Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel"

Átírás

1 Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban 5 Dolgozat elektronikus feltöltése 6 Metaadatok evidálása a) kulcsszavak 7 Licencszerződés evidálása CRZP-vel 8 Licencszerződés evidálása egyetemmel 9 Becsületbeli nyilatkozat evidálása (nem mindenkinek) 10 Munka véglegessé jelölése (finálna) 11 Licencszerződések nyomtatása 2-2 pld.-ban, aláírás 12 Dolgozat beköttetése 2 pld.-ban b) absztraktok c) oldalszám 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel 14 Eredetvizsgálat (KO) eredményének megtekintése (AIS-ban) 15 Bírálatok megtekintése (AIS-ban) 16 Dolgozat megvédése b) licencszerződés Formai követelmények a 7/2011-es rektori irányelv szerint (Smernica rektora č. 7/2011). Letölthető az AIS2 Adminisztratív alrendszeréből az UJS legislatíva Smernice, príkazy mappából, valamint az egyetem honlapjáról (Dokumenty Príkazy a smernice rektora) Egynyelvű vagy kétnyelvű minta a borítóra, előlapra a rektori irányelv mellékletében található.

2 Amit a licencszerződéssel kapcsolatban tudni kell: (központi anyagból átvett szlovák nyelvű segédanyag) Licenčná zmluva pre CRZP. Práce sa majú sprístupňovať na základe súhlasu autora, ktorým je licenčná zmluva uzatvorená medzi autorom a štátom (zastúpeným príslušnou vysokou školou). Uzatvorenie licenčnej zmluvy je novou podmienkou umožnenia obhajoby záverečnej práce, ktorá dopĺňa doterajšie povinné zasielanie práce do registra na kontrolu miery originality. To sa netýka prác, ktoré boli vydané pred ich zaslaním do registra. Licenčná zmluva s vysokou školou. Na sprístupnenie prác aj prostredníctvom webového sídla vysokej školy (napr. stránka akademickej knižnice) je potrebná licenčná zmluva, v ktorej autor udelí licenciu vysokej škole. V návrhu licenčnej zmluvy autor vypĺňa rozsah udeľovanej licencie, a to údaje o odkladnej lehote (informačný systém umožní vybrať maximálne 36-mesačnú odkladnú lehotu, a to vyplnením čísla) a o použití technologických prostriedkov, ktoré zabraňujú prácu ukladať a tlačiť. Ak autor povolí sprístupnenie bez použitia technologických prostriedkov, práca sa zverejní ako.pdf súbor. Ak sa práca požaduje zverejniť s použitím technologických prostriedkov, dodaný.pdf súbor

3 bude sprístupnený prostredníctvom špeciálnej prehliadačky ako listovateľné obrázky strán so zníženým rozlíšením DPI, t.j. nevhodné pre tlač a uchovávanie. Ak autor v návrhu licenčnej zmluvy označí odkladnú lehotu viac ako 12 mesiacov, musí získať súhlasné vyjadrenie dekana s predĺžením odkladnej lehoty. Ak sa vysoká škola rozhodne, že licenčné zmluvy budú uzatvárané v listinnej podobe, autor po vyplnení rozsahu licencie vygeneruje.pdf verziu zmluvy, ktorú 2x vytlačí, každý exemplár podpíše a doručí vysokej škole. Návrh licenčnej zmluvy zasiela autor vysokej škole a rovnako vysoká škola ju v mene SR uzatvára. Ak je pri obhajobe práce použitá neverejná dokumentácia (napr. obchodné tajomstvo), táto dokumentácia nie je súčasťou práce, nezasiela sa do registra a nesprístupňuje sa. Tým, že nie je súčasťou práce, na túto neverejnú dokumentáciu sa nevzťahujú ani ustanovenia o kvalifikačných prácach podľa zákona o knižniciach. Odporúča sa, aby neverejnú dokumentáciu autor nahrával na lokálne úložisko z dôvodu jej lepšej prístupnosti vedúcemu záverečnej práce, konzultantovi, či v súvislosti s vyjadrovaním sa k predĺženiu odkladnej lehoty.

4 HALLAGTÓ FELJELENTKEZÉSE ZÁRÓDOLGOZAT TÉMÁJÁRA (központi segédanyag alapján) A hallgató a záródolgozat témameghatározására a VSES017 Tanulmány, beiratkozási lapok, záródolgozatok, államvizsgák (Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky) applikáción keresztül jelentkezik. A megnyíló ablakban a Záródolgozatok könyvjelzőt kell megnyitni. A lehet a jóváhagyott témák közül választani, feljelentkezni. ikon segítségével A különböző szűrők segítségével szűkíthetjük a kínálatot: Stredisko (Tanszék) Vedúci / školiteľ (Témavezető) Študijný odbor (tanulmányi szak) Študijný program (Tanulmányi program) Podprogram (Alprogram) Csak arra témára jelentkezhet fel a hallgató, amely az ő tanulmánya számára van kiírva és jóváhagyva.

5 Záródolgozatra való jelentkezési lap nyomtatása

6 ZÁRÓDOLGOZAT LEADÁSA (központi segédanyag alapján) 1 Dolgozat betöltése, licencszerződés evidálása, hozzáférés evidálása, absztraktok, dokumentumok nyomtatása A hallgató a hozzá rendelt témához feltölti magát a dolgozatot, evidálja a licencszerződést, ill. a dolgozat hozzáférésének megtagadását, evidálja az absztraktot, megjelöli a dolgozatot végleges állapotúra. Ahhoz, hogy a dolgozat elküldhető legyen a CRZP felé, szükséges végleges állapotúra jelölni. Ennek a megjelölésnek feltétele a dolgozat pdf formátuma (nem szkennelt!), a beevidált licencszerződés, és az absztraktok. Az absztrakt a munka nyelvén és másodlagos nyelvén van evidálva. A munka véglegessé jelölése esetén a rendszer figyelmeztet a hiányosságokra, és nem engedi a véglegessé jelölést. Miután a hallgató véglegessé jelölte a dolgozatot, az adott témához már nem lehet aktualizálni a dolgozatot, a licencszerződést, sem az absztraktokat. A rendszer ezt ellenőrzi, és figyelmeztet erre a megszorításra, így a hallgató eldöntheti, folytatja-e a műveletet. A licencszerződés részleteinek megtekintése, nyomtatása csak végleges állapotban lehetséges. 2 Dolgozat feltöltése A hallgató a dolgozatot a VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky applikáción keresztül tölti fel. 2 1 kép VSES017 Dolgozat feltöltése

7 2 2 kép VSES020 Dolgozat feltöltése 3 Licencszerződések evidálása, hozzáférés megtagadásának indoka, absztraktok, kulcsszavak, oldalszám, becsületbeli nyilatkozat, dolgozat véglegessé jelölése 3 1 kép VSES020 Dolgozat licencszerződésének beevidálása

8 Amennyiben a dolgozat, vagy annak egy része már volt publikálva, a rendszerbe szükséges beevidálni egy becsületbeli nyilatkozatot a dolgozat kiadásáról. A becsületbeli nyilatkozat a következő információkat tartalmazza: mikor volt a dolgozat publikálva (CRZP küldés előtt vagy után), milyen terjedelemben (ha csak részben, akkor fel kell tüntetni az oldalszámokat), milyen publikációban. Az így bejegyzett információk a dolgozattal együtt lesznek elküldve. A dolgozatot véglegessé jelölni csak a CRZP felé megkötött licencszerződés és az absztraktok evidálása után lehet. Végleges állapotú dolgozat licencszerződését és absztraktját már nem lehet aktualizálni. A hallgató köteles licencszerződést kötni a Szlovák Köztársasággal, melyet az egyetem képvisel. Ez a szerződés felhatalmazza a CRZP-t a dolgozat nyilvánosságra bocsártására. Ha a dolgozat szerzője a licencszerződésben több mint 12 hónap türelmi időt kér (odkladná lehota), a kért türelmi idő indoklását is be kell evidálnia. A maximális türelmi idő 36 hónap lehet. A licencszerződés evidálásakor a rendszer bejegyzi a licencszerződés kialakításának dátumát, mely a nyomtatott dokumentumon is fel van használva. Mivel az egyetem is közzé szeretné tenni a dolgozatokat az egyetemi könyvtáron keresztül, ezért szükséges az egyetemmel is licencszerződést kötni. Ennek a licencszerződésnek beevidálása is feltétele a véglegessé jelölésnek. Ha a hallgató licncszerződést köt az egyetemmel, ahhoz, hogy a dolgozatot véglegessé tudja jelölni, mindkét licencszerződést (CRZP-vel és egyetemmel) szükséges beevidálni.

9 4 Dokumentumok nyomtatása 4 1 kép VSES020 Dokumentumok nyomtatása A licencszerződések nyomatása és a hozzáférés megtagadásának nyomtatása csak végleges állapotú dolgozatoknál lehetséges.

10 Číslo študijného odboru Tanulmányi szak száma Skratk a Názov študijného programu číslo študijného odboru AJ-HIdb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie 7822 AJ-HIdm Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie 7822 AJ-HIeb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie 7822 AJ-HIem Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a histórie 7822 AJ-Idb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky 7822 AJ-Idm Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky 7822 AJ-Ieb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky 7822 AJ-Iem Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a informatiky 7822 AJ-Kdb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky 7822 AJ-Kdm Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky 7822 AJ-Keb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky 7822 AJ-Kem Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a katechetiky 7822 AJ-NJdb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7822 AJ-NJdm Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7822 AJ-NJeb Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7822 AJ-NJem Učiteľstvo anglického jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7822 B-AJdb Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry 7801 B-AJeb Učiteľstvo biológie a anglického jazyka a literatúry 7801 B-HIdb Učiteľstvo biológie a histórie 7801 B-HIeb Učiteľstvo biológie a histórie 7801 B-Idb Učiteľstvo biológie a informatiky 7801 B-Ieb Učiteľstvo biológie a informatiky 7801 B-Mdb Učiteľstvo biológie a matematiky 7801 B-MJdb Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry 7801 B-MJeb Učiteľstvo biológie a maďarského jazyka a literatúry 7801 B-NJdb Učiteľstvo biológie a nemeckého jazyka a literatúry 7801 B-SJdb Učiteľstvo biológie a slovenského jazyka a literatúry 7801 HI-SJdm Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 7813 HI-SJem Učiteľstvo histórie a slovenského jazyka a literatúry 7813 CH-AJdb Učiteľstvo chémie a anglického jazyka a literatúry 7807 CH-Bdb Učiteľstvo chémie a biológie 7807 CH-Idb Učiteľstvo chémie a informatiky 7807 CH-Mdb Učiteľstvo chémie a matematiky 7807 CH-MJdb Učiteľstvo chémie a maďarského jazyka a literatúry 7807 I-HIdb Učiteľstvo informatiky a histórie 7808 I-HIdm Učiteľstvo informatiky a histórie 7808 I-HIeb Učiteľstvo informatiky a histórie 7808 I-HIem Učiteľstvo informatiky a histórie 7808 I-SJdm Učiteľstvo informatiky a slovenského jazyka a literatúry 7808 I-SJem Učiteľstvo informatiky a slovenského jazyka a literatúry 7808 K-HIdb Učiteľstvo katechetiky a histórie 7868 K-HIdm Učiteľstvo katechetiky a histórie 7868

11 K-HIeb Učiteľstvo katechetiky a histórie 7868 K-HIem Učiteľstvo katechetiky a histórie 7868 K-Idb Učiteľstvo katechetiky a informatiky 7868 K-Idm Učiteľstvo katechetiky a informatiky 7868 K-Ieb Učiteľstvo katechetiky a informatiky 7868 M-AJdb Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry 7809 M-AJdm Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry 7809 M-AJeb Učiteľstvo matematiky a anglického jazyka a literatúry 7809 M-HIdb Učiteľstvo matematiky a histórie 7809 M-HIdm Učiteľstvo matematiky a histórie 7809 M-HIeb Učiteľstvo matematiky a histórie 7809 M-Idb Učiteľstvo matematiky a informatiky 7809 M-Idm Učiteľstvo matematiky a informatiky 7809 M-Ieb Učiteľstvo matematiky a informatiky 7809 M-Kdb Učiteľstvo matematiky a katechetiky 7809 M-Kdm Učiteľstvo matematiky a katechetiky 7809 M-Keb Učiteľstvo matematiky a katechetiky 7809 M-MJdb Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry 7809 M-MJdm Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry 7809 M-MJeb Učiteľstvo matematiky a maďarského jazyka a literatúry 7809 M-NJdb Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry 7809 M-NJdm Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry 7809 M-NJeb Učiteľstvo matematiky a nemeckého jazyka a literatúry 7809 MJ-AJdb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7825 MJ-AJdm Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7825 MJ-AJeb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7825 MJ-AJem Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7825 MJ-HIdb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie 7825 MJ-HIdm Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie 7825 MJ-HIeb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie 7825 MJ-HIem Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a histórie 7825 MJ-Idb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky 7825 MJ-Idm Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky 7825 MJ-Ieb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky 7825 MJ-Iem Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a informatiky 7825 MJ-Kdb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky 7825 MJ-Kdm Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky 7825 MJ-Keb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky 7825 MJ-Kem Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a katechetiky 7825 MJ-NJdb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7825 MJ-NJdm Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7825 MJ-NJeb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7825 MJ-NJem Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7825 MJ-SJdb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 7825 MJ-SJdm Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 7825 MJ-SJeb Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 7825 MJ-SJem Učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 7825 MJ-L Maďarský jazyk a literatúra 7366

12 MJ-Le Maďarský jazyk a literatúra 7366 NJ-HIdb Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie 7826 NJ-HIdm Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie 7826 NJ-HIeb Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie 7826 NJ-HIem Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a histórie 7826 NJ-Idb Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky 7826 NJ-Idm Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky 7826 NJ-Ieb Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky 7826 NJ-Iem Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a informatiky 7826 NJ-Kdb Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky 7826 NJ-Kdm Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky 7826 NJ-Keb Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky 7826 NJ-Kem Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a katechetiky 7826 NJ-SJdm Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 7826 NJ-SJem Učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry a slovenského jazyka a literatúry 7826 PPdb Predškolská a elementárna pedagogika 7536 PPeb Predškolská a elementárna pedagogika 7536 SJ-AJdb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7828 SJ-AJdm Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7828 SJ-AJeb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7828 SJ-AJem Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka a literatúry 7828 SJ-HIdb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie 7828 SJ-HIeb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie 7828 SJ-Idb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a informatiky 7828 SJ-Ieb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a informatiky 7828 SJ-Kdb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky 7828 SJ-Keb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky 7828 SJ-Kdm Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky 7828 SJ-Kem Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a katechetiky 7828 SJ-Mdb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 7828 SJ-Meb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a matematiky 7828 SJ-NJdb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7828 SJ-NJeb Učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a nemeckého jazyka a literatúry 7828 SOC Sociológia 6121 UPVdm Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 7536 UPVem Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie 7536 AIdb Aplikovaná informatika 2511 PHMdb Podnikové hospodárstvo a manažment 6284 PHMeb Podnikové hospodárstvo a manažment 6284 RPdm Riadenie podniku 6289 RPem Riadenie podniku 6289 MDS Misiológia, diakonia a sociálna práca 6171 RTEdm Reformovaná teológia 6171 RTEem Reformovaná teológia 6171 TEdd Teológia 6171 TEed Teológia 6171 Rig.-M Rigorózne konanie v odbore manažment 6289 Rig.-E Rigorózne konanie v odbore ekonomika a manažment podniku 6284

13 RK-PEP Rigorózne konanie v odbore predškolská a elementárna pedagogika 7536 RKuakHI Rigorózne konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov 7656 RKuakIN Rigorózne konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov 7656 RKuapAJ Rigorozné konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov 7656 RKuapMA Rigorózne konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov 7656 RKuapMJ Rigorozné konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov 7656 RKuapNJ Rigorozné konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov 7656 RKuapSJ Rigorozné konanie v odbore učiteľstvo akademických predmetov 7656 RKuvpKA Rigorozné konanie v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov 7656 R-Teo Rigorózne konanie v odbore teológia 6171

