NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM"

Átírás

1 AZ V. ISTVÁN KÖZGAZDASÁGI ÉS INFORMATIKAI SZAKKÖZÉPISKOLA HELYI PEDAGÓGIAI PROGRAMJA NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY, 2004.

2 Angol nyelv előkészítő évfolyam Az élő idegen nyelv tanításának és tanulásának alapvető célja a kommunikatív nyelvi kompetenciák kialakítása. A kommunikatív kompetencia fogalma azonos a használható nyelvtudással. Az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelentik, mérése és értékelése a négy nyelvi alapkészségen (hallás, beszéd, olvasás és írás) keresztül lehetséges. A kommunikatív kompetenciák fejlesztése a következőket jelenti: 1. A kötelező oktatás végére a tanulók legyenek képesek egy, vagy két idegen nyelvet személyes, oktatási, közéleti és személyes kontextusban megfelelően használni. 2. A nyelvtanulás során a tanulókban alakuljon ki és maradjon ébren a kedvező attitűd és motiváció a nyelvtanulás, a tanult nyelv, a tanult nyelven beszélő emberek és kultúrájuk, valamint általában más nyelvek és kultúrák megismerésére. 3. A tanulók legyenek képesek nyelvtudásukat egész életükön át önállóan fenntartani, fejleszteni, emellett új idegen nyelveket hatékonyan és sikeresen tanulni." (1993. évi LXXIX. Törvény 2003 június 23. módosítása) A nyelvi előkészítő évfolyamon folyó idegen-nyelv oktatásának általános céljai: 1. A középiskolát elvégző fiatalok közül minél többen magas szintű nyelvtudással hagyják el a középiskolát 2. A nyelvtanulásra és informatikára szántható év lehetőséget ad a különböző háttérrel érkezők tudásának összehangolására, intenzív fejlesztésére, így esélyteremtő, hátránykompenzáló hatással bír. 3. Megfelelő alapot adhat ahhoz, hogy a jövőben a felsőoktatás a szaknyelvi képzés terévé váljon és mindenki egyenlő eséllyel indulhasson a hazai és a nemzetközi munkaerőpiacon. 4. A 9. évfolyamon tanulók intenzív nyelvtanulási keretek között idegen nyelvekből olyan használható tudáshoz jussanak, amelynek birtokában tanulmányaik végén sikerrel tehetnek emelt szintű nyelvi érettségi vizsgát 5. A tanulókban kedvező attitűdöt és motivációt alakítson ki a nyelvek, a hozzájuk tartozó kultúrák és általában a nyelvtanulás iránt. 6. A megfelelő tanítási és tanulási stratégiák alkalmazásával és átadásával a tanulók váljanak képessé nyelvtudásuk fenntartására és továbbfejlesztésére. 9. évfolyam Évi óraszám: 444 óra Heti óraszám: 12 óra Kimeneti szint: A2 Európai alapszint Feldolgozandó fejezetek, témakörök Szintfelmérés, ismerkedés 1. EMBER ES TÁRSADALOM Emberi kapcsolatok, bemutatkozás, család, ismerkedés Szókincs: családtagok, rokonsági kifejezések, tanulás, szabadidő Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű jelen - szokásszerű cselekvés kifejezése, birtoklás kifejezése, melléknevek Készségfejlesztés: beszédkészség, kérdésalkotás, egyszerű magánlevél Feldolgozásra szánt óra 90

3 írása Mindennapi élethelyzetek, aktuális, folyamatban lévő események Szókincs: öltözködés, napi feladatok, tevékenységek, ruhanemű vásárlás Nyelvtani fogalomkörök: folyamatos jelen idő, leírás, kérdő mondatok Készségfejlesztés: szóbeli leírás, pillanatkép megfogalmazása, vásárlás szituáció interakciói Életcél, Jövőkép, utazás Szókincs: jövő elképzelések, célok, ambíciók, időjárás, programajánlat Nyelvtani fogalomkörök: jövőidejűség igealakjai Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, hallás utáni szövegértés, társalgás Társasági érintkezés szóbeli és írásbeli formái, találkozás, üdvözlés, társalgás Szókincs: kapcsolatteremtés, társalgás, mindennapi beszédhelyzetek Nyelvtani fogalomkörök: multi-word verbs Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, magánlevél írása - A célországok életmódja, egyéni ambíciók, életcélok, tervek Szókincs: pályaválasztás, lehetőségek, tervek, ambíciók Nyelvtani fogalomkörök: to infinitív, -ing participle, going to és will, szóképzés, szócsaládok. Készségfejlesztés: kérdőív kitöltése, olvasott szöveg értése, vita, véleménynyilvánítás. - Kapcsolatteremtés, társalgás, baráti viszony ápolása Szókincs: mindennapi élet, személyes információk, hírek, események Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect Simple és Continuous Készségfejlesztés: telefonálás, levélírás 2. MUNKA - Szakmák, munkakörülmények bel- és külföldön, pályaválasztás Szókincs: foglalkozások, munkavégzés, képzettségek, kötelezettségek Nyelvtani fogalomkörök: egyszerű jelen, kérdő szórend, időkifejezések Készségfejlesztés: hallás utáni szövegértés, jegyzetelés, szövegalkotás információból - Munkakörülmények itthon és külföldön, karrier, pályaválasztás Szókincs: foglalkozások, életutak, képességek Nyelvtani fogalomkörök: összetett főnevek, make és do Készségfejlesztés: meghívás, tanácsadás, hivatalos levél írása SZABADIDŐ ELTÖLTÉSE - Kedvtelések, sport, hobby Szókincs: szabadidős tevékenységek, sport, pihenés, utazás Nyelvtani fogalomkörök: Gerund, kérdésszerkesztés, hely- és időhatározók, Készségfejlesztés: beszédkészség, érdeklődés, összefüggő szöveg alkotása, hallás utáni szövegértés. 4. LAKÁS, LAKÓHELY - Lakásbelső, a környék leírása, tájékozódás térképen 20 20

4 Szókincs: lakás és részei, egyéb épületek, útbaigazítás Nyelvtani fogalomkörök: helyhatározók, térbeliség kifejezése Készségfejlesztés: leírás készítése, szóban és írásban, információ kiemelése hallás után, társalgás, útbaigazítás, statikus helyhatározó elöljárók 5 TÁGABB KÖRNYEZETÜNK Város - vidék összevetése Szókincs: városi élet jellemzői, kulturális, sport, munka, stb. lehetőségek, lakáskörülmények Nyelvtani fogalomkörök: melléknév-fokozás, jelzőhasználat, elöljárók a mozgást jelentő igékkel Készségfejlesztés: olvasott szöveg feldolgozása, tömörítés, leírás érzelemkifejező eszközökkel. - Nagyvárosi élet, vásárlás, élelmiszer, ruházat Szókincs: élelmiszerek, ruhaneműk, boltok fajtái Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható, nem megszámlálható főnevek, névelő Készségfejlesztés: hallott szövegértés, jegyzetelés, nyomtatvány kitöltése. - Nagyvárosi élet jellemzői Szókincs: nevezetességek, látnivalók, adatok Nyelvtani fogalomkörök: minőségre kérdezés, jelzők, melléknévfokozás Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, útbaigazítás 6. ORSZAGISMERET Híres emberek régen és ma, művészet Szókincs: fizikai és szellemi képességek, hírnév Nyelvtani fogalomkörök: képesség kifejezése, segédigék, múlt idő használata Készségfejlesztés: olvasott szövegértés, véleményalkotás Tradíciók, jókívánság, üdvözlet Szókincs: életrajzi események, történelmi események, ünnepek, hagyományok, szokások Nyelvtani fogalomkörök: múlt idő, rendhagyó igék, időhatározók Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, üdvözlőkártya írása Célországok életmódja, iskoláztatás Szókincs: mindennapi élet tárgyai, fogalmai, életmód jellemzői Nyelvtani fogalomkörök: birtoklás, egyszerű jelen idő Készségfejlesztés: olvasott és hallás utáni szöveg értése, személyleírás Célországok irodalmi, film, zene, sportélete Szókincs: irodalom, film, zene, jelzők, határozók, irodalmi műfajok, utazás vonaton Nyelvtani fogalomkörök: módhatározók, kérdőszavak, elöljárószók, egyszerű és folyamatos múlt idő, rendhagyó igék Készségfejlesztés: olvasott és hallás utáni szövegértés, tömörítés, elbeszélés, társalgás Célországok földrajza, társadalmi, művészeti élete, életmódok összehasonlítása Szókincs: műfajok, stílusok, zene, film, életrajzi adatok,utazás, országok, nemzetek, nyelvek, nevezetességek

5 Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, elöljárószók, határozószók, rendhagyó igék, rövid válasz. Készségfejlesztés: telefonbeszélgetés, hallás utáni megértés, jegyzetelés, életrajz írása, interjú készítés. Közelmúltbeli események a célországok életéből Szókincs: politika, történelmi események, mindennapi élet küzdelmei Nyelvtani fogalomkörök: kérdő mondatok, utókérdés, used to Készségfejlesztés: hallás utáni szövegértés, jegyzetelés, interjú Célországok történelmi hősei, híres események Szókincs: kaland, veszély, hősiesség, harc Nyelvtani fogalomkörök: igealakok, infinitive és -ing participle, határozószók Készségfejlesztés: elbeszélés írása, stíluseszközök, határozók használata 7. ÉTKEZÉS - Helyes és helytelen táplálkozás Szókincs: élelmiszerek, italok, gyümölcsök, édességek Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség, minőség, összehasonlítás kifejezése Készségfejlesztés: szóbeli szövegalkotás, hallás utáni szövegértés, vásárlás szituáció interakciói 8. TUDOMÁNYOS ES TECHNIKAI MŰVELTSÉG - Ma is használt eszközök, újítások, találmányok Szókincs: tárgyak, találmányok megnevezése, jelzők Nyelvtani fogalomkörök: múlt idejűség, felszólító mód, módbeli segédigék Készségfejlesztés: olvasott szöveg értelmezése, hallás utáni szövegértés 9. TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK - A modern élet és a környezet kapcsolata, környezetvédelem Szókincs: utazás, modern eszközök, épületek, környezetszennyezés Nyelvtani fogalomkörök: will, feltételes mondatok, időhatározói Mellékmondatok Készségfejlesztés: esszé írása, társalgás, vita, véleménynyilvánítás szóban és írásban Ismétlés, gyakorlás, számonkérések, témazárók 100 Kimeneti követelmény: A2 Európai alapszint Ezen a szinten a diák megért olyan mondatokat és gyakrabban használt kifejezéseket, amelyek az őt közvetlenül érintő területekhez kapcsolódnak, pl. nagyon alapvető személyes és családdal kapcsolatos információk, vásárlás, helyismeret, állás. Az egyszerű és begyakorolt nyelvi helyzetekben tud kommunikálni úgy, hogy egyszerű és direkt módon információt cserél családi, vagy mindennapi dolgokról. Tud egyszerű nyelvi eszközöket használva beszélni saját hátteréről, szűkebb környezetéről és szükségleteivel kapcsolatos dolgokról.

6 Beszédértés Beszédkészség Olvasásértés w írás Megérti a leggyakoribb fordulatokat és szókincset, ha számára ismert, közvetlen dolgokról van szó. Megérti a rövid, világos és egyszerű üzeneteket, bejelentéseket és egyéb gyakori szövegek lényegét Részt tud venni egyszerű, begyakorolt, mindennapi témáról szóló beszélgetésben, mely közvetlenül információcserét igényel ismert tevékenységgel kapcsolatban. Képes magát megértetni társasági beszélgetésben. Röviden le tudja írni például családját, lakóhelyét, tanulmányait. Megérti rövid, egyszerű szövegek, köztük történetek lényegét. A kért információt ki tudja keresni. Rövid feljegyzéseket, üzeneteket, magánlevelet tud írni. 10. évfolyam Évi óraszám: 148 óra Heti óraszám: 4 óra Kimeneti szint: A2+ Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra szánt óra ISMÉTLÉS - A korábban tanult ismeretek felelevenítése, gyakorlása EMBERES TÁRSADALOM 34 Célországbeli társadalmi érintkezés szabályai Szókincs: viselkedéskultúra, utazás, kapcsolatteremtés kifejezései Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, melléknevek, szóképzés Készségfejlesztés: társalgás, érdeklődés, nyomtatványkitöltés. Emberi kapcsolatok, családi viszonyok Szókincs: jellemzés melléknevei, családi, rokonsági kifejezések, az élet eseményei. Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, valószínűség kifejezése, Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, kérdőív, személy- és helyszín leírás. Valóság és álom, vágyak, életmód, életcél Szókincs: mindennapi élet, rendkívüli események, álomvilág Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mondatok, vágy, kívánság kifejezése, mult-word verbs Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, jegyzetelés, magán- és hivatalos levél írása - Érzelmi élet megnyilvánulásai Szókincs: rokonszenv, ellenszenv, barátság, szerelem Nyelvtani fogalomkörök: Past Perfect, Reported speech Készségfejlesztés: szóbeli és írásbeli kapcsolattartás, elbeszélés Hátrányos helyzetű csoportok, életmódbeli különbségek Szókincs: házasság, születés, temetés, életünk eseményei, ünnepi alkalmak, gratuláció Nyelvtani fogalomkörök: függő beszéd Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés,

7 versolvasás és mondás, magánlevél. 2. MUNKA - Munkakörülmények bel- és külföldön, foglalkozások, munkahelyek Szókincs: foglalkozások, munkavégzés fogalmai, munkahelyek Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, multi-word verbs Készségfejlesztés: telefonálás, hivatalos levél, állás-hirdetés és pályázat, önéletrajz 3. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS Munka, kikapcsolódás, hétköznapok és hétvége Szókincs: hobby, sport, szórakozás, kikapcsolódás, életmód Nyelvtani fogalomkörök: jelen idejű igealakok, aktív, passzív Készségfejlesztés: személyleírás, helyszín bemutatása 4. UTAZÁS Nyaralás, bel- és külföldön Szókincs: nemzetközi utazás, tervezés, előkészületek, időjárás, szállás Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, folyamatos jelen idő Készségfejlesztés: üzenet, fax, írása, hivatalos, udvarias stílus 5. ORSZAGISMERET Célországok mindennapi élete, sajtó, rádió ismeret Szókincs: technikai eszközök, mindennapi események Nyelvtani fogalomkörök: passzív szerkezet Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, tömörítés, esszé írása, egy könyvről, vagy filmről Célországok társadalmi, kulturális élete Szókincs: ételek, helyek, nagyvárosok, életmód, feliratok Nyelvtani fogalomkörök: like-kérdések, igealakok, vonatkozó névmások Készségfejlesztés: olvasott szöveg értése, társalgás, véleménycsere, leírás szóban és írásban - Irodalmi, társadalmi és művészeti élet Szókincs: műfajok, olvasás, képzőművészetek, zene, utazás, művelődés, társasági érintkezés, tudományos érdekességek, tradíciók Nyelvtani fogalomkörök: múlt idejű igealakok, aktív, passzív, határozószók, indirect questions, utókérdés Készségfejlesztés: elbeszélés írása, idiómák, informális nyelvi stílus, sajtónyelv. Célországok mindennapi élete, társadalmi szokások, gazdaság Szókincs: gazdaság, pénz, nyeremény, szerencsejáték, óhajok, kívánságok, jótékonyság Nyelvtani fogalomkörök: feltételes mondatok, időhatározói mellékmondatok Készségfejlesztés: társalgás, információcsere, szövegösszekötő elemek írásban 6. EGÉSZSÉG, BETEGSÉG - Káros szenvedélyek, gyógykezelés, életmód Szókincs: szenvedélyek, életmód, egészség, gyógykezelés, napirend Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect Continuous, időhatározói mellékmondatok, összetett főnevek Készségfejlesztés: információcsere, olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés

8 7. TUDOMÁNYOS ES TECHNIKAI MŰVELTSÉG 8 Technikai eszközök, vívmányok, találmányok Szókincs: a világ csodái, technikai eszközök, tárgyak, események Nyelvtani fogalomkörök: segédigék, igeidők, kérdés, tagadás, rövid válasz. Készségfejlesztés: társalgás, információ és véleménycsere 8. TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK 8 - Környezetvédelem, környezetszennyezés, a jövő technológiái, világűr Szókincs: környezet, szennyezés, világűr, ellentétek Nyelvtani fogalomkörök: előrejelzés, ajánlat, elvárás kifejezése, will, időhatározói mellékmondatok. Készségfejlesztés: információadás, -kérés, lényeg megértése olvasott és hallott szövegből 9. Ismétlés, gyakorlás, számonkérések, témazárók. 28 Kimeneti szint: A évfolyam Éves óraszám: 148 óra Heti óraszám: 4 óra Kimeneti szint: B1 Európai küszöbszint Feldolgozandó fejezetek, témakörök Feldolgozásra szánt óra ISMÉTLÉS - A korábban tanult ismeretek felelevenítése, gyakorlása 10 1.EMBER ES TÁRSADALOM 34 Baráti kapcsolatok ápolása Szókincs: társadalmi érintkezés, barátság, párválasztás, szerelem Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, igeidők használata a mellékmondatokban. Készségfejlesztés: társalgás, telefonálás, levélírás, híradás. Embertípusok, életmódok különbözősége, tolerancia Szókincs: életmód, mindennapi gondok, megélhetés, hátrányos helyzet Nyelvtani fogalomkörök: szokásszerűség kifejezése, időkifejezések Készségfejlesztés: elbeszélés, történelmi kor ábrázolása, emberábrázolás 2. MUNKA 10 - Munkakörülmények bel- és külföldön Szókincs: foglalkozások, a munka világa, pályaválasztás Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható és nem megszámlálható főnevek Készségfejlesztés: jegyzetelés, anyaggyűjtés, riport 3. UTAZÁS, NYARALÁS 10 Bel- és külföld, nemzetközi utazás előkészítése Szókincs: nemzetközi utazás, tervezés, előkészületek, időjárás,

9 közlekedési eszközök, szállás Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, folyamatos igealakok Készségfejlesztés: társalgás, élménybeszámoló, interjú, jegyzetelés, hallás utáni szövegértés 4. ORSZAGISMERET Célországok gazdasági, társadalmi, művészeti élete Szókincs: életmód, mindennapi és különleges életutak, hírnév, földrajz Nyelvtani fogalomkörök: jelzői mellékmondatok, participle, infinitive Készségfejlesztés: hely leírás, rádió hírek, reklámok értelmezése - Célországok társadalmi, kulturális és művészeti élete Szókincs: olvasás, könyv, irodalmi műfajok, művelődés, jellemzés melléknevei Nyelvtani fogalomkörök: elbeszélő igeidők, aktív, passzív, szóképzés Készségfejlesztés: elbeszélés, könyv- vagy film ajánlás írása, társalgás olvasmányélményről - Célországok híres művészeivel való találkozás Szókincs: hírnév, olvasás, irodalom, művészet Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, valószínűség, határozók és erős melléknevek Készségfejlesztés: rajongói levél írása, anyaggyűjtés, Élményszerű ség Célországok életmódjainak különbözősége, embertípusok, tolerancia Szókincs: emberi kapcsolatok, viszonyok, mindennapi beszédhelyzetek Nyelvtani fogalomkörök: feltételezés, idiómák Készségfejlesztés: rádiójáték megértése, társalgás, szituációk 5. TÁGABB KÖRNYEZETÜNK - Lakóhely, a világ nagyvárosai Szókincs: lakóhely, közintézmények, városok, látnivalók, családok, életmód Nyelvtani fogalomkörök: igeidők rendszere, segédigék, összetett főnevek Készségfejlesztés: információcsere, véleménynyilvánítás, magánlevél írása 6. TUDOMÁNYOS ES TECHNIKAI MŰVELTSÉG Technikai eszközök életünk modern eszközei Szókincs találmányok, technikai eszközök, tárgyak, események Nyelvtani fogalomkörök: segédigék, igeidők, kérdés, tagadás, rövid válasz. Készségfejlesztés: társalgás, információ és véleménycsere 7. TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK Környezetvédelem, környezetszennyezés, a jövő technológiái Szókincs: környezet, szennyezés, ellentétek Nyelvtani fogalomkörök: előrejelzés, ajánlat, elvárás kifejezése, időhatározói mellékmondatok. Készségfejlesztés: információadás, -kérés, lényeg megértése

10 olvasott és hallott szövegből 8. Ismétlés, gyakorlás, számonkérések, témazárók évfolyam Évi óraszám: 185 óra Heti óraszám: 5 óra Feldolgozandó fejezetek, témakörök ISMÉTLÉS Korábban tanult ismeretek gyakorlása, számonkérés TÁGABB KÖRNYEZETÜNK (lakóhely, a világ nagyvárosai) Szókincs: lakóhely, közintézmények, városok, látnivalók, családok, életmód Nyelvtani fogalomkörök: igeidők rendszere, segédigék, összetett főnevek Készségfejlesztés: információcsere, véleménynyilvánítás, magánlevél írása UTAZÁS, NYARALÁS (bel- és külföld, nemzetközi utazás előkészítése) Szókincs: utazás, közlekedési eszközök, tervezés, előkészületek Nyelvtani fogalomkörök: Present Perfect, folyamatos igealakok Készségfejlesztés: társalgás, élménybeszámoló, interjú, jegyzetelés, hallás utáni szövegértés ORSZAGISMERET (célország(ok) társadalmi, kulturális és művészeti élete) Szókincs: olvasás, könyv, irodalmi műfajok, művelődés, jellemzés melléknevei Nyelvtani fogalomkörök: elbeszélő igeidők (múlt), aktív, passzív, szóképzés Készségfejlesztés: elbeszélés, könyv- vagy film ajánlás írása, társalgás olvasmányélményről MUNKA (munkakörülmények bel- és külföldön) Szókincs: pályaválasztás, foglalkozások, munka világa Nyelvtani fogalomkörök: mennyiség kifejezése, megszámlálható és nem megszámlálható főnevek Készségfejlesztés: jegyzetelés, anyaggyűjtés és riport készítése EMBER ES TÁRSADALOM (baráti kapcsolatok ápolása) Szókincs: társadalmi érintkezés, barátság, párválasztás, szerelem Nyelvtani fogalomkörök: jövő idejű formák, igeidők használata a mellékmondatokban Készségfejlesztés: telefonálás, levélírás, társalgás, híradás ORSZAGISMERET (célország(ok) gazdasági, társadalmi, művészeti élete) Szókincs: életmód, mindennapi és különleges életutak, hírnév, földrajz Nyelvtani fogalomkörök: jelzői mellékmondatok, participle, Feldolgozásra szánt óra

11 infinitive Készségfejlesztés: hely leírás, rádió hírek, reklámok értelmezése TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (technikai 10 eszközök, életünk modern eszközei) Szókincs: technikai vívmányok, találmányok, mindennapi élet Nyelvtani fogalomkörök: igealakok, redukált infinitive Készségfejlesztés: vita, információcsere, esszé írása egy találmányról ORSZAGISMERET (célország(ok) híres művészeivel való 10 találkozás) Szókincs: hírnév, irodalom, olvasás, művészet Nyelvtani fogalomkörök: módbeli segédigék, valószínűség, határozók és erős melléknevek Készségfejlesztés: rajongói levél írása, anyaggyűjtés, élményszerűség TERMÉSZETI KÖRNYEZET (ember és természet kapcsolata) 12 Szókincs: környezet, -szennyezés, -védelem Nyelvtani fogalomkörök: kérdés, tagadás, melléknevek Készségfejlesztés: szövegalkotás logikai kapcsolóelemekkel szóban és írásban, hallás utáni szövegértés EMBER ES TÁRSADALOM (embertípusok, életmódok 10 különbözősége, tolerancia) Szókincs: életmód, mindennapi gondok, megélhetés, hátrányos helyzet Nyelvtani fogalomkörök: szokásszerűség kifejezése, időkifejezések Készségfejlesztés: elbeszélés, történelmi kor ábrázolása, emberábrázolás ORSZAGISMERET (célország(ok) életmódok különbözősége, 10 irodalmi és művészeti élete) Szókincs: emberi kapcsolatok, viszonyok, mindennapi beszédhelyzetek Nyelvtani fogalomkörök: feltételezés, idiómák használata Készségfejlesztés: rádiójáték megértése, társalgás, szituációk TUDOMÁNYOS ÉS TECHNIKAI MŰVELTSÉG (20. század 10 nagy találmányai és eseményei) Szókincs: találmányok, életmód, emberi kapcsolatok Nyelvtani fogalomkörök: főneves szerkezetek, névelők és determinánsok, nyomaték kifejezése Készségfejlesztés: életút bemutatása, szórend és figyelemfelhívás, olvasott szöveg értése, hallás utáni szövegértés, társalgás ÉV VÉGI ISMÉTLÉS tanult anyag rendszerezése, gyakorlása, 35 számonkérés, értékelés Összes óraszám: 185 Kimeneti szint: B1+ Európai küszöbszint - a kimeneti vizsgát sikeresen teljesítő tanulók rendelkeznek a középszintű érettségire való jelentkezés feltételével

12 13. évfolyam Eves óraszám: 160 óra Heti óraszám: 5 óra Kimeneti szint B2 Európai középszint - Emelt érettségi szint Fejlesztendő készségek Hallott szöveg értése Feldolgozásra szánt óra 30 A tanuló képessé válik megérteni a szöveg lényegét, átfogó üzenetét, követni a szöveg gondolatmenetét, megérteni a kulcsinformációkat, alkalmazni különböző értési stratégiákat, megérteni az adott álláspont mellett és ellene szóló érveket, felismerni a szöveg hangnemét, következtetni a beszélők egymáshoz való viszonyára. 1. Közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőtéren, áruházban) 2. Rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok, útinformáció, menetrend) 3. Médiaközlemények (pl. időjárás-jelentés, reklám, programismertetés, hírek) 4. Beszélgetések, telefonbeszélgetések 5. Riportok, interjúk 6. Beszámolók 7. Közérdekű témáról szóló ismeretterjesztő szövegek Olvasott szöveg értése 30 A tanuló képessé válik megérteni a szöveg lényegét, átfogó üzenetét, a kulcsinformációkat, követni a szöveg gondolatmenetét, különválasztani a lényeges és lényegtelen információkat, megérteni egy adott álláspont mellett és ellene szóló érveket, megkeresni egy adott értési célhoz szükséges adatszerű információkat, megkülönböztetni a tényszerűen közölt információt a véleménytől. 1. Újság-, magazin-, és folyóiratcikkek, beszámolók, riportok. (6 óra) 2. Menetrendek, étlapok 3. Feliratok, figyelmeztető szövegek, közlekedés-, és egyéb biztonsági előírások, útmutatók 4. Használati utasítások, ételreceptek 5. Hirdetések, termékismertetők, utazási/üdülési ajánlatok, film- és könyvajánlások 6. Rádió, TV, színház és egyéb műsorismertetők 7. Levelek - hivatalos, magán Személyes feljegyzések, - és egyéb üzenetek 8. Ismeretterjesztő szövegek

