Mestský úrad Kolárovo

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mestský úrad Kolárovo"

Átírás

1 Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho pozemku v k.ú. Kolárovo na parc.č /1 o celkovej výmere 21,6713 ha, ako pokračovateľa nájomného vzťahu nájomcu Forró Vojtecha, Školská 12/8 Kolárovo Predkladá: Halász Ladislav ved.oddel. správy a údržby mestského majetku Spracovala: Anna Szabó - oddel. správy a údržby mestského majetku Uložené prejednať v komisii: -finančneja majetku mesta - podnikateľskej, poľnohospodárstva a RR - výstavby a ÚP Materiál obsahuje: - Návrh na uznesenie - Dôvodovú správu - Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy - Žiadosť o prevzatie nájmu - pôvodný nájomca Vojtech Forró - nový nájomca - pokračovateľ nájmu - AGROTREND Kolárovo s.r.o. - Potvrdenia o tom, že žiadateľ nemá žiadne nedoplatky voči mestu - Príloha č. 1 -Polohové umiestnenie poľnohospodárskej pôdy na parc.č /1 - Príloha č. 2 - Skleník -Príloha č. 3- Sklad

2 - Návrh na uznesenie Mestské zastupiteľstvo v Kolárove A./ berie na vedomie, že 1. Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo, na parcele číslo 28471/1 vo výmere 21,6713 ha - druh pozemku orná pôda za ročné nájomné 2.461,73 formou priameho prenájmu na úradnej tabuli mesta a na webovej stránke Mesta Kolárovo. Na túto výzvu doručil žiadosť p. Forró Vojtech, Školská 12/8, Kolárovo, ktorý žiada o zrušenie nájomnej zmluvy na poľnohospodárskej pôdy mesta uzatvorenej medzi Mestom Kolárovo a p. Forró Vojtechom, Školská 12/8, Kolárovo dňom a pokračovanie podnikateľskej činnosti a to právnickou osobou AGROTREND Kolárovo s.r.o., so sídlom Částa 297, Kolárovo, s platnosťou od na dobu 20 rokov. Ponúknutá výška nájomného je 2.461,73. B./ schvaľuje 1. ukončenie nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 1. júna 2011 medzi Mestom Kolárovo a p. Forró Vojtechom, bytom Kolárovo, Školská 12/8 na prenájom poľnohospodárskej pôdy mestavk.ú. Kolárovo na parcele číslo 28471/1 vo výmere 21,6713 ha dňom uzavretie nájomnej zmluvy na pozemok s parcelným číslom 28471/1 vo výmere 21,6713 ha, druh pozemku orná pôda medzi Mestom Kolárovo a právnickou osobou AGROTREND Kolárovo s.r.o., so sídlom Částa 297, Kolárovo na dobu určitú - na 15 rokov s platnosťou od do za ročné nájomné 2.461,- s tým, že výška aktuálneho nájomného bude vždy stanovená podľa schváleného nájomného s Mestským zastupiteľstvom v Kolárove. Dôvodová správa Mesto Kolárovo zverejnilo zámer na prenájom nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo na parcele číslo 28741/1 vo výmere 21,6713 ha - druh pozemku orná pôda za ročné nájomné 2.461,73. Na tento zámer reagoval dňa p. Forró Vojtech, bytom Kolárovo, Školská 12/8, ktorý žiada o zrušenie nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi Mestom Kolárovo a p. Forró Vojtechom, Školská 12/8, Kolárovo dňom a uzatvorenie nájomnej zmluvy medzi Mestom Kolárovo a právnickou osobou AGROTREND Kolárovo s.r.o. so sídlom Částa 297, Kolárovo na dobu 20 rokov s platnosťou od

3 Határozati javaslat Gúta Város Képviseló-testiilete A./ tudomásul veszi, hogy 1, Gúta Város kôzzé tette bérbe adási szándékát kôzvetlen bérlésre a város hivatali hirdetótábláján ill, a város weboldalán a Gúta Város kataszterében a 28471/1 sz. parcellán lévó ingatlanra - 21,6713 ha szántófôld. Az ingatlan éves bérleti díja 2.461,73. A kôzzé tett szándékra kérvényt nyújtott be: Forró Vojtech, Gúta, Iskola u. 12/8, aki kéri Gúta Város és Forró Vojtech, Gúta, Iskola u. 12/8, kôzôtti bérleti szerzôdés megszuntetését ével a mezôgazdasági teriiletre, és a vállalkozás folytatását a Császta 297 szekhelyú Gútai AGROTREND Kft.-vel mint jogi személlyel jével 20 évre. Az általa felkínált bérleti díj 2.461,73. B./jóváhagyja 1. a június 1-jén Gúta Város és Forró Vojtech, Gúta, Iskola u. 12/8, kôzôtt megkôtôtt bérleti szerzôdés befejezését ével a Gúta Város kataszterében a 28471/1 sz. parcellán lévó ingatlanra - 21,6713 ha szántófôld. 2. Bérleti szerzôdés megkotését a Császta 297 szekhelyú Gútai AGROTREND Kft.-vel mint jogi személlyel, Gúta Város kataszterében a 28471/1 sz. parcellán lévó ingatlanra - 21,6713 ha szántófôld-meghatározott idóre, 15 évre, jétól ig 2.461,- - évi bérleti díjért azzal a kitétellel, hogy az éves bérleti díj megállapítása mindig a Gúta Város Képviselótestiilete által jóváhagyott bérlet alapján torténik-

4 Vojtech Forró, Školská 12/8, Kolárovo IČO DlC IČ DPH SK Fyzická osoba podniká na základe živnostenského listu vydaného Obvodným úradom Komárno, živnostenským oddelením, živnostenský register č ' < - '. ií '\.'. ť-'. -.. ;. -J > -» " Mesto Kolárovo Kostolné nám Kolárovo " J? "- «- \ V Komárne dňa Vec Žiadosť o predčasné ukončenie zmluvy Dolu podpísaný Vojtech Forró, SHR, Školská 12/8, Kolárovo Vás týmto žiadam o predčasné ukončenie zmluvy k o nájme pornohospodárskych nehnuteľností uzatvorená v zmysle zákona č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov zo dňa S pozdravom Vojtech Forró

5

6

7

8

9

10

11

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015

Informatívna správa o vyhodnotení obchodnej verejnej súťaže konanej dňa 11.11.2015 Mestský úrad Kolárovo Na 13. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 30.11.2015 K bodu rokovania číslo: 10/a Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj pozemkov v zóne JUH Predkladá: Ladislav

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo

MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, Kolárovo MESTSKÝ ÚRAD KOLÁROVO Kostolné námestie 1, 946 03 Kolárovo Na 11. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 28.09. 2015 K bodu rokovania číslo: 19 Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE-665/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 17.03.2016 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016.03.17

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1588/2013 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 14.11.2013 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2013.11.14-i

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó.

OLVASÓINK kérdezték. Pýtajú sa naši ÈITATELIA. Közélet 5. Muszka Péter vagyok, 37 éves, királyhelmeci vállalkozó. OLVASÓINK kérdezték Nemrégiben szerettem volna egy hirdetést megjelentetni a városi kábeltelevízióban. Felkerestem a TERMOSAT cég irodáját, de a kérésemnek ott nem tudtak eleget tenni. A cég munkatársa

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án 499/2013 sz. a Pd 116/12-6 számú, Gúta Város 3/2010 sz., a szeszesital közterületen történő árusításának és fogyasztásának korlátozásáról

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 8/2011 1/10 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Mgr. Csizmadia

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Lemondott. Karácsonyi melléklettel és falinaptár receptekkel. 0,80 17. decembra 2012. december 17. Abban biztosak vagyunk, hogy a komáromi

Lemondott. Karácsonyi melléklettel és falinaptár receptekkel. 0,80 17. decembra 2012. december 17. Abban biztosak vagyunk, hogy a komáromi 0,80 17. decembra 2012. december 17. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 51-52 Karácsonyi melléklettel és falinaptár receptekkel Az idei évben utoljára december 13-án ült össze a komáromi

Részletesebben

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről

H a t á r o z a t. Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2011. december 13-án megtartott 10. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 10/MZ/2011

Részletesebben

Minden hónapban túlteljesítettek

Minden hónapban túlteljesítettek 0,40 www.deltakn.sk Leégett a szalmakazal Tany Múlt héten kedden 17.00 órakor leégett egy szalmakazal - a tüzet két fiú a 11 éves Martin és a 15 éves Nikolas okozta. A fiúk azzal a céllal mentek a helyszínre,

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222- Zápisnica OZ č. 7/2 1/7 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2 Spis č. / Ikt. sz.2/222- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

Szepsi Város Önkormányzata

Szepsi Város Önkormányzata Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2012. október 18-án megtartott 18. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 18/MZ/2012

Részletesebben

31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS ZÁLOŽNÁ ZMLUVA. amely létrejött egyrészről. uzatvorená na jednej strane medzi:

31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS ZÁLOŽNÁ ZMLUVA. amely létrejött egyrészről. uzatvorená na jednej strane medzi: amely létrejött egyrészről 31172/ /2012.NCTKFHÁT č. 2/2012. ZÁLOGSZERZŐDÉS Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma (székhelye: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14., képviseli: nemzetiségi és civil társadalmi

Részletesebben

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z.

O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL. Zákon č. 596/2003 Z. z. 1 A Tt. 596/2003. sz., AZ OKTATÁSÜGYI ÁLLAMIGAZGATÁSRÓL ÉS AZ ISKOLAI ÖNKORMÁNYZATOKRÓL Zákon č. 596/2003 Z. z. O ŠTÁTNEJ SPRÁVE V ŠKOLSTVE A ŠKOLSKEJ SAMOSPRÁVE szóló, többször módosított törvénye a o

Részletesebben

Változó erővonalak Bátorkeszin

Változó erővonalak Bátorkeszin 0,50 8. októbra 2012. október 8. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 41 2016-17-re készülhet el az új Duna-híd Fotó Vallach Ladislav A Miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

0,50 5. novembra 2012. november 5.

0,50 5. novembra 2012. november 5. 0,50 5. novembra 2012. november 5. Delta hetilap www.deltakn.sk Ročník IX. évfolyam 45 Részletek a 2-3. oldalon Segítsünk Komárom hajléktalanjainak! Részletek a 3. oldalon Interjú Labancz Rolanddal: Mindenki

Részletesebben

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü

Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö Ö É Á ľ ŕ ó żą ő ľ Đ Ę Ö ń Í śá ö Í Í ń Ó Á Á Ö ô Ó Á Ô č Ü ó Ü Á Ô Ô ÖÍ ő ő Á ć Í ÔÔ Ô ÔÔ Ť Ś Ú ż Ú ô Á ľ ľ Á Á Í ś ż Ö ó ó Íć óľ ä ü ü Ö ó ő ä ő Ü Ô ô Ö Ö Í ó ô ó ś Ö ő Í ľ Á ó ľ ó ô ć Ö Ö Ö Í ą Ö

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Nájomná zmluva. I. Predmet a účel zmluvy

Nájomná zmluva. I. Predmet a účel zmluvy Nájomná zmluva uzavretá podľa zák. č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, 17 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov a 8 zák. č. 176/2004

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat. a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere. Javaslat. a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm estere Szám: 20700/2015 Javaslat a Cogito Általános Művelődési Központtal kapcsolatos döntés meghozatalára Tisztelt Közgyűlés! A Hibó Tamás Művészeti Alapítvány kuratóriumi

Részletesebben

Európaiasodunk a egyszer összeszámolnánk, hány híresség látogatott el az elmúlt évtizedek

Európaiasodunk a egyszer összeszámolnánk, hány híresség látogatott el az elmúlt évtizedek Megjelenik kéthetente Október 23. 16.00 : Városi ünnepség az 1956-os forradalom 58. évfordulóján a diktatúra áldozatainak emlékművénél, a városháza mellett 23. októbra o 16.00: Mestská spomienková slávnosť

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE-2099/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 30.10.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselő-testület 2014.10.30-i

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 1 z 9 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2012.10.29-ei 23. üléséről 439/2012 sz. az előző képviselő-testületi ülés ainak teljesítéséhez 1. Az előző képviselő-testületi ülés ainak teljesítését 2. Az

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELYI HÍRNÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK Dunaszerdahelyi Tavasz DUNAJSKOSTREDSKÁ JAR Április 28 29. MUN DUS 2007 NEMZETKÖZI BORVERSENY / MEDZI NÁRODNÁ SÚŤAŽ VÍN Április 30. DUNA SZERDAHELYI BÚCSÚ

Részletesebben

číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2008, ročník II. 1. szám/2008, II. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec OBSAH Z mimoriadneho zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jelenci... 4-9 Vyhodnotenie prác pracovníkov... 10-13 Ďalší

Részletesebben

ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ü ľ ĺ ľ ľ ľ ö ľ ö Íí ü ű ľ í ö ĺ ű ö ö í í ü ŕ ĺ í ü ű ö ę ö ľ ü ö ň źů í ĺ í ú ę ľ í ĺ ű ľ ö ź ö ú ö ý í ö ö ö ö ö ľ í ú í í ö ö ľ ö ö ľ ö ü ę öľ ź ö ĺ í ľ í ö ú ű ö ö ö ĺ ľ ĺ ę ľ ę

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. november 29. napján tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Főkefe Nonprofit Kft. munkahely-teremtés támogatási ügye

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 11/2012 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik, 1 később érkezik) és

Részletesebben

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo

V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo V y d r a n y...naša dedina - Informačný mesačník V. ročník/12.číslo H o d o s... a m i f a l u n k A hodosi önkormányzat információs havilapja 2011. december V. évfolyam/12. szám Kellemes ünnepeket és

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága

M E G H Í V Ó. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének. Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi és Közbeszerzési Bizottsága M E G H Í V Ó Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testületének Tulajdonosi

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z.

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 162/1995. számú törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. AZ INGATLANKATASZTERRŐL ÉS AZ INGATLANOKHOZ FŰZŐDŐ TULAJDONI ÉS EGYÉB

Részletesebben

Gumibakok / silent blocks / silentbloky

Gumibakok / silent blocks / silentbloky Gumibakok / silent blocks / silentbloky Tartalomjegyzék / t.o.c. / obsah: Oldalszám / pages / číslo strany 1-es típus / type 1 / 1 typ 2. old. / pag. / strana č. 2-es típus / type 2 / 2 typ 4. old. / pag.

Részletesebben

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08

Petíció a vonatjáratokért. Petícia pre vlakové spoje. XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 XXIII. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2012/08 Petícia pre vlakové spoje Odvolávajúc sa na racionalizačné dôvody a zefektívnenie vlakovej prepravy odbor železničnej dopravy Ministerstva

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről

ELŐTERJESZTÉS. A járóbeteg-szakellátási feladatokkal összefüggő kérdésekről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/142, 144 Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A járóbeteg-szakellátási

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK

DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK dh_julius_2:dh.qxd 2009.07.26. 20:30 Page 1 DH DUNASZERDAHELYI HÍR NÖK DUNAJSKOSTREDSKÝ HLÁSNIK DUNASZERDAHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA tisztelettel meghívja Önt és kedves családját a SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPSÉGRE

Részletesebben

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta)

za kalendárny rok 2011 k 31. marcu 2012/ a 2011. naptári évről 2012. március 31-ei hatállyal (vzor/minta) Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov / Nyilatkozat a betöltött tisztségekről, állásokról, tevékenységekről és vagyoni helyzetről podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane

Részletesebben

ŕŕ ż ě Ż ŕ í Á ä Ý ý ż Í ż ż ż Ż ľ ĺ ő ľ ő í ĺ ő ü ü ő í ó í ü ľ ö ó ö ľ ü ő í í Ą ő ő ó ú ó ĺ ý í ĺ ö ó ö ó ü ő ü Ú ľ ó đ ĺ ö Í ó Ĺ ö ő ĺ ó ý ű ő đ É

ŕŕ ż ě Ż ŕ í Á ä Ý ý ż Í ż ż ż Ż ľ ĺ ő ľ ő í ĺ ő ü ü ő í ó í ü ľ ö ó ö ľ ü ő í í Ą ő ő ó ú ó ĺ ý í ĺ ö ó ö ó ü ő ü Ú ľ ó đ ĺ ö Í ó Ĺ ö ő ĺ ó ý ű ő đ É ľ í í ŕ ü ú ő ü ó ó óľ ó ü ő íí ť ž ü í Í ö ľ ő ľ ő ü ľ ľ í ő ő É ő í ü ę ę ő ü ő ľ ü ő ľ ľ ľ ő ö ü ę ü ő ö ő ő ľ ęľ ü ő ó ő ó ľ ő ö ő ľ Ó Í ó í ľ ó ö Íő Á ó ó ó ő ú í ű ü ő ő ú í Íĺ ő ö ő ľ ú ľ ü ó ó

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 8. üléséről 2015. június 22-én 186/2015 sz. a 2015.5.11-én kelt Pd 69/15/4401 3 sz., a T.t. 178/1998 sz. törvénye némely tételeinek be nem tartására vonatkozó

Részletesebben

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby

Mesto Šamorín. Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014. o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Mesto Šamorín Všeobecne záväzné nariadenie mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služi eb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa : 20. 08.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/218 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés a Szarvasugrás közműveinek

Részletesebben

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole -

Spomienka na staré moldavské školstvo - Pri odhalení pamätnej tabule pri príležitosti 550. výročia prvej zmienky o moldavskej škole - Údolie Bodvy ROČNÍK XVII. 2008/2-3 Nepredajné Egy több mint félezredes évforduló kapcsán emlékezünk ma azokról az elődeinkről, akik már a középkorban fontosnak tartották a művelődést és az ifjúság rendszeres

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica

VoPby. do Narodnej rady Slovenskej republiky. Informacie pre volica VoPby do Narodnej rady Slovenskej republiky Informacie pre volica I Datum a cas konania volieb VoFby do Narodnej rady Slovenskej republiky sa konajii v sobotu 5, marca 2016 od 7:00 do 22:00 h. II Pravo

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 30. üléséről 2013. 06. 24-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 30. üléséről 2013. 06. 24-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 30. üléséről 2013. 06. 24-én 573/2013 sz. az előző képviselő-testületi ok végrehajtásához 1. Az előző képviselő-testületi ok végrehajtását 2. Az előző képviselő-testületi

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

ľ ú ĺ ę ĺ ú ľ ľ ĺ ü ľ ĺ ĺ ĺ ĺ ľ ľ ľ ł ĺ ú Ĺ ľ ű ě ę ö ú ĺ ź ű ű ö ľ ź ú í ĺ ľ ú ű ű íľ ę ö ľ źę ě ö ú ľ ń ĺ đ ę ú ě ý ú ö ö ě ú źú ź ĺ ĺ ú ú ł ú ľ í ű ú ĺ í ö ź ú ľ ĺ ľ ö ľ ľ ľ ú ľ ú ľ ľ Í ľ ĺ ľ ľ ĺ íĺ

Részletesebben

ó ő ő ő ő ü ő ő ö ó ü ź ű ĘĘ ü É É É Ü Ü É É É É É Ĺ É Ü É É Ö É É É Ł É ü ő ź É Ü ö ź ź ő ő ő ä ű ö ő ö ő ő ö ó ź ö ö ö ę ő ö ó ó ö ú ő ü ź ő ő ő ő ö ó ő ę ő ó ö ő ü ű ü ö ü ő ő ő ő ö ö ő ő ő ö ő ó ö

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ľ ő ü ü ö ľő ő ľ ó ő ő ü ľ ő ú ö ő ő ő ő ő ö ó ź ő ľ ő ö ľ ę ő ó ľ ó ó ľ ó őö ľ ľ ő ę ź ú ő ő ó ľ ľ ľ ľ ö ń ő ő ź ľ ű ź ú ü ľ ę ó ő ę ľ ľ ö ľ ő ü ö ľ ö ú ľ ő ő ó ľ ü ę ő ű ľ ľ ő ő ľ ű ľ ú ó ľ

Részletesebben

źý ő ó ő ę đ ó Á ę í ö í ó í ő ó ö ő í ú í ź ő ú í í ó ő ö ö ő í ú í ö ő í ö ę ö ę Í íó í ń ź ő ő ő ö í ó ő ő ö ú ö ó í ö í ő ő ő ő ő ę ő ö ó í ó ö ö

źý ő ó ő ę đ ó Á ę í ö í ó í ő ó ö ő í ú í ź ő ú í í ó ő ö ö ő í ú í ö ő í ö ę ö ę Í íó í ń ź ő ő ő ö í ó ő ő ö ú ö ó í ö í ő ő ő ő ő ę ő ö ó í ó ö ö ő Ĺ ó Ö ő ü ő ő ó ö ü ó ę ü ę ő ö ó í ó óž ö ú ű ő ő ő ę ó ő í ŕ ü í ü ź í ó ä ń Ĺ ö ú ő đ ü ö ő ő ö ő Ĺ ő ű í ő ö ő ó ť ę í ő Ó ö ö ó ó őí ő í í ť í ő ő ó í ő ó ő ó ő ř źź ó ő ő ö ö í í ó í ü ą ő ő ú

Részletesebben

Komárom városa kiáll Boldoghy Olivér mellett

Komárom városa kiáll Boldoghy Olivér mellett 0,40 www.deltakn.sk 28. novembra 20. november 28. Ročník VIII. évfolyam/48 Karácsonyi játék a DELTÁ-val Idén is értékes ajándékok várnak játékoskedvű olvasóinkra. A részleteket keresse a 8. oldalon. Népszavazás

Részletesebben

ĺ í ö ý ľ ľ ź ľ ö ź í Ĺ ź ź ö ľ ľ ö ö ö ľ ý ü ú ĺ í ű ź ú ö ö ź íł đ ľ í ĺ ľ ü ö ű ö ľ ľ ľ ĺ ü ű ź ĺ í ü ľ í ľ ź źľ í ľ ĺ ö ö ö ö ľ ľ í í í ú ú ä ź í

ĺ í ö ý ľ ľ ź ľ ö ź í Ĺ ź ź ö ľ ľ ö ö ö ľ ý ü ú ĺ í ű ź ú ö ö ź íł đ ľ í ĺ ľ ü ö ű ö ľ ľ ľ ĺ ü ű ź ĺ í ü ľ í ľ ź źľ í ľ ĺ ö ö ö ö ľ ľ í í í ú ú ä ź í ľ ü ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ľ ü ľ ľ ľ í ü í ü ö í ö ł ą ł Ł ľ ĺ É ł Ü łĺ Ľ ľ ü Í źę ĺ ü ź ľ ĺ ľ ú ý ĺ ľ ü ú ź ź ľ í ö ľ ö ö ú ű ű ö ü ö ź ź ü ö ľ ľ ü í ö ľ ĺ ĺ í ö ý ľ ľ ź ľ ö ź í Ĺ ź ź ö ľ ľ ö ö ö ľ ý ü ú ĺ í ű

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 10. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno MESTO KOMÁRNO Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno Mgr. Andruskó Imre Városi képviselő Rózsa utca1 945 01 Komárom Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje 54191/45142/OOP/2015 Komárno 2015. augusztus

Részletesebben

ú ü ł ó ó ú ł ö ó ö ú ü ű ö ö ü Ĺ ó ú Ĺ ü ú ü ű ö ö ü ü ü ú Ü ú ű ö ź ó ó ó ö ü ü ó ú ü ö ö ö ö ö ę ö ö ö ű ű ü ö ö ú ű Ĺ źí ö ö ö ö ö ű ö ú Í ú ö ę ú Ł Ł ř ö ł ó É ŕł ó ű ö ű ö ű ű ó ú ó ó ú ó ó ó ó ó

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 41. üléséről augusztus 4-én

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 41. üléséről augusztus 4-én Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 41. üléséről 2014. augusztus 4-én 868/2014 sz. az előző képviselő-testületi ok végrehajtásához 1. Az előző képviselő-testületi ok végrehajtásának ellenőrzését

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

JESENSKÉ 14. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK

JESENSKÉ 14. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK JESENSKÉ 14. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK Július December 2013 14. kiadás december 2013 Kiadta Mihályi Gábor polgármester &Községi Hivatal Feled Sobotská 10, 980 02 Feled polgármesterének köszönt

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 28 -i ülésére Tárgy: A Zirc, Rákóczi tér 11. szám alatti 1125/2 hrsz-ú, 76 m 2 alapterületű lakás bérleti jogviszonyának

Részletesebben

J a v a s l a t a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelő-váltásával kapcsolatos döntés meghozatalára

J a v a s l a t a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelő-váltásával kapcsolatos döntés meghozatalára J a v a s l a t a korábban életvédelmi helyiségként funkcionáló ingatlanok kezelő-váltásával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási

Részletesebben

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára

Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Javaslat az ózdi belterületi 3621 hrsz-ú, Mekcsey út 64. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan hasznosításával kapcsolatos döntés meghozatalára Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH Településfejlesztési

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca! z Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Királyhelmec Polgárai! Milé dámy, vážení páni, ctení občania Kráľovského Chlmca! A napsugarak ereje mostanra simogató meleggé szelídült, s az egyre hûvösödõ reggelek jelzik

Részletesebben

7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről

7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről 7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2013. augusztus 5-ei 31. üléséről

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2013. augusztus 5-ei 31. üléséről Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 2013. augusztus 5-ei 31. üléséről 609/2013 sz. a város területén működő óvodák kapacitásának kibővítéséről szóló javaslathoz 1. új osztály kialakítását az Erdei

Részletesebben