INFORMÁCIÓK ELSŐS HALLGATÓINK RÉSZÉRE 2013/14

INFORMÁCIÓK ELSŐS HALLGATÓINK RÉSZÉRE 2013/14 INFORMÁCIÓK ELSŐS HALLGATÓINK RÉSZÉRE 2013/14 Témakörök: TÉRKÉP... 3 A 2013/14-es akadémiai év harmonogramja... 4 1. Az egyetem vezetősége... 5 2. Egyetemi szervek... 6 3. Felsőoktatást szabályozó legfontosabb

Részletesebben

Voda a jej okolie - 1. časť

Voda a jej okolie - 1. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Elektronikus jelentkezés az I. szintű (Bc.) képzésre ill. az összevont I. és II. (Mgr.) szintű képzésre

Elektronikus jelentkezés az I. szintű (Bc.) képzésre ill. az összevont I. és II. (Mgr.) szintű képzésre Elektronikus jelentkezés az I. szintű (Bc.) képzésre ill. az összevont I. és II. (Mgr.) szintű képzésre Az elektronikus jelentkezés kitöltése kétféleképpen érhető el: -A SJE weboldalán (www.ujs.sk) ráklikkel

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

HIVATKOZÁS REGISZTRÁLÁSA AZ ONLINE RENDSZERBEN

HIVATKOZÁS REGISZTRÁLÁSA AZ ONLINE RENDSZERBEN HIVATKOZÁS REGISZTRÁLÁSA AZ ONLINE RENDSZERBEN 1. Online katalógus: kis.ujs.sk 2. Bejelentkezés a jobb alsó sarokban megadott link segítségével 3. Bejelentkezés: belépni csak a könyvtárba regisztrált oktatók

Részletesebben

melyet a következő linken tehet meg. https://my.tnt.com/mytnt/registration/register.do?resplang=hu&respcountry=hu

melyet a következő linken tehet meg. https://my.tnt.com/mytnt/registration/register.do?resplang=hu&respcountry=hu Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbi rövid útmutató tató reményeink szerint segítséget fog nyújtani Önnek, hogy megtegye első lépéseit a megújult webes alapú, elektronikus fuvarlevél kitöltő alkalmazásunk használatában.

Részletesebben

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről

Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tájékoztató a szakdolgozat elektronikus feltöltéséről Tisztelt hallgató mielőtt belekezd a szakdolgozata feltöltésébe az elektronikus felületen kérem, hogy figyelmesen olvassa el a tájékoztatót. Csak akkor

Részletesebben

SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PROGRAMFÜZET - PROGRAM. 2010. június 19. - 19. jún 2010 KOMÁROM KOMÁRNO

SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA PROGRAMFÜZET - PROGRAM. 2010. június 19. - 19. jún 2010 KOMÁROM KOMÁRNO SZELLEMI TŐKE, MINT VERSENYELŐNY INTELEKTUÁLNY KAPITÁL, AKO KONKURENČNÁ VÝHODA Avagy a tudásmenedzsment szerepe a versenyképességében Úloha manažmentu znalostí z aspektu trhovej konkurencieschopnosti PROGRAMFÜZET

Részletesebben

Važnanapomena: Fontos megjegyzés:

Važnanapomena: Fontos megjegyzés: Važnanapomena:Prevodovogpropisa, odnosno akta sasrpskogjezika na mađarski_jezik, omogućilajemisijaorganizacijezaevropskubezbednost i saradnju u RepubliciSrbiji (dalje: Misija OEBS u Srbiji) saciljem da

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 MK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány 5 Beadás

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Mesto Šamorín Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 08.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) rektora pályázatot hirdet köztársasági ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre. 1. A pályázók köre

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

Könyvtár és Távoktatási Központ

Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvtár és Távoktatási Központ Szakdolgozatok könyvtári archiválása Készítették: Farkas Rózsa Hernyák Gábor Kincses Julianna Nyitrai László Szolnok 2013. A Szakdolgozatok könyvtári archiválásának folyamata

Részletesebben

a0_egynapos 11.1 Függelék

a0_egynapos 11.1 Függelék a0_egynapos 11.1 Függelék A Magyar Lovastusa Szakág 1. díjlovagló programja AO Egynapos versenyek díjlovagló programja Feladat Pontozás szempontjai Adható Pontok Kapott pontok 1. A Vjazd v pracovnom kluse

Részletesebben

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND

MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND MÁSOLATKÉSZÍTÉSI REND Gyollai Ügyvédi Iroda Irodavezető: Dr. Gyollai János ügyvéd Székhely: H-1126 Budapest, Ugocsa u. 4/b Tel.: (+36 1) 487-8715 Fax: (+36 1) 487-8701 E-mail: iroda@gyollai.hu Készítés

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

ᔗ厗- ü, ö ó ó ó öbb ö ód í - 990 LX ö ( ) 8 ( ) b d, 6 ( ) b d b b í f d j g ö b j, í ö í ó d ᔗ厗 ó ó 997 LXX III Tö (É ) 6 ( ) b d b, (3) b d / j b, 7 (3) b d c ) j b 3 ( ) b d b b í f, bb B Üdü ᔗ厗 ö B

Részletesebben

Telenor Magyarország Távközlési Zrt.

Telenor Magyarország Távközlési Zrt. Telenor Magyarország Távközlési Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. Másolatkészítési rend 1/8. oldal Tartalomjegyzék 1. A másolatkészítési rend célja... 3 2. A másolatkészítési rend tárgya... 3 3. A másolatkészítési

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola

Apor Vilmos Katolikus Fıiskola 2600 Vác, Konstantin tér 1-5. 27/511-150 Fax: 27/511-141 Honlap: Tisztelt Hallgatónk! A szakmai gyakorlattal kapcsolatos leadandó dokumentumok Leadandó dokumentum Fogadó nyilatkozatok Megbízási szerzıdés

Részletesebben

ĺ ü ó ĺ í ĺ ü É Ő É Ü É ö ü í í ĺó ĺ ü í ĺ ó É Í É ĺí í ű í í É Í É ť É Ű É Ü É ó ü ź ó ó í í ĺ ü ł í ö í í ó É Í É ť ĺ ó ĺí í í ĺ ĺ ź ó ĺ ó í í ĺ ź í Í É ź ĺ ű ü í ĺ ĺí ĺí ó ó ĺ ó ĺí ĺ óđ í í ť í ü ĺ

Részletesebben

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak?

Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Kell-e cél és filozófiai háttér a multimédia oktatásnak? Géczy László Óbudai Egyetem NIK Ez a kedvenc ábrám. A kedvenc ábrám azt hiszem, megmutatja a célt. Megmutatja, hogy a célt az igazi multimédiával

Részletesebben

ő ľ ü ó ľ ü ľ ő ő ó Ü É ü ú ü ľ ő ő ü ő í í ü đ í ü ő ľ Í ü đ Ĺ ľ ľ ó ä đ ő ő í ľ ő ľ ľ ó ő ö ő ü ź ö ő ü ó ľ ö ź ó ó ő ľ ő ő ę ő ó ő ź ę ő ö ö ó ľü ö ő ú ö ö ő ű ő ľ ú ü ű ľ í Ö ę ź ő ľ ő ľü ó ő ö ő ľő

Részletesebben

Tájékoztató az MTA doktora cím pályázati rendszerének használatához

Tájékoztató az MTA doktora cím pályázati rendszerének használatához Tájékoztató az MTA doktora cím pályázati rendszerének használatához A rendszer működéséhez az alábbi böngészők ajánlottak: Mozilla Firefox 3 (vagy újabb) Google Chrome Internet Explorer 7 (vagy újabb)

Részletesebben

ź ó ő ź ő ó ú í ö ú ú ö ü ő ö ű ó ö ő ú ź ú ž ę ó í ó ó ł ł ě í ö ó ó š Ę ö ő ö š ű ó ě ő š ź ö ü ó ó ü íí ň í ö ó í ü ő í ó í í ö ö źą ő ü íł ź ó ö ő ä í ó Ę ö ő ö ű ń ř ő ö ö Í ü ó íí ü ő ó ú ú í í íí

Részletesebben

MODULO TTIK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17.

MODULO TTIK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS V.1.0.20140717. SZTE HSZI 2014. július 17. MODULO 2 TTIK ZÁRÓVIZSGA JELENTKEZÉS ÜGYLEÍRÁS SZTE HSZI 2014. július 17. Tartalomjegyzék Kitöltés megkezdése 3 Személyes adatok 3 Jelentkezés 3 Nyilatkozatok 4 Szakdolgozat/diplomamunka/tanulmány/portfólió

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Základné informácie Obvodného úradu v Komárne vyplývajúce zo zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám SPOSOB ZRIADENIA, PRÁVOMOCI A KOMPETENCIE Zákonom NR SR č. 515/2003 Z. z. o krajských

Részletesebben

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat

Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Mintatanterv Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat 2 Mintatantervek Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés 2012 nappali tagozat Tantárgyak Kód I. II. III. IV. Kommunikációs

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A szakdolgozat követelményei

A szakdolgozat követelményei Informatika tanári szak A szakdolgozat követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a szakdolgozat elkészítése. Kétszakos (IK-TTK) hallgatók 3 tanéven belül bármelyik szakjukból készíthetik a szakdolgozatukat

Részletesebben

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program

A GeoEasy telepítése. Tartalomjegyzék. Hardver, szoftver igények. GeoEasy telepítése. GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program A GeoEasy telepítése GeoEasy V2.05+ Geodéziai Feldolgozó Program (c)digikom Kft. 1997-2010 Tartalomjegyzék Hardver, szoftver igények GeoEasy telepítése A hardverkulcs Hálózatos hardverkulcs A GeoEasy indítása

Részletesebben

Felhasználói útmutató

Felhasználói útmutató Felhasználói útmutató az adategyeztetési eljárás kezdeményezéséhez a (volt) biztosítottak részére, valamint a hivatalból indított ügyek esetében az elektronikus ügyintézésre való áttéréshez 2013. január

Részletesebben

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető

1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra. 3 76720054847 főiskola testnevelés szak, úszóedző, tanító, közoktatásvezető Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 2014/2015 - ös tanév Különös közzétételi lista Dolgozói lista: 1 72621645344 1 fő egyetem történelem szak, erkölcstan 60 óra 2 76432897243 főiskola, tanító,

Részletesebben

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat

Szponzori ajánló. Tisztelt Hölgyem / Uram! ÓBUDAI EGYETEM. Hallgatói Önkormányzat Neumann János Informatikai Kari Részönkormányzat Szponzori ajánló Tiztelt Hölgyem / Uram! Kérem, engedje meg, hogy bemutaam az Óbudai Egyetem Neumann Jáno Informatikai Kar Hallgatói Rézönkormányzatát, valamint figyelmébe ajánljam általáno médiaajánlatunkat,

Részletesebben

1./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat névmódosítás megtárgyalása, valamint számlavezető pénzintézetének meghatározása Előterjesztő: elnök 2.