13 f íráskészség A tanuló képessé válik megadott kommunikációs szándékot írásban megvalósítani, különböző témájú szövegeket írni, koherens szöveget létrehozni, mondanivalóját logikusan, az adott szövegfajta követelményeinek megfelelően elrendezni, felépíteni, tagolni, a szövegfajtáknak, a közlési szándéknak és a címzetthez való viszonynak megfelelő stílust és hangnemet választani, gondolatait igényes mondatszerkezetekkel, nyelvhelyességi szempontból is gondosan, pontosan kifejezni. 1. Magánlevél 2. Hivatalos levél 3. Olvasói levél 4. Önéletrajz 5. Pályázat 6. Újságcikk Kommunikáció A tanulók beszéd- és kommunikatív készségének fejlesztését szolgálja. Feladata az adott témákhoz tartozó szókincskészlet kialakítása. Feladata továbbá, hogy képessé tegye a résztvevőket arra, hogy a megadott helyzetekben, ill. szerepekben megnyilatkozzanak, megadott témákról szóló beszélgetésben részt vegyenek, gondolataikat jól érthetően, nyelvhelyességi szempontból is pontosan legyenek képesek kifejezni Témakörök: A. Személyes vonatkozások, család (életrajz, családi kapcsolatok, személyes tervek) B. Ember és társadalom ( a másik ember külső és belső jellemzése, a baráti kör, kapcsolat a kortársakkal és másokkal, nők és férfiak, szerepek, előítéletek, hátrányos helyzetű emberek segítése, diszkrimináció a társadalomban, ünnepek, családi ünnepek, öltözködés, divat, öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése, vásárlások, szolgáltatások, reklámok hasonlóság és különbözőség az emberek között, társadalmi viselkedésformák) C. Környezetünk ( az otthon, a lakóhely és környéke, a lakószoba, a lakás, ház bemutatása, a lakóhely nevezetességei, szolgáltatások, szórakozási lehetőségek, a városi és vidéki élet összehasonlítása, növények és állatok a környezetünkben, a természet és az ember harmóniája, veszélyeztetett növények és állatok a környezetünkben, környezetvédelem, időjárás) D. Az iskola (élethosszig tartó tanulás, szakmai képzés, érdeklődési kör, nyelvtanulás szerepe és fontossága) E. A munka világa ( a munkavállalás körülményei, lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák EU) F. Életmód ( napirend, időbeosztás, egészséges életmód, környezeti higiénia, étkezési szokásaink, helyes táplálkozás, kedvenc ételek, gyakori betegségek, sérülések, baleset, szenvedélybetegségek, gyógykezelés, hagyományos és alternatív gyógyítás) G. Szabadidő', művelődés, szórakozás ( szabadidős elfoglaltságok,

14 hobbik, a szabadidő jelentősége az ember életében, színház, mozi, koncert, kiállítás, stb., a művészet szerepe a mindennapokban, sportolás, kedvenc sport, élsport, veszélyes sportok, olvasás, rádió, TV, videó, számítógép, Internet és hatásaik, kulturális események) H. Utazás turizmus ( a közlekedés eszközei, lehetőségei, a tömegközlekedés, a motorizáció hatása a környezetre és a társadalomra, nyaralás itthon, külföldön, az idegenforgalom jelentősége, utazási előkészületek, az egyéni és társas utazás előnyei és hátrányai) I. Tudomány és technika (népszerű tudományok, ismeretterjesztés, a technikai eszközök szerepe a mindennapi életben, a tudományos és technikai fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre) Kommunikációs helyzetek 1. Áruházban, üzletben, piacon vevő 2. Családban, családnál, baráti körben vendéglátó, vendég 3. Étteremben, kávéházban, vendéglőben vendég, egy társaság tagja 2. Szállodában, campingben, panzióban vendég 3. Tanfolyamon tanuló, tanulótárs 4. Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban vendég 5. Országhatáron 6. Orvosnál beteg, kísérő 7. Rendőrségen, hivatalokban ügyfél, állampolgár 8. Szolgáltató egységekben (fodrász, bank, posta, stb) ügyfél 9. Munkahelyen munkavállaló 10. Tájékozódás az utcán, útközben helyi lakos, turista 11. Telefonbeszélgetés hívó, hívott 12. Tömegközlekedési eszközön utazó, útitárs Ismétlés, gyakorlás, számonkérés, témazárók 15

15 ANGOL NYELV BEVEZETÉS Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e valós kommunikációs céljait a négy nyelvi alapkészség terén (olvasott szöveg értése, hallott szöveg értése, beszédkészség és íráskészség) megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli és szóbeli részből áll, gerincét a négy nyelvi alapkészség mérése alkotja, és az összpontszámon keresztül ad képet a vizsgázó idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájáról. A kommunikatív készségek alkalmazásához a nyelvhasználónak rendelkeznie kell megfelelő mennyiségű szókinccsel, és ismernie kell a nyelv struktúráját. A nyelvi elemek értését az olvasott és hallott szövegértési feladatokban közvetett módon, a beszéd- és íráskészséget mérő feladatokban pedig közvetlenül mérjük. A nyelvtani és lexikai kompetenciát egy külön vizsgarész keretében célzottan is mérjük. A vizsga egynyelvű, azaz közvetítési készséget nem mér. Az idegen nyelvi érettségi vizsga szintmeghatározásai igazodnak az Európa Tanács skálájához. A vizsgaszintek az Európa Tanács skálájának két-két nyelvi szintjét fogják át: középszinten az A2-B1 szinteket, emelt szinten a B2-C1 szinteket. Eurôpa Tanâcs C2 Mastery C1 Effective Operational Proficiency B2 Vantage Bl Threshold A2 Waystage Al Breakthrough Emelt szint Középszint Érettségi vizsga A követelmények a Nemzeti alaptanterv, a Kerettanterv, az Idegen nyelvi érettségi vizsga általános követelményei, valamint az Európa Tanács idegennyelv-oktatással kapcsolatos ajánlásai alapján készültek. /. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEKÉS SZÖVEGFAJTÁK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint 1. Olvasott szöveg értése 1.1. Készségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes - megérteni a szöveg lényegét, - megérteni és követni a szöveg gondolatmenetét, - megérteni a kulcsinformációkat (pl. személyek, idő, hely, irány, mennyiség), - különválasztani a lényeges és a

16 lényegtelen információkat, - megérteni egy adott álláspont mellett és ellen szóló érveket, - megkeresni egy adott értési célhoz szükséges adatszerű információt, - megérteni a szöveget kommunikációs funkciójának megfelelő részletességgel, - alkalmazni a különböző olvasási stratégiákat (pl. következtetni az ismeretlen szavak jelentésére), - megkülönböztetni a tényszerűen közölt információt a véleménytől Szövegfajták - funkcionális szövegek (pl. menetrendek, étlapok, használati utasítások, ételreceptek, rádió-, TV, színház és egyéb műsorismertetők), - informativ-instruktiv szövegek (pl. feliratok, figyelmeztető szövegek, közlekedési és egyéb biztonsági előírások/útmutatók, hirdetések, termékismertetők, utazási/üdülési ajánlatok, film- és könyvajánlások), - levelek (hivatalos és magán, szerkesztői és olvasói), személyes feljegyzések, - és egyéb üzenetek, - újságcikkek (napilap-, magazin- és folyóirat cikkek, beszámolók, riportok), - ismeretterjesztő szövegek általánosan ismert témakörökből. - megérteni a szöveg mélyebb, másodlagos értelmét. - irodalmi szövegek, - kritikai írások. 2. Nyelvhelyesség A vizsgázó képes - az alapvető nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztésére (felismerés, kiegészítés, létrehozás), A vizsgázó képes - változatos nyelvtani szerkezetek és lexikai elemek mondatokba illesztésére (felismerés, kiegészítés, létrehozás),

17 - alapvető nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára egszerű szövegben. - a nyelvtani és lexikai szerkezetek nyelvileg pontos használatára komplex szövegekben is. 3. Hallott szöveg értése 3.1. Készségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes - megérteni a szöveg lényegét, - megérteni és követni a szöveg gondolatmenetét, - megérteni a kulcsinformációkat (pl. személyek, idő, hely, irány, mennyiség, ok), - megérteni egy adott értési célhoz szükséges adatszerű információkat, - alkalmazni a különböző értési stratégiákat (pl. következtetni az ismeretlen szavak jelentésére a szövegkörnyezetből). - megérteni az adott álláspont mellett és ellen szóló érveket, - felismerni a szöveg hangnemét, következtetni a beszélők egymáshoz való viszonyára Szövegfajták - közérdekű bejelentések, közlemények (pl. pályaudvaron, repülőtéren, áruházban), - rögzített telefonos szövegek (pl. üzenetrögzítő, információs szolgálatok: útinformáció, nyitva tartás, menetrend), - utasítások (pl. utcán, repülőtéren, pályaudvaron), - médiaközlemények (pl. időjárásjelentés, reklám, programismertetés, rövid hír), - beszélgetések, telefonb eszélgetések, - riportok, interjúk, - beszámolók, - közérdekű témáról szóló ismeretterjesztő szövegek. 4. íráskészség 4.1. Készségek A vizsgázó képes - a megadott helyzetekben és szerepekben megnyilatkozni, A vizsgázó képes

18 illetve a megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című rész), - különböző fajtájú szövegeket írni a Témakörök című részben megadott témákhoz kapcsolódóan, - koherens szöveget létrehozni (előre- és visszautalással, alapvető szinonimákkal és kötőszavakkal), - mondanivalóját logikusan és az adott szövegfajta követelményeinek megfelelően elrendezni, valamint írásművét megfelelően felépíteni és tagolni, - a szövegfajtának, a közlési szándéknak, a címzetthez való viszonyának megfelelő stílust és hangnemet választani, - az adott szövegfajták formai sajátosságainak megfelelő írásművet létrehozni, - úgy kifejezni magát, hogy esetleges nyelvtani pontatlansága, szóhasználata ne akadályozza a megértést Szövegfajták - magánlevél - hivatalos levél, - olvasói levél, - önéletrajz, - pályázat, - cikk diákújság számára. - az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkezstéssel szöveget alkotni, - a szöveget az összetettebb gondolatmenetnek megfelelően igényesen megszerkeszteni, - gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni, - álláspontját, érvrendszerét következetesen, összetetten, árnyaltan kifejteni. 5. Beszédkészség 5.1. Készségek A vizsgázó képes A vizsgázó képes - a megadott helyzetekben és szerepekben megnyilatkozni, illetve a megadott kommunikációs szándékokat megvalósítani (lásd Kommunikációs helyzetek és szándékok című rész), - megadott témákról szóló

19 beszélgetésekben részt venni (lásd a Témakörök című rész), - mondanivalóját érthetően és összefüggően kifejezni, - úgy beszélni, hogy kiejtése, hanglejtése, beszédtempója ne akadályozza a megértést, - egyszerű kommunikációs stratégiákat alkalmazni (pl. beszéd kezdeményezése/fenntartása, információ kérése/adása, egyszerű kompenzációs stratégiák), - beszédében a célnyelvi udvariasság és a megfelelő stílus (formális/informális) alapszabályait alkalmazni, - úgy kifejezni magát, hogy esetleges nyelvtani és lexikai pontatlansága ne akadályozza a megértést. - gondolatait árnyaltan kifejezni, álláspontját, érvrendszerét következetesen, folyamatosan, összetetten kifejteni, - olyan kiejtéssel, hanglejtéssel és tempóban beszélni, hogy beszéde jól érthető legyen, - változatos kommunikációs stratégiákat alkalmazni (pl. a kompenzációs stratégiák hatékony alkalmazása), - gondolatait nyelvhelyességi szempontból pontosan kifejezni, - az összetettebb gondolatmenetnek megfelelő igényes mondatszerkesztéssel beszélni. B) TÉMAKÖRÖK Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusán ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi vizsga általános követelményeiben felsorolt témakörök részletes kifejtése közép- és emelt szintre, a Kerettanterv ajánlásainak figyelembevételével. A lista nem tartalmaz külön országismereti témakört, mert ennek elemei a többi témakörben előfordulnak. A középszinten felsorolt témakörök természetesen az emelt szintre is érvényesek. TEMAK Középszint VIZSGASZINTEK Emelt szint 1. Személyes vonatkozások, család - A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) - Családi élet, családi kapcsolatok - A családi élet mindennapjai, otthoni teendők - Személyes tervek - A család szerepe az egyén és a társadalom életében - Családi munkamegosztás, szerepek a családban, generációk együttélése

20 2. Ember és társadalom - A másik ember külső és belső jellemzése - Baráti kör - Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) - A tizenévesek világa: kapcsolat - Lázadás vagy alkalmazkodás; a kortársakkal, felnőttekkel tizenévesek útkeresése - Női és férfi szerepek - Előítéletek, társadalmi problémák és azok kezelése - Ünnepek, családi ünnepek - Az ünnepek fontossága az egyén és a társadalom életében - Öltözködés, divat - Az öltözködés mint a társadalmi hovatartozás kifejezése - Vásárlás, szolgáltatások - A fogyasztói társadalom, a reklámok - Hasonlóságok és különbségek - Társadalmi viselkedésformák az emberek között 3. Környezetünk - Az otthon, a lakóhely és környéke (a lakószoba, a lakás, ház bemutatása) - A lakóhely nevezetességei, - A lakóhely és környéke szolgáltatások, szórakozási fejlődésének problémái lehetőségek - A városi és a vidéki élet összehasonlítása - Növények és állatok a - A természet és az ember környezetünkben harmóniája - Környezetvédelem a szűkebb - A környezetvédelem környezetünkben: Mit tehetünk lehetőségei és problémái környezetünkért vagy a természet megóvásáért? - Időjárás 4. Az iskola - Saját iskolájának bemutatása - Iskolatípusok és iskolarendszer (sajátosságok, pl. szakmai Magyarországon és más képzés, tagozat) országokban - Tantárgyak, órarend, érdeklődési kör, tanulmányi munka - A nyelvtanulás, a nyelvtudás szerepe, fontossága - Az iskolai élet tanuláson kívüli - Hasonló események és eseményei, iskolai hagyományok hagyományok külföldi iskolákban 5. A munka világa - Diákmunka, nyári munkavállalás - Pályaválasztás, továbbtanulás - A munkavállalás körülményei, vagy munkába állás lehetőségei itthon és más országokban, divatszakmák 6. Életmód - Napirend, időbeosztás

21 - Az egészséges életmód (a helyes és a helytelen táplálkozás, a testmozgás szerepe az egészség megőrzésében, testápolás) - Étkezési szokások a családban - Az étkezési szokások hazánkban és más országokban - Ételek, kedvenc ételek - Ételspecialitások hazánkban és más országokban - Étkezés iskolai menzán, - A kulturált étkezés feltételei, éttermekben, gyorséttermekben fontossága - Gyakori betegségek, sérülések, - A szenvedélybetegségek baleset - Gyógykezelés (háziorvos, - A gyógyítás egyéb módjai szakorvos, kórházak) 7. Szabadidő, művelődés, - Szabadidős elfoglaltságok, - A szabadidő jelentősége az szórakozás hobbik ember életében - Színház, mozi, koncert, - A művészet szerepe a kiállítás stb. mindennapokban - Sportolás, kedvenc sport, - Szabadidősport, élsport, iskolai sport veszélyes sportok - Olvasás, rádió, tévé, videó, - A könyvek, a média és az számítógép, internet internet szerepe, hatásai - Kulturális események 8. Utazás, turizmus - A közlekedés eszközei, - A motorizáció hatása a lehetőségei, a tömegközlekedés környezetre és a társadalomra - Nyaralás itthon, illetve - Az idegenforgalom jelentősége külföldön - Utazási előkészületek, egy utazás megtervezése, megszervezése - Az egyéni és a társas utazás előnyei és hátrányai 9. Tudomány és technika - Népszerű tudományok, ismeretterjesztés - A technikai eszközök szerepe a - A tudományos és technikai mindennapi életben fejlődés pozitív és negatív hatása a társadalomra, az emberiségre C) KOMMUNIKÁCIÓS HELYZETEK ÉS SZÁNDÉKOK 1. Kommunikációs helyzetek A vizsgázó az alábbi kommunikációs helyzetekben, illetve szerepekben nyilatkozhat meg szóban és/vagy írásban mindkét szinten: Helyzet Áruházban, üzletben, piacon Családban, családnál, baráti körben Étteremben, kávéházban, vendéglőben Hivatalokban, rendőrségen Ifjúsági szálláson, campingben, panzióban, szállodában Szerep vevő vendéglátó, vendég vendég, egy társaság tagja ügyfél, állampolgár vendég

22 Iskolában Kulturális intézményben, sportlétesítményben, klubban Országhatáron Orvosnál Szolgáltató egységekben (fodrász, utazási iroda, jegyiroda, benzinkút, bank, posta, cipész, gyógyszertár stb.) Szünidei munkahelyen Tájékozódás az utcán, útközben Telefonbeszélgetésben Tömegközlekedési eszközökön (vasúton, buszon, villamoson, taxiban, repülőn, hajón) tanuló, iskolatárs vendég, látogató, egy társaság tagja turista beteg, kísérő ügyfél munkavállaló helyi lakos, turista hívó és hívott fél utas, útitárs 2. A kommunikációs szándékok listája A táblázat azon kommunikációs szándékokat tartalmazza, amelyek nyelvi megvalósítása a középszintű vizsgán elvárható. A lista a Kerettantervben felsorolt kommunikációs szándékokra épül. Az egyes kommunikációs szándékokhoz a teljesség igénye nélkül gyűjtöttük a példákat. A két szint között mennyiségi és minőségi különbség van. Emelt szinten a vizsgázónak a középszint követelményeihez képest több kommunikációs szándékot kell nyelvileg megvalósítania, valamint árnyaltabban és igényesebben kell kifejeznie magát. Például a hála lehetséges kifejezése középszinten: Thank you very much/thanks; emelt szinten: Thank you ever so much. It was so nice of you to do that stb. Az utolsó csoportban található kommunikációs stratégiák felsorolása nem teljes, csak ajánlásnak tekinthető. 1. A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Megszólítás és arra reagálás Köszönés, elköszönés és arra reagálás Pelda Excuse me. Pardon? etc. Good morning. Hello, Tom. Hi. Hello, how are you? Fine, thank you. And you? Goodbye. See you later, etc. Bemutatkozás, bemutatás és ezekre reagálás My name's... Have you met Tom? Nice to meet you, etc. Telefonbeszélgetésnél megszólítás, bemutatkozás, más személy kérése, elköszönés és ezekre reagálás Magán- és hivatalos levélben megszólítás, elbúcsúzás XYZ, five two double one six eight. Hello, this is Tom Smith speaking. Can I speak to Mr Jones? Speaking. Thanks for calling. Bye, etc. Dear Tom, Dear Sir/Madam Best wishes Love Looking forward to hearing from you. Yours sincerely, etc. Szóbeli üdvözletküldés Give my regards to etc.

23 r Érdeklődés hogylét iránt és arra reagálás Köszönet és arra reagálás Bocsánatkérés és arra reagálás Gratuláció, jókívánságok és azokra reagálás How are you? How are you doing? Fine./OK.) Not very well, I'm afraid. What's the matter? Actually, I'm suffering from..., etc. Thank you. Thanks. It's very kind of you. You're welcome. It's all right. My pleasure, etc. I'm sorry. I do apologize. That's all right. Never mind, etc. Merry Christmas. Happy Birthday. Congratulations. Thank you. Have a nice holiday. Thanks, the same to you, etc. 2. Érzelmek kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Hála Sajnálkozás, csalódottság Öröm Elégedettség, elégedettlenség Csodálkozás Remény Félelem, aggodalom Bánat, elkeseredés Bosszúság Együttérzés Pelda It was most kind of you, etc. Sorry to hear that. I regret it, etc. Great! I'm so glad, etc. That's fine. I'm quite happy with that. That wasn't very good. I'm tired of it, etc. I can hardly believe it. Amazing, isn't it? etc. I'm looking forward to... I hope... I can hardly wait for..., etc. I'm worried about him. It was really frightening, etc. I'm sorry to hear that. I'm disappointed, etc. Oh, no! I'm fed up with it, etc. I am sorry. Oh, dear. I'm sorry to hear that, etc. 3. Személyes beállítódás és vélemény kifejezésére szolgáló kommunikációs szándékok

24 Kommunikációs szándékok Véleménykérés és arra reagálás, véleménynyilvánítás Érdeklődés, érdektelenség Tetszés, nem tetszés Valaki igazának elismerése, el nem ismerése Egyetértés, egyet nem értés Helyeslés, rosszallás Ellenvetés, ellenvetés visszautasítása Elismerés kifejezése, dicséret, és arra reagálás Közömbösség ígéret Akarat, szándék, terv Kívánság, óhaj Képesség, lehetőség, szükségesség, kötelezettség Bizonyosság, bizonytalanság Preferencia, érdeklődési kör kifejezése, illetve érdeklődés ezek iránt Kritika, szemrehányás Pelda What do you think? I think it's unfair, etc. Are you interested in sports? I'm interested in... I'm not keen on it, etc. I think it's great. I don't like it, etc. You're right. You're wrong, etc. I agree. I doubt it. I don't agree with it, etc. That was fine. It wasn't very nice of you, etc. I don't think so. I'm afraid you are wrong, etc. That was really nice. Well done. Thank you, etc. I don't mind, etc. I promise. I'll do it, etc. I'd like an ice-cream. I'm going to buy a house, etc. I'd like to travel to... I want to pay, etc. I can understand French. He may be at home. People must sleep sometimes. I have to leave now. It's time to go, etc. She must be tired. I'm not sure, etc. I prefer tea to coffee. I'd rather have a rest. What would you prefer? etc. You had better stay at home. You shouldn't have done it. 4. Információcseréhez kapcsolódó kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Dolgok, személyek megnevezése Pelda It's a pen. The boy talking to Jane is my brother, etc. Dolgok, események leírása First he talked to his parents, then he phoned his friend. While waiting for the bus he saw an accident, etc. Információkérés When will the plane land? At How do you spell your name? J-O-N-E-S.

25 Igenlő vagy nemleges válasz Tudás, nem tudás Válaszadás elutasítása Bizonyosság, bizonytalanság Ismerés, nem ismerés Feltételezés Emlékezés, nem emlékezés Indoklás (ok, cél) Can you tell me the way to the station, please? etc. Did you see him? Yes, I did./no, I didn't, etc. Do you know his name? I have no idea, ete. Can you tell me the way to...? I'm afraid, I can't, etc. He must be at home. He can't be there. Maybe he is right, etc. Do you know Peter? Yes, I've already met him, etc. I suppose I can come, etc. I remember saying that. I don't remember where I put it, etc. I didn't go walking because it was raining. We left early in order to avoid the traffic jam. 5. A partner cselekvését befolyásoló kommunikációs szándékok Kommunikációs szándékok Pelda Kérés, kívánság Could you give me a pen? Would you pass me the sugar, please? I'd like you to etc. Felszólítás, tiltás, parancs Keep off the grass. You must not smoke here, etc. Javaslat és arra reagálás Let's go out tonight. Good idea. Why don't we go to the cinema? I'd prefer to stay at home. I suggest going to Prague. I'd rather not, etc. Rendelés I'll have a Coke, please, etc. Meghívás és arra reagálás Would you like to come to a party? Yes, I'd love to. Let's meet on Sunday. Sorry, I can't make it etc. Kínálás és arra reagálás Have some cheese. Thank you. Would you like another drink? No, thank you, etc. Reklamálás This doesn't work. I have a complaint, etc. Tanácskérés, tanácsadás What shall I do? Why don't you? I think you should etc. Figyelmeztetés I think you shouldn'tetc. Engedély kérése, megadása, megtagadása May I go out? Yes, of course/i'm afraid, not, etc. Segítségkérés és arra reagálás Will you do this for me? Certainly/Yes, of course, etc. Segítség felajánlása és arra reagálás Shall I carry it for you? That's very kind of you, etc.

26 6. Interakcióban jellemző kommunikációs szándékok (kommunikációs stratégiák) Kommunikációs szándékok Pelda Visszakérdezés, ismétléskérés Sorry, what did you say his name was? Could you repeat it, please? etc. Nem értés Sorry, I don't understand, etc. Betűzés kérése, betűzés Can you spell it for me? etc. Felkérés lassabb, hangosabb beszédre Could you speak a little more slowly, please? etc. Beszélési szándék jelzése I'd like to say/tell you... I say..., etc. Téma bevezetése I'll tell you what... The question is... The trouble is etc. Témaváltás That reminds me... Talking of holidays etc. Félbeszakítás Sorry to interrupt you. Can I say something? Could I come in here? etc. Megerősítés, igazolás Yes, sure... It is, isn't it? etc. Körülírás To put it in another way, etc. Példa megnevezése A vehicle, for example a bus. A vehicle, like a bus. If I had, say, an hour to wait, etc. Beszélgetés lezárása Right... OK. Well, it's been nice talking to you, etc. D) NYELVTANI SZERKEZETEKÉS SZÓKINCS 1. Nyelvtani szerkezetek A mellékelt struktúrák listája tájékoztató jellegű, csak kategóriákat jelöl. A felsorolás természetéből adódóan nem lehet teljes. A középszintre vonatkozó lista a Kerettantervre épül, de a leírás nem fogalomköröket, hanem a leíró nyelvtan kategóriáit használja. Ezeknek a szerkezeteknek az aktív használata várható el a vizsgázótól. A receptív készséget mérő vizsgarészekben használt szövegekben előfordulhatnak a listán nem szereplő szerkezetek is, ezek azonban nem képezik a mérés részét. Emelt szinten a mai angol köznyelvben előforduló valamennyi nyelvi szerkezet ismerete a felismerés szintjén elvárható. A listán szereplő szerkezetek aktív ismeretét célzottan a nyelvhasználati vizsgarészben mérjük. KÖZÉPSZINT Nyevtani szerkezet Articles a, an Iron is a metal. the I love the seaside. omission of articles He is at school. Nouns Pelda

27 singular and plural countable uncountable some + plural noun any + plural noun some + singular noun any + singular noun Adjectives irregular adjectives comparative sentences too/enough Possessive adjectives Adverbs manner place time Prepositions, prepositional phrases Conjunctions, linking words Verbs the infinitive -ing form Auxiliaries be have do Modal verbs should/shouldn't can (ability) can/could/may (permission) could - was able to manage to must/needn't (obligation) have to mustn't must/may/might/can't (certainty) used to Possessives have child, children, people, etc. How many disks have you got? a cup of tea, a piece of cake, etc. There are some pencils in the bag. Have you got any brothers? There's some water in the vase. There isn't any milk left. good, better, best, etc. Tom is younger than Sue. She is the most intelligent of all. The town is less polluted now. I'm as tall as you. It's too difficult. He isn't old enough to drive. my, your, his, etc. He drives fast. Good people are everywhere. I always make my bed. She has just arrived. here, there, on the left, at the top, at the bottom, in the background, through the forest, along the river, etc. and/or/but/because on the one hand, on the other hand so, therefore, that's why either - or, neither - nor otherwise although, etc. I don't know ho to get there. Seeing is believing. I like reading. I am singing. He has left. Where do you live? You should ask her. I can swim. Can/could/may I open the window? He could swim at the age of two. Last summer I was able to visit the Tower. Did you manage to pass the exam? I must read it. You needn't come. Do we have to be there? Children mustn't smoke. He can't be at school. I used to lay with dolls. I didn't have many friends in the kindergarten

28 genitive's He's Kate's brother. of the corner of the room Present Simple When do you get up? I don't drink milk. Present Simple Passive English is spoken everywhere. Present Continuous Why is she crying? I am leaving. Present Perfect Simple Have you done your room? I've lived here for 10 years Present Perfect Passive His leg has been broken. Present Perfect Continuous I have been learning French for 10 years. Past Simple Where did you go yesterday? And then she kissed me. Past Simple Passive When was this photo taken? Past Continuous What were you doing yesterday at five? Past Perfect He realised what he had done. Future with will certainty When will you be 18? sudden decision OK. I'll take the dog for a walk. prediction I don't think I'll ass the exam. Passive Future When will it be finished? Going to plans What are you going to do on Sunday? events likely to happen Look at the sky, it is going to rain. Reported/Indirect Speech with present reporting verb I don't know where he lives. Tell him to stop it. with past reporting verb She said she was tired. I asked him if we had met before. He told me to sit down. Conditionals 1st We'll stay at home if it rains. 2nd If I had time, I would go to the Zoo. 3rd If ou had come, we would have had a good time. Relative clauses defining The woman who is standing there is my mother. non-defining I gave him a sandwich, which he ate quickly. Time clauses with future meaning When Dad comes home, he'll be angry with you. Clauses of purpose I helped him so that he could pass his exam. Wish state I wish I had a dog. Question-tags He is a teacher, isn't he? I'm a good girl, aren't I? They went to the cinema, didn't they? EMELT SZINT A középszinten felsorolt szerkezetek természetesen az emelt szinten is érvényesek.

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013

Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 Témakörök és tételek német nyelvből a középszintű érettségi vizsgán (A szóbeli vizsga feladatlapjai ezen megadott tételek alapján készülnek) 2013 I. SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK, CSALÁD 1. A vizsgázó személye,

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

Angol nyelv. 1.osztály

Angol nyelv. 1.osztály Angol nyelv 1.osztály Hallott szöveg értése ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott, rövid kérést, utasítást megért, arra cselekvéssel válaszol; ismert nyelvi eszközökkel megfogalmazott egymondatos kérdést

Részletesebben

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive

Koncz Alexandra Tanárnőnél vizsgázóknak ezen felül: Past simple and Past continuous Ferund or infinitive 2014/15 tanév 1. félév 9. évfolyam Könyv: Real Life Leckék: Unit 1-6 Az írásbeli vizsgán előforduló nyelvtani szerkezetek: A létige kifejezése Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások

Részletesebben

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA angol középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az ennek megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere.

Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Országos Próbanyelvvizsga Rendszer Az 1996-ban alakult Országos Próbanyelvvizsga Rendszer ismertebb nevén az OPR - a Felvételi Információs Szolgálat együttműködő partnere. Az OPR a következőkben szeretné

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése

FRANCIA NYELV I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KÉSZSÉGEK ÉS SZÖVEGFAJTÁK. 1. Olvasott szöveg értése FRANCIA NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

Angol Fejlesztési terv

Angol Fejlesztési terv és a Angol Fejlesztési terv A sport összeköt testvériskolai kapcsolat kiépítése a és a Boglári Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola között Készítette: Pap Andrea Pétervására, 2014. január 2. és

Részletesebben

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests)

A Tisza-parti Általános Iskola. angol szintmérőinek. értékelése. (Quick Placement Tests) A Tisza-parti Általános Iskola angol szintmérőinek értékelése (Quick Placement Tests) Készítette: Hajdú Erzsébet Tóth Márta 2009/2010 Ismertető a szintmérésről Mért tanulók: 8. évfolyam és 6. évfolyam,

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium_emelt szint KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes

Részletesebben

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok:

5-6. évfolyam. Kommunikációs szándékok: 5-6. évfolyam Az 5-6. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb célja a tanulók célnyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. Ez továbbra is szoros kölcsönhatásban történik az adott

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 5. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv követelményeihez igazodik. Az egyes évfolyamokon

Részletesebben

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.)

Angol nyelv. Személyes vonatkozások, család (Személyes bemutatkozás. Család bemutatása rajzok, képek segítségével.) Angol nyelv 1-2. évfolyam I. Hallott szöveg értése: Legyen képes követni a nagyon lassú és tiszta kiejtésű beszédet, amikor a jelentés megértéséhez hosszú szünetek állnak rendelkezésére; ismerje fel és

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak

ANGOL NYELV. A 9.A osztály vizsgája. A vizsga szintje: A2, B1. A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak ANGOL NYELV A 9.A osztály vizsgája A vizsga szintje: A2, B1 A vizsga ideje: májusi írásbeli érettségi vizsgaidőszak A vizsga részei: 1. írásbeli vizsga 2. szóbeli vizsga A vizsgarészek részletes leírása

Részletesebben

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv

Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Osztályozó vizsga Angol mint első idegen nyelv Az írásbeli szóbeli vizsga 50-50 %-os arányban számítanak be a vizsga eredményébe. Tanév végi osztályozó vizsgán az éves munka és a vizsgaeredmény 75-25 %-ban

Részletesebben

English Reader, Positive English

English Reader, Positive English Németh Ervin English Reader, Positive English World English School LLC, Wilmington, DE, USA http://www.worldenglishschool.com English Reader sorozat, szerkeszti Németh Ervin Positive English 2008 Németh

Részletesebben

Reported Speech Függő beszéd

Reported Speech Függő beszéd ~ T u d á s N y e l v i s k o l a ~ 4027 Debrecen, Lóverseny u. 22047/8. Fszt./2. Tel: +36 20 266 1989 www.tudasnyelviskola.hu tudas@tudasnyelviskola.hu Felnőttképzési nyilvántartási szám: 09-0018-06 Reported

Részletesebben

IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR A 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról - többek között - meghatározza: - a fejlesztési területeket,

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a

ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a ANGOL NYELV Kontz Alexandra 12. a Tankönyv: New Opportunities Pre-Intermediate + munkafüzet 2013/2014. Javító vizsga írásbeli vizsga: szövegértés, nyelvhelyesség, íráskészség szóbeli vizsga: beszélgetés,

Részletesebben

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV

JAVÍTÓ VIZSGA 2014/2015 TANÉV 9. ÉVFOLYAM KEZDŐ CSOPORT Tankönyv: Real Life Elementary Leckék: Unit 1-6 A létige kifejezése (Starter Unit) Névmások: birtokos névmások, személyes névmások, mutató névmások (Starter Unit) Birtokos szerkezetek

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. Bloggers 1. 9. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 Bloggers 1. 9. évfolyam BLOGGERS 1. TANMENET (heti óraszám: 5) LECKE, ÓRA SORSZÁMA 1. lecke 1-5. óra Hi, there! 6-10. óra 11-15. óra 2. lecke 16-20. óra Typical days 21-25. óra 26-30.

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV Az alábbi dokumentum az angol, francia, német olasz, orosz és spanyol nyelven kívül minden más élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza.

Részletesebben

FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 12. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program 1 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol általános nyelvi program C2 1 1 105 KER C1-es szint 1.2. Nyelvi programkövetelmény Angol C2 1 1 105 azonosítója 1.3. Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A idegen nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OMrendelettel kiadott

Részletesebben

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató

Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató Angol Nyelv Kezdőknek Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON KINEK AJÁNLJUK? Az angol nyelv kezdőknek csomagot kezdő és újrakezdő tanulóknak ajánljuk. A tanfolyam elvégzésével a tanuló képes erős alapfokú,

Részletesebben

ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30 pont

Részletesebben

2014. őszi program francia nyelvi képzés

2014. őszi program francia nyelvi képzés Tisztelt Hölgyem, Uram! 2014. őszi program francia nyelvi képzés Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a kormány- és köztisztviselők francia nyelvi képzése 2014. szeptembertől folytatódik. A kedvezményes

Részletesebben

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán

Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán Követelményrendszer olasz nyelvből az osztályozó vizsgán 9. évfolyam Témakörök 1. Bemutatkozás rövid bemutatkozás, név, nemzetiség, kor, foglalkozás 2. Ismerkedés köszönés, elköszönés, rákérdezés új információkra

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA

ÉLŐ IDEGEN NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA ÉLŐ IDEGEN NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 117 pont 33 pont 120 pont 30

Részletesebben

a Fktv.) 28. (2) bekezdésének e) pontja szerint miniszteri rendelet alapján 1.3 Képzés célcsoportja természetes személyek

a Fktv.) 28. (2) bekezdésének e) pontja szerint miniszteri rendelet alapján 1.3 Képzés célcsoportja természetes személyek KÉPZÉSI PROGRAM Cosmopolitan Lingua Nyelviskola Kft. 1161 Budapest, Pálya utca 73. 1. A képzési program 1.1. Megnevezése Angol általános nyelvi képzés KER A1 C1 (a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban:

Részletesebben

21. Nyelvvizsgázni hol, hogyan mennyiért? azoknak a fiataloknak, akik nyelvvizsga nélkül nem kapnak diplomát

21. Nyelvvizsgázni hol, hogyan mennyiért? azoknak a fiataloknak, akik nyelvvizsga nélkül nem kapnak diplomát 21. Nyelvvizsgázni hol, hogyan mennyiért? azoknak a fiataloknak, akik nyelvvizsga nélkül nem kapnak diplomát Jogszabályi háttér 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 62. (1) A felsőfokú tanulmányok

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 11.a osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához

Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához Fontos tudnivalók és tanácsok a közép- és emelt szintű írásbeli vizsgafeladatok megoldásához MIT MÉR? OLVASOTT SZÖVEG ÉRTÉSE KÖZÉPSZINT EMELT SZINT KÜLÖNBSÉG Képes-e a vizsgázó a szöveg célját, a gondolatmenet

Részletesebben

1. Az egyén. 3. Család. 4. Lakás/lakóhely

1. Az egyén. 3. Család. 4. Lakás/lakóhely AZ ECL NYELVVIZSGARENDSZER TÉMAKÖREI "A2" SZINT - KEZDŐ SZINT - Személyi adatok - Külső megjelenés/ ruházat - Napirend - Rokonok, ismerősök, barátok - Kollegák, osztálytársak - Családtagok - Családi események/ünnepek

Részletesebben

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései

ANGOL NYELV. Az osztályozóvizsga követelményei: 9. évfolyam. Tankönyv: Traveller elemenetary. Fogalomkörök nyelvi kifejezései ANGOL NYELV Az osztályozóvizsga írásbeli feladatlap, amely kiegészülhet szóbeli kérdésekkel. Az osztályozó vizsgán az osztályzás a munkaközösség által elfogadott egységes követelményrendszer alapján történik.

Részletesebben

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council

CAMBRIDGE VIZSGÁK. 2014. október 7. György Mariann, British Council 2014. október 7. CAMBRIDGE VIZSGÁK Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola, Szakiskola és Szakközépiskola, Dob utca György Mariann, British Council Mi az a KER? Közös Európai Referenciakeret A2 alapozó

Részletesebben

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály

Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Miskolci Magister Gimnázium Tanmenet Angol nyelv Kezdő szint 2013/2014-es tanév 9.osztály Készítette : Berecz Mária Jóváhagyta : Zemlényi Attila 9. évfolyam: Fehér Judit: Bloggers 1 Unit 1-Unit 8 Személyes

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 10. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 10. évfolyam Készítette:. Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új)

Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) Batthyány Kázmér Gimnázium helyi tanterve francia mint második idegen nyelvből négy évfolyamos tantárgyi felosztásban(új) 9 12. évfolyam Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának célja, hogy

Részletesebben

7. osztály Angol nyelv

7. osztály Angol nyelv 7. osztály Angol nyelv I. Kommunikációs szándékok A társadalmi érintkezéshez szükséges kommunikációs szándékok Köszönés Elköszönés Good morning. Hello. Hi. Goodbye. Bye-bye. See you soon. Bemutatkozás,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint Középszint ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes vizsgakövetelményeit és vizsgaleírását tartalmazza. A dokumentum konkrét nyelvi példákat nem tartalmaz. Az idegen

Részletesebben

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára)

KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ GIMNÁZIUM (külsős jelentkezők számára) 2012 2013 Tisztelt Szülők, Kedves Diákok! Örömmel tölt el a gondolat, hogy most, amikor középfokú iskolát

Részletesebben

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak.

Követelmények: A vizsgák követelménye megfelel a helyi tantervben ismertetett tananyagnak. 10. osztály Számonkérés módja: Írásbeli: nyelvhelyességet, olvasott szövegértési és íráskészséget mérő teszt megoldása, 60 perc Szóbeli: társalgás, szituációs feladat, önálló témakifejtés (maximum 15 perc

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 szint 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű nyelvtudást mérő nyelvvizsgán a mindennapi élethelyzetekben,

Részletesebben

ANGOL NYELV (A 2004-es májusi próbaérettségi feladatsora figyelembe veszi a 11. évfolyamosok tudásszintjét)

ANGOL NYELV (A 2004-es májusi próbaérettségi feladatsora figyelembe veszi a 11. évfolyamosok tudásszintjét) ANGOL NYELV (A 2004-es májusi próbaérettségi feladatsora figyelembe veszi a 11. évfolyamosok tudásszintjét) Országos Közoktatási Intézet Követelmény- és Vizsgafejlesztési Központ Az idegen nyelvi érettségi

Részletesebben

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172

IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. ÉVFOLYAM 5-8. ÉVFOLYAM 172 IDEGEN ANGOL NYELV 0. évfolyam5-8. évfolyam Célok és feladatok Az ötödik évfolyam megkezdésekor már minden diák (legalább) egy éve tanulja az idegen nyelvet.

Részletesebben

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV

Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Iszkaszentgyörgyi Általános Iskola Fülöpné Nagy Anikó ANGOL NYELV Tartalom ANGOL NYELV 1. Leisure című kreatív kommunikációs modul (kooperatív technikák használata) Leisure-Let s have fun! Cél Feladatok

Részletesebben

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program

Képzési Program. Angol Nyelvi Képzési Program A képzési program ismertetése Képzési Program Február 15 Bt. 6769 Pusztaszer Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00086-2012 Az angol nyelvi képzési program célja, hogy ismertesse a Február 15 Bt. nyelvi

Részletesebben

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy

HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV NÉMET NYELV Tantárgy 0-0 - 2-2 a gimnáziumi második idegen nyelvre vonatkozó kerettanterv

Részletesebben

Az érettségi vizsga részletes követelményei ANGOL NYELV

Az érettségi vizsga részletes követelményei ANGOL NYELV Az érettségi vizsga részletes követelményei ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait

Részletesebben

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga

Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei. ECL nyelvvizsga Az akkreditált nyelvvizsga szintek követelményei ECL nyelvvizsga A2 Szint 2. számú melléklet a 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelethez 57 1. Belépőfokú (A2 szintű) nyelvtudást mérő vizsga 1.1. Az A2 szintű

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Angol nyelv I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja

Részletesebben

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen

Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar. Igeidők - Jelen Pre-intermediate (A2) - Upper-intermediate (B2) Focus: Grammar Igeidők - Jelen Talán a legnehezebb nyelvtani témakör a magyaroknak. Bár nincs felmérés a birtokunkban, valószínűsíthetõ, hogy a legtöbben

Részletesebben

2014. intenzív nyári és őszi program francia nyelvi képzés

2014. intenzív nyári és őszi program francia nyelvi képzés 2014. intenzív nyári és őszi program francia nyelvi képzés Tisztelt Hölgyem, Uram! Ezúton szeretném tájékoztatni, hogy a kormány- és köztisztviselők francia nyelvi képzése 2014. augusztusától folytatódik.

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév

Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév ÁROP-1.A.5-2013-2013-0084 Szervezetfejlesztés Soltvadkert Város Önkormányzatnál Átfogó lakossági felmérés 2014. I. félév Készítette: Nexcon Technológiai Tanácsadó Kft. Soltvadkert Város Önkormányzata 6230

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család

9. évfolyam. Tematikai egység/fejlesztési cél Órakeret. Személyes vonatkozások, család 9. évfolyam A 9. évfolyamon kezdődő második idegennyelv-tanítás elsődleges ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása az új nyelven. Az élő idegen nyelvek tanításába a tantárgy

Részletesebben

MagyarOK 1. tanmenetek

MagyarOK 1. tanmenetek Szita Szilvia Pelcz Katalin MagyarOK 1. tanmenetek A1.2. Célnyelvi (magyar) környezet Egy 120 órás tanfolyam 61 120. órájára Szita Szilvia és Pelcz Katalin, www.magyar-ok.hu 1 Az alábbiakban a MagyarOK

Részletesebben

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály

Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály Oktatási célok: Javaslat a helyi tanterv elkészítéséhez Magyar nyelv és irodalom 3. osztály - irodalmi kifejezésformák, stílusbeli és szerkezeti sajátosságok felfedeztetése; - a magyar nyelv és a magyar

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ AZ 1. ÉVFOLYAM FRANCIA MINOR SZAKOS NYELVI ALAPVIZSGÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ AZ 1. ÉVFOLYAM FRANCIA MINOR SZAKOS NYELVI ALAPVIZSGÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ AZ 1. ÉVFOLYAM FRANCIA MINOR SZAKOS NYELVI ALAPVIZSGÁRÓL Általános tudnivalók A nyelvi alapvizsgán kizárólag azok a hallgatók fogadhatók, akik teljesítették a Francia nyelvfejlesztés 3, 4,

Részletesebben

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ

KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYRENDSZER ANGOL PROFEX I NYELVVIZSGA-ELŐKÉSZÍTŐ Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Nyelvi Kommunikációs Központ Tantárgy neve: Angol PROFEX I nyelvizsga-előkészítő kódja: AOSNYE159_1M

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv)

KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) KONZULTÁCIÓS TEMATIKA IDEGEN NYELV TANTÁRGYAKBÓL (német nyelv, angol nyelv, lovári nyelv) Általánosan érvényes, hogy az alább felsorolt konzultációkon a kijelölt teljes tananyag feldolgozásra kerül (szókincs,

Részletesebben

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint

ÉLŐ IDEGEN NYELV. Érettségi vizsga. Emelt szint 17. Az R. Mellékletének ÉLŐ IDEGEN NYELV fejezete és az azt követő szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép: ÉLŐ IDEGEN NYELV A vizsgakövetelmény minden élő idegen nyelv érettségi vizsgájának részletes

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint

ANGOL NYELV. Európa Tanács. Érettségi vizsga. C2 Mesterszint C1 Haladó szint B2 Középszint B1 Küszöbszint A2 Alapszint A1 Minimumszint ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

40/2002. (V. 24.) OM rendelet. az érettségi vizsga részletes követelményeirıl

40/2002. (V. 24.) OM rendelet. az érettségi vizsga részletes követelményeirıl 40/2002. (V. 24.) OM rendelet az érettségi vizsga részletes követelményeirıl A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény 94. -a (1) bekezdésének g) pontjában foglalt felhatalmazás

Részletesebben

ANGOL NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig.

ANGOL NYELV. Hatályos 2016. december 31-éig. ANGOL NYELV Az idegen nyelvi érettségi vizsga célja a kommunikatív nyelvtudás mérése, azaz annak megállapítása, hogy a vizsgázó képes-e kommunikációs céljait megvalósítani. A vizsga mindkét szinten írásbeli

Részletesebben

Haszn Haossz i s t ö i l d té Ęt s öeltké: sek: ih elyi újságokban újságok ban

Haszn Haossz i s t ö i l d té Ęt s öeltké: sek: ih elyi újságokban újságok ban Szabadid, hobbi, hobbi, kultúra kultúra 2011. 2011. 1 1 Minden Minden városnak városnak vannak vannak saját saját kulturális kulturális programjai, programjai, melyek melyek hasznos hasznos id töltést

Részletesebben

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung

Folyóirat Jelleg Megjegyzés 2000 168 Óra 3.Évezred A Földgömb Ágfalvi Krónika Alföld Autó Motor Babapatika Balkon Bárka Bravo Budapester Zeitung 1 2000 Kulturális Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 2 168 Óra Közéleti-politikai 3 3.Évezred Ismeretterjesztő 4 A Földgömb Ismeretterjesztő Nemzeti Kulturális Alap támogatásával 5 Ágfalvi Krónika Helyi

Részletesebben

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium Az angol és német nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/2008 (II. 08.) OM rendelettel módosított 17/2004. (V. 20.) OM rendelettel

Részletesebben

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga

Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Zöld Út gazdasági nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK (0 + kb. 12 ) FÕ NYELVI KÉSZSÉG olvasott értése: 1 gazdasági illetve mezőgazdasági + 1 közös (környezet) SZÖVEGFAJTA, MÛFAJ funkcionális, informatív,

Részletesebben