Plán práce na školský rok 2015/2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Plán práce na školský rok 2015/2016"

Átírás

1 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2015/2016 Schválený na pedagogickej rade dňa : Mgr. Katarína Nagyová riaditeľka ZŠ

2 O B S A H ÚVOD 4. str Stručná analýza výsledkov v šk.r.2014/ str. Zameranie školy str. Celková profilácia školy str. Organizácia školského roka str. Základné údaje o škole str. Klasifikácia a hodnotenie str. Dlhodobé ciele školy str. Základné dokumenty pre školský rok str. Hlavné úlohy na školský rok str. Mimoškolská činnosť str. Projekty, alternatívy a priority str. Čo ponúkame? str. Výchovné poradenstvo str. Ďalšie vzdelávanie pracovníkov str Kariérový stupeň Kariérová pozícia Kontinuálne vzdelávanie Spolupráca s rodičmi 98. str. Plán pedagogických porád a pracovných porád str. Plán vnútroškolskej kontroly str. Správa kabinetov 106. str. 2

3 Ochrana pedagogického a odborného zamestnanca str. Prílohy Príloha č. 1 Vnútorný poriadok školy Príloha č. 2 Deklarácia práv dieťaťa Príloha č. 3 Enviromentálna výchova Príloha č. 4 Program Umplugged Príloha č. 5 Ochrana života a zdravia Príloha č. 6 Prevencia šikanovania Príloha č.7 Dopravná výchova Príloha č. 8 Hodnotenie padagogických zamestnancov príloha č. 9 Štatistická gramotnosť 3

4 Motto: SLUŠNOSŤ A MÚDROSŤ NECH TI OTVORIA BRÁNU DO ŽIVOTA - predstavuje zámer našej školy postupnými zmenami v ponímaní výchovy a vzdelávania vytvoriť novú modernú tvorivo-humanistickú školu - ÚVOD Plán práce školy na školský rok 2015/2016 vychádza predovšetkým z nasledovných materiálov : - Školský vzdelávací program J A M A I K A - Analýza dosiahnutých výsledkov v školskom roku 2014/ Pedagogicko organizačné pokyny na školský rok 2015/ Koncepcia rozvoja ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM do roku Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov Pripomienky, návrhy zo strany pedagogických i nepedagogických pracovníkov školy z pedagogických rád, z pracovných porád, metodických združení, predmetových komisií, - Pripomienok zriaďovateľa k činnosti školy V školskom roku 2015/2016 v Pláne práce školy vychádzame naďalej z reálnych možností školy, jej priestorových podmienok, materiálneho i finančného zabezpečenia, personálneho obsadenia. Vytvoríme vhodné podmienky, aby výchovno-vzdelávací proces v šk.r. 2015/2016 na škole bol uskutočňovaný zo strany pedagogických zamestnancov s plnou zodpovednosťou, k spokojnosti predovšetkým žiakov, rodičov,zriaďovateľa a ďalších partnerov školy. Osobitný dôraz kladieme i v tomto školskom roku na žiakov zo sociálne znevýhodneného a málopodnetného prostredia ako aj na výchovu a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (žiakov so zdravotným znevýhodnením, telesným alebo zmyslovým postihnutím, s narušenou komunikačnou schopnosťou, s mentálnym postihnutím, s vývinovými poruchami - poruchami aktivity a pozornosti, s poruchami učenia, s poruchami správania,) a na mimoriadne talentovaných žiakov. Pedagogických i nepedagogických pracovníkov zabezpečujúcich výchovno-vzdelávaciu činnosť na škole finančne ohodnotíme v závislosti na kvalite odvedenej práce. V maximálnej miere vytvoríme podmienky pre získanie čo najväčšieho počtu vzdelávacích poukazov a ich umiestnenie na našej škole. 4

5 Vedenie školy vytvorí podmienky na možnosť prenájmu materiálneho vybavenia školy, učební,učebne kontinuálneho vzdelávania, školskej jedálne, školského bufetu, telocvične, nájomníkmi s cieľom získať finančné prostriedky do rozpočtu školy. Všetky finančné operácie, tak ako po minulý rok, zabezpečíme tak aby boli transparentné. Zamestnanci školy, rodičia, majú právo vedieť ako škola hospodári, s akými finančnými prostriedkami a na aký účel ich využíva. V spolupráci s rodičmi, predškolskými zariadeniami, ostatnými výchovno-vzdelávacími inštitúciami v našom regióne, ZŠ Pavla Jozefa Šafárika, ZUŠ, CVČ, Gymnázium, podnikmi a organizáciami v obvode školy budeme hľadať možnosti vzájomnej spolupráce. Vytvoríme vhodné podmienky na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov školy, získané vedomosti a zručnosti budeme uplatňovať v plnom rozsahu v podmienkach školy, vo výchovno vzdelávacom procese. Úlohy, stanovené v tomto Pláne budú v priebehu celého školského roka operatívne podľa potreby a požiadaviek doplňované, priebežne hodnotené v mesačných plánoch, na pracovných poradách. Budú predmetom rokovaní so zriaďovateľom, Rady školy, Rady rodičov, v rámci MZ a PK ďalej konkretizované na podmienky školy. Plán práce musíme realizovať spoločne, preto očakávame tvorivý prístup od všetkých zamestnancov školy, ktorých obetavú prácu si veľmi vážime a tak spoločným úsilím môžeme dosiahnuť zvyšovanie kreditu našej školy. 5

6 STRUČNÁ ANALÝZA DOSIAHNUTÝCH VÝSLEDKOV V ŠK. ROKU 2014/2015 V minulom školskom roku navštevovalo školu 799 žiakov z toho 400 dievčat v 36 triedach. Na I. stupni 278 žiakov, z toho 144 dievčat, na II. stupni 521 žiakov, z toho 256 dievčat. V ŠKD pracovalo 10 vychovávateliek v 10 oddeleniach.. V hlavnej budove, v budove A je umiestnených 27 tried, ktorá je predimenzovaná,nakoľko budova je plánovaná na 16 tried, a v budove B- stará budova, 8 tried je umiestnených, ktorá tiež je predimenzovaná, nakoľko budova je plánovaná len pre 6 tried. V priebehu šk. roku dochádzalo k malým zmenám počtu žiakov v jednotlivých triedach, z dôvodu prisťahovania a presťahovania žiakov. Pre školský rok 2014/2015 sme zapísali 72/ 37 budúcich prvákov. Po zápise do prvého ročníka bolo udelené iba 8 odkladov. NV v alternácii s EV ako povinne voliteľné predmety sa vyučovali už od prvého ročníka. Okrem výchovného využitia učiva na vyučovacích hodinách boli výchovne zamerané aj triednické hodiny Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2014/2015 Prospech: 6

7 Integrovaní žiaci v školskom roku 2014/2015: I. supeň 13/6 II. stupeň 39/9 Z celkového počtu žiakov - prospelo: 716 žiakov / 371 -neprospelo: 29 žiakov / 9 -neklasifikovaní: 49 žiakov/16 -opravné skúšky: 0/0 -opakujú ročník: 53 žiakov /17 -ukončili povinnú školskú dochádzku v nižších ročníkoch: 22/ 9-3/2 žiak na žiadosť rodičov pokračuje štúdium na našej škole V Monitor-e škola dosiahla 52,687% úspešnosť z matematiky 63,77% úspešnosť z MJL Správanie : 68 % úspešnosť zo SJ Počet pochvál triednym učiteľom: 3/1 Počet pochvál riaditeľom školy 1/1 Počet pokarhaní triednym učiteľom: 0/0 Počet pokarhaní riaditeľom školy : 0/0 Znížená známka zo správania na stupeň 2 57/20 na stupeň 3 27/7 na stupeň 4 13/4 Príčinou zníženia známok zo správania bolo záškoláctvo, viacnásobné porušovanie školského poriadku, fajčenie, náznaky šikanovania, hrubé vyjadrovanie sa na vyučovaní. Dochádzka: Žiaci v školskom roku 2014/2015 vymeškali vyuč. hodín / z toho : ospravedlnených : / neospravedlnených : /

8 Gymnázium 4- ročné: 24 / ročné 0 / 0 SOŠ - 4-ročné 36 / 19 5-ročné SOU - 4 ročné : 23 / 9-3 ročné : Mimo SR: 6 / 4 Žiak nevyužil termín 0 / 0 Opakuje 9. ročník 8 / 2 Spolu: 97 deviatakov z toho 44 dievčat Školské a mimoškolské aktivity : - Široký rozvoj mimoškolských aktivít Čítajme každý deň! detské pohybové hry hravá dramatizácia internetová kaviareň I., II., jazykové hry krúžok kreatívnych detí krúžok ľud. piesní krúžok ľud. tradícií ľudový tanec literárno- dejepisný krúžok krúžok matematické hry pre I.stupeň matematický krúžok I. II. pravopisný krúžok z maď jaz. rozprávkový svet spevácky krúžok strelecký krúžok I. II. školský klub detí športový krúžok I., II, III. výtvarný krúžok informatika pravopisný krúžok zo slovenského jazyka konverzácia v anglickom jazyku konverzácia v slovenskom jazyku konverzácia v ruskom jazyku hravá hudobná výchova kultúra reči hráme sa a spievame 8

9 Nepovinné predmety: - práca s počítačom - matematika-príprava na príjmacie pohovory - pohybové hry I., - príprava z matematiky na Testovanie príprava zo slovenského jazyka a literatúry na Testovanie príprava z maďarského jazyka a literatúry na Testovanie ANJ pre 1. a 2. roč. - konverzácia v slov. jazyku - Viacboj - Robotika - - Červený kríž - Nemecký jazyk Utikalauz Ďalšie aktivity školydni Kazinczyho - - Deň matiek, Deň detí - Vianočné oslavy školy Plavecký výcvik pre 3. a 5. ročník - Exkurzia BorsodChem - Návšteva Múzea v Rimavskej Sobote - Exkurzia Ramszesz v Budapešti - Návštevy divadelného predstavenia v slov. jazyku - Kultúrne programy - (6.október,Vianoce,15.marec,11.apríl, galaprogram - Galazápas vo futbale (učitelia-žiaci) - Exkurzia do Botanickej záhrady - Fragile- koncert - Exkurzia jaskyňa Baradla-Aggtelek - Rakúsko kvíz o Rakúsku - Korčulovanie I.II.stupeň Rimavská Sobota - Po stopách slov. spisovateľov exkurzia - Privítanie dôchodcov-organizované školou - Deň otvorených dverí - 1. a 5. roč. - Venček 8. ročník - Mikuláš - Mikuláš- futbalový turnaj - Stretnutie so spisovateľom- Máté László - Haloween - - Karneval Fašiangový ples - Marec mesiac knihy - Tanečný dom v telocvični - Letný prázdninový tábor - Škola v prírode - Zber papiera, - Lesný zážitkový deň - ŽIačik separáčik-zber - Zápisový program pre prvákov - Prezentácia školy - webová stránka školy 9

10 www. suli.sk - školský časopis G U B I C S - - Buletín školy - vydarené aktivity kolektívu I. aii. stupňa, Deň matiek, Mikuláš, Deň otvorených dverí, Festival z príležitostí Deň detí,predstavenie žiakov I.a II.stupňa - Dunamenti tavasz" - "Podunajská jar" a súťaž v prednese v poézii a prózy MT - Škola v prírode, plavecký výcvik,predmetové súťaže, Dobré slovo, pravopisná súťaž- Simonyi Zsigmond - Deň humanity organiz. spoločne s CVČ - Dni mesta-športový deň,kultúrny program - Pravidelná návšteva kina, divadelných predstavení a kultúrnych podujatí - CVČ DROG-STOP, Dopravná výchova - Spoločné aktivity s CVČ Tornaľa a MŠ v Tornali - Lesnícke dni - Medzinárodná súťaž Apáczai Csere János Magyar nyelv irodalom és kultúra - Kolozsvár - Egressy Béni szavalóverseny - Ifjú újságíró - Médiasztár - Tompa Mihály Putnok - Terénny beh - Projekt Vyčisťme ZEM- Deň Zeme - Pedagogický projekt Gömörből, Nógrádból jöttünk, mesterségünk címere... - Program: Zdravie a ovocie - Egressy Béni -recitačná súťaž Kazincbarcika - Stredoveká kavalkáda - Domov dôchodcov kultúrny program - Súťaž ľudových piesní-gemer - Deň maďarskej kultúry - Gasztronómiai napok projekt Putnok - Pedagogicka konferencia Móricz - Výmenný pobyt v družobnom meste Tarnów, v ZŠ Zbylitowska góra protidrogový koncert, beseda- aktivity v spolupráci s aktivistami protidrogovej prevencie, D R O G-S T O P,dopravná výchova pre I. a II. stupeň - Zber papiera - Školské výlety, exkurzie, výchovné koncerty, temetické prednášky, otvorená hodina divadelné predstavenie aj v maďarskom aj- v slovenskom jazyku /Košice, Zvolen, / - Školský rozhlas - Dobrá spolupráca s Radou rodičov, CVČ, Gymn. Tornaľa, - Dobrá spolupráca so zriaďovateľom MsÚ v Tornali - Kvíz v nemeckom jazyku - - Ágoston Anita Snehová kráľovná- Hókirálynő 10

11 - Rozprávky Écsi Gyöngyi r roč. - Enviart ochrana životného prostredia - Recitačná súťaž- Nyírbátor - Bez hraníc Határtalanul- súťaž - Ipolyi Arnold mesemondó verseny-súťaž v prednese ľudových rozprávok - ENSZ- súťaž - IBOBOR- súťaž - mini fitbal - cezpoľný beh - biblické poznatky - Baby program - červený kríž - Viacboj všestrannosti - Hallottad-e hírét- Počul si...? -- Bíborpiros szép rózsa- súťaž v prednese ľudových piesní - Magyar Kultúra Napja Palóc Társaság Pályázata - Ferenczy István rajzverseny- výtvarná súťaž Súťaž Istvána Ferenczyho - EGTC projekt Slaná- Rimava - Medzinárodné programovanie - Erzsébet vetélkedő - Studnička - Pytagorias - Biologická oympiáda - Krmidlá pre vtáčikov- súťaž ZAMERANIE ŠKOLY Naša škola je plnoorganizovaná základná škola s právnou subjektivtou od Jej zriaďovateľom je mesto Tornaľa.Je jednou z mestských škôl, nachádza sa v strede časti mesta Tornaľa a súčasne je aj školou s bohatou tradíciou, s vyučovacím jazykom maďarským v regióne. Patríme medzi najväčšie základné školy s VJM na Slovensku.Škola má 35 kmeňových tried, ročníka, poskytuje základné vzdelanie na základe zákona 245/2008, 16, ods./3/. Vzdelávanie sa uskutočňuje v priestoroch základnej školy, v dvoch budovách, tj. hlavná budova budova A a vedlajšia budova budova B. Školu navštevuje 786 žiakov z viacerích obcí. 11

12 Spádová oblasť Žiaci našej základnej školy dochádzajú k nám z nasledovných školských obvodov : Hubovo, Lenka,Krpec, Stránska, Otročok, Žiar, Valice, Rumince, Včelince, Neporadza, Štrkovec, Gemerská Panica, Bretka, Riečka, Abovce, Chanava, Kráľ, Kešovce, Figa, Gemerské Michalovce, Káloša, Držkovce, Vlkyňa, Lenartovce, Čoltovo, Dubovec, a aj mimo školského obvodu môžu plniť povinnú školskú dochádzku žiaci na našej základnej škole ak sa tak rozhodnú rodičia a so súhlasom riaditeľa ZŠ. Spravidla do piatého ročníka sú prijíatí aj žiaci mimo spádových oblastí z okresu Rimavská Sobota, Revúca a Rožňava. Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom našej školy je zmena školy na humanisticko - tvorivú, orientovanú nielen na odovzdávanie informácií a prípravu na povolanie, ale na rozvoj integrity, vysokú úroveň vzdelanosti a mimoškolskú výchovu. Pri stanovení cieľov vzdelávania vychádzame z potrieb spoločnosti - prostredníctvom nových informačnokomunikačných technológií postupne snažíme premeniť tradičnú školu na modernú školu tretieho tisícročia a pripraviť žiakov na život a prácu v celosvetovej informačnej spoločnosti. 12

13 Škola vo svojej kompetencii si uložila tieto zásady: umožniť vzdelávanie tak, aby základné vedomosti využívali žiaci tvorivo a pohotovo v praktickom živote zabezpečiť, aby v rámci učebných osnov bola vhodne využívaná diferenciácia a redukcia učiva pre prospechovo slabších žiakov umožniť efektívne vyučovanie cudzích jazykov triedne kolektívy formovať tak, aby bola umožnená vonkajšia a vnútorná diferenciácia vytvárať dobré pracovné podmienky v triedach, pozitívnu klímu viesť žiakov k logickému mysleniu, zvýšenú pozornosť venovať žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia nadaným a talentovaným žiakom umožniť rozvoj schopnosti profiláciu v rámci telesnej výchovy orientovať na všeobecnú prípravu, na zdravý životný štýl so zameraním na atletickú výchovu žiakov zvýšenú pozornosť venovať rómskej komunite, zabezpečovať jej školskú a výchovnú starostlivosť so zreteľom na inú mentalitu otváraním tried s rôznym zameraním dávať možnosť vyniknúť všetkým žiakom, nadaným v rôznych oblastiach, umožňovať talentovaným žiakom ešte výraznejšie rozvinúť svoje schopnosti na vyučovaní vytvárať pozitívnu atmosféru založenú na dôvere, porozumení, empatii, rovnocennej komunikácii, kreativite a podnecovaní žiakov k čo najlepším osobným výkonom do výchovno-vzdelávacieho procesu implementovať i prvky moderných alternatívnych vyučovacích metód a foriem práce (projektové, kooperatívne a prosociálne vyučovanie, prezentácie, zavádzanie informačno-komunikačných technológií, výučbové programy, problémové vyučovanie) klásť veľký dôraz na mimoškolskú činnosť a spoluprácu s inými organizáciami a širokou verejnosťou nielen z radov rodičov - prostredníctvom krúžkovej činnosti, projektov, exkurzií, výletov, besied či zábavných popoludní 13

14 CELKOVÁ PROFILÁCIA ŠKOLY Nové podmienky života v demokratickej spoločnosti v rámci EÚ spôsobujú aj zvýšené nároky na prípravu mladých ľudí tak, aby boli schopní komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovládať prácu s počítačom, prácu v tíme, zvládnuť krízové situácie, prijímať a rešpektovať hodnoty demokratickej spoločnosti. Strategickým cieľom školy je: vychovať žiaka, ktorý vie myslieť, má rozvinuté tvorivé schopnosti. Vie riešiť problémy. Rozvíjať demokratické vzťahy k sebe, blízkym a spoločnosti. Pri realizácii inovačných metód podporovať vo vedení školy a v práci učiteľov tímovú prácu. Ak dostane úlohu, na ktorej riešenie nemá dostatok vedomostí, dokáže si potrebné informácie niekde vyhľadať. Vie komunikovať v materinskom i cudzom jazyku, ovláda prácu s počítačom, spravidla sa dobre orientuje v systéme hodnôt a dokáže ich uplatniť vo svojom živote. Vie sa demokraticky správať, konať a rozhodovať. Stručný strategický plán školy Návrh strategického plánu na ďalšie obdobie vychádza z týchto troch základných cieľov : V konkurencii okolitých škôl udržať školu v prevádzke a neustále zvyšovať jej kredit. Zvyšovať kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu - ponuka zaujímavých programov. Ponúknuť žiakom zmysluplné trávenie voľného času v rámci Vzdelávacích poukazov, ale aj bez nich. 14

15 Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné orientovať sa na tieto body : Renovácia a udržanie dobrého stavu budovy ZŠ renovácia budovy B / izolácia budovy,výmena okien, rekonštrukcia elektrického vedenia, rekonštrukcia telocvične/ výmena podlahy, izolácia stropu a výmena elektrického rozvodu/ Dodržiavať požadované hygienické podmienky chodu školy Rozvíjať vyučovanie cudzích jazykov pri dodržaní požadovaného personálneho zabezpečenia prejsť k povinnej výuke cudzích jazykov od prvého ročníka. Rozvíjať naďalej vyučovanie v triedach s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov a cudzích jazykov Poskytnúť žiakom priestor na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom atraktívnych záujmových útvarov využívaním vzdelávacích poukazov. Posilniť športovú činnosť školy so zameraním na ATLETIKU, VOLEJBAL, PLÁVANIE, FUTBAL, BASKETBAL a FLORBAL v školskom roku 2015/ 2016 Zabezpečiť vyučovanie slovenského jazyka, matematiky a materinského jazyka tak, aby naša škola dosahovala čo najvyššie percento úspešnosti v Celoslovenskom testovaní žiakov 9. ročníkov ZŠ.Venovať zvýšenú pozornosť žiakom 9. ročníkov, podľa potreby zavádzať doučovanie vo vyučovacích predmetoch: MATEMATIKA. MATERINSKÝ JAZYK, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA Uplatňovať podporujúce a spolupracujúce prostredie v triedach s dôrazom na konštruktívne riešenie problémov, pri riešení problémov uplatňovať toleranciu Do vyučovania postupne zavádzať informačné technológie, využívať výpočtovú techniku a internet. Internet spojí všetkých školákov a učiteľov do jednej veľkej virtuálnej rodiny, kde môžu spolu komunikovať, vymieňať si skúsenosti, nápady a učiť sa spolu lepšie žiť v modernej Európe. Internet bude škola využívať aj v oblasti komunikácie so zriaďovateľom,s poisťovňami, bankami, poštou, či na získanie informácií od orgánov štátnej správy v školstve 15

16 Odstraňovať počítačovú negramotnosť žiakov i učiteľov. Predpokladom využívania výpočtovej techniky a internetu je vybavovanie modernými technológiami i príslušným softvérom. Zamestnanci ZŠ sa zúčastnili na seminári Informačné technológie pri riadení školy a ScAgenda Podľa možnosti zabezpečiť využitie tohto programu na administratívne účely a na vedenie školskej agendy Osobitnú pozornosť venovať žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v úzkej spolupráci učiteľov, špeciálneho pedagóga, výchovného poradcu, asistenta učiteľa, CPPPa P,CŠPP, ako aj mimoriadne nadaným a talentovaným žiakom na I. a II. stupni Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením je nevyhnutné rešpektovať obmedzenia, ktoré sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka. Pri hodnotení a klasifikáci prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú ovplyvnené jeho zdravotným stavom. Pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania využívať aj slovné hodnotenie 16

17 ORGANIZÁCIA ŠKOLSKÉHO ROKA 2015/2016 Vyučovanie: Školský rok sa začína 1. septembra Školské vyučovanie sa začína 2. Septembra 2015 (streda). Vyučovanie podľa rozvrhu hodín sa začne 3. septembra 2015 (štvrtok). Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 29. januára 2016 (piatok). Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2016 (utorok) a končí sa 30. júna 2016 (štvrtok). 17

18 Prázdniny Posledný deň vyučovania pred začiatkom prázdnin Termín prázdnin Začiatok vyučovania po prázdninách jesenné 28. október 2015 (streda) 29. október- 30. október november 2015 (pondelok) vianočné 22. december 2015 (utorok) 23. december január január 2016 (piatok) polročné 29. január 2016 (piatok) 1. február 2016 (pondelok) 2. február 2016 (utorok) Banskobystrický kraj, Žilinský kraj, Trenčianský kraj 26. február 2016 (piatok) 29. február-4. marec marec 2016 (pondelok) jarné Košický kraj Prešovský kraj 12. február 2016 (piatok) 15. február február február 2016 (pondelok) Bratislavský kraj, Nitriansky kraj, Trnavský kraj 19. február 2016 (piatok) 22.február február február 2016 (pondelok) veľkonočné 23.marec 2016 (streda) 24.marec -29.marec marec 2016 (streda) letné 30.jún 2016(štvrtok) 1. júl 2.september september 2016 (pondelok) 18

19 R o z p r a c o v a n i e ú l o h v y p l ý v a j ú c i ch z POP p r e š k o l s k ý r o k 2015/16 Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl Testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl (Testovanie alebo T5-2015) sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra a matematika. Cieľom Testovania je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. T poskytne spätnú väzbu, ako pripravili žiakov na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 pre zlepšovanie vzdelávania žiakov a skvalitňovanie vyučovania. Zároveň bude slúžiť na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (ďalej len NÚCEM ). Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci Štátnej školskej inšpekcie (ďalej len ŠŠI ) a odborov školstva okresných úradov v sídle kraja (ďalej len OŠ OÚ ). S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách sa v mesiacoch máj a október 2015 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 5. Informácie o Testovaní sú zverejnené na 19

20 Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) pod názvom Testovanie sa uskutoční 6. apríla 2016 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra. Náhradný termín testovania sa uskutoční 19. apríla 2016 (utorok). Cieľom testovania je získať prehľad o výkonoch žiakov na výstupe zo stupňa ISCED 2, porovnať ich výkony v testoch a poskytnúť spätnú väzbu a komplexnejší prehľad o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania. Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšky na stredné školy. Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľ školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia základných a stredných škôl na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných základných škôl, ktorí nemajú aprobáciu na testované predmety. Na vybraných základných školách sa v období február 2016 a máj 2016 uskutoční pilotné overovanie testovacích nástrojov pre Testovanie 9. Informácie o Testovaní sú zverejnené na Medzinárodné merania V septembri 2015 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie IEA PIRLS Administráciu v Slovenskej republike zabezpečí NÚCEM v spolupráci s vybranými základnými školami na jar Súčasťou výskumu sú aj dotazníky pre žiakov, rodičov týchto žiakov, riaditeľov a učiteľov vyučujúcich žiakov 4. ročníka zo škôl vybraných do vzorky. Výskum IEA PIRLS je zameraný na zisťovanie čitateľskej gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Informácie o medzinárodných testovaniach sú zverejnené na v sekcii Medzinárodné merania. 20

21 V ý ch o v n o-v z d e l á v a c í p r o c e s Znižovanie informačnej nerovnosti Pre potenciálnych záujemcov o štúdium na strednej škole Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len MŠVVaŠ SR ) zverejňuje informácie o aktuálnom stave a trendoch vývoja nezamestnanosti absolventov stredných škôl na v menu Regionálne školstvo - Výchova a vzdelávanie v stredných školách. Problematika nezamestnanosti je analyzovaná na viacerých úrovniach, od agregovanej úrovne druhu školy, regiónu až po jednotlivé školy a odbory vzdelávania. Portál Mapa regionálneho školstva na adrese slúži na zníženie informačnej nerovnosti v regionálnom školstve na Slovensku. Záujemcom o štúdium a ich rodičom ponúka informácie, ktoré im môžu pomôcť v rozhodovaní sa pri výbere školy. Odbornej verejnosti ponúka tento portál jednoduchší prístup k informáciám. Údaje na portáli sú priebežne aktualizované. V nadväznosti na nadobudnutie účinnosti zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý už od školského roku 2015/2016 umožňuje prípravu žiakov v systéme duálneho vzdelávania sú informácie o organizácii systému duálneho vzdelávania zverejnené na Kontrola, efektivita Uplatňovaním primárnej funkcie a poslania poradných orgánov riaditeľa napomáhať internému vzdelávaniu učiteľov, skvalitňovaniu vyučovania učiteľov, monitorovaniu a hodnoteniu úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov. Činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a analýzu zistení. Ciele kontrolnej činnosti zamerať na zisťovanie využívania odbornej literatúry, detskej literatúry, dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vdelávacom procese. Zamerať vnútornú kontrolnú činnosť na systematické sledovanie kvality výchovy a vzdelávania, na výchovu a vzdelávanie detí a žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (ďalej len ŠVVP ), na odhaľovanie a odstraňovanie segregácie rómskych žiakov. Oboznámiť sa s výstupnými materiálmi národného projektu Externé hodnotenie kvality školy podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy a využiť ich v praxi pri realizácii sebahodnotiaceho procesu školy. Výstupy z projektu sú zverejnené na v časti Projekty ESF. 21

22 Predčitateľská a čitateľská gramotnosť Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov. 3. Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a popoludňajšie čitateľské aktivity v školských kluboch detí. V školách s vyučovacím jazykom národnostných menšín s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania slovenského jazyka a materinského jazyka odporúčame venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením, klásť dôraz na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, prácu s informáciami a schopnosť argumentovať. V školách s vyučovacím jazykom maďarským odporúčame rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v slovenskom jazyku ako v druhom, špecifickom cieľovom jazyku. Využívať možnosť vzdelávania celého pedagogického zboru z ponuky vzdelávacích aktivít Metodicko-pedagogického centra (ďalej len MPC ) v oblasti cieleného rozvíjania čitateľskej gramotnosti, resp. vzdelávania pre riadiacich zamestnancov škôl s obsahovým zameraním na tvorbu vlastnej stratégie rozvoja čitateľskej gramotnosti. Národnostné menšiny, sociálne znevýhodnené prostredie, cudzinci, diskriminácia Zabezpečiť poskytnutie informácie rodičom o možnostiach voľby školy s vyučovacím jazykom národnostných menšín alebo s vyučovaním jazyka národnostnej menšiny, v prípade dostatočného záujmu zabezpečiť takéto vzdelávanie. Vytvárať vhodné personálne, materiálno-technické a organizačné podmienky na vyučovanie predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na školách s vyučovacím jazykom maďarským a slovenský jazyk a literatúra v školách s vyučovacím jazykom ostatných národnostných menšín. Venovať zvýšenú pozornosť príprave žiakov základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským na Testovanie 9 zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry. Podporovať kontinuálne vzdelávanie učiteľov 1. stupňa základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským a učiteľov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra z metodiky vyučovania slovenského jazyka ako druhého jazyka (L2). V školskom roku 2015/2016 sa pokračuje v realizácii výskumnej úlohy Sledovanie úrovne vyučovania slovenského jazyka v základných a stredných školách s vyučovacím jazykom maďarským. Žiakom so sociálne znevýhodneného prostredia/ SZP /možno poskytovať výchovu a vzdelávanie v rámci tried nultého ročníka. V školách a školských zariadeniach dôsledne uplatňovať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie. Eliminovať nežiaduce javy, akými sú priestorové, 22

23 organizačné, fyzické a symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením) od ostatných detí a žiakov. Riešiť problémy detí a žiakov pochádzajúcich z marginalizovaných skupín, ktoré komplikujú proces ich prijímania do bežných škôl a školských zariadení, zaraďovania do bežných tried a výchovno-vzdelávací proces. Vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou. Realizovať inkluzívne vzdelávanie detí a žiakov vo všetkých materských, základných a stredných školách, t. j. verejných, súkromných a cirkevných s využitím špecifických metód výučby. Podrobnosti - Úradný vestník Európskej únie Odporúčanie Rady z o účinných opatreniach na integráciu Rómov v členských štátoch. Zabezpečovať a plniť úlohy vyplývajúce zo Stratégie SR pre integráciu Rómov do roku 2020, najmä: a) aktívne podporovať účasť detí zo SZP na predprimárnom vzdelávaní vo veku 4 až 6 rokov, b) podporovať materské školy pri zavádzaní programov orientovaných na zlepšenie spolupráce s rodičmi rómskych detí a pri zapájaní asistentov učiteľa v materských školách, c) dôsledne dodržiavať postupy prijímania žiakov do špeciálnych základných škôl, d) zabezpečovať vykonávanie psychologickej diagnostiky detí pred ich nástupom na povinnú školskú dochádzku výlučne v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie / CPPPaP / e) podporovať používanie rómskeho jazyka v predprimárnom a primárnom vzdelávaní a pri zápise na základnú a strednú školu zisťovať záujem rómskych rodičov o výučbu rómskeho jazyka. V súvislosti so začlenením rómskeho jazyka a literatúry a rómskych reálií do školských vzdelávacích programov (ďalej len ŠkVP ) využiť ako pomôcku materiály pre jednotlivé stupne vzdelávania zverejnené na Pri obsadzovaní miest pedagogických asistentov v školách s vysokým počtom detí a žiakov z marginalizovaných komunít prihliadať aj na ovládanie rómskeho jazyka. Podporovať vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania so zameraním na rómsky jazyk a kultúru. V tomto kontexte Štátny pedagogický ústav / ŠPÚ / realizuje projekt Inovatívne vzdelávanie pre pedagogických zamestnancov základných škôl za účelom zvýšenia ich interkultúrnych kompetencií vo vzdelávacom procese rómskych žiakov, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. V školách, ktoré vzdelávajú deti a žiakov zo SZP, v spolupráci so zriaďovateľmi, príslušnými úradmi práce sociálnych vecí a rodiny a komunitnými centrami prijímať opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní týchto detí a žiakov vytvárať vhodné individuálne podmienky. Zintenzívniť poradenskú a osvetovú činnosť pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP. MPC prostredníctvom Rómskeho vzdelávacieho, informačného, dokumentačného, poradenského a konzultačného centra / ROCEPO / ktoré je integrálnou súčasťou 23

24 regionálneho pracoviska MPC v Prešove a má celoslovenskú pôsobnosť, poskytuje odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov zo SZP a rómskych žiakov. Odporúčame školám zabezpečiť súčinnosť pri výskume MPC ROCEPO o postavení dieťaťa a žiaka zo SZP vo výchovno-vzdelávacom systéme Slovenskej republiky. Odporúčame školám, školským klubom detí a centrám voľného času súčinnosť pri prieskume s IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže (ďalej len IUVENTA ) v oblasti výchovných programov v školských kluboch detí a centrách voľného času s vysokým zastúpením žiakov zo SZP so zameraním na inkluzívne princípy výchovy a vzdelávania, zapájanie detí zo SZP do organizovaných voľnočasových aktivít škôl a školských zariadení, skúmanie postojov učiteľov, vychovávateľov, asistentov a manažmentu škôl k princípom inkluzívneho vzdelávania. Pri vzdelávaní detí cudzincov sa odporúča školám postupovať podľa experimentálne overenej a schválenej pedagogickej dokumentácie zverejnenej na kde je aj aktualizácia Metodických odporúčaní na vyučovanie slovenského jazyka a kurikulum slovenských reálií pre deti cudzincov v SR v rámci regionálneho školstva, konkrétne: Jazykový kurz a metodické odporúčania pre deti cudzincov v SR. Jazykové kurzy pre deti cudzincov zabezpečujú organizačne a finančne OŠ OÚ. Cudzie jazyky Pri vyučovaní cudzieho jazyka sa odporúča používať moderné učebnice a doplnkové výukové prostriedky k nim, aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a venovať pozornosť inovatívnym metódam a formám výučby s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka. Na hodinách cudzieho jazyka sa odporúča používať jazykové portfólio ako nástroj sebahodnotenia a podpory učenia sa jazykov. Informácie a podporné materiály k Európskemu jazykovému portfóliu sú zverejnené na elp.ecml.at. Učiteľom jazykov sa odporúča priebežne sledovať informácie zverejnené na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky v Grazi (ECML) a zvážiť možnosť participovať v medzinárodných projektoch. Učiteľom sa zároveň odporúča využívať vo vzdelávacom procese relevantné výstupy projektov ECML, ktoré sú zverejnené na webovom sídle Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorého cieľom je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného 24

25 vzdelávania, sa odporúča usporiadať rôzne podujatia a aktivity pre žiakov. Bližšie informácie a námety pre učiteľov na oslávenie Európskeho dňa jazykov sú k dispozícii na webovom sídle Európskeho centra pre moderné jazyky v Grazi edl.ecml.at. Odporúčame školám zapájať žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Základným a stredným školám odporúčame prihlásiť sa do siete stredoeurópskych škôl a riešiť medzinárodné partnerské projekty škôl v rámci iniciatívy aces, Academy of Central European Schools. Informácie sú zverejnené na Odporúčame naďalej organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch a zúčastňovať sa vyšších kôl týchto súťaží. Informácie sú zverejnené na Náboženská výchova a etická výchova Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova alebo etická výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov. Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 1. V súlade s cieľmi a princípmi Národnej stratégie pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov sa školám odporúča: a) uplatňovať globálne súvislosti a globálnu dimenziu v obsahu vzdelávania ŠkVP, 25

26 b) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, c) zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických a politických procesov vo svete, d) využiť informácie, podporné materiály a inšpiráciu pri začleňovaní globálneho vzdelávania do obsahu rôznych vyučovacích predmetov zverejnených na 2. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 3. Školám sa odporúča spolupracovať s environmentálnymi centrami a strediskami a neziskovými organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia environmentálnej výchovy a vytvárania vhodných podmienok k zdravému spôsobu života v súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania k trvalo udržateľnému rozvoju. 4. Školám sa odporúča zapojiť do medzinárodného environmentálneho programu Zelená škola v rámci rozvoja environmentálnej výchovy a výchovy k trvalo udržateľnému životu. Informácie sú zverejnené na 5. Podľa možností školy vytvárať podmienky pre prácu učiteľa koordinátora environmentálnej výchovy, ktorého úlohou je koordinovať environmentálnu výchovu v škole. 6. Podporovať rozvoj environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním škôl do projektov a súťaží s environmentálnym zameraním. Školské knižnice 1. Systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty, nevyhnutné pre činnosť školských knižníc sú zverejnené na 2. Využívať knižnično-informačné služby a podujatia knižníc. 3. Na je zverejnený zoznam zostatkových zásob titulov nereformných učebníc a učebných textov, ktoré sú k dispozícii školám na objednanie pre potreby doplnenia knižničného fondu v školských knižniciach. 4. V súvislosti s Medzinárodným mesiacom školských knižníc sa odporúča školským knižniciam v základných a stredných školách zapojiť sa do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. 5. V súvislosti s Medzinárodným dňom školských knižníc sa odporúča školským knižniciam zapojiť sa do projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. 26

27 Zdravý životný štýl 1.Realizovať školské programy podpory zdravia,zdravého životného štýlu a výchovy ku zdraviu aj s využitím metodík na 2. Školám a školským zariadeniam sa odporúča: a) taxatívne vymedziť v školskom poriadku preventívne opatrenia proti užívaniu a šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školách, b) aby vedenie školy, učiteľ koordinátor prevencie a triedny učiteľ priebežne informovali rodičov o preventívnych aktivitách školy ako aj a možnostiach odbornej pomoci, ktorú poskytujú CPPPaP, c) zapojenie do celoslovenskej školskej kampane Červené stužky - v súlade s Národným programom prevencie HIV/AIDS, d) posilniť výchovu detí a žiakov k zdravému životnému štýlu a realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. Zapájať sa do kampaní: Odstráň obezitu a projektu Hovorme o jedle, e) zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, rozšíriť vyučovanie telesnej a športovej výchovy v školskom vzdelávacom programe, podporovať činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, sprístupniť ihriská a telocvične škôl na športovú činnosť po vyučovaní a cez víkendy. Zvýšenú pozornosť venovať zriaďovaniu zdravotnej telesnej výchovy v školách a vzdelávaniu učiteľov telesnej výchovy a telesnej a športovej výchovy pre túto oblasť, f) rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť s dôrazom na zdravú výživu, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšenie povedomia v oblasti označovania potravín, g) pri príležitosti Svetového dňa výživy a Svetového dňa mlieka vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. 27

28 Ľudské práva, práva detí Do ŠkVP sa odporúča zapracovať témy súvisiace smultikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. V pedagogickom prístupe rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa - prijateľnou formou oboznamovať žiakov s ich právami a splniteľnými povinnosťami v zmysle tohto dokumentu. Odporúča sa informovať žiakov o Opčnom protokole k Dohovoru o právach dieťaťa o predaji detí, detskej prostitúcii a detskej pornografii. Dohovor o právach dieťaťa a jeho opčné protokoly sú dostupné na webovej stránke organizácie UNICEF Slovensko Školám sa odporúča využívať pri výchove a vzdelávaní manuál k tolerancii a ľudským právam KOMPAS a KOMPASITO. Viac informácií na Odporúča sa zapojenie do projektu Škola priateľská k deťom ( Do ŠkVP sa zapracúvávajú témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Ppodporovať participáciu žiakov i rodičov na tvorbe školského poriadku; pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam. V zmysle medzinárodných záväzkov SR v problematike ľudských práv a Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike, schválenej vládou SR uznesením číslo 71/2015 sa odporúča: a) naďalej uskutočňovať Olympiádu ľudských práv pre žiakov základných škôl, b) výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, c) vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity, d) zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, Vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteľov, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách 28

29 Pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch. Bezpečnosť a prevencia Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny v prípadoch podozrenia na porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu zabezpečiť ich ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti s vedením školy a zákonnými zástupcami dieťaťa. Odporúčame aj spoluprácu so školským psychológom, odbornými zamestnancami príslušného CPPPaP, podľa potreby aj s príslušným pediatrom, sociálnym kurátorom alebo policajtom. V súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ z o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii sa odporúča primeraným spôsobom zabezpečiť informovanosť o rizikách, že sa deti môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania a detskej pornografie. Zabezpečiť prístupnosť a dostupnosť informácií deťom o právach dieťaťa so zameraním na problematiku prevencie násilia páchaného na deťoch a veku primerane o možnostiach pomoci, vrátane stimulácie kritických postojov detí k nevhodným mediálnym obsahom. V súlade s úlohami Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky sa realizujú besedy s vyškolenými odbornými zamestnancami z CPPPaP o rizikách práce v zahraničí a o prevencii pred neľudským zaobchádzaním, obchodovaním s ľuďmi a otrockou prácou. Ako pomôcku využiť informačný text Nie každá cesta do sveta je ako z rozprávky, ktorý sa nachádza na a Ďalším odporúčaným zdrojom je Vzdelávacia príručka o obchodovaní s ľuďmi pre pedagógov a sociálnych pracovníkov, CD pod názvom Dve malé dievčatká, informácie na Odporúča sa vypracovanie vlastných školských a triednych programov prevencie šikanovania v súlade s Metodickým usmernením č.7/2006-r k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach. Viac informácií na 29

30 Výchovné poradenstvo Pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi, ktorý vykonáva špecializovanú činnosť výchovného poradcu zostaviť týždenný rozvrh hodín tak, aby mal vytvorený dostatočný priestor na vykonávanie svojej činnosti. Podporovať zvyšovanie profesijných kompetencií výchovného poradcu (kontinuálne vzdelávanie, účasť na národných projektoch, odborných seminároch a konferenciách, a pod. Činnosť výchovného poradcu v základnej škole, usmerňuje CPPPaP. Deti a žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1. CPPPaP alebo CŠPP pri určení diagnózy dieťaťa pre potreby v rezorte školstva môže využiť podklady z odborného pracoviska nezaradeného do siete škôl, školských zariadení, stredísk praktického vyučovania a pracovísk praktického vyučovania (ďalej len sieť ), ktoré dieťaťu poskytuje kontinuálnu odbornú starostlivosť súvisiacu s príslušnou diagnózou. 2. Pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP umožniť používanie kompenzačných pomôcok vo vyučovacom procese (notebook, tablet, kalkulačka, gramatické tabuľky, názorný materiál a iné.). 3. Frekvenciu rediagnostických vyšetrení detí a žiakov so ŠVVP neurčuje žiadny všeobecne záväzný právny predpis.poradenské zariadenia rediagnostiku vykonávajú na základe podnetu školy, školského zariadenia alebo školského inšpektora, pri odôvodnenom predpoklade, že je nevyhnutné vykonať také úpravy výchovy, vzdelávania dieťaťa a usmernení vo vzťahu k optimalizácii jeho psychofyzického vývinu, ktoré nemôžu vychádzať z pôvodne určenej diagnózy dieťaťa. O rediagnostiku dieťaťa môže požiadať aj zákonný zástupca dieťaťa. Rediagnostické vyšetrenie žiakov nie je potrebné vykonať všetkým žiakom pri ich prijímaní do stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl; vykoná sa, ak je odôvodnený predpoklad, že sa zmenil charakter ich ŠVVP. 4. Pri vykonávaní rediagnostiky u žiakov s nadaním, ktorí boli do programu zaradení podmienečne, je nutné dodržiavať ustanovenie 103 a 105 zákona č. 245/2008 Z. z. a bod 6 metodického pokynu č. CD / :091 na zaraďovanie detí do špeciálnych výchovno-vzdelávacích programov pre intelektovo nadaných žiakov ( 5. Vykonanie rediagnostiky žiakov so zdravotným znevýhodnením vo všetkých formách ich vzdelávania sa odporúča po prvom roku povinnej školskej dochádzky s cieľom prehodnotiť vhodnosť formy a obsahu ich vzdelávania. V ďalších ročníkoch vykonanie rediagnostiky uskutočniť iba vtedy, ak je na to dôvod indikovaný vyučujúcim pedagógom žiaka, školským špeciálnym pedagógom, poradenským zariadením, školským inšpektorom alebo zákonným zástupcom dieťaťa. 6. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržiavať ustanovenie 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z., zásady podľa prílohy č. 2 metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so zdravotným znevýhodnením. 7. Pri vzdelávaní žiakov s poruchami správania zamerať sa na postupy podľa Metodickoinformatívneho materiálu Žiak s poruchami správania v základnej a strednej škole, ktorý schválilo MŠVVaŠ SR dňa 10. apríla 2013 pod č /16490:4-914 s účinnosťou od 1. septembra Riaditeľom škôl sa odporúča na účel skvalitnenia podmienok výchovy a vzdelávania detí a žiakov so ŠVVP v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi zabezpečiť asistenta učiteľa a vytvárať pracovné miesta odborných zamestnancov na školách. 30

31 9. SZP znevýhodňuje žiaka v edukačnom prostredí a zároveň aj pri psychologickom testovaní. Problémy, ktoré má žiak vo výchovno-vzdelávacom procese z dôvodu vývinu v podmienkach SZP, diagnostikuje poradenské zariadenie (CPPPaP) ako špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. 10. Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý podľa požiadaviek učiteľa môže so žiakom pracovať aj samostatne. V zmysle platnej legislatívy musí splňať príslušné kvalifikačné predpoklady, v prípda začínajúceho asistenta sa vyžaduje absolvovanie adaptačného vzdelávania. 11. Riaditeľ školy, z ktorej žiak s ŠVVP prestupuje do inej školy, zašle fotokópiu dokumentácie žiaka ( 31 ods. 2 a 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z.), a to aj pri jeho prestupe do školy poskytujúcej vyšší stupeň vzdelávania. 12. Pri zostavovaní povinnej dokumentácie dieťaťa, žiaka so ŠVVP najmä pri vypracovaní IVP vždy spolupracovať s poradenským zariadením, ktorý ho má v starostlivosti. Dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného poradenského zariadenia a zohľadňovať potreby žiaka vo výchovno-vzdelávacom procese. 13. SZP znevýhodňuje žiaka v edukačnom prostredí aj pri psychlogickom testovaní. Problémy ktoré má žiak vo výchovno-vzdelávacom procese z dôvodu v podmienkach SZP diagnostikuje CPPPaP ako ŠVVP. Tento žiak sa neprijíma do špeciálnej školy ani do špeciálnej triedy, bežná škola je povinná vytvoriť individuálne podmienky podľa 107 zákona č. 245/2008 Z.z. Súťaže 1. MŠVVaŠ SR je vyhlasovateľom súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení, ktoré sa konajú v súlade so zaregistrovanými organizačnými poriadkami. 2. Zoznam predmetových olympiád a postupových súťaží zabezpečovaných IUVENTOU je zverejnený na 3. Zoznam a pokyny k súťažiam zabezpečovaných Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ďalej len ŠIOV ) sú zverejnené na 4. Zoznam ostatných súťaží je zverejnený na 5. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR je zverejnený na v menu Šport - Šport a zdravie a na v časti Aktuality. Prihlasovanie škôl prebieha prostredníctvom kde sú zverejnené aj platné pravidlá a propozície v menu danej súťaže. 6. Odporúča sa školám zapojiť do súťaže Modelový Európsky parlament, ktorá podporuje myšlienku európskeho občianstva a umožňuje žiakom oboznámiť sa s prácou inštitúcii Európskej únie, najmä Európskeho parlamentu. Viac informácií na 7. Odporúča sa školám zapojiť do súťaží a aktivít spojených s 200. Výročím narodenia Ľ. Štúra (súťaže, výstavy, exkurzie a pod.) Viac informácií na v časti Rok Ľudovíta Štúra 2015 alebo na 31

32 Finančná gramotnosť Aktualizovaný Národný štandard finančnej gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR, je zverejnený na webových sídlach Školy sú povinné zapracovať Národný štandard finančnej gramotnosti do ŠkVP. Spôsob implementácie stanovuje Metodika pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP základných škôl, ktorá je dostupná na internetovej stránke Pri výučbe finančnej gramotnosti je potrebné klásť zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii. Zabezpečiť vybavenosť škôl učebnými materiálmi, pomôckami a metodickými materiálmi stimulujúcimi rozvoj finančnej gramotnosti; kontrolovať stav a úroveň rozvíjania finančnej gramotnosti žiakov, výsledky zistení zovšeobecňovať. Využívať možnosť vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti rozvoja finančnej gramotnosti. Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho vzdelávania pre oblasť finančnej gramotnosti je zverejnený na Odporúča sa školám realizovať projekt Viac ako peniaze na podporu finančnej gramotnosti s možnosťou získať konzultanta z praxe a ďalšie projekty a aktivity, o ktorých možno získať informácie na Na podporu výučby finančnej gramotnosti využívať centrálny informačný portál MŠVVaŠ SR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály a odkazy. Pre prvý stupeň základných škôl je vypracovaná metodická príručka Finančná gramotnosť 1, ktorá je dostupná na ramotnost_1.pdf Informačné, komunikačné a iné technológie V školách vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím informačných, komunikačných a digitálnych technológií (ďalej len IKT ), ak to vzdelávací obsah umožňuje a ak je to vzhľadom na aktuálny obsah vzdelávania vhodné. Taktiež venovať pozornosť rozvíjaniu informačnej a digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať webové sídla k bezpečnému používaniu internetu Ako doplnok ku klasickým výučbovým metódam sa školám odporúča využívať digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ. 32

33 Základné školy 1. MŠVVaŠ SR schválilo dňa 06. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy s číslom /1758:1-10A0 a inovovaný Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň základnej školy s číslom /5980:2-10A0. Základné školy budú podľa inovovaných ŠVP vzdelávať s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka základnej školy. Žiaci, ktorí v školskom roku 2015/2016 navštevujú druhý až štvrtý ročník (I. stupeň základnej školy) a šiesty až deviaty ročník (II. stupeň základnej školy), sa do ukončenia stupňa vzdelávania vzdelávajú podľa ŠkVP vypracovaných podľa doteraz platných ŠVP pre základné školy. Dôležitou podmienkou pri realizácii ŠVP je primerané priestorové vybavenie školy a materiálno-technické vybavenie učebných priestorov. V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších priestoroch školy zriadených podľa platnej legislatívy. Učebné priestory a ich vybavenie (učebňa, telocvičňa, multimediálna učebňa) je povinné pre novovzniknuté základné školy. Školy si doplnia povinné učebné priestory škôl a ich vybavenie v priebehu trojročného prechodného obdobia. Samostatnou prílohou sú odporúčané učebné priestory a ich vybavenie. O zriadení a vybavení odporúčaných učebných priestorov rozhoduje škola podľa svojich potrieb a možností. Inovované ŠVP pre základné školy (ISCED 1 a ISCED 2) a predchádzajúce ŠVP sú zverejnené na webových sídlach a 2. Od 1. septembra 2015 platia najnižšie počty žiakov v triedach základnej školy v zmysle 29 ods. 8 a odsekov 14 až 16 zákona č. 245/2008 Z. z. 3. Žiak, ktorý plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia Slovenskej republiky, alebo sa vzdeláva v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vykonáva komisionálne skúšky z predmetov, ktoré sa v tejto škole nevyučovali (spravidla slovenský jazyk, vlastiveda, geografia, dejepis učivo venované Slovenskej republike, národným dejinám a pod.). Žiak, ktorý plní osobitný spôsob školskej dochádzky individuálnym vzdelávaním (nie v škole) v zahraničí, vykoná skúšky zo všetkých povinných vyučovacích predmetov učebného plánu príslušného ročníka kmeňovej školy. 4. Efektívne využívať vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti rozvíjania matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, zamerať sa na rozvíjanie daných oblastí v rámci tvorby ŠkVP s cieľom zvyšovania úrovne vyučovania a získavanie kompetencií u žiakov. 5. MŠVVaŠ SR vytvára aj v tomto školskom roku podmienky na zvyšovanie bezpečnosti detí a žiakov v premávke na pozemných komunikáciách prostredníctvom zabezpečenia ich výcviku na detských dopravných ihriskách (ďalej len DDI ). Základné školy zabezpečujú praktický výcvik a špecializované teoretické vyučovanie pre svojich žiakov na stálych DDI v mieste sídla školy alebo v jej blízkom okolí. Pokiaľ je stále DDI príliš vzdialené od sídla školy, alebo je ťažko dosiahnuteľné z hľadiska dopravnej dostupnosti, môže praktický 33

34 výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečiť aj prenosné DDI. Prenosné DDI zabezpečujú praktický výcvik a špecializované teoretické vyučovanie iba v obciach, v ktorých nie je zriadené stabilné DDI. Praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečujú DDI, ktorým MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu, podľa Tematického plánu dopravnej výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách. Na týchto DDI sa praktický výcvik a teoretické vyučovanie poskytuje bezplatne. Zoznam uvedených DDI a ďalšie informácie sú zverejnené na webovom sídle MŠVVaŠ SR. 6. Viesť žiakov k aktívnej účasti pri kreovaní žiackej školskej rady a podporovať participáciu žiakov i rodičov na tvorbe školského poriadku, pristupovať dôsledne k napĺňaniu výchovy k ľudským právam. 7. Pri vypracovaní IVP dieťaťa/žiaka so ŠVVP vždy spolupracovať s príslušným školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 8. Pri podozrení zo zanedbávania povinnej školskej dochádzky je zo strany školy potrebné konať vo veci: a) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín mesačne, riaditeľ školy bezodkladne oznámi túto skutočnosť obci, v ktorej má zákonný zástupca dieťaťa trvalý pobyt a Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, b) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na základe oznámenia riaditeľa školy začať priestupkové konanie podľa 6 ods. 4, 37 zákona č. 596/2003 Z. z. a podľa 31 zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, c) ak žiak vymešká bez ospravedlnenia viac ako 100 vyučovacích hodín, je potrebné zo strany obce podať trestné oznámenie na zákonných zástupcov žiaka pre podozrenie so spáchania trestného činu Ohrozovania mravnej výchovy mládeže podľa 211 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov. 9. Základným školám a ich zriaďovateľom sa odporúča venovať zvýšenú pozornosť materiálno-technickému a priestorovému zabezpečeniu odborných učební predmetov biológia, fyzika, chémia a technika, zvyšovať tak záujem o študijné odbory v stredných školách. 10. Zmeny v budovách priestoroch školy a školského zariadenia treba vykonávať vždy v súlade s 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež, ktorá stanovuje okrem iného tiež podrobnosti o požiadavkách na priestorové usporiadanie, funkčné členenie a vybavenie zariadení pre deti a mládež. Škola, školské zariadenie a zriaďovateľ vykonávajú zmeny v budovách v súlade s rozhodnutiami príslušných orgánov štátnej správy a v spolupráci s ďalšími príslušnými zložkami verejnej moci (napríklad úrad verejného zdravotníctva regionálny úrad verejného zdravotníctva v otázkach zdravotnej vhodnosti prostredia, stavebný úrad obce pri stavebnej činnosti vrátane úprav a rekonštrukcií, odbory životného prostredia obcí pri výrube drevín, a prevádzkovaní malých zdrojov znečistenia ovzdušia, odbory starostlivosti o životné prostredie okresných úradov pri realizácii a prevádzkovaní verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, krajský pamiatkový úrad pri stavebnej činnosti v budove a areáli kultúrnej pamiatky, Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky). 11. Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť a pochádza zo SZP, riaditeľ školy rozhodne na základe odporučenia CPPPaP o zaradení dieťaťa do nultého ročníka základnej školy; odklad začiatku plnenia školskej dochádzky možno odporúčať iba v 34

35 závažných a odôvodnených prípadoch, a to na základe vyjadrenia aj pediatra (samotná nedostatočná školská spôsobilosť nie je dôvodom na odklad začiatku plnenia školskej dochádzky bez zabezpečenia rozvíjajúcich programov a celoročnej pravidelnej účasti dieťaťa v takomto programe). Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, a to na základe odporučenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie. Za dôvod zaradenia dieťaťa do nultého ročníka sa nepovažuje nezabezpečenie priestorov na výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole zriaďovateľom. K rozhodnutiu riaditeľa školy je nevyhnutná žiadosť zákonného zástupcu dieťaťa. 12. Pre učiteľov slovenského jazyka a literatúry a ostatných vyučovacích a cudzích jazykov je k dispozícií časopis Jazyk a literatúra. Časopis ponúka priestor pre publikovanie článkov a štúdií domácim odborníkom a učiteľom zameraným na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania a s tým súvisiacu reflexiu výsledkov výskumu v danej oblasti. V digitálnej forme je prístupný na webovom sídle ŠPÚ 35

36 Základné údaje o škole Trieda Triedni učiteľ Počet žiakov Dievčat Chlapcov Učebný plán 0.roč Csótóová Eleonóra ŠVP-ŠkVP 1.A Tímár Csilla ŠVP-ŠkVP 1.B Horváthová Zuzana ŠVP-ŠkVP 2.A Kissová Šarlota ŠVP-ŠkVP 2.B Czigányová Erika ŠVP-ŠkVP 2.C Pierzchalová Mária ŠVP-ŠkVP 2.D Bódi Szilvia ŠVP-ŠkVP 3.A Mészáros Piroska ŠVP-ŠkVP 3.B Babúsová Melinda ŠVP-ŠkVP 3.C Molnárová Zuzana ŠVP-ŠkVP 4.A Okošová Zuzana ŠVP-ŠkVP 4.B Czetnerová Hajnalka ŠVP-ŠkVP 4.C Kiss Tomáš ŠVP-ŠkVP 5.A Szabóová Zita B Kosztúrová Agnesa RVPP-ŠVP- ŠkVP RVCJ-ŠVP- ŠkVP 5.C Gyuricky Viktória ŠVP-ŠkVP 5.D Pierzchala Jozef ŠVP-ŠkVP 5.E Šantová Veronika ŠVP-ŠkVP 6.A Csernoková Alžbeta B Miko Attila RVPP-ŠVP- ŠkVP RVCJ-ŠVP- ŠkVP 6.C Ligártová Nikoletta ŠVP-ŠkVP 6.D Cselényi Barnabáš ŠVP-ŠkVP 36

37 7.A Imrecze Csaba B Duszová Ildikó RVPP-ŠVP- ŠkVP RVCJ-ŠVP- ŠkVP 7.C Bene Csaba ŠVP-ŠkVP 7.D Székesi Ladislav ŠVP-ŠkVP 7.E Mészáros Tamás ŠVP-ŠkVP 8.A Kovács Beáta B Székesiová Zuzana C Klobusiczky Gabriella RVPP-ŠVP- ŠkVP RVCJ-ŠVP- ŠkVP ŠVP-ŠkVP 8.D Székelyová Zuzana ŠVP-ŠkVP 9.A Barnócky Anita B Iván Ladislav RVPP-ŠVP- ŠkVP RVCJ ŠVP- ŠkVP 9.C Juhász Judit ŠVP-ŠkVP 9.D Bešina Andrea ŠVP-ŠkVP Ostatní pedagogickí pracovníci Czikorová Helena MJL-NJ Szabóová Nikola MJL-NJ Deákpál Mária MAT-HUV Hubayová Katarína MJL-HUV Kučerová Teodóra DEJ-OBV Szásziová Edina MJL-GEO Benicky Tibor SJL-VYV Varga Sándor r. Ragályiová Emese ANJ Bundová Marcela SJL-Huv Fazekasová Agnesa farár ext. Nábož. Vých. 37

38 Počet žiakov k Počet žiakov Dievčat Chlapcov I.stupeň II.stupeň Spolu Počet tried Počet tried I.stupeň 13 II.stupeň 22 Spolu 35 Metodické orgány školy MZ roč. PK - Slov. Jazyk a lit. PK - Mat., Fyz., Info. PK - Cudzie jazyky PK Maď. jaz. a lit. PK Výchovné predmety PK Zemepis, chem., prírodopis,dejepis Výchovný poradca Zuzana Okošová Duszová Ildikó Szabóová Zita Kovács Beáta Kosztúrová Agnesa Klobusiczky Gabriella Anita Barnócky Varga Csaba 38

39 Koordinátori 2015/2016 koordinátor dopr.výchovy Babúsová M. koordinátor drog. prevencia koordinat. enviromentálnej vých. koordinát. finančná gramotnosť koordinátor štatistická gramotnosť Majorosová H.,Székesi L., Székesiová Z. Barnócky A. Mészáros P. Csótóová E., Klobusiczky G. Molnárová Z., koord. civilná ochrana Pierzchala J. Školský klub detí Odd. Vychovávateľka Poč. žiakov Poznámka 1. Gábriová Monika 22 1.A 2. Majorosová Helena 21 1.B 3. Schwartzová Izolda 25 2.A 2:D 4. Kókaiová Ildikó 26 2.B MZ vychov. 5. Mártonová Andrea 25 3.A, 0-tý r. 6. Berhédyová Mária 26 3.B koordinátor 7. Árvaiová Diana 20 2.C 8. Kelemen Eva 26 4.Akoordinátor 9. Simon Orsolya 25 4.B 10. Gálová Žaneta 26 3.C 4.C Spolu navštevuje školský klub 242 detí. 39

40 1.skupina Organizácia vyučovania a hygienické prestávky I. stupeň Hodina obed Začiatok Koniec skupina obed Začiatok Koniec II. stupeň Hodina obed Začiatok Koniec Vedenie: Pracovníci školy: 82 Pedagogickí pracovníci školy: 63 z toho 3 na čiastočný úväzok Riaditeľka Nagyová Katarína II.stupeň:štatutárny zástupca I.stupeň:zástupca riaditeľa Výchovný poradca Ivánová Margita Hubayová Adela Varga Csaba 40

41 Vychovávateľky ŠKD: Berhédyová Mária, Schwartzová Izolda, Kókaiová Ildikó, Majorosová Helena, Gábriová Monika., Mártonová Andrea, Lósková Eva, Gálová Žaneta, Szabóová Orsolya, Árvaiová Diana Asistent učiteľa: Kovácsová Judita, Bodnárová Alexandra, Magová Ildikó, Fuzérová Henrietta Nepedagogickí pracovníci školy 19 Samostatná referentka: Školník: Šmírová Magdaléna Tóth Štefan Školská jedáleň: vedúca ŠJ : Demeterová Mária Kuchárky: 8 Šamová Katarína, Hadobášová Šarolta, Bárdošová Katarína, Duszová Erika, Dúdorová Adrina, Dányiová Andrea, Obrtalová Edita, Aranyová Ildikó Upratovačky:8.Kovácsová Agnesa, Csalová Pavlina, Váradiová Angéla, Váradiová Gizela,Habovcsíková Rozália,, Kárászová Edita, Révayová Alžbeta, Szekeresová Terézia 41

42 K l a s i f i k á c i a a h o d n o t e n i e p r o s p e ch u ž i a k a Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zmysle ustanovenia 14 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva tento metodický pokyn: Čl. 1 Zásady hodnotenia 1. Hodnotenie žiaka je nevyhnutná súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, ktorá má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. 2. Žiak sa v procese výchovy a vzdelávania hodnotí priebežne a celkovo a má právo dozvedieť sa spôsob a výsledok hodnotenia. 3. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy (ďalej len riaditeľ ) po prerokovaní v pedagogickej rade. 42

43 4. Klasifikácia je jednou z foriem hodnotenia, ktorej výsledky sa vyjadrujú určenými piatimi stupňami. Na vysvedčeniach s klasifikáciou sa slovný komentár za príslušný polrok nedopĺňa. 5. Slovné hodnotenie je jednou z foriem hodnotenia, ktorého výsledky v jednotlivých predmetoch prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka až štvrtého ročníka sa vyjadrujú slovne štyrmi stupňami; vysvedčenie so slovným hodnotením sa môže doplniť slovným komentárom za príslušný polrok. 6. Kombinácia klasifikácie a slovného hodnotenia je forma hodnotenia, pri ktorej sa výsledky niektorých vyučovacích predmetov vyjadrujú stupňom klasifikácie a niektoré sa vyjadrujú slovne. Kombinované hodnotenie sa odporúča využiť aj v rámci toho istého predmetu, pri prechode zo slovného hodnotenia na klasifikáciu. Postupne učiteľ dopĺňa slovné komentáre známkou, a tak pripravuje žiakov na zmenu kvantifikátora. 7. Vo výchovno-vzdelávacom procese sa uskutočňuje priebežné a celkové hodnotenie: a) priebežné hodnotenie sa uskutočňuje pri hodnotení čiastkových výsledkov a prejavov žiaka na vyučovacích hodinách a má hlavne motivačný charakter; učiteľ zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliada na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, b)celkové hodnotenie žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa uskutočňuje na konci prvého polroka a druhého polroka v školskom roku a má čo najobjektívnejšie zhodnotiť úroveň jeho vedomostí, zručností a návykov v danom vyučovacom predmete. 8. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Predmetom hodnotenia vo výchovno-vzdelávacom procese sú najmä učebné výsledky žiaka, ktoré dosiahol vo vyučovacích predmetoch v súlade s požiadavkami vymedzenými v učebných osnovách, osvojené kľúčové kompetencie, ako aj usilovnosť, osobnostný rast, rešpektovanie práv iných osôb, ochota spolupracovať a správanie žiaka podľa školského poriadku. Hodnotenie slúži ako prostriedok pozitívnej podpory zdravého rozvoja osobnosti žiaka. 9. Pri hodnotení výsledkov práce žiaka sa postupuje v súlade s: a) výchovno-vzdelávacími požiadavkami vzdelávacích programov, b) požiadavkami na rozvoj všeobecných kompetencií, c) učebnými plánmi, učebnými osnovami a štandardami. 10. Pri hodnotení žiaka sa posudzujú získané kompetencie v súlade s učebnými osnovami a schopnosť ich využívať v oblastiach: a) komunikačných schopností, najmä ústne a písomné spôsobilosti, b) čitateľskej gramotnosti, c) jazykových schopností v štátnom jazyku, v materinskom jazyku, v cudzích jazykoch, d) digitálnych kompetencií, e) matematickej gramotnosti a prírodných vied, f) sociálnych kompetencií, g) multikultúrnych kompetencií, 43

44 h) manuálnych zručností a ich využití v praktických cvičeniach, i) umeleckých a psychomotorických schopností, j) analýzy problémov a schopnosti ich riešenia, k) osobnostných vlastností ako porozumenie, znášanlivosť, tolerancia, priateľstvo, l) kontrolovania a regulovania svojho správania, ochrany svojho zdravia a životného prostredia a etických princípov. Čl. 2 Získavanie podkladov na hodnotenie 1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov a správania žiaka získava učiteľ najmä týmito metódami, formami a prostriedkami: a) sústavným diagnostickým pozorovaním žiaka, b) sústavným sledovaním výkonu žiaka a jeho pripravenosti na vyučovanie, c) rôznymi druhmi skúšok (písomné, ústne, grafické, praktické, pohybové) a didaktickými testami; uplatňuje aj metódy menej riadené (referáty, denníky, projekty, sebahodnotiace listy, dotazníky, pozorovania, portfóliá) - súbor prác žiaka, ktoré vypovedajú o jeho výkone, d) analýzou výsledkov rôznych činností žiaka, e) konzultáciami s ostatnými pedagogickými zamestnancami a podľa potreby s odbornými zamestnancami zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, všeobecného lekára pre deti a dorast, najmä u žiaka s trvalejšími psychickými a zdravotnými ťažkosťami a poruchami, f) rozhovormi so žiakom a so zákonným zástupcom žiaka. 2. Žiak je z predmetu skúšaný ústne, písomne alebo prakticky najmenej dvakrát v polročnom hodnotiacom období. 3. Učiteľ oznamuje žiakovi výsledok každého hodnotenia a posúdi klady a nedostatky hodnotených prejavov a výkonov. Po ústnom skúšaní učiteľ oznámi žiakovi výsledok ihneď. Výsledky hodnotenia písomných a grafických prác a praktických činností oznámi žiakovi a predloží k nahliadnutiu najneskôr do 10 dní. 4. Písomné práce a ďalšie druhy skúšok rozvrhne učiteľ rovnomerne na celý školský rok. Pravidelným rozvrhnutím hodnotiacich činností zabráni preťažovaniu žiaka. Písomné práce archivuje do konca príslušného školského roka. 5. Termín na vykonanie písomnej skúšky, ktorá má trvať viac ako 25 minút, prekonzultuje učiteľ s triednym učiteľom, ktorý koordinuje plán skúšania. V jednom dni môže žiak robiť len jednu skúšku uvedeného charakteru. 6.Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka. 7. Podkladom pre celkové hodnotenie vyučovacieho predmetu sú: a) známky alebo slovné hodnotenie za ústne odpovede, b) známky alebo slovné hodnotenie za písomné práce, didaktické testy, grafické práce, praktické práce, pohybové činnosti, c) posúdenie prejavov žiaka podľa čl. 1 ods

45 Čl. 3 Hodnotenie prospechu a správania 1. Prospech žiaka v jednotlivých vyučovacích predmetoch sa klasifikuje týmito stupňami: 1 výborný, 2 chválitebný, 3 dobrý, 4 dostatočný, 5 nedostatočný. Stupeň 1 (výborný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Samostatne a tvorivo uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne. Stupeň 2 (chválitebný) Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Jeho ústny aj písomný prejav má občas nedostatky v správnosti, presnosti a výstižnosti. Grafický prejav je prevažne estetický. Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. Stupeň 3 (dobrý) Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojené poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a pri ich využívaní má nepodstatné medzery. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré využíva pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach s menšími nedostatkami. Na podnet učiteľa uplatňuje osvojené vedomosti a kľúčové kompetencie pri riešení jednotlivých úloh, hodnotení javov a zákonitostí. Podstatnejšie nepresnosti dokáže s učiteľovou pomocou opraviť. V ústnom a písomnom prejave má častejšie nedostatky v správnosti, presnosti, výstižnosti. Grafický prejav je menej estetický. Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. Stupeň 4 (dostatočný) Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných osnov ako aj v ich využívaní. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú podstatné chyby. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov. Jeho ústny aj písomný prejav má často v správnosti, presnosti a výstižnosti vážne nedostatky. V kvalite výsledkov jeho činností sa prejavujú omyly, grafický prejav je málo estetický. Vážne nedostatky dokáže žiak s pomocou učiteľa opraviť. Stupeň 5 (nedostatočný) Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné medzery, preto ich nedokáže využívať. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú značné chyby. Je nesamostatný pri 45

46 využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav je nesprávny, nepresný. Kvalita výsledkov jeho činností a grafický prejav sú na nízkej úrovni. Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa. 2. Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý stupeň základnej školy uvádza arabskou číslicou, označujúcou klasifikačný stupeň, pre druhý stupeň sa vypíše slovom. 3. Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy môže hodnotiť slovne stupňami: a) dosiahol veľmi dobré výsledky, b) dosiahol dobré výsledky, c) dosiahol uspokojivé výsledky, d) dosiahol neuspokojivé výsledky. Stupeň dosiahol veľmi dobré výsledky Žiak je tvorivý a iniciatívny, uplatňuje vlastné nápady, je otvorený voči novým podnetom, dokáže vyjadriť veku primerané postoje, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov. Žiak vie vyhľadávať a využívať informácie, jeho myslenie je kritické, dokáže hľadať vlastné riešenia, uplatňovať osvojené kľúčové kompetencie, účinne si organizuje svoju prácu a je schopný samostatne pracovať po predchádzajúcom návode učiteľa. Pri riešení úloh pohotovo uplatňuje logické operácie, číta s porozumením súvislé texty, funkčne využíva matematické vedomosti a zručnosti. V presnosti a úplnosti požadovaných poznatkov, faktov a pojmov a vo vzťahu medzi nimi má nepodstatné medzery. Osvojené poznatky a zručnosti aplikuje pri riešení teoretických a praktických úloh samostatne, s minimálnymi odchýlkami. Jeho ústny aj písomný prejav je správny, výstižný. Grafický prejav je estetický. Výsledky jeho činností sú veľmi dobré, originálne. Stupeň dosiahol dobré výsledky Žiak sa snaží byť tvorivý, iniciatívny, ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich využívať. Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré s miernou podporou učiteľa aplikuje pri intelektuálnych, motorických, praktických a iných činnostiach. Osvojenú slovnú zásobu dokáže používať pri komunikácii, hodnotení javov a zákonitostí samostatne a kreatívne alebo s menšími podnetmi učiteľa. Číta s porozumením, pri riešení úloh uplatňuje logiku. Občas potrebuje usmernenie a motiváciu k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu. Jeho ústny aj písomný prejav je menej presný a výstižný. Grafický prejav je estetický, bez väčších nepresností. Kvalita výsledkov činností žiaka je dobrá. Stupeň dosiahol uspokojivé výsledky Žiak nerozširuje svoju tvorivosť, chýba mu iniciatívnosť, priemerne si osvojuje poznatky a zákonitosti podľa učebných osnov. Pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií sa vyskytujú nedostatky. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, zdržanlivý pri vyjadrovaní svojich postojov, podlieha stereotypu. Čítať s porozumením dokáže len s pomocou učiteľa. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti nedostatky. Grafický prejav je málo estetický. Žiak často potrebuje usmernenie svojej práce, kvalita výsledkov jeho činností je uspokojivá. 46

47 Stupeň dosiahol neuspokojivé výsledky Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, nedokáže ich využívať. Prejavuje slabšie vyjadrovacie schopnosti, nespĺňa kritériá pri riešení teoretických a praktických úloh s uplatňovaním kľúčových kompetencií. Je nesamostatný pri využívaní poznatkov, hodnotení javov, nevie svoje vedomosti uplatniť ani na podnet učiteľa. Pri využívaní poznatkov potrebuje sústavnú pomoc. Jeho ústny a písomný prejav má v správnosti, presnosti a výstižnosti podstatné nedostatky, grafický prejav je na nízkej úrovni. Žiak nedokáže uspokojivo pracovať, kvalita výsledkov jeho činností je neuspokojivá. Súčasťou vysvedčenia prípravného ročníka, nultého ročníka a prvého až štvrtého ročníka môže byť slovný komentár za každý polrok, v ktorom je súhrn zhodnotenia vedomostí, zručností, návykov a postojov žiaka. Obsah slovného komentára nesmie obsahovať negatívne odsudzujúce výroky, aby nepôsobil deštruktívne, ale vždy konštruktívne a povzbudzujúco, má byť zameraný na pozitívnu motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu s prihliadnutím na individuálne predpoklady žiaka. Správanie žiaka sa klasifikuje týmito stupňami: 1 veľmi dobré, 2 uspokojivé, 3 menej uspokojivé, 4 neuspokojivé. Stupeň 1 (veľmi dobré) Žiak dodržiava pravidlá správania a ustanovenia školského poriadku a len ojedinele sa dopúšťa menej závažných previnení. Stupeň 2 (uspokojivé) Žiak porušuje jednotlivé pravidlá školského poriadku, je prístupný výchovnému pôsobeniu a usiluje sa svoje chyby napraviť. Stupeň 3 (menej uspokojivé) Žiak závažne porušuje pravidlá správania a školský poriadok alebo sa dopúšťa ďalších previnení. Stupeň 4 (neuspokojivé) Žiak sústavne porušuje pravidlá správania a školský poriadok, zámerne narúša korektné vzťahy medzi spolužiakmi a závažnými previneniami ohrozuje ostatných žiakov a zamestnancov školy. Celkové hodnotenie žiaka prípravného ročníka, nultého ročníka, prvého ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: a) prospel b) neprospel 47

48 Celkové hodnotenie žiaka druhého ročníka až deviateho ročníka základnej školy sa na konci prvého polroka a druhého polroka na vysvedčení vyjadruje: a) prospel s vyznamenaním, b) prospel veľmi dobre, c) prospel d) neprospel Pri vypisovaní pedagogickej dokumentácie (triedna kniha, triedny výkaz, katalógový list žiaka) sa môžu používať skratky uvedené v prílohe č. 1. Žiak prospel s vyznamenaním, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá prospech horší ako chválitebný, priemerný stupeň prospechu z povinných vyučovacích predmetov nemá horší ako 1,5 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako dosiahol dobré výsledky a jeho správanie je veľmi dobré. Žiak prospel veľmi dobre, ak ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nemá stupeň prospechu horší ako dobrý, priemerný stupeň prospechu z povinných predmetov nemá horší ako 2,0 a jeho správanie je veľmi dobré; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nedosiahol horšie hodnotenie ako dosiahol uspokojivé výsledky a jeho správanie je veľmi dobré. Žiak prospel, ak nemá stupeň prospechu nedostatočný ani v jednom povinnom vyučovacom predmete; ak pri slovnom hodnotení ani v jednom povinnom vyučovacom predmete nebol hodnotený ako dosiahol neuspokojivé výsledky. Žiak neprospel, ak má z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške stupeň nedostatočný; ak pri slovnom hodnotení z niektorého povinného vyučovacieho predmetu aj po opravnej skúške bol hodnotený ako dosiahol neuspokojivé výsledky. Žiakovi, ktorý je v niektorom vyučovacom predmete neklasifikovaný (nehodnotený), sa na vysvedčení a v katalógovom liste uvádza namiesto klasifikačného stupňa alebo slovného hodnotenia slovo: a) absolvoval, ak sa žiak aktívne zúčastňoval na vyučovacom procese daného predmetu alebo ak bol žiak prítomný na vyučovacej hodine, aj keď zo závažných objektívnych dôvodov nepracoval, b) neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované intelektuálne a motorické činnosti, a preto sa na vyučovacom predmete ospravedlnene nezúčastňoval, c) neabsolvoval, ak žiak na vyučovacej hodine nepracoval, nevie uplatniť svoje vedomosti a zručnosti ani na podnet učiteľa; celkové hodnotenie takého žiaka je neprospel. Čl. 4 Postup pri hodnotení žiaka 1. Stupeň prospechu určí učiteľ, ktorý vyučuje príslušný predmet. 2. V predmete, v ktorom vyučuje viac učiteľov, určia stupeň prospechu žiaka za hodnotiace obdobie po vzájomnej dohode. 3. Pri celkovom hodnotení sa pri určovaní stupňa prospechu v jednotlivých predmetoch hodnotí kvalita vedomostí a zručností, ktorú žiak dosiahol na konci hodnotiaceho obdobia, 48

49 pričom sa prihliada na systematickosť práce počas celého obdobia. Stupeň prospechu sa neurčuje na základe priemeru klasifikácie za príslušné obdobie. Riaditeľ určí spôsob, akým budú triedni učitelia a vedenie školy informovaní o stave hodnotenia žiaka v triede, zabezpečí zjednotenie hodnotiacich kritérií u všetkých učiteľov školy. 4. Hodnotenie žiaka so zdravotným znevýhodnením sa uskutočňuje v súlade so Zásadami hodnotenia žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, ktoré sú uvedené v prílohe č Prípady zaostávania prospechu žiakov a nedostatky v ich správaní prerokúva pedagogická rada v prvom polroku spravidla do 15. novembra a v druhom polroku do 15. apríla. V prípade mimoriadneho zhoršenia prospechu alebo správania žiaka bezprostredne preukázateľným spôsobom o tejto skutočnosti informuje zákonného zástupcu žiaka triedny učiteľ. 6. Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka. 7. Na konci hodnotiaceho obdobia v termíne, ktorý určí riaditeľ, najneskôr však 24 hodín pred rokovaním pedagogickej rady o hodnotení, zapíše triedny učiteľ do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka stupne celkovej klasifikácie alebo slovného hodnotenia jednotlivých predmetov. Vyučujúci príslušného predmetu podpíšu hodnotenie v prednej časti katalógu a pripravia návrhy na opravné skúšky a hodnotenie žiakov v náhradnom termíne. Hodnotenie preukázaného výkonu žiaka v príslušnom predmete nemôže byť znížené na základe správania žiaka. 8. Triedny učiteľ a učitelia jednotlivých predmetov priebežne a preukázateľným spôsobom informujú zákonného zástupcu žiaka o prospechu a správaní žiaka. Na informovanie zákonného zástupcu o priebežných výsledkoch žiaka sa používa žiacka knižka, internetová žiacka knižka alebo iný informačný prostriedok. 9. Ak žiak prestupuje do inej školy 1), riaditeľ kmeňovej školy, ktorú žiak navštevoval, zašle záznam o jeho správaní a prospechu za neukončené hodnotiace obdobie riaditeľovi školy, do ktorej žiak prestupuje. Tento záznam sa využije na hodnotenie žiaka. Ak žiak prestupuje do inej školy po 15. novembri alebo po 15. apríli, je záznam súčasne podkladom na celkové hodnotenie žiaka. 10. Žiak základnej školy, ktorý navštevoval školu pri zdravotníckom zariadení, v diagnostickom centre alebo v liečebno-výchovnom zariadení (ďalej len škola pri zariadení), sa celkovo hodnotí v kmeňovej škole. Pri hodnotení v kmeňovej škole sa berie do úvahy priebežné hodnotenie v škole pri zariadení. Ak žiak navštevoval školu pri zariadení nepretržite viac ako tri mesiace pred koncom hodnotiaceho obdobia, kmeňová škola preberá návrh na celkové hodnotenie zo školy pri zariadení v tých predmetoch, ktoré sa v nej vyučoval. Návrh sa zasiela po prerokovaní v pedagogickej rade školy pri zariadení najneskoršie 14 dní pred termínom vydávania vysvedčenia. V ostatných vyučovacích predmetoch sa nehodnotí. 11. Úspešným absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy žiak získa primárne vzdelanie. Na vysvedčení v štvrtom ročníku sa do doložky uvedie: Žiak získal primárne vzdelanie. 12. Úspešným absolvovaním posledného ročníka ucelenej časti vzdelávacieho programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získa žiak nižšie stredné vzdelanie 49

50 poskytované základnou školou. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie. Ak žiak ukončí plnenie povinnej školskej dochádzky v nižšom ročníku ako deviatom ročníku, na vysvedčení z príslušného ročníka sa mu do doložky uvedie: Žiak získal primárne vzdelanie. Mimoriadne nadaný žiak môže skončiť základnú školu skôr ako za deväť rokov. Na vysvedčení sa do doložky uvedie: Žiak získal nižšie stredné vzdelanie. Deťom občanov Slovenskej republiky môže povoliť riaditeľ plniť povinnú školskú dochádzku vzdelávaním v školách mimo územia Slovenskej republiky, vzdelávaním v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky, individuálnym vzdelávaním v zahraničí. Na vysvedčení vydanom kmeňovou školou sa v doložke uvedie: Žiak je na tomto vysvedčení hodnotený z predmetov, z ktorých nebol hodnotený na vysvedčení vydanom v školskom roku... školou... za... ročník. Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu, sa v doložke vysvedčenia uvedie: Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Ak sa v individuálnom vzdelávacom programe úpravy vzdelávania žiaka vzťahujú len k niektorým vyučovacím predmetom, v doložke vysvedčenia sa uvedie: Bol(a) vzdelávaný(á) podľa individuálneho vzdelávacieho programu uplatňovaného v predmete (predmetoch).... V doložke vysvedčenia žiaka so zdravotným znevýhodnením je možné uviesť aj ďalšie dôležité skutočnosti súvisiace s jeho vzdelávaním. Žiakovi, ktorý ukončil vzdelávanie v základnej škole, sa na vysvedčení uvedie, koľko rokov povinnej školskej dochádzky splnil. V doložke sa uvedie: Žiak splnil...rokov povinnej školskej dochádzky Žiak, ktorý v školskom roku 2012/2013 ukončí deviaty ročník, získa nižšie stredné vzdelanie. Takémuto žiakovi sa na konci školského roka na vysvedčení prvýkrát v doložke vypíše text: Žiak/ žiačka získal/a/ nižšie stredné vzdelanie. Žiak, ktorý v školskom roku 2011/2012 ukončí štvrtý ročník, získa primárne vzdelanie. Takémuto žiakovi sa na konci školského roka na vysvedčení prvýkrát v doložke vypíše text: Žiak/žiačka získal/a/ primárne vzdelanie. Začlenenému žiakovi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa v doložke na vysvedčení uvedie: Žiak sa vzdelával podľa individuálneho vzdelávacieho programu. Čl. 5 Hodnotenie žiaka v náhradnom termíne 1. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno žiaka hodnotiť v riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok nehodnotí. Riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to spravidla tak, aby sa hodnotenie žiaka mohlo vykonať najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka. Za hodnotenie žiaka zodpovedá príslušný vyučujúci predmetu. 2. Ak pre závažné objektívne príčiny nemožno hodnotiť žiaka na konci druhého polroka, riaditeľ určí na jeho hodnotenie náhradný termín, a to tak, aby sa hodnotenie žiaka vykonalo spravidla v poslednom týždni augusta. 50

51 Čl. 6 Opravné skúšky 1. Žiak, ktorý má na konci druhého polroku najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky v slovnom hodnotení, alebo vyučovací predmet neabsolvoval a neprospel, môže na základe rozhodnutia riaditeľa vykonať z týchto predmetov opravnú skúšku. 2. Obsah a formu opravnej skúšky žiaka, ktorý na konci druhého polroka je hodnotený neabsolvoval a neprospel v niektorom vyučovacom predmete, určí riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. 3. Opravnú skúšku môže vykonať aj žiak, ktorého prospech na konci prvého polroka je nedostatočný najviac z dvoch povinných vyučovacích predmetov, ktoré sa vyučujú len v prvom polroku. Termín opravných skúšok určí riaditeľ školy tak, aby sa opravné skúšky a) podľa odseku 1 vykonali najneskôr do 31. augusta; žiakovi, ktorý zo závažných dôvodov nemôže prísť vykonať opravnú skúšku v určenom termíne, možno povoliť vykonanie opravnej skúšky najneskôr do 15. septembra a žiakovi, ktorý bol hodnotený podľa čl. 5 odseku 2, najneskôr do 15. októbra, b) podľa odseku 3 vykonali najneskôr do rokovania pedagogickej rady o hodnotení za druhý polrok. 4. Žiak, ktorý bez závažných dôvodov nepríde na opravnú skúšku, sa hodnotí z vyučovacieho predmetu, z ktorého mal vykonať opravnú skúšku, stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky. O opravnej skúške sa vyhotoví protokol o komisionálnej skúške, dátum vykonania skúšky a jej výsledok sa zaznamenajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka. Čl. 7 Komisionálna skúška 1. Žiak sa hodnotí podľa výsledkov komisionálnej skúšky, ak: a) je skúšaný v náhradnom termíne, b) vykonáva opravnú skúšku, c) o preskúšanie požiada zákonný zástupca, d) sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa, e) je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy, a) plní osobitný spôsob školskej dochádzky, b) má povolené individuálne vzdelávanie, c) ukončuje vzdelávanie na získanie stupňa vzdelania. 2. Žiak, ktorému bolo povolené individuálne vzdelávanie na základe odporúčania všeobecného lekára pre deti a dorast z dôvodu zdravotného znevýhodnenia, komisionálnu skúšku nevykonáva. Pedagogický zamestnanec, ktorý zabezpečuje vzdelávanie žiaka, štvrťročne predkladá riaditeľovi školy písomnú správu o postupe a výsledkoch výchovno- 51

52 vzdelávacej činnosti so žiakom, na základe ktorej po prerokovaní v pedagogickej rade školy sa vykoná hodnotenie prospechu žiaka. Písomná správa o postupe a výsledkoch výchovnovzdelávacej činnosti žiaka obsahuje: údaje identifikujúce žiaka, hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiaka, návrh hodnotenia. 3. Ak má zákonný zástupca žiaka pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch na konci prvého polroka a druhého polroka, môže do troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia za prvý polrok alebo do troch pracovných dní odo dňa vydania vysvedčenia, požiadať riaditeľa o vykonanie komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej skúšky. 4. Preskúšanie sa uskutoční neodkladne v termíne, ktorý určí riaditeľ školy. Ak pre neprítomnosť žiaka nemožno preskúšanie uskutočniť v tomto termíne, nemožno žiaka ďalej preskúšavať. Výsledok preskúšania, ktorý je konečný, oznámi riaditeľ zákonnému zástupcovi žiaka. Ďalšie preskúšanie žiaka je neprípustné. Na požiadanie zákonného zástupcu žiaka môže byť zákonný zástupca prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy. 5. Žiakovi, ktorý sa vzdeláva v škole mimo územia Slovenskej republiky, vzdeláva sa v škole zriadenej iným štátom na území Slovenskej republiky, vzdeláva sa individuálne v zahraničí alebo žiak, ktorému jeho zdravotný stav neumožňuje účasť na vzdelávaní v škole a dosiahol v niektorom predmete prospech nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, sa umožní vykonať opravnú skúšku v súlade s čl. 6. Čl. 8 Hodnotenie absolventa vzdelávania na získanie stupňa vzdelania 1. Hodnotenie sa vykoná po uskutočnení komisionálnej skúšky z predmetov, ktoré sú určené učebným plánom. 2. Ak absolvent v kurze na získanie stupňa vzdelania poskytovaného základnou školou bol pri skúškach na záver tohto kurzu klasifikovaný stupňom nedostatočný, umožní mu riaditeľ vykonať opravnú skúšku. Ak bol absolvent kurzu klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, môže opravné skúšky vykonať do dvoch mesiacov. Čl. 9 Hodnotenie správania 1. Kritériom na hodnotenie správania je dodržiavanie pravidiel správania žiaka a školského poriadku počas hodnotiaceho obdobia. Učitelia pritom využívajú najmä pozitívnu motiváciu. Správanie žiaka sa hodnotí so zreteľom na vekové osobitosti podľa týchto požiadaviek: - pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin; návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade, - opatrenie na posilnenie disciplíny žiaka sa ukladá po objektívnom prešetrení za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku, ktoré spravidla predchádza zníženiu 52

53 stupňa zo správania; podľa závažnosti previnenia sa ukladá niektoré z opatrení, najmä napomenutie od triedneho učiteľa, pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa školy. 2. Hodnotenie správania žiaka navrhuje triedny učiteľ po prerokovaní s učiteľmi, ktorí v triede vyučujú a schvaľuje riaditeľ po prerokovaní v pedagogickej rade. Pochvaly a iné ocenenia, výchovné opatrenia sa zaznamenávajú v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. Udelenie zníženého stupňa zo správania sa odôvodní v triednom výkaze alebo katalógovom liste žiaka. 3. Hodnotenie správania začleneného žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (s poruchami pozornosti, s poruchami správania) sa posudzuje s prihliadnutím na jeho druh zdravotného znevýhodnenia v úzkej spolupráci so zariadením výchovného poradenstva a prevencie alebo so školským špeciálnym pedagógom a zákonným zástupcom žiaka. Čl. 10 Postup do vyššieho ročníka 1. Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. 2. Žiak, ktorý bol na konci druhého polroka hodnotený stupňom prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky z viac ako dvoch povinných vyučovacích predmetov, opakuje ročník. 3. Ročník opakuje aj žiak, ktorého nebolo možné hodnotiť ani v náhradnom termíne zo závažných objektívnych dôvodov, najmä zdravotných, dlhodobého pobytu v zahraničí. Žiak, ktorý neprospel v čase, keď plní povinnú školskú dochádzku, môže opakovať ročník len raz, vo výnimočných prípadoch, ak je to v prospech žiaka, aj viackrát. Čl. 11 Hodnotenie žiaka po prestupe na školu s iným vyučovacím jazykom 1. Žiak prvého ročníka základnej školy, ktorého materinský jazyk je iný ako vyučovací jazyk navštevovanej základnej školy, sa hodnotí z vyučovacieho jazyka s prihliadnutím na úroveň prospechu z ostatných predmetov. 2. Po prestupe žiaka druhého až deviateho ročníka do školy s iným vyučovacím jazykom sa počas dvoch hodnotiacich období hodnotí najmenej takou úrovňou prospechu, ktorá zodpovedá prospechu z vyučovacieho jazyka na poslednom vysvedčení. 3. Po uplynutí dvoch hodnotiacich období od prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom sa uplatňujú v ďalších dvoch hodnotiacich obdobiach z vyučovacieho jazyka miernejšie kritériá. 4. Pri hodnotení žiaka v prvom školskom roku a druhom školskom roku od prestupu žiaka do školy s iným vyučovacím jazykom, sa hodnotia jeho vecné vedomosti a nie úroveň jeho jazykovej správnosti. 53

54 DLHODOBÉ CIELE ŠKOLY Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM,Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, ako rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou na úseku školstva poskytuje vzdelanie, zabezpečuje rozumovú výchovu v zmysle vedeckého poznania a v súlade so zásadami vlastenectva, humanity a demokracie, poskytuje mravnú, estetickú, etickú, pracovnú, telesnú, environmentálnu a náboženskú výchovu. Umožňuje aj výchovu k manželstvu a rodičovstvu, dopravnú výchovu, protidrogovú výchovu a výchovu k BOZP. Ciele školy v školskom roku 2015/2016 vychádzajú zo ŠkVp, POP na aktuálny školský rok, Strategického plánu rozvoja školy na roky 2012 až 2017 a ďalších dokumentov schválených MŠ SR. Cieľom bude, aby žiak našej školy po jej absolvovaní zvládol učivo I. aj II. stupňa základnej školy v jednotlivých predmetoch s čo najvyšším percentom úspešnosti (vnášať do edukačného procesu prvky otvoreného vyučovania, umožniť žiakom širší výber nepovinných a rozširujúcich predmetov, plavecké kurzy, lyžiarský výcvik,exkurzie a poznávacie výlety tak, aby žiaci našej školy poznali i praktické využitie svojich vedomostí, rozvíjať ekologické cítenie žiakov, aby naši žiaci spoznali svoj región. Po ukončení 4. ročníka dosiahnutie stupňa vzdelania ISCED 1 a po ukončení 9. ročníka dosiahnutý stupeň vzdelania ISCED 2. Ďalšími cieľmi bude, aby žiak našej školy po jej absolvovaní: ovládal aspoň jeden cudzí jazyk, nadobudol základy druhého cudzieho jazyka, ovládal prácu s počítačom, hodnotne reprezentoval našu školu, vedel nadviazať kontakty s okolím, bol samostatný vo svojom rozhodovaní, mal základy spoločenského správania, morálne hodnoty prijal za svoje vlastné. Vychovať zdravo sebavedomého žiaka, ktorý dokáže vyjadriť a zdôvodniť svoje názory, a tým sa zapojiť do života spoločnosti. K tomuto cieľu chceme dôjsť vytvorením prostredia 54

55 školy ako centra stretávania sa a živej diskusie medzi žiakmi, žiakov s pedagógmi a širokou verejnosťou. K o n k r é t n e c i e l e a p r o s t r i e d k y : 1. Získať vzdelanie podľa ŠVP a ŠkvP. 2. V súlade so Štátnym vzdelávacím programom a z toho vychádzajúcim Školským vzdelávacím programom a s využitím možností školy dosiahnuť čo najvyššiu gramotnosť v oblasti - IKT žiakov končiacich PŠD v našej škole. Prostriedky: - projekty Infovek, Otvorená škola - materiálne a personálne vybavenie školy v tejto oblasti, triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov,so zaameraním na informatiku - informatická výchova už od I. stupňa, povinný predmet Informatická výchova od II. ročníka nadviazanie na projekt Informatizácia ZŠ 3. Vychádzajúc z viacročnej tradície školy, personálneho vybavenia, perspektív a potrieb spoločnosti zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Naďalej organizovať školské kolá olympiád v cudzích jazykoch. Pri vyučovaní cudzieho jazyka eliminovať memorovanie a sústrediť sa na vyučovanie založené na tréningu a rozvoji jazykových kompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie. Prostriedky: - učebné plány pre jednotlivých ročníkov ZŠ podľa nového ŠkVP - nepovinné vyučovanie CJ, - krúžková činnosť v jazykovej oblasti,triedy s rozšíreným vyučovaním CJ/ anglický jazyk, nemecký jazyk/ 4. Zabezpečiť prípravu na život v 21. storočí, ktorý vyžaduje od človeka, aby bol schopný kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy, pripraviť človeka flexibilného a rozhľadeného, cieľavedomého a vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, človeka schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu. Výchovu a vzdelanie orientovať na žiaka, zohľadňovať jeho individualitu a jeho potreby, s dôrazom na meniace sa podmienky a požiadavky spoločnosti a doby. Podporovať vyučovacie stratégie, metódy a postupy (interaktívne, zážitkové a skúsenostné učenie, projektové vyučovanie a ďalšie), ktoré prepájajú učenie so životom a rozvíjajú kompetencie žiakov. Za prioritu považovať čítanie s porozumením, logické myslenie žiakov,a rozšírenie komunikatívnych schopností žiakov. Premeniť tradičné encyklopedicko-memorovacie a direktívno-neživotné formy na tvorivohumánnu výchovu a vzdelávanie s dôrazom na aktivitu a slobodu osobnosti. 55

56 Prostriedky: alternatívne a inovatívne vzdelávacie programy 5. Odhaliť a rozvíjať nadanie, talent a schopnosti každého jedinca, rozvíjať ho ponukou mimoškolských aktivít, vychovávať žiakov k zdravému životnému štýlu, pomocou rozvíjania pohybových cvičení, Prostriedky: systém vzdelávacích poukazov, ponuka mimoškolskej činnosti, krúžková činnosť, posilňovňa, malá a veľká telocvičňa, školský dvor,školské ihrisko, 6. Vo výchove a vzdelávaní rómskych žiakov postupovať v zmysle vládnej politiky vlády SR k Rómom, voľný čas orientovať tak, aby podstatná časť žiakov našla svoje uplatnenie a sebarealizáciu. podpora rómskej menšiny v oblasti vzdelávania, ďalšia integrácia rómskych detí v oblasti vzdelávania a zlepšenie životných podmienok, podpora integrovaného vzdelávania Rómov _projekty podprujúce vzdelávanie rómskej menšiny 7. Vytvoriť podmienky pre žiakov s vývinovými poruchami správania a učenia pre integráciu, a to špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúcim ich individuálnym schopnostiam. Rešpektovaním schopností detí z málopodnetného prostredia vytvárať možnosti byť úspešnými aj pre ne. Žiaci budú pracovať podľa individuálnych študijných plánov. Pri vypracovaní IVP spolupracovať s CPPPaP, pediatrom a neurológom. V prípade dyslexie, dysgrafie, dysortografie v predmete MJL, SJL, CJ pri klasifikácii neposudzovať gramatickú a štylistickú zložku písomného prejavu. V prípade dyskalkúlie pri súhrnnom hodnotení brať do úvahy výkony, ktoré žiak dosahuje pomocou kompenzačných pomôcok. Individuálny vzdelávací plán žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre jednotlivé vyučovacie predmety uplatňovať úpravou učebných osnov určitého vyučovacieho predmetu, alebo predmetov a jej súčasťou individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu žiaka.pri hodnotení a klasifikácii prospechu a správania žiaka s individuálnym výchovnovzdelávacím programom sa prihliadne na možnosti, vyplývajúce z jeho diagnózy, na vysvedčení sa uvedie napr.: Žiak postupoval podľa individuálneho výchovnovzdelávacieho programu. Prostriedky: pri vypracúvaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami spolupracovať s Centrom pedagogickopsychologickej poradenstva a prevencie, Centrom špeciálno-pedagogickej poradenstva a využívať služby, ktoré poskytuje v prípade vývinových porúch učenia alebo správania je možné spolupracovať aj s pedagogicko-psychologickými poradňami, pomoc špeciálneho pedagóga 56

57 8. V záujme efektívneho osvojovania slovenského jazyka dôsledne deliť triedy na skupiny na hodinách slovenského jazyka a slovenskej literatúry tz. skupinové vyučovanie slovenského jazyka a literatúry, pokračovať v zameraní na aktívnu ústnu a písomnú komunikáciu vo vyučovaní SJL. Úloha je dlhodobá. - s cieľom skvalitniť konverzačné schopnosti žiakov - obohacovať slovnú zásobu žiakov formou komunikácií, besied, - prehĺbiť kladný vzťah ku literatúre formou návštev školskej a mestskej knižnice a dôslednou kontrolou mimočítankového čítania, - návšteva divadelných a filmových predstavení, - skvalitniť gramatickú správnosť rečových prejavov, - zlepšiť samostatnú, individuálnu prácu žiakov, - čítanie slovenských časopisov, novín - súťaže v slovenskom jazyku - zúčastňovať sa na rôznych prednáškach, besedách so spisovateľmi 9. Osobitne venovať pozornosť starostlivosti o budovu školy, bežné vykonávanie opráv a údržby, rekonštrukcia budovy telocvične, oplotenie školy, úprava areálu školy, inštalácia nového elektrického vedenia budovy B, za využitia možností rôznych projektov v spolupráci so zriaďovateľom školy. 10. Posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre. 11. Pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie. 12. V materiálno- technickom zabezpečení vzdelávacieho procesu: - zabezpečiť opravu a funkčnosť existujúcej didaktickej techniky na škole, rozmiestniť a doplniť didaktickú techniku a učebné pomôcky tak, aby účelne dotvárali vzdelávací proces, - zabezpečiť funkčnosť odborných a špeciálnych učební,vytvoriť nové ešte chýbajúce odborné učebne - spolupracovať s Mestským úradom Tornaľa ako aj s Obecnými úradmi spádových obcí. 57

58 ZÁKLADNÉ DOKUMENTY PRE ŠKOLSKÝ ROK Právne predpisy Nové všeobecne záväzné právne predpisy - Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania - Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 65/2015 Z. z. o stredných školách - Nariadenie vlády SR č. 418/2014 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov Nové rezortné predpisy - Smernica č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v znení smernice č. 33/2012 a smernice č. 74/ Smernica č. 8/2015, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce - Metodický pokyn č. 18/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov praktických škôl - Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím primárne vzdelávanie Platné koncepcie a stratégie - Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku Koncepcia výchovy a vzdelávania národnostných menšín, č. 1100/2007 zo dňa Koncepcia vyučovania slovenského jazyka a literatúry v školách s vyučovacím jazykom maďarským, č. 1963/ zo dňa

59 - Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Vzdelávanie - KomPrax Kompetencie pre prax ( - PRAKTIK - Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie v práci s mládežou ( - Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania ( - Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov ( - Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít ( - Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy ( - Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy ( - h) Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov ( - Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií ( - Rozvoj stredného odborného vzdelávania ( - Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami ( - l) Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov v súvislosti s Koncepciou vyučovania cudzích jazykov na základných a stredných školách ( - Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - ( - Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí ( Národné projekty spolufinancované z prostriedkov operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS) - Elektronizácia vzdelávacieho systémuregionálneho školstva - Digitálneho učivo na dosah 59

60 HLAVNÉ ÚLOHY NA ŠKOLSKÝ ROK 2015/ 2016 Skvalitňovanie rozšíreného vyučovania matematiky a prírodovedných predmetov a cudzích jazykov Výučba počítačovej gramotnosti Rozvíjanie komunikačných schopností žiakov Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiako Výučba slovenského jazyka a literatúry, venovať zvýšenú pozornosť čítaniu s porozumením - dôrazom na vlastnú tvorbu jazykových prejavov, komunikatívnosť, prácu s informáciami a schopnosťou argumentovať Zabezpečiť, aby v rámci učebných osnov bola vhodne využívaná diferenciácia, základné učivo pre slabších žiakov, využívať výkonový štandard a podľa neho zabezpečiť klasifikáciu Podpora športovej prípravy Budovanie dobrej spolupráce s rodičmi a partnermi školy Doplnkové aktivity Vytvárať dobré pracovné podmienky, v triedach dominujúcou osobnosťou nech je triedny učiteľ ako koordinátor práce triedy vplývajúci rozhodujúcou mierou na osobnosť žiaka Vo vedomí žiakov pestovať rovnocenný vzťah k práci v škole, k domácemu učeniu a tráveniu voľného času Získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, ústnych spôsobilostí a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, komunikácie v štátnom jazyku, materinskom jazyku a cudzom jazyku, matematickej gramotnosti, a kompetencie v oblasti technických prírodných vied a technológií, k celoživotnému učeniu, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, podnikateľské schopnosti a kultúrne kompetencie, 60

61 Jamaika 1. Rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov - cudzích jazykov Hlavnou profiláciou školy je rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov zameraním na informatiku. Túto aktivitu je potrebné naďalej skvalitňovať a zamerať sa na zviditelnenie školy v povedomí regiónu a mesta. K tomu je potrebné zabezpečiť získavanie talentovaných žiakov nielen z okolia školy ale z celého regiónu. Kvalitný výber žiakov je predpokladom dobrého napredovania a následne výrazného presadenia sa v celomestskom a krajskom meradle. Kvalitné vyučovanie musí zvýšiť úspešnosť žiakov v prijímaní na výberové gymnáziá, na štúdium odboru informatika či na bežné stredné školy. T : trvalý Z: RŠ a vyučujúci 2. Cudzie jazyky Profil absolventa Základnej školy Ferenca.Kazinczyho s VJM bude smerovať k zvládnutiu troch gramotností: základnej, cudzojazyčnej a počítačovej. Preto je nutné zvýšiť dôraz na jazykové vzdelávanie. V rámci spolupráce s materskou školou zachováme a podporíme existujúce oboznamovanie sa detí s cudzími jazykmi. V nižších ročníkoch chceme udržať rozšírené vyučovanie cudzích jazykov voľbou jazykového variantu a vo vyšších ročníkoch budeme náväzne pokračovať formou povinných predmetov. Podľa ŠkVP a záujmu rodičov a žiakov realizujeme výučbu druhého cudzieho jazyka. V škole ponúkame vyučovanie angličtiny, nemčiny a ruština ako nepovinný predmet. Pre žiakov je tu aj možnosť vyučovania v jazykovej škole priamo v meste Tornaľa. Pri vyučovaní cudzieho jazyka venujeme pozornosť inovatívnym formám výučby: tvorba myšlienkových máp,projektové vyučovanie, naratívna forma, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie (CLIL) kaskádová metóda učenia a vyučovania, metóda učenia sa na stanovištiach, v nižších ročníkoch využívať najmä lingvomotorickúmetódu - TPR ( Total Physical Response), hru ako motivačnú didaktickú metódu, tvorivé zážitkové metódy, vo vyšších ročníkoch personalizované učenie, insenačné metódy, rolové úlohy, riadnú a voľnú diskusiu, riešenie problémových úloh. Pri vyučovaní CJ eliminovať memorovanie a sústrediť sa vyučovanie založené na tréningu a rrozvoji jazykových vkompetencií s ohľadom na rôzne štýly učenia sa žiaka a jeho schopnosti a druh inteligencie. Škola naďalej organizuja školské kolá olympiád v CJ. T : trvalý Z: učitelia CJ K: priebežne 61

62 3. Počítačová gramotnosť Náväzne na rozšírené vyučovanie matematiky škola pokračuje v začatom Projekte Infovek a v zavádzaní projektu výučby počítačovej gramotnosti. Pretože zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu pre život a uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia, je nutné už teraz udržať krok s rýchle sa vyvíjajúcim trendom. Je potrebné zabezpečiť, aby mladá generácia bola konkurencieschopná na trhu práce. A preto, aby sa prostredníctvom informačných a komunikačných technológií premenila tradičná škola na modernú globálnu školu tretieho tisícročia, je potrebných niekoľko konkrétnych postupných krokov. Existujúce počítačové učebne na I. a II. stupni /3 nové učebne, 2 staré učebne, 1 učebňa v budove B/ využiť priaznivo na implementáciu inovačných pedagogických metód s využitím IKT. Samozrejmosťou musia byť počítače v riadení školy a počítače s multifunkčným zariadením a internetom v zborovni a v kabinetoch pre samovzdelávanie učiteľov a získavanie informácií k vyučovaciemu procesu. V škole budeme podporovať a vykonávať intenzívne školenia pedagogických zamestnancov pre prácu s informačno-komunikačnými technológiami a pre ovládanie najpoužívanejšieho softvéru. Postupne by mal každý pedagóg zvládnuť používanie počítača a využívanie internetu v multimediálnom vyučovaní. Táto nová forma vzdelávania by mala postaviť učiteľa do role edukačného "sprievodcu" a "sprostredkovateľa" vedomostí a poznania. Plánujeme začať s výučbou počítačovej gramotnosti už v okolitých materských školách vo forme aktívít ZŠ pre vylepšenie spolupráce s MŠ. V odozve na tento podnet očakávame záujem budúcich prvákov o túto školu. V nižších ročníkoch chceme tento cieľ realizovať formou nepovinného predmetu, vo vyšších ročníkoch formou voliteľného predmetu a v matematických triedach ako povinný predmet. Ako alternatívnu súčasťou voľných aktivít žiakov chceme pokračovať vo využívaní internetového krúžku v mimovyučovacom čase. Odborné učebne IKT chceme viac sprístupniť rodičom, bývalým žiakom a okoliu. Zapojíme sa do kampane T: trvalý Z: vedenie školy a učitelia IKT K: priebežne 4. Športová príprava Zapájať žiakov do súťaží športového charakteru. Zoznam športových súťaží je zverejnený na Efektívne využívať účelové cvičenia. zorganizovať 2x účelové cvičenie ( jesenné a jarné), didaktické hry, plavecký a lyžiarsky výcvik ( podľa finančných možností). Pre zachovanie rovnováhy medzi rozumovou a telesnou výchovou budeme podporovať dlhodobé školské športové aktivity vo futbale,v basketbale, rovnako aj športovú 62

63 gymnastickú prípravu žiakov a atletickú prípravu žiakov. Pre doplnenie športového vyžitia žiakov chceme zabezpečiť v budúcnosti zriadiť v zimných mesiacoch podľa poveternostných podmienok umožniť žiakom korčuľovanie na vlastnom átriovom klzisku. Naďalej formujeme a upevňujeme aktívny vzťah k telesnej kultúre, k zdraviu a športu hlavne prostredníctvom hodín TV,krúžkovou činnosťou, formou rôznych športových súťaží,realizáciou aktivít a programov na podporu zdravia a zdravého životného štýlu.využitím doplnkových možnosti športovania (posilňovňa, malá telocvičňa, školský dvor,fit-ball) a krúžkovou činnosťou zvyšujeme telesnú zdatnosť našich žiakov. Zvyšujeme zapojenie žiakov do pohybových aktivít v prírode. Rozšírili sme vyučovanie telesnej výchovy v Škvp. - zdôrazňovať a t l e t i c k ú prípravu žiakov I. stupňa formou mimoškolskej činnosti. Cieľom pripraviť žiakov na regionálne a krajské súťaže. Z: Klobusiczky G.Székesi, Iván,Cselényi B. - športové hry pre žiakov I. stupňa Z: učiteľ I.stupňa -krúžok športovej prípravy pre žiakov a 9. roč. Z: Iván, Klobusiczky - v rámci vyučovacích hodín nepovinného predmetu pohybová príprava pripravovať žiakov na športové súťaže - pohybová príprava pre II. Stupeň Z: Székesi, Klobusiczky, Iván, Cselényi - v priebehu školského roka zorganizovať: 1. plavecký výcvik pre 5. ročník Z: Székesi a triedni učitelia 3. 1x pre I. st., 2x pre II stupeň cvičenie OŽZ Z: Pierzchala J. 4. plavecký výcvik pre 3.ročník Z: Babúsová M. triedni učitelia T : trvalý K: priebežne 63

64 5. Škola v prírode Orientovať sa predovšetkým na organizovanie pobytov v prírode bez prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu pre deti s cieľom upevňovať u žiakov zdravý osobnostný rozvoj, ich fyzické a psychické zdravie. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku utvárame pozitívne postoje detí k svojmu zdraviu i zdraviu iných; realizujeme aktivity smerujúce k prevencii obezity detí; neskracujeme bezdôvodne dĺžku pobytu vonku. Škola v prírode sa organizuje v ročníku s počtom najviac 25 žiakov v triede Vysielajú sa dvaja učitelia a jeden vychovávateľ. Vypracúva sa plán organizačného zabezpečenia školy v prírode, poverenie pre pedagogického vedúceho školy v prírode, zabezpečí sa výchova a vzdelávanie v inej triede pre žiakov, ktorí sa nevysielajú do školy v prírode vrátane žiakov s problémovým správaním. T: trvalý Z : Hubayová A. K: priebežne. 5. Mravná výchova, Ľudské práva V súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a Dohovorom o právach dieťaťa využívať vhodné metódy k oboznámeniu žiakov s ich právami a povinnosťami, dôsledne ich rešpektovať ale aj kontrolovať plnenie ich povinností a viesť žiakov k samostatnému kritickému mysleniu Aktualizovať vnútorný poriadok školy pre žiakov, oboznámiť s ním žiakov i rodičov. Na všetkých vyučovacích hodinách hlavne OV, D, EV vhodne využiť témy s výchovným cieľom a odstraňovať prejavy rasizmu, nacionalizmu, antisemitizmu, xenofóbie a posilňovať toleranciu.priebežne monitorovať zmeny v správaní v súvislosti so zanedbávaním, fyzickým alebo psychickým týraním či šikanovaním, prípadné podozrenie okamžite nahlásiť vedeniu školy. Využívať vhodné témy v jednotlivých predmetoch, ale aj mimoškolské akcie ako exkurzie, besedy a výlety na posilnenie národného povedomia a regionálnej hrdosti žiakov a euroobčianstva. Postupne začať s realizáciou Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl, -výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, -zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity, - zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, - vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách T : trvalý Z: výchovný poradca, K: priebežne učitelia OV,D,EV 64

65 6. Estetická výchova Uplatňovať zásady estetiky hlavne vo výchovných, podľa možností aj v ostatných predmetoch, snažiť sa byť osobným vzorom pre žiakov,vlastnými výtvarnými prácami žiakov a ich návrhmi doplňovať estetickú úpravu interiéru školy. Zapájať sa do výtvarných, literárnych, hudobných a iných súťaží v oblasti estetiky Zvýšenú pozornosť venovať estetickej úprave tried, viesť žiakov k vlastnému vytváraniu estetického mikroprostredia. V spolupráci so školou a združením rodičov sa podieľať na realizácii zberu druhotných surovín. - V rámci zlepšovania kvality výučby výtvarnej výchovy spolupracovať so vzdelávacími oddeleniami, CVČ, navštevovať galérie výtvarného umenia v rámci regiónu. T: trvalý Z: Benicky T., Czikorová H. Ragályi E. K: mesačne za estetiku triedy zodpovedajú triedni učitelia 7. Spolupráca s rodičmi Jej ťažisko je v spolupráci vedenia školy a triednych učiteľov s rodičovskou radou. Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Pri škole aktívne pracuje Rodičovské združenie, ktoré spolupracuje: pri riešení problémov výchovy a vzdelávania žiakov pri zabezpečovaní kultúrnych alebo športových podujatí školy pri usmerňovaní vzťahu rodičov ku škole a naopak V rámci svojich možností poskytuje škole materiálnu, organizačnú a personálnu pomoc pri práci so žiakmi. Rešpektuje požiadavky vedenia školy týkajúce sa spolupráce školy s rodičmi. Zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov.dobrá spolupráca s rodičmi sa musí niesť v dvoch rovinách. Hlavnou je dobrá informovanosť rodičov o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu. Riešenie problémov, otázok musí byť bezodkladné smerujúce k spokojnosti rodičov i školy.materiálna rovina spolupráce musí prinášať transparentnosť a účelnosť pri využívaní finančnej pomoci zo strany rodičov. Ak budú rodičia presvedčení, že nákup učebných pomôcok a rozvoj materiálneho zabezpečenia prináša v konečnom dôsledku úžitok žiakom, potom aj ochota pomôcť bude ďaleko lepšia. Usporiadame rodičovské združenie podľa potreby, najmenej však 4 x do roka.triedny učitelia zorganizujú stretnutia s rodičmi formou individuálnych pohovorov. Aj týmto spôsobom zabezpečujeme informovanosť rodičov o prospechu, dochádzke, správaní a aktivitách žiakov a o aktivitách školy. Naďalej organizujeme v spolupráci s rodičmi rôzne akcie pre deti, ako napr. oslavy MDD, Deň matiek, Dni Kazinczyho, výlety, exkurzie a zbery druhotných surovín. T: trvalý Z: vedenie školy, učitelia 65

66 8. Doplnkové aktivity Hlavnú profiláciu školy by sme radi podporovali podružnými činnosťami pre rozšírenie ponuky žiakom i rodičom. V 8. ročníku máme záujem usporadúvať pre žiakov tradičný kurz spoločenského tanca za účelom esteticko-výchovného pôsobenia na dorastajúcu mladú generáciu. Pre utužovanie medziľudských vzťahov a priaznivej pracovnej atmosféry na pracovisku chceme vytvoriť tradíciu poriadania školských plesov. Prinesie to finančnú pomoc škole a zvýši autoritu školy v očiach verejnosti. Škola si musí budovať imidž hlavne kvalitným výchovno-vyučovacím procesom, ale aj ponukou takých činností, ktoré sú jedinečné,zaujímavé a prinášajú úžitok škole i žiakom. Výsledkom takého snaženia musia byť výborné výsledky vo výchove a vzdelávaní, spokojnosť žiakov a hlavne rodičov. Ak sa to podarí, prinesie to zvýšený záujem o školu, pomoc rodičov škole a šírenie dobrého mena školy. 9. Zdravotná, dopravná a environmentálna výchova Podieľať sa na plnení úloh vyplývajúcich z Národného programu podpory zdravia a Národného programu duševného zdravia. Spolupracovať so Slovenským Červeným krížom, Ligou proti rakovine a regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva. Posilňovať zdravý životný štýl žiakov a realizovať programy podpory zdravia. Vyhlasovať rôzne aktivity k Svetovému dňu výživy, Týždňu zdravia, Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu prevencie HIV/AIDS, Európskemu týždňu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.zapojiť sa do vzdelávacieho programu Moderná škola medzinárodného programu Zelená škola. Vyhlásiť tematické týždne zamerané na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov a zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny. Posilňovať zdravý životný štýl žiakov a realizovať programy podpory zdravia Podľa Koncepcie rozvoja dopravných ihrísk vrátane možnosti ich aktivácie s ohľadom na Národný plán na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky zabezpečiť pre žiakov praktický výcvik na detských dopravných ihriskách. - Plniť úlohy - Stratégia environonmentálneho vzdelávania na ZŠ - Zdôrazňovať význam zložiek prírodného prostredia - Venovať pozornosť poznaniu a ochrane regiónu - Oboznamovať žiakov s medzinárodnými aktivitami na ochranu prírody a krajiny - Využívať ekologické témy v rámci prírodovedných predmetov V spolupráci so školou a združením rodičov sa podieľať na realizácii zberu druhotných surovín. T: trvalý Z: Barnóczky A., Székesiová Z. K: do konca školského roka 66

67 10. Zemepis Viesť žiakov k uvedomeniu a pochopeniu existujúcich a hroziacich problémov vo svete (globálne oteplenie, ochrana životného prostredia, prírodné katastrofy) Zavádzaním nového predmetu regionálna výchova napomúcť žiakom porozumieť miestnym kultúram a tradíciam. V rámci regionálnej výchovy vypracovať projekty miestnej krajiny- Tornaľa a okolie, Región Gemer-malohont na fotkách. T: trvalý Z: Varga Cs.Nagyová E. 11. Prevencia drogových závislostí a kriminality Pri realizácii preventívno výchovných programov sa odporúča spolupracovať odbornými zamestnancami centier výchovnej a psychologickej prevencie pri pedagogických poradniach tak, aby školské preventívne programy mali primeranú odbornú garanciu. - podieľať sa na realizácii úloh národného programu boja proti drogám, využívať spoluprácu so školským koordinátorom prevencie vo všetkých predmetoch - usporiadať prednášky a besedy s lekárom, psychologičkou a príslušníkmi polície na tieto témy, - premietnuť žiakom filmy, pripraviť programy na túto tému podľa možností, - využiť vhodné ponuky pri akciách s touto tematikou, - priebežne monitorovať problémových žiakov, spolupracovať s rodičmi žiakov, s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny T: trvalý Z: Pierzchala J, Barnócky A. K: do konca školského roka 12. Čitateľská a literárna výchova V rámci vyučovania maximálne využívať školskú knižnicu, návštevovať podujatia Mestskej knižnice v Tornali, Realizovať vyučovacie aj mimoškolské aktivity k Mesiacu kníh/apríl/ Organizovať návštevy divadelných a podľa možnoti bábkových predstavení so žiakmi /máj/ Zapájať čím viac žiakov do literárnych a recitačných súťaží, Dni Mihálya Tompu, medzinárodná recitačná súťaž v Kazinczbarciky, pre národnotné menšiny žijúce v zahraničí. V spolupráci s rodičmi, Mestským kultúrnym strediskom v Tornali zorganizovať literárne tvorivé dielne, čitateľské krúžky,divadelné vystúpenia žiakov. Monitorovať a rozvíjať čitateľské zručnosti žiakov formou prezentácií kníh a časopisov v školskej knižnici Spolupracovať s materskými školami v oblasti motivácie a rozvoja čitateľských zručností a umeleckého prednesu. 67

68 na hodinách materinského jazyka venovať zvýšenú pozornosť počúvaniu a čítaniu s porozumením, cieľom skvalitniť vyučovanie na hodinách materinského jazyka sa odporúča využívať detské a mládežnícke časopisy, T: trvalý Z: vyučujúci literatúru Ligártová N.., a Kovács B. K: priebežne 13. Interaktívne vyučovania Naša škola využíva najmodernejšie prezentačné technológie vo vyučovacom procese. Na našej škole máme zaridenú multimediálne učebne vybavené interaktívnou tabuľou.tak vyučovanie sa stáva hrou, učenie zábavou. Je to moderná pomôcka na zefektívnenie vyučovania s dôkladným využitím IKT, je to také elektronické zariadenie, ktoré umožňuje živo-interaktívne pracovať. Výhody interaktívneho vyučovania: Využijeme všetky zdroje informácií - HDD, CD, DVD, Internet... Na interaktívnu tabuľu môžeme premietnuť akýkoľvek obraz z HDD počítača, internetu, tiež multimediálne CD, učivo je možné doplniť videom premietaním priamo na tabuľu... učenie priťahuje pozornosť žiakov. učivo je prezentované naživo - všetko priamo z tabule. vyučovanie sa stane viac "pre oči" a tým je aj lepšie pochopiteľné. Interaktívne tabule spestrujú vyučovanie a pomáhajú premeniť tradičnú školu na modernú 68

69 MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ V súlade so zák. č. 597/2003 o financovaní ZŠ, SŠ a školských zariadení a systémom vzdelávacích poukazov pokračovať v práci krúžkov, prípadne vytvoriť nové podľa záujmu žiakov a priestorových a personálnych možností. Krúžková činnosť žiakov II. stupeň: A szakkör neve: 1. Krúžok malých cestovateľov Bene Csaba 2. Anglický jazyk a konverzácia Juhász Judit 3. Hravá geografia Szásziová Edina 4. Športový krúžok I. Iván László 5. Športový krúžok II. Klobusiczky Gabriella 6. Nemecký jazyk a konverzácia Szabóová Nikola 7. Strelecký krúžok Pierzchala József 8. Matematické hry II. Deákpál Mária 9. Slovenský jazyk a konverzácia Benický Tibor 10. Internetová kaviareň Varga Csaba 11. Pravopisný krúžok z MJ Ligártová Nikoleta 12. Informatika Székesi László I. stupeň: 1. Krúžok ľudových tradícií- Csótóová Eleonóra 2. Detský kútik - Tímár Csilla 3. Rozprávkový svet Horváthová Zuzana 4. Hravá matematika Kissová Šarolta 5. Hrajme sa a spievajme Czigányová Erika 6. Výtvarný krúžok - Pierzchalová Mária 7. Kultúra reči - Bódi Szilvia 8. Čítanie s porozumením I.. - Mészáros Piroska 9. Čítanie s porozumením II. Babúsová Melinda 10. Hravá hudobná výchova Molnárová Zuzana 11. Krúžok kreatívnych detí Okošová Zuzana 12. Čítajme každý deň Czetnerová Hajnalka 69

70 Škola túto možnosť organizovaného voľného času pre žiakov privítala z dôvodov naučiť deti zmysluplne využívať voľný čas, rozvíjať schopnosti detí pod vedením odborníkov, vedúcich krúžkov, prezentovať zručnosti žiakov pri reprezentácii školy ap. Pri súťažiach na I.a II. stupni reagovať na ponuky a využívať spoluprácu s CVČ, MsÚ, ŠPÚ, ZMP na Slovensku, a inými organizáciami. Súťaže a podujatia v rôznych oblastiach rozdeliť, zakomponovať do plánov MZ a PK. Pri organizovaní triednych výletov a exkurzií spolupracovať s rodičmi. V nadväznosti na učebné osnovy vypracovať a zakomponovať do plánov MZ a PK vychádzky a exkurzie. Podľa záujmu, ponúk a profesijnej orientácie žiakov uskutočniť exkurzie s týmto zameraním. Zapojiť do organizácie mimoškolskej činnosti združenie rodičov pri základnej škole. Zabezpečiť spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity. PLÁN CVIČENÍ A KURZOV Ochrana života a zdravia(ožz) pri realizácii vychádzať z učebných osnov Účelové cvičenie 2 x za rok v rozsahu 5 hodín - jesenné - september 2015 zodp.pierzchala J. a tr. uč. - jarné - máj 2016 zodp. Pierzchala J, Mészáros P.a tr. uč. Súčasťou účelového cvičenia je cvičný POŽIARNY POPLACH / 1x v roku /. I. stupeň Didaktické hry v prírode - máj jún 2016, v rozsahu 4 hodín Zodp. Mészáros P. Cvičenia v prírode v rámci telesnej výchovy turistika. Zodp. Székesi L., KlobusiczkyG, Iván L. Plavecký kurz I. stupeň jún 2016 zodp. Babúsová M II. stupeň marec 2016 zodp. Székesi L 70

71 Škola v prírode Len pre žiakov ročníka (podľa požiadaviek rodičov a ponúk ), marec-apríl 2016 zodp. Zást. I.stupňa Usporiadať pre žiakov 5.a 6. ročníka poznávaco-turistický kurz so zameraním na environmentálnu výchovu zodp. Barnócky A., Pierzchala J.. máj 2016 Lyžiarsky kurz pre žiakov II. stupňa -- február 2016, zodp. Pierzchala J. Pierzchalová M. 71

72 PROJEKTY, ALTERNATÍVY A PRIORITY Dlhodobé projekty - Pokračovať v participácii na projekoch: Projekt Digipédia - škola získala : interaktívnu tabuľu s notebookom 20 ks tabletov 2x Wifi router Samsung school softvér. Ppoužívať tablety vo vyučovacom procese ako aj v zaújmovej krúžkovej činnosti. NP: Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy - škola získala didaktické pomôcky na TV NP: Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách - škola získala didaktické pomôcky na vyučovanie AJ 72

73 Základná škola F.K. s VJM je tiež zapojená do dlhodobého projektu : Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí" Zabezpečenie voľnočasovej aktivity žiakov Podpora sociálnej inklúzie MRK - Vzdelávanie pre všetkých dokončené: január 2013 Elektronizácia školského stravovania - vedúca ŠJ Demeterová, Elektronizácia a revitalizácia školskej knižnice 2015/2016 Nagyová E., Kovács B, Ligártová N. 73

74 Otvorená škola 2015/20146 oblasť športu zodpovední: Székesi L. Iván L., Klobusiczky G.,Cselényi Barna, Šanca pre detí podpora intagrovaného vzdelávania detí znevýhodnením zástupcovia riaditeľa so zdravotným Otvorená škola Projekt využitia prostriedkov IKT na komunikáciu škola-žiakrodič-samospráva-verejnosť Imrecze Cs, Varga Cs., Székesi L.,Mészáros Tamás,Szabó Zita, Cselényi B, E-vzdelávanie pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov so zdravotným postihnutím Rozvoj čitateľskej zručností, návykov a gramotnosti u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vytvorením interaktívnej učebne - vedenie školy, a správca IKT 74

75 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov. Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti ( 25 ods. 1 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) - vedenie školy Priority: BABY program súťaž SČK- Székesiová Z. Svetový deň rómov Bešina Andrea, Sánta V, Lesnícke dni Barnócky A. 75

76 Európsky deň jazykov - J. Juhász Skôr ako bude neskoro DROG-STOP - tr. učitelia a výchovný poradca Dopravná výchova v spolupráci s CVČ zástupca riad. Dni maďarskej kultúry - Magyar kultúra napja vyučujúci MJ a Dej. Stredoveká kavalkáda Kucserová T. a Pedagogický projekt ZMP na Slovensku učitelia I. a II. stupňa Deň učiteľov, Deň matiek, Mikuláš, Halloween Vianočný program, Fašiangy, Koncoročný galaprogram, KTO ČO VIE, Festival z príležitosti Dňa detí - učitelia I. a II. stupňa Dni Kazinczyho - zástupcovia I. aii. stupňa Zdravý život, zdravé ovocie Jablčný program - zástupcovia I. aii. Stupňa Mliečný program- DANONE 76

77 Zber papiera, zber gaštanov učitelia I. a II. stupňa -Školské programy - Stretnutie so seniormi, Mikuláš, Vianočný program, Deň matiek, Fašiangy, Karneval, Haloween, Deň detí, Kto čo vie? V oblasti kultúry kultúrne poukazy Škola každoročne pripravuje projekty zamerané na uchovávanie ľudových tradícií a zvykov v regióne formou kultúrnych programov, s maximálnym využitím kultúrnych poukazov. Pozitívny vzťah ku kultúre pestujeme u žiakov prostredníctvom návštevy divadelného predstavenia, návštevy kina, návšteva planetária. Zapájame sa do literárnych a výtvarných súťaží v rámci okresu a širšieho regiónu. Prostredníctvom školských výletov navštevujeme hrady a zámky, jaskyne a múzeá ľudovej kultúry na Slovensku a v zahraničí. Materiálno-technická oblasť Dôležitou podmienkou pri realizácii Štátneho vzdelávacieho programu a Školského vzdelávacieho programu je primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie školy. V ZŠ prebieha vyučovanie v dvoch objektoch, ktoré sa nachádzajú v jednom areáli. Výchovno-vzdelávací proces sa realizuje v 35 kmeňových tried. V budove B (stará budova) prebieha vyučovanie pre I. stupeň, kde sa nachádza 8 kmeňových tried, žiacka knižnica, odborná učebňa IKT a kabinety.v budove A (hlavná budova) sú triedy obsadené žiakmi 1..A, 1.B, 2.A, 2.C,4.B triedy a a žiakmi 5 - až 9. ročníkov v 27 kmeňových tried. Priebežne sa vykonávajú a realizujú menšie stavebné práce na udržiavanie dobrého stvu budovy z rozpočtovej kapitoly školy. Najvýraznejšie zmeny nastali v rámci projektu "Regionálny operačný program na Rekonštrukciu budovy ZŠ F.K s VJM počas rekonštrukcie budovy z fondov EU, v roku 2011 V šk. r. 2012/2013 boli ukončené v spolupráci so zriaďovateľom rekonštrukčné práce na kotolni, ktorá bola v havarijnom stave. Bola dodaná nová technológia kotolne, ktorá podľa očakávania priniesla 20% úsporu energie. Zrekonštruovaná kotolňa bola odovzdaná do prevádzky 1. októbra Koncom školského roku 2013/2014 /a cez letné prázdniny / bola rekonštruovaná a obnovená školská kuchyňa, predovšetkým rekonštrukcia splaškovej a tukovej kanalizácie, výmena vybavenosti a technológie, pričom bol nakúpenýaj nerezový nábytok. Počas letných prázdnin v r boli vykonané menšie opravy z dôvodu havarijného stavu, hygienických potrieb a zabezpečenia bezpečnosti žiakov / maľovanie, oprava stien a dverí, oprava hygienických zariadení/. 77

78 V spolupráci so zriaďovateľom bola realizovaná stavba pevného - betonového oplotenia základnej školy z dôvodu, že v objekte školy často dochádzalo k drobným krádežiam, ako aj vstupu nepovolených osôb do objektu. Stavba bola realizovaná v dĺžke 550 metrov vrátane vstupných brán do objektu a úpravy terénu. Po spracovaní projektovej dokumentácie, geodetických úkonov a verejného obstarávania - práce realizovala firma Gemer-Plot s.r.o za dozoru odboru výstavby MsÚ. Vzhľadom na havarijný stav v telocvični ZŠ bola vypracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu podlahy telocvične, elektroinštalácie a na opravu obloženia a stropu. Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov riešenia havarijného stavu bola podaná na príslušný úrad odboru školstva Obvodného úradu v Banskej Bystrici. Na základe príslušných materiálov a dokumentácie boli ZŠ pridelené finančné prostriedky vo výške ,-eur. Prostredníctvom elektronického kontraktačného systému stavebná firma Ondreja Molnára- STAVOSERVIS v súčasnosti realizuje stavbu podľa uzatvorenej zmluvy. V súčasnosti prebiehajú úkony a opatrenia v súvislosti s výstavbou multifunkčného ihriska v objekte školy v spolupráci so zriaďovateľom, pričom ide o výstavbu športového ihriska s rozmermi 33x18metrov. Predpokladaný objem získanej štátnej podpory je ,-eur. Okrem uvedených závažných opatrení v materiálno-technickej oblasti počas školských prázdnin sme pokračovali v postupnom vytváraní podmienok pre vybudovania odborných učební fyziky a chémie hlavne v stavebnej oblasti, ktoré obsahovali vybudovanie priečky, menších murárskych, maliarskych prác a elektroinštalačných prác z vlastných finančných prostriedkov a to čo najúspornejším spôsobom. Didaktickú techniku, učebné pomôcky, učebnice,, informačnú a komunikačnú techniku, doplnkovú literatúru potrebné pri výučbe v prevažnej miere zabezpečujeme z rozpočtových položiek, ako aj z mimorozpočtového fondu- z rôzných projektov a za finančej podpory rodičovského združenia pri ZŠ. 78

79 ČO PONÚKAME? Práca s talentovanými ďetmi Rozvoj talentovaných detí zabezpečujeme individuálnym prístupom, zážitkovým projektovým učením, prostredníctvom záujmových činností, prípravou žiakov na olympiády a predmetové súťaže, v ktorých si môžu overiť svoje schopnosti a zručnosti. O výsledkoch práce svedčia bohaté úspechy talentovaných detí od okresných až po euroregionálne kolá súťaží. Od nového školského roku začíname aj pozitívnu integráciu, na základe psychologického vyšetrenia mimoriadne nadaným žiakom sa venujeme podľa individuálne vypracovaného učebného plánu. Integrované vzdelávanie Deti s vývojovou poruchou učenia a handicapované deti z dôvodu zdravotného postihnutia potrebujú špeciálny prístup a pomoc pri procesoch učenia. V tejto oblasti ešte nemáme veľké skúsenosti, iba druhý rok pokračujeme v integrácii žiakov a poskytujeme odbornú pomoc zo strany školského špeciálneho pedagóga a psychológa a skúsených pedagógov. Integrovaní žiaci pracujú podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, ktorý je prispôsobený vývojovej poruche dieťaťa. Pre všetkých žiakov ponúkame: - spoluprácu s externým psychológom, logopédom, špecialnym pedagógom,asistentom učiteľa, - spoluprácu s výchovným poradcom - možnosť pracovať s počítačmi na vyučovaní - medzinárodné projekty a projekty zamerané na využívanie počítačov, na životné prostredie, zdravý životný štýl a regionálne dejiny, jazykové projekty - primerane dobre vybavenú telocvičňu a posilňovňu - výučbu cudzích jazykov (anglický, nemecký, ruský) formou konverzácií a s využívaním počítačov a jazykových konverzačných programov v jazykovom laboratóriu - krúžkovú činnosť - školský klub detí - zdravé stravovanie sa v školskej jedálni-školský bufet 79

80 Na I. stupni ponúkame: - - výučbu informatiky od 2. ročníka - projektové a kooperatívne vyučovanie - školu hrou riešenie úloh pomocou počítača a internetu - 0. ročník príprava na vstup do 1. ročníka - vyučovanie pomocou výukových programov - environmentálnu výchovu - spoluprácu s materskými školami - zážitkové vyučovanie - individuálne i kolektívne športové súťaže - exkurzie, školy v prírode na Slovensku, školské výlety Na II. stupni ponúkame: - triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a s podporou informačno-komunikačných technológií - triedy s rozšíreným vyučovaním prírodovedných predmetov s podporou informačnokomunikačných technológií a so zameraním na informatiku - jazykové triedy s vyučovaním 2 cudzích jazykov od 6. ročníka - projektové, kooperatívne a programové vyučovanie - využívanie počítačovej techniky a počítačov na rôznych predmetoch - prípravu na monitor a prijímacie pohovory pre žiakov 9. ročníka - predmetové súťaže a olympiády - individuálne i kolektívne športové súťaže - spoluprácu so strednými školami - exkurzie, školské a tematické výlety, plavecký kurz,-doučovanie z predmetov pre slaboprospievajúcich žiakov, 80

81 VÝCHOVNÉ PORADENSTVO spolupráca s vyučujúcimi v práci s integrovanými žiakmi, žiakmi s poruchami učenia,správania, s talentovanými a nadanými žiakmi spolupraca s Rómskym vzdelávacím, informačným,poradenským a dokumentačným centrom (ROCEPO) Prešov s celoslovenskou pôsobnosťou a využívaním vo výchovno-vzdelávacom procese ním vydávané a distribuované publikácie pri výchove a vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ( rómskeho pôvodu) spolupráca s tr. učiteľmi, lekármi činnosť so žiakmi pri usmerňovaní k voľbe povolania sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odborných pracovníkov spolupráca s rodinou spolupráca s CPP ako metodickým orgánom, Centrom špec. pedag. poradne spolupráca s logopedom práca so žiakmi končiacimi ZŠ sprostredkovanie prepojenia školy s odbornými inštitúciami pri zabezpečovaní úloh výchovného poradenstva a ďalšie V oblasti výchovného poradenstva a profesijnej orientácie zabezpečiť pre rodičov a žiakov 8. a 9. ročníka poradenskú službu, informačný servis s možnosťou konzultácií s výchovným poradcom. Zabezpečiť: - vypracovanie plánu činnosti výchovného poradcu - evidencia žiakov končiacich ročníkov - zber údajov T : september 2015 Z : VP - oboznámenie žiakov a rodičov o možnostiach výberu SŠ - uskutočniť rodičovské združenie žiakov 9.ročníka T: október 2015 Z: VP - profilujúce predmety na stredných a odborných školách - exkurzia v stredných školách v regióne a v blízkom okolí 81

82 - beseda so žiakmi 9. ročníka - individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi T: november 2015 Z: VP - neadaptívne spôsoby správania - Testovanie žiakov 5. ročníka Testovanie sa uskutoční 25. novembra 2015 (streda) - sledovanie aktuálnych záujmov žiakov - spolupráca VP s vedením školy T: december 2015 Z: VP - zber aktuálnych informácií - adaptácia v 5. ročníku T: január 2016 Z: VP - príprava prihlášok na SŠ - zaslanie prihlášok na SŠ, kde je potrebné vykonať talentové skúšky - vyhodnotenie činnosti za I. polrok T: február 2016 Z: VP - spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou - konzultácia s logopédom - odovzdávanie prihlášok na ostatné SŠ T: marec 2016 Z: VP - informácie o prijímacich skúškach - starostlivosť o žiakov s poruchami správania - Talentové skúšky od T: apríl 2016 Z: VP - rozmiestnenie žiakov 9. ročníka - Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ dňa / streda/ Testovanie_ Náhradný termín Testovanie_ bude sa konať dňa /utorok/ - T: máj 2016 Z: VP 1. kolo prijímacích skúšok

83 - 2. kolo prijímacích skúšok umiestnenie neprijatých žiakov - hodnotenie výsledkov : Celoslovenské testovanie žiakov deviatych ročníkov ZŠ: Testovanie_ T: jún 2016 Z: VP - vyhodnotenie činnosti VP - zistenie predbežného záujmu o SŠ Riaditeľstvo školy vytvára výchovnému poradcovi adekvátne podmienky na prácu: a) zabezpečiť kabinet výchovného poradenstva na škole (kde výchovný poradca poskytuje konzultácie a odbornú pomoc žiakom, rodičom, učiteľom, atď.) vrátane vybavenia počítačom s tlačiarňou a napojením na Internet b) stanoviť poradensko-konzultačný deň výchovného poradcu, podľa možnosti bez vyučovacej povinnosti c) suplovaním poverovať po konzultácii s výchovným poradcom d) nepoverovať výchovného poradcu vykonávaním pedagogického dozoru e) vytvoriť výchovnému poradcovi priestor na odborné a informačné vystúpenia na pedagogickej rade a priestor na metodickú činnosť f) zabezpečiť osobný kontakt výchovného poradcu a rodičov na rodičovských združeniach g) zabezpečiť priame vstupy výchovného poradcu do všetkých tried školy h) v oblasti profesionálnej orientácie sa zamerať odbornú poradenskú činnosť i) profesionalizácia výchovného poradcu je podmienkou na vykonávanie tejto funkcie a vedenie školy je povinné mu ju zabezpečovať a umožňovať (priebežné vzdelávanie a špecializačné inovačné štúdium v metodicko-pedagogických centrách, postgraduálne štúdium na vysokých školách, kurzy, semináre, aktívy atď.). 83

84 Výchovný poradca úzko spolupracuje s ostatnými členmi pedagogického zboru, najmä s triednymi učiteľmi, so školským psychológom, školským lekárom, školským špeciálnym pedagógom, s koordinátorom prevencie, s príslušným školským nariadením poradenstva a prevencie, s úradmi práce, so sociálnymi partnermi školy, s rodičmi žiakov, zamestnávateľskými a zamestnaneckými organizáciami a záujmovými občianskymi organizáciami, sleduje a skúma miestne a regionálne potreby odbornej praxe, vývoj zamestnanosti a uplatňovanie sa absolventov v praxi. Výchovný poradca získava metodickú pomoc a informačný servis v inštitúciách: Centrum pedagogicko-psychologické poradne,centrum špeciálno-pedagogické poradne, metodicko-pedagogické centrá, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (Metodicko-výskumný kabinet pre výchovné a psychologické poradenstvo a prevenciu), školské výpočtové strediská a iné inštitúcie participujúce na výchove a vzdelávaní. 84

85 ĎALŠIE VZDELÁVANIE PRACOVNÍKOV 1. MPC pokračuje v realizácii národných projektov Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov a Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania. 2. ŠIOV zabezpečuje aktivity na získavanie, zdokonaľovanie a rozširovanie profesijných kompetencií potrebných na výkon pedagogickej praxe a odbornej činnosti pre jednotlivé skupiny učebných a študijných odborov. Organizuje odborné vzdelávanie učiteľov cvičných firiem. 3. ŠIOV realizuje aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných a stredných škôl prostredníctvom národného projektu Vzdelávanie učiteťov v súvislosti s tvorbou ŠkVP. Informácie sú zverejnené na 4.VÚDP ap zverejňuje ponuky ďalšieho vzdelávania pre pedagogických a odborných zamestnancov rezortu školstva na 5. V školskom roku 2012/2013 pokračuje kontinuálne vzdelávanie Metóda CLIL vo vyučovaní všeobecno-vzdelávacích predmetov v základnej škole. Profesijný rozvoj Profesijný rozvoj je proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikácie a profesijných kompetencií v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami, spoločenskými potrebami a požiadavkami na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. Profesijný rozvoj sa v kariérovom systéme uskutočňuje prostredníctvom a) kontinuálneho vzdelávania, b) tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odborných činností, c) sebavzdelávania. Profesijný štandard v nadväznosti na kvalifikačný predpoklad vymedzuje súbor profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo štandardný výkon odbornej činnosti pre kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca alebo kategóriu odborného zamestnanca zaradeného na príslušný kariérový stupeň a na kariérovú pozíciu. Profesijný štandard začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca je záväzný pri vypracovaní štátnych vzdelávacích programov príslušných odborov vzdelávania a pri hodnotení obsahu a profilu absolventa študijného programu.. Profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov po dohode s ministerstvom vydáva a zverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a na svojej internetovej stránke príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti škola alebo školské zariadenie patrí. 85

86 Kariérový systém Kariérový systém je súbor pravidiel ustanovených na zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca do kariérového stupňa a na kariérovú pozíciu. Kariérový stupeň Kariérový stupeň vyjadruje mieru preukázaného osvojenia si profesijných kompetencií a náročnosť vykonávania pedagogickej činnosti pedagogickým zamestnancom a náročnosť vykonávania odbornej činnosti odborným zamestnancom. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec bez rozdielu dosiahnutého stupňa požadovaného vzdelania, ak tento zákon neustanovuje inak, sa zaradí do týchto kariérových stupňov a) začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec, b) samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, c) pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, d) pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa začínajúci pedagogický zamestnanec alebo začínajúci odborný zamestnanec pri nástupe do a) prvého pracovného pomeru, v ktorom bude vykonávať pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť, alebo b) pracovného pomeru s iným zamestnávateľom po neúspešnom ukončení adaptačného vzdelávania pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca u predchádzajúceho zamestnávateľa. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec alebo samostatný odborný zamestnanec, a a) úspešne ukončil adaptačné vzdelávanie, b) vykonal prvú atestáciu pre inú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca ako tú, v ktorej je zaradený, c) vykonal prvú atestáciu pre iný stupeň požadovaného vzdelania pre príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, v ktorej je zaradený, alebo d) vykonával pedagogickú prax v rozsahu najmenej dva roky v škole obdobného druhu a typu v zahraničí alebo na vysokej škole. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec sa zaradí do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ak vykonal a) prvú atestáciu pre príslušný stupeň požadovaného vzdelania a príslušnú kategóriu pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, do ktorej je zaradený, alebo b) druhú atestáciu pre inú kategóriu ako tú, v ktorej je zaradený. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí pedagogický zamestnanec alebo odborný 86

87 zamestnanec, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a vykonal druhú atestáciu pre príslušnú kategóriu, do ktorej je zaradený. Do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj pedagogický zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov pedagogickej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho pedagogickej činnosti. Do kariérového stupňa odborný zamestnanec s druhou atestáciou sa zaradí aj odborný zamestnanec, ktorý má najmenej šesť rokov odbornej praxe a získal tretí stupeň vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom jeho odbornej činnosti. Po zaradení pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca do príslušného kariérového stupňa mu zamestnávateľ prizná mzdu alebo plat podľa osobitného predpisu. Ak pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť v dvoch kategóriách dopĺňaním si základného úväzku, absolvuje kontinuálne vzdelávanie pre kategóriu, do ktorej je zaradený. Pedagogického asistenta a zahraničného lektora možno zaradiť najvyššie do kariérového stupňa samostatný pedagogický zamestnanec. Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec Začínajúci pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a začínajúci odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť pod dohľadom uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca. V škole alebo v školskom zariadení, v ktorom nie je pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou, uvádzanie začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca zabezpečí riaditeľ po dohode s riaditeľom inej školy alebo s riaditeľom iného školského zariadenia, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou alebo druhou atestáciou. Začínajúci pedagogický zamestnanec a začínajúci odborný zamestnanec je povinný absolvovať adaptačné vzdelávanie a úspešne ho ukončiť najneskôr do dvoch rokov od vzniku pracovného pomeru, v ktorom vykonáva pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť; v osobitných prípadoch, najmä z dôvodu materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo dočasnej pracovnej neschopnosti trvajúcej dlhšie ako 90 kalendárnych dní, riaditeľ lehotu predĺži. Začínajúci pedagogický zamestnanec môže vykonávať špecializovanú činnosť triedneho učiteľa najviac v jednej triede. Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec Samostatný pedagogický zamestnanec vykonáva pedagogickú činnosť a samostatný odborný zamestnanec vykonáva odbornú činnosť samostatne. Samostatný pedagogický zamestnanec a samostatný odborný zamestnanec môže vykonávať špecializované činnosti podľa 33 okrem činností uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca. Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou 87

88 Pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou a odborný zamestnanec s prvou atestáciou je spôsobilý vykonávať činnosti podľa 29 a činnosť a) uvádzajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúceho odborného zamestnanca, b) pedagogického zamestnanca cvičnej školy alebo cvičného školského zariadenia, c) vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca, d) učiteľa kontinuálneho vzdelávania, ak pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť vykonával najmenej sedem rokov, e) člena skúšobnej komisie pre ukončenie adaptačného vzdelávania, f) člena skúšobnej komisie pre prvú atestáciu. Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou Pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou a odborný zamestnanec s druhou atestáciou je spôsobilý vykonávať činnosti podľa 29 a 30 a činnosť a) odborného garanta programu kontinuálneho vzdelávania, b) člena skúšobnej komisie pre druhú atestáciu, c) delegovaného člena medzinárodných expertných komisií a národných expertných komisií, d) prieskumno-analytickú činnosť týkajúcu sa poznania a vedúcu k zlepšeniu stavu vzdelávania a výchovy a odbornej činnosti. 32 Kariérová pozícia Kariérová pozícia vyjadruje funkčné zaradenie pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca na výkon špecializovaných činností alebo riadiacich činností, ktoré vyžadujú získanie a uplatoňvanie príslušných profesijných kompetencií. Kariérové pozície sú: a) pedagogický zamestnanec špecialista alebo odborný zamestnanec špecialista, b) vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec. Štruktúru kariérových pozícií v škole alebo v školskom zariadení určí riaditeľ vo vnútornom predpise po prerokovaní v pedagogickej rade a po prerokovaní so zriaďovateľom. Pedagogický zamestnanec špecialista a odborný zamestnanec špecialista Špecializované činnosti a riadiace činnosti vykonáva pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec súčasne s výkonom pedagogickej činnosti príslušnej kategórie alebo podkategórie pedagogických zamestnancov a výkonom odborných činností príslušnej kategórie odborných zamestnancov. Pedagogickým zamestnancom špecialistom je a) triedny učiteľ, b) výchovný poradca, c) kariérový poradca, d) uvádzajúci pedagogický zamestnanec, e) vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, f) koordinátor informatizácie, g) iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa 32ods. 3, napríklad poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, 88

89 špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Činnosť pedagogického zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a b) má ukončené adaptačné vzdelávanie, ak tento zákon neustanovuje inak. Výkon špecializovanej činnosti triedneho učiteľa môže vykonávať aj pedagogický zamestnanec, ktorý nemá ukončené adaptačné vzdelávanie. Triedny učiteľ v príslušnej triede alebo triedach vyučuje, zodpovedá za vedenie príslušnej pedagogickej dokumentácie týkajúcej sa dieťaťa alebo žiaka a triedy, utváranie podmienok na rozvoj pozitívnych sociálnych väzieb medzi deťmi navzájom, medzi žiakmi navzájom, medzi deťmi, žiakmi a zamestnancami školy; spolupracuje so zákonným zástupcom a ostatnými pedagogickými zamestnancami a odbornými zamestnancami školy; poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom poradenstvo Činnosť triedneho učiteľa vykonáva pedagogický zamestnanec spravidla v jednej triede; v dvoch a viacerých triedach len v osobitných prípadoch, najmä ak z odborných alebo organizačných dôvodov nemožno výkonom tejto činnosti poveriť iného pedagogického zamestnanca. Výchovný poradca zabezpečuje a podieľa sa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultčaných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Činnosti výchovného poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec. Kariérový poradca vykonáva činnosti v oblasti prípravy žiakov na ich vstup na trh práce. Činnosti kariérového poradcu môže vykonávať aj odborný zamestnanec. Uvádzajúci pedagogický zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca; na účely ukonečnia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného pedagogického zamestnanca. Vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru koordinuje, hodnotí a zodpovedá za prípravu pedagogickej dokumentácie podľa osobitného predpisu v zverenej oblasti plnenia školského vzdelávacieho programu, podieľa sa na organizovaní rozvoja profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a vykonáva projektovú, poradenskú a hodnotiacu činnosť zameranú na kvalitu výchovy a vzdelávania. Koordinátor informatizácie zabezpečuje poradenstvo v oblasti informatizácie a koordinuje používanie informačných a komunikačných technológií vo výchovnovzdelávacom procese. Môže zabezpečovať aj chod a údržbu informačného systému, ak zamestnávateľ nemá tieto činnosti zabezpečené iným spôsobom. Činnosti koordinátora informatizácie môže vykonávať aj iný zamestnanec určený zamestnávateľom. Odborným zamestnancom špecialistom je a) uvádzajúci odborný zamestnanec, 89

90 b) supervízor, c) iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom podľa 32 ods. 3, napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca, kariérový poradca. Činnosť odborného zamestnanca špecialistu môže vykonávať ten, kto a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon odbornej činnosti a b) má ukončené adaptačné vzdelávanie. Uvádzajúci odborný zamestnanec koordinuje a zodpovedá za priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca; na účely ukončenia adaptačného vzdelávania hodnotí mieru osvojenia si profesijných kompetencií samostatného odborného zamestnanca. Supervízor koordinuje a odborne dohliada na úroveň jednotlivých odborných činností podľa 4 a podieľa sa na kontinuálnom vzdelávaní a inom zvyšovaní profesijnýchástupcom pedagogické kompetencií odborných zamestnancov škôl a školských zariadení. Vedúci pedagogický zamestnanec a vedúci odborný zamestnanec Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je a) riaditeľ, b) zástupca riaditeľa, c) hlavný majster odbornej výchovy, d) vedúci vychovávateľ, e) vedúci odborného útvaru, f) ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Činnosť vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca môže vykonávať ten, kto a) spĺňa kvalifikačné predpoklady na výkon pedagogickej činnosti alebo na výkon odbornej činnosti podľa tohto zákona v príslušnej kategórii alebo podkategórii, b) vykonal prvú atestáciu, c) spĺňa podmienku dĺžky výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, ak tak ustanovuje osobitný predpis, d) najneskôr do troch rokov od ustanovenia do kariérovej pozície vedúceho pedagogického zamestnanca alebo vedúceho odborného zamestnanca ukončí funkčné vzdelávanie. Funkčné vzdelávanie podľa odseku 2 písm. d) platí najdlhšie sedem rokov od jeho ukončenia. Jeho platnosť sa predlžuje po každom absolvovaní funkčného inovačného vzdelávania, ktoré bude ukončené pred uplynutím doby platnosti funkčného vzdelávania. Platnosť funkčného inovačného vzdelávania je päť rokov od jeho ukončenia. Ak vedúci pedagogický zamestnanec alebo vedúci odborný zamestnanec nesplní podmienky podľa odseku 2 písm. d) a odseku 3, zriaďovateľ postupuje podľa osobitného predpisu. Činnosti a povinnosti vedúceho pedagogického zamestnanca a vedúceho odborného zamestnanca upravuje osobitný predpis. Kontiunálne vzdelávanie Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, 90

91 zdokonaľovania, rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca potrebných na výkon pedagogickej činnosti a na výkon odbornej činnosti. Poskytovateľom môže byť škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu, b) vysoká škola, c) organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania, d) vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu, e) cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie. Absolvovaním kontinuálneho vzdelávania pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec splní požiadavky na zaradenie do príslušného kariérového stupňa alebo kariérovej pozície, aktualizuje alebo inovuje svoje profesijné kompetencie. Druhy kontinuálneho vzdelávania sú: - adaptačné vzdelávanie, - aktualizačné vzdelávanie, - inovačné vzdelávanie, - špecializačné vzdelávanie, - funkčné vzdelávanie, - kvalifikačné vzdelávanie. Poskytovateľ vydá pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi po úspešnom ukončení programu kontinuálneho vzdelávania osvedčenie o ukončení kontinuálneho vzdelávania. Riaditeľ zodpovedá za kontinuálne vzdelávanie, ktoré koordinuje podľa ročného plánu kontinuálneho vzdelávania vyplývajúceho z cieľov výchovy a vzdelávania alebo z cieľov výchovno-poradenskej a terapeuticko-výchovnej činnosti školy alebo školského zariadenia. Ročný plán kontinuálneho vzdelávania riaditeľ vydá po vyjadrení zriaďovateľa. Adaptačné vzdelávanie Cieľom adaptačného vzdelávania začínajúceho pedagogického zamestnanca a začínajúceho odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nemožno získať absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom požadovaný stupeň vzdelania. Adaptačné vzdelávanie sa uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu adaptačného vzdelávania vypracovaného zamestnávateľom podľa rámcového programu adaptačného vzdelávania, ktorý vydá ministerstvo. Poskytovateľom vzdelávania je škola alebo školské zariadenie, s ktorým má pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec uzatvorený pracovný pomer. Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje záverečným pohovorom a otvorenou hodinou, 91

92 ktorú predvedie pedagogický zamestnanec, alebo odborným výkonom, ktorý predvedie odborný zamestnanec. Adaptačné vzdelávanie sa ukončuje pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedom skúšobnej komisie je riaditeľ, ktorý vymenúva ostatných členov skúšobnej komisie. O ukončení adaptačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol, ktorý podpíše predseda skúšobnej komisie a ďalší členovia skúšobnej komisie a pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec. Špecializačné vzdelávanie Cieľom špecializačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon špecializovaných činností. Špecializačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. O ukončení špecializačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom skúšobnej komisie a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Funkčné vzdelávanie Cieľom funkčného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na výkon riadiacich činností. Funkčné vzdelávanie poskytuje a) organizácia kontinuálneho vzdelávania zriadená ministerstvom, b) vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu; funkčné vzdelávanie pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov cirkevných škôl alebo cirkevných školských zariadení môže zabezpečovať aj cirkev alebo náboženská spoločnosť, c) vysoká škola. Funkčné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. O ukončení funkčného vzdelávania sa vyhotovuje protokol podpísaný predsedom a ostatnými členmi skúšobnej komisie. Aktualizačné vzdelávanie Cieľom aktualizačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je udržanie si profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti, alebo príprava na vykonanie atestácie podľa 50. Aktualizačné vzdelávanie možno ukončiť záverečnou prezentáciou pred účastníkmi a 92

93 lektorom aktualizačného vzdelávania alebo záverečnou prezentáciou pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Ak ide o záverečnú prezentáciu pred skúšobnou komisiou, predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. O ukončení aktualizačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Inovačné vzdelávanie Cieľom inovačného vzdelávania pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca je zdokonaľovanie profesijných kompetencií potrebných na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Inovačné vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou a pohovorom pred trojčlennou skúšobnou komisiou. Predsedu skúšobnej komisie a jej ďalších členov vymenúva štatutárny orgán poskytovateľa. Kvalifikačné vzdelávanie Cieľom kvalifikačného vzdelávania pedagogického zamestnanca je získanie profesijných kompetencií potrebných na splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu Kvalifikačné vzdelávanie sa ukončuje obhajobou písomnej záverečnej práce a záverečnou skúškou pred päťčlennou skúšobnou komisiou. O ukončení kvalifikačného vzdelávania sa vyhotovuje protokol. Kreditový systém Kreditový systém je súbor pravidiel ustanovených pre priznávanie a platnosť kreditov. Kredity sa priraďujú k jednotlivým programom kontinuálneho vzdelávania alebo k činnostiam podľa 47 ods. 2. Počet priznaných kreditov zohľadňuje rozsah a náročnosť absolvovaného programu kontinuálneho vzdelávania, autorstvo alebo mieru spoluautorstva schválených učebníc, učebných textov, pracovných zošitov, odporúčaných učebných pomôcok alebo iných merateľných tvorivých aktivít súvisiacich s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec je povinný na účely priznania kreditového príplatku alebo vykonania atestácie získať počet kreditov ustanovený osobitným predpisom. Doba platnosti priznaného kreditu je najviac sedem rokov od jeho priznania; zo závažných dôvodov, najmä čerpania materskej dovolenky, rodičovskej dovolenky alebo práceneschopnosti trvajúcej dlhšie ako šesť mesiacov nepretržite, môže zamestnávateľ na základe písomnej žiadosti zamestnanca túto dobu predĺžiť najviac o tri roky. 93

94 Získavanie kreditov a pravidlá prideľovania kreditov Získavanie kreditov Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec získa kredity za - absolvované akreditované programy kontinuálneho vzdelávania podľa 35, podkategóriu alebo kariérovú pozíciu a za absolvované akreditované programy kvalifikačného vzdelávania podľa 8. - profesijné kompetencie získané výkonom pedagogickej činnosti, výkonom odbornej činnosti alebo sebavzdelávaním, ktoré boli overené v predpísanej forme ukončenia akreditovaného programu kontinuálneho vzdelávania podľa 35 ods Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi možno priznať podľa odseku 2 najviac 30 kreditov za sedem rokov na účely vyplácania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu. Kredity možno získavať aj pri prerušení výkonu pedagogickej činnosti alebo prerušení výkonu odbornej činnosti - z dôvodu materskej dovolenky alebo rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva, Pravidlá prideľovania kreditov Počet kreditov pridelených akreditovanému programu kontinuálneho vzdelávania zohľadňuje jeho rozsah, náročnosť a spôsob jeho ukončovania. Atestácia Na účely tohto zákona je atestácia overenie získaných kompetencií vymedzených profesijným štandardom pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca a príslušnú kategóriu odborného zamestnanca, ktorí ich získali kontinuálnym vzdelávaním, sebavzdelávaním a výkonom pedagogickej činnosti alebo výkonom odborných činností. Pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec, ktorý má prerušenú pedagogickú činnosť alebo odbornú činnosť z dôvodu materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, prechodu na výkon odborných činností územnej samosprávy na úseku školstva alebo prechodu na výkon štátnej služby v orgánoch štátnej správy na úseku školstva a z iného dôvodu po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom, môže vykonať prvú atestáciu a druhú atestáciu. Druhú atestáciu môže vykonať len pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou, ktorý získal najmenej požadované vysokoškolské vzdelanie 94

95 druhého stupňa. Učitelia kontinuálneho vzdelávania vykonávajú druhú atestáciu podľa tohto zákona pred atestačnou komisiou zriadenou vysokou školou. Vykonávanie atestácie O vykonanie atestácie sa môže uchádzať pedagogický zamestnanec, odborný zamestnanec a zamestnanec podľa 46 ods. 5, ktorý získal 30 kreditov a absolvoval prípravné atestačné vzdelávanie v rozsahu 60 hodín alebo ktorý získal 60 kreditov. Po úspešnom vykonaní atestácie strácajú takto uplatnené kredity platnosť na účely priznania kreditového príplatku podľa osobitného predpisu. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec predkladá žiadosť o vykonanie atestácie, ktorá obsahuje a) titul, meno, priezvisko a rodné priezvisko, b) dátum a miesto narodenia, c) adresu trvalého pobytu, d) zaradenie do kategórie alebo podkategórie, e) stupeň dosiahnutého vzdelania, f) získaný počet kreditov podľa odseku 1, g) názov atestačnej práce, h) dve vyhotovenia atestačnej práce, i) formu vykonania atestačnej skúšky, j) úradne overený doklad o vykonaní prvej atestácie, ak sa uchádza o vykonanie druhej atestácie, k) dátum, miesto a podpis pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca, l) odtlačok pečiatky a podpis riaditeľa, ktorým sa potvrdzuje správnosť uvedených údajov v žiadosti; ak žiadosť predkladá riaditeľ, odtlačok pečiatky a podpis zriaďovateľa. Atestačná komisia Atestačné komisie sa zriaďujú pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov osobitne na vykonanie prvej atestácie a osobitne na vykonanie druhej atestácie. Atestačná komisia je päťčlenná vrátane jej predsedu. Predseda atestačnej komisie nie je zamestnancom organizácie podľa 49 ods. 3, na ktorej sa atestačná skúška vykonáva, a vymenúva ho ministerstvo. Za zabezpečenie podmienok na vykonanie atestácií zodpovedá štatutárny zástupca organizácie podľa 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektor vysokej školy. Za riadny priebeh atestácií zodpovedá štatutárnemu zástupcovi organizácie podľa 49 ods. 3 písm. a) a b) alebo rektorovi vysokej školy predseda atestačnej komisie. Členom atestačnej komisie pre prvú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy najmenej s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa získaným v príslušnom študijnom odbore alebo pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s prvou atestáciou alebo druhou atestáciou minimálne s piatimi rokmi výkonu pedagogickej činnosti alebo piatimi rokmi výkonu odbornej činnosti v kategórii, pre ktorú je atestačná komisia zriadená. 95

96 Členom atestačnej komisie pre druhú atestáciu môže byť učiteľ vysokej školy s vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa získaným v príslušnom študijnom odbore alebo pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec s druhou atestáciou minimálne s desiatimi rokmi výkonu pedagogickej činnosti alebo desiatimi rokmi výkonu odbornej činnosti v kategórii pre ktorú je atestačná komisia zriadená. Hodnotenie pedagogicého zamestnanca a odborného zamestnanca Výsledky, kvalitu a náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, mieru osvojenia si a využívania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov hodnotí uvádzajúci pedagogický zamestnanec začínajúceho pedagogického zamestnanca alebo uvádzajúci odborný zamestnanec začínajúceho odborného zamestnanca priebežne a na konci adaptačného obdobia, priamy nadriadený podriadeného jedenkrát ročne najneskôr do konca školského roka. O hodnotení sa vyhotovuje písomný záznam. Hodnotenie podľa odseku 1 je podkladom na a) rozhodnutie riaditeľa o ukončení adaptačného vzdelávania, b) vypracovanie plánu kontinuálneho vzdelávania, c) odmeňovanie. Zamestnávateľ rozpracuje zásady hodnotenia pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v pracovnom poriadku. Starostlivosť o pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, jeho ochrana a morálne oceňovanie Ak tento zákon neustanovuje inak, zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi preukázané náklady súvisiace s rekondičným pobytom alebo liečebným pobytom v rámci kúpeľnej starostlivosti v trvaní a) desať pracovných dní po pätnástich rokoch súvislého výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti, b) päť pracovných dní po každých ďalších piatich rokoch súvislého výkonu pedagogickej činnosti alebo výkonu odbornej činnosti. Súvislým výkonom pedagogickej činnosti alebo súvislým výkonom odbornej činnosti sa rozumie nepretržitý výkon tejto činnosti u všetkých zamestnávateľov. Zamestnávateľ je povinný uhradiť náklady podľa odseku 1 písm. a) zamestnancovi len do sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a podľa odseku 1 písm. b) len do sumy 50% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu. Za náklady súvisiace s rekondičným pobytom alebo liečebným pobytom podľa odseku 1 sa považujú preukázané cestovné náklady a preukázané náklady za pobyt v rozsahu podľa odseku 1. Zamestnávateľ uhradí pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi a) jedenkrát ročne preukázanú hodnotu vakcíny proti chrípke, najviac vo výške 5% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa 96

97 zamestnanca, b) 75% preukázanej hodnoty vakcíny proti hepatitíde typu A a B, najviac v sume životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu, ak ju neuhrádza zdravotná poisťovňa zamestnanca. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi patrí pracovné voľno s náhradou funkčného platu v rozsahu a) päť pracovných dní v kalendárnom roku na účasť na kontinuálnom vzdelávaní podľa tohto zákona, b) ďalších päť pracovných dní na prípravu a vykonanie prvej atestácie alebo druhej atestácie. Ak trvá pracovný pomer pedagogického zamestnanca len v období školského vyučovania, vzniká mu za každý kalendárny mesiac trvania pracovného pomeru nárok na pol dňa pracovného voľna Pracovné voľno podľa odseku 1 čerpá pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec za podmienok určených riaditeľom. Dobu čerpania pracovného voľna určuje riaditeľ spravidla na dobu, keď je obmedzená alebo prerušená prevádzka školy alebo školského zariadenia. Riaditeľ zabezpečí pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v pracovnom čase preventívne psychologické poradenstvo najmenej jedenkrát ročne a umožní im absolvovať tréning zameraný na predchádzanie a zvládanie agresivity, na sebapoznanie a riešenie konfliktov. Morálne oceňovanie Minister môže udeliť pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančným darom alebo vecným darom, za a) celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky dosiahnuté vo výchove a vzdelávaní, na úseku vedy, starostlivosti o deti, mládež a šport a za prácu a výsledky celoštátneho významu a medzinárodného významu, b) dlhoročný podiel na rozvoji školstva Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania, humánneho a tvorivého prístupu vo výchovno-vzdelávacom procese, c) mimoriadne výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov. Návrh na morálne ocenenie predkladajú a) riaditeľ alebo zriaďovateľ, b) iná právnická osoba alebo fyzická osoba, c) ústredné orgány štátnej správy, orgány miestnej štátnej správy, obce, vyššie územné celky a profesijné organizácie. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi môže udeliť morálne ocenenie, ktoré môže byť spojené s finančnou odmenou, aj zriaďovateľ, obec alebo vyšší územný celok za podmienok ustanovených vnútorným predpisom ním vydaným. Financovanie atestácií a financovanie kontinuálneho vzdelávania Financovanie atestácií a financovanie kontinuálneho vzdelávania sa zabezpečuje a) z prostriedkov štátneho rozpočtu, b) z prostriedkov rozpočtov samosprávnych krajov a obcí v rozsahu svojich pôsobností, 97

98 c) z prostriedkov rozpočtov zriaďovateľov, d) z prostriedkov zamestnávateľov, e) z úhrad účastníkov kontinuálneho vzdelávania, f) z príspevkov a darov alebo g) z iných zdrojov. Náklady spojené s atestáciami a s kontinuálnym vzdelávaním pedagogických zamestnancov alebo odborných zamestnancov, ktoré sa organizuje v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania, uhrádza zamestnávateľ, len ak s týmto vzdelávaním zamestnávateľ súhlasí. Škola alebo školské zariadenie plánuje finančné prostriedky na kontinuálne vzdelávanie svojich zamestnancov na kalendárny rok priamo v rozpočte; tieto prostriedky sa použijú v súlade s plánom kontinuálneho vzdelávania. 98

99 SPOLUPRÁCA S RODIČMI Angažovanosť rodičov má nesporne pozitívne efekty. Predovšetkým, kvalitná spolupráca s rodičmi žiakov priniesie vzájomnú podporu, rešpekt a čiastočné zjednotenie výchovného pôsobenia na deti. Zlepšuje motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania, zvyšuje študijnú výkonnosť detí, čo je rovnako dôležité, znižuje a odstraňuje problémy žiakov v správaní. Jedným z najdôležitejších prostriedkov zvýšenia počtu rodičov v aktívnej spolupráci so školou a zlepšenia kvality vzťahov medzi rodičmi a pracovníkmi školy je efektívna, otvorená a úprimná komunikácia medzi rodičmi a učiteľmi, resp. rodičmi a riaditeľom školy. Združenie maďarských rodičov na Slovensku pri ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM je nezávislé dobrovoľné združenie, je zriadené na dobu neurčitú. Poslaním Združenia rodičov je podporovať výchovu a vzdelávanie na našej škole. Je dobrá spolupráca medzi Združením a pedagogickým zborom. Podporuje rozvoj družobných vzťahov medzi ZŠ na území Slovenska a v zahraničí. Združenie rodičov spolupracuje s mládežníckymi organizáciami pri rozvoji záujmovej činnosti, zhromažďuje otázky, námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov na škole a pomáha pri ich riešení. Združenie rodičov spoločne so ZŠ pravidelne organizuje akcie pre deti, pedagógov a pre rodičov ako sú slávnostné privítanie prváčikov, venček a tematické hracie popoludnia. Pravidelne organizuje Deň matiek, Deň detí, Deň učiteľov a na konci kalendárneho roka oslavu Mikuláša a Silvestrovskú zábavu. Aktivity RZ sú financované formou príspevkov a darov rodičov, darov sponzorov, a aj z 2% dane z príjmov. Združenie každoročne odsúhlasuje výšku dobrovoľného príspevku na dieťa. Vedenie RZ: Kalas Kiss Ágnes - predsedkyňa RZ Petriková Tünde podpredsaeda a podpredsedkyňa RZ Nemesová Enikő pokladníčka RZ Naďalej organizujeme v spolupráci so združením rodičov akcie pre deti, oslavy, výlety, športové a spoločenské akcie, exkurzie a zbery druhotných surovín. Každý triedny učiteľ zorganizuje počas roka minimálne tri stretnutia s rodičmi, podľa potreby aj formou individuálnych pohovorov. V rámci možností v prípade potreby využiť spoluprácu s rodičmi pri organizovaní brigád. Osobitnú pozornosť sa venuje aktívnemu a efektívnemu využívaniu možností vyplývajúcich z podpory Nadácie Gábora Bethlena a Rákócziho združenia v úzkej spolupráci so združením rodičov 99

100 PLÁN PEDAGOGICKÝCH RÁD A PRACOVNÝCH PORÁD Pracovná porada : Privítanie pedagógov, pedagogicko-organizačné pokyny na školský rok 2015/2016, aktualizácia údajov do programu asc agendy Pedagogická porada : Zahájenie školského roka,organizácia školského roka Schválenie a doplnenie Školského vzdelávacieho programu školy na rok 2015/2016 s názvom JAMAIKA,oboznámiť pedagogických pracovníkov s Plánom práce školy na rok 2015/2016 oboznámenie zamestnancov príslušnými všeobecnými a internými predpismi BOZP Pracovná porada: Podanie návrhov na odpisy z inventáru školy, nové úlohy na mesiac október, aktuálne informácie, Dni mesta - prezentácia školy. Jesenné prázdniny: október Pedagogická porada : Schválenie správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti na šk. rok 2014/ Pracovná porada- Plán práce na mesiac november, aktuálne informácie, príprava na vianočný školský program, plavecký výcvyk II. Stupeň, Székesi L., Iván L. Klobusiczky G Pedagogická porada: Metodický pokyn č 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, Hodnotiaca porada za I. štvrťrok, hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za I.štvrťrok Pracovná porada: Príprava na polročné hodnotenie, plán práce na december, prevencia drogových závislostí a kriminality, dopravná výchova, súťaže a olympiády,vianočný program, Vianočné prázdniny od do Pracovná porada : Plán práce na mesiac január, aktuálne informácie,zápis žiakov do 1. ročníka. Polročné prázdniny Pedagogická porada: Polročná klasifikačná porada,hodnotenie I. polroka Pracovná porada:plán práce na mesiac február,starostlivosťo výzdobu, úpravy a údržbu tried. Jarné prázdniny od do Pracovná porada: aktuálne informácie, nové úlohy na mesiac marec, dodržiavanie hygienických predpisov, Testovanie Pracovná porada: plán práce na mesiac apríl, príprava na Dni KAZINCZYHO, školenie BOZP a PO, 100

101 Pedagogická porada: - hodnotenie III. štvrťroka prospechu, dochádzky a správaní, výsledky Testovanie kj, rozmiestnenie žiakov na SŠ, Pracovná porada: plán práce na máj, vyhodnotenie predmetových olympiád a súťaží, zabezpečenie školských výletov a exkurzií,, plavecký výcvik pre 5. ročník, OŽZ pre I. a II.stupeň Pracovná porada: plán práce na jún, vyhodnotenie projektov, úprava okolia školy, údržba, hygienické predpisy, Dni Kazinczyho Pedagogická porada: Klasifikačná porada, hodnotenie prospechu, správania a dochádzky za školský rok, vyhodnotenie plánu práce na školský rok 2015/ Záverečná pracovná porada : Hodnotenie práce MZ a PK, koncoročné hodnotenie pedagogických pracovníkov 101

102 PLÁN VNÚTROŠKOLSKEJ KONTROLY Účinnosť vnútornej kontroly školy zvyšovať dôslednou analýzou zistení konkrétne formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. Kontrolnú činnosť vo výchovno-vzdelávacom procese zamerať na úroveň rozvíjania kľúčových kompetencií detí a žiakov. Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy; činnosť metodických orgánov zamerať na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese i monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávať dôslednú analýzu zistení. Kontrolnú činnosť riaditeľstvo ZŠ vo výchovno-vzdelávacom procese sa zameriava na rozvíjanie kľúčových kompetencií detí a žiakov. Metodické orgány školy priebežne vykonávjú dôslednú analýzu zistení. Cieľom vnútroškolskej kontroly je získavanie objektívnych informácií o úrovni a výsledkoch práce zamestnancov školy a konzultačno-poradenská služba v záujme odstránenia nedostatkov. VNÚTROŠKOLSKÁ KONTROLA bude sledovať uplatňovanie progresívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania, na využívanie vzdelávacích štandardov a orientovať na to aj činnosť metodických orgánov. Posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich participáciu na zefektívnení celkovej práce školy. K tomu budú využívané : hospitácie rozhovory, riadené rozhovory priame a nepriame pozorovanie účasť na rokovaniach MZ a PK nariadené riaditeľské prievierky, ktorých výsledky a zovšeobecnenia budú zverejnené na MZ, PK a pedagogických radách. Formy a prostriedky vnútroškolskej kontroly: 1. Priama hospitačná činnosť na vyučovacích hodinách, kontrola uplatňovania a dodržiavania učebných osnov, časovo-tematických plánov, štandardov, sledovanie úrovne a kvality výchovno-vzdelávacieho procesu na vyučovaní 102

103 2. Kontrola pedagogickej dokumentácie (úroveň vedenia, vecnosť, správnosť zápisov). 3. Rozbor žiackych písomných prác. 4. Rozbor testov overejúcich zvládnutie základného učiva žiakmi predpísaného štandardami. 5. Účasť na zasadnutiach MZ a PK. 6. Kontrola interiéru a areálu školy, kontrola dodržiavania zásad BOZP a PO. 7. Kontrola pedagogického dozoru nad žiakmi a dodržiavanie vnútorného poriadku školy. 8. Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy. V riadiacej práci: Zameranie kontrolnej činnosti - plnenie Štátneho a Školského vzdelávacieho programu školy,školského výchovného programu školy - plnenie úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, pokynov ústredných orgánov štátnej správy, metodických pokynov MŠ SR,pokynov a nariadení zriaďovateľa Mesta Tornaľa - zákonnosť, účelnosť a hospodárnosť nakladania s prostriedkami rozpočtu školy, starostlivosť o majetok školy - zabezpečenie výchovy na dodržanie ľudských práv - kontrola realizácie projektov, do ktorých je škola zapojená - kontrola integrácie v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu - kontrola na úsekoch BOZP,CO,PO, údržby školy, materiálno-technického vybavenia školy - akceptovať osobnosť učiteľa, jeho tvorivosť, slobodu vo výbere efektívnych metód a nových foriem práce, ale vyžadovať osobnú zodpovednosť za kvalitu výchovnovzdelávacieho procesu, plnenie učebných osnov, štandardov a pokynov ŠŠI. - podporovať spoluprácu a kooperáciu medzi vedením, MZ, PK a vyučujúcimi, vytvárať vhodné podmienky na tvorivú atmosféru. - zabezpečiť metodickú pomoc začínajúcim a nekvalifikovaným učiteľom - spolupracovať s metodickými orgánmi - uskutočňovať pedagogické pozorovania v procese učenia sa detí s následnými rozbormi - taktne a nekompromisne poukazovať na porušovanie vnútorného poriadku a pracovnej disciplíny, v prípade potreby vyvodzovať dôsledky - dodržiavať dohodnuté kritériá na prideľovanie odmien a osobných príplatkov, oceňovať najmä samostatný a tvorivý prístup s osobným nasadením, kvalitné výsledky práce, ochotu a nadštandardné výkony, lojalitu a kreativitu učiteľov. Konkrétne zameranie kontrolnej činnosti: 1. Priamu hospitačnú činnosť vo výchovno-vyučovacom procese zamerať na začínajúcich učiteľov a rovnomerne rozložiť na všetky predmety a triedy. V súlade s dlhodobými cieľmi školy sledovať prácu v oblasti výučby cudzích jazykov, IKT, úroveň ovládania štátneho jazyka, čítanie s porozumením, komunikačné schopnosti žiakov a v tomto postupovať podľa mesačných plánov. Zodpovední: Nagyová K., Ivánová M.., Hubayová A. 2. Kontrola pedagogickej dokumentácie RŠ,ZRŠ I. a II. stupňa Triedne výkazy 3x (začiatok školského roka, polrok, koniec školského roka). 103

104 Triedne knihy a klasifikačné záznamy priebežne. Termín :2 x mesačne Z: ZRŠ 3. Písomné previerky vedomostnej úrovne žiakov: - písomné práce z jednotlivých predmetov podľa časovo-tematických plánov. - vstupné previerky z MJL a M -výstupné previerky zo MJL a M - vedomostné testy z MJL a M pre žiakov končiacich PŠD v súlade s projektom monitoring 4. Účasť členov vedenia školy na zasadnutiach MZ a PK 5. Kontrola organizácie BOZ pri školských výletoch, exkurziách, plaveckom, a pobytov v škole v prírode. T: podľa potreby Z: ZRŠ 6. Kontrola BOZ v telocvični a kabinetoch. T: raz za štvrťroka Z: : ZRŠ 7. Kontrola požiarnej bezpečnosti. T: raz za štvrťroka Z: ZR 8. Kontrolu pedagogického dozoru nad žiakmi zamerať na včasný nástup dozorkonajúcich pedagogických pracovníkov na dozor, činnosť detí počas prestávok, presun žiakov do telocvične a dozor v školskej jedálni. T: priebežne Z: ZRŠ a RŠ 9. Riadené rozhovory so žiakmi, rodičmi, vyučujúcimi a ostatnými zamestnancami školy podľa potreby. Vedúca zariadenia školského stravovania : - kontroluje dodržiavanie a využívanie pracovnej doby podriadených pracovníkov - kontroluje dodržiavanie noriem pri výdaji stravy - kontroluje dodržiavanie hygienických zásad pri výdaji stravy - sleduje nutričné hodnoty potravín v jedálnom lístku, odkladanie a evidenciu odobratých vzoriek jedál, zodpovedá za správne uskladnenie zásob potravín, odber odpadu 104

105 Ďalšie úlohy v oblasti kontrolno-hospitačnej činnosti: September Kontrola pedagogickej dokumentácie - triedne knihy, triedne výkazy, záznam o krúžkovej činnosti, atď., kontrola materiálno-technickej vybavenosti tried Z: ZRŠ Október Kontrola záujmových vzdelávacích programov, vzdelávacích poukazov, konkrétnej krúžkovej činnosti, Z: RŠ, ZRŠ November Podpora programu školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacimi potrebami. Kontrola dochádzky žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. December Z: ZRŠ Úroveň vyučovania cudzích jazykov. Sledovanie komunikačných schopností žiakov v každodenných situáciach v materinskom jazyku a v štátnom jazyku. Z: RŠ, ZRŠ Január Motivácia, hodnotenie a klasifikácia žiakov. Spôsoby hodnotenia žiaka, sebahodnotenie. Úroveň vedomostí žiakov 9. ročníka z matematiky a MJL pred testovaním Monitor. Vyhodnotenie nepovinných predmetov a krúžkovej činnosti Z: RŠ, ZRŠ, Február Vyhodnotenie práce PK a MZ v 1. polroku. Vedenie školskej kroniky. Práca na projektoch. Z: ZRŠ Z: ZRŠ Z: RŠ, ZRŠ Marec Podpora zážitkového a skúsenostného učenia sa na vyučovaní. Z: RŠ,ZRŠ Príprava žiakov na súťaže a olympiády. Z: ZRŠ, RŠ Rozvoj čitateľských zručností žiakov na hodinách jazykov, úroveň čítania s porozumením. 105

106 Z: ZRŠ Úroveň vyučovania štátneho jazyka. Z: ZRŠ, RŠ Apríl Informatizácia procesu učenia sa prvky IKT na vyučovaní. Z: ZRŠ Úroveň vyučovania cudzích jazykov Z: RŠ Úroveň vyučovania výchovných predmetov, výchova k ľudským právam, spolupráca učiteľov výchov s koordinátorom prevencie. Z: ZRŠ Máj Využitie prvkov OZŽ a environmentálnej výchovy v prírodoved. predmetoch. Z: ZRŠ,a RŠ Zavádzanie inovačných prvkov vo vyučovaní. Z: ZRŠ Príprava na Dni Kazinczyho. Jún Uplatňovanie požiadaviek na vedomosti a zručnosti vo vzdelávacích štandardoch pri upevňovaní a preverovaní trvalosti základných poznatkov. Výstupné vedomostné testy, výstupné previerky z matematiky, zo slovenského jazyka a maďarského jazyka. Z: RŠ, ZRŠ Vyhodnotenie činnosti PK a MZ. Z: RŠ, ZRŠ 106

107 SPRÁVA KABINETOV a ZODPOVEDNOSTI UČITEĽOV 1. Kabinet fyziky, Csernoková A. 2. Kabinet chémie, Pierzchala J. 3. Kabinet výchovného poradcu Varga Cs. 4. Kabinet matematiky Deáklpál M. 5. Kabinet telesnej výchovy Székesi L., Iván L. Klobusiczky G. 7. Kabinet SJ Duszová I. 8. Kabinet biológie Barnócky A. 9. Kabinet geografie Szásziová E. 10. Kabinet hudobnej výchovy výtvarnej výchovy Hubayová K., Benický T. 11. Knižnica I. stupeň Okošová Z., Horváthová Z. 12 Knižnica II.stupeň Kovács B. Bešinová A., Ligártová N. Kosztúrová A. 13. Kabinet roč. Tímár Cs.Okošová Z. 14. Sklad učebníc I. a II. stupeň 15. Zápisnice z Prac.por. a Ped.por. Kucserová T., Kosztúrová A., Okošová Z. Juhász J. 16. Správca počítačov Imrecze Cs. 17. Kronika Kucserová T. 18. Školský časopis-gubics Varga Cs.,Szásziová E., Ligártová N.,,Kovácsová J., 19. Školský rozhlas Imrecze Cs, Gy.Sztasko V. 20. Projekty podľa odbornosti vedenie školy 21. Stravovacia komisia Hubayová A., Kovácsová J.,Barnócky A. 22. Nástenky chodby Kovács B., Kosztúrová A., Magová I. 23. Výzdoba školy Celoživotné a kontinuálne vzdelávanie Starostlivosť o WWW stránku 26. BOZ PO Jozef Nosáľ Benicky T., Kosztúrová A., Czikorová H. Füzér H. Hubayová A., Ivánová M. 27. Informačná tabuľa Hubayová A., Székesi L., Okošová Z.,Szásziová E. 107

108 Ochrana pedagogického a odborného zamestnanca 1. Právny poriadok poskytuje pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi všeobecnú aj osobitú ochranu pre útokmi, ktoré sú priestupkami, trestnými činmi alebo zásahmi do jeho práva na ochranu osobitosti a jej prejavov a nastanú počas výkonu pedagogickej alebo odbornej činnosti alebo v súvislosti s ním. Potenciálnym útočníkom môže byť najmä: a) zákonný zástupca alebo iná blízka osoba dieťaťa/žiaka, b) dieťa/žiak (ktorého právna zodpovednosť je obmedzená alebo úplne vylúčená), c) iný pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec, d) skupina osôb. 2. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má postavenie chránenej osoby podľa zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len TZ ), čo znamená, že trestný čin spáchaný na takejto osobe sa trestá prísnejšie. Týka sa to najmä týchto trestných činov: a) vražda ( 145 TZ), b) zabitie ( 147 TZ), c) ublíženie na zdraví ( 155 TZ), d) poškodenie zdravia ( 162 TZ), e) obmedzovanie osobnej slobody ( 183 TZ), f) vydieranie ( 189 TZ), g) hrubý nátlak ( 190 TZ), h) nátlak ( 192 TZ), i) porušovanie domovej slobody ( 194 TZ), j) nebezpečné vyhrážanie ( 360 TZ), k) výtržníctvo ( 364 TZ). 3. Príklady konaní z praxe, ktoré môžu napĺňať skutkovú podstatu trestného činu: a) zamknutie v kabinete obmedzovanie osobnej slobody, b) fyzické napadnutie výtržníctvo, ublíženie na zdraví, poškodenie zdravia, c) psychický teror a hrozby nebezpečné vyhrážanie, d) vynucovanie lepšieho hodnotenia (lepšie známky) vydieranie, hrubý nátlak, nebezpečné vyhrážanie. 4. Okrem ochrany pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca priznaním postavenia chránenej osoby považuje TZ spáchanie akéhokoľvek trestného činu voči pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi vo forme odplaty za to, že voči páchateľovi alebo jeho osobe blízkej si plnil povinnosť vyplývajúcu zo zákona, za priťažujúcu okolnosť, čo znamená pre páchateľa prísnejší trest. 5. Ak sa pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec stal obeťou činu, o ktorom dôvodne predpokladá, že ide o trestný čin, môže podať trestné oznámenie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov. Trestné oznámenie je oznámenie o skutočnostiach, že bol spáchaný trestný čin. V zásade ho môže podať každý, teda nielen obeť, ale aj očitý svedok alebo ten, kto bol obeťou o to požiadaný. Aj keď trestný čin nebol dokonaný alebo neskôr bolo konanie posúdené len ako priestupok, policajt, vyšetrovateľ ani prokurátor, ktorý je 108

109 povinný trestné oznámenie prijať, nemôže pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi odoprieť pomoc, ktorú skutočne potrebuje, ak o ňu požiada. 6. Trestné oznámenie sa posudzuje vždy podľa obsahu, aj keď je nesprávne označené. Možno ho urobiť písomne, ústne do zápisnice na miestnom útvare Policajného zboru, ale aj faxom alebo elektronicky bez zaručeného elektronického podpisu v týchto posledných dvoch uvedených prípadoch treba oznámenie potvrdiť písomne alebo ústne do zápisnice do troch pracovných dní, inak sa o ňom nekoná. 7. Pedagogickému zamestnancovi a odbornému zamestnancovi, tak ako všetkým fyzickým osobám poskytuje ochranu aj priestupkový zákon. Ide o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu. Príklady konaní z praxe, ktoré môžu byť priestupkom: a) ublíženie na cti (nahrávanie na mobil, kameru, tablet, zhotovenie karikatúry s cieľom uraziť niekoho alebo ho vydať na posmech), b) ublíženie na zdraví z nedbanlivosti, c) úmyselné narušenie občianskeho spolunažívania vyhrážaním ujmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, schválnosťami alebo iným hrubým správaním. 8. Priestupky proti občianskemu spolunažívaniu objasňujú v priestupkovom konaní orgány Policajného zboru aj na základe oznámenia prijatého od fyzickej osoby. Iba priestupok ublíženia na cti sa prejednáva len na návrh poškodeného pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. Ak je možné priestupok prejednať v blokovom konaní, môže o ňom konať aj obec (obecná polícia). Takýto priestupok musí byť spoľahlivo zistený a obvinený z priestupku musí byť ochotný pokutu zaplatiť. 9. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec má ako každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy sa smú vyhotoviť alebo použiť len s jeho privolením. V opačnom prípade má právo na ukončenie porušovania svojich práv, primerané zadosťučinenie a náhradu škody. Týchto nárokov sa môže domôcť v civilnom sporovom konaní žalobou podanou na súde, v obvode ktorého má bydlisko. Môže tiež podať žalobu na súde, v obvode ktorého má bydlisko žalovaný alebo na súde v obvode, ktorého došlo ku skutočnosti, ktorá ho poškodila alebo mu spôsobila nemajetkovú ujmu. 10. Podanie žaloby je spoplatnené súdnym poplatkom v závislosti od toho, či poškodený žiada aj náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch. Ak bola pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi v súvislosti s výkonom pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti spôsobená spáchaním trestného činu škoda alebo nemajetková ujma, je konanie o náhrade škody pred súdom oslobodené od platenia súdneho poplatku. To rovnako platí, ak mu ublížil páchateľ na zdraví a spôsobil tak škodu vrátane škody na veci a šlo len o priestupok, nie o trestný čin. 11. Stále však platí, že najlepšou ochranou je prevencia, preto odporúčame vedeniu škôl a školských zariadení zahrnúť výchovu a vzdelávanie k potrebe úcty, rešpektu a dodržiavania práv pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, ako aj iných osôb do ŠkVP. 109

110 110

111 Príloha č. 1 k Plánu práce školy na školský rok 2014/2015 Vnútorný poriadok školy Vnútorný poriadok žiakov školy je súhrn pravidiel spolužitia celého školského kolektívu žiakov, ktorými sa riadi každý žiak, pedagógovi a zamestnanci našej školy. Žiak sa v škole správa slušne, v duchu porozumenia, znášanlivosti a priateľstva, dbá na pokyny pedagogických pracovníkov, podľa svojich schopností sa svedomito pripravuje na vyučovanie a dodržiava vnútorný poriadok školy. Žiak sa tak správa aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin, aby neporušoval zásady spolunažívania a mravné normy spoločnosti a robil česť škole aj sebe. Do školy prichádza čisto a hygienicky upravený, v primeranom slušnom oblečení. I. Organizácia vyučovania Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický pracovník. Vyučovanie začína spravidla o 8.00hod. a končí Časový rozvrh hodín: 1.hod hod hod hod hod hod Obedňajšia prestávka hod hod Žiaci II. stupňa majú vyhradený čas v jedálni na obed po 6. vyučovacej hodine s výnimkou, kedy vyučovanie pre týchto žiakov končí 5. vyučovacou hodinou. Triedy 1.ročníka idú na obed po 4. vyučov. hodine, triedy roč. idú 111

112 na obed po 5.hodine. Počas vydávania obedov zabezpečujú dozor učitelia podľa harmonogramu. Žiaci sú povinní ich pokyny rešpektovať. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch v čase od 6,30 hod. do hod. Vstup do budovy školy tu nezamestnaným osobám je možné len so súhlasom zodpovedných pracovníkov školy, a len po zápise osoby do knihy návštev na vrátnici školy. Školský klub je v prevádzke od do hod., ako aj po ukončení vyučovacích hodín na I. stupni až do hod. Prevádzka ŠKD sa riadi jeho organizačným poriadkom. II. Výchovné opatrenia 1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin, za dlhodobú úspešnú prácu pre kolektív. Pochvaly sa udeľujú ústne alebo písomne. Škola udeľuje: o pochvalu od vyučujúceho do Poznámok k práci žiakov v Klasifikačnom zázname, o pochvalu od vyučujúceho do žiackej knižky žiaka, o pochvalu od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, o pochvalu od riaditeľa školy pred kolektívom školy, o diplom, o po schválení rodičovskou radou knižnú odmenu. 2. Opatrenia na posilnenie disciplíny sa ukladajú žiakom za závažné alebo opakované previnenia. Spravidla predchádzajú zníženiu známky zo správania. Každému opatreniu predchádza objektívne prešetrenie previnenia a poklesku. Podľa závažnosti previnenia sa ukladajú niektoré z týchto opatrení: o zápis do poznámok k práci žiakov do Klasifikačného záznamu, o zápis do žiackej knižky, o napomenutie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, o pokarhanie od triedneho učiteľa pred kolektívom triedy, o pokarhanie od riaditeľa školy pred kolektívom školy. Po tomto disciplinárnom konaní nasleduje zhoršená známka zo správania. 112

113 III. Dochádzka žiaka do školy 1. Žiak je povinný chodiť na vyučovanie pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín. Povinne sa zúčastňuje činností, ktoré organizuje škola v čase riadneho vyučovania. 2. Žiak má možnosť prihlásiť sa do školského klubu detí, na nepovinné predmety a záujmové krúžky, ktoré zriadila škola. Pre zaradených žiakov je dochádzka do ŠKD, do záujmových krúžkov a účasť na vyučovaní nepovinných predmetov povinná. 3. Žiak prichádza do školy vhodne oblečený a upravený, čisto a bez výstredností. 4. Do školy nenosí predmety, ktoré nebude na vyučovaní potrebovať. Klenoty, väčšie sumy peňazí a ďalšie cenné veci nosí na vlastnú zodpovednosť. 5. Žiak má prísne zakázané nosiť do školy zbrane, cigarety, alkohol, omamné látky, drogy alebo iné veci, ktoré ohrozujú bezpečnosť a zdravie. 6. Žiak dbá v škole o svoju osobnú hygienu a nosí do školy nevyhnutné hygienické potreby. 7. Žiak môže vyučovanie vymeškať len pre chorobu, prípadne pri lekárom nariadenom zákaze jeho dochádzky do školy, z vážnych rodinných dôvodov, mimoriadne nepriaznivom počasí a prerušení premávky hromadnej dopravy, alebo pri jeho účasti na organizovanej športovej príprave, na súťažiach a reprezentácii vlasti. 8. Uvoľnenie z vyučovania pred vopred známu príčinu vyžiada rodič žiaka písomnou formou z jednej vyučovacej hodiny od príslušného vyučujúceho, na jeden a dva dni od triedneho učiteľa, na viac ako dva dni od riaditeľa školy. 9. Príčinu nepravidelnej neprítomnosti žiaka v škole jeho rodičia oznámia triednemu učiteľovi bez zbytočného odkladu do 24 hodín. 10. Každú neprítomnosť na vyučovaní rodičia ospravedlňujú písomne prostredníctvom žiackej knižky. 11. Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v zošite uloženom na vrátnici školy. 12. Za neospravedlnené hodiny môže byť žiakovi navrhnuté výchovné opatrenie, znížená známka zo správania, alebo škola môže oznámiť rodičov žiaka na priestupkové oddelenie obvodného úradu pre zanedbávanie povinnej školskej dochádzky. 13. Za 1-10 neospravedlnené hodiny prerokováva triedny učiteľ s riaditeľom školy návrh na pokarhanie od triedneho učiteľa. Za neospravedlnených hodín (t.j. viac ako dva vyučovacie dni) podáva riaditeľovi školy návrh na pokarhanie od riaditeľa školy. 113

114 14. Za neospravedlnených hodín navrhuje triedny učiteľ stupeň 2 (uspokojivé) zo správania. 15. Návrh na stupeň 3 (menej uspokojivé) predkladá za neospravedlnených hodín. 16. Nad 60 neospravedlnených hodín navrhuje žiakovi stupeň 4 (neuspokojivé) zo správania. Uvedená skutočnosť sa oznamuje na obvodný úrad na prejednanie priestupku. IV. Povinnosti žiaka pri príchode do školy 1. Žiak prichádza do školy v čase od 7,00 hod. a najneskôr do 7,45 hod. zaujme svoje miesto v triede alebo učebni. Žiak si svoje vrchné oblečenie a obuv môže vziať do triedy. Vrchné oblečenie si zavesí na vešiak, obuv má vloženú do igelitovej tašky. 2. Na činnosti, ktoré organizuje škola, sa žiaci zhromažďujú na mieste a v čase určenom vyučujúcim a schváleným riaditeľom školy. 3. Neskorý príchod na vyučovanie musí žiak ospravedlniť u vyučujúceho v triede a u triedneho učiteľa. V. Správanie žiaka na vyučovacích hodinách 1. Na každú vyučovaciu hodinu žiak prichádza včas, pripravený, so všetkými potrebami a pomôckami potrebnými podľa rozvrhu hodín. Na každú vyučovaciu hodinu si nosí žiacku knižku. 2. V prípade, ak si žiak opakovane bez závažnejšieho dôvodu neprinesie pomôcky na vyučovanie, môže mu byť udelené niektoré z výchovných opatrení alebo navrhnutá znížená známka zo správania. 3. Po zazvonení na vyučovaciu hodinu sedí na mieste určenom podľa zasadacieho poriadku a po vstupe učiteľa do triedy, ako aj pri jeho odchode z triedy po ukončení hodiny, ho zdraví povstaním. 4. Žiak na vyučovaní sedí slušne, pozorne sleduje učiteľov výklad, odpovede spolužiakov, svedomito a aktívne pracuje, nenašepkáva, neodpisuje a nevyrušuje. 5. Ak chce žiak odpovedať alebo sa vyučujúceho niečo opýtať, hlási sa zdvihnutím ruky. 6. Triedu, učebňu alebo ihrisko môže žiak opustiť len so súhlasom učiteľa. 114

115 7. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa na začiatku vyučovacej hodiny. 8. Pri vstupe dospelej osoby do triedy zdraví povstaním, obdobne aj pri odchode osoby. 9. Na hodiny TV sa žiak prezlieka do čistého cvičného úboru podľa pokynov učiteľa TV. 10. Ak žiak nemôže zo zdravotných dôvodov cvičiť jeden týždeň a kratšie, prinesie ospravedlnenie od rodičov v žiackej knižke. Pokiaľ nemôže cvičiť dlhšie ako týždeň, musí vyučujúcemu TV predložiť potvrdenie od lekára. 11. Žiak je povinný šetriť učebnice, školské potreby, udržiavať v čistote svoje miesto a všetky spoločné priestory triedy a školy. 12. Každý žiak má chrániť pred poškodením školské zariadenie. Prípadne spôsobené škody je povinný uhradiť rodič, resp. zákonný zástupca nezodpovedného žiaka, podľa rozsahu zavinenia. Ak sa nezistí vinník, škodu nahradí kolektív triedy. 13. Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi a audiovizuálnymi prístrojmi môžu žiaci len so súhlasom učiteľa. VI. Správanie žiakov počas prestávok 1. Malé prestávky sú desaťminútové a veľká prestávka po tretej vyučovacej hodine trvá 15 minút. 2. Počas malých prestávok žiak neodôvodnene neopúšťa chodbu, kde sa nachádza jeho trieda a nezdržiava sa v priestoroch schodištia. Prestávky sú určené najmä na prípravu pomôcok pre ďalšiu vyučovaciu hodinu, použitie WC, vykonanie osobnej hygieny. Žiak desiatuje cez prestávku. 3. Cez prestávku chodia určení žiaci pre pomôcky. 4. Ak majú žiaci vyučovanie v odborných učebniach, vezmú si potrebné veci a disciplinovane sa pre koncom prestávky presunú pred odbornú učebňu. 5. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien a vyhadzovať von papier a iné odpadky. 6. Po zvonení z tretej hodiny vyučujúci žiakov vyzve k opusteniu triedy, učiteľ neopustí triedu do odchodu všetkých žiakov okrem dozorukonajúceho žiaka. Na veľkú prestávku sa žiaci disciplinovane presúvajú podľa pokynov učiteľov do vyhradených priestorov v školskom areáli, pri veľmi zlom počasí do školskej budovy. Vyhradené priestory je zakázané opúšťať. Veľkú prestávku žiak využíva na voľný pohyb, riadi sa pokynmi dozor konajúcich učiteľov a dbá na ochranu svojho zdravia i zdravia spolužiakov. Z veľkej prestávky sa žiaci vracajú do tried 5 minút pred začiatkom tretej vyučovacej hodiny. 115

116 7. Žiak má vždy vystupovať voči dospelým slušne (voči pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom), ako aj voči spolužiakom. 8. Je prísne zakázané šikanovať spolužiakov, vydierať, kradnúť a ubližovať si navzájom. VII. Odchod žiakov zo školy 1. Pred odchodom z učebne žiak zanecháva svoje miesto upravené. 2. Po ukončení vyučovania upraví triedu, vyloží stoličku, vezme si svoje veci a organizovane podľa pokynov učiteľa opúšťa školskú budovu. 3. Po skončení vyučovania idú žiaci domov! Zdržiavať sa bez dozoru v budove školy nie je dovolené. 4. Počas obeda žiak dodržiava zásady kultúrneho stolovania. Do školskej jedálne vstupujú len žiaci, ktorí sa tu stravujú. Po naobedovaní sa žiak oblečie a odchádza domov. 5. Zo školskej družiny môže žiak odísť len na písomné vyžiadanie rodiča, v ostatných prípadoch vychovávateľ odovzdá žiaka rodičovi osobne. 6. Zo školskej akcie môžu žiaci odísť so súhlasom učiteľa domov. Miesto rozchodu musí byť určené tak, aby zabezpečovalo neohrozený návrat žiakov domov. VIII. Iné povinnosti žiaka 1. Všetky písomnosti a potvrdenia žiak vybavuje prostredníctvom triedneho učiteľa. 2. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to triednemu učiteľovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia. Po preverení straty uhradí poistenému žiakovi škodu poisťovňa. 3. Počas pobytu v škole a na školských podujatiach je žiakom prísne zakázané fajčiť, používať alkoholické nápoje a iné zdraviu škodlivé látky. 4. Týždenníkov menuje ich triedny učiteľ. Ich povinnosti sú: o pred vyučovacou hodinou zotrú tabuľu, pripravia kriedy a iné potreby na vyučovanie, o na začiatku hodiny hlásia neprítomných žiakov, o cez prestávku sa zdržiavajú v triede, vetrajú, polievajú kvety a čistia tabuľu, 116

117 o o týždenník je zodpovedný za uzamknutie triedy, po skončení vyučovania zotrú tabuľu, kriedu, špongiu a ostatné pomôcky uložia, zatvoria okná a skontrolujú čistotu v triede. IX. Žiakovi nie je dovolené 1. Fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou. 2. Prinášať do školy alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, veci ohrozujúce život a zdravie, veci ktoré by mohli rozptylovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní napr. Pyrotechnické hračky, výbušniny, atď. 3. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy, napr. hasiace prístroje. 4. Znečisťovať steny, ničiť zariadenie učební a ostatných priestorov školy. 5. Používať vulgárne výrazy. 6. Počas vyučovacieho procesu používať mobilný telefón, ak žiak na vlastné riziko mobilný telefón v škole má, musí mať počas vyučovania telefón vypnutý. 7. Nosiť do školy drahé a cenné veci a neprimerane vysoké obnosy peňazí. V prípade straty a odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka. DODATOK KU ŠKOLSKÉMU PORIADKU PRE ŽIAKOV ZŠ Riaditeľ školy vydáva tento dodatok ku školskému poriadku pre žiakov, ktorý bol schválený na Pedagogickej rade dňa Dodatok bol vydaný v zmysle vyhlášky MŠ SR o ZŠ z , Z.z. 320/ ods. 7, dodatok k odst. II., bod 13: Správanie sa žiakov počas vyučovania. - Žiakovi ZŠ sa zakazuje počas vyučovania používať mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vyučujúceho, triedneho učiteľa, riaditeľa školy alebo jeho povereného zástupcu. Pri porušení tohto ustanovenia bude priestupok žiaka oznámený zákonnému zástupcovi. Pri opakovanom porušení bude žiakovi navrhnutá znížená známka zo správania. 117

118 X. Osobitné opatrenia na hodinách telesnej výchovy 1. Žiaci sú povinní dodržiavať všetky hygienické, bezpečnostné a poriadkové predpisy, o ktorých boli informovaní na úvodnej hodine telesnej výchovy, čo potvrdili vlastnoručným podpisom. 2. Úraz, ktorý sa stal žiakovi počas hodiny, je žiak povinný nahlásiť učiteľovi, ktorý úraz ošetrí a zabezpečí ďalšie opatrenia. 3. Prechod žiakov do telocvične a z telocvične je výlučne s doprovodom učiteľa. 4. Žiaci sú povinní cvičiť v dohodnutom cvičebnom úbore. XI. Osobitné opatrenia v učebni informatiky 1. Okrem povinností uvedených v o Vnútornom školskom poriadku, sú žiaci Informatiky (počítačová miestnosť) ďalej povinní: 2. Prísť na vyučovanie v primeranom oblečení, ktoré by neprekážalo vo vyučovaní. 3. Do učebne smie žiak vstupovať iba v prezúvkach a v sprievode vyučujúceho. Ostatné veci (tašky) si žiak ukladá na určené miesto v učebni. Do učebne je zakázané nosiť predmety ohrozujúce zdravie a bezpečnosť seba aj ostatných spolužiakov (ostré predmety, jedovaté látky...). 4. V učebni je zakázané jesť a piť. 5. Vyučujúci určí každému žiakovi jeho pracovné miesto - počítač. Žiak sa na svoje miesto dostaví bez utekania, miesto si nesmie svojvoľne vymieňať. V prípade, že je na jedno miesto viac žiakov, je žiak povinný sa časovo podeliť so svojimi spolužiakmi. 118

119 6. Každý žiak je zodpovedný za jemu pridelený počítač. Spôsobenú úmyselnú škodu na zariadení pridelenej výpočtovej techniky je povinný uhradiť zákonný zástupca žiaka. 7. Žiaci nevyrušujú pri práci svojich spolužiakov neprimeraným hlukom a zbytočným pohybom po učebni. 8. Žiaci sa pohybujú po učebni opatrne, dávajú pozor na elektrické rozvody, elektrické zásuvky. Nezasahujú do elektrického obvodu počítača. Je zakázané pracovať s poškodeným počítačom. 9. Žiaci sú povinní nahlásiť každú poruchu počítača alebo príslušenstva. Bez vedomia vyučujúceho nezasahujú do systému počítača ani do jeho mechaniky. 10. Je zakázané bez súhlasu vyučujúceho používať súkromné diskety, CD a DVD na prehrávanie alebo nahrávanie súborov. 11. Po skončení vyučovacej hodiny žiaci v učebni dôkladne vyčistia priestor okolo počítačov, venujú pozornosť elektrickým káblom. Povinnosti všetkých učiteľov XII. Povinnosti učiteľov Učitelia prichádzajú so školy včas, príchod a odchod zapisujú do knihy dochádzky. Predpokladanú neprítomnost hlási učitel včas riaditeľovi školy, den vopred, nepredpokladanú podľa možnosti pred začiatkom vyučovania. Po príchode do školy a odchode zo školy sa učitelia zoznámia so správami a vyhláškami, rozvrhom zastupovania, ktoré sú zverejnené v zborovni. Triednu knihu prinesie na prvú vyučovaciu hodinu a zapíše do triednej knihy učivo a mená neprítomných žiakov. Pri vyučovaní pracuje učiteľ podľa učebných osnov a používa učebnice schválené MŠ, na vyučovaciu hodinu sa starostlivo pripravuje a včas si pripraví učebné pomôcky. Ak to hodina vyžaduje /Tv, Vv, Pv, F, Ch, P, Prv/ používa pracovný odev plášť, športový úbor. 119

120 Učiteľ vykonáva dozor nad žiakmi v škole počas vyučovacích hodín, cez prestávky, v školskej jedálni a podľa pokynov riaditeľa školy. Učitelia vykonávajú podľa pokynu riaditeľa školy a osobitných predpisov pedagogický dozor nad žiakmi aj mimo školy, pri praktickom vyučovaní, na exkurziách a počas inej činnosti predpísanej učebnými osnovami, počas účasti žiakov na súťažiach, resp. pri ich príprave, na spoločensko-prospešných prácach a na iných akciách organizovaných školou. Dozor nad žiakmi jednej triedy pri podujatiach mimo školy vykonáva učiteľ poverený riaditeľom školy. Ak sa tieto podujatia konajú mimo sídla školy, alebo pre žiakov niekoľkých tried, určí riaditeľ školy z učiteľov vedúceho a ďalších sprievodcov tak, aby na jedného učiteľa pripadlo najviac 25 žiakov. Dozor sa začína 15 minút pred časom určeným pre príchod žiakov na určené stanovište. V čase vyučovania, ani cez prestávku nesmie posielať žiakov mimo školu k vybavovaniu svojich osobných záležitostí. Priestupky proti disciplíne rieši každý vyučujúci na svojich hodinách sám a triedneho učiteľa len informuje. Závažnejšie priestupky oznamuje rodičom, zapisuje na zadnú stranu klasifikačného hárku a informuje triedneho učiteľa. Po poslednej vyučovacej hodine skontroluje vyučujúci stav triedy, dozrie na poriadok pri prezúvaní žiakov, odvedie ich z budovy školy, prípadne do jedálne a zabezpečí odloženie triednej knihy, klasifikačných hárkov a kľúče od tried na príslušné miesto v zborovni. Každý učiteľ ja povinný vypracovať tematické plány pre vyučovanie predmetov, ktoré vyučuje v danom školskom roku, po dohode s učiteľmi, ktorí daný predmet vyučujú, možno tematické plány združovať. Plniť vyučovaciu povinnosť v určenej miere, dodržiavať rozvrh hodín, dozor služieb a zabezpečovať práce súvisiace s vyučovaním a výchovnou činnosťou. Výmena hodín je možná so súhlasom riaditeľa školy. Zvyšovať úroveň svojej práce, vzdelávať sa samostatným štúdiom alebo v organizovaných formách ďalšieho vzdelávania učiteľov. Podporovať rozvoj záujmovej dobrovoľnej činnosti žiakov, sledovať správanie žiakov aj mimo školy. 120

121 Viesť žiakov k dodržiavaniu hygienických zásad a zásad bezpečnej práce. Povinnosti triedneho učiteľa Triedny učiteľ má hlavnú úlohu pri výchove žiakov svojej triedy, snaží sa o duchovný rast svojich žiakov. Koordinuje v triede všetku výchovnú činnosť a vyučovaciu prácu žiakov, aby nedochádzalo k ich preťaženiu. Spolupracuje s výchovným poradcom školy a vedie žiakov k správnej voľbe povolania. Sleduje správanie a prospech žiakov svojej triedy, stav učebníc u žiakov, stav zariadenia triedy a robí opatrenia k odstráneniu nedostatkov, triednické hodiny určuje podľa potreby a záujmu detí. Mimoriadnu pozornosť venuje žiakom talentovaným, zaostávajúcim, ako aj žiakom s problémami v rodinnej výchove a žiakom zo sociálne znevýhodnených rodín. Závažnejšie problémy disciplíny, prospechu a dochádzky rieši s výchovným poradcom, zástupcom riaditeľa a riaditeľom školy. Zhoršenie prospechu alebo správania jednotlivých žiakov oznamuje rodičom včas prostredníctvom žiackej knižky, na triednych schôdzach, listom /osobné pozvanie do školy/, prípadne návštevou rodiny. Pomáha triednemu dôverníkovi pri uskutočňovaní triednych schôdzí, ktoré využíva na spoluprácu s rodičmi. Triedny učiteľ určuje zasadací poriadok žiakov /ktorý je zverejnený/ z hľadiska pedagogických a hygienických potrieb. Triedny učiteľ vedie triednu knihu, triedny výkaz, klasifikačné hárky, zošit o triede a poskytuje riaditeľovi školy podľa potreby písomne podklady o triede. Každý týždeň kontroluje zápisy v triednej knihe, kontrolu overí podpisom. Pripravuje a zabezpečí výlety a exkurzie triedy tak, aby sa ich zúčastnila väčšina žiakov. Triedny učiteľ zodpovedá za inventár triedy. 121

122 Pedagogická dokumentácia: 1. Tematické plány 2. Rozvrh hodín 3. Triedna kniha 4. Klasifikačný hárok 5. Triedny výkaz, katalóg 6. Protokol o opravnej skúške 7. Zápisnice z PR 8. Prihlášky žiakov Povinnosti pedagogického dozoru Dozor na chodbách sa prevádza podľa zostaveného rozvrhu dozoru stanoveného na začiatku školského roku. Dozor sa začína ráno o 7.30 hod. a pokračuje cez prestávky. Pri priaznivom počasí môže zabezpečiť pedagogický dozor pohyb žiakov v areáli školského dvora. Pedagogický dozor zabezpečuje poriadok a disciplínu v pridelenom úseku, kontroluje prácu žiackych služieb a je zodpovedný za bezpečnosť a zdravie počas dozoru. 122

123 Príloha č. 2 k Plánu práce školy na školský rok 2014/2015 DEKLARÁCIA PRÁV DIEŤAŤA Tvoj štát Slovenská republika spolu s tvojimi rodičmi a čiastočne aj učiteľkami a učiteľmi ti musia zaručiť nasledovné práva: 1. Máš právo na rovnosť pred zákonmi Slovenskej republiky bez rozdielu, akej si rasy, náboženstva, tvojho pôvodu, tvojho pohlavia a postavenia. 2. Máš právo na svoj zdravý život a telesný vývin. 3. Máš právo na meno, priezvisko a štátnu príslušnosť. 4. Máš právo na primeranú výživu, bývanie a zdravotnú starostlivosť. 5. Máš právo na zvláštnu opateru počas tvojho telesného, duševného alebo sociálneho postihnutia. 6. Máš právo na látku, porozumenie a starostlivosť. 7. Máš právo na bezplatné vzdelávanie, hru a zotavenie. 8. Máš právo na prednostnú ochranu a pomoc. 9. Máš právo na ochranu pred diskrimináciou a na výchovu v duchu znášanlivosti. 10. Máš právo na ochranu pred zanedbávaním, krutosťou a využívaním Dieťaťom sa rozumie každá ľudská bytosť mladšia ako 18 rokov. Vieme, že cesta k emocionálnej zrelosti Sokrates, Leonardo, Zelená škola, Škola hrou, môže účinne napomáhať posilneniu zdravého životného štýlu žiakov, prosociálnemu správaniu, prevencii kriminality, šikanovania, eliminovaniu násilia na školách. Nestačí len práva poznať, ale predovšetkým uplatňovať ich v celom výchovnovyučovacom procese: - pri komunikácii so žiakmi - s ich zákonnými zástupcami - pri riešení problémov a konfliktov. PRÁVO NA OCHRANU SÚKROMIA, CTI A POVESTI O žiakoch možno zhromažďovať len základné údaje týkajúce sa identifikácii osoby. Zhromažďované údaje treba chrániť pred prístupom nepovolených osôb a zachovávať o nich mlčanlivosť. Nie je možné: - žiaka urážať a ponižovať - negatívne ovplyvňovať jeho sebavedomie - negatívne ovplyvňovať jeho postavenie v skupine - zasahovať do rodinných vzťahov žiaka - porušovať listové tajomstvo žiaka. 123

124 PRÁVO NA OCHRANU A POMOC Dieťa má byť medzi prvými, ktorým sa poskytuje ochrana a pomoc. Zabezpečíme: - pedagogický dozor - ochranu pred šikanovaním (vyžadovanie služieb, peňazí, predmetov, jedla...) - ochranu pred vyhrážaním sa, násilie, bitie, verbálne a fyzické ponižovanie, urážky rodičov... PRÁVO NA POKOJNÉ ZHROMAŽĎOVANIE SA A ZDRUŽOVANIE Žiak má právo: - zúčastniť sa na pokojnom zhromaždení, žiaci ho však môžu zvolávať až po dovŕšení 18 rokov veku. - Združovať sa na základe dobrovoľnosti v záujmových krúžkoch, mládežníckych organizáciach, v športových organizáciach - Zapájať sa do kultúrnych programov. PRÁVO NA ODPOČINOK A VOĽNÝ ČAS, NA ÚČASŤ NA HRE A ODDYCHOVEJ ČINNOSTI, SLOBODNÚ ÚČASŤ NA KULTÚRNOM ŽIVOTE A UMELECKEJ ČINNOSTI Pri tvorbe rozvrhu hodín rešpektujeme zásady psychohygieny - hlavná prestávka 15 minút - obedňajšia prestávka 30 minút - ostatné prestávky 10 minút - stredajšie popoludnie je určené na mimoškolskú činnosť (v ročníkoch 1.-4., a podľa možnosti aj v roč ) - nepreťažovať žiakov zadávaním úloh streda - vyučovacie hodiny trvajú 45 minút začínajú sa zvonením a končia sa zvonením a budú to rešpektovať nielen žiaci ale aj učitelia PRÁVO NA OCHRANU PRED DROGOVÝMI ZÁVISLOSŤAMI Vymedzené základné opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí: - zákaz fajčenia v priestoroch školy, v školských zariadeniach, v areáli školy - zákaz prinášať do školy alkoholické nápoje, drogy a používať ich 124

125 PRÁVA ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍMI POTREBAMI Žiaci majú právo: - na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, - na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou. PRÁVO NA SPRAVODLIVÝ PROCES Zabezpečíme: - aby žiak mohol byť vypočutý, keď mu hrozia sankcie z porušenia školského poriadku - aby sa mohol k veci slobodne vyjadriť a obhájiť sa PRÁVO NA MULTIKULTURÁLNE PROSTREDIE Umožníme a podporujeme: - spoznávanie kultúr národnostných menšín žijúcich v SR - spoznávanie kultúr etnických skupín žijúcich v SR - realizovať kultúrne a spoločenské aktivity - spoznávať spôsob života a kultúr z iných krajín - výchovu v duchu tolerancie a vzájomnej znášanlivosti PRÁVO NA VZDELANIE - Základné vzdelanie je bezplatné a povinné. - Žiak má právo na vzdelanie v materinskom jazyku. - Nie je dovolené vyhadzovať žiaka z triedy počas vyučovania. SLOBODA PREJAVU Žiak má právo: - vyjadriť svoj názor slovom i písmom - klásť otázky k učivu a dostať na ne odpoveď - slobodne sa rozhodovať o tom, ako bude chodiť upravený a oblečený do školu (kým neporuší zákon) nemožno tolerovať prejavy, ktoré vy vyzývali rasovej, národnostnej či inej forme neznášanlivosti. Žiak nemá právo: - obmedzovať právo ostatných žiakov - urážať svojich spolužiakov - poškodiť školský majetok (vandalizmus) 125

126 ZÁKAZ DISKRIMINÁCIE Zabezpečíme: - zaobchádzať so žiakmi na základe princípu rovnosti - všetky práva bez ohľadu na rasu, farbu pleti, pohlavie, etnický alebo sociálne pôvod, majetok, politické alebo iné zmýšľanie, náboženstvo, telesnú alebo duševnú nespôsobilosť. SLOBODA MYSLENIA, SVEDOMIA, NÁBOŽENSTVA, HODNOTENIE Žiak má právo: - vybrať si náboženstvo - byť bez náboženského vierovyznania - na informácie týkajúce sa je osoby - poznať výchovno-vyučovací program školy - poznať práva a povinnosti žiakov - na objektívne hodnotenie - poznať termín písomnej skúšky - na ochranu zdravia pitný režim, stravovanie v školskej jedálni. ĽUDSKÉ PRÁVA Do ŠkVP sa zapracovali témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, rodovej rovnosti, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Cieľom výchovy k ľudským právam je:. výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ťudských práv, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti, vzhľadom na potrebu plánovania procesu výchovy k ľudským právam a ich ochranu a implementáciu zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy, rodičov, mimovládnych organizácií a širokej miestnej komunity, zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súľaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení s tematikou ľudských práv, vytvoriť podmienky na zabezpečenie kontinuálneho vzdelávania na získanie 126

127 multietnických a multikultúrnych kompetencií učiteťov, vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie v školách (prostredníctvom chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom porozumieť iným kultúram), pripraviť a realizovať v spolupráci s mimovládnymi organizáciami a inými inštitúciami osvetovú činnosť, aktivity, prednášky, besedy, zamerané na zvýšenie informovanosti detí a žiakov o migrantoch 127

128 Príloha č. 3 k Plánu práce školy na školský rok 2014/2015 ENVIROMENTÁLNA VÝCHOVA Vláda SR schválila materiál Národná stratégia pre globálne vzdelávanie na obdobie rokov a prijala Akčný plán pre plnenie úloh vyplývajúcich z tejto stratégie na rok 2013/2014. Cieľom environmentálnej výchovy je formovať a rozvíjať také osobnostné kvality, ktoré pomôžu chrániť a zlepšovať životné prostredie. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce realizujeme plnením konkrétnych úloh. Vzhľadom k tomu, že environmentálna výchova nie je samostatný predmet, je potreb-né, aby bola súčasťou obsahu jednotlivých učebných predmetov, aby sa prelínala celým výchovno-vzdelávacím procesom. Učiteľ podľa svojho uváženia, podľa obsahu učebných predmetov, regionálnych a miestnych podmienok, podmienok školy, veku a záujmu žiakov môže voliť rôzne témy a tak vhodne vsúvať do výchovno-vzdelávacieho procesu environmen-tálnu výchovu. V jednotlivých predmetoch je potrebné zamerať sa hlavne na tieto oblasti: zachovanie biodiverzity-rozmanitosti Poznávanie rastlín a živočíchov v regióne. Skúmanie rozmanitosti rastlinných a živo-číšnych druhov. Negatívne zásahy človeka do prírody a ich dôsledky na obmedzova-nie rozmanitých foriem života. Chránené rastliny a živočíchy nášho okolia. odlesňovanie Poznávanie lesných rastlín a živočíchov. Vzájomné vzťahy lesných rastlín a živočí-chov. Význam lesa pre človeka. Negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostre-die (zmena podnebia). Odlesňovanie hlavná príčina zvetrávania pôdy. a) erózia pôdy Závislosť života na Zemi od pôdy rastlín od pôdy, živočíchov od rastlín. Činnosť pôdnych baktérií, húb a bezstavovcov rozklad organického odpadu, prevzdušňovanie pôdy. Pôda obnoviteľný prírodný zdroj za predpokladu starostlivosti o ňu. Ochrana pôdy. Úloha rastlín v ochrane pôdy pred zvetrávaním. Pôda nechránená rastlinným porastom ničivá činnosť vetra a vody, odnášanie čiastočiek pôdy. b) znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy Základné zložky životného prostredia ovzdušie, voda, pôda. Význam ovzdušia pre živé organizmy. Znečisťovanie ovzdušia činnosťou človeka (priemysel, doprava, domácnosť). Negatívny vplyv znečisteného ovzdušia na životné prostredie a zdravie ľudí. Ochrana ovzdušia pred znečisťovaním. Význam vody pre život na Zemi. Vodné 128

129 zdroje povrchová a podzemná voda. Pitná, úžitková a odpadová voda. Čistenie odpadových vôd. Hospodárenie vodou, šetrenie pitnou vodou v domácnosti. Význam pôdy pre život na Zemi. Znečisťovanie pôdy odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo. Ochrana pôdy. c) úbytok ozónovej vrstvy Základné podmienky života na Zemi. Slnečná energia a viacvrstvový vzdušný obal Zeme atmosféra. Zachytávanie škodlivej časti slnečných lúčov ochrannou ozónových dier v súčasnosti. Príčiny: znečisťovanie ovzdušia chemickými látkami z osviežujúcich sprejov, z náplni do chladničiek, z čistiacich a hasiacich prostriedkov. Následky: - hynutie planktónu v moriach (potrava rýb) - rastliny nevytvoria semená (vrátane obilnín) - poškodenie kože a zraku človeka. d) kyslý dážď Vznik kyslého dažďa znečisťovanie ovzdušia plynmi, ktoré vznikajú najmä pri spaľovaní látok. Zlučovanie plynov s kvapôčkami vody v oblakoch. Zrážky: dážď, sneh obsah škodlivých látok v nich pre život na Zemi. Znečisťovanie pôdy, vody v riekach a v jazerách kyslým dažďom hynutie stromov, vodných rastlín a živočíchov. Poškodzovanie budov a strojov. Opatrenia: obmedzenie znečisťovania ovzdušia získaním energie z elektrárni na tuhé palivo, získanie energie z obnoviteľných zdrojov (voda, vietor, slnečná energia), šetrenie energiou, recyklovanie materiálov. Význam medzinárodnej spolupráce pri ochrane životného prostredia. e) skleníkový efekt Mechanizmus vzniku skleníkového efektu. Zdroje produkovania oxidu uhličitého do ovzdušia. Globálne a lokálne opatrenia na zníženie emisií oxidu uhličitého. Dôsledky skleníkového efektu na našu planétu. f) spotreba energie Druhy energie, Slnko najväčší zdroj energie na Zemi. Význam využívania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná energia, voda, vietor) na ochranu životného prostredia. Šetrenie energetických zdrojov, využívanie druhotných surovín. Výroba energie. Spotreba a šetrenie v domácnosti. g) odpadové suroviny Pevný odpad. Vznik odpadu. Škodlivé vplyvy na životné prostredie: znečisťovanie, jedovaté látky v odpade, záber pôdy. Spôsoby likvidácie odpadu: skladovaním, spaľovaním, recyklovaním, kompostovaním organických látok v odpade. h) urbanizácia Narušenie prírodného prostredia v dôsledku výstavby výrub lesov, vysúšanie močiarov, záber pôdy. Význam zachovania prírodného prostredia. Plánovitá výstavba, zachovanie pôvodných prírodných spoločenstiev, vysádzanie zelene, čistenie odpadových vôd, triedenie, zber a recyklovanie domového odpadu. Utváranie citového vzťahu k najbližšiemu prostrediu a k celej krajine. Starostlivosť o zeleň v okolí školy. i) populačná explózia Zrýchľovanie rastu ľudskej populácie na Zemi. Populačná explózia a jej dôsledky na životné prostredie. Zabezpečenie potrieb ľudstva. Environmentálne aktivity a úlohy - zdôrazniť čistotu tried a ostatných miestností - areál školy čistenie, výsadba stromov, kvetov, stavanie búdok pre vtákov 129

130 - hospodárenie vodou a energiou - zber papiera, plastových fliaš - čistenie brehov rieky Slaná a potoka Činča - zmapovať rastlinné spoločenstvá nachádzajúce sa v okolí mesta Tornaľa - poznávanie liečivých a jedovatých rastlín nášho okolia - poznávanie živočíchov nášho okolia - ekohry, výstava: výrobky zhotovené z odpadu - používanie iba ekovýrobkov, odmietanie výrobkov ničiacich ozón - pozeranie videofilmov súvisiacich s environmentálnou výchovou - súťaže zorganizované v Slovensku i v zahraničí (Strom života, Környezet- és Természetvédő Gyermek és Ifjúsági Közösségek Nemzetközi Tapasztalatcseréje, Liečivé rastliny Studnička, Červený kríž) - výstava projektov, v ktorom žiaci môžu napísať svoje nápady na zlepšenie životného prostredia - svetové dni: 22. marec svetový deň vody 1. apríl medzinárodný deň vtáctva 5. jún svetový deň životného prostredia 22. apríl deň Zeme 16. september medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 3. október svetový deň zvierat 16. október svetový deň výživy - dodržať základné hygienické návyky zdravá životospráva- 130

131 Plán environmentálnej výchovy 2014 / 2015 September Téma: Odpady - vznik odpadu a ich škodlivé vplyvy na životné prostredie - spôsob likvidácie a triedenie pevného odpadu - zber papiera - škola v prírode pre I. stupeň ZŠ Cieľ: zdôrazniť dôležitosť triedenia pevného odpadu Október Téma: Znečistenie vzduchu - ovzdušie ako zložka životného prostredia - škodlivé látky v atmosfére a zdroje znečistenia - zdôrazniť bezpečnú a zdravú dopravu - stavanie búdok pre vtákov Cieľ: poskytnúť informácie o znečistení ovzdušia a o jeho nebezpečí na životné organizmy a zdravie človeka November Téma: Globálne problémy ľudstva - príprava a výstava plagátov na tému AIDS - príprava na súťaž zorganizované na Slovensku i v zahraničí /, Liečivé rastliny Studnička, Červený kríž / Cieľ : poskytnúť informácie a zdôrazniť závažnosť December Téma: Zdravá výživa - vplyv výživy na zdravie človeka - čistenie okolia školy Cieľ: zdôrazniť závažnosť správnej výživy / napr. podpora zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, podpora zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny / a dôležitosť dodržiavania pitného režimu Január Téma: Zvieratá a rastliny - vplyv ľudskej činnosti na životné prostredie Cieľ: uvedomiť si záporný vplyv ľudského pôsobenia na život zvierat a rastlín 131

132 Február Téma: Les - lesné zvieratá a rastliny - drevo ako surovina 21. storočia - racionálne využívanie prírodných zdrojov Cieľ: zoznámiť žiakov s možnosťami šetrenia prírodných zdrojov Marec Téma: Voda - príprava a výstava nákresov na tému Deň vody - čistenie brehov rieky Slaná a potoka Činča Cieľ: zdôrazniť dôležitosť vody na Zemia a šetrenie pitnou vodou v domácnosti i v škole Apríl Téma: Deň Zeme - príprava a výstava nákresov na tému Deň Zeme - čistenie okolia školy - výsadba stromov, kvetov Cieľ: zdôrazniť dôležitosť všetkých foriem ochrany prírody Máj Téma: V prírode - zmapovať rastlinné spoločenstvá nachádzajúce sa v okolí mesta Tornaľa - poznávanie liečivých a jedovatých rastlín nášho okolia - poznávanie živočíchov nášho okolia Jún Téma: Ochrana prírody - výstava plagátov na tému Medzinárodný deň ochrany prírody - ekohry, výrobky zhotovené z odpadu - nápady na zlepšenie životného prostredia Cieľ: upozorniť deti, aby počas letných výlet dbali na životné prostredie Stále úlohy : - zdôrazniť čistotu tried a ostatných miestností - hospodárenie vodou a energiou - používanie iba ekovýrobkov, odmietanie výrobkov ničiacich ozón - dodržať základné hygienické návyky zdravá životospráva 132

133 Príloha č.4 k Plánu práce školy na šk. rok 2014/2015 OCHRANA ŽIVOTA A ZDRAVIA Súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov škôl je výchova zameraná na ochranu zdravia, spoločnosti, prírody, na výchovu k bezpečnému správaniu pri práci a pri mimopracovných činnostiach. Táto výchova má svoje opodstatnenie a ciele vyplývajúce z toho, že človek vo svojej mnohostrannej činnosti prichádza do styku s rôznymi skutočnosťami, ktoré nielen v pozitívnom ale aj v negatívnom zmysle ovplyvňujú jeho životné postoje a konanie. CHARAKTERISTIKA UĆIVA Povinné učivo Ochrana života a zdravia (OŽZ) sa v základných školách realizuje prostredníctvom vyučovacích predmetov štátneho vzdelávacieho programu a obsahom samostatných organizačných foriem vyučovania didaktických hier a účelových cvičení. Aplikuje sa v ňom učivo, ktoré bolo v minulosti súčasťou ochrany človeka a prírody (OČP). Z jeho obsahu bola vyčlenená ochrana prírody a dopravná výchova do iných vzdelávacích oblastí štátneho vzdelávacieho programu. Ochrana človeka a jeho zdravia integruje postoje, vedomosti a zručnosti žiakov zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách, tiež pri pobyte a pohybe v prírode, ktoré môžu vzniknúť vplyvom nepredvídaných skutočností ohrozujúcich človeka a jeho okolie. CIELE UĆIVA Povinné učivo, ktoré nie je samostatným predmetom je súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ. Poskytuje žiakom potrebné teoretické vedomosti, praktické poznatky a formuje ich vzťah k problematike ochrany zdravia a života, tiež zdravia a života iných ľudí. Formatívna a informatívna zložka učiva sa prezentuje činnosťou žiakov: a) morálnou, ktorá tvorí základ ich vlasteneckého a národného cítenia b) odbornou, ktorá im umožňuje osvojenie vedomostí a zručností v sebaochrane c poskytovaní pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a života d) psychologickou, ktorá pôsobí na proces adaptácie v požiadavkách záťažových situácií e) fyzickou, pre ktorú je charakteristická tvorba predpokladov na dosiahnutie vyššej telesnej zdatnosti a celkovej odolnosti organizmu na fyzickú a psychickú záťaž náročných životných situácií. Kompetencie preberaného učiva zahŕňajú individuálne, medziľudské aspekty a pokrývajú formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu účasť na spoločenskom živote v prípadoch riešenia konfliktov. Základné zručnosti v rámci tejto kompetencie zahŕňajú schopnosť účelne komunikovať v rozličných prostrediach a situáciách 133

134 ohrozujúcich život a zdravie človeka. Tieto spoločenské a občianske kompetencie by mali ovplyvniť schopnosť žiakov zvládať stres a frustráciu, komunikáciu s inými ľuďmi a solidaritu pri riešení problémov širšej komunity ľudí. Možno predpokladať, že rozvíjaním týchto vlastností sa utvárajú požadované schopnosti potrebné pre občana v oblasti ochrany života a zdravia (OŢZ) a to nielen v aktuálnom čase počas vzdelávania v škole, ale aj v úlohe perspektívnej v dospelosti v rôznych zamestnaniach. Absolvovaním učiva získavajú žiaci nevyhnutné vedomosti, zručnosti a návyky potrebné na prežitie pri vzniku mimoriadnej udalosti a v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie. Učivo obsahuje opatrenia a popis činností pri záchrane života, zdravia a majetku obyvateľov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí.. Svojou humánnou podstatou má pre žiakov mimoriadny význam. Sebaochrana a vzájomná pomoc vychádza z práva každého občana byť včas varovaný pred hroziacim nebezpečenstvom varovnými signálmi, zabezpečený individuálnymi ochrannými prostriedkami, evakuáciou a ukrytím. Mimoriadna udalosť môže vzniknúť v rôznych častiach štátu kedykoľvek. Občania nemôžu očakávať okamžité poskytnutie pomoci. Z toho dôvodu musia byť schopní v rámci svojich možností chrániť svoje zdravie a poskytnúť pomoc iným osobám. Cieľom spoločnosti je pripraviť každého jedinca na život v prostredí, v ktorom sa nachádza. Nevyhnutným predpokladom k tomu je aj poznávanie prírodného prostredia. Prioritne je učivo obsahom orientované na zvládnutie situácií vzniknutých vplyvom priemyselných a ekologických havárií, dopravnými nehodami, živelnými pohromami a prírodnými katastrofami. Zároveň napomáha zvládnuť nevhodné podmienky v situáciách vzniknutých pôsobením cudzej moci, terorizmu voči občanom nášho štátu. V obsahu učiva je viac tém, ktoré sa odvíjajú zo základov takých oblastí, ktoré môžu prispieť k rozvoju vedomostí, zručností a návykov pre ochranu človeka a spoločnosti. Pre dosiahnutie cieľov využíva OŽZ daný tematický obsah, vhodné organizačné formy, metódy a prostriedky prispôsobené daným podmienkam. Opakovanie určitých zhodných prvkov a príbuznosti tém treba chápať z hľadiska cieľov v ročníku (vidieť, poznať, ovládať, získať poznatok a zručnosť). Na záver deväťročného štúdia na základnej škole by mali žiaci teoreticky a prakticky ovládať vybrané úlohy: - z tematiky riešenia mimoriadnych situácií civilná ochrana; - zo zdravotnej prípravy vedieť poskytnúť predlekársku prvú pomoc; - vedieť zvládnuť základné činnosti pri pohybe a pobyte v prírode; - vzhľadom na vek a pohlavie optimálne zvyšovať psychickú, fyzickú pripravenosť a odolnosť pre prípad vzniku predpokladaných mimoriadnych situácií. 134

135 OBSAH A REALIZÁCIA UČIVA Odbornú zložku učiva napĺňajú tematické celky s uvedeným obsahom: - riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - zdravotná príprava - pohyb a pobyt v prírode Na realizáciu učiva OŽZ sa využívajú viaceré organizačné formy: Didaktické hry (DH) v ročníku sa konajú v prírode 1 raz v roku v trvaní 4 hodín. Pred DH realizujeme deň prípravy najmä na teoretickú časť v rozsahu 2 4 hodín podľa náročnosti plánovaných činností. Didaktické hry nezamieňame s cvičeniami v prírode v rámci telesnej výchovy - učivo z turistiky. Didaktické hry možno vykonať po ročníkoch triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy: - vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov medzipredmetové vzťahy, - úlohy objektovej ochrany školy, - rešpektovanie vnútorného poriadku školy, - požiarne a poplachové smernice, - zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, - cvičenia v prírode v rámci TV, - príprava učiteľov na proces v DH. Špeciálne školy si upravia obsah jednotlivých tém a metodické postupy vo výučbe OŽZ podľa schopností žiakov a priestorových podmienok. Obsah tematických celkov 1.1 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - naša obec všeobecná charakteristika; - evakuácia školy v prípade ohrozenia postup opustenia školy, miesto zhromaždenia, presun do bezpečného priestoru; - signály civilnej ochrany a činnosť žiakov po ich vyhlásení; - horľaviny a ich následky. b) Zdravotná príprava - vybavenie domácej lekárničky a jej využitie pri poskytnutí prvej pomoci; nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov; - ošetrenie odrenín ruky, nohy, prstov a hlavy; - privolanie pomoci k zranenému; - význam symbolu Červený kríž. c) Pohyb a pobyt v prírode - orientácia v mieste školy a jej okolí; - určenie svetových strán podľa slnka; - významné budovy a ich účel zdravotné stredisko, lekáreň, pošta, telefón; predajne, železničná a autobusová stanica, miestny úrad; - historické objekty našej obce pamätné domy, zrúcaniny, pamätníky, múzeá, galérie; - poznávanie zelene v okolí obce; 135

136 - správanie sa k osamelým zvieratám. 1.2 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - možnosti vzniku mimoriadnych udalostí v prírode a na objektoch; - zoznámenie sa s detskou ochrannou maskou (DM-1, CM3-3/h), určenie veľkosti; - druhy signálov civilnej ochrany a činnosť žiakov na vyhlásenie varovného signálu Všeobecné ohrozenie ; - evakuácia školy v prípade ohrozenia požiarom; - protipožiarne stanovište, kde sa nachádza zbor požiarnej ochrany a spôsob jeho privolania; - nebezpečenstvá pri zaobchádzaní s elektrickým a plynovým zariadením; - zápalky, zapaľovače a horľaviny. b) Zdravotná príprava - kedy a kadiaľ do zdravotného strediska; - správanie sa v čakárni, u lekára a pri školských lekárskych prehliadkach; - pomoc lekárov chorým a zraneným; - ochrana pred chorobami, účelné obliekanie; - ochrana a prvá pomoc pri zistení kliešťa, uštipnutí zmijou, osou a včelou. c) Pohyb a pobyt v prírode - význam vody v prírode, pitie povrchovej vody; - jedovaté rastliny, jedovaté huby; - zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode; - zvieratá vo voľnej prírode, nebezpečenstvo besnoty; - značenie turistických chodníkov a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - evakuácia žiakov pri ohrození školy a jej okolia prírodné katastrofy, živelné pohromy a výhražné správy; - varovné signály CO a činnosť žiakov pri ich vyhlásení; - druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlasovania; - poloha školy, ulice, oboznámenie sa so zdrojmi ohrozenia. b) Zdravotná príprava - všeobecné zásady ochrany zdravia aplikované na časti ľudského tela a časti tváre; starostlivosť o chrup; - hygiena tela, bielizne, šiat; - správna životospráva jedlo, spánok, oddych, učenie; - ošetrovanie a obväzovanie prstov ruky, lakťa, oka, hlavy. c) Pohyb a pobyt v prírode - okolie našej obce, stanovište našej školy; - orientácia podľa poludňajšieho tieňa; - približné určovanie významných budov a iných dominánt v okolí podľa svetových strán; - tvary zemského povrchu rovina, pahorkatina, vysočina, kopec, hora, úbočie, svah, úpätie; 136

137 - chránené územie, objekty a prírodné útvary v obci a jej okolí. 1.4 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - nebezpečné látky v okolí školy (amoniak, chlór a pod.), zásady ochrany, prvá pomoc pri zasiahnutí organizmu; - použitie detskej ochrannej masky, nasadzovanie spolužiakovi (DM-1, CM3-3/h ) význam a použitie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany protichemickej a protiradiačnej; - ukážka detského ochranného vaku (DV-75) a detskej kazajky (DK-88); - činnosť pri varovných signáloch CO; - zásady vykonania čiastočnej hygienickej očisty. b) Zdravotná príprava - starostlivosť o vitálne ústroje ľudského organizmu; - zdravie a choroby, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi; - obväzovanie nohy, kolena, lýtka, stehna; - jednoduché obväzovanie ovínadlami a šatkami pri povrchovom poranení rúk, nôh, prstov. c) Pohyb a pobyt v prírode - určovanie hraníc SR a susediacich štátov na mape; - určovanie nadmorských výšok na mape okolia; - jednoduchý odhad krátkych vzdialeností; - jednoduchý náčrt pochodu, kresba okolia stanovišťa panoráma; - čítanie z mapy podľa farieb a topografických značiek; - určovanie svetových strán na mape a podľa mapy; - starostlivosť o lesné zvieratá a vtáctvo; - význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu; - zásady uhasenia ohniska. T e m a t i c k ý c e l o k Riešenie mimoriadnych udalostí civilná ochrana Obsahový štandard: Naša obec všeobecná charakteristika. Varovný signál. Povinnosti a činnosti žiakov pri vyhlásení signálov pri vzniku mimoriadnych udalostí. Spôsob evakuácie školy v prípade ohrozenia požiarom. Základné druhy horľavín a ich následky. Výkonový štandard: 1. Varovné signály a činnosť žiakov po varovaní Poznať signál Všeobecné ohrozenie a činnosť po jeho vyhlásení. Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve. Uveď, aký tón vydáva siréna pri signáli Všeobecné ohrozenie. Povedz, čím sa líši signál Všeobecné ohrozenie od signálu Ohrozenie vodou. 2. Evakuácia školy v prípade ohrozenia 137

138 Poznať činnosti pri opustení školy v prípade ohrozenia. Vymenuj, ktoré materiály v škole, triede sú horľavé. Ukáž, kde stojíš v skupine pred odchodom z triedy. Povedz, ktorou cestou pôjdeš z triedy po vyhlásení signálu v prípade ohrozenia. Uveď príklad, kedy sa evakuuje škola. Urči miesto, kde sa v škole nachádza sklad civilnej ochrany. Obsahový štandard: Možnosti vzniku mimoriadnych udalostí. Druhy varovných signálov. Opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. Spôsob evakuácie. Ochranná maska a jej použitie. Pravidlá správania sa v prípade ohrozenia požiarom. Protipožiarne stanovište. Nebezpečenstvo hroziace pri manipulácii so zápalkami, zapaľovačmi a horľavinami, s elektrickým a plynovým zariadením. Výkonový štandard: 1. Mimoriadne udalosti možnosti vzniku Poznať riziká, ktoré ohrozujú život, zdravie, majetok. Charakterizuj svojimi slovami pojem mimoriadna situácia, udalosť. Povedz aspoň dve možnosti vzniku mimoriadnej udalosti v prírode a na objektoch. Povedz, kde v blízkosti školy a tvojho bydliska môže dôjsť k vzniku mimoriadnej udalosti. Urči, ako znie tón pri vyhlásení varovného signálu Všeobecné ohrozenie. 2. Požiarna ochrana Osvojiť si pravidlá evakuácie pri ohrození požiarom. Popíš únikovú cestu v prípade vyhlásenia evakuácie pri vzniku požiaru. Uveď, kto a ako vyhlási signál Horí na škole. Povedz, komu a ako je potrebné ohlásiť požiar. Poznať nebezpečenstvo pri manipulácii s materiálom umožňujúcim vznik požiaru. Vysvetli nebezpečenstvo použitia otvoreného ohňa v blízkosti horľavých a výbušných látok. Urči, kde v škole sú umiestnené hasiace prístroje. Povedz, čo všetko je potrebné skontrolovať pred odchodom z domu do školy, aby nedošlo k požiaru. 3. Prostriedky individuálnej ochrany Poznať základné prostriedky ochrany jednotlivca. Vymenuj bežné dosiahnuteľné prostriedky ochrany jednotlivca. Povedz, pomocou čoho a ako sa zisťuje veľkosť ochrannej masky. Obsahový štandard: Charakteristika jednotlivých druhov mimoriadnych udalostí. Druhy a spôsob vyhlásenia varovných signálov. Opatrenia na ochranu životov, zdravia a majetku pri vzniku mimoriadnej udalosti. Možné zdroje ohrozenia vzhľadom na polohu školy. Spôsob evakuácie v prípade ohrozenia školy a jej okolia havária, živelná pohroma, katastrofa. Povinnosti žiakov pri organizácii evakuácie. Výkonový štandard: 138

139 1. Mimoriadne udalosti Poznať druhy mimoriadnych udalostí a spôsob ich vyhlásenia. Charakterizuj živelnú pohromu, haváriu, katastrofu. Povedz, čo urobíš keď zaznie siréna a nenachádzaš sa v škole ani doma, ale vonku. Povedz, ako sa dozvieš o hroziacom nebezpečenstve a vzniku mimoriadnej udalosti. Uveď, ako dlho počuť sirénu pri signáli Všeobecné ohrozenie. Uveď miesta možností vzniku mimoriadnych udalostí v okolí školy, bydliska. Vymenuj najčastejšie požiarne nedostatky (poruchy) v škole, v domácnosti. 2. Evakuácia Osvojiť si základné zákony pri evakuácii školy. Povedz, ako sa môžeme evakuovať z ohrozeného priestoru. Vymenuj, ktoré veci sa odporúčajú vziať si zo sebou pri evakuácii evakuačná batožina. Uveď hmotnosť evakuačnej batožiny pre deti. Obsahový štandard: Nebezpečné (zdraviu škodlivé) látky. Možnosti výskytu nebezpečných látok v okolí školy. Predlekárska pomoc v prípade zasiahnutia organizmu zdraviu škodlivými látkami. Opatrenia na ochranu životov, zdravia v prípade vzniku mimoriadnej udalosti. Čiastočná hygienická očista a jej význam pre ochranu zdravia. Detské ochranné prostriedky (ochranná maska, kazajka, vak), ich význam a použitie. Výkonový štandard: 1. Nebezpečné látky druhy, zásady ochrany Získať prehľad o nebezpečných látkach vyskytujúcich sa v okolí školy a bydliska. Vymenuj aspoň tri priemyselné podniky (závody), ktoré v okolí školy a bydliska pracujú s nebezpečnými látkami. Povedz, ktoré zdraviu škodlivé látky poznáš. Urči, v ktorom smere sa šíri nebezpečná látka pri poveternostných podmienkach a ktorým smerom opustíš ohrozený priestor. Povedz, načo môžu byť použité nebezpečné látky v prípade teroristického útoku. 2. Detské prostriedky individuálnej ochrany Poznať základné prostriedky ochrany detí. Vymenuj najzákladnejšie prostriedky detskej ochrany dýchacích ciest a očí. Uveď vek detí pre použitie ochrannej masky DM 1. Vymenuj najznámejšie prostriedky na improvizovanú ochranu celého tela. Urči, v akej polohe je maska v prípade jej nasadenia. Uveď základné činnosti pri čiastočnej hygienickej očiste tela a vysvetli jej význam. 139

140 T e m a t i c k ý c e l o k Pohyb a pobyt v prírode Obsahový štandard: Orientácia v mieste školy a jej okolí. Osvojiť si vedomosti, zručnosti a pohyb v teréne podľa prírodných úkazov. Základné informácie o významných budovách a ich účele. Historické objekty v obci a jej okolí. Výkonový štandard: 1. Orientácia v mieste školy a jej okolí Poznať svoju školu. Uveď názov ulice, na ktorej sídli škola. Urči miesto tvojej triedy v budove školy. Ukáž na pláne školy jedáleň, telocvičňu, východ z budovy. Poznať okolie školy. Vymenuj najmenej dve ulice, ktorými prechádzaš cestou z domu do školy. Uveď presnú adresu svojho bydliska. 2. Určovanie svetových strán Poznať svetové strany Ukáž kde na obzore vychádza a kde zapadá slnko. Vysvetli určovanie svetových strán podľa slnka. 3. Významné budovy a ich účel Poznať významné budovy v mieste bydliska a školy. Popíš presné miesto, kde sa nachádza zdravotné stredisko v obci. Uveď približné miesto pošty. Vymenuj dopravné prostriedky, pomocou ktorých sa dostaneš do školy. Zhotov jednoduchý náčrt dôležitých budov v okolí školy a mieste bydliska. Obsahový štandard: Význam vody v prírode a jej konzumácia. Zásady správneho a bezpečného správania sa v prírode. Jedovaté huby. Značenie turistických chodníkov. Výkonový štandard: 1. Príroda charakteristika a význam Charakterizovať význam vody v prírode. Povedz, ktorá rieka preteká v mieste tvojho bydliska, alebo okolí. Povedz, čím sa znečisťuje voda v prírode. Poznať jedovaté huby. Rozlíš jedovaté huby na obrázku. 2. Správanie sa a pohyb v prírode Poznať zásady pohybu a pobytu v prírode. Povedz, prečo nemáme poškodzovať prírodu. Opíš možné následky nesprávneho ukrytia pred bleskom. Poznať turistické chodníky. Urči miesto, kde sa nachádza najbližší turistický chodník v okolí školy, obce. Popíš, ako sa označujú turistické chodníky. 140

141 Obsahový štandard: Okolie obce, chránené územia, objekty a prírodné útvary. Orientácia podľa poludňajšieho tieňa. Hlavné a vedľajšie svetové strany. Významné budovy a dominanty v okolí. Tvary zemského povrchu. Výkonový štandard: 1. Orientácia v teréne Poznať stanovište a okolie školy. Urči najvýhodnejšie miesto v okolí školy na pozorovanie. Povedz, ako určujeme svetové strany podľa tieňa. Urči hlavné svetové strany podľa poludňajšieho tieňa. Vymenuj hlavné a vedľajšie svetové strany. Určiť významné budovy podľa svetových strán. Ukáž hlavné svetové strany pred vchodom do školy. Nakresli, čo dôležité sa nachádza severne, východne, západne a južne od vchodu do školy. Povedz, ktoré sú hlavné časti kompasu, alebo buzoly. Urči, na ktorú svetovú stranu ukazuje tmavý koniec strelky. Urči pomocou kompasu alebo buzoly, čo sa nachádza od vášho stanovišťa na vedľajších svetových stranách. 2. Tvárnosť krajiny Charakterizovať tvárnosť okolia obce, mesta. Uveď rozdiel medzi rovinou a pahorkatinou. Povedz, ktorý je najvyšší vrch v okolí obce. Opíš Vysoké Tatry z hľadiska tvárnosti. Obsahový štandard: Hranice Slovenskej republiky a ich poloha k susedným štátom na mape. Význam čistého ovzdušia pre človeka a prírodu. Základné zásady pri táborení v prírode. Základné úkony práce s mapou určovanie svetových strán podľa mapy, čítanie z mapy podľa farieb a základných topografických značiek, určovanie nadmorských výšok a jednoduchý odhad krátkych vzdialeností. Jednoduchý náčrt pochodu, panoramatický náčrt. Výkonový štandard: 1. Mapy, základné činnosti pri práci s mapou Vedieť základné úkony pri práci s mapou. Urči na mape sever a ostatné svetové strany. Uveď štáty, s ktorými máme spoločné hranice. Ukáž na mape miesto kde žiješ. Poznať základné topografické značky a čítanie z mapy. Urči na mape Slovenska najznámejšiu nížinu a vysočinu. Uveď farbu, ktorá sa používa pre označenie riek a jazier na mape. Nájdi na mape dve jaskyne. Poznať obsah mapy. Povedz, podľa čoho určíš, kde je na mape sever. Povedz, akou topografickou značkou sa značí obec, cesty a železnice. Ukáž na mape vrstevnicu a charakterizuj ju. 141

142 Urči výškový rozdiel dvoch ľubovoľných bodov na mape. 2. Typy náčrtov a zhotovenie jednoduchého náčrtu Zhotovenie jednoduchých náčrtov pochodu. Nakresli jednoduchý plán (situačný náčrt) ulice, na ktorej sa nachádza škola. Popíš rozdiel medzi situačným a panoramatickým náčrtom. Vedieť vysvetliť odhad vzdialeností. Urči dĺžku svojho kroku a dvojkroku. Opíš spôsob jednoduchého odhadu vzdialenosti krokovaním. T e m a t i c k ý c e l o k Zdravotná príprava Obsahový štandard: Význam poskytnutia prvej pomoci. Vybavenie domácej lekárničky a jej využitie. Nebezpečenstvo svojvoľného použitia liekov. Význam symbolu Červený kríž. Spôsob privolania pomoci k zranenému. Ošetrenie jednoduchých poranení rúk, nôh a hlavy. Výkonový štandard: 1. Prvá pomoc s použitím domácej lekárničky Poznať a charakterizovať prvú pomoc. Povedz, komu je potrebné nahlásiť úraz. Nakresli znak (symbol) Červeného kríža, ktorý vidíš na lekárničke. Poznať funkciu domácej lekárničky. Povedz, prečo deti nesmú svojvoľne užívať lieky. Vymenuj tri lieky alebo zdravotné pomôcky, ktoré by nemali chýbať v domácej lekárničke. Uveď tri najdôležitejšie obväzové pomôcky. Povedz, kde všade by nemala chýbať lekárnička. 2. Jednoduché rany Poznať postup ošetrenia jednoduchých poranení. Urči, akým prostriedkom vyčistíš ranu. Vysvetli, na čo slúžia rýchloobväzy (náplasti). Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny chrbta ruky. Obsahový štandard: Návšteva lekára v zdravotnom stredisku. Správanie sa v zdravotníckych zariadeniach. Úloha lekára pri pomoci chorým a zraneným. Prevencia pred chorobami a preventívne opatrenia proti uštipnutiu hmyzom. Výkonový štandard: 1. Významné strediská z hľadiska zdravotnej prevencie a liečenia Poznať významné zdravotnícke zariadenia. Uveď, kde sa nachádza zdravotné stredisko v mieste tvojho bydliska. Opíš, na aký účel slúži ľuďom nemocnica. Vysvetli, ako sa správať v čakárni u lekára. 2. Starostlivosť o zdravie Poznať zásady starostlivosti o zdravie. Vysvetli význam povolania lekár. 142

143 Uveď, akých lekárov si navštívil a ako pomáhajú chorým a raneným. Povedz, ktorým športom si upevňuješ zdravie. Uveď, aká strava je pre človeka najzdravšia. 3. Nepríjemné poranenia Poznať zásady ošetrenia nepríjemných poranení. Uveď, na aké poranenie použiješ studený obklad. Povedz, pomocou čoho vytiahneš žihadlo zapichnuté v koži. Povedz názov jediného jedovatého hada u nás. Charakterizuj, ako vyzerá miesto so zahryznutým kliešťom. Obsahový štandard: Zásady ochrany zdravia. Hygiena tela a starostlivosť o chrup. Správna ţivotospráva. Ošetrovanie a obväzovanie rán na prstoch ruky, lakťa, oka a hlavy. Výkonový štandard: 1. Ochrana zdravia Poznať časti ľudského tela a zásady správnej životosprávy. Vymenuj hlavné časti ľudského tela. Povedz, ako sa máš správne starať o svoje zuby. Povedz, prečo človek potrebuje pravidelný a dostatočný spánok. Vymenuj základné zásady správnej životosprávy. 2. Prvá pomoc pri poranení hornej končatiny a hlavy Poznať zásady ošetrenia a obväzovania. Vysvetli, prečo je potrebné každé poranenie okamžite ošetriť. Popíš, ako by si ošetril povrchové poranenie hlavy. Ukáž na spolužiakovi ošetrenie odreniny lakťa. Na poranené prsty ruky použi správny obväz. Obsahový štandard: Základné životné funkcie ľudského organizmu a ich význam. Hodnota zdravia, nákazlivé choroby a ochrana pred nimi. Pojmy prvej pomoci. Obväzová technika kolena a lýtka. Použitie trojrohej šatky pri znehybnení hornej končatiny. Zásady poskytovania prvej pomoci pri jednoduchých poraneniach. Výkonový štandard: 1. Základné životné funkcie Poznať, kedy človek potrebuje prvú pomoc. Povedz, čo patrí k základným životným funkciám ľudského tela. Uveď, ako realizujeme kontrolu vedomia. Ukáž na spolužiakovi, kde položíme ruky pri kontrole dýchania. Ukáž miesta, kde nahmatáme pulz. 2. Praktické precvičenie obväzovej techniky pri jednoduchých poraneniach horných a dolných končatín Poznať zásady obväzovej techniky. Uveď, kedy používame obvínadlo a kedy šatkový obväz. Vysvetli, na čo musíme dávať pozor pri prikladaní obvínadla. Demonštruj, ako sa prikladá obvínadlo. Ukáž dva spôsoby ako upevníme koniec obvínadla. 143

144 Demonštruj na spolužiakovi špirálový obväz lýtka a znehybnenie hornej končatiny trojrohou šatkou. Účelové cvičenia v ročníku realizujeme v prírode 2 razy do roka po 5 hodín spravidla na jeseň a jar. Pred realizáciou ÚC vykonáme deň prípravy z teoretickej časti učiva v rozsahu 3 5 hodín podľa náročnosti obsahu a organizácie plánovaného ÚC. Učivo turistiky realizované v rámci telesnej výchovy formou cvičení v prírode nezamieňame s ÚC. Účelové cvičenia možno vykonať po ročníkoch triedach. Na komplexnejšie zabezpečenie uplatňovania učiva je možné využívať ďalšie vzdelávacie a organizačné činnosti školy: - vhodné témy z obsahu niektorých vyučovacích predmetov medzipredmetové vzťahy, - úlohy objektovej ochrany školy, - rešpektovanie vnútorného poriadku školy, - požiarne a poplachové smernice, - zabezpečenie úrazovej zábrany a predlekárskej prvej pomoci, - cvičenia v prírode v rámci telesnej a športovej výchovy, - príprava učiteľov na proces v ÚC. Špeciálne školy si upravia obsah jednotlivých tém a metodické postupy vo výučbe OŽZ podľa schopností žiakov a priestorových podmienok. Obsah učiva V tejto časti je uvedený obsah učiva pre teoreticko-praktickú prípravu a účelové cvičenia v jednotlivých ročníkoch druhého stupňa základných škôl. Postup vyučovania zvolia vyučujúci podľa možností školy a vyspelosti žiakov s využitím metodických odporúčaní metodických oddelení. Osobitnú pozornosť treba venovať výstupným vedomostiam a zručnostiam žiakov deviateho ročníka. 2.1 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - varovné signály CO činnosť na varovný signál Všeobecné ohrozenie, Ohrozenie vodou, Koniec ohrozenia ; - ochranná poloha ochranných prostriedkov (DM-1, CM3-/3h); - ukážka prechodu priestoru kontaminovaného nebezpečnými látkami; - kolektívna ochrana, evakuácia vyhlasovanie evakuácie, evakuačné zariadenia; spôsoby vykonávania evakuácie, evakuačná batožina; - kolektívna ochrana ukrytie a ochrana v budovách pri mimoriadnej udalosti. b) Zdravotná príprava - imobilizácia horných a dolných končatín pomocou štandardných dláh; - znehybnenie poranených končatín improvizovanými prostriedkami; - uloženie postihnutého do stabilizovanej polohy privolanie lekára; - ošetrenie a znehybnenie zlomenín dolných končatín; - spôsoby odsunu poraneného podľa druhu a závažnosti poranenia. c) Pohyb a pobyt v prírode - zásady orientácie v prírode podľa prírodných úkazov, kompasu, buzoly, mapy; - odhad vzdialeností do 300 m a výšky 10 m; 144

145 - pochod na neznáme miesto s riešením úloh na určovanie vlastného stanovišťa podľa mapy; - správne zakladanie ohňa. 2.2 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - charakteristika nebezpečných látok ohrozujúcich školu a jej okolie; - vyhlásenie varovných signálov CO činnosť v domácnostiach, činnosť žiaka a triedy po ich vyhlásení; - lokalizácia a likvidácia požiaru ručnými hasiacimi prostriedkami; - vyrozumenie a privolanie požiarnikov údaje; - dekontaminácia hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu; - evakuácia z ohrozeného priestoru; - pravidlá správania sa obyvateľstva pri ohrození a pri vzniku mimoriadnej udalosti. b) Zdravotná príprava - zložitejšie obväzovanie obväzmi horných a dolných končatín, trupu a brucha obväzová technika; - prakové obväzy brady a nosa; - šatkové obväzy hlava, ruky, nohy; - náplasťové obväzovanie poranení na horných a dolných končatinách; - ošetrenie poranených kĺbov a kostí horných a dolných končatín vyvrtnutie, vykĺbenie, zlomeniny. c) Pohyb a pobyt v prírode - mierky máp a náčrtov, meranie vzdialeností na mape a v teréne; - pomer výšky a šírky s nárastom vzdialenosti; - zhotovenie jednoduchej pomôcky na odhad výšky a šírky; - zemepisný azimut; - určenie vlastného stanovišťa podľa mapy; - určenie svetových strán podľa núdzových orientačných prostriedkov; - prenášanie azimutu z mapy do terénu a z terénu do mapy; - preventívna ochrana pred bleskom. 2.3 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - činnosť na varovné signály CO; - ukladanie a skladovanie ochrannej masky (DM-1, CM-3-3/h); - kolektívna ochrana, evakuácia obyvateľstva, obsah evakuačnej batožiny; - ochranné stavby, pravidlá správania sa v úkrytoch, činnosť po opustení úkrytov; - dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia, dekontaminácia; - postup pri vzniku požiaru v osobnom automobile; - zbrane hromadného ničenia ničivé účinky, škodlivé pôsobenie na organizmus a ochrana pred nimi; - ochrana potravín a vody pred škodlivinami a zamorením. b) Zdravotná príprava - poskytnutie prvej pomoci s pomocou lekárničky v osobnom automobile; - prvá pomoc pri otrave plynom, chemikáliami; - prvá pomoc pri šoku, protišokové opatrenia; - vytiahnutie poraneného z rokliny; 145

146 - znehybnenie pri poranení panvy, krčnej chrbtice, hrudníka; - ošetrenie a znehybnenie otvorenej zlomeniny; - umelé dýchanie z pľúc do pľúc (ústami, nosom), masáž srdca; - zastavenie tepnového, žilového a vlásočnicového krvácania. c) Pohyb a pobyt v prírode - príprava pochodu, zhotovenie harmonogramu a náčrtu pochodu; - výber a úprava plochy pre stanovanie, stavanie turistického stanu; - meranie rýchlosti, šírky a hĺbky vodného toku; - prekonávanie vodnej prekážky; - správanie sa pri prietrţi mračien a prívaloch vody; - značenie mostov a prechodov cez vodné toky. 2.4 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - jadrové zbrane a ich ničivé účinky; - ochrana pre svetelným ţiarením; - ochrana pred tlakovou vlnou (tlakovým nárazom); - ochrana pred prenikavou radiáciou a rádioaktívnou kontamináciou; - hygienická očista a čiastočná špeciálna očista materiálu; - lokalizácia a likvidácia poţiaru s jedovatými splodinami horenia; - nebezpečné látky v okolí školy zásady ochrany pri ich úniku, evakuácia z ohrozeného územia; - kolektívna ochrana druhy úkrytov, pravidlá správania sa v úkrytoch; - odstraňovanie nebezpečných látok z povrchu terénu, budov a materiálu. b) Zdravotná príprava - hromadné nešťastia, triedenie chorých a ranených; - postup pri poskytovaní prvej pomoci v mieste hromadného nešťastia; - praktické riešenie prvej pomoci topiacej sa osobe; - technická a zdravotná pomoc pri poranení elektrickým prúdom; - prvá pomoc pri popáleninách; - poskytnutie zdravotníckej pomoci pri strate vedomia; - poskytnutie prvej pomoci pri úpaloch; - sterilizácia prostriedkov; - nebezpečenstvo pohlavných chorôb, zásady prevencie; - alkoholizmus, drogy, toxikománia škodlivé účinky, prevencia. c) Pohyb a pobyt v prírode - pochod podľa pripravených azimutov, tabuľka pochodu; - vybavenie zdravotníckym materiálom pri individuálnej turistike (pešo, bicyklom); - značkovanie turistických ciest a chodníkov; - príprava jednoduchej teplej stravy s pouţitím ohňa, zásady bezpečnosti; - odstraňovanie devastačných následkov spôsobených ľuďmi v prírode. 2.5 a) Riešenie mimoriadnych situácií civilná ochrana - úlohy CO vyplývajúce zo Ţenevských dohovorov a dodatkových protokolov; - civilná ochrana v Slovenskej republike, jej miesto úlohy a poslanie; - analýza územia obce, mesta, okresu; - organizovanie jednotiek civilnej ochrany štáby a odborné jednotky; - varovné signály CO činnosť po ich vyhlásení; - činnosť pri záchrane ľudí zo závalov a poškodených krytov; 146

147 - jódová profylaxia (v okolí AE); b) Zdravotná príprava - preverenie vedomostí a prehĺbenie návykov a zručností z poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, zlomeninách, obväzovanie, znehybňovanie častí tela; - darcovstvo krvi a transplantácie orgánov ľudského tela; - správanie sa pri náleze zraneného mimo obývaného priestoru; - prevencia proti kliešťovej encefalitíde. c) Pohyb a pobyt v prírode - základný turistický výstroj; - absolvovanie trasy primeranej veku, - povinnosti turistov pri ochrane životného prostredia; Vzdelávací štandard učiva ochrany života a zdravia pre nižšie sekundárne vzdelávanie v základných školách s exemplifikačnými úlohami T e m a t i c k ý c e l o k Riešenie mimoriadnych udalostí civilná ochrana Obsahový štandard: Činnosť po varovaní varovnými signálmi. Používanie prostriedkov individuálnej ochrany. Základné zručnosti pri použití ochrannej masky. Kompletizovanie ochrannej masky, pochodová, pohotovostná a ochranná poloha. Čiastočná hygienická očista osôb a čiastočná dezaktivácia potravín, vody a materiálu. Ochrana pred účinkami zbraní hromadného ničenia. Prevencia proti požiarom a činnosť po vzniku požiaru. Výkonový štandard: 1. Varovné signály a činnosť po ich vyhlásení Poznať varovné signály a základné činnosti po ich vyhlásení. Popíš, ako sa vyhlasuje varovný signál Všeobecné ohrozenie, Ohrozenie vodou, Koniec ohrozenia. Uveď, aká je činnosť po vyhlásení varovného signálu Všeobecné ohrozenie. Priprav si ochrannú masku do predpísanej polohy po varovaní signálom Všeobecné ohrozenie. Čo zabezpečíš v byte pred odchodom do úkrytu? Uveď, kde najbližšie sa nachádza úkryt a povedz, aký čas potrebuješ na presun do úkrytu. 2. Prostriedky individuálnej ochrany Poznať prostriedky individuálnej ochrany a vedieť ich správne používať. Popíš z akých hlavných častí sa skladá ochranná maska CM 3-/3h. Aké prostriedky individuálnej ochrany jednotlivca poznáš? Popíš funkciu ochrannej masky. Uveď, aké polohy ochrannej masky poznáš a čo je pohotovostná poloha. Vymenuj improvizované prostriedky ochrany dýchacích ciest, končatín a tela. Nasaď si ochrannú masku správnym spôsobom v časovom limite do ochrannej polohy. Prečo je potrebné dezinfikovať ochrannú masku po použití. Povedz, čo znamená skratka PIO. 147

148 3. Kolektívna ochrana pred účinkami následkov pri mimoriadnej udalosti Získať vedomosti a zručnosti v oblasti kolektívnej ochrany. Čo rozumieš pod pojmom kolektívna ochrana osôb? Popíš, čo je evakuácia a ako sa uskutočňuje. Uveď, aké spôsoby evakuácie poznáš a aké sú povinnosti občanov. Charakterizuj jednotlivé typy úkrytov. Uveď, čo má obsahovať evakuačná batožina a aká je povolená hmotnosť pre tvoj vek. Povedz základné zásady správania sa v úkrytoch. 4. Zbrane hromadného ničenia a ich ničivé účinky Vedieť rozdeliť zbrane hromadného ničenia a poznať ich ničivé účinky. Vymenuj tri druhy zbraní hromadného ničenia. Povedz, aké ničivé účinky jadrových zbraní poznáš. Povedz účinky otravných látok a biologických zbraní. Čo je prenikavá radiácia, rádioaktívne zamorenie, svetelné žiarenie, tlaková vlna a ako sa proti nim chránime. Použi individuálnu ochranu pri zamorení ovzdušia otravnou látkou a urči cestu úniku. Vymenuj, aké sú zásady ochrany a prevencia pred infekčnou chorobou. 5. Hygienická očista a ochrana potravín a vody Poznať zásady ochrany osôb, potravín, vody a materiálu. Povedz, čo rozumieme pod pojmom kontaminácia. Uveď, čo znamenajú pojmy dezinfekcia, dezinsekcia, deratizácia a dekontaminácia. Vykonaj hygienickú očistu tváre, dýchacích ciest, očí, rúk a vrchného oblečenia po prechode prašného územia na účelovom cvičení správnym postupom. Popíš, akým spôsobom sa vykoná úplná hygienická očista a špeciálna očista materiálu po zamorení rádioaktívnym prachom a otravnými látkami. Popíš, ako chránime vodné zdroje proti zamoreniu. Priprav na účelové cvičenie svoje potraviny a vodu do dostupných bezpečných obalov proti kontaminácii. 6. Ochrana proti požiarom Poznať preventívne opatrenia proti požiarom a zásady hasenia vzniknutého začínajúceho požiaru. Vymenuj jednoduché hasiace prostriedky a aké horľaviny nimi hasíme. Vymenuj, aké ručné hasiace prístroje a aké horľaviny, ktorými hasíme poznáš. Povedz, akým ručným hasiacim prístrojom nesmieme hasiť horiace elektrické zariadenie pod prúdom. Povedz, aké horľaviny sa nesmú nachádzať v blízkosti vykurovacích telies. Vymenuj, aké tekuté horľaviny poznáš a akými prostriedkami ich hasíme. Povedz, aké sú zásady manipulácie s otvoreným ohňom. Uveď, aké základné protipožiarne opatrenia poznáš, ktoré dodržujete vo vašej domácnosti. Povedz, aké protipožiarne opatrenia musíme dodržiavať pri táborení. Povedz, čo prikazujú požiarne poplachové smernice vo vašej škole. Uveď, ako privoláš hasičov k vzniknutému požiaru a ako sa vyhlasuje varovný signál Požiarny poplach. 148

149 T e m a t i c k ý c e l o k Zdravotná príprava Obsahový štandard: Všeobecné zásady prvej pomoci. Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život krvácanie, zastavenie dýchania, strata vedomia a šok. Základné ošetrenie a znehybnenie končatín štandardnými a improvizovanými prostriedkami pri zlomeninách, vyvrtnutiach a vykĺbeninách. Zásady pri poranení panvy, krčnej chrbtice. Obväzová technika a odsun raneného. Postup pri poskytovaní prvej pomoci pri hromadnom nešťastí, poranení elektrickým prúdom, popáleninách, úpaloch, podchladení a otravách. Výkonový štandard: 1. Všeobecné zásady pri poskytovaní prvej pomoci Poznať základné zásady prístupu k zranenému, technickú a zdravotnícku prvú pomoc. Vymenuj tie činnosti, ktoré patria do technickej a zdravotníckej prvej pomoci. Vymenuj dôležité životné funkcie. Popíš, ako zistíš, či postihnutý dýcha, je pri vedomí a či je krvný obeh funkčný. Uveď technickú činnosť záchrancu pri poranení elektrickým prúdom a otrave v zadymenom priestore. Vymenuj jednotlivé zásady protišokových opatrení. Povedz, ktorým zraneným poskytneš pomoc najskôr pri väčšom počte zranených osôb. Aký je postup privolania odbornej zdravotníckej pomoci k zranenému? 2. Prvá pomoc pri stavoch ohrozujúcich život Poznať druhy krvácania, spôsoby zastavenia a obnovenie krvného obehu. Porovnaj vonkajšie a vnútorné krvácanie. Popíš rozdiel medzi žilovým, tepnovým a vlásočnicovým krvácaním. Vymenuj tlakové body a uveď ich význam pri zastavení krvácania. Popíš, ako budeš postupovať pri príznakoch vnútorného krvácania. Vymenuj spôsoby zastavenia krvácania z poranenej tepny. Poskytni prvú pomoc zastavenia tepnového krvácania pomocou tlakového obväzu pri poranení ramennej tepny. Povedz, prečo nesmieme podávať tekutiny pri vnútornom krvácaní. Popíš, ako ošetríš krvácajúcu povrchovú reznú ranu. Uveď, kedy uskutočňujeme masáž srdca a popíš, akým spôsobom sa vykonáva. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zastavení dýchania. Povedz, podľa akých príznakov zistíme, že postihnutý nedýcha. Uveď možné príčiny zastavenia dýchania. Popíš, akým spôsobom uvoľníme dýchacie cesty. Vykonajte vo dvojici správne umelé dýchanie z úst do úst a nepriamu masáž srdca na modeli (Resusci Anne). Ak nemáš model, popíš presný postup. Uveď počet stlačení hrudníka na jeden vdych postihnutému so zastaveným dýchaním a krvným obehom. Vykonaj na figurantovi správne uloženie do stabilizovanej polohy. Vedieť zvládnuť situáciu a poskytnúť prvú pomoc postihnutému so stratou vedomia, podchladení, otravách a popáleninách. Uveď, ktoré životné funkcie kontrolujeme u postihnutého so stratou vedomia. Povedz, čo nám signalizujú modré pery u postihnutého so stratou vedomia. Popíš, ak postihnutý dýcha, do akej polohy ho uložíme. Povedz, aké sú možné príčiny straty vedomia. 149

150 Uveď, ako zabezpečíme odbornú pomoc a prevoz do nemocnice. Popíš prvú pomoc pri podchladení. Povedz, čo spôsobuje otravy, ktoré sú najčastejšie druhy a ako poskytneme prvú pomoc. Charakterizuj stupne popálenia a popíš prvú pomoc pri obarení. Popíš príznaky podchladenia a prehriatia, prevenciu a prvú pomoc pri omrzlinách a úpale. Vedieť poskytnúť prvú pomoc pri zlomeninách a iných poškodeniach končatín a chrbtice. Zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu. Vymenuj štandardné a improvizované prostriedky na znehybnenie končatín. Znehybni zatvorenú zlomeninu predlaktia na figurantovi veľkým závesom pomocou trojrohej šatky. Popíš, ako ošetríme otvorenú zlomeninu predkolenia. Znehybni štandardnými prostriedkami zatvorenú zlomeninu predkolenia. Popíš Kramerovu a nafukovaciu dlahu, uveď spôsob použitia. Povedz, do akých polôh uložíme postihnutého s poranením brucha a hrudníka. Ulož spolužiaka do protišokovej polohy. Vedieť zvládnuť základnú obväzovú techniku a poznať princípy transportu. Uveď rozdelenie obväzov podľa účelu. Zaraď krycie, tlakové, odsávacie, nepriedušné, upokojujúce a spevňujúce obväzy k jednotlivým poraneniam. Popíš a ukáž tri spôsoby použitia trojrohej šatky. Použi prakový obväz na ošetrenie nosa a brady. Urči na obrázku, ktorý je kruhový, špirálový, osmičkový a klasový obväz. Ošetri a obviaž simulované poranenie prstu ruky. Povedz, pri akom zranení použijeme nepriedušný obväz. Uveď, aká je zásada pri podozrení z poranenia chrbtice a krčných stavcov. Uveď aké spôsoby odsunu raneného vzhľadom na charakter zranenia poznáš. Zhotovte vo dvojici improvizované nosidlá na účelovom cvičení. Povedz, aké zásady platia pri transporte zranených na nosidlách. T e m a t i c k ý c e l o k Pohyb a pobyt v prírode Obsahový štandard: Určovanie svetových strán pomocou prírodných úkazov, buzoly a určovanie azimutov. Orientácia mapy, čítanie z mapy a topografické značky. Určenie vlastného stanovišťa, odhad vzdialeností, určenie výškového rozdielu a krokovanie. Mierka mapy a zhotovenie situačného a topografického náčrtu. Zhotovenie schematického náčrtu a pochod podľa azimutov. Turistické značky a chodníky. Výber miesta pre stanovanie, príprava ohniska a jednoduchej stravy. Preventívna ochrana proti blesku a prívalu vody. Poznávanie krajiny, pamiatok. Výkonový štandard: 1. Pohyb v prírode pomocou mapy a buzoly Zvládnuť pohyb a orientáciu v prírode pomocou mapy a buzoly. Urči svetové strany podľa slnka a hodiniek a spresni ich pomocou buzoly. Zorientuj mapu a urči vlastné stanovište. Uveď, aké topografické značky sa nachádzajú v blízkosti tvojho stanovišťa na mape. Urči z mapy nadmorskú výšku tvojho stanovišťa. Urči vzdialenosť do nasledujúceho bodu pochodu podľa mierky mapy. Povedz, aká je dĺžka tvojho kroku a koľko tvojich krokov predstavuje 100 m. Zhotov situačný a topografický náčrt pochodu. 150

151 Zhotov schematický náčrt a pochoduj podľa zvolených azimutov s využitím turistických značiek a chodníkov. 2. Pobyt v prírode a jej ochrana Poznať prírodu, zásady pobytu v nej a vedieť ju chrániť. Popíš najvhodnejšie miesto na postavenie stanu. Uveď, aké sú zásady pre zhotovenie a uhasenie ohniska. Povedz, aké sú zásady pri odchode z miesta táborenia. Povedz, prečo nesmieme počas búrky stáť pod osamelým stromom alebo na voľnej ploche v prírode. Povedz, z akého dôvodu musíme zmeniť miesto táborenia pri rieke počas výdatného trvalého dažďa. 151

152 Príloha č. 5 k Plánu práce školy na šk. rok 2013/2014 Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov školy Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierová 45, TORNAĽA Smernica k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školskom prostredí Úvodné ustanovenie Riaditeľ Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM,Mieová 45, Tornaľa ( ďalej len škola) v súlade s Metodickým usmernením MŠ SR č. 7/2006 R z 28. marca 2006 v y d á v a smernicu k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach Čl. 1 Charakteristika šikanovania 1. Šikanovaním rozumieme akékoľvek správanie žiaka alebo žiakov, ktorého zámerom je ublíženie inému žiakovi alebo žiakom, prípadne ich ohrozenie alebo zastrašovanie. Ide o cielené a opakované použitie násilia voči takému žiakovi alebo skupine žiakov, ktorí sa 152

153 z najrôznejších dôvodov nevedia alebo nemôžu brániť. Šikanovanie sa prejavuje v rôznych podobách, ktoré môžu mať následky na psychickom a fyzickom zdraví. Čl. 2 Podstatné znaky šikanovania a) úmysel bezprostredne smerujúci k fyzickému alebo psychickému ublíženiu druhému, b) agresia jedného žiaka alebo skupiny žiakov, c) opakované útoky, d) nevyrovnaný pomer síl medzi agresorom a obeťou, e) urážlivé nadávky, posmech, f) odcudzenie vecí atď. Čl. 3 Podoby šikanovania a jej prejavy v školskom prostredí 1. Priama podoba: a) fyzické útoky, b) urážlivé prezývky, c) nadávky, d) posmech, e) tvrdé príkazy agresora vykonať určitú vec proti vôle obete, f) odcudzenie veci atď. 2. Nepriama podoba: a) prehliadanie a ignorovanie obete. 3. Prejavy šikanovania : a) zhoršenie vzťahov v triednom kolektíve, b) vtieravé správanie agresora, 153

154 c) utiahnuté správanie obete, d) obeť čaká na odchod spolužiakov zo školy, e) obeť sa zdržiava počas prestávok v blízkosti učiteľa, f) zhoršenie správania obete, g) zvýšená chorobnosť obete, h) obeť máva náhodné zranenia, i) obeť máva často poškodené veci v osobnom vlastníctve a školské pomôcky, Čl. 4 Zodpovednosť školy 1. Škola zodpovedá za žiakov v čase školského vyučovania a školských akcií v súlade so školským zákonom, Dohovorom o právach dieťaťa a podľa pracovného poriadku školy. 2. Za povinnosť uvedenú v predchádzajúcom bode sú zodpovední všetci pedagogickí zamestnanci školy: a) ktorí realizujú vyučovací proces, b) ktorí vykonávajú počas prestávok pedagogický dozor na chodbách, c) ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas školských akcií rôzneho druhu (školské výlety, kurzy, exkurzie, kultúrne podujatia, športové podujatia a ďalšie školské akcie), d) ktorí vykonávajú pedagogický dozor počas záujmových krúžkov. 3. Škola zodpovedá aj za škodu, ktorú v čase vyučovania, resp. v dobe vykonávania tzv. prechodného dohľadu spôsobí žiak, pokiaľ ten, kto je povinný vykonávať dohľad nepreukáže, že náležitý dohľad nezanedbal ( 422 Občianskeho zákonníka). 4. Šikanovanie, resp. jeho náznaky, nesmie byť zamestnancami školy v žiadnej miere akceptované. Pedagogický zamestnanec musí šikanovanie medzi žiakmi bez meškania riešiť a každej jeho obeti poskytnúť okamžitú pomoc. Je povinný ihneď túto skutočnosť oznámiť triednemu učiteľovi agresora a obete, výchovnému poradcovi, 154

155 prípadne vedeniu školy. Čl. 5 Účastníci prevencie šikanovania V rámci účinnej prevencie šikanovania je dôležité : a) zabezpečiť spoluprácu rodičov, žiakov a zamestnancov školy, b) dôsledne vykonávať dozor zo strany pedagogických zamestnancov počas prestávok a v kritických zónach školy, c) informovanosť všetkých zainteresovaných ( pedagogických zamestnancov, rodičov, žiakov ) o postupe pri odhalení agresívneho správania sa žiakov, d) spolupracovať s odborníkmi CPPPP e) zabezpečiť vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti prevencie šikanovania a agresívneho správania. Konkrétne: a) vedenie školy dohliada na realizáciu celoškolskej stratégie proti šikanovaniu,vytvára pozitívnu klímu v škole, vo VP školy jasne stanoví pravidlá správania,a aj sankcie za ih porušenie b) výchovný poradca koordinuje preventívne pôsobenie, eviduje potencionálnych agresorov a obete, spolupracuje s triednymi učiteľmi, koordinátorom PDZ a CPPP, c) špeciálny pedagóg pomáha zmierňovať možné príčiny agresie, sprostredkúva kontakty s poradenskými inštitúciami, d) triedny učiteľ buduje triedny kolektív na báze vzájomnej dôvery medzi ním, žiakmi a rodičmi, e) ostatní pedagogickí zamestnanci aktívne sa podieľajú na nesúhlasnom postoji voči prejavom šikanovania f) vychovávateľky ŠKD sledujú správanie detí v čase po vyučovaní a spolupracujú s rodičmi, 155

156 g) vedúci záujmových útvarov sledujú správanie detí v čase po vyučovaní a spolupracujú s rodičmi, h) žiaci sledujú správanie v rámci triednych kolektívov a sú oboznámení so spôsobmi boja proti šikanovaniu i) rodičia sledujú správanie svojich detí a spolupracujú s učiteľmi, j) všetci zainteresovaní spolupracujú s poradnými organmi Polícia, CPPP, a pod. Čl. 6 Priestupková a trestnoprávna zodpovednosť 1. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať skutkovú podstatu priestupkov v zmysle zákona č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. Ide predovšetkým o priestupky: a) proti občianskemu spolunažívaniu, b) proti majetku. 2. Zodpovedným za priestupky je ten, kto v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok svojho veku. Ak v čase spáchania priestupku dovŕšil pätnásty rok a neprekročil osemnásty rok svojho veku, zaraďuje sa do kategórie mladistvých. 3. Šikanovanie žiakov môže v určitých prípadoch napĺňať aj skutkovú podstatu trestných činov v zmysle zákona č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon. Ide najmä o trestný čin: a) ohovárania, b) nebezpečného vyhrážania, c) ublíženia na zdraví, d) obmedzovania osobnej slobody, e) nátlaku, f) vydierania, 156

157 g) lúpeže, h) hrubého nátlaku, i) krádeže, j) poškodzovania cudzej veci, k) neoprávneného užívania cudzej veci. 4. Páchateľom trestného činu je ten, kto trestný čin spáchal sám. Za spolupáchateľstvo trestného činu sa považuje, ak bol trestný čin spáchaný spoločným konaním dvoch alebo viacerých osôb. 5. Trestne zodpovedný je ten, kto v čase spáchania činu dovŕšil štrnásty rok svojho veku. Žiaci, ktorí v čase spáchania trestného činu dovŕšili štrnásty rok a neprekročili osemnásty rok svojho veku sa podľa trestného zákona zaraďujú do kategórie mladistvých. 6. Pedagogický zamestnanec školy, ktorý sa dozvie o prípade šikanovania a neprijme v tomto smere žiadne opatrenie, sa vystavuje riziku trestného postihu. 7. Konaním podľa predchádzajúceho bodu môže pedagogický zamestnanec napĺňať i skutkovú podstatu trestného činu neprekazenia trestného činu, neoznámenia trestného činu alebo ublíženia na zdraví a to tak, že inému z nedbanlivosti ublíži na zdraví tým, že poruší dôležitú povinnosť vyplývajúcu z jeho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie, alebo uloženú mu podľa zákona. Čl. 7 Postup v prípade zistenia šikanovania V prípade, že v priestoroch budovy počas školského vyučovania a na školských akciách uvedených v čl. 4, bod 2, písm. c) sa zistí prípad šikanovania, je každý pedagogický i nepedagogický zamestnanec povinný postupovať: 1. Zamestnanec, ktorý zistí šikanovanie, informuje o tejto skutočnosti triedneho učiteľa agresora a obete (predtým si zistí meno a priezvisko žiakov a triedu, 157

158 ktorú navštevujú), výchovného poradcu a člena vedenia školy. 2. Triedni učitelia si na vyšetrenie prizvú daných žiakov, zamestnanca školy, ktorý skutočnosť oznámil a výchovného poradcu (pri zachovaní dôvernosti). O danom vyšetrení spíšu zápis, pričom tento odovzdajú v jednom vyhotovení: a) zákonnému zástupcovi obete a agresora b) výchovnému poradcovi. c) jeden exemplár vložia do osobného spisu žiaka. V zápise popíšu skutočnosť, vyjadrenia agresora a obete a navrhnú opatrenia na riešenie. 3. Triedni učitelia agresora a obete v spolupráci s výchovným poradcom si pozvú na pohovor rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov. Aj o tomto stretnutí spíšu zápis (pri zachovaní dôvernosti). K pohovoru prizvú aj člena vedenia školy. 4. Po písomnom uzavretí celého prípadu, zvážení návrhov na opatrenia, vyjadrení agresora a obete, rodičov, resp. zákonných zástupcov týchto žiakov riaditeľ školy rozhodne o ďalšom postupe v súlade so školským poriadkom školy, pracovným poriadkom školy, resp. zákonom č. 300/2005 Z. z. - Trestný zákon a zákonom č. 372/1990 Z. z. - Zákon SR o priestupkoch. 5. Nakoľko šikanovanie je závažným negatívnym spoločenským javom, celý prípad vyšetrenia šikanovania sa bude realizovať pri zachovaní dôvernosti až do vyriešenia daného prípadu. Týmto postupom nie je dotknutá informačná povinnosť školy. 6. V prípade, že tento negatívny jav zistí žiak školy, je povinný okamžite o tejto skutočnosti informovať svojho triedneho učiteľa, výchovného poradcu, v ich neprítomnosti člena vedenia školy. Čl

159 Metódy riešenia šikanovania 1. Pre vyšetrenie šikanovania žiakov v našej škole sa použijú tieto metódy: a) zaistenie ochrany obetiam, b) rozhovor so žiakmi, ktorí na šikanovanie upozornili, rozhovor s obeťou a agresormi, c) nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami - nikdy nekonfrontovať obeť a agresora, d) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, e) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií (CPPPaP, diagnostické centrum atď.) Kontakt zabezpečuje výchovný poradca. f) využitie anonymnej dotazníkovej metódy. 2. Pri výskyte skupinového násilia voči obeti sa použije tento postup: a) okamžitá pomoc obeti, b) dohoda riaditeľa školy s výchovným poradcom, triednymi učiteľmi a s ostatnými pedagogickými zamestnancami školy na postupe vyšetrovania, c) vlastné vyšetrenie, d) zabránenie možnej krivej výpovede agresorov, ich izolácia bez možnosti dohodnúť sa na spoločnej výpovedi, e) pokračujúca pomoc a podpora obeti, f) nahlásenie prípadu polícii - rozhodne riaditeľ školy, g) kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov - zabezpečia triedni učitelia, h) kontaktovanie špecializovaných inštitúcií. Čl. 9 Opatrenia na riešenie situácie V prípade, že sa vyskytne prípad šikanovania, sa použijú tieto opatrenia: 1. Opatrenia pre obete: 159

160 a) odporučiť rodičom žiakov vyhľadať odbornú starostlivosť (hlavne CPPPaP), b) zorganizovať skupinový intervenčný program riaditeľa školy v spolupráci s CPPPaP, c) informovanie a poradenstvo pre rodičov žiakov. 2. Opatrenia voči agresorov: a) odporučiť rodičom agresorov vyhľadať odbornú pomoc, b) výchovné opatrenia pokarhanie triednym učiteľom, pokarhanie riaditeľkou školy, c) preložiť žiaka do inej triedy, d) znížiť známku zo správania, 3. Opatrenia v mimoriadnych prípadoch: a) odporučiť rodičom umiestniť žiaka na dobrovoľný diagnostický pobyt do liečebno výchovného sanatória, b) oznámiť príslušnému Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny - sociálno-právna ochrana detí za účelom využitia nutných výchovných opatrení v prospech maloletého v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, v znení neskorších predpisov, c) oznámiť príslušnému útvaru Policajného zboru SR, ak došlo k závažnejšiemu prípadu šikanovania, pri ktorom je podozrenie, že bol spáchaný trestný čin alebo čin inak trestný (u maloletých). Čl. 10 Spolupráca školy s rodičmi žiakov a ďalšími inštitúciami 1. Pri podozrení na šikanovanie žiaka sú koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov, výchovný poradca, ale hlavne triedni učitelia povinní upozorniť rodičov žiakov: a) aby si všímali možné príznaky šikanovania a b) súčasne im ponúknuť pomoc. 160

161 Táto povinnosť platí tak pre rodinu obete ako aj pre rodinu agresora. 2. Pri pohovore s rodičmi sú učitelia povinní dbať na taktný prístup a najmä zachovanie dôvernosti informácií. 3. Spoluprácu pri danej problematike so špecializovanými inštitúciami za školu zabezpečuje výchovný poradca a koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov. 4. Pri podozrení, že šikanovanie naplnilo skutkovú podstatu priestupku alebo trestného činu, je riaditeľ školy povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému útvaru PZ SR. 5. Riaditeľ školy je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť orgánu sociálno-právnej ochrany skutočnosti, ktoré ohrozujú žiaka, alebo že žiak spáchal trestný čin, prípadne opakovane páchal priestupky. Čl. 11 Všeobecné a záverečné ustanovenia 1. Základným preventívnym opatrením základnej školy je princíp: Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách! 2. Formy správania a konania uvedené v čl. 3 a čl. 5 tejto smernice nie sú v žiadnom prípade neškodným humorom a zábavou. 3. Úlohou vedenia školy, všetkých pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy je vytvoriť pozitívnu klímu v škole, aby sa predchádzalo prejavom antisociálneho správania jednotlivcov alebo skupín žiakov. 4. Táto smernica je v súlade s pravidlami správania a konania žiakov vrátane sankcií za ich porušenie zapracovanými v školskom poriadku školy. 5. Výchovný poradca ako aj koordinátor prevencie drogových závislostí a sociálnopatologických javov zapracujú ustanovenia tejto smernice do svojich plánov práce. 161

162 6. S touto smernicou sú povinní oboznámiť žiakov školy všetci triedni učitelia a túto skutočnosť zapísať do preberaného učiva v časti triednická hodina. 7. S touto smernicou boli oboznámení všetci pedagogickí zamestnanci školy na zasadnutí pedagogickej rady konanom dňa , čo potvrdili svojím podpisom na prezenčnej listine. 8. Vedenie školy zabezpečí vzdelávanie v oblasti prevencie šikanovania najmä triednych učiteľov, koordinátorov prevencie drogových závislostí a sociálno-patologických javov a výchovného poradcu. 9. S touto smernicou oboznámia rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka na rodičovských združeniach jednotlivých tried. 10. Táto smernica bude zverejnená na informačnej tabuli školy (pre žiakov), v zborovni školy (pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy a triednych učiteľov) ako aj na internetovej stránke školy. 11. Smernica nadobúda účinnosť dňom a platí na dobu neurčitú. 162

163 Príloha č.6 k Plánu práce školy na šk. rok 2014/2015 Dopravná výchova Milióny ľudí sú deň čo deň účastníkmi cestnej premávky. Pri ceste do práce, do školy, na nákupy, ako aj pri ceste za akýmikoľvek osobnými záujmami sa každý z nás stáva účastníkom cestnej premávky či už ako chodec, cyklista, cestujúci v prostriedkoch hromadnej prepravy, vodič motorového vozidla a pod. Doprava je neodmysliteľnou súčasťou života každého človeka. Okrem pozitívnych stránok, ktoré so sebou doprava prináša, najmä v zmysle uspokojovania materiálnych a kultúrnych potrieb človeka, má doprava a motorizmus aj veľa záporných stránok. Jednou z najzávažnejších negatívnych stránok od samých začiatkov vzniku automobilizmu až po dnešok to boli a sú dopravné nehody. S rozvojom motorizmu sa ich počet zvyšuje. Pri dopravných nehodách dochádza k stratám na životoch, k ťažkým úrazom, často s trvalými následkami. Neúmerný je počet dopravných nehôd, ktorých účastníkmi sú deti v mladšom a staršom školskom veku. Akýkoľvek druh pohybu v cestnej premávke je nemysliteľný bez adekvátneho poznania a rešpektovania pravidiel cestnej premávky, teda platných všeobecne záväzných právnych predpisov pre túto oblasť, učebný predmet a nepriamo celá vzdelávacia sústava pripravuje ľudí na život v premávke na pozemných komunikáciách. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že škola je základnou a najdôležitejšou zložkou tohto systému. Základné vedomosti, zručnosti a návyky zamerané na bezpečné správanie sa v rôznych dopravných situáciách získavajú deti najmä prostredníctvom školy. Učivo predmetu Dopravná výchova je povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov základných škôl. Svojim špecifickým obsahom a zameraním cieľavedome pôsobí na mravné, intelektuálne, fyzické a psychické vlastnosti žiakov. Úlohou dopravnej výchovy v školách je postupne pripraviť deti na samostatný pohyb v cestnej premávke - ako chodcov alebo cyklistov - pričom je potrebné mať na zreteli aj aspekt výchovy budúcich vodičov motorových vozidiel. Realizácia učebnej činnosti sa uskutočňuje v objekte školy, na detských dopravných ihriskách (ďalej len DDI) alebo v bezpečných priestoroch v okolí školy, praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečujeme aj prostredníctvom prenosného detského dopravného ihriska /DDI/ Vekové kategórie žiakov a zameranie: 1) Od 6 do 9 rokov: problematika chodca, problematika cyklistu začiatočníka ( ročník základnej školy), 2) 10 rokov: problematika cyklistu, taktika, hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky (4. ročník základnej školy), 3) od 11 do 15 rokov: problematika cyklistu, taktika bezpečného správania a jednania, podmienky premávky na cestách, technické podmienky premávky vozidiel a hodnoty a postoje účastníka cestnej premávky, 1. stupeň ZŠ a) ročník (6-9 rokov - chodec) b) 4. ročník (10 rokov - cyklista) 163

164 2. stupeň ZŠ ročník (11 15 rokov ) Ciele dopravnej výchovy v základnej škole Ciele dopravnej výchovy na ZŠ sú zamerané na všetky tri oblasti osobnosti žiaka, na oblasť kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú. Je prirodzené, že nie pri každej téme sú v rovnakej miere rozvíjané všetky tri zložky osobnosti žiaka. Vyučujúci má dbať o to, aby na úkor osvojenia jednotlivých faktov a zručností nezanedbal rozvíjanie osobnosti žiaka z tejto oblasti do takej miery, ako ho umožňujú jeho osobné dispozície, vek, fyzická vyspelosť, atď. Ciele sú zostavené v zmysle týchto kritérií : a) Pochopiť funkcie dopravy ako riadeného systému vymedzeného všeobecne záväznými právnymi predpismi, b) formovať mravné vedomie a správanie sa v zmysle morálnej a právnej zodpovednosti pri chôdzi a jazde v cestnej premávke, c) osvojiť si zásady bezpečného správania sa v cestnej premávke podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, ako chodec, cyklista, cestujúci (spolujazdec), d) naučiť deti pozorovať svoje okolie, vyhodnocovať situáciu z hľadiska bezpečnosti a aplikovať návyky bezpečného správania sa v cestnej premávke v praktickom živote, e) zvládnuť techniku chôdze a jazdy na bicykli, f) zvládnuť základné taktické prvky chôdze a jazdy v cestnej premávke, g) pochopiť význam technického stavu a údržby vozidiel pre bezpečnú jazdu v cestnej premávke a prakticky zvládnuť základné úlohy údržby bicykla, h) uvedomiť si význam technických podmienok dopravy a zariadení ovplyvňujúcich bezpečnosť cestnej premávky, i) pochopiť význam komunikácie a kooperácie medzi účastníkmi cestnej premávky, naučiť sa predvídať potenciálne riziká vyplývajúce z povahy vozovky, dopravnej situácie a správania sa iných účastníkov cestnej premávky, učiť sa predvídať a reagovať na chyby druhých, j) pochopiť význam a úlohy policajtov pre bezpečnú a plynulú premávku na cestách, k) osvojiť si zásady, ale aj zručnosti a návyky súvisiace s poskytovaním prvej pomoci zranenej osobe pri dopravnej nehode, l) osvojiť si základné zručnosti a zásady správania sa pri dopravnej nehode. V priebehu vyučovania je potrebné vytvárať tieto kompetencie: 1. Poznať dopravné značky a riadiť sa podľa nich. 2. Bezpečne chodiť po chodníku a po ceste. 3. Brať ohľad na ostatných účastníkov cestnej premávky. 4. Kultúrne sa správať na cestách a v dopravných prostriedkoch. 5. Zavolať alebo poskytnúť pomoc pri dopravnej nehode. 6. Schopnosť pozorovať svoje okolie a vyhodnocovať ho z hľadiska bezpečnosti. 7. Ovládať bezpečnú jazdu na bicykli. Výsledkom výchovy a vzdelávania v oblasti bezpečnosti v cestnej premávke je okrem osvojenia si rôznych poznatkov a pravidiel cestnej premávky aj nadobudnutie konkrétnych zručností, ale aj návodov na riešenie určitých dopravných situácií. Z uvedeného dôvodu obsah vzdelávania členíme do nasledovných oblastí a veku primerane ho spracovávame pre 164

165 jednotlivé kategórie žiakov. ). Základné školy zabezpečujú praktický výcvik a teoretické vyučovanie pre svojich žiakov na stálych DDI v mieste sídla školy alebo v jej blízkom okolí. Pokiaľ je stále DDI príliš vzdialené od sídla školy alebo je ťažko dosiahnuteľné z hľadiska dopravnej dostupnosti, môže praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečiť aj prenosné DDI. Prenosné DDI zabezpečujú praktický výcvik a teoretické vyučovanie iba v obciach, v ktorých nie je zriadené stabilné DDI. Praktický výcvik a teoretické vyučovanie zabezpečujú DDI, ktorým MŠVVaŠ SR poskytlo dotáciu, podľa Tematického plánu dopravnej výchovy žiakov základných škôl na detských dopravných ihriskách. Na týchto DDI sa praktický výcvik a teoretické vyučovanie poskytuje bezplatne. 165

166 Príloha č.7 k Plánu práce školy na šk. rok 2014/2015 Štatistická gramotnosť Vypracoval: Mgr. Štefan Vavrek Š Školský rok: 2013/2014 Základné pojmy štatistiky Štatistický súbor Štatistická jednotka Štatistický znak resp. premenná - nominálny znak resp. kategorická premenná - ordinálny znak resp. ordinálna premenná - kardinálny znak - intervalová premenná, pomerná premenná Ďalšie delenie štatistického znaku Príklad: - kvantitatívny, kvalitatívny - diskrétny, spojitý Máme populáciu žiakov 9. ročníka ZŠ. Sledujeme premenné: nominálne pohlavie (M, Ž) národnosť (slovenská, maďarská,...) trvalé bydlisko (mesto, vidiek) ordinálne 166

167 známka z matematiky na poslednom vysvedčení -najvyššie dosiahnuté vzdelanie otca (základné, stredoškolské, stredoškolské s maturitou, bakalárske, magisterské, doktorandské) kardinálne počet nezaopatrených súrodencov (0,1,2,...) vzdialenosť bydliska od miesta školy (v km) Spôsoby zberu údajov Cenzus zber informácie o každom člene populácie, zistenie hodnoty resp. úrovne štatistického znaku na každej jednotke, ktorá do štatistického súboru patrí (napr.sčítanie ľudu) Výberové skúmanie skúmanie na vybratej časti jednotiek Administratívne údaje rôzne úradné záznamy Metódy zberu údajov Telefonický rozhovor Rozhovor Osobne vyplnené dotazníky doručené poštou alebo osobne Iné metódy elektronická forma Tabuľky a grafy Na n štatistických jednotkách zisťujeme hodnotu (úroveň) štatistického znaku (premennej). rozsah štatistického súboru n - prvotná tabuľka - usporiadaná tabuľka (nedá sa urobiť pre nominálny znak) - minimálna hodnota znaku Xmin - maximálna hodnota znaku Xmax - variačná šírka (variačné rozpätie) R = Xmax - Xmin 167

168 Príklad U 20 žiakov bol zaznamenaný počet bodov z testu. Výsledky boli nasledovné: 10, 11, 20, 13, 14, 12, 17, 7, 5, 10, 12, 12, 13, 12, 11, 11, 12, 2, 10, 5. n = 20 Usporiadaná tabuľka: 2, 5, 5, 7, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 14, 17, 20 xmin = 2, xmax = 20, R = 20 2 = 18 Dve kategorické premenné tabuľka dvojrozmerného rozdelenia početností (kontingenčná tabuľka), relatívnych početností, počtu percent, 3D stĺpcový diagram, stĺpcové grafy s delenými stĺpcami Jedna kategorická a jedna kardinálna premenná kategorizované grafy kategorizované tabuľky, Dve kardinálne premenné tabuľka usporiadaných dvojíc hodnôt, bodové (korelačné) grafy A sú ďalšie možné kombinácie Príklad U 1633 novorodencov bol skúmaný vek matky a vek otca, pričom boli definované kategórie veku matky (otca) nasledovne: od 15 do 24 rokov: mladá (mladý) od 25 do 34 rokov: v strednom veku od 35 rokov: staršia (starší) 168

169 Kategorická premenná modus najpočetnejšia kategória (úroveň) Ordinálna premenná modus najpočetnejšia úroveň medián rozdeľuje usporiadanú tabuľku hodnôt na dve rovnako početné časti 169

Plán práce na školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016/2017 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2016/2017 Schválený na pedagogickej rade dňa : 5. 9. 2016 Mgr.

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2007/2008 Bratislava 2007 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY...5 1.1 Organizácia školského roka 2007/2008... 5 1.1.1 Testovanie vedomostnej

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2006/2007 Bratislava 2006 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 Všeobecné informácie a pokyny...5 1.1 Organizácia školského roka 2006/2007...5 1.1.1 Vyučovanie...5 1.1.2

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFER a tanulók kulcsfontosságú

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Iskolai

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola Mateja Korvína s VJM Dolný Štál-

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BEVEZETŐ AZONOSÍTÓ ADATOK Názov a adresa školy Az iskola

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-71, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL 1 A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL Zákon č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 2003.

Részletesebben

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 1 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Dolný Štál Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola s VJM Dolný Štál- 1. a 2. stupeň Názov Otvorená škola na celoživotné vzdelávania

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok Riaditeľ školy po prerokovaní a následnom schválení na Pracovnej porade školy dňa 20. 04. 2015 predkladá žiakom a ich zákonným zástupcom smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

Részletesebben

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Mládežnícka 7, 986 14 Fiľakovo - Fülek Plán práce školy školský rok 2009/2010 Plán práce školy bol prerokovaný a schválený Plán práce školy bol prerokovaný

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom 954 01 www.mssedmokraska.sk I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 Felvételi szabályok II/2 Részösszeg fizetés alapszabályai II/3

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

PŠ s VJM. Rimavská Sobota

PŠ s VJM. Rimavská Sobota Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Készségfejlesztő Szakiskola Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota PŠ s VJM Rimavská Sobota INTERNÁ SMERNICA č. 20/A/2015 O ORGANIZÁCII

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Prílohy. Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015. Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania: Testované predmety:

Prílohy. Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015. Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania: Testované predmety: Prílohy Pokyny pre administrátorov T9-2015 Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015 Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015 Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania:

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku

smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku Riaditeľ školy po prerokovaní a následnom schválení na Pracovnej porade školy dňa 20. 04. 2015 predkladá žiakom a ich zákonným zástupcom smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku Čl.1 Úvodné ustanovenie

Részletesebben

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Názov: Univerzita J. Selyeho

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS. Békéscsaba, Szent István tér 7. BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.: 122712013. Előadó: Koszecz Andrea Mell.: 2 db Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-801 Telefax: (66)

Részletesebben

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií SR Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo 1990 2014 Edita Zacharová

Részletesebben

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/16 www.ssosrs.edupage.org

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2 Školský vzdelávací program pre 2 stupeň ISCED 2 CZŠ Pála Palásthyho s VJM Palásthy Pál Egyházi Alapiskola Názov motto: Nad zlato drahší klenot je dieťa 1 Vzdelávací program pre základnú školu Stupeň vzdelania

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / /31

Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / /31 Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / 2018 1/31 August 21 Vznik pracovnej skupiny, príprava pracovného plánu. Zodp.: Eperjesiné 22 23 24 Príprava

Részletesebben

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20.

Projekt EnviroVid. 20.03.2015 2015. március 20. Projekt EnviroVid Vedúci partner / Vezető Partner: Green Energy Storage Consulting, n.o. (Dunajské nábrežie 1195/5, 945 05 Komárno, Slovakia) Cezhraničný partner / Határonátnyúló partner: Enviro-Pyro Hungary

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Projekt összefoglaló

Projekt összefoglaló Projekt összefoglaló A projekt címe: Speciális település- és városüzemeltetési tevékenységek támogatása az Arrabona EGTC területén A projekt rövid címe: BUILCOGREEN Az Arrabona EGTC területén lévő települések

Részletesebben

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A ODPADOV Projekt aktivitások Aktivity projektu 1. Projekt Menedzsment/Projektový manažment

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

1. a. Základné identifikačné údaje o škole :

1. a. Základné identifikačné údaje o škole : 1. a. Základné identifikačné údaje o škole : 1. Názov školy : Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Alistál 2. Adresa školy : ZŠ Mateja Korvína

Részletesebben

Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia

Mgr. Tünde Tunyi, Hungary Mgr. Júlia Molnárová, Slovakia Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara, Felmérés, a magyar pszichiátriai ápolás területén KOMORA MAĎARSKÝCH ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV Prieskum v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva Mgr. Tünde Tunyi,

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU

Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU Príloha č. 5 Zmluvy o poskytnutí NFP - PODROBNÝ POPIS AKTIVÍT PROJEKTU Cieľové skupiny projektu Cieľová skupina Žiaci základných škôl SR Žiaci stredných škôl SR Pedagogickí zamestnanci Zamestnanci pracujúci

Részletesebben

Stredné školy a školské zariadenia. v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja

Stredné školy a školské zariadenia. v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja Stredné školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja. Texty neprešli

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Stupeň vzdelania: Dĺţka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: 3A štvorročná slovenský, maďarský denná štátna Predkladateľ: Názov školy: Gymnázium - Gimnázium Adresa:

Részletesebben

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága

Cestovný pas Útlevél. Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska. Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas Útlevél Rozprávkové kráľovstvo slimáka kraska Kraszko Csigácska Mesekirálysága Cestovný pas - Útlevél Meno / Keresztnév: Priezvisko / Vezetéknév: Dátum narodenia / Születésem napja: Adresa

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, Správa

Részletesebben

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau.

Mineralische und pastöse Edelputze + Farben. SAKRET. Das gelbe vom Bau. Mineralische und pastöse Edelputze + Farben SAKRET. Das gelbe vom Bau. Felhasználási tudnivalók A színminták tájékozató jellegűek, a tényleges felület megjelenése függ az adott vakolat szemcseméretétől,

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 40. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 9. 6. 2014 K bodu rokovania číslo: 5 d ) Návrh štrukturálnych zmien v oblasti školstva na základe uznesenia MsZ č. 824/2014

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben