Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt"

Átírás

1 Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

2 Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam o funkciu primátora mesta Komárna. K tomuto rozhodnutiu ma vedie potreba dokončiť dielo, ktoré som započal vo svojom prvom volebnom období, v rokoch , ale ktoré som nestihol dokončiť. V posledných komunálnych voľbách som zvíťazil s programom, ktorý som sa snažil uplynulé roky napĺňať v rámci mojich síl a možností. Som hrdý na mnohé zrealizované projekty, na finančné ozdravenie komárňanskej samosprávy, na uplatňovanie princípov transparentnosti pri používaní verejných prostriedkov, na to, že Komárno je naďalej mestom tolerantného spolužitia dvoch národností. Mojou snahou bolo spájať všetkých, ktorí majú skutočný záujem pracovať pre naše mesto. Ako nezávislý primátor som trpezlivo hľadal podporu v mestskom zastupiteľstve na presadzovanie životne dôležitých záujmov mesta. Našiel som mnohých schopných spolupracovníkov, zapálených lokálpatriotov. Žiaľ, často som sa tiež stretával s opačným prístupom, s nepochopením dobrých zámerov, či dokonca s marením už vynaloženého úsilia. Aj takúto podobu má komunálna politika. Často skutočnú robotu nahrádza nemiestne politikárčenie a stranícke záujmy. Nepatrím však k tým, čo predčasne utekajú z bojiska. Uchádzam sa o Vašu dôveru, pretože dnes sa cítim skúsenejším a pripravenejším na post primátora ako pred štyrmi rokmi. I napriek tomu, že hospodársko-sociálna situácia nášho regiónu nie je najpriaznivejšia, dívam sa do budúcnosti optimisticky, nakoľko Komárno disponuje potenciálom, ktorý môže byť zárukou jeho rozvoja a svetlej budúcnosti. Našu šancu vidím vo vytváraní priaznivých podmienok pre lepší rozvoj podnikateľského prostredia. Investície do dopravnej infraštruktúry (cestnej, vodnej i železničnej) zvýraznia výhodnú polohu nášho mesta nachádzajúceho sa medzi dvoma ekonomicky silnými regiónmi EÚ, Bratislavou a Budapešťou. Veľké možnosti sú pred nami v oblasti cestovného ruchu, kde musíme zúročiť rieku Dunaj a prístav, bohatú históriu, jedinečné historické pamiatky a prírodné danosti regiónu, predovšetkým zdroje geotermálnej vody. Chcem sa zamerať na prípravu ďalších rozvojových projektov a využitie finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ. Pokladám za dôležité ďalšie zveľadenie nášho kultúrneho dedičstva, zlepšenie životných podmienok obyvateľov nášho mesta, rozvoj športu, školstva a sociálnej oblasti. Som presvedčený o tom, že nie je možné čakať so založenými rukami, kto nám čo prinesie, ale naopak musíme prejaviť dostatok vlastnej iniciatívy, nájsť potrebné riešenia pre Komárno a premyslenou, aktívnou politikou ich postupne presadzovať. Som pripravený zrealizovať tieto zámery. S úctou Anton Marek

3 Tisztelt polgárok! Négy év után ismét indulok Komárom város polgármesteri posztjáért. Ezen elhatározásra azért jutottam, mert szeretném befejezni azt a munkát, amit 2011 és 2014 között elkezdtem, de sajnos nem állt módomban befejezni. Az előző választások előtt olyan programmal kértem a bizalmukat, amelyet megválasztásomat követően igyekeztem tartalommal megtölteni. Ez azonban külonböző okok miatt nem volt egyszerű feladat. Büszke vagyok arra, hogy a nehézségek ellenére előreléptünk a város pénzügyi kondíciójának javítása, az átláthatóság és a korrupcció elleni harc, valamint a közpénzek hatékony felhasználása terén. Megelégedéssel tölt el az a tény is, hogy Komárom továbbra is a nemzetiségek közti békés együttélés és tolerancia jó példájának számít. A célom a városért tenni akaró emberek összefogása volt. Független polgármesterként türelemmel igyekeztem elérni a testületet támogatását a város fejlődése szempontjából létfontosságú ügyekben. Sok ügyes, a város feljődéséért tenni akaró munkatársat ismertem meg. Sajnos olyanokkal is találkoztam, akik sok esetben nem a város érdekét tartották szem előtt és ott tettek keresztbe, ahol tudtak. Ez az önkormányzati politika csúnyább arca, amikor a köz szolgálatát felváltja politikai tőkekovácsolás a felesleges szócséplés és pártérdekek. Nem tartozom azonban azok közé, akik megfutamodnak, így ismét kérném az Önök megtisztelő bizalmát, hiszen az eltelt évek tapasztalatai után sokkal felkészültebbnek érzem magam a poszt betöltésére, mint a négy évvel ezelőt. Annak ellenére, hogy a gazdasági és szociális helyzet nem igazán kedvez régiónknak, optimistán nézek a jövőbe, hiszen Komárom óriási potenciállal bír, amely a jövőbeni fejlődés, sőt gazdagodás alapfeltétele lehet. A város esélyét a kitörésre a vállalkozói környezet javításában látom. A közlekedési (közúti, vasúti és vízi) infrastruktúra fejlesztése felértékeli majd városunk kiváló helyzetét a két gazdaságilag jelentős pozsonyi és budapesti régió között. Nagy lehetőség számunkra a turizmus feljesztése is, kihasználva a gazdag történelmi múltat, a kikötőt, a kivételes épített örökség és a természet adta potenciált, amit a hévíz jelent. Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni a további városfejlesztési projektek előkészítésében, amelyeket javarészt uniós forrásból kívánok finanszírozni. Fontos számomra a kultúra, a környezetvédelem, az életkörnyezet, a sport, az iskolaügy és a szociális szféra kellő támogatása. Hiszem, hogy a sorsunk a saját kezünkben van! Ezért meg kell találnunk azokat a megoldásokat, amelyek Komáromot ismét felemelik a gazdaságilag is jelentős városok sorába. Én készen állok e célok megvalósítására. Tisztelettel Anton Marek

4 Program TRANSPARENTNOSŤ Efektívne verejné obstarávanie tovarov a služieb Odpolitizovanie mestských médií Pravidelné informovanie o hospodárení mesta Otvorená komunikácia s občanmi Mestské podniky otvorené kontrole Podporujem iniciatívu Správni kandidáti ( NOVÉ PRACOVNÉ PRÍLEŽITOSTI Maximálna podpora všetkým investíciám a podnikateľom, ktorí zabezpečia vytvorenie nových pracovných miest Využívanie nástrojov na podporu počiatočných investícií a vytváranie nových pracovných miest v zmysle zákona o investičnej pomoci Podpora všetkých firiem, podnikateľov a organizácií zabezpečujúcich zamestnanosť v našom meste a regióne Využívať možnosti zamestnania rozšírením cezhraničnej spolupráce a dobrých vzťahov s mestom Komárom

5 Program ÁTLÁTHATÓSÁG Áruk és szolgáltatások hatékonyabb közbeszerzése A városi médiumok politikamentesítése Rendszeres tájékoztatás a város gazdálkodásáról Nyitottabb kapcsolattartás a polgárokkal Ellenőrizhető városi cégek Támogatom a Megfelelő jelöltek kezdeményezést ( ÚJ MUNKALEHETŐSÉGEK A munkahelyteremtő válalkozók és beruházások maximális támogatása A munkahelyteremtés a beruházási támogatásról szóló törvény értelmében Szükséges szolgáltatásokat biztosító kis- és középvállalkozók segítése Munkavállalás elősegítése a határon átnyúló együttműködési programok és a két város közti kiváló kapcsolatok révén

6 SOCIÁLNA OBLASŤ Vybudovať núdzové bývanie pre týrané matky s deťmi a rodičov s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie Zriadenie Komunitného centra v mestskej časti Veľký Harčáš Podpora vzniku ďalších chránených dielní a chránených pracovísk Zriadenie nocľahárne pre bezdomovcov Podporiť stravovanie dôchodcov s najnižšími dôchodkami Rozvoj a rozšírenie opatrovateľskej služby v prirodzenom domácom prostredí Podpora terénnej sociálnej práce a prepravnej služby ZÁKLADNÁ INFRAŠTRUKTÚRA Výstavba nových protipovodňových opatrení Postupná rekonštrukcia verejného osvetlenia na efektívne LED osvetlenia Rozširovanie kanalizačnej siete Postupná rekonštrukcia mestskej komunikačnej siete a chodníkov Dobudovanie chýbajúcich parkovacích miest Dobudovanie a rozšírenie nového trhoviska v centre mesta DOPRAVA Realizácia výstavby nového cestného mostu cez Dunaj (apríl 2016 apríl 2018) Príprava dopravných riešení na odklon časti dopravy mimo centra Dobudovať moderné a bezpečné komunikácie, kruhové objazdy Vybudovanie cyklotrasy do Novej Stráže Podpora mestskej hromadnej dopravy Zachovanie pešej zóny v súčasnej podobe Regulácia taxislužieb na území mesta

7 SZOCIÁLIS SZFÉRA Szükségszállás a családi erőszak áldozatainak és azon gyermekes családoknak, akiknek nincs hol lakniuk Segítségnyújtás a harcsási közösségi központ kialakításában További védett munkahelyek létesítése Éjszaki melegedő az utcára kényszerült hajléktalanok számára Étkeztetési támogatás a kisnyugdíjasok számára A házi ápolószolgálat széleskörű biztosítása A szociális terepmunka és szociális taxiszolgálat támogatása ALAPINFRASTRUKTÚRA Új árvízi és belvízi védművek kiépítése A közvilágítás fokozatos felújítása takarékosab LED-égőkre cserélése A városi csatornarendszer bővítése A város útjai és járdái fokozatos felújítása A hiányzó parkolóhelyek pótlása Az új városi piac befejezése és fejlesztése KÖZLEKEDÉS Az új Duna-híd megépítése (április 2016 április 2018) A teherforgalom a belvárosból való elterelésének előkészítése Modern és biztonságos közlekedési csomópontok és körforgalmak kiépítése A Komárom Őrsújfalu közti kerékpárút kiépítése A városi tömegközlekedés támogatása A belváros sétálóövezetének megtartása jelenlegi állapotában Taxiszolgáltatás szigorúbb szabályozása

8 ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Uplatniť nové protipovodňové opatrenia na všetkých kritických miestach Vytvorenie integrovaného systému odpadového hospodárstva - triedenie zložiek komunálnych odpadov Revitalizácia mŕtveho ramena ako oddychovej zóny a prírodného kúpaliska (pravidelné sprietočnenie ramena) Ďalšie rekreačné využitie vodnej plochy štrkoviska v Kave Zvýšená starostlivosť o parky a mestskú zeleň Boj proti komárom včasným monitoringom, leteckými aplikáciami v kombinácii s pozemnými postrekmi ŠKOLSTVO Zabezpečiť kvalitné podmienky pre fungovanie materských a základných škôl Dôstojné podmienky pre pedagogických pracovníkov a zamestnancov školstva Zlepšenie energetickej hospodárnosti školských budov (zateplenie, výmena okien) Pravidelná údržba školských budov, modernizácia technologických zariadení a vybavenia škôl

9 KÖRNYEZETVÉDELEM Hatékony árvízvédelem a kritikus helyeken Integrált szelektív kommunális hulladékgyűjtési rendszer kialakítása és hatékonyságának növelése A Holt-Vág revitalizációjával a tavat pihenőövezetként használni fürdési lehetőséggel (természetes átfolyás rendszeres biztosítása) A kavai Kavicsos rekreációs kihasználása A városi zöldövezetek, parkok hatékonyabb karbantartása A szúnyogok elleni harc folytatása monitoring, földi és légi permetezés ISKOLAÜGY Az óvodák és alapiskolák megfelelő működéséhez szükséges feltételek megteremtése Méltó munkakörülmények megteremtése a pedagógusok és az iskolaügyben dolgozók számára Az energetikai hatékonyság szem előtt tartása (épületszigetelés, nyílászáró-csere) Az iskolaügyi épületek karbantartása, technológiai modernizálása és felszereltségének bővítése

10 ŠPORT Naďalej všestranná podpora všetkým športovým odvetviam a ich primeraná finančná podpora zo strany mesta Podpora mládežníckemu športu a budovanie detských ihrísk a športovísk Vypracovanie zámeru na výstavbu nového zimného štadiónu a krytej plavárne Oprava a rekonštrukcia športových stavieb a zariadení Dobudovanie športovísk CESTOVNÝ RUCH Medzinárodná a regionálna spolupráca na podporu cestovného ruchu Obnova kultúrnych pamiatok a historických budov Modernizácia a rekonštrukcia termálneho kúpaliska s geotermálnym využitím na liečebnú kúpeľnú starostlivosť Nové služby v cestovnom ruchu a agroturistike (osobný prístav rekreačných lodí, Podunajská vínna cesta,...) Lepšia informovanosť o možnostiach rekreácie a turistiky Sprístupnenie pevnostného systému Sprístupnenie sútoku Váhu s Dunajom pre návštevníkov mesta

11 SPORT A város részéről minden komáromi sportágnak megfelelő támogatásnyújtás A gyermek- és serdülőkori sporttevékenység támogatása és új játszóterek és sportpályák létesítése Tervdokumentáció kidolgozása az új téli stadion és fedett uszoda megépítésére (uniós forrásból) A sportlétesítmények felújítása és javítása Sportlétesítmények létesítése és bővítése TURIZMUS Nemzetközi és regionális együttműködés az idegenforgalom összehangolása terén Történelmi épületeink és műemlékeink védelme és felújítása A termálfürdő felújítása gyógyfürdőkénti és geotermális kihasználásával (uniós forrásból) Új idegenforgalmi és agroturisztikai szolgáltatások nyújtása (rekreációs hajókikötő,...) Hatékonyabb tájékoztatás a rekreációs és turisztikai lehetőségekről Az erődrendszer látogathatóvá tétele A Spicc (a Duna és a Vág összefolyásánál) megközelíthetővé tétele

12 ROZVOJ Nový Územný plán mesta prepojený so strategickými zámermi Nitrianskeho samosprávneho kraja Prípravy premiestnenia nákladného prístavu a vytvorenia logistického centra vo východnej časti mesta Dokončiť dopravné prepojenie medzi SR a Maďarskom nový most Prehlbovať a rozširovať všestrannú regionálnu a cezhraničnú spoluprácu Rozvoj okrajových častí mesta BEZPEČNOSŤ Posilnenie vplyvu mestskej polície a zvýšenie odbornosti a prístupu MsP k plneniu svojich povinností Personálne a materiálne posilnenie riadiacich zložiek Mestskej polície Ďalšie rozširovanie kamerového systému Nepretržitá 24-hodinová služba s hliadkami a zvýšenie aktivít zameraných na prevenciu voči protiprávnemu konaniu

13 VÁROSFEJLESZTÉS Új területrendezési, városfejlesztési terv kidolgozása és összehangolása a Nyitrai megyei fejlesztési tervvel Koncepció kidolgozása a teherkikötő áthelyezésére és egy új kikötő és logisztikai központ kialakítására a keleti városrészben A Szlovákia és Magyarország közti Duna-híd befejezése A sokoldalú regionális és határon átnyúló együttműködés elmélyítése Komárom külterületeinek hatékony fejlesztése KÖZBIZTONSÁG A városi rendőrség hitele és szakmaisága megerősítése A városi rendőrség vezetésének hatékonyabbá tétele és a személyi és felszerelésbeli megerősítése A városi kamerarendszer további fejlesztése 24 órás őrjárat-szolgálat és a bűnmegelőzés hatékonyabbá tétele

14 ČISTOTA Lepšia starostlivosť o zeleň a parky Zvýšená starostlivosť o údržbu detských ihrísk a pieskovísk Čistejšie ulice a priestranstvá Operatívnejšia zimná údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev Uplatňovanie fotopascí na odhaľovanie pôvodcov nelegálnych skládok a prísnejšie postihovanie ich pôvodcov KULTÚRA Podpora kultúrnych aktivít smerujúcich k posilneniu identity Komárna Uskutočňovanie kultúrno-spoločenských podujatí na profesionálnej úrovni Zatraktívnenie podujatí určených pre širokú verejnosť (Ondrejský jarmok, Komárňanské dni, festival Lake Up,...)

15 TISZTASÁG Megfelelőbb törődés a zöldövezetekkel és parkokkal A játszóterek és homokozók hatékonyabb karbantartása Az utak és közterületek megfelelőbb tisztán tartása Hatékonyabb téli út- és közterületkarbantartás Fotócsapdák alkalmazása az illegális szemétlerakatok helyén és a szemetelők szigorúbb büntetése KULTÚRA A komáromi identitást megtartó és építő rendezvények támogatása A kulturális rendezvények és fesztiválok színvonalának növelése A nagyközönség számára szervezett rendezvények vonzóbbá tétele (András-napi vásár, Komáromi Napok, Lake Up Fesztivál,...)

16 Pokračujme spolu! Viem, kde som bol úspešný, viem, čo ešte treba urobiť. 5. Folytassuk együtt! Tudom hol voltam sikeres, tudom mit kell még tenni.

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Tegnap Ma Holnap elképzeléseink / álmaink. Včera Dnes Zajtra naše predstavy / naše sny. Komárom Komárno

Tegnap Ma Holnap elképzeléseink / álmaink. Včera Dnes Zajtra naše predstavy / naše sny. Komárom Komárno Tegnap Ma Holnap elképzeléseink / álmaink Včera Dnes Zajtra naše predstavy / naše sny Komárom Komárno 2 Előszó Szép városunk több száz éve uralja a Vág és a Duna összefolyását. Tűzvészek, árvizek, háborús

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 Ján Oravec: Vlaňajší rok bol jeden z najťažších Udalosti roku 2009 spôsobili veľa problémov aj pre samosprávy. Štúrovo i napriek tomu

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Potenciálni investori rokovali s poslancami

Potenciálni investori rokovali s poslancami Ž M e s t s k é n o v i n y júl-august 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Toto leto hodnotím ako kľúčové. Do septembra sa rozhodne o ceste Želiezoviec nielen

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS

BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA ITS 2016. MÁRCIUS BALKÁNY VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA Készült Balkány Város Önkormányzata megbízásából Készítette: MEGAKOM

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Séta a Nyitra-parton a novemberi nyárban

Séta a Nyitra-parton a novemberi nyárban AZ ÉRSEKÚJVÁRI POLGÁROK HETILAPJA XX. évfolyam 46. szám 2010. november 19. Díjmentes Séta a Nyitra-parton a novemberi nyárban Fotó: Szabó Péter 2010. november 27-én tiszteljenek meg bizalmukkal, karikázzák

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014

Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 Ráckeve Város Gazdasági Programja 2011-2014 2 1.BEVEZETŐ A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény előírásai szerint az önkormányzatoknak Gazdasági Programot (továbbiakban: Program) kell készíteni.

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

Mitől jó egy iskola? Je šanca na dlhodobé riešenie otázky bezdomovcov. A nyárhoz képest jobb a helyzet Ollétejeden

Mitől jó egy iskola? Je šanca na dlhodobé riešenie otázky bezdomovcov. A nyárhoz képest jobb a helyzet Ollétejeden október10. 10.00 - tól: X. TARKA LEPKE BÁBFESZTIVÁL a Városi Művelődési Központban 10. októbra od 10 hod.: X. BÁBKOVÝ FESTIVAL PESTRÝ MOTÝĹ v Mestskom kultúrnom stredisku Megjelenik kéthetente Vychádza

Részletesebben

Megnyílt az Aquasziget

Megnyílt az Aquasziget Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVI. ročník www.sturovo.sk 2005/11 és Vidéke Megnyílt az Aquasziget Családias hangulatban, ünnepélyes külsőségek között, tüzijáték kiséretében adták át a nagyközönségnek

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV

Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV Ikaros MANUÁL TVORBY REGIONÁLNYCH OPERAČNÝCH PLÁNOV Košice, máj 2006 Projekt IKAROS je financovaný z prostriedkov Spoločného fondu malých projektov PHARE

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor

Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Idegenforgalmi fejlesztési lehetőségek Pozsony környékén Lelkes Gábor Bevezetés A modern társadalomban növekszik a szabadidő aránya, az idegenforgalom az egyik leggyorsabban fejlődő gazdasági ágazat (a

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

Városi fotópályázat finisben

Városi fotópályázat finisben DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK 2009. OKTÓBER 23-ÁN, AZ 1956-OS FORRADALOM 53. ÉVFORDULÓJÁN: 14.30 ó.: Szentmise 16.00 ó.: Koszorúzás Ünnepi megemlékezés a diktatúra áldozatainak emlékművénél

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája

Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája Devecser város integrált településfejlesztési stratégiája II. STRATÉGIA KDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 Közép-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés a kis- és középvárosokban Integrált Településfejlesztési

Részletesebben

A hivatalvezető beszámolója

A hivatalvezető beszámolója www.kralovskychlmec.sk A hivatalvezető beszámolója Milyen ter ervei ei vannak a vár árosnak a beruházások terén 2008-ban? A város alapvető tervezési eszköze a költségvetés. Sajnos a 2008-as évre szóló

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Antiklakás programot!

Antiklakás programot! Fórum MI TÖRTÉNIK A HAZAI LAKÁSÁLLOMÁNNYAL? MERRE A KIÚT, VAN-E MEGHATÁROZHATÓ KIÚT A MŰEMLÉKI LAKÓÉPÜLETEKET ÉS AZ ÚJ ÉPÍTÉSŰ INGATLANOKAT EGYARÁNT ÉRINTŐ GAZDASÁGI PROBLÉMÁK KÖRÉBŐL. LETENYEI LÁSZLÓ

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK

LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK LEGFONTOSABB MEGÁLLAPÍTÁSOK A megvalósíthatósági tanulmány célja Megvalósíthatósági tanulmány: döntéstámogató elemzés A pályázati kiírásnak megfelelően feladatunk egy olyan átfogó elemzés elkészítése,

Részletesebben

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0

Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Debrecen Megyei Jogú Város Településfejlesztési Koncepciója és Integrált Településfejlesztési Stratégiája 2014-2020 Településfejlesztési Koncepció munkaanyag v1.0 Készítette: Euro Régió Ház Kft. INNOVA

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZÕDÉS Dávod Község szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás projekthez kapcsolódó tervezõi tevékenységek ellátása vállalkozási szerzõdés keretében Dávod Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal 6524 Dávod, Dózsa

Részletesebben

Dunaharaszti Város Önkormányzata

Dunaharaszti Város Önkormányzata TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ Képviselő testületi jóváhagyásra 2016. február 01. Urban Lis Stúdió Kft. Cím: 1031 Budapest, Kadosa utca 19 21. Tel: +36 1 242 2257 Fax: +36 1 242 2257 E mail: urbanlis@urbanlis.hu

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2015. április 30-i ülésére VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 VESZPRÉM, MEGYEHÁZ TÉR 1. TEL.: (88)545-011, FAX: (88)545-012 E-MAIL: MOKELNOK@VPMEGYE.HU Szám: 02/137-14/2015 E L Ő T E R J E S Z T É S a Veszprém

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS I KONCEPCIÓJA GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GOMBA 2008. OKTÓBER

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS I KONCEPCIÓJA GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GOMBA 2008. OKTÓBER GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS I KONCEPCIÓJA GOMBA 2008. OKTÓBER Jóváhagyta Gomba Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 138/2008. (X.30.) sz. határozattal Gomba, 2008. október

Részletesebben

Reštaurácia hotela Korzo v novom

Reštaurácia hotela Korzo v novom Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVI. ročník 3. číslo 12. február 2016 nepredajné Novovital otvoril novú saunu a masáže Chce sem prilákať aj pôvodných návštevníkov Reštaurácia hotela Korzo v novom

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca VIII. rocník, október 2007 Z obsahu Dňom 25. 9. 2007 bola z funkcie prednostky Mestského úradu (MsÚ) primátorom odvolaná ING. DIANA CSICSMA- NOVÁ. 3. str. M e s t

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019.

Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. melléklet a 14/2015.(II. 10.) képviselő-testületi határozathoz Hidegség Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019. 2 A településfejlesztési politika célkitűzései Az Önkormányzat célja az esztétikus,

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata:

GÉPI HANG ÉRTÉSE Elérhető pontszám: 10 pont. A hanganyag írott változata: A hanganyag írott változata: ARMA vizsga,, 2. feladat. Hallgassa meg a következő 10 idegen nyelvű kérdést vagy állítást, és karikázza be a mellékelt feladatlapon a hozzájuk kapcsolódó helyes választ. Minden

Részletesebben

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA

A SZEKSZÁRD-TOLNAI KISTÉRSÉG KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŐVELİDÉSI STRATÉGIÁJA ÉS RÖVIDTÁVÚ OPERATÍV PROGRAMJA Munkaanyag 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS...2 HELYZETELEMZÉS...3 A KISTÉRSÉG KÖZMŐVELİDÉSI HELYZETE...10 SWOT elemzés...18 Problémafeltárás...20

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 3/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 3/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 3/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Turisztikai Koncepciójának Intézkedési Tervéről A Közgyűlés 1.) az előterjesztést megtárgyalta és azt elfogadja. 2.)

Részletesebben

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai

GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai GÖDÖLLŐI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA és annak munkaerő-piaci vonatkozásai Kovács Gergő Péter kistérségi referens Gödöllő Város Polgármesteri Hivatal Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Részletesebben

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről

Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Jelentés a turizmus 2010. évi teljesítményéről Központi Statisztikai Hivatal 2011. szeptember Tartalom Bevezetés... 2 1. A turizmus főbb gazdasági mutatói... 2 A turizmus gazdasági környezete... 2 A turizmusban

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

Pozastavenie výroby papiera od marca, ale viac nádejných záujemcov. Kapós a párkányi papírgyár

Pozastavenie výroby papiera od marca, ale viac nádejných záujemcov. Kapós a párkányi papírgyár XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/02 Kapós a párkányi papírgyár Március közepétől nem gyártanak papírt Párkányba Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Smurfit Kappa vállalat

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

NEMESKÉR K Ö Z S É G

NEMESKÉR K Ö Z S É G NEMESKÉR K Ö Z S É G ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2014-2019. évre Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX.

Részletesebben

Megújult a városi újság

Megújult a városi újság z Megújult a városi újság Tisztelt királyhelmeciek! Megújult tartalommal és dizájnnal jelentkezik a városi újság. Külsejében és tartalmában is frissült városunk lapja, a Királyhelmeci Nézetek, mely továbbra

Részletesebben

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním GAMME SOL Függőleges csukású nehéz X tárcsa Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním MEGALINER XM 140-280 LE/KS A MEGALINER a JEAN DE BRU által konstruált függőleges csukású nehéztárcsa. Robosztus

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca! z Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca! A napsugarak ereje mostanra simogató meleggé szelídült, s az egyre hûvösödõ reggelek jelzik

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben