C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y"

Átírás

1 C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y 7150 BONYHÁD, SZÉCHENYI TÉR 4. SZ. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A

2 COLONIA Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirata Bonyhád Város Költségvetési Üzeme, mint alapító május 15-én Bonyhád településfejlesztésének és működésének elősegítésére, az alapító dolgozóinak és a munkanélküliek támogatása céljából alapítványt hozott létre. Az alapító okirat módosítására jan. 15-én, okt. 21-én, majd július 6-án került sor. Az alapító évi LXV: tv /1/bek. b/ pontja szerinti jogutódja, Bonyhád Város Önkormányzata a többször módosított alapító okiratot május 29-én módosította. Az alapító jogutódja, Bonyhád Város Önkormányzata az alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét, az alábbiak szerint fogadja el: I. AZ ALAPÍTVÁNYRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1./ Az alapítvány neve: COLONIA Alapítvány 2./ Az alapítvány székhelye: Bonyhád, Széchenyi tér 4. II. ALAPÍTVÁNYI CÉLKITŰZÉSEK 1./ Az alapítvány célja: a/ Bonyhád város és a Völgységi Kistérség / én elfogadott alapító okirat módosítás szövege/ településfejlesztésének és működésének elősegítése, támogatása, különös tekintettel: - a köztisztasági szolgáltatások továbbfejlesztésére, - a közhasznú zöldterületek védelmére, - a lakóépületek állagának megóvására, - a műemlékvédelemre, - az úthálózat állagmegóvására és fejlesztésére, - a közlekedési kultúra továbbfejlesztésére, - a településen folyó oktatási, kulturális, művészeti tevékenység, diák- és tömegsport bővítése és támogatása, - vallási célok támogatása, - közrend és közbiztonság védelmének segítése, - betegségmegelőző és gyógyító tevékenység támogatása, - öregek és hátrányos helyzetűek megsegítése, - menekültek megsegítése, - szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység, - hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése és rehabilitációs foglalkoztatása, valamint fogyatékos személyek nappali ellátása, szociális foglalkoztatása és fejlesztő felkészítése. / én elfogadott alapító okirat módosítás szövege/ b/ Az alapító / illetőleg annak jogutódja/ alkalmazásában álló főállású dolgozóinak, továbbá az alapítótól / vagy jogutódjától/ nyugdíjazott volt dolgozók részére a szociális szolgáltatások és juttatások biztosítása, így különösen: - a rászoruló dolgozók szociális támogatása betegség vagy egyéb okból bekövetkező keresetcsökkenés esetén, 2

3 - a mindenkori létminimumnál kevesebb jövedelemmel rendelkező kedvezményezettek támogatása, - a rászoruló kedvezményezettek segélyezése a kuratórium által megállapított segélykeretből, - a dolgozók üdülési, pihenési lehetőségeinek bővítése, hozzájárulás a költségek viseléséhez, - a dolgozók lakásépítésének, lakásvásárlásának támogatása, - hozzájárulás a dolgozók kulturális és sport szükségleteinek kielégítéséhez, - a kedvezményezettek alkalomszerű természetbeni juttatása, - az alapító /és jogutódja/ alkalmazásában álló főfoglalkozású dolgozóinak munkaviszonyuk nekik fel nem róható okból történő megszűnése esetén foglalkoztatási lehetőség elősegítése, - egyéni és társas vállalkozások támogatása, így különösen: a kedvezményezettek részére új munkahelyek létesítése, a kedvezményezettek vállalkozásaink támogatása társaságok alapításával, - főállású dolgozók átképzésének, továbbképzésének részbeni vagy teljes finanszírozása, a képzések szervezése. c/ Az alapítvány a vállalkozásból származó tiszta nyereségből minden évben 1%-ot átutal a helyi önkormányzat munkanélküli alapjába. d/ Az alapítvány tevékenysége pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, nem fogad el és részükre semmilyen támogatást nem ad. Az alapítvány országgyűlési képviselőjelöltet eddig sem állított és nem támogatott, és ezt a jövőre nézve is kizárja. /Az okt. 20-án elfogadott alapító okirat módosítás szövege/ e/ Az Alapítvány céljának hatékonyabb elérése érdekében a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással kötött szociális ellátási szerződés keretében fogyatékos személyek nappali intézményét működtet, melyet az ellátás normatív állami finanszírozásából, a Völgységi Többcélú Kistérségi Társulással kötött megállapodás alapján jogosult kiegészítő normatívából, pályázati pénzekből és adományokból (1%) kíván fenntartani. / én elfogadott alapító okirat módosítás szövege/ Csatlakozás az alapítványhoz: 2./az alapítványhoz csatlakozhat minden magyar és külföldi jogi személy és magánszemély,- ha az alapítvány céljával egyetért, és az alapító okiratban foglaltakat elfogadja. 3./ a csatlakozási szándékot írásban kell eljuttatni az alapítványhoz. Az elfogadásról a kuratórium dönt. III. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA Az alapítványi vagyon forrásai: 1./ az alapító az alapítvány céljára Ft / azaz Kettőmillió forint / készpénzt ad át alapító vagyonként az alapítvány bejegyzését követő 15 napon belül. 2./ az alapítványi vagyon további forrása az alapítványhoz csatlakozó jogi és magánszemélyeknek az alapítvány céljára rendelt vagyona és befizetései. 3./ az alapítvány vagyona vállalkozási tevékenységből eredő hozadékkal is gyarapítható. Az alapító vagyon felhasználása: 4./ Az alapítvány céljának megvalósítására az alapítványi vagyonnak mind a hozadéka, mind a vagyon állaga felhasználható. 3

4 5./ Az alapítvány vagyonát minden olyan módon fel lehet használni, ami közvetve vagy közvetlenül a célok megvalósítását szolgálja. Az alapítvány működési feltételeihez szükséges kiadások az alapítvány hozadékából fedezheti. A kuratórium elnöke tiszteletdíjban részesülhet. 6./ Az alapítvány vagyona a törzstőke 50%-a alá nem csökkenhet. Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal: 7./ az alapítvány vagyonát kuratórium kezeli és gondozza. 8./ az alapítvány vállalkozási tevékenységéből eredő éves tiszta nyereség felosztásáról, a vállalkozási tevékenység fejlesztéséről, a törzstőkének a nyereségéből történő kiegészítéséről a kuratórium dönt. 9./ Az utalványozás jogát kettő utalványozási joggal felruházott személy együttesen gyakorolja. IV. AZ ALAPÍTVÁNY MŰKÖDÉSE Az alapítvány kuratóriuma 1./ Az alapítvány kuratóriuma elnökből és 6 tagból áll. A kuratórium elnökének és tagjának megbízásával 4 évre szól. A kuratórium elnökét és tagjait az alapítói jogokat gyakorló bízza meg. A kuratórium elnöke: Oláh Annamária 7150 Bonyhád, Gábor Áron u. 6. sz. A kuratórium tagjai: Póthné Dr. Veress Gabriella 7150 Bonyhád, Bacsó B. u. 4. Kozma Anikó 7355 Nagymányok, Petőfi u. 12. Dr. Koch Henrik 7150 Bonyhád, Szabadság u. 7. Dr. Hegedűs Éva 7150 Bonyhád Kossuth u. 11 Bölcsföldi Zoltán 7150 Bonyhád, Fazekas u. 4 Cséplőné Borsos Jolán 7150 Bonyhád, Veress P. u. 47. Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. / án elfogadott alapító okirat módosítás szövege/ A kuratórium jogköre: 6./ A Kuratórium hatáskörébe tartozik különösen az alapítvány céljának megvalósításával összefüggő döntések meghozatala, így: a/ dönt az alapítványhoz csatlakozás elfogadásáról, továbbá a hozzájárulások elfogadásáról, b/ értelmezi a kedvezményezettek körére vonatkozó rendelkezéseket, c/ meghatározza az alapítvány éves költségvetését és gazdasági programját, d/ dönt a kuratórium elnökének tiszteletdíjáról / a án elfogadott alapító okirat módosítás szövege/ e/gondoskodik a belső szervezeti és működési rend kialakításáról és fenntartásáról, f/ vállalkozási menedzsert bízhat meg vagyona befektetésére, g/ kijelöli az utalványozási jog gyakorlására jogosultakat, a képviseleti joggal rendelkezőket, h/ kezdeményezheti az alapító okirat módosítását /a i alapító okirat módosítással megállapított szöveg/ i/ a kuratórium elnöke gyakorolja az alapítvány munkaszervezete tekintetében a munkáltatói jogokat, k/ elfogadja az alapítvány gazdálkodásáról szóló, a számviteli törvénynek megfelelő éves mérleget / a án elfogadott alapító okirat módosítás szövege/ 4

5 A kuratórium működése: 7./ A kuratóriumot az elnök hívja össze szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal. Össze kell hívni a kuratóriumot akkor is, ha a tagok legalább 20%-a kéri. 8./ A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak legalább kétharmada jelen van. 9./ Határozatképtelenség esetén az ülést az eredeti időponttól számított 15 napon belül ismételten össze kell hívni. A megismételt ülésen két tag jelenléte is elégséges a határozatképességhez. 10./ A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szava dönt. A kuratórium meghatározott ügyekben titkos szavazást és minősített többséget is előírhat. 11./ A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az elhangzottak lényegét. A határozatokat szó szerint kell a jegyzőkönyvnek tartalmaznia. Az alapítvány kedvezményezettjei: 12./ az alapítvány kedvezményezettjei közé tartoznak: a/ az alapító / vagy jogutódjának / mindenkori dolgozói, nyugdíjasai b/ a II/1./a pontban felsorolt tevékenységet végző bonyhádi székhelyű intézmények, vállalatok, társaságok, c/ a II. fejezet 1./ a pont utolsó 2 bekezdésében érintett / elsősorban / bonyhádi vagy a városhoz valamilyen formában kötődő lakósok, d/ a vállalkozásból származó nyereség 1 %-a a helyi önkormányzatot illeti meg, amelyet az a fent említett célok bérmelyikére fordíthatja. V. AZ ALAPÍTVÁNYI TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 1./ az alapító / jogutódja / jogutód nélküli megszűnése esetén az alapítvány vagyonának 90%- át az a alapító / jogutód / főállású dolgozói között kell felosztani az alapítónál / jogutódnál / munkaviszonyban töltött idő arányában. 2./ a vagyonfelosztásról azonban csak az a dolgozó részesedhet, aki legalább három éve az a alapító / jogutódja / alkalmazásában állt 3./ a vagyon 10%-át a kuratórium köteles a Bonyhád város foglalkoztatási, munkahely teremtési célokat szolgáló alapítványnak- ennek hiányában a városi önkormányzatnak munkahely teremtési célokra átadni. 4./ az alapítványnak jogszabály által történő megszűnése esetén is az alapító okirat e fejezet 1-3. pontjában meghatározottak szerint kell eljárni. Az alapító jogutódja az alapító okiratnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét elolvasás és értelmezés után, mint akaratával mindenben egyezőt helybenhagyóan aláírja. Bonyhád, május 29. Potápi Árpád polgármester Bonyhád Város Önkormányzata 5

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Lajosmizse Város Önkormányzata, attól a céltól vezérelve, hogy Lajosmizse és szűkebb térségének lakói kedvezőbb életkörülmények között, egészségesen köszönthessék

Részletesebben

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A CSÁNY KÖZGAZDASÁGI SZKI PÁRTOLÓI KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. március 27. A Csány Közgazdasági SZKI Pártolói Közhasznú Alapítvány Alapító Okirata I. Alulírott Alapítók tartós közérdekű

Részletesebben

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat

Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt. Alapító Okirat 1 SZENT LÁSZLÓ SZOLGÁLAT Alapítvány Módosításokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Alapító Okirat Az Alapító - felismerve a szegénység növekedésének társadalmi veszélyeit és a rászorulók támogatásának egyre

Részletesebben

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10.

Alapító okirat. I. Az alapítvány és alapítója. 1.2. Az alapítvány székhelye: 3155 Mátramindszent, Vasút út 10. Alapító okirat Alulírott alapítványtevő /Alapító/ az általa határozatlan időre létesített Alapítványt az alábbiak szerint módosítja és foglalja egységes szerkezetbe: I. Az alapítvány és alapítója 1.1.

Részletesebben

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással

A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A Stromfeld Aurél Általános Iskola a Diákokért 50 éve Alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az 1. számú módosítással A módosítás dőlt betűkkel szerepel. amely abból a célból készült, hogy az

Részletesebben

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány

Fegyvernek Lakosságának Egészséges és Biztonságos Életéért Alapítvány A L A P Í T Ó O K I R A T A 2.) pontban meghatározott alapító Fegyvernek város polgárai életkörülményei, s a város társadalmi körülményei javítása, a polgárok településünkhöz kötődésének erősítése céljából

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT MARTONYI FEJLŐDÉSÉÉRT ALAPÍTVÁNY Az Alapító Okirat kelte: 2009. december 21. Egységes szerkezetbe foglalás időpontja: 2010. március 12. 1 ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT amely abból a célból készült,

Részletesebben

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat

NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY. Alapító okirat NESZMÉLY KÖZSÉGÉRT KÖZALAPÍTVÁNY /közhasznú alapítvány/ Alapító okirat ALAPÍTÓ OKIRAT Amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító az 1959. évi IV. törvény (Polgári Törvénykönyv,

Részletesebben

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések

A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA. I. Általános rendelkezések A Munkácsy-trilógiáért Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése, valamint Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, mint alapítók úgy határoznak, hogy a

Részletesebben

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II.

A célbavett elképzelések megvalósítása érdekében az alapítók a következő tartalmú alapítványt hozzák létre. II. A Baranya Megyei Bíróság Pk.60.281/1995/2.számú végzésében nyilvántartásba vette a Gyermekfalut Szervező Alapítványt" nyilvántartási száma: 878A megváltozott helyzetnek és a célok továbbgondolása és bővítése

Részletesebben

A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege

A HORGONY Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány. alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege 1 A HORGONY" Pszichiátriai Betegekért Közhasznú Alapítvány alapító okiratának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege Az alapító okirat abból a célból készült, hogy az1./ pontban megjelölt

Részletesebben

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye

Alapító Okirat. 1 Az Alapítvány neve, székhelye A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben -

ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - ALAPÍTÓ OKIRAT - változásokkal egységes szerkezetben - A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-74/F -ai, valamint

Részletesebben

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA

Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA Hajrá Peti! Alapítvány a Baleseti Oxigénhiányos Gyerekek Gyógyulásáért ALAPÍTÓ OKIRATA ALAPÍTÓ OKIRAT Alulírott Takács Attila (4220 Hajdúböszörmény, Városkert u. 21.) a baleset során oxigénhiányos állapot

Részletesebben

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata

A Kárpát-medence Jövőjéért. Alapítvány. Alapító Okirata A Kárpát-medence Jövőjéért Alapítvány Alapító Okirata Készítette: Dr. Kelecsényi Beáta Ügyvédi Iroda 1136 Budapest, Hollán E. u. 28. fszt. 2. Tel./Fax: 349-3743, 0630-243-8855 Email: kelecsenyi.beata@chello.hu

Részletesebben

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata

AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY. Szervezeti és Működési Szabályzata AZ ADDETUR (ADJ HOZZÁ!) ALAPÍTVÁNY Szervezeti és Működési Szabályzata 1. Az Alapítvány adatai 1.1. Az Alapítvány székhelye és telephelyei: 1022 Budapest, Marczibányi tér 3. 3245 Recsk, Hunyadi utca 104.

Részletesebben

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA

Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA Közalapítvány Szentpéterúr Község Jövőjéért ALAPITÓ OKIRATA (Az 1997. január 23.-án, 2006. január 19.-én, 2006. február 6.-án, 2006. február 15.-én, 2006. április 19.-én, 2006. május 31.- én elfogadott

Részletesebben

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett

Ezen Közalapítvány a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróságnál nyilvántartásba vett "Jászdózsa Községért" Közalapítvány Adószáma: 18833939-1-16 Egységes szerkezet Jászdózsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi I. törvénnyel módosított 1959. évi IV. törvény 74/A -a

Részletesebben

~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1

~ljjf ~'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 r: /: -.:~-...,.. - l ~ító okirat i... 2D04 03. i::. \. 1-- --( ~ljjf ~"'\n alapító okirat L pontjában megjelöltalapítóa Mag~~'i~i~[sas~gjil~~:_;,1 _...-.._._-...,_... _..- Törvénykönyvéről szóló 1959.

Részletesebben

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA EGYÜTT VAN KIÚT ALAPÍTVÁNY A L A P Í T Ó O K I R A T EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA 1 A jelen Alapító Okirat I. pontjában megnevezett Alapító a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvérõl szóló 1959. évi

Részletesebben

-1- A SZARVASÉRT ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet)

-1- A SZARVASÉRT ALAPÍTVÁNY. ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) -1- A SZARVASÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezet) 1./ Az alapító neve, címe, induló vagyon: Szarvas Város Barátainak Köre Szarvas Alkotmány u. 7/2.¹ /nyt. Békés Megyei Bíróság 45. sz. képv:

Részletesebben

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben)

KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA (a módosításokkal egységes szerkezetben) Kapuvár Lakosainak Egészségért Közalapítvány jogi személyiséggel rendelkező, közfeladatok biztosítása céljából határozatlan időre

Részletesebben

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA

Életcél Fiataloknak. Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 1 Az Életcél Fiataloknak Alapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA 2 Alapító okirat Az Alapítvány alapítói az Alapítvány alapító okiratát az alábbiak szerint fogadták el: I. Általános rendelkezések 1./ Az Alapítvány

Részletesebben

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT

EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT EMBER A KÓRHÁZBAN KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRAT Az alapító, Molnár Zsolt, a Polgári Törvénykönyv 74/A-F. -ait (továbbiakban: Ptk.), valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. rendelkezéseit

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége: ALAPÍTÓ OKIRAT mely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) 74/A-F. -a, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január

ALAPÍTÓ OKIRAT. (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben, legutolsó módosítás dőlt, vastagított betűkkel szedve) 2014. január Tőrincsi Csaba a mai napon közérdekű alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:

Részletesebben

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) ALAPÍTVÁNYI ALAPÍTÓ OKIRAT (A 2011.augusztus 22.-i módosításokkal egységes szerkezetben) A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél megjelölésével önálló vagyont

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A NAPRA-forgó Közalapítvány ALAPÍTÓ OKIRATA I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1. Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény

Részletesebben

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján;

- a kis- és közepes méretű vállalkozások létrejöttének és működésének segítése; - új munkalehetőségek teremtése vállalkozások szervezése útján; 1 ALAPÍTÓ OKIRAT Heves megye, Eger megyei jogú, Hatvan városok önkormányzatai, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány jelen alapító okirattal úgy határoztak, hogy alapítványt hoznak létre, mely segíti

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 2-án

Részletesebben