Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov"

Átírás

1 Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre Charakteristika záujmového krúžku: rodičov a starých rodičov Komunikatívny cieľ na 1. stupni ZŠ vychádza z praktickej potreby pouţívať slovenský jazyk ako nástroj dorozumievania sa, t.j. ţiaci majú rozumieť (počúvanie s porozumením), hovoriť (usmerňovaný rozhovor), čítať a písať v slovenskom jazyku. Úlohou počúvania s porozumením je porozumenie pokynov, povelov, komunikatívnych výrazov, krátkych textov a dialógov. Úlohou rozvíjania reči je nadobúdanie zručnosti v tvorbe krátkych rozhovorov a jednotlivých súvislých prejavov v beţných sociálnych situáciách zo ţivota detí. Prvoradým komunikatívnym cieľom je dosiahnuť, aby sa ţiaci vedeli zo slovenského jazyka jednoducho, ale relatívne správne a plynule ústne vyjadrovať v rámci vybraných tém a komunikačných situácií, najmä s ich ţivotom v rodine, v škole a s činnosťou vo voľnom čase. Všeobecným cieľom vyučovania slovenského jazyka ako Všeobecným cieľom vyučovania slovenského jazyka ako komunikatívneho prostriedku ţiakov maďarskej národnosti je, aby vedeli primerane a zdvorile komunikovať v najdôleţitejších oblastiach spoločenského ţivota. Ciele záujmového krúžku Ţiaci majú dosiahnuť taký stupeň rozvoja komunikatívnych zručností v jazyka, aby: rámci krúţku slovenského - vedeli samostatne aplikovať osvojené rečové zručnosti v štandardných i v obdobných komunikatívnych situáciách (v súlade s tematickým a jazykovým minimom); - vedeli samostatne odpovedať na otázky a aj sami vedeli tvoriť jednoduché otázky; - vedeli sa správne a pomerne rýchlo orientovať v rečových informáciách a tieto vedeli rečové správne interpretovať; - vedeli správne reagovať na partnerovu repliku; - vedeli samostatne opísať známy obrázok alebo situáciu; - vedeli formulovať hlásenie, prosbu, ospravedlnenie, poďakovanie; - vedeli aktívne a správne vyuţiť osvojenú slovnú zásobu; - sa priblíţili správnej spisovnej výslovnosti

2 Plán práce: September - Škola: Príprava ţiakov na začiatok školského roka Prvý deň v škole Spomienky na prázdniny. Október Škola: Príprava ţiakov na začiatok školského roka Prvý deň v škole Spomienky na prázdniny. Rekreácie rodiny a detí, záţitky detí cez prázdniny. Opis školskej budovy Učebnice a školské pomôcky Zariadenie školy Rozvrh hodín November : V triede a na školskom ihrisku. Školské ihrisko, hry detí. Školská druţina. Jeseň - Zber úrody. Jesenné práce v záhrade a na poli. Počasie a príroda na jeseň. December: Rodina - Zamestnanie členov rodiny. Príbuzní. Nákupy - V obchode s odevmi a obuvou; nákup domácich potrieb. Nový byt - Sťahovanie, miestnosti v byte. Udrţiavanie poriadku v byte. Vianoce - Posledný deň v roku - Karneval, masky, zábava, slušné správanie

3 Január: Nový rok - Blahoţelanie k Novému roku. Zima - Zimné hry detí. Bezpečnosť pri zimných hrách. Pomoc zvieratám v zime. Február: Kalendár. Ročné obdobia a mesiace. Zdravie. U praktického a zubného lekára. Choroby detí. Ochrana zdravia Marec: Jarné práce na poli. Nákupy. Kúpa a predaj v mliekarni. V mäsiarstve a v samoobsluhe potravín. Naša vlasť. Naša dedina. Jar - Počasie, príroda. Prvá zelenina. Jarné športy a hry Apríl: Hodiny - Určovanie času. Časti dňa. Na ţelezničnej stanici - Zakúpenie cestovného lístka. Správanie sa vo vlaku, v autobuse Na pošte - Podávanie listu a pohľadnice; nákup poštových známok; poštový úrad. Rodina - Členovia rodiny. Zamestnanie členov rodiny, pomoc rodičom. Byt - Moja izba. V kuchyni, v kúpeľni. Jarné upratovanie v byte. Máj: Príroda. Vychádzka do prírody, určovanie svetových strán. Ţivot v lese: rastliny, chrobáky, vtáky, ochrana vtákov; stromov, rastlín. Hry detí v prírode Doprava. Dopravné predpisy pre chodcov a bicyklistov. V sade - Ovocné stromy, ošetrovanie stromov, vtáky V ovocnej záhrade, prvé ovocie - čerešne, jahody. Vychádzka na pole a do lesa.

4 Jún: U mäsiara. (Prehlbovanie a rozširovanie témy z predchádzajúcich ročníkov.) Stroje nám pomáhajú - Stroje okolo nás, stroje v domácnosti. Hry detí - Rôzne hry dievčat a chlapcov na jar a v lete Leto - Počasie a príroda v lete. Príroda v lete: tráva, lúky, kvety, motýle, letné hry detí. Šport. V telocvični a na školskom ihrisku, letné športy. Prázdniny - Výlety, rekreácie, turistika. Prázdniny s rodičmi. Naša vlasť - Poznatky o Slovensku.

5 A szakkör megnevezése: Szlovák társalgás Szakkörvezető: Bubenko Éva Szakköri terület: nyelvek, társadalom tudományi A tevékenység formái: Rendszeres tevékenység : a szakkör terve alapján- heti rendszerességgel Alkalmi tevékenység: versek előadása, mesék dramatizálása szülőknek és nagyszülőknek előzetes egyeztetés alapján. A szakkör jellemzése Általános iskola 1. fokán a kommunikatív cél a szlovák nyelv, mint gyakorlati eszköz használatából indul ki, azaz a tanulóknak érteni kell (hallott szöveg értése), beszélni (irányított interjú), írni és olvasni a szlovák nyelvet saját koruknak megfelelően. A hallás utáni megértés szerepe megérteni az utasításokat, parancsokat, kommunikatív kifejezéseket, rövid szövegeket és párbeszédeket. A nyelvelsajátítás faladata, hogy fejlessze a tanulók készségét abban, hogy rövid egyéni interjúkat és különböző összefüggő beszédet készítsenek a saját környezetükből. Az elsődleges kommunikatív cél az, hogy a hallgatók tudják magukat szlovák nyelven egyszerűen, de viszonylag pontosan és folyékonyan szóban kifejezni a kiválasztott témán és kommunikációs helyzeteken belül, különösen a családi életükben, az iskolában és a szabadidős tevékenységeknél. A szlovák nyelvnek, mint kommunikációs eszköz tanításának általános célja a magyar diákok részére, hogy tudjanak udvariasan és megfelelő módon kommunikálni a társadalmi élet legfontosabb területein. A szakkör céljai: A diákok a kommunikációs készségének olyan fejlettségi fokának elérése szlovák nyelv körén belül, hogy: - tudják önállóan alkalmazni a megszerzett készségeket beszédben és hasonló kommunikációs helyzetekben (összhangban a tematikus és nyelvi minimummal) - tudjanak önállóan válaszolni a kérdésekre, tudjanak létrehozni egyszerű kérdéseket; - tudjanak helyes és viszonylag gyorsan eligazodni beszédinformációkban, és tudják helyesen értelmezni. - tudjanak helyesen reagálni a partner válaszára; - tudjanak önállóan leírni egy ismert képet vagy helyzetet;

6 - tudjanak megfogalmazni egy jelentést, kérést, bocsánatkérést, köszönetet; - Tudják aktívan és megfelelően hasznosítani megszerzett szókincset; - közeledjenek a helyes irodalmi kiejtéshez.. A szakkör programja: Szeptember Iskola - A tanulók felkészítése az iskolakezdésre Az első nap az iskolában Emlékek a nyári szünetre Október - Iskola - A család és a gyerekek kirándulásai, a gyerekek élményei a nyári szünetről Iskola épületének leírása - séta Tankönyvek és az iskolai segédeszközök Iskolai berendezések Órarend November Az osztályban és az iskolai játszótéren - séta Iskolai játszótér, játékok, a gyerekek játékai Iskolai napközi Ősz- A termés szedése. Őszi munkák a kertben és a mezőn. Az időjárás és a természet ősszel. December - Család- A családtagok munkahely. Rokonok. Vásárlás - Ruha - és cipőboltban; vásárlás a háztartási boltban Új lakás Költözés, helységek a lakásban. Rendtartás a lakásban. Karácsony Az év utolsó napja Karnevál, jelmezek, vigasság, helyes viselkedés

7 Január: Új év Tél Gratulálás az új évhez. A gyerekek téli játékai Biztonság a téli játékoknál Segítség az állatoknak télen. Február: Naptár. Évszakok és a hónapok. Egészség. A gyerekorvosnál és fogorvosnál. Gyerekbetegségek. Az egészség védelme. Március: Tavaszi munkák a mezőn. Bevásárlás. Vásárlás és eladás a tejboltban, Hentesüzletben és önkiszolgáló élelmiszerboltban. A hazánk. A falunk. - séta Tavasz- időjárás, természet. Az első zöldség. Tavaszi sportok és játékok. Április- Az óra- Az idő megállapítása.a nap időszakai. A vasúton - jegyvásárlás. Viselkedés a vonatban, autóbuszban. A postán- levél és képeslap faladása, postabélyeg vásárlása, postai hivatal. Család családtagok. A családtagok munkahelye, segítség a szülőknek. Lakás Az én szobám. A konyhában, a fürdőszobában. Tavaszi takarítás a lakásban.

8 Május - A természet. Séta a természetben, az égtájak meghatározása Élet az erdőben.: novények, bogarak, madarak, A madarak,fák és növények védelme. Gyerekjátékok az erdőben. Közlekedés. Közlekedési szabályok a gyalogosok és a kerkékpározók számára. A kertben- gyümölcsfák, a fák kezelése,madarak A gyümölcsöskertben, az első gyümölcsök- csesresznye, eper Séta a mezőn és az erdőben. Június - A hentesnél. (az előző évek témának elmélyítése,szélesítése) A gépek segítenek nekünk gépek körülöttünk, gépek háztartásban. Gyerekek játékai fiúk és lányok különböző játékai tavasszal és nyáron. Nyár Az időjárás és a természet nyáron. A természet nyáron: a fű, rét,virágok,lepkék, nyári spotok. Nyári szünet kirándulások, üdülések, túrák. Nyári szünet a szülőkkel. A Hazánk. Ismeretek Szlovákiáról.

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník

Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Názov krúžku: Krúžok anglického jazyka pre 2-4. Ročník Oblasť: Vedúci krúžku: Formy činnosti: jazyky- spoločensko-vedná oblasť Mgr.Polyáková Gizela pravidelná činnosť-týždenne 2 hodiny /pondelok, štvrtok/

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry

Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry Špecifikácia testu zo slovenského jazyka a literatúry, z maďarského jazyka a literatúry pre celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 2016/2017 Bratislava 2016 Testy z vyučovacích jazykov

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ

TRIEDNY VÝKAZ OSZTÁLYNAPLÓ TRIEDNY VÝKAZ pre nižšie stredné vzdelávanie OSZTÁLYNAPLÓ a felső tagozatos osztályok számára Trieda:... Osztály:... Školský rok:.../... Tanév:.../... Názov školy:... Az iskola neve:... Typ školy:... Az

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Német nyelv Készítette: a gimnázium idegen nyelvi szakmai munkaközössége 2015. A német nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

Rendezvények 2016 márciusa végéig

Rendezvények 2016 márciusa végéig 2016 / 1 Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Csemadok Lévai Alapszervezete Czeglédi Péter Református Gimnázium Juhász Gyula Alapiskola Lévai Magyar Asszonyok

