Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014"

Átírás

1 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa v zasadačke Obecného úradu Felvéve a Községi hivatal tanácstermében, én Prítomní/ Jelenlévők: Poslanci obecného zastupiteľstva / Önkormányzati képviselők: 1. Bálintová Sylvia, MUDr. 2. Csizmadia Zoltán, Mgr. 3. Kelová Eva 4. Nagy Jozef 5. Németh Géza 6. Ollé Tibor 7. Pintér Jozef 8. Sátor Zoltán 9. Zsemlye Dezider Ospravedlnení poslanci / igazoltan hiányzó képviselők: xxx Neospravedlnení poslanci / igazolatlanul hiányzó képviselők : xxx Účtovníčka obecného úradu / községi hivatal könyvelője: Józsaová Renáta Hlavný kontrolór/ főellenőr: Török Jozef, Ing. Pozvaní hostia/ meghívott vendégek: xxx Predsedajúca, Éva Csóka starostka obce oznámila, že Obecné zastupiteľstvo bolo zvolané riadne, a že všetci poslanci obecného zastupiteľstva boli na toto písomne včas pozvaní podľa Štatútu obce. Ďalej konštatuje, že z celkového počtu 9 poslancov je prítomných 9 poslancov, teda zasadanie Obecného zastupiteľstva je v zmysle 12 ods. 2 Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien uznášania schopné. Az ülést vezető Csóka Éva, polgármester asszony kijelentette, hogy az önkormányzat ülése a község alapszabályzatának megfelelően volt összehívva. Továbbá megállapítja, hogy a testület 9 tagjából megjelent 9 képviselő tehát az önkormányzati ülés a 369/1990 sz. SZNT törvény alapján határozatképes. OZ súhlasilo s menovaním overovateľov a zapisovateľky: Az ÖK egyetért a kinevezett a hitelesítőkkel / jegyzőkönyvvezetővel: Jozef Pintér a Zoltán Sátor/ Renáta Józsaová (za: 9) a programom zasadnutia: ďalej v zápisnici

2 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 2 z Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő. Hitelesítőknek kinevezi Pintér Józsefet és Sátor Zoltánt, jegyzőkönyvvezetőnek pedig Józsa Renátát. Egyhangúlag elfogadva. Program: 1) Megnyitó és a program beterjesztése otvorenie a program zasadnutia 2) Határozatok teljesítése a 13/2013 sz. jegyzőkönyv alapján plnenie predošlých uznesení podľa zápisnice OZ č. 13/2013 3) A helyi óvoda mellett működő iskolatanács jelentése hlásenie školskej rady pri MŠ (a tervezett program kibővítése ezzel a ponttal) 4) Főellenőr jelentései: az ÖK határozatok teljesítéséről a MAI-ban végzett ellenőrzésről A MAI mellett működő IT kérelmei munkaterve a 2014-es évre a 2013-as évben végzett ellenőrzésekről (a terverzett program kibővítve ezzel a ponttal) állásfoglalása a 2013-as év költségvetésének teljesítéséhez Hlásenia hlavného kontrolóra: kontrola plnenia OZ uznesení kontrola na úseku poberania a platenia školného v ZUŠ žiadosti školskej rady pri ZUŠ plán práce na rok 2014 o vykonaní kontrolnej činnosti v roku 2013 stanovisko k plneniu rozpočtu k ) Pénzügyi SZB jelentése- hlásenie finančnej komisie pri OZ szerződés-javaslatok, kérvények - návrhy zmlúv, žiadosti költségvetés teljesítése 2013 december 31-hez - plnenie rozpočtu k ) Kultúrális SZB jelentése hlásenie kultúrnej komisie pri OZ (a tervezett program kibővítése ezzel a ponttal) 7) Szociális SZB jelentése hlásenie sociálnej komisie pri OZ 8) Egyéb, vita ostatné, diskusia Ing. Kiss Dezső alistáli lakos vélemény-nyilvánítása verejná občianska mienka: Ing. Kiss Dezső 9) Zárszó - záver A három pont feltöltésével elfogadva a köv. képpen: mellette: 7, ellene: 0, tartózkodik: 2 2. Határozatok teljesítése 134/13/2013 Jóváhagyja az oktatási intézmények finanszírozásáról szóló HÉR-t a 2014-es évre a beterjesztés alapján. 135/13/2013 Tudomásul veszi a főellenőr állásfoglalását a 2014, 2015 és 2016-os évekre. 136/13/2013 Jóváhagyja a község költségvetését a 2014-es évre a beterjesztés alapján. 137/13/2013 Tudomásul veszi a költségvetést a 2015 és 2016-os évre 138/13/2013 Jóváhagyja a községi vagyon fizikai leltáráról szóló jelentést nov. 30-hoz és jóváhagyja a javasolt leírásokat a jegyzék alapján. Feladatul adja, hogy a 2 db zöld fabódé kerüljön vissza a gazdasági udvarra január 31-ig lásd a pénzügyi SZB jelentését 139/13/2013 Jóváhagy a főellenőr részére 8,89%-os jutalmat a 2013-as év 2. félévére.

3 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 3 z /13/2013 A Nyugat-Szlovákiai Vízügyi Társaság Rt. javaslata alapján az önkormányzat kinyilvánítja a község tulajdonát képező víztisztító állomás és csatornahálózat bevitelének szándékát a részvénytársaság vagyonába. Zsemlye Dezső képviselő kérdezi, hogy van-e már fejlemény a 140/13/2013 sz határozat értelmében. Polgármester asszony elmondja, hogy a vízművek által kért adatokat eljuttattuk, most várjuk a vízművek közgyűlésének eredményét, határozatát. 141/13/2013 Jóváhagyja a község as időszakra kidolgozott és érvényben lévő gazdasági, szociális és fejlesztési terve hatályosságának meghosszabítását december 31-ig az 539/2008 sz. régiófejlesztési törvény 8 -a 7. bek. értelmében. 142/13/2013 Tudomásul veszi a sportbizottság jelentését. 143/13/2013 Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 144/13/2013 -Jóváhagyja az ÖK munkatervét és ülésezési rendjét a 2014-es évre. 3. A helyi óvoda mellett működő iskolatanács jelentése Kelo Éva képviselő felolvassa az óvoda mellett működő iskolatanács jelentését (mellékelve).az iskolatanács ülését a szülők, pedagógusok és az igazgatőnő kérésre hívta össze Bögi Márta elnöknő. Az ülés témája: az óvoda 3. pavilonjának lezárása a fenntartó kérésére, valalmint a pedagógusok szabadságoltatása. A szülők nemtetszésüket fejezték ki ezzel kapcsolatban. Az igazgatónő az ÖK ülésen elmondja, hogy a probléma már évek óta tart pontos számadatokkal alá támasztva az elmúlt 5 év látogatottságát. Már tavaly novemberben is javaslattal élt a fenntartó felé, mely szerint az óvoda biztonságos működéséhez, a pedagógiai munkához 5 óvónő is elégséges lenne. Az IT tagjai egyöntetűen támogatják az igazgatőnő javaslatait: 5 pedagógus 480%-os munkatöltettel, karbantartó munkatöltetének csökkentése 60%-ra. Szóbakerült hosszútávon az óvoda intézményének áthelyezése a CMAI diákcentrumába, eseteleg a 2 intézmény összevonása igazgatásilag. Polgármester asszony az iskolatanács által felhozott témákra reagálva elmondja, hogy mivel az óvodát látogató gyermekek létszáma főre csökkent (betegség miatt), a gyermeklétszámra való tekintettel a 3. pavilon lezárása mellett döntött, ezáltal az intézmény fűtési kiadásait is csökkenteni lehet. A pedagógusok ez idő alatt felváltva szabadságolnak. Február 3-án kérte az igazgatónőt, hogy a pedagógusokkal karöltve tájékoztassák a szülőket a változásról, amelyek az átmeneti időszakra szólnak (felajánlotta a szülői értekezlet és az iskolatanács összehívását is). Február 4-én a pénzügyi SZB ülésén azt az információt kapta, hogy a szülők zúgolódnak a kialakult helyzet miatt. Sajnálatosnak tartja, hogy az intézmény igazgatónője és a pedagógusok nem beszélték meg a szülőkkel az átszervezést, a pavilonok ajtajára írásban tüntették fel, hogy az összevonás a fenntartó utasítására történt. Külön kéréssel fordult az igazgatónő és a pedagógusok felé, ha összeül az óvoda iskolatanácsa, szeretne részt venni az ülésen. Sajnálattal tapasztalja, hogy az iskolatanács ülésére nem kapott meghívást, mint fenntartó. A karbantartó munkatöltete az óvoda részlegén változatlanul 60%, az igazgatónő információja nem pontos, miért nem a fenntartótól kért tájékoztatást? A munkaerő csökkentését illetően novemberben volt egy megállapodása az alkalmazottakkal (munkatöltet csökkentése 7 %-kal). Ez év januárjától az idevonatkozó törvény értelmében a bérkeret ismét növekedett 5 %-kal, amit a fenntartó ki is fizetett. Kifejtette, hogy nem célja a munkahelyek megszüntetése, további döntést a beíratkozás után hoza a gyermeklétszámtól függően. Véleménye az óvoda intézményének áthelyezéséről a CMAI diákcentrumába (hosszútávú elgondolás) a tavalyi évben az óvoda tetőszerkezetének javítására ,- Eur-t fizetett ki a község (a képviselőtestület először az olcsóbb szigetelés mellett döntött, a diákcentrum emeleti része megközelítés szempontjából nem biztonságos a 3-5 éves gyermekek számára. Nagyon hosszasan vitatkoznak az érintettek.

4 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 4 z Főellenőr jelentései és a MAI IT-nak kérelmei Községünk főellenőre az idevonatkozó törvények értelmében megtette kötelezettségeit és írásban benyújtotta az ÖK felé (mellékelve). 1./ Jelentés az ÖK határozatok teljesítéséről a 2013-as évben az ÖK 144 határozatot hozott 13 ÖK ülés keretében. A munkatervnek megfelelően üléseztek és minden alkalommal a Polgármeseter asszony vezette az ülést. Kelo Éva képviselő teljesen nem ért egyet a főellenőr jelentésében foglaltakkal: a 2. oldal 2. bekezdéséből legyen kihúzva: a ďalšie sa konali podľa plánu OZ. Indoklásképpen elmondja, hogy a tervezett ülések száma csak 10 volt, és a valóságban pedig Polgármester asszony elmondja, hogy, hogy az ÖK ülésezési terve nincs mindig összhangban a megoldásra váró, vagy égető feladatokkal. Próbálja az üléseket, úgy összehívni, hogy ne naygon térjen el a jóváhagyottól. De ez a tény nem zárja ki soron kívüli ülés összehívását, ha a helyzet úgy kívánja. 2./ Jelentés a MAI-ban végzett ellenőrzésről az ÖK 125/12/2013 sz hat. értelmében községünk főellenőre elvégezte az ellenőrzést a MAI-ban a tandíjak beszedését illelően a 3/2013 sz. HÉR alapján. Az ellenőrzés szúrópróbaszerűen történt: összevetette a befizetett tandíj magasságát az előírttal, valalmint figyelembe vette a befizetés dátumát. Az említett HÉR 7.részének 8.pontja részben nem volt betartva: a tandíj nem 2 hónapra, hanem 6 hónapra volt fizetve. 3./ MAI IT-nak kérelmei: Kis Lucia szülő elmondja, hogy meglátása szerint, a befizetések túlfizetésbe estek át, mivel a szülők egyszerre 6 hónapot fizettek be. A továbbiakban elmondja, hogy a MAI IT-a pontosítást kér a 2013/12 sz. ÖK jegyzőkönyvben foglaltakhoz e téren, mégpedig: az igazgatőnő mindent megtesz a fennmaradásáért, és megfelelő működésért, a HÉR pedig nehezíti a munkát. 4./ Főellenőr munkaterve a 2014-es évre - községünk főellenőre jóváhagyást kér a 2014-es munkatervére, ami a következő: HÉR-ek jóváhagyása az idevonatkozó törvények betartása mellett, ÖK határozatok teljesítése, szakvélemények, állásfoglalások az adott ügyekben vagy ÖK hat. alapján, dotációk merítése a 2013-as évben, az oktatási intízmények gazdálkodása a HÉR-ek alapján. 5./ Főellenőr jelentése a 2013-as évben végzett ellenőrzésekről összefoglalja az év során végzett ellenőrzéseket. 6./ Állásfoglalás a költségvetés teljesítéséhez: december 31-hez megállapítja, hogy a 2013-as év költségvetését a 158/12/2012 sz. ÖK határozatban fogadták el a képviselők. Az év során 3 alkalommal került sor a módosítására. A költségvetés teljesítése pozitív irányba mutat, mivel több volt a bevétel, mint a kiadás. Átfogó értékelést a község zárszámadásához fog benyújtani. 5. Pénzügyi SZB jelentése szerződés-javaslatok, kérvények és a költségvetés teljesítése december 31-hez Zsemlye Dezső, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket. A SZB február 4-én ülésezett. 1./ Bérleti szerződés-javaslat a fagarázs bérletére Tisoczky István május végéig szeretné bérelni a fagarázst 8,- Eur/hónap bérleti díj ellenében. 2./ Adásvételi szerődés-javaslat az unimo-bódé eladására CSV-SYS k.f.t. szeretné megvásárolni 200,- Eur-ért. 3./ Gazdasági szerződésjavaslat az elhasználódott gumiabroncsok elszállítására és likvidálására környékünkön a DRON Industries kf.t. foglalkozik az elhasználódott gumiabroncsok elszállításával és likvidálásával. A község szeretné már elszállítatni az évek alatt felgyülemlett gumiabroncsot az ökoudvar területéről. 4./ Gazdasági szerződés-javaslat a kóbor kutyák befogására ill. elhelyezésére - nagyon elszaporodtak a kóbor ebek a község egész területén. Ezen polgári társulás munkáját már tavaly is igénybe vettük.

5 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 5 z 10 5./ Teremhasználati kérvény-gyurcsó Zoltán a volt KH épületében a hátsó nagyobb helyiség használatát kérné fotóstúdió, kialakítására, alkalmanként fotó és képkiállítások szervezésére. A kért helyiséget önköltségen felújítaná. Szóban még hozzátette a kérvényező, hogy felesége angol nyelv oktatását vállaná, szintén ebben a teremben. 6./ Bérleti szerződések meghosszabítása: ALI-BI PT, ECO-RI PT és Református Egyház mivel a bérleti szerződések december 31-én lejártak, kérik a bérlet meghosszabítását. 7./ Gázkazán cseréje a felistáli bérlakásban Kozmér Adrián részére már az előző bérlő ideje alatt is sokszor kellett a kazánt javítani. 8./ Költségvetés teljesítése december 31-hez a SZB tagjai aprólékosan átvették az egész éves teljesítést. Bevételi rész 3. módosított költségvetés a 2013-as évre Teljesítés Kiadási rész 3. módosított költségvetés a 2013-as évre Teljesítés Folyó bevételek , ,- Folyó kiadások , ,- Beruházási 3 033, ,- Beruházási , ,- bevételek kiadások Pénzügyi , ,- Pénzügyi , ,- műveletek műveletek Iskolaügy , ,- Iskolaügy , ,- összesen , ,- összesen , ,- 9./ ifj. Rásó Gyula tartozása - Polgármester asszony elmondja, hogy a piactér használatáért a használó nem fizette meg időben a használati díjat. Kérte későbbi megfizetését fizetési határidőnapló alapján, de sajnos ezt sem tartotta be. Mivel az ÖK hatásköre a szerződés felbontása (a bérleti szerződés 4. részének 5. bekezdése alapján) kéri az ÖK-t, hogy a szerződést bontsa fel. Szavazás eredménye: Mellette: 0, ellene: 8, tartózkodik: 1. A javaslat nem lett határozat. Zsemlye Dezső nehezményezi, hogy a tartozásról csak ez év februárjában szerzett tudomást. Dr. Bálint Szilvia képviselő javasolja, hogy ifj. Rásó Gyula meghívást kapjon a pénzügyi SZB köv. ülésére, és adjon tájékozatást. 6. Kultúrális SZB jelentése Németh Géza, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 21-én ülésezett. Elmondta, hogy március 1-jén 18,00 órától vidám, zenész színházi előadás lesz a nyárasdi színjátszó társulat előadásában 1,- Eur-ós belépődíjjal. Szervezik a március 15-i megemlékezést az I. és II. VH-ban elesettek emlékművénél. A műsort a RAI diákjai készítik. Foglalkoztak a HARMÓNIA PT kérvényével: pénzbeli támogatás a szlvákiai Magyar Zenei díj megrendezésére a SZB tagjai nem javasolják a támogatást. A bizottság tagjai megemlékezést fognak szervezni az I, VH-ban elesettek emlékére, mivel idén lesz 100. éve, hogy kitört az I. VH. 7. Szociális SZB jelentése Dr. Bálint Szilvia, a SZB elnöke ismerteti jelentésüket (mellékelve). A SZB január 22-én ülésezett. Foglalkoztak a beérkezett kérvényekkel: kedvezményes étkezés biztosítása, nem visszatérítendő támogatás folyosítása, és pénzbeli támogatás folyosítása. Utolsó pontban összeállították a bizottság munkatervét. 8. Egyéb, vita

6 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 6 z 10 1./ Ing. Kiss Dezső lakos vélemény-nyilvánítása (mellékelve). Kelo Éva képviselő felolvassa a beadványt. Dr. Bálint Szilvia és Kelo Éva képviselők mondják el észrevételeiket a beadvánnyal kapcsolatban, amire Ing. Kiss Dezső szintén reagál. 2./ Településfejlesztési terv Polgármester asszony elmondja, hogy a január 31-én megtartott összejövetelen nagyon gyér volt a részvétel a lakosság részéről. Február 7-ig még lehet írásban véleményezni a kifüggesztett javaslatot, utána az ÖK újratárgyalja ÖK ülés keretén belül még e hónap folyamán. A továbbiakban Polgármester asszony felolvassa a beérkezett beadványokat, kérvényeket: 3./ Karácsony József: az üvegház ingatlanadójának csökkentése a kérvényező nem használja és lebontása költséges lenne. 4./ Szűcs Ervin: figyelemfelhívás a tőnyei út 315 h. sz. előtti árok, járda és úttest balesetveszélyes állapotára Polgármester asszony elmondja, hogy a 2011-es évben lett kialakítva az vízelvezető árok. Ez év folyamán tervezzük a javítást ezen a szakaszon. 5/ Takács Marián vállakozó 2 kérvénye közterülethasználatra a piactéren a kérvényező személyesen is elmondja, hogy ideiglenes altánokat szeretne építeni a kért területeken termékei megóvására. 9. Zárszó Polgármester asszony megköszönte a megjelenést és az ülést berekesztette. Rövidítések: ÖK önkormányzat KH - községi hivatal CMAI Corvin Mátyás Alapiskola REAI Református Alapiskola IT- iskolatanács SZB szakbizottság HÉR helyi érvényű rendelet MAI Művészeti alapiskola PT polgári társulás VH - világháború Alistál község önkormányzata: Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Štále: Az ÖK 1/2014 sz. ülésén elfogadott határozatok Prijaté uznesenia na zasadnutí OZ č. 1/2014 1/1/2014 schvaľuje hlásenie hlavného kontrolóra o plnení uznesení OZ s tým, že z 2. strany 2. odseku bola vynechaná : a ďalšie sa konali podľa plánu OZ. Jóváhagyja a főellenőr jelentését az ÖK határozatok teljesítéséről azzal a kitétellel, hogy a 2. oldal 2. bekezdéséből maradjon ki: a ďalšie sa konali podľa plánu OZ. 2/1/ schvaľuje hlásenie hlavného kontrolóra o vykonaní kontroly na úseku platenia školného v ZUŠ. Jóváhagyja a főellenőr jelentését a MAI-ban végzett ellenőrzésről a tandíjak befizetését illetően.

7 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 7 z 10 3/1/2014 súhlasí s výnimkou pre ZUŠ: možnosť platenia školného na 6 mesiacov tak, ako je vo VZN č.3/2013. Berie na vedomie žiadosť Školske rady pri ZUŠ. Kivételt tesz a MAI-ban a tandíjak beszedését illetően: lehetőség van 6 hónapos tandíj befizetésére a 3/2013 sz. HÉR értelmében. Tudomásul veszi a MAI IT-nak kérelmét. 4/1/2014 schvaľuje doplnenie poslednej vety zápisnice OZ č. 12/2013 v bode 4. ods.3 nalsedovne: mivel nehezíti az iskola működését. Jóváhagyja a 12/2013 sz. jegyzőkönyv 4. pontja 3. bekezdés utolsó mondatának kibővítését a következővel: mivel nehezíti az iskola működését. Za: 6 Zdržal sa: 1 Proti: 2 5/1/2014 schvaľuje plán práce hlavného kontrolóra na rok Jóváhagyja a főellenőr munkatervét a 2014-es évre. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (E. Kelová) 6/1/2014 schvaľuje správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2013 Jóváhagyja a főellenőr jelentését a 2013-as évben elvégzett ellenőrzésekről. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (Z. Csizmadia, Mgr.) 7/1/2014 berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra k plneniu rozpočtu za rok Tudomásul veszi a főellenőr állásfoglalását a költségvetés teljesítéséhez: december 31-hez. 8/1/2014 schvaľuje prenájom drevenej garáže pre Štefan Tisoczky do za 8,- Eur/mesiac. Po skončení nájomného vzťahu drevenú garáž transportoval späť na dvore MH. Jóváhagyja a fagarázs bérbeadását Tisoczky Istvánnak május 31-ig 8,- Eur/hónap-os bérleti díj ellenében. A bérlet letelte után szállítsa vissza a fagarázst a gazdasági udvarra. 9/1/2014 odmieta predaj unimo-buňky pre CSV-SYS s.r.o. Vyzýva užívateľa, aby unimo-buňku transportoval späť na dvore MH. Elutasítja az unimo-bódé eladását CSV-SYS. K.f.t.-nek. Felszóllítja a használót, hogy az unimo-bódét szállítsa vissza a gazdasági udvarra.

8 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 8 z 10 10/1/2014 schvaľuje hospodársku zmluvu s DRON Industries s.r.o. na odvoz a likvidáciu pneumatík. Jóváhagyja a szerződés megkötését a DRON Industries k.f.t.-vel az elhasználódott gumiabroncsok elszállítására és likvidálására. 11/1/ schvaľuje hospodársku zmluvu s O. z. DOGAZYL na odchyt a umiestnenie túlavých psov. Jóváhagyja a szerződés megkötését a DOGAZYL PT-sal a kóbor kutyák befogására és elhelyezésére. 12/1/2014 navrhnúť nájomnú zmluvu s ART FOTO GYURCSO Zoltánom Gyurcsóm na prenájom miestnosti v bývalej OcÚ podľa VZN o prenájme. Na budúce rokovanie finančnej komisie pozvať aj žiadateľa. Javasolja bérleti szerződés előkészítését ART FOTO GYURCSO Gyurcsó Zoltán számára a volt KH épületében kért helyiségekre az idevonatkozó HÉR alapján. A pénzügyi SZB ülésére kapjon meghívást a kérvényező. 13/1/2014 schvaľuje predĺženie nájomnej zmluvy do pre: a/ ALI-BI občianske združenie Dolný Štál b/ ECO-RI občianske združenie Dolný Štál c/ Reformovaná kresťanská cirkev Dolný Štál. Jóváhagyja a bérleti szerződés meghosszabítását március 31-ig a/ az ALI-BI PT részére b/ az ECO-RI PT részére c/ a Református egyház részére. 14/1/2014 schvaľuje výmenu plynového kotla pre nájomníka 9 b.j. Horný Štál: Adrián Kozmér z fondu údržby. Jóváhagyja a gázkazán cseréjét Kozmér Adrián bérlő számára a felistáli 9 lakásban a lakáskarbantartási alapból. 15/1/2014 schvaľuje plnenie rozpočtu k bez výhrad. Jóváhagyja a költségvetés teljesítését december 31-hez feltétel nélkül.

9 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 9 z 10 16/1/2014 pozvanie Júliusa Rásó, ml. na budúce rokovanie finančnej komisie pri OZ. Ifj. Rásó Gyula meghívását a pénzügyi SZB következő ülésére. 17/1/2014 odmieta žiadosť O.z. HARMÓNIA na poskytnutie finančnej podpory. Elutasítja a HARMÓNIA PT kérvényét pénzbeli támogatás nyújtására. Za: 8 Zdržal sa: 1 Proti: 0 18/1/2014 berie na vedomie hlásenie kultúrnej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a kultúrális SZB jelentését. 19/1/2014 schvaľuje príspevok k stravovaniu podľa bodu 2/. zápisnice sociálnej komisie pri OZ Jóváhagyja az étkezési hozzájárulást a kérvényezőnek a szociális SZB jelentésének 2./ pontja alapján. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 20/1/2014 odmieta žiadosť o poskytnutie nenávratnej sociálnej výpomoci pre žiadateľa podľa bodu 3./ zápisnice sociálnej komisie pri OZ. Ak žiadateľ sa prihlási na príslušný úrad práce, obec môže poskytovať návratnú finančnú výpomoc. Elutasítja nem visszafizetendő támogatás odaítélését a kérvényező részére a szociális SZB jelentésének 3./ pontja alapján. Abban az esetben, ha a kérvényező bejelentkezik a munkahivatalba, akkor a község folyósíthat számára visszatérítendő támogatást kölcsön formájában. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 21/1/2014 odmieta žiadosť UNICEF na poskytnutie finančnej podpory. Elutasítja az UNICEF kérvényét pénzbeli támogatás nyújtására. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 22/1/2014 schvaľuje plán práce sociálnej komisie pri OZ na rok Jóváhagyja a szociális SZB munkatervét a 2014-es évre. 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 23/1/2014 berie na vedomie hlásenie sociálnej komisie pri OZ. Tudomásul veszi a szociális SZB jelentését.

10 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 10 z 10 1 poslanec nie je prítomný pri hlasovaní (G. Németh) 24/1/2014 dáva za úlohu zaoberať sa so žiadosťou pri schvaľovaní VZN o miestnych daniach a poplatkoch na budúci rok. A kérvénnyel a köv. időszakban fog foglalkozni, amikor is módosításra ill. jóváhagyásra fog kerülni a HÉR az ingatlanadóról és helyi illetékekről a köv. időszakra. 25/1/2014 schvaľuje opravu chodníka na Tôňskej ceste pred č. d. 315 do Jóváhagyja a járda megjavítását a Tőnyei út 315-ös h.sz. előtt május 31-ig. 26/1/2014 schvaľuje užívanie verejného priestranstva parc.č. 659/16 v rozsahu 220 m² pre Mariána Takács na trhovisku. Užívateľ môže umiestniť dočasne prístrešok z ľahkej oceľovej konštrukcie na ochranu skladovaného tovaru. Jóváhagyja a közterület használatot a 659/16 sz. parcellán 220 m² területen Takács Marián részére a piactéren, ahol ideiglenes hűsölőt fog kialakítani a raktározott termékek vedelmére. 27/1/2014 schvaľuje užívanie verejného priestranstva z časti parc.č. 659/16 označeného ako manipulačná plocha pred žumpou v rozsahu 24 m² pre Mariána Takács na trhovisku. Užívateľ môže umiestniť dočasný prenosný altánok na ochranu vystaveného tovaru. Jóváhagyja a közterület használatot a 659/16 sz. parcella egy részén, ami mint kezelési terület az emésztőgödör előtt van vezetve 24 m² területen Takács Marián részére a piactéren, ahol ideiglenes hűsölőt fog kialakítani a termékei védelmére. Za: 8 Zdržal sa: 1 Proti: 0 V Dolnom Štále/Alistálon 11. februára 2014/ feburár 11. Zapisovateľka/ Jegyzőkönyvvezető: Účtovníčka Obecného úradu/kh könyvelője: Renáta Józsaová Overovatelia/Hitelesítők:. Jozef Pintér.. Zoltán Sátor

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 13/213 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 9 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Németh

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2014 SP č. 2014/177 e.č.... Napísaná v priebehu mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 24. 06.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 4/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Zsemlye Dezső képviselő.

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 1/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő. Jelenlévő

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 6/2013 Strana 1 z 6 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Pintér

Részletesebben

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban

2. NoviSol k.f.t. képviselőjének tájékoztatója a fotovoltaikus berendezés létesítésével kapcsolatban Zápisnica OZ č. 5/2011 1/7 1. Megnyitó Jelen van 9 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 9 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 2/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/66-... Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 3.2.2015 v

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó

Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8. 1. Megnyitó Zápisnica OZ č. 3/2014 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Mgr. Csizmadia

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 16/2011 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 7 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Dr. Bálint Szilviát

Részletesebben

2. Határozatok teljesítése

2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 10/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő (1 képviselő igazoltan hiányzik) és megnyitja az ülést.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 8/2011 1/10 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 2/2013 Strana 1 z 9 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. 1 képviselő igazoltan hiányzik.

Részletesebben

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012

Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica Jegyzőkönyv 9/2012 Spis č. 2012/149, e. č. 1939 napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 28.8.2012 v

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T

T Á R G Y S O R O Z A T Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. november 11-én napján az önkormányzat tanácskozó termében megtartott ülésének: a./ Tárgysorozata b./ jegyzőkönyve c./ határozatai : 49-53

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester

Jegyzőkönyv. 1.Magántulajdonban álló ingatlan vétele Előadó: Oláh Krisztián polgármester Jegyzőkönyv Készült Cigánd Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. április 25-én 8 órai kezdettel megtartott üléséről. Az ülés helye: Jegyzői iroda Jelen vannak: Oláh Krisztián polgármester, Ablonczy

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. augusztus 28-án megtartott soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00)

JEGYZŐKÖNYV. Jelen vannak: Kettinger János polgármester (8:00) Kiss Sándorné alpolgármester (8:00) Vargáné Molnár Márta képviselő (8:00) Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szám: 12/2015. JEGYZŐKÖNYV Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. augusztus 31-én 8.00 órai kezdettel a Polgármesteri

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2003. május 29-én soros ülésén a Közösségi Ház tanácskozó termében megtartott Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Csányi László,

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án

Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án Határozat Gúta Város Képviselő-testületének 26. üléséről 2013.1.28-án 499/2013 sz. a Pd 116/12-6 számú, Gúta Város 3/2010 sz., a szeszesital közterületen történő árusításának és fogyasztásának korlátozásáról

Részletesebben

7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről

7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről 7. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának a 2015. június 25-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselő-testületének 2002. június 20-án megtartott üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg!

A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! A jegyzőkönyv eredeti példánya a Polgármesteri Hivatalban tekinthető meg! Balkány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 15-én megtartott ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve

Részletesebben

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről

29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről 29. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2014. április 10-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d. 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete N á d a s d 28-7/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. február 10-én (csütörtökön) 18 órakor a Széchenyi

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata

Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata Etyek Község 17/2008. (XI. 14.) rendelete 316/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 317/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 318/2008. (X. 29.) Képviselő-testületi határozata 319/2008.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Bogács Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. július 28-án megtartott nyilvános üléséről. Jelen voltak: Csendesné Farkas Edit polgármester, Csetneki László, Dr. Képes Ildikó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Bezi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Bezi, Szabadság u 59. 6-A/2009. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bezi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 23-án a bezi Községházban megtartott

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2001. március 29-én megtartott soros ülésén a Közösségi Ház nagytermében Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Bubori Károly, Oltványi

Részletesebben

Fertőd Város Képviselő-testülete

Fertőd Város Képviselő-testülete Fertőd Város Képviselő-testülete 9/2013. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2013. március 27. napján megtartott R E N D E S K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T I Ü L É S É R Ő L Készült: 3 példányban 1 Fertőd Város

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TERKA 2/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Egyek Nagyközség Polgármesteri Hivatalának hivatalos helységében 2013. február 27. napján a Pénzügyi Bizottság NYILVÁNOS ülésén. Jelen vannak: A csatolt jelenléti

Részletesebben

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről

a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Képviselő-testület 2013. május 16-án megtartott rendes testületi üléséről Tartalmazza: 91-114/2013. (V. 16.) számú határozatokat 5. számú rendelet J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

6. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2015. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről

6. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2015. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről 6. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2015. június 4-én megtartott soron kívüli üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselőtestület 8296 Monostorapáti Száma: 113-2/2010. J e g y z ő k ö n y v Készült: Monostorapáti község Önkormányzati Képviselőtestületének 2010. február 15- én /hétfőn/ 17.00 órai kezdettel

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) melléklete Napirendi pontok:

Részletesebben

á ú é é ő é ő á ő ő á á ú ű é é ö ő á ő ú ő ő á é Ü Ü á é á é á é á é á ö ö á é ő á ú ű é é á é é ő á ö ö á á é é ú é é ú á á ő é é é ö ö á á é ű ő á é ű ő ú ő á á é á ú é é á é ö á á ö Ü á á é é ú á á

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V KÉSZÜLT: Bihartorda Községi Önkormányzat képviselő-testületének 2009. november 12- án tartott közmeghallgatással egybekötött ülésén. AZ ÜLÉS HELYE: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V amely készült: Sződ Község Faluházában, 2013. február 06. napján 18.00 órakor megtartott Sződ Község Képviselő-testületének üléséről. Jelen vannak: A jelenléti ív szerint Napirendi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Sorszám:./2013. Ikt.szám:.../2013. JEGYZİKÖNYV Sáregres Község Önkormányzatának 2013. február 15-én, 14 30 órai kezdettel megtartott nyílt képviselı-testületi ülésérıl. Napirendi pontok: 1.) A polgármester

Részletesebben

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi

Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Fülesd Község Önkormányzat Képviselőtestületi Ülésének jegyzőkönyve (nyilvános) 11-6/2010. Fülesd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. augusztus 16-án megtartott nyilvános ülésének a) jegyzőkönyve,

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselő Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelői Bizottsági ülésének a) jegyzőkönyve b) határozata c) melléklete Napirendi pontok:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mezőkövesd Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 28-án megtartott üléséről. Helye: Polgármesteri Hivatal B épület emeleti nagytanácskozó terem Mezőkövesd, Mátyás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Papp Botond Eörs Vidáné Wéber Adrienn

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. dr. Papp Botond Eörs Vidáné Wéber Adrienn J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Makád község Képviselő-testületének 2010. november 29-i rendkívüli üléséről a Makád és Lórév Körjegyzőségi Hivatalban - Makádon Jelen vannak: Dosztály László Baski Mária

Részletesebben

Ü Ú Ú Á Á Ő É é ö é é é é é ü ö é é é é é é é é é é ö é ö ö ö é é é é é é ö é é é é ö é ű é é é ö é é é é éé ö é éö é é ö é é é é ö é ű é é é ö ö é é é é é ö é ö é é ö ö é ö é é é é é é ü é é ö é é é é

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők

Jegyzőkönyv. Távol voltak: Bereczki Lászlóné, Nyerges Tibor, Szalári István képviselők Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 3- án a Városháza tanácskozótermében megtartott rendkívüli testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. június 13-án tartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. június 13-án tartott rendkívüli üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 480-19/2013 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2013. június 13-án tartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v : Keménfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 19-én (szerdán) 15,00 órakor megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Keménfa önkormányzati épületének helyisége.

Részletesebben

Plán práce predškolského zariadenia. Évi terv

Plán práce predškolského zariadenia. Évi terv Základná škola s materskou školou s VJM Vlčany 1547 Alapiskola és Óvoda, Farkasd 1547 Plán práce predškolského zariadenia Évi terv Školský rok 2015 / 2016 Zostavila: Emese Kőrös, zástupkyňa ZŠ s MŠ s VJM,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2007. július 17-én a Városháza tanácskozótermében megtartott testületi üléséről Jelen vannak: Benedek Mihály, dr. Bárdos Balázs, Bereczki

Részletesebben

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez

TÁRGYMUTATÓ. Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez TÁRGYMUTATÓ Fegyvernek Önkormányzat Képviselőtestülete 2010. július 22-i ülésének jegyzőkönyvéhez 114/2010. (VII.22.) sz. önk.hat. Fejlesztési célú hitel igénybevétele a Sikeres Magyarországért Önkormányzati

Részletesebben

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa. 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 29-4/2011. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. április 27-én (szerdán) 09 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 22. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 9.) Határozatok: 128/2013. 131/2013. Kt. hat.

RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE. 22. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 9.) Határozatok: 128/2013. 131/2013. Kt. hat. Nyárlőrinc Község Képviselő-testületének RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSE 22. számú jegyzőkönyve (2013. SZEPTEMBER 9.) Határozatok: 128/2013. 131/2013. Kt. hat. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyárlőrinc Község Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Berekfürdő Községi Önkormányzat 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november hó 26. napján tartott testületi ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 27- án, 7:45 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február 05-én (szerda) du. 16 órai kezdettel.

Jegyzőkönyv. Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február 05-én (szerda) du. 16 órai kezdettel. 21 Jegyzőkönyv Készült: Mezőszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülésén 2014. február 05-én (szerda) du. 16 órai kezdettel. Az ülés helye: Mezőszemere Község önkormányzatának tanácskozó terme.

Részletesebben

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása

Dr. Herczeg Tibor jegyző. Lejárt határidejű határozatok végrehajtása ELŐTERJESZTÉS SZUHAKÁLLÓ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. FEBRUÁR 9-EI MUNKATERV SZERINTI NYÍLT ÜLÉSÉRE. IKT. SZ: 156-6/2015/Sz MELLÉKLETEK SZÁMA: 1 DB POLGÁRMESTERI JELENTÉS Előterjesztő:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről HAJDÚ-BIHAR MEGYE SÁRRÉTUDVARI NAGYKÖZSÉG J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. október 21-én megtartott rendkívüli nyilvános üléséről Tartalmazza a :

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Jakabszállás Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2008. február 14-én megtartott képviselőtestületi üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme. Jelen

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. március 3-án (kedd), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott r e n d k í v ü l i üléséről Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet Bárány

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. február 16-án megtartott nyilvános üléséről. 2 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zomba község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

4. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2015. március 12-én megtartott üléséről

4. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2015. március 12-én megtartott üléséről 4. számú jegyzőkönyv Somorja Városi Önkormányzatának 2015. március 12-én megtartott üléséről Jelenlevők: a csatolt jelenléti ív szerint. 1. Az ülés megnyitása A város polgármestere az önkormányzatokról

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/ 1/11 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 6/2015 Spis č. / Ikt. sz.2015/222-1209 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12.5.2015

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én

JEGYZ KÖNYV 2004.április 29-én Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2004.április 29-én megtartott üléséről Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 4/2011. számú jegyzőkönyv J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÚJRÓNAFŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 2011. március 3-án megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. március 3-án, a Körjegyzőség

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. augusztus 19-én de. 09.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Szabó Margit, Juhász Dávid, dr.

Részletesebben

Szepsi Város Önkormányzata

Szepsi Város Önkormányzata Szepsi Város Önkormányzata H a t á r o z a t Szepsi Város Képviselő-testületének, 2012. október 18-án megtartott 18. rendes üléséről Szepsi Város Képviselő-testülete rendes ülésén megvitatta: Szám: 18/MZ/2012

Részletesebben

Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án. 1/2014 sz. határozat az önkormányzati választások eredményéhez

Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án. 1/2014 sz. határozat az önkormányzati választások eredményéhez Határozat a Gútai Képviselő-testület első alakuló üléséről 2014. december 8-án 1/2014 sz. az önkormányzati választások eredményéhez 1. Ing. Mgr. Finta Zoltán, a városi választási bizottság elnöke által

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. január 30-án, 18.00 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyve 4/2014. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv-hitelesítő elfogadása 5/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. N a p i r e n d Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3346 Bélapátfalva, IV. Béla u. 1. Tel.: 36/ 554-300 Bélapátfalva Város Önkormányzat Képviselő-testület 2010. november 15-i ülésének J E G Y Z Ő K Ö N

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült 2006. március 9-én, 15 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében, Pilis Város Önkormányzata Gazdasági Bizottságának és Településfejlesztési, Építési, Mezıgazdasági és

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Vál Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010. október 28-i üléséről Jelen vannak: l./ Bechtold Tamás polgármester 2./ Ádám Zsuzsanna alpolgármester 3./ Artai Balázs képviselő 4./

Részletesebben