Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014"

Átírás

1 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke Obecného úradu Felvéve a Községi hivatal tanácstermében, én Prítomní/ Jelenlévők: Poslanci obecného zastupiteľstva / Önkormányzati képviselők: 1. Bálintová Sylvia, MUDr. 2. Csizmadia Zoltán, Mgr. 3. Kelová Eva 4. Nagy Jozef 5. Németh Géza 6. Ollé Tibor 7. Pintér Jozef 8. Sátor Zoltán 9. Zsemlye Dezider Ospravedlnení poslanci / igazoltan hiányzó képviselők: xxx Neospravedlnení poslanci / igazolatlanul hiányzó képviselők : xxx Účtovníčka obecného úradu / községi hivatal könyvelője: Józsaová Renáta Hlavný kontrolór/ főellenőr: Török Jozef, Ing. Pozvaní hostia/ meghívott vendégek: xxx Predsedajúca, Éva Csóka starostka obce oznámila, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané riadne, a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien uznášania schopné. Az ülést vezető Csóka Éva, polgármester asszony kijelentette, hogy az önkormányzat ülése a község alapszabályzatának megfelelően volt összehívva. Továbbá megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 9 képviselő tehát az önkormányzati ülés a 369/1990 sz. SZNT törvény alapján határozatképes. OZ súhlasilo s menovaním overovateľov a zapisovateľky: Az ÖK egyetért a kinevezett a hitelesítőkkel / jegyzőkönyvvezetővel: Jozef Pintér a Zoltán Sátor/ Renáta Józsaová (za: 9) a programom zasadnutia: ďalej v zápisnici

2 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 2 z Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő. Hitelesítőknek kinevezi Pintér Józsefet és Sátor Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa Renátát. Egyhangúlag elfogadva. Program: 1) Megnyitó és a program beterjesztése otvorenie a program zasadnutia 2) Határozatok teljesítése a 13/2013 sz. jegyzőkönyv alapján plnenie predošlých uznesení podľa zápisnice OZ č. 13/2013 3) A helyi óvoda mellett működő iskolatanács jelentése hlásenie školskej rady pri MŠ (a tervezett program kibővítése ezzel a ponttal) 4) Főellenőr jelentései: az ÖK határozatok teljesítéséről a MAI-ban végzett ellenőrzésről A MAI mellett működő IT kérelmei munkaterve a 2014-es évre a 2013-as évben végzett ellenőrzésekről (a terverzett program kibővítve ezzel a ponttal) állásfoglalása a 2013-as év költségvetésének teljesítéséhez Hlásenia hlavného kontrolóra: kontrola plnenia OZ uznesení kontrola na úseku poberania a platenia školného v ZUŠ žiadosti školskej rady pri ZUŠ plán práce na rok 2014 o vykonaní kontrolnej činnosti v roku 2013 stanovisko k plneniu rozpočtu k ) Pénzügyi SZB jelentése- hlásenie finančnej komisie pri OZ szerződés-javaslatok, kérvények - návrhy zmlúv, žiadosti költségvetés teljesítése 2013 december 31-hez - plnenie rozpočtu k ) Kultúrális SZB jelentése hlásenie kultúrnej komisie pri OZ (a tervezett program kibővítése ezzel a ponttal) 7) Szociális SZB jelentése hlásenie sociálnej komisie pri OZ 8) Egyéb, vita ostatné, diskusia Ing. Kiss Dezső alistáli lakos vélemény-nyilvánítása verejná občianska mienka: Ing. Kiss Dezső 9) Zárszó - záver A három pont feltöltésével elfogadva a köv. képpen: mellette: 7, ellene: 0, tartózkodik: 2 2. Határozatok teljesítése 134/13/2013 Jóváhagyja az oktatási intézmények finanszírozásáról szóló HÉR-t a 2014-es évre a beterjesztés alapján. 135/13/2013 Tudomásul veszi a főellenőr állásfoglalását a 2014, 2015 és 2016-os évekre. 136/13/2013 Jóváhagyja a község költségvetését a 2014-es évre a beterjesztés alapján. 137/13/2013 Tudomásul veszi a költségvetést a 2015 és 2016-os évre 138/13/2013 Jóváhagyja a községi vagyon fizikai leltáráról szóló jelentést nov. 30-hoz és jóváhagyja a javasolt leírásokat a jegyzék alapján. Feladatul adja, hogy a 2 db zöld fabódé kerüljön vissza a gazdasági udvarra január 31-ig lásd a pénzügyi SZB jelentését 139/13/2013 Jóváhagy a főellenőr részére 8,89%-os jutalmat a 2013-as év 2. félévére.

3 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 3 z /13/2013 A Nyugat-Szlovákiai Vízügyi Társaság Rt. javaslata alapján az önkormányzat kinyilvánítja a község tulajdonát képező víztisztító állomás és csatornahálózat bevitelének szándékát a részvénytársaság vagyonába. Zsemlye Dezső képviselő kérdezi, hogy van-e már fejlemény a 140/13/2013 sz határozat értelmében. Polgármester asszony elmondja, hogy a vízművek által kért adatokat eljuttattuk, most várjuk a vízművek közgyűlésének eredményét, határozatát. 141/13/2013 Jóváhagyja a község as időszakra kidolgozott és érvényben lévő gazdasági, szociális és fejlesztési terve hatályosságának meghosszabítását december 31-ig az 539/2008 sz. régiófejlesztési törvény 8 -a 7. bek. értelmében. 142/13/2013 Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését. 143/13/2013 Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 144/13/2013 -Jóváhagyja az ÖK munkatervét és ülésezési rendjét a 2014-es évre. 3. A helyi óvoda mellett működő iskolatanács jelentése Kelo Éva képviselő felolvassa az óvoda mellett működő iskolatanács jelentését (mellékelve).az iskolatanács ülését a szülők, pedagógusok és az igazgatőnő kérésre hívta össze Bögi Márta elnöknő. Az ülés témája: az óvoda 3. pavilonjának lezárása a fenntartó kérésére, valalmint a pedagógusok szabadságoltatása. A szülők nemtetszésüket fejezték ki ezzel kapcsolatban. Az igazgatónő az ÖK ülésen elmondja, hogy a probléma már évek óta tart pontos számadatokkal alá támasztva az elmúlt 5 év látogatottságát. Már tavaly novemberben is javaslattal élt a fenntartó felé, mely szerint az óvoda biztonságos működéséhez, a pedagógiai munkához 5 óvónő is elégséges lenne. Az IT tagjai egyöntetűen támogatják az igazgatőnő javaslatait: 5 pedagógus 480%-os munkatöltettel, karbantartó munkatöltetének csökkentése 60%-ra. Szóbakerült hosszútávon az óvoda intézményének áthelyezése a CMAI diákcentrumába, eseteleg a 2 intézmény összevonása igazgatásilag. Polgármester asszony az iskolatanács által felhozott témákra reagálva elmondja, hogy mivel az óvodát látogató gyermekek létszáma főre csökkent (betegség miatt), a gyermeklétszámra való tekintettel a 3. pavilon lezárása mellett döntött, ezáltal az intézmény fűtési kiadásait is csökkenteni lehet. A pedagógusok ez idő alatt felváltva szabadságolnak. Február 3-án kérte az igazgatónőt, hogy a pedagógusokkal karöltve tájékoztassák a szülőket a változásról, amelyek az átmeneti időszakra szólnak (felajánlotta a szülői értekezlet és az iskolatanács összehívását is). Február 4-én a pénzügyi SZB ülésén azt az információt kapta, hogy a szülők zúgolódnak a kialakult helyzet miatt. Sajnálatosnak tartja, hogy az intézmény igazgatónője és a pedagógusok nem beszélték meg a szülőkkel az átszervezést, a pavilonok ajtajára írásban tüntették fel, hogy az összevonás a fenntartó utasítására történt. Külön kéréssel fordult az igazgatónő és a pedagógusok felé, ha összeül az óvoda iskolatanácsa, szeretne részt venni az ülésen. Sajnálattal tapasztalja, hogy az iskolatanács ülésére nem kapott meghívást, mint fenntartó. A karbantartó munkatöltete az óvoda részlegén változatlanul 60%, az igazgatónő információja nem pontos, miért nem a fenntartótól kért tájékoztatást? A munkaerő csökkentését illetően novemberben volt egy megállapodása az alkalmazottakkal (munkatöltet csökkentése 7 %-kal). Ez év januárjától az idevonatkozó törvény értelmében a bérkeret ismét növekedett 5 %-kal, amit a fenntartó ki is fizetett. Kifejtette, hogy nem célja a munkahelyek megszüntetése, további döntést a beíratkozás után hoza a gyermeklétszámtól függően. Véleménye az óvoda intézményének áthelyezéséről a CMAI diákcentrumába (hosszútávú elgondolás) a tavalyi évben az óvoda tetőszerkezetének javítására ,- Eur-t fizetett ki a község (a képviselőtestület először az olcsóbb szigetelés mellett döntött, a diákcentrum emeleti része megközelítés szempontjából nem biztonságos a 3-5 éves gyermekek számára. Nagyon hosszasan vitatkoznak az érintettek.

4 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 4 z Főellenőr jelentései és a MAI IT-nak kérelmei Községünk főellenőre az idevonatkozó törvények értelmében megtette kötelezettségeit és írásban benyújtotta az ÖK felé (mellékelve). 1./ Jelentés az ÖK határozatok teljesítéséről a 2013-as évben az ÖK 144 határozatot hozott 13 ÖK ülés keretében. A munkatervnek megfelelően üléseztek és minden alkalommal a Polgármeseter asszony vezette az ülést. Kelo Éva képviselő teljesen nem ért egyet a főellenőr jelentésében foglaltakkal: a 2. oldal 2. bekezdéséből legyen kihúzva: a ďalšie sa konali podľa plánu OZ. Indoklásképpen elmondja, hogy a tervezett ülések száma csak 10 volt, és a valóságban pedig Polgármester asszony elmondja, hogy, hogy az ÖK ülésezési terve nincs mindig összhangban a megoldásra váró, vagy égető feladatokkal. Próbálja az üléseket, úgy összehívni, hogy ne naygon térjen el a jóváhagyottól. De ez a tény nem zárja ki soron kívüli ülés összehívását, ha a helyzet úgy kívánja. 2./ Jelentés a MAI-ban végzett ellenőrzésről az ÖK 125/12/2013 sz hat. értelmében községünk főellenőre elvégezte az ellenőrzést a MAI-ban a tandíjak beszedését illelően a 3/2013 sz. HÉR alapján. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történt: összevetette a befizetett tandíj magasságát az előírttal, valalmint figyelembe vette a befizetés dátumát. Az említett HÉR 7.részének 8.pontja részben nem volt betartva: a tandíj nem 2 hónapra, hanem 6 hónapra volt fizetve. 3./ MAI IT-nak kérelmei: Kis Lucia szülő elmondja, hogy meglátása szerint, a befizetések túlfizetésbe estek át, mivel a szülők egyszerre 6 hónapot fizettek be. A továbbiakban elmondja, hogy a MAI IT-a pontosítást kér a 2013/12 sz. ÖK jegyzőkönyvben foglaltakhoz e téren, mégpedig: az igazgatőnő mindent megtesz a fennmaradásáért, és megfelelő működésért, a HÉR pedig nehezíti a munkát. 4./ Főellenőr munkaterve a 2014-es évre - községünk főellenőre jóváhagyást kér a 2014-es munkatervére, ami a következő: HÉR-ek jóváhagyása az idevonatkozó törvények betartása mellett, ÖK határozatok teljesítése, szakvélemények, állásfoglalások az adott ügyekben vagy ÖK hat. alapján, dotációk merítése a 2013-as évben, az oktatási intízmények gazdálkodása a HÉR-ek alapján. 5./ Főellenőr jelentése a 2013-as évben végzett ellenőrzésekről összefoglalja az év során végzett ellenőrzéseket. 6./ Állásfoglalás a költségvetés teljesítéséhez: december 31-hez megállapítja, hogy a 2013-as év költségvetését a 158/12/2012 sz. ÖK határozatban fogadták el a képviselők. Az év során 3 alkalommal került sor a módosítására. A költségvetés teljesítése pozitív irányba mutat, mivel több volt a bevétel, mint a kiadás. Átfogó értékelést a község zárszámadásához fog benyújtani. 5. Pénzügyi SZB jelentése szerződés-javaslatok, kérvények és a költségvetés teljesítése december 31-hez Zsemlye Dezső, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket. A SZB február 4-én ülésezett. 1./ Bérleti szerződés-javaslat a fagarázs bérletére Tisoczky István május végéig szeretné bérelni a fagarázst 8,- Eur/hónap bérleti díj ellenében. 2./ Adásvételi szerődés-javaslat az unimo-bódé eladására CSV-SYS k.f.t. szeretné megvásárolni 200,- Eur-ért. 3./ Gazdasági szerződésjavaslat az elhasználódott gumiabroncsok elszállítására és likvidálására környékünkön a DRON Industries kf.t. foglalkozik az elhasználódott gumiabroncsok elszállításával és likvidálásával. A község szeretné már elszállítatni az évek alatt felgyülemlett gumiabroncsot az ökoudvar területéről. 4./ Gazdasági szerződés-javaslat a kóbor kutyák befogására ill. elhelyezésére - nagyon elszaporodtak a kóbor ebek a község egész területén. Ezen polgári társulás munkáját már tavaly is igénybe vettük.

5 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 5 z 10 5./ Teremhasználati kérvény-gyurcsó Zoltán a volt KH épületében a hátsó nagyobb helyiség használatát kérné fotóstúdió, kialakítására, alkalmanként fotó és képkiállítások szervezésére. A kért helyiséget önköltségen felújítaná. Szóban még hozzátette a kérvényező, hogy felesége angol nyelv oktatását vállaná, szintén ebben a teremben. 6./ Bérleti szerződések meghosszabítása: ALI-BI PT, ECO-RI PT és Református Egyház mivel a bérleti szerződések december 31-én lejártak, kérik a bérlet meghosszabítását. 7./ Gázkazán cseréje a felistáli bérlakásban Kozmér Adrián részére már az előző bérlő ideje alatt is sokszor kellett a kazánt javítani. 8./ Költségvetés teljesítése december 31-hez a SZB tagjai aprólékosan átvették az egész éves teljesítést. Bevételi rész 3. módosított költségvetés a 2013-as évre Teljesítés Kiadási rész 3. módosított költségvetés a 2013-as évre Teljesítés Folyó bevételek , ,- Folyó kiadások , ,- Beruházási 3 033, ,- Beruházási , ,- bevételek kiadások Pénzügyi , ,- Pénzügyi , ,- műveletek műveletek Iskolaügy , ,- Iskolaügy , ,- összesen , ,- összesen , ,- 9./ ifj. Rásó Gyula tartozása - Polgármester asszony elmondja, hogy a piactér használatáért a használó nem fizette meg időben a használati díjat. Kérte későbbi megfizetését fizetési határidőnapló alapján, de sajnos ezt sem tartotta be. Mivel az ÖK hatásköre a szerződés felbontása (a bérleti szerződés 4. részének 5. bekezdése alapján) kéri az ÖK-t, hogy a szerződést bontsa fel. Szavazás eredménye: Mellette: 0, ellene: 8, tartózkodik: 1. A javaslat nem lett határozat. Zsemlye Dezső nehezményezi, hogy a tartozásról csak ez év februárjában szerzett tudomást. Dr. Bálint Szilvia képviselő javasolja, hogy ifj. Rásó Gyula meghívást kapjon a pénzügyi SZB köv. ülésére, és adjon tájékozatást. 6. Kultúrális SZB jelentése Németh Géza, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 21-én ülésezett. Elmondta, hogy március 1-jén 18,00 órától vidám, zenész színházi előadás lesz a nyárasdi színjátszó társulat előadásában 1,- Eur-ós belépődíjjal. Szervezik a március 15-i megemlékezést az I. és II. VH-ban elesettek emlékművénél. A műsort a RAI diákjai készítik. Foglalkoztak a HARMÓNIA PT kérvényével: pénzbeli támogatás a szlvákiai Magyar Zenei díj megrendezésére a SZB tagjai nem javasolják a támogatást. A bizottság tagjai megemlékezést fognak szervezni az I, VH-ban elesettek emlékére, mivel idén lesz 100. éve, hogy kitört az I. VH. 7. Szociális SZB jelentése Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 22-én ülésezett. Foglalkoztak a beérkezett kérvényekkel: kedvezményes étkezés biztosítása, nem visszatérítendő támogatás folyosítása, és pénzbeli támogatás folyosítása. Utolsó pontban összeállították a bizottság munkatervét. 8. Egyéb, vita

6 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 6 z 10 1./ Ing. Kiss Dezső lakos vélemény-nyilvánítása (mellékelve). Kelo Éva képviselő felolvassa a beadványt. Dr. Bálint Szilvia és Kelo Éva képviselők mondják el észrevételeiket a beadvánnyal kapcsolatban, amire Ing. Kiss Dezső szintén reagál. 2./ Településfejlesztési terv Polgármester asszony elmondja, hogy a január 31-én megtartott összejövetelen nagyon gyér volt a részvétel a lakosság részéről. Február 7-ig még lehet írásban véleményezni a kifüggesztett javaslatot, utána az ÖK újratárgyalja ÖK ülés keretén belül még e hónap folyamán. A továbbiakban Polgármester asszony felolvassa a beérkezett beadványokat, kérvényeket: 3./ Karácsony József: az üvegház ingatlanadójának csökkentése a kérvényező nem használja és lebontása költséges lenne. 4./ Szűcs Ervin: figyelemfelhívás a tőnyei út 315 h. sz. előtti árok, járda és úttest balesetveszélyes állapotára Polgármester asszony elmondja, hogy a 2011-es évben lett kialakítva az vízelvezető árok. Ez év folyamán tervezzük a javítást ezen a szakaszon. 5/ Takács Marián vállakozó 2 kérvénye közterülethasználatra a piactéren a kérvényező személyesen is elmondja, hogy ideiglenes altánokat szeretne építeni a kért területeken termékei megóvására. 9. Zárszó Polgármester asszony megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette. Rövidítések: ÖK önkormányzat KH - községi hivatal CMAI Corvin Mátyás Alapiskola REAI Református Alapiskola IT- iskolatanács SZB szakbizottság HÉR helyi érvényű rendelet MAI Művészeti alapiskola PT polgári társulás VH - világháború Alistál község önkormányzata: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále: Az ÖK 1/2014 sz. ülésén elfogadott határozatok Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 1/2014 1/1/2014 schvaľuje hlásenie hlavného kontrolóra o plnení uznesení OZ s tým, že z 2. strany 2. odseku bola vynechaná : a ďalšie sa konali podľa plánu OZ. Jóváhagyja a főellenőr jelentését az ÖK határozatok teljesítéséről azzal a kitétellel, hogy a 2. oldal 2. bekezdéséből maradjon ki: a ďalšie sa konali podľa plánu OZ. 2/1/ schvaľuje hlásenie hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly na úseku platenia školného v ZUŠ. Jóváhagyja a főellenőr jelentését a MAI-ban végzett ellenőrzésről a tandíjak befizetését illetően.

7 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 7 z 10 3/1/2014 súhlasí s výnimkou pre ZUŠ: možnosť platenia školného na 6 mesiacov tak, ako je vo VZN č.3/2013. Berie na vedomie žiadosť Školske rady pri ZUŠ. Kivételt tesz a MAI-ban a tandíjak beszedését illetően: lehetőség van 6 hónapos tandíj befizetésére a 3/2013 sz. HÉR értelmében. Tudomásul veszi a MAI IT-nak kérelmét. 4/1/2014 schvaľuje doplnenie poslednej vety zápisnice OZ č. 12/2013 v bode 4. ods.3 nalsedovne: mivel nehezíti az iskola működését. Jóváhagyja a 12/2013 sz. jegyzőkönyv 4. pontja 3. bekezdés utolsó mondatának kibővítését a következővel: mivel nehezíti az iskola működését. Za: 6 Zdržal sa: 1 Proti: 2 5/1/2014 schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na rok Jóváhagyja a főellenőr munkatervét a 2014-es évre. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (E. Kelová) 6/1/2014 schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 Jóváhagyja a főellenőr jelentését a 2013-as évben elvégzett ellenőrzésekről. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (Z. Csizmadia, Mgr.) 7/1/2014 berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za rok Tudomásul veszi a főellenőr állásfoglalását a költségvetés teljesítéséhez: december 31-hez. 8/1/2014 schvaľuje prenájom drevenej garáže pre Štefan Tisoczky do za 8,- Eur/mesiac. Po skončení nájomného vzťahu drevenú garáž transportoval späť na dvore MH. Jóváhagyja a fagarázs bérbeadását Tisoczky Istvánnak május 31-ig 8,- Eur/hónap-os bérleti díj ellenében. A bérlet letelte után szállítsa vissza a fagarázst a gazdasági udvarra. 9/1/2014 odmieta predaj unimo-buňky pre CSV-SYS s.r.o. Vyzýva užívateľa, aby unimo-buňku transportoval späť na dvore MH. Elutasítja az unimo-bódé eladását CSV-SYS. K.f.t.-nek. Felszóllítja a használót, hogy az unimo-bódét szállítsa vissza a gazdasági udvarra.

8 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 8 z 10 10/1/2014 schvaľuje hospodársku zmluvu s DRON Industries s.r.o. na odvoz a likvidáciu pneumatík. Jóváhagyja a szerződés megkötését a DRON Industries k.f.t.-vel az elhasználódott gumiabroncsok elszállítására és likvidálására. 11/1/ schvaľuje hospodársku zmluvu s O. z. DOGAZYL na odchyt a umiestnenie túlavých psov. Jóváhagyja a szerződés megkötését a DOGAZYL PT-sal a kóbor kutyák befogására és elhelyezésére. 12/1/2014 navrhnúť nájomnú zmluvu s ART FOTO GYURCSO Zoltánom Gyurcsóm na prenájom miestnosti v bývalej OcÚ podľa VZN o prenájme. Na budúce rokovanie finančnej komisie pozvať aj žiadateľa. Javasolja bérleti szerződés előkészítését ART FOTO GYURCSO Gyurcsó Zoltán számára a volt KH épületében kért helyiségekre az idevonatkozó HÉR alapján. A pénzügyi SZB ülésére kapjon meghívást a kérvényező. 13/1/2014 schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy do pre: a/ ALI-BI občianske združenie Dolný Štál b/ ECO-RI občianske združenie Dolný Štál c/ Reformovaná kresťanská cirkev Dolný Štál. Jóváhagyja a bérleti szerződés meghosszabítását március 31-ig a/ az ALI-BI PT részére b/ az ECO-RI PT részére c/ a Református egyház részére. 14/1/2014 schvaľuje výmenu plynového kotla pre nájomníka 9 b.j. Horný Štál: Adrián Kozmér z fondu údržby. Jóváhagyja a gázkazán cseréjét Kozmér Adrián bérlő számára a felistáli 9 lakásban a lakáskarbantartási alapból. 15/1/2014 schvaľuje plnenie rozpočtu k bez výhrad. Jóváhagyja a költségvetés teljesítését december 31-hez feltétel nélkül.

9 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 9 z 10 16/1/2014 pozvanie Júliusa Rásó, ml. na budúce rokovanie finančnej komisie pri OZ. Ifj. Rásó Gyula meghívását a pénzügyi SZB következő ülésére. 17/1/2014 odmieta žiadosť O.z. HARMÓNIA na poskytnutie finančnej podpory. Elutasítja a HARMÓNIA PT kérvényét pénzbeli támogatás nyújtására. Za: 8 Zdržal sa: 1 Proti: 0 18/1/2014 berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 19/1/2014 schvaľuje príspevok k stravovaniu podľa bodu 2/. zápisnice sociálnej komisie pri OZ Jóváhagyja az étkezési hozzájárulást a kérvényezőnek a szociális SZB jelentésének 2./ pontja alapján. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 20/1/2014 odmieta žiadosť o poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci pre žiadateľa podľa bodu 3./ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. Ak žiadateľ sa prihlási na príslušný úrad práce, obec môže poskytovať návratnú finančnú výpomoc. Elutasítja nem visszafizetendő támogatás odaítélését a kérvényező részére a szociális SZB jelentésének 3./ pontja alapján. Abban az esetben, ha a kérvényező bejelentkezik a munkahivatalba, akkor a község folyósíthat számára visszatérítendő támogatást kölcsön formájában. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 21/1/2014 odmieta žiadosť UNICEF na poskytnutie finančnej podpory. Elutasítja az UNICEF kérvényét pénzbeli támogatás nyújtására. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 22/1/2014 schvaľuje plán práce sociálnej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja a szociális SZB munkatervét a 2014-es évre. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 23/1/2014 berie na vedomie hlásenie sociálnej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését.

10 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 10 z 10 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 24/1/2014 dáva za úlohu zaoberať sa so žiadosťou pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a poplatkoch na budúci rok. A kérvénnyel a köv. időszakban fog foglalkozni, amikor is módosításra ill. jóváhagyásra fog kerülni a HÉR az ingatlanadóról és helyi illetékekről a köv. időszakra. 25/1/2014 schvaľuje opravu chodníka na Tôňskej ceste pred č. d. 315 do Jóváhagyja a járda megjavítását a Tőnyei út 315-ös h.sz. előtt május 31-ig. 26/1/2014 schvaľuje užívanie verejného priestranstva parc.č. 659/16 v rozsahu 220 m² pre Mariána Takács na trhovisku. Užívateľ môže umiestniť dočasne prístrešok z ľahkej oceľovej konštrukcie na ochranu skladovaného tovaru. Jóváhagyja a közterület használatot a 659/16 sz. parcellán 220 m² területen Takács Marián részére a piactéren, ahol ideiglenes hűsölőt fog kialakítani a raktározott termékek vedelmére. 27/1/2014 schvaľuje užívanie verejného priestranstva z časti parc.č. 659/16 označeného ako manipulačná plocha pred žumpou v rozsahu 24 m² pre Mariána Takács na trhovisku. Užívateľ môže umiestniť dočasný prenosný altánok na ochranu vystaveného tovaru. Jóváhagyja a közterület használatot a 659/16 sz. parcella egy részén, ami mint kezelési terület az emésztőgödör előtt van vezetve 24 m² területen Takács Marián részére a piactéren, ahol ideiglenes hűsölőt fog kialakítani a termékei védelmére. Za: 8 Zdržal sa: 1 Proti: 0 V Dolnom Štále/Alistálon 11. februára 2014/ feburár 11. Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: Účtovníčka Obecného úradu/kh könyvelője: Renáta Józsaová Overovatelia/Hitelesítők:. Jozef Pintér.. Zoltán Sátor

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 5/2014 SP č. 2014/177 e.č. 1316 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 03. 06. 2014 v zasadačke

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 1/2015 Spis č. 2015/66 e.č. 165 Napísaná v priebehu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 02.01.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 3/2013 Strana 1 z 5 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2016 Spis č. / Ikt. sz.2016/..- Zápisnica OZ č. 2/ 1/6 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/ Spis č. / Ikt. sz./..- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/66-... Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.2.2015 v

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Mgr. Csizmadia

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 16/2011 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/ Zápisnica OZ č. 9 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 9 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-2074 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE- 283/2015 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupitelstva v Komárne dna 25.06.2015 k bodu rokovania císlo : A Komáromi Városi Képviselo-testület 2015. 06.25

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222- Zápisnica OZ č. 7/2 1/7 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 7/2 Spis č. / Ikt. sz.2/222- Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 1 z 9 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 11/2012 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik, 1 később érkezik) és

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án 499/2013 sz. a Pd 116/12-6 számú, Gúta Város 3/2010 sz., a szeszesital közterületen történő árusításának és fogyasztásának korlátozásáról

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 8/2011 1/10 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/2016 Spis č. / Ikt. sz.ou 275/2016-4 Zápisnica OZ č. 4/ 1/8 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 4/ Spis č. / Ikt. sz.ou 275/-4 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről

7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről 7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről 29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 6-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. június 13-án tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. június 13-án tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-19/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. június 13-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

Á Á É É Ü Á Ú Ü é ő ó ő ő í é Á é é é í ő í ó ó í ü é ó é ő ő ő í í ü ő í ő ü ő í ö ü ő í í ó ő é é é ó é é é é é é é ü é é é é é é ú ó é ö é é é é í ü ü ő é ő é ó é ő é ü ő í ó ü ő í Í ö ő ü ü ő ö é é

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben