Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka"

Átírás

1 Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón -Mikszáth Kálmán -Dielo: A bágyi csoda -Dielo: A néhai bárány Hodina/ Óra 11 Medzipred - metové vzťahy/ta ntárgyköz i kapcsolat ok SJL, VYV Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Systematizovať poznatky o maďarskej literatúre, pochopiť nové umelecké a literárne smery 20.storočia, poznávať jeho nové výrazové prostriedky./a azázadforduló új irányzatai, azok változatossága, üzeneteik, kifejező eszközeik, megismerkedni Mikszáth alkotásaival, népiességével. Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Meranie schopoností, ústne a písomné skúšanie/ Szóbeli készségek mérése Kritériá hodnotenia- Výkonový štandard / Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények Žiak oživil a prehlbil poznatky z min.ročníka. Poznal charakteristické črty nových umeleckých smerov/a tanuló elmélyítette az előző év ismeretanyagát, megismerkedett a századforduló új irányzataival, Mikszáth alkotásaival. Učebné zdroje / Taneszközö k umelecké diela Prierez ové témy/ Fejlesz tési terület ek OKTÓBER -Dielo: Beszterce ostroma -Dielo: Szent Péter esernyője Opakovanie -Ady Endre -Ady a symbolizmus -Dielo:Góg és Magóg fia... -Dielo: A magyar Ugaron -Dielo:A föl-földobott kő 11 SJL Poznávanie života básnika, prostredníctvom diel pochopenie symbolizmu, rozvíjanie zručností rozboru básní, oživenie a rozvíjanie poznatkov o básnických obrazoch, prehlbenie básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé symboly, básnické obrazy, vedel memoritery, vedel biografia, básnické EnV

2 -Dielo:Fölszállott a páva -Dielo:Páris az én Bakonyom NOVEMBER -Dielo:Lédával a bálban -Dielo:Őrizem a szemed -Dielo:Hiszek hitetlenül Istenben -Ďalšie básne Adyho/Egyéb versek -Naturalistický román a novela/a naturalista regény -Móricz Zsigmond -Realistické zobrazovanie sedliaka/a szegénység naturalista ábrázolása -Dielo:Tragédia -Dielo:Pillangó -Dielo:Rózsa Sándor a lovát ugratja (-Dielo:Hét krajcár) (-Dielo:Árvácska) (-Dielo:Légy jó mindhalálig) 12 národnostného citu k vlasti. Pochopiť rozdiel: láska k Bohu láska k vlasti ľudská láska/megismerkedni a szimbolizmus lényegével, képi gondolkodás elmélyítése. Poznávanie života spisovateľa, prostredníctvom jeho diel pochopenie naturalizmu, rozvíjanie zručností rozboru prozaických diel, rozvíjanie zručností./ismerkedés Móricz naturalizmusával, műveivel, életrajzával. hodnotenie/szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek rozbor básní/a tanuló bemutatta a költő életúttját, rámutatott a költészetére ható életrajzi vonatkozásokra, memoritereket tudott, felismerte az egyes szimbólumokat. spisovateľa, poukázal na vplyv jeho života na jeho tvorbu, vedel charakterizovať postavy prečítaných diel/atanuló rámutatott az író életművére ható életrajzi vonatkozásokra, felismerte a naturalista jegyeket. zbierky DECEMBER -Impresionistická lyrika/impresszionista líra -Juhász Gyula -Impresionistický svet farieb/impresszionista színvilág -Dielo:Magyar táj magyar ecsettel -Dielo:Milyen volt... -Dielo:Anna örök -Babits Mihály -Dielo:Messze...messze SJL Poznávanie života básnika, prostredníctvom diel pochopenie impresionizmu rozvíjanie zručností rozboru básní, oživenie a rozvíjanie poznatkov o básnických obrazoch. Pomocou Jónášovho príbehu viesť k alegorickému mysleniu/ Ismerkedés az impresszionista irányzattal, a költészetben való megjelenésével, a költők műveivel, életrajzával. hodnotenie. básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní, poukázal na charakteristické črty impresionizmu./a tanuló rámutatott az impresszionista stílusjegyekre biografia, básnické zbierky EnV

3 JANUÁR -Dielo:Új leoninusok -Dielo:Szerelmes vers -Dielo:Jónás imája -Kosztolányi Dezső -Zobrazovanie vnútorného sveta človeka v jeho epike/a lélek ábrázolása a művekben -Dielo:Pacsirta (-Dielo:Fürdés) -Esej:Nyelv és lélek FEBRUÁR -Dielo:Üllői-úti fák -Dielo:Akarsz-e játszani -Dielo:Szegény kisgyermek panaszai -Tóth Árpád -Dielo:Esti sugárkoszorú -Dielo:Lélektől lélekig -Dielo:Jó éjszakát (Dielo:Hajnali szerenád) (Dielo:Körúti hajnal) MAREC -Krúdy Gyula -Moderná kompozícia novely/a novella újszerű szerkezete -Dielo:Missis Kittie és Fekete bőrű komornája -Dielo:Régi magyar író ebédje (Dielo:Utolsó szivar az Arabs...) (Dielo:Négyszáz korona) -Karinthy Frigyes -Literárne karikatúry/karikatúrák -Humor v dielach/humor az irodalomban Poznávanie života básnika a spisovateľa, rozvíjanie zručností rozboru básní a prozaických diel. Pochopenie nových psychologických objavov obdobia cez prózu Kosztolányiho. /Ismerkedés Kosztolányi lírájával és prózájával. Felismerni az új lélektani felismeréseket a művein keresztül. Pochopenie impresionizmu prostredníctvom diel, rozvíjanie zručností rozboru básní, oživenie a rozvíjanie poznatkov o básnických obrazoch. Pochopiť problematiku odcudzenia sa medzi ľuďmi./imerkedés az impresszionizmus irányzatával Tóth árpád versein keresztül. Poznávanie života spisovateľa, rozvíjanie zručností rozboru hodnotenie. Szóbeli feleltetés, írásbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek a költeményekben. básnika a spisovateľa, poukázal na vplyv jeho života na jeho tvorbu, vedel charakterizovať postavy prečítaných diel, poukázal na nové psych.objavy /A tanuló rámutatott a művek lélektani sajátosságaira, jellemezte a szereplőket, bemutatta a költő/író életútját. básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní, poukázal na charakteristické črty impresionizmu./a tanuló elemezte az impresszionista stílusjegyeket, verset elemzett, felismerte a a tanult szóképeket. biografia, básnické zbierky EnV

4 APRÍL -Dielo:Találkozás egy fiatalemberrel -Dielo:Tanár úr, kérem... -Expresionistická lyrika a nadrealizmus/expresszionista líra és szürrealizmus -József Attila -Dielo:Curriculum vitae -Dielo:Tiszta szívvel -Dielo:Mikor az uccán átment... -Dielo:Ars poetica -Dielo:Születésnapomra noviel, rozvíjanie zručností, viesť k zmyslu pre humor v literatúre./ismerkedés Karithy műveivel, a humor szerepe az irodalomban, műelemzés készségének az elmélyítése. Prostredníctvom diel a života básnika pochopenie atmosféry vojnového obdobia, poznávanie expresionistických vyjadrovacích prostriedkov, rozvíjanie zručností rozboru básní, prehlbenie národnostného citu, vyjadrenie lásky k matke v jeho tvorbe./a művek alapján megközelíteni a háborús korszak légkörét, ismerkedni az expresszionizmus stílusjegyeivel a költészetben, verselemzés. hodnotenie./ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní, poukázal na charakteristické črty expresionizmu. A tanuló rámutatott a költő életművére ható életrajzi vonatkozásokra, felismerte a versekben rejlő expresszionista stílusjegyeket, verset elemzett, felismerte a tanult szóképeket. MÁJ -Dielo:Flóra -Dielo:Mama -Dielo:Óda (3.,4.cyklus) -Literatúra počas 2.svetovej vojny/irodalom a 2.vh.alatt -Radnóti Miklós -Dielo:Naptár -Dielo:Ikrek hava -Dielo:Levél a hitveshez -Dielo:Razglednica -Dielo:Hetedik ecloga 10 SJL, BIO, GEO Prostredníctvom diel a života básnika pochopenie atmosféry 2.svetovej vojny, poznávanie života Židov, prehlbenie národnostného citu, výchova k tolerancii, rozvíjanie zručností rozboru básní/radnóti életműve alapján megismerkedni a 2.vh. embertelen körülményeivel és légkörével, zsidóüldözéssel.verselemzés készségszintre emelése. básnika, poukázal na vplyv života básnika na jeho tvorbu, poznával jednotlivé básnické obrazy, vedel memoritery, vedel rozbor básní./ A tanuló rámutatott Radnóti költészete és életrajza kapcsolódási pontjaira, biografia, básnické zbierky EnV

5 -Dielo:Nem tudhatom JÚN -Opakovanie celoročného učiva/év végi ismétlés 4 SJL Opakovaním prehlbiť poznatky./az ismeretek ismétlés által történő elmélyítése. hodnotenie. /Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka, memoriterek hodnotenie. memoritereket tudott, felismerte a tanult szóképeket. Žiak vedel vymenovať nové smery v literatúre, poznal ich vyjadrovacie prostriedky, poznal diela, charakterizoval literárne postavy, poznal jednotlivé básnické obrazy./a tanuló ismeri az új irodalmi irányzatokat és azok stílusjegyeit. biografia, básnické zbierky EnV MeV TPPZ

6 Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipred - metové vzťahy/ta ntárgyköz i kapcsolat ok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Kritériá hodnotenia- Výkonový štandard / Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények Učebné zdroje / Taneszkö zök Prierezo vé témy/ Fejleszté si területek SEPTEMBER Opakovanie učiva zo 7.roč./A 7.-es tananyag ismétlése Vstupný test / Belépő felmérő 6 SJL, ANJ Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző évfolyam ismeretanyagának elmélyítése. Meranie schopoností, diktáty, ústne a písomné skúšanie, vstupný test Žiak oživil a prehlbil poznatky z min.roč. pracovný zošit, tabuľa Súvetie/Összetett mondat -Podraďovacie a priraďovacie súvetie/alá- és mellérendelő ö.m. 1. diktát Sloh: Referát/Beszámoló OKTÓBER Podraďovacie súvetie/alárendelő ö.m. -Obsahové a štrukturálne súvislosti vo vetách/tartalmi és suzerkezeti sajátosságok -Podmetová vedľajšia v./alanyi mm. -Predmetová v.v./tárgyi mm. 33 SJL, ANJ Rozšíriť vecné poznatky o vete, tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, tvoriť dialógy s využívaním štruktúrovo a obsahovo rozlišných viet. Rozvíjať zručnosti v tvorení správnych viet, systematizovať poznatky o jednoduchej vete, aplikovať ich pri rozbore súvetí, Rozoznanie jednotlivých typov podraďovacích súvetí, poznať typické spojky pre jednotlivé súvetia, nácvik pravopisu súvetí. Pochopiť obsahovologické súvislosti v podraďovacom súvetí./szerkezetileg és tartalmilag különböző riadený rozhovor, samostatná práca schopoností, diktáty, 1. školská úloha, hodnotenie./ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka Žiak rozšíril vecné poznatky o vete, osvojil delenie podraďovacích súvetí, vedel tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, vedel určiť typ podraďovaciehu súvetia na základe rozboru súvetia./a tanuló szerkezetileg és tartalmilag különböző mondatokat alkotott, felismerte az alárendelő összetett mondatok különböző fajtáit. pracovný zošit, tabuľa o vetných členoch ENV

7 -Príslovková v.v./határozói mm. 2. diktát Sloh: Úvaha/Elmélkedés mondatok alkotása, felismerni az alárendelő összetett mondatok különböző fajtáit, ábrázolni a tagmondatok kapcsolódását. NOVEMBER -Prívlastková v.v./jelzői mm. -Prísudková v.v./állítmányi mm. 3. diktát Sloh: Úvaha/Elmélkedés 1.slohová práca/írásbeli dolgozat DECEMBER -Vedľajšia veta so špeciálnym významom/sajátos jelentéstartalmú mm. Sloh: Kritika/Kritika JANUÁR Priraďovacie súvetie/mellérendelő ö.m. -Obsahovo-logické súvislosti vo vetách/tartalmi-logikai összefüggések -Zlučovacia v./kapcsolatos m. Pravopis 13 SJL, ANJ Rozoznanie rozdielu medzi pod- a priraďovacími súvetiami.rozoznanie jednotlivých typov priraďovacích súvetí, poznať typické spojky pre jednotlivé súvetia, nácvik pravopisu súvetí. Pochopiť obsahovologické súvislosti v priraďovacom súvetí./felismerni a szerkezeti különbséget az alá-és mellérendelő mondatok között, megismerni a mellérendelő ö.m. kötőszavait, helyesírási vonatkozásait. riadený rozhovor, samostatná práca schopoností, diktáty, 1. školská úloha, hodnotenie./ Szóbeli irányított beszélgetés, Žiak rozšíril vecné poznatky o vete, rozoznal rozdiel medzi pod- a priraďovacími súvetiami, osvojil si delenie priraďovacích súvetí, vedel tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, vedel určiť typ priraďovaciehu súvetia na základe rozboru súvetia a na základe typickej spojky./a tanuló megkülönböztette a mellérendelő és alárendelő mondatokat, rámutatott a szerkezeti különbségekre, ismerte a tipikus kötőszókat. pracovný zošit, tabuľa o vetných členoch ENV

8 zluč.vety/kapcs.m.helyes írása -Odporovacia v./ellentétes m. 4. diktát Sloh: Kritika/Kritika FEBRUÁR -Vylučovacia v./választó m. Pravopis vyluč. vety/választó m.helyesírása -Vysvetľovacia v./magyarázó m. -Dôsledková v./következtető m. 5.diktát Sloh 2. Slohová práca/írásbeli dolgozat MAREC Zložené súvetie/többszörösen összetett mondat -Vzájomné vzťahy viet/tagmondatok közötti kapcsolatok -Grafické znázornenie/ábra 6. diktát Sloh:Diskusia/Vita Rozoznanie jednotlivých typov priraďovacích súvetí, poznať typické spojky pre jednotlivé súvetia, nácvik pravopisu súvetí. Pochopiť obsahovologické súvislosti v priraďovacom súvetí./felismerni a szerkezeti különbséget az alá-és mellérendelő mondatok között, megismerni a mellérendelő ö.m. kötőszavait, helyesírási vonatkozásait. Rozoznať zložené súvetie vo vete, vedieť tvoriť zložené súvetie, osvojiť si pravopisné pravidlá ohľadne zložených súvetí. Znázornenie vety pomocou schémy./a többszörösen összetett mondatok felismerése a szövegben, többsz.ö.m. alkotása, helyesírási vonatkozásaik, mondatábrázolás. önálló munka riadený rozhovor, samostatná práca, schopoností, diktáty/ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka Žiak si osvojil delenie priraďovacích súvetí, vedel tvoriť štruktúrovo a obsahovo rozlišné vety, vedel určiť typ priraďovaciehu súvetia na základe rozboru súvetia a na základe typickej spojky./a tanuló megkülönböztette a mellérendelő és alárendelő mondatokat, rámutatott a szerkezeti különbségekre, ismerte a tipikus kötőszókat. Žiak rozoznal zložené súvetie vo vete, vedel tvoriť zložené súvetie, osvojil si pravopisné pravidlá ohľadne zložených súvetí. Znázornil vety pomocou schémy./a tanuló a többszörösen összetett mondatokat felismerte a szövegben, többsz.ö.m. alkotott, elsajátította helyesírási vonatkozásaikat, ábrázolta a tagmondatok szerkezeti összefüggéseit. pracovný zošit, tabuľa o vetných členoch ENV

9 APRÍL -Interpunkcia v zložených vetách a súvetiach/többsz.ö.m.k özpontozása -Rozbor zloženej vety/többsz.ö.m. elemzése 7.diktát Sloh:Projekt/Projekt MÁJ -Priama reč/idézet pravopis priamej reči/idézetek helyesírása 8. diktát Sloh:Čítanie s porozumením/értő olvasás 3. Slohová práca/írásbeli dolgozat 9 SJL, AJ, Tvorenie a osvojenie pravopisu priamej reči, využitie priamej reči v slohových prácach./idézstek alkotása és felhasználása a fogalmazásokban, az idézetek helyesírásának elsajátítása. riadený rozhovor, samostatná práca schopoností, diktáty, hodnotenie, diktáty/ Szóbeli feleltetés, írásbeli irányított beszélgetés, önálló munka Žiak vedel samostatne tvoriť sformulovať priamu reč, osvojil jej pravopis, vedel ju požívať v kontexte./a tanuló önállóan alkotott idézeteket, elsajátította az idézetek helyesírására vonatkozó helyesírási szabályokat. Nástenná tabuľa citáty, listy ENV JÚN -Opakovanie súvetí/ö.m.ismétlése 5 SJL,ANJ Opakovaním prehlbiť poznatky o súvetiach a zručnosti v rozbore súvetí, Meranie komunikačných Žiak osvojil formu písania diskusie, rozpravy, kritiky a referátu, dbal o výstižné listy ENV MeV

10 -Opakovanie slohových žánrov/fogalmazási műfajok ismétlése -Celoročné opakovanie/év végi ismétlés prehlbiť zručnosti v písaní slohov v daných žánroch./az idei év ismeretanyagának elmélyítése ismétlés és gyakorlatok formájában, a fogalmazási műfajok átismétlése. hodnotenie, skupinová práca,, diktáty, 3. školská úloha/ Szóbeli irányított beszélgetés, önálló munka vyjadrovanie sa, snažil sa vyjadriť osobné pocity, čerpal z vlastnej fantázie./a tanuló elsajátította a vita-, értekezés-, kritikaírás és beszámolókészítés alapjait, ügyelt a helyes és választékos kifejezésre, saját élményeiből, fantáziájából merített. TPPZ

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.D évfolyam MAGYAR IRODALOM ömbösített tanmenet 8.D évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Bevezető óra Az irodalmi művek Beszélgetés Kötelező olvasmány

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8. évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1. Év eleji ismétlés A tanult fogalmak ismétlése A 7. osztályos

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam

MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8.a évfolyam MAGYAR IRODALOM Tömbösített tanmenet 8a évfolyam Óra Az óra anyaga Fogalmak, ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, koncentráció Megjegyzés 1 2 Ism Irodalomelméleti fogalmak Szövegértés felmérése Az

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol

Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol IRODALOM TANMENETJAVASLAT - 8. osztály Megjegyzés: a TANMENETJAVASLAT zárójelbe tett számai heti 1,5, évi 55 órával, a zárójel nélküli számozás heti 2, évi 74 irodalomórával számol Óra 1-2. (1-2. 3-4.

Részletesebben

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4.

MAGYAR NYELV Tömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és szövegalkotás Mtk. 26./4. Óra 1. émakör, tananyag Ismerkedés az új taneszközökkel Ismétlés Hangtani ismeretek MAGYAR NYELV ömbösített tanmenet 8. D évfolyam Helyesejtés, helyesírás, Kommunikáció Olvasás-szövegértés és nyelvhelyesség

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2

Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Magyar nyelv és irodalom 7. ÉVFOLYAM. Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 7. ÉVFOLYAM Éves óraszám: 74 Heti óraszám: 2 Témakörök Új tananyag feldolgozása Gyakorlás Összefoglalás, ellenőrzés Teljes óraszám Év eleji ismétlés, ismerkedés, felmérés - 2 2 4 Irodalom és kulturális

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare Învăţământul Preuniversitar LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ EXAMEN DE BACALAUREAT - 2008 PROBA ORALĂ MAGYAR NYELV

Részletesebben

1. Célok és feladatok

1. Célok és feladatok Tanterv a nyolcosztályos gimnáziumok számára Magyar nyelv és irodalom Učebné osnovy pre osemročné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským Maďarský jazyk a literatúra Vypracovali / kidolgozták: Csicsay

Részletesebben

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete:

TANANYAGBEOSZTÁS TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149. Mátészalka, 2012. szeptember 1. A pályázat megnevezése, jelzete: A pályázat megnevezése, jelzete: TÁMOP 3.1.4. 08/2-2008 0149 TANANYAGBEOSZTÁS Címe: A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés megteremtése Mátészalkán Implementáló pedagógus: Oláhné Borzován Edit

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV

A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV A MIKES KELEMEN MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTÁRGYVERSENY KÖVETELMÉNYEI 2007/2008-AS TANÉV V VIII. OSZTÁLY I. KÖVETELMÉNYEK Képességek szövegértés problémalátás szövegalkotás különböző szövegtípusokban

Részletesebben

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam

Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Magyar irodalom tanterv 11. b - 12. b (108 óra /36 hét - 128 óra /32 hét) Irodalom tanterv 11-12. évfolyam Az irodalomtanítás alapvető célja irodalmi művek olvasása, értelmezése, megvitatása. A műveltségépítés

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9.

Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégium Nyíregyháza, Árok u. 53. TANMENET. szakiskola. magyar nyelv és irodalom. 9. TANMENET szakiskola magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5 osztály 2009/2010 tanév Heti óraszám: Éves óraszám: 3 óra 108 óra Készítette: Járó Csaba Istvánné tanár Ellenőrizte:. Munkaközösség-vezető

Részletesebben

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A

A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A A 2015. évi szóbeli érettségi tételek magyar irodalomból 12. A Életművek 1. Petőfi Sándor szerelmi költészete 2. Arany János balladái 3. Ady Endre magyarság versei 4. Babits Mihály: Jónás könyve 5. Kosztolányi

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.)

MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) MAGYAR IRODALOM 13. E (2016.) 1. Az apostol Petőfi eszméinek szótára. (Illyés Gyula) Tétel: Petőfi Sándor: Az apostol 2. Nálam a kompozícióban van a poétika. (Arany János) Tétel: Arany János kései balladái

Részletesebben

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv

Óraszám Tananyag Fogalmak Tevékenységek Kapcsolódási pontok 1. Bevezetés: a tankönyv NT-11713/1 IRODALOM 7. TANMENETJAVASLAT Fejezetcím: A romantika: 32 óra Tematikai egység/ Fejlesztési cél Előzetes tudás A tematikai egység nevelési-fejlesztési céljai Órakeret Egy korstílus a romantika

Részletesebben

1. Célok és feladatok

1. Célok és feladatok Tanterv a négyosztályos szakközépiskolák és szakmunkásképzők számára Magyar nyelv és irodalom Učebné osnovy pre SOŠ a SOU štvorročné Maďarský jazyk a literatúra Vypracovali / kidolgozták: Csicsay Károly

Részletesebben

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar

Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar Ministerul Educa iei, Cercet rii i Tineretului Centrul Na ional pentru Curriculum i Evaluare Înv mânt Preuniversitar LIMBA I LITERATURA MAGHIAR EXAMEN DE BACALAUREAT - 2007 PROBA ORAL MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

Részletesebben

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev

Borbély Szilárd Nincstelenek című. Óratev Borbély Szilárd Nincstelenek Óratev Óravázlatok 1. Az típusa Új ismeretet feldolgozó 1. Életrajz, életmű ismertetése, kontextus, kritikák ismertetése, a regény közös értelmezése idő tevékenység módszer

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ

TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ 22 Tantárgyi program a magyar nyelv tanításához (8. osztály) TANMENETJAVASLAT A MAGYAR NYELV TANÍTÁSÁHOZ Néhány fontos megjegyzés a tanmenetjavaslatok használatához A tanmenet a NAT, a kerettanterv, az

Részletesebben

A dualizmus korának Magyaroszága

A dualizmus korának Magyaroszága A dualizmus korának Magyaroszága 1890-es évektől új problémák Gyakori kormányváltások (agrár kereskedelem) Ellenzék: önálló vámterület, magyar nemzeti bank ötlete O-MM Új ellentétek: (liberálisok, konzervatívok,

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék

Modern magyar irodalom II. BBNMI01200. Irodalomjegyzék Modern magyar irodalom II. BBNMI01200 Irodalomjegyzék 1. Nemzeti és szociális inspiráció a késő modernitás második felében, az 1920-1960 közötti korszak magyar irodalmában. A határokon innen és a határokon

Részletesebben

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A magyar nyelv és irodalom érettségi vizsga célja

Részletesebben

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI

OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 OFI (APÁCZAI, NTK) ÚJ ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADVÁNYAI ALSÓ TAGOZAT 3. ÉVFOLYAM Magyar nyelv és irodalom Tankönyvek és munkafüzetek A megújult HÉTSZÍNVIRÁG

Részletesebben

No. Cím Író Kiadva Kiadó

No. Cím Író Kiadva Kiadó No. Cím Író Kiadva Kiadó 1 Nagy indiánkönyv J.f.cooper 1965 Móra könyvk. 2 Fiúk évkönyve 1970 1969 Móra könyvk. 3 Mózes Madách imre 1966 Magvető 4 Kis gyermekek nagy mesekönyve 1955 Ifjusági kk 5 Egeszség

Részletesebben

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára

Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára Helyi tanterv Magyar nyelv és irodalom 5 8. évfolyam számára 1 Alapelvek, célok és feladatok A tantárgy jellegéből adódóan fontos feladat a nyelvi és irodalmi kultúra fejlesztése, az egyéni ismeretszerzés

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom. Maďarský jazyk a literatúra

Magyar nyelv és irodalom. Maďarský jazyk a literatúra Tanterv a négyosztályos gimnáziumok számára Magyar nyelv és irodalom Učebné osnovy pre štvorrorčné gymnáziá s vyučovacím jazykom maďarským Maďarský jazyk a literatúra Schválilo Ministerstvo školstva Slovenskej

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról

Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Tájékoztató a Zrínyi Ilona Gimnázium RAJZ ELİKÉSZÍTİ tanfolyamáról Szükséges felszerelések: mőszaki rajzlap (A/3-as), ceruzák, radír, fekete tus, kihegyezett hurkapálca, festék, ecset, rajztábla, rajzmappa.

Részletesebben

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. Új mûvészeti törekvések a 19. század második és a 20. század elsõ felében

TANTÁRGYI PROGRAM. 2. Új mûvészeti törekvések a 19. század második és a 20. század elsõ felében 8 TANTÁRGYI PROGRAM A tantárgyi program összeállításánál heti, összesen 74 órával számoltunk. A tényleges, pedagógiai programban / helyi tantervben rögzített óraszám ettôl természetesen eltérhet. Ebben

Részletesebben

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM

-3- -a zavartalan munka biztosítása. - felolvasással, egyéni javítással. 2. Házi feladat ellenőrzése: Tk. 100/12. FOM ÓRATERVEZET Tantárgy: Magyar nyelv Osztály: 5.d Az óra címe: Hangalak és jelentés a szavakban A tematikus egység: A szavak alakja és szerkezete. Az óra célja: A tudatos és igényes szóbeli és írásbeli nyelvhasználat

Részletesebben

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és

interperszonális másokra és a hozzájuk fűződő kapcsolatainkra vonatkozik. S megint más részük alapvetően társadalmi jellegű közösségeinkhez és BIBLIAISMERET A Bibliaismeret alapvető feladata a Biblia igazságainak megismertetése, a Teremtő és Gondviselő Mennyei Atya bemutatása, és ezek alapján a gyerekek társaikhoz, családjukhoz és környezetükhöz

Részletesebben

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom

Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom Helyi tanterv általános iskola és nyolcosztályos gimnázium 5-8. évfolyam számára Magyar nyelv és irodalom / EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.01.1 (B) változat alapján

Részletesebben

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra)

MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra. Év eleji feladatok (1 óra) MATEMATIKA Osztályozó vizsga anyaga 11. osztály, első félév Évi óraszám:108 óra (36*3 = 108 óra) Heti óraszám:3 óra I. Kombinatorika, gráfok 12 óra II. Hatvány, gyök, logaritmus 25 óra III. A trigonometria

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Pedagógiai program. IV. kötet

Pedagógiai program. IV. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Egységes szerkezetben foglalt módosított Pedagógiai program IV. kötet

Részletesebben

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat

A tanmenetek elé. Tanmenetjavaslat A tanmenetek elé Az Értékorientált pedagógia sorozatban elkészült válogatás a katolikus értéket, tartalmat felmutató gazdag irodalmunkból csak egy kis szeletke. Ennek ellenére az összeállított irodalmi

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK SZLOVÁK NEMZETISÉGI NYELV ÉS IRODALOM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KÖZÉP- ÉS EMELT SZINT 1. Szövegértés - A szöveg lényegének felismerése, megítélése. - A cél, a beszédszándékok,

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM játék játszótéri felszerelés hangszer csengető óra konyhatechnika táblatechnika Taneszköz térkép labortechnika mikroszkóp vetítéstechnika hangtechnika video tv bútor " a teljesség igényével " 8002 Székesfehérvár,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom

Syllabus. Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom I. Intézmény neve Kar Szak Tantárgy megnevezése Syllabus Partiumi Keresztény Egyetem, Nagyvárad Bölcsészettudományi Kar Magyar nyelv és irodalom Mai magyar nyelv V. (Mondattan) A tantárgy típusa DF DD

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL

ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL Közép- és emelt szintű értékelési skálák összehasonlítása tárgyú kutatás-fejlesztési projekt ÖSSZEHASONLÍTÓ ELEMZÉS MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM VIZSGATÁRGYBÓL TÁMOP-3.1.8-09/1-2010-0004 azonosító számú, Átfogó

Részletesebben

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64

heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni tanulási idő 37 37 55,5 64 IRODALOM 1 A kerettanterv alapján készült helyi tanterv óraterve IRODALOM 9. osztály 10. osztály 11. osztály 12. osztály 37 hét 37 hét 37 hét 32 hét heti óraszám 2 2 3 4 évi óraszám 74 74 111 128 otthoni

Részletesebben

Krúdy Gyula (1878, Nyíregyháza 1933, Budapest)

Krúdy Gyula (1878, Nyíregyháza 1933, Budapest) Krúdy Gyula (1878, Nyíregyháza 1933, Budapest) Élete édesanyja, Csákányi Julianna cselédlány a Krúdy-házban, 17 évesen szüli törvénytelen gyermekét kisnemesi származású apja, id. Krúdy Gyula jómódú ügyvéd

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály

Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Magyar nyelv és irodalom 5. 6. osztály Különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból. A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A vizsgázó külön kap feladatokat, illetve

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 1. A mese jellemzői OSZTÁLYOZÓ VIZSGA TÉMAKÖREI MAGYAR IRODALOM 5. osztályos tananyag 2. A népdal; panaszdalok, párosító dalok, csúfdalok 3. Rímek 4. Az ütemhangsúlyos verselés 5. Petőfi Sándor életpályája

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra

Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Helyi tanterv magyar nyelv és irodalomból emelt szintű fakultáció 11. évfolyam Heti 2 óra Összesen 72 óra Az előrehaladást elsősorban az emelt szintű érettségire való felkészülés határozza meg. Mivel ez

Részletesebben

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére

Bibliaismeret. Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére Bibliaismeret Helyi tanterv általános tantervű szakközépiskolai tanulócsoportok részére A tantárgy órakerete: Évfolyam Hetek száma Heti órakeret Évi órakeret 9. 36 1 36 10. 36 1 36 11. 36 1 36 12. 32 1

Részletesebben

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból

Tóth Csilla. Tuti érettségi magyarból Tóth Csilla Tuti érettségi magyarból Jelen kiadvány másolása, többszörözése részleteiben és egészében is tilos írott, nyomtatott, elektronikus és audio formátumban is, továbbá az itt fel nem sorolt módokon

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Hajdúszoboszló Magyar nyelv és irodalom tantárgy 7-8. évfolyam 2013. Magyar nyelv és irodalom 7 8. évfolyam A 7 8. évfolyamon a változó és egyre összetettebb

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 2 Művelődési terület: Ember és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén Dátum Aláírás

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam

1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam 1. számú melléklet: Tanulásban akadályozott tanulók helyi tanterve 1 4. évfolyam Kötelező tantárgyak és minimális óraszámok az 1 4. évfolyamon Tantárgyak 1. évfolyam 2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam

Részletesebben

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények.

B) Hangtan hangképző szerveink. A magánhangzók rendszere. A magánhangzótörvények. A szóbeli érettségi vizsga témakörei javaslat /tetszés szerint variálható/ ( 2004/2005-ös tanévre ) A emelt szint 1./ A) Az ókori művészetek. Gilgames-eposz. A Biblia. A görög mitológia. A görög és a római

Részletesebben

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12.

Feladatellátási hely neve és címe: Kölcsey Utcai Általános Iskola és Alapfokú Művészet-oktatási Intézmény, 9900 Körmend, Kölcsey u. 12. Körmend Város Önkormányzata 9900 Körmend, Szabadság tér 7. Tel.: 94/592-900, fax: 94/410-623 E-mail: kormend@kormend.hu Pályázati azonosító: TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0107 Pályázat címe: A körmendi Dr. Batthyányné

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra kilencedik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ

LIMBA ŞI LITERATURA MAGHIARĂ ANEXA 2 la ordinul ministrului educańiei şi cercetării nr. 5959 / 22.12.2006 M I N I S T E R U L E D U C AłIEI ŞI CERCETĂRI I CONSILIUL NAłIONAL PENTRU CURRICULUM PROGRAMĂ ŞCOLARĂ PENTRU CICLUL SUPERIOR

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA

KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA V. KERETTANTERV A SZAKISKOLÁK 9-10. ÉVFOLYAMA SZÁMÁRA Célok és feladatok A szakiskola kilencedik évfolyamán általános műveltséget megalapozó nevelés-oktatás, pályaorientáció, gyakorlati oktatás, tizedik

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12.

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 12. HAT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. NÉGY ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS 9-12. ÖT ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS REÁL JELLEG 9-12. KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÉPZÉS 9-12. A magyar nyelv és irodalom tantárgy tanítása

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA 3-4. évfolyam A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez.

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA A vizuális nevelés legfőbb célja, hogy hozzásegítse a tanulókat a látható világ jelenségeinek, a vizuális művészeti alkotásoknak mélyebb átéléséhez, értelmezéséhez. A tantárgy

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam)

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM. BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM BEVEZETŐ ÉS KEZDŐ SZAKASZ (1 4. évfolyam) BEVEZETÉS ALAPELVEK, CÉLOK Az általános iskola kezdő szakaszában a magyar nyelv és irodalom tantárgy legalapvetőbb célja az anyanyelvi

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Az alábbi kerettanterv a hat évfolyamos gimnáziumok számára készült. A tanterv két fő részre osztható: a 7 8. évfolyam tematikai egységeiben elsősorban a fejlesztési célok és követelmények

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom tanterve

Magyar nyelv és irodalom tanterve Magyar nyelv és irodalom tanterve 2004. Készítette: Deák Judit Magyar nyelv és irodalom 7 12/13. évfolyam Részletes tanterv évfolyamokra lebontva Évi óraszám:129,5 Belép tevékenységformák 7. évfolyam 1.

Részletesebben

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam

Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Szövegértés szövegalkotás 7.évfolyam Nincs bontásban a nyelvtan és az irodalom, egy jegyet kapnak a gyerekek félévkor és évvégén. Nincs irodalomtörténetet 9. évfolyamig. A tananyag témákra és modulokra

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály

Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály Helyi tanterv Dráma és tánc 5. osztály A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai tevékenység, amelynek célja az élményeken keresztül történő megértés, valamint a kommunikáció, a kooperáció,

Részletesebben

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok

b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok b Helyi tantervek (szakiskola) A változat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9 10. évfolyam Célok és feladatok A szakiskolában a magyartanítás elsődleges célja a tág értelem vett olvasás-, írás- és beszédtanítás

Részletesebben

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Kerettanterv Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben