%n, ^zz. áím. Zott, ol t&. h&ll. OC. őc. Jlo 17 Ö Q / mit IMAWI^ WUIIV. Kapja: Átvételi időpont: airas:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "%n, ^zz. áím. Zott, ol t&. h&ll. OC. őc. Jlo 17 Ö Q / mit IMAWI^ WUIIV. Kapja: Átvételi időpont: airas:"

Átírás

1 Ügyiratszám: /10/2012 Kötelezettségvállalást előkészítő osztály : Városfejlesztési Osztály A szerződés tárgya: Budapest XIV. kerület, Kacson Pongrác út /3 hrsz-ú MÁV terület - Erzsébet királyné útja - Hungária kit. által határolt területre vonatkozó kerületi városrendezési és építési szabályzatának, kerületi szabályozási tervének elkészítése A kötelezettségvállalás a...-- évi költségvetés szakfeladaton -- főkönyvi számon,-- analitikus tételén megtervezett kiadás terhére történik, Ft bruttó Összegben. A szerződő partner neve: BFVT fcft. tervező VITECO Kft. költségviselő Több költségvetési évet érintő kötelezettségvállalás esetén: forint......ev......év forint......év forint A szerződő partner a beszállítói listában szerepel* / H Budapest, \ l & l j Kerti/p/ Budapest,..&frA%...uLA { \ áím. mmíjis^gügyi vezető * A nem megfelelő rész kihúzandó! Kapja: Átvételi időpont: airas: Fedezetigazolás 20.évi előirányzat Ft Felhasznált összeg Ft Felhasználható összeg Pénzügyi ellenjegyzés igyi ellenjegyzés mit IMAWI^ WUIIV. Jogi és Közbeszerzési referens Ft n&n^ Jogi-szakvélemény Jegyzői láttamozás Kötelezettségvállaló,, Regisztráció: Gazdálkodási Osztály %n, ^zz h&ll. OC. őc Zott, ol t&. Jlo 17 Ö Q / l

2

3 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS amelyet - egyrészről: Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata, mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) Székhelye: Képviselő: Telefon és telefax száma: Adószáma: 1145 Budapest, Pétervárad u. 2. dr. Papcsák Ferenc polgármester ; másrészről: Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft, mint Tervező (továbbiakban: Tervező) Székhelye: Képviselő: Levelezési címe: Telefon és telefax száma: Cégjegyzékszáma: Számlavezető bankja: Bankszámlaszáma: Adószáma: KSH száma: 1052 Budapest, Városház utca Albrecht Ute ügyvezető ; Cg K&HBank harmadrészről: VITECO Kft, mint Költségviselő (továbbiakban: Költségviselő) Székhelye: Képviselő: Cégjegyzékszáma: Számlavezető bankja: Bankszámlaszáma: Adószáma: 1016 Budapest, Mészáros utca 19. Kralovánszky Péter ügyvezető igazgató Cg UniCredit Bank Hungary ZRt kötnek, alulírott napon, Budapesten, az 1. pontban megjelölt dokumentáció elkészítésére, a következő feltételekkel: Preambulum a) Jelen szerződés a Költségviselő és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt (NIF Zrt) között nyílt közbeszerzés alapján létrejött NIF nyilvántartási számú, KÖZOP azonosítószám alatt nyilvántartott KP Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése - I/b ütem" tárgyú szerződés teljesítése érdekében jött létre és szerződéses feltételei azzal összhangban vannak. Jelen tervezés pénzügyi hátterét előbbiekben megnevezett szerződés biztosítja. b) Az évi LXXVIII törvény 16/A. szerint: "A településrendezési eszközt és annak módosítását a települési önkormányzat maga készíti el, vagy településtervezési szerződés alapján készítteti el."

4 2 c) Jelen szerződés a 75/2008. (IV. 3) Kormányrendeletben kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított a budapesti elővárosi vasútvonalak rekonstrukciójához tartozó fejlesztés Budapest XIV. kerület szabályozási tervével történő összhangjának megteremtése végett jött létre. 1. A Költségviselő fedezetvállalásával, a Megrendelő megrendeli, a Tervező elvállalja a Budapest XIV. kerület, Kacsóh Pongrác üt /3 hrsz-ú MÁ V terület - Erzsébet királyné útja - Hungária krt. által határolt területre vonatkozó kerületi városrendezési és építési szabályzatának, kerületi szabályozási tervének elkészítését, melynek részletezését a szerződés 1. számú melléklete tartalmazza. A jelen szerződéshez csatolt számú mellékletekben foglaltak e szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A Tervező az 1. pont szerinti dokumentációt a jelen szerződés számú mellékletekben meghatározott példányszámban és formátumban adja át a Megrendelőnek. 2. A teljesítés módja: közvetlen átadás, a teljesítés helye: a Megrendelő székhelye. 3. A Megrendelő részéről jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatok tekintetében a kapcsolattartó személy: Bárra Ferenc főépítész. A Tervező részéről jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatok tekintetében a kapcsolattartó személy: Albrecht Ute ügyvezető A Költségviselő részéről jelen szerződéssel összefüggő nyilatkozatok tekintetében a kapcsolattartó személy: Kralovánszky Péter ügyvezető igazgató A szerződésből eredő, valamint azzal összefüggő nyilatkozatokat, a felek részéről a fenti személyek, vagy az általuk meghatalmazott személyek tehetik meg. 4. A teljesítés véghatáridejét és a részhatáridőket jelen szerződés 2. számú melléklete rögzíti, A Tervező jogosult határidő előtt is teljesíteni. 5. A Tervezőt a munka elkészítéséért: Ft + ÁFA, azaz Egymillió- háromszázötvenezer-ft + ÁFA - díj illeti meg. A szállítási és pénzügyi ütemezést a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet tartalmazza. 6. Költségviselő vállalja a 5. pont szerinti díj megfizetését. 7. A díj a Tervező teljesítésével válik esedékessé. A 2. számú mellékletben jelölt 1., 2., 3., számú teljesítésről az átadás-átvételt követően a Megrendelő a Tervező részére teljesítésigazolást ad ki. A Tervező a tervezési díj összegéről számlát állít ki, melyet a megrendelői teljesítésigazolással együtt megküld a Költségviselőnek, aki az átvételtől számított 30 munkanapon belül egyenlíti ki a számla összegét kamatmentesen oly módon, hogy átutalja a Tervezőnek a számlában megjelölt egyszámlájára. A számlák mellékletét képezik összhangban, a Szerződés 2. számú mellékletében meghatározott szállítási és pénzügyi ütemezésben foglaltakkal, az átadás-átvételi illetve a teljesítésigazolások. A számlán a szokásos azonosítókon túl fel kell tüntetni Tervező VITECO Kftnél alkalmazott alvállalkozói kódját is. A számla összegének késedelmes kiegyenlítése esetén a Költségviselő a Ptk (2) bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot tartozik fizetni. A Költségviselő törvényi kötelezettségének eleget téve ezennel tájékoztatja Tervezőt, hogy jelen szerződés - mint közbeszerzés teljesítéséhez kapcsolódó szerződés az Art. 36/A hatálya alá esik, tehát Megrendelő a tervezői díj (ellenérték) megfizetése során a hivatkozott rendelkezés szerint fog eljárni.

5 8. A Költségviselő jelen megállapodás szerinti költségvállalása saját üzleti kockázatának körébe tartozik. Költségviselő beruházási szándékától eltérő, vagy azt ellehetetlenítő bizottsági vagy képviselő-testületi döntés esetén a Megrendelő vagy a Tervező felé semmilyen anyagi követeléssel nem fordulhat. 9. Jelen szerződés az utolsó aláírás napjával lép hatályba, rendelkezései attól a naptól fogva kötelezően alkalmazandók. 10. Tervező a munkát jelen szerződés hatálybalépése után, az 1. számú mellékletben foglaltak alapján megkezdi. Tervező az 1. pontban megfogalmazott feladat részleges, vagy teljes változása, Megrendelő vagy Költségviselő érdekmúlása esetén, továbbá a tervezési munkák nem a Tervező mulasztásából eredő 15 napon túli elhúzódása esetén jogosult a jelen szerződés módosítását kezdeményezni, illetve az addig elvégzett munkát készültségi foknak megfelelően Költségviselő részére leszámlázni. 11. A Megrendelő, illetőleg a Költségviselő adatszolgáltatásként a szerződés 3. számú mellékletében kikötött adatszolgáltatást, közbenső intézkedéseket az ott megjelölt határidőre teljesíti. 12. Ha a dokumentáció elkészítéséhez e szerződés 3. számú mellékletében megjelölt adatokon túlmenően adatszolgáltatás (intézkedés) válik szükségessé, a Megrendelő illetőleg Költségviselő ennek az írásbeli jelzésének kézhezvételétől számított 15 napon belül a szükséges adatokat a Tervező rendelkezésére bocsátja, illetőleg a szükséges intézkedést megteszi. Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásából eredő következmény a Megrendelőt, illetőleg a Költségviselőt terheli. A Tervezőt terheli a felelősség abban az esetben, ha nem tesz meg minden tőle elvárható intézkedést a hátrányos következmények elkerülése érdekében, különösen akkor, ha nem hívja fel a Megrendelő, valamint a Költségviselő figyelmét, hogy a fenti 15 napos határidőn belül is szükséges lehet valamilyen adatszolgáltatás, vagy intézkedés. 13. Megrendelő, illetőleg a Költségviselő hozzájárul ahhoz, hogy a Tervező jelen szerződés teljesítéséhez szükség esetén - a Megrendelővel egyeztetetten - más közreműködőt közvetített szolgáltatásként igénybe vegyen. Tervező közreműködőjéért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el. 14. A Megrendelő és a Költségviselő a munkát figyelemmel kíséri, a Tervező kezdeményezése alapján részt vesz a konzultációkon, az elkészült munkarészekkel kapcsolatban és lényeges kérdésekben állást foglal, a Tervező részére utasítást ad. A jóváhagyásával készült megoldást a Megrendelő illetőleg a Költségviselő utólag nem kifogásolhatja, illetve annak megváltoztatására vonatkozó igényének következményeit (határidő, tervezési díj módosítása stb.) viselnie kell. 15. A Tervező a tervdokumentációt a szerződés létrejöttekor hatályban lévő, a tervezésre vonatkozó előírások figyelembevételével, a megoldás módját speciálisan szabályozó előírásoknak megfelelően készíti el. Ha a tervdokumentáció ennek megfelel, a teljesítés e vonatkozásban szerződésszerű. Amennyiben az átadott dokumentációt a Megrendelő - a Tervező érdek és felelősségi körébe tartozó ok miatt nem fogadja el, ez a szerződés hibás teljesítésének minősül és a Tervező köteles a dokumentációt az előírásoknak megfelelően a műszakilag lehetséges legrövidebb határidőn belül átdolgozni. Kivételt képez az, az eset, ha a jóváhagyás, egyéb, Tervezői felelősséget illetve érdeket nem érintő ok miatt hiúsul meg (pl. lakossági fórum negatív véleménye, vagy más, a döntést befolyásoló ellenérdekeltség). (I ( \fl

6 4 16. A jogszabályok, szabványok, szabályzatok, hatósági előírások, stb. tervezés idején történő megváltoztatása esetén a Tervező a terv-dokumentációt az új előírások rendelkezéseinek megfelelően készíti el. Ebben az esetben a Tervező jogosult a változtatásból eredő indokolt, előre nem látható többletmunka díjára és a teljesítési határidő módosítására. A szerződő felek e szerződést ebben az esetben módosítják. 17. A terv birtokában a véleményezési és jóváhagyási eljárást a Megrendelő kezdeményezi és folytatja le. 18. A tervdokumentáció alátámasztó terví munkarészeiben foglalt szellemi alkotás a Tervező tulajdona. A szerzői jogok tekintetében Megrendelő a Ptk (3) bekezdés a) pontja alapján tervdokumentáció rendelettel jóváhagyandó munkarészeire a Költségviselő a terv dokumentáció rendelettel jóvá nem hagyandó részeire rendelkezési jogát kiköti. Tervező (továbbiak, mint Szerző is) kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Megrendelő a szellemi alkotást nem csak saját belső tevékenységéhez, 11. üzemi tevékenysége körében használhatja fel, hanem harmadik személlyel közölheti, harmadik személynek át, illetőleg tovább adhatja, a mű (mű részlet), mint előzmény terv az egymásra épülő tervfázisokban szabadon felhasználható. Szerző kifejezetten kijelenti, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése során keletkezett, szerzői jogi védelem alá eső valamennyi alkotással kapcsolatban határozatlan idejű, korlátlan és kizárólagos felhasználási jogot szerez valamennyi átruházható szerzői jog vonatkozásában, továbbá szerző kifejezett engedélyt ad arra, hogy felhasználó a mű felhasználására harmadik személynek további engedélyt adjon. A felhasználási engedély kiterjed különösen a mű átdolgozására, és az átdolgozhatóság jogának harmadik személyre történő átruházhatóságára (átdolgoztatás), továbbá a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. Szerző kifejezetten kijelenti, hogy az átdolgozás, illetőleg átdolgoztatás joga magában foglalja különösen a mű (mű részlet) bármilyen módosítását, megváltoztatását, át, illetve tovább tervezését, új tervdokumentációba való beépítését, beszerkesztését, betervezését. Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerzői jogok ellenértékét- beleértve a felhasználási jogok díját is - a tervezői díj tartalmazza. Tervező kijelenti, hogy Megrendelő fentiekben részletezett jogszerzését harmadik fél jogszerzése nem korlátozza, Tervező kötelezettséget vállal arra, hogy - különösen ezen pont alatti rendelkezéseket - az általa bevont közreműködök felé azonos tartalommai érvényesíti. Megrendelő a rendelkezési jog fenntartása mellett kifejezetten kijeleni, hogy Költségviselő határozatlan idejű, korlátlan jogot szerez a mű többszörözésére, amely magában foglalja a mű kép- vagy hangfelvételen rögzítését, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra való másolását is, valamint az előzőekben felsorolt jogosítványokat is magában foglaló többszörözés jogának harmadik személy részére történő átengedésére. A terv módosítása illetőleg új szabályozási terv készítésének szükségessége esetén a tervdokumentáció alátámasztó tervi munkarészeinek ismételt felhasználásához, adaptálásához a Tervező előzetes hozzájárulása nem szükséges, valamint arra külön díj fizetése nélkül sor kerülhet. A tervdokumentációt a Megrendelő, illetőleg a Költségviselő mindaddig nem használhatja, amíg a számlában megjelölt tervezési díj összegét nem egyenlítette ki. qj\

7 $-> 9-( \ A Tervező jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Megrendelő, illetőleg a Költségviselő: a) közbenső adatszolgáltatási, intézkedési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, b) a továbbdolgozás szempontjából lényeges kérdésekben határidőn belül nem foglal c) állást, a Tervezőnek nem ad megfelelő utasítást, d) a munkát bánni oknál fogva leállítja és ennek időtartama az egy hónapot meghaladja. 20. A Megrendelő jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha a Tervező: a) a neki felróható okokból a határidőket nem teljesíti, és a késedelem időtartama az egy hónapot meghaladja, b) az egyeztetéseken együttesen megállapított megoldásokat a terven nem szerepelteti. c) a szerződésben foglalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. 21. E szerződés felmondása esetén a Költségviselő az elvégzett munkával arányos teljesítésigazolás alapján, a készültségi foknak megfelelően megtéríti a Tervezőnek az elvégzett munka díját. 22. A Tervező a tervdokumentációt a 2. számú mellékletben a szállítási ütemezésnél 1. számmal jelölt részteljesítésként 3 munkapéldányban köteles a Megrendelő felé szakmai ellenőrzés és véleményezés céljából átadni. A Megrendelő a tervdokumentációt az átadástól számított 15 munkanapon belül szakmailag ellenőrzi és esetleges észrevételeit a Tervezővel írásban, vagy egyeztetés keretében közli, a későbbiekben is érvényesíthető szavatossági jogának fenntartásával. A Tervező az elfogadott észrevételek alapján a tervdokumentációt kiegészíti, módosítja, 1 héten belül a Megrendelő részére leszállítja. A teljesítés igazolás kiadásáért a felelős személy, a Megrendelő részéről Barta Ferenc főépítész. 23. Késedelmes (részteljesítés esetén Tervező a késedelem minden napjára a késedelemmel érintett részteljesítés nettó Tervezői díja alapján számított napi 1 % kötbért köteles fizetni a Megrendelőnek. Az egyes késedelmes részteljesítések esetén számított késedelmi kötbér Összege külön-külön azonban nem lehet több, mint az adott részteljesítés nettó Tervezői díjának 20 %-a. 24. Ha a Tervező késedelme bármely kötbérterhes részhatáridő vonatkozásában a 20 napot meghaladja, úgy a Megrendelő súlyos szerződésszegésre való hivatkozással a szerződéstől elállhat, s a súlyos szerződésszegésre vonatkozó szabályok szerint a megállapított kötbéren felül kárait és költségeit is követelheti. 25. A késedelmes teljesítés elfogadásától és a késedelmi kötbér megfizetésétől függetlenül a Megrendelő nem mond le az őt erre az esetre megillető jogok érvényesítéséről, így különösen a Tervező hibás teljesítéséből eredő jótállási és szavatossági jogai érvényesítéséről sem. 26. Tervező nem felel a neki fel nem róható késedelemért, így különösen az engedélyezési, szakhatósági eljárások elhúzódásáért, amennyiben a késedelem oka a Tervező felelősségi körén kívül esik. 27. Hibás teljesítés esetén Tervező a jótállási és szavatossági felelősségen túl, kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke 15 %, alapja a nettó Tervezői díj. 28. A Tervezőnek felróható lehetetlenülés, a Tervező által a teljesítés jogos ok nélküli megtagadása és a Tervező felróható magatartása miatt bekövetkezett egyéb szerződésszegés esetén a Megrendelő által jogszerűen gyakorolt elállás, felmondás (meghiúsulás) esetén a Tervező kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A meghiúsulási kötbér mértéke 15 %, alapja a nettó Tervezői díj. 29. Amennyiben a Tervező fizetőképességében, pénzügyi helyzetében olyan lényeges változás következik be, amely a szerződés teljesítését veszélyezteti, Megrendelő

8 jogosult a szerződéstől elállni. Felek ilyen lényeges fizetőképességben bekövetkező változásnak tekintik különösen, ha a Tervezővel szemben a szerződés teljesítésének időtartama alatt jogerőre emelkedett fizetési meghagyás útján követelés érvényesítése van folyamatban, illetve csőd-, felszámolási-, vagy végrehajtási eljárást elrendelő jogerős határozat hatálya, vagy végelszámolás alatt áll. Amennyiben Tervező fizetőképességében a jelen bekezdésben foglaltak szerinti lényeges változás következik be, köteles Megrendelőt a körülmény bekövetkezésétől számított 8 napon belül írásban értesíteni. 30. A jelen szerződés, valamint az ennek alapján átadott dokumentáció módosítása, kiegészítése hatályosan csak közös és kölcsönös akarattal, cégszerű aláírással ellátva történhet. 31. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy e szerződéssel kapcsolatos minden esetleges vitájukat egyeztetés keretében rendezik, bíróság elé vitájukat csak akkor terjesztik, ha az előzetesen megkísérelt egyeztetés véglegesen meghiúsult. Erre az esetre e szerződéssel kapcsolatos jogvitáik rendezésére a bíróság hatáskörét és illetékességét az általános szabályok szerint állapítják meg. 32. E szerződésben és mellékleteiben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és más hatályos - különös figyelemmel a megrendelő közigazgatási területén irányadó -jogszabályok rendelkezései irányadóak. 33. Ez a szerződés - a 3 db melléklettel együtt -11. oldal terjedelmű, készült 6pld-ban, melyekből pld illet meg minden szerződő Felet. Budap.e^,'2Ö'ÍÍ/^'.^f - Budapest, m&. BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT. 1QS1 Budapost.jtyidráséítótlO. Budapest, Költségviselő Kapják: Költségviselő, Tervező, Megrendelő

9 Jh% TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. sz. melléklete KP Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése - I/b ütem" tárgyú szerződés keretében készítendő, Budapest XIV kerület, Kacsólt Pongrác út /3 hrsz-ú MÁV terület - Erzsébet királyné útja - Hungária krt. által határolt területre vonatkozó kerületi városrendezési és építési szabályzat, kerületi szabályozási terv" tartalmi követelménye A teiyezési terület lehatárolása: rt*t$v> ^Ú > V < Munka célja: Az l-es villamos Kacsóh Pongrácz úti megállója és a kisföldalatti (MTLLFAV) végállomását összekötő gyalogos aluljáró helybiztosítása. A tervezési terület nagysága: 5,5 ha v '<}/ *vv % 1. Kerületi Szabályozási Terv (ZKSZT) 1.1. Előkészítő munkarészek Tervezési alaptérkép (hivatalos földhivatali alaptérkép) beszerzése Környezetfeítáró fotódokumentáció készítése Közműnyilvántartási térkép beszerzése 1.2. Vizsgálatok Városrendezési vizsgálatok Tervi előzmények, a területre vonatkozó előírások (TSZT, FSZKT, KVSZ), a területre és a tervezett fejlesztést érintő önkormányzati, hatósági határozatok, elképzelések, adatok. Tulajdonvizsgálat TeriiletfelhasznáIás és épület vizsgálat Örökségi értékek vizsgálata Közlekedési vizsgálatok Főúthálózat és tömegközlekedési hálózat vizsgálata, hálózati kapcsolatok Gyalogos és kerékpáros közlekedés vizsgálata Parkolási vizsgálat

10 1.2.3.Közmüvizsgálatok Vízhálózat, csatornahálózat (szennyvízelvezetés, felszíni vízelvezetés), villamosenergia-hálózat, gázhálózat, táv- és hírközlés Zöldfelületi vizsgálat Zöldfelületi jellemzők értékelése Értékes növényegyed meghatározása Környezetállapot vizsgálata (meglévő adatok, számítás, helyszíni bejárás alapján) Levegőminőség Földtani viszonyok, talaj Zajterhelés (forgalomnagyság alapján számítva) Hulladék- és szennyvízkezelés 1.3. Jóváhagyandó munkarész Szabályozási Terv és Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ) A Szabályozási Terv az illetékes Földhivatal állami földmérési alaptérképén készül, tartalmazza: beépítésre szánt és a beépítésre nem szánt területek, Ül. az azokon belüli egyes területrészek (övezetek, építési övezetek) lehatárolását a közterületnek nem minősülő területeken belül a telkek, építési telkek, területek kialakítására és beépítésére vonatkozó megállapításokat, az infrastruktúra-hálózatok és építmények szabályozást igénylő elemeit. A HÉSZ a Szabályozási Tervben meghatározott övezetekre, építési övezetekre megállapítja: a kialakítható legkisebb telekméretet, a beépítési módot, a beépítés legnagyobb mértékét, a megengedett legkisebb-legnagyobb építménymagasságot, a zöldfelület legkisebb mértékét, a környezetvédelmi szempontokat, a terepszint alatti építményeket, egyéb szabályozási elemeket Alátámasztó munkarészek Környezetalakítás i javaslat Beépítési-, közlekedési- és zöld felületrendezési javaslat Közlekedési javaslat Főúthálózat és tömegközlekedési hálózat fejlesztési javaslata Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztési javaslata Parkolási javaslat Közműellátási javaslat A beépítési terv fedvényén bemutatja a megtartandó és tervezett hálózatokat közművenként, (vízellátás, csatornázás, villamosenergia-ellátás, gázellátás, távhőellátás, táv- és hírközlés) azok nyomvonalát és átmérőjét. Megadja a közmüvekre vonatkozó szabályozási előírásokat. Közműnyilatkozatok beszerzése Környezetvédelmi javaslat (szöveges munkarész) A meglévő környezeti terhelések (légszennyezettség, talaj- és talajvíz szennyezettség, zajterhelés, hulladék-keletkezés) csökkentésére tett javaslatok Zöldfelületrendezési javaslat Zöldfeíületrendezési javaslat a meglévő értékes fák védelmének figyelembevételével. 8

11 g TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 2. sz. melléklete KP Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése - I/b ütem" tárgyú szerződés keretében készítendő, Budapest XIV. kerület, Kacsóh Pongrác út /3 hrsz-ú MÁV terület - Erzsébet királyné útja - Hungária krt. által határolt területre vonatkozó kerületi városrendezési és építési szabályzat, kerületi szabályozási terv" szállítási és pénzügyi ütemezése Munkaszakasz 1. ütem KSZT (egyeztetési anyag) Étv. 9. (3) bekezdés szerinti véleményezési eljárásra 2. ütem A véleményezési eljárás alapján véglegesített dokumentáció 3. ütem Jóváhagyás utáni véglegesítés Tervezési díj összesen: 27 % Áfa: Összesen: Tervezési díj (Ft) Ft+Áfa Ft+Áfa loo.ooo.-ft+áfa Határidő A munkapéldány elkészítése a szerződés aláírásától + adatszolgáltatástól számított 4 hét Egyeztető tárgyalás jegyzökönyvének átvételétől számított 2 hét Jóváhagyott rendelet átvételétől számított lhét Példányszám Észrevételek alapján (szerződés 22. pontja szerint) véglegesített nyomtatott dokumentáció +CD az Étv. 9. (2) bekezdése szerinti szükséges + 2 példányban 3 pld. nyomtatott dokumentáció + 2 CD* 3 pld. nyomtatott dokumentáció + 3 CD** mindkét CD tartalmazza a teljes dokumentációt pdf formátumban és egy CD a rendelet-tervezetet a ZKVSZ-be illeszthetöen, annak módosításaként doc formátumban * mindhárom CD tartalmazza a teljes dokumentációt pdf formátumban és egy CD a jóváhagyott szabályozási tervet a hatályos ZKSZT-be illeszthetöen, annak módosításaként, dxf/dwg formátumban is tí 1

12 10 Költségviselőnek szállítandó tervek Az elkészült tervdokumentáció(ka)t, vagy részteljesítésként elfogadható valamely részét digitálisan (CD, vagy DVD adathordozón) továbbszerkeszthető illetve tovább nem szerkeszthető formában is szállítani kell (szerkeszthető formátum példányszáma minden tervütemnél 2 példány a megrendelői példányszámon felül). A papíralapú tervek példányszáma: 2 példány a megrendelői példányszámon felül. A digitális szállítás követelményei: A teljes tervdokumentáció Acrobat Reader (pdf) formátumban, a nyomtatott dokumentációnak megfelelő szerkezetben szállítandó (rajzok esetében a pdf dokumentum oldalainak mérete azonos kell legyen a fizikai papírméretével). A dokumentáció minden részeleme továbbszerkeszthető forrásformátumban is szállítandó: a szöveges állományok és táblázatok MS Office (vagy ezzel egyenértékű) formátumban; - a rajzi állományok Autocad dwg" (vagy ezzel egyenértékű dxf') formátumban; egyéb formátumok esetében a Megrendelővel előzetesen egyeztetett formátumban.

13 11 TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 3.sz. melléklete KP Nyugati pályaudvar csatlakozó vonalszakaszainak elővárosi célú fejlesztése tárgyú szerződés keretében készítendő, I/b ütem" Budapest XIV keriilet, Kacsóh Pongrác út /3 Iirsz-ú MÁV terület - Erzsébet királyné útja - Hungária krt. által határolt területre vonatkozó kerületi városrendezési és építési szabályzat, kerületi szabályozási terv " Adatszolgáltatások: KÖLTSÉGVISELŐ adatszolgáltatása; 1. Alaptérkép (.dwg" - AutoCad vagy,,.tab" - Mapinfo digitális formátumban) 2. Tervezett aluljáró nyomvonala 3. Vasút engedélyezési tervek, tervezett peronkialakítások digitális, szerkeszthető formátumban 4. A rendelkezésre álló közlekedés-, közmű- és környezettervezést segítő egyéb adatok, dokumentációk MEGRENDELŐ adatszolgáltatása: 1. a területre vonatkozó hatályos ZKSZT digitális állománya pdf formátumban (a 4 tervlap a jelkulcsokkal), 1/

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS. 2015. június 29-i Képviselő-testületi ülésre HALIMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8452 HALIMBA, Petőfi S. u. 16. (88) 237-003 fax (88) 237-003 Ügyiratszám: 11/704/2015. Készítette: Hornyák Attila Tárgy: A Településrendezési eszközök módosításával

Részletesebben

TERVEZÉSI SZERZÕDÉS amelyet

TERVEZÉSI SZERZÕDÉS amelyet TERVEZÉSI SZERZÕDÉS amelyet egyrészrõl: Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat, mint Megrendelõ (továbbiakban: Megrendelõ) székhelye: 1033, Budapest, Fõ tér 3. másrészrõl: DÓM Építészmûterem

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya

A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés (a továbbiakban: szerződés) tárgya FŐBB SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK A jelen szerződéstervezetet a felek a szerződéskötés során az ajánlatban megadott és a szerződéstervezetben üresen hagyott feltételekkel és adminisztratív elemekkel kiegészítik.

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS

VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Biatorbágy Város Önkormányzata (székhely:2051 Biatorbágy, Baross Gábor u. 2/A, törzskönyvi azonosító szám: 730084, adószám: 15730088-2-13, statisztikai

Részletesebben

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * "^^Mmv & *

A szerződő partner a beszállítói listában szerepei* / nem szerepel*. Budapest, Kezdeményezésért felelős * ^^Mmv & * ;Í=..;A;-1Í>Í ÍIJ-.'ÍÍ^S vív. ;0..ij!(íí^ítf{(ó'i" 107 Ügyiratszám: / " ^ 2 0 ^ } ^ (^bo (^ Kötelezettségvállalást előkészítő osztály: Polgármesteri Kabinet í Pö 005/06 -- _ N : 2013 AUG 15 A - HM? tpföifeh

Részletesebben

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából.

Pályázati Felhívás. Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázati Felhívás Ajánlatkérő: BFVK Zrt. a Fővárosi Önkormányzat megbízásából. Pályázat célja: Budapest Főváros Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján, a 29391 hrsz-ú, VI. ker. Hegedű

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS A jelen vállalkozási keretszerződés (a továbbiakban: Keretszerződés) létrejött egyrészről a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI KERETSZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. (rövidített cégnév: MÁV-START Zrt.) Szerződésszám: 60386-6/2015/START Besz. terv: T-11 660 és 661 sor CPV kód: 31681410-0; 50220000-3;

Részletesebben

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő)

1.3. A szolgáltató hibabejelentőjének valamennyi elérhetősége (cím, telefonszám, egyéb elérhetőség, nyitvatartási idő) K I V O N A T a Pete Ferenc hírközlési szolgáltató 2015.12.01. napjától hatályos, internet elérési szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeiből A jelen kivonat a fent megjelölt hírközlési

Részletesebben

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012.

/ r / ^ / 0 0 -U > Q. Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI. Vagyonkezelési szerződés. Budapest, 2012. / r / ^ / 0 0 -U > Q Fővárosi Vízművek Zrt. I ő v A k o s i VÍZMŰVEK BUDAKESZI Vagyonkezelési szerződés Budapest, 2012. december VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Budakeszi Város Önkormányzata

Részletesebben

eokr_aszf_20140315 1/7

eokr_aszf_20140315 1/7 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság Egységes Online Követelés-nyilvántartó Rendszer szolgáltatása igénybevételére Az OPTEN Informatikai Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 20 és 100 m3/óra közötti mérőteljesítménnyel rendelkező felhasználók vonatkozásában 2010. július 1. 1 Fogalom meghatározások A Szerződésben használt fogalmak a földgázellátásról

Részletesebben

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének

PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Képviselı-testületének 9/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelete az Önkormányzat tulajdonában lévı önkormányzati lakások és helyiségek bérletérıl, elidegenítésérıl, a lakbérek

Részletesebben

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01.

A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. A MULTI ALARM ZRT. INGATLAN TÁVFELÜGYELETI SZOLGÁLTATÁSÁNAK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI BA 07-02 5.1 Érvényes: 2015. 04. 01. től A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Ügyfél,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H.

KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. SEFAG-AB09168 mely létrejött egyrészről: SEFAG-AB09168 KIVITELEZŐI SZERZŐDÉS 5 ^ 1 Q j, ( j v f> - z o / M H. a SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. (székhely: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky u. 21., cégjegyzékszám:

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 119-1/2007.(VI. 11.) számú. h a t á r o z a t a. a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 119-1/2007.(VI. 11.) számú h a t á r o z a t a a 169/2006. (VI. 28.) számú határozat visszavonásáról A Közgyűlés az előterjesztést megtárgyalta és a 169/2006.

Részletesebben

Szállítási szerződés

Szállítási szerződés Szállítási szerződés Szerződő Felek (a továbbiakban: felek) egyrészről Név: Bükki Nemzeti Park Igazgatóság Cím: 3304 Eger, Sánc u. 6. Levelezési címe: 3304 Eger, Sánc u. 6. Képviseli: Grédics Szilárd igazgató

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához

ELİTERJESZTÉS. A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához ELİTERJESZTÉS A Vodafon Magyarország Zrt és a ÉRV Zrt-vel kötendı bérleti szerzıdés és megállapodás jóváhagyásához Tisztelt Képviselı-testület! A Vodafon Magyarország Zrt megbízásából az IMM-ROHR Kft (Budapest)

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!!

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS TERVEZET!!!!! amely létrejött egyrészről Szentendre Város Önkormányzata (székhelye: 2000 Szentendre, Városház tér 3.; adószáma: 15731292-2-13; statisztikai számjele: 15731292-8411-321-13;

Részletesebben

Alapvetı szerzıdéses adatok:

Alapvetı szerzıdéses adatok: B É R L E T I S Z E R Z İ D É S amely létrejött Budapesten, egyrészrıl a MEVA Zsalurendszerek Zrt. (cégbejegyzés száma:, címe: 1047 Budapest, Labdarúgó u. 19., telefon: 272-2222, fax: 369-5885 képviselıje:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ÁLTALÁNOS SZOLGÁLTATÁSI FELTÉTELEK Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák az ARKON ZRT. (székhely: 1016 Budapest, Mészáros u. 58/a., adószám: 140856222-41, cégjegyzékszám: 01-10-045793),

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-11;

Részletesebben

G~. szám ú előterjesztés

G~. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés G~. szám ú előterjesztés a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság részére a "Keresztúri út menti KSZT elkészítése" tárgyú közbeszerzési

Részletesebben

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel:

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Kegyeleti közszolgáltatási szerződés Mely létrejött az alábbi napon és helyen a Tulajdonos és Üzemeltető között az alábbi feltételekkel: Tulajdonos: Neve: Lenti Város Önkormányzata Címe: 8960 Lenti, Zrínyi

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ. Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Óbudai Egészség Olimpia Szűrőnapok megszervezése TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVŐKNEK 1. A dokumentációban előforduló kifejezések 2. A közbeszerzési eljárás lebonyolításának

Részletesebben

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1.

Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. Pécel Város Önkormányzat 2119 Pécel, Kossuth tér 1. PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA - jóváhagyva a 363/2008. (XI. 27.) sz. Kt. határozattal 1 Preambulum A közpénzek ésszerű felhasználása,

Részletesebben

Földgáz energia beszerzése 2014

Földgáz energia beszerzése 2014 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (8600 Siófok, Fő tér 1.) DOKUMENTÁCIÓ Földgáz energia beszerzése 2014 TÁRGYÚ KBT. MÁSODIK RÉSZE SZERINTI NYÍLT [KBT. 83. (1) BEKEZDÉS SZERINTI] KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ 2014.

Részletesebben

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban

Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban Szám: 30310/1574/2016. ált. Részvételi felhívás a 228/2004. (VII. 30.) Korm.rendelet 74/E. -a alapján lebonyolítandó meghívásos eljárásban 1. Az ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma, e-mail

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. I. Pályázat tárgya PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1013 Budapest, Attila út 13/A., a továbbiakban: BFVK Zrt.) mint ajánlatkérő részéről a Budapest Főváros Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Budakeszi Város Önkormányzatától JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT a Képviselő-testület 2012. december 13-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből A jelenlévő 9 f ő képviselő 9 mellette, ellen szavazat és tartózkodás

Részletesebben

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény

1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény 1 / 81 2016.03.25. 14:05 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról 2015.12.12 98 1991. évi IL. törvény a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel

Részletesebben

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére

MŰSZAKI TARTALOM. a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére MŰSZAKI TARTALOM a 8600 Siófok, Halápy utca kivitelezési munkáihoz kapcsolódó teljes körű műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére 1. A pályázati kiírás célja: Megbízási szerződés megkötése a 8600 Siófok,

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS a TIOP 2.1.2. Kistérségi járóbeteg-szakellátó központok kialakítása és fejlesztése tárgyú pályázatok keretein belül kombinált felvételi/átvizsgáló röntgen berendezés és hozzá kapcsolódó

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK. az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK az Opten Informatikai Kft. Törvénytár, EU Törvénytár, Cégtár és APAFI szolgáltatásának igénybevételére Az Opten Informatikai Kft., mint szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe:

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ. Projekt címe: Kiskunhalas Város Önkormányzata Magyarország HU 6400 Kiskunhalas, Hősök tere 1. Tel: 06-77/523-131 Fax: 06-77/523-154 E-mail: varosfejl@kiskunhalas.hu AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Projekt címe: Kiskunhalas Város

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYOS: 2015. MÁJUS 13-TŐL VISSZAVONÁSIG Tartalom 1. A szállító adatai, elérhetőségi és az általános szerződési feltételekben használt fogalmak... 2 2. Általános rendelkezések...

Részletesebben

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton

Ss\ A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi Költségvetés szakfeladaton Ss\ Ko-'^HÍ'lfwAO. Ügyiratszám:, Kötelezettségvállalást előkészítő Osztály :.Q^.k>Jfta\...^../JllÍA^ PO-005/03 A szerződés tárgya:...ctóí:.a..^^p.^.^... t^(' ^ ^ool. (o>. A kötelezettségvállalás a évi

Részletesebben

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13

BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS. BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS cégnév BKV Zrt. 15/V-84/13 BKV Zrt. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZİDÉS A jelen vállalkozási keretszerzıdés (a továbbiakban: Keretszerzıdés) létrejött egyrészrıl a Budapesti Közlekedési Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Székhely: 1980

Részletesebben

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése

Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, hídrekonstrukciós munkák elvégzése Leromlott állapotú vasúti hidak, műtárgyak felújítása, Budapest, Soroksári út Csepel-Szabadkikötő vontatóvágány 15+96 hm szelvényében létesítendő új vasúti Duna-ági híd kiviteli terveihez kapcsolódó kiegészítő

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége

1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1. A Megrendelő Általános Szerződési Feltételeinek érvényessége 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: Feltételek ) alkalmazandók minden egyes, áru megrendelése és kapcsolódó szolgáltatás(ok)

Részletesebben

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció

Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet. Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások. Ajánlati dokumentáció AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Mérei Ferenc Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Javítási, karbantartási és festési szolgáltatások TÁRGYÁBAN INDÍTOTT KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ NYILVÁNTARTÁSI

Részletesebben

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére

Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére Elıterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2016. április 20-i ülésére 10. Tárgy: Lajosmizse, Szabadság tér 13. szám alatti 700 hrsz-ú ingatlanon található víztorony meghatározott

Részletesebben

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87.

COM.UNIQUE. Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. COM.UNIQUE Telekommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 1133 Budapest Hegedűs Gyula u. 83-87. Általános Szerződési Feltételek elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybevételére Érvényes:

Részletesebben

Vállalkozói szerződés

Vállalkozói szerződés Vállalkozói szerződés amely létrejött egyrészről Újhartyán Város Önkormányzata Székhelye: 2367 Újhartyán, Fő u. 21. Képviseletében: Schulcz József Polgármester mint Megrendelő (továbbiakban Megrendelő)

Részletesebben

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0).

\biwb-olh. löi-lct fö. l»l ^ -U H.Ql,/. 0. Ft. 4é?AV- #1' /> U k, v^ 241UAHR0). 241UAHR0). ' ; )CWi,i/,> o 0gyiratszám:JStr&/K/2011. PO 009/03 Ügyintéző: Tamus Béla Kötelezettségvállalást előkészítő: Zuglói Vagyonkezelő Zrt. A szerződés tárgya: Róna park 5-7. Móka-kacagás Bölcsőde,

Részletesebben

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35.

HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. HUNGAROCONTROL ZRT. 1185 BUDAPEST, IGLÓ U. 33-35. DOKUMENTÁCIÓ 1K MÉRETŰ LCD MONITOROK BESZERZÉSE tárgyú, nyílt, uniós értékhatárt meghaladó, közbeszerzési eljáráshoz 2015. JÚNIUS 19. 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei

1/13. A Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt., mint megrendelı általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1/13 A általános vállalkozási szerzıdési feltételei 1. Tartalomjegyzék 1. Tartalomjegyzék... 1 2. Értelmezı rendelkezések... 2 3. Általános rendelkezések... 2 4. A Szerzıdés tárgya, terjedelme, minısége...

Részletesebben

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

12. számú melléklet. Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára Villamos Energia Kereskedelmi Üzletszabályzat M.12. számú melléklet 12. számú melléklet Versenypiaci határozatlan időre szóló mintaszerződés egyetemes szolgáltatásra jogosult nem lakossági ügyfelek számára

Részletesebben

Támogatási Szerződés

Támogatási Szerződés Támogatási Szerződés amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró ESZA Társadalmi Szolgáltató

Részletesebben

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK PENTAFON KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. a PENTAFON-PENTA Rádió Reklám- és Műsorkészítő, Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2400 Dunaújváros, Táncsics Mihály

Részletesebben

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83

Készítés/utolsó módosítás időpontja: 2011.11.30. 2. oldal, összesen: 83 Általános Szerződési Feltételek Nyilvános televízióműsor-elosztás elosztás és nyilvános rádióműsor-elosztás (kábeltévé) szolgáltatás igénybevételére Szélmalom Kábeltévé Zrt. a tagja Hatályba lépés napja:

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZŐISZERZŐDÉS

RENDEZVÉNYSZERVEZŐISZERZŐDÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐISZERZŐDÉS Ügyiratszám: KS/HÜKlJ-kr _':r /2013. HÖOK Hallgatói Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 44. IUIl. cégjegyzékszám: 01 09921744 adószám:

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktatókórház AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ Miskolci Semmelweis Kórház és Egyetemi Oktató Kórház részére nyersanyagok beszerzése 1-8. részajánlat TÁRGYÚ, KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKHATÁRT

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek kivonata

Általános Szerződési Feltételek kivonata Általános Szerződési Feltételek kivonata Actel Távközlési Zrt. 2008. március 3. 1 Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 1.1. Szerződési feltételek célja...4 1.2. Szerződési feltételek hatálya...4 1.3.

Részletesebben

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba

1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54-60.II. emelet 209. szoba Pályázati Felhívás Zárható PINPAD tároló doboz szállítása és szerelése tárgyú nyílt pályázathoz 1. Ajánlatkérő neve, címe, telefon- és telefaxszáma (e-mail) MÁV-START Vasúti Személyszállító Zrt. 1087 Budapest,

Részletesebben

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt;

1.4. Márkabolt: a 1091 Budapest, Üllői út 129. cím alatt található FRADI SHOP márkabolt; "Tisztelt Érdeklődő! Ezennel kérjük, hogy amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni szolgáltatásunknak és a Web-boltunknak, akkor feltétlenül figyelmesen olvassa el jelen általános

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál

Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Általános Szerződési Feltételek VNTV Fesztivál Hatályos: 2016. március 18-tól I. Általános rendelkezések 1. A Szolgáltató adatai: A Szolgáltató neve: Viva Natura World Kft. Székhelye és postai címe: 2151

Részletesebben

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek Általános szerződési feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Gege Hungary Kft. (székhelye: 2800 Tatabánya, Deák Ferenc u. 29. cégjegyzékszám: 11-09-014638; adószáma: 14548961-2-

Részletesebben

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás

PROXYNET. Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás Készítés: 2016.01.05. Hatályba lépés: 2016.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2015.10.19. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYNET Szélessávú internet-hozzáférés szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI

Részletesebben

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek

TARGET MEDIA SALES Kft. Általános Szerződési Feltételek TARTALOMJEGYZÉK I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK... 2 II. BEVEZETŐ ÉS ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 4 III. A SZOLGÁLTATÁS MEGRENDELÉSÉVEL, TELJESÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK... 4 1. A megrendelés módja, teljesítése...

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10.

VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA. székhely: 5137 Jászkisér, Jászladányi út 10. VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS MINTA I. SZERZŐDŐ FELEK egyrészről a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Korlátolt Felelősségű Társaság rövidített elnevezés: MÁV FKG Kft. székhely: 5137 Jászkisér,

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

Hungária Informatikai Kft.

Hungária Informatikai Kft. 3. SZ MELLÉKLET ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ 1. Bevezetés A (a továbbiakban: szolgáltató) az Elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről és az Elektronikus hírközlési szolgáltatások

Részletesebben

A költségvetési tervezés megalapozása

A költségvetési tervezés megalapozása Ö CS KÖZSÉG ÖNKORMÁN Y Z AT A P O L G Á R M E S T E R 8292 ÖCS, Béke u. 35. (88) 263-001 fax:(88) 263-001 Ügyszám: 11/198/2015. Az előterjesztést összeállította: Sárfi Józsefné Tárgy: Öcs község Önkormányzatának

Részletesebben

Támogatási Szerződés Minta

Támogatási Szerződés Minta Azonosító szám: Támogatási Szerződés Minta amely létrejött egyrészről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.), mint támogató (továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. október 27-én megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 217/2011. (10.27.)Öh.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS KÖZÜZEMI SZERZŐDÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI ÉPÜLETRÉSZENKÉNTI HŐMENNYISÉGMÉRÉS SZERINTI TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRA Az általános közüzemi szerződés (a továbbiakban: Szerződés) általános szerződési

Részletesebben

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje

1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége és nyitvatartási ideje NORDTELEKOM NYRT. ÁSZF KIVONAT (a 16/2003. (XII.27.) IHM rendeltnek megfelelően) 1. A szolgáltató neve, címe, telefonszáma, internetes honlapjának címe, az általános szerződési feltételek elérhetősége

Részletesebben

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető,

(székhelye:, cégjegyzékszám:.; adószám: ; képviseli.. ügyvezető, mint Üzemeltető a továbbiakban: Üzemeltető, BÉRLETI ÉS ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a i-tv Digitális Távközlési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1144 Budapest, Rátót utca 18-20., cégjegyzékszám: 01-09-667975),

Részletesebben

Általános Szerzıdési Feltételek

Általános Szerzıdési Feltételek Általános Szerzıdési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a DKTVnet Kft Kábeltelevízió és Internet Szolgáltató (továbbiakban: Szolgáltató) Internet-hozzáférési szolgáltatásra vonatkozóan. Miskolc - Diósgyır

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő)

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: mint Megrendelő (továbbiakban: Megrendelő) SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a szerződéskötés és teljesítése során eljáró szervezet: Energetikai Szakközépiskola és Kollégium levelezési címe: H-7030, Paks, Dózsa György út 95. számlavezető

Részletesebben

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATI DOKUMENTÁCIÓ a DEBRECENI EGYETEM 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. (a továbbiakban: Ajánlatkérő) DEGF-199/2015._A Debreceni Egyetem részére történő LSM 510 konfokális mikroszkóp javításához szükséges

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának felülvizsgálata Előadó: Ottó Péter polgármester

Részletesebben

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés Kötegyán háziorvosi, fogorvosi rendelő, védőnő szolgálat épület felújítása, bővítése Vállalkozási szerződés kivitelezésére indított egyszerű közbeszerzési eljáráshoz amely létrejött a közbeszerzésekről

Részletesebben

Ajánlatkérési dokumentáció

Ajánlatkérési dokumentáció 1. Melléklet: Ajánlatkérési dokumentáció Ikt.sz.: Ajánlatkérési dokumentáció Ajánlatkér neve: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Székhely: 7621 Pécs, Széchenyi tér 1. Telefon: 72/533-800 Fax: 72/212-049

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT

E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT 2012. szeptember 1. E.ON ENERGIASZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG VILLAMOS ENERGIA EGYETEMES SZOLGÁLTATÓI ÜZLETSZABÁLYZAT MELLÉKLETEK FÜGGELÉKEK Tartalomjegyzék 1. számú melléklet...3 Villamosenergia

Részletesebben

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása

Tárgy: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítása Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2012. június 28. napján megtartott zárt ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 32/2012. (VI. 28.) határozata Tárgy:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 242/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. december 12-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása

1. A rendelet hatálya. 2. A tulajdonosi jogok gyakorlása Sülysáp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről EGYSÉGES

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a Név: Dabas Város Önkormányzata Cím: 2370 Dabas, Szent István tér 1/b. Adószám: 15343006-2-04 Képviselő: Kőszegi Zoltán polgármester Pénzintézet: 64400099-10918018

Részletesebben

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja...

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2. 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2. 2.2 Az adatkezelés célja... ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS... 2 II. ADATKEZELÉS... 2 2.1 Adatkezelő adatai és elérhetőségei... 2 2.2 Az adatkezelés célja... 2 2.3 Az adatkezelés jogalapja... 3 2.4 A kezelendő

Részletesebben

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár

Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. Kaposvár Pázmány Kábel Szolgáltató Kft. szolgáltató a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség tagjaként Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött vezetékes telefon szolgáltatáshoz Kaposvár település

Részletesebben

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel.

MEGBÍZÁSIszERzönÉS. (a továbbiakban együttes említésük során: Felek) kötöttek egymással az alulírott napon és feltétel ekkel. MEGBÍZÁSIszERzönÉS amelyet egyrészről a név: Kaposvári Egyetem székhely: 7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. képviselő: Prof. Dr. Babinszky László rector intézményazonosító: Fl 27153 adószám: 15329774-2-14 mint

Részletesebben

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban

Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban Általános szerződési feltételek a Rockabilly.hu weboldal használatával kapcsolatban 1. Fogalom meghatározások: 1.1. Hirdetés: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló

Részletesebben

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató

Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató Vasi FULL-TÁV Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási szolgáltatáshoz SÉ település területén Hatályba lépés kelte:

Részletesebben

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0 " 2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&.

2^/- tó 'Ellmjcgyaű. ICotcl* ^e^vifo* :.yi KöteteT^ttSélvárlalé- ^ ^ ' ft 0  2 E e ^ ^f. ^-íí. /u/ 4. ü,lo. e^; loji o 6; t? ZOtf. 0S-><&. e^; loji o 6; t? PO-005/03 2 E e ^ (^^.'.^: A szerződés tárgya:.m?ak.^ /^...Q?/:/.^*Á..H^ A kötelezettségvállalás a...ííríí.'v.v... évi Költségvetés 0M.íí/íír.i..f.v. szakfeladaton..x57.íj3 főkönyvi számon...aaíst^ö.ví.

Részletesebben

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete

Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat Képviselı-testületének 11/2010. (IV.29.) önkormányzati rendelete Kenderes Város Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) tartalmazzák a Honlapkészítő Kft. (székhely: 1125 Budapest,

Részletesebben

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2.

A szolgáltató székhelye: 1165 Budapest, Perjés utca 45/2. Általános Szerződési Feltételek Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek, magyar nyelven íródik, magatartási kódexre nem

Részletesebben

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat

UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat UNIQA Biztosító Zrt. Panaszkezelési szabályzat 1. PANASZ 1.1. Panasznak minősül az UNIQA Biztosító Zrt. tevékenységére, magatartására, vagy mulasztására vonatkozó minden olyan egyedi kérelem vagy reklamáció,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tartalom Vásárlási Feltételek... 3 A szerződés lényeges tulajdonságai az alábbiak szerint határozhatóak meg:... 3 Az üzemeltető adatai:... 3 A rendelés:... 4 Rendelés menete...

Részletesebben

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről

Javaslat a Telenor Magyarország Zrt-vel kötendő bérleti szerződésről Az előterjesztés száma: 85/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2016. május 30. napján 18-órakor megtartandó rendkívüli ülésére Javaslat

Részletesebben

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása

Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Az önkormányzati intézmények részére integrált szélessávú távközlési szolgáltatás biztosítása 2010. november 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÚTMUTATÓ AZ AJÁNLATTEVİKNEK 1. A dokumentációban

Részletesebben

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere

ÁSZF. I. A Szolgáltató. II. A tartalmak szellemi tulajdona. III. A Weboldal rendszere ÁSZF Jelen Általános Felhasználási és Szerződési Feltételek a http://www.iraspszichologia.hu weboldal (a továbbiakban Weboldal), illetve az általa nyújtott Termékek és Szolgáltatások igénybevételét, használatát

Részletesebben