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním

GAMME SOL. Függőleges csukású nehéz X tárcsa. Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním GAMME SOL Függőleges csukású nehéz X tárcsa Diskové brány v tvare X s vertikálnym sklápaním MEGALINER XM 140-280 LE/KS A MEGALINER a JEAN DE BRU által konstruált függőleges csukású nehéztárcsa. Robosztus

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Obvodné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 5. ročník, školský rok 2012/13 Testové úlohy pre kategóriu D (8. ročník ZŠ a 3. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

2006. osz ö ö ú ö ű ö ű ú ú ö ö Í ú Í ú ö É ö Í É Í É ö ö Ü ö É É É ö ö Ü Ü Ü ö ú ű ö ö ö ű ú ú ú ú ö ö ú ú ö ö ö ú ö Í ö ö ö ö Í ú É ö ö ö ö É ö ű ö É É ö Í ö ö ö Ó Ü Í ö Í É ö É É É ö ö ű Í Ö Ö ú ö ö

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv

Helyi tanterv Német nyelv Helyi tanterv Német nyelv 1. A német nyelv tantárgy általános céljai és feladatai Az idegen nyelv műveltségi terület, ezen belül pedig a német nyelv tantárgy céljai és tartalma összhangban állnak a Nemzeti

Részletesebben

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata

ZSÉREI HÍRMONDÓ. 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata ZSÉREI HÍRMONDÓ Z S É R E K Ö Z S É G F O L Y Ó I R A T A B O L D O G Ú J É V E T! 4. szám 2015 December / VIII. évfolyam Zsére község ingyenes folyóirata 8. Repre zentáció s bál ZSÉRE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

Plánovanie dopravnej infraštruktúry

Plánovanie dopravnej infraštruktúry ROZVOJ VEREJNEJ DOPRAVY AKO NÁSTROJ PRE ZVÝŠENIE MOBILITY V MAĎARSKO-SLOVENSKOM POHRANIČNOM REGIÓNE A MOBILITÁS ELŐSEGÍTÉSE A MAGYAR-SZLOVÁK HATÁR MENTÉN A TÖMEGKÖZLEKEDÉS FEJLESZTÉSE RÉVÉN Modelovanie

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ AZ ITK ORIGO JUNIOR ÉS B1 (ALAPFOKÚ) NYELVVIZSGÁRÓL ITK ORIGO JUNIOR EGYNYELVŰ VIZSGA Junior Nyelvvizsgánkkal a fiatal, kb. 10 14 év közötti diákok felé szeretnénk fordulni, akik

Részletesebben

ő ő ő ő ű Ó ő ő ű ű ő ő Ó ő ő ő ő ő ő ű ő ő ű ű ő ő ű Ó ő ő ő Ó ő ű ő ő ő ű ű ű ő ő ő ő ő ő ő Ó ő ő ő ű ő ő ő ő ő ű ő ő Ó ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő ű ű ő ű ő ő Ó Ó ő Ó Ó ő Ó ű ő ő ő ő ő ű ő ű ű ű ű

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska

Szlovákia gazdaságának fejlődése. Vývoj hospodárstva Slovenska Szlovákia gazdaságának fejlődése Vývoj hospodárstva Slovenska A Habsburg-monarchia részeként - ásványkincsek 1914-es állapot A Habsburg Monarchia katonai térképészetének remeke a 2. katonai felmérés 1881-1918-as

Részletesebben

Átdolgozott Pedagógiai program 2013

Átdolgozott Pedagógiai program 2013 Átdolgozott Pedagógiai program 2013 A PILISCSÉVI ARANYKAPU EGYSÉGES ÓVODA-BÖLCSŐDE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA És BÖLCSŐDÉS KORÚ GYERMEKINEK SZÓLÓ SZAKMAI PROGRAMJA ----------------- PEDAGOGICKY PROGRAM ČÍVSKA

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014)

Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014) Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014) Készítette: Pecsenya Edit OSZÖ PMK Békéscsaba 2014 Bevezetés A kisebbségi nevelés oktatás különleges súlyát és kivételes jelentőségét szlovák közösségeink felbomlása

Részletesebben

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov

16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov Naše ulice naša voľba! Európsky týždeň mobility 2014 v Moldave nad Bodvou Program 16. 9. 2014 Utorok Ulica plná cyklistov 17:00 4. ročník sprievodu bicyklov po trase Penzión Bodva Aréna šport centrum,

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE

Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathelyi Műszaki Szakképző Iskola és Kollégium Gépipari Szakközépiskolája HELYI TANTERVE Szombathely, 2011szeptember 01. Tartalom Óratervek... 3 Angol nyelv helyi... 6 Biológia helyi tanterv... 21

Részletesebben

É É ö Ü É ő Ü É Ö Ó Ö Ó Ü Ü Ü É É É É ö É Ó É ö Ü Ü É Ö ő ő ö Ó ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö Ü É Ó É ő ö ö É ö ö ő ő ö ő ö É ö É ő ű É Ü Ü ö ő É É ö ő É Ü ö ö ö Ü É É ö É É ö É É É Ü É Ü Ü ő Ő ő Ü É É ő ö Ü ö Ü

Részletesebben

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok

Angol C1 3 1 088. A javaslattevő alapadatai. Oxford University Press. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Angol C1 3 1 088 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Oxford University Press A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník S E N I O R občasník Zariadenia pre seniorov Komárno tretí ročník 25. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Komárno Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia

Részletesebben

27.12.2011 20.12.2011

27.12.2011 20.12.2011 27.12.2011 Tisztelettel adózva a halott emlékének, tudatjuk Önökkel, hogy életének 89. évében elhunyt özvegy Csiba Lajosné, született Hodossy Irma polgártársunk. Temetése 2011. december 29-én, csütörtökön

Részletesebben

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)]

Baumit Thermo vakolat (Baumit ThermoPutz) Baumit Thermo omietka [Dátum výroby je na obale na bočnej strane vo formáte yyyy.mm.dd (rok, mesiac, deň)] 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek iný prvok umožňujúci identifikáciu stavebného výrobku, ako sa vyžaduje podľa článku 11 ods.

Részletesebben

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004. Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és

Részletesebben

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4

PL 3 6 IP 24 IP 54. Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4. Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 PL PL 3 6 CZ HU SK Provozní návod 7 10 UNIVERZÁLNÍ MOTOR MA II / MI 4 Kezelési utasítás 11 14 UNIVERZÁLIS MOTOR MA II / MI 4 Návod na pou itie 15 18 UNIVERZÁLNY MOTOR MA II / MI 4 Pøed uvedením do provozu

Részletesebben

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény

Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény Magyar C2 1 1 076 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Katedra Nyelviskola Kft. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

Az iskolareform és a középfokú erdészeti szakoktatás

Az iskolareform és a középfokú erdészeti szakoktatás A főváros erdőkincsének tehát nem lebecsülendő szerepe van Budapest és környéke levegőjének megjavításában. Ha ezeknek az erdőknek egyéb fontos jótulajdonságait (tájkép-javítás, vízgazdálkodás, csend,

Részletesebben

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK

MODEL: DRY 300 & 500 PLASTIK SK Ďakujeme, že ste sa rozhodli zakúpiť naše zariadenie. Prosíme, aby ste si pred zapojením zariadenia pozorne prečítali tento návod. Prosíme, dodržujte pokyny v tejto praktickej príručke pre Vašu rýchlu

Részletesebben

Rendezvények 2016. szeptember elejéig

Rendezvények 2016. szeptember elejéig 2016 / 2 Csemadok Lévai Alapszervezete Czeglédi Péter Református Gimnázium Juhász Gyula Alapiskola Lévai Magyar Asszonyok Ligája Lévai Magyar Eszterlánc Óvoda Lévai magyar oktatási és nevelői intézmények

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. 2014. évre

Közhasznúsági jelentés. 2014. évre Közhasznúsági jelentés 2014. évre A szervezet adatai: Neve: Édesvíz Természetbarát Egyesület Képviselője: Vrazsovics Gáborné Székhelye: 8200 Veszprém,Stromfeld Aurél u. 1/D. Adószáma: 18923456-1-19 Közhasznúsági

Részletesebben

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra

Tanmenetjavaslat. KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak. Heti: 1 óra Évi: 37 óra Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 1. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Témakörök: Én és az otthonom Élő és élettelen környezet Növények Állatok Évszakok Tanulmányi Környezetünk Környezetvédelem

Részletesebben

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint

OROSZ NYELV. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint Emelt szint B1 Küszöbszint A2 Alapszint Középszint A1 Minimumszint OROSZ NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv:

deviaty/kilencedik Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola, Buzica- Buzita Vyučovací jazyk/tanítási nyelv: Názov predmetu/tantárgy : Matematika Časový rozsah výučby/órakeret: týždenne/hetente: 5,5 hod., ročne/évente: 182 hod. Ročník/Évfolyam: deviaty/kilencedik Škola/Iskola: Základná škola s vyučovacím jazykom

Részletesebben

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2015/16-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2015/16-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY SPANYOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten

Részletesebben

KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT

KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT KÉK BOLYGÓ ÓVODAI PROJEKT 2010. március 22. április 16. SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben c. pályázati program

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ Májust a szerelem hónapjának nevezik, de tájainkon akár az ünnepek hónapja is lehetne, hiszen az első és a nyolcadik nap is munkaszünetet jelent. Idén viszont úgy esett, hogy (így öt-hatévenként) vasárnapokra

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12.

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont. Helyi tanterv. Dráma és Tánc. készült. a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Dráma és Tánc készült a 51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet 3. sz. melléklet 9-12./3.2.12. alapján 9. évfolyam 2 DRÁMA ÉS TÁNC Célok és feladatok A dráma

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű ű ű Ú ű ű ű ű Ó ű ű ű ű Ü É ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű É Ó Ú Ó Ü Ő Ó Ó ű É ű ű ű É ű É ű ű ű ű Ö Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű É É ű Ö ű ű ű ű É ű ű ű ű ű ű ű Ö

Részletesebben

II. RÉSZ. Nevelési program (helyi tanterv)

II. RÉSZ. Nevelési program (helyi tanterv) II. RÉSZ Nevelési program (helyi tanterv) 1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, értékei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai PEDAGÓGIAI HITVALLÁSUNK A tanulók szociális képességeinek, viselkedésének,

Részletesebben

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP

Spanyol C2 1 1 122. nyelvi programkövetelmény. A javaslattevő alapadatai. A nyelvi képzésre vonatkozó adatok. 960 óra vagy 960 óra + 120 óra OP Spanyol C2 1 1 122 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szegedi Tudományegyetem Idegennyelvi Kommunikációs Intézet A nyelvi képzésre vonatkozó adatok Nyelv megnevezése

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Holland nyelv Készítette: a gimnázium humán szakmai munkaközössége 2015. A holland nyelv tantárgy helyi tanterve a többször módosított,

Részletesebben

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon

Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon Kulcskompetenciák fejlesztése az 1-4. évfolyamon 1. Anyanyelvi kommunikáció Fejlesztési területek Matematika Környezet Rajz Technika Ének Testnevelés 1-2. évfolyam 1. Beszédkézség, szóbeli szövegek megértése

Részletesebben

ő ü ő ü ő ü ő Ő ü ő ú ő ű ü ú ő ű ű ű ú ű ő ő ő ő ő Ó Á Á ő ő ő ő ő ő ő ő Ó Ó ü ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ü ü ü ü ü ő Á ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ü ü ő ű ő ü ő ő ü ő ő ő ü ű ű ű ű ű ú ű ú ű ú ü É ü ő É ű ő ű

Részletesebben

ö ó É ó Ú ÜÉ ó ö ó ó ö É ó ó ó ó Ü ó ó É ó ó Ú ó ő Úó É ö ó Ü ó ó ó ó Ú ó Ü ó É Ó ő ó ó ó ó ö É ö ó ó Ü ó É ö ó ó ó É ó É Ü ó ó ö ú Ö É Ú É Ü É ó ó ó Ü ó Ü ő É Ö Ó É ó ó ó ó ó ó ó ó ó ö ó Ó ő ö ó ó ó ó

Részletesebben

É ü ü ű ü Ü ü É É ü Ó Ú É É Ö É Ó ű ű ű ű ü ű ü ü Ú ü ű ü ü ű ü Ó ü ü ü ű ü ü ü ü ü ü Ö Ü ű ü ü ü ü ű ü ü É ű ü ü ü ü ű Ü Ö É ü ü ü ü É ü ü ü É ü ű ű ü ü ü ü ü ű ü ü ü Ó ü ü ű ű ü ü ü ü ü ü É ű ü É Ó ü

Részletesebben

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam

ERKÖLCSTAN. 1-4. évfolyam ERKÖLCSTAN 1-4. évfolyam Az erkölcstan alapvető feladata az erkölcsi nevelés, a gyerekek közösséghez való viszonyának, értékrendjüknek, normarendszerüknek, gondolkodás- és viselkedésmódjuknak a fejlesztése,

Részletesebben

Ú É ő ő ő ő ő Ú É ő ő ő ő ű ű ő ő ő ő ő ű ű ő ő ő Ú ő Ú É É Ú Ú ű ű ő ő É ő Ó ű ű ő ő ű ő É Ó Ü ő ű ő ő ű ő ű Ó É É Ó Ü Ü ő Ú Ü É É Ú É É ő É Ú É Ó É Ü ő ő Ú É ő ő ű ő ű Ú ő Ü É Ú É ő ő É É ű ő Ú É Ü ű

Részletesebben

É Ú ű Ö ű ű ű ű ű Ü ű ű ű ű ű Ú Ü ű Ú Ö ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ö ű É ű Ö ű Ö Ú Ó ű ű Ü Ú ű É Ó ű ű ű Ö ű ű É ű É É Ö É É É É É Ö Ö É Ú É Ó Ú É É Ö Ö Ö ű Ó ű Ö ű ű ű ű

Részletesebben

É Ő ú ú Ü Ú Ü ú Ü Ú Ú Ú Ü Ü Ú ű Ü ú É Ü Ü Ü Ú ú ű Ü Ü Ü ű ű Ü Ü ú Ú ű Ü ű Ú ű Ü ű Ú Ü É É ű É É É É É Ü Ü Ü É ÉÉ Ö ú É É É É ÉÉ É É É ű ú Ó Ö ú Ó Ö ú Ó ú ú Ü Ü ú É É É Ö Ö Ö Ó Ü Ú Ó É É É É Ü Ú Ó Ő Ó ú

Részletesebben

Ö É ű Ú ő Ú ő ű ő ő ő ű Ü ő Ú Ú Ú Ú Ú ű Ü É ű ő ő Ú Ú É Ú ő Ú ő Ú ő É ő Ó É ő ű ű ő ő ő Ó Ú Ó ő ő Ü ő ő ű Ü Ú Ú Ü Ú Ó Ú Ú Ü Ü Ü ő Ö Ö É É É É É É Ó ő ő ű ő ű ű ű ő ő Ú É Ú É Ü űé É Ú ő ő É ő Ü ő ű É É

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola

Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola Szendrőládi Általános Iskola Pedagógiai program Szendrőládi Általános Iskola 2013. 1 T a r t a l o m j e g y z é k A köznevelési törvény alapján elkészített új pedagógiai program bevezetésének ütemezése...

Részletesebben

Magyar nyelv és irodalom

Magyar nyelv és irodalom Magyar nyelv és irodalom tantárgy 1-3. évfolyam 2013. Bevezetés célok, alapelvek Célok, feladatok Az alapfokú nevelés-oktatás első szakasza, az alsó tagozat az iskolába lépő kisgyermekben óvja és továbbfejleszti

Részletesebben

Kiss Erzsi. Leporolt emlékek

Kiss Erzsi. Leporolt emlékek Kiss Erzsi Leporolt emlékek Csingervölgyi emlék Csingervölgy, a gyermekkorom csodálatos világa. Ezernyi, soha meg nem fakuló emlék forrása. Hatalmas erdők, pipacsos mezők, árnyas ligetek, madárdaltól hangos

Részletesebben