Názov predmetu/ Tantárgy Biológia Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1 ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Názov predmetu/ Tantárgy Biológia Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1 ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam"

Átírás

1 Názov predmetu/ Tantárgy Biológia Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1 ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam deviaty/kilencedik Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/ Tanítási nyelv Maďarský /magyar Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi Človek a příroda/ Ember és természet terület Časová dotácia predmetu/órakeret týţdenne / heti 1 Štátny vzdelávací program/nemzeti 1 alaptanterv Školský vzdelávací program/ Helyi 0 tanterv 1. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACIEHO PREDMETU / a tantárgy jellemzése Učebný predmet umoţňuje rozvíjať a prehlbovať poznatky o ţivých organizmoch s dôrazom na vzájomné vzťahy organizmov a vzťahy k prostrediu, ako aj človeka k ţivým a neţivý zloţkám prostredia. Predmet je zameraný na chápanie ţivej a neţivej prírody ako celku. To predstavuje poznanie konkrétnych prírodných celkov a ţivot organizmov v ich ţivotnom prostredí. Orientuje sa na prejavy ţivota a vzájomné vzťahy organizmov, chápanie základných súvislostí ţivých a neţivých zloţiek prírody, ako výsledku vzájomného pôsobenia rôznych procesov. Vedie k schopnosti triediť informácie a poznatky, vyuţívať ich v praktickom ţivote, rozvíjať aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho zdravia. Základným štrukturálnym prvkom je špirálovité usporiadanie obsahu v jednotlivých ročníkoch a tematických celkoch. Poznatky sa rozvíjajú na základe princípu od vonkajších k vnútorným štruktúram vo vzájomných vzťahoch a súvislostiach. A tantárgy beletekint a biológia, a fizika, a kémia és az egészségtan egyes területeibe. A tanulók fő feladatai a természethez és a természettudományhoz való pozitív kapcsolat ápolása, felismerni a természetben végbemenő változásokat, tudni miért és hogyan történik mindez. 2. CIELE VYUČOVACIEHO PREDMETU / a tantárgy céljai Ciele sú zamerané na poznávanie ţivej a neţivej prírody ako celku, čo predstavuje: 1. Poznať a chápať ţivot v prírodných celkoch a ţivot organizmov v nich ţijúcich. 2. Poznať väzby organizmov na ţivotné prostredie v prejavoch ţivota a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku. 3. Chápať základné súvislosti a vzťahy prírodných objektov, ako výsledok vzájomného pôsobenia prírodných procesov a javov. 4. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na ţivé a neţivé zloţky prírody.

2 5. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a vyuţívať v praktickom ţivote. Kompetencie v oblasti prírodných vied: - Poznávať ţivé organizmy a ich význam v prírode a pre ţivot človeka. Chápať lesný, vodný, trávny, poľný ekosystém a ľudské obydlia ako ţivotný priestor organizmov, poznať typických predstaviteľov podľa vonkajších znakov, ţivotných prejavov a potravových vzťahov, zásady prevencie a spôsob ochrany pred škodlivými druhmi. - Poznať základnú stavbu, funkcie a ţivotné prejavy rastlinných a ţivočíšnych buniek, jednobunkových a mnohobunkových organizmov. -Poznať základnú stavbu a funkcie sústav orgánov človeka, zásady starostlivosti prvej predlekárskej pomoci pri beţných poraneniach. Rozvíjať poznatky o činnosti ľudského tela, ako celostného systému z hľadiska ochrany zdravia a zdravého ţivotného štýlu. - Porozumieť vzťahu neţivej a ţivej prírody a význam jej poznávania. Poznať základnú stavbu a stavebné jednotky Zeme, podstatné zmeny v zemskej kôre, základné vonkajšie a vnútorné geologické procesy, súvislosti geologického vývoja Zeme, prírody a človeka. - Poznať základné podmienky ţivota, faktory prostredia a vzťahy organizmov, následky vplyvu človeka na biosféru a moţnosti ich odstránenia -Poznať hlavné znaky základných ţivotných procesov baktérii, rastlín, húb a ţivočíchov, podstatu a význam dedičnosti v prírode a pre človeka. - Poznať zloţky ţivotného prostredia, ich vzájomný vzťah, význam pre podmienky ţivota organizmov a človeka a faktory vplývajúce na kvalitu ţivotného prostredia, zdravie a spôsob ţivota človeka a organizmov, základné hľadiská ochrany ţivotného prostredia a prírody. Stanovené ciele sa dosahujú rozvíjaním ďalších kľúčových kompetencií ţiakov: -v oblasti komunikačných schopností: - identifikovať a správne pouţívať základné pojmy, objektívne opísať, vysvetliť alebo zdôvodniť základné znaky biologických objektov a procesov, podstatu procesov a vzťahov, vecne správne sa vyjadrovať verbálne, písomne a graficky k danej učebnej téme, vedieť vyuţiť informačné a komunikačné zdroje, vyhľadávať, triediť a spracovávať informácie a dáta z rôznych zdrojov, zrozumiteľne prezentovať svoje poznatky, skúsenosti a zručnosti, vedieť spracovať jednoduchú správu z pozorovania na základe danej štruktúry, vedieť spracovať a prezentovať jednoduchý projekt so zameraním na ciele, metódy, výsledky a ich vyuţitie. v oblasti identifikácie problémov, navrhovania riešenia a schopnosti ich riešiť: - riešiť úlohy zamerané na rozvoj porozumenia a aplikácie, navrhovať rôzne riešenia úloh, postupov a prístupov, rozvíjať schopnosti a zručnosti pri riešení praktických úloh, spracovávaní jednoduchých správ z pozorovaní a jednoduchých školských projektov, vyuţívať tvorivosť a nápaditosť, samostatne tvoriť závery na základe zistení, skúmaní alebo riešení úloh, predpokladať a určiť príčinné súvislosti, pozorovať, experimentovať a odhadovať. v oblasti sociálnych kompetencií: - vyjadrovať svoje názory, postoje a skúsenosti, pracovať vo dvojiciach alebo v skupinách, vzájomne radiť a pomáhať, prezentovať a zhodnotiť výsledky svojej alebo skupinovej činnosti, hodnotiť vlastné výkony a pokroky v učení, v oblasti získavania, osvojovania a rozvíjania manuálnych zručností: - pouţívať správne postupy a techniky pri praktických činnostiach, dodrţiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia, vyuţívať učebné, kompenzačné a iné pomôcky, rozvíjať zručnosti pri práci s prírodninami a pri terénnych pozorovaniach, aplikovať teoretické poznatky a skúsenosti v praktických podmienkach.

3 A tanulók fő feladatai a természethez és a természettudományhoz való pozitív kapcsolat ápolása, felismerni a természetben végbemenő változásokat, tudni miért és hogyan történik mindez. 3. VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE STRATÉGIE (OBSAHOVÝ A VÝKONOVÝ ŠTANDARD) / A tartalmi és teljesítménybeli követelmények Obsah učiva v 9. ročníku je orientovaný na základné ţivotné procesy z hľadiska funkčných častí tela organizmov, poznatky o podstate ţivota z hľadiska bunkovej štruktúry a dedičnosti. Záver tvorí problematika ţivotného prostredia, ktorá smeruje k pochopeniu základných vzájomných vzťahov, vzťahov k prostrediu s vyústením do poznania vzťahov človeka k prírode a jej ochrane. Tematické celky: 1. Základné znaky a ţivotné procesy organizmov 2. Organizácia ţivej hmoty organizmov 3. Dedičnosť a jej podstata 4. Ţivotné prostredie organizmov a človeka Praktické aktivity Cieľ: Pozorovať a pomenovať typické znaky rastliny a huby, podmienky rastu rastliny,pomenovať orgány rastliny a ich význam opísať stavbu jedlej a jedovatej huby,význam húb, pomenovať stavbu tela, spôsob ţivota rastlín a ţivočíchov, rozlíšiť ţivočíchy podľa typických znakov, pozorovať a odlíšiť bunkovú stavbu tiel organizmov, porovnať vonkajšiu a vnútornú stavbu tiel rastlín a ţivočíchov. A tanulók az alábbi témakörökben szereznek megfelelő ismereteket, amelyeket azután felhasználnak a további tanulmányaik során. A témakörök felosztása: 1.Alapvető jegyek és életmegnyilvánulások 2. Az élőlények szerkezeti alapegysége 3.Az öröklődés alapjai 4.Az emberi és környezete Gyakorlati feladatok

