Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?"

Átírás

1 február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai beíratkozások ideje. A beíratkozásig minden szülőnek el kell döntenie, milyen tannyelvű iskolába íratja gyermekét. A döntés nem könnyű, mert értékvesztett világunkban a külső tényezők hatására gyakran elbizonytalanodik a szülő is. Az iskolaválasztás nehéz feladat elé állítja a szülőket, s ezért néhány gondolattal mint kutató és pedagógus szeretném a döntésüket megkönnyíteni. Az iskolaválasztás a mi helyzetünkben azt jelenti, hogy anyanyelven, azaz magyarul, vagy államnyelven, azaz szlovákul tanuljon-e a leendő kisdiák. De mit is jelent a mindenki számára ismert, szépen csengő szó, az anyanyelv? E szó számos nyelvben létezik, így pl. a szlovákban materinský jazyk, a németben Muttersprache, az angolban mother language stb. Az anyanyelv kifejezés azt a nyelvet jelenti, melyet elsőként sajátít el a gyermek, hiszen születésének első napjától fogva tanulja nemcsak az anyától, hanem az apától, a nagyszülőktől és a testvéreitől is. Ez a nyelv jelenti számára az otthont, s ez a nyelv jelenti számára a biztonságot. Így nem véletlen, hogy ehhez a nyelvhez érzelmileg is szorosan kötődik. De nemcsak az érzelem, hanem az értelem fejlődésének is fontos eszköze az anyanyelv. Ugyanis a gyermek az anyanyelv segítségével ismeri meg a világot, ezen a nyelven válaszolunk az általa gyakran feltett Mi ez? kérdésre. Ezért a gyermek az anyanyelvén tanul meg gondolkodni, s így a nyelv és a gondolkodás szorosan összefügg egymással. Mindkettő fejlődése bonyolult és hosszan tartó folyamat, hiszen mire a gyermek iskolába megy, már legalább hat éve tanulja anyanyelvét. Ha az anyanyelvén tanulhat az iskolában, ez a fejlődés folytatódik. Ha nem, a gyermek nyelvi, s ezáltal gondolkodásbeli fejlődése megszakad, mivel nyelvet és gondolkodást kell váltania. Mire pedig a magyar anyanyelvű gyermek elsajátítja második nyelvét, a szlovákot, s megtanul azon gondolkodni, eltelik néhány év. Ezalatt a szlovák iskolában teljesítményében lemarad a szlovák anyanyelvű osztálytársaitól, s a tanulás egyre nagyobb terhet jelent számára, így csökkennek továbbtanulási esélyei is. Sikerélménye nincs, enélkül viszont elveszti a tanuláskedvét, szorongások gyötrik, mert nem tud megfelelni az elvárásoknak. Hogy bele tudjuk élni magunkat a gyermek helyzetébe, képzeljük el, hogy azoknak a szülőknek, akik tanultak pl. németül, s valamilyen szinten el is sajátították azt, németül kellene tanulniuk! Mennyire meggyengülne az otthosság- és biztonságérzetük! Ugyanezt érezheti az a védtelen gyermek is, aki bár valamit tud szlovákul, de nem ez az anyanyelve. A tudományos szakirodalomban is azt olvashatjuk, hogy az ismeretek elsajátítását minden gyermeknek az anyanyelvén kell elkezdenie. A szlovák anyanyelvűnek szlovákul, a magyar anyanyelvűnek magyarul. Másként fogalmazva: a gyermeknek azon a nyelven kell tanulnia, amelyet nem csupán jól, hanem a legjobban tud. Ez pedig minden esetben az anyanyelv. Az anyanyelven való tanulás garantálja a leginkább a gyermek későbbi érvényesülését, a magasabb fokú iskolai végzettség megszerzését is. A kilencvenes évek elején készült Kolonban az a felmérés, mely azt vizsgálta, hogy a magyar anyanyelvű gyermekek magyar vagy szlovák iskolából érvényesülnek-e jobban. A felmérés eredményei egyértelműen azt bizonyították, hogy sokkal többen szereztek diplomát és érettségiztek azok közül, akik magyar anyanyelvűként magyar iskolába jártak. Ez a tény is az anyanyelvi iskola mellett érvel. Nem túlzás tehát, ha azt állítjuk, hogy az iskolaválasztás egy egész életre szóló döntés. Akkor is, ha jól dönt a szülő, akkor is, ha rosszul. Rossz döntés esetén viszont már többnyire lehetetlen helyrehozni azt, amit elrontottunk. Akkor már nem segít a szülők Én jót akartam! védekezése sem. Ezért ne a szomszédok, a barátnők és barátok, a közeli vagy távoli rokonok elképzelése szerint döntsenek a szülők, hanem azt vegyék figyelembe, melyik nyelvben érzi magát gyermekük a leginkább otthon, vagyis melyik nyelv az anyanyelve. Sándor Anna

2 2. oldal/strana 02. szám/číslo Predpokladám, že počas sviatkov sme si všetci oddýchli, načerpali nové sily a energiu. Tú budeme potrebovať, nakoľko tento rok bude minimálne tak náročný, ako bol ten predchádzajúci. Ba väčšina analytikov predpovedá ekonomicky náročnejší rok, ktorý bude poznačený s dvomi voľbami. Hovorilo sa, že rok 2009 bol volebným, nakoľko sme v minulom roku volili prezidenta republiky, boli voľby do Európskeho parlamentu a záverom roka sme volili zástupcov do vyšších územných celkov. V tomto roku nás budú čakať voľby do Národnej rady SR a koncom roka do miestnej samosprávy. Takým extra volebným rokom bude aj rok 2014, kedy budeme mať v jednom roku väčšinu volieb. Ten termín je pomerne vzdialenný, tak sa sústreďme na aktuálne záležitosti. Vráťme sa však s myšlienkami do decembra, kedy dvakrát zasadalo obecné zastupiteľstvo. O nich Vás bližšie informuje Ing.Jozef Balkó zástupca starostu vo svojich článkoch Z poslaneckého zápisníka. Pred sviatkami sme organizovali vianočný koncert. Od skautov sme prevzali plamienok z Betlehema a mohli sme si pozrieť vystúpenie detí a nášho spevokolu. Druhá časť akcie bola naplánovaná na námestie. Som nesmierne rád, že nám prialo počasie. Atmosféru zasneženej vianočnej dedinky ste si mohli vychutnať všetci. Aj takouto formou sa chcem poďakovať Petrovi Fialovi, ktorý znovu zapožičal svoj Betlehem. Ďakovné slová patria aj poľovníkom, Highlanderom, kolegyniam a miestnym kuchtíkom, ktorí pripravili veľmi chutné varené víno a punč. V neposlednom rade vyjadrujem vďaku aj mládežníckej organizácii, kolegyniam, zamestnancom ZŠ a MŠ a všetkým vystupujúcim. V poslednú decembrovú nedeľu počas druhej svätej omše sa organizovalo v spolupráci s pánom farárom posvätenie nového vína. Nový rok sme privítali so šampanským a ohňostrojom. Všetci, ktorí sme boli po polnoci na námestí, sme si navzájom zavinšovali krajší, lepší a zdravší nový rok. Január na obecnom úrade je v znamení výkazov a štatistík. Kolegyne pripravujú rôzne výkazy pre daňový úrad a iné štátne inštitúcie. Tie budú tvoriť podklad aj pre následný záverečný účet obce. Kolegovia z podniku verejnoprospešných prác si čerpajú v januári svoje dovolenky, avšak keď je nutné, tak ich vedúci prevádzky zmobilizuje. Spravidla sa to robí pri nutných opravách, zimnej údržbe ciest Okienko pre starostu a pod. Viacerí z Vás avizovali určitý preklep v systéme vývozu komunálneho odpadu. Vzniklo to tým, že v starom roku bol vývoz 30.decembra. Chceli prísť aj 6.januára, avšak po konzultácii s nimi sme si povedali, že bude stačiť 20.januára. Po tomto sklze nabehneme na zaužívaný dvojtýždňový cyklus. V novembrovom čísle Ozvien v roku 2008 som písal o tom, že narodenie dvojičiek sa nestáva len tak často. Asi som privolal duch blížencov, nakoľko našimi prvými novorodenými spoluobčami v tomto novom roku sú zdravé dvojičky Natália a Simona. Dievčatám, ich mamičke Marike a celej rodine Ivanovej želám veľa zdravia a krásnych spoločných chvíľ. PS: Ak na chvíľu zostaneme pri téme dvojičiek, tak musím prezradiť, že sa pošuškáva..., ale nechajme sa prekvapiť. Róbert Balkó, Ing. Informácie z obecného úradu Dňa 3.a 17.februára a 3.marca sa bude konať zber komunálneho odpadu. Zber separovaného odpadu sklo, papier, plasty je plánovaný na jeden deň t.j. 9.februára. V závere plesovej sezóny Vás srdečne pozývame zabaviť sa do miestneho kultúrneho domu. Dňa 6.februára sa bude organizovať tradičný Ples športovcov a o týždeň t.j. 13.februára bude Fašiangový bál. Zisk z tohto plesu bude použitý na inováciu a lepšiu vybavenosť obecnej kuchyne. Vaše postrehy, podnety a námety naďalej očakávame na ovej adrese Ďakujeme Vám za doterajšiu spoluprácu a tešíme sa na Vaše podnety v novom roku Róbert Balkó, Ing. starosta obce Csak akkor beszélj idegen nyelven, ha erre föltétlenül szükség van! (Bartók Béla)

3 02. szám/číslo 3. oldal/strana Prvým projektom podaným ešte v roku 2008 bola žiadosť na VÚC Nitra. Na náš prvý letný nonstopfutbal sme získali s takýmto spôsobom 400,-, ktoré boli použité na nákup tričiek s logom turnaja, s číslom a menom hráča. V zmysle výnosu Ministerstva financií v SR je možné žiadať o dotáciu na individuálne potreby obce. V našej žiadosti sme žiadali 9.000,- na vybudovanie detských ihrísk a oddychovej zóny v obci, nakoľko máme pocit, že práve takéto ihriská sú veľmi žiadúce v našej obci. Žiaľ, naša žiadosť sa nenachádzala medzi vybranými. V rámci výzvy Rákóczi Szövetség sme získali 245,- na vybudovanie dvoch úradných tabúľ, ktoré budú na jar tohto roka osadené pred obecný úrad a na cintorín. V minulom roku sme neboli úspešní ani v dohodovacom konaní na Ministerstve školsta SR. Kým v predošlých dvoch rokoch nám poskytli financie na chod miestnej ZŠ, v tomto roku musela ZŠ hospodáriť len s normatívnymi prostriedkami. Po marcových nepríjemných udalostiach v obci sme vypísali cenový dopyt na riešenie monitorovania hlavných miest v obci. Cenové ponuky boli v rozpätí od od ,- do ,-. Naša žiadosť o výpomoc bola zaslaná na Ministerstvo vnútra SR (MV SR). V odpovedi nás Napísané projekty v roku 2009 V tomto článku Vám priblížime časť našich aktivít z predošlého roka. Uvádzame napísané a podané projekty, ich úspešnosť a aktuálny stav. Odkiaľ - Zdroj Žiadaná suma Na čo - Cieľ použitia Výsledok v EUR JUDr.Robert Kaliňák presunul na výzvu, ktorá bola naplánovaná na záver roka Začiatkom septembra sme predložili žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy ROP-4.1a-2009/01 ROP (Regionálny operačný program) za účelom realizáciu projektu Atraktívne centrum pre Kolíňany III. tisícročia, ktorého ciele sú v súlade s platným PHSR našej obce. Z riadiaceho orgánu, t.j. z Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR sme obdržali list ohľadne zahájenia výberového konania. Po výbere úspešnej firmy je predpoklad zahájenia prác v máji Koncom októbra sme napísali a podali žiadosť na Envirofond. Súčasťou žiadosti je projekt na zahájenie separácie a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu v našej obci. Zo žiadanej sumy chceme zakúpiť traktor, vlečku, štiepkovač, 10 ks veľkoobjemových kompostérov a cca 450 kompostérov do jednotlivých domácností v obci. Tento náš zámer vhodne zapadá do zámeru na separovanie odpadu v domácnostiach v rámci Ponitrianskeho združenie pre separovaný zber. Cieľom tohto združenia je nájsť logistické riešenie pre zber odpadu, triedenie, uloženie a evidencia separovania v rámci združených obcí. (pokr. na str. 4.) Az emberekről és a világról megszerezhető ismereteknek, a művelődésnek a kincsesbányája az anyanyelv. (Takács Etel) v EUR VÚC Nitra Summer NSF 400 Ministerstvo financií SR Detské ihriská 0 Rákóczi Szövetség 500 Úradná tabuľa 245 Ministerstvo školstva ZŠ Kolíňany-dohodovacie 0 Ministerstvo vnútra SR Kamerový systém (od do ) 0 EU MVRR SR ROP-4.1a- 2009/ Atraktívne centrum pre Kolíňany tretieho tisícročia sme pred podpisom zmluvy Envirofond Traktor s drvičom na drevennú hmotu v riešení VÚC Nitra Summer NSF v riešení VÚC Nitra Gastrofest 2010 v riešení Obvodný úrad Nitra Kamerový systém v riešení Suma - žiadaná v EUR Suma - získaná v EUR Suma - žiadaná v Skk Suma - získaná v Skk

4 4. oldal/strana 02. szám/číslo Z poslaneckého zápisníka Poslanci Obecného zastupiteľstvo v Kolíňanoch absolvovali svoje posledné zasadnutie dňa 30. decembra 2009, ktoré bolo zároveň 31. riadnym zasadnutím v rade v tomto volebnom období. Dôvodom konania zasadnutia v tomto netradičnom termíne bola snaha o čo najpresnejší odhad vývoja plnenia rozpočtu v minulom rozpočtovom roku, resp. smerných čísiel daňových príjmov zo zdrojov daňového úradu tvoriacich podstatnú položku výdavkovej časti rozpočtu na rok Prvým nosným bodom programu zasadnutia bola kontrola plnenia rozpočtu obce na rok 2009 a jej následná úprava. Všetci prítomní skonštatovali, že príjmová časť i čerpanie výdavkov boli v súlade so schváleným rozpočtom. Poslanci schválili posledný návrh na jej zmenu, ktorá sa okrem niektorých menej významných úprav týkala hlavne zapracovania príjmov a výdavkov týkajúcich sa výstavby nájomných bytov. Podrobnejšiu analýzu hospodárenia obce v minulom rozpočtovom roku vykoná obecné zastupiteľstvo po jeho audítorskom overení v rámci prerokovania záverečného účtu. Predmetom ďalšieho bodu rokovania bolo prerokovanie návrhu programového rozpočtu obce na rok Návrh, ktorý predkladal starosta obce a bol členmi poslaneckého zboru jednohlasne schválený, obsahoval na konci príjmovej i výdavkovej časti zhodne sumu ,00. Najväčšie položky v oblasti príjmov tvorí výnos dane zo zdrojov daňového úradu v sume ,00 (vlaňajší skutočný príjem ,12 ) a čiastka zo štátneho rozpočtu na financovanie prenesených kompetencií štátu v oblasti vzdelávania vo výške ,00, čo je na úrovni vlaňajšej dotácie poskytnutej na tento účel. Vo výdavkovej časti sú rozpočtované hlavne položky, prostredníctvom ktorých plní obec svoje základné funkcie a zabezpečuje služby svojim občanom. Najväčšie sumy sú určené na zabezpečenie vzdelávania ( ,00 ) a na úhradu istiny a úrokov z prijatých úverov. V oblasti investičnej činnosti je v budúcoročnom rozpočte zahrnuté peňažné krytie na úhradu nákladov spojených s výstavbou nájomných bytov, prostriedky na úhradu finančnej spoluúčasti v rámci realizácie projektu zameraného na výstavbu centra obce plánuje obec zabezpečiť prostredníctvom reštrukturalizácie svojho úverového zaťaženia. Balkó József Napísané projekty v roku 2009 (pokračovanie) Združenie pripravuje spoločný projekt za eur, ktorý bude podaný na Ministerstvo životného prostredia SR v prvej polovici roka O ďalšom živote projektu Vás budeme informovať prostredníctvom našich novín. V závere roka sme podali žiadosti na VÚC Nitra. V oblasti spoločensko-kultúrnych podujatí sme sa zamerali na Gastrofest, ktorý sa z roka na rok teší širšiemu záujmu kuchtíkov a záujemcov. V oblasti športu chceme dať priestor NONSTOP futbalu, alebo inej aktivite (napr.aerobik). Posledným projektom podaným v roku 2009 bola naša reakcia na výzvu, ktorú vypísalo MV SR. V projekte sa už po druhýkrát chceme uchádzať o dotáciu na kamerové systémy. Okrem toho sa nám počas minulého roka podarilo viesť úspešné rokovania s významnými dodávateľmi obce. Medzi úspechy radíme zníženie o -10% z cien elektrickej energie od 1.jan.2010 pre obec pri zachovaní toho istého dodávateľa, t.j. ZSE a.s. Do tejto kategórie patrí aj zníženie -7% z cien za vývoz a uloženie komunálneho odpadu od začiatku tohto roka u súčasného dodávateľa SITA Slovensko a.s., pri zachovaní tej istej kvality služieb. Do tohto bloku patrí aj náš spoločný výsledok o zriadení možnosti vysokorýchlostného internetu. Spoločnosť T-Com vykonala investíciu cca ,- ( ,-Skk), aby vyšla v ústrety spoločnému zámeru. Výsledkom toho je zavedenie vysokorýchlostného širokopásmového internetu pre domácnosti v našej obci a možnosti sledovania Maggio. Róbert Balkó, Ing. starosta obce Az egynyelvű és egyszokású ország gyenge és esendő. (Szent István)

