D É M É T E R A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "D É M É T E R A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T"

Átírás

1 D É M É T E R A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T az időközi (a november 26-ai, március 31-ei és november 20-ai) változásokkal egységes szerkezetben amely az alulírott napon és helyen abból a célból készült, hogy a 2. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező, belföldi székhelyű magánalapítványt hozzon létre, a következők szerint: 1.) Az alapítvány elnevezése: DÉMÉTÉR Alapítvány 2.) Az alapító adatai: Neve: Mécs Mónika Anyja neve: Döngölő Judit Születése helye, ideje: Budapest, Lakóhelye: 1015 Budapest, Batthyány u Szig. száma: BA 3.) Az alapítvány székhelye: 1224 Budapest, XXII. kerület, Csóványos u ) Az alapítvány célja: Az alapítvány az alábbi tartós és közérdekű célok megvalósítására jön létre: 4.1. A rosszindulatú daganatos betegségek, veleszületett és szerzett csontvelő elégtelenségek, öröklött immunhiányos állapotok és egyes anyagcsere betegségekben szenvedő felnőtt és gyermek betegek gyógyításának segítése, egészségügyi és szociális valamint pszichés körülményeinek javítása, komplex terápiás rekreációs programok megvalósításának elősegítése, 4.2. A fenti célok megvalósítása érdekében szociális- és egészségügyi intézmények létrehozása, támogatása, fejlesztése és működtetési feltételeinek javítása; 4.3. Az élő donorság (vér- és csontvelődonorság) népszerűsítése. 5.) Az alapítvány tevékenysége és feladatai: Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket végzi Elősegíti a hazai autológ és allogén őssejt-átültetés, génsebészet fejlesztését. Segíti és elvégzi az őssejt átültetéshez szükséges eszközök, műszerek, berendezések, gyógyszerek beszerzését; Támogatja az őssejt-átültetést követő utókezelés speciális eszközeinek és gyógyszereinek beszerzését. Elősegíti az utógondozás korszerű laboratóriumi ellenőrzésének, a minimális maradék betegség vizsgálati lehetőségeinek megteremtését. Létrehozza, fejleszti, valamint hosszú távon működteti a rosszindulatú daganatos betegségek, veleszületett és szerzett csontvelő elégtelenségek, öröklött immunhiányos állapotok és egyes

2 2 anyagcsere betegségekben szenvedő betegek és családjaik részére létesülő Déméter Ház anyagyermek otthont. Elősegíti a Déméter Program működését, mely hiánypótló, komplex szociális és egészségügyi szolgáltatást nyújt a rosszindulatú daganatos betegségek, veleszületett és szerzett csontvelő elégtelenségek, öröklött immunhiányos állapotok és egyes anyagcsere betegségekben szenvedő betegek és az ápolásban résztvevő családtagok számára. Művészet és intenzív élményterápiás programok szervezésével, valamint lebonyolításával elősegíti a 4.1. pontban felsorolt célcsoport gyógyulását, társadalmi visszailleszkedését. Támogatja és elvégzi az őssejt átültetésben résztvevő hazai és külföldi szakemberek kiképzését, továbbképzését, kongresszusokon, tanulmányutakon való részvételét, szakkönyvek, tudományos folyóiratok beszerzését. Törekszik a szakmai képzés állami elismertetésére. Részt vesz az őssejt átültetéssel kapcsolatos tudományos munkában, kongresszusok zservezésében és lebonyolításában, a kutatásfejlesztésben és a nemzetközi eredmények hazai bevezetésében. Elősegíti az őssejt átültetéssel kapcsolatos hazai tevékenység nemzetközi megismertetését, a két- és többoldalú nemzetközi szakmai kapcsolatok kialakulását. A fenti célok, feladatok és tevékenységek ellátásának biztosítására alaptevékenységének veszélyeztetése nélkül, másodlagosan - gazdasági tevékenységet folytat, gyógyító egységet hoz létre, illetve működtet. Közhasznú feladatok (a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 26. c) pontja szerint): 1. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység, 2. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, 3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, rehabilitációs foglalkoztatás, 4. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 6.) Az alapítvány időtartama: az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. 7.) Az alapítvány induló vagyona: , azaz Egyszázezer Ft készpénz. Az alapító kötelezettséget vállal arra, hogy az alapítvány induló vagyonának teljes összegét jelen alapító okirat aláírásának napjától számított 8 napon belül az alapítvány javára elkülönített pénzintézeti letéti számlára befizeti. 8.) Az alapítvány vagyonának felhasználása: Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány vagyonát csak az alapítványi célokkal kapcsolatos működési kiadásokra és beruházásokra lehet felhasználni. Az alapítványi célokra és a működés költségeire mind az alapítvány vagyona, mind a vagyon kamatai és hozadékai egyaránt, teljes mértékben felhasználhatók. Az alapítvány vagyonának felhasználása során az okszerű gazdálkodás és a jogszerűség követelményét szem előtt kell tartani. Az alapítvány pénzeszközeit bankszámlán kell tartani. A vagyon kezelése során az alapítványi vagyon tartós betétként leköthető, befektethető, vállalkozásra felhasználható. Az alapítvány csak

3 3 másodlagosan, vagyonának legfeljebb 50 %-a erejéig folytathat vállalkozói tevékenységet. Az alapítvány önálló jogi személy. Az alapítványi vagyon kamatai, hozadékai az alapítványi vagyont növelik, és csak az alapítványi célokra és működési kiadásokra használhatók fel. Az alapítvány első gazdasági éve az alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelô bírósági végzés jogerőre emelkedésének napján kezdődik, és ugyanezen év december 31. napján végződik. Egyebekben a gazdasági év megegyezik a naptári évvel. Az alapítvány céljai megvalósítása anyagi alapjának növelése céljából gazdasági társaságot alapíthat, amelynek gazdálkodásából származó nyereséget az alapítványi célok megvalósítására kell fordítania. 9.) Az alapítvány jellege: Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, az alapítvány alapító okiratában foglaltak elfogadásával és az alapítvány javára szóló vagyoni hozzájárulás teljesítésével csatlakozhat. 10.) Az alapítvány kezelője: Az alapítvány kezelője, általános ügyvezető, érdemi ügydöntő és képviselő szerve a határozatlan időtartamra kinevezett, három tagú kuratórium. A kuratórium elnökből és két tagból áll. A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki, kéri fel és nevezi ki. A kuratóriumi elnöki és tagsági jogviszony a felkérés elfogadásával jön létre. A kuratóriumi elnöki és tagsági jogviszony megszűnik: - a kurátor halálával, - a kurátor által az alapítóhoz címzett, írásbeli lemondó nyilatkozattal, - az alapító általi visszahívással, ha a kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, - az alapítvány megszűnésével. 11.) Az alapítvány kuratóriumának tagjai, elnöke és titkára: Az alapítvány kuratóriumának megbízatása az alapítvány nyilvántartásba vételét elrendelő bírósági végzés jogerőre emelkedésének napján kezdődik Elnök: Dr. Kriván Gergely lakcíme: 1077 Budapest, Almássy tér 3. anyja neve: Hutter Erika szül. helye, ideje: Budapest, Titkár: Szarvasné Dr.Goda Vera lakcíme: 1051 Budapest, Zrínyi u. 12. anyja neve: Ferencz Emese szül. helye, ideje: Budapest, Tag: Meznerics Gergely lakcíme: 1021 Budapest, Budakeszi út 31. anyja neve: Apró Mária szül. helye, ideje: Budapest, ) Az alapítvány képviselete: Az alapítványt a kuratórium elnöke és titkára önállóan képviseli harmadik személyek, hatóságok és bíróságok előtt. Az elnök és a titkár az alapítványi ügyekben önállóan jár el a kuratórium nevében annak ülései között. A kuratórium elnökét és titkárát az alapító jelöli ki a kuratórium tagjai közül. A kuratórium elnöke és titkára csak akkor lehet az alapítvány képviselője, ha vele szemben az alapító sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást az alapítvány vagyonának felhasználását illetően.

4 4 13.) Az alapítvány vezetője, képviselői: Az alapítvány önálló képviseleti (aláírási) joggal rendelkező képviselője és vezetője Dr. Kriván Gergely, a kuratórium elnöke Az alapítvány önálló képviseleti (aláírási) joggal rendelkező képviselője Szarvasné Dr.Goda Vera, a kuratórium titkára. 14.) A kuratórium feladat- és hatásköre: A kuratórium feladata az alapítványi vagyon kezelése, gyarapítása, az alapítványi céloknak megfelelő döntések meghozatala, a szükséges intézkedések megtétele. A kuratórium dönt az alapítvány céljaival összhangban álló pályázatok kiírásáról, elbírálásáról, az alapítványi vagyonból támogatandó szervezet, vagy személy kiválasztásáról, ösztöndíj odaítéléséről, költségátvállalásról, a támogatás konkrét mértékéről és formájáról, az alapítványi vagyon gazdasági vállalkozási tevékenységre fordításáról, valamint gazdasági társaság létrehozásáról és működtetésével kapcsolatban a tulajdonosi jogok gyakorlásáról. 15.) A kuratórium működése: A kuratórium működését az alapító okirat keretein belül saját maga által létrehozott és elfogadott szervezeti és működési szabályzat alapján végzi. A kuratórium szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik. Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze, az ülés előtt legalább 8 nappal megelőzően kézbesítendő, az ülés napirendjét tartalmazó, tértivevényes ajánlott levélben megküldött meghívóval. A tagok többsége írásban kezdeményezheti rendkívüli kuratóriumi ülés összehívását. A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a tagoknak több, mint fele jelen van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az alapító jelen lehet a kuratórium ülésein. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a kuratórium jelen lévő tagjai aláírásukkal hitelesítenek. A kuratórium határozatait folyamatos sorszámozással ellátva kell nyilvántartani. A kuratórium ülései közötti időszakban - utólagos beszámolási kötelezettséggel - a kuratórium elnöke és titkára jár el az alapítvány képviseletében. A kuratórium - ügyviteli feladatainak ellátására és vagyoni jellegű döntéseinek végrehajtására - ügyvezető igazgatót bízhat meg, illetve alkalmazottat, megbízottat, vagy vállalkozót foglalkoztathat, aki a kuratórium által meghatározott ügyekben és terjedelemben az alapítvány képviseletére jogosult. Feladatát a kuratórium, illetve a kijelölt kurátor irányításával és felügyelete mellett végzi. A munkáltatói, illetve megbízói jogokat irányukban a kuratórium gyakorolja. Díjazásuk forrása az alapítványi vagyon. A kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi megbízatásként látják el, annak fejében őket külön díjazás nem illeti meg, de költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 16.) Az alapítványi ellenőrző-felügyelő szerve: Az alapítvány működését a három tagú felügyelő bizottság ellenőrzi, melynek tagjai: Dr. Somlai Károly lakcíme: 8200 Veszprém, Budapest u. 19. anyja neve: Wittmann Mária születési helye, ideje: Veszprém, szig. száma: JA

5 Őri Róbert lakcíme: 1213 Budapest, Szilas út 28. anyja neve: Nagy Ilona születési helye, ideje: Celldömölk, szig. száma: EA Pálfiné Gál Erika lakcíme: 1164 Budapest Vidámverseny u 52. anyja neve: Kupás Ilona születési helye, ideje: Budapest, szig. száma: CA 17.) Az alapítványi vagyon és hozadékának felhasználása: A kuratórium az alapítványi vagyont és annak hozadékát az alapítványi célok megvalósításának anyagi támogatására, valamint saját működési kiadásaira fordítja, így különösen: az alapítványi célok megvalósítására és az erre irányuló tevékenységek támogatására ingatlant és ingóságokat vásárolhat, ingatlant létesíthet, bérelhet, felújíthat, fenntartásának és működtetésének költségeit viselheti, azonban vállalkozói tevékenységet csak másodlagosan, legfeljebb vagyona 50 %-ának erejéig folytathat, működésének biztosítására tárgyi eszközöket vásárolhat, szolgáltatásokat vehet igénybe, az alapítványi célokat megvalósító szervezeteket és személyeket eseti és rendszeres támogatásban, kedvezményben, ösztöndíjban, jutalomban részesíthet, illetve anyagilag támogathatja az alapítványi célok megvalósítására irányuló tevékenységüket, rendezvényeken való részvételüket, nemzetközi szakmai rendezvényre való kiutazásukat, fedezheti ezek dologi költségeit (pl. útiköltség, fuvardíj, szállás- és étkezési költségek, tagdíjak, regisztrációs díjak, propaganda-kiadások, bérleti, megbízási és vállalkozói díjak, stb.), az alapítvány céljaival egyező egyéb feladatokat határozhat meg, és dönthet azok támogatásának konkrét módjáról és mértékéről. 18.) Az aláírási és utalványozási jogkör: Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési (utalványozási) jogkört a kuratóriumi elnök és titkár együttes aláírási joggal gyakorolják. Az alapító sem közvetlenül, sem közvetve nem gyakorolhat meghatározó befolyást az alapítvány vagyonának felhasználását illetően az aláírási és utalványozási jogkör gyakorlójára. 19.) Az Alapítvány gazdasági tevékenysége: Az alapítvány az alapítványi vagyon növelése érdekében másodlagosan - vagyonának legfeljebb 50 %-a erejéig - vállalkozási tevékenységet is folytathat, vagyonát befektetheti, továbbá jogi személyiségű gazdasági társaságot alapíthat, jogi személyiségű gazdasági társaságba tagként beléphet, illetve kültagként betéti társaságot alapíthat, betéti társaságba kültagként beléphet. 20.) Az alapítvány megszűnése: Az Alapítvány a törvényben meghatározott esetekben és módon szűnik meg. Az alapítvány megszűnése esetén az alapító által felajánlott induló vagyon - amennyiben az az alapítvány megszűnésekor még megvan - az alapítóra száll vissza, míg a csatlakozás folytán keletkezett vagyont az alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani.

6 6 21.) Csatlakozás és felajánlás elfogadása: A csatlakozni kívánók alapítványi felajánlása lehet: készpénz, vagyoni értékkel bíró bármely forgalomképes dolog, szellemi alkotás, vagyoni értékű jog, know-how, technikai leírás, találmány, újítás, vagy számlával igazolt szolgáltatás. A csatlakozás, illetve a vagyoni hozzájárulás elfogadásáról, illetőleg visszautasításáról való döntés a kuratórium hatáskörébe tartozik. Az erről szóló határozatáról a kuratórium írásban értesíti a felajánlást tevőt. 22.) Az Alapítvány politikamentessége: Az Alapítvány politikai jellegű tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, azokat nem támogat, illetve azoktól támogatást nem kap, azokhoz semmilyen formában sem csatlakozik, továbbá országgyűlési, vagy önkormányzati képviselôjelöltet nem állít, és nem támogat. 23.) Egyéb rendelkezések: A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az alapítványokra vonatkozó egyes jogszabályok rendelkezései az irányadók. Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány az alapító okirat bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. Budapest, november 20. Jelen alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem:. Mécs Mónika, alapító

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 2./ Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Kartács u. 17/b. ALAPÍTÓ OKIRAT A CSODÁK CSODÁJA ALAPÍTVÁNY létrehozásáról, amelyet a II./1. pontban írt alapító az 1959. évi IV. tv. (Polgári Törvénykönyv - a továbbiakban: Ptk.) és az 1997. évi CLVI. tv. (A közhasznú

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44.

ALAPÍTÓ OKIRAT ALAPRENDELKEZÉSEK. Dávidné Németh Margit (an.: Nemes Etelka) HU- 8800 Nagykanizsa, Zemplén Győző u. 5./A. VII../44. ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány)

ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (közhasznú alapítvány) ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (közhasznú alapítvány) Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el. 1. a) Az Alapító neve:...

Részletesebben

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum

SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. Preambulum SZILY KÁLMÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Preambulum Alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. ) 3:378. -a alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztuk

Részletesebben

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A FÉNYSUGÁR ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Mely abból a célból készült, hogy az I. pontban megjelölt természetes személyek, mint alapítók, attól a felismerésétől

Részletesebben

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA KÉT KERÉKKEL AZ IFJÚSÁGÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a 2007. július 9. napján kelt módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva) PREAMBULUM Alulírott Alapítók, attól a felismeréstől vezérelve, hogy a

Részletesebben

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum

LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN. Preambulum LÁRIFÁRI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Preambulum Alulírott Alapító a 2013. évi V. tv. (Ptk.) 3:378. -3:404. -ai, valamint a 2011. évi CXXV. tv alapján az alábbi Alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA:

ALAPÍTÓ OKIRAT 2 AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA 1 AZ ALAPÍTÓ ADATAI 2.1 AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: 2.2 AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2.3 AZ ALAPÍTVÁNY JOGÁLLÁSA: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekről szóló

Részletesebben

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA

A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA A Szóra Késztető Alapítvány - módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt - ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Gazda Yvonne (anyja neve: Kósa Ilona, születési hely és idő: Marosvásárhely 1952.05.12., lakcím: 1115

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések

MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) I. Általános rendelkezések MENTS ÉLETET Közhasznú ALAPÍTVÁNY (1098 Budapest, Lobogó u. 10. III. lph. Fsz. 2.) Módosított és Egységes Szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA Amelyben a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott

Részletesebben

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata

MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata MAZSIHISZ Szeretetkórházért Közhasznú Alapítvány alapító okirata Alapító okirat, melynek alapján Flór Ferenc alapító, a Zsidó Szeretetkórház támogatására jogi személyiséggel rendelkezı közhasznú alapítvány

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekû céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint a Közhasznú szervezetekrõl szóló

Részletesebben

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata

Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással)

ALAPÍTÓ OKIRAT. (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 12. 09.), alapítvány létrehozását

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202.

ALAPÍTÓ OKIRAT. 1.2. Székhelye: 6044. Kecskemét-Hetényegyháza, Belsőnyír 202. ALAPÍTÓ OKIRAT a VACKOR VÁR ALAPÍTVÁNYRÓL, (a továbbiakban: Alapítvány) amelynek alaprendelkezéseit, szervezeti és működési rendjét a jelen okirat 2. pontjában megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi)

(A jelen Alapító Okirat 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) ALAPÍTÓ OKIRAT Változásokkal egységes szerkezetbe foglalt változat Budapest 2011. február 8. (A jelen 2011. február 8.-án elfogadott változásait vastag dőlt szedés jelzi) KUKA Környezetvédelmi és Újrafelhasználó

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA. (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum - 1 - KORSZERŰ KERESKEDELEMÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A 74/E -ai, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint

Részletesebben

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Jobb Veled A Világ Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA Készítette és ellenjegyezte: dr. Horváth Anikó ügyvéd Készült: Budapest, 2012. március 12. 2 Jobb Veled A Világ Alapítvány Alapító Okirata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben)

A Magyar Kézilabda Utánpótlásért. Alapítvány. Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) A Magyar Kézilabda Utánpótlásért Alapítvány Alapító okirata (módosításokkal egységes szerkezetben) 2013. Az alapító okiratot a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalta és ellenjegyezte: 2 A L A P Í

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Alapító Okirat (egységes szerkezetben)

Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Alapító Okirat (egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése (6720 Szeged, Széchenyi tér 11.) és dr. Kóczy Klára (6725 Szeged, Alföldi u. 32. ii/8.) a Polgári Törvénykönyvről

Részletesebben

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA

A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A TEMPUS KÖZALAPÍTVÁNY módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény [az alapításkor

Részletesebben

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY

Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY Együtt a jövőnkért 95 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító okirat megfeleltetése a közhasznú jogálláshoz, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról

Részletesebben