Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei"

Átírás

1 Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a könyvtárról) Svet rozprávok/a mesék világa Tvorby ľudovej slovesnosti v maďarskej literatúre/magyar népmesék Tündérszép Ilona OKTÓBER Fehérlófia Umelé rozprávky/műmese Móra F.: A didergő király Hodina/ Óra Medzipredmetové vzťahy/tant árgyközi kapcsolatok 3 10 Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Vytvoriť pozitívny prístup k čítaniu, oboznámiť žiakov o knižničnom systéme, vedieť rozoznať krásnu a odbornú literatúru, vychovať aktívneho detského čitateľa, pochopiť význam vzniku písma./az olvasáshoz való helyes hozzáállás kialakítása Osvojiť si základné prvky kompozície ľudovej rozprávky, vedieť vytvoriť rozprávku na analógiu ľud.rozprávky, poukázať na večnú spravodlivosť ľud.rozprávok, naučiť sa spracovať rozprávky do osnov, spoločne a samostatne tvoriť rozprávky. Vyjadriť vzťah človeka k rodičom, k láske a k prírode v rozprávkach. Použiť dialóg v písomných útvaroch./az olvasott mese írásbeli feldolgozása, önálló Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei a klas. hodnotenie a klas. dramatizácia rozprávok./ Szóbeli kommunikációs Kritériá hodnotenia- Výkonový štandard / Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények rozprávať o knižničnom systéme, o delení kníh podľa žánrov, rozlišoval v praxi krásnu od odbornej literatúry/a tanuló tud tájékozódni a könyvtárban interpretovať danú rozprávku, poukázal na charakteristické prvky rozprávok, vedel rozlišovať zlé postavy od kladných, charakterizoval ich, našiel poučenie a večnú spravodlivosť v rozprávkach./a tanuló el tudja készíteni a mese vázlatát, szabadon Učebné zdroje / Taneszközö k knihy rozličného žánru rozprávkové knihy, C, V filmy rozprávok, portréty spisovateľov. /Tankönyv, mesekönyve k Prierezové témy/ Fejlesztési területek

2 B.E.: A világszép nádszálkisasszony Andersen: A rút kiskacsa Andersen: A császár új r. B. Nemcová: 12 mesiacov Kompozícia rozprávky/a mese szerkezete mesealkotás, mesei elemek elsajátítása, a népmesei igazságszolgáltatás felismerése az egyes mesékben szóban összefoglalja a tartalmát. Rámutat a népmesei jellegzetességekre, felsorolja az ismert népmesegyűjtőket omáce čítanie rozprávok x Na hodinách: ďalšie rozprávky z učebnice/házi olvasmányok és egyéb mesék NOVEMBER ielo:petőfi Sándor: János vitéz Zlá macocha Jancsi sa vyberie do sveta Jancsi sa rozlúči s Iluskou Búrka na puste Na salaši zbojníkov Jancsi sa pridá k husárom Husári vo Francúzsku ECEMBER Jancsi vyslobodí princeznú Jancsi porozpráva svoj život Rytier sa vyberie domov Rytier hľadá svoju milú Rytier pri hrobe svojej milej JANUÁR 20 Poznávanie okolnosti vzniku diela, poznať dobrodružstvá hl.postavy, vedieť charakterizovať hrdinu, poukázať na statočnosť, vytrvalosť,, odvážnosť, hrdosť hrdinu, ako typického predstaviteľa maď.ľudu, dramatizácia jednotlivých spevov, pochopiť konkrétnosť a mnohovýznamnosť básnických obrazov, viesť žiakov k obraznému mysleniu, vytvoriť schopnosti estetického prežívania lit. textu, prežiť umelecký zážitok, zdôrazňovať pestrosť vyjadrovacích prostriedkov básnika na opis krásy prírody, rozpoznať rozprávkové motývy a ľudový tón diela, gradáciu dramatizácia diela, memoritery. / Szóbeli feleltetés, írásbeli interpretovať daný diel, poukázal na charakteristické prvky rozprávok, vedel rozlišovať zlé postavy od kladných, charakterizoval ich, našiel poučenie a večnú spravodlivosť, poznal základné básnické obrazy, vedel ich aplikovať vo svojej voľnej interpretácii, naučil sa memoritery./ A tanuló elkészíti a történet vázlatát, felismeri a költői képeket, megtanulta a kiszabott knihy Sándora Petőfiho, audiokazeta operety János vitéz, V, portrét spisovateľa/ könyv, verskötet, életrajz

