Školský vzdelávací program

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Školský vzdelávací program"

Átírás

1 Školský vzdelávací program Stupeň vzdelania: Dĺţka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: 3A štvorročná slovenský, maďarský denná štátna Predkladateľ: Názov školy: Gymnázium - Gimnázium Adresa: Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany IČO: Riaditeľ školy: PhDr. Judita Lecková Koordinátor pre tvorbu ŠVP: PhDr. Judita Lecková Zriaďovateľ: Názov: Adresa: Kontakty: Košický samosprávny kraj Nám. Maratónu mieru 1, Košice Ing. Štefan Kandráč Platnosť dokumentu od: Podpis riaditeľa:

2 2 I. Všeobecná charakteristika školy Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch je stredná všeobecnovzdelávacia škola poskytujúca úplné stredné vzdelanie. V okrese Michalovce je jediné štvorročné gymnázium s dvoma vyučovacími jazykmi. Škola vznikla v roku 1957, od začiatku svojej existencie kaţdoročne otvára pod spoločným riaditeľstvom triedu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským. 1. Veľkosť školy Škola je úplná, nachádza sa v centre mesta, na ulici Fábryho č.1. Budova je štvorpodlaţná, má jedno podzemné podlaţie a 3 nadzemné podlaţia. Rok kolaudácie budovy je Budova gymnázia má kapacitu 242 ţiakov. Gymnázium je štvorročné, kód a názov študijného odboru : gymnázium V školskom roku 2011/2012 otvára v prvom ročníku tri triedy, jednu s vyučovacím jazykom slovenským a dve s vyučovacím jazykom maďarským. V druhom ročníku a treťom ročníku sú po dve triedy - jedna trieda s vyučovacím jazykom slovenským a jedna s vyučovacím jazykom maďarským. Vo štvrtom ročníku sú tri triedy jedna s vyučovacím jazykom slovenským a dve s vyučovacím jazykom maďarským. 2. Charakteristika ţiakov Školu navštevujú ţiaci, ktorí sú vedomostne na veľmi dobrej úrovni. Medzi nimi sú mnohí talentovaní ţiaci, ktorí úspešne reprezentujú školu a dosahujú na olympiádach a vedomostných súťaţiach vynikajúce umiestnenia. Na Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch väčšinou študujú ţiaci hneď po skončení základnej školy. Iba malé percento tvoria tí, ktorí prestúpili z iných škôl. Aţ polovica ţiakov do školy denne dochádza najmä autobusom, menej vlakom. Spádová oblasť dochádzania ţiakov je veľká. Okrem dvoch miestnych, do školy dochádzajú ţiaci z okolitých základných škôl. Tie sú v rôznej vzdialenosti od Veľkých Kapušian. Najmenšia vzdialenosť je cca. 5 7 km, z obcí Čičarovce, Vojany, Pavlovce, ale dochádzajú aj zo vzdialenejších dedín, napr. Oborín, Záhor, Palín, Zemplínska Široká, čo je viac ako 20 km. Väčšina ţiakov ţije v usporiadanej rodine, čo pozitívne vplýva na ich študijné výkony. Niekoľkí sú z neúplných či sociálne znevýhodnených rodín. Škola má týchto ţiakov zmapovaných a podporuje ich podľa svojich moţností. Ţiaci sú slušní, nevyskytujú sa ţiadne prípady delikvencie, šikanovania a iných neţiaducich javov. Vzájomný vzťah medzi rovesníkmi v škole je bezproblémový. Cenia si hodnoty priateľstva, majú kladný vzťah k svojmu ţivotnému prostrediu. Sú patrične kritickí a nároční nielen na seba, ale aj na svoje okolie. Majú úctu k sebe, ale aj starším, resp. telesne postihnutým osobám. V škole a na školských podujatiach neboli zaznamenané porušenia týkajúce sa fajčenia, alkoholu či uţívania drog. Väčšina ţiakov má dobrý telesný stav. Sú to zdraví, mladí ľudia, kondične na patričnej úrovni. Pohybovú kultúru rozvíjame na rôznych pohybových aktivitách a záujmových krúţkoch. Ţiaci so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími problémami sú plne zapojení do činnosti triedneho či školského kolektívu. Majú upravený výchovno-vzdelávací tematický plán podľa stupňa poškodenia, s individuálnym prístupom. Podľa platnej legislatívy vykonávajú maturitné skúšky.

3 Obce, z ktorých dochádzajú ţiaci do Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch 3

4 4 3. Charakteristika pedagogického zboru Výchovno vzdelávací proces je zabezpečený kvalitnými a kvalifikovanými učiteľmi. Kvalita učiteľov významne a pozitívne koreluje s výsledkami ţiakov, je najdôleţitejším vnútroškolským aspektom ovplyvňujúcim výkonnosť ţiakov. Počet stálych pedagogických zamestnancov je 14, externých 6. Ich počet zodpovedá počtu ţiakov na škole. Snahou všetkých pedagógov je odvádzať kvalitný vyučovací proces. Ten je realizovaný v dobrej pracovnej atmosfére. Charakteristickou črtou je vysoká dôvera medzi učiteľmi a ţiakmi, čo sa odzrkadľuje v zapojenosti ţiakov do vedomostných, umeleckých a športových súťaţí. Je vysoký záujem o mimoriadne pestrú mimoškolskú činnosť vrátane charitatívnych podujatí. Do vyučovacieho procesu sú zavádzané IKT, ţiaci sú vedení k samostatnosti pri príprave prezentácií a pri príprave seminárnych prác. Riešia rôzne projekty, ktorých výsledky sú spracované a prezentované na rôznych súťaţiach. Pri plnení výchovno-vzdelávacieho procesu je potrebné vyzdvihnúť aktívnu prácu vyučujúcich, ktorí aj napriek malému počtu plnia úlohy vo všetkých oblastiach, čím sa zaťaţenosť v porovnaní s väčšími školami značne zvyšuje. Učitelia sa permanentne zúčastňujú ďalšieho vzdelávania, svoju počítačovú gramotnosť vyţívajú pri príprave pedagogickej dokumentácie a vo vyučovacom procese. Priemerný vek učiteľov je 45 rokov, priemerná prax v školstve je 21 odpracovaných rokov. Najkratšia pedagogická prax je 8 rokov a najdlhšia je 38 rokov. Vekovo aj pracovne je to vyzretý pedagogický kolektív s dobrými pracovnými výsledkami,. Pre väčšinu učiteľov bol výber ich povolania primárnou voľbou. Majú radi svoju profesiu. medzi sebou si vymieňajú odborné skúsenosti, majú snahu odborne napredovať a kráčať s dobou. Škola nemá vlastného psychológa, spolupracuje s Centrom Pedagogicko-psychologickej poradne v Michalovciach. Úlohu výchovného poradcu a koordinátora drogovej prevencie vykonáva pedagóg so zníţeným úväzkom na 21 hodín týţdenne podľa platných smerníc. Koordinuje a informuje ţiakov pri výbere ďalšieho štúdia či zamestnania. Organizuje besedy so psychológmi, zástupcami rôznych vysokých a iných škôl, besedy s pracovníkmi úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ako i so zástupcami rôznych závodov a iných inštitúcií. V rámci drogovej prevencie realizuje pestrý program v spolupráci s odborníkmi z rôznych oblastí. 4. Organizácia prijímacieho konania Prijímacie konanie sa uskutočňuje kaţdoročne na základe kritérií, ktoré navrhuje pedagogická rada a schvaľuje rada školy. Vzor: Na škole sa otvára: odbor: trieda s vyučovacím jazykom slovenským odbor: trieda s vyučovacím jazykom maďarským Ţiaci sú prijímaní na základe schválených a zverejnených kritérií prijímania ţiakov do 1. ročníka v danom školskom roku. Do úvahy sa berie: Celkový prospech Výsledok z monitoru Výsledky v predmetových olympiádach Výsledky v iných súťaţiach Výsledky vlastného prijímacieho konania Podmienky sú zverejnené na Ţiaci so zdravotným znevýhodnením môţu mať na základe odporúčania školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie prijímaciu skúšku upravenú.

5 5 Podmienky prijímacej skúšky do 1. ročníka Študijný odbor: Druh štúdia: gymnázium gimnázium denné štvorročné štúdium Ţiaci budú prijímaní na základe výsledkov štúdia na ZŠ, výsledkov Monitora 9 a úspešnosti na súťaţiach: ţiak získa za študijné výsledky na ZŠ body na základe nasledujúceho priradenia: počet bodov rovná sa - 20 x študijný priemer + 50 študijný priemer predstavuje priemernú hodnotu všetkých známok na konci 6., 7., 8. ročníka a prvého polroka 9. ročníka počítaných zo všetkých vyučovacích predmetov okrem predmetov výchovného charakteru ţiak získa za kaţdý z predmetov MONITORA maximálne 10 bodov podľa nasledovnej stupnice: Rozpätie v % Počet bodov bod body body body bodov bodov bodov bodov bodov bodov ţiak má moţnosť získať navyše body za umiestnenia vo vedomostných a recitačných súťaţiach okresného, krajského a celoslovenského kola (doklad o úspešnosti má byť pripojený k prihláške na štúdium) Okresné kolo miesto - 5 bodov miesto - 3 body účasť - 1 bod Krajské kolo miesto - 10 bodov miesto - 6 bodov účasť - 3 body Celoslovenské kolo - 1. miesto - 15 bodov - ďalšie miesta - postupne sa zniţuje o 1 bod Na základe takto určených bodov sa zostaví poradie zostupným spôsobom zvlášť pre triedu s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským a prijatí budú ţiaci, ktorí sa umiestnili na mieste. Dodatok a) V prípade rovnosti počtu získaných bodov sa stanoví poradie ţiakov podľa úspešnosti na MONITORE. b) V prípade rovnosti bodov podľa dodatku a) rozhoduje koncoročný prospech z profilových predmetov za 6., 7., 8. ročník a polročný prospech za 9. ročník.

6 6 5. Organizácia maturitnej skúšky Štúdium na Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch sa ukončuje na základe Zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) z 22. mája 2008 podľa 93 a podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 318 z 23. júla 2008 o ukončovaní štúdia na stredných školách. Štúdium sa ukončuje maturitnou skúškou. Predmety maturitnej skúšky v triede s vyučovacím jazykom slovenským sú: slovenský jazyk a literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk, voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov a ďalší voliteľný predmet. Predmety maturitnej skúšky pre triedu s vyučovacím jazykom maďarským sú: maďarský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra, povinný predmet zo skupiny predmetov cudzí jazyk a voliteľný predmet zo skupiny prírodovedných alebo spoločenskovedných alebo ostatných predmetov. Externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky ţiak vykoná po ukončení prvého polroka z vyučovacieho jazyka a z povinného predmetu zo skupiny cudzí jazyk Externú časť MS má tieţ predmet matematika. Externú časť, písomnú formu internej časti a ústnu formu internej časti maturitnej skúšky z predmetu zo skupiny predmetov cudzí jazyk podľa 76 ods. 318 Vyhlášky MŠ SR vykoná ţiak na jazykovej úrovni B 2 Spoločného európskeho referenčného rámca. EČ a PFIČ sa konajú naraz na všetkých školách SR. Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky majú všetky predmety. Ţiak ţrebuje jedno z tridsiatich zadaní. Ţiak môţe dobrovoľne maturovať aj z viacerých predmetov. Z dobrovoľnej maturitnej skúšky môţe kedykoľvek odstúpiť aj počas maturitných skúšok. Nad maturitnými skúškami dohliada predseda školskej maturitnej komisie. Pre kaţdý predmet MS je vytvorená trojčlenná odborná predmetová komisia na čele s predsedom predmetovej maturitnej komisie. Ţiak posledného ročníka strednej školy do 30. septembra podáva písomnú prihlášku na maturitné skúšky, kde si volí úroveň len v povinnom predmete zo skupiny cudzích jazykov. Koordinátorom maturitných skúšok na škole je zástupca riaditeľa školy. 6. Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch niekoľko rokov po svojom vzniku nadviazalo kontakty so školou podobného typu v Maďarsku Református Gimnázium Kollégiuma Sárospatak, Árpád Vezér Gimnázium Sárospatak a II. Rákóczi Ferenc Gimnázium Vásárosnamény. S Gymnáziom v meste Vásárosnamény sa škola zapojila do viacerých spoločných projektov aj v spolupráci s Gymnáziom v Satu Mare (Rumunsko) a Berehovo (Ukrajina). Taktieţ sa kaţdoročne zúčastňuje medzinárodného ekologického projektu Naša spoločná vec. Úspešná je aj spolupráca s Árpád Vezér Gimnáziom v Sárospataku, ktorá sa realizuje formou výmenných pobytov učiteľov a ţiakov, účasťou na súťaţiach a exkurziách. Na škole prebiehal projekt pod názvom Surfujeme v kaţdom veku. Projekt sa organizoval v rámci programu 01 vzdelávacie aktivity v oblasti IKT, bol organizovaný pod záštitou MDP a T SR pod názvom Digitálni štúrovci. Projekt prebiehal v období apríl 2006 december 2006 a bol zameraný na umoţnenie vyuţívania učebne výpočtovej techniky pre občanov mesta, na sprístupnenie základných zručností práce s počítačom a internetom osobám v dôchodkovom veku a rodičom ţiakov školy. Ďalším projektom cez Nadáciu SPP bola obnovená jazyková učebňa. Boli zakúpené nové lavice a audiovizuálne pomôcky. V termíne od 1.júna do 30.júla 2007 boli uskutočnené dva kurzy anglického jazyka pre verejnosť. Projekt prispel k zvyšovaniu jazykových znalostí obyvateľov regiónu a ku skvalitňovaniu výučby jazykov v podmienkach školy.

7 7 Projekt Škola rodinných financií Na Gymnáziu vo Veľkých Kapušanoch bol v roku 2008 zrealizovaný projekt Škola rodinných financií za podpory Nadácie pre deti Slovenska v spolupráci s Provident Financial. Projekt oslovil tentokrát nie študentov, ale ich rodinných príslušníkov. Bol zameraný na finančné vzdelanie, poukázal na rastúcu osobnú zodpovednosť za finančné rozhodnutia. Bol to prvý vzdelávací komunitný program na našom gymnáziu, uskutočnil sa v dvoch termínoch. Financovaný bol v rámci grantového programu čiastkou 431,52 eur. Lektorkou kurzu bola Ing. Renáta Szerbin. Projekt 40UP Projekt 40Up sa realizoval v spolupráci s neziskovou organizáciou P-Mat a spoločnosťou Microsoft. Cieľom projektu bolo naučiť ľudí po štyridsiatke vyuţívať počítač nie len na písanie textov či tabuliek, ale aj ako efektívny nástroj na vyhľadávanie informácií s vyuţitím internetu, na komunikáciu prostredníctvom ov a na základnú prácu s multimédiami. Vyţívali sme pri tom produkty z najrozšírenejšieho softvérového balíka Microsoft Office. Od 1.4. do boli organizované 3 kurzy, z nich dva pod názvom Základy používania počítačov a internetu a jeden pod názvom Využiteľnosť počítačových programov. Celkovo sme v týchto troch kurzoch vyškolili 42 účastníkov. Kaţdý kurzy trval 10 hodín, rozdelený do troch dní. Účastníci boli financovaní spoločnosťou P-Mat a Microsoft vo výške 4,5 EUR. Kurz bol určený pre osoby staršie ako 40 rokov. Lektormi kurzov boli Mgr. Igor Beňo a Mgr. Adela Eszenyi. Projekt COMENIUS V školskom roku 2010/11 sa na škole začal realizovať Projekt Comenius, ktorý je zameraný na tému Hľadanie pokladu. Hlavným organizátorom projektu je Rumunsko. V uplynulom školskom roku došlo k trom mobilitám. Naši študenti a pedagógovia vycestovali do Rumunska a Turecka. Na našej pôde sme zasa v marci zabezpečili pestrý týţdenný program pre účastníkov projektu z Španielska, Talianska, Turecka a Rumunska. 7. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Škola úzko spolupracuje s rodičmi, schôdze ZRPŠ sú organizované pravidelne. Uskutočňujú sa aj neformálne stretnutia rodičov, ţiakov a učiteľov školy na spoločenských podujatiach návšteva Mikulášskeho večierka, divadelného predstavenia atď. Na maďarskom oddelení pracuje aj Zväz maďarských rodičov. Spokojnosť rodičov s kvalitou výučby sa monitoruje rôznymi formami, napr. formou anonymných dotazníkov, individuálnych pohovorov. Rada školy je zostavená podľa platnej legislatívy, spolupráca je konštruktívna. Riaditeľka školy pravidelne informuje členov rady školy o aktuálnych problémoch, podáva informácie podľa ich poţiadaviek. Kvalita sluţieb rodičom je z pohľadu výchovného poradenstva systematická a účinná. Škola mala dlhoročnú efektívnu spoluprácu s Pedagogickopsychologickou poradňou v Košiciach za účelom odborného poradenstva v oblasti profesijnej orientácie, psychologických vyšetrení ţiakov. V súčasnosti spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Michalovciach. Systém prevencie drogových závislostí je zabezpečený koordinátorom. Spolupráca so základnými školami je kontinuálna, rodičia a ţiaci okolitých základných škôl sú pravidelne informovaní o moţnostiach štúdia aj prostredníctvom webovej stránky školy. Kaţdoročne sa organizuje Deň otvorených dverí, na ktorom sa predstavuje škola so sprístupnením všetkých učební. Spolupráca s vysokými školami je na veľmi dobrej úrovni. Maturanti sú priebeţne informovaní o moţnostiach štúdia na VŠ. Pri škole je zaloţené občianske zdruţenie Klub ţiakov,

8 8 absolventov a sympatizantov Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch, ktorého prvoradou úlohou udrţiavať kontakty s absolventmi školy a získavať prostriedky na skvalitňovanie sluţieb školy. Zdruţenie od roku 2008 udeľuje cenu Študent roka najúspešnejšiemu reprezentantovi školy na vedomostných, umeleckých či športových súťaţiach. V škole je vytvorená študentská rada, ktorá sa aktívne podieľa na projekte Obecný parlament mladých. Študentská rada spolupracuje s vedením školy, zúčastňuje sa na mestských podujatiach, zviditeľňuje školu na rozličných fórach. 8. Priestorové a materiálno- technické podmienky školy V súčasnosti škola disponuje 10 kmeňovými učebňami, chemickým, fyzikálnym a biologickým laboratóriom, učebňou informatiky, učebňou cudzích jazykov, videomiestnosťou. Dve malé školské kniţnice sú vybavené kniţným fondom v slovenskom a maďarskom jazyku. Informatizácia školy je na dobrej úrovni. V škole je zriadený internetový kútik, ktorý slúţi všetkým ţiakom školy. Materiálno technickým podmienkam škola venuje sústavnú pozornosť, učebné pomôcky sa dopĺňajú podľa finančných moţností školy a prostredníctvom sponzorských darov. Sú uloţené v kabinetoch fyziky, chémie, biológie, dejepisu, jazykov a telesnej výchovy. Škola nemá veľkú telocvičňu, len malú, ktorá bola vytvorená z garáţe. Súčasťou školy je výdajná školská kuchyňa, ktorá má kapacitu 65 miest. 9. Škola ako ţivotný priestor Škola sa vyznačuje tvorivou klímou, vzájomnou dôverou a dobrou spoluprácou medzi zamestnancami a ţiakmi školy. Prostredie interiéru je esteticky upravené, na nástenkách sú aktuálne informácie o aktivitách školy. Kolektív ţiakov a pedagógov sa usiluje o neustále zveľaďovanie školy, aby vyhovovalo psychohygienickým i estetickým kritériám. Na škole vládne priateľská atmosféra, učitelia a ţiaci sa správajú navzájom s rešpektom. Nevyskytuje sa protekcionárstvo, šikanovanie, úplatkárstvo. 10. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Vedenie školy vytvára bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky vo všetkých priestoroch školy. Zamestnanci a ţiaci školy pravidelne absolvujú školenie o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a proti poţiaru. Podľa platných predpisov prebiehajú kontroly bezpečnosti a ochrany zdravia, nedostatky sa odstraňujú podľa výsledkov revízií. Dodrţiavaním základných pravidiel BOZP, pracovného poriadku, ako aj vnútorného poriadku škola poskytuje ţiakom i zamestnancom bezpečné prostredie. BOZP a PO je od roku 2008 zmluvne zabezpečená.dodávateľom je Stredná odborná škola technická, Kukučínová 23, Košice, zastúpené riaditeľom školy PhDr. Jánom Pitichom. Zdravotná starostlivosť je zmluvne zabezpečená PZS SM- Práca a zdravie, s.r.o., Saleziánov 1284/8, Michalovce. Poskytovateľ je zastúpený MUDr. Stanislavom Mercomkonateľom.

9 9 II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu Školský vzdelávací program Gymnázia vo Veľkých Kapušanoch sa zakladá na tradíciách a hodnotách vytvorených jeho vyše polstoročnou existenciou. Škola si za svoju prvoradú úlohu vţdy kládla a kladie kvalitnú prípravu mladých ľudí na vysokoškolské štúdium. Tým podporovala a zvyšovala vzdelanostnú úroveň obyvateľov mesta a jeho spádovej oblasti. Od svojho vzniku zvýšenú pozornosť venovala objavovaniu a usmerňovaniu talentovaných študentov, ktorým pomáhala a pomáha na ceste za vedeckým poznaním. Najväčšie úspechy boli zaznamenané v prírodovedných predmetoch. Gymnázium si kladie za cieľ aj pomoc pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodnených rodín, rozvoj ich talentu podporuje aj udeľovaním štipendií. 1. Pedagogický princíp školy Škola si stanovuje pre vzdelávanie nasledujúce priority: Umoţniť všetkým ţiakom školy získať kľúčové kompetencie, ktorými sú vedomosti, zručnosti, schopnosti, postoje a hodnoty dôleţité pre osobný rozvoj a uplatnenie sa vo vedeckej spoločnosti. Podporovať talentovaných ţiakov, ich nadanie rozvíjať zapojením sa do SOČ, predmetových olympiád a iných aktivít. Vychovávať ţiakov s dôrazom na sebapoznanie a sebahodnotenie, dať šancu kaţdému ţiakovi, aby sa rozvíjal slobodne podľa svojich schopností a bolo mu umoţnené zaţiť úspech. Formovať u ţiakov zdravý a tvorivý ţivotný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a správne hodnotové orientácie. Viesť ţiakov ku kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať a byť schopný celoţivotne sa vzdelávať. Orientovať pedagogické stratégie na riešenie problémových úloh, tvorbu projektov, uplatňovať moderné metódy a formy s dôrazom na IKT. Zabezpečiť kvalitné vzdelávanie vo všetkých predmetoch, prehlbovať komunikatívnosť v materinskom jazyku a dvoch cudzích jazykoch. V prírodovedných i spoločenskovedných predmetoch klásť dôraz na uţšiu prepojenosť teórie a praxe, na hodinách dať ţiakom výzbroj pre experimenty a skúmanie ich prostredia. Pestovať v nich schopnosť analyzovať a rozumieť svetu, formovať v nich environmentálne vedomie a vedomie efektívneho občianstva. 2. Zameranie školy a stupeň vzdelania Gymnázium vo Veľkých Kapušanoch sa od svojho vzniku profilovalo ako dôleţité centrum všeobecného vzdelávania pre oblasť Pouţia. Tento región, ktorý sa rozprestiera v blízkosti ukrajinských a maďarských hraníc, potreboval a potrebuje rozhľadených, konkurencieschopných mladých ľudí, ktorí sa po získavaní vysokoškolského vzdelania vracajú späť do rodného kraja a sú úspešní na domácom pracovnom trhu, ktorého poţiadavky sa dynamicky vyvíjajú. Rozhodujúci význam pre úspešnosť mladých ľudí v konkurenčnom a globálnom prostredí má získavanie schopností a kompetencií v oblasti informačnokomunikačných technológií, ktoré sú predpokladom efektívneho súťaţenia a uplatnenia sa na pracovnom trhu. Z tohto dôvodu chce škola povýšiť digitálne vzdelanie za jednu z kľúčových schopností kaţdého ţiaka. Dôleţitou súčasťou vzdelania je predmet Manaţment osobných financií, ktorý má v školskom vzdelávacom programe špecifické postavenie. V podobe e-

10 10 learningového vzdelávania dáva priestor pre získanie základov finančnej gramotnosti ţiakov a prehĺbenie ich znalostí v tejto oblasti. Daný predmet sa vyučuje v 3.ročníku. Zameranie školy na informatiku sa odrazí v týchto rovinách : 1. navýšená týţdenná dotácia hodín informatiky 2. preniknutie IKT do všetkých predmetov učebného plánu 3. zlepšenie efektívnosti učebných a vyučovacích procesov 4. rast odborných kompetencií učiteľov prostredníctvom ďalšieho vzdelávania 5. zlepšenie technického vybavenia školy 6. vyuţívanie IKT pri domácich úlohách a samoštúdiu 7. osvojenie si multimediálnych technológií ţiakmi, aby pochopili a vedeli pouţiť nové multimediálne nástroje, realizovali pokusy v oblasti komunikácie. Stupeň vzdelania 3A 3. Profil absolventa Absolvent školy má všeobecné znalosti o svete, aktívne komunikuje nielen v materinskom jazyku, ale aj v ďalších dvoch svetových jazykoch. Uvedomuje si svoje hodnotové hierarchie, je motivovaný k celoţivotnému učeniu sa. Popri jazykových, spoločenských a občianskych kompetenciách je schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať rôzne zdroje informácií, pozná metódy prírodných vied, vie diskutovať o prírodovedných otázkach, má schopnosť vnímať dejiny vlastného národa vo vzájomnom prepojení s vedomosťami zo svetových dejín, má schopnosť vnímať umenie, je aktívnym uţívateľom PC a svetovej siete. Je si vedomý svojich kvalít, pripravený uplatniť sa v ďalšom štúdiu, v zamestnaní a byť zodpovedný za svoj ţivot. Všeobecné spôsobilosti absolventa: aktívne, samostatne a sústavne sa vzdelávať, študovať aj cudzojazyčnú literatúru, osvojovať si nové poznatky a informácie, triediť ich, hodnotiť a pouţiť ich v nových situáciách, v teoretickej i abstraktnej činnosti abstraktne a logicky myslieť a hlbšie chápať príčinné a iné vzťahy medzi faktami a zákonitosťami prírodných a spoločenských javov, riešiť aj zloţitejšie problémy, ktoré sa vyskytujú v jeho práci a v ţivote, prispôsobiť sa meniacim podmienkam spoločenskej reality a pracovným podmienkam, dostatočne rýchlo a spoľahlivo si osvojiť nové vedomosti, zručnosti a rozvíjať a zdokonaľovať svoje všeobecné i špecifické spôsobilosti, vyuţiť poznatky z matematiky, fyziky, chémie, biológie, informatiky v praktických aplikáciách, vykonávať ochotne tvorivým a produktívnym spôsobom fyzickú a duševnú prácu, byť v nej aktívny a iniciatívny, vedieť pracovať v kolektíve, hodnotiť výsledky individuálnej a kolektívnej práce. Odborné spôsobilosti absolventa: má predpoklady na štúdium na vysokej škole predovšetkým v oblasti študijného zamerania a v zameraniach týkajúcich sa IKT, má schopnosti sa po krátkom zaškolení kvalifikovane uplatniť v administratíve, resp. vo výpočtovom laboratóriu, má vedomosti zo základov programovania vo vyššom programovacom jazyku,

11 11 vie sa orientovať v jednom operačnom systéme, vie určiť a pouţiť programové prostriedky pre danú úlohu, ovláda prácu s kancelárskym balíkom programov, má schopnosti a zručnosti na prácu s internetom a navrhovanie jednoduchých webových stránok, má vedomosti o potrebe dodrţiavania autorských práv a licenčných obmedzení na pouţívanie programového vybavenia, rozumie princípom o bezpečnosti informačných systémov a ochrany údajov pri prenose. Kompetencie absolventa Gymnázia Veľké Kapušany 1) komunikácia v materinskom jazyku a) formuluje a vyjadruje svoje myšlienky, pocity, názory v logickom postupe b) vyjadruje sa výstiţne, súvisle a kultivovane v písomnom aj ústnom prejave c) vie sformulovať písomnosti pouţívané v štandardných ţivotných situáciách 2) komunikácia v cudzích jazykoch a) je schopný komunikovať ústnou aj písomnou formou minimálne v dvoch cudzích jazykoch v beţných ţivotných situáciách, formuluje a vyjadruje svoje myšlienky, pocity, názory v logickom postupe b) stupeň pokročilosti jednotlivca sa bude líšiť v štyroch rôznych rovinách (počúvanie, hovorenie, čítanie a písanie). Absolvent s hlbším záujmom o štúdium cudzích jazykov zvládne poţiadavky všeobecnej štátnej jazykovej skúšky 3) matematická kompetencia, digitálna kompetencia a základné kompetencie v oblasti vedy a techniky matematická kompetencia: má schopnosť rozvíjať a pouţívať matematické myslenie na riešenie problémov v kaţdodenných situáciách, má dobré numerické znalosti, kladie dôraz na vedomosti aj postup vie pouţívať matematické modely myslenia (logické a priestorové myslenie) a prezentácie (vzorce, modely, diagramy, grafy, tabuľky) kompetencia vo vede a digitálna kompetencia: má základné vedomosti o princípoch prirodzeného sveta, základných princípoch a metódach, technologických postupoch a dosahu vedy a techniky na prirodzený svet pouţíva účinne a bezpečne vedecké údaje, materiály, nástroje a technické vybavenie pruţne reaguje na rozvoj IKT a vyuţíva ich pri komunikácii s okolitým svetom, absolvent s hlbším záujmom o pouţívanie IKT zvládne poţiadavky na európsky počítačový pas naučiť sa učiť, iniciatívnosť a podnikavosť

12 12 kompetencia pracovať s informáciami: rozpozná, čo je neznáme, vie nájsť vhodné informačné zdroje, vie ohodnotiť kvalitu, hodnotu, vhodnosť, vierohodnosť informácií aj bankového sektora vie tvoriť a spracovať informácie a prezentovať ich dokáţe spravovať osobné a rodinné financie na báze získanej finančnej gramotnosti kompetencia riešiť problémy: rozpozná problém, a potrebu jeho riešenia, analyzuje ho, zvolí primeraný spôsob jeho riešenia, realizuje a vyhodnotí riešenie problému v teoretickej a praktickej rovine kompetencia učiť sa : organizuje a riadi vlastné učenie, ovláda sebamotiváciu, určuje svoje priority, vie riadiť vlastný čas je pripravený na racionálne a samostatné celoţivotné vzdelávanie je schopný sebareflexie, kriticky hodnotí pokrok pri dosahovaní cieľov svojho učenia a práce, vie hľadať a pouţívať poradenstvo prepája nové poznatky s uţ získanými, vie aplikovať teoretické poznatky v praxi schopnosť sebariadenia: stanovuje si priority a ciele s ohľadom na svoje osobné schopnosti, záujmovú orientáciu a ţivotné podmienky preberá zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie správne prezentuje svoju osobnosť v štandardných osobných a pracovných situáciách, vie formulovať svoje záujmy, argumentačne ich zdôvodní a presadzuje ich adaptuje sa na meniace sa ţivotné a pracovné podmienky a podľa svojich schopností a moţností ich aktívne a tvorivo ovplyvňuje je schopný starať sa o svoje zdravie a ţivotné prostredie schopnosť meniť myšlienky na skutky: má zmysel pre inovácie je schopný plánovať a riadiť projekty so zámerom dosiahnuť ciele, vie vyhodnotiť a prijímať riziko, má zmysel pre etické hodnoty v podnikaní a presadzovanie dobrého riadenia vie pracovať v tíme vo všetkých rolách, vie počúvať a akceptovať názory iných členov tímu, identifikuje sa s cieľmi tímu vie zladiť vlastné priority s cieľmi tímu spoločenské a občianske kompetencie, kultúrne povedomie a vyjadrovanie vie nadviazať hodnotný vzťah s ostatnými, je empatický, tolerantný, podporuje prácu iných vie efektívne zvládať emócie, kontroluje a reguluje svoje správanie, je schopný zvládať stres a frustráciu, vyjadriť ich konštruktívnym spôsobom a rozlišovať medzi súkromným a pracovným ţivotom

13 13 pozná a vie hájiť svoje práva a záujmy v kontexte s právami a záujmami iných, vie vyjadrovať odlišné stanoviská a porozumieť im, vyjednávať so schopnosťou vytvárať dôveru orientuje sa v štruktúre, hodnotách a pravidlách multikultúrnej spoločnosti, rešpektuje všeľudské etické hodnoty, uznáva ľudské práva a slobody pozná a uplatňuje pravidlá etikety vie zvoliť vhodné spôsoby konania, uvedomuje si a prijíma následky svojich rozhodnutí ovláda náleţité spôsoby komunikácie, a to nielen v štátnom, ale aj svetovom jazyku. 4. Pedagogické stratégie Pri výbere rôznych foriem vyučovania budeme vychádzať z potrieb ţiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Podporujeme výučbu v skupinách, vyučovanie v rôznom prostredí, problémové, a projekčné vyučovanie s dôrazom na vyuţívanie IKT. Naším cieľom je rozvíjať u ţiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebapoznanie a sebahodnotenie. Podporujeme výučbu pomocou didaktickej techniky, semináre, diskusie, samostatné projekty, prezentácie s obhajobou výstupov. Orientujeme sa na pozitívne hodnotenie ţiakov, najmä slabo prospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. Prvky environmentálnej výchovy, výchovy k rodičovstvu, zachovania ľudských práv, prevencie drogových závislostí a šikanovania sú zapracované do všetkých predmetov. Rôznymi formami aktivít, účelným vyuţívaním voľného času chceme sústavne pôsobiť na správnu ţivotosprávu všetkých ţiakov i zamestnancov školy. 5. Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami Škola je otvorená pre všetkých ţiakov. a) pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením v spolupráci so psychológom, výchovným poradcom a zákonným zástupcom zabezpečí individuálny výchovno-vzdelávací program b) pre ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia poskytuje zľavy pri nákupe jazykových učebníc, podporuje ich získavaním štipendií c) pre ţiakov s nadaním škola zabezpečuje individuálne vyučovanie, konzultácie, záujmové krúţky, zabezpečuje im alternatívne učebné materiály, učebné pomôcky, pripravuje ich na SOČ, predmetové olympiády a iné formy súťaţe či aktivít 6. Začlenenie prierezových tém Mediálnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, anglický jazyk, nemecký jazyk, etická výchova, náuka o spoločnosti a geografia, fyzika, chémia, náboţenská výchova, dejepis. Multikultúrnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov umenie a kultúra, náboţenská výchova, anglický jazyk, nemecký jazyk, dejepis, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Environmentálnu výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov biológia, geografia, fyzika, chémia, telesná výchova, náboţenská výchova, anglický jazyk, nemecký jazyk.

14 14 Dopravnú výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov fyzika, anglický jazyk, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Ochranu ţivota a zdravia začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov náuka o spoločnosti, etická výchova, fyzika, chémia, náboţenská výchova, anglický jazyk, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Osobný a sociálny rozvoj začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov etická výchova, náboţenská výchova, telesná výchova, anglický jazyk. Tvorbu projektu a prezentačné zručnosti začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov matematika, informatika, fyzika, chémia, anglický jazyk. III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia l. Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov Naším cieľom je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol dané učivo, v čom má nedostatky, kde má rezervy, aké sú jeho pokroky. Pri hodnotení a klasifikácii budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu. Hodnotenie v kaţdom predmete robíme na základe určitých kritérií, ktorými sú oboznámení rodičia i ţiaci. Rodičia sú informovaní o priebeţnom hodnotení svojich detí prostredníctvom elektronickej ţiackej kniţky. Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa prihliada na moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon. Pre všetky predmety platí nasledujúca stupnica: Ovládanie obsahového a výkonového štandardu predmetu na 90% - výborný 75% - chválitebný 50% - dobrý 30% - dostatočný menej ako 30% - nedostatočný 2. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov Hodnotenie zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú prideľovať na základe : Hospitácie Rozhovoru Výsledkov ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje /prospech, súťaţe, úspešnosť prijatia ţiakov na VŠ Hodnotenia výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania Hodnotenie mimoškolských aktivít Hodnotenie učiteľov ţiakmi 3. Hodnotenie školy Vlastné hodnotenie školy je zamerané na: ciele, ktoré si škola stanovila posúdenie, ako škola spĺňa ciele, ktoré sú v Štátnom vzdelávacom programe oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky oblasti, v ktorých škola dosahuje menej uspokojivé výsledky

15 15 Monitorujeme pravidelne: podmienky na vzdelanie spokojnosť s vedením školy a učiteľmi prostredie klímu školy priebeh vzdelávania vyučovací proces, metódy a formy vyučovania výsledky vzdelávania riadenie školy výsledky vedomostných a iných súťaţí výsledky mimoškolských aktivít efektivitu propagácie školy úspešnosť absolventov Kritériom pre nás je: spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov kvalita výsledkov Nástroje na zisťovanie úrovne: dotazníky pre ţiakov, učiteľov a rodičov analýza prijatých ţiakov na vysokú školu dotazníky pre absolventov školy analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach SWOT analýza

16 16 IV. Školský učebný plán l. Školský vzdelávací program 3.1. Charakteristika výstupov ţiakov 1., 2. a 3. ročníka Ţiaci v prvom ročníku prichádzajú do našej školy z rôznych základných škôl. Pri prechode zo základnej školy na gymnázium je potrebné pripraviť ţiakov na náročnejší systém učenia sa. Veľký dôraz budeme hneď od začiatku klásť na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia ţiaka. V prvých týţdňoch septembra vyčleníme hodiny zamerané na sebahodnotenie, na získavanie dobrého učebného štýlu. Pre ţiakov všetkých ročníkov vyhlasujeme celoročný projekt na ľubovoľnú tému s moţnosťou prezentácie na študentskej vedeckej konferencii. Ciele l., 2. a 3. ročníka: a/ Naučiť sa komunikovať, argumentovať, prezentovať prácu. b/ Naučiť sa riešiť problémy, naučiť sa pýtať, hľadať problémy, snaţiť sa nájsť odpovede. c/ Naučiť sa pracovať so zdrojmi odbornou literatúrou, časopismi, získavanie údajov z internetu. Pedagogické stratégie v 1., 2. a 3. ročníku: Metódy: výklad, problémové vyučovanie, práca v tíme, Brainstorming, ročníková mikrokonferencia, experimentovanie, laboratórne práce, samostatná práca Hodnotenie a klasifikácia: Klasifikácia je v súlade s metodickými pokynmi na klasifikáciu a hodnotenie. Ţiaci sú hodnotení zo všetkých predmetov.

17 17 Učebný plán gymnázia s vyučovacím jazykom slovenským Štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informáciami Predmety 1. ročník 2.ročník 3. ročník 4. ročník Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Matematika Informatika Človek a spoločnosť Dejepis Geografia Občianska náuka Človek a hodnoty Etická výchova/ Náboţenská výchova 1 1 Človek a príroda Fyzika Chémia Biológia Umenie a kultúra Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Školský vzdelávací program Voliteľné predmety Literárny seminár 2 Spoločenskovedný seminár 2 Konverzácia v anglickom jazyku 1 2 Cvičenia z matematiky 2 Cvičenia z informatiky 2 Seminár z chémie 2 Seminár z biológie 2 Manaţment osobných financií 2 Komunikácia 1 Základy práva a politológie 1 Seminár s dejepisu 2 Spolu

18 18 Učebný plán gymnázia s vyučovacím jazykom maďarským Štátny vzdelávací program Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia Matematika a práca s informáciami Človek a spoločnosť Človek a hodnoty Predmety 1. ročník 2. ročník 3 ročník 4. ročník Slovenský jazyk a slovenská literatúra Maďarský jazyk a literatúra 2+l Anglický jazyk Nemecký.j./Franc.j Matematika Informatika Dejepis Geografia Občianska náuka Etická výchova/ Náboţenská výchova 1 1 Človek a príroda Fyzika Chémia Biológia Umenie a kultúra Umenie a kultúra Zdravie a pohyb Telesná a športová výchova Školský vzdelávací program Voliteľné predmety Seminár z maďarského jazyka 2 Literárny seminár 2 Konverzácia v slovenskom jazyku 2 Konverzácia v anglickom jazyku 1 2 Cvičenia z matematiky 2 Cvičenia z informatiky 2 Cvičenia z fyziky 2 Seminár z chémie 2 Seminár z biológie 2 Manaţment osobných financií 2 Základy práva a politológie 1 Seminár s dejepisu 2 Spoločenskovedný seminár 2 Spolu

19 19 V. Učebné osnovy Vlastný didaktický program vzdelávania pre kaţdý predmet vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektuje profil absolventa ako aj zameranie školy. Učebné osnovy obsahujú: 1. Charakteristiku predmetu 2. Ciele, ktoré vychádzajú z kľúčových spôsobilostí 3. Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 4. Poţiadavky na výstup 5. Metódy a formy práce stratégie vyučovania 6. Učebné zdroje učebnice, odborná literatúra, časopisy, slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky 7. Hodnotenie predmetu Slovenský jazyk a literatúra Charakteristika predmetu Slovenský jazyk a literatúra je predmetom, v ktorom sa ţiak oboznamuje s gramatickými a štylistickými pravidlami slovenského spisovného jazyka a osvojuje si vedomosti, zručnosti a návyky pri tvorbe vlastných textov a štylistických prejavov. Učí sa vystupovať na verejnosti a získava si primeranú sebadôveru, dokáţe hodnotiť svoje prednosti aj nedostatky a zaujať k nim subjektívny postoj. Na hodinách literatúry sa oboznamuje s literárnymi dielami slovenskej a svetovej literatúry, získava zručnosti a návyky pri čítaní umeleckého a odborného textu. Dokáţe ich rozlíšiť a správne interpretovať. Poznatky z literárnej teórie a histórie mu dávajú priestor stať sa kultúrnym čitateľom, ktorý rozumie prečítanému dielu a vie ho patrične esteticky hodnotiť. Ciele predmetu slovenský jazyk a literatúra Slovenský jazyk je materinským jazykom väčšiny študentov. Cieľom predmetu je naučiť ţiaka správne pouţívať spisovnú formu jazyka s dôrazom na komunikáciu, osvojiť si kultúru reči so vzhľadom na ortoepiu a ortografiu, rozšíriť si slovnú zásobu a upevniť si gramatické pravidlá. Učiť ho správne a samostatne štylizovať svoj jazykový prejav, písomne aj ústne sa vyjadriť na danú tému, a to získavaním praktických zručností pri zostavovaní vlastných štylistických útvarov. Slovenský jazyk a jeho správne aplikovanie v praxi dáva ţiakovi istotu pri vystupovaní na verejnosti a umoţňuje mu lepšie sa uplatniť na trhu práce. Cieľom jazykového vyučovania je, aby si ţiaci uvedomovali jazykovú a kultúrnu pestrosť Európy a sveta, ale aj v rámci jednotlivých sociálnych prostredí. Cez pochopenie významu jazyka pre národnú kultúru by mali dospieť k chápaniu odlišností, tolerancii a orientácii v multikultúrnom prostredí. Ide o rozvíjanie komunikácie a rozvoj interakcie v rámci heterogénnych skupín a formovania autonómneho správania. Je nutné postaviť do popredia interpretačno hodnotiaci spôsob a dosiahnuť samostatnosť pri tvorbe prejavov, pracovať s prístupnými informáciami, rozvíjať svoju čitateľskú gramotnosť, vedieť správne argumentovať a obhájiť svoj názor. Literárna výchova je zloţkou, v ktorej si ţiak osvojuje kultúrne a literárne dedičstvo Európy, Slovenska a sveta. Učí sa formovať vlastný názor na prečítané dielo a aplikovať ho v spoločnosti. Vie plynule čítať a porozumieť umeleckému textu. Dokáţe recitovať vybrané úryvky básní a dramatizovať prozaický text alebo dramatický text pretransponovať do prózy. Riešením úloh získava ţiak nové poznatky, ktoré učiteľ systematizuje a zovšeobecňuje.

20 20 Prostredníctvom jazyka rozvíjať multikultúrnu funkciu umenia, venovať sa environmentálnej výchove a hľadať prepojenie medzi históriou, napríklad pri charakteristike jednotlivých literárnych a historicko kultúrnych období. Témy na rozvíjanie kompetencií prierezové témy 1. ročník Slovenská literatúra Ţiak má zvládnuť témy: literatúra - druh umenia literárny proces a literárna veda, staroveká literatúra Antigona, dráma ako literárny druh a jej ţánre, znaky tragédie, pásmo postáv a pásmo rozprávača, stredoveká literatúra Moravsko panónske legendy idealizovaná postava, humanizmus a renesancia Hamlet, vnútorný monológ, barok vnútorné princípy, didakticko-reflexívna poézia, Hugolín Gavlovič, klasicizmus a jeho základné znaky, Moliér Lakomec, klasicizmus na Slovensku Ján Kollár, časomerná poézia, romantizmus, sylabotonický verš, metafora, metonymia, synekdocha, Samo Chalupka Mor ho!, Andrej Sládkovič Marína, Ján Botto Smrť Jánošíkova, Puškin Kapitánova dcéra, rozvíjanie literárnoteoretických vedomostí, vnútorná stavba románu. Slovenský jazyk Ţiak má zvládnuť témy: jazyková komunikácia, získavanie a spracovanie informácií, textotvorný štýlotvorný proces, beţná komunikácia hovorový štýl, oficiálna komunikácia administratívny štýl, lexikálne jazykové prostriedky, obohacovanie slovnej zásoby, pravopisný a slohový výcvik 2. ročník Slovenská literatúra Ţiak má zvládnuť stručnú charakteristiku jednotlivých literárnych periód, a to Matičné obdobie, prechod od romantizmu k realizmu a typické znaky realistickej tvorivej metódy so zreteľom na špecifické podmienky slovenskej literatúry a so zreteľom na rozvíjanie medzinárodných vzťahov Ján Palárik Dobrodruţstvo pri obţinkoch. Realizmus vo svetovej literatúre základné znaky, typy postáv karieristický román Stendhal Červený a čierny, negatívny obraz konzumnej spoločnosti - Balzac Otec Goriot, realizmus na - Slovensku, zánik zemianstva Kukučín Keď báčik z Chochoľova umrie, P. O. Hviezdoslav Hájnikova ţena, sociálny typ postavy M. Kukučín Neprebudený, Tajovský - Maco Mlieč, B. S. Timrava Ťapákovci, rozvoj realistickej drámy Tajovský Statky-zmätky, rozvoj literárnej moderny vo svetovej literatúre, symbolizmus, voľný a viazaný verš, pásmo, literárna avantgarda, prekliati básnici, Moderna na Slovensku, Kraskova škola a typické znaky národnej a osobnej poézie. Slovenský jazyk Ţiak má zvládnuť základný slohový postup a útvar opis a charakteristiku. Vedieť, čo je cieľavedomé pozorovanie a rozlíšiť znaky opisu a charakteristiky, poznať opis osoby, prostredia, dynamický a statický opis, odborný a umelecký opis a opis pracovnej činnosti. Pri charakteristike vedieť rozlíšiť znaky subjektívnej a objektívnej, skupinovej a individuálnej charakteristiky, vedieť charakterizovať konkrétne literárne dielo a napísať o ňom krátky referát. Pri osvojovaní jazykového učiva poznať morfológiu a syntax, vedieť určiť slovesné a menné kategórie, rozlíšiť slovné druhy so vzhľadom na vetnočlenskú platnosť, poznať doplnok a prístavok a pouţiť ich v praxi, oboznámiť sa s vetnými nepravidelnosťami a modalitou vety, poznať ustálené slovné spojenia a pouţiť ich v samostatnej slohovej práci.

21 21 3. ročník Slovenská literatúra Ţiak má zvládnuť učivo medzivojnového obdobia, a to literatúru od roku 1914 do roku 1945, s prihliadnutím na charakteristiku tohto zloţitého kultúrneho a politického procesu. Musí ovládať vývin avantgardnej a pluralitnej literatúry, narábať pojmami modernej literatúry a poznať základné znaky umeleckých smerov klasický realizmus, magický realizmus, expresionizmus, stratená generácia, symbolizmus, futurizmus, surrealizmus, v rámci vývinu slovenskej literatúry musí poznať základné znaky slovenskej medzivojnovej poézie, tvorbu Martina Rázusa, Štefana Krčméryho, narábať pojmami vitalizmus, poetizmus, vedieť ich definovať a vysvetliť, poznať a chápať poéziu nadrealizmu Rudolfa Fabryho, Štefana Ţáryho, Vladimíra Reisela, katolícku modernu, tvorbu Rudolfa Dilonga a predstaviteľov tejto skupiny, poznať poéziu Laca Novomeského a pochopiť princíp tvorby autorov socialistického realizmu. Ţiak musí ovládať vývin slovenskej a svetovej prózy, narábať s pojmami historický román v tvorbe Jégého, analyzovať román J. Cígera Hronského Jozef Mak, poznať vývin naturizmu v literatúre cez jednotlivé fázy - ornamentálna próza, lyricky tvarovaná próza a lyrizovaná próza. Ţiak má ovládať znaky dramatickej literatúry a jej vývin v slovenskej dramatickej tvorbe. Musí poznať tvorbu autorov Júliusa Barča Ivana, Ivana Stodolu a Petra Zvona, ovládať literárnoteoretické pojmy herec, reţisér, dramaturg, inscenácia, v poézii musí vedieť narábať s pojmami lyrika, duchovná lyrika, čistá lyrika a reflexívna lyrika. Ţiak musí vedieť samostatne prečítať a porozumieť literárnemu textu, vedieť zaujať vlastný postoj a interpretovať prečítaný text, pripraviť pomocou internetu prezentáciu z preberaného literárneho obdobia a samostatne ju slovne doplniť, aby dokázal, ţe rozumie umeleckému dielu. Slovenský jazyk Ţiak musí poznať pojmy slohový postup a slohový útvar, náučný štýl, jeho morfológia a syntax, odborný štýl, výkladový slohový postup, kompozícia výkladového postupu, logické myšlienkové operácie a dokázať samostatne napísať výklad k určenej problematike vo forme školskej úlohy, vedieť a poznať pojem úvaha, motto, recenzia a esej, narábať pojmami ortoepia a ortografia a vedieť ich vyuţiť v praxi pri tvorbe a písaní dvoch školských úloh a pri písaní cvičných diktátov. 4. ročník Slovenský jazyk Ţiak sa vo štvrtom ročníku pripravuje na maturitnú skúšku, ktorú musí zvládnuť písomne aj ústne. Súčasťou prípravy je aj teoretické a praktické osvojenie si rétorického štýlu, kde je ţiak pripravený rečniť na predpísanú a ľubovoľnú tému. Tým si rozvíja rečové zručnosti pre budúci styk s verejnosťou a posilňuje svoju komunikatívnosť. Druhým tematickým okruhom je rozprávací slohový postup, ktorý ţiak vyuţije pri tvorbe vlastného pokusu o poviedku, kde môţe prejaviť svoj literárny talent a nahliadnuť do tvorby a stavby konkrétnej poviedky. V jazykovej zloţke sa zopakujú aj témy, ktoré boli preberané počas štvorročného gymnaziálneho štúdia. Slovenská literatúra Ţiak získa vedomosti zo svetovej povojnovej literatúry. Prvým tematickým okruhom je americká literatúra so zameraním na dielo J. D. Salingera Kto chytá v ţite, kde ţiak získa vedomosti o novom pohľade na ţivot modernej mládeţe, ďalším okruhom je americká vojnová

22 22 literatúra a nový pohľad na túto hroznú históriu ľudstva. N. Mailler Nahí a mŕtvi, J. Heller Hlava XXII. Pohľad na americkú spoločnosť analyzujeme v dielach A. Millera a T. Williamsa, v próze Updike a John Steinbeck. Európsku povojnovú literatúru analyzujeme na dielach francúzskeho existencializmu Sartre a Camus, talianskeho neorealizmu Moravia a ruskej literatúre na tvorbe Solţenicyna. Slovenskú povojnovú literatúru si ţiak osvojí na základe tvorby povojnových básnikov Kostru, Horova, Mihálika, Válka a Rúfusa, Trnavskej skupiny a osamelých beţcov, próza sa analyzuje na tvorbe F. Hečka, A. Bednára a R. Jašíka. Nový pohľad na literatúru získa ţiak analýzou diela D. Tatarku, l. Mňačka a L. Ťaţkého. V dramatickej literatúre analyzujeme diela Štefana Králika, Petra Karvaša a Ivana Bukovčana so zameraním na hru Kým kohút nezaspieva. Ţiak si počas vyučovania osvojí samostatnú prácu s literárnym dielom, dokáţe ho analyzovať a vyvodiť z neho vlastné závery. Literárny seminár Tento predmet umoţňuje ţiakom prehĺbenie vedomostí a získanie lepších zručností pri práci s literárnym dielom. Získané vedomosti a zručnosti dokáţu ţiaci aplikovať na rozbore literárneho aj odborného textu. Keďţe náplň literárneho seminára korešponduje s učivom slovenského jazyka a literatúry, platia pre tento predmet zásady, ktoré sú platné aj pri vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. Náplňou literárneho seminára je analýza literárnych diel podľa jednotlivých historických období, porovnávanie ich základných spoločných a rozdielnych znakov na základe komparatívnej metódy. Poţiadavky na výstup 1. ročník Ţiak musí vedieť aplikovať svoje jazykové, gramatické a štylistické vedomosti na pripravenom texte v ústnej aj písomnej podobe. Dokáţe sám rozširovať svoju slovnú zásobu, chápe význam slov a vie ich pouţiť v synonymnej, antonymnej a homonymnej forme. Vie pracovať so slovníkom slovenského jazyka, vie sa orientovať v kniţnici a vie nájsť vhodné zdroje informácií, vyuţíva internet ako zdroj komunikácie v správnej forme. Pozná základnú literárnoteoretickú terminológiu a vie ju aplikovať v praxi. 2. ročník V literárnej zloţke vie ţiak plynule čítať literárny text, vie určiť konkrétne básnické prostriedky, rozumie štruktúre krátkej prózy, pozná horizontálne a vertikálne členenie literárneho textu, rozlišuje reč postáv a reč autora, pozná typy autorskej reči a dokáţe samostatne utvoriť krátky umelecký text. V jazykovej zloţke predmetu slovenský jazyk a literatúra ţiak ovláda pojmy opis a charakteristika, dokáţe samostatne vytvoriť poţadované slohové útvary a kompozične dodrţať poţadovaný slohový postup a útvar. Pozná pojmy morfológia a syntax a vie určiť jednotlivé slovné druhy a druhy viet, pozná vetné členy a dokáţe tvoriť jednoduché vety a súvetia, dokáţe sa správne vyjadrovať s dodrţiavaním ortepických pravidiel. 3.ročník Ţiak samostatne číta, rozumie a interpretuje literárny text, vie pripraviť prezentáciu o vybranom umeleckom smere a samostatne informuje spoluţiakov o kultúre medzivojnového obdobia, pozná pojmy z poézie, prózy a dramatickej literatúry, neustále zdokonaľuje svoje čitateľské skúsenosti prostredníctvom mimočítankového čítania a pokúša sa o vlastnú tvorbu. Získané vedomosti dokáţe aplikovať v praxi.

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2 Školský vzdelávací program pre 2 stupeň ISCED 2 CZŠ Pála Palásthyho s VJM Palásthy Pál Egyházi Alapiskola Názov motto: Nad zlato drahší klenot je dieťa 1 Vzdelávací program pre základnú školu Stupeň vzdelania

Részletesebben

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFER a tanulók kulcsfontosságú

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 1 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola Mateja Korvína s VJM Dolný Štál-

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Iskolai

Részletesebben

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BEVEZETŐ AZONOSÍTÓ ADATOK Názov a adresa školy Az iskola

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón

Részletesebben

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Dolný Štál Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola s VJM Dolný Štál- 1. a 2. stupeň Názov Otvorená škola na celoživotné vzdelávania

Részletesebben

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Okružná 61 Rimavská Sobota Pomocné služby v autoservise Učebný odbor 6449 F technické služby

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016/2017 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2016/2017 Schválený na pedagogickej rade dňa : 5. 9. 2016 Mgr.

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése.

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése. Rozpis učiva predmetu Maďarský jazyk a literatúra, Magyar nyelv és irodalom, VII. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipredmetové vzťahy/tant árgyközi kapcsolato

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2015/2016

Plán práce na školský rok 2015/2016 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2015/2016 Schválený na pedagogickej rade dňa : 7. 9. 2015 Mgr.

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

Stredné školy a školské zariadenia. v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Stredné školy a školské zariadenia. v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Texty neprešli

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU KPP/DID1/UPVe/10 Názov predmetu: Didaktické programy 1 Forma výučby: Prednáška Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Predmet je ukončený skúškou. Skúšku

Részletesebben

Stredné školy a školské zariadenia

Stredné školy a školské zariadenia Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja 2014/2015 http://web.vucke.sk/sk/kompetencie/skolstvo Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej

Részletesebben

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Mládežnícka 7, 986 14 Fiľakovo - Fülek Plán práce školy školský rok 2009/2010 Plán práce školy bol prerokovaný a schválený Plán práce školy bol prerokovaný

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet Názov predmetu/ Tantárgy FYZIKA - FIZIKA Časový rozsah výučby/órakeret Týţdenne/hetente 2, ročne/évente 66 Ročník/Évfolyam VIII. Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 niţšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Kaţdé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, Správa

Részletesebben

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania

1. Charakteristika učebného predmetu a jeho význam v obsahu vzdelávania Názov ŠVP Názov ŠkVP Vyučovací jazyk Predmet Ročník Rozsah ISCED 2 nižšie sekundárne vzdelávanie/ ISCED 1 primárne vzdelávanie Každé dieťa je výnimočné Minden gyerek különleges Maďarský Maďarský jazyk

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Komenského 5., 048 01 Rožňava IČO: 35543655 tel: 0042158/7885490, tel. fax: 0042158/7885491, e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com Fábry Zoltán

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov

Špecifikácia testov z vyučovacích jazykov pre T Špecifikácia testov Špecifikácia testov zo slovenského jazyka a literatúry z maďarského jazyka a literatúry zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry z ukrajinského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2006/2007 Bratislava 2006 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 Všeobecné informácie a pokyny...5 1.1 Organizácia školského roka 2006/2007...5 1.1.1 Vyučovanie...5 1.1.2

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY)

VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) VZDELÁVACÍ ŠTANDARD PRE STREDNÉ ŠKOLY S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM (GYMNÁZIUM SO ŠTVORROČNÝM ŠTÚDIOM A STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY) MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 1. FUNKCIA UČEBNÉHO PREDMETU Vyučovací predmet

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 Základná škola Mateja Korvína s VJM Hlavná ul. 41/113 930 10 Dolný Štál Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 Vypracovala:

Részletesebben

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/16 www.ssosrs.edupage.org

Részletesebben

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL 1 A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL Zákon č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 2003.

Részletesebben

OBSAH 1. Anglický jazyk Anglický jazyk Bakalárska práca a jej obhajoba Bilingválna úradná korešpondencia

OBSAH 1. Anglický jazyk Anglický jazyk Bakalárska práca a jej obhajoba Bilingválna úradná korešpondencia OBSAH 1. Anglický jazyk 1... 3 2. Anglický jazyk 2... 5 3. Bakalárska práca a jej obhajoba...7 4. Bilingválna úradná korešpondencia...8 5. Dejiny maďarskej literatúry a kultúry 1...10 6. Dejiny maďarskej

Részletesebben

Predkladá : ... Ing. Peter Varga riaditeľ školy. Prerokované v pedagogickej rade školy. dňa :

Predkladá : ... Ing. Peter Varga riaditeľ školy. Prerokované v pedagogickej rade školy. dňa : S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej odbornej školy Szakközépiskola v Kravanoch nad Dunajom za školský rok 2012/2013 Predkladá :... Ing. Peter Varga riaditeľ školy

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2007/2008 Bratislava 2007 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY...5 1.1 Organizácia školského roka 2007/2008... 5 1.1.1 Testovanie vedomostnej

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4,5 ročne/évente 149 Ročník/ Évfolyam

Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4,5 ročne/évente 149 Ročník/ Évfolyam Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4,5 ročne/évente 149 Ročník/ Évfolyam siesty/ hatodik Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA

UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA bn UČEBNÉ OSNOVY - MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA PRE ŽIAKOV S ĽAHKÝM STUPŇOM MENTÁLNEHO POSTIHNUTIA ZVÝŠENIE HODINOVEJ DOTÁCIE VYUČOVACIEHO PREDMETU RUP PRE DANÝ PREDMET. ZMENA KVALITY VÝKONU - POSILŇOVANIE

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA CHARAKTERISTIKA PREDMETU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Vyučovací predmet maďarský jazyk a literatúra má v podsystéme národnostného školského vzdelávania Slovenskej republiky centrálne postavenie. Tento vyučovací

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia

Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Felmérés, a magyar pszichiátriai ápolás területén KOMORA MAĎARSKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Prieskum v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva Mgr. Tünde Tunyi,

Részletesebben

METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU

METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU Oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg Szemere

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 2 700 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés

Részletesebben