Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei"

Átírás

1 6. Rozpis učiva predmetu Hudobná Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hod ina/ Óra Medzipredm. vzťahy / Tantárgyközi kapcsolatok Opakovanie- Ismétlés - piesní zo 5. r. - hudobnej teórie Hymna SR Hymna MR Érik a szőlő Haragszom az olyan szóra Az ürögi falu végén Svet našich ľudových piesní- A népdalaink világaban Porov. star. a nov. štýlu ľud. piesní S. 1. Telesná 2. Prírodopis, Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Zopakovať piesne zo štvrtého ročníka, dbať na správne dýchanie a správne drţanie tela pri speve. Poznať význam hudby v našom ţivote. Dbať na správny výraz pri prednese hymien. Ismételni és gyakorolni az előző évfolyamban elsajátított, dalokat, zenei elméletet, ismereteket és készségeket. Spievať čisto, kultivovane so zodpovedajúcim výrazom. Zopakovať a porovnať starý a nový štýl ľud. piesní Tisztán énekelni, ügyelve a pontos kifejezésre szövegmondásra, ritmusra és tempóra. Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei riadený rozhovor, demonštrácia Riadený rozhovor, vokálny prednes piesne Kritériá hodnotenia- Výkonový štandard / Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények Ţiak vedel zaspievať aspoň niekoľko piesní, vedel vyjadriť svoj názor na význam hudby. Nacvičil správny výraz pri speve hymien Zaspieval ľudovú pieseň intonačne čisto, kultivovane a rytmicky presne. Vedel vymenovať znaky starého a nového štýlu ľud. piesní Učebné zdroje / Taneszköz ök hymien Prierezové témy/ Fejlesztési területek Otvorená Tolerancia, empatia, starostlivosť a vzájomná spolupráca rôznych kultúr Ochrana prírody Význam ľudových piesní a tradícií v ţivote človeka

2 Pravek őskor Fakó lovam Falu végén G dur - e mol Hudba v staroveku - Az ókor zenéje Bujdosik az árva madár, Sárga kukoricaszár Hudba v stredovekua középkor zenéje Románsky a gotický štýl 3. Telesná O Dejepis Pri spoznávaní umenia a dejín hudby vychádzať z histórie. Spoznať začiatky hudby v praveku. Dbať na správne spevácke návyky. Precvičovať solmizáciu.vedieť čo sú to predznamenania. Pri spoznávaní umenia a dejín hudby vychádzať z histórie. Spoznať hudbu v staroveku. Spievať ľudové piesne. Precvičovať rytmizáciu. Spoznať a porovnať dva štýly stredoveku. Spievať niektoré piesne zo skladby, pracovať s rytmickými a solmizačnými cvičeniami Riadený rozhovor, vokálny prednes piesne, pohybové hudobné hry, skupinová práca Riadený rozhovor, vokálny prednes piesne, rytmizácia Riadený rozhovor, vokálny a inštrumentálny prednes piesne, Zapájal sa do rozhovoru o dejinách, mal prehľad o hudbe v praveku. Zaspieval ľudovú pieseň intonačne čisto, kultivovane a rytmicky presne. Zapájal sa do rozhovoru o dejinách, mal prehľad o hudbe v staroveku. Zaspieval ľudovú pieseň intonačne čisto, kultivovane a rytmicky presne. z piesní. Vedieť rozlíšiť románsky štýl hudby od gotického. Dopln. literat., internet nahrávky Význam dejín a umenia pre človeka. Otvorená verb. komunik. o svojich názoroch. Otvorená verbálna aj neverb. Kom. o vnemoch a pocitoch.

3 Az én rácsos kapum, Jaj de beteg vagyok Rytmizácia a tanec v kruhu 6., Výtvarná Spievať čisto, kultivovane so zodpovedajúcim výrazom. Dbať na správnu rytmizáciu. Tancovať jednoduchú choreografiu ľudového tanca. A zene kifejezőeszközeit hatékonyan alkalmazzák az egyéni, illetve a közös éneklés folyamatában, Rozhovor, vokálny prednes piesne, rytmizácia, solmizácia a pohybový prejav Zaspieval ľudovú pieseň intonačne čisto, kultivovane a rytmicky presne. Vedel sa rytmicky aj pohybovo vyjadriť. Otvorená verbálna aj neverbálna Hudba v renesancii- A reneszánsz zenéje Ave vera virginitas Kék ibolyácska N. 7. Telesná Pri spoznávaní umenia a dejín hudby vychádzať z histórie. Spoznať hudbu renesancie. Vedieť vymenovať znaky a hudobné ţánre. Rozhovor, pohybové počúvanie a interpretácia skladieb z počúvaných skladieb. Naučil sa spievať motettujednohlasnú variantu. nahrávky Tolerancia, empatia, starostlivosť a vzájomná spolupráca