3 Rytier v krajine obrov Rytier v krajine bosoriek Na rozprávkovom mori V krajine víl Rytier stretne svoju milú ej a štruktúra diela deja, trópy, rým, rytmus. / Az elbeszélő költemény összefoglalása vázlat formájában írásban ill. tartalom formájában szóban, költői képek felismerése, az egyes fejezetek illusztrálása, képi gondolkodásra nevelés, rámutatni a hős bátorságára, kitartására, becsületességére, hűségére, hazaszeretetére. Rámutatni a mesebeli és valóságos elemekre és az azok közötti különbségekre. Verselemzés a trópusok, rím és ritmus szempontjából. memoritereket, összefoglalja a tartalmát az olvasott fejezeteknek, rámutat a mese és valóság között feszülő ellentétre, különbségekre. knihy Sándora Petőfiho, audiokazeta operety János vitéz, V, portrét spisovateľa/ könyv, verskötet, életrajz ielo:fazekas Mihály: Lúdas Matyi 1. spev 2. spev 3. spev 4. spev Charakteristika diela Lúdas Matyi/Műelemzés 7 Poznávanie okolnosti vzniku diela, poznať dobrodružstvá hl.postavy, vedieť charakterizovať hrdinu, poukázať na statočnosť, vytrvalosť,, odvážnosť, prefíkanosť, hrdosť hrdinu, ako typického predstaviteľa maď.ľudu, dramatizácia jednotlivých spevov, pozorovať zmenu a vývin jazyka básnicka a dnešných čias, rozpoznať nárečové výrazy, viesť žiakov k obraznému mysleniu, dramatizácia diela./ Szóbeli interpretovať daný diel, poukázal na charakteristické prvky rozprávok, vedel rozlišovať zlé a dobré vlastonsti postáv charakterizoval ich, našiel poučenie a večnú spravodlivosť, poukázal na jazykové rozdiely,rozpoznal nárečové výrazy, knihy Mihálya Fazekasa, V, portrét spisovateľa

4 FEBRUÁR vytvoriť schopnosti estetického prežívania lit. textu, prežiť umelecký zážitok, pochopiť realitu diela, rozpoznať rozprávkové motývy a ľudový tón diela, gradáciu deja a autorov tipický humor./ Az elbeszélő költemény összefoglalása vázlat formájában írásban ill. tartalom formájában szóban, költői képek felismerése, a mesehős mint a mesei igazságszolgáltatás példája, nyelvjárási elemek megfigyelése, mai nyelvre fordítása. vedel ich aplikovať vo svojej voľnej interpretácii. Pouká zal na realitu diela a vyjadril vlastný názor./ A tanuló elkészíti a történet vázlatát, elmondja saját szavaival a tartalmát, megfogalmazza a történet tanulságát, felismeri a nyelvjárási szavakat, archaizmusokat. MAREC Rozprávkový román/meseregény ielo:exupéry: A kis herceg ielo:baum: Óz, a nagy varázsló 4 Z Vytvoriť zručnosť chápavého čítania, oboznámiť sa s hodnotnými dielami svetovej mládežníckej literatúry, pochopiť pocit lásky k domove, potrebu priateľa, nájsť ozajstné hodnoty ľudského života, vedieť rozoznať falošné ľudské správania od úprimných, charakterizovať jednotlivé literárne postavy, rozoznať pozitívne od negatívnych. / Megismerkedni a valódi értékkel bíró irodalmi povinné čítanie./ Szóbeli Žiak prečítal diela a vedel ich voľne interpretovať, charakterizoval postavy, poukázal na spravodlivosť, poukázal na rozdielné prvky ľud. a umelých rozprávok, vyjadril vlastný názor. Žiak zreprodukoval čitateľský zážitok/a tanuló összefoglalta olvasmányélményét uvedené romány V, portrét spisovateľov.