1./ Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat névmódosítás megtárgyalása, valamint számlavezető pénzintézetének meghatározása Előterjesztő: elnök 2. 1. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2012.01.30.-án, 16.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak: Zsiga Tamás elnök, Egyházas Gyula, Jakus Árpádné képviselők Meghívottak:

Részletesebben

BEVEZETÉS. Tisztelt Partnerünk!

BEVEZETÉS. Tisztelt Partnerünk! 2010 BEVEZETÉS Tisztelt Partnerünk! Termékeink és szolgáltatásaink minõsége, kommunikációnk, valamint munkatársaink megjelenése és viselkedése cégünk arculatának meghatározó elemei. Az egységes, expresszív

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

ú ú Ł ę ę Ô ý ő ő ú Ö ő ó ó ó őłę ü ę ąę ő ü ó ő ó ó ó ő ű ę ö ú ö ö ä ż Ť ł ä ó Í ö ö ő ź ó Í ú ó ó ó ú őł ü ó ó đ ó ó ó ó ó ę ü ö ő ú ó ö ő ó ó ó ü ő ö ö ő ü ó ő ó ü ő ü őú ö ó őú ő ű ű É ö đ ő ő ö ó

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

ź Ä ź Ą É ŕ Ž ę ü ä ź ú Á ö ü ü Ł ö ö ź źůě ź ö ü ö ö ü ű ü ü ú ü ź ú ü É ü ú ý ź ü É ü ü ö Ĺ Ó ÉÜ ť Í ŕ ü ú ź đ ú ü ú ź É Ü ö ę źą ź ź ú ź Ĺ Í ź ź ü ö ű ź ź ź ý ý ö ű ú ú É ü Á Á Á ö ö ö ö ź ź ź ö ź Ö

Részletesebben

e-leader BENYÚJTÁS - 2011 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

e-leader BENYÚJTÁS - 2011 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK e-leader BENYÚJTÁS - 2011 GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK Tartalom 1. Milyen böngészővel lehet használni a felületet?... 1 2. Szeretnénk gyorsítani a kitöltést, megnyithatjuk többen a pályázatot?... 1 3. Rákattintottam

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM KÖZLEKEDÉSMÉRNÖKI ÉS JÁRMŰMÉRNÖKI KAR Hasznosító vállalkozás alapítása a Közlekedés és Járműmérnöki Karon Előterjesztés a Kari Tanács 2013. április 11-i ülésére

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek,

ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós. írásvetítő transzparensek, tanári kézikönyvek, módszertani segédkönyvek, 2. SZ. MELLÉKLET Tantárgy Magyar nyelv és irodalom ESZKÖZÖK ÉS FELSZERELÉSEK JEGYZÉKE Háromdimenziós Nyomtatott Audiovizuális (demonstrációs, kíséreleti és munkaeszk.) Anyagok Eszközök, CDlejátszó, transzparensek,

Részletesebben

ä ő ő ő ő í ľő É ő É É Ü Ü É ľ É ľ ą É É Ü É É ľ É Ĺ ą ľ ő ľ źę ľ ź ő ő ń ź ő ź ő ő ő ľ ľ đ íľ í ő ő ő í ľ ź ń í í ź í ő ő đ őđ ť í ź ő í Í í ő í ő ą ä ľ ľ Ĺ ľ śą ľ ę ő ľ ý ď ľ ő ű ő ŕ źľ ę É í ő ź í ő

Részletesebben

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4.

Pedagógiai információforrások, adatbázisok. Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. Pedagógiai információforrások, adatbázisok Tittel Pál Könyvtár és Médiacentrum Gál Tibor 2015. március 4. HOL? HOGYAN? HA UGYAN! Ma már tudjuk, hogy egy értelmes sor vagy egy pontos hír körül mérföld hosszúságú

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2015. II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 2015.05.

A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a 2015. II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 2015.05. A Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar közleménye a II. félévére meghirdetett kötelező tanfolyamokról hatályos: 05.06 - EüK. 8. szám közlemény 3 A tanfolyamokra történő jelentkez határideje:

Részletesebben

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév

KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI. 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI 2013/2014. tanév KÉTSZINTŰ ÉRETTSÉGI KÖZÉPSZINTŰ Az írásbeli és a szóbeli vizsga az intézményben. A szaktanár értékel. Az írásbeli időpontja: 2014. május 5-26. A szóbeli időpontja:

Részletesebben

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft

96. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 3825 Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 10., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 96. szám Ára: 3825 Ft 2009. évi LXXX. tör vény A Bün te tõ Tör vény könyv rõl szóló 1978. évi IV. tör vény

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

HR20 Rondostat ELEKTRONIKUS RADIÁTOR TERMOSZTÁT

HR20 Rondostat ELEKTRONIKUS RADIÁTOR TERMOSZTÁT CIS 03 1998 SK RONDOSTAT Programovate¾ná termostatická hlavica Rondostat Špecifikácia produktu Aplikácia Programovate¾ná termostatická hlavica Rondostat je urèená na automatickú reguláciu teploty miestnosti.

Részletesebben

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató

Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató Képzési projektterv felvétele Képző Szervezetek részére Kitöltési útmutató az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához

Részletesebben

Život v lese - 2. časť

Život v lese - 2. časť Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton

Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton Számítógépes épületmodellezés, tervezéstámogatás Süli Gábor Megoldások értéknövelő felújításokra tetőn és homlokzaton Épülettervezés lépései: Megkeresés referenciák alapján Árajánlat Tervezési program

Részletesebben

ETC TM VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei

ETC TM VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei ETC VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei Všeobecné zmluvné podmienky jazykového vzdelávania ETC založeného na VideoNete ETC VideoNet alapú nyelvi képzés általános szerződési feltételei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének 2012. évi Közgyűléséről

Jegyzőkönyv. a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének 2012. évi Közgyűléséről Jegyzőkönyv a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének 2012. évi Közgyűléséről A Közgyűlés ideje: 2012.május 26, 10 óra A Közgyűlés helye: Budapesti Gazdasági Főiskola Lotz terme (Budapest, Markó u

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozástan. tanulmányokhoz II. évfolyam GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozástan tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozástan Tanszék: Vállalkozás és Emberi Erőforrások

Részletesebben

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához

Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Tájékoztató az 1.10-es labor használatához Általános leírás A kari nyílt laborban vékony kliens alapú architektúrát alakítottunk ki, ahol egy-két alapvető alkalmazáson kívül (pl.: böngésző, PDF olvasó,

Részletesebben

Vizsgaszervezés rendje 2013.

Vizsgaszervezés rendje 2013. Vizsgaszervezés rendje 2013. A Nemzeti Munkaügyi Hivatal, mint vizsgaszervező a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a 9/2008. (VI. 28.)

Részletesebben

Battery Tester. Használati utasítás Manual de utilizare Uputstvo za upotrebu Užívateľská príručka. Anwendungsinformation EN DE HU RO RS SK

Battery Tester. Használati utasítás Manual de utilizare Uputstvo za upotrebu Užívateľská príručka. Anwendungsinformation EN DE HU RO RS SK Battery Tester Akku-Tester Akkumulátor teszter Tester Baterii tester baterija tester akumulátora Product code / Produkt code / Termékkód / Cod produs / šifra proizvoda / Kód produkta: 25861 User Manual

Részletesebben

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK PEDAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK Indított szakirányok: - Képzési terület, képzési ág: bölcsészettudományi Képzési ciklus: alap Képzési forma (tagozat): nappali A szakért felelős kar: Bölcsészettudományi Kar

Részletesebben

ᔇ剷KÖN V A HFTA LNÖKSÉ I ÜLÉSÉRᔇ剷L Ideje: Résztvevőᔇ剷: ᔗ北 L szló l ök v l mi F s Tó h Is v, Sch i ich Bél, Vicso k Gy l és Z m Józs f l ökségi gok és B li Zol cs k cskoz si ogg l ᔗ北 L szló m g yi z l ökségi

Részletesebben

ľ ľ ő ü ę ł ĺ ł ľ ő ľ ő ľ ő ę ü ő ľ í ľ ľ í ź ü ĺĺľ ľ ő í É Íľ ą É É É Ü Ü ľá Ę É Í ľ ľü ĺ É ľ Á Á É ę É Ü É ľĺ É ł ľ É ĺĺ ľíł ł ą łą ĺ ő ő ü ľ ő ú ö ő ö ľ ö ľ ő ő ö ę ü ö ľ ő ü ü đ ĺ í ę ő đ ü ö ő ő ö

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 5.9.2005 COM(2005)419 végleges 7. ELŐZETES KÖLTSÉGVETÉSMÓDOSÍTÁS-TERVEZET A 2005-RE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGVETÉSHEZ ÁLTALÁNOS BEVÉTELI KIMUTATÁS SZAKASZONKÉNTI

Részletesebben

Helyszín: Hotel Thermal Esztergom terem, Štúrovo (Párkány), Szlovákia.

Helyszín: Hotel Thermal Esztergom terem, Štúrovo (Párkány), Szlovákia. INTERNATIONAL RESEARCH INSTITUTE s.r.o. Odborárov 1320/46 Komárno 945 01 IČO: 46702172 IČ DPH: SK2023545238 Bank Account: 2925877129/1100 (Tatra banka) IBAN: SK2411000000002925877129 SWIFT: TATRSKBX Kedves

Részletesebben

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1

NYILATKOZAT KÖZELI HOZZÁTARTOZÓI VISZONYRÓL 1 TÁJÉKOZTATÓ A mező és erdőgazdasági földekre szerződéssel alapított, 2014. április 30-án fennálló, határozatlan időre, vagy 2014. április 30-a után lejáró, határozott időtartamra nem közeli hozzátartozók

Részletesebben

Papíralapú dokumentumokról elektronikus másolat készítése

Papíralapú dokumentumokról elektronikus másolat készítése Varga Illés Levente Papíralapú dokumentumokról elektronikus másolat készítése az ÉTDR számára Jelen jegyzet mentése: 2013. március 15. http://vargailles.archi.hu/index.php/muszdoksi Ha kinyomtatnád, akkor

Részletesebben

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban

Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban Tudnivalók a XXX. Jubileumi OTDK-val kapcsolatban A részvétel feltételei: Az OTDK-n történő részvételre az intézményi TDK jelölés alapján az osztatlan egyetemi, főiskolai és a BA, BSc, MA, MSc képzésében1

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

SMS küldő központ Leírás

SMS küldő központ Leírás SMS küldő központ Leírás Budapest 2015 Bevezetés A Clicxoft programcsalád egyes programjaiból sms-t lehet küldeni. Az sms-t küldése nem közvetlenül a programokból történik. Az egyes programok a küldendő

Részletesebben

I. Pályázat Sport támogatásra

I. Pályázat Sport támogatásra RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu I. Pályázat Sport támogatásra Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2.

Áttekintés. Legfontosabb indirekt források. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Dömsödy Andrea domsody.andrea@opkm.hu KÖNYVTÁRHASZNÁLATI ÉS INFORMATIKAI ALAPISMERETEK 2. Wesley János Lelkészképző Főiskola pedagógia BA szak 2013. március 28. Áttekintés I. félév 1. óra információs problémamegoldás

Részletesebben

Tankönyvrendelés Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa 2015/2016. Udžbenici 2015/2016 Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Kanjiža

Tankönyvrendelés Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa 2015/2016. Udžbenici 2015/2016 Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Kanjiža Tankönyvrendelés Jovan Jovanović Zmaj Általános Iskola Magyarkanizsa 2015/2016 Udžbenici 2015/2016 Osnovna škola Jovan Jovanović Zmaj Kanjiža 5. OSZTÁLY MAGYAR NYELVEN AJÁNLOTT TANKÖNYVEK 1 Olvasókönyv

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

HÍVJA ÜZLETKÖTŐINKET:

HÍVJA ÜZLETKÖTŐINKET: 2014. 10. 14. 19. szám HIRDESSEN AZ INFO-ZÓNÁBAN, HÍVJA ÜZLETKÖTŐINKET: regionálne informačné noviny - regionális információs lap +421 905/525 080 +36 30/439 7705 2 Révkomáromban és kör nyékén 30.000 háztar

Részletesebben

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól

Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Tájékoztató Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól ELTE ÁJK 2007. Jogtár szolgáltatás elérése otthonról, Windows XP alól 3 Bevezető,

Részletesebben

Közlési feltételek. A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat.

Közlési feltételek. A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat. Közlési feltételek Kedves Szerzőink! A cikkek leadása előtt kérjük, ellenőrizzék leadásra szánt cikküket, tanulmányukat. Az Eredeti közlemények című rovatba leadott tanulmányok gyors megjelentetése érdekében

Részletesebben

Tisztelt Érdeklődők!

Tisztelt Érdeklődők! Tisztelt Érdeklődők! A Pécsi Tudományegyetem Doktorandusz Önkormányzata 2015-ben is megrendezi az immáron hagyományosnak tekinthető nemzetközi, több tudományterületet összefogó szakmai rendezvényét. A

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE

A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE A SZAKDOLGOZAT SZERKESZTÉSE Főiskolai és BSc szakokon Szakdolgozat 1. A szakdolgozat nyelve: magyar vagy angol. 2. A szakdolgozat alakja: A4 formátum, bekötött, fekete színű kemény kötés. 3. A szakdolgozat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 7. szám 2007. jú li us 30. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A jövő könyvtára a könyvtár jövője

A jövő könyvtára a könyvtár jövője CsKI szeminárium 2010 márc. 18. Holl A.: A jövő könyvtára a könyvtár jövője 1 A jövő könyvtára a könyvtár jövője Trendek és újdonságok a csillagászati publikálás & könyvtárak területén Holl András, MTA

Részletesebben

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok

Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 2015.09.29. 19:14 Elektronika - Alapok Gingl Zoltán, Szeged, 2015. 1 2 Az előadás diasora (előre elérhető a teljes anyag, fejlesztések mindig történnek) Könyv: Török Miklós jegyzet Tiezte, Schenk, könyv interneten elérhető anyagok Laborjegyzet,

Részletesebben

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás

2/2015. (06.30.) sz. Dékáni Utasítás a PTE Általános Orvostudományi Kar tudományos kutatási tevékenységének és teljesítményének növelését támogató ösztönzési rendszerről Preambulum A PTE Szenátusa által elfogadott Kutatás-fejlesztési és Innovációs

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

Fórum Kisebbségkutató Intézet

Fórum Kisebbségkutató Intézet nyelvhasznalat-2012-borito-2_layout 1 19. 3. 2012 11:48 Page 1 Tárgymutató adóhivatal 7, 16 alkalmazott 7, 8, 15, 25, 41 43, 45 alkotmány 3, 20 államnyelvtörvény 27, 29, 31 32, 37, 39, 47 anyakönyvi kivonat

Részletesebben

Informatika témavázlat. 3. évfolyam

Informatika témavázlat. 3. évfolyam Informatika témavázlat 3. évfolyam 1. óra Ismétlés tanévi aktualitások Balesetvédelem baleset megelőzés. Mit tanultunk az elmúl időszakban Miről tanulunk az idei tanévben Felszerelések Munkarend 1. Mi

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR GYÜJTŐKÖRI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet -2013- Bevezetés A gyűjtés szakterületi-tartalmi körét a Könyvtár feladataiból adódó követelmények, illetve az 1997. évi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016.

Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Fülemüle tehetségkutató informatika verseny 2016. Én így tanítanám az informatikát. Most minden általános iskolai, középiskolai és szakiskolai oktatásban résztvevő tanuló megmutathatja, hogy milyen informatika

Részletesebben

Tengelykapcsolók / couplings / spojky

Tengelykapcsolók / couplings / spojky Tegelykapcsolók / coupligs / spojky Tartalomjegyzék / t.o.c. / obsah: Oldalszám / pages / číslo stray Villaymotor adattábla / coupligs for motors / techické údaje elektromotorov 2. old. / pag. / straa

Részletesebben