4 Inonárodné piesne Más nemzet zenéje Měla babka česká ľud. pieseň A szamóca- fínska ľud. pieseň 8. Spievať a spoznať štýl inonárodných piesní. Pracovať s intonačnými a rytmickými cvičeniami. Vyuţiť hudobné nástroje. Tökéletesítsék hangszeres játékukat (ritmus-és melodikus hangszerek Rozhovor, metóda uvedomelej intonácie a rytmizácie a hry na hudobné nástroje. Spieval intonačne a rytm. správne. Vyuţíval h. nástr. Zvládol intonačné a rytmické cvičenia Tolerancia, emp., starostlivosť a vzájom.spolupr áca rôznych kultúr Zhrnutie a opakovanieismétlés: Kto čo vie? Hudba v baroku- A barok zenéje J. S. Bach Kánon: Ősz zemepis Precvičovať a zopakovať osvojené hudobné poznatky a zručnosti. Zopakovať ľudové piesne. Ismételni és gyakorolni az elsajátított, dalokat, zenei ismereteket Pri spoznávaní umenia a dejín hudby vychádzať z histórie. Spoznať hudbu baroku. Vedieť vymenovať hudobné ţánre. Vokálne, inštrumentálne vyjadrenie schopností a zručností, kvíz a súťaţ v skupinovej práci Rozhovor, počúvanie a interpretácia skladieb, vokálne, inštrumentálne vyjadrenie hl. témy z fúgy. Bol aktívny v daných aktivitách a správal sa v spolupráci. z počúvaných skladieb. Naučil sa spievať pieseň v kánone. internet nahrávky Prosociálne a v súťaţi.

5 Vianočný slávnostný kruh Rosz a Jézus kiscsizmájakarácsonyi énekek Príprava vianočného programu, nácvik piesní Vianočné koledy Pásztorok, pásztorok Menyből az angyal Nový rok-új évi köszöntő, Novoročné vinše a zvyky Újesztendő, vígságszerző D. 11. Výtvarná, Dejepis J. 14. Uvedomiť si význam Vianočných sviatkov. Viesť rozhovor o vianočných zvykoch a tradíciách. Énekelni, ügyelve a pontos dinamikára, a dallamok pontosságára. Beszélgetni a Karácsonyi szokásokról. Naučiť sa pieseň, zaspievať so správnym výrazom a precítením, spievať v zbore čisto a kultivovane A zene kifejezőeszközeit hatékonyan alkalmazzák az egyéni, illetve a közös éneklés folyamatában, Uvedomiť si význam Vianočných sviatkov. Viesť rozhovor o vianočných zvykoch a tradíciách. Énekelni, ügyelve a pontos dinamikára, a dallamok pontosságára. Beszélgetni a Karácsonyi szokásokról. Vytvoriť a hrať inštrumentálny sprievod k piesňam Viesť rozhovor o zvykoch a tradíciách na Nový rok. Tökéletesítsék hangszeres a skladieb, problémová metóda, hudob. hry a pohybové a skladieb, problémová metóda, hud. hry vyjadrenie piesne. Hudobné hry v skupinovej práci. rozhovoru o rodine a do vokálnych, inštrumentálnych, a percepčných činností. Osvojil si pieseň, zaspieval ju s precítením, nacvičoval pieseň v zbore a so sprievodom rozhovoru o rodine a do vokálnych, inštrumentálnych, a percepčných činností. Vytvoril vhodný sprievod k piesni, dokázal ho zahrať aj spojiť so spevom. a rôzne zdroje Význam rodiny Rodičovská láska a jej význam v ţivote dieťaťa. Úcta k rodičom. Význam rodičovskej lásky i v období dospievania. Tolerancia a prosociálnosť Význam rodiny Rodičovská láska a jej význam v ţivote dieťaťa. Úcta k rodičom. Význam rodiny Rodičovská láska a jej význam v ţivote dieťaťa. Úcta k rodičom.

6 A hajnali harangszónak Fašiangy - Farsang Menyasszony, vőlegény Ľudové piesnenépdalok Zasadil som A kisnyéki rózsás kertek alatt d mol-f dur 15. Výtvarná 16. Prírodopis, játékukat (ritmus-és melodikus hangszerek Spoznať ľudové piesne a zvyky fašiangov. Vedieť porovnať fašiangové slávnosti v minulosti a v súčasnosti Pri nácviku piesní sledovať pohyb melódie v notovom zápise. Uplatňovať taktovacie pohyby pri speve. Poznať predznamenania. A zene kifejezőeszközeit hatékonyan alkalmazzák az egyéni, illetve a közös éneklés folyamatában, skupinová práca vyjadrenie a rytmické piesní rozhovoru o fašiangoch, do vokálnych činností a skupinovej práce pri vytváraní masiek Zaspieval ľudovú pieseň intonačne čisto, kultivovane a rytmicky presne. Porovnal tóniny d mol a F dur. Internet. Výtvarné pomôcky Internet Prosociálne a Utváranie citového vzťahu k najbliţšiemu prostrediu a k celej krajine. Hudba v baroku- Barok zenéje A. Vivaldi Štyri ročné obdobia Ľudové piesnenépdalok Csallóközben, Patason, Kis pej lovam Predznamenania: kríţik, bé a odráţka F. 17. zemepis, výtvarná 18. Prírodopis, Spoznať hudbu baroku. Vedieť vymenovať hudobné ţánre. Výtvarne stvárniť dojmy zo skladieb. Naučiť sa spievať niektoré ľudové piesne, poznať význam a prácu zberateľov ľudových piesní. Počúvať ľudové piesne z rôznych regiónov. Rozhovor, počúvanie a interpretácia skladieb, vokálne, a rytm. vyjadrenie hl.témy zo skladby vyjadrenie piesne. Hudobné hry v skupinovej práci z počúvaných skladieb. Výtvarne stvárnil svoje pocity zo skladby. Spieval intonačne a rytmicky správne. Mal vhodné prosociálne správanie pri hudobných hrách v skupine. Dopl. lit. encyklopé dia Význam ľudovej piesne pre človeka a národ Prosociálnosťnevyhnutnosť v spoločnosti.

7 Spomienka na 15. marec Az 1848 megemlékezés Kossuth Lajos azt írta, Kossuth Lajos azt üzente 19. Poznať význam významných dní, sviatkov. Pripomenúť si dejiny a spievať pieseň s výrazom. vyjadrenie piesne. Spieval pieseň intonačne, rytmicky správne aj s vhodným výrazom. Tolerancia, empatia, starostlivosť a vzájomná spolupráca rôznych kultúr Hudba v baroku- Barok zenéje G. F. Händel- Júdás Makkabeus, Győzelmi kórus Zhrnutie a opakovanieismétlés: Kto čo vie? Klasicizmus- Klasszicizmus J. Haydn Üstdob - szimfónia M Spoznať hudbu baroku. Zopakovať a zhrnúť poznatky o hudbe v baroku. Precvičovať a zopakovať osvojené hudobné poznatky a zručnosti. Zopakovať ľudové piesne. Ismételni és gyakorolni az elsajátított, dalokat, zenei ismereteket Spoznať hudbu klasicizmu. Vedieť vymenovať hudobné ţánre. Výtvarne stvárniť dojmy zo skladieb. Rozhovor, počúvanie a interpretácia skladieb, vokálne, a rytm. vyjadrenie hl.témy zo skladby Vokálne, inštrumentálne vyjadrenie schopností a zručností, kvíz a súťaţ v sk. práci vyjadrenie piesne. z počúvaných skladieb. Bol aktívny v daných aktivitách a správal sa v spolupráci. z počúvaných skladieb. Výtvarne stvárnil svoje pocity zo skladby. Dopl. lit. encyklopé dia Prosociálne a v súťaţi.

8 Veľká noc-húsvét Ma van húsvét napja Krisztus feltámadásastredoveká veľkonočná pieseň Turíce- pünközsd A pünkösdnek jeles napján, A pünkozsdi rózsa, Mi van ma Klasicizmus- Klasszicizmus W. A. Mozart 23. A internet Poznať význam významných dní, sviatkov. Spoznať ľudovú pieseň a zvyky Veľkej Noci. Vyhľadať ďalšie informácie k téme. Tisztán énekelni, ügyelve a pontos kifejezésre szövegmondásra, ritmusra és tempóra. Spoznať ľudovú pieseň a zvyky Turíc. Vyhľadať ďalšie informácie k téme. A zene kifejezőeszközeit hatékonyan alkalmazzák az egyéni, illetve a közös éneklés folyamatában, Spoznať hudbu baroku. Spoznať ţivot W. A. Mozarta skupinová práca skupinová práca Rozhovor, v skupinové čítanie, prezentácia rozhovoru o V. Noci, do vokálnych činností a skupinovej práce pri zhromaţďovaní údajov rozhovoru o Turícach do vokálnych činností a skupinovej práce pri zhromaţďovaní údajov Ţiak sa vedel prezentovať. Internet. Výtvarné pomôcky Internet. Výtvarné pomôcky dopln. lit. Internet. Prosociálne a Prosociálne a Kooperácia

9 Klasicizmus- Klasszicizmus W. A. Mozart- Turecký pochod Deň matiek-anyák napja Príprava na program ku Dňu matiek. Deň matiek Príprava na program ku Dňu matiek. Klasicizmus- Klasszicizmus W. A. Mozart Čarovná flauta 26. M Spoznať dielo W. A. Mozarta, vedieť, čo je rondo a sonáta, zamerať sa na sústredené počúvanie Naučiť sa pieseň, zaspievať so správnym výrazom a precítením, spievať v zbore čisto a kultivovane Tisztán énekelni, ügyelve a pontos kifejezésre szövegmondásra, ritmusra és tempóra. Naučiť sa pieseň, zaspievať so správnym výrazom a precítením, spievať v zbore čisto a kultivovane Spoznať dielo W. A. Mozarta, počúvať a pozrieť si rôzne ukáţky z diela na internete, vedieť vyjadriť svoj názor. Opísať operu a jej znaky. a pohybové a pohybové skupinová práca rozhovoru o skladateľovi a percepčných činností. Vedel rozoznať rondo a sonátu Osvojil si pieseň, zaspieval ju s precítením, nacvičoval pieseň v zbore a so sprievodom Osvojil si pieseň, zaspieval ju s precítením, nacvičoval pieseň v zbore a so sprievodom rozhovoru o skladbe. Opísal operu, pozorne počúval a vyjadril svoj názor k hudbe a umeniu W. A. Mozarta Nahrávka, a rôzne zdroje a rôzne zdroje Internet Tolerancia, empatia, starostlivosť a vzájomná spolupráca Význam rodičovskej lásky i v období dospievania. Tolerancia a prosociálnosť Význam rodičovskej lásky i v období dospievania. Tolerancia a prosociálnosť Prosociálne a

10 Klasicizmus- Klasszicizmus L. v. Beethoven Osudová Zhrnutie a opakovanieismétlés: Kto čo vie? Zhudobnené básne Megzenésítet versek Gál Sándor alebo iní autori a ich diela Počúvanie h. dielazenehalhatás Benjamin Britten Variációk és fúga egy Purcell témára Symfonický orchester 30. J. 31. Telesná Spoznať ţivot a tvorbu skladateľa. Počúvanie spojiť so spevom, inštrumentál. hrou, pohybom, kreslením, recitáciou a hudobnodramat. prejavom. Precvičovať a zopakovať osvojené hudobné poznatky a zručnosti. Zopakovať ľudové piesne. Ismételni és gyakorolni az elsajátított, dalokat, zenei ismereteket Zoznámiť sa so štýlom zhudobnených básní. Naučiť sa aspoň jednu pieseň. Pokúsiť sa zhudobniť báseň. Megismerkedni a megzenésített versek stílusaval. Spoznať tvorbu skladateľa. Vypočuť si časti jeho skladieb cez internet, pozorovať symfonický orchester. Rozoznať nástroje v symf. orchestri. Inštrumentálne, pohybové a výtvarné vyjadrenie piesne a skladby v v skupinovej práci. Vokálne, inštrumentálne vyjadrenie schopností a zručností, kvíz a súťaţ v skupinovej práci Rozhovor, verbálne, literárne a vokálne vyjadrenie zhudobnených básní Rozhovor a kvíz alebo IKT Osvojil si a poznatky Počúvanie hudby spojil s hudobnými činnosťami -aktívne pracoval celú vyučovaciu hodinu. Bol aktívny v daných aktivitách a správal sa v spolupráci. Spoznal štýl zhudobnených básní, naučil sa aspoň jednu spievať intonačne a rytmicky správne. Pokúsil sa o zhudobnenie. Zapájal sa do činností, rozhovoru a vedel pomenovať hudob. nástroje v symf. orchestri Nahrávka, Poznanie a pozitívny vzťah k druhým. človeka a svet Prosociálne a v súťaţi. Literárne diela Internet Interaktív na tabuľa Akceptácia a prijatie druhých, - odlišných osobností. Akceptácia a prijatie druhých, - odlišných osobností. človeka a svet

11

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Hudobná výchova-zenei nevelés Časový rozsah výučby/órakeret týždenne/hetente 1, ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy

Hudobná výchova-zenei nevelés Časový rozsah výučby/órakeret týždenne/hetente 1, ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy Názov predmetu/ Tantárgy Hudobná -Zenei nevelés Časový rozsah výučby/órakeret týždenne/hetente 1, ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským-

Részletesebben

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése.

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése. Rozpis učiva predmetu Maďarský jazyk a literatúra, Magyar nyelv és irodalom, VII. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipredmetové vzťahy/tant árgyközi kapcsolato

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet

tematikus képek segítségével, Munkafüzet 4. old.: A tanult dal ritmusának lejegyzése, kettes ütembe rendezése A fél-, negyed- és nyolcadszünet Évi óraszám: 37 óra Óra Dalanyag Zeneelméleti ismeretek Készségfejlesztés Szemléltetés, 1., négyes ütem A tanult dalok felismerése A tankönyv ábrái és képei Járok egyedül ritmusról, betűkottáról Népi mesterségek

Részletesebben

Učebnicu schválilo Ministerstvo ľudských zdrojov dňa pod číslom: TKV/25 7/2015

Učebnicu schválilo Ministerstvo ľudských zdrojov dňa pod číslom: TKV/25 7/2015 Učebnicu schválilo Ministerstvo ľudských zdrojov dňa 17. 03. 015. pod číslom: TKV/5 7/015 Expert Školského Ústavu: Krcsmériné Gyurkovics Mária Nagy Károly Lektor: Kálmán Vikol Katarína Noszlopyová Grafika:

Részletesebben

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA Ének-zene szlovák nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA I. ZENEFELISMERÉS I.

ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA I. ZENEFELISMERÉS I. Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE SZLOVÁK NYELVEN HUDOBNÁ VÝCHOVA 2006. május 16. 14:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA PÍSOMNÁ (MATURITNÁ) SKÚŠKA STREDNÉHO STUPŇA I. ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM:

TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 74 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam

Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból. 9. évfolyam Osztályozóvizsga anyaga Ének-zene tantárgyból 9. évfolyam 4-5 mű éneklése tiszta intonációval a következő kategóriák mindegyikéből: gregorián, reneszánsz, barokk, bécsi klasszikus Magyar népzene és történeti

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1212 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 21. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei. Učebné zdroje. Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei. Učebné zdroje. Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipredm. vzťahy / Tantárgyközi kapcsolatok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények Metódy a prostriedky

Részletesebben

Názov krúžku Az érdekkör megnevezése : Literárny krúžok Irodalmi kör. Formy činnosti A tevékenység formája: Pravidelná činnosť : pondelok od 13 3o

Názov krúžku Az érdekkör megnevezése : Literárny krúžok Irodalmi kör. Formy činnosti A tevékenység formája: Pravidelná činnosť : pondelok od 13 3o Názov krúžku Az érdekkör megnevezése : Literárny krúžok Irodalmi kör Oblasť: spoločensko-vedná, társadalom tudományi terület Vedúci krúžku- Körvezető: Mgr. Silvia Pollagová Formy činnosti A tevékenység

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK KÖZÉPSZINTEN ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás

Részletesebben

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége

Tiszta intonáció. Játék Év eleji ismétlés Játék a ritmussal (Tk. 5. oldal) Metrumérzék. Ritmusértékek. Kodály Zoltán: Mátrai képek vonatkozó egysége TANMENETJAVASLAT 6. ÉVFOLYAM ÉVES ÓRASZÁM: 37 Óraszám Óra anyaga Zenehallgatás Készségfejlesztés Tevékenységi formák Kapcsolódások 1. Év eleji ismétlés Szabadon válogatva Éneklési készség fejlesztése Népzenegyűjtés

Részletesebben

A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. A 15. 16. 17. 18. 19. A

A) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. A 15. 16. 17. 18. 19. A A) Népdalok 1. Szól a fügemadár 2. Győri kanász a dombon 3. Béreslegény 4. Megrakják a tüzet 5. Tavaszi szél vizet áraszt 6. Az árgyélus kismadár 7. Hull a szilva a fáról 8. Komáromi kisleány 9. Elesett

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés

9. évfolyam. Éves óraszám 36 óra. Zenei reprodukció Éneklés 9. évfolyam Éves óraszám 36 óra Tematikai egység/ Zenei reprodukció Éneklés 14 óra A tematikai egység nevelési-fejlesztési A felső tagozatban megismert népzenei és műzenei szemelvények elsajátítása során

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 15. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 12. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása

1 2. évfolyam. Mozgásanyanyelv megalapozása TÁNC ÉS MOZGÁS A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát. A tánc

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14

9. évfolyam. Ének-zene 9-10. évfolyam. ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam. Heti óraszám 1 1. Éves óraszám 36 36. Zenei reprodukció Éneklés 14 Ének-zene 9-10. évfolyam ÉNEK-ZENE 9. évfolyam 10. évfolyam Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 36 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés 14 Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. ZENEFELISMERÉS (24 pont) A feladatsor megoldására

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK. Ének-zene SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK Ének-zene 1. tétel A bolhási kertek alatt Ut queant laxis Fejtse ki a dallamhoz tartozó zenetörténeti vonatkozásokat! 2. tétel A nagy bécsi kaszárnyára Moniot d Arras: Nyári

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ÉNEK-ZENE TANTÁRGYBÓL 2014 REPRODUKÁLÁS I. ÉNEKLÉS A helyes hangzóformálás - A pontos szövegejtés és ritmus - Az intonációs biztonság - A stílusnak megfelelő, kifejező előadás Huszonnégy

Részletesebben

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY

Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY Helyi tanterv ÉNEK-ZENE NÉMET NYELVEN KÉT TANNYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 1-4. OSZTÁLY A német két tannyelvű oktatás szerves részét képezi a művészeti nevelés, mely műveltségi terület többek között az ének-zene

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Na berínskom moste/a berényi hídon. című népdalgyújtemény ás cb. L melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez.

Na berínskom moste/a berényi hídon. című népdalgyújtemény ás cb. L melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez. Itelepülési!tájegységi/rnegyei/külhoni magyarságj értéktá rba töiiéiiő felvételéhez című népdalgyújtemény ás cb Na berínskom moste/a berényi hídon L melléklet a 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelethez Készítette:

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU Vyučovací predmet

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás

6. évfolyam. A Mozaik kiadó alapján. 6. évfolyam 1 37. Zenei befogadás Befogadói kompetenciák fejlesztése. Zenei befogadás Zenehallgatás 6. évfolyam A Mozaik kiadó alapján A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 6. évfolyam 1 37 Tematikai egység címe Zenei reprodukció Éneklés Zenei reprodukció Generatív (önállóan és/vagy csoportosan

Részletesebben

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ ÉNEK - ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Emelt szinten: gyakorlat és szóbeli és írásbeli Az ének-zene érettségi vizsga célja

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége

Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7. Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Rápli Györgyi Szabó Katalin Énekeskönyv 5 6 7 Az ének-zenei nevelés megújulásának lehetősége Hitvallás "Mit kellene tenni? Az iskolában úgy tanítani az éneket és zenét, hogy ne gyötrelem, hanem gyönyörűség

Részletesebben

TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár

TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET ÉNEK-ZENE 8. osztály Készítette: Lovrek Károly tanár TANMENET HETI 1 ÓRA ÉVI 37 ÓRA Óraszám 1. KATONA: FOHÁSZ SZENT ISTVÁNHO Z SZENDREY: NEM SZÓL A TILINKÓM Múltbéli örökségeink Visszatekintés

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 16. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam

ÉNEK-ZENE. 5 8. évfolyam ÉNEK-ZENE 5 8. évfolyam Célok és feladatok A zenei nevelés célja: muzsikáló közösség és zeneszerető/értő közönségnevelés. Ehhez fontos a zenei műveltség megalapozása, a nemzeti és egyetemes zenekultúra

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 niţšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Kaţdé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

HALLÁS ZENEI NEVELÉS

HALLÁS ZENEI NEVELÉS HALLÁS ZENEI NEVELÉS Általános célok és feladatok Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magába foglalja az esztétikai megismerés, illetve elképzelések, élmények és érzések kreatív kifejezését,

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. Telefon/fax: 62 241-381 E-mail: lisztiskola@lisztferenc.hodtav.hu MŰVELTSÉGTERÜLET TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜLI OKTATÁSA

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI ÉNEK-ZENE ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga részei Írásbeli vizsga: 120 perc I Zenefelismerés 20 perc II. Zenetörténeti szövegalkotás, Általános zenei alapismeretek, Dallamátírás. 100 perc

Részletesebben

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM

ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA (Vzdelávacia oblasť: Jazyk a komunikácia) PRÍLOHA ISCED 3A Posúdila a schválila ÚPK pre maďarský jazyk a literatúru Bratislava

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016

Tánc és mozgás - Helyi tanterv 2015/2016 Célok és feladatok A tánc tanítása komplex művészetpedagógiai tevékenység, amely által a tanuló sajátos kifejezőeszköz birtokába jut, kiegészítve a nyelvi, a zenei és a vizuális kifejezőeszközök tárát.

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ

Részletesebben

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník Učebné osnovy Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník prvý Škola (názov, adresa) Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Gimnázium, Mládežnícka

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét

TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE. Óraszám: 37/év 1/hét TANMENETJAVASLAT AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 5. OSZTÁLYA RÉSZÉRE Óraszám: 37/év 1/hét Témakör Óraszám Zenei reprodukció I. 19 óra Zenei reprodukció II. Generatív (önállóan és/vagy csoportosan alkotó), zenei tevékenység

Részletesebben

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA

SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA SZOLFÉZS-ZENEELMÉLET KATEGÓRIA A versenyzők előre elkészített kártyákat húznak az alábbi feladatokból: LAPRÓLOLVASÁSI KÉSZSÉGET MÉRŐ FELADAT: I. korcsoport Egyszólamú tonális dallam lapról éneklése max.

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 1011 É RETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS A feladatsor

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál

III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál III. Budapesti I. Országos Nagybőgő Fesztivál 2017. február 17., péntek 14 óra Molnár Antal Zeneiskola Kocsis Zoltán terem 1071 Budapest, Rottenbiller u. 43-45. Program: 12:00 Érkezés regisztráció gyakorlási

Részletesebben

Zenei építkezés alapkövei

Zenei építkezés alapkövei TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI, MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG,

Részletesebben

Haendel : Passacaglia ( g-moll )

Haendel : Passacaglia ( g-moll ) Idopont: 2009.01.4. 9:45 Bach : Pastoral ( II. III. ) Haendel : Passacaglia ( g-moll ) Idopont: 2009.01.11. 9:45 Domenico Zipoli : Canzona in re minor Idopont: 2009.01.18. 9:45 Bach : F-dúr Preludium (8-ból)

Részletesebben

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam

ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam ÉNEK-ZENE 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai zenei nevelés fontos szerepet vállal a gyermekek érzelmi, értelmi, közösségi és jellemnevelésében. A zene örömet ad, lelkesít és megnyugtat. A gazdag

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK

C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK C.) SZABADON VÁLASZTHATÓ TÁRGYAK Barokk zeneirodalom Tantárgy kódja EZ 3301 1. A tantárgy általános célja hasznosítani tud. Egyegy mű elemzésével járuljon hozzá a zeneművek esztétikai birtokbavételéhez.

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések

2. Zenefelismerés és a részletekkel kapcsolatos kérdések Ének-zene 2012/13 1. Zenetörténet 1.Népzene: - 20 magyar népdal, valamint két más nemzetiségű népdal előadása emlékezetből - A régi és az új stílusú népdalok jellemzőnek ismerete - A népdalelemzés szempontjai:

Részletesebben

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam)

időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) szeptember hónap hét időterv ének - zene (ajánlott tanmenet; 3. évfolyam) tanítási-fejlesztési terület ének-zene tematika készségfejlesztési cél tartalom zenehallgatás, szemléltetés 1 2 Ismételjünk! l-s-m-r-d-l,

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 0511 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 18. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA Az írásbeli vizsga időtartama: 240 perc JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM I. DALLAMDIKTÁLÁS

Részletesebben

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 1 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa

Részletesebben

Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014)

Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014) Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014) Készítette: Pecsenya Edit OSZÖ PMK Békéscsaba 2014 Bevezetés A kisebbségi nevelés oktatás különleges súlyát és kivételes jelentőségét szlovák közösségeink felbomlása

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből

Fejezetek a barokk életmódból és művészetekből TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník Učebné osnovy Názov predmetu BIOLÓGIA Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník prvý Škola (názov, adresa) Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Gimnázium, Mládežnícka

Részletesebben

További szereplõk: Gaál István Énekkarnak- Mozer János karnagy úr vezetésével mezõkövesdi Jézus Szíve Templom Vegyeskarának- Török

További szereplõk: Gaál István Énekkarnak- Mozer János karnagy úr vezetésével mezõkövesdi Jézus Szíve Templom Vegyeskarának- Török Idopont: 2008.01.1. 10:00 Dubois: Pastoral Idopont: 2008.01.6. 10:00 Domenico Zippoli: Versettok Idopont: 2008.01.13. 10:00 Buxtehude : D-dúr Preludium és fúga Idopont: 2008.01.27. 10:00 J.Lemmens : Fanfare

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene középszint 0911 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 30. ÉNEK-ZENE KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM I. ÖSSZETEVŐ ZENEFELISMERÉS

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene,

Testzajok felismerése. Eltérô anyagból készült tárgyak hangszínei. egyéni, tanulói ötlet alapján. Dob, cintányér, furulya. Furulyaszó: népzene, Óraszám 37 1 2. Tanítási anyag Zenei ismeretek Készségfejlesztés Óvodában tanult dalkincs ismeretének felmérése Mit játszunk lányok? Tekeredik a kígyó Sétálunk, sétálunk Fehér liliomszám Borsót fôztem

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ

Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Óravázlat Összeállította: MILBIK LÁSZLÓ Tantárgy: Ének-zene (7. osztály) Témakör: A romantikus zene korszaka Tananyag: Liszt Ferenc: Hajnalozó c. műve 1.Énekes köszönés tábláról; tanár: Jó napot kívánok!

Részletesebben

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet Názov predmetu/ Tantárgy FYZIKA - FIZIKA Časový rozsah výučby/órakeret Týţdenne/hetente 2, ročne/évente 66 Ročník/Évfolyam VIII. Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Végeredmény Levice, 17.04.2011.

Végeredmény Levice, 17.04.2011. v celoslovenskej kvalifikačnej sút'aži na Majstrovsktvá Európy a sveta Pontozólap száma 1 Juniori (Junior) 11. Parketové tance (Tánctermi Anastázia na plese Végeredmény Levice, 17.04.2011. Juniori (Junior)

Részletesebben

SZLOVÁK NEMZETISÉGI NÉPISMERET

SZLOVÁK NEMZETISÉGI NÉPISMERET SZLOVÁK NEMZETISÉGI NÉPISMERET I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A szlovák népismeret érettségi vizsgakövetelményeiben két alapvető cél fogalmazódik meg. Egyrészt a vizsga azt hivatott mérni,

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

Az óvodai nevelő oktató folyamatra vonatkozó kötelező dokumentumok és azok szerkezete

Az óvodai nevelő oktató folyamatra vonatkozó kötelező dokumentumok és azok szerkezete Az óvodai nevelő oktató folyamatra vonatkozó kötelező dokumentumok és azok szerkezete KURRIKULUM: A curriculum szó latin eredetű, jelentése: futás, versenyfutás, körforgás, versenypálya, szállítókocsi,

Részletesebben