5 alkotásokkal, felismerni az abban rejlő életbölcsességeket, jellemezni az egyes szereplőket, jellemezte a szereplőket. Svet povestí/a mondák világa - Maďarské povesti/magyar mondák ielo: Rege a csodaszarvasról 15 APRÍL iela: Az Isten kardja Lehel kürtje (Grécke povesti) aidalos a Ikaros Páris ítélete Ďalšie poviedky z učebnice MÁJ (Kresťanské mýty)/keresztyén mondakör Stvorenie sveta a človeka/teremtés Potopa/Vízözön Čítanie z Biblie/Bibliaolvasás Slovenské a české povesti NV Poukázať na skutočné a rozprávkové prvky v povestiach, vedieť ich rozoznať od rozprávok, osvojiť si základné poznatky o antickom gréckom politeizme a o Biblii / Rámutatni a mese és monda között rejlő különbségekre, megismerni a mondákon keresztül elődeink történelmét. Alapismereteket szerezni a Bibliáról skúšanie/ Szóbeli Žiak vedel prečítané diela interpretovať, charakterizoval postavy, poukázal na rozdielné črty medzi rozprávkou a povesťou vyjadril vlastný názor, vyjadril rozdiel medzi kresťanskou a antickou kultúrou./ A tanuló elkészíti a történet vázlatát, elmondja saját szavaival a tartalmát, rámutat a mese és monda között feszülő különbségekre. Komjáty: Mondák könyve, Szombathy: Száll a rege várról várra, C, V

6 JÚN Na okraji skutočnosti a rozprávky/a valóság és mese határán iela: - Móricz: Hét krajcár - Móra: Péter, a csaló - Molnár: A Pál utcai fiúk Celoročné opakovanie 7 Poukázať na vzťah literatúry k skutočnosti, rozvíjať vyjadrovacie a čitateľské zručnosti, vychovať aktívneho čitateľa, prežiť umelecký zážitok. Vedieť charakterizovať hrdinov na základe ich dobrodružstiev. Poukázať na realitu týchto diel, na súvislosť medzi príbehom a skutočnosťou. Písať krátky príbeh na základe prežitých skúseností./aktív olvasóvá nevelés, rámutatni az irodalom és a valóság közötti összefüggésekre. povinné čítanie./szóbeli Žiak vedel prečítané diela interpretovať, charakterizoval postavy, poukázal na súvislosť medzi skutočnosťou a príbehom, vedel skoncipovať svoj vlastný krátky príbeh na základe prežitých skúseností./a tanuló saját szavaival megfogalmazta olvasmányélményét, és saját élmény alapján alkotott. uvedené romány V, portréty spisovateľov.

7 omáce čítanie: Rozprávky z Tisíc a jednej noci (Aladin csodalámpája, Ali baba és a negyven rabló, A halász és a szellem) Grimm: 2 ľubovoľné rozprávky (resp. ŠVP-om predpísané rozprávky/diela, kt. sa nenachádzajú v učebnici (!x) ) Molnár Ferenc : A Pál utcai fiúk

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón

Részletesebben

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése.

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése. Rozpis učiva predmetu Maďarský jazyk a literatúra, Magyar nyelv és irodalom, VII. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipredmetové vzťahy/tant árgyközi kapcsolato

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam. 5. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek és tudástartalmak megalapozásának

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Magyar irodalom 5-8. évfolyam

Magyar irodalom 5-8. évfolyam Magyar irodalom 5-8. évfolyam 5. évfolyam Éves óraszám: 72 Heti óraszám: 2 A könyvek varázsa Mesék bűvöletében Petőfi Sándor: János vitéz Múltunk a mítoszokban A Biblia világa Ez a föld a mi hazánk (Táj,

Részletesebben

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam

HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA. 5. évfolyam HELYI TANTERV TILDY ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS MŰVÉSZETI ISKOLA 5. évfolyam A tantárgy elsődleges célja a sikeres iskolai tanuláshoz, a tanulás eredményességéhez szükséges kulcskompetenciák, készségegyüttesek

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai

Ismeretszerzési, - feldolgozási és alkalmazási képességek fejlesztésének lehetőségei, feladatai Célok és feladatok Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4

TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 5-8. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, FELSŐ TAGOZAT, 5 8. ÉVFOLYAM... 4 AZ 5-8. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS AZ ÓRASZÁMOK... 11 MAGYAR IRODALOM... 12 MAGYAR

Részletesebben

ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció

ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció ALAPVETŐ MUNKAVÁLLALÓI ÉS ÉLETPÁLYA-ÉPÍTÉSI MODULOK A és B variáció Az alapvető munkavállalói és életpálya-építési modulok a sikeres munkavállaló számára nélkülözhetetlen szociális kompetenciák fejlesztését,

Részletesebben

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

ő ő ő ő ű Ó ő ő ű ű ő ő Ó ő ő ő ő ő ő ű ő ő ű ű ő ő ű Ó ő ő ő Ó ő ű ő ő ő ű ű ű ő ő ő ő ő ő ő Ó ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő Ó ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ű ű ő ű ő ő Ó Ó ő Ó Ó ő Ó ű ő ő ő ő ő ű ő ű ű ű ű

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.

Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01. Kerettantervi ajánlás a helyi tanterv készítéséhez az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (A) változatához Magyar nyelv és irodalom az általános iskolák 5 8. évfolyama

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS DRÁMA... 43 ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM V. kötet HELYI TANTERV FELSŐ TAGOZAT 5-8. 2009. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 22 HON- ÉS NÉPISMERET... 38 TÁNC ÉS

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

É ľ ó ľ ľ Í ü ľ ľ ę ľ ó ľ í ř í ź ü í ü É Í É Á Á ľł Á Ü Á É Í ó ľł Á Éľ Ü Éľ É Á ř ľ ľ ľé ü Ę ü ý ľ ü ű ź ó ó ó í ó ó ö ľ ö ö ö ö ó ť í ú ö ź ú ó đ ľ ľ ö í ďó ü ó í í ł ľ ü óđ ö ü ö ü ö ľ í ü ľü ó í ó

Részletesebben

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni!

A Helyi tantervet 2008. szeptemberben az 5. évfolyamon kell bevezetni! A Helyi tanterv tantárgyi rendszere és heti óraszáma A tanterv fıbb jellemzıi: Tantárgystruktúrában megtalálható integrált tantárgyak: Tantárgy Évfolyam Mőveltségterületet Magyar nyelv és irodalom 7-8

Részletesebben

A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p.

A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p. kor /ridor 4. číslo 2014 portrét Kövér György A tiszaeszlári dráma. Társadalomtörténeti látószögek [Dráma v obci Tiszaeszlár. Zorné polia sociálnych dejín] Budapest, Osiris, 2011. 750 p. V roku 2011 uzrela

Részletesebben

Népi játékok foglalkozások

Népi játékok foglalkozások Népi játékok foglalkozások Szélkakas népi játszópark (Kosaras körhinta, népi játékok) A népi játékok, nem csupán látványos népművészeti alkotások, hanem fejlesztő hatású kreatív, embert próbáló ügyességi

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1. 4. évfolyam 1. évfolyam - Beszéljen a tanuló érthetően, tisztán. - Értse meg iskolai feladatait, tanítója utasításait,

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG

KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 1 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG 2 KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZETI ÁG A KÉPZÉS CÉLJA ÉS FELADATA: Az alapfokú művészetoktatás keretében folyó vizuális nevelés

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez

Tanmenetjavaslat. dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ. címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez Tanmenetjavaslat dr. Széplaki György és dr. Vilcsek Béla VILÁGJÁRÓ címû 7. osztályos irodalomtankönyvéhez 1 Az integrált magyar nyelvi és irodalmi program általános iskola 1 8. osztály 7. osztályos része

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Hónap S Z E P T E M B E R TANTERV - MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Művelődési sztenderd 4. osztály Törzsanyag és követelményrendszer Hét A-szint / minimum B-szint / átlag C-szint / optimum 1. Ismerkedés az új

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM 51/2012. XII. 21.EMMI RENDELET 1.SZ. MELLÉKLETE ALAPJÁN Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs

Részletesebben

Jó gyakorlatok a zalakarosi könyvtárban

Jó gyakorlatok a zalakarosi könyvtárban 1 Jó gyakorlatok a zalakarosi könyvtárban Szombathely, 2011. március 17. 2 általános iskola alapfokú müvészetoktatási intézmény óvoda bölcsőde könyvtár 3 használóinak köre szolgáltatásaink emagyarország

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag

Ének-zene helyi tantárgyi tanterv 9-10. osztály RPI szakmai munkaanyag A tantárgy órakerete: Ének-zene Helyi tantárgyi tanterv Általános tantervű tanulócsoportok 9-1. évfolyamok Évfolyam Heti órakeret Évi órakeret Kerettantervi Helyi tervezésű órakeret órakeret 9. 1 36 32

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18)

TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) = Az óra részletes leírása megtalálható a Kézikönyvben. TANMENETJAVASLAT A 4. OSZTÁLY SZÁMÁRA Éves óraszám: 111 (+18) 90 Óraszám Témakörök, szemelvények 1. óra SZEPTEMBERI CSENGETÉS Ismerkedés az új olvasókönyvvel

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A változat Az 5 8. évfolyamon a magyar nyelv és irodalom tantárgy alapvető célja és feladata az alsóbb évfolyamokon megalapozott szövegértés, szövegalkotás képességének továbbfejlesztése,

Részletesebben

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam

TANMENET. Szövegértés-szövegalkotás. Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam TANMENET Szövegértés-szövegalkotás Varázsbirodalmak 1. 5.évfolyam Készítette: Jóváhagyta: Benedekné Juhász Katalin szaktanár Gubáné Csánki Ágnes igazgató 2010. március 22. ma Varázsbirodalmak 1 1-2. Tündérszép

Részletesebben

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás

MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás MAGYAR NYELV 5 8. Javasolt óraszámbeosztás A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 5. évfolyam 2 72 6. évfolyam 2 72 7. évfolyam 2 72 8. évfolyam 2 72 5. évfolyam Tematikai egység címe Beszédkészség,

Részletesebben

Adaptált kerettanterv

Adaptált kerettanterv Adaptált kerettanterv MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. ÉVFOLYAM Az Apáczai Kiadó Helyi tantervi ajánlása alapján, kiegészítve a rendelkezésre álló 10%, illetve a szabadon tervezhető órakeret terhére felhasználható

Részletesebben

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY BRATISLAVA 2010 1. CIELE MATURITNEJ SKÚŠKY 1.1 Ciele a poţiadavky z maďarského jazyka a

Részletesebben

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Felújítják a köztereket és új parkolóhelyeket alakítanak

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei

Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Herman Ottó Általános Iskola 1222. Budapest Pannónia u. 50. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei Házirend 1. számú melléklet Takács Éva igazgató 1 T ART AL OMJEGYZ ÉK 1.

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM A szakiskolások középiskolája 11 12. évfolyamának feladata olyan ismeretek és képességek nyújtása, amelyek átfogják az általános műveltség középiskolai körét. Tekintetbe veszi,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL SZINTFELMÉRÉS 2 ENGEDÉLYEZETT KÉPZÉSEINK Képzési programjaink: TÁJÉKOZTATÓ SZOLGÁLTATÁSOKRÓL Modulok száma és óraszáma KER szintenként: Angol C2 3 - B2 szintig, E-000423/204/C00 Azok az egyének, akik általános

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010.

