NAGY M ÁRIA polgármesterasszony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NAGY M ÁRIA polgármesterasszony"

Átírás

1 CSÉVI KISBÍRÓ Piliscsév község Önkormányzatánaklapja 2010 február 8. évfolyam 1. szám A PÉLDAKÉPEK KÖZTÜNK JÁRNAK Községünk két nevezetes személyét kerestem fel abból az alkalomból,hogy több méltó kitüntetésben részesültek évtizedes munkásságuk elismeréseképpen,kimagasló közösségimunkájukért. Nagy M ária polgármesterasszony életének vitaminja a közösség.nem csupán itt,a szülőfalujában, megyénkben, de az egész országban, sőt: határainkon túl is jól ismerik ötletgazdagságát, temperamentumosságát,alkotókedvét,fáradhatatlan munkájának eredményeit. Nem merek vállalkoznirá,hogy felsoroljam valamennyifontos tisztségét,hiszen tagja volt az Országos Szlovák Önkormányzatnak,elnöke a megyeiszlovák Önkormányzatnak;vezetőségitagja az Ister-Granum Eurorégiónak és különböző regionális és közép-dunántúliszervezetek kuratóriumainak,ahol mindenkor népe érdekeiért szállt síkra.titkát én abban látom,hogy mindig meg tudott maradniegyszerű,hétköznapi embernek, úgy, hogy minden szinten egyaránt tudta képviselni a közösség és az egyén érdekeit. Kreativitását minden esetben a köznapigyakorlat szintjén volt képes megvalósítania kor szellemének,a mindenkorihaladásnak,fejlődésnek megfelelően. NAGY M ÁRIA polgármesterasszony Komárom-Esztergom M egye Közgyűlésének döntése alapján december17-én Komárom-Esztergom M egyéértdíj - ban részesült: a megye fejlesztésében,a megyeiértékek teremtésében,azértékek megőrzésében,továbbá a hagyományok ápolásának érdekében végzetttöbb évtizedes,áldozatosmunkájának elismeréseképpen. A piliscséviek nevében gratulálunk e neveselismeréshez! - Kedves Polgármester Asszony! Az első interjúmat 1997-ben készítettem Önnel a kábeltévénkszámára abból az alkalomból,hogy augusztus 20-án Göncz Árpád a Magyar Köztársaság Elnöke Érdemes és eredményes munkássága elismeréseként, a Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést adományozta Önnek.Emlékszem,akkoriban értekbe az első jelentős községfejlesztési tervei.mindannyian büszkékvoltunkerre a keveseknekkijutóelismerésére. - Akkoriban már több mint másfél évtizede én irányítottam községünk vezető testületét.az előzmények egészen gyermekkoromig,pontosabban az óvodáskorig nyúlnak vissza,amikor a mostaniművelődésiház 8. évfolyam 1. szám 1

2 C S É V I K IS B ÍR Ó könyvtártermében voltunk óvodások,hatvanan bezsúfolva egy kis terembe. Iskolaitanulmányaim nagy részét a fővárosban végeztem,ahol a körülmények jóval kényelmesebbek voltak, mint akkoriban szülőfalumban,ahol nem volt egészségház,patika,a télihónapokban a kémények füstje lepte el a falut,az utcán,de a járdán is, bokáig érő sárban mentünk beszedálni,bálozni.amikor végre lehetőségem adódot rá,azon voltam,hogy Piliscsév lakóinak szebb,komfortosabb körülményeket teremtsünk. Szinte alig aludtam,annyivolt a tennivaló.de megérte a fáradozást:másfél évtized alatt,az átmeneti kényelmetlenségek ellenére,látványosan javultak lakosságunk,főleg a fiatalok életkörülményei.újutcák épültek,korszerű házakkal,megélhetést biztosító iparilétesítmények,jelentős mértékben javult közúti közlekedésünk,ugrásszerűen megnőtt a középiskolásaink,egyetemistáink száma.persze,a lakosság együttműködése nélkül semmire sem jutottam volna. - A következő kitüntetéséről a L udovénovinyban jelent meg egy egész oldalas cikk.2002-benkaptaapilisi szlovákokfelterjesztése alapján.ennekkapcsán milyen személyes élményekmotiválták? - A Za našu národnosť" - Nemzetiségünkért kitüntetést elsősorban a régiónkban szervezett számtalan szlovák és nemzetiségikulturális rendezvényben való szervezőmunkáért kaptam.országosan példás munkát végzett és végez ma is településünk Szlovák Önkormányzata. A megyeigálától a régió kulturális seregszemléjéig,a nemzetiségikórustalálkozóktól a kihelyezett országos és szakmaikonferenciákig, sokféle kulturális esemény helyszíne lehetett Piliscsév.Megalakulása óta a testület tagja vagyok.nagy gondot fordítottunk a szlovák nemzetiségi hagyományaink tárgyi emlékeinek összegyűjtésére, falumúzeumot hoztunk létre.kálmánfibéla tanár úrnak,a környékbeliszlovák dalkincs összegyűjtőjének, asszonykórusunk karnagyának emlékére róla neveztük el a művelődésiházat,és a szlovák nyelvoktatás színvonalát saját szlovák pedagógusaink kinevelésével is igyekeztünk megjobbítaniés így tovább. Persze, sorolhatnám tovább a már megvalósult célkitűzéseket, de legalább ennyifeladat vár ránk ebben az évtizedben is.örültem,hogy személyemen keresztül elismerik a régiónk szlovákságának eredményeit. - Alig két évre rá,2004-bena"za slovákov v Maďarsku"/ Magyarországi Szlovákokért kitüntetéssel az Országos SzlovákÖnkormányzat a hazai szlovákság kapcsolatainakápolásában elért eredményeit ismerte el. - Valóban nagy öröm volt számomra ez az elismerés is,évente mindössze öt fő részesül ebben a kitüntetésben.büszkeséggel töltött el,hogy szinte az ország valamennyiszlovák településén megismerték és megszerették régiónk törekvéseit.sokat tanultunk miis,és tőlünk is a nemzetiségilét szervezésében, sikeres megélésében.legbüszkébb azonban a 2007-ben nekem adományozott Piliscsévért díjra vagyok, mert ezt a kitüntetést azoktól az emberektől kaptam és az előtt a közösség előtt vehettem át,akiknek egész életemet szenteltem. Ez a díj bizonyítja a piliscséviek irántam való bizalmát, célkitűzéseim, meggyőződésem helyességét,és főleg azt,hogy én is egy vagyok közülük,akihez minden körülmények között bizalommal fordulhattak és fordulhatnak ma is. - Bár a képújságon keresztül már volt rá alkalmam,engedje meg,hogy ismét gratuláljaka múlt év végén kapot Komárom-Esztergom Megyéért kitüntetéséhez.a kitüntetés indoklása azt bizonyítja,hogy igen jól ismerik,és nagyra becsülikaz Ön közösségi munkáját.idézem az indoklást: A megye fejlesztésében,a megyei értékekteremtésében,az értékekmegőrzésében,továbbá a hagyományokápolásánakérdekében végzett többévtizedes,áldozatos munkájánakelismeréseképpen. - Köszönöm!Erről kevesen tudnak a faluban,bár a M egyeihírlapteljes oldalas cikkben számolt be róla. Büszke vagyok erre az elismerésre is,mert a MegyeiKözgyűlés csak a kimagaslóan teljesítő személyeknek ítélioda ezt a kitüntetést,akik a rájuk bízott feladatokon túl is sokat vállalnak magukra.vezetőként látom, hogy egyre nehezebb a kihívásoknak eleget tenni.a megye szlovák településeiért eddig is sokat tettem,a jövőben is igyekszem mindenkor megfelelniaz aktuális feladatoknak.szép eredményeket mondhatunk magunkénak. Nálunk, Piliscséven, a nehéz gazdasági körülmények ellenére költségvetési megtakarításokkal,folyamatos beruházásokkal,fejlesztésekkel büszkélkedhetünk,aminapjainkban bizony nem kis dolog.a recesszió ellenére - mindenkimegtapasztalhatja-, rendbe hoztuk a temetőt,az orvosi rendelőt.kerékpárutat építettünk,a Pincefalunál hoztunk létre újabb létesítményeket,újabb utcákat aszfaltoztunk, telkeket alakítottunk ki a Dózsa György út folytatásában, sőt, vállalkozóink nagyberuházásba fogtak,újabb munkalehetőségek előfeltételét teremtve meg ezzel.megyénkben nem sok település dicsekedhet ilyen folyamatos fejlődéssel,mint Piliscsév.Nem győzöm hangsúlyozni,ez nem csupán a személyes érdemem,hanem azé a sok piliscséviintézményé,szervezeté és a lakosság lelkes csapatáé,akik rendületlenül kívánják jövőnk zálogát,a felnövekvő nemzedékek egyre boldogabb életét. Az én feladatom megtestesítenivágyaikat,és szolgálniközös ügyünket:piliscsév versenyképes,gyarapodó közösségiegyüttműködését évfolyam 1. szám

3 C S É V I K IS B ÍR Ó BendurIstvánnétnagy meglepetés érte január 14-én a postabontáskor.aranybetűkkel írt meghívót kapott az Oktatásiés Kulturális minisztertől,amelyben ez állt: A Magyar Kultúra Napja alkalmából Önt kitüntetésben részesítem,melynekünnepélyes átadására tisztelettel meghívom.dr.hiller István oktatási és kulturális miniszter. Az örömhír szinte letaglózta: azt sem tudta, milyen kitüntetésre, kik terjesztették fel,hiszen semmiérdemlegeset nem csinált,amivel rászolgált volna e különleges megtiszteltetésre.amikor megtudta,hogy abban a Bibliotéka Emlékérem-díjban részesült,amely hazánkban a könyvtárosok legrangosabb elismerése (tízen kaphatják meg évente az országban), örömkönnyek csillogtak szemében. Nehezen hitte el, hogy a község polgármestere és a szakmaifelügyeletet ellátó József Attila Megyeikönyvtár ennyire nagyra értékelik azt,hogy huszonöt éve vezetipiliscsév Községi Könyvtárát.Persze,arra nem gondolt,hogy előtte évente cserélődtek a falunkban a könyvtárosok, hogy munkássága alatt a könyvállományt háromszorosára gyarapította,hogy a legmodernebb községikönyvtárak egyikévé fejlesztette az általa vezetett intézményt,és jelenleg szinte ő az egyetlen falusieurópaiuniós központ az országban.már ifjúnemzedékeink sokaságát nevelte lelkes olvasóvá. Az általa megrendezett programok tartalmasak, sokoldalúak és színvonalasak, népszerűek és tanulságosak, szórakoztatóak,ablakot nyitnak a világra. - Semmit sem érne a munkám,ha nem vennének körül a mindig lelkes olvasók hárítja el interjúalanyom a nyilatkozatot- Az ő lelkesedésük adnekem erőt ahhoz,hogy a hivatalimunka után örömmel teljesíthessem kívánságaikat! Tiszteletdíjasként,mindig a főállásban elvégzett munka után,a szabadidejét áldozva végezte áldásos tevékenységét.akkor is,mikor a Viking Harisnyagyár üzemvezetője volt,akkor is,amikor határidős feladatokat,emberigondokat oldott meg iskolatitkárként,vagy köztisztviselőifunkcióban.már diákként a közművelődésipályára készült,de a sors úgy rendezte életét,hogy kereskedő,könyvelő, köztisztviselő,anyakönyvvezető lett,s a kultúra lett folyamatos tanulásának,önképzésének lételeme, életformája,szenvedélye.kiválóan beszéliaz angolt,ismerikorunk irodalmát,a klasszikus magyar és világirodalmat, járatos a legújabb társadalmi ismeretekben, évente két alkalommal részt vesz a Külügyminisztérium európaiuniós továbbképzésein.a modern elektronikaieszközökben,informatikában a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkezik,de harmonikus egyéniségére jellemző természetimádata,a teljes élet szeretete.szerényen teszia dolgát,és nem is gondol arra,hogy szinte az országban egyedül községiés főleg tiszteletdíjas könyvtárosként ebben a magas kitüntetésben részesült.kiváló embere közösségünknek, ezúton is gratuláljunk nekielismeréséhez,a Bibliotéka Emlékérem-díjhoz. Bendur István Komárom-Esztergom megyeikisebbségek Napja Piliscséven december18-án,a Kisebbségek Napján Komárom- Esztergom megye Önkormányzata immáron tizenharmadjára rendezte meg a MegyeiKisebbségek Napját.Az idén településünk lehetett gazdája ennek a rendezvénynek.a karácsonyihangulatúan feldíszített MűvelődésiHázban a megye összes településének címere felkerült a színpad szélére,ezzel is hangsúlyozva a megyeiösszefogást.eljöttek a megye többi kisebbségeinek képviselőiis.az ünnepséget Asszonykórusunk nyitotta meg,az Uram áldd meg. kezdetű dallal,mely a magyarországiszlovákok himnusza.a résztvevők együtt énekeltek a kórussal. VogyeraczkiMária,a piliscséviszlovák Önkormányzat elnöke köszöntötte a vendégeket,köztük dr. Völner Pált,a M egyeiközgyűlés elnökét,w inkfein Csaba országgyűlésiképviselőt,és BaranyaiLőrincet, a M egye Etnikai és Kisebbségi Bizottság elnökét, majd átadta a szót dr. Völner Pálnak. Dr.Völner Pál beszédében kiemelte,hogy az elhangzott himnusz szavaiaz ádventiidőszakban,talán időszerűbbek,mint bármikor máskor.hiszen a Messiás is kisebbségilétben született,és bölcsőjéhez a világ minden szögletéből,különféle nemzetek képviselőijárultak!azon óhaját fejezte ki,hogy ez a piliscséviközös ünnepis legyen egy példa arra,hogy a különféle nemzetiségek együtt tudnak ünnepelni békében, barátságban, megértésben. Végül megköszönte Nagy Mária polgármester asszonynak a rendezvény megszervezését és gratulált neki,az előző napon megkapott Komárom-Esztergom megyéért kitüntető díjhoz,mely elismerésben a településéért és a megyéért végzett áldozatos munkájáért részesült. Nagy Mária polgármester asszony elmondta,hogy 310.éve telepedtek meg a szlovák ősök a Pilisnekebben a völgyében.kiemelte,hogy olyan megyében élünk,melynek önkormányzata megbecsüliés támogatja kisebbségeit.ennek tanúbizonyságául szolgálnak a megyeinemzetiségirendezvények,ill.az is,hogy az idén a kisebbségek jegyében rendezték meg a Megyenapokat. Arra kérte a kisebbségek megjelent képviselőit,hogy őseik nyelvét és kultúráját őrizzék,ápolják és adják tovább.a szépszavak után igényes műsor következett,melyben bemutatkozott a cséviek apraja-nagyja. 8. évfolyam 1. szám 3

4 C S É V I K IS B ÍR Ó Cirill és Metód ünnepe: Pilisszentkereszten minden esztendőben megemlékeznek a két szent ünnepéről. Idén, február 15-én Paskai László bíboros úr celebrált szentmisét, melyen Piliscséviek is többen részt vettek. A bizánci görög hittérítők, Szent Cirill és Metód örökségét, más nemzetek közt a szlovák nép is magáénak vallja. A magyarok is méltán tisztelik a bizánci testvéreket, hiszen a krónikák feljegyzései szerint magyar őseink körében is kifejtették apostoli tevékenységüket. Cirill 860 körül a kazároktól hazatérőben a Krím-félsziget környékén találkozott a magyarokkal, testvérét, Metódot pedig az Al- Dunánál látta vendégül egy magyar király mintegy húsz esztendővel később. A Metód-legenda arra is kitér, hogy ez a magyar király, aki talán vezér vagyfejedelem lehetett, barátsággal fogadta a hittérítőt:cirill és Metód, bár görögök voltak,távol állt tőlük mindenféle gőgös felsőbbrendűség. Nem várták el, hogy a nép tanulja meg az ő nyelvüket, hanem ők tanulták meg a nép nyelvét. Nagy érdemük a szláv nyelvű liturgia bevezetése. Ellenfeleik csak a latint, a görögöt és a hébert, vagyis a kereszt feliratának nyelveit akarták engedélyezni az istentiszteleteken, és minden eszközzel akadályozták Cirill és Metód missziós munkáját. Velük szemben a két hittérítő pártját fogta VIII. János pápa, aki 880-ban jóváhagyta a szláv liturgiát, kijelentve: Aki a főnyelveket, tudniillik a hébert, a görögöt és a latint teremtette, ugyanaz teremtette a többi nyelvet is saját dicséretére és dicsőségére. Cirill és Metód Krisztus egyetemes, minden népre és nemzetre kiterjedő szeretetének tanúi voltak a szó valódi értelmében véve katolikusok. A két szentéletű hithirdető ma is példát mutat toleranciából és kereszténynagylelkűségből mindannyiunk számára. ÖNKORM ÁNYZATIHÍREK,INFORM ÁCIÓK Az elmúlt néhány évben kezdtük megszokni, hogy időjárásunk egyre inkább különbözik a megszokottól. Összemosódnak az évszakok, az enyhe, havat alig hozó telek után szinte minden átmenet nélkül itt a nyár. Az idei tél azonban eltér minden eddigitől C hőmérséklet különbség két nap alatt, bizony próbára teszi az embert, ezt azonban szervezetünk valamilyen módon igyekszik kompenzálni, és lassan-lassan hozzászokni. Amit azonban nem lehet megérteni, az az, hogy egyesek mennyire felelőtlenek, nem fogják fel, vagy nemtörődöm módon kezelik azt a feladatukat, sőt kötelességüket, hogy a havas, csúszós járdát minden ingatlantulajdonos köteles megtisztítani, lehetőség szerint felszórni, illetve, rendszeresen elsöpörni a havat. Sajnos azonban igen kevesen vannak, akik ennek a kötelességüknek eleget tesznek. Azok, akik ezt nem teszik meg, bizonyára nincsenek tisztában azzal, hogy amennyiben valaki az ingatlanuk előtti járdaszakaszon szenved balesetet, akkor azért az ingatlan tulajdonosa felelősségre vonható. Eddig a közterület-felügyelő figyelmeztette azokat, akik nem tettek eleget kötelességüknek, ezután azonban feljelentést fog tenni és sajnos szabálysértési eljárást kell indítani ellenük. Ezt ugye senki sem szeretné?! A nagy hóesés idején igyekezett az önkormányzat időben eltolatni a havat, sózatni a jeges utakat. Vannak azonban utcáink, ahová a hóeke nem tudott bemenni, ott a polgármesteri hivatal kistraktora próbálkozott a hókotrással. Új jelenség figyelhető meg - többek közt a Szőlő soron, az Urbanics és a Szászvári utcákban -, mégpedig az, hogy amint a hóeke - mely természeténél fogva az út szélére tolta a havat elvonult, a fenti utcák lakói közül egyesek az út közepére hányták vissza a havat. Vajon két oldalra nem lehetett volna?! Vagy esetleg ezekben az utcákban nem igénylik a hókotrást?! Miért kell ezt így csinálni?! Elgondolkodtak az illetők ezen?! Bizonyára nem! Kérjük, hogy tegyék meg minél előbb! Polgármesteri Hivatal CSÉVIKISBÍRÓ a PiliscséviÖnkormányzatKépviselő Testületének lapja ISSN Felelőskiadó:Nagy M ária polgármester Felelősszerkesztő:Csapucha Katalin Szerkesztőség:2519 Piliscsév Hősök tere 9. Tel./fax:06-33/ Nyomda:G ergely László PRESS-G 96 Bt. Esztergom - kertváros 4 8. évfolyam 1. szám

5 TiszteltPiliscséviek! C S É V I K IS B ÍR Ó Képviselő testületünk januárirendes ülésén elfogadta az önkormányzat 2010.éviköltségvetését. Bár bevételeink a 2009-évhez viszonyítva csökkentek, kiegyensúlyozott gazdálkodásunknak köszönhetően,igaz szerényebb módon,de működtetnitudjuk településünket, intézményeink fenntartása is zavartalan lesz, civil szervezeteinketistudjuktámogatni. A 2009-ben elnyert pályázati összegek, valamint a hozzáadott önerő felhasználásával tudjuk folytatni,ill. megkezdenia tervezett fejlesztéseket. Napsugár utca építése Játszótér és park építése Orvosirendelő bővítési,felújításimunkálatainak befejezése Kossuth- Deák utcák felújítása Béke-Dózsa utcaijárdák felújítása A képviselőtestület döntése értelmében az önkormányzat és intézményei minden dolgozója részesül cafeteria juttatásban. Nagy Mária,Polgármester Ismét örömmel fogadtuk a Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány adományát, melyet községünk arra rászorult tagjainak juttattak. Községünkben 460 fő kapott adományukból élelmiszercsomagot. A csomagok kiosztására január elején került sor. Az adományozóknak ezúton is köszönetet mondunk! Tisztelt Lakosság!Tájékoztatjuk Önöket,hogy 2010.január1-tőla csatornaszolgáltatás díja Lakosságifogyasztók esetében: 375.-Ft+ ÁFA /m3 Jogiszemélyek és jogiszemélyiséggel nem rendelkezõgazdaságitársaságok esetén: 670.-Ft+ÁFA /m3. A kommunális hulladék szállítás díja:3,521,- Ft+ÁFA/liter/ürítés Tisztelt Adózók!Tájékoztatjuk Önöket,hogy a Képviselő-testület 2010.évre vonatkozóan nem emelte meg a helyiadók mértékét. Azelőző évekhezhasonlóan adófizetésikötelezettségük a következő: magánszemélyek kommunális adója 3000,- Ft/év/ingatlan vállalkozók kommunális adója 1000,- Ft/helyben foglalkoztatottak statisztikaiátlaglétszáma/év Helyiiparűzésiadó az adóalap 2% -a A évi hatályos gépjárműadó törvény (1991.évi LXXXII. Tv.) szerint megváltozik az adó mértéke. Ez alól kivétel a légrugós, vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz, ahol a mérték nem változik. Személyszálítógépjármű esetében az adó alapja a gépjármű teljesítménye kilowa tban. Az adó mértéke személyszálító gépjármű esetén: Gyártási évben és az azt követő 3 naptári évben 345Ft/kW Gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300Ft/ Gyártási évet követő naptári évben 230Ft/kW Gyártási évet követő naptári évben 185Ft/kW Gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW Autóbusz,nyergesvontató,lakópótkocsiesetében az adó alapja hatóságinyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya). Tehergépjármű esetében: azönsúly plusz a terhelhetőség (raksúly)50%-a Az adó mértéke autóbusz, nyergesvontató, lakópótkocsi iletve tehergépjármű esetében az adóalap minden megkezdet100kg-ja után 1200 Ft Az E betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után Ft, tehergépjármű után 46000Ft,a P betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23000Ft. Azadókattovábbraiskétegyenlőrészletben kelmárcius15-ig,iletveszeptember15-igmegfizetni. 8. évfolyam 1. szám 5

6 C S É V I K IS B ÍR Ó A VÉDENDŐ FOGYASZTÓKAT M EGILLETŐ KEDVEZM ÉNYEKRŐL A lakhatás megőrzése,illetve a hajléktalannáválás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek, az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve az Európai Unió előírásai alapján került bevezetésre az ún: védendő fogyasztók intézménye a villamos energia ill. a gázszolgáltatás tekintetében.két kategóriában van lehetőség a védendő fogyasztóikörbe való felvételre: szociálisan rászoruló, il. fogyatékossággal élő fogyasztó. Szociálisan rászoruló fogyasztó,aki: - aktív korúak ellátásban, - lakásfenntartásitámogatásban, - ápolási díjban, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Igénybevehetőkedvezmény: - részletfizetés,fizetésihaladék, ANYAKÖNYVI HÍREK: Barbalics József ( ) Bor Sándor ( ) Dubecz Gábor ( ) Dubecz József ( ) Háry Béláné ( ) Hristov-Todorov Gábor ( ) Hubacsek Lászlóné ( ) Ivanov Iván ( ) Jurkovics Rezsőné ( ) Kajtár István ( ) Kara Istvánné ( ) Király Boldizsár Lászlóné ( ) KlányiIstvánné ( ) KlányiM ihály Vincéné ( ) előrefizető mérő (beszerelés költsége a szolgáltatót terheli) Fogyatékossággal élő fogyasztó,aki: - fogyatékosságitámogatásban, - vakok személyijáradékában, - magasabb összegű családipótlékban részesül. Igénybevehetőkedvezmény: - különleges bánásmóda méréssel,leolvasással, díjfizetéssel,ha nincs a háztartásban fogyaték nélkül élő személy, - szükségáramforrás (áramszünet idejére) Hogyan keligényelniakedvezményt? - adatlapfogyasztóra vonatkozó részének kitöltése - a szociális rászorultság igazoltatása a megállapító szervvel (pl:polg.mesterihivatal) - adatlapmegküldése a szolgáltató felé. A felmerülő kérdésekre a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadásiidőben tájékoztatást nyújt Hudecz Izabella szociális ügyintézőnk. Baumstark Tiborné,jegyző Akiktől 2009-ben vetünk búcsút Kovács Jánosné ( ) Kukola Marianna ( ) Maduda István ( ) Mátyás Béla ( ) Ondrusák Béláné ( ) Páva János ( ) SelmeciSándor ( ) Skuta László ( ) Topor István ( ) Vojczek Józsefné ( ) Kovács Józsefné ( ) Tücsök András ( ) Vezér Teofil ( ) Vojczek Gáspárné ( ) A M AGYAR KÖZTÁRSASÁG ELNÖKE KITűZTE AZ ORSZÁGGYűLÉSIKÉPVISELőK ÉVIVÁLASZTÁSÁT. Azelső forduló napja: ÁPRILIS 11. VASÁRNAP A M ÁSODIK FORDULÓ NAPJA: ÁPRILIS 25. VASÁRNAP A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL19.00 ÓRÁIG TART. A VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉK: A választópolgárok a névjegyzékbe történő felvételükről február12-ig kapnak értesítést. A névjegyzék február10-től 17-ig tekinthető meg a polgármesterihivatalban. AJÁNLÁS: A választáson jelöltetajánlani2010. március19-ig ajánlószelvényen lehet. A jelöléshezlegalább 750 választópolgárérvényesajánlása szükséges. SZAVAZÁS: A választópolgárszemélyesen,lakóhelyén szavazhat. A szavazásnapján lakóhelyétől távol lévő választópolgárbelföldön igazolással,külföldön a M agyarköztársaság nagykövetségein ésfőkonzulátusain adhatja le szavazatát. Igazoláskiadásátajánlott levélben április6-ig,személyesen vagy meghatalmazottútján április9-én óráig,a külképviseletinévjegyzékbe való felvételt2010. március19-én óráig lehetkérni a lakóhely szerintilletékesjegyzőtől. Szavazniegy egyéniválasztókerületijelöltre ésegy területilistára lehet. Részletestájékoztatásérta polgármesterihivatalban működő választásiirodáhozlehetfordulni. / Választási Iroda 6 8. évfolyam 1. szám

7 C S É V I K IS B ÍR Ó Azelmúltévutolsóheteiben érkezettanemzetiinfrastruktúrafejlesztőzrt-tőlegyörömteli hírthozólevél,majd hamarosan követteegyjelentés. Tájékoztatásulközreadjuk: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kiírta a pályázatot az Észak Vasúti Duna-híd Esztergom vasúti vonalszakasz fejlesztéséhez kapcsolódó lebonyolító mérnöki és tervellenőri tevékenység ellátására. A teljes kivitelezői projekt javaslat bruttó összköltsége 58 Mrd. Ft, melyhez Európai Uniós forrásokat is igénybe vennénk. A támogatási kérelem felülvizsgálata folyamatban van, véglegesítése az építési engedély kiadása után lehetséges,2010. elejére várható. Az alább leírt műszaki tartalom megvalósítása esetén kell a lebonyolító mérnöki feladatokat ellátni: Szentendrei út Pilisvörösvár között 2. vágány építése, Terranova térségében forgalmi-kitérő létesítése. A vasúti pálya az Észak Vasúti Dunahíd Dorog között átépítésre kerül, Dorog- Esztergom között felújítás történik. A sebesség a jelenlegi 60 km/h-ról Szentendrei út Solymár- Pemü megállóhely között km/h-ra nő. Aranyvölgy megállóhely (Bp.III. kerület Bécsi útnál), Mátyás király út (Pilisvörösvár), Magdolna völgy megállóhely (Piliscsaba) térségben új megállók is létesülnek. A fejlesztés folyamán kiépítésre kerül 5 db különböző szintű közúti kapcsolat (alul-,ill. felüljáró), 14 állomáson, ill. megállóhelyen P+R parkoló létesül, míg 7 db felvételi épületet is felújítunk. Elektronikus állomási biztosító berendezést 4 állomáson és 3 nyíltvonali elágazáson, nyíltvonali biztosítóberendezést pedig 7 nyíltvonali szakaszon telepítünk. 16 állomáson, ill. megállóhelyen kiépül a térvilágítás is. JELENTÉS én a Budapest-Nyugati pu. Esztergom vasútvonal I. ütem átépítéséről: A rekonstrukció I. ütemének finanszírozására a támogatási kérelem július 15-én benyújtásra került a KIKSZ Zrt. részére, jelenleg felülvizsgálata zajlik. Aláírásának várható időpontja május. Az NFÜ-vel egyeztettünk, az NFÜ a Kormány elé akarja vinni a projekt finanszírozását április 7- ig. A Bírálóbizottsági Ülés várható időpontja: február. Az Északi Vasúti Duna-híd Esztergom vonalszakasz rekonstrukciós munkái lebonyolítói mérnöki és tervellenőri munkái tárgyú tendereljárás december végén elkezdődött. - A Piliscsaba Esztergom vonalszakasz rekonstrukciós munkái tárgyú tendereljárás indítása tervezett ideje:2010. február (a Kormánydöntésén múlik, a választásokig indulhat-e újeljárás). - Az Északi Vasúti Duna-híd kiegészítő építési munkái II. tárgyú tendereljárás indítása tervezett ideje: február.- Az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba vonalszakasz rekonstrukciós munkái tárgyú tendereljárás indítása tervezett ideje: május.- Az Északi Vasúti Duna-híd - Piliscsaba vonalszakasz biztosítóberendezési munkái tárgyú tendereljárás indítása tervezett ideje: május. Fazakas Orsolya, kommunikációs vezető ÁLTALÁNOS ISKOLÁNK tanulóirészére az ideitanévben is szerveztünk 12órás úszótanfolyamota DorogiUszoda ÚjHullám Úszóiskolájával együttműködve.a tanfolyamiköltségekhez támogatást kaptunk a DorogiKistérségiTársulástól.A szülők költségeinek csökkentése érdekében iskolánk Diáksportköre is támogatja a tanfolyamot.ennek köszönhetően hétfőnként 18 alsó tagozatos kisdiák sajátíthatja el az alapvető úszásnemeket és erősíthetimeg vízbiztonságát.bízunk benne,hogy ezzel is hozzájárulunk az egészséges életmódra és a rendszeres testmozgásra nevelésükhöz. Dudás Andrea testnevelő Szeretettel várjuk én 16 órától a szülőket-testvéreket, nagymamákat-nagypapákat és minden kedves érdeklődőt a Művelődési Házba AZ ÓVODÁSOK TAVASZVÁRÓ MŰSOROS DÉLUTÁNJÁRA! A MŰVELŐDÉSIHÁZ farsangi mulatságára 2010.február 12-én, pénteken több mint nyolcvanan jöttek el. A kézműves játszóházban sorrakészültek az álarcok és szemüvegek a tanítónénik és óvónénik segítségével. A konyhában sült a hagyományos szalagos farsangi fánk, a siska, az udvaron hómedve épült, m ajd kezdetét vette a farsangi szlovák táncházi mulatság, Suba Éva vezetésével. Együtt táncoltak kicsik, nagyok, nagymamák és unokák. A végén mindenkinek jólesett a közben kisült finom siska csipkebogyó teával. 8. évfolyam 1. szám 7

8 C S É V I K IS B ÍR Ó A Kálmánfi Béla Művelődési Ház és a protokoll Galéria szeretettel várják Önöket, február 28-án, vasárnap 16 órára, a Kálmánfi Béla Művelődési Házba, az ÁLLATOK ÁBRÁZOLÁSA A KORTÁRSMŰVÉSZETBEN: a szimbolikától a humorig c. kiállítás megnyitójára. A kiállítást megnyitja: Czeglédi Gizella. Közreműködik: Halmos Attila, Palumbi Zsombor, Szegedi Benedek és Szőke-Tóth Bence. Kiállító művészek: Holló Anna, Kárpáti Éva, Leel-Őssy Enikő. Ligati Miklós, Makhult Gabriella, Maróti-Bódy Dénes és Nagy Boglárka. Megtekinthető március 14-ig Szerete telvárunkminden érdeklődőt a MűvelődésiHázba március 5-én (pénteken)17.30-ra BÁNHIDY ANITA ÉVA történész,kutató előadására: A M AGYAR-CSEHSZLOVÁK LAKOSSÁGCSERE-EGYEZM ÉNY CSÉVILAKOSSÁGOT ÉRINTŐ VONATKOZÁSAIRÓL Piliscsév község Önkormányzata tisztelettel meghívja a község lakosait MÁRCIUS 15 i ÜNNEPIMEGEMLÉKEZÉSRE 2010.március 15-én 17 órára, a Hősi Emlékműhöz. Szeretettel várjuk a gyerekeket, a M űvelődésiházba JÁTSZÓHÁZI FO GLALKO ZÁSRA március 13-án (szom baton) ig, (Kokárdátfűzünk,gyöngyből.) Hangulatos téltemető/tavaszváró programra hívunk és várunk mindenkit: a telet jelképező MORÉNA elégetésére március 20-án 15 órakor gyülekezünk a Falumúzeum udvarán. Felöltöztetjük Morénát, majd levisszük a patakpartra, ahol az iskolások közreműködésével meggyújtjuk és bedobjuk a patakba. Ezután a művelődési házba várunk mindenkit! A KÖNYVTÁRBAN: február 11-én előadást tartott ÖTLETTŐL A M EGVALÓSULÁSIG magyar találmányok és feltalálók a XX.század második felében cím m ela Teslakutatócsoport két tagja: a piliscséven élő Kováts Lajos fizika tanár és Csefkó Pál Tam ás feltaláló. Az érdeklődők sok új inform ációval gazdagodtak: tanulságos és érdekes találm ányokat ism erhettek m eg,különleges kísérleteknek lehettek szem tanúi. /Azelőadást támogatta:a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, Piliscsév község Önkormányzata/ TÉLI HÍREK AZ IDŐSEK KLUBJÁBÓL Decemberben tagjainkkal a régi szokásokat megtartva csévi hurkát készítettünk. Ez alkalommal felidéztük a régiszokásokat,sokat beszélgettünk a régiidőkről, melyik családban hogy zajlott a disznóvágás.a közösen készített hurkát közösen megsütöttük, majd az elengedhetetlen forralt bor és jókedv mellett elfogyasztottuk.ezúton is szeretnék köszönetet mondanimagam és tagjaink nevében a Szlovák Önkormányzatnak,valamint Keczkés Lászlónak,hogy támogatták programunkat. Tagjainkkal a tél búcsúztatóját vidám farsangimulatsággal zárjuk. Február 15-én az Idősek Klubjában a belépés csak jelmezben.ezen a napon zenével,tánccal,fánksütéssel,búcsúztatjuk a telet.akivelünk szeretné eltölteniezt a napot,sok szeretettel várjuk Kosztkáné Rokolya Bernadett, Intézményvezető 8 8. évfolyam 1. szám

9 ČÍVSKÁ BESEDA Časopis obyvatelov obce ČÍV 2010 Ročník 8 / Číslo 1 Župný Deň menšín v Číve - Cena župy Márii Nagyovej Samospráva Komárňansko-Ostrihomskej župy už po trinástykrát usporiadala Deň menšín, za dejisko ktorého si tentokrát vybrala Slovákmi obývanúobecčív. V Kultúrnom dome Bélu Kálmánfiho sa zišli predstavitelia Nemcov, Rómov a Slovákov zrôznychosád župy. Pestrosť župy symbolizovali ajmalé vlajky,ktorými bolo vyzdobené javisko.okrem miestnych Slovákov prišli do Čívu ajdelegácie našejnárodnosti z Orosláňu,Síleša,Šarišápu,Moďoróšu, Tardošu,Hute,Kestúca,Dorogu a Bánhidy.Akonáhlesa za slávnostneprestretými stolmi usadiliaj posledníúčastníci osláv,miestny pávíkrúžok zaspieval hymnickúpieseňdaj Boh šťastia,ktorúspolu s ním spievali aj hostia v hľadisku. Potom sa ujala slova predsedníčka miestnej slovenskej samosprávy Mária Voderacká, aby privítala hostí,medzi nimi parlamentného poslanca Csabu Winkfeina a predsedu Výboru pre národné a etnické menšiny župnej samosprávy Lőrinca Baranyaiho. Po úvodnýchslováchodovzdala slovo predsedovi župného zhromaždenia.pálvölner vyslovil názor,ženajvhodnejším prejavom vpredvianočnom obdobíby boli snáď slová hymnickej piesne,ktorá odznela na začiatku osláv.v súvislosti s odkazom a obsahom Vianocza symbolické označil,že Mesiášsa nenarodil v Ríme,ako príslušník väčšinového národa,ale ako príslušník menšiny,ako ajto,žek jeho kolískeprišli zástupcovia iných národnostízo všetkých kútov sveta. Stretnutiev Číveoznačil za spoločný sviatok a vyjadril želanie,aby celá krajina dokázala takto spoločneoslavovať.na záver svojho prejavu sa za usporiadaniepodujatia poďakoval starostkečívu Márii Nagyovej a zároveňprezradil prítomným,žeza svoju prácu vykonávanúvprospechsvojejobce a župy deňpredtým dostala Cenu za Komárňansko-Ostrihomskúžupu,ku ktorejjejzablahoželal. MožnosťusporiadaťžupnýdeňvČíveoznačila M.Nagyová za dar k 310.výročiu príchodu Slovákov do tejto pilíšskejobce.vyzdvihla,žežijemev takejžupe,samospráva ktorejsi váži a podporuje menšiny,o čom svedčíajkaždé dva roky poriadaný národnostný galaprogram pre dospelých a národnostnéstretnutiedetí,ako ajtohoročnéžupnédni,ktoréboli spojenés konferenciou,výstavou a ďalšími podujatiami venovanými menšinám.ako povedala,úlohou predstaviteľovmenšín je,aby sa popri láskek vlasti postarali o zachovaniejazyka a kultúry svojich predkov,k čomu požiadala o pomocžupu a všetkýchprítomných. Po peknýchslováchnasledoval nemenejpeknýkultúrny program,vktorom sa predstavili Čívania počnúcškôlkármi až po dôchodcov.program otvorili slovenskými detskými hrami žiaci tretejtriedy základnejškoly,kdesi najmenšíosvojujújazyk predkovnajmäpomocou riekaniek,básnía piesní.k pestrejkultúrnejponukeprispel ajmiestny básnik,zanietenýbádateľ miestnejhistóriea vedúci klubu Ročník 8 - číslo 1 1

10 ČÍVSKÁ BESEDA dôchodcov Štefan Bendur,ktorého báseň zarecitovala jeho dcéra Judita. Potom obsadilijavisko tanečníci 20-ročného Folklórneho súboru Lipa,ktorýsícepôsobívBudapešti,aletraja jeho členovia sú Čívania.Tanečníci sa mnohonárodnostnému publiku predstavili úryvkom z choreografie Evy Szilágyiovej Šubovej Zábava v Medzihorí.Za drotársky tanec získali na nedávnejkvalifikačnej súťaži v Sarvaši zlaté ocenenie.druhý tanečný blok mladých tanečníkov tvorili Tirpácke tance, choreografia Tibora Pintéra.Deti zmaterskej školy Zlatá brána,ktorá bola od septembra rozšírená o jasličky,tiež ukázali hosťom,čo sa vškôlkenaučili.vo výchovnom procesevtejto inštitúcii má slovenčina tiež svojemiesto,deti sa učia piesne,básnea zoznamujúsa ajs miestnymi slovenskými tradíciami.o tom sa mohli presvedčiťajdiváci:videli taneczostavenýzo slovenskýchvianočnýcha betlehemskýchpiesnía betlehemskúhru vmaďarčine.pilíšskeslovenskétancepredniesli ajtanečníci školskejtanečnejskupiny Ružička,ktorá vznikla v roku 1997 a od roku 2004 pôsobív rámci Umeleckej školy Hangfestő so sídlom vgyőri.popri folklórebola vprogramezastúpená ajpoézia, pomocou ktorejsa podarilo navodiť v sále vianočnú atmosféru:žiačka 6.triedy miestnejškoly Barbara Šaliková predniesla Vianočnúkoledu Milana Rúfusa a vianočnúbáseňzarecitovala ajčlenka slovenskejsamosprávy Zuzana Horňáková-Šüvegešová.V podanížiakov 7.a 8.triedy základnej školy Richarda Zoriča a Regőa Kováča odzneli ajslovenskévianočnéa novoročnévinše. Pri príležitosti udelenia župného vyznamenania Márii Nagyovej sa pred záverečným blokom programu za jejdlhoročnúzanietenúčinnosťvprospechsvojejrodnejobcepoďakovali vicestarosta SzilárdHerman a predsedníčka slovenskejsamosprávy Mária Voderacká.O jejúspešnejčinnosti svedčia obnovené inštitúcie,cesty,kanalizácia a zaslúžila sa ajo zachovanie a zveľaďovanie dedičstva tunajšíchslovákov.jeuznávanou členkou celoštátnychslovenskýchorganizácií,valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy a od roku 2006ajpredsedníčkou župnejslovenskej samosprávy. Kultúrny program uzavrel vianočný program Čívskeho ženského speváckeho zboru, v ktorom účinkovali ajbývaléžiačky školy,pod vedením slovenskejučiteľky Rozálie Keleczovej. V repertoári majúnajmäslovenskéľudovépiesnezpilíša,aleajzo Slovenska. Podla Alžbeta Račková ReferátSlovenskej samosprávy:dobrá spolupráca,úspešnéakcie Predsedkyňa Slovenskej samosprávy, M ária Vogyeraczká referovala o výsledkoch a prácach samosprávy vroku 2009.Účastníci si mohli podrobne vypočuť(zmesiaca na mesiac)plánované, zorganizovanéprogramy a podujatia,získanéfinanciea súbehy samosprávy. Poďakovala pomoccivilným organizáciam.aby cielesa uskutočnili a priniesli úspechy plány,prosila každého, aby aktívne sa zúčastnili na ich vytýčených programoch. Prosila publikum,aby i naďalejoduševnenepodporovali Slovenskúsamosprávu. Verejného zasadnutia Slovenskej samosprávy v Číve sa zúčastnilo 60záujemcov.Predsedníčka zboru Mária Voderaczká referovala prítomným o minuloročnejpráci. Vyzdvihla dobrú spoluprácu slovenského zboru a miestnych organizácií,vďaka ktorejboli všetky akcieúspešné.ako povedala,členovia miestnychobčianskychorganizácií(pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku,Spolku pivničnej osady,klubu slovenských dôchodcov a Klubu Beseda)sa ochotne Ročník 8 - číslo 1 2

11 ČÍVSKÁ BESEDA zapájajú do organizačných prác.účastníci spoločneusporiadaných podujatívysoko ocenili prácu organizátorov.m ária Voderaczká referovala o minuloročnom hospodárenísamosprávy,o úspešnej účasti vsúbehocha o rekonštrukcii Dedinského múzea.pani predsedníčka sa s uznaním zmienila o spolupráci ich zboru so slovenskými samosprávami v susedných obciach,so župným slovenským voleným zborom a so spriatelenými obcami na Slovensku.Najaktívnejším členom symbolickým darčekom poďakovala za ichprácu. Po M.Voderaczkejpredsedníčka pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku Izabe la Hudeczová zhrnula minuloročnú činnosťich organizácie.upozornila prítomných na tohoročnévoľby do menšinových samospráv.požiadala členov,aby sa zúčastnili na voľbách a aby si uvedomili ich dôležitosť. Predstaviteľ Slovenského kruhu priateľov oboznámil prítomných s tohoročnými podujatiami tohto zoskupenia.vo fašiangovom obdobíusporiadajúdom tancaspojenýs pečením šišiek a so zimou sa rozlúčia už tradičným spálením Moreny.5.marca vkultúrnom domeb.kálmánfiho sa uskutoční prednáška Evy Bánhidyovej o výmene obyvateľstva,zameraná na ichobec.tohto roku oslavuje40. výročiesvojho založenia chýrny ženskýspevácky zbor.v rámci Čívskych dníby chceli usporiadať tradičnúčívsku svadbu a zúčastnia sa na spoločnom pochodepilíšskychslovákov. (KČ-ASZM) XI.Fašiangový bálpilíšskych Slovákov v Dorogu Slovenská a Obecná samospráva vkestúci spolusozdružením a regionálnym kultúrnym strediskom pilíšskych Slovákov usporiadali 6. februára v Kultúrnom dome Attilu Józsefa v Dorogu XI.Fašiangový bálpilíšskych Slovákov. Podľa tradície pilíšske slovenské obce sa v organizovaníspoločnejfašiangovejzábavy striedajú. Tentokrát bol na rade Kestúc.Najmenejtristopäťdesiat účastníkov plesu zprinajmenejpätnástich lokalít,z ktorých viaceríprišli v ľudovom kroji,v mene organizátorov privítali a pozdravili predsedníčka Slovenskej samosprávy v Kestúci Valéria Gaálová Karová a kestúcky starosta Lajos Gaál.Po spoločnom prednese Pilíšskej hymny vyjadrili potešenie z toho,že ples Pilíšanov ako obľúbená spoločná veselica Slovákovregiónu. V prvom radeakoposlanecslovenskej samosprávy v Kestúci,rodák tejtoobce, ale, samozrejme, ajakopredseda Celoštátnej slovenskej samosprávy,sa prítomným prihovoril (čiastočnevmiestnom nárečí)ján Fuzik. Som rád,že táto krásna tradícia žije ďalej a že sme takto pospolu.je to vynikajúca príležitosť,aby sa stretli naši Slováci zoboch strán Pilíša.S našimi priateľmi zpilíšskej Čaby dokonca prišli na ples aj ich hostia zo Štúrova. Ján Fuzik pripomenul ajpodstatu najveselšieho obdobia roka,v známom ľudovom porekadle (Fašiangy sa krátia,už sa nenavrátia,starédievky plačú,že sa nevyskáču)však očividnenienáhodou vymenil slovíčko staréna švárne.istýsantovčan-mlynčan (stredného veku)si to nielenževšimol,aleajnahlas pripomenul a trval na veku dievok.napokon sa spolu s prítomnými zhodli vtom,žehlavnéje, abysa tiedievky na plesepilíšskychslovákovporiadne vyskákali. Na improvizovanom javisku a zároveňtanečnom parketesa eštechvíľu zostalo pri slovách.- Svoju fašiangovú zábavu potrebujeme najmä preto,aby sme sa v takomto kruhu aspoň razročne zišli, porozprávali sa,zabavili a najmä sa spolu dobre cítili - zdôraznili v mene spoluorganizátorov predseda a podpredsedníčka Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Jozef Havelka a Mária Nagyová, ktorá jezároveň predsedníčkou Slovenskej samosprávy Komárňansko- Ročník 8 - číslo 1 3

12 ČÍVSKÁ BESEDA Ostrihomskej župy.beztoho,aby kazili náladu a zábavu,zato jemnepripomenuli ajskutočnosť,žev tomto roku nás čakajúo.i.voľby do slovenskýchsamospráv.bolo by teda želateľné,aby smesa pred komunálnymi voľbami vpeknom počtehlásili ajna zoznamy slovenskýchvoličova,samozrejme,aby smeajišli voliť. Po príhovoroch nasledoval pekný kultúrny program kestúckych spevákov a budapeštianskych tanečníkov.m ladítanečníci urobili chuť do tanca.do tanca hrala kapela Pilischer Sramliz Verešváru. A už viemeajto,kdesa budúpilíšski Slováci zabávaťo rok/vobcemoďoróš/. Deň svätého Cyrila a Metoda Podla ImrichFuhl Dňom 14. februára oslavujeme dvoch významných predstaviteľov, kazateľov: Sv. Cyrila /Konštantína/a Metoda, zakladateľovprvého slovanského písmena.sv.konštantín a sv.metod Patria ajpo mnohých storočiach,vlastnepo tisícročí,k veľkým postavám nielen našej,aleajeurópskej kultúry,vedya vneposlednejmiereipolitikya Diplomacie. Tento deňjevýznamnýajpreslovákovžijúcichvmaďarsku. MODLITBA KLIMENTOVA - pochvala blahoslávnemu otcovi nášmu i učiteľovi slovenskému cyrilovi filozofovi Vyslaný bol za pastiera a učiteľa slovenskému národu. Preložiac cirkevný poriadok z gréckeho do slovenského jazyka, išiel do Ríma, vedúc na zavŕšenie vybrané svoje stádo, a s radosťou zakončil tok svojho života. Tento preblažený otec i učiteľ národa nášho svojimi ústami ako bohotkaným vencom okrášlil mnohoplodný národ slovenský. Lebo jemu tento nový apoštol bol poslaný. Velebím Tvoje prsty, ktorými si zapísal môjmu národu oslobodenie od jarma hriechov. Velebím Tvoje útroby, z ktorých vyviera môjmu národu životodarná voda. Velebím Tvoj jazyk, ktorý odohnal mrak hriechov visiaci nad mojim národom. Velebím Tvoje prečnostné ruky, z ktorých vzišiel môjmu národu tok napájajúci božskou rosou naše srdcia zhárajúce v suchote hriechu. Pomodli sa, svätý učiteľu, za nás, čo si ctíme Tvoj presvetlý skon, na slávu svätej Trojice, Otca i Syna i svätého Ducha, teraz i vždycky i na veky vekov. Takouto dojímavou až patetickou básňou v próze oslávil 40-mesačné pôsobenie Konštantína-Cyrila medzi slovenským národom, v jazyku slovenskom, nie egejskom, ani slovanskom, ani moravskom, jeho oddaný žiak, v tom čase okolo 20-ročný mladík, slovenský kňaz Kliment pri Cyrilovom pohrebe v Ríme V mad arčineoznamuje:slovenský-szlovák /slovanský- szláv ČÍVSKÁ BESEDA _ Miestne noviny obyvateľov obce Čív Vydáva:Obecná a Slovenská Sam ospráva Čívu - ISSN Redaktorka:Katarína Čapuchová Lektorka:Mária Pintérová - Jurkovičová Ročník 8 - číslo 1 4

ö ö ö ö ő ö ö ő ö ő ő ő ö ö ő ő ö ö ő ő ű ű ő ő ö ű ő ö ö ő ö ő ö ú ő ö ű ű ő ő ö ű ő ö ö ű ű ő ö ű ő ö ö ű ű ű ű ű ű ű ö ű ő É ö ú ö ö ö ö Ő ö ö ö ö ő ö ö ő ö ö ő ö ö ő ű ö ö ö ö ö ö ő Ö ő ö ö ő ö ő ö

Részletesebben

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY

PRE SEGEDÍNSKYCH SLOVÁKOV SZEGEDI SZLOVÁK HIRDETMÉNY Na Táloch, za nami údajne Chopok. Tále, mögöttünk állítólag a Chopok. Prvé kroky začiatočníkov A kezdők első lépései Posledný večer s divadelníkmi Commedia z Popradu Búcsúest a poprádi Commedia Társulattal

Részletesebben

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15.

A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. 1994-2009 15 évesek lettünk! EGYESÜLETÜNK EBBEN AZ ÉVBEN ÜNNEPLI MEGALAKULÁSÁNAK 15. ÉVFORDULÓJÁT A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK MÉLYKÚTI EGYESÜLETÉNEK ALKALMI KIADVÁNYA * 2009. JANUÁR Képeink a 2008. év legrangosabb

Részletesebben

Á Á É É É ö É Ó ú Á ú Á Á Á Á ö Á ő ű ú ö ö ú ű ú É ő ö ú ú ű ö ű ő Ú Ú ú ő ö ö ő ö ö Á ö Á ö ú ű ö ö ö ö ö ö ö ö ö ő ö ö ö ö ő ö Á ö ő ö ö ő ú ú ö ö ő ö ö ö ö ú ö ú ö ő ú ö ö ö ö ö ú ö ú ú ö Ú ő ű ő ö

Részletesebben

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123

FKI, Csemadok irattára, rendezetlen iratok, Rezolúciók 1968, géppel írt másolat 123 2. A Csemadok JB azonnali hatállyal újítsa fel a személyes kapcsolatokat az alapszervezetekkel, és indítsa meg a tömeges tagtoborzást minden faluban. Azokban az alapszervezetekben, ahol a mai napig nem

Részletesebben

É É Á É É ó ó ö ű ó ó ó ű ó ö ö ű ó ó ő ö ű ó ó ű ú ö ű ó ó ó ó ö ű ó ó ó ö ű ő ő ő ó ö ű ú ö ó ó ó ú ő ő ü ó ó ó ö ű ű ö ő ó ú ó ö ü ö ű ó ó ö ő ö ó ö ö ő ő ö ó ő ö ő ó ő ó ő ú ú ö ű ó ú ö ő ű ö ó ó ó

Részletesebben

ő Á ú ő ú ő ú ú ú ő ő ő ű ú ű ő ő ú ő ő ő ú Á ő ú ő ő ú ő ő É É ú ő ő Ú ő É ú ú ő ő ő ő ő É ő ő ú É ű ű ű ú ő ő É ő ű ő ő É ú É ú ő ő ű ú ű ő ő ú ú Ú ú Ü ő ű ú ő ű ő ő ú ő ő ő ő ú ő ő ú ú ő ú ő ú ű ű É

Részletesebben

ó á á á á á ó á ó Á ö é á ó Ú á á á ó Á ö é á á á ó ó ó á á ó á ó Ú á é á ó ü é ü é á á á á ó é é á ú á ó á é ó á ó Ó é á ó é á ó ó á Ó Ö é á ó á ó é é é ü é ó á Ó é é é ó ó ó á ó é é ó á ü ó é á ó é é

Részletesebben

Á Ó Ö Á É É É É Ő ű Á Ó ű Ö ű ű ű Ó ű Ö Ú Ö Ú ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ü Á ű ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű Ö ű ű Ü ű ű ű Ö ű ű ű ű ű ű ű Ö Ó ű ű ű ű ű Á Á ű É ű ű ű ű ű Ö ű ű ű ű ű Ó Ü Á É Ű ű ű ű ű Á ű ű ű Á É ű Ú Ó

Részletesebben

É ú ú ú ú ú ú ú ú ú É É ú ű ú ű ú Ú Ü ú ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Ü ű ű ú É É ű É ű É ú ú ú ű É ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ú ű ú ú ű Á ú É ű ű ú ú ú ú ű ű ű ú ű ú ú ú ú ú ú ű ú ú Ú ű ú ű ű ú ú ű Ü ú ű

Részletesebben

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének

EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének EDELÉNY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 28-án megtartott ülésének a./ Tárgysorozata b./ Jegyzőkönyve c./ Határozata T Á R G Y S O R O Z A T 1./ Javaslat az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Részletesebben

ű É ű Á Ü É É ű ű Ű ÓÓ Ü É Ü Ú Ú ű Ú Ö Ö Ü ű ű Ű Ú Ö Ü Ö Ú Ó Ó Á É Ú Ű Ú Ú Ú Ú Ú ű Ú Ű Ú ű ű Ú ű ű Ú Ú É Á Ú Ú É É ű ű ű Ú ű ű Ú ű Ú Ó É Ű Ó ű Ú ű ű ű Á ű ű Ú ű ű É ű ű ű ű Ó Ú Á Ú ű Á ű Á Ú Ó ű ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ő ő ó Ő ó ó ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó ó ő ó ó Ő Ó Ó Ó Ó ó Ó Ó Ó Á Ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó ó Á Ó ó ó Ő ó ó ó Ó ó Ú ó Ó Ó ó Ó Ó Ő ó Ó ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó ó ó Ó ó ó ó Ó Ú Ó Ó ó ó ő ö Ó

Részletesebben

É Ó Ö Á ú Á ú ú ú ú Ó ú ú ú ú ű ú Á ÁÉ Á ű ű ú ú É ú É É ű ű É ű Ú ű Ü ú ű ú Ö Ú ű Ö Ö ú Ő ú ű Ö ú ú Ú Ó ú ú ű ú Ö Ú Ü Á Á Á É Ü ű Ü Ö É Á Ü Ó É Ö É ű Ü Á Á Á ú Ü Ö Á É Ü Á ú Ö Ö ú Ö Á ú É É Ö É Á Á Á

Részletesebben

ö É ö ö ő ő ö ó ó ú ő ó ö ö ő ő ö ö ó ű ű ó ú ó ő ő ö ű ó ő ö ö ű ű ó ú ő ó ó ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ő ö Ü Ü ö ű ó ő ö ö ű ű ó ő ó Ü Ü ó ő ő ű ö ö ű ű ű ű ő ö ó ű ó ö ű ö ó ö ó ö ő ó ö ö ő ó ö ö ö ű Ö ö ö

Részletesebben

Ú ő É ő ű ő ű Á É ő Ó Á Á ő ű ű Á ű Ú É ő É Ú Ö ő ő Á ő ő Á É É Á ő ő ő ő ő ő Á Ó Á É Ú Á Á Á ő Á Á Á Á Á É ő ő ű ő ő É ő ő Á Á Ó Ü Á É Á ő Á ő ő ő Á É Ü ő Á Á ő Ö ő ő Á É ő ő ű ő Ö Á Á Ú Á Á Á É É ő ű

Részletesebben

É ú ú Á É ú É ű Á Ú ú ú ú ű ú É ű ú ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú ú ú ú ű ű ű ú Á Á ű É É ú ú ú ú ú ú ű Ü ű ű ű Ö Ú ú Ú ú ű ú ú ű ú ű ű ú ú Ö ű ú ú ú ű ű ű ű ú ú É É ű ű É É ú ú ű Á ú ú ú É Ú ű ú ú ű ú ú ú Ü ú

Részletesebben

Á ő ő ő ö ö Ó ő ú ö Á É É ü Ö ő ö ő ő ö Ó ö Ú Ó ő ő ő ö Ö Ú Ú ő Ö ú ö ő ú ú ú Ó ö Ó Ó Ú Ú Ú Ú Ö Ó ő ő ú ő ű ü ő ö ö ö ő ü Ó Ó ő ő Ó ö Ó Ó ü ő ő Ó ő ö ő ő Ó ő ő ő Ú ö ő Ó Ó ő Ó ő Ö ő ö ő ü ü ű ö ö ö Ó ö

Részletesebben

É É É É É Ö Á Á É Ő ű ű ű Ü ű ű ű Ú Á ű Ö ű Ú Á Ú ű Ó Ú Ú Ú Ú ű Ú Ú ű É ű ű É É É ű É É Ü ű ű É Á ű Á Á Ü Á Ü É Ú Á Ú Ó Ü Ü Ú ű ű Ú Ü Ü ű Ú É Ö ű ű Ü Ó Á Ö Ö ű Ö É É ű ű É ű ű ű Ú ű Ö É Ó ű Ú Ú Ú É Ú Ú

Részletesebben

Ú ű Ú ű ű ű Á ű Ö Á ű ű ű ű ű ű Ö ű Á ű ű Á ű ű ű ű ű Á ű Ú Ü Ü ű ű Ü Ü Ö ű ű ű ű ű Ú Ü ű ű ű ű ű Ú Ó ű ű ű Á É ű ű ű Ű ű ű ű É Á Á Á Á Ó Ó ű Ü Ú Ú Ö Ú ű Ö Ő Ú Ú ű Ó Ő Ú Ö Ö Ő Ű É ű Ó É Á Á ű ű Ú Á É É

Részletesebben

Á Á é é ő ö ó é é é é é ő é é é ő ő ő é ü ő ó ó ó ö ö é é ő é ő é ő ö é é é é é é é ő é ű ő é é é é é ó ő ö é ú ö é ö é é ö ő ó ő ó é ő é ő ő é ő ó ó é ő ő é é ü ő é ó é ö ő é ő é ó ő é é ő é é ő é é é

Részletesebben

Á É ö ö ő ő ő Ú Ü ö ö ő ő ö ú ő ö ő ö ú ü ö Ü Ó ö ö ö ö ö ő ö ú ú ö ü Ü ö ö ö ö ö ö ő ö ö ő ö ü ő ö ő ü Ü Ó Ó ö ö ő Ü Ó ö ő ő ő ő Á ő ő Ü ő ö ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü É ö ö É Ó ő ő ő ő Ü É ő Ó ő ő

Részletesebben

Ó Ú Ö Ú É Ö É Á ű ű ű ű ű ű ű ű Á ű Á Ú ű Ü ű ű Ü ű Ó ű ű Ú ű Ö Ö ű ű ű ű Á É Ó ű ű Ü Ö ű ű Ü Ú É ű ű ű ű É Ü Ü Ü É Ü Ü Ü Ü ű ű ű ű ű ű ű Ú É ű ű ű ű É Ü ű ű ű ű ű ű ű ű ű Ú ű Ö ű Ü ű ű ű ű É ű Ó ű ű É

Részletesebben

Á ú ő ú Ú ü Ö ú Á Ó ú ü ő ő ő ú Ö ú É ú ű ü É ü ú ő ő ő ú ú ü ü Ö Ö ú ő ő ű É ü ü ü ú ő ő ú ü ü ő ő ő ú ü ő Ö ű ő ü ő ü ő ő Á É ő ü ő ü ú ú ő ü ü ü ő ü ő Ó ü ü ü ü ú É ő ü ü ü ú ő ü Ó ü ü ő ú ő ő ü ü ú

Részletesebben

ú ú ű ú ú Ú É É Ó ű ű ü ú ü ű ü ú ú ü ü ü ú ü ú ü ü ü ü ú ű ü ü ú ű ü ü ü Á ű ű ú ű ü ü ú ű ü ű ú ü ü ü ú ű ü ü ü ű ú ü ú ü ü ü ű ű ú ü ú ű Ö ú ü ü ü ü ü ú ű Ö ü Ú É ú ú ü ü ü ü ü ü ü ü ü ú ü ú ü ú ü ü

Részletesebben

ö Á É É ö ö Ö ö ű ö ő ö ő ö ú ü ö Ü ö ö ö ö ü ö ú ö ő ü ö Ú ü ü ö Ü ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ü ő ö ú ö ö ü ö ö ö ö ő ő ö ű ö ö ű ö ö ő Ü ö Ü ö ü Ü ö ö ö ú Ó ö ö ö ö ö ő ö ö ú ö ő ö ö ő ő ö ö ö ü ö ö É ö

Részletesebben

ö ű ö ö ö ö ü ö ö ü ö ö ö ö ö ö ű ö ü ú ö ö ö ö ű ü ü Ö ü ö ű ű ű ö ú Ü Á Á Á ö ö ú ü ú Ü ö ö ö ö ö ú Ü Ü ö ö Ü ö ü ö ú ö ü ö ü ü Ü ü ű ö ü ö Ü Ú Ü ü Ü ü Ü ú Ü ö ö ü ö ö ű ű ü ö ű Á ö ü ö ö ú ö Ü Á Ü Ő

Részletesebben

Á ű Ú ÚÉ Á Á Ü Ü ű Ü Ü Ü Ú Ü Ü Ü É Ú Ü ű Ü Ü Ö ű ű Ü Ü Ü Ü Ü ű ű ű Ú ű ű Ú ű ű ű ű Á Ú É Á ű Á É Á Ú ű Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á Á ű Á Á Á Á Á É ű Ü ű Á ű ű ű Á ű Ú Ó Á Á ű Ú ű Ü ű Ü Á Á ű ű É

Részletesebben

ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ő ű Ö ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ü Ö ő ő ü É ő ő ü ő Ú üü ő ő Á Á É É Á ü Ú ő Ó ű ő É ő ű ő ő ő ő ő ű É Ö ű Ú Ö É ő ű ü ő ü É É É É É ő É ü ű ő ü űú ű ü ű Ú É ü ű É É É ő Ó ő ű Á ÚÚ ő ő É

Részletesebben

É Ú ú Á Ú Ú Á Á Ú ú ú ú Ú ú Á Ú Ü Ü ű ű ú ú ú ú Ü ú Ü Ú ú ű ú É ú Ü ű ú ú Ú É É Á Á Á Á Ü ú Á Á É Ú É ú Á Ü É Ü Ü Ü Ü Á Á ű ú ű ú Ü ű Á ú ű ű ú ű ű ű ú ű ű ű ű ú Ü É ű ú ű Ü ű ú ű Ü Ü Ü ú Ú ú ú ú ű ú ű

Részletesebben

ö ő ö Ö ö ó ő ő ő ú ö ö ő ó ü ö ö ő ő ő ő ő ö ő ö ő ó ő ö ő ő ő ú ó ő ö ó ö ő ó ö ő ő ő ó ő ő ő ő ö ö ő ö ő ó ú ö ö ő ő ó ő ő ú ő ü ő ó ö ö ő ő ő ü ö ö ő ó ó ö ő ő ö ő ö ö ö ö ő ő ő ü ű ö ö ő ő ó ö ö ö

Részletesebben

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/a. számú nyilvános ülés J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Készült: Palotás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 30-án megtartott nyilvános

Részletesebben

ú ő ü ő ő ü ő ű ű ő ü ü ő ő Ü Á ő ü ő ő ü ő ő ü ő ú ő ő ő ü ő ő ő ő ő ő ü ő ü ő ő ű ű ő ü ő ő ő ü ő ü ő ű ő ü ő ő ő ő ü ü ü ő ő ű ú ü ü ő ő ő ő ü ü ő ő ő ü ő ő ő ő ű ő ú ő ő ü ő ő ü ő ő ő ű ő ő ű ü ü ő

Részletesebben

Ó Á É Ő É ő ő ő ó ó ó ó ó ő Ö ó ő ó ü ő ó ő ű ó ó ó ő ő ő ő ő ű ő ó ü ó ő ő ő ő ó ü ó ó ó ű ő ó ő ó ő ú ő ő ü ő ó ü ó ő ő ő ü ó ó ő ő ü ő ó ő ó ő ű ő ő ű ő ó ó ó ó ó ó ő ő ó ó ó ő ó ő ü ó ű ő ő Á ó ó Ó

Részletesebben

Á ö ü ö ő ö ű ö ú ú ö ú ő ő Á ő ő ö ú ü ő ő ú ő ő ő ő ö ü ő ő ú ő ö ö ü ü ő ö ü ü ö ő ú ő ő ő ö ú ú ö ö ú ő ü ü Ü ő ö ő ű ü ö ú ú ú ö ő ö ő ö ú ö ű ő ő ö ő ö ü ö É É É É Ú É É É É É öö É É ő É ö É

Részletesebben

ú Ö ó ú ó ú Ö ő ü ú ő ó ü ú ő ü ú ő ó ó ó ó Ö ő ü ü ü ü ő ú ű ü ú Ö ő ü ő ó ü ü ü ő ő ő ü ó ő ü ú ő ü ő ő ő ó ó ő ó ó ü ő ó ü ó ó ü ú ó ó ő ú Ö ó ü ó ő ó ő ó ő ó ó ü ó ó ó ó ú ő ü ó ü ú ó ő ü ó ő ő ő ü

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. október 25-én megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2011. október 25-én megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2011. október 25-én megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal ülésterme Jelen vannak: Kosztkáné Rokolya Bernadett polgármester Dimitrov László

Részletesebben

ü Ü ö ö ö Á ő ö ö ö ü ú ö ő Á ő ö ő ü ú ő ő ő ö ö ö ő ú ő ő ő ö ő ö ű ő ő ő Ú ö ü ő ő ú ú ö ő ö ő ú ú ő ú ö ö ő ú ő ü Ü ö ő É ő ő ü ö ő ú ő ö ű ő ő ü ő Ú ű Ö ü ő ú ő ő ő ú Ú ü ö ő ő ú ő ű ő ö ö ü ö ö ő

Részletesebben

ö ü ö ú ú ö Á Ú ü ö ö ü ű É ú ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ö ű ú ü ö ü ü ű ö ö ö ö ö ö ö ü ö ű ű ú ö ü ö ö ö ű ö ű ö ö ü ú ü ö ü ö ü ü ö ö ö ö ö ü ö ű ü ö ö ű ö ö ö ö ü ú É ö ö ö ö ö ö ö ú ú ö ö ö ö ö ö ú ú ú ú

Részletesebben

É Ő É é ö í é í é í í Ú é é é í í ő ö ö é É Ó É Á í é ő é í í í Í Í í í É É É í é é í Í é Íő é í é í é í í Í ú é é ű í í é í í Í ö ö ő é ö ö é é í Á ő é é é í é Í ö é é é é é é ö Í ö é é é í í é ö í í

Részletesebben

ú Á ö ü ö ú ű ü ü ö ö ű ö ö ö ü ö ü ö ű ü ö ú ú ü ü ü ú ö ö ö ű ű ü ú ű ü ö ö Á ö ü ű ö ö ü ö ü ö ö ü ö ö ü ö ö ö Á ü ú ö ö ü ö ö ö ú ö ü ö ö ú ú ü ö ű ö ö ö úö ö ö ö ö ö ű ö ú ö ö ö ü ü ö ú ö ö ú ö ö

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly Melléklet: vezetékjog vázrajzok

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly Melléklet: vezetékjog vázrajzok Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly Melléklet: vezetékjog vázrajzok E l ő t e r j e s z t é s vezetékjog alapítás és ahhoz kapcsolódó kártalanításról

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. AUGUSZTUS 21-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18. számú JEGYZŐKÖNYVE 2012. december 17-én Leányvár Község Önkormányzatával megtartott együttes képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh

Lajos polgármester. Ezután az óvodások zenés, ötletes, hangulatos műsora következett Németh XI. évf. 6. sz. 2014. december www.kiralyhegyes.hu "Áldás szálljon házatokra, meghitt béke lengje be, boldogságnak légy forrása, szóljon errõl Szenteste!" Jégvirág költözzön mindegyik ablakba, gőzölgő

Részletesebben

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával

Interjú Gecsényi Lajossal, a Magyar Országos Levéltár fõigazgatójával JELENIDÕBEN Május vége és június eleje között felbolydult a magyar média, az írott sajtótól a tévécsatornákon keresztül az internetes portálokig. Bár az adatvédelem jogi témája látszólag unalmas és érdektelen,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249.

Jegyzőkönyv. Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Előterjesztés az Eszterlánc Óvoda Nevelési Programjának 107/2011. (IX.15.) 249. Jegyzőkönyv Készült: Besenyszög Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én megtartott üléséről Mutató: Határozat tárgya: Határozat száma: Old. Beszámoló két ülés között történt

Részletesebben

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA

A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA A BAR ACSKAI ÖNKOR MÁNYZAT LAPJA KIDOBOLÓ X X I. é v f o l y a m 2. s z á m I N G Y E N E S 2 0 1 3. m á r c i u s Meghívó A tartalomból Polgármesteri sorok...2 Képviselô-testületi hírek...2 Jegyzôi sorok...6

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint.

JEGYZŐKÖNYV. valamint dr. Mészár Erika, a jegyzőt helyettesítő aljegyző és a szervezeti egységek vezetői jelenléti ív szerint. JEGYZŐKÖNYV Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2011. február 3-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott 2. rendes

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Nyírmártonfalva község Falugyűlésén 2011. május 18. Helye: Művelődési Ház Nyírmártonfalva Jelen vannak: Kövér Mihály Csaba polgármester Debreceni Zsolt alpolgármester Gajdos

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2010. február 23-án megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község 2010. február 23-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota Attila Csepreghiné Nyitrai Katalin Hermann

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL. 2009. december 9.

BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL. 2009. december 9. BESZÁMOLÓ A FOLYAMATBAN LÉVŐ BERUHÁZÁSOKRÓL 2009. december 9. Ssz Megnevezés Intézkedések Megjegyzés 1. Szérűskert parkosítása 303/2009. (IX. 03.) 2. Karácsonyi díszvilágítás 3. 4. 5. Hivatal vezetékes

Részletesebben

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY

KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Informačno-kultúrny mesačník občanov obce Kružná KRUŽNIANSKE OBECNÉ OZNAMY Číslo 8 Ročník 10 AUGUST 2011 Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná Uznesenia zo zasadnutia obecného

Részletesebben

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző

Jegyzőkönyve. 2.) A nemzetiségi önkormányzati képviselők eskütétele Előadó: Mártonné Kádár Zsuzsanna HVB Elnöke és Kató Pálné jegyző 1/2014. Csanyteleki Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. október 27.-én (hétfőn) du. 15. 30 órai kezdettel megtartott alakuló nyílt ülésének Jegyzőkönyve Napirend: 1.) A Helyi Választási

Részletesebben

Orci Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kötet megjelenhessen

Orci Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a kötet megjelenhessen 2 Az Orci könyv átadása Pethő László Baracsi Lajos Vonyó Anita dr. Kolber István Sovák Lajos dr. Bősze Sándor Hartner Rudolf Szakály Sándor Orci Község Önkormányzata köszönetet mond mindazoknak, akik munkájukkal

Részletesebben

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG

Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG ÖNKORMÁNYZAT Lakossági fórum TÁRSASHÁZAK BEKÖTÉSI MÉRŐ (FŐMÉRŐ) NÉLKÜL A MINŐSÉGI SZOLGÁLTATÁSHOZ RENDEZETT ÁLLAPOTOKRA VAN SZÜKSÉG Közmeghallgatás keretében adtak tájékoztatást a BÁCSVÍZ Zrt. vezető szakemberei

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE. Dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. JÚNIUS 18-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 590-2/2009. MELLÉKLETEK: 1 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tevékenységének félidős

Részletesebben

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései

7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései 7. Hitoktatás egyéb gyakorlati kérdései II. A hitoktatás mai helyzetelemzése a. A hittanórák időpontjával kapcsolatos kérdések A közoktatási intézményekben (óvodákban, általános iskolákban) törvény által

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme, Poroszló 74 JEGYZŐKÖNYV Készült: Poroszló- Újlőrincfalva Önkormányzatok Képviselő-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 14.30 órai kezdettel tartott együttes nyílt üléséről Az ülés helye: Községháza tanácskozóterme,

Részletesebben

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása.

2. Balatonrendes Önkormányzat 2012. évi költségvetés I. fordulójának tárgyalása. 1 BALATONRENDES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8255 Balatonrendes, Fő u. 1. Ikt.szám: B- 29-2 /2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balatonrendes Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 12. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. október 27-én 16:30 órától 18:30 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. október 27-én 16:30 órától 18:30

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. november 16. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi testületi üléséről 1 Jegyzőkönyv Készült Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 27-én a Kaszinó Tükörtermében megtartott ünnepi testületi üléséről Jelen vannak: Riz Gábor országgyűlési képviselő, Benedek

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Csorba Tibor képviselõ. Mertusné Varga Katalin képviselõ. Suga László alpolgármester J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2008. június 19-én 14.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott testületi üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Piliscsév község Képviselő-testületének 2009. május 26-án megtartott testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Chrompota Attila Csepreghiné

Részletesebben

Tisztelt Jászkisériek!

Tisztelt Jászkisériek! A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS KIADVÁNYA XV. évfolyam 2. szám Tisztelt Jászkisériek! Az év vége felé közeledve, az adventi idõszakban járva engedjék meg, hogy polgármesterükként én is számot adjak néhány

Részletesebben

Kellemes húsvéti ünnepeket!

Kellemes húsvéti ünnepeket! 2007.április Sándor napján megszakad a tél, József napján megszűnik a szél, zsákban Benedek hoz majd meleget, nincs több fázás, boldog, aki él. Már közhírré szétdoboltatik: minden kislány férjhez adatik,

Részletesebben

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV

Web: www.szegediszlovakok.hu E-mail: samosprava@segedinskislovaci.hu JEGYZŐ KÖNYV ul. Osztróvszkeho č. 6, H-6721 Segedín, Maďarsko 6721 Szeged, Osztróvszky u. 6. JEGYZŐ KÖNYV a képviselő-testületének 2012. december 14. 17.00 órakor a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Számítóközpontjában

Részletesebben

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás

1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2011. október 27. Soron kívüli ülés Program. 1. A biztonsági kamerák működési feltételei szakmai tájékoztatás 2. Telekeladás a felistáli temetőnél Ing. Sebő 3. Telekeladás transzformátor építéséhez villanyművek

Részletesebben

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen.

Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi ülésen. Beled Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a beledi polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2012. május 24-én (csütörtökön) 16,00 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében

JEGYZŐKÖNYV. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy termében JEGYZŐKÖNYV PÉNZÜGYI ÉS KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁGÁNAK 2016. január 20-án 14,00 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) II. emeleti Komjáthy

Részletesebben

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről.

1. sz. Jegyzőkönyv. Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése 1. sz. Jegyzőkönyv Készült: Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2010. január 26-i üléséről. Jelen vannak: a Közgyűlés tagjai a mellékelt jelenléti ív szerint

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Városháza Szécsényi Tamás termében, 2014. június 24-én tartott üléséről Jelen vannak: 6 települési képviselő: Dr. Harikné

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE

Piliscsév Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE a Képviselő-testületének 15. számú JEGYZŐKÖNYVE 2015. december 8-án 16:30 órától 18:00 óráig megtartott képviselő-testületi üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2015. december 8-án 16:30 órától 18:00

Részletesebben

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra

március 15-én az 1848 49-es forradalomra és szabadságharcra XXII. évfolyam 3. szám 2010. március Ára: 200 Ft VITA MIHI CHRISTUS, RERUM CONCORDIA FISCUS ** KRISZTUS AZ ÉN ÉLETEM, BÉKESSÉG A KINCS NEKEM Emlékezzünk együtt március 15-én az 1848 49-es forradalomra

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről

JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről Balatonszárszó Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 8624 Balatonszárszó, Hősök tere l. Ügyiratszám: 618-13/2015 JEGYZŐKÖNYV a Képviselő-testület 2015. május 18-án tartott rendes üléséről 13.

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Ó É Í ű ö ö ű í ö ö ö ö ö ö ö í ö ú ö í í ö í í í í ű ö í ö í ú Á Í Ó Á í ö ö ö ö ö ú Ú ö í í í ö ű ö ú ö Ú É É ö ú ö ö ú í í ú ú í ú ú í É ö É ö ú ú ú ö ú ö ú í É ö ö ö ö ö ö ú ö ö ú ú Á í ú ö Í ö í ö

Részletesebben

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről A közgyűlés rendkívüli üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25- én 10:00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről Az

Részletesebben

Á Á Á Ó ő ő ő í ő ö í ő ő ó í ó í ö ú ű í ó í ö ö őí ö ö ó í ő Á Á ö ö ű ö ö ö ö ö í ö ő ő ö ö í ő ö Ö Ú É Á őí í ö ö ö ö ö ő ö ő ő Ó ú ö ö ó Á ö ö ö í ö í ö í ű ö ö ű ö É ö ú ö í ö ú ű ö ű ö ö ő ű Ö ő

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. Budapest, 2015. november EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTERE IGAZSÁGÜGYI MINISZTER 56941/2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése alapján NEM NYILVÁNOS. Készült 2015. november 19-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az előadó-művészeti

Részletesebben

ö ö ö ö ü ő ű ó ö ö ű ó ú ó ű ó ú ó ó ü ó ö ó ó ű ö ó ű ö ö ü ü ó ó ü ü ó ő ó ü ó ü ó ó ó ó ő ő ü ő ü ű ó ó ü ó ö ó ó ű ű ő ű ö ö ü ű ő ü ő ű ő ú ü ö ö ó ó ü ü ó ü ó ű ú ó ú ó ö ű ő ü ö ó ó ó ő ó ö ó ő

Részletesebben

ö í ő ő ő ö ö ö ö ö ő ő í ű ő ő ő ő ő í ű ő ő ő ű í ű ó ő ő ó ú ő ő ó ó í ó ö ö ö ő ő ő ő ú ú ó ö ö ő ő ű ö ö ú ó ó ó ö ú ő ó ö ő ő ö ő í ö ö í ő ö ő ö ő ö ú ő í ő ő ö ú ű ő ő ő ő í ö ö í í ú í ö ó ő ö

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

ő ú ö ú ű ő Á ö ő Á ö ű ö ő Á ö Á Á ú ö ő ő ő ú ű ö ú ű ő Á ö ö ű ű ő ö Á ö ő ő ö Á ö ű ö ő ő ő ö ő ö ő ű ú ö ő ö Á ö Á Á ö ű ö ö ű ö ő ő ű ő ö ő ő ö ö ű ö ö ú ö ú ö ö ö ű ö Á ő Ü ö ű ö ő ő ö ö ö ö ő ú

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS

XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS XVIII. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2008. OKTÓBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E AZ ÖNKORMÁNYZAT HIVATALOS LAPJA 6.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETE

Részletesebben

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok

Újabb vigyázó szemek. media13.hu. Díszpolgárjelölés. Büdzsé 2016. A TV13 mûsorából. Térfelügyelet Havi 300 intézkedést kezdeményeznek az operátorok media13.hu XXII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ANGYALFÖLD-ÚJLIPÓTVÁROS-VIZAFOGÓ 2016. JANUÁR 22. Díszpolgárjelölés Az önkormányzat idén is várja a helyi lakosok és civil közösségek javaslatait, illetve jelöléseit a

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

ű ű ű ű É ű É Ú É É ű Ú É ű ű É É ű ű ű ű É É ű É ű ű ű É ű ű Á Ü Á ű Ú É É ű É ű ű É É ű ű É Á Á ű É É Ü ű Ú Ü ŰŰ ű ű ű Ó Ú ű ű Ö É ű Ú ű ű ű ű ű ű ű Ú Á É Ö Ü ű ű ű É É Á Á Á Á Ú É ű É ű ű Ü É É Ú ű

Részletesebben

Í ö Í ú Ú ö É Ú É Í Ó Ó ö ö ö Ö ú ú ú É Í É Í Ó Ú ö ö Ú É Í Ö ú ö ú ú Ö ú ű Í Ó ú Í ú Í Á É Í Ó Ö ö ú Ú Ö ö Ú É Í Ó É Í ú ű Í Í öé ö Í Í ú ú ű ö Í ú ű ö ú É ű ú ú Á ú Ö ú ú ö ö ú ű ú ö ö ö ö ú ű ú ö ú

Részletesebben

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú

ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ű ú ű ű ű É ű ú É É ú Ó Á ú ú Á ú É É ű ű É ú ú ű ú ű ú ű Ó Ú Á ú Ú ú ú ú Ú Ú Ó ú ú Ö ú É ű ú ú ú ú É ú ű ű Ú ú É ű ú ú ú ú ú Á Ú ú Ú ű ú ű ú ú ű ú ú ű ú ú ú Ú ú ú ű ú ú Á ú ú ú ű ú Ú ú ú ú ű ú ú Ú ú ű

Részletesebben

ú ű Í Í Ó ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ú Í ú ú ú ú ú ű Í ű ú ú ú Í ú ú ú É Ó Á Á Á É Á Á Á ú ű Á Á Á É ú É Á ű Á ű Á Á Á Á Á ú ú Á ú É Á É ű ű ú ű ú ű Í ű ú ú ú É Í É Í ú ú ű ú Í ú Í ű ű ú ű Í ú ú ú ú ű ú ú ú ű

Részletesebben