POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU"

Átírás

1 POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu na ľudský organizmus: dusivý, netoxický plyn, avšak je prudko výbušný v zmesi so vzduchom. Na zvýraznenie pachu odorizuje sa metylmerkaptánom. II. V regulačnej stanici musí byť: - prevedená eletroinštalácia pre výbušné prostredie v zmysle STN ; - miestnosť musí byť temperovaná na min. 5 o C, ale nesmú sa používať vyhrievacie telesá pre obyčajné prostredie; - musia byť umiestnené príslušné zákazové a príkazové tabuľky; - pri práci v reg. stanici musia byť dvere vždy otvorené, aby bolo zabezpečené vetranie priestoru; - pri vstupe do reg. stanice musí byť umiestnený aspoň 1 ks snehového hasiaceho prístroja S6; - musí byť zabezpečené vetranie pomocou vetracích otvorov pri zemi a pod stropom tak, aby bola zaručená výmena vzduchu 6x/hodinu; - prístupová cesta k regulačnej stanici musí byť vždy voľná; - vstupné a výstupné potrubie musí byť uzemnené a všetky armatúry navzájom pospájané. Je zakázané: - fajčiť a používať otvorený oheň v okruhu 10 m od regulačnej stanice; - skladovať v tomto priestore akýkoľvek materiál, ktorý nesúvisí s prevádzkou regulačnej stanice; - zatarasovať prístupovú cestu k regulačnej stanici; - používať iskrivé náradie, nevhodné osvetlenie (baterky v obyčajnom prevedení a pod.); - zváranie akéhokoľvek druhu, v prípade nutnosti zvárania musí byť vypracovaný technologický postup zaručujúci bezpečnosť a za prítomnosti zodpovedného technika; priestor musí byť dokonale odvetraný. Spolu s týmto požiarnym poriadkom musia byť vyvesené aj požiarno poplachové smernice a zoznam členov požiarnej hliadky s určením ich úloh na viditeľnom a dobre prístupnom mieste. III. Ustanoveniami tohto požiarneho poriadku sú povinní riadiť sa všetci zamestnanci, ktorí tu vykonávajú nejakú činnosť. Sú povinní dbať na to, aby svojim konaním nespôsobili požiar alebo výbuch. V prípade požiaru alebo výbuchu sú zamestnanci povinní uzavrieť prívod plynu, vypnúť hlavný vypínač el. energie a postupovať v zmysle ustanovení dokumentácie požiarnej ochrany v rozsahu: 1. Požiarno poplachové smernice 2. Požiarno evakuačný plán 3. Zásad, ktoré sú rozpracované pri mennom zozname členov požiarnej hliadky v prípade požiaru. Za požiarnu ochranu v tomto úseku zodpovedá:

2 TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT NYOMÁSSZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁS I. A nyomásszabályozó állomásokban történik a bevezetett gáz nyomásának csökkentése és az egyes gázfogyasztó berendezésekhez vezetett kimenı gáz állandó nyomáson tartása. A földgáz hatása az emberi szervezetre: fojtó, de nem mérgezı gáz, levegıvel keveredve azonban erısen robbanásveszélyes. Metil-merkaptánnal szagosítják. II. A nyomásszabályozó állomásokra vonatkozó elıírások: - a villamos vezetékek és berendezések szerelését az STN szabvány szerint (robbanásveszélyes környezet) kell elvégezni; - a helyiség minimális hımérséklete 5 0 C, közönséges környezetben használható főtıtesteket alkalmazni azonban nem lehet; - ki kell helyezni a megfelelı tiltó és utasító táblákat; - ha a nyomásszabályozó állomás helyiségében munkavégzés folyik, az ajtót állandó jelleggel nyitva kell tartani, hogy ezáltal biztosítva legyen a helyiség szellıztetése; - a nyomásszabályozó állomás bejáratánál legalább egy darabb S6-os jelzéső haboltó készüléket kell elhelyezni; - a helyiség szellıztetését mennyezeti, illetve a padlószinten elhelyezett szellızınyílásokkal kell úgy megoldani, hogy biztosítva legyen az óránként hatszori levegıcsere; - nyomásszabályozó állomáshoz vezetı útnak mindig szabadnak kell lennie; - a bevezetı és a kivezetı csöveket földelni kell, és mindent szerelvényt egymással össze kell kötni. Tilos: - a nyomásszabályozó állomás 10 m-es körzetében dohányozni és a nyílt lángot használni; - a létesítményben a nyomásszabályozó állomás üzemeltetéséhez nem kapcsolódó anyagot tárolni; - a nyomásszabályozó állomáshoz vezetı utat eltorlaszolni; - szikraképzıdést elıidézı munkaeszközöket, nem megfelelı világítótestet (pl. egyszerő elemlámpát) használni; - bármilyen hegesztési munkát végezni; amennyiben hegesztési munkálatok elvégzése szükséges, a megfelelı biztonságot garantáló technológiai folyamatot kell kidolgozni; a munkát a tőzvédelmi felelıs jelenlétében kell elvégezni, s biztosítani kell a helyiség tökéletes szellızését. - Látható és jól megközelíthetı helyen ki kell függeszteni ezt a szabályzatot, a tőzriadó szabályzatot, illetve a tőzvédelmi ırség tagjainak a névsorát. III. Jelen tőzvédelmi szabályzat szerint kell eljárniuk mindazoknak az alkalmazottaknak, akik itt valamilyen tevékenységet végeznek. Kötelesek ügyelni arra, hogy tevékenységükkel ne idézzenek elı tüzet vagy robbanást. Tőz vagy robbanás esetén az alkalmazottak kötelesek elzárni a gázcsapot, áramtalanítani a területet, s az alábbi tőzvédelmi dokumentumok rendelkezései szerint kötelesek eljárni: 1) Tőzriadó szabályzat 2) Tőzriadó terv 3) A tőzvédelmi ırség tagjainak funkciómegosztása. A tőzvédelemért felelıs személy neve: Jóváhagyta:

3 POŽIARNY PORIADOK PRACOVISKA PLYNOVÁ KOTOLŇA Charakteristika zemného plynu z hľadiska PO: Na vykurovanie sa používa zemný plyn, ktorého výhrevnosť je cca kcal/m 3. Teplota zápalnosti zemného plynu je C. Dolná medza zápalnosti je 4,5 a horná medza zápalnosti je 13,5. Medze zápalnosti sú totožné s percentuálnou hranicou výbušnosti. Chemické zloženie zemného plynu: - metan 96,1% - etan 1,5% - propan 0,5% - dusík 1,5% - vodík 0,3% Najvyššia prípustná koncentrácia CO pri 8 hodinovej prevádzke v plynovej kotolni môže byť 0,003%, teplota odpadových splodín je povolená v rozmedzí 180 až C, nesmie však v žiadnom prípade klesnúť pod 65 0 C. Stredný obsah CO 2 v dymových spalinách má správne tvoriť 12% objemu. Všeobecné požiadavky z hľadiska PO: - v celom priestore kotolne platí prísny zákaz fajčenia a použitia otvoreného plameňa, čo musí byť viditeľne vyznačené príslušnou tabuľou na vchodových dverách do kotolne; - v kotolni sú zakázané počas prevádzky kotlov akékoľvek opravy iskriacim náradím; - priestor kotolne musí byť vybavený RHP (práškovým alebo snehovým), s ich činnosťou musia byť oboznámení všetci pracovníci; - všetky zistené závady na zariadeniach kotolne, ako aj opravy musia byť zaznamenané do knihy závad, ktorá musí byť v kotolni zavedená; - dozor nad zariadením plynovej kotolne, ako aj akékoľvek opravy na elektrickom zariadení môžu vykonávať len osoby na to oprávnené; - v danom priestore je zakázané skladovať horľavé materiály, ktoré nie sú súčasťou ani vybavením kotolne; - počas prevádzky ja zakázané zvárať, letovať alebo inak tepelne upravovať kovové materiály; práce tohto druhu sa môžu vykonávať len s prísomným súhlasom riaditeľa a so súhlasom technika požiarnej ochrany; - pri práci v kotolni je obsluha povinná dodržiavať všetky požiarno-bezpečnostné predpisy a nariadenia; - minimálne 1x v mesiaci musí byť vykonávaná kontrola tesnosti spojov. Túto kontrolu je možné vykonať len pomocou prístrojov alebo penivých roztokov, nikdy nie otvoreným plameňom; - v kotolni musia byť vyvesené na viditeľnom mieste spolu s týmto požiarnym poriadkom aj prevádzkové predpisy kotolne; zamestnanci, ktorí obsluhujú zariadenia kotolne, musia byť pravidelne preškolení zo zásad BOZP a PO; - cudzím osobám, ktorí v kotolni nepracujú, je vstup do tohto priestoru prísne zakázaný, čo musí byť vyznačené príslušnou tabuľou. Najnebezpečnejšie úseky z hľadiska PO: Najnebezpečnejším miestom v objekte plynovej kotolne z požiarno-bezpečnostného hľadiska je samotný rozvod plynu, ďalej jeho zmiešanie so vzduchom v horáku a odvetrávanie pred zapálením plynu.

4 Zodpovednosť za požiarnu ochranu: Za požiarnu bezpečnosť na tomto úseku zodpovedá obsluhujúci personál kotolne. Požiarnopreventívne prehliadky tohto priestoru zabezpečuje technik požiarnej ochrany v spolupráci s príslušným vedúcim úseku. Záznamy o vykonaných preventívnych požiarnych prehliadkach sú vedené v požiarnej knihe, ktorá je uložená u zodpovedného vedúceho zamestnanca. V prípade požiaru je obsluha povinná postupovať podľa platných poplachových smerníc, ktoré musia byť vyvesené na viditeľnom a dobre prístupnom mieste kotolne. S uvedenými zásadami je povinný riadiť sa každý, kto sa zdržuje na tomto pracovisku. Prílohu tohto požiarneho poriadku tvoria: 1. Požiarno polachové smernice 2. Zoznam členov požiarnej hliadky s určením úloh Za požiarnu ochranu kotolne zopodvedá: Schválil:

5 MUNKAHELYI TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT GÁZÜZEMŐ KAZÁNHÁZ A földgáz tőzvédelmi szempontú jellemzése: Főtési célokra kcal/m 3 főtıértékő földgázt használnak. A földgáz gyulladási hımérséklete C, az alsó gyulladási határértéke 4,5, a felsı határérték 13,5. A gyulladási határértékek a robbanékonysági százalékos határértékekkel azonosak. A földgáz vegyi összetétele: metán 96,2 % etán 1,5 % propán 0,5 % nitrogén 1,5 % hidrogén 0,3 % Nyolcórás üzemeltetés esetén a kazánházban maximálisan engedélyezett szénmonoxid-koncentráció 0,003 %, a égéstermékek hımérsékleti határértékei C, nem csökkenhet azonban 65 0 C alá. Az égéstermékek (füst) széndioxid-tartalmának középértéke a köbtartalom 12 %-a. Általános tőzvédelmi követelmények - A kazánház egész területén tilos a dohányzás és a nyílt láng használata; ezt a tényt a kazánház bejárati ajtaján elhelyezett táblán mindenki számára látható módon jelezni kell. - A kazánok üzemelése alatt a kazánházban szikraképzıdést elıidézı szerszámmal javításokat végezni tilos. - A kazánházban kézi tőzoltó készüléket (por- vagy haboltót) kell elhelyezni, használatukkal minden dolgozót meg kell ismertetni. - A kazánház berendezéseiben feltárt hibákat, illetve a javításokat a kazánházban vezetett kazánkönyvbe kell bejegyezni. - A gázüzemő kazánház berendezéseinek felügyeletét, illetve a villamos berendezések javítását csak megfelelı jogosítvánnyal rendelkezı személy végezheti. - Az adott helyiségben (területen) tilos éghetı folyadék, illetve a kazánház berendezéséhez nem tartozó egyéb tárgy és anyag tárolása. - A kazánok üzemelése alatt tilos hegeszteni, forrasztani, illetve más módon fémet hıkezelni. Ilyen jellegő munkálatok csak az igazgató írásbeli jóváhagyásával és a tőzvédelmi felelıs egyetértésével végezhetık. - A kazánházban végzett munka során a kezelıszemélyzet köteles betartani minden tőzvédelmi és munkabiztonsági elıírást és utasítást. - Legalább havonta egyszer ellenırizni kell a tömítéseket. Ez az ellenırzés csak mőszerrel vagy habképzı oldatokkal végezhetı, nyílt lánggal sohasem! - A kazánházban látható helyen e tőzvédelmi szabályzattal együtt ki kell függeszteni a kezelési utasításokat is. A kazánházi berendezéseket kezelı alkalmazottaknak rendszeres idıközönként munkabiztonsági és tőzvédelmi átképzésen kell résztvenniük. - A kazánházban nem dolgozó, idegen személyeknek a kazánházba szigorúan tilos a belépés, ezt a tényt az arra szolgáló táblával jelezni kell. Tőzvédelmi szempontból legveszélyesebb helyek:

6 A kazánház területén tőz- és balesetvédelmi szempontból a legveszélyesebb a gázelosztó, a tőztérben a gáz és a levegı keveredése és a begyújtás elıtt a tőztér átszellıztetése. A tőzvédelemért felelıs: A tőzvédelemért a kezelıszemélyzet felelıs. A kazánház területén a tőzvédelmi szemléket (ellenırzéseket) az illetékes részlegvezetıvel együttmőködve a tőzvédelmi felelıs végzi. A tőzvédelmi ellenırzéseket az illetékes vezetınél elhelyezett tőzvédelmi naplóba kell bejegyezni. Tőz esetén a kezelıszemélyzetnek a látható helyen kifüggesztett hatályos tőzriadó szabályzat szerint kell eljárnia. Ezeket az utasításokat kell követnie mindazoknak, akik az adott munkahelyen tartózkodnak. A tőzvédelmi szabályzat mellékletei: A tőzriadó szabályzat A tőzvédelmi ırség névsora és a tagok közötti funkciómegosztás A tőzvédelemért felelıs személy neve: Jóváhagyta:

7 POŽIARNY PORIADOK PRACOVISKA ARCHÍV Charakter materiálov z hľadiska PO: Papier je vláknitá plsť prevažne rastlinného pôvodu, ktorá sa získava drvením a mletím dreva. Papier sa zaraďuje do skupiny horľavých materiálov. Voľne uložený papier je veľmi ľahko zápalný. Balíky a role papieru sú ťažko zápalné a horenie postupuje za normálnych podmienok len veľmi pomaly. Všeobecné požiadavky z hľadiska PO: - platí prísny zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným plameňom, čo musí byť vyznačené príslušnou výstražnou tabuľou, umiestnenou na viditeľnom mieste, - v týchto priestoroch nesmú byť inštalované a použité lokálne vykurovacie telesá, ani elektrické variče, - hasiace prostriedky musia byť vhodne umiestnené na dostupných a viditeľných miestach. Prístupy k nim musia byť trvale voľné. - tu uložené dokumenty musia byť v dostatočnej bezpečnej vzdialenosti od osvetľovacích telies, - elektrická inštalácia musí zodpovedať platným STN, všetky osvetľovacie telesá musia mať ochranné kryty. Nebezpečné úseky z hľadiska PO: Požiar môže vzniknúť nedbanlivosťou pracovníkov majúcich prístup do priestoru, hlavne porušovaním zákazu fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom, ale aj ďalších požiadaviek, uvedených v predchádzajúcej časti tohto požiarneho poriadku. Ďalším možným zdrojom požiaru môže byť aj porucha elekroinštalácie, čomu predchádzame pravidelnou údržbou a periodickými revíziami elekrického zariadenia v zmysle STN Ustanoveniami tohto požiarneho poriadku pracoviska sú povinní riadiť sa všetci, ktorí prichádzajú do tohto priestoru. V prípade požiaru zamestnanci postupujú v zmysle platných požiarno-poplachových smerníc. Prílohu tohto požiarneho poriadku tvoria: Požiarno poplachové smernice Zoznam členov požiarnej hliadky. Za požiarnu ochranu na tomto úseku zodpovedá: Schválil:

8 MUNKAHELYI TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT I r a t t á r (tankönyvraktár, könyvtár) A tárolt anyagok tőzvédelmi szempontú jellemzése: A papír nagyrészt növényi eredető rostos anyag, melyet a fa zúzásával és ırlésével állítanak elı. A papír az éghetı anyagok közé tartozik. A szabadon tárolt papír nagyon könnyen lángra lobban. Az összekötött, illetve feltekert papír nehezen gyullad meg, s a láng normális körülmények között csak nagyon lassan terjed. Általános tőzvédelmi követelmények: - a helyiségben szigorúan tilos a dohányzás és a nyílt láng használata, s ezt a tényt látható helyen kifüggesztett tiltó táblával is jelezni kell; - ezekben a helyiségekben helyi főtıberendezést (főtıtestet) és villamos fızılapot elhelyezni és üzemeltetni tilos; - a tőzoltó eszközöket megközelíthetı és látható helyen kell elhelyezni, akadálytalan megközelítésüket állandó jelleggel biztosítani kell; - az itt elhelyezett iratokat a világítóberendezésektıl biztonságos távolságban kell tárolni; - a villamos vezetékek és berendezések meg kell hogy feleljenek a hatályos szlovák mőszaki szabványnak, a világítóberendezéseket védıburkolattal kell ellátni. Tőzvédelmi szempontból veszélyes helyek: Tüzet az adott helyiségben tartózkodó alkalmazottak gondatlansága idézhet elı, oka fıleg a dohányzási, illetve nyíltláng-használati tilalom megszegése, illetve az elızı pontban említett követelmények be nem tartása lehet. A tőz másik lehetséges oka a villamos vezetékek meghibásodása, ezt a villamos berendezéseknek az STN számú szabvány szerinti rendszeres felülvizsgálatával elızhetjük meg. A helyiségbe belépı és ott tartózkodó személyek e tőzvédelmi szabályzat elıírásai szerint kötelesek eljárni. Tőz esetén az alkalmazottak az érvényes tőzriadó szabályzat szerint járnak el. A tőzvédelmi szabályzat mellékletei: Tőzriadó szabályzat A tőzvédelmi ırség névsora és a tagok feladatai A tőzvédelemért felelıs személy neve: Jóváhagyta:

9 POŽIARNY PORIADOK PRACOVISKA KOTOLŇA Všeobecné požiadavky z hľadiska PO: - V kotolni sú zakázané počas prevádzky kotlov akékoľvek opravy. - Priestor kotolne musí byť vybavený RHP (práškovým alebo snehovým), s ich činnosťou musia byť oboznámení všetci pracovníci. - Všetky zistené závady zariadeniach kotolne, ako aj opravy musia byť zaznamenané do knihy závad, ktorá musí byť v kotolni zavedená. - V danom priestore je zakázané skladovať horľavé kvapaliny a iné predmety a materiály, ktoré nie sú súčasťou ani vybavením kotolne. - Pri práci v kotolni je obsluha povinná dodržiavať všetky požiarno-bezpečnostné predpisy a nariadenia. - V kotolni musia byť vyvesené na viditeľnom mieste spolu s týmto požiarnym poriadkom aj prevádzkové predpisy kotolne. - Pracovníci, ktorí obsluhujú zariadenia kotolne, musia byť pravidelne preškolení zo zásad BOZP a PO. - Cudzím osobám, ktorí v kotolni nepracujú, je vstup do tohto priestoru prísne zakázaný, čo musí byť vyznačené príslušnou tabuľou. Zodpovednosť za požiarnu ochranu: Za požiarnu bezpečnosť na tomto úseku zodpovedá obsluhujúci personál kotolne. Požiarno preventívne prehliadky tohto priestoru zabezpečí technik PO v spolupráci s príslušným vedúcim úseku. Záznamy o vykonaných preventívnych požiarnych prehliadkách sú vedené v požiarnej knihe, ktorá je uložená u zodpovedného pracovníka. V prípade požiaru je obsluha povinná postupovať podľa platných poplachových smerníc, ktoré musia byť vyvesené na viditeľnom a dobre prístupnom mieste kotolne. S uvedenými zásadami je povinný riadiť sa každý, kto sa zdržuje na tomto pracovisku. Prílohu tvoria: Požiarno-polachové smernice Zoznam členov požiarnej hliadky s určením úloh Za požiarnu ochranu kotolne zodpovedá: Schválil:

10 MUNKAHELYI TŐZVÉDELMI SZABÁLYZAT KAZÁNHÁZ Általános tőzvédelmi követelmények: - A kazánházban a kazánok üzemeltetése alatt tilos bárminemő javítás végzése. - A kazánház helyiségében kézi tőzoltó készüléket (por- vagy haboltó készülék) kell elhelyezni, kezelésével minden ott dolgozó személyt meg kell ismertetni. - A kazánház berendezéseinek meghibásodását, valamint a javításokat a kazánházban vezett kazánkönyvbe kell bejegyezni. - A helyiségben tilos éghetı folyadékokat, illetve a kazánház felszereléséhez nem tartozó más tárgyakat és anyagokat tárolni. - A munkavégzés során a kezelı személyzetnek be kell tartania a vonatkozó tőzvédelmi elıírásokat és utasításokat. - Jelen tőzvédelmi szabályzattal együtt a kazánházban jól látható helyen ki kell függeszteni az üzemeltetési elıírásokat is. A kazánházi berendezéseket kezelı alkalmazottaknak rendszeres idıközönként munkabiztonsági és tőzvédelmi átképzésen kell résztvenniük. - A kazánházban nem dolgozó személyek számára a belépés szigorúan tilos, ezt a tényt a megfelelı táblával jelezni kell. A tőzvédelemért felelıs személyek: A tőzvédelemért a kezelıszemélyzet felelıs. A kazánház területén a tőzvédelmi ellenırzéseket az illetékes részlegvezetıvel együttmőködve a tőzvédelmi elıadó biztosítja. A tőzvédelmi ellenırzéseket a felelıs vezetınél elhelyezett tőzvédelmi naplóba kell bejegyezni. Tőz esetén a kezelıszemélyzetnek a hatályos és látható helyen kifüggesztett tőzriadó szabályzat szerint kell eljárnia. Ezeket az utasításokat kell követnie mindazoknak, akik az adott munkahelyen tartózkodnak. A tőzvédelmi szabályzat mellékletei: A tőzriadó szabályzat A tőzvédelmi ırség névsora és a tagok közötti funkciómegosztás A tőzvédelemért felelıs személy neve: Jóváhagyta:

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK

MODEL: DRY 300 PLASTIK DRY 400 PLASTIK DRY 500 SACIA PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása 8848100 Hořák s piezo zapalováním / CZ Horák s piezo zapaľovaním / SK Piezogyújtású forrasztópisztoly / Původní návod k použití Preklad pôvodného návodu na použitie Az eredeti felhasználói kézikönyv fordítása

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet. az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről A belügyminiszterrel, valamint a Minisztertanács Tanácsi Hivatalának elnökével egyetértésben a következıket

Részletesebben

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról

6/1987. (VI. 24.) EüM rendelet. a keszonmunkákról a keszonmunkákról A munkavédelemrıl szóló, több jogszabállyal módosított 47/1979. (XI. 30.) MT rendelet 25. -ának (4) bekezdésében, valamint a 39. -ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján -

Részletesebben

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ

NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ NÁVOD NA INSTALACI, ÚDRŽBU A POUŽITÍ OK 610 W OK 610 X CZ POKYNY K INSTALACI, ÚDRŽBĚ A POUŽÍVÁNÍ ODSAVAČE SK POKYNY K INŠTALÁCII, ÚDRŽBE A POUŽÍVANIU ODSÁVAČA HUN ELSZÍVÓBERENDEZÉS BESZERELÉSI, KARBANTARTÁSI

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT TOMORI PÁL FİISKOLA IRATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Változat száma: 5. Elfogadás dátuma: 2009.08.04. Határozat száma: 2009/3/14 Hatályba lépés napja: 2009.08.04. Felelıs személy: dr. Rétfalvi Kornél oldalszám:

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA A ZSIRAI ÁLTALÁNOS ISKOLA * ZSIRA, 2013. * 1 TARTALOMJEGYZÉK Az Iskola alapadatai 2 Az Iskola szervezeti rendszere, irányítása 4 Az Iskolai dolgozók munkaköri leírásainak tartalmi elemei és formája 5 Az

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet

26/2006. (V. 5.) GKM rendelet az autó töltıállomás építésének és üzemeltetésének szabályairól A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról szóló 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. ának c) és e) pontjában kapott felhatalmazás

Részletesebben

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl

3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet. a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 3/2001. (I. 31.) KöViM rendelet a közutakon végzett munkák elkorlátozási és forgalombiztonsági követelményeirıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988.

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. SZ360 511888-39 SK www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511888-39 SK SZ360 2 Použitie výrobku Vaše akumulátorové nožnice Black & Decker sú určené na strihanie rôznych materiálov v domácnosti vrátane

Részletesebben

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról

6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete. a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 6/2001. (V. 11.) önkormányzati rendelete a környezetvédelemrıl, közterületek használatáról és az állattartásról A módosításokkal egységes szerkezetbe

Részletesebben

GÉPKÖNYV. THT hőtıtorony család. Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212

GÉPKÖNYV. THT hőtıtorony család. Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212 GÉPKÖNYV THT hőtıtorony család Gyártó: MIRELTA HOLDING Kft. 2890 Tata Szomódi u. 4. Tel.: 34/487-218 Fax: 34/586-212 Elıszó Jelen gépkönyv a cégünk által gyártott THT típusjelő hőtıtorony családra általánosan

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR KIEGÉSZÍTİ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA 2011 TARTALOMJEGYZÉK Bevezetı rendelkezések... 5 1. A munkavédelmi szabályzat célja, feladata... 5 2. A Kari Munkavédelmi

Részletesebben

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének. 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e. a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testületének 30/2004. (VIII. 19.) r e n d e l e t e a helyi hulladékgazdálkodási tervrıl Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015. PMD 7 OBJ_BUCH-1986-003.book Page 1 Tuesday, July 7, 2015 12:14 PM EEU EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.07) T / 202

Részletesebben

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL

KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL KIVONAT AZ INTÉZMÉNYI HÁZIRENDBİL A Házirend a kollégium belsı életét szabályozza. Hatályos a kollégium egész területén, az intézmény által szervezett és a Pedagógiai programban meghatározott kollégiumon

Részletesebben

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269.

2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. 2011/7. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 269. ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM A MEGYEI KÖZGYŐLÉS HATÁROZATAI száma 80/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 81/2011. (IV. 29.) MÖK határozat 82/2011.

Részletesebben

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPSZABÁLY ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az egyesület neve: Szöllısi József Rádióklub. Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Berkes ltp. 40. Mőködési területe: a Magyar Köztársaság területe. Az egyesület önkormányzati

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben)

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlésének 53/2004.(XI.30.) Kgy. rendelete az egyes helyi közszolgáltatások ellátásáról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése a hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya

10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet. A rendelet hatálya A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 10/2003. (VII. 11.) KvVM rendelet az 50 MW th és annál nagyobb névleges bemenı hıteljesítményő tüzelıberendezések mőködési feltételeirıl és légszennyezı

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker.

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. STC1815 STC1820 STC1820D 511112-96 SK. Preložené z pôvodného návodu. www.blackanddecker. Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 511112-96 SK Preložené z pôvodného návodu www.blackanddecker.eu STC1815 STC1820 STC1820D 2 3 4 Použitie výrobku Vaša strunová kosačka Black & Decker je určená

Részletesebben

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním GAMME SOL Függőleges csukású nehéz X tárcsa Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním MEGALINER XM 140-280 LE/KS A MEGALINER a JEAN DE BRU által konstruált függőleges csukású nehéztárcsa. Robosztus

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS a Kbt. 251. (2) bekezdés szerinti egyszerő közbeszerzési eljárásban 1) Az ajánlatkérı neve: Balatonboglár Város Önkormányzata kapcsolattartó: Gáspár László címe: 8630 Balatonboglár,

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Debreceni. Kirendeltség Hatósági Osztály. Kelemen Gergı tő. fhdgy. 06-30-235-8004 Gergo.kelemen@katved.gov.hu

Debreceni. Kirendeltség Hatósági Osztály. Kelemen Gergı tő. fhdgy. 06-30-235-8004 Gergo.kelemen@katved.gov.hu Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági Osztály Kelemen Gergı tő. fhdgy. 06-30-235-8004 Gergo.kelemen@katved.gov.hu 2 Tőzvédelem 1996. évi XXXI. törvény a tőz elleni védekezésrıl, a mőszaki

Részletesebben

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS

A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS A. 2/2008. MÜK Eln. AJÁNLÁS az ügyvédek, az alkalmazott ügyvédek, az ügyvédjelöltek, a külföldi jogi tanácsadók és az európai közösségi jogászok igazolványával összefüggıen ellátandó feladatokról I. AZ

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

BIZTONSÁGI ADATLAP. 10, 37, 51/53, 65, 66, R67 64742-82-1 265-185-4 nafta (petróleum) <1 Xn, N hidroszulfurizált, nehéz 10, 51/53, 65, 66, R67

BIZTONSÁGI ADATLAP. 10, 37, 51/53, 65, 66, R67 64742-82-1 265-185-4 nafta (petróleum) <1 Xn, N hidroszulfurizált, nehéz 10, 51/53, 65, 66, R67 1. oldal A kiállítás kelte: 2008. április 21. BIZTONSÁGI ADATLAP 1. Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A készítmény neve: Carsystem KS-2100 fehér/világos-tömítı Gyártó cég neve:

Részletesebben

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5

TEMADUR EFFECT EXTRA Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 Kiállítás kelte: 2009. 06. 26. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: Termékkód: 990 2588 Felhasználás: festékiparban, festék adalék szerkezeti

Részletesebben

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok):

Postai irányítószám: 9724. Ország: Magyarország Kapcsolattartási pont(ok): AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás [x] Árubeszerzés [ ] Szolgáltatás [ ] Építési koncesszió [ ] A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki A hirdetmény kézhezvételének

Részletesebben

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1.1.A Szabályzat hatálya A szabályzat hatálya kiterjed az iskola igazgatójára, vezetı beosztású alkalmazottaira, minden alkalmazottjára, továbbá az intézmény tanulóira. E Szabályzat

Részletesebben

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA

JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA JACIR HŐTİTORONY ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI ÚTMUTATÓJA KS/ATM KOMPACT SOROZATOK, medencével 1. ÜZEMBE HELYEZÉS 1.1 Mőveleti sorrend Elıször is ellenırizze, hogy tele van a medence, és nem áll fenn

Részletesebben

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet célja. Fogalommeghatározások 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredető rákkeltı anyagok elleni védekezésrıl és az általuk okozott egészségkárosodások megelızésérıl A munkavédelemrıl szóló 1993. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

Fejér Megyei Kormányhivatal

Fejér Megyei Kormányhivatal Fejér Megyei Kormányhivatal Ügyszám: KTF-17409/2015., 38824 /2016. Ügyintézı: Várdai Enikı, Bálint Zsuzsánna Telefon: (22) 514-300, (22) 514-310 Tárgy: Lovászpatona, Pölöskei major 07/7 hrsz.-ú ingatlanon

Részletesebben

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések

1996. évi LVIII. törvény. I. Fejezet. Általános rendelkezések 1996. évi LVIII. törvény a tervezı- és szakértı mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról Az Országgyőlés - a hazai hagyományokat és a fejlett demokráciák gyakorlatát követve - a környezet alakítása,

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. A képviselő-testület 2012. január 12-i rendkívüli ülésére Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı u. 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám:.../2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje

A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje A Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete Ügyrendje 1. Az Intézet 1.1. Az intézet neve: Nyíregyházi Fıiskola Matematika és Informatika Intézete. A továbbiakban: Intézet. 1.2. Az Intézet

Részletesebben

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-65 SK KW900

www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-65 SK KW900 www.blackanddecker.eu 4 3 11 5 6 1 2 8 7 10 9 Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-65 SK KW900 A B C D 2 E F G H 3 I J K 4 Použitie Vaša vrchná frézka Black & Decker je určená na frézovanie

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

Postai irányítószám: 2523

Postai irányítószám: 2523 3. melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT 1. számú melléklete POLLACK MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT Készítette: Fürjes Gáborné Csépányi Ágnes igazgató 2007. 1. Az intézményünkben folyó adatkezelésnek és adattovábbításnak mindenben

Részletesebben

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet

X Ha attól eltérı, kérjük töltse ki az A.II mellékletet 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT NÉMANN VALÉRIA ÁLTALÁNOS ISKOLA GÁDOROS 2 I. rész ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az intézmény elnevezése: Némann Valéria Általános Iskola székhelye: 5932 Gádoros, Iskola u.

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S SÁROSPATAK VÁROS POLGÁRMESTERÉTİL 3950 Sárospatak, Kossuth út 44. Tel.: 47/513-240 Fax.: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Ügyfélfogadás ideje: Hétfı: 8-12 és 13-16, szerda: 8-12 és 13-17 30,

Részletesebben

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY KFT. 1 / 5. oldal

SAINT-GOBAIN CONSTRUCTION PRODUCTS HUNGARY KFT. 1 / 5. oldal B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA (RIDURIT, RIFLEX) ÜVEGSZÁLERİSÍTÉSŐ GIPSZ LAPOK Szinonim elnevezés: Termék kód: - 1.1. Felhasználás (ipari, foglakozásszerő,

Részletesebben

Elkészítés idıpontja: 2008. március 17. Felülvizsgálat idıpontja: 2012. augusztus 21. Verziószám: 2

Elkészítés idıpontja: 2008. március 17. Felülvizsgálat idıpontja: 2012. augusztus 21. Verziószám: 2 B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása:

Részletesebben

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén

MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZAT. Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén A Kodolányi János Fıiskola MUNKAVÉDELMI SZABÁLYZATA (Az SZMSZ 13. számú mellékletét képezi.) Elfogadva a 2005. október 19-i Fıiskolai Tanács ülésén Határozat száma: FT 226/3.8./2005. (IX.19.) 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit.

Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. Ez a biztonsági adatlap megfelel a magyar eloírásoknak, de lehet, hogy nem követi más országokok követelményeit. 1. AZ ANYAG/KÉSZĺTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSĺTÁSA Termék tájékoztató Termék neve

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot.

A Közbeszerzési Döntıbizottság (a továbbiakban: Döntıbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T - ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTİBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.: D.869/18/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról

a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról 7/2000. (VII. 11.) SzCsM rendelet a szociális és családügyi miniszter irányítása alá tartozó államigazgatási szervekre vonatkozó egységes iratkezelési szabályzatról A köziratokról, a közlevéltárakról és

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 21.04.2010 Felülvizsgálat 21.04.2010

1907/2006/EK, 31. cikk szerint. A nyomtatás kelte 21.04.2010 Felülvizsgálat 21.04.2010 oldalszám: 1/7 * 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása A termékkel kapcsolatos anyagok Anyag/készítmény használata Tisztítószer Gyártó/szállító: Mipa AG Mipa Color Kft. Am Oberen

Részletesebben

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI és MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2009 1. Az intézmény fıbb adatai (Alapító Okirat alapján) A költségvetési szerv neve: Sajószentpéteri Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A költségvetési szerv rövidített

Részletesebben

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása

A hegesztési eljárások áttekintése. A hegesztési eljárások osztályozása A hegesztési eljárások áttekintése A hegesztés célja két vagy több, fémes vagy nemfémes alkatrész között mechanikai igénybevételre alkalmas nem oldható kötés létrehozása. A nem oldható kötés fémek esetében

Részletesebben

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá

Hatály: 2009.X.1. - 2010.III.31. Online - 1995. évi LXVI. törvény - a köziratokról, a közlevéltárakról és a magá 1. oldal 1995. évi LXVI. törvény a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelmérıl 1 Az Országgyőlés a történelmi múlt megismerésének elsıdleges forrásául szolgáló, illetıleg a közfeladatok

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai sziget szagelszívókhoz.

Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai sziget szagelszívókhoz. Üzembehelyezési, használati és karbantartási útmutató konyhai sziget szagelszívókhoz. Ref.60806680.29.08.2005 A termék telepítésénél, annak első üzembe helyezése előtt, ellenőrizze a légtechnikai rendszer

Részletesebben

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya

191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A rendelet hatálya A Kormány az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. (1) bekezdés f), i), o), r), u), v) és x) pontjában, valamint a 38. vonatkozásában a szolgáltatási tevékenység

Részletesebben

ROSTEX METAL PRIMER Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5

ROSTEX METAL PRIMER Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5 Kiállítás kelte: 2009. 02. 02. 1/5 BIZTONSÁGI ADATLAP 1. A KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG /VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA A készítmény neve: (Valtti Metal Primer) Termékkód: 006 7550-7553 Felhasználás: festékiparban,

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét

S 62 Lenyelés esetén hánytatni tilos: azonnal orvoshoz kell fordulni és megmutatni az edényzetet vagy a címkét B I ZTONSÁGI ADATLAP 1. SZAKASZ: A KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA 1.1. Termékazonosító: 1.2. A keverék megfelelı azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása: Bioserkentı

Részletesebben

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének. 9/2007. (XI. 05.) rendelete. Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról Csemı Község Önkormányzata Képviselıtestületének 9/2007. (XI. 05.) rendelete Csemı Község Önkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról A Magyar Köztársaság Országgyőlése a többpártrendszerő jogállam,

Részletesebben

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék. Emisszió mérés berendezései Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék Emisszió mérés berendezései 2009 Az emisszió mérés célja A tüzeléstechnikában folyamatszabályozás, illetve környezetszennyezés megállapítása érdekében gyakran elıforduló

Részletesebben

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6

Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 www.blackanddecker.eu Upozornenie! Určené pre domácich majstrov. 504999-72 SK LZR6 2 SLOVENČINA Použitie výrobku Tento výrobok Black & Decker slúži na premietanie laserových lúčov ako pomoc pri použití

Részletesebben

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56.

Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó. Általános keresés: OK. Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám. 2009/57. lapszám. 2009/56. Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2009/57. lapszám 2009/56. lapszám 2009/55.

Részletesebben

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról

7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete. a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 7/2004. (V.1.) önkormányzati rendelete a helyi környezetvédelemrıl, a közterületek és ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról (Egységes szerkezetben

Részletesebben

Biztonsági adatlap 91/155/EGK szerint

Biztonsági adatlap 91/155/EGK szerint oldalszám: 1/7 1 Az anyag/készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása. A termékkel kapcsolatos anyagok.. Anyag/készítmény használata Ragasztóanyag. Gyártó/szállító: Bison International Dr.A.F.Philipsstraat

Részletesebben

ENP-04/BS nıvérhívó. rendszer leírása. (Rövidített változat)

ENP-04/BS nıvérhívó. rendszer leírása. (Rövidített változat) Az ENP-04/BS nıvérhívó rendszer leírása (Rövidített változat) H-3636 Sajógalgóc, Szent István tér 6. H-6600 Szentes, Wesselényi u. 52/A. H-6601, Szentes Pf.: 106 +36 63 400 912 és +36 48 505 241 Fax: +36

Részletesebben

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010

Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 1. oldal, összesen: 5 Árubeszerzésre ir... - 221969-2010 28/07/2010 S144 Tagállamok - Árubeszerzésre irányuló szerzıdés - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás I. II. III. IV. VI. HU-Gönc: Orvosi felszerelések

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI.1509 /2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. november 29-ei ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ

RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRİ 1 / 9 2011.01.26. 15:36 Fıoldal Kapcsolat Honlaptérkép Súgó Általános keresés: OK Közbeszerzési Értesítı Kiválasztott lapszám Legutolsó 5 lapszám Lapszám keresése Keresés a hirdetményekben 2011/11. lapszám

Részletesebben

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162

Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Közbeszerzési Értesítı száma: 2009 / 63 Ajánlatkérı: Balmazújváros Város Önkormányzata Nyertes ajánlattevı: Teljesítés helye: Balmazújváros, Debreceni u. 12. Hrsz.: 5162 Beszerzés tárgya: Építési beruházás

Részletesebben

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal

További információk a következı címen szerezhetık be: Azonos a fent említett kapcsolattartási ponttal/pontokkal AZ EGYSZERŐ ELJÁRÁS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁSA Építési beruházás Árubeszerzés Szolgáltatás Építési koncesszió Szolgáltatási koncesszió X Tisztelt Ajánlattevı! Jelen ajánlattételi felhívás a Kbt. 251. (2)

Részletesebben

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére

Békés Város Képviselı-testületének 2011. május 26-i ülésére Tárgy: A Békési Uszoda mőködésérıl szóló tájékoztató Elıkészítette: Dr. Gulyás Zsuzsanna ig. fıorvos, Perdi Tamás uszodavezetı Egyesített Egészségügyi Intézmény és Rendelıintézet Véleményezı valamennyi

Részletesebben

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024

A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztıbizottsága) tölti ki. irányítószám: 4171 Telefon: 54/474-011. Fax: 54/474-024 3. számú melléklet az 5/2009. (III.31.) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTİ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben