Názov predmetu/ Tantárgy Biológia Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1 ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Názov predmetu/ Tantárgy Biológia Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1 ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam"

Átírás

1 Názov predmetu/ Tantárgy Biológia Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1 ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam deviaty/kilencedik Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/ Tanítási nyelv Maďarský /magyar Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi Človek a příroda/ Ember és természet terület Časová dotácia predmetu/órakeret týţdenne / heti 1 Štátny vzdelávací program/nemzeti 1 alaptanterv Školský vzdelávací program/ Helyi 0 tanterv 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU / a tantárgy jellemzése Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k ţivým a neţivý zloţkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie ţivej a neţivej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a ţivot organizmov v ich ţivotnom prostredí. Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať ich v praktickom ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. A tantárgy beletekint a biológia, a fizika, a kémia és az egészségtan egyes területeibe. A tanulók fő feladatai a természethez és a természettudományhoz való pozitív kapcsolat ápolása, felismerni a természetben végbemenő változásokat, tudni miért és hogyan történik mindez. 2. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU / a tantárgy céljai Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje: 1. Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich. 2. Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na ţivé a neţivé zloţky prírody.

2 5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote. Kompetencie v oblasti prírodných vied: - Poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako ţivotný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. - Poznať základnú stavbu, funkcie a ţivotné prejavy rastlinných a ţivočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. -Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri beţných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého ţivotného štýlu. - Porozumieť vzťahu neţivej a ţivej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. - Poznať základné podmienky ţivota, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a moţnosti ich odstránenia -Poznať hlavné znaky základných ţivotných procesov baktérii, rastlín, húb a ţivočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. - Poznať zloţky ţivotného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky ţivota organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu ţivotného prostredia, zdravie a spôsob ţivota človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany ţivotného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií ţiakov: -v oblasti komunikačných schopností: - identifikovať a správne pouţívať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich vyuţitie. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: - pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

3 A tanulók fő feladatai a természethez és a természettudományhoz való pozitív kapcsolat ápolása, felismerni a természetben végbemenő változásokat, tudni miért és hogyan történik mindez. 3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE (OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD) / A tartalmi és teljesítménybeli követelmények Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné ţivotné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate ţivota z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika ţivotného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Tematické celky: 1. Základné znaky a ţivotné procesy organizmov 2. Organizácia ţivej hmoty organizmov 3. Dedičnosť a jej podstata 4. Ţivotné prostredie organizmov a človeka Praktické aktivity Cieľ: Pozorovať a pomenovať typické znaky rastliny a huby, podmienky rastu rastliny,pomenovať orgány rastliny a ich význam opísať stavbu jedlej a jedovatej huby,význam húb, pomenovať stavbu tela, spôsob ţivota rastlín a ţivočíchov, rozlíšiť ţivočíchy podľa typických znakov, pozorovať a odlíšiť bunkovú stavbu tiel organizmov, porovnať vonkajšiu a vnútornú stavbu tiel rastlín a ţivočíchov. A tanulók az alábbi témakörökben szereznek megfelelő ismereteket, amelyeket azután felhasználnak a további tanulmányaik során. A témakörök felosztása: 1.Alapvető jegyek és életmegnyilvánulások 2. Az élőlények szerkezeti alapegysége 3.Az öröklődés alapjai 4.Az emberi és környezete Gyakorlati feladatok

4 4. STRATÉGIE VYUĆOVANIA (METÓDY A FORMY) / Oktatási stratégiák, módszerek és formák Názov tematického celku vrátane tém / Tematikus egység és tananyag Základné ţivotné procesy organizmov. Az élőlények Ţivotné procesy organizmov. Výţiva, dýchanie, vylučovanie, rozmnoţovanie, rast a vývin, dráţdivosť a citlivosť, pohyb a ich význam pre ţivot. Ţivotné procesy baktérií, rastlín a húb. Výţiva a dýchanie baktérií a húb. Výţiva a dýchanie rastlín. Proces a význam fotosyntézy rastlín. Autotrofná výţiva rastlín. Proces a význam dýchania rastlín pre orga-nizmy a človeka. Rozmnoţovanie baktérií a húb. Rozmnoţovanie delením, pučaním a Počet hodín / Óra 9h Medzipredmetové vzťahy/ Tantárgyközi kapcsolatok Komunikácia a sloh. Informatika- Informácie okolo nás. Geografia- Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. Informatika- Informácie okolo nás. Vzdelávacie výstupy / Tartalmi követelmények Poznať základné ţivotné procesy organizmov. Chápať význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnať spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojiť si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnať stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetliť čo je pletivo a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznať stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetliť: fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznať časti plodu a semena, vedieť rozdeliť plody a vysvetliť: význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísať stavbu jedlej a jedovatej huby, poznať jedlé Metódy a prostriedk y hodnotenia/ Az értékelés módszerei és eszközei motivačné metódymotivačná demonštrácia. fixačné metódyústne opakovanie učiva lakom Hagyományos órák Kritériá hodnotenia/ Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények Poznal základné ţivotné procesy organizmov. Chápal význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnal spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojil si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnal stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetlil čo je pletivo a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznal stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetlil fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznal časti plodu a semena, vedel rozdeliť plody Učebné zdroje / Taneszközö k 9..ročník,prep aráty,atlasy Tankönyvek atlaszok Prierezové témy / Fejlesztési területek environmentálna výchova, ochrana ţivota a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj ochrana ţivota a zdravia

5 výtrusmi. Rozmnoţovanie rastlín. Nepohlavné a pohlavné rozmnoţovanie rastlín. Opelenie a oplodnenie. Vznik plodu a semena. Dráţdivosť, citlivosť a pohyb rastlín. Pôsobenie fyzikálnych, chemických, biologických faktorov. Reakcie rastlín na svetlo, teplo, vodu, chemické látky, ţiarenie, dotyk, gravitáciu. Ţivot rastlín. Klíčenie semena, rast a vývin rastliny. Ţivot rastlín počas roka, dĺţka ţivota rastlín. Ţivotné procesy ţivočíchov Heterotrofná výţiva ţivočíchov. Príjem ţivín ţivočíchmi a ich význam. Osobitosti výţivy bezstavovcov Dýchanie ţivočíchov. Význam dýchania ţivočíchov. Osobitosti dýchania bezstavovcov Vylučovanie ţivočíchov. Význam a 9h Komunikácia a sloh. Informatika- Informácie okolo nás. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. a jedovaté huby a význam húb, poznať stavbu tela plesne a lišajníka. Poznať základné ţivotné procesy organizmov. Chápať význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnať spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojiť si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnať stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetliť čo je pletivo a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznať stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, motivačné metódymotivačná demonštrácia, expozičné metódymanipulácia s rastlinami a atlasmi a vysvetlil význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísal stavbu jedlej a jedovatej huby, poznal jedlé a jedovaté huby a význam húb, poznal stavbu tela plesne a lišajníka. Poznal základné ţivotné procesy organizmov. Chápal význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnal spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojil si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnal stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetlil čo je pletivo 9..ročník,prep aráty,atlasy,en cyklopédie, plagáty environmentálna výchova, ochrana ţivota a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj environmentálna výchova, ochrana ţivota a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj

6 osobitosti vylučovania bezstavovcov Obeh telových tekutín ţivočíchov Význam a osobitosti obehu tekutín bezstavovcov Regulácia tela ţivočíchov. Význam a osobitosti regulácie tela a zmyslového vnímania bezstavovcov Pohyb ţivočíchov. Význam a osobitosti pohybu bezstavovcov Rozmnoţovanie a vývin ţivočíchov. Osobitosti rozmnoţovania a vývinu bezstavovcov a stavovcov. Organizácia ţivej hmoty organizmov Bunka a jej štruktúry. Štruktúra a funkcie rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Ţivot bunky. Základné ţivotné procesy v bunke príjem a výdaj látok, fotosyntéza a dýchanie, dráţdivosť a citlivosť, pohyb, rozmnoţovanie. Bunka ako celok 3h Komunikácia a sloh. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetliť: fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznať časti plodu a semena, vedieť rozdeliť plody a vysvetliť: význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísať stavbu jedlej a jedovatej huby, poznať jedlé a jedovaté huby a význam húb, poznať stavbu tela plesne a lišajníka. Poznať význam bunky pre organizmy. Poznať stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky. Odlíšiť ţivé a neţivé súčasti bunky. Porovnať znaky a funkcie rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Pomenovať časti bunky, ktoré zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín. expozičné metódymanipulácia s predmetmipraktické cvičeniepozorovanie buniek cibule, pozorovanie črievičky v sennom náleve, pozorovanie a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznal stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetlil fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznal časti plodu a semena, vedel rozdeliť plody a vysvetlil význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísal stavbu jedlej a jedovatej huby, poznal jedlé a jedovaté huby a význam húb, poznal stavbu tela plesne a lišajníka. Poznal význam bunky pre organizmy. Poznal stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky. Odlíšil ţivé a neţivé súčasti bunky. Porovnal znaky a funkcie rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Zdôvodnil odlišnosť stavby rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Pomenoval časti bunky, ktoré zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín. 9..ročník,prep aráty, modely časti kvetu, modely húb, herbár, mikroskop, lupa, mikroskopick é preparáty, modely plodov.

7 a rozlišovanie plodov. Dedičnosť a premenlivosť organizmov Öröklődés Dedičnosť a jej podstata. Jednotka genetickej informácie. Prenos genetických informácií, podstata a princíp prenosu Význam dedičnosti. Premenlivosť a rozmanitosť organizmov, druhové vlastnosti, vlastnosti jedinca. 5h Komunikácia a sloh. Informatika- Informácie okolo nás. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. Opísať prejavy dedičnosti organizmov. Pomenovať časť bunky, v ktorej sú uloţené dedičné informácie. Vysvetliť význam nukleových kyselín pri prenose genetickej informácie. Poznať uloţenie genetickej informácie v bunke. Opísať stavbu chromozómu. motivačné metódymotivačná demonštrácia, fixačné metódy- ústne opakovanie učiva ţiakmi Opísal prejavy dedičnosti organizmov. Pomenoval časť bunky, v ktorej sú uloţené dedičné informácie. Vysvetlil význam nukleových kyselín pri prenose genetickej informácie. Poznal uloţenie genetickej informácie v bunke. Opísal stavbu chromozómu. 9..ročník, encyklopédie,

8 Ţivotné prostredie organizmov a člověka Környezet Ţivotné prostredie. Zloţky ţivotného prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam. Faktory ovplyvňujúce ţivotné prostredie a podmienky ţivota. Vplyv na zdravie, ţivot organizmov a ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a ţivotné prostredie človeka. Ochrana prírody Chránené rastliny, ţivočíchy, územia a ich význam. 7h Komunikácia a sloh. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. Charakterizovať ţivotné prostredie človeka. Uviesť príklad prírodnej, umelej, sociálnej zloţky prostredia. Poznať význam pracovného, obytného a rekreačného ţivotného prostredia človeka. motivačné metódymotivačná demonštrácia. fixačné metódyústne opakovanie učiva ţiakom Charakterizoval ţivotné prostredie človeka. Uviedol príklad prírodnej, umelej, sociálnej zloţky prostredia. Poznal význam pracovného, obytného a rekreačného ţivotného prostredia človeka. 9..ročník,ency klopédie

9 A biológia órán a tanítás különböző formáit használjuk mint pl. az önálló munka, projektkészítés, csoporortmunka, kirándulás, exkurzió, didaktikai játékok, IKT alkalmazása stb. 5. UČEBNÉ ZDROJE / Irodalom 9..ročník, preparáty,atlasy, encyklopédie, plagáty, modely časti kvetu, modely húb, herbár, mikroskop, lupa, mikroskopické preparáty, modely plodov. 6. HODNOTENIE PREDMETU / Értékelés Pri hodnotení a klasifikácii učiteľ postupuje podľa Metodického pokynu c.22/2011-r na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov základnej školy. Hodnotenie ţiakov podľa platného klasifikačného poriadku na základe ústnych odpovedí známok z kontrolných prác, známok z praktických cvičení a na základe pracovnej aktivity ţiakov. Pracovné aktivity Z kaţdej pracovnej aktivity ţiaci vypracujú krátky zápis,ktorý obsahuje : 1.Názov úlohy 2.Postup- stručný opis postupu riešenia úlohy 3.Zistenia- stručný opis zistení /jednoduchý nákres a pod./ 4.Záver- stručné zhrnutie poznatkov riešenia úlohy Tvorba projektu : Cieľom je podpora samostatnej /skupinovej/ tvorivej činnosti, aplikácia teoretických vedomostí a komunikatívnych zručností. Ţiaci môţu riešiť projekt samostatne alebo v skupinách /2 3 ţiaci/.projekt tvorí : plagát /poster/, ktorý ţiaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania a inštrukcii učiteľa. Obsah projektu: 1.Názov projektu, meno a priezvisko ţiaka, ročník, trieda 2.Cieľ: - čo sa má riešením zistiť, dosiahnuť 3.Úlohy: - potrebné na dosiahnutie cieľa 4.Metódy: - postupy na splnenie úloh 5.Výsledky:-súbor jednoduchých textov, obrázkov, nákresov a pod. 6.Záver:- zhrnutie výsledkov a moţnosti ich vyuţitia Prezentácia projektov v triede : Účelom je, aby ţiaci preukázali poznatky a komunikatívne schopnosti no verbálnej, písomnej a grafickej forme. Projekt sa prezentuje slovným komentovaním obsahu posteru v stanovenom časovom limite. Ţiaci stručne a vecne charakterizujú projekt z hľadiska cieľa, úloh, metód, postupov, výsledkov a záverov. Najlepšie postery môţe škola prezentovať aj navonok /v chodbových priestoroch školy/ ako propagácia praktickej tvorivej činnosti ţiakov. A tanulók értékelése az un. Metodického pokyny c.22/2011-r na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy szerint történik.