4 4. STRATÉGIE VYUĆOVANIA (METÓDY A FORMY) / Oktatási stratégiák, módszerek és formák Názov tematického celku vrátane tém / Tematikus egység és tananyag Základné ţivotné procesy organizmov. Az élőlények Ţivotné procesy organizmov. Výţiva, dýchanie, vylučovanie, rozmnoţovanie, rast a vývin, dráţdivosť a citlivosť, pohyb a ich význam pre ţivot. Ţivotné procesy baktérií, rastlín a húb. Výţiva a dýchanie baktérií a húb. Výţiva a dýchanie rastlín. Proces a význam fotosyntézy rastlín. Autotrofná výţiva rastlín. Proces a význam dýchania rastlín pre orga-nizmy a človeka. Rozmnoţovanie baktérií a húb. Rozmnoţovanie delením, pučaním a Počet hodín / Óra 9h Medzipredmetové vzťahy/ Tantárgyközi kapcsolatok Komunikácia a sloh. Informatika- Informácie okolo nás. Geografia- Ako vytvorila príroda najkrajšie miesta na Zemi. Najkrajšie miesta na Zemi, ktoré vytvoril človek. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. Informatika- Informácie okolo nás. Vzdelávacie výstupy / Tartalmi követelmények Poznať základné ţivotné procesy organizmov. Chápať význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnať spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojiť si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnať stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetliť čo je pletivo a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznať stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetliť: fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznať časti plodu a semena, vedieť rozdeliť plody a vysvetliť: význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísať stavbu jedlej a jedovatej huby, poznať jedlé Metódy a prostriedk y hodnotenia/ Az értékelés módszerei és eszközei motivačné metódymotivačná demonštrácia. fixačné metódyústne opakovanie učiva lakom Hagyományos órák Kritériá hodnotenia/ Az értékelés szempontjai- Teljesítménybeli követelmények Poznal základné ţivotné procesy organizmov. Chápal význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnal spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojil si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnal stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetlil čo je pletivo a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznal stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetlil fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznal časti plodu a semena, vedel rozdeliť plody Učebné zdroje / Taneszközö k 9..ročník,prep aráty,atlasy Tankönyvek atlaszok Prierezové témy / Fejlesztési területek environmentálna výchova, ochrana ţivota a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj ochrana ţivota a zdravia

5 výtrusmi. Rozmnoţovanie rastlín. Nepohlavné a pohlavné rozmnoţovanie rastlín. Opelenie a oplodnenie. Vznik plodu a semena. Dráţdivosť, citlivosť a pohyb rastlín. Pôsobenie fyzikálnych, chemických, biologických faktorov. Reakcie rastlín na svetlo, teplo, vodu, chemické látky, ţiarenie, dotyk, gravitáciu. Ţivot rastlín. Klíčenie semena, rast a vývin rastliny. Ţivot rastlín počas roka, dĺţka ţivota rastlín. Ţivotné procesy ţivočíchov Heterotrofná výţiva ţivočíchov. Príjem ţivín ţivočíchmi a ich význam. Osobitosti výţivy bezstavovcov Dýchanie ţivočíchov. Význam dýchania ţivočíchov. Osobitosti dýchania bezstavovcov Vylučovanie ţivočíchov. Význam a 9h Komunikácia a sloh. Informatika- Informácie okolo nás. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. a jedovaté huby a význam húb, poznať stavbu tela plesne a lišajníka. Poznať základné ţivotné procesy organizmov. Chápať význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnať spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojiť si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnať stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetliť čo je pletivo a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznať stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, motivačné metódymotivačná demonštrácia, expozičné metódymanipulácia s rastlinami a atlasmi a vysvetlil význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísal stavbu jedlej a jedovatej huby, poznal jedlé a jedovaté huby a význam húb, poznal stavbu tela plesne a lišajníka. Poznal základné ţivotné procesy organizmov. Chápal význam jednotlivých ţivotných procesov pre ţivot organizmov. Porovnal spoločné a odlišné znaky ţivotných procesov rastlín a ţivočíchov. Osvojil si stavbu tela nebunkových, jednobunkových, mnohobunkových organizmov, porovnal stavbu tela vírusu a baktérie, vedieť význam častí ich tela, vysvetlil čo je pletivo 9..ročník,prep aráty,atlasy,en cyklopédie, plagáty environmentálna výchova, ochrana ţivota a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj environmentálna výchova, ochrana ţivota a zdravia, osobnostný a sociálny rozvoj

6 osobitosti vylučovania bezstavovcov Obeh telových tekutín ţivočíchov Význam a osobitosti obehu tekutín bezstavovcov Regulácia tela ţivočíchov. Význam a osobitosti regulácie tela a zmyslového vnímania bezstavovcov Pohyb ţivočíchov. Význam a osobitosti pohybu bezstavovcov Rozmnoţovanie a vývin ţivočíchov. Osobitosti rozmnoţovania a vývinu bezstavovcov a stavovcov. Organizácia ţivej hmoty organizmov Bunka a jej štruktúry. Štruktúra a funkcie rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Ţivot bunky. Základné ţivotné procesy v bunke príjem a výdaj látok, fotosyntéza a dýchanie, dráţdivosť a citlivosť, pohyb, rozmnoţovanie. Bunka ako celok 3h Komunikácia a sloh. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetliť: fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznať časti plodu a semena, vedieť rozdeliť plody a vysvetliť: význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísať stavbu jedlej a jedovatej huby, poznať jedlé a jedovaté huby a význam húb, poznať stavbu tela plesne a lišajníka. Poznať význam bunky pre organizmy. Poznať stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky. Odlíšiť ţivé a neţivé súčasti bunky. Porovnať znaky a funkcie rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Zdôvodniť odlišnosť stavby rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Pomenovať časti bunky, ktoré zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín. expozičné metódymanipulácia s predmetmipraktické cvičeniepozorovanie buniek cibule, pozorovanie črievičky v sennom náleve, pozorovanie a tkanivo, orgán, sústava orgánov, organizmus, poznal stavbu tela rastlín :koreň, stonka, list, kvet, plod, semeno, vysvetliť význam jednotlivých častí rastliny, vysvetlil fotosyntézu, rozmnoţovanie rastlín, opelenie, samoopelenie, cudzoopelenie, oplodnenie, poznal časti plodu a semena, vedel rozdeliť plody a vysvetlil význam plodov a semien, prijímanie ţivín a vylučovanie látok rastlinným telom, opísal stavbu jedlej a jedovatej huby, poznal jedlé a jedovaté huby a význam húb, poznal stavbu tela plesne a lišajníka. Poznal význam bunky pre organizmy. Poznal stavbu a funkciu jednotlivých častí bunky. Odlíšil ţivé a neţivé súčasti bunky. Porovnal znaky a funkcie rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Zdôvodnil odlišnosť stavby rastlinnej a ţivočíšnej bunky. Pomenoval časti bunky, ktoré zabezpečujú dýchanie, fotosyntézu a tvorbu bielkovín. 9..ročník,prep aráty, modely časti kvetu, modely húb, herbár, mikroskop, lupa, mikroskopick é preparáty, modely plodov.

7 a rozlišovanie plodov. Dedičnosť a premenlivosť organizmov Öröklődés Dedičnosť a jej podstata. Jednotka genetickej informácie. Prenos genetických informácií, podstata a princíp prenosu Význam dedičnosti. Premenlivosť a rozmanitosť organizmov, druhové vlastnosti, vlastnosti jedinca. 5h Komunikácia a sloh. Informatika- Informácie okolo nás. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. Opísať prejavy dedičnosti organizmov. Pomenovať časť bunky, v ktorej sú uloţené dedičné informácie. Vysvetliť význam nukleových kyselín pri prenose genetickej informácie. Poznať uloţenie genetickej informácie v bunke. Opísať stavbu chromozómu. motivačné metódymotivačná demonštrácia, fixačné metódy- ústne opakovanie učiva ţiakmi Opísal prejavy dedičnosti organizmov. Pomenoval časť bunky, v ktorej sú uloţené dedičné informácie. Vysvetlil význam nukleových kyselín pri prenose genetickej informácie. Poznal uloţenie genetickej informácie v bunke. Opísal stavbu chromozómu. 9..ročník, encyklopédie,

8 Ţivotné prostredie organizmov a člověka Környezet Ţivotné prostredie. Zloţky ţivotného prostredia, vzájomné vzťahy a ich význam. Faktory ovplyvňujúce ţivotné prostredie a podmienky ţivota. Vplyv na zdravie, ţivot organizmov a ľudí. Starostlivosť o prírodné prostredie a ţivotné prostredie človeka. Ochrana prírody Chránené rastliny, ţivočíchy, územia a ich význam. 7h Komunikácia a sloh. Občianska náuka- Zdravý spôsob ţivota. Charakterizovať ţivotné prostredie človeka. Uviesť príklad prírodnej, umelej, sociálnej zloţky prostredia. Poznať význam pracovného, obytného a rekreačného ţivotného prostredia človeka. motivačné metódymotivačná demonštrácia. fixačné metódyústne opakovanie učiva ţiakom Charakterizoval ţivotné prostredie človeka. Uviedol príklad prírodnej, umelej, sociálnej zloţky prostredia. Poznal význam pracovného, obytného a rekreačného ţivotného prostredia človeka. 9..ročník,ency klopédie

9 A biológia órán a tanítás különböző formáit használjuk mint pl. az önálló munka, projektkészítés, csoporortmunka, kirándulás, exkurzió, didaktikai játékok, IKT alkalmazása stb. 5. UČEBNÉ ZDROJE / Irodalom 9..ročník, preparáty,atlasy, encyklopédie, plagáty, modely časti kvetu, modely húb, herbár, mikroskop, lupa, mikroskopické preparáty, modely plodov. 6. HODNOTENIE PREDMETU / Értékelés Pri hodnotení a klasifikácii učiteľ postupuje podľa Metodického pokynu c.22/2011-r na hodnotenie a klasifikáciu ţiakov základnej školy. Hodnotenie ţiakov podľa platného klasifikačného poriadku na základe ústnych odpovedí známok z kontrolných prác, známok z praktických cvičení a na základe pracovnej aktivity ţiakov. Pracovné aktivity Z kaţdej pracovnej aktivity ţiaci vypracujú krátky zápis,ktorý obsahuje : 1.Názov úlohy 2.Postup- stručný opis postupu riešenia úlohy 3.Zistenia- stručný opis zistení /jednoduchý nákres a pod./ 4.Záver- stručné zhrnutie poznatkov riešenia úlohy Tvorba projektu : Cieľom je podpora samostatnej /skupinovej/ tvorivej činnosti, aplikácia teoretických vedomostí a komunikatívnych zručností. Ţiaci môţu riešiť projekt samostatne alebo v skupinách /2 3 ţiaci/.projekt tvorí : plagát /poster/, ktorý ţiaci písomne a graficky spracujú na základe vlastného pozorovania a inštrukcii učiteľa. Obsah projektu: 1.Názov projektu, meno a priezvisko ţiaka, ročník, trieda 2.Cieľ: - čo sa má riešením zistiť, dosiahnuť 3.Úlohy: - potrebné na dosiahnutie cieľa 4.Metódy: - postupy na splnenie úloh 5.Výsledky:-súbor jednoduchých textov, obrázkov, nákresov a pod. 6.Záver:- zhrnutie výsledkov a moţnosti ich vyuţitia Prezentácia projektov v triede : Účelom je, aby ţiaci preukázali poznatky a komunikatívne schopnosti no verbálnej, písomnej a grafickej forme. Projekt sa prezentuje slovným komentovaním obsahu posteru v stanovenom časovom limite. Ţiaci stručne a vecne charakterizujú projekt z hľadiska cieľa, úloh, metód, postupov, výsledkov a záverov. Najlepšie postery môţe škola prezentovať aj navonok /v chodbových priestoroch školy/ ako propagácia praktickej tvorivej činnosti ţiakov. A tanulók értékelése az un. Metodického pokyny c.22/2011-r na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej školy szerint történik.

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón

Részletesebben

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet Názov predmetu/ Tantárgy FYZIKA - FIZIKA Časový rozsah výučby/órakeret Týţdenne/hetente 2, ročne/évente 66 Ročník/Évfolyam VIII. Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése.

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése. Rozpis učiva predmetu Maďarský jazyk a literatúra, Magyar nyelv és irodalom, VII. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipredmetové vzťahy/tant árgyközi kapcsolato

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník

Učebné osnovy. 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník Učebné osnovy Názov predmetu BIOLÓGIA Časový rozsah výučby 2 hodiny týždenne, spolu 66 vyučovacích hodín Ročník prvý Škola (názov, adresa) Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Gimnázium, Mládežnícka

Részletesebben

Návrh učebných osnov k učebnici

Návrh učebných osnov k učebnici Hartdégenné Rieder Éva Návrh učebných osnov k učebnici Vecné učivo pre 3. roční Hartdégenné Rieder Éva, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1143 Budapest, Szobránc

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník

Učebné osnovy. 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník Učebné osnovy Názov predmetu GEOGRAFIA Časový rozsah výučby 1 hodina týždenne, spolu 33 vyučovacích hodín Ročník prvý Škola (názov, adresa) Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Gimnázium, Mládežnícka

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 niţšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Kaţdé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Stupeň vzdelania: Dĺţka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: 3A štvorročná slovenský, maďarský denná štátna Predkladateľ: Názov školy: Gymnázium - Gimnázium Adresa:

Részletesebben

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFER a tanulók kulcsfontosságú

Részletesebben

Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4,5 ročne/évente 149 Ročník/ Évfolyam

Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4,5 ročne/évente 149 Ročník/ Évfolyam Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4,5 ročne/évente 149 Ročník/ Évfolyam siesty/ hatodik Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-71, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV BRATISLAVA Maďarský jazyk a literatúra pre 2.a 6.ročník ŠZŠ s VJM pre ţiakov s ľahkým a stredným stupňom mentálneho postihnutia Slovenský

Részletesebben

Výtvarná výchova/ Képzőművészeti nevelés Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1, ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy

Výtvarná výchova/ Képzőművészeti nevelés Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1, ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy Názov predmetu/ Tantárgy Výtvarná výchova/ Képzőművészeti nevelés Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 1, ročne/évente 33 Ročník/ Évfolyam Siedmy/ hetedik Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2 Školský vzdelávací program pre 2 stupeň ISCED 2 CZŠ Pála Palásthyho s VJM Palásthy Pál Egyházi Alapiskola Názov motto: Nad zlato drahší klenot je dieťa 1 Vzdelávací program pre základnú školu Stupeň vzdelania

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA bn UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE VYUČOVACIEHO PREDMETU RUP PRE DANÝ PREDMET. ZMENA KVALITY VÝKONU - POSILŇOVANIE

Részletesebben

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam:

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Škola/Iskola: Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi terület: Maďarský jazyk a literatúra/magyar nyelv és

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Dolný Štál Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola s VJM Dolný Štál- 1. a 2. stupeň Názov Otvorená škola na celoživotné vzdelávania

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 1 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Iskolai

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam:

Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Názov predmetu/tantárgy: Časový rozsah výučby/órakeret: Ročník/Évfolyam: Škola/Iskola: Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi terület: Maďarský jazyk a literatúra/magyar nyelv és

Részletesebben

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény)

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény) 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (építésügyi törvény) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (stavebný zákon) Kelt: 1976. április

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola Mateja Korvína s VJM Dolný Štál-

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 1 Művelődési terület: Természet és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén Dátum Aláírás

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Okružná 61 Rimavská Sobota Pomocné služby v autoservise Učebný odbor 6449 F technické služby

Részletesebben

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BEVEZETŐ AZONOSÍTÓ ADATOK Názov a adresa školy Az iskola

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei 6. Rozpis učiva predmetu Hudobná Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hod ina/ Óra Medzipredm. vzťahy / Tantárgyközi kapcsolatok Opakovanie- Ismétlés - piesní zo 5. r. - hudobnej

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŢIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY BRATISLAVA 2010 1. CIELE MATURITNEJ SKÚŠKY 1.1 Ciele a poţiadavky z maďarského jazyka a

Részletesebben

Projekt összefoglaló

Projekt összefoglaló Projekt összefoglaló A projekt címe: Speciális település- és városüzemeltetési tevékenységek támogatása az Arrabona EGTC területén A projekt rövid címe: BUILCOGREEN Az Arrabona EGTC területén lévő települések

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 1 Művelődési terület: Természet és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén: Dátum Aláírás

Részletesebben

DIFERENCOVANÉ ROZVÍJANIE. Metodické pokyny. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFERENCOVANÉ ROZVÍJANIE. Metodické pokyny. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFERENCOVANÉ ROZVÍJANIE Metodické pokyny Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ OBSAH - Odporúčanie 4 - Úvod 5 - Motivačné činitele našej rozvíjacej

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Názov krúžku Az érdekkör megnevezése : Literárny krúžok Irodalmi kör. Formy činnosti A tevékenység formája: Pravidelná činnosť : pondelok od 13 3o

Názov krúžku Az érdekkör megnevezése : Literárny krúžok Irodalmi kör. Formy činnosti A tevékenység formája: Pravidelná činnosť : pondelok od 13 3o Názov krúžku Az érdekkör megnevezése : Literárny krúžok Irodalmi kör Oblasť: spoločensko-vedná, társadalom tudományi terület Vedúci krúžku- Körvezető: Mgr. Silvia Pollagová Formy činnosti A tevékenység

Részletesebben

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA CHARAKTERISTIKA PREDMETU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného školského vzdelávania Slovenskej republiky centrálne postavenie. Tento vyučovací

Részletesebben

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A ODPADOV Projekt aktivitások Aktivity projektu 1. Projekt Menedzsment/Projektový manažment

Részletesebben

Prílohy. Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015. Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania: Testované predmety:

Prílohy. Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015. Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania: Testované predmety: Prílohy Pokyny pre administrátorov T9-2015 Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015 Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015 Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania:

Részletesebben

Návrh učebných osnov k učebnici

Návrh učebných osnov k učebnici Hartdégenné Rieder Éva Návrh učebných osnov k učebnici Vecné učivo pre 4. roční Hartdégenné Rieder Éva, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, 2015 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 1143 Budapest, Szobránc

Részletesebben

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU KBIO/ANT1/11 Názov predmetu: Antropológia 1 Forma výučby: Prednáška / Cvičenie Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13 Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. - Anatomické názvoslovia,

Részletesebben

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau.

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau. Mineralische und pastöse Edelputze + Farben SAKRET. Das gelbe vom Bau. Felhasználási tudnivalók A színminták tájékozató jellegűek, a tényleges felület megjelenése függ az adott vakolat szemcseméretétől,

Részletesebben

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU KBIO/ANT1/11 Názov predmetu: Antropológia 1 Forma výučby: Prednáška / Cvičenie Týždenný: 1 / 1 Za obdobie štúdia: 13 / 13 Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. - Anatomické názvoslovia,

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ÚVOD Vzdelávací štandard z maďarského jazyka a literatúry je pedagogický dokument, ktorý stanovuje nielen výkon a obsah, ale umožňuje aj rozvíjanie individuálnych učebných možností

Részletesebben

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU Vyučovací predmet

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény)

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény) 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (építésügyi törvény) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (stavebný zákon) Kelt: 1976. április

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY

CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV CIEĽOVÉ POŽIADAVKY NA VEDOMOSTI A ZRUČNOSTI MATURANTOV Z MAĎARSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY Bratislava 2012 Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Részletesebben

ISCED 1 ZBIERKA ÚLOH. Matematika Slovenský jazyk a literatúra Maďarský jazyk a literatúra

ISCED 1 ZBIERKA ÚLOH. Matematika Slovenský jazyk a literatúra Maďarský jazyk a literatúra ZBIERKA ÚLOH pre vzdelávací stupeň ISCED 1 Matematika Slovenský jazyk a literatúra Maďarský jazyk a literatúra Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Bratislava

Részletesebben

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:...

10. sz. melléklet Tanmenet. A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... 10. sz. melléklet Tanmenet A pedagógus neve:... A műveltségi terület neve:... A tantárgy neve:... Az ajánlott évfolyam:... Dátum:... Ssz. Témakörök Célok, feladatok Fejlesztési terület Ismeretanyag 1.

Részletesebben

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE. Vysokoškolské učebné texty. Katarína Navrátilová Eleonóra Bujnová Júlia Ivanovičová

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE. Vysokoškolské učebné texty. Katarína Navrátilová Eleonóra Bujnová Júlia Ivanovičová PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KONŠTANTÍNA FILOZOFA V NITRE Vysokoškolské učebné texty Katarína Navrátilová Eleonóra Bujnová Júlia Ivanovičová V L A S T I V E D A na I. stupni základnej školy --------------------------------------------------------------

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

50/1976 Zb. A Tt. 50/1976. számú, Zákon A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) A STAVEBNOM PORIADKU

50/1976 Zb. A Tt. 50/1976. számú, Zákon A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) A STAVEBNOM PORIADKU 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (ÉPÍTÉSÜGYI TÖRVÉNY) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (STAVEBNÝ ZÁKON) Kelt: 1976. április

Részletesebben

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU KPP/DID1/UPVe/10 Názov predmetu: Didaktické programy 1 Forma výučby: Prednáška Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Predmet je ukončený skúškou. Skúšku

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Postás Cup. 12th-13th April 2008. Táborfalva. Organizátor. Rendez. Róna u. 86-100. Budapest, Róna u. 86-100. Typ pretekov.

Postás Cup. 12th-13th April 2008. Táborfalva. Organizátor. Rendez. Róna u. 86-100. Budapest, Róna u. 86-100. Typ pretekov. Postás Cup 12th-13th April 2008. Táborfalva 2- dové medzinárodné preteky Rendez Organizátor Postás SE Tájfutó Szakosztály, 1149 Budapest, Postás SE Orienteering Section, 1149 Róna u. 86-100. Budapest,

Részletesebben