Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka"

Átírás

1 Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón -Mikszáth Kálmán -Dielo: A bágyi csoda -Dielo: A néhai bárány Hodina/ Óra 11 Medzipred - metové vzťahy/ta ntárgyköz i kapcsolat ok SJL, VYV Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Systematizovať poznatky o maďarskej literatúre, pochopiť nové umelecké a literárne smery 20.storočia, poznávať jeho nové výrazové prostriedky./a azázadforduló új irányzatai, azok változatossága, üzeneteik, kifejező eszközeik, megismerkedni Mikszáth alkotásaival, népiességével. Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Meranie schopoností, ústne a písomné skúšanie/ Szóbeli készségek mérése Kritériá hodnotenia- Výkonový štandard / Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények Žiak oživil a prehlbil poznatky z min.ročníka. Poznal charakteristické črty nových umeleckých smerov/a tanuló elmélyítette az előző év ismeretanyagát, megismerkedett a századforduló új irányzataival, Mikszáth alkotásaival. Učebné zdroje / Taneszközö k umelecké diela Prierez ové témy/ Fejlesz tési terület ek OKTÓBER -Dielo: Beszterce ostroma -Dielo: Szent Péter esernyője Opakovanie -Ady Endre -Ady a symbolizmus -Dielo:Góg és Magóg fia... -Dielo: A magyar Ugaron -Dielo:A föl-földobott kő 11 SJL Poznávanie života básnika, prostredníctvom diel pochopenie symbolizmu, rozvíjanie zručností rozboru básní, oživenie a rozvíjanie poznatkov o básnických obrazoch, prehlbenie básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé symboly, básnické obrazy, vedel memoritery, vedel biografia, básnické EnV

2 -Dielo:Fölszállott a páva -Dielo:Páris az én Bakonyom NOVEMBER -Dielo:Lédával a bálban -Dielo:Őrizem a szemed -Dielo:Hiszek hitetlenül Istenben -Ďalšie básne Adyho/Egyéb versek -Naturalistický román a novela/a naturalista regény -Móricz Zsigmond -Realistické zobrazovanie sedliaka/a szegénység naturalista ábrázolása -Dielo:Tragédia -Dielo:Pillangó -Dielo:Rózsa Sándor a lovát ugratja (-Dielo:Hét krajcár) (-Dielo:Árvácska) (-Dielo:Légy jó mindhalálig) 12 národnostného citu k vlasti. Pochopiť rozdiel: láska k Bohu láska k vlasti ľudská láska/megismerkedni a szimbolizmus lényegével, képi gondolkodás elmélyítése. Poznávanie života spisovateľa, prostredníctvom jeho diel pochopenie naturalizmu, rozvíjanie zručností rozboru prozaických diel, rozvíjanie zručností./ismerkedés Móricz naturalizmusával, műveivel, életrajzával. hodnotenie/szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek rozbor básní/a tanuló bemutatta a költő életúttját, rámutatott a költészetére ható életrajzi vonatkozásokra, memoritereket tudott, felismerte az egyes szimbólumokat. spisovateľa, poukázal na vplyv jeho života na jeho tvorbu, vedel charakterizovať postavy prečítaných diel/atanuló rámutatott az író életművére ható életrajzi vonatkozásokra, felismerte a naturalista jegyeket. zbierky DECEMBER -Impresionistická lyrika/impresszionista líra -Juhász Gyula -Impresionistický svet farieb/impresszionista színvilág -Dielo:Magyar táj magyar ecsettel -Dielo:Milyen volt... -Dielo:Anna örök -Babits Mihály -Dielo:Messze...messze SJL Poznávanie života básnika, prostredníctvom diel pochopenie impresionizmu rozvíjanie zručností rozboru básní, oživenie a rozvíjanie poznatkov o básnických obrazoch. Pomocou Jónášovho príbehu viesť k alegorickému mysleniu/ Ismerkedés az impresszionista irányzattal, a költészetben való megjelenésével, a költők műveivel, életrajzával. hodnotenie. básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní, poukázal na charakteristické črty impresionizmu./a tanuló rámutatott az impresszionista stílusjegyekre biografia, básnické zbierky EnV

3 JANUÁR -Dielo:Új leoninusok -Dielo:Szerelmes vers -Dielo:Jónás imája -Kosztolányi Dezső -Zobrazovanie vnútorného sveta človeka v jeho epike/a lélek ábrázolása a művekben -Dielo:Pacsirta (-Dielo:Fürdés) -Esej:Nyelv és lélek FEBRUÁR -Dielo:Üllői-úti fák -Dielo:Akarsz-e játszani -Dielo:Szegény kisgyermek panaszai -Tóth Árpád -Dielo:Esti sugárkoszorú -Dielo:Lélektől lélekig -Dielo:Jó éjszakát (Dielo:Hajnali szerenád) (Dielo:Körúti hajnal) MAREC -Krúdy Gyula -Moderná kompozícia novely/a novella újszerű szerkezete -Dielo:Missis Kittie és Fekete bőrű komornája -Dielo:Régi magyar író ebédje (Dielo:Utolsó szivar az Arabs...) (Dielo:Négyszáz korona) -Karinthy Frigyes -Literárne karikatúry/karikatúrák -Humor v dielach/humor az irodalomban Poznávanie života básnika a spisovateľa, rozvíjanie zručností rozboru básní a prozaických diel. Pochopenie nových psychologických objavov obdobia cez prózu Kosztolányiho. /Ismerkedés Kosztolányi lírájával és prózájával. Felismerni az új lélektani felismeréseket a művein keresztül. Pochopenie impresionizmu prostredníctvom diel, rozvíjanie zručností rozboru básní, oživenie a rozvíjanie poznatkov o básnických obrazoch. Pochopiť problematiku odcudzenia sa medzi ľuďmi./imerkedés az impresszionizmus irányzatával Tóth árpád versein keresztül. Poznávanie života spisovateľa, rozvíjanie zručností rozboru hodnotenie. Szóbeli feleltetés, írásbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek a költeményekben. básnika a spisovateľa, poukázal na vplyv jeho života na jeho tvorbu, vedel charakterizovať postavy prečítaných diel, poukázal na nové psych.objavy /A tanuló rámutatott a művek lélektani sajátosságaira, jellemezte a szereplőket, bemutatta a költő/író életútját. básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní, poukázal na charakteristické črty impresionizmu./a tanuló elemezte az impresszionista stílusjegyeket, verset elemzett, felismerte a a tanult szóképeket. biografia, básnické zbierky EnV

4 APRÍL -Dielo:Találkozás egy fiatalemberrel -Dielo:Tanár úr, kérem... -Expresionistická lyrika a nadrealizmus/expresszionista líra és szürrealizmus -József Attila -Dielo:Curriculum vitae -Dielo:Tiszta szívvel -Dielo:Mikor az uccán átment... -Dielo:Ars poetica -Dielo:Születésnapomra noviel, rozvíjanie zručností, viesť k zmyslu pre humor v literatúre./ismerkedés Karithy műveivel, a humor szerepe az irodalomban, műelemzés készségének az elmélyítése. Prostredníctvom diel a života básnika pochopenie atmosféry vojnového obdobia, poznávanie expresionistických vyjadrovacích prostriedkov, rozvíjanie zručností rozboru básní, prehlbenie národnostného citu, vyjadrenie lásky k matke v jeho tvorbe./a művek alapján megközelíteni a háborús korszak légkörét, ismerkedni az expresszionizmus stílusjegyeivel a költészetben, verselemzés. hodnotenie./ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní, poukázal na charakteristické črty expresionizmu. A tanuló rámutatott a költő életművére ható életrajzi vonatkozásokra, felismerte a versekben rejlő expresszionista stílusjegyeket, verset elemzett, felismerte a tanult szóképeket. MÁJ -Dielo:Flóra -Dielo:Mama -Dielo:Óda (3.,4.cyklus) -Literatúra počas 2.svetovej vojny/irodalom a 2.vh.alatt -Radnóti Miklós -Dielo:Naptár -Dielo:Ikrek hava -Dielo:Levél a hitveshez -Dielo:Razglednica -Dielo:Hetedik ecloga 10 SJL, BIO, GEO Prostredníctvom diel a života básnika pochopenie atmosféry 2.svetovej vojny, poznávanie života Židov, prehlbenie národnostného citu, výchova k tolerancii, rozvíjanie zručností rozboru básní/radnóti életműve alapján megismerkedni a 2.vh. embertelen körülményeivel és légkörével, zsidóüldözéssel.verselemzés készségszintre emelése. básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní./ A tanuló rámutatott Radnóti költészete és életrajza kapcsolódási pontjaira, biografia, básnické zbierky EnV

5 -Dielo:Nem tudhatom JÚN -Opakovanie celoročného učiva/év végi ismétlés 4 SJL Opakovaním prehlbiť poznatky./az ismeretek ismétlés által történő elmélyítése. hodnotenie. /Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek hodnotenie. memoritereket tudott, felismerte a tanult szóképeket. Žiak vedel vymenovať nové smery v literatúre, poznal ich vyjadrovacie prostriedky, poznal diela, charakterizoval literárne postavy, poznal jednotlivé básnické obrazy./a tanuló ismeri az új irodalmi irányzatokat és azok stílusjegyeit. biografia, básnické zbierky EnV MeV TPPZ

6 Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipred - metové vzťahy/ta ntárgyköz i kapcsolat ok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Kritériá hodnotenia- Výkonový štandard / Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények Učebné zdroje / Taneszkö zök Prierezo vé témy/ Fejleszté si területek SEPTEMBER Opakovanie učiva zo 7.roč./A 7.-es tananyag ismétlése Vstupný test / Belépő felmérő 6 SJL, ANJ Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző évfolyam ismeretanyagának elmélyítése. Meranie schopoností, diktáty, ústne a písomné skúšanie, vstupný test Žiak oživil a prehlbil poznatky z min.roč. pracovný zošit, tabuľa Súvetie/Összetett mondat -Podraďovacie a priraďovacie súvetie/alá- és mellérendelő ö.m. 1. diktát Sloh: Referát/Beszámoló OKTÓBER Podraďovacie súvetie/alárendelő ö.m. -Obsahové a štrukturálne súvislosti vo vetách/tartalmi és suzerkezeti sajátosságok -Podmetová vedľajšia v./alanyi mm. -Predmetová v.v./tárgyi mm. 33 SJL, ANJ Rozšíriť vecné poznatky o vete, tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, tvoriť dialógy s využívaním štruktúrovo a obsahovo rozlišných viet. Rozvíjať zručnosti v tvorení správnych viet, systematizovať poznatky o jednoduchej vete, aplikovať ich pri rozbore súvetí, Rozoznanie jednotlivých typov podraďovacích súvetí, poznať typické spojky pre jednotlivé súvetia, nácvik pravopisu súvetí. Pochopiť obsahovologické súvislosti v podraďovacom súvetí./szerkezetileg és tartalmilag különböző riadený rozhovor, samostatná práca schopoností, diktáty, 1. školská úloha, hodnotenie./ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka Žiak rozšíril vecné poznatky o vete, osvojil delenie podraďovacích súvetí, vedel tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, vedel určiť typ podraďovaciehu súvetia na základe rozboru súvetia./a tanuló szerkezetileg és tartalmilag különböző mondatokat alkotott, felismerte az alárendelő összetett mondatok különböző fajtáit. pracovný zošit, tabuľa o vetných členoch ENV

7 -Príslovková v.v./határozói mm. 2. diktát Sloh: Úvaha/Elmélkedés mondatok alkotása, felismerni az alárendelő összetett mondatok különböző fajtáit, ábrázolni a tagmondatok kapcsolódását. NOVEMBER -Prívlastková v.v./jelzői mm. -Prísudková v.v./állítmányi mm. 3. diktát Sloh: Úvaha/Elmélkedés 1.slohová práca/írásbeli dolgozat DECEMBER -Vedľajšia veta so špeciálnym významom/sajátos jelentéstartalmú mm. Sloh: Kritika/Kritika JANUÁR Priraďovacie súvetie/mellérendelő ö.m. -Obsahovo-logické súvislosti vo vetách/tartalmi-logikai összefüggések -Zlučovacia v./kapcsolatos m. Pravopis 13 SJL, ANJ Rozoznanie rozdielu medzi pod- a priraďovacími súvetiami.rozoznanie jednotlivých typov priraďovacích súvetí, poznať typické spojky pre jednotlivé súvetia, nácvik pravopisu súvetí. Pochopiť obsahovologické súvislosti v priraďovacom súvetí./felismerni a szerkezeti különbséget az alá-és mellérendelő mondatok között, megismerni a mellérendelő ö.m. kötőszavait, helyesírási vonatkozásait. riadený rozhovor, samostatná práca schopoností, diktáty, 1. školská úloha, hodnotenie./ Szóbeli irányított beszélgetés, Žiak rozšíril vecné poznatky o vete, rozoznal rozdiel medzi pod- a priraďovacími súvetiami, osvojil si delenie priraďovacích súvetí, vedel tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, vedel určiť typ priraďovaciehu súvetia na základe rozboru súvetia a na základe typickej spojky./a tanuló megkülönböztette a mellérendelő és alárendelő mondatokat, rámutatott a szerkezeti különbségekre, ismerte a tipikus kötőszókat. pracovný zošit, tabuľa o vetných členoch ENV

8 zluč.vety/kapcs.m.helyes írása -Odporovacia v./ellentétes m. 4. diktát Sloh: Kritika/Kritika FEBRUÁR -Vylučovacia v./választó m. Pravopis vyluč. vety/választó m.helyesírása -Vysvetľovacia v./magyarázó m. -Dôsledková v./következtető m. 5.diktát Sloh 2. Slohová práca/írásbeli dolgozat MAREC Zložené súvetie/többszörösen összetett mondat -Vzájomné vzťahy viet/tagmondatok közötti kapcsolatok -Grafické znázornenie/ábra 6. diktát Sloh:Diskusia/Vita Rozoznanie jednotlivých typov priraďovacích súvetí, poznať typické spojky pre jednotlivé súvetia, nácvik pravopisu súvetí. Pochopiť obsahovologické súvislosti v priraďovacom súvetí./felismerni a szerkezeti különbséget az alá-és mellérendelő mondatok között, megismerni a mellérendelő ö.m. kötőszavait, helyesírási vonatkozásait. Rozoznať zložené súvetie vo vete, vedieť tvoriť zložené súvetie, osvojiť si pravopisné pravidlá ohľadne zložených súvetí. Znázornenie vety pomocou schémy./a többszörösen összetett mondatok felismerése a szövegben, többsz.ö.m. alkotása, helyesírási vonatkozásaik, mondatábrázolás. önálló munka riadený rozhovor, samostatná práca, schopoností, diktáty/ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka Žiak si osvojil delenie priraďovacích súvetí, vedel tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, vedel určiť typ priraďovaciehu súvetia na základe rozboru súvetia a na základe typickej spojky./a tanuló megkülönböztette a mellérendelő és alárendelő mondatokat, rámutatott a szerkezeti különbségekre, ismerte a tipikus kötőszókat. Žiak rozoznal zložené súvetie vo vete, vedel tvoriť zložené súvetie, osvojil si pravopisné pravidlá ohľadne zložených súvetí. Znázornil vety pomocou schémy./a tanuló a többszörösen összetett mondatokat felismerte a szövegben, többsz.ö.m. alkotott, elsajátította helyesírási vonatkozásaikat, ábrázolta a tagmondatok szerkezeti összefüggéseit. pracovný zošit, tabuľa o vetných členoch ENV

9 APRÍL -Interpunkcia v zložených vetách a súvetiach/többsz.ö.m.k özpontozása -Rozbor zloženej vety/többsz.ö.m. elemzése 7.diktát Sloh:Projekt/Projekt MÁJ -Priama reč/idézet pravopis priamej reči/idézetek helyesírása 8. diktát Sloh:Čítanie s porozumením/értő olvasás 3. Slohová práca/írásbeli dolgozat 9 SJL, AJ, Tvorenie a osvojenie pravopisu priamej reči, využitie priamej reči v slohových prácach./idézstek alkotása és felhasználása a fogalmazásokban, az idézetek helyesírásának elsajátítása. riadený rozhovor, samostatná práca schopoností, diktáty, hodnotenie, diktáty/ Szóbeli feleltetés, írásbeli irányított beszélgetés, önálló munka Žiak vedel samostatne tvoriť sformulovať priamu reč, osvojil jej pravopis, vedel ju požívať v kontexte./a tanuló önállóan alkotott idézeteket, elsajátította az idézetek helyesírására vonatkozó helyesírási szabályokat. Nástenná tabuľa citáty, listy ENV JÚN -Opakovanie súvetí/ö.m.ismétlése 5 SJL,ANJ Opakovaním prehlbiť poznatky o súvetiach a zručnosti v rozbore súvetí, Meranie komunikačných Žiak osvojil formu písania diskusie, rozpravy, kritiky a referátu, dbal o výstižné listy ENV MeV

10 -Opakovanie slohových žánrov/fogalmazási műfajok ismétlése -Celoročné opakovanie/év végi ismétlés prehlbiť zručnosti v písaní slohov v daných žánroch./az idei év ismeretanyagának elmélyítése ismétlés és gyakorlatok formájában, a fogalmazási műfajok átismétlése. hodnotenie, skupinová práca,, diktáty, 3. školská úloha/ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka vyjadrovanie sa, snažil sa vyjadriť osobné pocity, čerpal z vlastnej fantázie./a tanuló elsajátította a vita-, értekezés-, kritikaírás és beszámolókészítés alapjait, ügyelt a helyes és választékos kifejezésre, saját élményeiből, fantáziájából merített. TPPZ

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése.

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése. Rozpis učiva predmetu Maďarský jazyk a literatúra, Magyar nyelv és irodalom, VII. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipredmetové vzťahy/tant árgyközi kapcsolato

Részletesebben

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi

Osztályvizsga Évfolyam: 12. Írásbeli Időtartam 240p Próbaérettségi A TANULMÁNYOK ALATTI VIZSGÁK MAGYAR IRODALOMBÓL A tanulmányok alatti vizsgák szerkezete és az értékelés elvei Osztályozóvizsga Írásbeli Szóbeli Időtartam 60p 10p Aránya az értékelésnél 70% 30% A vizsga

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam:

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Škola/Iskola: Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi terület: Maďarský jazyk a literatúra/magyar nyelv és

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása

A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása Az osztályozó vizsga témakörei magyar nyelvből 9. osztály A kommunikáció rádiós, televíziós és sajtóműfajai A magánhangzók és a mássalhangzók, a mássalhangzók egymásra hatása A szóelemek fajtái Az ige

Részletesebben

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio

11. A reneszánsz világirodalmából, Petrarca vagy Boccaccio Témakörök pótvizsgára magyar irodalom 9. évfolyam 1. A művészet és a valóság jellemzése, a műnemek és a műfajok definiálása példával. 2. A Biblia 3. A homéroszi eposzok világképe, embereszménye 4. Szophoklész:

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

XX. A Nyugat további alkotói

XX. A Nyugat további alkotói XX. A Nyugat további alkotói 1. Krúdy Gyula Hol, mikor született és halt meg az író? 2. Mely helyszíneknek van komolyabb szerepe életútján? 3. Milyen kapcsolat fűzte az alábbi nőkhöz? Csákányi Julianna:

Részletesebben

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C

Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C Érettségi témakörök és tételek magyar irodalom 12. C 1. Tétel : Hagyomány és újítás Petőfi Sándor tájleíró költészetében 2. Tétel : Arany János a tragikus alkatú balladaköltő 3. Tétel : Látomásos szimbolizmus

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

1. Célok és feladatok

1. Célok és feladatok Tanterv a nyolcosztályos gimnáziumok számára Magyar nyelv és irodalom Učebné osnovy pre osemročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským Maďarský jazyk a literatúra Vypracovali / kidolgozták: Csicsay

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Bratislava 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Részletesebben

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia) PRÍLOHA ISCED 2 Posúdila a schválila ÚPK pre maďarský jazyk a literatúru Bratislava

Részletesebben

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA CHARAKTERISTIKA PREDMETU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného školského vzdelávania Slovenskej republiky centrálne postavenie. Tento vyučovací

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei 6. Rozpis učiva predmetu Hudobná Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hod ina/ Óra Medzipredm. vzťahy / Tantárgyközi kapcsolatok Opakovanie- Ismétlés - piesní zo 5. r. - hudobnej

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Tartalom. I. Irodalmunk a 19. század második felében és a századfordulón

Tartalom. I. Irodalmunk a 19. század második felében és a századfordulón Tartalom I. Irodalmunk a 19. század második felében és a századfordulón Irodalmi élet...12 Új írói törekvések...14 a századvégi novella...14 a líra átalakulása...16 Vajda János költészete...17 Hangulatlíra...18

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

jétől érvényes jogi dokumentumok

jétől érvényes jogi dokumentumok 2017. 01. 01-jétől érvényes jogi dokumentumok 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.)

Részletesebben

1. Célok és feladatok

1. Célok és feladatok Tanterv a négyosztályos szakközépiskolák és szakmunkásképzők számára Magyar nyelv és irodalom Učebné osnovy pre SOŠ a SOU štvorročné Maďarský jazyk a literatúra Vypracovali / kidolgozták: Csicsay Károly

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia) PRÍLOHA ISCED 3A Posúdila a schválila ÚPK pre maďarský jazyk a literatúru Bratislava

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 niţšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Kaţdé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca /

Magyar Szentek Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 3060 Pásztó, Deák Ferenc utca / MAGYAR IRODALOM 5. osztály Népmesék, műmesék ismerete, fogalma A mese fogalma, mesei jellemzők (m.kezdés, m.befejezés, állandó kifejezések, m.számok, m.helyszínek, m.szereplők) Megismerni verses és prózai

Részletesebben

Tartalom I. IRODALMUNK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN

Tartalom I. IRODALMUNK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN Tartalom I. IRODALMUNK A 19. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN Irodalmunk az önkényuralom és a kiegyezés korában....................... 12 Kétségek és remények között...........................................

Részletesebben

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY BRATISLAVA 2010 1. CIELE MATURITNEJ SKÚŠKY 1.1 Ciele a poţiadavky z maďarského jazyka a

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÁLTALÁNOS ISKOLA, FELSŐ TAGOZAT Sorozataink a 2015/2016-os tanévre Mind a magyar nyelv, mind az irodalom tantárgyhoz színvonalas

Részletesebben

XIX. Kosztolányi Dezső

XIX. Kosztolányi Dezső XIX. Kosztolányi Dezső 1. Hol, mikor született és halt meg a Kosztolányi Dezső? 2. Hol, milyen tanulmányokat folytatott? 3. Milyen kapcsolat fűzte a következő személyekhez? Ady Endre: Babits Mihály: Brenner

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Maďarský jazyk a literatúra pre 2.a 6.ročník ŠZŠ s VJM pre ţiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia Slovenský

Részletesebben

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozvíjanie individuálnych učebných možností

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. Új mûvészeti törekvések a 19. század második és a 20. század elsõ felében

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. Új mûvészeti törekvések a 19. század második és a 20. század elsõ felében 8 TANTÁRGYI PROGRAM A tantárgyi program összeállításánál heti, összesen 74 órával számoltunk. A tényleges, pedagógiai programban / helyi tantervben rögzített óraszám ettôl természetesen eltérhet. Ebben

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

IRODALOM 7. Tanmenetjavaslat. Évi tanóra száma a 2015/2016-os tanévben 36 óra!

IRODALOM 7. Tanmenetjavaslat. Évi tanóra száma a 2015/2016-os tanévben 36 óra! IRODALOM 7. Tanmenetjavaslat Évi tanóra száma a 2015/2016-os tanévben 36 óra! 2 1. Ismerkedés a tananyaggal és a taneszközökkel Év eleji ismétlés Lázár Ervin: Bankó lánya Felmérés: olvasás, az írott szöveg

Részletesebben

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra)

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra I. Kombinatorika, gráfok 12 óra II. Hatvány, gyök, logaritmus 25 óra III. A trigonometria

Részletesebben

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP

V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP V. LEGERE IRODALMI VERSENY JÓZSEF ATTILA ÉLETMŰVE 2. TESZTLAP I. CÍMTORZÓK Az alábbiakban kissé módosultak a József Attila-verscímek. Írjátok fel az eredeti címeket! a) Kérővel jöttél... b) Tavaszi virradat...

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam:

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Škola/Iskola: Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi terület: Maďarský jazyk a literatúra/magyar nyelv és

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. Maďarský jazyk a literatúra

Magyar nyelv és irodalom. Maďarský jazyk a literatúra Tanterv a négyosztályos gimnáziumok számára Magyar nyelv és irodalom Učebné osnovy pre štvorrorčné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským Maďarský jazyk a literatúra Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Krúdy Gyula (1878, Nyíregyháza 1933, Budapest)

Krúdy Gyula (1878, Nyíregyháza 1933, Budapest) Krúdy Gyula (1878, Nyíregyháza 1933, Budapest) Élete édesanyja, Csákányi Julianna cselédlány a Krúdy-házban, 17 évesen szüli törvénytelen gyermekét kisnemesi származású apja, id. Krúdy Gyula jómódú ügyvéd

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI ALSÓ TAGOZAT 3. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom Tankönyvek és munkafüzetek A megújult HÉTSZÍNVIRÁG

Részletesebben

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára. MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ 4. évfolyam MNy1 Javítási-értékelési útmutató MAGYAR NYELV a 4. évfolyamosok számára MNy1 JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A javítási-értékelési útmutatóban feltüntetett válaszokra a megadott pontszámok adhatók.

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán

TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA. VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán TÉTELEK 207 TAVASZ KENYERES ZOLTÁN: KOSZTOLÁNYI DEZSŐ ÉS KORA VIZSGATÉTELEK ÉS OLVASMÁNYJEGYZÉKEK MR-283/a és MRN-671/c Kenyeres Zoltán Kötelező olvasmány: - SZABÓ Lőrinc, Kosztolányi Dezső = Uő, Könyvek

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy

HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV MAGYAR EMELT Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Csergő Vilmosné munkaközösség-vezető

Részletesebben

Návrh učebných osnov k učebnici

Návrh učebných osnov k učebnici Hartdégenné Rieder Éva Návrh učebných osnov k učebnici Vecné učivo pre 3. roční Hartdégenné Rieder Éva, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1143 Budapest, Szobránc

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

XVIII. Babits Mihály. 1. Mikor, hol született és halt meg a költő? 2. Sorold föl iskoláinak helyét, idejét! 3. Mely városokban tanított?

XVIII. Babits Mihály. 1. Mikor, hol született és halt meg a költő? 2. Sorold föl iskoláinak helyét, idejét! 3. Mely városokban tanított? XVIII. Babits Mihály 1. Mikor, hol született és halt meg a költő? 2. Sorold föl iskoláinak helyét, idejét! 3. Mely városokban tanított? 4. Milyen kapcsolat fűzte Babitsot az alábbi személyekhez? Ady Endre:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU Vyučovací predmet

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 2 Művelődési terület: Ember és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén Dátum Aláírás

Részletesebben

2 / :17

2 / :17 2 / 16 2017.03.10. 0:17 ***A 4 évfolyamos gimnáziumok adatai még feltöltés alatt!! *** Iskola ker. OM az. tanulmányi terület évf. Kód Szóbeli ponthatár/pontok Felvételi ponthatár/pontok KIFIR adatok 2017

Részletesebben