Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012"

Átírás

1 1

2 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.9 Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa č.9 Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Komárom, Eötvös utca 9. Eötvösova ul. 9, Komárno 2

3 ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Obsah Úvodné identifikačné údaje I. Všeobecná charakteristika školy II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia IV. Školský učebný plán: Nultý ročník Rozvíjanie komunikačných schopností Rozvíjanie grafomotorických zručnosti a výtvarná výchova Zmyslová výchova a základy matematických predstáv Pracovná výchova Hudobno-pohybová výchova Telesná výchova 1.ročník Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra

4 Prírodoveda Etická výchova / náboženská výchova Matematika Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná výchova Tvorivá dramatika komunikácia 2.ročník Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra Prírodoveda Vlastiveda Etická výchova / náboženská výchova Matematika Informatická výchova Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná výchova Tvorivá dramatika komunikácia.ročník Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra Anglický jazyk Prírodoveda Vlastiveda Etická výchova / náboženská výchova Matematika Informatická výchova Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná výchova 4

5 4.ročník Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra Anglický jazyk Prírodoveda Vlastiveda Etická výchova / náboženská výchova Matematika Informatická výchova Pracovné vyučovanie Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná výchova 5.ročník Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra Anglický jazyk Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Etická výchova / náboženská výchova Matematika Informatika Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná a športová výchova Regionálne dejiny Pohybová kultúra 6. ročník Maďarský jazyk a literatúra 5

6 Slovenský jazyk a slovenská literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Etická výchova / náboženská výchova Matematika Informatika Výtvarná výchova Hudobná výchova Telesná a športová výchova Regionálne dejiny Pohybová kultúra 7.ročník Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Etická výchova / náboženská výchova Matematika Informatika Svet práce Výtvarná výchova 6

7 Hudobná výchova Telesná a športová výchova Regionálne dejiny 8. ročník Maďraský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a slovenská literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Fyzika Chémia Biológia Dejepis Geografia Občianska náuka Etická výchova / náboženská výchova Matematika Technika Výchova umením Telesná a športová výchova 9.ročník / Variant č. / Maďarský jazyk a literatúra Slovenský jazyk a literatúra Anglický jazyk Nemecký jazyk Dejepis Zemepis Občianska výchova Matematika Fyzika Chémia Prírodopis Hudobná výchova 7

8 Telesná výchova Náboženská výchova / etická výchova 8

9 Názov a adresa školy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul.Eötvösa 9 Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvő Alapiskola Eötvösova ul. 9, Komárno Názov školského vzdelávacieho programu Kód a názov ŠVP Stupeň vzdelania základné vzdelanie ISCED 1, ISCED 2 Dĺžka štúdia 9 rokov Forma štúdia denná Záznamy o platnosti a revidovaní školského vzdelávacieho programu: Platnosť ŠkVP Revidovanie ŠkVP Zaznamenanie inovácie, zmeny, úpravy a pod. Dátum Dátum UP pre nové ref. roč. ISCED 1, ISCED UP pre nové ref. roč. ISCED 1, ISCED UP pre nové ref. roč. ISCED 1, ISCED 2 9

10 I. Všeobecná charakteristika školy Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským na Eötvösovej ul. v Komárne je plnoorganizovaná, silne orientovaná na informačno komunikačnú techniku (IKT), na aplikáciu najnovších učebných metódov, v ktorých centrom je žiak. Dominuje jeho pozitívna motivácia, samostatnosť, tvorivosť, prežívanie. Cieľom našej školy je výchova humánneho človeka, ktorý je vzdelaný, otvorený, prosociálny, tolerantný. Vychádzajúc z tradície školy, personálneho a technického vybavenia perspektív a potrieb spoločnosti zabezpečiť čo najkvalitnejšiu prípravu žiakov cudzích jazykov so zameraním na komunikatívnosť s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Považujeme za prioritné úlohy rozvíjať kľúčové spôsobilosti žiakov, v ktorej učiteľ rešpektuje vekové a individuálne osobitosti dieťaťa. V edukácií preferujeme uvoľnenú, tvorivú, pracovnú atmosféru. Našich žiakov by sme chceli pripraviť na praktický život, kde tvorivosť, logické myslenie je oveľa dôležitejšie, ako veľké množstvo neužitočných znalostí. Podľa nášho názoru, žiak našej základnej školy by mal poznať dejiny a kultúru rodného mesta na zachovanie identity. Mladý človek by mal odísť zo školy vekuprimerane pripravený na život. I.1. Veľkosť školy Zriaďovateľom našej školy je Mesto Komárno. Škola má právnu subjektivitu, je samostatnou rozpočtovou organizáciou. Počet žiakov je cca 450 v detskom klube cca 180. Prvý stupeň predstavuje nultý, prvý ( triedy), druhý (triedy), tretí (1 triedy), štvrtý ročník (2 triedy). Od septembra 2008 na našej škole funguje aj nultý ročník. V rámci druhého stupňa otvárame 2 triedy piateho ročníka, 2 triedy šiesteho, triedy 7.ročníka a triedy á. ročníka. V deviatom ročníku fungujú 2 triedy. Naša škola sa nachádza blízko centra mesta na VII. sídlisku pri mestskej plavárni. Máme veľký športový areál s futbalovým a detským ihriskom. Tieto podmienky umožňujú bezpečný a voľný pohyb detí pri hrách a športových činnostiach. I.2. Charakteristika žiakov Základnú školu ZŠ s VJM Eötvösa navštevujú väčšinou mestské deti, ktoré pochádzajú z rôzneho sociálneho prostredia. Táto skutočnosť nás viedla k tomu, aby sme venovali veľkú pozornosť fungovaniu detského klubu. Systematicky pripravujeme nadaných žiakov na rôzne predmetové a talentované súťaže, a pomáhame máloprosperujúcim žiakom v učení, taktiež integrovaným žiakom. I.. Charakteristika pedagogického zboru Počet nášho pedagogického kolektívu je adekvátny k počtu tried v škole. Sú kvalifikovaní ľudia s potrebnými aprobáciami. Považujeme za veľmi dôležité zapájať sa do programu celoživotného vzdelávania so samoštúdiom a diaľkovým štúdiom, využitím rôznych školení a kurzov, letných univerzít učiteľov. V oblasti odborného rastu pedagogických pracovníkov sa zameráme na: organizovanie regionálnych odborných aktivít (konferencie, školenia) so spoluprácou MPC, ZMP na Slovensku, Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (Pedagogický inštitút ), XIII. Kerületi Szaktanácsadó Központ, Budapest (Metodickoporad. centrum) 10

11 ďalšie vzdelávanie učiteľov v IKT ako školiace centrum FIT účasť na vzdelávacích akciách organizovaných MŠ, MPC,COMENIUS a ZMP na Slovensku výmena skúsenosti v rámci predmetov, šírenie pozitívnych prvkov projektov, existujúcich na škole medzi ostatných kolegov účasť na vzdelávacích akciách v Maďarsku (konferencia Info-Savaria, metodicko pedagogické dni v XIII. obv. Budapešti ) ukončenie diaľkového štúdia Kontinuálnde vzdelávanie pedagogických pracovníkov podporu tvorivosti a aktivity pedagogických pracovníkov, sebavzdelávanie a zapájanie sa do alternatívnych výchovno-vzdelávacích aktivít Sme v úzkom kontakte s pracovníkmi Pedagogicko-psychologickej poradne. Naša výchovná poradkyňa úzko spolupracuje s rodičmi, s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Komárne, so strednými školami v okrese a mimo neho. Pravidelne sa zúčastňuje na školeniach a aktívne sa zapája aj ako prednášateľ týchto aktivít. Na našej škole funguje koordinátor pre environmentálnu výchovu, pre protidrogovú výchovu ale aj pre výchovu manželstvu a rodičovstvu. I.4. Organizácia prijímacieho konania Naša škola nemá špecifické požiadavky na prijatie žiakov do ZŠ. I.5. Dlhodobé projekty Boli sme úspešnými uchádzačmi viacerých medzinárodných projektov Európskej únie. Na základe dosiahnutých výsledkov v pedagogickej inovácii sme získali 2. miesto v Runner Up etwinning Prizes 2005, mimoriadnu cenu v elearning Awards 2006 usporiadanú s European Schoolnetom. V roku 2006 sme dosiahli 1. miesto v Maďarsku od Oracle Education Foundation a Sulinet v súťaži ThinkQuest. Tretí rok sa zapájame do projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu, ktorý je financovaný z ESF. Naďalej rozšírime spoluprácu s družobnými školami: v oblasti informatiky s budapeštianskou Počítačovou základnou školou, v oblasti športu so školou Bozsik J. Általános Iskola v Szınyi v medzinárodnom projekte Naturbild - ako spoluorganizátori s Univerzitou J. Selyeho - aplikujeme s hravou formou vedecké poznatky o prírodovedných javoch v prvom stupni ZŠ vo výchovnom vyučovacom procese Slovensko - maďarská cezhraničná spolupráca v projekte o spoločných kultúrnych hodnotách vo forme workshopu v rámci projektu Let Flower Bloom for Everybody, ktorým je vyhlasovateľ Internacional Visegrad Fund, s nadáciou Füredi Játékszín Alapítvány a so školou Zespók Szkól Sportowych z mesta Tarnów, úzko spolupracujeme v oblasti kultúrnych a športových aktivít Aj v tomto školskom roku budeme aplikovať osvedčené alternatívne vyučovacie programy, ako Holandský projekt CED, ktorý už dlhé roky sa používa na intenzívne a diferenciálne rozvíjanie schopností žiakov v matematike a v gramatike maďarského i slovenského jazyka. Aj v budúcom období využívame systém diagnostického vývinového vyšetrenia žiakov (DIFER). Tento diagnostický systém sa zaoberá s vývojovými schopnosťami 11

12 detí vo veku 4-8 rokov, ktorý na našej škole aplikujeme u žiakoch v nultého a prvého ročníka. Pravidelne sa zapájame so žiakmi v rámci Komárňanských dní ako aj Komárňanskych pedagogických dní do aktivít zameraných na ekologické, sociálne a protidrogové programy a projekty. Naďalej budeme rozšírovať počet kolegov zapojených do inovačného procesu na škole, veď doteraz získané výsledky a úspechy svedčia o dôležitosti tejto iniciatívy. I.6. Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Naším najdôležitejším partnerom je rodič, je potrebné s ním spolupracovať tak, aby sa vytvoril zdravý a otvorený vzťah medzi školou a rodičom, ktorý slúži záujmom ich detí. Za týmto účelom budeme pokračovať už v rozbehnutých a úspešných spoločných podujatiach, ktoré mienime aj rozšírovať. Komunikácia s rodičmi nám dáva príležitosť dozvedieť sa aké sú ich očakávania od školy, od svojich detí. Na schôdzach rodičov, ktoré sa uskotočňia ročne minimálne štyrikrát, pravidelne informujeme ich o výsledkoch v učení, v správaní, podávame rôzne informácie o škole, o programoch triedy a školy. V rámci spolupráce s rodičmi preferujeme tieto formy: spoločné programy, akcie ( brigády pri opravách budovy a školského areálu, zber druhotných surovín, Vianoce, Benefičný ples rodičov a pedagógov,venček deviatakov, Deň otvorených dverí, Fórum rodičov, pedagógov a poslancov mestského zastupiteľstva, individuálne konzultácie, listy, telefonáty rodičom, Rodinný juniáles ku dňu detí, estrádny program v Msks na záver šk. roka, banket deviatakov, slávnostná rozlúčka so školou). Empatický prístup, ochota diskutovať o problémoch je predpokladom pre úspešnú spoluprácu. Pri našej škole je zriadená aj rada školy. Pozostáva z týchto subjektov: pedagogickí pracovníci, nepedagogickí pracovníci, zástupcovia rodičov, poslanci mesta, zástupcovia stredných škôl mesta. Rada školy vyjadruje a presadzuje záujmy spomínaných skupín. Plní funkciu radu a kontroly práce na škole. Zasadá ročne minimálne štyrikrát, resp. podľa potreby. Spolupráca so ZRPŠ a radou školy je výborná. Rozširujeme formy spolupráce s partnerskými kultúrnymi a vzdelávacími inštitúciami: Budapest, XIII. kerületi Számítástechnikai Általános Iskola Komárom- Szıny,Bozsik József Általános Iskola Komárom, Feszty Képzımővészeti Általános Iskola Univerzita J. Selyeho Zespók Szkól Sportowych, Tarnów Základné a stredné školy v regióne Centrum voľného času, Komárno Mestské kultúrne stredisko Komárno Jókaiho divadlo v Komárne 12

13 Naďalej úzko spolupracujeme s štátnymi orgánmi, ústavmi, metodicko-poradovými orgánmi a s občianskými organizáciami: Metodicko pedagogické centrum v Komárne Polícia (mestská, okresná ) Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Záchranná zdravotná služba Štátnym pedagogickým ústavom v Bratislave Metodicko-pedagogickým centrom v Nitre Vydavateľstvo TERRA Metodickým inštitútom Gyır-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet Budapesť, XIII. Kerületi Szaktanácsadó Központ Inštitútom COMENIUS, Komárno Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku Zväz maďarských rodičov na Slovensku Nadácia Pázmány Péter Alapítvány Nadácia Füredi Játékszín Alapítvány Nadácia Jókaiho dni Vydavateľstvo Apáczai Kiadó Fond Doroty Kanthovej na podporu zdravia detí postihnutých onkologickými chorobami. I.7. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy Dvojposchodová budova školy je v centre mesta pri mestskej plavárni. V areáli školy je možné napojiť sa na internet a na sieť školy cez Wifi. Máme 22 učební, 9 odborných učební, na výuku výpočtovej techniky (65 počítačov), laboratórium na fyziku, chémiu a biológiu, učebňu na cudzie jazyky a multimédiálnu miestnosť, 2 telocvične, školskú kuchyňu s jedálňou. Telocvične majú vlastné hygienické priestory a sprchy. Máme veľký športový areál s detským ihriskom, čo umožňuje žiakom každodenný pohyb na čerstvom vzduchu. Multimediálna učebňa je vybavená s audiovizuálnou technikou (dataprojektor, DVD prehrávač, PC a interaktívna tabuľa). V tejto miestnosti je umiestnená aj školská knižnica, kde žiaci majú bezprostredný prístup ku knihám. Slúži nám aj ako spoločenská miestnosť s malým pódiom a kapacitou 120 miest na sedenie. Usporiadame tu školské súťaže, konferencie, školenia, rôzne kultúrne podujatia a interaktívne protidrogové zamestnania, ale premietame tu aj náukové a rozprávkové filmy a DVD. V poobedňajších hodinách slúži aj pre Školský klub detí. Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy s pomocou digitálnej techniky vo všetkých učebných predmetoch. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Budova školy potrebuje rekonštrukciu. Podaný projekt bohužiaľ bol neúspešný. Dúfame, že sa nájdu ešte zdroje na tieto práce v budúcom období. I.8. Škola ako životný priestor Upravené a estetické prostredie pre detí je nevyhnuté, veď denno-denne trávia v škole veľa času. V minulých rokoch sa nám podarilo v spolupráci so zriaďovateľom, 1

14 miestnou strednou odbornou školou, s rodičmi a sponzormi obnoviť časť budovy na prízemí a na poschodí. Vymenili sme aj školský nábytok vo viacerých učebniach. Na chodbách sú vystavené detské výtvarné a projektové práce, taktiež tu sú umiestnené ceny a diplomy získané na rôznych vedomostných, športových a talentových súťažiach. Vo vyučovaní sa snažíme vytvoriť priaznivú, uvolnenú priateľskú klímu. Naším cieľom je, aby žiaci vo výchovno-vzdelávacom procese nemali strach, trému, nenudili sa, neboli šikanovaní, drilovaní. Musíme ich naučiť spolupracovať a posilniť u nich toleranciu. Robíme preto rôzne prieskumy na zistenie aktuálnej klímy, pohody v jednotlivých triedach. Zistené výsledky analyzujeme a vyhodnocujeme. I.9. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní Našou prvoradou úlohou je zabezpečiť zdravé a bezpečné prostredie pre žiakov. Výkonnosť žiakov počas vyučovacej hodiny postupne klesá, preto sa snažíme efektívne a premyslene hospodáriť s časom. Rešpektujeme psychohygienické zásady a zásady zdravej životosprávy vo všetkých činnostiach žiakov. Trieda je dôležitý pracovný priestor pre žiaka. Dbáme na dodržiavanie hygienických predpisov, zabezpečujeme pedagogický dozor podľa organizačných potrieb školy. Dôležité je estetické a čisté prostredie v celodennom pobyte v škole. Naši žiaci sú pravidelne školení v oblasti BOZP a protipožiarnej ochrany. Absolvujú teoretické a praktické cvičenia, rozličné a účelové hry. Aj na triednických hodinách sa venujeme týmto témam. Deti majú úrazové poistenie na celý školský rok. Naši pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci sú tiež pravidelne oboznámení s predpismi a pokynmi k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Je prísne zakázané použitie alkoholických nápojov, omamných látok a fajčenie. Na našej škole je pravidelne vykonaná revízia hasiacich zariadení a revízia športového náradia v telocvičniach. Obsah lekárničky zodpovedá predpísaným normám. II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu II.1. Pedagogický princíp školy Naša škola chce dať žiakovi šancu samostatne a kreatívne rozmýšľať, hľadať riešenia na vyskytnuté, či už reálne alebo modelované problémy. Zároveň však chceme ukázať žiakom aj to, že život nie len o nahromadení materiálnych hodnôt, ale aj o spoznaní ľudských hodnôt a nových poznatkov. Praktické vyučovanie bude preto smerovať k životablízkemu sprostredkúvaniu vedomostí a to vo všetkých predmetoch, v čom obzvlásť dôležitá bude pozitívna motivácia. 14

15 Sme si vedomí, že naša pedagogická činnosť bude úspešná, ak učiteľ bude: t o l e r o v a ť city, potreby, záujmy chyby a omyly žiaka o d m i e t a ť atmosféru strachu, spokojnosť s priemernosťou, slepú poslušnosť a konanie iba na výzvu p o d p o r o v a ť samostatné myslenie a konanie žiaka, netradičné riešenie problémov, spoluprácu medzi žiakmi o č a k á v a ť úspech každého žiaka, diskusiu, otvorenú komunikáciu, nápady, kritiku v y ž a d o v a ť aktivitu, samostatnosť, uvedomelú disciplín, zodpovednosť, vlastný názor. II.2. Zameranie školy a stupeň vzdelania Naďalej by sme chceli poskytovať kvalitné vyučovanie pre našich žiakov, v tom pomôže tvorivý prístup pedagógov. Len vtedy budeme môcť pripraviť našich žiakov pre život a uplatnenie sa v praxi. Na druhej strane však považujeme za dôležité, aby škola vytvárala podstatne väčší piestor pre kreatívne aktivity žiakov. Dôležitá je i väčšia interakcia medzi školou a rodičmi. Aby sme mohli poskytnúť širší prehľad o činnostiach a aktivitách školy, pravidelne vydávame školský časopis SULISOK(K) a ročenku školy (ÉVKÖNYV). Pozitívny vzťah rodičov a priateľov školy odzrkadľuje aj tá skutočnosť, že n.f. Pre našu školu, pre naše deti poskytuje finančnú pomoc športovým a kultúrnym aktivitám na škole. Brány našej školy sa po vyučovaní nezatvárajú, sú naďalej otvorené pre každého žiaka. V rámci krúžkovej činnosti sa môžu zapájať do rôznych projektov a venovať sa svojim záľubám. Naša základná škola je cvičná základná škola Univerzity J. Selyeho v Komárne. Je to pre nás veľká výzva, oboznámiť poslucháčov budúcich pedagógov s novými metódami, ktoré vyžiada inovácia výchovno-vzdelávacieho procesu. Zvláštnu pozornosť venujeme k využitiu IKT vo vyučovaní vo všetkých predmetoch ako aj vyučovaniu štátneho jazyka a cudzích jazykov. Staráme sa o to, aby ovládali materinský jazyk na dobrej úrovni, písomne aj verbálne. Dôležité je pre nás aby znali tradície a hodnoty nášho národa, aby chápali minulosť a súčastnosť v európskom a svetovom kontexte. II.. Profil absolventa Naša základná škola je zameraná na výchovu humánneho človeka. Našim cieľom je, aby mladý človek po skončení základnej školy bol všestranne vzdelaný, vyrovnaný, aktívny, zodpovedný, charakterný. Podľa nás, by mal mať nasledovné schopnosti, zručnosti a vedomosti: - schopnosť komunikovať, diskutovať, argumentovať - schopnosť počúvať iných - rešpektovať iné názory, postoje /tolerancia/ - empatický prístup, sebadisciplína, sebahodnotenie, sebaúcta - udržiavať harmonické medziľudské vzťahy - zodpovednosť za vlastnú prácu, schopnosť pracovať s inými ľuďmi /tímová práca/ - zodpovednosť za vlastný život a za svoje činy 15

16 - asertívne správanie, nenásilné riešenie konfliktov - vyjadriť záujem a starostlivosť o druhého, úcta k rodičom - schopnosť odmietnuť iniciatívu ohrozujúcu zdravie a osobnú bezpečnosť - identifikovať, definovať, riešiť problém, zhodnotiť výsledky a dôsledky riešenia problému - pozitívny vzťah k materinskému jazyku, jeho ovládanie písomne a verbálne, uznávať tradície a hodnoty svojho národa, chápať jeho minulosť a súčasnosť v európskom a svetom kontexte - pozitívny vzťah k štátnemu jazyku, jeho ovládanie písomne a verbálne na primeranej úrovni na konci deviateho ročníka ovládať dva cudzie jazyky na základnej úrovni - spracovávať písomný materiál zrozumiteľným spôsobom - získavať, selektovať a využívať informácie - mať základné zručnosti s počítačom, používať informačné technológie na vekuprimeranej úrovni - motivovať sa na vzdelávanie - vypestovať pozitívny vzťah k životnému prostrediu. Náš absolvent mal by byť vzdelaný, pripravený na praktický život, otvorený k novým veciam, jednotlivé situácie by mal riešiť citlivo. Podľa nášho názoru bude schopný ďalej študovať na strednej škole, bude sa ďalej vyvíjať. Budeme sa tešiť, ak so svojou bezprostrednosťou bude šíriť dobré meno našej školy. II.4. Pedagogické stratégie V oblasti rozumovej výchovy je našim cieľom rozvíjať u žiakov tvorivé myslenie, samostatnosť, aktivitu, sebahodnotenie. Osobnostný a sociálny rozvoj budeme realizovať stimuláciou skupín žiakov so slabšími vyučovacími výsledkami, podporou individuálnych schopností. Aktivity z oblasti environmentálnej výchovy sú zapracované do všetkých predmetov, hlavne prírodovedných. Žiaci majú o túto oblasť veľký záujem. Pri prevencii drogových závislostí sa zameráme aj na iné aktivity ako besedy. Pravidelne sa zapájame so žiakmi v rámci Komárňanských dní ako aj Komárňanskych pedagogických dní do aktivít zamerané na protidrogové programy a projekty. I napriek tomu, že s tvrdými drogami sme sa nestretli, treba sústavne pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom cez koordinátora, rodičov a všetkých vyučujúcich, účelným využívaním voľného času i vlastným príkladom. Budeme sa snažiť dôsledne vychádzať z potrieb žiakov a motivovať ich do učenia pestrými formami výučby. Viac budeme preferovať samostatnú prácu žiakov a ich cieľavedomé zvládanie učiva. Dôležitým odporúčaním do budúceho školského roka je pre nás potreba orientácie na pozitívne hodnotenie žiakov, najmä slaboprospievajúcich, pre zvýšenie vnútornej motivácie. Štruktúru vyučovacích hodín by sme chceli podriadiť zloženiu triedneho kolektívu, aby sa uplatňoval individuálny prístup k žiakom. Na našej škole preferujeme kooperatívne, vyučovanie a vyučovanie pomocou didaktickej techniky. Tieto formy práce utvárajú aktívnejší postoj k poznávaniu a získavaniu vedomosti než klasický systém vyučovania. 16

17 II.5. Zabezpečenie výučby pre žiakov so špeciálnymi potrebami Na našej škole sa vyskytujú žiaci, ktorí pre rôzne zdravotné problémy potrebujú špeciálny prístup. Snažíme sa týmto žiakom uľahčiť bezproblémové zaradenie do učebného procesu. Našim cieľom je, aby každý žiak, teda aj telesne alebo duševne postihnutý žiak mohol dosiahnuť dobré výsledky v rámci jeho telesných resp. duševných možností. Naša škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia je otvorená pre vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu, teda aj pre deti v určitom zmysle znevýhodnené. Hlavným cieľom integrovaného vzdelávania je rozvíjanie individuality, pozitívneho sebahodnotenia jedinca. Naša škola má isté skúsenosti s integráciou. Integrované deti sa vzdelávajú spolu s ostatnými žiakmi školy a postupujú podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho programu /IVP/. Vypracuje ho a dopĺňa triedny učiteľ v spolupráci so špeciálnym pedagógom Pedagogicko-psychologickej poradne. Obsahuje základné informácie o žiakovi, o diagnózach a prognózach, o učiteľoch, o učebných postupoch. Pri hodnotení ingtegrovaných žiakov postupujeme podľa odporúčania špeciálneho pedagóga. Dosiahnuté výsledky posudzujeme objektívne, primerane náročne, ale berieme do úvahy aj žiakovu usilovnosť, svedomitosť, individuálne schopnosti a záujmy. Myslíme si, že rodina je jedným z najdôležitejších činiteľov pri integrácií zdravotne postihnutého dieťaťa. Naša škola preferuje úzku spoluprácu s rodinou integrovaného dieťaťa. Naša inštitúcia má silné sociálne cítenie. Sledujeme sociálne postavenie jednotlivých rodín a snažíme sa im pomáhať. Pri tejto pomoci postupujeme veľmi citlivo a diskrétne. II.6. Začlenenie prierezových tém Dopravnú výchovu začleníme do jednotlivých učebných osnov predmetov, začleníme do plánov triednických hodín a do výchovného programu ŠKD. Formou jednorázového kurzu plánujeme realizovať prednášku s členom dopravnej polície. Environmentálnu výchovu začleníme do týchto predmetov: prírodoveda, vlastiveda, biológia, chémia, fyzika, matematika, etická výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, triednické hodiny. Plánované aktivity: Deň Zeme, zber odpadových surovín a liečivých rastlín (dvakrát za školský rok, Rodinný juniáles ku Dňu detí ) Osobnostný a sociálny rozvoj začleníme do jednotlivých učebných osnov v rámci všetkých predmetov, hlavne na hodinách etickej výchovy. Ochrana života a zdravia: riešenie mimoriadnych situácií ochrana človeka a prírody (OČaP- dvakrát ročne), prevencia v rámci vyučovacích hodín a vedomostných súťaží. Vo forme interaktívnych prednášok, tréningov a prezentácií kladieme veľký dôraz na protidrogovú výchovu. Multikultúrnu výchovu začleníme do predmetov dejepis, občianska výchova, geografia, výtvarná výchova, hudobná výchova, etická výchova, maďarský jazyk, slovenský jazyk, cudzí jazyk. III. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia Naša základná škola považuje vnútorný systém kontroly a hodnotenia žiakov za dôležitú kategóriu celého vyučovacieho procesu. Našim cieľom je poskytovať žiakovi spätnú väzbu, prostredníctvom ktorej získava informácie o tom, ako danú problematiku zvláda, ako dokáže zaobchádzať s tým, čo sa naučil, v čom sa zlepšil a v čom má ešte nedostatky. Hodnotenie žiaka vychádza z jasne stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon 17

18 zmerať. Preto neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia musí byť aj konkrétne odporúčanie alebo rada, ako má žiak ďalej postupovať, aby svoje nedostatky odstránil. Kontrolu vyučovacieho procesu budeme orientovať na skúšanie a hodnotenie žiakov. Skúšanie Počas skúšania budeme preverovať, čo žiak vie a čo nevie, alebo čo má vedieť, ako sa má zlepšiť v porovnaní sám so sebou alebo s kolektívom zisťujeme stupeň dosiahnutia cieľov vyučovacieho procesu. Pri skúšaní využijeme širokú škálu rôznych spôsobov a postupov individuálne, frontálne, skupinovo, priebežné alebo súhrnné po ukončení tematického celku, alebo na konci školského roka ústne, písomné (didaktické testy, písomné cvičenia a úlohy, projekty, a pod.). Skúšaním budeme preverovať výkon žiaka z hľadiska jeho relatívneho výkonu (porovnáme výkon žiaka s výkonmi ostatných žiakov) alebo individuálneho výkonu (porovnáme jeho súčasný výkon s jeho prechádzajúcim výkonom). Pri každom skúšaní budeme preverovať výkon žiaka na základe jeho výkonnostného štandardu, ktorý je formulovaný v učebných osnovách každého vyučovacieho predmetu ako vzdelávací výstup. Dôležitou súčasťou skúšania je aj formatívne hodnotenie, ktoré považujeme za významnú súčasť motivácie žiaka do jeho ďalšej práce, za súčasť spätnej väzby medzi učiteľom a žiakom. Hodnotenie Pri hodnotení žiakov základnej školy postupujeme podľa novej legislatívy, ktorá platí od 1.marca 2011, zákon č. 7/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len školský zákon ). V tejto novele skolského zákona sa upravili ustanovenia o hodnotení a klasifikácii žiakov, o vydávaní polročných vysvedčení. Pedagogický zbor rozhodol nasledovne: vysvedčenia za prvý polrok vydávať sa nebudú, bude sa vydávať výpis klasifikácie prospechu a správania. Vysvedčenie sa vydáva iba na konci druhého polroka. Na vysvedčení na konci školského roka bude hodnotenie správania a prospechu za oba polroky. Metodický pokyn č. 22/2011 Z.z. na hodnotenie žiakov základnej školy je platný od 1. mája Cieľom hodnotenia žiaka v škole je poskytnúť žiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako žiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky a kde má rezervy. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov. Hodnotenie žiakov budeme vyjadrovať rôznymi formami: slovom, známkou, ako aj za aktivitu získa žiak znamienka +, za nesprávnu odpoveď -. V rámci hodnotenia budeme preverovať výsledky činnosti žiakov podľa určených kritérií. Niektoré kritériá budú všeobecne platné pre všetky predmety, špecifické výkony žiakov budú hodnotené podľa stanovených kritérií hodnotenia. Žiaci budú odpovedať najskôr na základe dobrovoľnosti, ak sa žiaci nehlásia, vyučujúci žiakov vyvolá. Žiak by mal mať viac ústnych odpovedí ako písomných za jeden polrok, za účasť na predmetových súťažiach a olympiádach získava klasifikačný stupeň výborný alebo plusové body. Na konci klasifikačného obdobia sa získané + a sčítajú a získané body za aktivitu sa pripočítajú k celkovej bodovej hodnote žiaka za celý polrok. Neoddeliteľnou súčasťou hodnotenia žiaka je aj jeho správanie, prístup a postoje. Hodnotenie nikdy nesmie viesť k znižovaniu dôstojnosti, sebadôvery a sebaúcty žiaka. 18

19 Pravidlá hodnotenia žiakov Nasledujúce pravidlá platné pre celé obdobie vzdelávania žiaka sú v súlade so spoločenskými výchovnými a vzdelávacími stratégiami na úrovni školy: Hodnotenie zameriavame a formulujeme pozitívne. Známka z vyučovacieho predmetu nezahŕňa hodnotenie správania žiaka. Vyučujúci klasifikujú iba prebrané a precvičené učivo. Žiak má dostatok času na učenie, precvičovanie a upevnenie učiva. Podklady pre hodnotenie a klasifikáciu získava vyučujúci hlavne: sledovaním výkonov a pripravenosti žiaka na vyučovanie, rôznymi druhmi písomných prác analýzou výsledkov rôznych činnosti žiakov konzultáciami s ostatnými vyučujúcimi a podľa potreby s psychologickými a sociálnymi pracovníkmi Pri klasifikácii používa vyučujúci platnú klasifikačnú stupnicu. Výsledky žiakov posudzuje učiteľ objektívne. Písomné práce sú žiakom oznámené vopred, aby mali dostatok času na prípravu. Klasifikácia je výsledkom komplexného hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiaka. Po prerokovaní v pedagogickej rade riaditeľ školy určil predmety, ktoré sa nebudú klasifikovať: výchovné predmety neklasifikujeme na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni neklasifikujeme nasledujúce výchovné predmety: výtvarná výchova, etická a náboženská výchova a občianska náuka. Predmety, v ktorých žiak nebol hodnotení, sa vyjadrujú slovom absolvoval, ak bol žiak na vyučovaní aktívny alebo ak bol na hodine, hoci nemohol z nejakých dôvodov pracovať. Podľa požiadaviek pedagógov sa bude naďalej používať aj slovo neabsolvoval, ak žiak zo závažných dôvodov nemohol vykonávať požadované činnosti a predmetu sa ospavedlnene nezúčastňoval, v takom prípade celkovo prospel. Žiak, ktorý na vyučovacej hodine nepracoval ani podnet učiteľa, je hodnotený slovom neabsolvoval, v takomto prípade jeho celkové hodnotenie je neprospel. Základom na pridelenie klasifikačného stupňa sú známky, čiže zaradenie žiaka alebo jeho výkonu do niektorej výkonnostnej skupiny. Vymedzenie klasifikačných stupňov sa opiera o hodnotenie podľa výkonnostných kritérií. Stupne prospechu a celkový prospech Prospech žiaka je v jednotlivých vyučovacích predmetoch klasifikovaný týmito stupňami: 1 výborný 2 chválitebný dobrý 4 dostatočný 5 nedostatočný Správanie žiaka je klasifikované týmito stupňami: 1 veľmi dobré 2 uspokojivé menej uspokojivé 4 neuspokojivé 19

20 Riaditeľ školy môže po prerokovaní v pedagogickej rade udeliť žiakovi pochvalu alebo ocenenie za prejavy aktivity a iniciatívy. Za porušenie školského poriadku alebo iné previnenie môže byť žiakovi uložené výchovné opatrenie: - napomenutie od triedneho učiteľa - pokarhanie od riaditeľa školy Celkové hodnotenie žiaka : - prípravného, nultého a prvého ročníka sa na vysvedčení vyjadrí jedným zo slov prospel / neprospel - žiaci druhého ročníka až deviateho ročníka môžu získať jedno z týchto celkových hodnotení: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel. Jednotlivé stupne celkového hodnotenia sa vypočítajú priemerom známok alebo slovných hodnotení z povinných predmetov a hodnotením správania. Výchovné opatrenia Patria sem pochvaly, napomenutia triedneho učiteľa, riaditeľa. Akékoľvek výchovné opatrenie musí byť okamžite oznámené v písomnej forme rodičom alebo zákonným zástupcom žiaka. Opatrenie sa zaznamenáva do triedneho výkazu žiaka. Neuvádza sa na vysvedčení. Klasifikáciu a hodnotenie žiakov so špeciálnymi výchvno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) robíme s prihliadnutím na stupeň poruchy. Rešpektujeme doporučenia psychologických vyšetrení žiaka a uplatňujeme ich pri klasifikácii a hodnotení správania žiaka. Vyberáme vhodné a primerané spôsoby hodnotenia vrátane podkladov na hodnotenie. Uplatňujeme také formy a spôsoby skúšania, ktoré zodpovedajú schopnostiam žiaka a nemajú negatívny vplyv na ich rozvoj a psychiku. Volíme taký druh prejavu, v ktorom má žiak predpoklady preukázať lepšie výkony. III.2. Hodnotenie pedagogických zamestnancov Hodnotenie pedagogických zamestnancov sa bude zakladať na bodovom hodnotení. Body sa budú pridelovať podľa nasledovných kritérií: 1. a. Činnosti súvisiace so základným úväzkom. nevyhnutný kontakt so žiakmi plánovanie a vyhodnocovanie práca so skupinami žiakov v mimoriadnom režime príprava na vyučovacie hodiny príprava žiakov na Celoštátne plošné testovanie deviatakov (MONITOR) príprava žiakov na prijímacie skúšky príprava na vyučovanie (oprava testov, písomných prác, pracovných listov atď.) príprava učebných pomôcok a didaktickej techniky realizácia komisionálnych skúšok tvorba testov, pracovných listov, vyučovacích projektov, vyhotovenie analýz zápis známok do katalógov a klasifikačného hárku zvyšovanie odbornosti učiteľa 20

21 b. Činnosti súvisiace s krúžkovou činnosťou príprava na krúžok vedenie krúžku 2. a. Činnosti vyplývajúce z práce člena v komisii (PK, MZ) odber a distribúcia odborných časopisov účasť na vzájomných hospitáciách, otvorených hodinách účasť na zasadnutiach PK, MZ úlohy vykonávané z poverenia PK, MZ b. Činnosti súvisiace s karierovým postom v škole. člen projektového týmu predseda PK, MZ, a iných komisií v škole propagácia školy c. Činnosti súvisiace so záujmovou činnosťou žiakov. organizátor súťaží, predmetových olympiád na školskej úrovni príprava žiakov na súťaže, predmetové olympiády d. Činnosti súvisiace s bežným režimom školy. dozory na športových, kultúrnych a iných akciách správa fondu učebníc, zbierok pomôcok, špeciálnych učební účasť na hodnotiacich rozhovoroch s nadriadenými účasť na poradách e. Práce na zabezpečenie chodu školy. preklady, tlmočenie práce z poverenia vedenia školy, operatívne úlohy. a. Činnosti nesúvisiace s pedagogickou prácou, nad rámec pracovného času. vlastná publikačná činnosť III.. Hodnotenie školy Sústavnú a kvalitnú výchovno-vzdelávaciu činnosť sa dá zabezpečiť len spätnou väzbou. Súčasťou hodnotenia školy by malo byť aj : samohodnotenie učiteľov, žiakov, manažmentu hodnotenie učiteľov žiakmi, rodičmi, manažmentom školy hodnotenie školy učiteľmi, ostatnými pracovníkmi školy, žiakmi, rodičmi, zriaďovateľom hodnotenie manažmentu školy učiteľmi, vonkajšími odborníkmi, zriaďovateľom Na škole využijeme spôsob otvoreného samohodnotenia školy. Otvorenosť pritom znamená, že škola si môže zvoliť ľubovolnú techniku na získanie informácií od svojich partnerov. Základná škola s VJM Eötvösa použije metodiku tohto spôsobu hodnotenia školy: 1. Do hodnotenia bude zapojených čo najviac zainteresovaných osôb (žiak, rodič, učiteľ). 2. Neexistuje jediný správny spôsob, ako realizovať samohodnotenie, ale dôležité je zohľadňovať rôzne názory. Využívať čo najviac zdrojov informácií. 4. Proces samohodnotenia bude transparentný, každá zaineresovaná osoba bude o ňom informovaná a bude mať šancu vyjadriť svoj názor. 21

22 Indikátory hodnotenia školy 1. Vzdelávacie výsledky 2. Výsledky v oblasti výchovy. Testovanie 9 4. Úspešnosť žiakov po absolvovaní ZŠ 5. Využitie vyučovacieho času 6. Kvalita vyučovacieho procesu 7. Prekonávanie prekážok v učení 8. Škola ako miesto pre učenie 9. Škola ako sociálne prostredie 10. Škola ako profesionálne prostredie 11. Škola a rodičia 12. Škola a miestna komunita 1. ZŠ a stredné školy 14. Efektívnosť manažmentu školy Informačný systém školy Škola poskytuje informácie v zmysle školskej legislatívy a v oblasti profesijnej orientácie pri dodržiavaní zákonov o prístupe k informáciám a zachovaní lojality k organizácii. Základným prostriedkom informovanosti verejnosti je webové sídlo školy. Špecifické kontakty sú: 1. k učiteľom : - zasadnutia pedagogickej rady - pracovné porady - odkazy v zborovni na nástenke - školský rozhlas - elektronická pošta - telefón - osobne 2. k žiakom: - triednické hodiny - vyučovacie hodiny - triedna samospráva - elektronická pošta - školský rozhlas. k rodičom a verejnosti : - triedne aktívy - žiacka knižka - elektronická žiacka knižka - telefón - elektronická pošta - osobné pozvania - oznámenia na základe rozhodnutia riaditeľa školy alebo pedagogickej rady 22

23 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre nultý ročník Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Komunikácia rozvoj komunikačných schopností 6 Matematika a práca základy matematických predstáv 4 pracovná výchova grafomotorické zručnosti a Umenie a kultúra výtvarná výchova 4 hudobno - pohybová výchova Zdravie a pohyb telesná 2 výchova Spolu 22 2

24 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre 1. ročník Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 7 komunikácia a dramatické hry 1 Človek a príroda prírodoveda 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 4 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 2 24

25 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre 2. ročník Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 7 komunikácia a dramatické hry 1 Príroda a spoločnosť prírodoveda 1 vlastiveda 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca s informáciami matematika 4 informatická výchova 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 25 25

26 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre. ročník Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 6 maďarský jazyk 6 prvý cudzí jazyk Príroda a spoločnosť prírodoveda 1 vlastiveda 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca s informáciami matematika 4 informatická výchova 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 27 26

27 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre 4. ročník Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 6 prvý cudzí jazyk Príroda a spoločnosť prírodoveda 1 vlastiveda 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca s informáciami matematika 4 informatická výchova 1 Človek a svet práce Pracovné vyučovanie 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 27 27

28 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre 5. ročník Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 4 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk Človek a príroda biológia 2 Človek a spoločnosť dejepis 1 regionálne dejiny 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 5 s informáciami informatika 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 +1 výchova pohybová kultúra Spolu 0 28

29 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre 6. ročník Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk druhý cudzí jaz. 1 Človek a príroda biológia 1 fyzika 1 chémia 1 Človek a spoločnosť dejepis 1 regionálne dejiny 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 4 s informáciami informatika 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 +1 výchova pohybová kultúra Spolu 2 29

30 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán - pre VII. A Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 4 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk druhý cudzí jazyk 1 Človek a príroda biológia 1 fyzika 1 chémia 1 Človek a spoločnosť dejepis 1 regionálne dejiny 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 5 s informáciami informatika 1 Človek a svet práce svet práce 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova pohybová kultúra Spolu 2 0

31 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán - pre VII. B Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk druhý cudzí jazyk 1 Človek a príroda biológia 1 fyzika 1 chémia 1 Človek a spoločnosť dejepis 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 5 s informáciami informatika 1 Človek a svet práce svet práce 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 2 1

32 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán - pre VII. C Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk druhý cudzí jazyk 1 Človek a príroda biológia 1 fyzika 1 chémia 1 Človek a spoločnosť dejepis 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 5 s informáciami informatika 1 Človek a svet práce svet práce 1 Umenie a kultúra výtvarná výchova 1 hudobná výchova 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 2 2

33 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán - pre VIII. A Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk druhý cudzí jazyk 1 Človek a príroda biológia 2 fyzika 2 chémia 1 Človek a spoločnosť dejepis 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 5 Človek a svet práce technika 1 Umenie a kultúra výchova umením 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 2

34 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán - pre VIII. B Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk 4 druhý cudzí jazyk 1 Človek a príroda biológia 2 fyzika 2 chémia 1 Človek a spoločnosť dejepis 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 4 Človek a svet práce technika 1 Umenie a kultúra výchova umením 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 2 4

35 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán - pre VIII. C Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 5 maďarský jazyk 5 prvý cudzí jazyk druhý cudzí jazyk 1 Človek a príroda biológia 2 fyzika 2 chémia 1 Človek a spoločnosť dejepis 1 geografia 1 občianska náuka 1 Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 1 výchova Matematika a práca matematika 5 Človek a svet práce technika 1 Umenie a kultúra výchova umením 1 Zdravie a pohyb telesná a športová 2 výchova Spolu 2 5

36 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre IX. A Variant Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky maďarský jazyk a literatúra 5 slovenský jazyk a literatúra 6 anglický jazyk/nemecký jazyk 2 dejepis 2 zemepis 1 občianska výchova 1 matematika 6 fyzika 2 chémia 1 prírodopis 2 hudobná výchova 1 telesná výchova 2 náboženská výchova / etická výchova 1 Spolu 2 6

37 IV. Školský učebný plán Náš učebný plán pre IX. B Variant Vzdelávacia oblasť predmet počet hodín poznámky maďarský jazyk a literatúra 5 slovenský jazyk a literatúra 6 anglický jazyk/nemecký jazyk 2 dejepis 2 Spolu zemepis 1 občianska výchova 1 matematika 6 fyzika 2 chémia 1 prírodopis 2 hudobná výchova 1 telesná výchova 2 náboženská výchova / etická výchova 1 2 7

38 Legislatívne východiská Plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 Podľa 15 zákona č. 11/2001 Z.z.(Zákonníka práce) v znení neskorších predpisov sa zamestnávateľ stará o prehlbovanie kvalifikácie zamestnancov alebo o jej zvyšovanie. Zodpovednosť vedúceho pedagogického zamestnanca riaditeľa za ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov vyplýva aj z 5 ods. 2 písm. c.) zákona č. 596/200 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a je v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ). Zvyšovanie kvalifikácie pedagógov zabezpečujeme podľa Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov. Ciele Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania zabezpečuje u pedagogických a odborných zamestnancov sústavný proces nadobúdania vedomostí, zručností a spôsobilostí na výkon pedagogickej praxe a na výkon odbornej činnosti so zreteľom na premenu tradičnej školy na modernú. Schopnosť inovovať obsah a metódy výučby, skvalitniť výstupy výchovnovzdelávacieho procesu, byť pripravený reagovať na potrebu trhu práce a zmeny vo svojej vzdelávacej politike je súčasťou práce vedúceho pedagogického zamestnanca. a/ Adaptačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon činností samostatného pedagogického zamestnanca alebo samostatného odborného zamestnanca, ktoré nezíska absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v požadovanom študijnom odbore poskytujúcom žiadaný stupeň vzdelania. Je určené pre začínajúcich pedagogických a odborných zamestnancov školy alebo školského zariadenia. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. Uvádzajúcemu učiteľovi počas adaptačnej doby /min. mesiace až 1 rok / patrí príplatok za výkon špecializovanej činnosti v sume 4% platovej tarify platovej triedy a pracovnej triedy, do ktorej je zaradený. b/ Aktualizačné vzdelávanie poskytne aktuálne poznatky a zručnosti potrebné na udržanie si profesijných kompetencií na štandardný výkon alebo na prípravu na vykonanie atestácie. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. Trvanie vzdelávania 20 až 60 vyučovacích hodín /najviac 10 mesiacov, prípravné atestačné vzdelávanie 60 hodín/. c/ Inovačné vzdelávanie umožní pedagogickým zamestnancom zdokonaliť si profesijné kompetencie potrebné na štandardný výkon pedagogickej činnosti alebo na štandardný výkon odbornej činnosti. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity, okrem funkčného inovačného vzdelávania, za ktoré sa kredity nezískavajú. Špecializačno-funkčné vzdelávanie trvá 60 až 110 vyučovacích hodín, funkčno-inovovačné vzdelávanie 60 hodín. 8

39 d/ Špecializačné vzdelávanie zabezpečí získať profesijné kompetencie potrebné na výkon špecializovaných činností, ktoré sú zadané zákonom. Vzdelávanie trvá 100 až 160 hodín, najviac 18 mesiacov / kreditov/. Pedagogickým zamestnancom špecialistom je triedny učiteľ, výchovný poradca, kariérový poradca, uvádzajúci pedagogický zamestnanec, vedúci predmetovej komisie, vedúci metodického združenia alebo vedúci študijného odboru, koordinátor informatizácie, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napr. poradca pre vzdelávanie prostredníctvom informačno-komunikačných technologií, špecialista na výchovu a vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, cvičný pedagogický zamestnanec, koordinátor prevencie. Odborným zamestnancom špecialistom je uvádzajúci odborný zamestnanec, supervízor, iný zamestnanec vykonávajúci špecializované činnosti určené riaditeľom, napríklad koordinátor prevencie, výchovný poradca. Za tento typ vzdelávania sa nezískajú kredity. e/ Funkčné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie potrebné na výkon riadiacich činností vedúcich pedagogických a odborných zamestnancov / hod., najviac 24 mesiacov, prezenčné najmenej 100 hod./. Vedúcim pedagogickým zamestnancom alebo vedúcim odborným zamestnancom je riaditeľ, zástupca riaditeľa, hlavný majster odbornej výchovy, vedúci vychovávateľ, vedúci odborného útvaru, ďalší pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec ustanovený podľa osobitného predpisu. Za tento typ vzdelávania sa nezískavajú kredity. f/ Kvalifikačné vzdelávanie umožní získať profesijné kompetencie požadované na doplnenenie kvalifikačných predpokladov alebo splnenie kvalifikačného predpokladu na vyučovanie ďalšieho aprobačného predmetu. Za tento typ vzdelávania sa získavajú kredity. Platnosť kreditov je 7 rokov. Ak škola alebo školské zariadenie má ped. Zamestnancov, ktorí získali vzdelanie absolvovaním študijného programu alebo vzdelávacieho programu v inom ako požadovanom študijnom odbore na výkon pedagogickej činnosti, potrebujú si doplniť kvalifikačný predpoklad pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogického zamestnanca získaním vzdelania v oblasti: pedagogiky, psychológie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku, ( ďalej len pedagogická spôsobilosť ) nezískavajú kredity, pedagogiky, psychologie a didaktiky vyučovacích predmetov alebo didaktiky odborného výcviku a špeciálnej pedagogiky, ďalej len špeciálno - pedagogická spôsobilosť, ak má vykonávať pedagogickú činnosť v triede, v škole alebo v školskom zariadení s výchovno vzdelávacím programom pre deti alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením nezískavajú sa kredity. ďalšieho študijného odboru alebo aprobačného predmetu získavajú kredity. Škola a školské zariadenie poskytne priestor iniciatíve učiteľa, umožní mu prezentovať inovačné postupy svojej práce, ktorými sú najmä autorstvo alebo spoluautorstvo schválených alebo odporúčaných učebných pomôcok vrátane počítačových programov, učebníc, učebných textov, metodických materiálov a pracovných zošitov, iné tvorivé aktivity súvisiace s výkonom pedagogickej praxe alebo výkonom odbornej činnosti, napríklad výsledky výskumu, patenty, vynálezy, odborno preventívne programy, odborné články publikované v odbornej literatúre. Za autorstvo alebo spoluautorstvo sa priznávajú kredity. 9

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Iskolai

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola Mateja Korvína s VJM Dolný Štál-

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFER a tanulók kulcsfontosságú

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Mládežnícka 7, 986 14 Fiľakovo - Fülek Plán práce školy školský rok 2009/2010 Plán práce školy bol prerokovaný a schválený Plán práce školy bol prerokovaný

Részletesebben

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Dolný Štál Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola s VJM Dolný Štál- 1. a 2. stupeň Názov Otvorená škola na celoživotné vzdelávania

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BEVEZETŐ AZONOSÍTÓ ADATOK Názov a adresa školy Az iskola

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2

Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2 Školský vzdelávací program pre 2 stupeň ISCED 2 CZŠ Pála Palásthyho s VJM Palásthy Pál Egyházi Alapiskola Názov motto: Nad zlato drahší klenot je dieťa 1 Vzdelávací program pre základnú školu Stupeň vzdelania

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016/2017 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2016/2017 Schválený na pedagogickej rade dňa : 5. 9. 2016 Mgr.

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

1. a. Základné identifikačné údaje o škole :

1. a. Základné identifikačné údaje o škole : 1. a. Základné identifikačné údaje o škole : 1. Názov školy : Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Alistál 2. Adresa školy : ZŠ Mateja Korvína

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2015/2016

Plán práce na školský rok 2015/2016 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2015/2016 Schválený na pedagogickej rade dňa : 7. 9. 2015 Mgr.

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, Správa

Részletesebben

Zdravotná sestra - Holandsko

Zdravotná sestra - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Zdravotná sestra - Holandsko Jutalom : 4 500 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Zdravotná sestra Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom 954 01 www.mssedmokraska.sk I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 Felvételi szabályok II/2 Részösszeg fizetés alapszabályai II/3

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok Riaditeľ školy po prerokovaní a následnom schválení na Pracovnej porade školy dňa 20. 04. 2015 predkladá žiakom a ich zákonným zástupcom smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2006/2007 Bratislava 2006 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 Všeobecné informácie a pokyny...5 1.1 Organizácia školského roka 2006/2007...5 1.1.1 Vyučovanie...5 1.1.2

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Stupeň vzdelania: Dĺţka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: 3A štvorročná slovenský, maďarský denná štátna Predkladateľ: Názov školy: Gymnázium - Gimnázium Adresa:

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Názov: Univerzita J. Selyeho

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Okružná 61 Rimavská Sobota Pomocné služby v autoservise Učebný odbor 6449 F technické služby

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Nemecko

Opatrovateľ / ka - Nemecko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Nemecko Jutalom : 1 580 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Nemecko A belépés

Részletesebben

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL 1 A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL Zákon č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 2003.

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2007/2008 Bratislava 2007 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY...5 1.1 Organizácia školského roka 2007/2008... 5 1.1.1 Testovanie vedomostnej

Részletesebben

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/16 www.ssosrs.edupage.org

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu

Vypracovala: Mgr. Timea Molnár, vedúca odboru školstva, soc.vecí, športu a kultúry Kidolgozta: Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní predmetu návrhu Materiál na rokovanie Materiál č.: 18/2015/3 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda v VII. volebnom období Dunaszerdahely Város Képviselő-testülete 3. ülésének beterjesztett anyaga a VII.

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / /31

Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / /31 Pracovný plán Slovenského gymnázia, základnej školy, materskej školy a kolégia na školský rok 2017 / 2018 1/31 August 21 Vznik pracovnej skupiny, príprava pracovného plánu. Zodp.: Eperjesiné 22 23 24 Príprava

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU KPP/DID1/UPVe/10 Názov predmetu: Didaktické programy 1 Forma výučby: Prednáška Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Predmet je ukončený skúškou. Skúšku

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií SR Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo 1990 2014 Edita Zacharová

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 2 700 za turnus beleértve az adót Ápolt személy: Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 1 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés

Részletesebben

smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku

smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku Riaditeľ školy po prerokovaní a následnom schválení na Pracovnej porade školy dňa 20. 04. 2015 predkladá žiakom a ich zákonným zástupcom smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku Čl.1 Úvodné ustanovenie

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Predkladá : ... Ing. Peter Varga riaditeľ školy. Prerokované v pedagogickej rade školy. dňa :

Predkladá : ... Ing. Peter Varga riaditeľ školy. Prerokované v pedagogickej rade školy. dňa : S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej odbornej školy Szakközépiskola v Kravanoch nad Dunajom za školský rok 2012/2013 Predkladá :... Ing. Peter Varga riaditeľ školy

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 Základná škola Mateja Korvína s VJM Hlavná ul. 41/113 930 10 Dolný Štál Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 Vypracovala:

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

PŠ s VJM. Rimavská Sobota

PŠ s VJM. Rimavská Sobota Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Készségfejlesztő Szakiskola Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota PŠ s VJM Rimavská Sobota INTERNÁ SMERNICA č. 20/A/2015 O ORGANIZÁCII

Részletesebben

METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU

METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU METODICKÁ PRÍRUČKA PROJEKTU Oblasti odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých A projekt az Európai Unió támogatásával, a Társadalmi Megújulás Operatív Program társfinanszírozásával valósul meg Szemere

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

HELYZETKÉP - SZLOVÁKIA

HELYZETKÉP - SZLOVÁKIA Az egész életen át tartó tanulás fejlesztése az intézmények közötti nemzetközi együttműködéssel TÁMOP-2.2.4.-08/1-2009-0012 HELYZETKÉP - SZLOVÁKIA 2. Modulrendszerű, kompetencia alapú képzés Helyzetkép

Részletesebben