Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ISCED 2"

Átírás

1 Školský vzdelávací program pre 2 stupeň ISCED 2 CZŠ Pála Palásthyho s VJM Palásthy Pál Egyházi Alapiskola Názov motto: Nad zlato drahší klenot je dieťa 1

2 Vzdelávací program pre základnú školu Stupeň vzdelania ISCED 2A Dĺţka štúdia: päťročná Vyučovací jazyk: maďarský Študijná forma: denná Druh školy: cirkevná Predkladateľ Názov školy: Cirkevné základná škola Pála Palásthyho svjm v Plášťovciach Adresa: Plášťovce 5 IČO: Riaditeľ školy: Mgr Dezider Pálffy Koordinátor pre tvorbu ŠVP: Ďalšie kontakty: telefón , mobil web: ; Zriaďovateľ Názov: Rímskokatolícka cirkev, Banskobystrická diecéza Adresa: Námestie SNP 19, , Banská Bystrica Kontakty: telefón , web: wwwbbdiecezask Platnosť dokumentu od Podpis riaditeľa 2

3 I Všeobecná charakteristika školy 1 Veľkosť školy CZŠ Pála Palásthyho poskytuje vzdelávanie a výchovu deťom na teritóriu obce Plášťovce Obec Plášťovce sa nachádza vo východnom výbeţku levického okresu, na slovensko-maďarskej hranici, pribliţne 10 km od Šiah V školskom roku 2000/2001 škola sa presťahovala do kaštieľa Palásthyovcov Budova je majetkom obce, ktorú dostala cirkevná škola do bezplatného uţívania na dobu 100 rokov Vnútorná rekonštrukcia kaštieľa je výsledkom práce Nadácie Pála Palásthyho (ktorá uţ neexistuje) V roku 2005 za pomoci obecného úradu nám opravili aj vonkajšiu fasádu kaštieľa V budove sa okrem tried nachádza aj kaplnka, kniţnica, miestnosť počítačovej techniky, klubovňa, školský bufet a niekoľko kabinetov Od je zriadený aj Školský klub detí Telocvičňu máme spoločnú so ZŠ Plášťovce Naši ţiaci sa stravujú v školskej jedálni ZŠ Plášťovce Máme 75 ţiakov a 7 tried Triedy a ţiaci podľa ročníkov Ročník Počet tried Počet ţiakov Ţiaci so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami Charakteristika ţiakov Školu navštevujú ţiaci z obcí: Plášťovce, Ipeľské Uľany, Veľké Túrovce a zo Slatiny Školu v školskom roku 2011/2012 navštevuje 75 ţiakov, z toho detí, kde sa škola nachádza, je 60, ostatní dochádzajú z obce Ipeľské Úľany(9), Slatina (5) a Veľké Túrovce (1) Väčšina ţiakov pochádza z kresťanských rodín Deviatich ţiakov evidujeme ako integrovaných Títo ţiaci sú plnohodnotne začlenení do vyučovacieho procesu, sú rešpektovaní nielen pedagógmi, ale aj vlastnými spoluţiakmi Spolupráca s PPP a s rodičmi je na dobrej úrovni Počet ţiakov so sociálne znevýhodneného prostredia je 20 3 Charakteristika pedagogického zboru Vedenie základnej školy tvorí riaditeľ ZŠ a jeho zástupca Súčasťou širšieho 3

4 vedenia školy sú vedúci MZ a PK a výchovná poradkyňa, ktorá poskytuje ţiakom poradenstvo v oblasti profesionálnej orientácie a zameriava svoju činnosť na pedagogickú diagnostiku a pomoc ţiakom s problémami učenia a správania V základnej škole je zamestnaných 15 pedagogických zamestnancov, z toho 5 na plný úväzok a 4 pedagógovia na zníţený úväzok a 5 pedagógov na dohodu V ŠKD pracuje 1 vychovávateľka V škole pracuje aj pedagogický asistent, koordinátor pre enviromentálnu výchovu, pre výchovu k manţelstvu a rodičovstvu a koordinátor pre prevenciu, ktorý má na starosti ochranu detí pred drogovými a inými závislosťami, fyzickým a psychickým násilím a prejavmi šikanovania Pedagógovia pôsobia aj ako vedúci záujmových útvarov Riaditeľ má absolvované funkčné štúdium Školského psychológa škola zvlášť nemá, avšak spolupráca s centrami pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie je pravidelná a veľmi dobrá Výchovnú poradkyňu robí jedna z učiteliek Niţší vekový priemer pedagogického zboru našich učiteľov predurčuje k vyuţívaniu nových technológií a ochote rásť a zdokonaľovať sa vo svojom obore Pedagogický zbor je vhodne doplnený staršími učiteľmi obohatenými skúsenosťami V priebehu školského roka sa zúčastňujú rôznych školení a prezentácií podporujúcich ich vedomostný rast V školskom roku 2011/2012 navštevuje, v zmysle Zákona č 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, rôzne druhy kontinuálneho vzdelávania 1 z pedagogických pracovníkov Jeden učiteľ navštevuje špecializačné zamerané na IKT a ich vyuţitie vo vyučovacom procese (Modernizácia vzdelávacieho procesu) Podrobný a konkrétny plán ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov je súčasťou ročného plánu školy a náplňou plánu kontinuálneho vzdelávania pracovníkov našej školy 4 Organizácia prijímacieho konania Nakoľko naša škola je základná, a hlavne cirkevná, nevykonávame ţiadne prijímacie konania Prijímame všetkých ţiakov, ktorých rodičia sa rozhodli pre ich kresťanskú výchovu Termíny zápisu sú určené predpismi MŠ SR, t j od 15 januára do 15 februára beţného kalendárneho roka 5 Dlhodobé projekty Dlhodobé projekty a medzinárodná spolupráca Naša škola je dlhodobo zapojená do projektov Infovek a Modernizácia školstva Naša škola sa uţ dlhé roky zapája do rôznych súťaţí: Matematická olympiáda, Pytagoriáda, matematická súťaţ Katedry, rôzne recitačné súťaţe, výtvarné súťaţe, geografická olympiáda, chemická a biologická olympiáda Naše deti sa pravidelne zúčastňujú na športových pretekoch, ako futbal, stolný tenis, hádzaná Projekty a medzinárodná spolupráca do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika separovaný zber kvalitného plastu, zber plastových vrchnákov a uzáverov, ktoré sa znovu spracovávajú (pomoc pre misijné stanice, ľuďom ţijúcim v chudobe) táborenie našich ţiakov v druţobnej obci Ócsa v Maďarsku spolupráca s obcou Kose v Estónsku - plánované dopisovanie medzi ţiakmi Národný program boja proti drogám Liga proti rakovine- Deň narcisov Kaţdý rok sa ţiaci našej školy a zamestnanci zapoja do zbierky a finančným príspevkom prispejú na konto Ligy proti rakovine, ako aj do zbierky organizovanej s Úniou pre Slabozrakých a nevidiacich s názvom Biela Pastelka 4

5 Vedieme žiakov k ochrane života, zdravia a životného prostredia s - prednáška a premietanie - Deň Zeme Svetový deň nefajčenia 20november organizujeme besedy alebo prednášku 6 Spolupráca s rodičmi a inými subjektmi Informácie o ţivote školy a práci ţiakov poskytuje riaditeľ školy, triedni učitelia prostredníctvom celoškolských a triednych aktívov ZRPŠ, v rámci konzultačných hodín Formy spolupráce: 1 Zasadnutia ZRPŠ Zasadnutia ZRPŠ sú organizované celoškolské polročne a triedne štvrťročne Pedagogický zbor sa s rodičmi stretáva štyrikrát do roka Na prvom stretnutí sú rodičia oboznámení s úlohami a cieľmi pre daný školský rok, s plánom školy, s organizačnými pokynmi a vnútorným školským poriadkom Rozhodli tieţ o príspevku rodičov do pokladne rodičovského spoločenstva Rodičia môţu pripomienkovať jednotlivé body, prípadne podať návrhy na zmenu a doplnenie Počas školského roka na spoločných zasadnutiach majú rodičia moţnosť informovať sa o prospechu a správaní svojich detí, dostávajú informácie, pokyny a poţiadavky k úspešnému priebehu školského roka Na konci školského roka sa rodičia oboznámia s dosiahnutými výsledkami školy vo výchovnovzdelávacom procese, s rozmiestnením ţiakov deviateho ročníka, s výsledkami olympiád a iných súťaţí Okrem spoločných zasadnutí majú moţnosť konzultácií aj v inom čase podľa potreby rodičov a školy s učiteľmi a výchovným poradcom 2 Spolupráca s inými subjektmi Škola spolupracuje so Základnou organizáciou Zdruţenia maďarských rodičov na Slovensku Obsahom ich činnosti je kaţdoročné vypracovanie projektov na získanie finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnych a školských potrieb pre ţiakov, ako aj spolupráca pri organizácii rozsiahlych školských aktivít, odmeňovanie výhercov školských súťaţí a reprezentantov školy 3 Rada školy Rada školy je zvolená na štvorročné funkčné obdobie Pozostáva z 7 členov, z radov rodičov, pedagogických pracovníkov, nepedagogického pracovníka a zástupcov zriaďovateľa Jej členovia prešli riadnymi voľbami Má vypracované vlastné stanovy ako aj zasadací poriadok Pracuje podľa vopred vypracovaného ročného plánu Vyjadruje mienku a postoje k celkovej činnosti školy, vrátane finančných a personálnych otázok 4 nformácie pre verejnosť S pracovným plánom, so záverečnou správou školy, s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami školy, rôznymi aktivitami a fotodokumentáciou sa môţe verejnosť oboznámiť na webovej stránke školy Okrem spoločných zasadnutí majú moţnosť konzultácií aj v inom čase podľa potreby rodičov a školy s učiteľmi a výchovným poradcom Veľmi dobrá je spolupráca so zástupcom zriaďovateľa duchovným správcom školy, Ladislavom Hlédikom V rámci duchovnej formácie učiteľov mávame duchovné obnovy a pravidelné predstúpenie k svätej spovedi Spolupracujeme s 9 skautským zborom Szent György v Plášťovciach, s miestnou organizáciou CSEMADOK-u 7 Priestorové a materiálno technické podmienky školy 5

6 Kapacita školy je deväť tried Objekt je dvojposchodová budova bez telocvične Škola má deväť učební, počítačovú učebňu (miestnosť vyuţívame na besedy, premietanie filmov a DVD), kaplnku, školský klub detí, rôzne kabinety, kniţnicu, zborovňu a kancelárie Priestorové usporiadanie a funkčné členenie školského klubu zodpovedá veku, zdravotnému stavu a telesným rozmerom detí Škola je vybavená modernými učebnými pomôckami (výukové programy, nástenné obrazy, mapy, modely, atlasy, jazykové príručky a slovníky) a didaktickou technikou (počítače, notebooky, interaktívna tabuľa, projektor, TV, videoprehrávač, CD a DVD - prehrávač) Chýbajú odborné učebne na vyučovanie prírodovedných predmetov a jazykov z dôvodu nedostatku priestorov Zo spomínaných dôvodov sú spojené kabinety jednotlivých predmetov Vlastníme prírodovedný kabinet, kabinet pre TV, kabinet pre 1stupeň, kabinet pre ŠKD Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale bolo by potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, lebo mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného vybavenia školy Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia Počas kaţdého školského roka dopĺňame a modernizujeme učebné pomôcky, aby sme umoţnili tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie V areáli školy sa nachádza veľký trávnatý dvor Vyučujúci majú k dispozícií prenosné počítače - notebooky a dataprojektory a interaktívnu tabuľu Bude potrebné dopĺňať kabinety modernejšími učebnými pomôckami pre zvýšenie efektívnosti vyučovania Potrebovali by sme finančné prostriedky na skvalitnenie a dokompletizovanie školskej ţiackej a učiteľskej kniţnice, rekonštrukciu podlahy, okien a strechy ) 8 Škola ako ţivotný priestor Všetci pracovníci školy sa snaţia vytvárať čo najpríjemnejšie prostredie v jednotlivých učebniach, chodbách i v okolí budov Aby sa ţiaci a pedagógovia cítili v škole a na pracovisku čo najpríjemnejšie, kladieme vysoký dôraz na estetické prostredie tried, spoločných priestorov a školského dvora Súčasťou tried sú informačné tabule a nástenky, o ktoré sa starajú ţiaci Ţiaci sú vedení a vychovávaní k udrţiavaniu čistého pracovného prostredia Okolie a areál školy má mnoţstvo zelene, o ktorú sa starajú aj ţiaci v rámci technickej výchovy Zapájame sa do separovaného zberu V spolupráci s rodičmi sa nám podarilo vymaľovať triedy a nainštalovať garniţe na záclony Práce ţiakov na hodinách výtvarnej výchovy, v školskom klube detí a v krúţkoch záujmovej činnosti skrášľujú priestory tried, chodieb, vstupných hál a exteriéru školy Ţiaci formujú svoj vzťah k sebe navzájom nielen počas vyučovania na triednických hodinách, ale aj na výletoch, duchovných obnovách a pravidelných prípravách a realizáciách rôznych kultúrnych programov Pedagógovia sa pravidelne duchovne formujú na duchovných cvičeniach a duchovných obnovách, ale vzťahy navzájom budujú aj počas spoločných výletov, posedení pri príleţitosti Dňa učiteľov Máme mnoţstvo informačných tabúľ, panelov, násteniek, na ktorých vyučujúci i ţiaci prezentujú svoju tvorbu, projekty, výtvarné práce, športové výsledky, diplomy, ocenenia V rámci zbliţovania sa pedagogických pracovníkov, rodičov a ţiakov budujeme tradíciu Katalínskeho jarmoku, kde ţiaci prezentujú nielen svoje výrobky, kultúrne nadanie, ale aj schopnosť zaradiť sa do beţného sveta dospelých Škola uţ šiesty rok vydáva svoj vlastný časopis Kispalóc, za ktorého jazykovú a grafickú úpravu zodpovedajú ţiaci Spoločne so ţiakmi, rodičmi a všetkými zamestnancami školy sa usilujeme o budovanie priateľskej atmosféry v škole 9 Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove a vzdelávaní 6

7 Podľa zákona č 245/2008 Zz 152 ods a-e v súlade s 153 škola vytvára ţiakom bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie Na začiatku školského roku sú všetci pracovníci a ţiaci poučení o bezpečnosti pri práci v triedach, špeciálnych učebniach a telocvični Samostatné poučenie o bezpečnosti a ochrane zdravia predchádza školským výletom, regionálnym exkurziám, plaveckým a lyţiarskym výcvikom, škole v prírode Vedenie školy zabezpečuje pravidelne kaţdý rok školenia zamestnancov školy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a protipoţiarnej ochrane Bezpečnostný technik pravidelne dozerá, aby priestory na vyučovanie boli bezpečné a zdraviu vyhovujúce Pravidelne sú prevádzané, revízie elektrických zariadení Zistené nedostatky sú následne odstránené Škola zabezpečuje bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky v priestoroch na vyučovanie a v priestoroch na rôzne aktivity po vyučovaní Ţiaci sú pravidelne informovaní o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci počas vyučovania, ale aj pred dňami prázdnin Škola zabezpečuje revíziu svojich zariadení podľa danej legislatívy II Charakteristika školského vzdelávacieho programu 1 Výchovná a vzdelávacia činnosť 11 Výchovná činnosť Ako katolícka škola bude našou prvoradou úlohou formovať našich ţiakov v duchu kresťanských hodnôt podľa motta: Caritas Christi urget nos (2,Kor 5,14) Chceme vychovať z našich detí dobrých kresťanov a dobrých občanov našej vlasti Na začiatku školského roka zorganizujeme duchovnú obnovu na podporu vzťahov v triede za účelom lepšieho spoznania seba, svojich nedostatkov a svojich predností ako aj presnejšieho určenia schopností svojich spoluţiakov Máme za cieľ vychovať človeka schopného kriticky myslieť, vedieť vyjadriť svoj názor, bojovať za svoje práva a vedieť rešpektovať práva druhých, podporovať svojich spoluţiakov a v prípade potreby im vedieť pomôcť 12 Vzdelávacia činnosť V tejto sfére chceme podporovať výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov a reagovať tak na aktuálnu potrebu trhu Chceme plne vyuţívať multimediálne pomôcky za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu, čo najviac vyuţívať technologické pomôcky (audio, videoprojektory, dataprojektory, interaktívne tabule a kamery) Naším zámerom je dať šancu všetkým na základe ich schopností, vedieť ich podporiť v tom, v čom sú dobrí, naučiť ich pracovať so zdrojmi a vedieť ich pouţiť v pravý čas Naším princípom je, aby kaţdý ţiak v škole zaţil úspech Ţiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami majú vypracovaný individuálny výchovnovzdelávací program 1 Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania ) Jedným z najdôleţitejších predpokladov úspešného pôsobenia učiteľa na škole je dobrá teoretická a praktická znalosť vyučovacích foriem a metód Obe kategórie tesne súvisia s cieľmi a úlohami výchovy, s obsahom vyučovania a s činiteľmi výchovy Optimalizácia pedagogického procesu preto nemôţe byť uskutočnená len z jednostranného pohľadu, úsilie o jeho efektivitu vyţaduje harmonické spojenie rôznych foriem a spôsobov zdokonaľovania pedagogického procesu Pedagogika ako veda má za úlohu vypracovať a podloţiť dôkazmi špeciálnu metodiku a metodológiu voľby optimálnych prístupov k riešeniu výchovno-vyučovacích úloh, ktorá by 7

8 učiteľovi ukázala, čo a v akom slede musí robiť, aké poţiadavky má splniť, aby pouţitý variant organizácie vyučovacieho procesu bol naozaj optimálny Výchovno-vzdelávacia činnosť na našej škole smeruje k príprave ţiakov na ţivot, ktorý od nich vyţaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy Naša škola sa snaţí pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie a celoţivotnému vzdelávaniu Máme zabezpečenú kvalitnú prípravu ţiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých ţiakov Veľký dôraz kladieme na ţiakovu aktivitu na vyučovacej hodine, čo spočíva v tom, ţe prejavuje záujem, dáva pozor, pochopí výklad, zapamätá si, koná, tvorí, rieši problémy, aplikuje v praktickej činnosti to, čo spoznal, ţije v kolektíve triedy a školy Ďalej povaţujeme za dôleţité klásť veľký dôraz na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie sebapoznania a sebahodnotenia ţiaka Cieľom bude, aby ţiaci získali dobrý učebný štýl, poznali svoje silné a slabé stránky Naším princípom je viesť ţiakov k tvorivého mysleniu, kritickému mysleniu, naučiť ich tímovo pracovať, komunikovať medzi sebou, vzájomne sa rešpektovať Vychovávame ich k zodpovednosti a samostatnosti Ďalším princípom školy je aj individuálna práca, ako forma učebnej činnosti, pri ktorej kaţdý ţiak rieši úlohu samostatne, na úrovni svojich učebných moţností a bez súčinnosti s inými ţiakmi Význam individuálnej učebnej práce vidíme v tom, ţe najväčšmi prihliada na osobitosti pracovného tempa kaţdého ţiaka, na jeho pripravenosť a umoţňuje diferencovanejšie určovať úlohy, kontrolovať ich a hodnotiť Moţnosti uplatnenia individuálnej učebnej práce sú však takisto obmedzené Jej organizácia si vyţaduje mnoho času a úsilia zo strany učiteľov Preto sa nemôţe stať jedinou formou vyučovania Okrem toho by sa oslabil pozitívny vplyv vyučovania na formovanie ţiackeho kolektívu 2 Zameranie školy a stupeň vzdelania 21 Zameranie školy Vzhľadom k tomu, ţe sme katolícka škola, naša perspektíva do budúcnosti je vopred daná Naším dlhodobým cieľom je vychovávať z detí, ktoré nám boli zverené, dobrých kresťanov a občanov vlasti, aby svoj ţivot ţili Bohu na slávu, im samým na spásu, rodičom a škole na radosť a vlasti na osoh Máme dobré skúsenosti s touto formou výchovy a vzdelávania a radi by sme v nej pokračovali, odstránili nedostatky, poučili sa z chýb a napredovali Naši ţiaci pravidelne dosahujú vynikajúce výsledky v rôznych súťaţiach a olympiádach (matematických, športových, výtvarných), absolventi základnej sú pripravení komunikovať v materinskom jazyku, v slovenskom jazyku ako aj v cudzom jazyku Cítime rezervy vo vyučovaní všetkých predmetov, ale najviac v prírodných vedách, čo je podmienené aj nedostatočnou vybavenosťou učebne chémie Postupne chceme dopĺňať vybavenie chemického laboratória Mali by sme záujem viac pracovať s multimediálnymi pomôckami a viesť deti k ešte kvalitnejšej príprave domácich projektov Budeme čerpať z toho, ţe sme relatívne mladý kolektív, pripravený na sebe pracovať a zdokonaľovať sa Prioritou pre nás bude vyučovanie cudzích jazykov, čím chceme reagovať nielen na poţiadavky regiónu, ale aj poţiadavky rodičov Chceli by sme sa nadviazať kontinuálne na tradície cirkevnej školy, ktorá tu existovala do polovice 20 storočia a jej história je podloţená dokumentáciou od polovice 19storočia Budova cirkevnej školy dodnes stojí a slúţi ako Obecné múzeum Pedagogickí pracovníci Plášťovskej cirkevnej školy boli ozdobou hontianskeho školstva Medzi nini vynikal Kálmán Oberth, ktorý bol svetovým predsedom rímskokatolíckych učiteľov v dekanskej oblasti Drégely a v roku 1916 ho cisár František Jozef vyznamenal zlatým zásluţným kríţom za jeho činnosť v školstve V miestnom cintoríne odpočívajú aj ďalší učitelia ako napr János Wagner, Lajos Piacsek, spracovateľ miestnej histórie o obci S veľkou vďakou spomíname aj na riaditeľa učiteľa Istvána Varsányiho, ktorý bol príkladným hlásateľom 8

9 tolerancie v Plášťovciach aţ do roku 1946, keď musel opustiť ČSR Táto tradícia rímskokatolíckej výchovy bola z vôle občanov obnovená v roku 1992 Škola od samych svojich začiatkov prejavila veľkú ţivotaschopnosť, vyhotovila súdrţný kolektív a pomocou Nadácie Pála Palásthyho zrekonštruovala budovu kaštieľa a z ruín vytvorila nový domov školy Dnes patrí budova školy k jednej z najimpozantnejších v širokom okolí Východiskový stav škola disponuje silným potenciálom v hlavnej oblasti svojho pôsobenia a to výchove v duchu kresťanskej morálky Celý pedagogický zbor je rímskokatolíckeho vyznania s hlbokým rešpektom voči kresťanským hodnotám Objekt nášho pôsobenia obyvateľstvo obce je tieţ rímskokatolícke V obci je silná tradícia katolicizmu Aj v minulých storočiach boli najväčšími dobrodincami tohto regiónu cirkevní predstavitelia, medzi nimi aj biskup Pál Palásthy staviteľ školy a kostola, mecenáš duchovného rastu obce Vychádzajúc z týchto predpokladov škola ponúka výchovu v kresťanskom duchu, ktorý zjednocuje národy Európskej únie Výchova k tolerancii má priaznivé prostredie, keďţe sa v obci nachádza aj ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a v etnickom zloţení obyvateľstva sú obe národnosti v takmer vyrovnanom počte V oblasti vzdelávania ponúka škola na dobrej materiálnej a personálnej báze kvalitnú výuku prírodovedných i humánnych predmetov, individuálny prístup upevnenie identity Dnešná škola uţ poskytuje oveľa priaznivejšie moţnosti optimalizácie výchovno-vyučovacieho procesu Máme tu na mysli väčšiu kvalifikovanosť a majstrovstvo učiteľov, rozvoj učebno-materiálnej základne škôl, priaznivý vzdelávací vplyv masovokomunikačných prostriedkov, prehĺbenie kultúrnovýchovného vplyvu rodiny Čoraz viac nás zaujímajú otázky, ako z bohatej zásobárne foriem a metód vyučovania vybrať adekvátne konkrétnym podmienkam, ako primerane uplatniť niektorý z nových prístupov k vyučovaciemu procesu, ako vypracovať plán hodiny, ktorý by najväčšmi prihliadal na individuálne osobnosti ţiakov V záujme vysokého stupňa vzdelania skvalitňujeme organizačné formy vyučovania, organizáciu vyučovacej hodiny, jej štruktúru a metodiku, orientujeme ţiakov na základné kľúčové učivo, vyuţívame medzipredmetové vzťahy, funkčne uplatňujeme moderné aktivizujúce metódy, metódy samostatného učenia sa ţiakov, účelne vyuţívame moderné vyučovacie pomôcky a didaktickú techniku 22 Stupeň vzdelania Ţiak po ukončení niţšieho sekundárneho vzdelania získa doklad vysvedčenie 3 Profil absolventa Absolvent ZŠ by mal svojím vystupovaním robiť dobré meno škole, byť schopný vytvárať dobré medziľudské vzťahy v škole, v rodine a v spoločnosti, byť schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie, vedieť uzatvárať kompromisy, byť schopný vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, osvojiť si metódy učenia a práce s informáciami, mať schopnosť vnímať umenie, snaţiť sa porozumieť mu V materinskom jazyku má základ vedomostí o slovnej zásobe, pouţívanej gramatike a v uplatnení jazykových funkcií Verbálne komunikuje v rôznych jazykových štýloch Má spôsobilosti v ústnej a písomnej komunikácii, v rozličných ţivotných situáciách V cudzom jazyku má také vedomosti o slovnej zásobe, pouţívanej gramatike, ţe je schopný rozumieť hovorenému slovu, dokáţe sa uplatniť v osobnej konverzácii, porozumieť textom Má potrebné matematické schopnosti a vedomosti, uplatňuje základné operácie a základné matematické prezentácie Abstraktné modely dokáţe aplikovať v reálnych ţivotných situáciách V oblasti IKT ovláda hlavné počítačové aplikácie, vyhľadávanie informácií na internete, , disponuje schopnosťou vyhľadávať, zhromaţďovať a spracovávať informácie a pouţívať ich Má informácie o podmienkach pre svoje fyzické a psychické zdravie Dokáţe sa orientovať pri tvorbe dostupných príleţitostí a projektov Má poznatky o miestnom, národnom a európskom kultúrnom dedičstve Absolvent je zorientovaný z geografie cestovného ruchu na juţnom Slovensku Po získaní niţšieho sekundárneho vzdelania môţe ţiak našej školy pokračovať v štúdiu na 9

10 akomkoľvek type strednej školy poskytujúcej vyššie sekundárne vzdelanie Absolvent programu primárneho vzdelania má osvojené základy čitateľskej, pisateľskej, matematickej, prírodovedeckej a kultúrnej gramotnosti Nadobudol základy pre osvojenie účinných techník učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilosti Získal predpoklady preto, aby si váţil sám seba i druhých ľudí, má osvojené základy pouţívania materinského, štátneho a cudzieho jazyka Absolvent niţšieho sekundárneho vzdelania bude schopný samostatne vyhľadávať, hodnotiť a vyuţívať pri učení rôzne zdroje informácií, bude mať osvojené metódy štúdia a práce s informáciami Dokáţe pracovať v kolektíve, cieľavedome sa podieľať na dosiahnutí cieľa skupiny, vytvárať dobré medziľudské vzťahy, vedieť prijímať víťazstvá i prehry, bude schopný starať sa o svoje fyzické i psychické zdravie 4 Pedagogické stratégie Ako moderná škola sa budeme usilovať v čo najväčšej miere vyuţívať moderné technológie, budeme podporovať prácu jednotlivcov, ale aj prácu v skupinách - vhodným spôsobom rozdeliť úlohy podľa schopností jednotlivých ţiakov, aby všetci mali moţnosť pocítiť úspech a aby mali aj tí slabší pocit, ţe dokáţu byť pre skupinu uţitoční Máme snahu vyuţívať čo najviac diskusie s odborníkmi, pozývať rôzne kapacity, ale vyuţívať aj odbornú pomoc pedagogicko-psychologickú poradne v Leviciach, pozývať si psychológov a lekárov na odborné semináre s témou protidrogovej prevencie, násilia a šikanovania na školách, trestnoprávnej zodpovednosti za šírenie nevhodných materiálov cez mobilný aparát a internet V našej škole sme sa ešte nestretli s tvrdými drogami, ale napriek tomu sústavne budeme pôsobiť proti fajčeniu a alkoholickým nápojom vlastným príkladom Budeme sa snaţiť vyhýbať sa tradičnému memorovaniu Naším cieľom je viesť ţiakov k väčšej samostatnosti, k tvorivosti a radosti z práce, chceme deti priviesť k rovnako dobrým a lepším výsledkom ako to bolo v minulosti hravou a nenútenou formou, k čo najefektívnejšiemu učeniu sa v škole, aby sme skrátili prípravu ţiaka doma Naši ţiaci dosahujú uţ dlhodobo vynikajúce výsledky v matematických súťaţiach, chceme ešte viac spestriť ich mimoškolské aktivity v záujmových krúţkoch (divadelný, novinársky, športový, ľudové tradície ) 5 Zabezpečenie výučby pre ţiakov so špeciálnymi potrebami Ţiaci so zdravotným znevýhodnením Naša škola je otvorená aj pre ţiakov, ktorí si vyţadujú individuálnu starostlivosť Naša škola na vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami vyuţíva moţnosť integrácie v beţných triedach Kaţdý ţiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je za podmienky súhlasu jeho zákonného zástupcu evidovaný ako integrovaný Potvrdenie o tom, ţe ţiak má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby vydáva podľa kompetencií školské zariadenie výchovného poradenstva a prevencie na základe odborného vyšetrenia Ţiak, ktorý má špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, má vypracovaný individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) Individuálny výchovno-vzdelávací program vypracováva škola (školský koordinátor pre prácu so ţiakmi so ŠVVP, triedny učiteľ a vyučujúci konkrétneho predmetu) spoločne so školským zariadením výchovného poradenstva v Leviciach alebo s vlastným špeciálnym pedagógom alebo psychológom Ţiak môţe mať špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby počas celého vzdelávacieho cyklu alebo len počas limitovaného obdobia, čo sa posudzuje na základe výsledkov odborného vyšetrenia školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencievýchovno-vzdelávaciu činnosť v tejto oblasti zabezpečuje aj asistent učiteľa 10

11 Individuálny výchovno-vzdelávací program - je súčasťou povinnej dokumentácie ţiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, individuálne integrovaného v beţnej triede základnej školy Je to dokument, ktorého účelom je plánovanie vzdelávania ţiaka podľa jeho špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb Individuálny výchovno-vzdelávací program obsahuje: - základné informácie o ţiakovi a vplyve jeho diagnózy na výchovno-vzdelávací proces; - poţiadavky na úpravu prostredia školy a triedy; - modifikáciu učebného plánu a učebných osnov; - aplikáciu špeciálnych vzdelávacích postupov; - špecifické postupy hodnotenia učebných výsledkov ţiaka; - špecifiká organizácie a foriem vzdelávania; - poţiadavky na zabezpečenie kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok ; Individuálny výchovno-vzdelávací program sa v priebehu školského roka môţe upravovať a doplňovať podľa aktuálnych špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ţiaka Úpravy výchovnovzdelávacieho programu sú výsledkom odborných konzultácií všetkých zainteresovaných odborníkov a oboznamuje sa s nimi aj zákonný zástupca ţiaka Individuálny výchovno-vzdelávací program podpisuje riaditeľ školy, triedny učiteľ, špeciálny pedagóg a zákonný zástupca ţiaka Ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia Nakoľko školu navštevujú aj ţiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia škola vytvára široké moţnosti v spolupráci ÚPSV a R Zabezpečujeme nasledovné sociálne výhody: -zvýhodnené poplatky za stravu, -bezplatné zabezpečenie školských potrieb a pomôcok, -zvýhodnené poplatky za pobyt ţiaka v ŠKD -mierne dotovaná účasť na školských výletoch a kultúrnych podujatiach Škola venuje osobitnú pozornosť nadaným ţiakom (aj formou pozitívnej integrácie), t zn, ţe triedny učiteľ úzko spolupracuje s rodičmi a nakoľko je potrebné, aby rodičia súhlasili so zaradením ţiaka do programu pre nadaných Pre týchto ţiakov škola zabezpečí neobmedzený prístup k internetu, zaobstará špeciálne knihy, encyklopédie, vypracuje osobitné úlohy a témy nad rámec štátneho vzdelávacie programu Mimoriadne nadaným ţiakom sa naši pedagógovia venujú v rámci krúţkovej činnosti, pripravujú ich na rôzne športové, humanitné a prírodovedné súťaţe 6 Začlenenie prierezových tém Na druhom stupni základnej školy sú vyčlenené prierezové témy: Dopravná výchova - výchova k bezpečnosti v cestnej premávke Environmentálna výchova Mediálna výchova Multikultúrna výchova Ochrana ţivota a zdravia Osobnostný a sociálny rozvoj Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 11

12 Jednotlivé prierezové témy sú začlenené a realizované vo všetkých predmetoch III Vnútorný systém kontroly a hodnotenia Vnútorný systém hodnotenia kvality zameriame na 3 oblasti: 1 Hodnotenie ţiakov 2 Hodnotenie pedagogických zamestnancov 3 Hodnotenie školy 1 Hodnotenie vzdelávacích výsledkov práce ţiakov Cieľom hodnotenia vzdelávacích výsledkov ţiakov v škole je poskytnúť ţiakovi a jeho rodičom spätnú väzbu o tom, ako ţiak zvládol danú problematiku, v čom má nedostatky, kde má rezervy a aké sú jeho pokroky Súčasťou hodnotenia bude povzbudenie do ďalšej práce a návod ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov Budeme dbať na to, aby sme prostredníctvom hodnotenia nerozdeľovali ţiakov na úspešných a neúspešných Hodnotenie budeme robiť na základe určitých kritérií, prostredníctvom ktorých budeme sledovať vývoj ţiaka Pri hodnotení učebných výsledkov ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami budeme brať do úvahy moţný vplyv zdravotného znevýhodnenia ţiaka na jeho školský výkon Budeme odlišovať hodnotenie spôsobilosti od hodnotenia správania Počas celého školského roka budeme správanie ţiakov klasifikovať známkami aj v ţiackej kniţke (nielen na konci polroka na vysvedčení) Cieľom je zhodnotiť prepojenie vedomostí so zručnosťami a spôsobilosťami Pri hodnotení a klasifikácii výsledkov ţiakov budeme vychádzať z metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu Okrem sumatívnych výsledkov sa sústredíme na rozpracovanie formatívneho hodnotenia výsledkov ţiakov formou hodnotiaceho portfólia Výsledky hodnotenia a klasifikácie sú zapisované: v klasifikačnom triednom hárku (1 x za dva týţdne ) na internetovej ţiackej kniţke ( 1 x za mesiac) Informovať sa o klasifikácii môţe študent alebo jeho zákonný zástupca priamo u: vyučujúcich pedagógov v čase ich konzultačných hodín triedneho učiteľa v čase jeho konzultačných hodín Podklady na hodnotenie: diagnostické pozorovanie študenta sledovanie výkonu študenta a jeho pripravenosť na vyučovanie skúšky ( písomné, ústne, grafické, pohybové a i) analýza výsledkov rozličných činností kozultácia s ostatnými učiteľmi rozhovory so študentom, rodičmi a spoluţiakmi 2 Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov (pedagogických zamestnancov ďalej len PZ, a odborných zamestnancov ďalej len OZ) 12

13 - systém kontroly uvádza tabuľka : ÚSEK PEDAGOGICKÝ Por č 1 Predmet kontroly Dodrţiavanie Zákonníka práce, Pracovného poriadku školy, Zásad práce BOZ a PO 2 Plnenie Plánu práce školy 3 4 Organizácia vyučovania : - dodrţiavanie rozvrhu hodín a vyučovacej doby, - nástup na hodiny, zastupovanie, pohotovosť, dozory Pedagogická dokumentácia : - triedne knihy - klasifikačné hárky - katalógy - maturitná dokumentácia 5 Práca predmetových komisií 6 Práca výchovnej poradkyne 7 Práca triednych profesorov : - výchovný plán triedneho profesora, - plnenie plánu Forma kontroly priama kontrola Priama kontrola, hospitácie, rozhovory náhodné kontroly, kontrolný deň priama kontrola priama kontrola priama kontrola priama kontrola účasť člena vedenia školy na zasadnutiach, sledovanie plnenia plánov rozhovor, kontrola dokumentácie kontrola, rozhovor, hospitácie 8 Práca školského psychológa kontrola, rozhovor 9 Práca preventistu drogových závislostí kontrola, hospitácie, rozhovor 10 Práca koordinátora športových tried kontrola, rozhovor 11 Práca v krúţkoch záujmových činností hospitácie, kontrola dokumentácie 12 Dodrţiavanie vnútorného poriadku školy ţiakmi priama kontrola 13 Vyuţívanie školskej kniţnice, učebníc, učebných pomôcok, kopírovacieho stroja 14 Dodrţiavanie pokynov k ochrane osobných údajov 15 Dodrţiavanie legislatívy pri integrácii ţiakov so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami hospitácie, priama kontrola kontrola uloţenia osobných údajov priama kontrola, kontrola dokumentácie, rozhovor ÚSEK HOSPODÁRSKO-EKONOMICKÝ Por č 1 2 Predmet kontroly Hospodárne vyuţívanie pridelených finančných prostriedkov na prevádzku školy (energie, voda, sluţby, ) Technický stav budovy (stav odborných učební, laboratórií, zariadení v ŠJ) 13 Forma priama kontrola, správy pre VÚC rýchle hlásenie priama kontrola

14 3 Objekt školy z hľadiska BOZ a PO obhliadka 4 Dodrţiavanie plánu BOZ a PO priama kontrola 5 Dodrţiavanie Zákonníka práce priama kontrola 6 Starostlivosť o zverené prostriedky a hodnoty (zbierky pomôcok, kniţnice, audio - video techniku, ) priama kontrola 7 Dodrţiavanie hygienicko-psychologických zásad (čistota, teplo, svetlo) priama kontrola 8 Dodrţiavanie racionálnej výţivy, noriem a kvality stravovania v ŠJ priama kontrola 9 Dodrţiavanie registratúrneho poriadku a záväzných termínov pri vybavovaní úloh priama kontrola Hodnotenie zamestnancov bude nasledovne: Hospitácia Rozhovor Výsledky ţiakov, ktorých učiteľ vyučuje (prospech, ţiacke súťaţe, didaktické testy, úspešnosť prijatia na vyšší stupeň školy, atď) Sledovanie pokroku ţiakov vo výsledkoch pod vedením učiteľa Hodnotenie výsledkov pedagogických zamestnancov v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, mimoškolskej činnosti a pod Vzájomné hodnotenie učiteľov (vzájomná hospitácia, otvorené hodiny) Hodnotenie učiteľov ţiakmi (skrinka pochváľ a sťaţností) (1) Zamestnávateľ vykonáva hodnotenie PZ a OZ jedenkrát ročne, najneskôr do konca školského roku, tj do 318 kalendárneho roka (2) Hodnotí sa len PZ, s výnimkou začínajúceho PZ, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý školský rok, resp bol v pracovnom pomere počas školského roka minimálne v čase vyučovania, tj od 19 do 306 kalendárneho roka (3) Hodnotí sa len OZ, s výnimkou začínajúceho OZ, ktorý u zamestnávateľa odpracoval celý predchádzajúci kalendárny rok (4) Odseky 2 a 3 sa vzťahujú aj na ţeny na materskej dovolenke a ţeny, príp muţov na rodičovskej dovolenke (5) Hodnotiacim obdobím je obdobie od 19 do 318 kalendárneho roka (6) PZ a OZ hodnotí a) uvádzajúci PZ a uvádzajúci OZ začínajúceho PZ a začínajúceho OZ b) riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia vedúcich zamestnancov a zamestnancov v jeho priamej riadiacej pôsobnosti c) vedúci PZ a vedúci OZ pedagogických a odborných zamestnancov, ktorých priamo riadi d) riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia orgán, ktorý ho do funkcie vymenoval (starosta obce, primátor mesta, predseda samosprávneho kraja alebo prednosta krajského školského úradu, príp ním poverený vedúci zamestnanec) (7) V súlade s 52 ods 1 zákona č 317/2009 Z z zamestnávateľ hodnotí a) výsledky pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti - motivácia ţiakov k učeniu - vytváranie podmienok na dosahovanie primeraných výchovno-vzdelávacích 14

15 výsledkov ţiakov - rozvíjanie kľúčových kompetencií u ţiakov, napr vyššej úrovne poznávania ţiakov, logického myslenia, kritického myslenia, analytického myslenia a tvorivosti - rozvíjanie personálnych zručností ţiakov, napr samostatnosť, zodpovednosť, sebahodnotenie, sebaúctu - rozvíjanie sociálnych zručností ţiakov, napr spolupráca, empatia, komunikácia a spravodlivosť - prínos pre zamestnávateľa- propagácia a prezentácia zamestnávateľa na verejnosti, spolupráca s rodičmi, inými organizáciami - organizovanie mimoškolských aktivít b) kvalitu vykonávania pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti - rešpektovanie daností a potenciálu ţiaka, rozvíjanie silných stránok ţiakovej osobnosti - individuálny prístup k ţiakom s rešpektovaním ich schopností a moţností, nadania a zdravotného stavu - práca v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a rezortnými predpismi - dodrţiavanie a vyuţívanie pracovného času - plnenie pracovných povinností súvisiacich s dohodnutým druhom práce v pracovnej zmluve - dodrţiavanie základných povinností zamestnanca stanovených právnymi predpismi - správne vedenie pedagogickej dokumentácie a ďalšej dokumentácie c) náročnosť výkonu pedagogickej činnosti alebo odbornej činnosti - vyuţívanie IKT v profesijnom rozvoji a pri výkone práce - spolupráca na tvorbe školských vzdelávacích programov a školských výchovných programov - zapájanie sa do prípravy a realizácie rozvojových projektov školy alebo školského zaradenia - vykonávanie špecializovaných činností - vzdelávanie ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskej integrácii - iniciovanie a podieľanie sa na zavádzaní zmien alebo inovácií do výchovno-vzdelávacieho procesu - zvládanie riešenia konfliktov a záťaţových situácií d) mieru osvojenia si a vyuţívanie profesijných kompetencií PZ alebo OZ - rozpoznanie individuálnych výchovno-vzdelávacích potrieb ţiakov - stanovenie edukačných cieľov orientovaných na ţiaka vo vzťahu k príslušnému obsahu vzdelávania - tvorba učebných materiálov, didaktických testov a učebných pomôcok - absolvovanie jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania podľa plánu kontinuálneho vzdelávania školy a školského zariadenia - uplatňovanie nových získaných vedomostí a zručností pri výkone svojej činnosti - zvyšovanie svojho právneho vedomia (8) U vedúcich PZ a OZ je moţné hodnotiť aj - kvalitu, náročnosť a rozsah riadiacej práce - ovládanie a uplatňovanie všeobecne záväzných právnych predpisov v praxi s dôrazom na predpisy platné pre rezort školstva - vyuţívanie pridelených finančných prostriedkov a finančných prostriedkov získaných z iných zdrojov - dodrţiavanie školského vzdelávacieho programu, školského výchovného programu - manaţérske zručnosti (starostlivosť o budovu, vybavenie školy, vytváranie podmienok pre zamestnancov) 15

16 (9) O hodnotení vyhotoví zamestnávateľ písomný záznam, ktorého vzor tvorí prílohu č 1 tohto pracovného poriadku Záznam sa vyhotovuje v troch exemplároch, z ktorých jeden dostane zamestnanec, jeden hodnotiteľ a jeden sa zaloţí do osobného spisu zamestnanca (10) Jednotlivé kritériá zamestnávateľ hodnotí počtom bodov v rozpätí od 0 do 4 s pridelením nasledujúceho slovného hodnotenia k jednotlivému počtu bodov a) 0 bodov nevyhovujúco b) 1 bod čiastočne vyhovujúco c) 2 body štandardne d) 3 body veľmi dobre e) 4 body mimoriadne dobre (11) Celkový výsledok hodnotenia je závislý od celkového počtu získaných bodov zamestnancom v závislosti od počtu všetkých kritérií stanovených zamestnávateľom, pričom záver hodnotenia zamestnávateľ určí slovne nasledovným spôsobom a) 0%-10% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia - nevyhovujúce výsledky b) 11%-30% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia - čiastočne vyhovujúce výsledky c) 31%-60% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia -štandardné výsledky d) 61%-90% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia -veľmi dobré výsledky e) 91%-100% - z celkového počtu moţných bodov hodnotenia - mimoriadne dobré výsledky 3 Hodnotenie školy Cieľom tohto hodnotenia bude, aby ţiaci a ich rodičia získali dostatočné a hodnoverné informácie o tom, ako zvládajú poţiadavky na ne kladené Na hodnotenie školy budeme vyuţívať dotazníky pre učiteľov, rodičov, ţiakov, absolventov školy za účelom získania spätnej väzby na kvalitu našej školy V dotazníku budeme monitorovať spokojnosť s vedením školy, s jednotlivými pedagógmi, prostredie a klímu v škole, materiálne zabezpečenie, spôsob výchovy a vzdelávania, spôsob hodnotenia, informovanosť o škole, spokojnosť s vyuţitím mimoškolského času, školskú disciplínu Na konci školského roka vypracujeme SWOT analýzu pracovných výsledkov, úspešnosti školy Hodnotenie školy bude zamerané na: Ciele, ktoré si škola stanovila v školskom vzdelávacom programe Posúdenie, ako škola spĺňa ciele Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky Oblasti, v ktorých škola dosahuje slabšie výsledky Návrhy a opatrenia Čo budeme monitorovať: Podmienky na vzdelanie Spokojnosť s vedením školy a učiteľmi Klíma školy Priebeh vzdelávania, vyučovací proces, metódy a formy vyučovania Úroveň podpory ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Úroveň výsledkov práce školy 16

17 Kritériom pre nás bude: Spokojnosť ţiakov, rodičov, učiteľov Kvalita výsledkov Nástroje na zisťovanie úrovne stavu školy sú: Dotazníky pre ţiakov a rodičov Dotazníky pre absolventov školy Analýza úspešnosti ţiakov na súťaţiach, olympiádach SWOT analýza IV Školský učebný plán Zvolené predmety a počty vyučovacích hodín odráţajú zameranie našej školy Voliteľné hodiny v Štátnom vzdelávacom programe v súlade so zameraním školy sme pridelili k povinným učebným predmetom, a zvolili sme aj nové voliteľné predmety, ktoré sú zaradené do učebného plánu Vyučovania 0,5 hodín budeme vyučovať kaţdý druhý týţdeň 1 hodinu 17

18 Rámcový učebný plán CZŠ PPalásthyho s VJM od vzdelávacia predmet/ spolu oblasť ročník isced 1 isced 2 jazyk a slovenský švp 5 5,5 5, komunikácia jazyk a škvp ,5 3,5 literatúra 5 5,5 5, ,5 5 47,5 maďarský švp 5 5,5 5, jazyk a škvp literatúra 7 6,5 6, prvý cudzí švp jazyk škvp druhý cudzí švp jazyk škvp ,5 príroda a prírodoveda švp 0, ,5 spoločnosť škvp 0,5 0, vlastiveda švp škvp človek a fyzika švp príroda škvp chémia švp 0,5 0, škvp 0,5 0, biológia švp 1 1 1, ,5 škvp 0,5 0, človek a dejepis švp spoločnosť škvp geográfia švp škvp občianska švp ,5 0,5 4 náuka škvp ,5 0, človek a náboženstvo švp 0, ,5 0,5 7,5 hodnoty škvp 1, ,5 1,5 10, matematika matematika švp ,5 4 3, a práca škvp 1 0,5 0,5 2 s informáciami , ,5 35 informatika švp 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 škvp 1 1,5 0,5 0,5 0, , ,5 informatická švp výchova škvp ,5 človek a pracovné švp 1 1 svet práce vyučovanie škvp svet práce švp 0,5 0,5 1 škvp ,5 0,5 0 1 technika švp 0,5 0,5 1 škvp ,5 0, umenie a výtvarná švp kultúra výchova škvp hudobná švp výchova škvp výchova švp 0,5 0,5 1 umením škvp 0,5 0, zdravie a telesná a švp pohyb športová škvp 0 výchova spolu švp škvp

19 V Učebné osnovy Tvoria vlastný didaktický program vzdelávania pre kaţdý predmet Vychádzajú zo Štátneho vzdelávacieho programu a reflektujú profil absolventa a zameranie školy Obsahujú: 1 Charakteristiku predmetu jeho význam v obsahu vzdelávania 2 Rozvíjajúce ciele, predmetové spôsobilosti, ktoré vychádzajú z kľúčových spôsobilostí 3 Témy, prostredníctvom ktorých rozvíjame kompetencie, obsah, prierezové témy a prepojenie s inými predmetmi 4 Poţiadavky na výstup 5 Metódy a formy práce stratégie vyučovania 6 Učebné zdroje sú zdrojom informácií pre ţiakov Sú to učebnice, odborná literatúra, odborné časopisy, náučné slovníky, materiálno-technické a didaktické prostriedky a pod 7 Hodnotenie predmetu Predmet: Slovenský jazyk a slovenská literatúra 1 Charakteristika učebného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na 2 stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Učebný predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra sa zaraďuje medzi špecifické učebné predmety na 2 stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským (L 2 ) Slovenský jazyk je štátnym jazykom v Slovenskej republike a súčasne dorozumievacím jazykom občanov maďarskej národnosti v styku s národmi a národnosťami na území SR, ale nie je materinským jazykom ţiakov ani vyučovacím jazykom školy V hierarchii učebných predmetov je druhým jazykom (L 2 ) Spoločenskou poţiadavkou je jeho aktívne zvládnutie Vzhľadom na to, ţe slovenský jazyk genealogicky a typologicky je zásadne odlišný od materinského jazyka ţiakov a sociálne prostredie väčšiny ţiakov druhého stupňa ZŠ je prevaţne maďarské, špecifikácia cieľov, výber a štrukturácia učebného obsahu a modelovanie procesu v učebných osnovách, učebniciach a metodických príručkách pre učiteľov sa riadia princípmi vyučovania cudzích jazykov V učebnom procese sa pouţívajú metódy a učebné techniky vyučovania - osvojovania cudzích jazykov Poňatie učebného predmetu, učebný obsah a vyučovacie metódy sú zaloţené na princípoch komunikatívnosti, postupného rozvíjania vedomostí, zručností a návykov, veku primeranosti a postupne narastajúcej náročnosti v súčinnosti s princípmi humanity, vzájomnej tolerancie a demokracie, plne rešpektujúc individuálne schopnosti, sociálne a jazykové prostredie ţiakov Proces osvojovania slovenského jazyka na 2 stupni základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským sa člení na dve etapy: na etapu s mierne pokročilou a pokročilou úrovňou ovládania slovenského jazyka (ročníky 5-6, čiastočne 7-8) a na etapu s pokročilou a vyššou úrovňou ovládania slovenského jazyka (9 ročník ZŠ) Toto členenie akceptuje rozdielne vývinové charakteristiky ţiakov 5-9 ročníka ZŠ, ako aj skutočnosť, ţe úroveň ovládania slovenského jazyka ţiakov po absolvovaní 4 ročníka ZŠ sa odlišuje podľa jazykového prostredia ţiakov a školy, podľa úrovne vyjadrovacích schopností ţiakov vo svojom materinskom jazyku, ako aj podľa ich vrodených jazykových schopností a psychických osobitostí 2 Ciele a úlohy vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry na 2 stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 21 Ciele 19

20 Hlavným výchovno-vzdelávacím cieľom vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry na 2 stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským je v nadväznosti na vedomosti, zručnosti a návyky ţiakov z maďarského jazyka a literatúry a na základné komunikačné zručnosti zo slovenského jazyka, získané na 1 stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským získať komunikatívnu kompetenciu potrebnú na aktívne pouţívanie slovenského jazyka v beţných sociálnych situáciách a kompetenciu aktívneho čitateľa veku a jazykovým zručnostiam primeranej slovenskej literatúry Základnou a kľúčovou cieľovou kompetenciou je komunikácia v slovenskom jazyku, tj schopnosť vyjadriť a interpretovať svoje myšlienky, pocity a informácie v slovenskom jazyku ústne a písomne a zapájať sa do komunikácie v rozličných sociálnych kontextoch Vytýčený výchovno-vzdelávací cieľ je komplexným cieľom, ktorý zahrňuje tieto čiastkové ciele: získavať schopnosť v počúvaní s porozumením, v dialogickej reči, v tvorbe súvislých ústnych a písomných prejavov, v hlasnom čítaní a v tichom čítaní s porozumením, vrátane čítania a porozumenia veku primeranej beletrie a populárno-náučnej literatúry, ako aj v iných formách čítania (v predčítaní, v selektívnom, študijnom, kritickom a rýchlom čítaní); aktívne si osvojiť jazykové prostriedky potrebné na ústnu a písomnú komunikáciu, získavať schopnosť ich aktivizovať pri realizácii rečového zámeru; získať stručný prehľad o najvýznamnejších dejateľoch slovenskej literatúry a ich dielach a schopnosť pracovať s umeleckým textom primeraným veku a jazykovým zručnostiam ţiakov; osvojovať si schopnosť samostatne získavať poznatky a informácie, orientovať sa v nich, schopnosť pouţívať slovníky, schopnosť pracovať s faktami, pojmami a s ich vzťahmi; schopnosť získavať vedomosti a komplexne ich vyuţívať v praxi; získavať schopnosť analógie, zovšeobecnenia, porovnávania, analýzy a syntézy; osvojiť si metódu uvedomeného a efektívneho učenia sa slovenského jazyka; získavať schopnosť nadviazať sociálne kontakty a upravovať si vzťahy k iným, schopnosť asertívneho správania, schopnosť pracovať v kolektíve a v skupine; osvojiť si, preberať a formovať postoje, schopnosť rozoznať sociálne hodnoty, argumentovať pre všeľudské hodnoty a etické normy (napríklad láska, pravda, humanita, krása, dobro, mier, tolerancia, láska k vlasti); získavať schopnosť riešiť problémy, schopnosť preţívania, schopnosť rozvíjať seba samého, schopnosť vysporiadať sa s vlastnými nedostatkami; získavať vedomie zodpovednosti, sebaúctu a sebadôveru; získavať kultúrne a multikultúrne vzdelanie, postoje, vzťahy a správanie, schopnosť váţiť si kultúru a spoločenské mravy iných národov a národností, ako aj schopnosť váţiť si literatúru, umenie, hudbu a ďalšie formy tvorivých prejavov slovenského národa Plnenie vytýčeného výchovno-vzdelávacieho cieľa sa dosahuje 4 rozvíjaním komunikačných schopností ţiakov v štyroch základných formách rečovej činnosti: v počúvaní s porozumením, hovorení, čítaní a písaní, ako aj vo vedľajších formách komunikácie: vo výslovnosti a v pravopise, rozvíjaním vedomostí, zručností a návykov ţiakov, formovaním ich postojov, cibrením ich jazykového citu a formovaním ich estetického vkusu, vhodnou motiváciou učebnej činnosti ţiakov pri osvojovaní slovenského jazyka a spoznávaní slovenskej reči a kultúry, vedením ţiakov k úcte k slovenskému jazyku a k slovenskej kultúre, utváraním a rozvíjaním jazykovej, sociolingvistickej, sociokultúrnej, strategickej, textovej a multikultúrnej subkompetencie ţiakov, cieľavedomým plánovaním jazyka osvojovania, ktorým má byť jazykový štandard postupne rozširovaný o receptívne osvojovanie jazyka literárnych diel, populárno-náučnej literatúry a odbornej terminológie ostatných učebných predmetov, pouţívanej v beţnej komunikácii 3 Obsah učebného predmetu slovenský jazyk a slovenská literatúra na 2 stupni ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 31 CHARAKTERISTIKA UČEBNÉHO OBSAHU 20

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách

Študijný odbor: podnikanie v remeslách a službách Stredná odborná škola obchodu a sluţieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, 945 01 Komárno ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM XI. KVALITNÍ V ŠKOLE - ÚSPEŠNÍ V ŢIVOTE Študijný odbor:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 245/2008. A KÖZNEVELÉSRŐL ÉS KÖZOKTATÁSRÓL szóló törvénye (közoktatási törvény) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 245/2008 Z. z. O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ

DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ DIFER rozvoj kľúčových schopností žiakov diferenciálnou metódou na I. stupni ZŠ Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFFER a tanulók kulcsfontosságú

Részletesebben

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho

Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Jánosa Erdélyiho ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VJM JÁNOSA ERDÉLYIHO, ULICA Z. FÁBRYHO 36, 079 0 VEĽKÉ KAPUŠANY Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Fábry utca 36, Nagykapos Tel: 056/628 48-70, 628 48-7, Fax: 056/628 48-70

Részletesebben

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012

Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 1 Návrh školského vzdelávacieho programu, štruktúry kariérových pozícií a ročný plán kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2011/2012 na Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským Komárno, Ul. Eötvösa

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program ZŠ Mateja Korvína s VJM Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Pre 1. a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola Mateja Korvína s VJM Dolný Štál-

Részletesebben

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna

Iskolai pedagógiai program mentálisan sérült tanulók számára ISCED 1. Turňa nad Bodvou - Torna Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím ISCED 1 primárne vzdelávanie Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským Alapiskola, Školská ulica 301/12, Turňa nad Bodvou - Torna Iskolai

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás Budapest XVIII. kerülete (Magyarország) és Szepsi (Moldava nad Bodvou) város (Szlovákia) önkormányzatai együttműködési megállapodást kötnek az alulírott napon és helyen: I.

Részletesebben

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis

DEKLARÁCIA. o vytvorení Eurorégia Neogradiensis DEKLARÁCIA o vytvorení Eurorégia Neogradiensis V duchu dohody podpísanej dňa 11.12.1998 v Lučenci, dolupodpísaní deklarujeme našu snahu vytvoriť cezhraničnú, interregionálnu spoluprácu v prihraničnej oblasti

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola

Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Nagymagyari Magyar Tannyelű Alapiskola Iskolai rendtartás Az iskola legfontosabb feladata az oktatás, nevelés, képzés, használható tudás megszerzésének biztosítása minden tanuló számára. Mindezt olyan

Részletesebben

Školský vzdelávací program

Školský vzdelávací program Školský vzdelávací program Stupeň vzdelania: Dĺţka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: 3A štvorročná slovenský, maďarský denná štátna Predkladateľ: Názov školy: Gymnázium - Gimnázium Adresa:

Részletesebben

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00

HUSK/1101/1.6.2. Teljes költségvetés (100%): 67 360.00 Teljes költségvetés (100%): 74 300.00 Teljes költségvetés (100%): 59 700.00 Operačný program/ Operatív program: Operačný program cezhraničnej spolupráce Maďarská republika-slovenská republika 2007 2013 Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007 2013 ov

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2

Školský vzdelávací program. ZŠ s VJM Dolný Štál. Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program ZŠ s VJM Dolný Štál Pre 1.a 2. stupeň ZŠ ISCED 1, ISCED 2 Školský vzdelávací program Základná škola s VJM Dolný Štál- 1. a 2. stupeň Názov Otvorená škola na celoživotné vzdelávania

Részletesebben

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA

OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA OBCHODNÁ AKADÉMIA KERESKEDELMI AKADÉMIA K. MIKSZÁTHA 1, 979 80 RIMAVSKÁ SOBOTA Obchodná akadémia Kereskedelmi Akadémia ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE BEVEZETŐ AZONOSÍTÓ ADATOK Názov a adresa školy Az iskola

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava

Špecifikácia testu. z matematiky. pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Špecifikácia testu z matematiky pre testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2014/2015 (T5-2014) Bratislava Jún 2014 Test z matematiky pre testovanie T5-2014 je určený žiakom 5. ročníka základných

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V.

Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Maďarský jazyk, Magyar nyelv, V. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzip redmetové vzťahy/ Tantár gyközi kapcso latok Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR

školský rok v pedagogickej rade dňa... radou školy dňa Mgr. Agnesa JANUŠEKOVÁ riaditeľka školy ... predseda ŠR ZÁKLADNÁ ŠKOLA S VYUČOVACÍM JAZYKOM MAĎARSKÝM Mládežnícka 7, 986 14 Fiľakovo - Fülek Plán práce školy školský rok 2009/2010 Plán práce školy bol prerokovaný a schválený Plán práce školy bol prerokovaný

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2016/2017

Plán práce na školský rok 2016/2017 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2016/2017 Schválený na pedagogickej rade dňa : 5. 9. 2016 Mgr.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL

Zákon č. 596/2003 Z. z. A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia

Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia CIVIL CIVIL IZÁCIÓ IZÁCIA Civil-izáció az Egészség védelméért Konferencia Civil-izácia pre Ochranu zdravia Konferencia Hatvan, 2013. május 9-10 Hatvan, 9-10 máj, 2013 www.husk-civil.eu 1 Project bemutatása

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Plán práce na školský rok 2015/2016

Plán práce na školský rok 2015/2016 Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Plán práce na školský rok 2015/2016 Schválený na pedagogickej rade dňa : 7. 9. 2015 Mgr.

Részletesebben

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

Správa. o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2010/2011. Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. Základná škola Zoltána Fábryho s vyučovacím jazykom maďarským, Komenského 5., 048 01 Rožňava IČO: 35543655 tel: 0042158/7885490, tel. fax: 0042158/7885491, e-mail: zsfabryhoroznava@gmail.com Fábry Zoltán

Részletesebben

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise

Učebný odbor 6449 F technické služby v autoservise Stredná odborná škola technická a agropotravinárska Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola Okružná 61 Rimavská Sobota Pomocné služby v autoservise Učebný odbor 6449 F technické služby

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Názov: Univerzita J. Selyeho

Részletesebben

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na

POZVÁNKA. Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na POZVÁNKA Spoločenskovedný ústav SAV Košice a Sociologický inštitút Filozofickej Fakulty Univerzity v Miskolci Vás srdečne pozývajú na Záverečný workshop k cezhraničnému projektu REGIONÁLNA SOCIÁLNA MAPA

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL

Zákon č. 597/2003 Z. z. A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL 1 A Tt. 597/2003. számú törvénye AZ ALAPISKOLÁK, KÖZÉPISKOLÁK ÉS OKTATÁSI LÉTESÍTMÉNYEK FINANSZÍROZÁSÁRÓL Zákon č. 597/2003 Z. z. O FINANCOVANÍ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÝCH ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ 2003.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov.

SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése. Učebnica, rozprávkové knihy, CD, DVD filmy rozprávok, portréty spisovateľov. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Opakovanie učiva z 5. roč./az 5-es tananyag ismétlése Ex libris Balady/Balladák umelé a ľudové balady/műés népballadák kompozícia

Részletesebben

Marketing személyzet

Marketing személyzet Munkaközvetítő ügynökség Marketing személyzet Nástupný fizetés: megállapodás alapján Munkaviszony: Hlavný pracovný pomer Munkavégzés helye: SR Námestie SNP 14, Lehetséges kezdési időpont: azonnal Pozíció

Részletesebben

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o.

COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. COMENIUS Pedagogický inštitút Univerzity J. Selyeho Selye János Egyetem Pedagógiai Intézete, n.o. 945 01 Komárno, Roľníckej školy 1519 IČO: 37970887 Tel.: 035 7714765 E-mail: comeniuspi@comeniuspi.sk Mobil:

Részletesebben

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése:

TANTÁRGYI ADATLAP Egyetem: Kar: Tantárgy kódja: Tantárgy megnevezése: KMJ/MJdm/BIK/15 Tantárgy megnevezése: Bilingvizmus a kontaktológia Oktatás formája: Szeminárium Hetente: 1 A tanulmányok ideje alatt: 13 Kreditszám: 3 Tanulmányi időszak javasolt szemesztere / trimesztere:

Részletesebben

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA A DUNASZERDAHELY VÁROS KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK KOMISIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA PRE ŠKOLSTVO A MLÁDEŽ MESTA DUNAJSKÁ STREDA č. 1/27/1/2016: k bodu č 1: Otvorenie Komisia pre školstvo a mládež Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda súhlasí s programom

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 Základná škola Mateja Korvína s VJM Hlavná ul. 41/113 930 10 Dolný Štál Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a školského zariadenia za školský rok 2014/2015 Vypracovala:

Részletesebben

1. a. Základné identifikačné údaje o škole :

1. a. Základné identifikačné údaje o škole : 1. a. Základné identifikačné údaje o škole : 1. Názov školy : Základná škola Mateja Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Dolný Štál Corvin Mátyás Alapiskola Alistál 2. Adresa školy : ZŠ Mateja Korvína

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka

Vzdelávacie výstupy- Obsahový štandard / Tartalmi követelmények. Oživiť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER -Opakovanie učiva zo 7.ročníka/A 7.-es tananyag ismétlése -Vývoj literatúry na konci 19.stor./Az irodalom fejlődése a századfordulón

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2006/2007 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2006/2007 Bratislava 2006 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 Všeobecné informácie a pokyny...5 1.1 Organizácia školského roka 2006/2007...5 1.1.1 Vyučovanie...5 1.1.2

Részletesebben

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU KPP/DID1/UPVe/10 Názov predmetu: Didaktické programy 1 Forma výučby: Prednáška Týždenný: Za obdobie štúdia: 10s Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Predmet je ukončený skúškou. Skúšku

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2015/2016 Súkromná stredná odborná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola, Slovenská ulica 52, Kolárovo tel. 035/777 50 80, fax 035/777 50 82, schola.privata@stonline.sk, Správa

Részletesebben

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 SZÁZSZORSZÉP ÓVODA Komáromi Kacz Endre 33Utc. Komárom 954 01 www.mssedmokraska.sk I S K O L A R E N D TARTALOM: I. Általános határozat II/1 Felvételi szabályok II/2 Részösszeg fizetés alapszabályai II/3

Részletesebben

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet

Vzdelávacia oblasť/műveltségi terület Človek a príroda /Ember és természet Názov predmetu/ Tantárgy FYZIKA - FIZIKA Časový rozsah výučby/órakeret Týţdenne/hetente 2, ročne/évente 66 Ročník/Évfolyam VIII. Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

DIFERENCOVANÉ ROZVÍJANIE. Metodické pokyny. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

DIFERENCOVANÉ ROZVÍJANIE. Metodické pokyny. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ DIFERENCOVANÉ ROZVÍJANIE Metodické pokyny Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ OBSAH - Odporúčanie 4 - Úvod 5 - Motivačné činitele našej rozvíjacej

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota

Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Súkromná stredná odborná škola- Magán Szakközépiskola, L. Novomeského 2070, Rimavská Sobota Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/16 www.ssosrs.edupage.org

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Zákon č. 448/2008 Z. z. A Tt. 448/2008. számú törvénye A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH 1 A Tt. 448/2008. számú törvénye Zákon č. 448/2008 Z. z. A SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOKRÓL és a Tt. 455/1991. számú, a kisvállalkozásokról szóló törvényének módosításáról és kiegészítéséről O SOCIÁLNYCH SLUŽBÁCH

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo

Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Centrum vedecko-technických informácií SR Sprievodca neštátnymi školami a školskými zariadeniami regionálne školstvo 1990 2014 Edita Zacharová

Részletesebben

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A

EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A EnviroVid ZÍSKAVANIE ENERGIE PRE MALÉ OBCE POMOCOU PYROLÝZY ZO ZMESÍ POĽNOHOSPODÁRSKYCH VEDĽAJŠÍCH PRODUKTOV A ODPADOV Projekt aktivitások Aktivity projektu 1. Projekt Menedzsment/Projektový manažment

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Predkladá : ... Ing. Peter Varga riaditeľ školy. Prerokované v pedagogickej rade školy. dňa :

Predkladá : ... Ing. Peter Varga riaditeľ školy. Prerokované v pedagogickej rade školy. dňa : S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Strednej odbornej školy Szakközépiskola v Kravanoch nad Dunajom za školský rok 2012/2013 Predkladá :... Ing. Peter Varga riaditeľ školy

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008

Pedagogickoorganizačné. pokyny. na školský rok 2007/2008 Pedagogickoorganizačné pokyny na školský rok 2007/2008 Bratislava 2007 O B S A H ÚVODNÉ SLOVO...4 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE A POKYNY...5 1.1 Organizácia školského roka 2007/2008... 5 1.1.1 Testovanie vedomostnej

Részletesebben

PŠ s VJM. Rimavská Sobota

PŠ s VJM. Rimavská Sobota Praktická škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tannyelvű Készségfejlesztő Szakiskola Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota PŠ s VJM Rimavská Sobota INTERNÁ SMERNICA č. 20/A/2015 O ORGANIZÁCII

Részletesebben

Prílohy. Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015. Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania: Testované predmety:

Prílohy. Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015. Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania: Testované predmety: Prílohy Pokyny pre administrátorov T9-2015 Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015 Príloha č. 1 Základné informácie o testovaní T9-2015 Riadny termín: Testovanie je určené: Ciele testovania:

Részletesebben

Opatrovateľ / ka - Holandsko

Opatrovateľ / ka - Holandsko Munkaközvetítő ügynökség Opatrovateľ / ka - Holandsko Jutalom : 1 460 za turnus beleértve az adót Elvárt végzettség: Opatrovateľ / ka Num személyek: 0 szabad hely: Ország: Holandsko A belépés időpontja:

Részletesebben

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése.

Oţiviť a utvrdzovať poznatky z minulého ročníka/az előző év ismereteinek a felelevenítése és elmélyítése. Rozpis učiva predmetu Maďarský jazyk a literatúra, Magyar nyelv és irodalom, VII. Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag Hodina/ Óra Medzipredmetové vzťahy/tant árgyközi kapcsolato

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník S E N I O R občasník Zariadenia pre seniorov Komárno tretí ročník 25. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Komárno Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia

Részletesebben

smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku

smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku Riaditeľ školy po prerokovaní a následnom schválení na Pracovnej porade školy dňa 20. 04. 2015 predkladá žiakom a ich zákonným zástupcom smernicu pre organizovanie plaveckého výcviku Čl.1 Úvodné ustanovenie

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ----

8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu, rodičov a brata Štefana 9:30 (M-S) Kostolná p.d. Za Mons. Ladislava Paxyho, duchovného otca ---- ---- ---- RÍÍM..-KATOLÍÍCKA FARNOSŤ KOSTOLNÁ PRII DUNAJII PROGRAM SVÄTÝCH OMŠÍ NA TÝŽDEŇ PO 12. NEDELI V CEZROČNOM OBDOBÍ NEDEĽA 22.. JÚNA DVANÁSTA NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍÍ 8:00 (M) Hrubý Šúr Za Ernesta Kásu,

Részletesebben

smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok Riaditeľ školy po prerokovaní a následnom schválení na Pracovnej porade školy dňa 20. 04. 2015 predkladá žiakom a ich zákonným zástupcom smernicu o organizovaní školských výletov, exkurzií a vychádzok

Részletesebben

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény)

A Tt. 50/1976. számú, 50/1976 Zb. A TERÜLETRENDEZÉSRŐL. Zákon ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ. (építésügyi törvény) 1 A Tt. 50/1976. számú, A TERÜLETRENDEZÉSRŐL ÉS AZ ÉPÍTÉSI RENDTARTÁSRÓL (építésügyi törvény) szóló törvénye 50/1976 Zb. Zákon O ÚZEMNOM PLÁNOVANÍ A STAVEBNOM PORIADKU (stavebný zákon) Kelt: 1976. április

Részletesebben