Szfllitfsi keretszerz6d6s

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szfllitfsi keretszerz6d6s"

Átírás

1 Szfllitfsi keretszerz6d6s mely l6trej0tt egyr6szr6l a TERSECT HULLADrtX-etZnAlfOUASI Kft. (sz6khelye: 4400 Nyiregyhfna, Bokr6ta utca 22., ad6szdm: ; c6gjegyzekszhma: ; Banksz6mlasz m: 1I ; k6pviseli: petr6 1g;p6d iigyvezet6), mint megrendel6 - a tov6bbiakban: Megrendeld - m6sr6szr6l Semicont'06 Kereskedelmi Kft. (sz6khelye: 2120 Dunakeszi, Huszka Jen6 u. 16. ad6szttm: , c6gjegyzeksz6ma: , banksz6mlaszhma: , kdpviseli: TulSk-Kov6cs Rita igyvezet6), mint sziilit6 - a tov6bbiakban: Szrillit6 - kd z dtt uz alulir ott nap on 6 s helyen az aiilbbi fe lt6te l ekke l : A szerz6 d,6s megkiitds6nek el6zm6nyei Szerzldo felek megilllapitjfrk, hogy Megrendel6 "Haszniilt hulladdkgytijt6 eddnyek beszerz6se" thrgyban hirdetmdny kdzzetetele n6lkiili t6rgyal6sos krizbesieiz6si e.tj6i6st (tovdbbiakban: ktizbeszerzlsi elj6r6s) folytatott Ie. Azelj6r6st megindit6 aj1nlatt1teli feltrivdst Megrendelo a kozbeszerzdselsol szol6 20II.6vi CVI[. trtrv6ny (tov6bbiakban: Kbt.) n22. S (7) bekezd6se a) ponda alapjhn kiildte meg Sz6llft6 r6szdre 2014.jirnius 12. napj6n. Jelen szerz6d6s megkdt6sdre a ktizbeszendsi eljhrhs eredm6nyek6ppen keriilt sor, meiy elj6r6sban S z611it6 tette a le galac s ony abb 6 s s ze gii el I ens zo I gilltatdst tartalmazo aj fnlatot. Sz6llit6 kijelenti, hogy nyilatkozatai es igazolitsai alapjdn a targyi felarlatok ellfutilsfthoz sziiksdges referenci6kkal, szem6lyi-, targyiltechnikai ds jogszabhlyba foglalt feltdtelekkel rendelkezik. Szerzad6 felek meg6llapitjak,6s jelen szerzsdds alairdshval is meger6sitik, hogy a kdzbesze,rzesi eliirits aj6nlatt6teli felhivrisa, a hozzri kapcsol6d6 aj6nlati dokumentlci6, valamint a sz6llit6i aifinlat jelen szerzodes elv6laszthatat)an rdszlt kdpez igy a jelen szerz6d6sben nem, vagy nem kelloen szabillyoz,ott kdrddsekben ezen dokumentumokban foglaltak azfifinyadok. 1. Szerzdd6s t:irgya: 1'1. A Megrendelo hullad6kgazdall<oclitsi tevdkenysegehez sziiks6ges haszn6lt hullad6kgyrijt6 ed6nyek beszerzdse, szfllitf.sa az alihbi rdszletezeltsdggel: 150 db 1l00-literes hasznflt, rijszeni rnrianyag - egys6gesen zold, vagy egys()gesen sziirke szfnti - irullaclc ito kontdner fed6l ndlkiil 60 db +20 yo 1100 liteles haszn6lt, rijszerii m[ianyag zold szinri truttaaekgyfjto t<orttdtr% billcnci fedillel 60 db -2A %o li00 literes stuga sz,ini haszndlt, irjszerti mtianyag hulladekgyrijt6 kontener, billen6 fed6 il hull addkok szelektiv gyiij t6s6re 60 db +20o/a 1100 literes kdk szinii haszniiit, 'fi.jszeru muanyarg hulla-dekgyujt<i lcontdner" billeno fediilel. r hulladdkok szelektiv sviii tdsdre I.2. A termdl< mtiszaki paramdtereit a szev6d6s 1. szdmri melldklet e tartalmazza"

2 1.3. Sz6llit6 tudomdsul veszi, hogy az 1.1. pontban rcgzitett, szlzalekban kifbjezett t<ibbletmennyisdget Megrendel6 j ogosult, de nem kciteles megrendelni. 2. Teljesit6s: 2.1. A tel.iesft6s helve: Nyiregyh6za kdzigazgatdsi teriilet6n a Megrendel6 6ItaI a megrendel6ssel egyidejrileg ir6sban megj elolt hely A teljesitds ideje: Sz6llit6azalilbbireszhathrid6kszerintteljesit: Gniit6ed6ny tfpusa 150 db 1100 literes hasznfit, rijszeni mrianyag - egysdgesen zold, vagy egys6gesen sziirke szini - hullad6kgyrijt6 kont6ner fed6l n6lkiil 60 db +20 yo 1100 literes haszn6lt, rijszeni mrianyag zold szini hulladdkgyrijt6 kontdner, billen6 feddllel 60 db +20 % 1100 literes s6rga szini hasznillt, rijszeni mrianyag hullad6kgyrijt6 kontdner, billen6 fed611el, mrianyag hulladdkok szelektfv gffi t6s6re 60 db +20yo 1100 literes kdk szinihasznillt, rijszeni miianyag hullad6kgyrijt6 kont6ner, billen6 fed6llel, papir hullad6kok szelektiv gytijt6s6re sz6llit6sihatali.dis irinius 30. 2}l4.jrilius I mdrcius 31. Megrendel6 ir6sos megrendeldse alapjim, az abban meghat6rozott mennyis6ggel, a megrendel6s k6zhezv6te16t kovet6 15. napon beliil 2014.jflius m6rcius 31. Megrendel6 ir6sos megrendel6se alapjin, az abban meghathrozott mennyis6ggel, a megrendelds klzhezvetel6t kdvet napon beliil jrilius I m6rcius 3 1. Megrendel<i frdsos megrendeldse alapjitn, az abban meghatdrozott rnennyis6ggel, a megrendel6s kdzhezvetel6t kdvet napon beliil 2.3. Megrendelo kdtelezettsdget v611al ana, hogy jrilius 1. napjrit kcivet6en egy megrendel6ssel minimum 20 db term6k sz6llit6sstk6ri a Sz6llft6t A Megrendel6 kdteles az 6ruminos6g6t, mennyis6get az fitvetelt k<ivet6en megvizsgdlni, 6s az lszlelt minos6gi, mennyis6gi hib6t annak felfedez6se :uthn a Sz6llit6val halad6ktalanul kdzdlni. A Sz5llit6 kciteles kicser6lni az Sltala szilllitott 6rut, amely s6rtilt dllapotban, vagy hib6san lett kiszdllitv a Megtendel6 kdteles az 6.ltala megjelcilt teljesft6si helyen biztositani, hogy a teljesitds igazolflsdvarmeghatalmazsttszemelyazifiadils-futvetelkor jelenlegyen. 3. Szillit6i dij, fizet6si felt6telek: 3.1. A sz6llit6i dii az alilbbi sz6llit6i egys6grirak alapjhnkeriil megfizetdsre: \

3 1 100 literes hasznfurr, ujszeru mtianyag zdldlsziirke hulladdkgyrijt6 kont6ner fed6l ndlkiil ll00litereshasznillt,:irjszerdmianyagz6ldszinihullad6kgyrijto kont6ner. billen6 fed6llel literes sdrga szinihaszndlt, rijszeni mrianyag hullad6kgyrijt6 kont6ner, billen6 feddllel, miiany ag hullad6kok szelektiv gytij t6s6re 1100 literes kdk szimi hasznillt, rijszeni mianyaghulladdkgytijt6 kont6ner, billen6 feddllel, papfr hullad6kok szelektfv gytijtbs6re Ft/db 38 s00 Ft/db 3.2. A sz6llit6i dij magdban foglalja a term6k beszerulslvel 6s helyszf nre sz61lit6s sal kapc solato s valamennyi krllts6get. a MegrendeliS Sltal megjelolt 3.3. A sz6llit6i dijat MegrendelS - a k6pviseloje 6ltal igazolt teljesitdst k6vet6en kisllitott szsmla ellen6ben - 15 napos fizet6si hat6rid6vel utalja 6t a SzSllit6 OTP Bank Nyrt-n6l v ezetett I szitmu b anksz6ml6j fu a Szetz6d6 felek rdgzitik,hogy az ellenszolg6ltat6s teljesft6se a Kbt g-riban foglalt fizetdsi felt6telek alapj 6n trirt6nik. 4, A szerz6d6s id6tartama, m6dositrfsa, megsziin6se 4"1. Felek a szerzod6stz}l4.jrinius 30. napjdt5i2015. m6rcius 31. napjdigterjedo hat:inozott id6tartamra kdtik. 4.2" Jelen szerzodds m6dosit6sa, kiegdszit6se csak ir6sban, szeruodb felek k6l:s<incis egyet6rtds6vel, a Kbt. 132" g-6nak figyelembe v6tel6vel t6rt6nhet A Felek aszerzodlst a m6sik f6l srilyos szerzod6sszegdse eset6n jogosultak iriisban, a mssik felhez intezelt fr6sbeli nyilatkozattal, azow,erli hatallyal felmondani. isrilyos szerztld6sszegds dz, ha valamelyik f6l magatartdsdval a szerz6d6s teljer;it6s6t, eredm6nyess6gdt veszdlyezteti, vagy a m6sik f6l szerz6d6ses 6rdekeit jelentosen s6rti. Srilyos szetzlddsszeg6snek min6siil, ha asz6llit6 nem, vagy k6t egym6st k<ivet6 alkalomn6l tobbszcir k6sedelmesen szilllft, illetve nem megfelel6 min6segii vagy mennyisdgri termdket juttat el a MegrendelS r6sz1re, illetve ha a Megrendel6 aftzetdsihatdridst 60 nappal trilldpi. 5. Biztosit6kok, kiitb6r Meghirisul6si kritb6r: AmennyibenaSzeruod6s teljesit6se aszdiiit6 drdekkcir6ben felmeriilt okb6l megszrinik,vagy ellehetetlentil, a Szilllito egyszeri meghirisul6si kdtb6r fizet6s6re k6teles. A k6tb6r a t6telesen meghatltozott ajfinlati ar (felolvas6lap) szerinti nett6 v6tel6r 5 Yo-a. Amennyiben asz6iiit6 t6sz6r6l a szerzlddsszeg6s a teljesit6s megkezd6s6t kcivet6en kcivetkezik be, rigy a kotb6r a telj esftett id6szakkal ar6nyosan cs<ikken. R

4 5,2. Kdpqdelmi kdtb6f: Aj6nlattev6 abban az esetben, esetre, ha neki vagy felr6hat6 okb6l a teljesitds id6pontja vonatkoz6sriban k6sedelembe esik, k6sedelmi kdtbdr frzetls&e k6teles. A k6sedelmi k6tb6r cisszege minden megkezdett k6sedelmes nap ut6n a nett6 vdtelar 0,3 % lnap. Aj6nlatk6r6 fenntartja mag6nak a jogot, hogy 5 napot meghalad6, felr6hat6 k6sedelem eset6n a szerz\ ddst6l e1611j on Hib6s teljesftdsi kcitb6r: Amennyiben az EIad6 nem megfelel6 min6s6gben/mennyisdgben (azaz hib6san) teljesiti a szerz6d6sben v611alt kdtelezetts6geit, rigy az EIado - a szerzod6sszeg6sb6l fakad6 egy6b kittendezesen tril - hib6s teljesit6si kritb6r frzetds&e kdteles. A kotb6r a-meqrendel6s szerinti nett6 v6te15r 5 Yo-a A Megrendel6 kotbdrig6ny drvdnyesitdsdnek feltdtele, hogy a hibris, illetve a meghirisul6si kdtb6r 6rv6nyesitdsdt megalapoz6 esemdny bekrivetkeztet, a k6tb6r alapj1t meghatdroz6 esemdnyeket 6s a kotb6ralapot - a hiba/meghifsulis k6rii1m6ny"i*t felttintet6 s6vel - ir6sb an kci z6 lj e a S z6llit6v al Az esed6kess6 v6lt kotb6rt a Megrendel<! jogosult kiszfimldzni Sz6llit6 fel6, aki k<jteles a szdmla 6sszeg6t a szhmla klzhezvdteletol szdmitott 15 napon beltil a Megrendel6nek 6tutal6ssal me gfi zetni. 6. A szerz6d6s megsziin6se, megsziintet6se: 6.1. Jelen szerz6dds ahathrozott ido lejhrtdval szrinik meg Biltmelyik f6l jogosult a szerz6d6stir6sban, azonnalihatilllyalfelmondani amennyiben: - a m6sik fel jelen szerz6d6sb6l ered6 valamely k<jtelezetts6gdnek ir6sbeli felhivds ellen6re sem tesz eleget. - A m6sik fel ellen esod-, felsz6mol6si, v6gelsz6mol6si, vagy v6grehajt6si elj6r6s indul, tovdbbh minden olyan kdriilm6ny felmeri.il6se eset6n, amely Fuvaroz6 kcivetelds6nek kiel 6 git6 s 6 t v eszlly ezteti " 6.3" A Megrendel6 jogosult 6s egyben kdteles a szerzodlst felmondani - ha sziiksdges olyan hatdrid6vel, amely lehet6v6 teszi, hogy a szerz6ddssel 6rintett feladata elldt;ds6r6l gondoskodni tudjon - ha - a SzSllit6ban ktizvetetten vagy krizvetleniil 25o/o-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szetez valamely olyan jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazdasilgi t6rsas6g, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezdds k) pontj6ban me ghatdr o zott felt6te I eknek. - a Sz6llft6 kcizvetetten vagy kcizvetlenril 25Yo-ot meghalad6 tulajdoni r6szesed6st szerez valamely olyan jogi szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkez6 gazdasdgi t6rsas6gban, amely nem felel meg a Kbt. 56. g (1) bekezdds k) pontjriban me ghatdr o zott feltdtel eknek. 4

5 T 7. Egy6b rendelkez6sek Megrendel6 rcszerll kapcsolattart6 : N6v : Aj ler F erenc hul lad6ks z6llit6si dgazalv ezet6 Tel.: Fax: (42) szal 7.2. Szflllito reszer 6l kapcsolattart6 : Ndv: Tulik-Kov6cs Rita tigyvezeto Tel.: 30/ Fax: (27) e-mai : com 7.3. Sz6llit6 kdtelezetts6get vdllal arca, hogy a szerzodls teljesft6s6nek teljes idotartama alatt tulajdonosi szerkezet6t a Megrendelo szhm\ra megismerhetriv6 teszi 6s a Kbt" 125. $ (5) bekezd6s szerinti iigyletekr6l Felad6t halad6ktalanul 6rtesiti A szerz6d6s teljesit6s6ben a Kbt $-a szerinti szem6lyek vehetnek r6szt az ott irt felt6telekkel Jelen szerz6d6ssel kapcsolatos minden vit6s k6rd6st a felek peren kiviil kisdrelnek meg megoldani. A peren kfviil nem rendezhet6 vitds k6rddsek eldontds6re felek - 6rt6l<hat6rtil frigg6en kikdtik a Nyiregyh6zi Jrir6sbir6s6g, illet6leg a Nyfregyh6zi T'6rv6nysz6k kizdr 67ago s illet6kes sd g6t A szerz6d6sben nem szabillyozott k6rd6sek tekintet6ben a Polg6ri Tdrvdnykcinyvr6l sz6l vi V" tcirv6ny (Ptk.), a k<izbeszerz6sekr6l szolo vi CVIIL rdrvdny (Kbt.), az ajdnlatt6teli felhiv6s, illetve az ajanlati dokumentdci6 felt6telei 6s eloir6s ai az irtnyad6al<.. Jelen szerz6dest a felek, mint iigyleti akaratuknak mindenben megfelelot elolvasiis 6s 6rtelmez6s ut6n k6pviseletiikre megfelel6 rendben felhatalmazott k6pviseloik iftjan j 6v5hagy6l ag irtdk al6. Nyiregyhdza, 2014.junius 3 0. Tdndgi Hultad6k{r 4400 Nyiregvhdza.

6 L szdmil melldklet II. MUSZAKI LEIRAS Szabvilty: MSZ EN vagy MSZ EN Alkalmas legyen kommun6lis hullad6k gy6jt6,s6re Alapanyag: rijra feldolgozhat6,uv stabiliz6lt HPDE, vegyi- 6s biol6giai behatisoknak, alacsony 6s magas h6m6rs6kleteknek ellen6ll6 pot kimosott, s6riil6smentes, :6lszerl Bels6 feliilete sima, mely megakaddlyozza a hullad6k Ierak6d6s6t a tafiiliy beis6 faldta. Formai kovetelm6ny: - 4 kerekes, melyb6l kett6 rcgzit6 f6kes, m6sik kett6,,kit6r6ker6k' tendszer(t - a kerekek 6tm6r6ie rnin. 200 mm - oldals6 felvev5 csapokkal legyen szerelve Szine: n zold sztirke Mennyis6e osszesen 150 db - 201,4. iirnius 30. Kereskedelmi felt6telek: Szillitds isi teriilete kovet6en 1 6ves akalir6sz ut6np6tl6s brztositilsa Szabvilny: MSZ EN Alkalmas legyen kommun6lis hullad6k ffijt1s6rc Alapanyag: rijta feldolgozhzt6,uv stabiliz6lt HPDE, vegtr- 6s biol6giai behat6soknak, alacsony 6s magas h6m6rs6kleteknek ellen6ll6 Ilapot kimosott, s6dil6smentes, rijszetri Bels6 feliilete sima, mely megakaddlyozza a hullad6k Ietak6d6s6t a tatt6iy beis6 falfua. - 4 kerekes, melyb6l kett6 rogzit6 f6kes, m6sik kett6,,kit6t6ket6lc' rcndszet(t

7 a kerekek 6trn&6je min. 200 mm oldals6 felvev6 csapokkal legyen szerelve billen6 fed6llel felszetelt Szine: zold Mennyis6g osszesen 60 db * 20% Lesz6lht6s iitemez 6s e : jflius 1-201'5. m6tcius 31.. napjiig - minimum 20 db/alkalom - el6re egyeztetett Keres kedelmi felt6telek: Sz6llit6s helye: Nyiregyhiza rgazort teljesit6st kovet6en 1 6ves alkatr6,sz ut6npotj6s biztositilsa Szabvhny: MSZ EN Alkalmas legyen szelektiv hullad6k gy6jt6s6re '\lzpatyag: rijra feldolgozhat6,uv stabiliz6lt HPDE, vegyi- 6s biol6giai behat6soknak, alacsony 6s magas h6m6ts6kleteknek ellen6ll6 llapot kimosott, s6riil6smentes, rij szeni Bels6 feliilete sima, mely megakaddlyozza a hullad6k lenk6d6s6t a tartiliy bels6 falfua. Szine: - 4 kerekes, melyb6l kett6 togzit6 f6kes, m6sik kett6,,kit6r6ker6lc, rendszerfu - a kerekekitm6r6iemin" 200 mm - oldals6 felvev6 csapokkal legyen szerelve - billen6 fed6llel felszetelt - ^ gqit6ed6ny fedel6n min. k6t db min. 150 mm 6trn6:dljil mfianyaghullad6k bedob1sfua alkalmas kerek nyil6s lesven lialakiwa hullad6kok svfiit6s6re cisszesen 60 db I 20 o/o Lesz 61ht6s iiternez 6 s e : jrilius ' 37. T41fr. napjiig- minimum 20 db/alkalom - el6re egyeztetett id6pontban t6tt6n6 sz6llit6si iitemez6ssel Keteskedelmi felt6telek: Sz6lht6s rgazolt telj esit6s t kovet6en 1 6ves alkattl,sz ut6np 6tJ6s biztosit6sa

8 Szabvilny: MSZ EN Alkalmas legyen szelektiv hutlad6k ffijt6s6te Alapanyag: rijra feldolgozhat6, tiv stabiliz6lt HPDE, vegyi- 6s biol6giai behat6soknak, alacsony 6s magas h6m6rs6kleteknek ellenill6 Allapot kimosott, s6r0l6smentes, rij szetri Bels6 feliilete sima, mely megakadillyozza a hullad6k \erak6d6.s6t a tartilly be1s6 fai6ra. - 4 kerekes, melyb6l kett6 rogzit6 f6kes, misik kett6,,kit6r6ker6r<-' tendszerri - a kerekekltrn6t6je min. 200 mm - oldals6 felvev6 csapokkal legyen szerelve - biilen6 fed6llel felszerelt -? Wt'iti,9d6ny fedel6n rlrrlrl. 250 mm X 450 mm papir hullad6k bedob6s 6ra alkalrnas nyfl6s Szlne: k6k M lesyen lialakiwa hullad6kok ey6it6s6te osszesen 60 db +20 oh jflius 1, - 201,5. m6rcius 31. napjdig- mirrimum 20 db / alkalom - el6re egyeztetett id6pontban tort6n6 szillht6siiitemez6ssel Kereskedelmi feltdtelek: Sz6l\ths : Nvftesvh6za Igazolt teliesit6st kovet6en 1 6ves alkatr6sz ut6np6tlis biztosithsa Nyiregyh6z a, 2 I4.junius Nyiregyh;iza, BokrCta

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s

hlt - Jo /J,.rU 2. A teljesit6s helye: 3. A szerz6d6s teljesit6s6hez sziiks6ges kiiliinleges felt6telek: var-rarx ozot s zerzode s () hlt - Jo /J,.rU var-rarx ozot s zerzode s mely l6trejritt egyr6szr6l a TERSEGI HULLADt K-CIZOAIKODASI Kft. (szdkhelye: ++Ob Nyiiegyhtza, Bokr6ta utca 22, ad6sz6n: 13992013-2-15; cdqjegyzekszftma: 15-09"

Részletesebben

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja.

it 42-46. szirm alatti telephely6re elszf.jlitja, 6s a Hamburgr:r Hung6ria Kft., mint cimzell - a tov6bbiakban Cimzett - rdsz5re 6tadja. /l-o- /(t,'/tob, FUVARozAsT sznnz6nns amely ldtrejott egyrdszrol a fnnsnci HULLADitT-etZntif,fOnASf Kft. (szdkhelye: 4400 Nyiregyh6za, Bokrdta ft 22., adoszitm: 13992013-2-15; c6gjegyzdkszhma: 15-09-071642;

Részletesebben

sztrrirasr sznnz6nfi:s

sztrrirasr sznnz6nfi:s 1\---^' sztrrirasr sznnz6nfi:s J+s- t ftolu amely ldtrejott egyreszt a Budapest, Haller utca 29. szhm alatti szdkhelyti Gottsegen Gyiirgy Orsz6gos Kardiol6giai lnt6zet, Dr. Ofner P6ter mint megrendelo

Részletesebben

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S-

f- i2r- ar/t+- :z I rlr,loc,?c 3( 4 e - )/--ce g \ -t':c4 S- sznttirttsr sznnzdnns f- i2r- ar/t+- :z rlr,l,? 3( 4 e - )/--e g \ -t':4 S- amely l6trejdtt egyrdszr6l a Nemzeti nfrm6i6s nfrastruktrira Fejleszt6si lntozet (sz6khely: 1132 Budapest, Vitr Hug u. 1-22.,

Részletesebben

vallat-koz. sr szr,lrzodes

vallat-koz. sr szr,lrzodes vallat-koz. sr szr,lrzodes amely litrejittt eg)t6szrdl a Binyavaryoo-haszDosit6 Budapest Tartsay V. u. 3. l. Cz6men Mikl6s iig).vczct6 Megrcndcl6) Nonprofit Kiizhasznri Kft. (szikhelye: 1126 cm., cdgjeglz6kszama:

Részletesebben

ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED

ll.l-) Meghatarozas 11.1.1) Az aj6nlalk6r6 eltf,l a szerz6d6shez rendelt elnevez6s: o3lo7l20l2 5125 hftp://ted.eutopa.euff ED Ez a hrdetmdnyl a TED webo :HTML HU-Nyfregyh6za Aldrtlalrr6san6tel felhv6s Szol 96ltatsmegrendel6s z004lle EKrAnyelv l. szakasz: A6nlatk6r6 t.1) N6v, cm 6s kapcsdlattartas pon(ok) T6rs6g Hullad6k-Gazd6lkod6s

Részletesebben

III. Megbizasi szerzodes

III. Megbizasi szerzodes ,, III. Megbizasi szerzodes Amely letrejott egyreszr61, Nev: E-misszio Egyesiilet Szekhely: 4400 Nyiregyhaza, Szabolcs u. 6. Ad6szam: 19214555-2-15 Bankszamlaszam: 68800109-50003589 Szamlavezet6: Szabolcs

Részletesebben

l. Altal6nog.rendelkez6sek

l. Altal6nog.rendelkez6sek lktato sz6m:375612012 isztrscios kod: SK007688-002 TAMOGATASI SZERZ6OES amely letrejott egyr6szrol a Bethlen G6bor Alapkezel6 Zrt. (sz6khelye: 1014 Budapest, Szenth6roms6g t6r 6., ad6sz6ma: 23300576-241,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS I. RÉSZ [A KÖZSZOLGÁLATI MÉDIASZOLGÁLTATÁSOK DIGITÁLIS VÉTELÉNEK BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN VEVŐDEKÓDEREK TELEPÍTÉSE A DIGITÁLIS ÁTÁLLÁST ELŐKÉSZÍTŐ FOLYAMATHOZ KAPCSOLÓDÓ FELADATOK TEUEÍTÉSE

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet)

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (Tervezet) Amely létrejött egyrészről: Név: Országos Egészségfejlesztési Intézet Székhely: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. PIR szám: 630061 Adószám: 16606416-2-43 Statisztikai számjel:

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 Budapest, Szent László tér 29., PIR szám: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma:

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS I. SZERZŐDÉS TÁRGYA MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött a Veszprémi Főegyházmegye Székhelye: 8200 Veszprém, Vár u. 18. Bír. Bejegyz. Sz. Pk. 60.140/1995/10 Adószáma: 19897253-1-19 Képviseli: Dr.Márfi Gyula, érsek, mint Megbízót,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) székhely: 1054 Budapest Széchenyi u. 2., adóigazgatási szám: 15789934-2-51, képviseli: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Részletesebben

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743

17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 17. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2015. április 23.] 2743 Ügy szám: 6547 * * * A Pénz ügyi Sta bi li tá si és Fel szá mo ló Non pro fit Kft. (Cg.: [01 14 000098]; szék hely: 1071 Bu da pest,

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

az alkalmazás használatához

az alkalmazás használatához VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS (KIvITELI TERVEZÉSRE ÉS KIVITELEZÉS RE) mely létrejött egyrészről Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 17-19. Tel/fax: + 36-92-502-1311

Részletesebben

Vállalkozási keretszerződés

Vállalkozási keretszerződés Vállalkozási keretszerződés Amely létrejött egyrészről a Fővárosi Bíróságon mint Cégbíróságon Cg.01-10- 042695 cégjegyzékszámon szereplő Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei

Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei Az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. Általános Szerződési Feltételei I. A Szerződés hatálya Jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya kiterjed az SKF Svéd Golyóscsapágy Zrt. (továbbiakban SKF Zrt.) által

Részletesebben

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 2. rész: Távfelügyeleti feladatok és a távfelügyeleti rendszer karbantartási feladatainak ellátása Szerződés száma: VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Pest Megyei Kormányhivatal Székhely:

Részletesebben

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a

/%7 A.t. 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés. amely létrejött egyrészről a 2-0 ~ ~ (~ ODD O~ ~ Vállalkozási szerződés amely létrejött egyrészről a NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Cím: 1081 Budapest, Csokonai u. 3. Cégjegyzék: Cg.

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS. II. A szerződés célja CPC 702,10(,O. 2010 MÁJ. 11 MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről a Békés Megyei Vízművek Zrt., Székhelye: 5600 Békéscsaba, Dobozi út 5. Cégjegyzékszáma: Cg. 04-10-0001580 Adószáma: 13100887-2-04

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a

VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS. amely létrejött egyrészről a VÁLLAKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Közbeszerzések Tanácsa (a továbbiakban: Megrendelő ) Székhelye: 1024 Budapest, Margit krt. 85. Képviseli: Dr. Bakonyi József elnök Törzsszám: 329190 Bankszámlaszám:

Részletesebben

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának. 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA Tárgy: a Budapest 95,3 MHz médiaszolgáltatási lehetőség hasznosítására irányuló pályázati eljárás eredménye A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság Médiatanácsának 1488/2012. (VIII. 15.) számú HATÁROZATA

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások

Általános beszerzési feltételek nem termékalapú szolgáltatások I. Szerz déskötés / Formai követelmények / Ajánlat 1. A köztünk és a megbízott közötti jogviszonyokra kizárólag az alábbi feltételek érvényesek. A megbízott feltételei és eltér megállapodások csak akkor

Részletesebben

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő,

Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946 8411 321 10, adószáma: 15728946-2-1 O), mint Megrendelő, a továbbiakban Megrendelő, .. Vállalkozási szerződés Amely létrejött egyrészről Heves Megyei Önkormányzat (3300 Eger, Kossuth L. u. 9., képviseli: Szabó Róbert, a Heves Megyei Közgyűlés Elnöke, statisztikai jelzőszáma: 15728946

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. má jus 14., szerda. 74. szám. Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. má jus 14., szerda 74. szám Ára: 1755, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések

1. A rendelet célja. 2. Általános rendelkezések Bátaapáti község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2013. (VII.26.) önkormányzati rendelete A települési szilárd hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Bátaapáti község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS ORACLE LICENC- ÉS SZOLGÁLTATÁSI MEGÁLLAPODÁS A. Fogalmi meghatározások Az Ön vagy Önök szó a jelen megállapodást ( megállapodás ) megköt és az Oracle programokat és/vagy szolgáltatásokat az Oracle Hungary

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben