ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1990.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 1990."

Átírás

1 ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (Egységes szerkezetbe foglalva) Verzió: 8. Jóváhagyta: Egyesületi Elnökség november 8-i ülésén 146

2 A Fővárosi Bíróság az "ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY"-t az évi IV., tv. (ptk.) 74.. (4) bekezdése alapján 155. sorszám alatt április 28-án nyilvántartásba vette. ALAPÍTÓ OKIRAT ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY LÉTREHOZÁSÁRÓL A, mint alapító a 2. pontban megjelölt TARTÓS KÖZÉRDEKŰ CÉLRA ezen okirattal alapítványt hoz létre, az alábbiak szerint: 1. Az alapítvány neve: ELEKTROTECHNIKAI ALAPÍTVÁNY 2. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA 2.1. Az elektrotechnika fejlesztésének előmozdítása hazai és nemzetközi viszonylatban, a tudomány (oktatás, kutatás) és a gyakorlati felhasználás közötti együttműködés fokozása, a műszaki-gazdasági haladás elősegítése. 2.2 Tudományos tevékenység, kutatás támogatása, a személyi és dologi kiadásokhoz hozzájárulás. 2.3 Az oktatás, át- és továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés előmozdítása. 2.4 A korszerű műszaki eredmények közvetlen megismerésére tanulmányutak, ösztöndíjak adományozása, támogatása. 2.5 Az elektrotechnika területén dolgozó és tanuló fiatal szakemberek fejlődésének segítése diplomaterv szakdolgozat pályázatok útján. 2.6 A műszaki eredményeket ismertető belföldi és külföldi konferenciákon való részvétel, előadások megtartásának, anyagi támogatása. 2.7 Euroatlanti integráció elősegítése. 2.8 A idős, rászoruló tagjainak támogatása. 2.9 Az elektrotechnika területén kiemelkedő alkotást létrehozók munkásságának ismertetése, kulturális örökség megóvása Azon természetes és jogi személyek számára, akik az előző pontban részletezett tevékenységeket a maguk részéről is elősegíteni és ösztönözni kívánják, lehetőséget nyújtson arra, hogy a vagyoni hozzájárulással, vagy egyéb felajánlással ezen alapítvány működésére vonatkozó szándékukat a szabályok szerint megtehessék. 147

3 2.11 Az alapítvány céljának megfelelően a Ptk a szerint díjkitűzéseket is eszközölhetnek Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Szervezete pártokból független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 3. AZ ALAPITVÁNY KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGEI 3.1 Tudományos tevékenység, kutatás támogatása évi CLVI.tv 26.C.pont 3.2 Oktatás, továbbképzés, szakmai ismeretterjesztés 1997.évi CLVI.tv 26.C.pont 3.3 Kulturális tevékenység 1997.évi CLVI.tv 26.C.pont 4. AZ ALAPITVÁNY JOGÁLLÁSA Közhasznú tevékenységet folytató önálló jogi személyiségű alapítvány. 5. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJÁRA RENDELT VAGYON ÉS FELHASZNÁLÁSI MÓDJA 5.1 Az alapítvány induló vagyona (induló törzsvagyon) Ft, azaz Kettőmillió forint. Az Alapítványhoz csatlakozók által felajánlott pénzbeli hozzájárulások - ha azok célját az adományozó eltérően nem jelöli meg - a törzsvagyont gyarapító összegnek tekintendők. 5.2 Az alapítvány törzsvagyonát és egyéb felajánlásokat, pénzeszközeit az alapító egyéb pénzeszközeitől elkülönítetten tartja nyilván. 5.3 A felajánlott céljuttatások a céljuttatást nyújtó előírásai szerint, de ezen okirat keretei között használandók fel. 5.4 Az alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak alapítványi célokra lehet felhasználni. 5.5 Az évenkénti alapítványi díjazásokra a mindenkori törzstőke éves kamatait, a Kuratórium által meghatározott hányadát lehet felhasználni. 5.6 A díjazásnak (csoportos, egyéni) mindig olyan összegűnek kell lennie, ami a mindenkori értékviszonyok és az alapítványi céloknak megfelelően kellő súlyú, vonzó és ösztönző hatású az alkotó tevékenységre. 5.7 Az Alapítvány vagyona és hozadéka a 2. pontban meghatározott célok elérésére közvetve vagy közvetlenül felhasználható. A gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységre fordítja. 5.8 Az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem végez, vállalkozási tevékenységet nem folytat. 148

4 6. KURATÓRIUM Az alapítványi vagyont a Kuratórium kezeli és gondozza. A Kuratórium ét és 8 tagját az alapító - a Egyesületi Elnöksége - kéri fel és bízza meg 4 éves időtartamra. Ugyanaz a személy több ciklusra is megbízható. 6.1 A Kuratórium jogköre: 6.11 A Kuratórium dönt az alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról, vagy visszautasításáról. Ellátja az alapítványi vagyon kezelésével és gyarapításával összefüggő feladatokat A Kuratórium dönt a beérkezett pályázatokról és a támogatási kérelmekről. A döntéshez kikérheti a szakmai körhöz tartozó szakemberek véleményét is. A pályázat nyilvános, előre meghatározott felhívás tartalmazza a feltételeket, a beküldési határidőt, az elbírálás kritériumait Az alapítvány pénzeszközeit a kijelölt pénzintézetnél megnyitandó csekkszámla betétben köteles tartani. A csekkszámlabetét felett a Kuratórium által az állandó tagokból kijelölt, és a pénzintézethez bejelentett három személy közül két-két személy együttesen jogosult rendelkezni. 6.2 A Kuratórium tagjai: Elnök: Rózsa Sándor * 1022 Budapest, Rókushegyi lépcső 8. Tagjai: Czifrik Imre 8000 Székesfehérvár, Móricz Zs.u.38. Hajdú György 3231 Gyöngyössolymos, Jókai u.150. Dr.Kara Gábor 1013 Budapest, Attila u.25. Dr.Nagyiványi András 1126 Budapest, Szendrő u.52. Schnur Gábor 6300 Kalocsa, Vörösmarty u.88. Dr.Székely Csaba 1118 Budapest, Berekszászi u 71. Dr.Varjú György 1113 Budapest, Kosztolányi tér 5. Vigh Csaba 1153 Budapest, Eötvös u A Kuratórium e képviseli az Alapítványt. Barki Kálmán 1183 Budapest, Szegfű u A Kuratóriumi tagság megszűnik, ha: a.) a megbízási időtartam lejárt, b.) a kurátor lemondása, halála esetén. 6.5 A Kuratórium eljárása és ügyvitele 6.51 A Kuratórium ülései nyilvánosak az írásban hívja össze a tárgysorozat megjelölésével az ülést megelőzően nyolc nappal A Kuratórium évente két alkalommal ülésezik. 149

5 6.53 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melyet 2 tag hitelesít. Szótöbbséges döntés esetén a kisebbségi véleményt is rögzíteni kell. A jegyzőkönyv egy példányát a Kuratórium tartozik megőrizni. A határozatokat a határozatok könyvében kell rögzíteni, amelyből a döntés tartalma, időpontja, hatálya, valamint a támogatók, ellenzők számaránya, személye megállapítható legyen A Kuratórium határozatképes öt tag részvétele esetén. A döntés nyílt szavazással, szótöbbséggel történik, szavazategyenlőség esetén az szavazata dönt. A kuratórium jelenlévő tagjainak többségének kérésére titkos szavazás is elrendelhető A döntésről az érintetteket 8 napon belül írásban értesíteni kell A kuratórium hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúságú jelentés jóváhagyása és elkészítése A Kuratórium a döntéseit és az Alapítvány működési módját, a szolgáltatás igénybe vételének módját és beszámolóit, valamint tevékenységéről és gazdálkodásáról az ELEKTROTECHNIKA az országos folyóiratban és a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Internet hon lapján hozza nyilvánosságra A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályokat a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény 8. és 9. előírásai szerint kell értelmezni és alkalmazni. - A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk.685 b. pont) élettársa a határozat alapján. - Kötelezettség vagy felelősség alól mentesül - Bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. - A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. - A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget más közhasznú szervezetben is betölt A Kuratórium vezető tisztségviselői díjazásban nem részesülnek Az alapítvány működésével kapcsolatosan kezelt iratokba az alapítvány székhelyén előzetes egyeztetés után bárki betekinthet (kivéve a személyiségi jogokat érintő iratokat). *2001.november 8-i MEE Egyesületi Elnökség egyhangúlag megválasztotta a kuratórium ének, Barki Kálmán utódjaként. 150

6 7. AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA Az alapítvány határozatlan időre jön létre. 7.1 Az Alapítvány a Ptk 74/E alapján szűnik meg. 7.2 Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kiegyenlítése után az induló vagyon az alapítóra száll vissza. 7.3 Jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk 74/A-F -ai irányadók. 7.4 Az Alapító okiratot az alapító módosítani jogosult. 8. Az Alapítvány székhelye: 1055 Budapest, V., Kossuth L.tér Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapító okirat érvényességéhez - az alapítvány országos jelentőségére való tekintettel - az Ipari Minisztérium - jóváhagyása szükséges (Ptk bek.). Az alapítvány a jóváhagyás napján lép hatályba. Jóváhagyás napja: november 17. IpM részéről: Dr.Szabó Imre államtitkár/s. k. MEE részéről: Sebestyén János /s. k. Barki Kálmán /s. k. MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET, mint alapító részéről a módosítást jóváhagyom. Budapest, december 18. Dr. Horváth Tibor/s.k. Rózsa Sándor/s.k. MEE EB Az Egyesületi Elnökség április 17-én (Keszthely) hozott 11/1997. sz. határozata alapján a MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET, mint alapító részéről a módosítást hitelesítem. Budapest, augusztus

7 Az Egyesületi Elnökség MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI EGYESÜLET, mint alapító részéről a módosítást jóváhagyta, 32/1998.sz. határozata alapján. Budapest, május 7. A Magyar elektrotechnikai Egyesület Elnöksége a Fővárosi Bíróság 13.Pk /1990/7.sz. végzésében a felsorolt hiányokat pótolta és az így készült okiratot jóváhagyta. Budapest, 1998.július 24. A Elnöksége a Fővárosi Bíróság 13.Pk /1990/9. sz. végzésének megfelelően kiegészítette, egységes szerkezetbe foglalta és az így készült okiratot jóváhagyta. Budapest, február 24. Módosította az Egyesületi Elnökség november 8-i ülésén Dr. Berta István s.k. Orlay Imre s.k. 152

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY. /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 1 HUMÁN ELEKTROTECHNIKA ALAPÍTVÁNY /9.Pk. 61.200/1995/2/ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A tiszteltfővárosi Bíróság 12.Pk.61200/1995/14-I. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően /Egységes szerkezetben az

Részletesebben

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16.

1. Az alapítók: Dr. Aubert Antal 7668 Keszü, Kinizsi P. u. 16. MODERN GEOGRÁFUS ALAPÍTVÁNY EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRATA Jelen okiratban az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont hoznak létre

Részletesebben

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29.

I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 2./ Az alapítvány székhely: 4400 Nyíregyháza Fazekas János tér 23 3/29. A GÖRÖGTŰZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ADATAI (Személyes jogokra, való hivatkozásra, a kuratórium tagjainak személyes adatait nem áll módunkban közölni.) II. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A ROMNET-MÉDIA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg 2003. május 4. A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló többször módosított 1959. évi IV. Törvény

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116

Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 A Segíts!" Önkéntesek a Gyulai Kórház Gyermek Osztályáért Alapítvány Alapító Okirata Adószám: 18221479-1-24 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-50160116 2 Alapító Okirat, amelyben az 1./ alapító a Polgári

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA NAGYKANIZSAI PIARISTA ISKOLÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott Alapító a Ptk. 74/A-F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1991. évi CLVI. törvény alapján az alábbi Alapítvány létrehozását

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBERTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY (módosításokkal egységes szerkezetben) Székhely: 2462 Martonvásár, Budai u. 4. ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból az okból készült, hogy az 1. Pontban megjelölt alapítók

Részletesebben

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum

Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Vilonyai Iskoláért Közhasznú Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetbe foglalva) Preambulum Alulírott Alapító(k) a Ptk. 74/A F. -ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT a módosításokkal egységes szerkezetben A Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, mint alapító az 1989. október 4- én a Magyar Népköztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya

Részletesebben

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1.

2. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE Az Alapítvány székhelye: 1025 Budapest Csalán u. 55. fszt. 1. Alapító Okirat I. sz. Módosítása A jelen Alapító Okiratban megjelölt Alapító - a Fővárosi Bíróság által 4444 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar Kognitív Tudományi Alapítvány alapító okiratát az

Részletesebben

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.)

Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány. Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány Alapító okiratának II. sz. módosító okirata (2009.04.17.) Az alapítók a Petőfi Szülőház Múzeumi és Művészeti Alapítvány 2003. december 07. napján kelt Alapító

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány

ALAPÍTÓ OKIRAT AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI. 1. Az Alapítvány neve: Jelky András Ruhaipari és Művészeti. Jelky Szakközépiskola Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRAT A jelen Alapító Okirat VIII. pontjában megjelölt alapító abból a felismerésből kiindulva, hogy a budapesti Jelky András Ruhaipari és Művészeti Szakközépiskola oktató-nevelő tevékenységének

Részletesebben

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL

DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL 1 DEBRECEN HATÁROK NÉLKÜL KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. (1) és (2) bekezdése, a kulturális

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve -

A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Habsburg-kori Kutatások Közalapítvány Alapító Okirata - módosításokkal egységes szerkezetben - - a változások vastagon, dőlten szedve - A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a jelen

Részletesebben

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések

Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetsége ALAPSZABÁLYA. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. I. Általános rendelkezések Pályázati Projektmenedzserek és Tanácsadók Országos Szövetségének ALAPSZABÁLYA módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva I. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve és székhelye: Az egyesület neve:

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben)

Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Mészáros Károly Erdészeti Felsőoktatási Emlékalapítvány Alapító Okirata (egységes szerkezetben) Az alapítók Prof. Dr. Mészáros Károly emlékére, az erdészeti felsőoktatás, az erdészeti politika és az erdészeti

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN A BAJAI SZÍNHÁZÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Székhely: 6500 Baja, Szent Imre tér 5. ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA Alulírott alapítók a továbbiakban: Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A KÖZALAPÍTVÁNY A BUDAPESTI NÉMET NYELVŰ EGYETEMÉRT módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt ALAPÍTÓ OKIRATA A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.

Részletesebben

Alapító Okirat 2012.

Alapító Okirat 2012. Kékes Kutató-Mentő Alapítvány Alapító Okirat 2012. ALAPÍTÓ OKIRAT Alapító Okirat 2 amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

Alapító Okirat. alapítványt

Alapító Okirat. alapítványt Alapító Okirat Alapító, a Polgári Törvénykönyv 74/A -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján, közhasznú szervezetként működő, nyílt alapítványt hoz létre határozatlan

Részletesebben

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A L A P Í T V Á N Y A L A P Í T Ó O K I R A T A a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Jelen okiratot az 1./ pontban megjelölt abból a célból készítette, hogy az 1959. évi IV. törvény 74/A-74/G.

Részletesebben