A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. A BARCSAY JENŐ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIA PROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSA A TÁMOP 3.-1.-4-ES PÁLYÁZAT FENNTARTÁSI IDŐSZAKÁRA 2010. 1 A Barcsay Jenő Általános Iskola Pedagógiai Programjának módosítása 2010. május

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei 6. Rozpis učiva predmetu Hudobná Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hod ina/ Óra Medzipredm. vzťahy / Tantárgyközi kapcsolatok Opakovanie- Ismétlés - piesní zo 5. r. - hudobnej

Részletesebben

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA CHARAKTERISTIKA PREDMETU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného školského vzdelávania Slovenskej republiky centrálne postavenie. Tento vyučovací

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 1-4. BEVEZETŐ BEVEZETŐ Az általános iskola alsó tagozatán a magyar nyelv és irodalom tantárgy elsődleges célja az anyanyelvi kommunikációs képességek fejlesztése, és az ehhez elengedhetetlen ismeretek elsajátíttatása.

Részletesebben

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá?

a kezdetek kezdetén nem mesélt eleget a gyerekének, mert nem ért rá? OLVASÓVÁ NEVELÉS 1 Tóth Tibor műfordító: Olvasónak nem születik az ember; az olvasóvá válás nevelési folyamat eredménye, s itt kell keresni a baj okát. Nem éri a gyerekeket kellő számban olyan hatás, amelyre

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató

ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Bánki Vera Stark Gábor Széplaki Gyöngyi Kismartony Katalin ZENE JÁTÉK I. + Kártyacsomag + Útmutató ZENE JÁTÉK II. + Munkafüzet + Útmutató Tankönyv az alapfokú nevelés-oktatás 1-4. évfolyamai számára Miben

Részletesebben

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam

Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam Tanterv a magyar irodalom oktatásához 1-8. évfolyamára 1 2. évfolyam érzelmi érzékenysége, erkölcsi gondolkodása legalább olyan szintre kerül, hogy az olvasott művekben képessé válik emberi alaphelyzetek,

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Bratislava 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Részletesebben

ü ľ ź Í ę ü ą ĺĺ Ł ü ľ ćĺĺ ö ĺ ü ý ü ö ď ź ĺ ĺ ľ ö ü ý ö ú ű ú ľ ú ľ ú ź ö ľ źĺ ľ ö ź ú ý ĺ ĺ ľ ď ü ö Ĺ ľ ź ű ö ľü ľ ľ ľ ľ ü ö ĺ ü ö źí ĺ ľ ű ľ ľ ď ĺľ ú ź ü ú ö ú ö ĺ ú ľ ö ű ę ö ű ö ú ľ Á Á ĺ ź ĺ ö öľ

Részletesebben

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A RÉTSÁGI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010 Mottó: "A szellem és a tehetség az emberben mindig vágyainak és sajátos társadalmi helyzetének terméke. Lehetséges, hogy a neveléstudomány feladata

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Helyi tanterv alsó tagozat

Helyi tanterv alsó tagozat Tartalomjegyzék Helyi tanterv alsó tagozat Magyar nyelv és irodalom Bevezető... 3 1. évfolyam... 5 2. évfolyam... 11 3. évfolyam... 20 4. évfolyam... 31 Német népismeret Bevezető... 42 1. évfolyam... 43

Részletesebben

2oO5 {l,ar.e,i! ő l k pa tisi T n fulnúzry :lt Ej 11 s 3 {.! L.:{.i1' 6 ős ig:i tji':,3t!t iadvbrya du?lottt nifrui 7'aJbds Janos on l f,. ű ú ő ú ű ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ő ő ü ő ú ő ú ű ő ő ő

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához

Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV. az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page 1 Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV az Irodalom 7. tanításához Irodalom 7_kk_2014:irodalomkezik_7 2011.qxd 2014.06.17. 12:45 Page

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

Túl az Üveghegyen - projektterv

Túl az Üveghegyen - projektterv Túl az Üveghegyen - projektterv Készítette Komaság Margit Összefoglalás A projekt során a gyerekek megismerkednek három mesével, a mesék legfontosabb jellemzőivel. Szövegértelmezési, olvasásstratégiai

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

Tanmenetjavaslat A 12. OSZTÁLYOS MAGYAR IRODALOM TANANYAG KIEGÉSZÍTÉSE KATOLIKUS ÉRTÉKRENDŰ IRODALMI ALKOTÁSOKKAL

Tanmenetjavaslat A 12. OSZTÁLYOS MAGYAR IRODALOM TANANYAG KIEGÉSZÍTÉSE KATOLIKUS ÉRTÉKRENDŰ IRODALMI ALKOTÁSOKKAL A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

IV.2.7. EMBER A TERMÉSZETBEN MŰVELTSÉGTERÜLET BEVEZETÉS Az Ember a természetben műveltségi terület tantárgyainak tanítása során érvényre jutó nevelési- és oktatási folyamatok a tanulók öntevékenységére

Részletesebben

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z REFORMOVANÉHO NÁBOŽENSTVA

Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z REFORMOVANÉHO NÁBOŽENSTVA Štátny pedagogický ústav, Pluhová 8, 830 00 Bratislava CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z REFORMOVANÉHO NÁBOŽENSTVA Bratislava 2008 1 1. CIEĽ MATURITNEJ SKÚŠKY Voliteľný maturitný

Részletesebben

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41.

Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola Mathiász János Tagintézménye Balatonboglár, Szabadság utca 41. Somogyi TISZK Közép- és Szakiskola 8630 HELYI TANTERV Szakiskola ÉRVÉNYES: 2011. szeptember 1-től KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik-tizedik évfolyamán az általános

Részletesebben

Rendészeti ágazati szakmai képzés

Rendészeti ágazati szakmai képzés Rendészeti ágazati szakmai képzés Idegen nyelv Tanmenet és tematikus terv 2016 Készítette: Biró Brigitta Galamb Judit Kártyás Enikő KÖRMENDI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA 2 1. MEGNEVEZÉSE: IDEGEN NYELV I.

Részletesebben

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam:

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Škola/Iskola: Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi terület: Maďarský jazyk a literatúra/magyar nyelv és

Részletesebben

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV BIOLÓGIA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK.

TARTALOMJEGYZÉK VÉLEMÉNYEZÉS, ELFOGADÁS, JÓVÁHAGYÁS... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM LÉTEZIK. 1-4. OSZTÁLY TARTALOMJEGYZÉK HELYI TANTERV... 4 ALAPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, ALSÓ TAGOZAT, 1 4. ÉVFOLYAM... 4 AZ 1-4. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI RENDSZERE ÉS ÓRASZÁMAI... 9 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 10

Részletesebben

A Pál utcai project 1 DIGITÁLIS TÉMAHÉT A PÁL UTCAI FIÚK PROJEKT

A Pál utcai project 1 DIGITÁLIS TÉMAHÉT A PÁL UTCAI FIÚK PROJEKT 1 DIGITÁLIS TÉMAHÉT A PÁL UTCAI FIÚK PROJEKT A Pál utcai project A projekt során Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk c. művének összefoglalása mellett a barátság fogalmának elemzésére kerül sor, összehasonlítva

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás

Belső elvárás (melyik intézményi dokumentumban, s hol található) Új belső elvárás, melyik dokumentumba, hova került) Külső elvárás Intézményi önértékelés: belső elvárások kialakítása a gyakorlatban az intézményi belső értékelési csoport (BECS) közreműködésével Belső kapcsolatok, együttműködés, kommunikáció terület Külső elvárás Belső

Részletesebben

Bánáti Sverák program szakmai koncepciója

Bánáti Sverák program szakmai koncepciója Bánáti Sverák program szakmai koncepciója A Szentendre Város által kezdeményezett, a Szentendre Városi Óvodák óvónői által kidolgozott és a Ferenczy Múzeum által koordinált programban az önkormányzati

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged

2013. Helyi tanterv. Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye. Szeged 2013. Helyi tanterv Klúg Péter Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szeged AZ ISKOLA HELYI TANTERVE 1. A képzés teljes szerkezete... 1 2. Óvodai nevelés...

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben