Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola"

Átírás

1 Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/ Tanítási nyelv Maďarský /magyar Vzdelávacia oblasť/ Műveltségi terület Matematika a práca s informáciami /Matematika és informatika Časová dotácia predmetu/ Órakeret 4 Štátny vzdelávací program/nemzeti 4 alaptanterv Školský vzdelávací program/ Helyi 0 tanterv 1.Charakteristika vyučovacieho predmetu/ a tantárgy jellemzése Učebný predmet matematika roč. ZŠ je zaloţená na realistickom prístupe k získavaniu nových vedomostí a na vyuţívaní manuálnych a intelektových činností ţiakov. Na rovnakom princípe sa pristupuje k aplikácii nových matematických vedomostí v reálnych situáciách. Takýmto spôsobom získané základné matematické vedomosti umoţňujú získať matematickú gramotnosť novej kvality, ktorá by sa mala prelínať celým základným matematickým vzdelaním a vytvárať predpoklady pre ďalšie úspešné štúdium matematiky a pre celoţivotné vzdelávanie. Az 1-4 -es matamatika a diákok realista hozzáálására és az új ismeretek reális megszerzésére épul, valamint a diákok szellemi és manuális tevékenységének a kihasználására. Az így kapott alapveto matematikai készségek lehetové teszik a matematika tudás újabb minôségének megszerzését, amely megteremtené az elofeltételeit a matematika továbbtanulásának és az élethosszig tartó tanulásnak. 2.Ciele vyučovacieho predmetu/a tantárgy céljai Cieľom učebného predmetu matematika v 1. ročníku ZŠ, je naučiť ţiakov pracovať v obore prirodzených čísel do 20, rozšírenom o nulu. Ţiaci čítajú a píšu čísla, správne ich priraďujú k zodpovedajúcemu počtu predmetov a tvoria skupiny s daným počtom predmetov. Osvoja si prácu s číselným radom usporiadaným vzostupne a zostuupne. Pouţívajú pojmy je pred a je za, je hneď pred, je hneď za. Vyučovanie matematiky v 1. ročníku má smerovať spolu s ostatnými učebnými predmetmi k primeranému rozvíjaniu schopností ţiakov pouţívať preostriedky IKT (kalkulátory, počítače) k vyhľadávaniu, spracovaniu a uloţeniu informácií. A cél, hogy a dákok magtanuljnak dolgozni a temészetes számokkal 20 - ig a nulla kihasználásával.a tanulók olvassák, írják a számokat, hozzárendelik tárgyakhoz, és bizomyos számú csoportokat alkotnak ezekbol. Elsajátítják a számsorokat használni novekvo és csokkeno sorrendben. Használják az előtte és utána kifajezéseket. Az elsős matematika tanítása arra a tobbi tantárgy mellet arra irányul, hogy a kulonbozo tanulási eszkozok használatának készségét fejlesszea az információ keresésénél, feldolgozásánál és elmentésénél (pl számológép, számítógép) V rámci geometrického učiva sa ţiaci oboznamujú so základnými geometrickými útvarmi: trojuholníkom, štvorcom, kruhom, obdĺţnikom, kockou, guľou a valcom. Rozoznávajú priamu a krivú čiaru, učia sa kresliť krivé a rysovať priame čiary.a geometriában a hallgatók megismerkednek az alapvető geometriai alakzatokkal: háromszög, négyzet, kör, téglalap, kocka, gömb és a henger. Felismerik az egyenes és ferde vonalat, megtanulják rajzolni a ferde és egyenes vonalakat..

2 3.Výchovné a vzdelávacie stratégie/ Obsahový a výkonový štandard Tartalmi és teljesítménybeli követelmények I. Prirodzené čísla 1 až 20 Pojem číslo: počet predmetov zistíme počítaním po jednom, napríklad prekladaním predmetov. A "szám" szó értelme:a tárgyak számát egyenkénti számolással aállapítjuk meg, pl átrakássukkal. Chápanie čísla ako operátora: túto predstavu budujeme zdokonaľovaním počtárskych zručností, napríklad v úlohách na reťazové počítanie alebo v hre Myslím si číslo. A számok megértése: ezt az ötlet a számolási készségek javításával építjük, pl gondolj egz számot játékkal. Dramatizáciu moţno vhodne pouţiť pri osvojovaní si pojmov pred, za, hneď pred, hneď za,medzi. Dramatizálás megfelelően alkalmazható a következő fogalmak megszerzéséhez: előtte, utána, közvetlenül előtte, közvetlenül utána, között. Pri porovnávaní stĺpcovými diagramami sa obe čísla znázorňujú stĺpcami uloţenými vedľa seba, pričom navzájom si zodpovedajúce štvorce (obdĺţniky) tvoria dvojice. Tomuto porovnávaniu môţe predchádzať hra s kockami. Na dvoch dvadsiatkových počítadlách moţno porovnať čísla väčšie ako 10. Pri znázorňovaní čísla na číselnom páse vyfarbíme 3 políčka jednou a 5 políčok druhou farbou. Ha összehasonlítjuk az oszlopdigramokat a két szám oszlopok formájában jelenik meg egymás mellet, ahol az egymásnak megfelelo négyzetek (téglalapok) párokat alkotjákalkotnak. II. Sčítanie a odčítanie Súčet dvoch čísel počítaním po jednom sa zistí tak, ţe sa pomocou vhodných premetov vymodelujú obidva sčítance, predmety deti zhrnú na jednu kôpku a spočítajú ich. Két szám összegét egyenkét számolva úgy kapjuk meg, hogy megfelelő tárgyak segítségével mintázzuk mingét számot, a gyerekek tárgyakat összezedik egy halomra és megszámolják őket. Hry s jednou hracou kockou - učiteľ alebo ţiak zadá po hode kockou jednu úlohu (napr. Povedz číslo, ktoré treba pripočítať k číslu na kocke, aby sme dostali číslo 10. Ďalej hádţe kockou ţiak, ktorý odpovedal správne. Játékok kockával - tanár vagy a diákad egy felaatot a dobás után (pl.: Mond meg a számot, amit hozzá kell számolni a kockán dotthoz,hogy a 10-es számot kapjuk, aki helyesen válaszol az dobja a kovetkezot. III. Geometria Pozorovacie schopnosti detí sa rozvíjajú pri manipulácii s geometrickými tvarmi (kreslenie, vystrihovanie, modelovanie, premiestňovnie) a zároveň sa spersňuje geometrická terminológia. A gyermekek megfigyelési készsége a geometriai formákkal való foglalozásokkal fejlodnek,pl (rajz, vágás, modellezés, áthelyezés),és pontosítja a geometriai fogalmakat is. Geometrické útvary moţno vystrihovať z kartónov a pouţívať ako rovinné skladačky - rozovíja sa tvorivosť a fantázia ţiakov. A geometriai alakzatokat ki lehet vágni kartonból és sík kirakók ként használni - fejleszti a tanulók kreativitását és a fantáziáját. Ďalšou formou rozvíjania kritického myslenia a schopnosti riešiť problémy je riešenie zloţitých úloh napríklad pomocou grafov. IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie Netradičnými úlohami precvičujeme učivo a rozvíjame logické a funkčné myslenie, napríklad matematický strojček, algebrogram, hra ZOO. Prirodzené čísla 1 až 20 - číslo, kvantitatívna stránka čísla, čítať a písať čísla 0-20, určiť počet predmetov, vecí (prvkov) v obore 0-20, k danému číslu z oboru 0-20 priradiť príslušný počet predmetov, vecí (prvkov) porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi >, <, =, orientovať sa v rade čísel 0 až 20, určiť poradie prvý, druhý,... posledný. II. Sčítanie a odčítanie - utvoriť k adekvátnej situácii aspoň jeden príklad sčítania a odčítania, spamäti vedieť všetky základné spoje sčítania a odčítania v obore do 10, rozkladať sčítance na šúčet dvoch čísel, vyriešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie, oživiť slovné úlohy kresbou a modelovaním, riešiť rozsiahlejšie úlohy v tíme, aj so zberom

3 vhodných údajov z reality. III. Geometria - spoznať niektoré priestorové a rovinné geometrické tvary a triediť ich na základe ich vlastností, vedieť vybudovať z kociek teleso na základe modelu, určovať polohy, smery, zmeny smerov, kresliť otvorené a uzavreté krivé čiary, rysovať priame čiary, triediť čiary. IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie - získavať skúsenosti s pravdivosťou a nepravdivosťou obrázkových situácií a slovne vyslovenými, napr. matematickými výrokmi, tvoriť stúpajúce (klesajúce) postupnosti predmetov, čísel a zistiť pravidelnosti v týchto postupnostiach, zbierať a usporiadať údaje z domova a z blízkeho okolia za účelom riešenia úloh. Odporúčané rozširujúce učivo: Riešenie hravých a zaujímavých úloh. Tvorba úloh z údajov získaných žiakmi. Neznáma (aj v podobe prázdneho miesta pre určité číslo), rovnice, nerovnice, ako otvorené vety. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Číselná os. I.Természetes számok 1-20, számok mennyiségi oldala, írn és olvasni 0-20, meghatározni a tárgyak számát 1-20 kozott, az adott számhoz (0-20 kozott) hozzárendelni bizonyos számú tárgyakat,dolgokat, osszehasonlítani két számot és az eredményt beírni a " >, <, =, " jelekkel, tájékozódni a számok kozott (0-20), meghatározni a sorrendet( elsô, második,... utolsó), II. Osszeadás, kivonás - egy -egy példa, fejben számolni 10-ig, az osszeadás felbonása két szám osszegére, szóbeli osszeadások és kivonások megoldása, modelezési feladatok kihasználása, csoprtfogllkozás stb. III. Geometria -megismerni néhány térbeli és síkbeli geometriai formát és ezek tulajdonságaik szerinti rendezése, tárgyak építése kockákbó modell alapján, helyek, irányok meghatározása, az irányok változását, nyitott és zárt görbe vonalak rajzolása,egyenes vonalak rajzolása. IV. Alkalmazási problémák valamint a specifikus fejlodo matematikai kondolkodást fejlesztô faladatok megoldása. tapasztalatot szerezni az igaz és hamis kép kozott, és a matematikai állítások kozott, tárgyak és számok növekvő (csökkenő) sorrendbeállítása, megtalálni a szabályszerűségét, összegyűjteni és rendszerezni az adatokat a hazai környezetbol a problémák megoldására. Ajánlott tananyag:játékos és érdekes feladatok megoldása. Feladtok létrehozása diákok által megszerzett adatokból. Ismeretlen(ures thely formájában az adott szám részére), egyenletek, egyenlotlenségek, mint nyitott mondatok. Közvetetten megfogalmazott feladatok megoldása, számtengely. I. Prirodzené čísla 1 aţ 20 - číslo, kvantitatívna stránka čísla, čítať a písať čísla 0-20, určiť počet predmetov, vecí (prvkov) v obore 0-20, k danému číslu z oboru 0-20 priradiť príslušný počet predmetov, vecí (prvkov) porovnať dve čísla a výsledok porovnania zapísať znakmi >, <, =, orientovať sa v rade čísel 0 aţ 20, určiť poradie prvý, druhý,... posledný. II. Sčítanie a odčítanie - utvoriť k adekvátnej situácii aspoň jeden príklad sčítania a odčítania, spamäti vedieť všetky základné spoje sčítania a odčítania v obore do 10, rozkladať sčítance na šúčet dvoch čísel, vyriešiť slovné úlohy na sčítanie a odčítanie, oţiviť slovné úlohy kresbou a modelovaním, riešiť rozsiahlejšie úlohy v tíme, aj so zberom vhodných údajov z reality. III. Geometria - spoznať niektoré priestorové a rovinné geometrické tvary a triediť ich na základe ich vlastností, vedieť vybudovať z kociek teleso na základe modelu, určovať polohy, smery, zmeny smerov, kresliť otvorené a uzavreté krivé čiary, rysovať priame čiary, triediť čiary. IV. Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúce špecifické matematické myslenie - získavať skúsenosti s pravdivosťou a nepravdivosťou obrázkových situácií a slovne vyslovenými, napr. matematickými výrokmi, tvoriť stúpajúce (klesajúce) postupnosti predmetov, čísel a zistiť pravidelnosti v týchto postupnostiach, zbierať a usporiadať údaje z domova a z blízkeho okolia za účelom riešenia úloh. Odporúčané rozširujúce učivo: Riešenie hravých a zaujímavých úloh. Tvorba úloh z údajov získaných ţiakmi. Neznáma (aj v podobe prázdneho miesta pre určité číslo), rovnice, nerovnice, ako otvorené vety. Riešenie nepriamo sformulovaných úloh. Číselná os. I.Természetes számok 1-20, számok mennyiségi oldala, írn és olvasni 0-20, meghatározni a tárgyak számát 1-20 kozott, az adott

4 számhoz (0-20 kozott) hozzárendelni bizonyos számú tárgyakat,dolgokat, osszehasonlítani két számot és az eredményt beírni a " >, <, =, " jelekkel, tájékozódni a számok kozott (0-20), meghatározni a sorrendet( elsô, második,... utolsó), II. Osszeadás, kivonás - egy -egy példa, fejben számolni 10-ig, az osszeadás felbonása két szám osszegére, szóbeli osszeadások és kivonások megoldása, modelezési feladatok kihasználása, csoprtfogllkozás stb. III. Geometria -megismerni néhány térbeli és síkbeli geometriai formát és ezek tulajdonságaik szerinti rendezése, tárgyak építése kockákbó modell alapján, helyek, irányok meghatározása, az irányok változását, nyitott és zárt görbe vonalak rajzolása,egyenes vonalak rajzolása. IV. Alkalmazási problémák valamint a specifikus fejlodo matematikai kondolkodást fejlesztô faladatok megoldása. tapasztalatot szerezni az igaz és hamis kép kozott, és a matematikai állítások kozott, tárgyak és számok növekvő (csökkenő) sorrendbeállítása, megtalálni a szabályszerűségét, összegyűjteni és rendszerezni az adatokat a hazai környezetbol a problémák megoldására. Ajánlott tananyag:játékos és érdekes feladatok megoldása. Feladtok létrehozása diákok által megszerzett adatokból. Ismeretlen(ures thely formájában az adott szám részére), egyenletek, egyenlotlenségek, mint nyitott mondatok. Közvetetten megfogalmazott feladatok megoldása, számtengely. 4. Stratégie vyučovania /metódy a formy/oktatási stratégiák, módszerek és formák Ústne, písomná práca, cvičenie v skupine Szóbeli, írásbeli munka, gyakorlatok csoportokban Hlavným a najdôleţitejším činiteľom pri dosahovaní učebných cieľov vyučovania matematiky je učiteľ, ktorý aktivizuje ţiakov vo všetkých fázach vyučovania. Dbá o to, aby ţiaci porozumeli učivu, o čom sa presviedča častým kladením otázok, pričom ţiada od ţiakov aj zdôvodnenie svojich odpovedí. To je záruka, ţe vedomosti ţiakov nebudú formálne. Vzdelávací proces má byť vedený tak, aby ţiaci boli samostatní a tvoriví nielen pri získavaní nových vedomostí, ale aby získané vedomosti dokázali vhodne prezentovať, aby vedeli svoje tvrdenia z oblasti matematiky ale aj z beţného ţivota zdôvodňovať a obhájiť. Podmienkou úspešného učenia sa ţiakov je získanie ţiakov pre učebnú činnosť a to nenásilnou, prirodzenou motiváciou. Hlavným motívom učenia je radosť z osvojeného poznatku, z vyriešeného problému, z objaveného postupu riešenia. Metódy, ktoré sa blíţia objaviteľskému postupu a rozvíjajú samostatnosť, aktivitu a tvorivosť ţiakov, sú uţ od najniţších ročníkov nielen prostriedkom, ale aj obsahom vzdelávania. Vo vyučovaní sa tieto metódy najúčinnejšie uplatňujú pri samostatnej práci ţiakov s učebnicou, s pracovným zošitom a s učebnými pomôckami. Postupne od 1. ročníka sa majú zvyšovať nároky na rozsah, kvalitu a samostatnosť práce v školských zošitoch tak, aby sa ťaţisko práce postupne presúvalo z pracovných zošitov na prácu s učebnicou a škol

5 A fő motívum az ismeretszerzés, ol.ským zošitom. 5. Učebné zdroje/ Irodalom Matematika pre 1. ročník - Pracovný zošit Autor: PaedDr. Brigita Lehoťanová 6. Hodnotenie a klasifikácia - Értékelés Hodnotí sa na základe Metodických pokynov č. 22/2011 na hodnotenie ţiakov základnej školy. Hodnotenie ţiakov prvého ročníka v priebeţnom aj celkovom hodnotení je slovné. Az elsős tanulók köztes és átfogó értékelése szóbeli.

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános iskola Matematika Évfolyam: 1 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Halmazok összehasonlítása

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA!

Gyõrffy Magdolna. Tanmenetjavaslat. A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Gyõrffy Magdolna Tanmenetjavaslat A matematika csodái 4. osztályos tankönyvcsaládhoz A KERETTANTERV SZERINT ÁTDOLGOZVA! Dinasztia Tankönyvkiadó Kft., 2004 1 ÍRTA: GYÕRFFY MAGDOLNA TIPOGRÁFIA: KNAUSZ VALÉRIA

Részletesebben

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM

MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM MATEMATIKA 1-12. ÉVFOLYAM SZERZŐK: Veppert Károlyné, Ádám Imréné, Heibl Sándorné, Rimainé Sz. Julianna, Kelemen Ildikó, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Grószné Havasi Rózsa 1 1-2. ÉVFOLYAM Gondolkodási, megismerési

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok

HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok HELYI TANTERV MATEMATIKA (emelt szintű csoportoknak) Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8.

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03. Matematika az általános iskolák 5 8. EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 2. sz. melléklet 2.2.03 Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK

MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK MATEMATIKA 5 8. ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013.

MATEMATIKA. Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Helyi tanterv 1-4. évfolyam 2013. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika. 5. 8. évfolyam

Matematika. 5. 8. évfolyam Matematika 5. 8. évfolyam 5. 6. évfolyam Éves órakeret: 148 Heti óraszám: 4 Témakörök Óraszámok Gondolkodási és megismerési módszerek folyamatos Számtan, algebra 65 Összefüggések, függvények, sorozatok

Részletesebben

MATEMATIKA A és B variáció

MATEMATIKA A és B variáció MATEMATIKA A és B variáció A Híd 2. programban olyan fiatalok vesznek részt, akik legalább elégséges érdemjegyet kaptak matematikából a hatodik évfolyam végén. Ezzel együtt az adatok azt mutatják, hogy

Részletesebben

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra

NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra NIKerettanterv MATEMATIKA 1. évfolyan Éves óraszám: 180 óra, heti 5 óra A matematikatanítás célja, hogy lehetővé tegye a tanulók számára a környező világ térformáinak, mennyiségi viszonyainak, összefüggéseinek

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják Helyi tanterv matematika általános iskola 5-8. évf. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények

MATEMATIKA. 9 10. évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények MATEMATIKA 9 10. évfolyam 1066 MATEMATIKA 9 10. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata, hogy megalapozza a tanulók korszerű, alkalmazásra képes matematikai műveltségét,

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 5-8. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 5-8. évfolyam 2013. Matematika az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről

Részletesebben

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam

Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam Matematika helyi tanterv - bevezetés Matematika helyi tanterv,5 8. évfolyam A kerettanterv B változatának évfolyamonkénti bontása Bevezető Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson

Részletesebben

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam

MATEMATIKA. 5 8. évfolyam MATEMATIKA 5 8. évfolyam Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és térbeli viszonyaival, megalapozni

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1

Matematika. Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 1 Matematika Alapelvek, célok: Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről.

Részletesebben

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam

MATEMATIKA TAGOZAT 5-8. BEVEZETŐ. 5. évfolyam BEVEZETŐ Ez a helyi tanterv a kerettanterv Emelet matematika A változata alapján készült. Az emelt oktatás során olyan tanulóknak kívánunk magasabb szintű ismerteket nyújtani, akik matematikából átlag

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok

Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Matematika helyi tanterv 5 8. évfolyam számára Alapelvek, célok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési,

Részletesebben

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5

5. évfolyam. Gondolkodási módszerek. Számelmélet, algebra 65. Függvények, analízis 12. Geometria 47. Statisztika, valószínűség 5 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013

TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 TANMENETJAVASLAT AZ ÚJ KERETTANTERVHEZ MATEMATIKA 1. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTÉK: KURUCZNÉ BORBÉLY MÁRTA ÉS VARGA LÍVIA TANKÖNYVSZERZŐK 2013 1 Kedves Kollégák! Tanmenet javaslatunkkal segítséget kívánunk nyújtani

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Matematika tanmenet 2. osztály részére

Matematika tanmenet 2. osztály részére 2. osztály részére 2014-2015. Izsáki Táncsics Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Készítette: Molnárné Tóth Ibolya Témakörök 1. Témakör: Év eleji ismétlés /1-24. óra/..3-5. oldal 2. Témakör:

Részletesebben

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013.

Matematika. 1-4. évfolyam. tantárgy 2013. Matematika tantárgy 1-4. évfolyam 2013. Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási,

Részletesebben

MATEMATIKA 1-2.osztály

MATEMATIKA 1-2.osztály MATEMATIKA 1-2.osztály A matematikatanítás feladata a matematika különböző arculatainak bemutatása. A tanulók matematikai gondolkodásának fejlesztése során alapvető cél, hogy mind inkább ki tudják választani

Részletesebben

Pedagógiai program. IX. kötet

Pedagógiai program. IX. kötet 1 Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai program IX. kötet Értelmi fogyatékos tanulók 9-10. évfolyam

Részletesebben

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE

Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE Scherlein Márta Dr. Hajdu Sándor Köves Gabriella Novák Lászlóné MATEMATIKA 1. A FELMÉRŐ FELADATSOROK ÉRTÉKELÉSE A felmérő feladatsorok értékelése A felmérő feladatsorokat úgy állítottuk össze, hogy azok

Részletesebben

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára

EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3. Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1.2.3 Matematika az általános iskolák 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos

képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják matematikai tudásukat, és felismerjék, hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő

TANMENET javaslat. a szorobánnal számoló. osztály számára. Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő 2 TANMENET javaslat a szorobánnal számoló 2. osztály számára Szerkesztette: Dr. Vajda József - Összeállította az Első Szorobán Alapítvány megbízásából: Vajdáné Bárdi Magdolna tanítónő Makó, 2001. 2010.

Részletesebben

Pedagógiai program. VII. kötet

Pedagógiai program. VII. kötet Fıvárosi Önkormányzat Benedek Elek Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógia és Módszertani Intézmény Egységes szerkezetbe foglalt módosított Pedagógiai program VII. kötet

Részletesebben

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük.

Informatika. Célok és feladatok. Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Informatika Helyi tantervünket az OM által kiadott átdolgozott kerettanterv alapján készítettük. Célok és feladatok Napjainkban még a felnőtteknek sem könnyű eligazodni az információk özönében, és megfelelően

Részletesebben

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára

Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Matematika tanmenet (A) az HHT-Arany János Tehetségfejleszt Program el készít -gazdagító évfolyama számára Ez a tanmenet az OM által jóváhagyott tanterv alapján készült. A tanterv az Országos Közoktatási

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 MATEMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. A KÖZBESZERZÉSRŐL O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály

Matematika. 1 4. évfolyam. Vass Lajos Általános Iskola Helyi tanterv Matematika 1 4. osztály Matematika 1 4. évfolyam Célok és feladatok Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról, mint tudásrendszerről, és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola. Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM. KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola Informatika HELYI TANTERV 6-8. ÉVFOLYAM KÉSZÍTETTE: Oroszné Farkas Judit Dudásné Simon Edit MISKOLC 2015 Összesített óraterv A, Évfolyam 6. 7. 8. Heti 1 1 1 óraszám

Részletesebben

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban

hogy a megismert fogalmakat és tételeket változatos területeken használhatjuk Az adatok, táblázatok, grafikonok értelmezésének megismerése nagyban MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok

MATEMATIKA TANTERV Bevezetés Összesen: 432 óra Célok és feladatok MATEMATIKA TANTERV Bevezetés A matematika tanítását minden szakmacsoportban és minden évfolyamon egységesen heti három órában tervezzük Az elsı évfolyamon mindhárom órát osztálybontásban tartjuk, segítve

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 1. sz. melléklet 1-4./1.2.3. alapján 1-4. évfolyam 2 MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja,

Részletesebben

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából

A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei fizikából és matematikából A továbbhaladás feltételei a 9. szakközépiskolai osztályban fizikából 2 Minimum követelmények 2 A továbbhaladás feltételei a 10. szakközépiskolai osztályban

Részletesebben

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése.

különösen a média közleményeiben való reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson amatematikáról, mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY

Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY Gyarmati Dezső Sport Általános Iskola MATEMATIKA HELYI TANTERV 1-4. OSZTÁLY KÉSZÍTETTE: Bartháné Jáger Ottília, Holndonnerné Zátonyi Katalin, Krivánné Czirba Zsuzsanna, Migléczi Lászlóné MISKOLC 2015 Összesített

Részletesebben

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra)

I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek, a halmazelmélet elemei, a logika elemei. 1. Számfogalom, műveletek (4 óra) MATEMATIKA NYEK-humán tanterv Matematika előkészítő év Óraszám: 36 óra Tanítási ciklus 1 óra / 1 hét Részletes felsorolás A tananyag felosztása: I. Gondolkodási módszerek: (6 óra) 1. Gondolkodási módszerek,

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Tanmenetjavaslat 5. osztály

Tanmenetjavaslat 5. osztály Tanmenetjavaslat 5. osztály 1. A természetes számok A tanmenetjavaslatokban dőlt betűvel szedtük a tananyag legjellemzőbb részét (amelyet a naplóba írunk). Kisebb betűvel jelezzük a folyamatos ismétléssel

Részletesebben

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam

SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam SAKK-LOGIKA 1 4. évfolyam A Sakk-logika oktatási program célja, hogy tanulási-tanítási tervet kínáljon az általános iskola alsó tagozatán tanító pedagógusok számára. A tanterv tantárgyi határokon is átívelő

Részletesebben

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3.

F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 3. F Ü G G E L É K E K 1. K Ö R N Y E Z E TI N E V E L É SI PR O G R A M O SZ TÁ L Y K IR Á N D U L Á SO K TE R V E 2. A TA N U L Ó K É R TÉ K E L É SÉ N E K K R ITÉ R IU M R E N D SZ E R E 3. Ó R A TE R

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4

Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit. Tanítói kézikönyv. tanmenetjavaslattal. Sokszínû matematika. 4 Árvainé Libor Ildikó Murátiné Szél Edit Tanítói kézikönyv tanmenetjavaslattal Sokszínû matematika. 4 Mozaik Kiadó - Szeged, 2007 Készítette: ÁRVAINÉ LIBOR ILDIKÓ szakvezetõ tanító MURÁTINÉ SZÉL EDIT szakvezetõ

Részletesebben

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz.

Az informatika tantárgy fejlesztési feladatait a Nemzeti alaptanterv hat részterületen írja elő, melyek szervesen kapcsolódnak egymáshoz. Informatika Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz, hogy a tanuló az információs társadalom aktív tagjává válhasson. Az informatikai eszközök használata olyan eszköztudást

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Matematika Készítette: a gimnázium reál szakmai munkaközössége 2015. Tartalom Emelt szintű matematika képzés... 3 Matematika alapóraszámú képzés... 47 Matematika

Részletesebben

Matematika. 5-8. évfolyam

Matematika. 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam Matematika 5-8. évfolyam 1. Célok és feladatok A matematikatanítás célja és ennek kapcsán feladata: megismertetni a tanulókat az őket körülvevő konkrét környezet mennyiségi és

Részletesebben

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015

Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Tanmenetjavaslat Matematika 3. évfolyam Készítette: Csekné Szabó Katalin, 2015 Hónap Szept. 1. Év eleji ismétlés 2. Számok 100-as számkörben Szervezési feladatok - ismerkedés a kel, füzetvezetéssel és

Részletesebben

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2014/15 Informatika helyi tanterv Tildy Zoltán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Szeghalom 2014/15 INFORMATIKA Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei hozzájárulnak ahhoz,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Matematika Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli Követelmények, témakörök: Gondolkodási

Részletesebben

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam

HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam HELYI TANTERV MATEMATIKA tanításához Szakközépiskola 9-12. évfolyam Készült az EMMI kerettanterv 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros,

Részletesebben

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L

Baumit Sanova könnyű vakolat (Baumit SanovaPutz L) Baumit Sanova omietka L 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

Matematika tanmenet/4. osztály

Matematika tanmenet/4. osztály Comenius Angol-Magyar Két Tanítási Nyelvű Iskola 2015/2016. tanév Matematika tanmenet/4. osztály Tanító: Fürné Kiss Zsuzsanna és Varga Mariann Tankönyv: C. Neményi Eszter Wéber Anikó: Matematika 4. (Nemzeti

Részletesebben

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz

Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz MATEMATIKA 6. Tanmenetjavaslat a 6. osztályos matematika kísérleti tankönyvhöz Témák 1. Játékos feladatok Egyszerű, matematikailag is értelmezhető hétköznapi szituációk megfogalmazása szóban és írásban.

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 5/2012 Strana 1 z 8 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Megérkezett Ollé Tibor képviselő.

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II.

KÖVETELMÉNYEK 2015/2016. 2. félév. Informatika II. 2015/2016. 2. félév Tantárgy neve Informatika II. Tantárgy kódja TAB1110 Meghirdetés féléve 4. Kreditpont 1 Heti kontakt óraszám (gyak.) 0 + 1 Előfeltétel (tantárgyi kód) TAB1109 Tantárgyfelelős neve és

Részletesebben

6. évfolyam MATEMATIKA

6. évfolyam MATEMATIKA 28 6. évfolyam MATEMATIKA Országos kompetenciamérés 28 Feladatok és jellemzőik matematika 6. évfolyam Oktatási Hivatal Budapest, 29 6. ÉVFOLYAM A kompetenciamérésekről 28 májusában immár hatodik alkalommal

Részletesebben

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez

Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV. Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária TANÍTÓI KÉZIKÖNYV a Színes matematika tankönyvsorozat 2. osztályos elemeihez Béres Mária, Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 2009 Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. www.ntk.hu Vevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon:

Részletesebben

I. Tanulói jogviszonyban álló vizsgázók:

I. Tanulói jogviszonyban álló vizsgázók: A vizsgabizottság neve: 12.B A vizsgabizottság jegyzıje: Szabó István befejezık utasítottak kényszerülık K 24 24 23 1 0 9 10 4 0 1 E 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 matematika K 25 25 25 0 0 2 6 7 10 0 K 24 24 24

Részletesebben

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam

Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1 4. évfolyam 3. melléklet a /2014. ( ) EMMI rendelethez 1. A kerettantervi rendelet 1. melléklet Kerettanterv az általános iskola 1-4. évfolyamára cím Alapfokú nevelés-oktatás szakasza, alsó tagozat, 1-4. évfolyam

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013

Sokszínû matematika. Második osztály. Tizenegyedik, javított kiadás. Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Árvainé Libor Ildikó Lángné Juhász Szilvia Szabados Anikó Sokszínû matematika Második osztály 2 Tizenegyedik, javított kiadás Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Ïß1 Keresd a párját! Kösd össze! Számok 100-ig kilencvennégy

Részletesebben

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják

értelmezéséhez, leírásához és kezeléséhez. Ezért a tanulóknak rendelkezniük kell azzal a képességgel és készséggel, hogy alkalmazni tudják A Baktay Ervin Gimnázium alap matematika tanterve a 6 évfolyamos gimnáziumi osztályok számára 7. 8. 9. 10. 11. 12. heti óraszám 3 cs. 3 cs. 3 cs. 4 4 4 éves óraszám 108 108 108 144 144 120 (cs.: csoportbontásban)

Részletesebben

Az óvodai nevelő oktató folyamatra vonatkozó kötelező dokumentumok és azok szerkezete

Az óvodai nevelő oktató folyamatra vonatkozó kötelező dokumentumok és azok szerkezete Az óvodai nevelő oktató folyamatra vonatkozó kötelező dokumentumok és azok szerkezete KURRIKULUM: A curriculum szó latin eredetű, jelentése: futás, versenyfutás, körforgás, versenypálya, szállítókocsi,

Részletesebben

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak

reális tájékozódást. Mindehhez elengedhetetlen egyszerű matematikai szövegek értelmezése, elemzése. A tanulóktól megkívánjuk a szaknyelv életkornak MATEMATIKA Az iskolai matematikatanítás célja, hogy hiteles képet nyújtson a matematikáról mint tudásrendszerről és mint sajátos emberi megismerési, gondolkodási, szellemi tevékenységről. A matematika

Részletesebben

Anyák napja. alkalmából szeretettel köszöntünk minden édesanyát és nagymamát! Pro Christ

Anyák napja. alkalmából szeretettel köszöntünk minden édesanyát és nagymamát! Pro Christ 4. évf. 17. szám, 2009 április 4. ročník 17. vydanie, 2009 apríl Pro Christ Tanító nap Ferencváros, az FTC múzeum előtt a városunkat képviselő csapat tagjai A Szabadidő központot látogató diákok előadása

Részletesebben

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra

Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra Tanmenet Matematika 8. osztály HETI ÓRASZÁM: 3,5 óra ( 4-3) ÉVES ÓRASZÁM: 126 óra A Kiadó javaslata alapján összeállította: Látta:...... Harmath Lajos munkaközösség vezető tanár Jóváhagyta:... igazgató

Részletesebben

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI

A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI A HÁZIREND MELLÉKLETE AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEI TANTÁRGYAK ALSÓ TAGOZAT Magyar nyelv és irodalom Matematika Környezetismeret Ének zene Rajz és vizuális kultúra Technika és életvitel Testnevelés

Részletesebben

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV

Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV Miskolci Éltes Mátyás Óvoda, Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény HELYI TANTERV az enyhén értelmi fogyatékos tanulók számára 1-4. évfolyam TARTALOM A MISKOLCI ÉLTES MÁTYÁS

Részletesebben

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska Szlovákia gazdaságának fejlődése Vývoj hospodárstva Slovenska A Habsburg-monarchia részeként - ásványkincsek 1914-es állapot A Habsburg Monarchia katonai térképészetének remeke a 2. katonai felmérés 1881-1918-as

Részletesebben

2006/10. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika in for má cie a ob jed náv ky na tel. čís le 7510 950 a 0908/389 990

2006/10. GAMEX Štúrovo. kompletná tieniaca technika in for má cie a ob jed náv ky na tel. čís le 7510 950 a 0908/389 990 Štúrovo a oko lie Regionálny mesačník, XVII. roč ník www.sturovo.sk 2006/10 Bilancia Od po ve dá: Ján Ora vec, pri má tor mes ta Na kon ci vo leb né ho cyk lu čo po va žu je te za svoj naj väč ší osob

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek

Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés, a füzet vezetése EM Magyarázat Tankönyv, füzetek Idő 09. 01. 1. 09. 02. 2. 09. 03. 3. 09. 04. 4. 09. 08. 5. 09. 09. 6. 09.10. 7. 09.11. 8. Tananyag Fejlesztési képességek, Munkaformák Módszerek Eszközök készségek, célok Szervezési feladatok Rendezés,

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Matematika. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Matematika készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.3.2.2. alapján 9-12. évfolyam 2 Az iskolai matematikatanítás célja, hogy

Részletesebben