ZMLUVA č. 240/ Ba

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ZMLUVA č. 240/2011 - Ba"

Átírás

1 ZMLUVA č. 240/ Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô IČO: HU DRČ : Bankové spojenie : K&H Bank Zrt. číslo účtu : IBAN HU DODAVATEĽ SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava, Karloveská 2, Bratislava Zastúpený : Ing. Ladislav Slebodník - riaditeľ odštepného závodu IČO: DRČ: SK Bankové spojenie DEXIA Banka Slovensko, a.s. číslo účtu: /5600 Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel: Po, vložka číslo : 1040/B II. PREDMET ZMLUVY 1. Dodávka dunajských štrkopieskov na pravý breh Dunaja na skládku v r. km Dunaja 1737, ,800 v množstve cca m Kvalita produktu: prirodzený štrkopiesok, s predpokladaným priemerom zŕn a max. 3% obsahom kalu v materiáli. Ak kvalita nevyhovuje, vstúpi do platnosti bod IV/6 zmluvy. 3. Dohovory zmluvných strán pre plnenie podmienok zmluvy. III. CENA A TERMÍN Cena produktu uloženého na určenej skládke v r. km 1737, ,800 činí 5,00 EUR/m 3 (slovom Päť euro za kubický meter). Termín dodávky : august - december 2011

2 IV. ODOVZDÁVANIE A PREBERANIE DODÁVKY 1. Miesto plnenia dodávky: pravý breh Dunaja r. km 1737, , Dodávka začne po vydaní maďarského povolenia na vykonávanie prác a po splnení podmienok slovenských a maďarských plavebných orgánov umožňujúcich realizáciu dodávky. 3. Objednávateľ zabezpečí takú lokalitu pre plnenie, aby pracovné stroje dodávateľa mali nehatený prístup k vyznačenému miestu na brehu na vykladanie, aby sa mohol vykotviť elevátor a objednané množstvo sa mohlo priebežne vykladať. 4. Dodávateľ 3 dni pred začatím vykládky podá informáciu príslušnému referentovi odberateľa. 5. Dodávateľom poverený pracovník na odovzdávanie: Ing. Ivo Dvofák Objednávateľom poverený pracovník na preberanie: p. Szendrei Roland 6. Dodávateľ bude dodávať prírodné dunajské štrkopiesky takej kvality, v akej sú v prirodzenom stave. Objednávateľ má právo kvalitu dodávaného štrkopiesku priebežne kontrolovať a v prípade oprávnenej výhrady voči kvalite, po písomnom oznámení dodávateľovi, dodávku štrkopieskov prerušiť, resp. zastaviť. Toto rozhodnutie je, okrem písomného oznámenia dodávateľovi, potrebné zapísať aj do lodného denníka na elevátori. 7. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že v takomto prípade bude považovať predmet zmluvy za splnený a celé množstvo štrkopieskov vyložených do doby zastavenia dodávok na skládku, uhradí v dohodnutej cene a termíne a neuplatní iné požiadavky na množstvo a kvalitu. 8. Objednávateľ zabezpečí stráženie deponovaného štrkopiesku počas celej doby trvania tejto zmluvy. 9. Vlastnícke právo na dodaný materiál prechádza na objednávateľa dňom dňom prevzatia dodávky. 10. Zmluvné strany vyhotovia zápisnicu o odovzdaní a prevzatí, ktorú potvrdia obe strany podpisom a táto bude tvoriť podklad pre fakturáciu. 11. Kontrola množstva sa uskutoční odčítavaním ponorovej stupnice nachádzajúcej sa na boku plavidla. Množstvo sa vypočíta z rozdielu údajov stupnice naloženého a prázdneho plavidla, použitím úradného priestorového certifikátu. Dodávateľ na požiadanie objednávateľa je povinný predložiť úradný priestorový certifikát na mieste vykládky. 12. Prepočet tony riečneho štrku na meter kubický: 1 m J = 1,9 T. 13. Rozhodujúcim podkladom pre zistenie dodaného množstva dunajských štrkopieskov budú výsledky spoločného geodetického zamerania : a/ terénu pred započatím vykládky štrkov na pravom brehu Dunaja v r.km 1737, ,800 b/ nasypanej depónie štrkopieskov. V. FAKTURÁCIA A PLATENIE 1. Dodávateľ vystaví objednávateľovi na dohodnuté množstvo dodávky zálohovú faktúru. Dodávka bude objednávateľovi uskutočnená až po obdržaní finančných prostriedkov (úhrada na podklade zálohovej faktúry) na účte dodávateľa. Ak objednávateľ faktúru neuhradí, dodávka nebude uskutočnená. Ak bude objednávateľ uhrádzať čiastkovo, bude mu vždy dodané len také množstvo, ktoré zodpovedá sume uhradenej na podklade zálohovej faktúry. r 2

3 VI. OSOBITNÉ UJEDNANIA 1. Dodávateľ zabezpečí na vlastné náklady u príslušných slovenských, plavebných orgánoch splnenie podmienok umožňujúcich zrealizovať dodávku. 2. Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady u maďarských plavebných orgánoch splnenie podmienok umožňujúcich realizáciu dodávky v tom zmysle, že miestom prechodu tovaru - dunajských štrkopieskov bude r. km 1737, ,800 čiže lokality skládky na pravom brehu. 3. Plávajúci elevátor dodávateľa BRANISKO bude kotviť pri pravom brehu Dunaja tak, že bude vyviazaný lanami na pravom brehu. 4. Tento zmluvný vzťah vstúpi do platnosti po vydaní všetkých povolení plavebných, prípadne iných orgánov Slovenskej republiky a Maďarskej republiky potrebných k realizácii predmetu zmluvy. VII. ZAVERECNE USTANOVENIA 1. Meniť, alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné iba formou písomných dodatkov. 2. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých si každá zo zmluvných strán ponechá dva.. 3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení ( 47a Občianskeho zákonníka). 4. Touto zmluvou sa riadia tiež právne vzťahy účastníkov vyplývajúce z tejto zmluvy odo dňa jej podpísania do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade sporov, z tejto zmluvy, ktoré sa nevyriešia dohodou zmluvných strán, tieto budú riešené cestou príslušného súdu na území Slovenskej republiky podľa slovenských platných právnych predpisov. 6. Účastníci berú na vedomie, že táto zmluva podlieha zverejneniu podľa Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov s jej zverejnením týmto vyjadrujú súhlas. 7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne, bez akéhokoľvek nátlaku podpísali. Budapest, dr Péteri Nikoletta Márta Claim Kft :iaíi KôvelelÉs Tanácsadó Kft 1093 Budapest, Lónyay u. 52. Tel: 06(1) Fax: 06(1)2194)249 Cg Aáószám: l'm01196-oo0125ę0-cc?^~ BratMąva, 2011, srily toohos'onár ŠíDliy p iflhy OdžíojM.'ý íávoí Karloveska 2, SC -ú. 0ARSKY PODNIK LAVA 4 Ing. Ladislav Slebodník riaditeľ OZ Bratislava Dodávateľ 3

4 240/2011-Baszámú SZERZÓDÉS L SZERZÓDÓ FELEK Megrendeló: CLAIM Kôvetelésérvényesító Úzletviteli Tanácsadó Kft BUDAPEST, Lónyai u.52./2.emelet 12/A/ Képviseloje: DR PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - iigyvezetó EU adószám: HU Cégjegyzékszam: Számlavezetó bank neve: K&H Bank Zrt. Bankszámlaszám: IBAN HU Szállító: SLOVENSKÝ VOVOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Bratislava (Szlovák Vízgaldálkodási Vállalat, állami vállalat), Karloveská č.2, Bratislava Képviseloje: Ing. Ladislav Slebodník - igazgató A szervezet azonosító száma: Az adó azonosító száma: SK Bank kapcsolat: Dexia banka Slovensko, a.s. Bankszámla szám: /5600 II. A SZERZÓDÉS TÁRGYA 1. A dunakavics szállítása a Duna 1737, ,800, fkm szakaszán a jobbparton található depóniába cca m 3 mennyiségben. 2. A termék minósége: természetes homokos kavics, feltételezett átlagos szemcseméret és max. 3% anyag-iszaptartalmat feltételez. Amennyiben a minóség nem megfeleló a szerzódés IV/6 pontja lép életbe. 3. A szerzódó felek megállapodása az adásvételi szerzódés feltételeinek teljesítésére. III. AZ ÁR ÉS A HATÁRIDÓ 1. A termék ára a meghatározott depóniába rakva az 1737, ,800 fkm szakaszon 5 EURO/m 3 (szóban ôt EUR/m 3 ). A szállítás határideje: augusztus -december 2011 i

5 IV. A SZÁLLÍTÁS ÁTADÁSA - ÁTVÉTELE 1. A teljesítés helye: a Duna 1737, ,800 fkm szakasza, jobb part. 2. A szállítás a magyar Munkavégzési engedély kiadását kôvetôen és a Magyar - Szlovák hajózási szervek szállításra vonatkozó feltételeinek teljesítése után kezdódik. 3. A Megrendeló olyan kirakodó helyet biztosít a teljesítés érdekében, amelyhez a Szállító munkagépei akadálytalanul hozzájutnak a partra való kirakás elvégzésére, ahová az elevátor kikôthetó és a megrendelt mennyiség folyamatosan kirakható. 4. Szállító a Megrendeló illetékes ugyintézójét a kirakás megkezdése elótt 3 nappal értesíti. 5. A Szállító átadásra meghatalmazott képviselóje: Ing. Ivo Dvorak A Megrendeló átvételre meghatalmazott képviselóje: Szendrei Roland 6. A szállító a természetes dunai kavicsot természetes állapotában levo minóségben fogja szállítani. A Megrendelónek a jogában áll a szállított kavics minóségét folyamatosan ellenórizni és jogosult minóségi kifogások esetén a kavicsszállítást a Szállító részére való írásos értesítés után megszakítani, ill. leállítani. Ezt a dontést a Szállító részére való írásos értesítésen kíviil az elevátoron levo hajónaplóba illetve a Szállító részére írásban is kell jelezni. 7. A Megrendeló egyidejúleg kijelenti, hogy a szerzódés tárgyát teljesítettnek tekinti és a szállítások leállításáig a depóniába kirakott ôsszes dunai kavics mennyiséget a megegyezett árban és határidóben kifizeti és egyéb mennyiségi és minóségi kôvetelést nem támaszt. 8. Megrendeló vállalja a deponált kavics órzését ezen szerzódés teljes idôtartama alatt. 9. A szállított áru túlajdonjoga a Megrendelóre, szállítmány átvétele napján hárul át. 10. A szerzódó felek átadás-átvételi jegyzókônyvet készítenek, melyet mindkét fél aláírásával igazol és ez képezi a számlázás alapját. 11. A mennyiség ellenórzése az uszály oldalán lévó meriilési mércék leolvasásával tôrténik. Az ellenórzési mennyiség a terhelt és az iires uszály mérceadatainak kíilonbsége alapján keriil kiszámításra a hatósági kôbôzési bizonyítvány felhasználásával. Szállító a Megrendeló kívánságára a kirakás helyén kôteles a kôbôzési bizonyítványt bemutatni. o 12. A folyami kavics tonnáról kôbméterre tôrténó számítása: lm = 1, A szállított dunakavics pontos mennyiségének megállapítására dôntó alapadatként szolgál a/ a Duna jobbpartján az 1737, ,800 fkm kôzôtti terep kavicskirakás elótti állapotának, b/ a dunakavicsból feltôltôtt depónia kôzôs geodetikus felmérésének eredményei. V. SZÁMLÁZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK 1. A Szállító a Megrendeló részére a megállapodott kavics mennyiség vonatkozásában elóleget képezó számlát állít ki. A szállításra a Megrendeló részére a pénziigyi eszkôzôknek a szállító számlájára való utalása után keriil sor (elelóleget képezó számla alapján). 2

6 2. Amennyiben a Megrendeló nem térítti meg a szánmlát nem keriil sor a szállításra. Amennyiben a Megrendeló részletekben térít, csak az a mennyiség keriil elszállításra, amely az elôleget képezó számla alapján feltiintetett kôltség térítésnek felel meg. VI. KÚLÔN MEGÁLLAPODÁSOK 1. Szállító a saját kôltségére biztosítja az illetékes szlovák, hajózási szerveknél a szállítást lehetóvé tevó feltételek teljesítését. 2. A Megrendeló a saját kôltségére biztosítja a szállítás végrehajtásához sziikséges magyar, hajózási szervek feltételeit, abban az értelemben, hogy az áru - a dunakavics kiszállításának helye az 1737, ,800 azaz ajobbparti depóniák helye. 3. A Szállító úszó elevátora a BRANISKO a Duna jobbpartján fog horgonyozni úgy, hogy kôtelei a jobbpartra lesznek kikôtve. 4. Ezen szerzódéses viszony a Magyar Kôztársaság és a Szlovák Kôztársaság hajózási, esetleg egyéb szervek által kiadott az ôsszes sziikséges engedély kézbesítése után lép érvénybe. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 1. Ezen szerzôdés tartalmát változtatni, kiegészíteni csak írásos mellékletek alapján lehetséges. 2. Ezen szerzôdés magyar és szlovák nyelven késziilt, négy példányban, a szerzódô feleket két-két példány illet. 3. Ezen szerzôdés a két Szerzôdó fél aláírása után érvényes, hatályba lépése pedig annak nyilvánosságra hozatala utáni napon tôrténik (Polgári tôrvénykônyv 47 a ). 4. Ezen szerzôdés alapján rendezódnek a szerzódésból fakadó a résztvevôk jogi viszonyai annak aláírása utáni naptól ezen szerzôdés hatályba lépése napjáig. 5. A Szerzôdó felek megállapodtak, hogy vita esetén, amelyet nem tudnak megállapodás keretében megoladani a Szerzôdó felek, ezeket a Szlovák kôztársaság teriiletén illetések bíróság utján az érvényes szlovák jogi elóírások alapján oldják meg. 6. A felek tudomásul veszik, hogy ezen Szerzódést az információkhoz való szabad hozzáférésrôl szóló 211/2000 tôrvény értelmében nyilvánosságra kell hozni valamint egyes tôrvények módosításáról és kiegészítéséról (az információkhoz való szabad hozzáférésrôl szóló tôrvény) szóló elóírások alapján egyetértenek annak nyilvánosságra hozatalával. 7. A Szerzôdó felek kijelentik, hogy a Szerzódést elolvasták, megértették annak tartalmát, és beleegyezésiik jeléiil, ônként, kényszer nélkiil aláírták. Budapest, m Budapest, Lónyay n (1) Fax: 06(1) C", tl /i <! ',;; /'.«:: ;:! }f>~qfl Szállító

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka

Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Vzorová kúpna zmluva IAD uzatvorená podľa 409 a nasledujúcich Obchodného zákonníka Minta adásvételi szerződés fa internetes aukciója (FIA) amely a Kereskedelmi törvénykönyv 409. paragrafusa és az azt követő

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012

MANDÁTNA ZMLUVA. o poskytovaní právnych služieb. č. R -14536/2012 MANDÁTNA ZMLUVA o poskytovaní právnych služieb č. R -14536/2012 ktorá bola uzavretá podľa právnych predpisov Maďarska, a to Občianskeho zákonníka - zákona číslo IV. z roku 1959 a zákona číslo XI. z roku

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Mestský úrad Rožňava '4.

Mestský úrad Rožňava '4. 11) Slovnaft Mestský úrad Rožňava '4. Dotiodna: 1 9-09- 2014 7... č, ybul Č, daamu:...1--,5-,1 Y Pdloko. Spracovidet: ĺaĺ- Zoznam faktúr / Invoice summary Nie je daňový doklad / Not valid for VAT purposes

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

PREKLAD - FORDiTAS 88/2012

PREKLAD - FORDiTAS 88/2012 Sudny prekladatet- PaedDr. Adriena Kolevovti, PhD. 93601 Sahy, Janka Krata 13 Slovakia tel.: 0907 725 896 e-mail.:kolevadri@gmail.com PREKLAD - FORDiTAS 88/2012 Zadavatef/Megrendelo: Obecny podnik lesov

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

ó Á ő Ü ó ľ ľ ő ľ Á Ő ĺ Ý ĺ Ü ĺ É ĺĺ ĺ ĺőĺ É ł Á É É ŐÉ Íľ Ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ ĺ Í Ú ą Ý Á ą ĺ Á ĺ Á Ü ľá Ą í ő ĺ ó ó ó ó ő í Ü ö ő ó ó í Ü í ő í ö ĺ ő Ü Ü ő ő Ĺ ő ő ö ő ü ő í í ö ö ó óó ő í ö ű ö Ü ő ö ű

Részletesebben

Í ť Ą Ĺ ó ś ő ó ü ó í ĺ ő í Á ł É źú Ü É Á Ó Ą ą É Ü ł Ü É É É Ő É Ą Á É É É ÍÉ Ü É ÍÉ Á É ą É Ü ÜÁ óü ó Á É É Ü Ü Á É É É É Ü Ü É É Ü Á Ü Á Á Á Á Á Á ą Á Á Ü Ü Ü ĄĄ Á ą Á É ć í ĺ ź ó đ ó í ő í ő ö ő ź

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Pintér Zoltán projektmenedzser. www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.

Pintér Zoltán projektmenedzser. www.husk-cbc.eu Jelen előadás tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját. Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon című projekt eredményeinek a bemutatása/ Výsledky projektu Spoločne pre prirodzené lesy v pohorí Börzsöny,

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy

Zmluva o spolupráci. zmluvu o spolupráci. I. Predmet zmluvy Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa 37 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zmluvné strany: Názov: Univerzita J. Selyeho

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Kistarcsa Város Önkormányzat PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE

Kistarcsa Város Önkormányzat PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE Kistarcsa Város Önkormányzat PÉNZÜGYI ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)-507-133 és (28)-507-132 Fax: (28)-470-357 M E G H Í V Ó Kistarcsa Város

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

ő ľů ľ ľ ź ő ü ľ Ü ę Ü ń ü ľ ü ľ ź ľ íľ ő ő ü ő í ü ö ö ü ľ ő ő ö Ĺ ő ő ő ő ö ö ü Ą ź í ö ľ ľ í ő đ ü ö ź ť ő í ľ í ő ł Ó ő ü ľ í ô í ľ ü í ľ ě ü ö ł í ú í ź ő ü ő ü ú í í ľ ú í ą ľ ú Đ ő ö ź ľ í ű ő ú

Részletesebben

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról

SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról SZERZŐDÉS K&H Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásáról A jelen szerződés létrejött egyrészről: K&H Csoportszolgáltató Központ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.,

Részletesebben

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov

Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov Registračné číslo zmluvy v Centrálnom registri zmlúv SNM: SNM-R-ZOV-2012/3335 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov uzatvorená podľa ust. 659 a nasl. Zák.č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

ú ľ ľ ú Á Ó ú ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ ľ ĺ ľ ľ í ĺí ľó ó ő ö Í ź ö ö ő ó ó ö ę ő ľ í ó ĺ ő ó ú ö ő ľ ľ ľ Ú Ú Ü Ú Ú ú Ú Ó Ü ĺ Ó í Í Ýŕ Ę ýę ő ő Ż ĺ ź ö ö Ż ö ľő ó ó Ż ö ő Ĺ í ó ö ő ó ń ü ú ö ő Ż ä ľ ú ö ú Üĺ Ú Ú ő

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás

Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás 8856000 Skládací vozík-rudl / CZ Skládací vozík-rudla / SK Összehajtható kézikocsi / HU Návod k použití Návod na použitie Használati utasítás Úvod Vážený zákazníku, děkujeme za důvěru, kterou jste projevili

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL

A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL A NEMETSCHEK AG KÖZLEMÉNYE AZ ÉRVÉNYTELENÍTETT ÉS TÖRÖLT GRAPHISOFT SE TÖRZSRÉSZVÉNYEK ELLENÉRTÉKÉNEK KIFIZETÉSÉROL A Nemetschek AG (székhely: Konrad-Zuse Patz 1., München, D-81829 Németország, cégjegyzékszám:

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Magyar törvény, szlovák diskurzus

Magyar törvény, szlovák diskurzus VASS ÁGNES Magyar törvény, szlovák diskurzus Az egyszerűsített honosítás sajtóvitája Szlovákiában A Magyar Országgyűlés által elfogadott, a magyar állampolgárságról szóló törvény módosítására 1 egyedül

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

í ó ú ľ ľ ľ ö ö ľ ľ ú í ľó ĺ ľ ó ó í ö ź ú ö ö í í ó í ľ ľ ľ ľ ź ü ĺ Ű ĺ ľ ö Í ľ ľ í í ö ö íú ú ú ú ó ó óĺí í ú ó ľ Á Á ó ľ ĺí ľ í ľ ó ĺ ü ľ ľ ľ ľ ó ľ ľ í ü ę ľ í ü ľ ĺĺľ ó ö í ó ľ í íľ ĺ í ü ź ó ű Ĺ üĺ

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013.

Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Tápellátási készletek beszerzése-2./2013. Közbeszerzési Értesítő száma: 2013/37 Beszerzés tárgya: Árubeszerzés Adásvétel Hirdetmény típusa: Eljárást megindító felhívás - 121. (1) bekezdés b) pontja/ké/2011.12.30

Részletesebben

ľ ü đ ľ ü Ö ľ ľ ľ ź ľ ľ í Í ľ í ľ ľ ľ ľ Ö ź ü ľ đ ę Ü ľ ľ đ ę ľ ľ Ü ń ľ ľ Á ľĺ ý í ľ ľ Á ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ ľ ź ľ Í ľ ź ü ü đ ü ľ í Ĺ ü ľ í ź í ľ ľ ú ľ ú í í ű ü ü ľ í ľ ľ í í ü í ľ É Í É ľ í ľ ü í ü ľ Á Á

Részletesebben

ä ő ľ ó ľ ľ ő ü ĺ ő ľ Í ź ő ü ü ő ľ ó ľ ő ć ó ü í ü ö ő í ö É Íľ ľ É Á É Ü ľĺ É Ü Á ą ľ É Í ľ đ É Ü É É ą ĺ ĺ ą Á É Á ĺ ł ľ ů ź źę ź ő ü ź ő ő ü ó ó ő ő ĺ ú ĺ ĺ ö ó ĺ ü ó ó ü ö ü ő ő ú ź ź ö ö ő ő í ź

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA

ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA Iktatószám a Vállalkozónál: Szerződés szám Alvállalkozónál: ALVÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 2016.05.24. MINTA amely egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt

Részletesebben

ö ú Í Á Ú ĺ ł ú ą Ú ü ö ú ő ű í Ú ö ú ť ĺ Ú ĺ ĺ ő ö ű ł ő ĺĺ ö ö ő ü ő ő Ú ĺ ĺ ö Í ú ö ő ü ő ő í źą ö ú íĺ ő Á ő ę ő ö ő ĺ ő ő ő Ú ö ö ő ü ĺĺ í ű ö í ő í ü É íé ü í ü ź ú ő í ĺĺ ű í ź í ü ő Ú ĺ ö ĺ ő ő

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

ľ ľ í ź ü ú í ó ó ö í ú ü ź ú ö ľ ľóľ ű ü ĺ ú ű ú ú ó ö ľľ ľ ľ ź ó Á ľ ö ü ü ö í ö ö Ö ó ľ ľ ó ó ű ó Ö í ó ú ö í ü ľ ľ ľ ö ľĺ ĺ ź ö ú ł ü ü ĺ Ĺ ú ö ó ľ ĺ ľĺ űü ĺ Íö ú ń ú łź í ö ö ö ó í ó ö ó ó ĺ ó ü ű

Részletesebben

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska Szlovákia gazdaságának fejlődése Vývoj hospodárstva Slovenska A Habsburg-monarchia részeként - ásványkincsek 1914-es állapot A Habsburg Monarchia katonai térképészetének remeke a 2. katonai felmérés 1881-1918-as

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.

PMD 7. Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015. PMD 7 OBJ_BUCH-1986-003.book Page 1 Tuesday, July 7, 2015 12:14 PM EEU EEU Robert Bosch GmbH Power Tools Division 70764 Leinfelden-Echterdingen GERMANY www.bosch-pt.com 2 609 141 284 (2015.07) T / 202

Részletesebben

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163

Európai Közösségek Vízügyi, energiaipari, szállítási és távközlési ágazatok Tárgyalásos eljárás. HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 1/9 HU-Budapest: Kerékpárok 2009/S 14-020163 AJÁNLATI/RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS EGYES ÁGAZATOKBAN Árubeszerzés I. SZAKASZ: AJÁNLATKÉRŐ I.1) NÉV, CÍM ÉS KAPCSOLATTARTÁSI PONT(OK): Magyar Posta Zrt., Beszerzési

Részletesebben

Nájomná zmluva. I. Predmet a účel zmluvy

Nájomná zmluva. I. Predmet a účel zmluvy Nájomná zmluva uzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 17 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a 8 zák. č. 176/2004

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Pályázati Felhívás " Klíma berendezések javítása " tárgyú nyílt pályázathoz 1.Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.)

MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövidített cégnevén: MÁV-START Zrt.) Székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60. Számlázási cím: 1426 Budapest, Pf.27. Számlavezető

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ő ö Ĺ źů ź ź ő ő ő ü ü ö Ĺ ü ę ź ź ö ő ź ü ü ü ź ę ú ő ö ź ő ö Ĺ Í ö ź ú ü ú ö ő ö ý ú ö đ ź ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ű Í Ó ő ö ő ź ő ź ź đ ź ú ď đő ő ź ö źú őđő ü ź ő ő ö ő ö ő ź ő ö ź ü ö ć đö ú

Részletesebben

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním GAMME SOL Függőleges csukású nehéz X tárcsa Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním MEGALINER XM 140-280 LE/KS A MEGALINER a JEAN DE BRU által konstruált függőleges csukású nehéztárcsa. Robosztus

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

ČI. II Predmet zmluvy

ČI. II Predmet zmluvy Zmluva o prevode majetku - l f- 01- j uzatvorená podľa 133 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: Tatra Residence, s. r. o. so

Részletesebben

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky

VII. Čištění a údržba. ES prohlášení o shodě. VIII. Skladování. IX. Záruční lhůta a podmínky VII. Čištění a údržba V případě potřeby štít omyjte vlahým roztokem saponátu nebo mýdlovou vodou a osušte jej měkkým hadříkem. V žádném případě k čištění nepoužívejte abrazivní čistící prostředky, např.

Részletesebben

ó ü ú ü ź ó ü ó ľ ľ í ü ü ľ í í ó ü đ ľ ó ó ü ľ ó Í í ĺí ź ľ ü ľ ľ ĺ í í í ó í ĺ ľ ű ź ĺĺ ľ ú ű ó ź ó ü í ź ó ľ ű đ ű ľ ľ íľ ź ľ ľ đ ó í í ľ í ľ ĺĺ ź ó ľ ó ó ü ó ĺĺ ľ ĺĺ ü Ü ĺ ĺ í í ĺ Ü ĺ ĺ í í Ü ĺ ľ ó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Szerelvénytrade Kft. Általános Kereskedelmi Feltételek Vevők részére

Szerelvénytrade Kft. Általános Kereskedelmi Feltételek Vevők részére 2012 Szerelvénytrade Kft. Általános Kereskedelmi Feltételek Vevők részére 2012.06.01. Általános Kereskedelmi Feltételek (továbbiakban: ÁKF) Az ÁKF kibocsátója: Szerelvénytrade Ipari és Kereskedelmi Kft.

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi. H A T Á R O Z A T -ot. KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG 1024 Budapest, Margit krt. 85. 1525 Pf.: 166. Tel.: 06-1/336-7776, fax: 06-1/336-7778 E-mail: dontobizottsag@kt.hu Ikt.sz.:D.670/12/2011. A Közbeszerzési

Részletesebben

ú Ö ü Ż ű ę ĺ ü ü ú ł ü Ü Ż ü ü ú Ü ö ű ö ö ý ź ł Á Ü Ü Ż ö ü Í ú ö ü ú ü ö ö ö ü ý ü ö ü ý Í ü ü ö ö ö ü ü ö ű ź ű ĺ ý Ż Ż ú ú ĺ Ö ü Ü ö ü ö ö ú Ö ü Ü ö ü ö ű ü ú Ö ü Źä Ö ŕ ą Á Ü ĺ Ü ű Í ű ý Ż ú ú ü

Részletesebben

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ

ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ ÖTLETPÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ a Budapest, XXIII. kerület Molnár-szigeti volt Napközis tábor hasznosítására Sport és szabadidő Központ megvalósítása érdekében 1 TARTALOMJEGYZÉK 2 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1.A

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS ZÁLOŽNÁ ZMLUVA. amely létrejött egyrészről. uzatvorená na jednej strane medzi:

31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS ZÁLOŽNÁ ZMLUVA. amely létrejött egyrészről. uzatvorená na jednej strane medzi: amely létrejött egyrészről 31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., képviseli: nemzetiségi és civil társadalmi

Részletesebben