5 02. szám/číslo 5. oldal/strana Emlékmű a világháborúk és a holokauszt áldozatainak A helyi önkormányzat 2010-es kulturális tervei között szerepel egy olyan emlékműnek a felállítása, mellyel tiszteletünket fejeznénk ki a világháborúk és a holokauszt áldozatainak. Január elején az önkormányzat mellett működő kultúrbizottság és falufejlesztési bizottság közös gyűlésére került sor, melyre falunkból egy-két külsőst is meghívtunk, hogy ötleteikkel, tapasztalataikkal és nézeteikkel segítsenek célunk elérésében. Esedékes helyszínként a templom melletti terület, a temető és környéke ill. a múzeum előtti terület jött szóba. Egyenlőre az utóbbi helyszín vezeti a listát. Az emlékmű megtervezését és megépítését szakemberekre szeretnénk bízni, de a gyűlés keretein belül körvonalazódtak az elképzelések. Kb.1,50-2,00 méter nagyságú kő alapú emlékműre gondoltunk, melyre 3 márványtábla lenne felerősítve. Ezeken lenne az elhunytak neve. Az elérhető forrásainkat kihasználva ezekről a koloniakról van szó: Első világháború ( ) Balkó András, Balkó Balázs, Balkó István, Balkó János, Balkó József, Balkó Mihály, Ballabás József, Ballabás Mihály, Bányi András, Bányi Mihály, Boszorád Antal, Brath Imre, Juhász István, Mrena Mihály, Kubik Ferenc, Oláh Gyula, Pajér Mihály, Polyák József, Sándor János, Sándor József, Sikuta Gyula, Slotka Péter, Szabó István. Második világháború ( ) Katonák: Sándor Ambrus, Molnár János, Hornyák András Bombázás áldozatai: Balkó Péter, Bányi István Holokauszt: Jókel Adolf, Jókel Ármin, Jókel Szidónia, Jókel Maximilian, Jókel Vila, Jókel Marek, Jókel Alexander, Freiman Janka, Freiman Ernő, Ringwald Nina, Ringwald Ármin, Hamburger Alajos, Hamburger Rozália, Hamburger Jenő, Hamburger Irén, Weisz Kálmán, Weisz Mihály, Weisz Lívia, Weisz Éva, Weisz Jenő, Rigó Sándor. Az emlékműre kb. a következő felirat kerülne magyar, szlovák és héber nyelven: Az első, a második világháború és a holokauszt koloni áldozatainak emlékére állíttatta Kolon község önkormányzata. Dátum. A zsidó áldozatok nevével, a héber felirattal és az esetleges támogatással összefüggésben felvettük a kapcsolatot a zsidó hitközösségekkel is. A fentiek közzétételére az informáláson kívül azért került sor, mert szeretnénk kikérni az Önök véleményét is az emlékmű kinézetével, a névsor teljességével kapcsolatban. Az anyagi kiadások egy részét pedig helyi vállalkozók támogatásával terveztük megvalósítani, tehát az ő adakozásukra is számítunk. Amennyiben bármilyen észrevétele és ötlete van az emlékművel kapcsolatban, kérem jelezzen a községi hivatalban ill. a címen. Balkó Róbert, Ing. polgármester A januári számunkban felhívást hirdettünk meg versírással kapcsolatban. A felhívásunk továbbra is aktuális, s íme az első beérkezett vers. Ismeretlen versíró: Versfoszlányok Kolonról A koloni Fő utcán, Több ember csak kocsin jár. Vannak, akik megunják és A gyaloglást választják. Itt van egy szép kis falu, Kolon a neve, Lakik sok fiatal és öreg benne. Szlovákok és magyarok, Meg is egyeznek azok. Segítenek egymáson, A jó Isten rájuk áldást adjon. Az én hazám Szlovákia, Ott terül el egy falucska Kolon a neve, Meg is élek benne. A koloni népek írni készek, Tudnak is ők szépet. Csak toll kell a kezükbe És bátorság a lelkükbe. A koloni múzeumba bemegyek én, Ott látom a valamikori szép dolgokat tudom én. Büszke is vagyok rá, hogy itt születtem, de nem bánom, Az őseim dolgos munkáit én is tiszteletben tartom. Van egy kicsi falu Kolon, melynek templomát mindig látom. Ott terül el a domboldalon, Ahol István király megpihenni vágyott. Minden nemzet a maga nyelvén lett tudós, de idegenen sohasem. (Bessenyei György)

6 6. oldal/strana 02. szám/číslo VEREJNÁ VÝZVA spoločnosti AQUA trade Slovakia Na základe výsledkov analýzy vody vo Vašej obci bolo zistené prekročené množstvo niektorých látok, ktoré môžu nepriaznivo vplývať na zdravie obyvateľov. Z tohto dôvodu sa spoločnosť AQUA trade Slovakia Zvolen v spolupráci s Obecným úradom Kolíňany (OcÚ) rozhodli vykonať monitoring studničných vôd, ktoré sa používajú ako zdroj pitnej vody. Obyvatelia sa môžu prihlásiť na analýzu svojej vody na OcÚ, alebo priamo u pracovníkov firmy na tel.č Obyvatelia, ktorí sú napojení na obecný vodovod a nie sú spokojní s kvalitou vody (hlavne tvrdosť, chlór), sa môžu tak isto prihlásiť na analýzu svojej vody na OcÚ, alebo priamo u pracovníkov firmy na tel.č Monitoring bude vykonaný v období: Od do Analýza s protokolom o meraní kvality vody a návrhom riešenia je spoplatnená sumou 5. Spoločnosť AQUA TRADE SLOVAKIA s.r.o. Založená v roku 2000, sa zaoberá komplexnou úpravou a do úpravou pitnej, úžitkovej, studničnej a odpadovej vody. Od rozboru cez návrh technológie a jej realizáciu, až po pravidelný servis. - Vykonávame základne rozbory vody priamo v domácnosti v hodnote 5 - Zabezpečujeme rozšírené rozbory na jednotlivé ukazovatele - Navrhujeme a realizujeme technológie na odstraňovanie: hrubých a jemných nečistôt chlóru a zápachu vody dusičnanov a dusitanov železa a mangánu - korózie potrubia ťažkých kovov tvrdosti vody - vodný kameň mikrobiológie pesticídov a chemických látok úprava PH - Navrhujeme a realizujeme montáž: čerpadiel tlakových nádob na pitnú vodu domácich vodární čističiek odpadových vôd - Zabezpečujeme pravidelný záručný a pozáručný servis zariadení - Vykonávame pre servis iných zariadení Idegen nyelveket tudni szép, a hazait pedig lehetségig mivelni kötelesség. (Kölcsey F.)

7 02. szám/číslo 7. oldal/strana ALVÍG FŐVÍG = 86:76 Tento nadpis na prvý pohľad sa môže zdať ako nejaká matematická rovnica, ktorú medzi sviatkami nadefinovali organizátori okolo Daniela Bányiho (Zico). Oni totiž vymysleli šialenstvo, s ktorým sa účastníci vrátili o rokov dozadu. Hral sa totiž hokej. Tak ako v čase našej mladosti, kedy rôzne partie hrali proti sebe hokej na betóne (na asfalte...) s loptičkou, prípadne s pukom (ale to riadne bolelo...) Začiatkom nového roka sme sa stretli v Bóroši pred pódiom. Bolo nás asi 20 hráčov, ktorí už dopredu boli rozdelení podľa straníckej príslušnosti, t.j. boli sme rozdelení podľa bydliska na Alvíg a Fővíg. Hralo sa traja na troch, pričom sa striedalo kontinuálne. Jedna tretina mala trvanie jednu hodinu, po nej bola 10 minutová prestávka na občerstvenie pri bufete. To znamená, že sme hrali 3 hodiny čistého času. Chlapci z horného konca odštartovali lepšie. Pišta Juhász dostal prihrávku na modrú a nekompromisne zahájil gólový ohňostroj. Počas zápasu sa skóre menilo, avšak väčšiu prevahu mali dolniaci z Alvígu. Bolo na nich vidieť, že trénujú na rybníku. Posledný gól zápasu ZASRAN PARTY 2009 Po minuloročnej vydarenej akcii zorganizovali medzi sviatkami Marek a Štefan Solčanský druhý ročník súťaže v kartovej hre Zasran. Termín akcie bol stanovený na 27.decembra. O hod sa zišli všetci súťažiaci (16 hráčov) v Europa café. V úvode každý hráč vytiahol z klobúka číslo stola na ktorom hral so svojimi troma súpermi. Potom nás organizátori informovali o pravidlách kartovej hry. Po zamiešaní sa rozdajú všetky karty, t.j. každý hráč si obdrží 8 kariet. Môže sa hrať normálna, malá a veľká hra. Keď po rozdaní si niekto zahlási malú, tak ráta s tým, že nič si nezoberie. Pri veľkej zas opačne, že si plánuje všetko brať. V týchto dvoch prípadoch sa mu ostatní traja snažia skrížiť jeho plány. Pri vykladaní (zbavovaní sa kariet) majú svoju váhu bodov len červene, žaluďový a zelený horník. Pri hre sa môže vytvoriť stav tzv. cukasa, keď každý má niečo do spoločnej kasy. V tomto prípade sa v nasledovnom kole hrá aj o body uložené v cukase. Základom hry je priznávanie farby, t.j. danú farbu treba vyložiť aj v tom prípade, ak je to pre hráča zjavne nevýhodné. Aj z tohto malého výkladu časti pravidiel je vidieť, s bekhendom medzi betóny brankára dal Gabo Horniak, s čím ukončil zápas, v ktorom zvíťazil jeho Alvíg nad Fővígom Zápas sa ukončil so šarvátkou a zhodenými rukavicami v rohu klziska... Cieľom akcie bolo zaspomínať si na hokejové umenie, zahrať si, ukázať sa vlastním deťom, že ako to bolo voľakedy a pod. Pri varenom vínku organizátori hovorili o tom, že akcia by mohla mať pokračovanie. Fővíg má čo odplácať... Prehra, vybité zuby, vyskočená kľúčna kosť a spálenie fanúšikovskej zástavy dáva dostatok dôvodov, aby sa uskutočnil zápas na ich domácom ľade trebárs na pľaci pred poslednou autobusovou zastávkou. Róbert Balkó, Ing. starosta že je to podobná hra ako mariáš alebo šnapser. Pri všetkých potrebujete kus logiky, predvídavosti a nemalú dávku šťastia. Základným merným ukazovateľom hry bol čas. Za daný čas (podľa partií) sa odohralo pri každom stole určitý počet hier, za ktorý si každý hráč získal určitý počet bodov, ktoré sa určilo výsledné poradie. Dvaja najlepší od každého stola postúpili do lepšej osmičky, kde sa hralo podľa toho istého kľúča. Medzitým organizátori pripravili malé občerstvenie pečené prasa (ešte dobre, že sme boli iba deň po vianočných sviatkoch). Finále sa skončilo okolo 22 hod a podľa získaných bodov patrí štvrté miesto Marekovi Solčanskému. Na stupnicu víťazov sa dostal na treťom mieste Tibor Vraniak a na druhom Ján Molnár. Víťazom druhého ročníka tejto hry sa stal Ladislav Bencz. Organizátori pre víťazov pripravili ocenenie pohár a malý vecný dar. Oceneným víťazom aj touto formou gratulujeme, zároveň v mene účastníkov vyslovujem vďaku organizátorom a už sa viacerí tešíme na tretí ročník. Tí, ktorí nevyhrali majú, ešte cca 330 dní na tréning... Róbert Balkó, Ing. starosta A mosolyban egymásra találunk, nyelvek, kasztok, pártok felett. (Exupéry)

8 8. oldal/strana 02. szám/číslo Jubilánsainkat köszöntjük és gratulálunk nekik! Gratulujeme našim jubilantom! 50-es Molnár Ján Hlavná 193 Ťažký Ján Vinohradská as Pážiková Katarína Ku kaplnke 143 Isten hozott! Ivanová Natália Pod Borinou 20 Ivanová Simona Pod Borinou 20 Vitaj na svete! Nyugodj békében! Polyák László Temető u. 364 Torták, rózsák, égő gyertyák, s néhány szívből jövő kívánság- Ha elmúltál már ennyi meg ennyi, nem kell azt úgy szívedre venni. /LGT/ Köszöntjük kedves édesapát, férjet, Sándor Attilát a 40. születésnapja alkalmából, amit február 11-én tölt be. Kívánunk neked sok erőt, egészséget, boldogságot, szeretetet. A kívánságaikat fűzik hozzád nejed, lányod, fiad, édesanyád és nagymamád. A jókívánságokhoz csatlakoznak még: anyósod, apósod, sógorod, sógorasszonyod, testvéred a családjukkal. És egyúttal sok boldogságot kívánunk keresztfiunknak Balkó Péternek, aki február 10-én tölti be a 6. életévét. Sok puszit küldünk neki. Szeretettel hívjuk minden idősebb, de lélekben fiatal, szórakozni vágyó barátunkat a farsangi bálra február 13-án a helyi kultúrházba. A belépő 10,- - benne vacsora, kávé, aperitív, zene. Jegyek kaphatók a helyi községi hivatalban. Hozhatnak magukkal farsangi finomságokat és főleg a jókedvüket. A ruházathoz csak annyit, hogy minnél öregebb- annál jobb. A bál bevételét a helyi konyha jobb felszerelésére szeretnénk fordítani. Jöjjenek, támogassák célunkat! Zápis detí do prvého ročníka Riaditeľ Základnej školy s materskou školou v Kolíňanoch pozýva deti a ich rodičov na zápis do 1.ročníka základnej školy na školský rok 2009/2010. Zápis sa uskutoční v rámci kultúrneho programu dňa 3. februára 2010 o 16,20 h v budove ZŠ Kolíňany. Prosím ctených rodičov, aby sa na zápis dostavili so svojím dieťaťom, a priniesli so sebou aj rodný list dieťaťa. Ing.Július Masaryk - riaditeľ ZŠ a MŠ Beíratás A Koloni Alapiskola és Óvoda igazgatója meghívja önt és gyermekét a beíratásra az első évfolyamba a 2009/2010-es tanévre, melyre kultúrműsor keretén belül kerül sor február 3-án 16,20 órakor a Koloni Alapiskolában. Kérjük a tisztelt szülőket, a beíratáson gyermekükkel együtt jelenjenek meg, és hozzák magukkal gyermekük anyakönyvi kivonatát. Masaryk Gyula - Koloni Alapiskola és Óvoda igazgatója Srdečne Vás pozývame na fašiangový bál pre skôr narodených, ale duchom mladých, dňa o 18,00 hod. do kultúrneho domu v Kolíňanoch. Vstupné 10,- - v cene je večera, káva, aperitív, hudba. Priniesť si môžete so sebou fašiangové špeciality a dobrú náladu. Oblečenie čím staršie, tým lepšie. Zisk z plesu bude použitý na lepšie vybavenie obecnej kuchyne. Lístky si môžete zakúpiť na Obecnom úrade v Kolíňanoch. Príďte a podporte náš cieľ! Szerkesztőség /házszám/, redakčná rada/číslo domu/: Balkó Adrianna /73/, Balkó Imre /363/, Balkó József /555/, Balkó Róbert /586/, Belány Szilvia /152/, Masaryk Gyula /406/, Sándor Zsuzsanna /500/. Tördelő: Mgr. Belány Szilvia. Postacím, poštová adresa: Koloni Visszhang - Ozveny, Nám. L.A. Aranya 528, Kolíňany. A borítékon kérjük feltüntetni na obálku prosíme uviesť - Visszhang Ozveny. Írásaikat bármelyik szerkesztőségi tagnál leadhatják. Vaše články môžete odovzdať aj u členov redakčnej rady. Telefon: , Fax: WWW: Kiadja: Kolon Község Önkormányzata. Vydáva: Samospráva obce Kolíňany. Anyagi támogatás: Kolon község, az MKP koloni szervezete. Materiálna pomoc: Obec Kolíňany, miestna organizácia SMK. Anyaggyűjtés január 22-ig, terjesztve január 31-én. Zber príspevkov do 22. januára Distribúcia 31. januára 2010.

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1060/2016 M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.11.2016 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2016.11.03-i

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16.

SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. SZMPSZ XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, Komárom, 2016. július 11-16. Veronika zeneprojekt Gyakorlati módszerek tartalma Ismerkedő, köszöntő játékoktesthangszerek, elemi zenélés, táncok, mozgások Ritmikus

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo Na 27. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 4.3.2013 K bodu rokovania číslo: 11 Návrh koncepcie a finančného krytia publikácie o meste Kolárovo Predkladá: Magdolna Rigó,

Részletesebben

27.12.2011 20.12.2011

27.12.2011 20.12.2011 27.12.2011 Tisztelettel adózva a halott emlékének, tudatjuk Önökkel, hogy életének 89. évében elhunyt özvegy Csiba Lajosné, született Hodossy Irma polgártársunk. Temetése 2011. december 29-én, csütörtökön

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: / Baumit Estrich MG Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter MG / Estrich MG 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: / Estrich MG 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo, alebo akýkoľvek

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata

K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata M E S T O K O M Á R N O Komárom Város Önkormányzata TE 1807/2014 Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa 03.04.2014 k bodu rokovania číslo: A Komáromi Városi Képviselı-testület 2014.04.03-i

Részletesebben

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X.

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. jún 2011/06 június Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. ročník Elsőáldozás Kolonban Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj Mondjuk újra meg újra minden szentmisében az

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko Ročník XVII Číslo 2 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Marec - Apríl 2012 Farnosť Oprava kostola SRZ Trnovec Základná škola Vyčistime si Slovensko Rybárska sezóna začína Z turistického zápisníka...

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. poďakovanie. 70. výročie slovenského národného povstania. Ročník XIX

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. poďakovanie. 70. výročie slovenského národného povstania. Ročník XIX Ročník XIX Číslo 4 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Júl - August 2014 Denný letný tábor Život obce Kone na Lángovom dvore Základná škola s materskou školou Trnovec nad Váhom 302 v spolupráci

Részletesebben

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP december 2005/12 december Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IV. évfolyam IV. ročník KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP Kriszta táskákkal és csomagokkal megrakodva, sietős léptekkel haladt végig

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S

Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Sanova omietka S / SanovaPutz S 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Sanova omietka S / SanovaPutz S 2. Typ,

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť

Harmonizované technické špecifikácie Trieda CR - CS ll EN 998-1 Pevnosť v tlaku 1,5 N/mm² EN 1015-11 Prídržnosť Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Ušľachtilá omietka / EdelPutz 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Ušľachtilá omietka / EdelPutz 2. Typ, číslo

Részletesebben

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce

Ing. Ján Hrabovský, starosta obce Ročník XVI Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom chcem sa v tomto sviatočnom období, v závere prvého roka môjho funkčného obdobia, v prvom rade poďakovať všetkým spolupracovníkom, poslancom

Részletesebben

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem 1882-2012 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu

FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu KAPUVÁR CELLDÖMÖLK MESTERI SZENTGOTTHÁRD TATA KISBÉR BALATONFÜRED FLÓRA TERMÁLFÜRDŐ Kapuvár, Fürdő u. 42. +36-96-241-831 www.floratermalfurdo.hu Platnosť: 11.06. - 31.8.2016 KINCSEM WELLNESS HOTEL Kisbér,

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye 1 A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának Tt. 563/2009. sz. törvénye Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 563/2009 Z. z. AZ ADÓKEZELÉSRŐL (adózás rendje) és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

Részletesebben

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum.

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ. Metodicko pedagogické centrum. Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Kód ITMS: 26130130051 číslo zmluvy: OPV/24/2011 Metodicko pedagogické centrum Národný projekt VZDELÁVANÍM PEDAGOGICKÝCH

Részletesebben

A hivatalvezető beszámolója

A hivatalvezető beszámolója www.kralovskychlmec.sk A hivatalvezető beszámolója Milyen ter ervei ei vannak a vár árosnak a beruházások terén 2008-ban? A város alapvető tervezési eszköze a költségvetés. Sajnos a 2008-as évre szóló

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma:

7. V prípade vyhlásenia o parametroch týkajúceho sa stavebného výrobku, na ktorý sa vzťahuje harmonizovaná norma: Baumit Poter/ Baumit Estrich Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK-Poter / Estrich 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Poter / Estrich 2. Typ, číslo výrobnej dávky alebo sériové číslo,

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 695/2016 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa: 26. mája 2016 k bodu rokovania číslo:... A Komáromi Városi Képviselő-testület 2016

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell

Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Baumit Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell Vyhlásenie o parametroch č.: 01-BSK- Jadrová omietka strojová / GrobPutz maschinell 1. Jedinečný identifikačný kód typu a výrobku: Baumit Jadrová omietka

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec

Harc a rákbetegség ellen. Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 6. évf. 28. szám, 2011/2 április 6. ročník 28. vydanie, 2011/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec Robinson & Crusoe - színházi előadás VMK, 2011. május

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka Ročník XIX Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom November - December 2014 Život obce Krásne Vianoce a veľa šťastia v Novom roku 2015 Vám želá starosta obce Ing. Július Rábek a kolektív

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Mestský úrad Kolárovo 26. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dňa: 28. januára 2013 K bodu rokovania číslo: 10/b v Žiadosť spoločnosti AGROTREND Kolárovo s.r.o. na súhlas o prevzatie nájmu poľnohospodárskeho

Részletesebben

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02

FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 JESENSKÉ 16. KIADÁS INFORMÁCIÓS ANYAG FELEDIEK December 2014 16. kiadás december 2014 Kiadta: Mihályi Gábor polgármester & Községi Hivatal Feled, Sobotská 10, 980 02 Tisztelt polgárok Végre itt az év legszebb

Részletesebben

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec

číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec číslo 1/2009, ročník III. 1. szám/2009, III. évfolyam Časopis obyvateľov obce Jelenec Fašiangy 2009 Detský karneval OBSAH Vyhodnotenie prác pracovníkov obce Jelenec za rok 2008... 4-9 O maďarskom folklóre...

Részletesebben

Megnyílt az Aquasziget

Megnyílt az Aquasziget Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XVI. ročník www.sturovo.sk 2005/11 és Vidéke Megnyílt az Aquasziget Családias hangulatban, ünnepélyes külsőségek között, tüzijáték kiséretében adták át a nagyközönségnek

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ

Štúrovo a okolie. Párkány és Vidéke 2008/1 NADŠTANDARDNÉ PLASTOVÉ OKNÁ Štúrovo a okolie Regionálny mesačník, XIX. ročník www.sturovo.sk Határtalanul! Foto: Himmler Esztergom és Párkány nagyszabású ünnepségsorozattal tette emlékezetessé a decemberi határnyitást. A rendezvények

Részletesebben

Reštaurácia hotela Korzo v novom

Reštaurácia hotela Korzo v novom Dvojtýždenník občanov mesta Nové Zámky XXVI. ročník 3. číslo 12. február 2016 nepredajné Novovital otvoril novú saunu a masáže Chce sem prilákať aj pôvodných návštevníkov Reštaurácia hotela Korzo v novom

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ

DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ DUNASZERDAHELYI DUNAJSKOSTREDSKÝ HÍRNÖK MEGJELENIK KÉTHETENTE VYCHÁDZA DVOJTÝŽDENNE HLÁSNIK 24. évfolyam, 3. szám, 2016. február 24. 3. číslo, 24. ročník, 24. februára 2016 Dunaszerdahely lánglelkű tudósa

Részletesebben

Európaiasodunk a egyszer összeszámolnánk, hány híresség látogatott el az elmúlt évtizedek

Európaiasodunk a egyszer összeszámolnánk, hány híresség látogatott el az elmúlt évtizedek Megjelenik kéthetente Október 23. 16.00 : Városi ünnepség az 1956-os forradalom 58. évfordulóján a diktatúra áldozatainak emlékművénél, a városháza mellett 23. októbra o 16.00: Mestská spomienková slávnosť

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

Mestský úrad Kolárovo

Mestský úrad Kolárovo Page 1/5 Mestský úrad Kolárovo Na 4. riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva Dňa: 2. 03. 2015 K bodu rokovania číslo: 11 ) Informatívna správa primátora mesta o podaných žiadostiach mesta o poskytnutie

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne

spravodajca Obciansky mesacník Platba za nemocnicu mešká, zastupiteľstvo opäť iba čaká Mimoriadne očakávané bolo 39. mimoriadne Želiezovský spravodajca VII. rocník, 2006 máj Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Blíži sa leto a želiezovské kúpalisko a autokemping stoja zatiaľ opustené, keďže bývalý nájomca, podnik SMP Želiezovce ukončil

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y

spravodajca Letné vydanie Kostol a námestie ako ďalej? Malá vodná elektráreň - územný plán neschválený M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk Letné vydanie spravodajca X. rocník, júl-august 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,50,- (15,- Sk) Inovatívne v tepelnom hospodárstve ako horí slama v kotolni Tenerga? Prehľad

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo

Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés. Zmluva o dielo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo. Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Műtárgy kivitelezéséről szóló szerződés Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo Zmluva o dielo Vadaš, s.r.o. Pri Vadaši 2, 94301 Štúrovo VADAS ÜDÜLŐKOMOPLEXUM vízi csúszdáinak és kapcsolódó létesítményeinek

Részletesebben

Pozastavenie výroby papiera od marca, ale viac nádejných záujemcov. Kapós a párkányi papírgyár

Pozastavenie výroby papiera od marca, ale viac nádejných záujemcov. Kapós a párkányi papírgyár XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/02 Kapós a párkányi papírgyár Március közepétől nem gyártanak papírt Párkányba Mint ahogy arról korábban beszámoltunk, a Smurfit Kappa vállalat

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ

ELIEZOVSKÝ SPRAVODAJCA. Cesty sa priebežne opravujú. Mestské noviny. Zmluvy k prestavbe slobodárne schválené. 93701@pobox.sk. Májové zasadnutie MsZ ...práca členov želiezovskej JDS bola osožná, radostná a prinášala im všetkým potešenie a uznanie od verejnosti... želiezovským dôchodcom mladícky elán rozhodne nechýba... Viac na 6. str. Májové zasadnutie

Részletesebben

Rendezvények 2016 márciusa végéig

Rendezvények 2016 márciusa végéig 2016 / 1 Áldott karácsonyi ünnepeket és békés, sikerekben gazdag új esztendőt kívánunk! Csemadok Lévai Alapszervezete Czeglédi Péter Református Gimnázium Juhász Gyula Alapiskola Lévai Magyar Asszonyok

Részletesebben

Útmutató az alkalmazás elindítására

Útmutató az alkalmazás elindítására Útmutató az alkalmazás elindítására NÁVOD NA SPUSTENIE APLIKÁCIE A PC- re VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK A hardverre vonatkozó követelmények a JasPCP-HU alkalmazás működésére jelenleg a piacon kereskedelmi forgalomban

Részletesebben

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán

Együtt lenni jó! Mestský autobus: od 1. júla nové tarify. Banner akkugyár: mégis megépül? Októbertől nincs parkolás a Fő utcán VI. DUNASZERDAHELYI UDVARI MUZSIKA FEKETE FEHÉR BILLENTYŰK 4 este 4 koncert a városháza udvarán július 9. július 30. VI. DUNAJSKOSTREDSKÁ HUDBA NA NÁDVORÍ ČIERNO BIELE KLÁVESY Štyri večery 4 koncerty na

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04 Egy fürdő, amely tényleg a látogatókért él Senki nem vetheti a Vadas termálfürdő szemére, hogy nem törődne látogatói véleményével. A

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 7/2011 1/9 1. Megnyitó Jelen van 8 képviselő. Polgármester asszony köszönti a jelenlévőket, megállapítja, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi

Részletesebben

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván kedves olvasóinknak a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné a novoročné sviatky plné štastia a pohody praje čitateľom redakcia Dunajskostredského

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben