyat megszerző féllel szemben jogai megóvása végett a Ptk a szerint a szerződés hatálytalanságának megállapítása nem lehetséges, a jogosult vele szemben nincs jogvédelmi helyzetben, mert a vagyontárgyat értékesítő adóssal szembeni végrehajtás elrendelésének kizártsága nem teszi lehetővé azt, hogy a jogosult a felszámolás alatt álló gazdasági társasággal szembeni pénzkövetelését, a vagyont megszerző fél tulajdonában álló ingatlanból elégítse ki. A sérelmet szenvedett fél csak a Cstv a alapján indított perben, a jelen per tárgyává tett szerződés megtámadásával érheti el azt, hogy a perbeli ingatlan a felszámolási eljárás során a 2.

3 felszámolási vagyon részévé váljon, az úgynevezett totális végrehajtás e vagyontárgyra is kiterjedjen, és ezáltal a felperes és ezzel együtt a többi hitelező hitelezői igénye kielégítése nagyobb mértékű legyen. A kollégiumi ülésen a kifejtett álláspontot elsősorban két szempontból érte kritika: - A hozzászólók többségének álláspontja szerint a szerződés hatálytalanságának megállapítása iránt indított per nem klasszikus megállapítási per, a Pp ebben az esetben nem alkalmazható. Az ilyen kereset tartalma alapján végrehajtás tűrésére irányuló, marasztalási keresetnek tekinthető. - Ebből következően a hozzászólók többségének álláspontja szerint a végrehajtás elrendelésének nincs akadálya, azt sem az adós felszámolás alá kerülése, sem esetleges jogutód nélküli megszűnése nem befolyásolja, a végrehajtási lapot ugyanis a tűrésre kötelezett adós ellen kell kiállítani. (Dr. Murányi Katalin, dr. Wellmann György, dr. Kemenes István, dr. Zámbó Tamás, dr. Bíró György) 1 Nyitott maradt a vita azonban a Ptk alapján a fedezetelvonás miatt és a Cstv. 40. alapján indult perek egymáshoz való viszonya tekintetében. Többségi álláspont szerint ilyen esetben a szerződés hatálytalanságának megállapítása iránti per tárgyalását a Cstv. 40. alapján indított per befejezéséig fel kell függeszteni. A kollégiumi ülésen nem láttunk lehetőséget az ellentétes álláspontok feloldására, ezért a kérdésben való döntést levettük a napirendről. Időközben a Legfelsőbb Bíróság a Pfv.VII /2008/3. sz. ítéletével a vitatott jogi megoldást alkalmazó Gf.IV /2008/4. sz. ítéletet hatályában fenntartotta. A Legfelsőbb Bíróság határozatának indokolása az alábbiakat emelte ki: Tévesen hivatkozott a felperes a felülvizsgálati kérelmében arra, hogy a másodfokú bíróság azon álláspontja, hogy a felperes az I. r. alperes felszámolásának elrendelését követően csak a Cstv. 40. (1) bekezdés alapján érvényesítheti igényét ellentétben áll a Ptk céljával. A bírói gyakorlat szerint (BH ) a Ptk.-nak a fedezetelvonó szerződésekkel kapcsolatos szabályai a felszámolás alatt álló cég vonatkozásában akkor érvényesülnek, ha a felszámolásra vonatkozó speciális jogszabályok ellentétes rendelkezést nem tartalmaznak. A Ptk. és a Cstv. a polgári anyagi jogi szabályokat illetően egymással a lex generális, és a lex speciális viszonyában állnak, az előbbi akkor kerül alkalmazásra, ha az utóbbi külön, vagy eltérő rendelkezéseket nem tartalmaz. Az ún. fedezetelvonó szerződéseknek eltérő a megítélése a Ptk., illetve a Cstv. alapján (BH ). Ha az adóssal szemben felszámolási eljárás indult, az adós és a jogszerző személy közötti szerződésnek a hitelezőkkel szembeni viszonylagos hatálytalansága esetén a szerződő fél az elvont fedezetnek a felszámolási vagyon részére való visszaszolgáltatására kötelezhető, és nem szolgálhat kizárólag a hitelező felperes igényének kielégítésére. A Cstv. 40. (1) bekezdése a Ptk (1) bekezdésében foglalt ún. fedezetelvonó szerződés speciálisan szabályozott esete (BH ). Miután az adós és a jogszerző személy közötti szerződésnek a hitelezőkkel szembeni viszonylagos hatálytalansága esetén a szerződő fél az elvont fedezetnek a felszámolási vagyon részére való visszaszolgáltatására kötelezhető (BH ) tévesen hivatkozott a felperes a felülvizsgálati kérelemében arra, hogy a felperes kielégítést kereshet a II. r. és III. r. alperesek tulajdonát képező ingatlanból, amely fedezetet nyújt a felperesi követelésre, ellentétben az I. r. alperes felszámolási eljárás körébe eső vagyonával. Erre figyelemmel a másodfokú bíróság jogszabálysértés nélkül jutott arra a következtetésre, hogy hiányzott a felperes tekintetében a megállapítási kereset előfeltétele. Újabb ügy kapcsán a Pécsi Ítélőtáblának ismételten állást kellett foglalni a felvetődött jogkérdésben. Az újabb döntésnél az ítélkező tanácsunk már figyelembe vette a kollégiumi vitában elhangzottakat, a Legfelsőbb Bíróság fent idézett ítéletének indokolásában megfogalmazott érveket és a Legfelsőbb Bíróság időközben megjelent 3/2008. PJE 1 A Legfelsőbb Bíróság a Pécsi Ítélőtábla hasonló ügyben hozott, ugyanilyen indokolást tartalmazó ítéletét hatályában fenntartotta. 3.

4 határozatának indokolásának az elbírálandó ügyben alkalmazható elvi megállapításait. [A Gf. IV. tanács /2008/5. sz döntését közzétettük BDT 2009/4/65. szám alatt.] Ebben a döntésben a tanács elvi éllel mondta ki, hogy a fedezetelvonó szerződés relatív hatálytalanságának megállapítása iránti keresetet el kell utasítani, ha a személyes kötelezetett felszámolás alá kerül. A fedezetelvonó szerződéssel kapcsolatos igényt ebben az esetben a sérelmet szenvedett fél csak a Cstv ra alapítottan és személyesen csak akkor érvényesítheti, ha a felszámolási eljárásba hitelezőként bejelentkezett. Az ilyen megtámadás következménye a szerződés érvénytelensége, az elvont vagyon a felszámolási vagyonba kerül vissza és valamennyi hitelező kielégítési alapját növeli. Az ítélet indokolása a következőket tartalmazza: A másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság által helyesen megállapított tényállást a felperes bejelentése és a csatolt okiratok alapján azzal egészíti ki, hogy a felperes 30 millió forint és kamatai iránti követelését és a regisztrációs díjra vonatkozó követelését határidőn belül az I. r. alperes felszámolójának bejelentette. A bejelentést a felszámoló határidőn belül érkezettként nyilvántartásba vette. A felszámolási eljárás még nem fejeződött be. A felperes az alperesek szerződését az évi XLIX. tv. (a továbbiakban: Csődtv.) 40. -ára hivatkozva nem támadta meg. Az egyebekben helyesen megállapított tényállásból az elsőfokú bíróság részben téves jogi következtetést vont le, mert nem értékelte az I. r. alperes felszámolása elrendelésének következményeit. A másodfokú bíróság már több ügyben is állást foglalt abban a kérdésben, hogy a kötelezett felszámolása elrendelésének ténye befolyásolja-e a harmadik személy Ptk ára alapított igénye eredményes érvényesítését. A Pécsi Ítélőtábla előtt folyamatban volt Gf. IV /2008. számú perben az I. r. alperes a jelen per I. r. alperesével azonos volt. A Legfelsőbb Bíróság a Pécsi Ítélőtábla 4. sorszám alatt meghozott, a keresetet elutasító ítéletét, a felülvizsgálati eljárásban meghozott Pfv. VII /2008/3. számú ítéletével hatályában fenntartotta. A jogerős ítéletben kifejtett jogi álláspont lényege az volt, hogy a követelés kötelezettjének személyét a felszámolás megkezdése nem érinti, a kötelezettel szemben pedig az eljárást a Csődtv. speciális rendelkezései alapján kell lefolytatni. A felszámolás kezdő időpontja után az úgynevezett egyedi végrehajtások helyett a gazdálkodó szervezettel szemben úgynevezett totális végrehajtás veszi kezdetét, ennek során a hitelezői igények kielégítésére a Csődtv. rendelkezései irányadók, ezért a Ptk ára alapított megállapítási kereset feltételei nem állnak fenn. A Ptk. és a Csődtv. rendelkezései egymáshoz való viszonyát illetően a másodfokú bíróság ezt a jogi álláspontot fenntartva, azt kiegészíti azzal, hogy a Ptk ához képest a Csődtv. 40. rendelkezése olyan speciális szabály, amely a szerződés relatív hatálytalanságának megállapítását, és a felperes igényének fedezetéül szolgáló vagyontárgyat megszerző személy tűrésre kötelezését is kizárja az alábbi indokok miatt. Az I. r. alperes felszámolását az F. Bíróság jogerős végzésével a per folyamán elrendelte. Az I. r. alperes mint a Csődtv. szerinti adós gazdálkodó szervezet a Csődtv. 2. (1) bekezdése alapján a Csődtv. hatálya alá tartozik. A Csődtv. a Ptk. 1. (1) bekezdése szerinti olyan vagyoni viszonyokat szabályozó jogszabály, amely akkor alkalmazandó, ha a Ptk.-tól eltérő speciális rendelkezéseket tartalmaz. A kötelezett felszámolása megkezdését követően speciális rendelkezések vonatkoznak a kötelezettel szembeni igényérvényesítés módjára, és az igény kielégítésére. A bírói gyakorlat szerint (EBH ) a Ptk ából az következik, hogy a jogszerzővel szembeni fellépéshez a hitelező és az adós közötti jogviszonyból származó kötelezettségnek az igény állapotába kell kerülnie, azaz bírói úton kikényszeríthetőnek kell lennie. A bírói út a felszámolás elrendelését követően a Csődtv. 38. (3) bekezdésére figyelemmel amely szerint a felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni a felszámolási eljárás. Az igényérvényesítés módja pedig függetlenül attól, hogy jogerős bírósági határozaton alapul-e, lejárt, vagy a Csődtv. 35. (1) bekezdése alapján lejárttá váló követelésről van-e szó a Csődtv. 28. (2) bekezdés f) pontja értelmében a követelés bejelentése és annak nyilvántartásba vétele [Csődtv. 46. (5) bek., (7) bek.]. A bejelentés határideje a felszámolás közzétételétől számított 40 nap illetve egy év [Csődtv. 37. (1)-(2) bek.]. Ez utóbbi határidő elmulasztása jogvesztéssel jár, azaz az alanyi jog megszűnését vonja maga után (BDT ). Ebből következik, hogy nem hivatkozhat az adóssal megkötött szerződés fedezetelvonó jellegére az, aki az adós (személyes kötelezett) felszámolásának elrendelése esetén nem válik a felszámolás közzétételétől számított egy éven belül hitelezővé, mert nyilvántartásba vett hitelezői igény hiányában az adóssal szembeni igénye nem áll fenn, az jogszabály rendelkezése folytán megszűnt. Ebben az esetben a Ptk ára alapított kereset minden más feltétel vizsgálata nélkül elutasítandó. A felperes azonban igazolta, hogy a követelését az I. r. alperes felszámolójának bejelentette, és azt a felszámoló határidőben érkezettként nyilvántartásba is vette. A felperes tehát az I. r. alperessel szemben bírósági úton a felszámolási eljárás keretében kikényszeríthető követeléssel rendelkezik. A Csődtv. 2. (1) bekezdése szerint viszont a Csődtv. hatálya a felperesre is kiterjed, ezért vizsgálni kellett azt, hogy a Csődtv. speciális rendelkezéseire tekintettel van-e jogi lehetőség az adóssal szerződött féllel szemben a Ptk ára alapított tűrésre kötelezés iránti igény érvényesítésére a személyes kötelezett felszámolásának elrendelése után annak hitelezője részéről. 4.

5 A másodfokú bíróság álláspontja szerint a Csődtv. nemcsak az adóssal szembeni igényérvényesítés módjára tartalmaz a fentebb részletezettek szerint a Ptk.-tól eltérő speciális rendelkezéseket, hanem speciális szabályok vonatkoznak az adós által megkötött fedezetelvonó szerződések jogi sorsára is. A Csődtv. 40. a)-c) pontjaiban nevesítetten ugyanis e jogszabály a fedezetelvonás speciálisan szabályozott eseteit tartalmazza azokra a szerződésekre, amelyeket a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra érkezése napját megelőző 5 éven, 2 éven, illetőleg 90 napon belül és azt követően kötött az adós, és ilyen a perbeli szerződés is. E speciális rendelkezés pedig az a)-c) pontokban nevesített megtámadási jogot biztosít nemcsak az adós nevében eljáró felszámolónak, hanem bármely hitelezőnek is, így a felperesnek is az eredményes megtámadás jogkövetkezménye pedig eltérően a Ptk szabályozásától nem relatív hatálytalanság, hanem az érvénytelenség, a Csődtv. eltérő rendelkezése hiányában a Ptk. érvénytelen szerződésekre vonatkozó rendelkezései alkalmazandók. A Legfelsőbb Bíróság ugyanis a 3/2008. számú Polgári Jogegységi Határozatának 2. pontjában kimondta, hogy a Csődtv. 40. (1) bekezdésének a)-c) pontjaiban meghatározott jogügyletek eredményes megtámadása estén a Csődtv. eltérő rendelkezése hiányában a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvénynek (Ptk.) az érvénytelenségre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogegységi tanács a felmerült jogértelmezési kérdést az indítványnak megfelelően a Csődtv augusztus 6. napjától április 30-áig hatályos rendelkezései értelmezésével vizsgálta, a rendelkező rész 2. pontjában kifejtettek azonban irányadók a jelenleg hatályos Csődtv. 40. (1) bekezdés a)-c) pontjaira alapított eredményes megtámadás jogkövetkezményének levonása esetében is. A Legfelsőbb Bíróság hivatkozott a jogegységi döntésében a Csődtv ában szabályozott felszámoló és a hitelezők részére biztosított speciális megtámadási jog céljával összefüggésben kifejtette, hogy e megtámadási jog célja a felszámolás hatálya alá tartozó vagyon növelése az adós valamennyi hitelezője érdekében, tehát, hogy a hitelezők fedezetelvonó szerződés alapján az adós harmadik személy tulajdonába került vagyontárgyaiból is kielégíthessék jogos igényeiket a Csődtv.-ben meghatározott sorrendben oly módon, hogy a szerződés eredményes megtámadása alapján a vagyontárgy az azt megszerző féltől visszakerüljön az adós vagyonába. Ezért vonta le azt a következtetést a Legfelsőbb Bíróság, hogy az ilyen jogügyletek eredményes megtámadása jogkövetkezményeként nem a szerződés hatálytalanságára, hanem az érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, mert a szerződés viszonylagos hatálytalansága nem jár ezzel a jogkövetkezménnyel. Utalt a Legfelsőbb Bíróság arra is, hogy e szabályozásból adódóan a fedezetelvonó szerződést a saját nevében megtámadó hitelező a Csődtv. speciális rendelkezéseire tekintettel nem képes elérni azt a joghatást, hogy a szerződéssel érintett vagyontárgy fedezeti jellege csak vele szemben maradjon fenn, tekintettel arra, hogy igényére a Csődtv. rendelkezései irányadók, és eszerint a felszámolás alatt álló adós vagyonából csak a Csődtv ában szabályozott sorrendben kaphat kielégítést. A megtámadás eredményében tehát az összes hitelezővel osztoznia kell. Ebből a másodfokú bíróság szerint az következik, hogy az adós (személyes kötelezett) felszámolás alá kerülése és a Csődtv. 40. speciális szabálya a Ptk ára alapított igényérvényesítést, a szerződés relatív hatálytalanságának megállapítását és az adóstól szerző félnek a jogosulttal mint egyik hitelezővel szembeni tűrési kötelezettségét kizárja. A megtámadott szerződéssel elvont vagyon ugyanis a Csődtv. speciális rendelkezéséből következően csak a felszámolás hatálya alá tartozó vagyont növelheti, csak valamennyi hitelező igénye fedezetéül szolgálhat és csak az érvénytelenség jogkövetkezménye alkalmazható. A fedezetelvonó szerződéssel összefüggő igény tehát csak hitelezőként, és hitelezőként is csak a Csődtv ára alapítottan az érvénytelenség jogkövetkezményét maga után vonva érvényesíthető, ezért a Ptk ára alapított, a szerződés relatív hatálytalanságának jogkövetkezményei levonására irányuló keresetet ha az érdemi döntés meghozatalakor az adós (személyes kötelezett) felszámolás alatt áll el kell utasítani. A határozat indokolásából látható, hogy a jogkérdés megoldási módja megváltozott, a megállapítási per és a végrehajtás kezdeményezésének lehetősége kikerült a jogi indokolásból. Ugyanakkor ahogy erre már utaltam új érveket adott a Legfelsőbb Bíróság konkrét ügyében megfogalmazott indokolása és a 3/2008. sz. PJE jogegységi határozat indokolása, amely lényegesen segítette a letisztult döntés meghozatalát. Az indokolásból az érvelés két elemét kell kiemelni: a.) A bírói gyakorlatban most érlelődött meg az az álláspont, mely szerint az adós felszámolása esetén a hitelezőknek az igényüket legkésőbb az egy éves jogvesztő határidő elteltéig kell bejelenteni, mert ezen határidő elmulasztása az alanyi jog megszűnését vonja maga után. (BH 2008/159; BH 2009/20; Fővárosi Ítélőtábla 15. Gf /7.) Ennek következtében a fedezet elvonása miatt sem indíthat pert a jogosult, ha megszűnt az a követelése, melyre az igényét alapította. b.) A másik lényeges gondolatsor a 3/2008. PJE határozat azon megállapításából indul, mely szerint a fedezetelvonó szerződést a saját nevében megtámadó hitelező a Cstv. speciális 5.

6 rendelkezéseire tekintettel nem képes elérni azt a joghatást, hogy a szerződéssel érintett vagyontárgy fedezeti jellege csak vele szemben maradjon fenn, mivel az igény érvényesítésére a Cstv. speciális rendelkezései az irányadók. A felszámolás alá kerülő cég vagyonából a hitelező csak a Cstv ban szabályozott sorrendben kaphat kielégítést. A Pécsi Ítélőtábla szaktanácsának általam is osztott álláspontja szerint ebben az esetben tehát el kell utasítani a keresetet. A téma megtárgyalását azért javaslom, hogy egységes álláspont kialakításával megakadályozzuk országosan ellentétes gyakorlat kialakulását. Ezért a javaslatom az, hogy a konzultatív tanácskozás értsen egyet a Gf. IV. tanács BDT 2009/4/65. szám alatt közzétett döntésében kifejtett állásponttal. Felvetődik a kérdés, hogy milyen eljárást kezdeményezhet a felszámolási eljárásba bejelentkezett hitelező, ha - a felszámolási eljárás még folyamatban van, de a Cstv ban szabályozott jogvesztő perindítási határidő már letelt; illetve - a felszámolási eljárás már befejeződött anélkül, hogy az érintett szerződést a felszámoló vagy a hitelező megtámadta volna. A kérdésre két válasz adható: -Az egyik értelmezés szerint a Cstv ban írt jogvesztő határidő elmulasztása ugyanúgy jogvesztéssel jár, mint a hitelezői követelés bejelentésére megszabott határidő elmulasztása, azaz, amennyiben nem támadják meg a fedezetelvonó szerződést a Cstv. 40. alapján, később nem lehet a Ptk alapján fellépni. -A másik álláspont szerint viszont kizáró anyagi jogi szabályozás hiányában a perindításnak nincs akadálya. Ilyenkor a hitelező rendelkezik követeléssel, (amelynek összege esetleg vitás lehet) ugyanakkor nem vehető igénybe a Cstv. 40. speciális szabályai alapján megindítható per lehetősége és nem érvényesül az ezzel járó kényszerpálya sem. Pécs május 25. Dr. Juhász László kollégiumvezető 6.

az alkotmánybíróság határozatai

az alkotmánybíróság határozatai 2016. június 3. 2016. 13. szám az alkotmánybíróság határozatai az alkotmánybíróság hivatalos lapja Tartalom 3108/2016. (VI. 3.) AB végzés alkotmányjogi panasz visszautasításáról 668 3109/2016. (VI. 3.)

Részletesebben

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1.

A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 341 A GAZDASÁGI TÁRSASÁG LIKVIDITÁSROMLÁSA ÉS A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐ FELELŐSSÉGE 1. Fónagy Sándor BEVEZETÉS A gazdasági társaság fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetének

Részletesebben

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1

Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 Az elhunyt emlékéhez fűződő jogok a személyhez fűződő jogok rendszerében 1 A jogalkalmazás körében érvényesülő szempontok megjelölése előtt szükséges rögzíteni, hogy a személyhez fűződő jog az egyes személyek

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! FŐVÁROSI BÍRÓSÁG A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság dr. Éliás Sára ügyvéd /1068. Budapest, Rippl Rónai u. 28./ által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület/1370. Budapest, Planetárium/

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.31.052/2015/12. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/42 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság Budapest, II. Gyorskocsi u. 52. 21.M.496/2004/10. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet (üi.: dr. Csányi Éva jogtanácsos,

Részletesebben

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete

Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Soproni Járásbíróság P.20.196/2014/6. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/47 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2015.04.24.

Részletesebben

I n d o k o l á s. 1 A kollégiumi vélemény tervezetét készítette: Dr. Kemenes István kollégiumvezető

I n d o k o l á s. 1 A kollégiumi vélemény tervezetét készítette: Dr. Kemenes István kollégiumvezető Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium 2/2008. (XII. 4.) számú kollégiumi véleményével módosított, egységes szerkezetbe foglalt 1/2005. (VI. 17.) számú kollégiumi véleménye 1 a jogi személy elkülönült felelősségéről

Részletesebben

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése

A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségek viselésének néhány vitás kérdése A felszámolási költségekkel kapcsolatos elszámolási kérdések a Cstv. megjelenése óta vitákat generálnak a gyakorlatban. Célszerő ezért ennek a

Részletesebben

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései

Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék Az illetékjogi szabályozás elméleti és gyakorlati kérdései Szerző: Kecskeméti Ágnes Neptun kód: C3H96U Konzulens:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! r Pesti Központi Kerületi Bíróság 1027 Budapest, Varsányi I. u. 40-44. 14.G.303.531/2011/5. OROSZ V. 2011 DEC 1 k. ÜGYVÉDI IRODA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVEBEN! A Pesti Központi Kerületi Bíróság Dr. Orosz

Részletesebben

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében

Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az elővásárlási jogra vonatkozó szabályok és a jogalkalmazási gyakorlat a kodifikáció tükrében Az Országgyűlés előtt T/5949 számon részletes vitára bocsátásra vár az új Polgári Törvényköny javaslata 1.

Részletesebben

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. )

A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) A jogszabály mai napon (2012.VI.7.) hatályos állapota A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. Váltás a jogszabály következő időállapotára ( 2012.VII.1. ) 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról

Részletesebben

I. Az állategység számítás szempontjai

I. Az állategység számítás szempontjai I. Az állategység számítás szempontjai Az elsőfokú hatóság a felperes támogatási kérelmének részben helyt adva négy célprogramban ítélt meg támogatható területeket. A bódvaszilasi illetőségű felperes a

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.30.766/2014/9. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/135 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

KOLLÉGIUMI ELŐTERJESZTÉS

KOLLÉGIUMI ELŐTERJESZTÉS KOLLÉGIUMI ELŐTERJESZTÉS Dr. Kemenes István: Az orvos kártérítési felelősségének egyes kérdései (vitaanyag a Szegedi Ítélőtábla Polgári Kollégium 2007. november 15-i kollégiumi üléséhez) ESETI DÖNTÉSEK

Részletesebben

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s

A k özi ö g zi a g zga zg tási i pe p rek Dr. r P ri r b i ul u a l L ász s ló e y g e y t e e t m e i m i do d ce c n e s A közigazgatási perek Polgári eljárásjog elıadás Dr. Pribula László egyetemi docens Közigazgatási per lényege Közigazgatási hatósági határozatokkal (törvényben meghatározott egyéb határozatokkal) szemben,

Részletesebben

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete

Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPSZABÁLYA Szeged, 2014. október 09. 1 Tisza-parti Cukorbetegek Egyesülete ALAPSZABÁLY Alulírott Alapítók az egyesülési

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Munkaügyi Bíróság 22.M.2131/2003/14. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Munkaügyi Bíróság a Független Rendőr Szakszervezet részéről ügyintézőkényt eljáró Dr. Tordai Gábor (1383 Budapest,

Részletesebben

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is.

AJÁNLÁST. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 301. (1) bekezdése szerinti mértékű késedelmi kamatát is. A-PBT-A-63/2013. Ajánlás A Pénzügyi Békéltető Testület dr. D-né dr. S.M. ügyvéd (xxx) által képviselt M.G-nek és M.G-nének (yyy szám alatti lakosok; a továbbiakban együttesen: Kérelmezők) az ABC Bank (zzz;

Részletesebben

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5.

Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. Fővárosi Ítélőtábla 7.Pf.22.100/2011/5. A Fővárosi ítélőtábla a dr. Éliás Sára ügyvéd (1068 Budapest, Rippl-Rónai utca 28. II/7.) által képviselt Multimédia Stúdió Művészeti Egyesület (1370 Budapest, Planetárium)

Részletesebben

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika

A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának. feltételrendszere. Szerző: dr. Sarkadi Mónika A felek megállapodásán alapuló gyermektartásdíj megváltoztatásának feltételrendszere Szerző: dr. Sarkadi Mónika Tatabánya 2015. november 21. I. Bevezetés A gyermektartásdíj tárgyában megkötött és a bíróság

Részletesebben

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: K i v o n a t a Téglás Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből: Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 48/2014. (V. 29.) határozata:

Részletesebben

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya:

3.Kf.650.388/2013/4. Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: 3.Kf.650.388/2013/4 Közbeszerzési Értesítő száma: 2014/84 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel dátuma: 2014.07.18. Iktatószám: 14039/2014 CPV Kód:

Részletesebben

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016.

A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. A végrehajtási eljárás alapvető szabályai 2016. Az adóhatósági végrehajtásnál az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (Art.), a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.) és

Részletesebben

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17.

A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA. 2010.El.II.C.17. 2010.El.II.C.17. A P ÉCSI Í TÉLŐ TÁBLA P OLGÁRI K OLLÉGIUMA A FIZETÉSKÉPTELENSÉGI ELJÁRÁSOK EGYES VITÁS KÉRDÉSEI I. A CSŐDELJÁRÁS BEVEZETÉS A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor

A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár. (Ptk. 349. (1) bek.) dr. Mikó Sándor A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben (Ptk. 349. (1) bek.) Szerző: dr. Mikó Sándor 2013. Alapvetések a jogellenesség vizsgálatához

Részletesebben

JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog

JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog JeMa 2010/1 Magánjog és munkajog Menyhárd Attila A Legfelsőbb Bíróság elvi határozata a termékfelelősségről Döntés a termék gyártóját terhelő felelősség és a külön jogszabályon alapuló (állami) helytállási

Részletesebben

1991. évi XLIX. törvény

1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csıdeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyőlés a fizetésképtelenséggel fenyegetı helyzetben lévı vagy fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek adósságának csıdeljárásban,

Részletesebben

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A

S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A S Z E G E D I Í T É L Ő T Á B L A P O L G Á R I K O L L É G I U M KOLLÉGIUMVEZETŐ: DR. KEMENES ISTVÁN 6721 Szeged, Sóhordó u. 5. Telefon: 62/568-512 6701 Szeged Pf. 1192 Fax: 62/568-513 Szegedi Ítélőtábla

Részletesebben

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA MOZDONYVEZETŐK, VASÚTÜZEMI DOLGOZÓK SEGÉLYEZŐ EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Az MVDSE 115. Közgyűlése által 2015. november 19. napján és 2016. március 11. napján elfogadott és a Polgári Törvénykönyvről szóló

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783

1994. évi LIII. törvény. 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 1994/51. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 1783 Követelés behajtása iránti per 385. Ha a végrehajtást kér ó az adóst harmadik személlyel szemben megillet ó követelés behajtása iránt a harmadik személy ellen

Részletesebben

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására

Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Javaslat az Ózdi Vállalkozói Központ és Inkubátor Alapítvány alapító okiratának módosítására Ó z d, 2014. július 17. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: ÓVK alapítvány ügyvezetője Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla Gf.IV.20.228/2005/30.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Győri Ítélőtábla a fellebbezési eljárásban a G. Ügyvédi Iroda által képviselt R. Díszlet- és Jelmeztervező Bt. felperesnek a

Részletesebben

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS)

B/6 EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG A SZERZŐDÉSI JOGBAN (ADÁSVÉTEL, VÁLLALKOZÁS, MEGBÍZÁS, BIZTOSÍTÁS) EGYÜTTMŰKÖDÉSI KÖTELEZETTSÉG ALAPELVI SZINTEN 4. (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK. A törvény célja 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről ELS Ő RÉSZ BEVEZET Ő RENDELKEZÉSEK A törvény célja 1. (1) Ez a törvény az állampolgárok, valamint az állami, önkormányzati, gazdasági és társadalmi szervezetek,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N!

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! SZEGEDI ÍTÉLŐTÁBLA Gf.I.30.307/2007/8.szám A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G N E V É B E N! A Szegedi Ítélőtábla a Dr. Kispál Sándor ügyvéd által képviselt (I.rendő felperes neve, címe) alatti székhelyű

Részletesebben

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében

Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 6 Dr. Fá z si Lá sz l ó PhD * Egy helytelen törvényi tényállás az új Büntető törvénykönyv rendszerében 1. Miről van szó A 2012. évi C. törvénnyel elfogadott új Büntető Törvénykönyv [Btk.] Különös Részének

Részletesebben

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS

ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS ENEFI Energiahatékonysági Nyrt. IGAZGATÓSÁGI JELENTÉS Társaság ügyvezetéséről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 1 1. A 2013. év ügyvezetésének jelentősebb gazdasági eseményei Csődeljárás

Részletesebben

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s

í t é l e t e t: A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. I n d o k o l á s A Fővárosi Ítélőtábla a dr. Nádasi-Szabó Tamás (felperesi jogtanácsos címe) jogtanácsos által képviselt KDB Bank Európa Zrt. (1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 42-46.) felperesnek a Dr. Rátky és Társa

Részletesebben

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án.

ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Módosítva: 2015. április 18-án. A ZÖLDSPORT EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Elfogadva: 2005. december 27-én. Módosítva: 2006. május 11-én. Módosítva: 2012. március 10-én. Módosítva: 2014. május 8-án. Módosítva: 2015. április 18-án. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek

Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek Vezetı tisztségviselık és felügyelıbizottsági tagok felelısségbiztosítása Általános szerzıdési feltételek I. A biztosítás tárgya 1. Az Allianz Hungária Biztosító Részvénytársaság a céget nyilvántartó bíróság:

Részletesebben

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett:

Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: Az Országgyűlés Igazságügyi bizottsága Országgyűlés Hivatal a Irományszám : 11 4 O.CeIc 1 ).1 Érkezett: 2016 MÁJ 2 L Részletes vitát lezáró bizottsági módosító javaslat Kövér László úr, az Országgy űlés

Részletesebben

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

T/11074. számú törvényjavaslat. a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/11074. számú törvényjavaslat a Polgári Törvénykönyvről szóló 2009. évi.. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról Előadó: Dr. Draskovics Tibor igazságügyi és rendészeti

Részletesebben

FÓRUM NÉHÁNY GONDOLAT A TALÁLMÁNYBITORLÁSRÓL

FÓRUM NÉHÁNY GONDOLAT A TALÁLMÁNYBITORLÁSRÓL FÓRUM NÉHÁNY GONDOLAT A TALÁLMÁNYBITORLÁSRÓL A találmánybitorlás mint önálló jogintézmény az 1969. évi II. törvényben jelent meg először, és az 1996. január 1-jén hatályba lépett 1995. évi XXXIII. tv.

Részletesebben

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl

2004. évi CXV. törvény. a lakásszövetkezetekrıl 2004. évi CXV. törvény a lakásszövetkezetekrıl Az Országgyőlés az önkéntes társuláson alapuló lakásszövetkezetek önállósága, a lakásszövetkezetek létesítése és biztonságos fenntartása, szabályszerő és

Részletesebben

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1

1959. IV. TÖRVÉNY. a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 1959. IV. TÖRVÉNY a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérıl 1 Hatályos: 2014.01.01-2014.03.15 (A hatálybalépésérıl és a végrehajtásáról szóló 1960: 11. és az 1978: 2. törvényerejő rendelettel egységes

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T [AZ ÚJ ÉS MEGVÁLTOZOTT RENDELKEZÉSEK DŐLTEN KERÜLTEK SZEDÉSRE.] [AZ EGYES PONTOK UTÁN AZ ADOTT PONT SZERKESZTÉSÉNÉL FIGYELEMBE VETT JOGSZABÁLYHELYEK IS FELTÜNTETÉSRE KERÜLTEK.] Egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.

Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email. Balatonkeresztúr Község Polgármesterétıl 8648 Balatonkeresztúr Ady u. 52. Telefon: 85/575-817, fax: 85/575-823. e-mail: keresztur@t-email.hu M E G H Í V Ó Balatonkeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22.

Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22. Gy-M-S Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Gy-M-S Megyei Ügyvédi Kamara KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ sajtóanyaga 2014. március 22. 2014. március 15-én hatályba lépett a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA

A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA Merkantil Bank Zrt. A SZÁMLAVEZETÉS ÉS A PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁSOK ÜZLETSZABÁLYZATA 2015. szeptember 01 TARTALOMJEGYZÉK 1. FOGALMAK... 4 2. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK... 6 2.1. AZ ÜZLETI FELTÉTELEK HATÁLYA...

Részletesebben

ROMÁNIA GYULAFEHÉRVÁRI ÍTÉLŐTÁBLA MUNKAJOGI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RÉSZTESTÜLET

ROMÁNIA GYULAFEHÉRVÁRI ÍTÉLŐTÁBLA MUNKAJOGI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RÉSZTESTÜLET Ügyiratszám: 413/117/2007 ROMÁNIA GYULAFEHÉRVÁRI ÍTÉLŐTÁBLA MUNKAJOGI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI RÉSZTESTÜLET 2008./79. sz. POLGÁRJOGI HATÁROZAT, amely a 2008. február 11-i Nyilvános ülésen hozatott Az Ítélőtanács

Részletesebben

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés

Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés Csődeljárás, felszámolás, végelszámolás, kényszertörlés 1991. évi XLIX. törvény 1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2006. évi V. törvény (Ctv) végelszámolás, kényszertörlés

Részletesebben

Kereskedelmi szerződések joga

Kereskedelmi szerződések joga BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Üzleti Tudományok Intézet Verebics János Kereskedelmi szerződések joga oktatási segédanyag Budapest, 2014 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1

A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 89 A KÖLCSÖNSZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGÉNEK JOGKÖVETKEZMÉNYE 1 Gárdos Péter A bíróságok az elmúlt években számtalan aspektusát vizsgálták a devizakölcsönszerződések

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Hatály: 2015.I.1. - 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 Az Országgyűlés elismerve, hogy az emberek önkéntes

Részletesebben

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

í t é l e t e t : A Fővárosi Ítélőtábla az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja. Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.413/2014/4. A Fővárosi Ítélőtábla a Dávid, Stanka, Szikla Ügyvédi Iroda (felperesi jogi képviselő címe; ügyintéző: dr. Szikla Gergely ügyvéd) által képviselt felperes neve (felperes

Részletesebben

A Borotai Takarékszövetkezet Tájékoztatója

A Borotai Takarékszövetkezet Tájékoztatója A Borotai Takarékszövetkezet Tájékoztatója az Országos Betétbiztosítási Alap által vállalt betétbiztosításról a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXXVII. törvényben foglaltak

Részletesebben

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET

MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ EGYESÜLET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA 1 A MAGYAR TAIJI KULTURÁLIS KÖZPONT SPORT, REKREÁCIÓS ÉS EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ

Részletesebben

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást

í t é l e t e t : Indokolás A bíróság a peradatok, így különösen a csatolt közigazgatási iratok tartalma alapján a következő tényállást Vagyongyarapodás bizonyítás, becslés, elévülés Békés Megyei Bíróság 7.K.23.351/2006/3.szám A megyei bíróság dr Bagdi László ügyvéd által képviselt I.rendű, II. rendű felpereseknek - APEH Hatósági Főosztály

Részletesebben

Az üzletrész-átruházási szerződésről

Az üzletrész-átruházási szerződésről Pintér Attila Az üzletrész-átruházási szerződésről 1. Bevezetés A napi gyakorlatban számtalanszor kötnek a felek üzletrész-adásvételi szerződést, jogviszonyukra pedig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2015. február 9. 2015. 3. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 2/2015. (II. 2.) AB határozat a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire

Részletesebben

Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül

Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül ÜZLETI JOG II. 5. előad adás A szerződés érvénytelensége és hatálytalans lytalansága Módosulása Megszűnése teljesítés nélkül 1 Áttekintés: I. A SZERZŐDÉS ÉRVÉNYTELENSÉGE ÉS HATÁLYTALANSÁGA I.1 Az érvénytelenség.

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.190/4/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com

Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com Dr. Fazekas Tamás ügyvéd 1055 Budapest, Nyugati tér 6., III/6. +3630-7434294 tamas.fazekas@gmail.com ÉRTESÍTÉSI CÍM A TÁRGYI ÜGYBEN: MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG 1054 BUDAPEST, BAJCSY-ZSILINSZKY ÚT 36-38.

Részletesebben

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök

EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök EGYENLŐ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG Elnök Ügyiratszám: EBH/ / /2009 Ügyintéző: dr. Kegye Adél Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (1024 Budapest, Margit krt. 85.) Dr. X.Y (továbbiakban, mint Kérelmező) által az egyenlő bánásmód

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Fővárosi Ítélőtábla 5.Pf.21.364/2007/7. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fővárosi Ítélőtábla dr. Radnóti István ügyvéd (1055 Budapest, Bihari János u. 20.) által képviselt felperes neve (felperes címe)

Részletesebben

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám

A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A FŐVÁROSI TÖRVÉNYSZÉK mint másodfokú bíróság 2.Kf.649.990/2013/27. szám A Fővárosi Törvényszék a bnt. Szabó Tom Burmeister Ügyvédi Iroda (1143 Budapest, Stefánia út 101-103., ügyintéző: dr. Sz. L. A.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. í Á Á É Á Í Í Í Á Í É á í í á é é í í í Í é í á é Í 2 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. 1. Az egyesület megnevezése: Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete. 2. Székhelye: Kaposvár, Béke u. 47. 3. Működési

Részletesebben

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál?

Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015.03.23. Körlevél tartalma Forrás: http://www.portfolio.hu/vallalatok/most_akkor_nincs_csod_mi_folyik_a_quaestornal.211744.h tml Most akkor nincs csőd? - Mi folyik a Quaestornál? 2015. március 23. 10:02

Részletesebben

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890)

Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) Hivatkozási szám a TAB ülésén: 1. (T/4890) A bizottság kormánypárti tagjainak javaslata. Javaslat módosítási szándék megfogalmazásához a Törvényalkotási bizottság számára, a természetes személyek adósságrendezéséről

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nevében!

A Magyar Köztársaság nevében! : 1' A Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma Budapest II. Varsányi I. u. 40-44. 1535. Bp. Pf.: 887. bíró 15.G.41.074/2010/25. ( A A Magyar Köztársaság nevében! A Fővárosi Bíróság e ' r, -a,. képviselt

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. október 3. 2014. 24. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 28/2014. (IX. 29.) AB határozat a Fővárosi Ítélőtábla Pf.20.656/2012/7. számú ítélete alaptörvény-ellenességének

Részletesebben

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson

A másodfokú bíróság a fellebbezést tárgyaláson bírálja el, de a felek kérhetik a fellebbezés tárgyaláson Fõvárosi Bíróság Gazdasági Kollégiuma 1027 Budapest, Varsányi I.u.40-44. 7.G.41.775/2004/11.szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Fõvárosi Bíróság dr. Kovács Kázmér (1065 Budapest, Nagymezõ u. 28.) ügyvéd

Részletesebben

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről*

A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* M a g á n j o g é s m u n k a j o g 2014/2 JeMa Czugler Péter Áron A Kúria jogegységi határozata a devizaalapú kölcsönszerződésekkel kapcsolatos perekben felmerülő egyes elvi kérdésekről* A devizaalapú

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T ot. K Ö ZB E S Z E R Z É S E K T A N Á C S A K Ö ZB E S Z E R Z É S I D Ö N TŐB I ZO T T S Á G 1024. Budapest, Margit krt. 85. 1525 Postafiók 166. Tel.: 336-7776 Fax: 336-7778 Ikt.sz.: D.805/ 13 /2009. A Közbeszerzési

Részletesebben

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés

2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról. ELSŐ RÉSZ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK I. Fejezet ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK Bevezető rendelkezés 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Az Országgyűlés - figyelemmel az államháztartás feladatainak ellátásához szükséges állandó, nem konjunktúraérzékeny és értékálló bevétel biztosítására,

Részletesebben

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre

1994. évi LIII. törvény. a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET. A törvény alkalmazási köre 1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról ELSİ RÉSZ ÁLTALÁNOS ELJÁRÁSI SZABÁLYOK I. FEJEZET ALAPVETİ RENDELKEZÉSEK A törvény alkalmazási köre 1. A bíróságok és a jogvitát eldöntı más szervek határozatait,

Részletesebben

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI

VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI VÁLLALKOZÓVÁ VÁLÁS ALAPJAI 1 Tartalom 1. Az egyéni vállalkozói tevékenység... 3 2. Egyéni vállalkozók bejelentési és nyilvántartási kötelezettsége... 6 3. Egyéni cég alapítása... 8 4. A közkereseti (kkt.)

Részletesebben

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság!

Fővárosi Bíróság. 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! Fővárosi Bíróság 1055 Budapest, Markó utca 27. Mélyen Tisztelt Fővárosi Bíróság! A Hálózatépítők Szakszervezeti Bizottsága felperes (1203 Budapest, Pázsitos sétány 8., képviseli: Légmán Miklós jogtanácsos,

Részletesebben

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak

1996. évi CXIII. törvény. a lakástakarékpénztárakról. A törvény hatálya. Fogalmak 1996. évi CXIII. törvény a lakástakarékpénztárakról Az Országgyűlés annak érdekében, hogy - ösztönözze a lakáscélok saját erőből történő megvalósítását elősegítő előtakarékosságot, - elősegítse a lakásvagyon

Részletesebben

A termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási, és előhaszonbérleti. in: - Napi Jogász 2002. április. 7-12.o

A termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási, és előhaszonbérleti. in: - Napi Jogász 2002. április. 7-12.o A termőföld adásvételéhez kapcsolódó elővásárlási, és előhaszonbérleti jogok gyakorlásáról in: - Napi Jogász 2002. április. 7-12.o 1, A probléma felvetése 2001. december végén, a politikai váltógazdálkodás

Részletesebben

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele:

lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján Adóazonosító jele: Adóazonosító jele: P Á L Y Á Z A T I K É R E L E M lakásépítés és lakásvásárlás önkormányzati támogatására a 15/2010. (IV.16.) számú önkormányzati rendelet alapján 1. A kérelmező(k) személyi adatai: A kérelmező neve, állampolgársága:

Részletesebben

í t é l e t e t : INDOKOLÁS

í t é l e t e t : INDOKOLÁS Fővárosi Bíróság 7.K.30.277/2004/16. A Fővárosi Bíróság a FOX '99 Kft (Budapest) elsőrendű felperesnek és a Cabal Hungary Rt. (Budapest) másodrendű felperesnek a Gazdasági Versenyhivatal (Budapest) alperes

Részletesebben

Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései a panaszeljárásban. II. A rendőrökről készített képmás, hang- vagy videofelvétel problematikája

Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései a panaszeljárásban. II. A rendőrökről készített képmás, hang- vagy videofelvétel problematikája Féja András Az adatkezelés, adatvédelem összefüggései a panaszeljárásban II. A rendőrökről készített képmás, hang- vagy videofelvétel problematikája 1. Régi keletű jogi anomália Ezzel a problematikával

Részletesebben

Keleti Motoros Egyesület

Keleti Motoros Egyesület Keleti Motoros Egyesület Alapszabály a 2012. március 28-i módosításokkal egységes szerkezetben (a módosítások vastagon szedve) Az Keleti Motoros Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló

Részletesebben

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget.

V É G Z É S T : Kötelezi a bíróság a kérelmezőt, hogy tizenöt nap alatt fizessen meg a kérelmezettnek 30.000 (harmincezer) forint eljárási költséget. A Fővárosi Bíróság [ ] ügyvéd által képviselt [ ] kérelmezőnek dr. László Ildikó Katalin ügyvéd által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanács (Budapest) kérelmezett ellen közigazgatási végzés

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 18-i ülésére 13. Tárgy:Lajosmizsei Helytörténeti és Kulturális Egyesület helyiségbérlete felmondása kikényszerítése. Az

Részletesebben

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ.

1993. évi LXXVIII. törvény. a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról ELSİ RÉSZ. 1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról Az Országgyőlés a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályok egységesítése,

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2014. november 11. 2014. 28. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 33/2014. (XI. 7.) AB határozat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm.

Részletesebben

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből

A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A bírósági végrehajtás a jogi képviselők szemszögéből A végrehajtási kérelem benyújtása Szerző: dr. Potári Anita Pécs, 2014. szeptember 24. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény ( továbbiakban:

Részletesebben

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1

Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok. Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 1. Mikor kell öröklési illetéket fizetni? Az öröklési illeték 2016. I. Általános szabályok Az öröklési illetékfizetési kötelezettség tárgyi, területi és személyi hatálya 1 Öröklés esetén az illetékekről

Részletesebben

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 28.K.34.267/2014/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2015/50 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája: Közzététel

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a Red Bull Air Race repülırendezvény

Részletesebben

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról

Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról Tájékoztató a Bérgarancia támogatásról A bérgarancia támogatás a Bérgarancia Alapról szóló, 1994. évi LXVI. törvény alapján megállapítható visszatérítendő kamatmentes támogatás. 1. Ki veheti igénybe a

Részletesebben

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA

A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT. ALAPSZABÁLYA A 2016. április 15-i közgyűlés 6/2016.04.15. számú határozatával a módosításokkal egységes szerkezetben elfogadott Alapszabály A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING NYRT.

Részletesebben

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete

Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Székesfehérvári Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 10.K.27.026/2016/5. számú ítélete Közbeszerzési Értesítő száma: 2016/34 Beszerzés tárgya: Hirdetmény típusa: Fővárosi Bíróság ítélete KÉ Eljárás fajtája:

Részletesebben

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Í t é l e t e t: A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság 17. P.III. 22 429/2001119. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság dr. Kárpáti József ügyvéd ( ) által képviselt Háttér Baráti Társaság

Részletesebben

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról *

Serák István. A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * JeMa 2015/1 MAGÁNJOG ÉS MUNKAJOG Serák István A Kúria ítélete a végrendelet érvénytelenségének megállapítása iránti perben történő keresetváltoztatásról * A beavatkozó perbeli jogainak határai Hivatalos

Részletesebben