130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH"

Átírás

1 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem

2

3 130. VÝROČIE ORGANIZOVANÉHO HASIČSTVA V PODUNAJSKÝCH BISKUPICIACH 130 Éves a pozsonypüspöki szervezett-tűzvédelem

4

5 5 Žehnaj, Bože prácu týchto vzácnych ľudí dobrovoľných hasičov v Podunajských Biskupiciach i naďalej. Vzdávam úctu a česť všetkým generáciám dobrovoľných hasičov v DHZ Podunajské Biskupice pri príležitosti 130. výročia založenia ich zboru. Dovoľte mi pri tejto príležitosti citovať slová z Preambuly Stanov DPO SR. Uvedomujúc si humánny odkaz dobrovoľného hasičstva a požiarnikov na Slovensku, nadväzujúc na plody obetavosti svojich zakladateľských generácií, vychádzajúc z ich osvedčených tradícií nadstraníckosti, demokracie, rasovej, národnostnej i náboženskej znášanlivosti a úsilia o všeobecné povznesenie človeka, vedení láskou k blížnemu, svornosťou a bratstvom, sme členmi humánnej organizácie Dobrovoľnej požiarnej ochrany, ktorá v nadväznosti na tieto tradície je pripravená poskytnúť dobrovoľnú pomoc širokej verejnosti i každému jednotlivcovi najmä v nešťastí, núdzi a ohrození života, zdravia a majetku pred požiarmi a živelnými pohromami. Milí moji priatelia, určite mi dáte za pravdu, že slová Preambuly Stanov DPO SR vynikajúco vystihujú nadviazanie na históriu a novodobé obdobie vo Vašom dobrovoľnom hasičskom zbore. Ja si tieto myšlienky úprimne vážim, lebo jednoznačne zaväzujú nielen súčasnú generáciu DHZ, ale i generácie, ktoré prídu po Vás, aby tá naša základná humánna úloha Bohu na slávu, blížnemu na pomoc bola skutočne v každodennej realite i naplnená. Vtedy budeme zodpovedne plniť odkaz predchodcov. Prácu zboru poznám od roku Zbor bol, je a istotne bude i naďalej patriť medzi tie zbory v DPO SR, ktoré sú jeho oporou. S úctou v týchto chvíľach spomínam na skutočne vzácne osobnosti, akými boli p. Peter Árpa, p. Jozef Duranský, p. František Ferdics, s ktorými som prežil pekné hasičské i ľudské chvíle. Váš zbor veľmi úzko spolupracoval s najvyššími orgánmi našej organizácie pri zabezpečovaní úloh požiarnej ochrany. Veľký kus práce vykonala pani Valéria Árpová, ako dlhoročná členka Predsedníctva DPO SR. Samozrejme, že nezabúdame na súčasnú generáciu DHZ a v ňom na vynikajúcich funkcionárov a členov, akými sú p. Ján Duranský, p. Zoltán Duranský, p. Jozef Rigó, ktorí úspešne nadväzujú na svojich predchodcov. Nedá mi, aby som nevyslovil úprimné poďakovanie a úctu za pomoc a podporu DHZ, ktorú zbor dostáva od pani starostky PhDr. Alžbety Ožvaldovej a zastupiteľstva. Vďaka za pomoc, pochopenie a povzbudenie zboru v jeho činnosti. Moje milé členky, moji milí členovia! Do ďalších rokov života Vášho DHZ Vám úprimne želám pevné zdravie, veľa osobných, ale i hasičských úspechov. Som presvedčený, že vždy budete medzi prvými pri plnení poslania DPO Slovenskej republiky. S úctou Váš JUDr. Jozef Minárik, čestný prezident DPO SR

6 6 Úvod Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava, Podunajské Biskupice oslavuje 130. výročie svojho založenia. Pri oslavách 100. výročia založenia nášho zboru bola vydaná história pod názvom Sto rokov organizovanej požiarnej ochrany v Podunajských Biskupiciach. Náš bulletin nadväzuje na túto knihu a zachytáva tridsaťročnú históriu Biskupického hasičstva. Chceli sme v nej zachytiť tie najdôležitejšie udalosti a život zboru od roku 1982 až po súčasnosť. Aby sme pochopili prítomnosť a vedeli prijímať rozhodnutia, ktoré ovplyvnia našu budúcnosť musíme poznať minulosť. Napísaním našej tridsať ročnej histórie si chceme uctiť pamiatku tých členov, ktorí už nie sú medzi nami a pre nás vybudovali jednu organizáciu na pevných základoch, ktorá má už 130 rokov, poďakovať sa všetkým súčasným členom za ich obetavú a humánnu prácu na úseku požiarnej ochrany a napísali sme ju pre budúce generácie hasičov, ktorí prídu po nás a budú mať záujem poznať minulosť nášho zboru. Dovoľte mi ako veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru v Podunajských Biskupiciach aby som našej organizácii zaželal ešte veľa plodných rokov, aby sa našli vždy taký oduševnení a obetaví ľudia pre tú našu prácu, ktorí ju povedú vždy dopredu aby mohla poskytovať pomoc občanom a širokej verejnosti v núdzi a ohrození života a zdravia a ochraňovať ich majetok pred požiarmi a živelnými pohromami ešte veľa rokov. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať všetkým, ktorí pomáhali pri zbieraní informácií aby mohol tento bulletin vzniknúť, hlavne pani Terézii Ferdicsovej, ktorá zostavila menoslov členov za posledných tridsať rokov, nášmu predsedovi p. Zoltánovi Duranskému, ktorý sa podieľal na napísaní kapitoly o súťažiach a p. Tomášovi Duranskému, ktorý po grafickej stránke zostavil tento bulletin. Bc. Ján Duranský veliteľ DHZ Bratislava, Podunajské Biskupice

7 Bevezető A Pozsonyi Önkéntes Tűzoltó Testület Pozsonypüspöki Szervezete megalakulásának 130. évfordulóját ünnepli. A testület 100. születésnapján A szervezett tűzvédelem 100 éve Pozsonypüspökiben címmel megjelentették a történelmet. 7 Kiadványunk erre a munkára épül, és megörökíti a püspöki tűzoltóság harmincéves történetét től napjainkig akartuk megörökíteni a testület legfontosabb eseményeit és életét. Ahhoz, hogy megértsük a jelent és el tudjuk fogadni a jövőnket befolyásoló intézkedéseket, ismerni kell a múltat. Harmincéves történetünk rögzítésével szeretnénk tisztelegni azon tagok emléke előtt, akik már nincsenek közöttünk, akik számunkra szilárd alapokon nyugvó szervezetet építettek fel, amely szervezet már 130 éves. Szeretnénk megköszönni minden tagnak a tűzvédelem terén végzett áldozatos és humánus munkát. A tűzoltók jövő generációi számára írtuk, azoknak, akik utánunk jönnek és meg akarják ismerni testületünk múltját. Engedjék meg, hogy a Pozsonypüspöki Önkéntes Tűzoltó Testület parancsnokaként sok termékeny évet kívánjak szervezetünknek. Kívánom, hogy mindig legyenek olyan lelkes és áldozatkész emberek, akik előre viszik a szervezetet, hogy segíthessen a szükségben, életveszélyben lévő embereknek egészségük megőrzésében, hogy még sok-sok évig védhesse az emberek vagyonát a tűzesetektől és elemi csapásoktól. Ebből az alkalomból köszönetemet fejezem ki mindenkinek, aki segített az információgyűjtésben, abban, hogy ez a kiadvány napvilágot láthasson. Köszönöm Terézia Ferdicsovának, aki összeállította azok névsorát, aki az elmúlt 30 év alatt szervezetünk tagjai voltak, elnökünknek, Zoltán Duranskynak, aki részt vett a versenyekről szóló fejezet megírásában és Tomáš Duranskýnak, aki a kiadvány grafikai kivitelezését végezte. Bc. Ján Duranský, a Pozsonyi Önkéntes Tűzoltó Testület Pozsonypüspöki Szervezetének parancsnoka

8

9 Dôležité udalosti a život zboru V tejto kapitole by sme vám chceli priblížiť tie najdôležitejšie udalosti, ktoré zbor prežil za posledných tridsať rokov. Nadväzujeme tu na oslavy 100. výročia založenia nášho zboru, ktoré sa konali 26. septembra Jedným veľ kým predsavzatím a úlohou bolo vydanie knihy o storočných dejinách biskupického hasičstva, ktoré sa podarilo splniť v roku Bola vydaná kniha pod názvom Sto rokov organizovanej požiarnej ochrany v Podunajských Biskupiciach. Sú v nej zdokumentované dejiny nášho spolku od svojho vzniku 28. mája V období rokov si zbor stanovil hlavné úlohy činnosti, ktoré vychádzali z uznesení zjazdov požiarnej ochrany. Boli zamerané na výchovnú, organizačnú, preventívnu, verejnoprospešnú, hospodársku a finančnú činnosť, úsek práce s mládežou, školenia a výcviku. Za toto obdobie riadil prácu zboru 15-členný výbor, ktorý sa schádzal dva krát mesačne. Členské schôdze sa konali štyri krát do roka. V rokoch vstúpilo do zboru 26 mužov a 15 žien, čiže spolu 41 členov. Jednou z hlavných úloh aj v tomto období bola prevencia. Aby sa úlohy prevencie plnili dobre boli opakované školenia prehliadkových skupín, ktoré vykonali preventívne prehliadky obytných domoch v počte 1610 a v malých prevádzkárňach 40 kusov. Na preventívnej činnosti sa v letnom období počas žatvy

10 10 podieľali aj mladí požiarnici, ktorí hliadkovali a prevádzali kontrolu chotára. Pre rast odbornej prípravy sa prevádzali školenia členov. Traja členovia p. Božena Špaleková, p. Emília Nagyová, p. Alexander Tekauer ukončili dvojročné štúdium na Ústrednej škole požiarnej ochrany v Martine. Základný kurz preventivárov absolvovali 3 členovia, ďalej sa školenia zúčastnili pokladník, revízori, strojníci, tajomník a predseda zboru. Činnosť zboru sa prezentovala aj vo výchove mládeže. V tomto období mal zbor 4 družstvá mladých požiarnikov zo základných škôl z našej mestskej časti. Činnosť mladých požiarnikov bola kladne hodnotená, ich umiestnenia v rámci súťaže Plameň boli vždy na popredných miestach. Poďakovanie tu patrí ich vedúcim p. Pavlovi Wimmerovi, p. Róbertovi Špalekovi, p. Michalovi Straňákovi a p. Alexandrovi Tekauerovi, ktorí obetovali veľa svojho voľného času na ich nácvik. Družstvo dorastu aj dospelých postúpilo do národného kola, ktoré bolo v roku 1984 v Púchove /viď. kapitolu súťaží/. Obe družstvá sa zúčastnili týždenného sústredenia, ktoré bolo zamerané na prípravu do národného kola. Na príprave týchto družstiev mali veľ ký podiel p. Jozef Duranský, p. Róbert Špalek a p. Alexander Tekauer. Nesmieme zabudnúť na nácvik detí z materskej škôlky pod vedením p. Gustáva Mandliho a p. Heleny Nagyovej. Kladne treba hodnotiť vytvorenie ženského požiarneho Výbor zboru aj v tomto období zasadal dva krát mesačne a členské schôdze sa uskutočňovali štyri krát do roka, kde boli členovia informovaný o plnení úloh. družstva pod vedením p. Michala Straňáka, p. Františka Ferdicsa a p. Róberta Špaleka. Podľa plánu práce sa uskutočňovali námetové a preverovacie cvičenia, ktoré slúžili k získaniu prehľadu o akcieschopnosti členov zboru a požiarnej techniky. Verejnoprospešná činnosť bola zameraná na brigády, zber kovového šrotu a tiež pre humánnu činnosť ako je bezplatné darcovstvo krvi, kde odovzdalo krv viac krát za sebou 17 našich členov. V oblasti kultúry sa pravidelne uskutočňovali dni MDD, MDŽ, oslavy Mikuláša. Dva krát ročne sa členovia zúčastňovali zájazdov, exkurzií v Přybislavi, Prešove, Budapešti a Bonyháde. Každoročne sa usporiadal požiarnický ples a v letnom období na hasičskej zbrojnici Juniáles. Nesmieme tu zabudnúť na naše družobné organizácie zo Spišskej Novej Vsi a z Gyorujfalu z Maďarska. Ocenením práce za toto obdobie pre zbor bolo udelenie vyznamenania Najlepšia organizácia požiarnej ochrany. Dvom členom p. Františkovi Priklerovi a p. Petrovi Árpovi bolo udelené najvyššie vyznamenanie Zaslúžilý člen PO ČSSR ktoré udelil vtedajší FV ZPO ČSSR. 6. júna 1987 zbor oslávil svoje 105. výročie založenia. Oslavy začali ukážkovým cvičením požiarnych zborov z Vrakune, Šamorína, Slovnaftu a Podunajských Biskupíc. Poobede sa konala v požiarnej zbrojnici slávnostná schôdza a po nej posedenie spojené zo zábavou. Na úseku preventívno-výchovnej činnosti sa každoročne vykonávali prednášky na základných školách a materských škôlkach, prednášky pre občanov v rámci pohovorov s občanmi, kde boli prítomný aj aktivisti komisií z miestneho úradu. Vykonávali sa kontroly hydrantov v mestskej časti a v areáli poľnohospodárskeho

11 11 družstva. V období žatvy sa zabezpečovali pohotovostné služby vo večerných a nočných hodinách. V priebehu dňa vykonávali hliadkovanie chotára mladý požiarnici. V roku 1990 mal zbor 111 členov, z toho 35 žien. V správe o činnosti za rok 1990 sa však konštatuje, že oproti minulým rokom sa znížila aktivita a zapájanie sa viacerých členov do činnosti a života zboru. V správe sa taktiež konštatuje že s členmi, ktorí nemajú záujem o prácu v požiarnej ochrane sa rozlúčime. V roku 1992 sa uskutočnila výmena členských preukazov a členská základňa sa znížila na 88 členov. Na úseku operatívno-technickej činnosti sa venovala každoročne pozornosť k akcieschopnosti požiarnej techniky, ktorá bola vždy na dobrej úrovni, čo sa za toto obdobie ukázalo pri výjazdoch k požiarom a iným zásahom (viď kapitola požiare). V kultúrnej činnosti sa v roku 1988 členovia zúčastnili zájazdu na národné kolo požiarnych družstiev do Trnavy. Prijali sme návštevu požiarnikov zo Spišskej Novej Vsi a z rakúskeho Günsendorfu. V roku 1989 boli dva trojdňové zájazdy do Maďarska, jeden dvojdňový zájazd do rakúskeho Günsendorfu na návštevu priateľských požiarnych organizácií V tejto podkapitole spomenieme tie najdôležitejšie udalosti z posledných dvadsiatych rokov. V januári 1993 na výročnej členskej schôdzi nastali doteraz najväčšie zmeny vo výbore zboru. Za predsedu bol zvolený p. Ladislav Szekeres a pod jeho vedením začal zbor 111. rok svojej činnosti. Na tieto V roku 1992 sa členovia zboru zúčastnili trojdňového zájazdu na národné kolo požiarnych družstiev, ktoré sa konalo v Martine. Bol to spoločný zájazd z požiarnikmi z Maďarského Győrújfalu. Ďalej to boli každoročné posedenia pri príležitosti MDD, MDŽ a posedenia pri jedličke. Nikdy sa nezabudlo na životné jubilea členov, ktoré sa oslávili na slávnostných schôdzach konaných na túto príležitosť. V brigádnickej činnosti sa venovalo každoročne tisíce hodín oprave a údržbe požiarnej techniky, požiarnej zbrojnice a budovaniu športového areálu na Lieskovskej ceste. Členovia sa venovali aj zberu kovového šrotu, z čoho bol každoročný príjem do pokladne. V humánnej činnosti náš zbor vynikal v bezplatnom darcovstve krvi. Vyvrcholením tohto päťročného obdobia boli oslavy 110. výročia založenia zboru. 2. mája 1992 o 9 hodine bola slávnostná omša v kostole Sv. Mikuláša. O 10:30 sa v požiarnej zbrojnici začala slávnostná schôdza z pozvanými hosťami. O 15:00 bolo ukážkové cvičenie požiarnych družstiev. zmeny mala vplyv i nežná revolúcia zo 17. novembra Skončila éra socializmu a začala sa demokratizácia celej spoločnosti, čo ovplyvnilo aj život a fungovanie nášho zobru. Názorové zmeny, ktoré boli medzi členmi zboru a aj členmi výboru o ďalšom spôsobe riadenia a fungovania zboru si vynútili nové voľ by a aj odstúpenie doterajších ôsmich členov výboru (viď kapitola o vedení zboru). Nový 11-členný výbor sa pravidelne stretával raz mesačne na svojich zasadaniach a riešil úlohy a zabezpečoval chod DHZ. Každý rok si zbor uctil pamiatku patróna hasičov sv.

12 12 Floriána. Členovia sa zúčastnili sv. omše, ktorá bola vždy venovaná zosnulým hasičom zboru. Pamiatku Sv. Floriána si členovia každoročne uctili položením venca k soche sv. Floriána na Trojičnom námestí. Mestská časť Podunajské Biskupice má tri obvody: Medzi Jarkami, Dolné Hony a starú časť. Ukážkové cvičenie sa každý rok uskutočňovalo v inom obvode aby sa práca hasičského zboru priblížila čo najväčšej verejnosti a tým propagovali jej humánny odkaz. Na úseku operatívno-technickej oblasti sa zabezpečovala akcieschopnosť požiarnej techniky, výstroja a výzbroja. Rok 1996 bol na úseku technickej vybavenosti výnimočný. V apríli sa obnovil vozový park o jedno novšie a technicky vyspelejšie vybavené požiarne vozidlo CAS-32 T-815, ktoré bolo zakúpené z požiarneho útvaru letisko. Za prácu a nesmiernu námahu pri vybavovaní tohto vozidla, hlavne finančných prostriedkov na jeho zakúpenie patrí vďaka vtedajšiemu starostovi Ing. Viliamovi Nagyovi a veliteľovi DHZ p. Jozefovi Duranskému. Na úseku humánnej činnosti vyniká dobrovoľné darcovstvo krvi, kde medzi členmi zboru sú držitelia striebornej a zlatej medaily. V decembri 1996 p. Gejza Nagy získal diamantovú Jánskeho plaketu. V oblasti kultúry sa každoročne usporiadal požiarnicky ples, ktorým sa zbor hlási k spoločenským a kultúrnym tradíciám a tieto využíva ako jeden z prostriedkov popularizácie hasičského zboru medzi občanmi. Pre členov sa organizovali celodenné výlety aj s rodinnými príslušníkmi do Biskupického lesa. V júni 2002 to bol celodenný spoločný deň v Győrújfalu kde sa súťažilo v požiarnom útoku a poobede vo futbale. Večer sa ukončil tanečnou zábavou. V roku 2011 nás naše súťažné družstvo reprezentovalo na národnom kole v Dubnici nad Váhom. Pri tejto príležitosti zbor zorganizoval celodenný zájazd pre členov aj s rodinnými príslušníkmi. Prežili sme deň plný športových zážitkov. 4. mája 2002 zbor oslávil 120. výročie svojho založenia. O 10. hodine sa rozozvučali sirény hasičských áut a zahájilo sa ukážkové námetové cvičenie na základnú školu na Trojičnom námestí. Po ukončení cvičenia sa predviedli mladí požiarnici a ukázali, že aj oni zvládnu obsluhu motorového čerpadla a útočných prúdov. Na námestí bola od rána vystavená historická technika a o dobrú zábavu sa starala country skupina Petronella. Na druhý deň 5. mája bola slávnostná Sv. omša v kostole Sv. Mikuláša. Po nej nasledovalo kladenie vencov k soche sv. Floriána patróna hasičov. Pri príležitosti 120. výročia založenia zboru sa dala vyrobiť pamätná tabuľa, ktorá bola umiestnená v priestoroch domu kultúry Vetvár na stenu slávy, a slávnostne v ten deň odhalená. Nezabudlo sa pri tejto príležitosti ani na zosnulých hasičov a v oboch Biskupických cintorínoch sa položili vence na ich večnú pamiatku. Od 9. októbra 1999 organizuje zbor v spolupráci s Miestnym úradom súťaž o putovný pohár starostu obce Memoriál Jozefa Duranského. Súťaž bola založená na počesť dlhoročného veliteľa zboru, ktorý 5. októbra 1999 po náhlej chorobe opustil naše rady. V roku 2012 to bol už 14. ročník súťaže. V oblasti asistenčných služieb členovia zboru každoročne držia žatevnú pohotovosť pri kombajnoch s jedným vozidlom CAS-25 spolu z dvojčlennou osádkou. Budova požiarnej zbrojnice prešla v rokoch 2004 a 2005 rekonštrukciou. Bolo namontované ústredné kúrenie do celej zbrojnice, zmodernizovanie sociálnych zariadení a celá budova bola vymaľovaná. Písať by sa mohlo ešte veľa, ale nie je to účelom tohto bulletinu. Chceli sme zachytiť tie najdôležitejšie udalosti za posledných tridsať rokov. Toľ ko v krátkosti o udalostiach a živote Dobrovoľného hasičského zboru Podunajské Biskupice.

13 Fontos események és a testület élete Ebben a fejezetben szeretnénk önöknek felidézni azokat a fontos eseményeket, amelyek az elmúlt harminc évben a testület életében történtek. A testületünk megalakulásának 100. évfordulójára rendezett ünnepségből indulunk ki, amelyet szeptember 26-án tartottunk. Az egyik nagy cél és feladat a püspöki tűzoltóság százéves történetéről szóló könyv elkészítése volt, amit 1983-ban sikerült megvalósítani. A kiadvány címe: A szervezett tűzvédelem 100 éve Pozsonypüspökiben. Dokumentáljuk benne szervezetünk történetét május 28-iki megalakulása óta között a testület meghatározta tevékenységének fő feladatait, amelyek a tűzvédelmi kongresszusok határozataiból indultak ki. A nevelő, szervező, megelőző, közhasznú, gazdasági és pénzügyi munka, az ifjúsággal végzett munka területére, az oktatásra, a továbbképzésre és a kiképzésre irányultak. Abban az időben a havonta kétszer ülésező 15 tagú bizottság irányította a testület munkáját. Taggyűlés évente négyszer volt között a testületbe 26 férfi és 15 nő, vagyis összesen 41 tag lépett. Abban az időben is az egyik fő feladat a megelőzés volt. Annak érdekében, hogy a megelőzés feladatait jól teljesítsék, megismételték a járőröző csoportok képzését, amely csoportok megelőző ellenőrzést tartottak 1610 lakóházban és 40 kisüzemben. Nyáron az aratás idején a fiatal tűzoltók is kivették

14 14 részüket a megelőzési munkákból: járőröztek és ellenőrizték a határt. A szakmai színvonal emelése érdekében a tagok számára továbbképzést tartottak. Három tag Božena Špaleková, Emlíla Nagyová, Alexander Tekauer elvégezték a martini Központi Tűzvédelmi Iskola kétéves tanulmányait. A preventívárok alaptanfolyamát 3 tag végezte el, az oktatáson részt vett tovább a pénztáros, az ellenőrök, a gépészek, a titkár és a testület elnöke. A testület tevékenységét az ifjúság nevelésében is népszerűsítették. Abban az időben a testületnek a városrész alapiskoláiból toborzott 4, fiatal tűzoltókból álló csapata volt. A fiatal tűzoltók munkáját pozitívan értékelték, a Plameň elnevezésű versenyben mindig jól szerepeltek, jó helyezést értek el. Ezért köszönet jár vezetőiknek: Pavel Wimmernek, Róbert Špaleknek Michal Straňáknak és Alexander Tekauernek, akik szabadidejük jelentős részét áldozták fel felkészítésükre. A fiatalok és a felnőttek csapata továbbjutott az országos fordulóba, amelyet 1984-ben Púchovban tartottak (lásd a versenyekről szóló fejezetet). Mindkét csapat egyhetes összpontosításon vett részt, amelyen az országos fordulóra készítették fel őket. A csapatok felkészítésében nagy szerepet játszott Jozef Duranský, Róbert Špalek és Alexander Tekauer. Nem feledkezhetünk meg az óvodáskorú gyerekek felkészítéséről sem Gustáv Mandli és Helena Nagyová vezetésével. Pozitívan kell értékelni a női tűzoltó csapat létrehozását Michal Straňák, František Ferdics A testület bizottsága abban az időben is havonta kétszer ülésezett, taggyűlést pedig évente négyszer tartott, ahol a tagokat tájékoztatta a feladatok teljesítéséről. és Róbert Špalek vezetésével. A munkaterv értelmében folytak a tematikus és ellenőrző gyakorlatok, amelyek arra szolgáltak, hogy képet alkossanak a testület tagjainak akcióképességéről és a tűzoltótechnika akcióképességéről. A közhasznú munka a brigádokra, a fémhulladékgyűjtésre és olyan humánus tevékenységre irányult, mint az ingyenes véradás, ahol 17 tagunk egymás után többször is adott vért. A kultúra terén rendszeresen megünnepeltük a gyermek- és nőnapot, a Mikulást. Évente kétszer tagjaink kiránduláson vettek részt Přybislavban, Prešovban, Budapesten és Bonyhádon. Évente tűzoltóbált rendeztek és nyáron a tűzoltószertárban pedig juniálist. Nem feledkezhetünk meg testvérszervezeteinkről, a Spišská Nová Ves-i és a magyarországi győrújfalui testületről. A testület abban az időben végzett munkájának elismeréséül megkapta a Tűzvédelem legjobb szervezete kitüntetést. Két tagot, František Priklert és Peter Árpádot a legmagasabb kitüntetéssel, a CSSZSZK Tűzoltó Szervezetének érdemes tagja kitüntetéssel tüntették ki, amit az akkori CSSZSZK Tűzvédelmi Testületének Szövetségi Bizottsága ítélt oda június 6-án ünnepelte a testület a 105. évfordulóját. Az ünnepség a vereknyei, a somorjai tűzoltótestület, a Slovnaft tűzoltótestülete és a pozsonypüspöki tűzoltótestület bemutató gyakorlatával kezdődött. Délután a tűzoltó szertárban ünnepi ülést tartottak, utána pedig a szórakozás következett. A megelőzés és nevelés terén évente előadásokat tartottak az alapiskolákban és óvodákban, valamint a lakosságnak, ahol a helyi hivatal bizottságainak aktivistái is jelen voltak. Ellenőrizték a városrész és a mezőgazdasági szövetkezet tűzcsapjait. Aratás idején ügyeletet tartottak az esti és az éjszakai órákban. Napközben a fiatal tűzoltók járőröztek a határban.

15 ben a testületnek 111 tagja volt, ebből 35 nő. A 1990-ben végzett tevékenységről szóló jelentés megállapítja, hogy az előző évhez viszonyítva csökkent az aktivitás és kevesebb tag kapcsolódott be a testület munkájába. A beszámoló azt is megállapítja, hogy azoktól a tagoktól, akiket nem érdekel a tűzvédelemben végzett munka, el fognak búcsúzni ben tagsági igazolványcsere zajlott és a tagállomány 88-ra csökkent. A műszaki tevékenység területén minden évben a tűzoltó technika akcióképességére irányították a figyelmet, ami mindig jó színvonalon volt, s ami az említett időszakban a tűzesetekhez való riasztás és más beavatkozáskor mutatkozott meg (lásd a tűzesetekről szóló fejezetet). A kulturális munkát tekintve 1988-ban a tagok részt vettek a tűzoltó testületek trnavai országos fordulóján. Vendégül láttuk a Spišská Nová Ves-i és az osztrák Günsendorfi tűzoltókat ben két háromnapos kirándulást rendeztünk Magyarországra, egy kétnapos kirándulást az osztrák Günsendrifba, ahol a baráti tűzoltó szervezetet látogattuk meg ben a testület tagjai részt vettek Ebben a részben az elmúlt 20 év legjelentősebb eseményről emlékezünk meg. A 1993 januárjában tartott taggyűlésen a testület bizottságában az eddigi legnagyobb változások történtek. Elnöknek Ladislav Szekerest választották, és vezetésével kezdte meg a testület 111. évi tevékenységét. Ezekre a változásokra az november 17-iki bársonyos forradalom is hatással volt. Véget ért a a tűzoltószervezetek martini országos versenyének fordulóján, ez háromnapos kirándulás volt. Ez közös kirándulás volt a magyarországi Győrújfalu tűzoltóival. Minden évben megünnepelték a gyermekés nőnapot és karácsonyi összejövetelt tartottak. Soha nem feledkeztek meg a tagok életjubileumáról, amit az alkalomra rendezett ülésen ünnepeltek meg. Ami a brigádmunkát illeti, évente több ezer órát töltöttek a tűzoltó technika, a tűzoltószertár javításával és karbantartásával, a Lieskovská utcai sportközpont építésével. A tagok hulladék vasat gyűjtöttek, amiből évente bevétel is volt. Testületünk a humánus tevékenységben is kitűnt, de az ingyenes váradásban is jeleskedett. Az ötéves időszak kicsúcsosodását a testület megalakulásának 110. évfordulójára rendezett ünnepség jelentette május 2-án 9 órakor ünnepi szentmise volt a Szent Miklós templomban kor a tűzoltószertárban ünnepi ülés volt a meghívott vendégek részvételével kor a tűzoltó csapatok bemutató gyakorlatot tartottak. szocializmus korszaka, és megkezdődött az egész társadalom demokratizálása, ami befolyásolta testületünk életét és működését. A testület és a bizottság tagjai közötti véleménykülönbség a testület irányításának és működésének további módjáról új választásokat és a bizottság addigi nyolc tagjának lemondását kényszerítette ki. (lásd a testület vezetéséről szóló fejezetet). Az új 11 tagú bizottság havonta egyszer rendszeresen találkozott, megbeszélte a feladatokat és biztosította a testület működését. Minden évben megemlékezett a tűzoltók védőszentjéről, Szent Flóriánról.

16 16 A tagok szentmisén vettek részt, ami mindig a tűzoltó testület elhunyt tagjaiért volt felajánlva. A tagok minden évben megkoszorúzták a Szentháromság téren lévő Szent Flórián emlékművet. Pozsonypüspöki városrész három részből áll: Medzi jarkami, Dolné Hony részből és a régi részből. A bemutató gyakorlatokat mindig más részben tartották, hogy a tűzoltók munkáját közelebb vigyék a széles rétegekhez, és ezzel népszerűsítsék humánus feladatait. Operatív-műszaki területen biztosították a tűzoltó technika és felszerelés akcióképességét. A műszaki felszereltség terén az 1996-os év rendkívüli volt. Áprilisban a gépparkot egy újabb, és technikailag jobban felszerelt CAS-32T-815-ös tűzoltóautóval egészítették ki, amit a repülőtér tűzoltó alakulatától vásároltak. A gép megvásárlása körüli rendkívül feszített munkáért köszönet jár Nagy Vilmos mérnöknek, az akkori polgármesternek és Jozef Duranskýnak, a tűzoltó szervezet parancsnokának. A humán tevékenység szempontjából kiemelkedik az ingyenes véradás. A testület tagjai között vannak olyanok, akiket ezüst és arany emlékplakettel tüntettek ki decemberében Nagy Géza megkapta a Jánsky emlékérem gyémánt fokozatát. Ami a kultúrát illeti, évente tűzoltó bált rendeztek, amivel a testület a társadalmi és kulturális hagyományokat ápolja és ez is egy lehetőség arra, hogy az emberek között népszerűsítse a tűzoltó testületet. A tagok számára a családtagokkal együtt egész napos kirándulásokat szervezett a püspöki erdőbe júniusában egész napos közös rendezvényt tartottak Győrújfaluban, ahol tűzoltó tevékenységben versenyeztek, délután pedig futballban. A nap táncmulatsággal ért véget ben csapatunk a Dubnica nad Váhomban megrendezett országos fordulóban képviselt bennünket. Ebből az alkalomból a testület egész napos kirándulást szervezett a tagoknak és családtagjaiknak. Sportélményekben gazdag napot töltöttünk ott. A testület május 4-én ünnepelte megalakulásának 120. évfordulóját. Tíz órakor megszólaltak a tűzoltóautók szirénái, és megkezdődött a Szentháromság téri alapiskola területén a bemutató gyakorlat. Ezután a fiatal tűzoltók mutatkoztak be, akik bebizonyították, hogy ők is tudják kezelni a motorszivattyút és irányítani a vízsugarat. A téren reggeltől meg lehetett nézni a történelmi járműveket. A jó hangulatról a Petronella country zenekar gondoskodott. Másnap, május 5-én szentmise volt a Szent Miklós templomban, azután megkoszorúzták Szent Flóriánnak, a tűzoltók védőszentjének a szobrát. A testület megalakulásának 120. évfordulója alkalmából emléktáblát helyeztek el a Vetvár kultúrházban a dicsőségfalon, s aznap ünnepélyesen leleplezték. Nem feledkeztek meg az elhunyt tűzoltókról sem, rájuk emlékezve mindkét püspöki temetőben koszorút helyeztek el a sírjukon. A testület az önkormányzattal együttműködve meghirdette a Jozef Duranský emlékversenyt a testület sokéves parancsnokának tiszteletére, aki október 5-én hirtelen hunyt el ben volt a verseny 14. évfolyama. Az asszisztenciás szolgálat keretében a testület tagjai évente kéttagú legénységgel aratási készültséget tartanak a CAS-25-ös járművel. A tűzoltószertár épületét 2004 és ben felújították. Az egész épületbe központi fűtést vezettek be, korszerűsítették a szociális helyiségeket, az egész épületet kifestették. Sok mindenről lehetne még írni, de ez nem a kiadvány feladata. Szerettük volna felidézni az elmúlt harminc év legfontosabb eseményeit. Ennyit röviden a pozsonypüspöki önkéntes tűzoltó testület eseményeiről és életéről.

17 Vedenie zboru Po oslavách 100. výročia založenia Dobrovoľného hasičského zboru, ktoré sa konali 26. septembra 1982 sa prvé zmeny vo vedení zboru uskutočnili 12. decembra 1982 na výročnej členskej schôdzi, keď doterajší predseda p. František Prikler odstúpil z funkcie predsedu. Ako predseda zboru pracoval od 7. novembra Po sedemnásťročnej práci, vo veku 78 rokov odovzdal svoju predsednícku stoličku. Za nového predsedu bol zvolený p. Peter Árpa, ktorý pracoval vo výbore od 1. februára 1953 v rôznych funkciách. Najprv ako tajomník, potom I. podpredseda, v rokoch ako predseda a do 12. decembra 1982 ako tajomník zboru. Z vedením a organizáciou práce hasičského zboru mal teda veľ ké skúsenosti. K ďalším väčším zmenám došlo 12. januára 1985, keď z výboru odstúpili: I. podpredseda a veliteľ zboru p. Mikuláš Fule, II. podpredseda a preventivár p. Karol Csóka. Obaja pracovali vo svojich funkciách od 7. novembra Svoju funkciu odovzdal aj pokladník p. Viliam Prikler. Do funkcie II. podpredsedu a za preventivára bol zvolený p. Gustáv Mandl, ktorý pracoval vo výbore zboru ako technický referent od 7. apríla Do funkcie I. podpredsedu a veliteľa zboru bol zvolený na výročnej členskej schôdzi 12. januára 1985 p. Jozef Duranský. Vo výbore pracoval od 12. decembra Najprv pracoval ako referent mládeže a od 10. decembra 1978 ako 17 organizačný referent. V rokoch absolvoval dvojročnú školu na Ústrednej škole v Martine pre funkcionárov požiarnej ochrany, ktorú ukončil záverečnou skúškou 25. júna Pod jeho vedením dosahoval zbor veľmi dobré výsledky na úseku preventívnej, represívnej činnosti, na úseku práce z mládežou a požiarnom športe, čo si môžete prečítať v ďalších kapitolách. Ďalšia zmena vo vedení zboru nastala 16. januára Na výročnej členskej schôdzi doterajší predseda p. Peter Árpa, II. podpredseda preventivár p. Gustáv Mandl, tajomníčka p. Valéria Árpová, referentka kultúry p. Helena Nagyová, organizačný referent p. Alexander Posztós odstúpili zo svojich funkcií a nekandidovali ďalej vo voľ bách do výboru DHZ. Na tejto schôdzi bol zvolený nový 11-členný výbor. Za nového predsedu bol zvolený p. Ladislav Szekeres, ktorý pracoval vo výbore od 12. decembra Za II. podpredsedu a preventivára bol zvolený p. Viliam Prikler. Vo výbore pracoval od 7. apríla 1965 do 12.januára 1985 v rôznych funkciách: referent kultúry, od 14. decembra 1975 ako pokladník zboru. Tajomníkom zboru sa stal p. Ján Duranský. Na tejto výročnej členskej schôdzi bol p. Peter Árpa zvolený za čestného predsedu za jeho dlhoročnú humánnu prácu v prospech požiarnej ochrany. V takomto zložení vedenie zboru pracovalo s malými zmenami, ktoré si môžete pozrieť v tabuľkách o výbore za jednotlivé volebné obdobia až do októbra roku októbra 1999 po náhlej chorobe zomrel náš dlhoročný veliteľ zboru p. Jozef Duranský. Jeho smrť prišla náhle a biskupickí hasiči stratili jedného z velikánov dobrovoľného hasičstva na Slovensku. Týmito slovami sa sním lúčil 8. októbra na jeho pohrebe aj terajší prezident Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky p. JUDr. Jozef Minárik a povýšil ho In memoriam do hodnosti generálneho inšpektora. Česť jeho pamiatke.

18 18 Do funkcie veliteľa bol 19. novembra 1999 starostom mestskej časti RNDr. Otom Nevickým menovaný p. Ján Duranský, ktorý pracoval vo výbore zboru od januára Od 16 januára 1993 ako tajomník. Vo voľ bách, ktoré sa uskutočnili 29. januára 2000 bol zvolený nový výbor DHZ. Funkciu predsedu ukončil p. Ladislav Szekeres a na jeho miesto bol zvolený p. Viliam Puss ml., ktorý vo výbore pracoval od 22. januára 1994 v rôznych funkciách. Za I. podpredsedu - veliteľa bol zvolený p. Ján Duranský, za II. podpredsedu preventivára p. Jozef Rigó, ktorý vo výbore pracoval od 16. januára 1993 vo funkcii výcvikového referenta. Novozvolený 11 členný výbor /viď tabuľ ky/ pracoval z malými zmenami až do 20. januára Jednou zo zmien bolo, že predseda p. Viliam Puss. ml. sa v máji roku 2006 z osobných dôvodov vzdal svojej funkcie predsedu. Jeho funkciu zastupoval až do 20. januára 2008 I. podpredseda veliteľ p. Ján Duranský. A testület elnökeként november 7-től dolgozott. Tizenhét évi tartó munka után, 78 éves korában átadta elnöki 20. januára 2008 na výročnej členskej schôdzi vo voľ bách do výboru sa novým predsedom zboru stal p. František Ferdič ml., ktorý pracoval vo výbore od 29. januára 2000 ako pokladník. Pod jeho vedením zbor pracoval až do 11. januára 2011 kedy sa uskutočnili nové voľ by do výboru DHZ a za predsedu zboru bol zvolený p. Zoltán Duranský, ktorý je aj terajším predsedom a vo výbore začal pracovať 30. januára 1999, najprv ako pokladník a od 29. januára 2000 ako organizačný referent. Výbor sa omladil a konečne sa obsadila aj funkcia tajomníka, ktorú od 16. januára 2000 zastupoval veliteľ zboru p. Ján Duranský. Neoddeliteľnou súčasťou kapitoly vedenie zboru sú tabuľ ky výborov podľa jednotlivých volebných období. Toľ ko v kocke o vedení Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava, Podunajské Biskupice od 12.decembra 1982 až do septembra A testület vezetősége Az Önkéntes Tűzoltó Testület megalakulásának 100. évfordulója alkalmából szeptember 26-án rendezett ünnepség után az december 12-iki évzáró taggyűlésen történtek az első változások a testület vezetésben, amikor az addigi elnök, František Prikler úr lemondott tisztségéről. székét. Helyére Árpa Péter urat választották, aki különféle tisztségekben 1953 február elsejétől dolgozott a bizottságban. Először titkárként, aztán I. alelnökként, ben elnökként, december 12-ig pedig a testület tiktáraként. A tűzoltó testület vezetésében és a szervezési munkában gazdag tapasztalatokat szerzett. A következő nagy változás január 12-én következett be, amikor a bizottságból kilépett Füle Miklós úr, a testület I. alelnöke és parancsnoka, Csóka Károly úr, a II. alelnök és preventívár. Mindketten november 7-e óta dolgoztak különféle funkciókban. Lemondott tisztségéről a pénztáros, Prikler Vilmos úr is. II. alelnöknek és preventívárnak Gustáv Mandlt választották, aki a testület bizottságának műszaki referenseként április 7-e óta dolgozott. A testület I. alelnökévé és parancsnokává az január 12-iki évzáró taggyűlésen Jozef Duranský urat választották. A bizottságban

19 december 12-e óta dolgozott. Először mint ifjúsági felelős, december 10-e óta pedig mint szervezési referens, ban a tűzvédelmi tisztségviselők túrócszentmártoni központi iskolájában tanult, s tanulmányait június 25-én záróvizsgával fejezte be. Vezetésével a testület nagyon jó eredményeket ért el a megelőző, a represszív és az ifjúsággal végzett munka, továbbá és a tűzoltósport terén, amiről a következő fejezetekben olvashatnak. A testület vezetésében a következő változás január 16-én következett be. Az évzáró taggyűlésen az addigi elnök Árpa Péter úr, a II. alelnök preventívár Gustáv Mandl, Árpa Valéria titkárnő, Nagy Ilona kultúrfelelős és Posztós Sándor úr szervezési referens lemondtak tisztségükből, és már nem jelöltették magukat az Önkéntes Tűzoltó Testület bizottságába. Ezen az ülésen választották meg a 11 tagú új bizottságot. Az új elnöknek Szekeres László urat választották, aki december 12-eóta dolgozott a bizottságban. II. alelnöknek és preventívárnak Prikler Vilmos urat választották április 7-étől január 12-ig különféle tisztségekben dolgozott a bizottságban: kulturális referensként, december 14- től mint a testület pénztárosaként. A testület titkára Ján Duranský lett. Ezen az évzáró közgyűlésen Árpa Péter urat hosszú éves humánus munkájáért, a tűzvédelem javára végzett humánus munkája miatt tiszteletbeli elnöknek választották. A testület vezetősége ezzel az összetétellel kisebb változtatásokkal dolgozott, amelyek megtekinthetők az egyes választási időszakban a bizottságról szóló táblázatokban egészen 1999 októberéig október 5-én hirtelen elhunyt hosszú éves testületi parancsnokunk, Jozef Duranský úr. Halála váratlanul ért bennünket és a püspöki tűzoltók a szlovákiai önkéntes tűzoltó mozgalom egyik óriását vesztették le. Ezekkel a szavakkal búcsúzott tőle október 5-i temetésén JUDr. Jozef Minárik, a Szlovák Önkéntes Tűzoltó Testület akkori elnöke, és In memoriam főinspektorrá nevezte ki. Tisztelet emlékének. A parancsnoki tisztségbe november 19-én RNDr. Oto Nevický, a városrész polgármestere Ján Duranský urat nevezte ki, aki januárja óta dolgozott a bizottságban január 16-a óta titkárként. A január 29-iki választásokon megválasztották az Önkéntes Tűzoltó Testület új bizottságát. Elnöki tisztségét befejezte Szekeres László úr, s helyére ifjabb Puss Vilmos urat választották, aki különféle tisztségekben Január 22 óra dolgozott a bizottságban. I. alelnökké parancsnokká Ján Duranský urat választották, II. alelnökké preventívárrá pedig Rigó József urat, aki kiképző referensi tisztségben január 16-a óta dolgozik a bizottságban. Az újonnan megválasztott 11 tagú bizottság (lásd a táblázatokat) kisebb változásokkal január 20-ig működött. Az egyik változás az volt, hogy ifjabb Puss Vilmos elnök 2006 májusában személyi okokból lemondott tisztségéből. Feladatait január 20-ig az I. alelnök, Ján Duranský parancsnok látta el január 20-iki választások után a testület elnöke ifjabb František Ferdič úr lett, aki a bizottságban január 11- ig pénztárosként dolgozott. Vezetésével a testület január 11-ig működött, amikor ismét választások voltak az Önkéntes Tűzoltó Testület bizottságába, és a testület elnökévé Zoltán Duranský urat választották, aki a mai napi ellátja az elnöki teendőket január 30. óta dolgozik a bizottságban, kezdetben pénztárosként, január 29-től pedig szervezési referensként. A bizottság megfiatalodott és végre betöltötték a titkári funkciót is, amelyet január 16. óta Ján Duranský úr, a testület parancsnoka töltött be. A testület vezetősége fejezet elválaszthatatlan részét alkotják a bizottságok táblázatai az egyes választási időszakok szerint. Röviden ennyit a Pozsonyi Önkéntes Tűzoltó Testület pozsonypüspöki testületének vezetéségében 1982 december 12-től szeptemberéig.

20 20 Vedenie DHZ Bratislava, Podunajské Biskupice od roku 1982 až do roku 2012 Volebné obdobie Predseda: Peter Árpa I. podpredseda, veliteľ: Mikulás Füle II. podpredseda, preventivár: Karol Csóka Tajomník: Valéria Árpová Pokladník: Viliam Prikler Organizačný referent: Jozef Duranský Technický referent: Gustáv Mandl Kultúrny referent: Helena Nagyová Referent mládeže: Alexander Tekauer Skladník: Zoltán Lamos Členovia výboru: František Ferdics st. Gašpar Németh Viliam Puss st. Ladislav Szekeres Pavol Wimmer Volebné obdobie Predseda: Peter Árpa I. podpredseda, veliteľ: Jozef Duranský II. podpredseda, preventivár: Gustáv Mandl Tajomník: Valéria Árpová Pokladník: Alexander Tekauer Organizačný referent: Gejza Nagy Technický referent: František Ferdics st. Kultúrny referent: Helena Nagyová Skladník: Zoltán Lamos Členovia výboru: Otto Lapos Gašpar Németh Viliam Puss st. Michal Straňák Ladislav Szekeres Robert Špalek Volebné obdobie Predseda: Peter Árpa I. podpredseda, veliteľ: Jozef Duranský II. podpredseda, preventivár: Gustáv Mandl Tajomník: Valéria Árpová Pokladník: Anna Pussová Organizačný referent: Alexander Posztos Technický referent: František Ferdics st. Kultúrny referent: Helena Nagyová Skladník: Zoltán Lamos Referent mládeže: Michal Straňák Robert Špalek Členovia výboru: Otto Lapos Viliam Puss st. Ladislav Szekeres Božena Špaleková Od januára 1989: člen výboru Ján Duranský vystúpil Otto Lapos Od januára 1991: člen výboru Alojz Nagy (skladník) vystúpil z výboru Zoltán Lamos

21 Volebné obdobie Predseda: Ladislav Szekeres I. podpredseda, veliteľ: Jozef Duranský II. podpredseda, preventivár: Viliam Prikler Tajomník: Ján Duranský Pokladník: Alexander Tekauer Organizačný referent: Robert Špalek, Jozef Rigó Technický referent: František Fredics st. Štefan Špalek Referent mládeže: Nagy Alojz Skladník: Michal Straňák 21 Volebné obdobie Predseda: Ladislav Szekeres I. podpredseda, veliteľ: Jozef Duranský II. podpredseda, preventivár: Viliam Prikler Tajomník: Ján Duranský Pokladník: Emília Nagyová Organizačný referent: Robert Špalek Jozef Rigó Technický referent: František Fredics st. Pomocný tech. referent: Robert Danajovič Referent mládeže: Nagy Alojz Skladník: Michal Straňák Referent žien: Božena Špaleková Technik pre spojovaciu a protiplynovú službu: Viliam Puss ml. Február 1995: z výboru vystúpil pán František Ferdics st. do výboru vstúpil pán Gejza Nagy : z výboru odstúpil pán Gejza Nagy a pani Emília Nagyová do výboru vstúpila pani Anna Pussová (pokladník) Volebné obdobie Predseda: Ladislav Szekeres I. podpredseda, veliteľ: Jozef Duranský II. podpredseda, preventivár: Viliam Prikler Tajomník: Ján Duranský Pokladník: Zoltán Duranský Organizačný referent: Jozef Rigó Technický referent: Robert Danajovič Referent mládeže: Robert Špalek Roman Gutléber Materiálno tech. referent: Gašpar Németh Kultúrny referent: Viliam Puss ml. Členovia výboru: Alojz Nagy Karol Lopúch Od : Do funkcie velitela DHZ je vymenovaný pán Ján Duranský po smrti veliteľa Jozefa Duranského.

22 22 Volebné obdobie Predseda: Viliam Puss ml. I. podpredseda, veliteľ: Ján Duranský II. podpredseda, preventivár: Jozef Rigó Tajomník: Valéria Árpová Pokladník: František Ferdič ml. Organizačný referent: Zoltán Duranský Referent mládeže: Roman Gutléber Karol Lopuch Materiálno tech. referent: Viliam Prikler Gustáv Mandl Technický referent: Robert Danajovič Kultúrny referent: Robert Špalek Skladník: Gašpar Németh : z výboru vystúpili: Valéria Árpová, Karol Lopúch, Robert Špalek do výboru vstúpila: Terézia Ferdicsová Výbor DHZ od mal 11 členov. Funkcia tajomníka nieje obsadená a tak ju zastupuje veliteľ DHZ. Volebné obdobie Predseda: Viliam Puss ml. I. podpredseda, veliteľ: Ján Duranský II. podpredseda, preventivár: Jozef Rigó Tajomník: funkciu zastupuje veliteľ DHZ Pokladník: František Ferdič ml. Organizačný referent: Zoltán Duranský Materiálno tech. referent: Viliam Prikler Gustáv Mandl Technický referent: Robert Danajovič Kultúrny referent: Terézia Ferdicsová Skladník: Michal Straňák Členovia výboru: Robert Špalek V máji 2006 sa pán Viliam Puss ml. vzdal funkcie predsedu DHZ. Do funkciu zastupuje veliteľ DHZ Ján Duranský. Volebné obdobie Predseda: František Ferdič ml. I. podpredseda, veliteľ: Ján Duranský II. podpredseda, preventivár: Jozef Rigó Tajomník: funkciu zastupuje veliteľ DHZ Pokladník: funkciu zastupuje predseda DHZ Organizačný referent: Zoltán Duranský Materiálno tech. referent: Viliam Prikler Gustáv Mandl Technický referent: Robert Danajovič Kultúrny referent: Terézia Ferdicsová Skladník: Michal Straňák Členovia výboru: Robert Špalek Viliam Puss ml.

23 Volebné obdobie od Predseda: Zoltán Duranský I. podpredseda, veliteľ: Ján Duranský II. podpredseda, preventivár: Jozef Rigó Tajomník: Ľubomír Goldman Pokladník: Ladislav Csenkey Organizačný referent: Tomáš Duranský Technický referent: Robert Danajovič Referent mládeže: Dávid Goldman Kultúrny referent: Terezia Ferdicsová Skladník: Michal Straňák st. Revizor: Alexander Tekauer 23 Predsedovia A veliteľia zboru od roku 1982 až do roku 2012 Peter Árpa, predseda Ladislav Szekeres predseda

24 24 Viliam Puss ml. predseda František Ferdič ml. predseda Zoltán Duranský predseda Mikulás Füle 11. veliteľ zboru

25 25 Jozef Duranský 12. veliteľ zboru Ján Duranský 13. veliteľ zboru O výzbroji, výstroji a technike zboru Pri vzniku hasičského zboru v Podunajských Biskupiciach výzbroj pozostávala iba z jednej striekačky na drevenej náprave takzvanej vodnej pušky a prvá zbrojnica vznikla vyčlenením časti skladu. Financie na zaobstaranie výzbroje poskytla obec. Výstroj sa skladala z helmy, opasku, sekery alebo čakana, kožených chráničov krku, prípadne z rôznych povrazov. Rovnošatu malo mužstvo až od roku Odvtedy uplynulo 130 rokov a dnes má zbor vlastnú požiarnu zbrojnicu zo štyrmi garážami, skladom, kuchyňou, spoločenskou miestnosťou kanceláriami, ktorá bola odovzdaná 11. novembra 1978 do užívania. Dnes zbor vlatní 3 hasičské vozidlá: CAS-32 Tatru 815, CAS-25 Š-706 a AVIU A30. Ďalej historické stroje: DVS-16, PS-8, ručná striekačka takzvaná davaj-davaj, dvojkolesová motorová striekačka z roku 1935 výrobca je firma Hrček a Neugebauer Brno.

26 26 Ďalšiu výzbroj tvoria: elektrocentrála, PS ks., ponorné čerpadlo, svetelné rampy, kompletne vybavené vozidlá s príslušenstvom ako sú hadice, savice, prúdnice, motorová píla, rozbrusovačka atď. Výstroj členov zboru tvorí kompletná zásahová odev, zásahová obuv, prilby, rukavice, vysielačky, dýchacie prístroje, zimné doplnky. Výstroj a výzbroj sa počas rokov stále obnovuje a zdokonaľuje. Od osláv 100. výročia založenia zboru sa o techniku starali traja technický referenti: Od 7. apríla januára 1985 p. Gustáv Mandl Od 12. janára 1985 februára 1995 p. František Ferdics Od februára 1995 po súčasnosť p. Róbert Danajovič. Všetkým trom patrí vďaka za ich prácu a starostlivosť o zverenú techniku, ktorá nesklamala ani v tých najnáročnejších podmienkach použitia.všetky vozidlá ktoré zbor dostal alebo zakúpil boli používané a opotrebované a tak vyžadovali rekonštrukciu a opravu. V roku 1984 takouto rekonštrukciou prešla AVIA A30. Boli vymenené skorodované plechy a kompletne bolo auto prelakované. CAS-25 Š-706 bola takýmto spôsobom rekonštruovaná v roku CAS-32 T-815 prešla takouto rekonštrukciou v roku Každú opravu a rekonštrukciu robili členovia zboru v rámci brigádnickej činnosti. Do budúcna chce zbor využiť všetky možnosti na získanie novšej a modernejšej techniky. A testület felszereltségéről, ÉS technikájáról A pozsonypüspöki tűzoltó testület megalakulásakor a felszerelést egy ún. vizipuska, fa talapzaton lévő fecskendő alkotta és az első szertárat a raktár egy részének felszabadításával alakították ki. A felszerelés sisakból, övből, fejszéből vagy csákányból, bőr nyakvédőből esetleg kötelekből állt. Egyenruhájuk a tagoknak 1886 óta van. Azóta 130 év telt el és ma már a testületnek saját tűzoltó szertára van négy garázzsal, raktárral, konyhával, irodákkal, társadalmi helyiségekkel, amit november 11-én adtak át. Jelenleg a testületnek 3 tűzoltóautója van: CAS-32 Tatra 815, CAS-25 Š-706 és AVIA A30. Ezenkívül a következő történelmi gépek vannak a tulajdonában: DVS-16, PS-8, kézi fecskendő, ún. davaj-davaj, kétkerekű motoros fecskendő ből a brünni Hrček és Neugebauer cég gyártotta. További felszerelés: elektroközpont, PS-12 3 ks, merülőszivattyú, fénysorompó, felszerelt gépkocsik tartozékokkal, pl. tömlőkkel, szívó tömlőkkel, fúvókákkal, motorfűrésszel, rozbrušovačkával stb. A testület tagjainak felszerelését teljes rohamruha, cipő, sisak, kesztyű, adóvevő, légzőkészülék és téli kiegészítők alkotják. A felszerelést ben rendszeresen felújítják és tökéletesítik. A testület megalakulásának 100. évfordulójára rendezett ünnepség óta a technikáról három technikai referens gondoskodott: április 7-től január 12-ig Gustáv Mandl

27 január 12-től 1995 februárjáig František Ferdics 1995 februárjától napjainkig Róbert Danajovič. Mindhármuknak köszönet jár munkájukért és a rájuk bízott felszerelésről való gondoskodásért, amely nem okozott csalódást még a riasztás legigényesebb feltételei között sem. Minden gépkocsi, amit a testület kapott vagy vásárolt, használt és elhasználódott volt, ezért felújítást és javítást igényeltek ben ilyen rekonstrukción esett át az AVIA A30-as. Kicserélték az elhasználódott pléhet, és az egész autót teljesen átlakkozták. Így újították fel 1988-ban újították fel a CS-25 S-706-ost, a CAS-32 T-815-öt pedig 1996-ban. Minden javítást és felújítást a testület tagjai brigádmunka keretében végezték el. A jövőben a testület minden lehetőséget meg kíván ragadni arra, hogy újabb és korszerűbb technikához jusson. Pár fotiek o technike zboru: Hasičská zbrojnica CAS-32 T-815 CAS-25 Š-706 AVIA A 30 Davaj-davajka dvojkolesová motorová striekačka z roku 1935

28 28 Požiare Hlavným poslaním hasičského zboru je chrániť život, zdravie a majetok občanov pred požiarmi a živelnými pohromami. Týmto krédom sa riadi aj náš Dobrovoľný hasičský zbor, ktorý za posledných 30 rokov zasahoval pri požiaroch a rôznych iných živelných pohromách 184 krát. Tento údaj je na základe zápisníc, správ o činnosti za jednotlivé roky a ročných hlásení od mája 1982 do mája Podunajské Biskupice sú od roku 1972 súčasťou hlavného mesta Bratislavy ako jeho mestská časť. Na základe tejto skutočnosti a podľa zákona o požiarnej ochrane na pokyn operačného strediska Hasičského a záchranného zboru Bratislavy nezasahuje hasičský zbor len vo svojom hasiacom obvode, ale tam kde jeho pomoc potrebujú. To sa prejavuje aj na počte zásahov, ktoré sú vykonané v domácom obvode, čo z počtu 184 zásahov činí 129 doma a 55 mimo našu mestskú časť. Dovoľte aby sme spomenuli tie väčšie požiare a zásahy pri ktorých náš hasičský zbor zasahoval za posledných tridsať rokov. 12. november 1982 požiar rodinného domu na Biskupickej ulici 24. december 1982 požiar rodinného domu na ulici Janka Kráľa 19. apríl 1983 požiar skladu elektrických káblov v JRD Družba 2. augusta 1984 požiar v n. p. Slovnaft 6. november 1984 požiar rodinného

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého

Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého 2020 Tanuljunk egymástól! Učme sa jeden od druhého A szlovák-magyar projekt a Regionális Szociális Forrásközpont Közhasznú Nonprofit Kft., az Akadémia Vzdelávania (Művelődési Akadémia) és a Dunaszerdahelyi

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy.

Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia! Srdečne Vás vítam na slávnostnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Moldave nad Bodvou pri príležitosti XVII. Dní Moldavy. Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim,

Részletesebben

Podpora demokracie vo svete Rádio Lumen, 17:30 03/11/2008 Krajiny Vyšegrádskej štvorky by mali lepšie koordinovať rozvojovú pomoc, ktorú poskytujú na podporu demokracie vo svete. Zároveň by mali zvážiť

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády

Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Slovenská komisia Dejepisnej olympiády Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre ZŠ a 8-ročné gymnáziá 7. ročník, školský rok 2014/15 Testové úlohy pre kategóriu E (7. ročník ZŠ a 2. ročník OG) Megjegyzés:

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2012 Spis č. 2012/149, e. č.... napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 10.7.2012 v zasadačke

Részletesebben

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU

POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU POŽIARNY PORIADOK REGULAČNÁ STANICA PLYNU I. V regulačnej stanici sa prevádza regulácia vyššieho vstupného tlaku na konštantný výstupný tlak pre rozvod plynu pre jednotlivé kotle. Účinky zemného plynu

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017

Kritéria prijímacích skúšok pre školský rok 2016/2017 Cirkevné gymnázium MARIANUM s vyučovacím jazykom maďarským Ul. biskupa Királya 30; 945 01 Komárno MARIANUM Magyar Tannyelvű Egyházi Gimnázium Király püspök u. 30.; 945 01 Komárom Tel.: 035/77 30 397, fax:

Részletesebben

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov

Príležitostná činnosť: prednes básne, dramatizácia rozprávky pre. rodičov a starých rodičov Názov krúžku: Slovenská konverzácia Oblasť: jazyky- Spoločensko-vedná oblasť Vedúci krúžku: Eva Bubenková Formy činnosti: Pravidelná činnosť : podľa plánu práce ZK. Príležitostná činnosť: prednes básne,

Részletesebben

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére

Testvérközségünkben Csabrendeken a hagyományos falunap megünneplésére Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 15. ročník Október 2011 3. szám 15. évfolyam 2011 Október Starosta našej obce sa stal čestným

Részletesebben

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók

ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT. Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók ERDÉSZEK A GYERMEKEKÉRT Zárókonferencia 2013. 09. 13. Egerszalók Kitől? Mesél az erdő pályázat Az EGERERDŐ Zrt. működési területén található általános iskolák 8 fős, 2-4. osztályos tanulóiból álló csoportok

Részletesebben

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi", napr.: fekete čierny.

e je krátka a otvorená hláska, vyslovuje sa podobne ako e v slovenskom slove medzi, napr.: fekete čierny. 1. LECKE a Maďarská abeceda a, á, b, c, cs [č], d, dz, dzs [dž], e, e, f, g, gy [ď], h, i, í, j, k, 1, ly [j], m, n, ny [ň], o, ó, ö, ő, p, r, s [š], sz [s], t, ty [ť], u, ú, ü, ű, v, z, zs [ž] V zátvorkách

Részletesebben

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba

ZMLUVA č. 240/2011 - Ba ZMLUVA č. 240/2011 - Ba I. ZMLUVNÉ STRANY 1. OBJEDNÁVATEĽ: Claim Kôvetelésérvényesítô Úzletviteli Tanácsadó Kft. 1093 BUDAPEST, Lónyai utca 52. II/12/A Zastúpený : Dr. PÉTERINIKOLETTA MÁRTA - ugyvezetô

Részletesebben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben

Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben gazdag tavasz községünkben Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 2. číslo 17. ročník Jún 2013 2. szám 17. évfolyam 2013 Június Jar v našej obci bola plná aktivít Tevékenységben

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1009

Systém domáceho videovrátnika H1009 SK Systém domáceho videovrátnika H1009 *H1009 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným prínosom tohto

Részletesebben

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014

Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA. Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Zápisnica OZ č. 1/2014 Strana 1 z 10 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Zápisnica JEGYZŐKÖNYV 1/2014 Spis č. 2014/177, e. č. 431 napísaná v priebehu riadneho zasadnutia obecného

Részletesebben

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ...

ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA GALANTSKÉHO A ŠALIANSKEHO REGIÓNU HODNOTIA ŽIVOT A ÚSPECHY SVOJICH OBCÍ... www.zurnaly.sk GALANTSKÝ A ŠALIANSKY ŠPECIÁL o našich obciach... váš regionálny časopis, ktorý sa dobre číta... Ročník XVIII. NOVEMBER 2014 časopis pre občanov okresov Galanta a Šaľa ÚSPEŠNÍ STAROSTOVIA

Részletesebben

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014

ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO DOLNÝ ŠTÁL ALISTÁL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ZÁPISNICA JEGYZŐKÖNYV 8/2014 Spis č. 2014/177 e.č. 1786 Napísaná v priebehu zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 09. 09. 2014 v

Részletesebben

Megújult a városi újság

Megújult a városi újság z Megújult a városi újság Tisztelt királyhelmeciek! Megújult tartalommal és dizájnnal jelentkezik a városi újság. Külsejében és tartalmában is frissült városunk lapja, a Királyhelmeci Nézetek, mely továbbra

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019

Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 Systém domáceho videovrátnika H1018 / H1019 *H1018 / *H1019 www.emos.eu Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládania dverného zámku. Základným

Részletesebben

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt

Primátor ľudí, nie strán. Az emberek polgármestere, nem a pártoké. MUDr. Anton Marek. nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Primátor ľudí, nie strán Az emberek polgármestere, nem a pártoké 5. MUDr. Anton Marek nezávislý kandidát na primátora - független polgármesterjelölt Vážení spoluobčania! Po štyroch rokoch sa opäť uchádzam

Részletesebben

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK

SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 46.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 46.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül TRAMÍN ČERVENÝ - PIROSTRAMÍNI 187 Kormančík Mário Drážovce

Részletesebben

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com)

V Budapešti, 11. 03. 2006. S úctou. Sárközy Miklós iranista, historik (06 20 391 96 02, m_sarkozy@yahoo.com) Volám sa Sárközy Miklós. Narodil som sa 3. februára 1976 v Pécsi. Svoje gymnaziálne štúdia som absolvoval v Sárbogárde, kde som maturoval v roku 1994. V rokoch 1994 až 1996 som študoval odbor histórie

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, február 2008 Z obsahu Od mája bude mestská polícia v nepretržitej 24-hodinovej službe. Hovoríme s náčelníkom Jozefom Kovácsom. 3. str. M e s t s k é n

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi

Jásdi. Csernyik. Csernyik. Jásdi Csernyik A bor halvány színárnyalatú, ezüstfehér. Az illat közepes intenzitású, megjelenésében letisztult, érő sárgadinnyére, zöld banánra emlékeztet. A korty szerkezete kiegyensúlyozott: a közepes testhez

Részletesebben

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE

Opýtali sme sa pána starostu. Megkérdeztük a polgármestert VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE VII / 2015 NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE Köbölkút község önkormányzatának lapja IX. ročník 1. číslo IX. évfolyam 1. číslo ZDARMA INGYENES Opýtali sme sa pána starostu Megkérdeztük a polgármestert Zrážky,

Részletesebben

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28.

Zákon č. 372/1990 Zb. A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL O PRIESTUPKOCH. szóló törvénye. 1990. augusztus 20. 28. 1 A Tt. 372/1990. számú, A SZABÁLYSÉRTÉSEKRŐL Zákon č. 372/1990 Zb. O PRIESTUPKOCH szóló törvénye 1990. augusztus 20. 28. augusta 1990 Módosítva: Tt. 524/1990., hatályos 1991. január 1-től Tt. 295/1992.,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (46) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk!

nagyfödémesi láthatár Veľkoúľanský obzor Kedves olvasóinknak és községünk minden lakosának kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog Új évet kívánunk! Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľ kých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 4. číslo 14. ročník December 2010 4. szám 14. évfolyam 2010 December Našim milým čitateľom a občanom

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa

ELIEZOVSKÝ. Mestské dni v rámci festivalu. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Nehrozí nútená správa Ž M e s t s k é n o v i n y september 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk cena: 0,35 eur Za tie roky sme riešili mnoho priestupkov ale mnohým priestupkom a trestným činom

Részletesebben

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y

93701@pobox.sk. IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, december 2008 M e s t s k é n o v i n y cena: 10,- Sk (0,33 ) Kamerový systém sa rozrástol 2 Iveta Radičová bola v Želiezovciach, stretla sa s gymnazistami,

Részletesebben

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ

45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ SUMÁR VÝSLEDKOV - ÖSSZEGZETT EREDMÉNYEK 45.KOLÍŇANSKÁ OCHUTNÁVKA VÍN 45.KOLONI BORKÓSTOLÓ Šampión z bielych vín - Sampión a fehér borok közül RULANDSKÉ BIELE - FEHÉRRULANDI 591 Balkó Pavol Kolíňany č.125

Részletesebben

18. Somorja 1969-1971

18. Somorja 1969-1971 18. Somorja 1969-1971 Az 1968 válságos év, amikor Alexander Dubček és környezete által vezetett reakciós erők fel akarták számolni a kommunista párt vezető szerepét, Csehszlovákiát ki akarták szakítani

Részletesebben

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou.

Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. Cena Pro Urbe 2012 Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku cirkevný zbor v Moldave nad Bodvou. V Moldave nad Bodvou existuje už 460 rokov reformovaná cirkev. Reformácia zasiahla mesto tak výrazne, že

Részletesebben

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja

Tíz év barátság. Desať rokov priateľstva. nagyfödémesi láthatár. Veľkoúľanský obzor. Noviny obyvateľov Veľkých Úľan. Nagyfödémes lakosainak lapja Veľkoúľanský obzor Noviny obyvateľov Veľkých Úľan nagyfödémesi láthatár Nagyfödémes lakosainak lapja 3. číslo 18. ročník Október 2014 Desať rokov priateľstva Priateľstvo je jedno z najdôležitejších väzieb

Részletesebben

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ

A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH SYMBOLOCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY A ICH POUŽÍVANÍ 1 Tt. 63/1993. számú törvény A Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsának törvénye A SZLOVÁK KÖZTÁRSASÁG ÁLLAMI JELKÉPEIRŐL ÉS AZOK HASZNÁLATÁRÓL 63/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky O ŠTÁTNYCH

Részletesebben

Végső búcsú Kabar atyától

Végső búcsú Kabar atyától 2016. február III. évf. 2. szám Végső búcsú Kabar atyától Szeretett Kabar Atyánk, életének 88., papságának 65. évében türelemmel viselt hosszú szenvedését befejezve 2016. január 9-én hazatért a Mennyei

Részletesebben

SÚRI ŠÚRSKY. Hrubého Šúru. 2009. december

SÚRI ŠÚRSKY. Hrubého Šúru. 2009. december ŠÚRSKY Hrubého Šúru December 2009 SÚRI 2009. december Šúrsky spravodaj 2 Šúrsky spravodaj 3 Ebben az is évben folytattuk az építkezést. Most az óvodán a sor, ahol nemrég még az volt a baj, hogy kevés a

Részletesebben

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia

Systém domáceho videovrátnika. 2. Obsah dodávky. 3. Technická špecifikácia Systém domáceho videovrátnika Umožňuje audiovizuálne spojenie s elektrickým videovrátnikom a ovládanie dverného zámku. Základným prínosom tohto systému je zvýšenie komfortu a bezpečnosti bývania. Základné

Részletesebben

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie

Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda a Zrínyi Ilona matematikaverseny, celý rok podľa potreby žiakov aj ako doučovanie Názov krúžku: matematický krúžok Oblasť: vedy a techniky Vedúci krúžku: Mgr. Záhorská Renáta Formy činnosti: Pravidelná činnosť: raz týždenne v utorok Príležitostná činnosť: pred súťažou: Matematická Pytagoriáda

Részletesebben

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TE 1321/2017 M E S T O K O M Á R N O KOMÁROM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Komárne dňa : 18.05.2017 k bodu rokovania číslo : A Komáromi Városi Képviselő-testület 2017.05.18

Részletesebben

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta

Sokan segítőkészek. Odovzdanie mestských ocenení už po šiestykrát. Sikerként könyvelhető el a Felvidéki Vágta XXXV. CSALLÓKÖZI VÁSÁR: 2015. SZEPTEMBER 24. 27. Színes kulturális kísérőprogramokkal a Dunaszerdahelyi Városi Szabadidőparkban XXXV. ŽITNOOSTROVSKÝ JARMOK: 24-27. SEPTEMBER 2015 S bohatým sprievodným

Részletesebben

Vörös pokol. Sokan nekik köszönhetően élnek. Nové parkoviská, nové stromoradie Obnovená Kukučínova ulica

Vörös pokol. Sokan nekik köszönhetően élnek. Nové parkoviská, nové stromoradie Obnovená Kukučínova ulica A Városi Művelődési Központban nov.13-án 16.00 órától.: VII. Kárpátmedencei folklórfesztivál Márton napi vigalom / V MsKS 13.nov. od 16.00 h.: VII. Folklórny festival Karpatskej kotliny Veselica na Sv.

Részletesebben

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma

PANORÁMA. 05 Kompas - Iránytű. 06 Mozaika - Panoráma PANORÁMA Spravodaj Moldavy nad Bodvou - Szepsi város lapja #05/2013 Zdarma / Ingyenes www.moldava.sk 01 Úvod 03 Z nášho života - Életünk 05 Kompas - Iránytű 07 Mozaika - Panoráma 02 Strieška - Esernyő

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov

ELIEZOVSKÝ. Daň z nehnuteľností sa nemení. 93701@pobox.sk. Januárové zasadnutie MsZ Komisie majú do 6 členov Žfebruár 2011, XII. ročník ELIEZOVSKÝ S P R A V O D A J C A 93701@pobox.sk M e s t s k é n o v i n y cena: 0,35 eur Občan bude vybavený rýchlejšie, adresnejšie a zvýši sa jeho komfort. Hovoríme s prednostkou

Részletesebben

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III.

Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. UNIVERZITA MATEJA BELA Filozofická fakulta Katedra hungaristiky Metamorfóza identity v literatúre a jazyku III. * Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben III. Zborník príspevkov z medzinárodnej

Részletesebben

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó

2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik. Csallóközi Hírmondó 2013 OKTÓber ingyenes kiadvány facebook/csallokozi hirmondo OKTÓber 2013 bezplatná publikácia facebook/zitnoostrovsky hlasnik Csallóközi Hírmondó Semmittevés helyett eredményes munkát! A jövőnkre is gondolunk

Részletesebben

Vyhodnotenie volebného obdobia

Vyhodnotenie volebného obdobia Vyhodnotenie volebného obdobia 2002 2006 O b e c V e ľ k ý K ý r Členovia Samosprávy Obce Veľký Kýr Starosta obce Mgr. Ladislav Kottlík Poslanci obecného zastupiteľstva Štefan Čepedy Ladislav Dojčan Tibor

Részletesebben

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006

Obciansky mesacník. VII. rocník, február 2006 Želiezovský spravodajca VII. rocník, február 2006 Obciansky mesacník cena: 6,- Sk Rozhodnutie o hromadnom prepustení zamestnancov NsP padlo na mimoriadnej schôdzi mestského zastupietľstva v nedeľu 29.

Részletesebben

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old.

Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. 9. číslo 46. szám ročník évfolyam 2014 august augusztus Dobos Lászlóra emlékezünk...3.old. O 6. športovej olympiáde pre žiakov základných škôl môžete čítat na str. 4. Mi történik a városunkban? Beszélgetés

Részletesebben

Vydali sa cestou vedúcou k spokojnosti zákazníka. Hovoríme s Jurajom Oremusom, majiteľom pekárne v Nových Zámkoch

Vydali sa cestou vedúcou k spokojnosti zákazníka. Hovoríme s Jurajom Oremusom, majiteľom pekárne v Nových Zámkoch CHÝRNIK 7. ročník 3. číslo marec 2010 cena 0,33 (9,94 Sk) Novozámocký mestský internetový portál nájdete na adrese: www.izamky.sk. Program kultúra národnostných menšín - 2009 KUPUJTE NAŠE SLOVENSKÉ VÝROBKY!

Részletesebben

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó

Novým viceprimátorom. A polgármester és a képviselők eskütétele. Ahol a sulykolónak is története van. László A. Szabó Békés, boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván kedves olvasóinknak a Dunaszerdahelyi Hírnök szerkesztősége. Vianočné a novoročné sviatky plné štastia a pohody praje čitateľom redakcia Dunajskostredského

Részletesebben

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník

S E N I O R. občasník Zariadenia pre seniorov Komárno. tretí ročník S E N I O R občasník Zariadenia pre seniorov Komárno tretí ročník 25. výročie vzniku Zariadenia pre seniorov Komárno Dňa 5. júna 2014 sa uskutočnilo slávnostné stretnutie pri príležitosti 25. výročia založenia

Részletesebben

Spoločne pre náš Región 2012. március

Spoločne pre náš Región 2012. március KÖZÖSEN A RÉGIÓNKÉRT Spoločne pre náš Región 2012. március Együttműködéssel élmény lehet magyarnak lenni és itthon érezni magunkat Az egész ország kampányol, és látják, sokan gusztustalanul, támadva, kétes

Részletesebben

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt!

Fogadjunk örökbe egy rózsatőt! December 6. 15.00: Jön a Mikulás! Karácsonyváró játszóház a Városi Művelődési Központban 6. decembra o 15. 00: Príde Mikuláš! Vianočný dom hier v Mestskom kultúrnom stredisku Megjelenik kéthetente Vychádza

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (35) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

93701@pobox.sk. R7 5. str.

93701@pobox.sk. R7 5. str. Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca IX. rocník, máj 2008 Z obsahu Lavičky v centr mesta - čo na to obyvatelia? 3. str. M e s t s k é n o v i n y Petícia za vybudovanie južnej rýchlostnej komunikácie

Részletesebben

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII.

Nagyböjti útmutató. Böjti fegyelem. marec 2014/02 március. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. marec 2014/02 március Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník XIII. évfolyam XIII. ročník Egy szerzetes szeretett volna böjtölésével nagy áldozatot hozni. De hogyan? Hiszen nem is kívánja a

Részletesebben

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN

A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN Sectio Juridica et Politica, Miskolc, Tomus XXVIII. (2010). pp. 103-110 A MEGYERENDSZER SZLOVÁKIÁBAN A XX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN ERIK ŠTENPIEN A megyerendszer a magyar és szlovák nemzeti államok közös vonásai

Részletesebben

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 417/2013. sz. törvénye Zákon č. 417/2013 Z.z. AZ ANYAGI SZÜKSÉGHELYZETBEN ÉLŐK SEGÉLYEZÉSÉRŐL, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről O POMOCI V HMOTNEJ NÚDZI a o zmene a doplnení

Részletesebben

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p.

(Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Martin Hetényi (Zjednotená) Maďarská strana na Slovensku 1939 1945. [Az (Egyesült) Szlovákiai Magyar Párt 1939 1945] Nitra, UKF, 2011. 307 p. Hiánypótló műről van szó, amivel a szlovák és magyar historiográfia

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS ADÁSVÉTELI SZERZİDÉS ÉS LICENC MEGADÁSI SZERZİDÉS amely a SZK Kereskedelmi Törvénykönyvének Tgy. 513/1991 sz. törvénye 409 érvényes hangzásában, és a szerzıi jogról és a szerzıi joghoz kapcsolódó jogokról

Részletesebben

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8

Tartalomjegyzék: Komlósška Mozaika...8 Tartalomjegyzék: Beszámoló a testületi ülésről...2 A csatornázásról tartottak lakossági fórumot...2 Pokorni Zoltán városunkba látogatott...3 A KFT védekezik a városunkban fellépő belvíz ellen...4 Elkezdődött

Részletesebben

NAGY M ÁRIA polgármesterasszony

NAGY M ÁRIA polgármesterasszony CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatánaklapja 2010 február 8. évfolyam 1. szám piliscsev@piliscsev.hu A PÉLDAKÉPEK KÖZTÜNK JÁRNAK Községünk két nevezetes személyét kerestem fel abból az alkalomból,hogy

Részletesebben

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu

COPUS. június - július 2011. Stará kotolňa dostala nové šaty. Posviacka nového Domu smútku. mesačník zdarma. Otvorenie Domu športu mesačník zdarma június - július 2011 COPUS veľkokapušianske správy Stará kotolňa dostala nové šaty Dňa 6. mája sa otvorili dvere Domu športu vo Veľkých Kapušanoch. Z tejto príležitosti našu obec navštívil

Részletesebben

PROGRAM Dňa Slovákov v Maďarsku Telekgerendáš, 04.07.2015

PROGRAM Dňa Slovákov v Maďarsku Telekgerendáš, 04.07.2015 Ročník XIX. Číslo 6 2015 Jún PROGRAM Dňa Slovákov v Maďarsku Telekgerendáš, 04.07.2015 10 00 Slovenský jarmok v stanoch v parku 11 00 Vernisáž výstavy Míľniky života Ľudovíta Štúra 1815 1856 v Dome kultúry

Részletesebben

Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014)

Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014) Az ösztöndíj program értékelése (2013 2014) Készítette: Pecsenya Edit OSZÖ PMK Békéscsaba 2014 Bevezetés A kisebbségi nevelés oktatás különleges súlyát és kivételes jelentőségét szlovák közösségeink felbomlása

Részletesebben

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode

ELIEZOVSKÝ. Želiezovce hlavným mestom biodiverzity. 93701@pobox.sk. Augustové zasadnutie MsZ Opäť budeme voliť 12 poslancov v jednom obvode Želiezovce hlavným mestom biodiverzity Po uzávierka septembrového čísla sme dostali správu, že naše mesto získalo titul Hlavné mesto biodiverzity. Vyhodnotenie prebiehalo vo štvrtok 9. septembra v Bratislave.

Részletesebben

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP

KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP december 2005/12 december Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IV. évfolyam IV. ročník KARÁCSONY ELŐTTI PILLANATKÉP Kriszta táskákkal és csomagokkal megrakodva, sietős léptekkel haladt végig

Részletesebben

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22.

Zákon č. 145/1995 Z.z. A Tt. 145/1995 sz. törvénye A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH. Elfogadva 1995. június 22. z 22. 1 A Tt. 145/1995 sz. törvénye Zákon č. 145/1995 Z.z. A KÖZIGAZGATÁSI ILLETÉKEKRŐL O SPRÁVNYCH POPLATKOCH Elfogadva 1995. június 2 z 2 júna 1995 Módosítva: Tt. 123/1996., hatályos 1996. július 1-től Tt.

Részletesebben

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett?

Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? február 2010/02 február Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník IX. évfolyam IX. ročník Milyen érvek szólnak az anyanyelvi iskola mellett? Február hónapja községünkben már hagyományosan az iskolai

Részletesebben

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania

Spolunažívajme v láske. Szeretetben összefogni NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA. Vážení spoluobčania IX. ročník 3/4. číslo IX. évfolyam 3/4. szám NOVINY SAMOSPRÁVY OBCE GBELCE KÖBÖLTKŪT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA ZDARMA INGYENES Vážení spoluobčania Tisztelt lakosok V mene samosprávy obce, ako aj vo

Részletesebben

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X.

Elsőáldozás Kolonban. Túžim byť ako Ježiš... jún 2011/06 június. Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. jún 2011/06 június Ingyenes községi havilap Bezplatný obecný mesačník X. évfolyam X. ročník Elsőáldozás Kolonban Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj Mondjuk újra meg újra minden szentmisében az

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. Az ördög tánca k i r á l y h e l m e c i NÉZ CHLMECké NÁZORY z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata 6. évf. 27. szám, 2011/1, február 6. ročník 27. vydanie, 2011/1, február etek Az ördög tánca www.kralovskychlmec.sk

Részletesebben

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei

Metódy a prostriedky hodnotenia /Az értékelés módszerei és eszközei Literatúra / Irodalom, V. ročník Názov tematického celku vrátane tém/ Tematikus egység és tananyag SEPTEMBER Vznik písma a knihy/az írás kialakulása Začiatky písomníctva/az írásbeliség kialakulása (O knižnici)/(a

Részletesebben

Pribetsky. Perbetei. Dočkali sme sa!!! Végre megérkezett!!! V. ročník 2. číslo júl 2015 ZDARMA vychádza štvrťročne

Pribetsky. Perbetei. Dočkali sme sa!!! Végre megérkezett!!! V. ročník 2. číslo júl 2015 ZDARMA vychádza štvrťročne V. ročník 2. číslo júl 2015 ZDARMA vychádza štvrťročne ISSN 1338-9912 V. évfolyam 2. szám 2015. július INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetsky Spravodaj Perbetei Hírmondó Dočkali sme sa!!! Végre megérkezett!!!

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. vážení spoluobčania, deň v červenom. červená stužka Ročník XIX Číslo 6 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom November - December 2014 Život obce Krásne Vianoce a veľa šťastia v Novom roku 2015 Vám želá starosta obce Ing. Július Rábek a kolektív

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/04 Egy fürdő, amely tényleg a látogatókért él Senki nem vetheti a Vadas termálfürdő szemére, hogy nem törődne látogatói véleményével. A

Részletesebben

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József

A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József királyhelmeci NÉZetek A vár árosi hivat atal al dolgozói feladatk eladatkör örének bemutatása A VÁROSI HIVATAL A hivatal vezetője Mgr. Balog József A városi hivatal az önkormányzat végrehajtó testülete,

Részletesebben

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility

Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility Udalosti 2012 Moldava nad Bodvou získala najvyššie ocenenie za aktivity počas Európskeho týždňa mobility 15. októbra 2012 sa v zasadacej miestnosti KSK uskutočnilo vyhodnotenie tohtoročného Európskeho

Részletesebben

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése

1. Megnyitó. 2. Határozatok teljesítése Zápisnica OZ č. 12/2012 Strana 1 z 7 1. Megnyitó Polgármester asszony, Csóka Éva köszönti a jelenlévőket és megállapítja, hogy jelen van 8 képviselő és megnyitja az ülést. Hitelesítőknek kinevezi Kelo

Részletesebben

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel

Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán. 13 Dolgozat beadása a) 2 x dolgozat CD-vel Hallgatók teendői a záródolgozatok kapcsán 1 Jelentkezés témára 2 Jelentkezési lap leadása (TO) 3 Konzultálás, téma kidolgozása rektori irányelv szerint 4 Témameghatározás (Zadanie) átvétele 2 pld.-ban

Részletesebben

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK

VISEGRAD DISCUSSION PAPERS VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VYŠEHRADSKÉ ZÁPISNÍKY VISEGRÁDI FÜZETEK VISEGRAD DISCUSSION PAPERS droga a zákon - čo omamuje? drog és törvény - melyik kábít? drugs and law - which is more mind numbing? Obsah Tartalom content Predslov...

Részletesebben

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva

93701@pobox.sk. M e s t s k é n o v i n y. Želiezovské kino stojí zatiaľ prázdne, Blue Art neakceptoval pozmenenú ponuku zastupiteľstva Želiezovský 93701@pobox.sk spravodajca X. rocník, jún 2009 M e s t s k é n o v i n y cena: 0,33 (10,- Sk) Mesto získalo Útulok od Nitrianskeho samosprávneho kraja za 1 euro Želiezovské kino stojí zatiaľ

Részletesebben

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola

Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam. Názov predmetu/ Tantárgy. Prvý - első Škola/Iskola Názov predmetu/ Tantárgy Matematika Časový rozsah výučby/órakeret týţdenne/hetente 4, ročne/évente 132 Ročník/ Évfolyam Prvý - első Škola/Iskola Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským- Alapiskola,

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (44) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko

Trnovecké Noviny. Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom. deň učiteľov. Ročník XVII. Marec - Apríl 2012. Farnosť. Oprava kostola. Vyčistime si Slovensko Ročník XVII Číslo 2 Trnovecké Noviny Dvojmesačník obcetrnovecnadváhom Marec - Apríl 2012 Farnosť Oprava kostola SRZ Trnovec Základná škola Vyčistime si Slovensko Rybárska sezóna začína Z turistického zápisníka...

Részletesebben

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52)

KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) KÖZÖS ÉRTÉKElNK ADÁSMENET (52) Beköszönés: Köszöntöm Kedves Nézőinket! Vítam Vás Milí Diváci! Önök a Közös értékeink című Európai Unió által támogatott, Szlovákia és Magyarország közötti, határon átnyúló

Részletesebben

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01

XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 XXl. ročník - évfolyam, www.sturovo.sk, www.sao.sturovo.org 2010/01 Ján Oravec: Vlaňajší rok bol jeden z najťažších Udalosti roku 2009 spôsobili veľa problémov aj pre samosprávy. Štúrovo i napriek tomu

Részletesebben

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről

A Tt. 25/2006. számú törvénye. Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ A KÖZBESZERZÉSRŐL. és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről 1 A Tt. 25/2006. számú törvénye A KÖZBESZERZÉSRŐL és egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről Zákon č. 25/2006 Z. z. O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Részletesebben

Pribetsky. Perbetei. Tisztelt polgártársak! Vážení občania! IV. évfolyam 4. szám 2014. december INGYENES megjelenik negyedévenként

Pribetsky. Perbetei. Tisztelt polgártársak! Vážení občania! IV. évfolyam 4. szám 2014. december INGYENES megjelenik negyedévenként IV. ročník 4. číslo december 2014 ZDARMA vychádza štvrťročne ISSN 1338-9912 IV. évfolyam 4. szám 2014. december INGYENES megjelenik negyedévenként Pribetsky Spravodaj Perbetei Hírmondó Tisztelt polgártársak!

Részletesebben

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat

Nekik van igazuk? Druhá sezóna cyklobusu. Áthidaló hitelre lesz szükség. Csak júliustól vezetik be a megemelt díjakat jún. 5 8.: XXXVII. DUNA MENTI TAVASZ Gyermekszínjátszó- és bábcsoportok Országos Seregszemléje Megjelenik kéthetente 5 8. jún : XXXVII. PODUNAJSKÁ JAR Súťaž detských divadelných a bábkárskych súborov Vychádza

Részletesebben

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7.

NÉZ. etek. CHLMECké NÁZORY. V. Lábtoll-labda Európa Bajnokság. Királyhelmecen. Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata. 6-7. k i r á l y h e l m e c i NÉZ etek z Királyhelmec önkormányzatának közéleti folyóirata CHLMECké NÁZORY 7. évf. 34-35. szám, 2012/3-4, június - augusztus 7. ročník 34-35. vydanie, 2012/3-4 jún - august

Részletesebben

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl

Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec. 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Kultúrny a spravodajský dvojmesačník vydaný samosprávou mesta Kráľovský Chlmec 7. évf. 33. szám, 2012/2 április 7. ročník 33. vydanie, 2012/2 apríl Felújítják a köztereket és új parkolóhelyeket alakítanak

Részletesebben