Az átutazó olasz avant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az átutazó olasz avant"

Átírás

1 ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy évenkint világdzsembrit ren dezne!: más és más rszág bn: zévben emzetközi se r; é szird Mgyrrszá gt jelölte ki z 19. évi serkész tlálkzó színhe lyéül és mgyrkt kérte meg nnk megrendezésére. A legtóbb Lndnbn meg trttt Jzsembri tán, hgy mst Mgyrrszág lett világ serkészeinek tlálkzó helye pedig gzdg és htlmsbb nemzetek ver senyeztek érte, ez nnk ldtitó be, hgy Mgyr rszág serkészifji szép számml és példás mgtr tássl szerepeltek z évi nglii dzsembrin. A mgyr serkészet erősen felkészült megtisz telő megbíztás végrehjtá sár s jggá! állithtjk, hgy gödöllői serkésztláikzó minden eddigren dezett dzsembrit felülmúl htlms méreteivel. Az ö t világrész minden népe el küldte hzzánk képviselőit ez lklmr s Gödöllőn két hétig egy ngy sátr tábrbn él világ minden emberfjtájánk ifjúságit, z ázsii, z friki és szi getvilág fii müveit eró pi és meriki nem/etek serkészfiivl. Minden ren dű és rngú, különböző) nyelvű, más és ms nemzetiségü, sör krbn és mű veltségben is messze eltérő ifjk tábrznk nálnk gödöllői dzsembrin, kiket szehztt, egybefrrszttt egy mgsbb eszme: serkészgndlt. A ngy körültekintéssel, 19. g s z t s 5. m S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KADÓHVATAL: 10 P. Félévre Kmárm, Telefn 6 1. l i ő ő e í é s e k ári díjszbás szerint. Kézirtkt nem dnk vissz. lelkes ddássá! végzett elökészitö mnk tán mst ztán kigylldtk G ö d ö l lőn világserkeszek tábr tüzei. S e tüzek lklmsk rr, hgy z egész világ érdeklődését es külföldiek közvéleményéi ráirányítsk trinni igzságtlnságkflytán skt szenvedett h zánk srsár. A serkeszifjk világtlálkzás leglkl msbb pihnt, hgy min den néppé! és nemzettel megismertessük elárvlt r szágnkt s megnyerjük z idejött serkeszeket és lát gtókt mgyrság igz ságs ügyének. Az egész világ szeme rjtnk függ e két hét ltt, szerte földkerekségen vár jk, lesik híreket, melyeket mst Mgyrrszágból kül denek széjjel. d kell tehát törekedni, hgy e hirek ránk nézve kellemesek legyenek. Tisztelettel és szeretettel m rdjn meg z emlék ngy tlálkzás tán és z emberi megbékűlés jbb jövőt fr máló ereje meghzhss Mgyrrszág feltámdását GYULA K m á r m, g m á n d i - t 24. gszts. Agszts hrmdik K mármnk örökké emlékezetes i. in epe! zen npn flyt le gynis ben z ási er dőnél z véres ütközet, mely nek s r á n K m á r m hős v é d ő jének, Klpk Györgynek vitéz li mvedei teljesen tönkreverték HZ sztrák s á s z á r n k he lyesebben mndv, bési kmrillánk K m á r m várát s t r m l ó sptit. ly r á n y ú vlt ez g y ő zelem, hgy ktni szkértők véleménye szerint Klpk győz tes spti, mitán sászári hdk n g y r é s z e s e g í t s é g ü k r e jött mszk sptkkl együtt T i s z á n túl hrlt G ö r g e y h d s e r e g é v e l, ellenállás nél- kál elfgllhtták vln kár Beset is. Ás k ö z s é g b e n m is élő legend szerint ezen st srán h v é d e i n k f g s á g á b került z iíj s á s z á r is, kit znbn z öt eltgó mgyr h s z á r f ő h d ngy zzl z i n d k l á s s l b stlt szbdn és vezettetett ki hárm ási emberrel me nekülő sztrák sptk tán lvdi rétnél vert dni hídhz, hgy ők nem z irj sászár, hnem mgyr s z b d s á g t eltipró bési kmrül ellen hr lnk. Hgy mi igz e b b ő l le g e n d á b ó l, zt nem tdjk. Az znbn tény, hgy műit szzd kilenvenes eveinek k ö z e p é n egy Fehér József nevü ási gzd Feren Józsefhez i n tézett felségflymdványábn zzl inegklsl kért nygi t á m g t á s t, hgy ő egyike vlt nnk fiúnk, kik st tán őfelségét egy mgyr hszár tiszt p r n s á r z ási erdőből lvdi rétnél vert hidhz k lzlták. Az gszts - i k i fényes mgyr győzelem emlékét őrzi régebbi ktni térképen is Uhlnenfriedhf*-nk m gyrl l á n s k t e m e t ő j é é n e k nevezett ngyherkálypszti te mető, hl z ütközetben mjd nem z tlsó emberig elvérzett egyik sztrák l á n s e z r e d h lttit, ezek között z ezred nek igen sk sztrák mágnás sládból s z á r m z ó tisztjét te mették el. Az ütközet s r á n hősi h lált hlt mgyr h n v é d e k em iekének m e g ö r ö k í t é s é r e K m á rm vármegye közönsége z ási h n v é d e m l é k s z b r t állíttt fel, melyet n e m r é g i b e n s z ő n y i rdlm tljdns, özv. gróf Gyürky Viktrné regi helyeröi z j B d p e s t b é s i müt Dn-felöli ldlár helyeztette át zzl vlóbn nemes él ll, hgy külföldi tsk figyel mét is felhívj mgyr sz b d s á g h ő s ö k emlékére s figyel m é b e jánlj h ő s Zrínyi mn d á s t : e b á n t s d mgyrt!" Alig néhány évvel ezelőtt hősök s z b r á n á l rendezett ü n n e p ségen Kmárm egész lksság részt vett és áldztt hősök emlékének. M znbn, rettenetes nygi és erkölsi gndk k ö zepette, már sk lélekben i d é z hetjük fel hősök emlékezetét s hisszük, hgy nem iesz k m á rmi ember, ki e srkt l vsv egy rövid imát el ne m n dn z ási erdőben nygvó hősök lelki üdvéért, kik leg d r á g á b b emberi kinset, ifjú életüket, áldzták mgyr h zájkért. Legyen áldtt e m l é k e z e t ü k! AAgyr ifjúság! Hzzád is vln néhány szvnk! H mjd újr felhngzik T l p r mgyr" k ö v e s s é tek T i is z ási hősök példáját s h kell, T i is áldzztk ele teteket mgyr Hzért, mert egy snk r s z á g r n s b n ver gődni nem méltó Árpád fiihz 1 Az áttzó lsz vnt grdistákt ngy lel kesedéssel fgdták kmármi pálydvrn A külföldi serkészek kmá rmi áttzás. Szmbtn délben 1 ór 8 perkr fttt be Győr feiől kmrmi személypálydvrr egy különvnt, mely tizenkét zöldre festett, virágkil díszített lsz vgnból álltt, mely sze relvény hzt z lsz testvérnemzet egy igen lelkes ifjúsági sprtját. 527 fekete inges b lillát és v n t g r d i s t á t, A feldí szített p á l y d v r n k n rek kenő hőség dár igen ngy számú, lelkes közönség vett részt z ünnepélyes f g d t t á s n. Alpy G á s p á r k r m á n y f ő t n á s s plgármesterrel*, Körmendy G é z lezredessel és dr. Rátky Bél r e n d ő r k p i t á n n y l z eien meg jelentek fgdttásn p l gári és ktni htóságk, t á r sdlmi egyesületek reprezen tánsi, levente, tűzltó és vsts önsegélyző egyesület, Szent mre Dlkör tgji zárt srkbn. A gyilkló h ő s é g b e n h ő sies kitrtássl várkzó k ö z ö n ségünk ngy lelkesedéssel fgdt külön vntt, mely végre is befttt s melynek b l k i n á l kívánsi, b r n á r s ü l t fejek je-

2 lentek meg s hngs felkiáltássl : ejj, ejj, ll! viv Ungheri! tt dták át üdvözlésüket. Az lsz ifjkt Alpy Gáspár krmányfőtnss plgármester köszöntötte mgyrl, mely htáss beszédet Gerl Félix tlmáslt lendületesen elődtt frdításbn lsz nyelven. A testvéri szeretet kifejezésre jtttó üdvözlő szvkt prnsnk köszönte meg. Tiz perig állt vnt kmármi állmásn, mely idő ltt várs áldztkészségéből üditő itlkt sztttk ki z lsz vendégeknek. A mgyr szeretet, lelkesedés kisérte z lsz ifjk tjt mgyrrszági trtózkdásk ltt, mert hálás szívvel dóznk nemzetnek, mely mgyr igzság ügyét felkrlt. A gödöllői világtábrb indlt serkeszek spit szállító vntk legtöbbje kmrmi pálydvrn rbgtt keresztül s nem egy sptnk vlt nálnk tiz per, fel ór várkzási ideje. Meiegen üdvözölték vársnkt felvidéki serkészek, kik 250 fővel siettek mgyr tábrhelyre, kik közt igen sk tlsóldli kedves imerőst láthttnk. Kmármn t tztk dzsembrire ngl, frni, iett és hind stb. serkés^ spti is, nélkül, hgy vlki is fgdt vln őket hivtlsn. Győrben állndó fgdóbizttság működött pálydvrn, sjns Kmármbn senki sem gndskdtt serkészek fgdttásáról. gészsége sk Dnlmási kénes strnd vizétől áll helyre. Heti fthireink. Küiön vntk vitték Kmármn keresztül különböző nemzeik serkészsptit. Angl, frni, lsz, hindii, lett, finn, svéd, lengyel serkészek kívánsi szemekkel tekintettek szét kmármi trinni htárállmásn s szeretettel fgdtk z öszmte meleg üdvözléseket. Kitűnő ftóriprterünk z érkező serkérzekiői készített remekebbnél remekebb felvételeket. Heti fthirnygnk következő : 1. Blillák ünnepélyes fgdttás. vák Bél felv. 2. Pihenő kmármi állmásn. vák Bél felv.. Hindk, skótk, feketék és kmrmi fehérek. vák Bél íejv. 4. Reggeliznek z tzó serkészek. 5. így épül nemzetközi kpslt. Lnts Pál felv. 6. Lelkes közönség fgdt serkészeket. vák Bél felv. 7. Pillntfelvétel bdpesti álltkertről. Róny Feren felv. 8. A gyrmti pinesr. Élő Jáns felv. 9. Vdászzsákmány. Szűr stván felv. 10. A siófki hidrplánjkikötő. X. Y. felv. Törvénytervezet hirdetések közzétételéről. A kereskedelemügyi minisztérimbn törvénytervezet készült, mely hirdetések.ek vársk és községek területén vló közzétételét szbályzz. A vrsk és községek hirdetésidij szedés jgát törvénytervezet tvábbr is biztsítj és áltlábn z eddigi gykrlttól nem mtt különösebb eltérést. Szó sins renpeletben vlmi j hirdetési dóról, vgy efféléről, mit egyes híresztelések emlegetnek. Kimndj, hgy hirdetési ipr gykrlásár, menyib:-n zt nem község vgy várs gykrlj, sk z kpht engedélyt, ki z iprengedély elnyerésének megállpíttt áltláns föltételein felül zt is igzlj, hgy községgel vgy várssl hirdetések közzétételére nézve szerződést kütött. A törvénytervezet kimndj, hgy z állmi és önkrmányzti htóságk rendeleteiket és hirdetéseiket mgltljdnbn lévő bármely ingtln külső és belső részein ellenszlgáittás nélkül közzétehetik. Ügyszintén z rszággyűlési, törvényhtósági és községi válsztáskkl kpsltsn pártk ellenszlgálttás nélkül közzétehetik hirdetéseiket mgántljdnbn lévő bármely ingtln külső részein. H vlmely ingtln tljdns z ilyen hirdetések éljár leglább egy négyzetméter területű helyet dndó htállyl kijelöl, esetleg ilyen ngyságú táblái elhelyez, htósági és válsztsi hirdetéseket sk itt szbd közzétenni. ntézkedik törvénytervezet ziránt is, hgy várs területen közzéteendő hirdetések táj szépségét, egyes épületek történeti vgy művészi értekét ne rntsák. A rendelet-tervezet végül büntető rendelkezéseket trtlmz. A miniszter törvényjvsltt már z öszi üléss/.k.i Ház <.lé terjeszti s igy végre remélhetjük, hgy miniszteri jóváhgyást hárm év ót vré vársi hirdetési szbály rendé ie. tűn k v ég re Jg rö re fg emel k edni»<k!-^vi» r, : < sp«f&^zz^&rzjs, t2hhbb& kleveles hőzépisjiliírjárnő jtánysán válllj középisklás mgántnlók egész évi kttását, vizsgár előkeszitéset, nyári szünetben pedig pótvizsgeiökészitést. im kidóbn. Ugyebár önnek sins kidbni vló pénze? Akkr sját érdeke, hgy tt vásárljn, hl leglsóbb. Keresse fel Wldhser Feren fiiszerkereskedését Kmárm, Gyár-t 17. A serkésztábr megtekintésére tóbsz kirándlást tervezünk Gödöllőre. Látgssk meg világdzsembrit. Gödöllőn már készen áll strvárs, hl világ minden tájáról egybesereglett hrminezer serkész tábrztt le. A fővársból meriki méretű frglm bnylódik le Gödöllő felé vsútn, villmsn, tóbszkn és más közlekedési eszközökön. pnkint százezer ember látgt el világtábr megtekintésére. A vilgtbrt gszts hó 2-án Bden Pwel, világ főserkésze Hrthy Miklós krmányzóvl tízezrek tmbló lelkesedése közepett nyittt meg s zót eleven nyüzsgő élet flyik tt szeretet, testvériség, bldg együttműköd-s jegyében. nnen indlnk ki sptk vidékre, z rszág gzdg szépségeinek megtekintésére, serkész vármegyénkbe, Tttóvársr és sztergmb is ellátgt. Mindkét helyen ngy lelkesedéssel készülnek fgdttáskr. A ngyszbású tábrzást, melyet tlán egy emberöltőn át sem lesz lklmnk látni, szeretnénk lvsóközönségünknek is bemttni zért elhtárztk, hgy tóbsz kirándlást rendezünk Gödöllőre. Megfelelő szánni jelentkezés eseten egy mdern, minden kényelemmel felszerelt 0 személyes tóbszt állítnk lvsóközönségünk rendelkezésére, mely tóbsz gszts hó 9-én szerdán reggel 7 órkr fg indlni Pi-térről Bdpestre. Mjd Bdpestről d.. 2 órkr kiviszi kirándló sprtt Gödöllőre s nnn este 8 órkr indl vissz Kmármb. Részvételi dij: 10 pengő dsembri belépő jegy külön megváltndó, mit szerkesztőségünk kedvezményes árn kivn biztsítni sprtnk. Jelentkezni lehet kidóhivtlnkbn hétfő délig. A dsembri látgtásár A\áv. 50 százléks kedvezményes tzást biztsit vnlin. A kedvezményes tzásr jgsító igzlvány 1*60 P. árbn beszerezhető Kmrmbn: Kmrmmegyei Hitelbnknál és Tern kereskedelmi irdábn. Bdpestről Gödöllőre külön vntk indlnk tiz perenkint, Menettérti jegy ár 1.40 pengő. A tábri belépőjegyek r hétköznp 1 pengő 50 tillér, vsárnp, megnyitás, vlmint tábrzás npján 250 pengő. Trtós gépndlálás grntált elsőrendű mnk, mérsékelt árk. K ARS AY PÁL női- és férfi fdrászüzletében Kmárm, Hrthy Miklós-út 1. (Pie-tér.) Szénrkdás közben leesett pdlásról és hláls sérülést szenvedett egy szőnyi gzdálkdó. Vsárnp déltán hláls szerenséueség történt Szöny községben, Herbszt Mártn sző- \ nyi (újtelepi) lks 40 eves gdikdó, ki pósánál lktt s nnk gzdságábn is dlgzgttt, júlis h 0-án, vsárnp déltán 2 ór tájbn szénbehörtíás körül fgllts* kódlt. A szénát pdlásr hányt 10 és eközben ngy melegben megszédült s lyn szerensétlenül súsztt meg, hgy földre zhnt. A két méter történt leesés mgsságból tán Herbszt eszméletét vesztette, miért is hzzátrtzói rvsi segítséghez flymdtk. Dr. Lehzky Attil szőnyi rvs znnl áplás lá vette s megállpíttt hgy súlys hátgerintörést szenvedett. Hétfőn sffőr vezetésével mentőink Keszegh slvs beteget beszállítót.k gy. ri közkórházb, hi hzzátrtzók szmrún vettek tdmásl, hgy súlys betegen segíteni nem lehet. Hz vittek leht hgy tlsó gnds áplásbn óráit övei kreben tölthesse. A sk fájdlmt tűrő Herbszt Mártn óri ekkr már megvltk számlálv s még héttői npn hldklók szentségét felvéve visszdt lelkét Teremtőjének. Temetése gszts hó 2-án, kedden déltán vlt ngy részvét mellett. Uri, nöi divt-árk, ktni ikkek leglsóbb beszerzési frrás HAJAL SZKÁR.

3 19. gszts 5. A névmgyrsitási eljárás megkönnyítése. A b e l ü g y m i n i s z t e r z el múlt héten rendeletet dtt ki zknk z k d á l y k n k k i k ü s z ö b ö l é s e é r d e k é b e n, melyek n é v m g y r s í t á s népszerűsí tésének útjábn állnk, t v á b b á l é n y e g e s e n l e e g y s z e r ű s í t e t t e z eddigi eljáráskt n é v m g y rsítás terén és hivtlk es m g á n s k kellő tájekztt isr t j szbályk ö s s z e f g l l á s á t és közzétételéi h t á r z t el. A miniszteri rendelet é r t e l mébefi s l á d i nevénél: m e g v á l tzttását kérheti z mgyr á l l m p l g á r, kinek sládi neve l. nem mgyr h n g z á s ú, 2. mgyr h n g z á s ú gyn, de jóizlésl sen»'» és g n y l á s r lklms, t v á b b á. lyn név, melyet ngyn sk s l á d visel ( p l d. gy, K v á s, T ó t ). Férjes, elváíl é s ö z v e g y s s z n y férje tán viselt nevének megváltzttásl nem kérheti, leánykri sládi nevének m e g v á l t z ttási is rendszerint sk elvált sszny é s sk bbn z esetben kérheti, h férje nevének viselésére n n jgslt. A kei vény személyesen vgy pstn b e l ü g y m i n i s z t é r i mb kell b nyújtni, de közs z l g á l t b n állók hivtli {els ő b b s é g ü k tján is flterjeszt hetik. A kérvény bélyegille téke 2 P, k ö z l k l m z t t k n á l 1 p e n g ő, mit nnyiszr kell f i zetni, h á n y n g y k r ú slád tgról vn s z ó. A bélyeggel el nem láttt mellékletekre 0 fillé res k m á n y b é l y e g e t kell rgsz tni. Szegénységi biznyítvány lpján kérvény és mellékletei b é l y e g m e n t e s e k. A kérvényhez mellékelni kell születési ny könyvi kivntt, házssági ny könyvi kivntt. H n é v v á l tőzttó külföldön, vgy elstlt területen született, vgy gyer meke tt szftlbtett, itteni illetősé gét igzlni kell. H f l y m d ó kiskrú, s/ülője vgy gyámj beleegyezését igzló biznyít ványt is stlni kell. A kér v é n y b e n meg kell jelölni zt nevet, melyet f l y m d ó j s l á d i n e v é ü l válszttt, zn bn jánlts, hgy t ö b b eset leg h á r m nevet jelöljön meg. lvi k b ó l nem e n g e d é l y e z miniszter i d e g e n h n g z á s ne veket, mgyrtlnl képzett s ládi neveket, kettős s l á d i ne veket, t ö r t é n e l m i neveket, ismer tebb nemesi s l á d n e v e k e t régies í r á s m ó d d l (th, gh, eö, ss) írtt vgy y-nl v é g z ő d ő neveket; végül lyn s l á d i nevet, me lyet m á r i s ngyn sk slád visel. Az k ö z l k l m z t t, ki leglább középiskli képzett séghez kötött állást tölt be, h 15 évi k ö z s z l g l t é s hr téren szerzett krds kitüntetése vgy vitézségi é r m e vgy s á v s sebesülési é r m e vn, idegen h n g z á s ú s l á d i nevének régies Í r á s m ó d d l irtt vgy y-nl vég ződő névre l e e n d ő megváltz t á s á t is k é r h e t i. Kettősen, r é gies í r á s m ó d d l ( p l d. thy, ssy) irtt nevet znbn ilyen fly m d ó sem kpht. A védett nevek é s sk szr felvett nevek j e g y z é k é t b e ü l g y m i n i s z t e r i m füzet lk j á b n kidt és ezekről z é r d e k l ő d ő k n e k díjtlnl kell fel világsítást dni. Seperjen sját Dnlmási strndn pi henni, üdülni é s g y ó g y l n i lehei lvünkkel ellenkezik jságplémiáb b s á t k z n i tí, hl nem t á r g y i l g s s á g, hnem h n g l t k e l t é s játszik d ö n t ő s z e repet. Jelen srinkt sem zért djk közre, meit K m á r m sztergm v á r m e g y e i Hirlp tti lppl k r n á n k vitt kezdeni (zt elintézte vele szemben többek közt z sztergm és Vidéke. hetilp két legtóbbi szm), jelen esetben á l l á s p n t n k t kívánjk leszögezni lpnkt ért tám dássl szemben, melyet fen tebb emiitett hetilp legtóbbi s z á m á b n dr. Kn Árpád K m á r m v á r s jóváhgytt 19. évi költségvetése" ini ltt ritk merészséggel tett meg. A szeplő. A női nnk és n y á r n redszerint m e r é s z e b b ivii d e k l tázsnk legrettenetesebb ellen s é g e b ő r egyenlőtlen festék e l s z t á s : s z e p l ő. gen sk sszny és lány, ki b ő r é n e k ü d e h m v s s á g á r t l á n kel leténél is t ö b b e t d, vlósággl e l l e n s é g n e k trtj tvszi np sütést, mely szeplöit kímélet lenül n p v i l á g r hzz s ezzel t ö n k r e teszi minden idők n ő jének legngybb m b í i ó j á t : hibátln megjelennést. H mr mst szeplővel kzmetiki s z e m p n t k b ó l kívá nnk fgllkzni, minden ellen kező beállítássl szemben és skk vigsztlásár el kell á r l n n k : szeplöje sknem m i n denkinek vn. T e h á t szeplője vn z irigyelt s z é p rú b r á t n ő n e k is, ki pedig shsem mlsztj el r á n k m k l á t l n h m v s s á g á v l disekedni, sőt szeplője vn m e g s d á l t primdnnánk is, ki igéző félbrnár sült teintjének l á t s z ó lg eleven e l l e n t m n d á s k é n t v i d á m n mtgtj b ő r é t nyári petettek r i v l d f é n y é b e n. s m é teljük : z emberek 99 százlék s z e p l ő s... skhgy... A b ő r felszíne ltt e g y e n l ő t l e n ü l el szltt festék m e n n y i s é g lehet t ö b b vgy kevesebb. A b ő r nr mális szine k i h n g s ú l y z h t j s z e p l ő k megjelenését vgy ellen kezőleg, elrejtheti őket. K ü l ö n b ö z ő jól megválszttt, fényvédő p ú d e r e k k e l tmpítni lehet szeplők s z i n e z ő d é s é t é s ellen kezőleg különböző, ngyhngú reklám p ú d e r e k és s z e p l ő k r é m e k h s z n á l t á v l esetleg elősegít hetjük s z e p l ő k feltűnő s ö t é t b r n á s szineződését. S végül ; de nem t l s ó s r b n : kzme tiki tn v é g l e g e s e n és g y ö k e resen, s z ó b e t ű s z e r i n t i értel m é b e n kipsztíthtjk s z e p l ő ket, mely esetben jelentős b rátnő szerénytelen disekvései enyhén szólv elvesztik ktlitáskt. A szeplők m e g e l ő z é s e te rén ez egyetlen helyes m ó d b ő r m e g ó v á s nem kívánts fény h t á s á t ó l. rre szlgálnk különböző krémek és púderek, melyeknek ö s s z e t é t e l ü k b e n zn bn lklmzkdni kell b ő r egyéni t l j d n s á g i h z. Minden b ő r r e egyfrmán jó htássl levő fényvédő krém és p ú d e r tehát nins, ilyesmivel kísérletezni fe lesleges is. sk b ő r tlj d n s á g i t l e g l á b b leírásból is m e r ő kzmetiks készíthet ve szélytelen é s élnk is meg felelő fényvédő krémet és p ú d e r t. A szeplők végleges és g y ö keres kiirtásár pedig szem ben r é g e b b i és sk időleges e r e d m é n y t biztsító h á m l s z t á s sl (vigyázt! h á m l s z t á s nem vló krzslók k e z é b e! ) egyedül z elektrms eljárás meg felelő. Trnger Jenő dipl. kzmetiks. prtáj előtt. smerjük t. ikkíró rej tett s z á n d é k á t, mely ngy h n g ú, drv t ó n s ú i k k é n e k m e g í r á s á r kényszeritette. M i e téren (de m á s téren sem) nem követjük őt ellenben figyelmeztetjük sjtó jgi k ö v e t k e z m é n y e k r e, mert visszesést törvény s z i g r ú n bünteti. Gyermekes erőlködést lá tnk fejedelmi t ö b b e s b e n irt közlemény fejtegetésében. Az e g y l d l ú s á g megállpítás tán npirendre kell térnünk felette. Lpnkkl é s p l g á r m e s terrel szembeni drvhng k i r h n á s t példátln m e r é s z s é g nek minősítenénk, h nem is m e r n é n k z ellenfélt, hnnn t á m d á s gy v á r s első p l gárát, mint b e n n ü n k e t ért. sk s d á l k z n i tdnk, hgy ;:z közéletben szerepelni vágyó fér fiú, ki m g á t jgk es igz s á g k védelmezőjének s z e i e t n é feltüntetni, hnnn veszi i t r ságt. hgy b e n n ü n i et sz.'ibd kritik jgánk gyki r l á s b g á tlni merészeljen, vgy pl gármesterünket ki \) d g vrs első virilisei közé trt zik, független, szbd p l gári jgink g y k r i s á b n befyláslni igyekezzék. - lfelejti, hgy mg jgár is sk k kr követelhet elismerést, h e l s ő s r b n ő dj meg ör v é n y b e n biztsíttt jgk elis m e r é s é t. Seperjen sk sját prtáj előtt! Mitán terrisztiks fel lépés b e n n ü n k e t nem ijeszt meg, hngltkeltés mi időkben nem hz eredményt, mint lvsótábrnkhz nem tllózó nk észrevételét, kikérését és vissztsításit elintézés végett áttettük községgé visszfejlesztő teljhtlmú d i r e k t ó r i m sóhivtláhz. A K m á r m m e g y e i Hír lp p l g á r k é! Fizessen t e h á t e l ő mindenki lpnkr. r/z 4 /Z/7//Z 2+f 7G-s J* Gyilksság z éj szk sendjében. L p z á r t k r kptnk egy rövid telefn jelentést Kisbérről, hgy szerdán éjjel, sütörtök v i r r d ó r brzlms gyilksság t ö r t é n t Kisbér k ö z s é g b e n. Agszts hó -ár virrdó éjjelen éjfél tán fél 1 ó r k r Vid József kisbéri rőföskeres kedő s e g é d frmmer pisztllyl gynlőtte Zpletl Gyl 7 éves i p é s z m e s t e r kisbéri lkst. A s e n d ő r s é g vizsgál tt s z ö r n y ű gyilkssági ü g y ben s ü t ö r t ö k ö n kr reggeli ó r á k b n megindíttt. s ü t ö r t ö kön szállt ki győri törvényszék vizsgálóbiráj is helyszíni szemle megejtésére és hll felbnlttásár. A gyilksság k ö r ü l m é n y e i ről lpzárt mitt jövő s z á mnkbn fiznk b e s z á m l n i. Déü gyümöls, semege, fűszerár l e g l s ó b b Krmer frrás Sándr K m á r m, g m á n d i - t 24. Kénes s t r n d f ü r d ő Dnlmás.i sk vn. FLMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós Telefn 8. Agszts 12-én, szmbtn ö és 815 óri kezdettel Agszts 1-án v s á r n p 4, 6 és 815 óri kezdettel 4 Kisérlelek vnl zglms klndr drám. Mgyr é s Fx hngs világhirdó! Agszts 15-én gy b l d g sszny npján i 4, ó és 815 óri kezdettel 4 Értesítés. Tisztelettel érte sítem z igen tisztelt vevőimet, hgy sikerült m. kir. állmi rnénesbirtk kisbéri i g z g t ó s á g á tól sjt, vj termékekre z egyed- ársdúst elnyerni é s igy m ó d m bn vn z igen tisztelt vevőimet legjbb m i n ő s é g ű árvl k i szlgálni. Spielmnn mre füszerkereskedö, Kmárm.? Z e n é s és énekes vig perett. Helyárk: Páhlyülés 110, Fenntrttt hely 90, Zsöllye 80, Zrtzek 50, T m lásszék 4 fülé?. gyszerre öt d rb jegy váltás esetén z ötödik jegy kettő személyre érvényes.

4 4. ldl. M W M Kmárm-negyei Hirlp ^ 5 Í Í Í ; HÍRK. Szárzság öntözés. A nyári np mr régen felsóklt legtlsó seppjei is legtóbbi esőnek. Azót átmentünk már egy hőhllámn, mjd szélvihrk zónájáb kerültünk. A szél pedig felkvrj prtengert, mely táinkt vstgn brítj. Mr sk ez vlt hátr nyrlás teljes kiélvezeséhez jó kmármiknk! Prüszkölhet prtól eleget, keféiheti prlepte rháit, h sk ket lépést is merészkedik z tán tenni, tár nyitó blkk kinyitásáról e helyen nem is beszelhetünk. Pedig hát vársbn lknk, mégpedig szbd királyi" ; vn öntöző ksink is, nymit, htását gyn tvnlinkn nem ngyn látjk ; igz, hgy mit is várhtnk tőle hszdik százdbn? hisz egy szerény hrdósk spán! (Leglább z járn vársbn rendszeresen!) A vársi jelleget nesk név mtss, hnem mtssák egészségügyi intézményeink is, mert z öntözés nem lxs és kényelem, hnem minedeneki lőtt egészség! Kinevezés. Kettős vármegyénk főispánj, dr. Linger Sándr kinevezte dr. Lór stván közigzgtási gykrnkt tb. szlgbi róv, kmármi főbírói hivtlbn működő dr. Thly Dezsőt díjs közigzgtási gykrnkká és dr. Resz Józsefet közigzgtási gykrnkká. Váltzásk közigzgtási járásk vezetésében. Trykó Bél nyglmb vnlásávl vármegye törvényhtóság tti járás vezetésével áthelyezéssel Revizky stván főszlgbíróvl töltötte be. Revizky stván főszlgbíró hivtlát gszts elsején vette t. A gesztesi járás vezetését távzó főszlgbiró helyett főispáni rendelkezéssel dr. Mihályi Géz t. b. föszlgbiró vette át, ki megürült főszlgbírói lis végleges betöltéséig vezetni fgj gesztesi járás főszlgbírói hivtlát. A hivtlt z lispáni megbízásból megjelent dr. Vizváry Viktr ljegyző és Béldy Gyl számvevőségi főszámtnáss közreműködésével gszts 1-én vette át. 12 es bjtársi összejövetel. Vlt báziezredünk frnt hssink, bjtársink vsárnp, flyó hó 6-án Gyár ti Kertész-félt vendéglőbe lesz legközelebbi Összejövetele, A bjtársk és minden hnthrs szives megjelenését kén z intézőség. Kedvezményes kirándló jeggyel tzht Dnlmásr. Filléres vnt sztergmb. A gybldgsszny npi rs/.gs ünnepségek lklmából Győrből filléres vntfg indlni sztergmb, h redezőbizttság gszts hó 5-ig 500 tst td biztsítni. Az tzás költsége d és vissz 2 50 pengő. Felkérjük lvsóközönségünket, hgy ki filléres gyrssl sztergmb kivn tzni, z sürgősen jelentkezzék kidóhivtlnkbn, Hker ppirkereskedésében és feltételesen fizesse le menettérti jegy árát. A szép és lélekemelő kirándlás kpsán megtekinthető lesz z esztergmi bzilik, Szent- stván király szüietesének emlékere épült Bkás-kápln, primási plt híres képtárrl, z óriási erteket képviselő kinsestár és egyéb ms nevezetességek sztergm vrsából. Hlálzás. Részvéttel vet tük Lng Slmn 54 éves Bkny Szt. László-i kereskedő műit hó 28-án történt hlálát. A gyászbbrlt özvegye ket kis gyermeke és 90 éves édesnyj, vársnkból pedig Wldhser Feren tekintélyes kereskedő neje testvérbátyját, Spielmnn mréné pedig sógrát gyászlják z elhnytbn. Temetése műit hó 0-án Szt.-Lászlón ngy részvét mellett ment végbe. A rkntk műkedvelői elődás. ivós, szép hzfis elődásbn lesz része vársnk szinpártló közönségének. A vi lághábrt hősiesen végi:', küzdött rkkntjink trtják elődáskt f. hó 12, 1 és 15 én este fél 9 óri kezdettel z iprtestületi színházteremben. Színre kerül TábritkQ. színmű felvnásbn. rt: Zilhy Ljs. A drb sikerét szereplők fényes tdás biztsitj, melyet Kiss Ljs rendez és mg is drb egyik legnehezebb szerepét játsz. ddig rkkntjink nem rendeztek semmi ilyen elődást, ez z első, mikr snksgkt, fájdlmikt és gndjikt egyegy estére feledve kiállnk z elsők közé színpdn, mint tették zt hrtereken. Teszik ezt m zért, hgy z elődásk jövedelméből nehéz visznyk közepette segíteni tdjnk rászrló bjtársikn, hdiözvegyeken és ezek gyermekein. Jegyek már elővételben kphtók Hker Dezsőt ppír kereskedésében. Fentrttl hely 1.20,. hely 1 pengő,. hely 8(), állóhely 50 fillér. Felülfizetéseket nemes élr köszönettel fgd rendezőség. Tdjk, hgy vársnk közönsége támgtni fgj rkkntjinkt e nemes törekvésük élkitűzésében. Kstló. F. hó 6-án trtj túlsó kmármi Prtestáns Jótékny őegylet hgymánys kóstlóját este 6 óri kezdettel Dlegyesület nádr-ti helyiségében. Belépődíj 0 K. Annié férjhez megy. Gert Rthberg minden regényében mdern mi élet lüktet s z Annié férjhezmegy" sem kivétel. Könnyes vidámság silln néh trgiks frdltkbn, melyek mindvégig lekötik z lvsót. Megjelent Milliók Könyve legújbb s/ám, ár 20 fillér, kphtó mindenütt. Anykönyvi kivnt z elmúlt júlis hóról. Születések: Abele Péter rk., Dvrzsák dit rk., Szbó Mgdln bptist, Bndr Mri Terézi rk., Trsán Mári Mgdln rk., Mieg ln ág. h. ev., Szklzi Antl rk., Szbds László rk., gy Ann rk., Smi Gyl rk., Szbó Jáns reí., Tóth Jenő rk. Házsságkötések: Dr. Dm Kárly és Mlez Mrgit Mári rén rk., Rnyi József rk. es Mtys rzsébet ref., dr. Szász Sándr és Pp lnk ref., Kvás András g. h. ev. es Szigeti Mrgit ref. Hlálzásk: Dnából kifgtt ismeretlen férfi hll, Sándr Ljs rk. 48 éves, émeth Antlné sz. Krdi Jlinn rk. 47 éves. Hegedűest. F. hó 12-én fél 9 órkr rs kávéház kerhelyiségében trtj Gltty Dezső hegedüestjt, melyet zngrán kiser Lrisin Miklós zngrművész. Jegyek r 1 P., elővételben kphtó Hker ppirkereskedésébeii. Szent stván hetében fővársb tzók figyelmébe. A Székesfővársi épművelési Bizttság ügykörébe bekpslt Szent stván heti gzdg prgrmmt bból élból, hgy vidékről feltzó közönségnek megkönnyítse z ránylg rövid idő teljes és leggzdságsbb kihsználását. Különösen ngy súlyt helyez Bizttság Bdpest történelmi és műemlékeinek elsőrngú szkvezetőkkel vló megismertetésére, vlmint legnemesebb szórkzásk élvezetére. A sprtsn érkezőket Székesfővársi épművelési Bizttság fgdj, ingyenes vezetőt és elszálláslást d, vlmint gndskdik rról, hgy körmenetben megfelelő helyet kpjnk. Különösen gndskdni kivn lyn sprtkról, melyek ünnepi népviseletben jelennek meg. A jelentkezők z ingyenes népszerű mgyr hngversenyeken is résztvehetnek es többfele kedvezményben részesülnek, h részvételüket legkésőbb gszts hó 10-ig Székesfővársi épművelési Bizttsághz Bdpest V. Szép-t 5. bejelentik. Bővebb felvilágsítássl szivesen szlgál Vármegyei épművelési Titkári hivtl Tóvárs. Kérje mindenütt Kmárnimegyei Hírlpt. Kidó lkás. 2 ti szb grsn lkásnk kiválón lklms várs belterületén znnl bérbevehető. im kidóhivtlbn. Hlálzás. Túlsóiéi közgzdságánk köztiszteletben álló tekintélyes tgját érte súlys veszteség Blg Dávid földbirtks elhnytávl. A megbldglt mint mészársmester kezdte egykri pályftását és szrglmávl, frdthttln mnkásságávl szép vgynt szerezvén előbb mrhkereskedő, mjd pedig földbirtks lett. Mint nemes gndlkzású, jószivü ember plgártársink bizlmt hmr megnyerte, kmármi izr. nel. hitközség válsztmányi, Kmrmi lső Hitelintézet pedig igzgtósági tgjává válszttt. Életének 69. évében súlys betegségére Bdpesten keresett gyógylást, hl nehéz szenvedés tán júlis hó 0-án reggel 4 órkr elhnyt. Kihűlt hmvt Kmármb szállíttták és g. hó l-én déltán 4 órkr temették el ngy részvét mellett. Bérbedó. Szálldi szbák tisztántrts. A belügyminisztérim szállók, vendégfgdók, krsink és kávéházk felülvizsgálásáról szóló rendeletében törvényhtóságk tisztviselőit rr is felhívt, hgy ezen helyiségeket tisztíttssák meg férgektől. Gál Mózes z Én Uj ságm szerkesztője 70 éves. Ünnepi számt d gyerekeknek z H U Újságm szerkesztősége e hetén, mely biznysn ngyn fg tetszeni gyermekeknek. Persze nem mrdt ki zért belőle sem Ali bs meg ks i, sem többi szktt és várvvrt lvsnivló, lőfizetési dij negyedévre 2 pengő. gy tűz emesósán. emesósán Klmár Kárly séples ltt álló gbnkzl héttőn déltán kigylldt. A tűz lyn rhmsn terjedt z egyik kzlról^! másikr, hgy ngy községben lángnyelvek mr hzkt is veszélyeztették. A tűzhöz kivnlt kmármi (túlsó ldl) tűzltóság is, kik két mtrfeskendövel kezdted z ltáshz. A tüzet sk éjfél körül sikerült lklizálni. A tűzkár óriási, nnk egyrésze biztsítás tján megtérül. Tlált tárgyk. Mlt hó 26-án 1 drb pénztárát ngybb összegű pénzzel, gszts hó l-én 1 drb. pénztrát própénzzel, Hrthy Miklós tn egy zsákbn 4 kg. lisztet tláltk. g/lt tljdns rendőrkpitányságn hivtls órk ltt átveheti. A válók. A Világvársi regények srztánk legújbb könyve Tmás stván érdekfeszítő regénye, melyben kitűnő iró éles meglátássl Pris életéről mtt be egy szines kis képet. A Klsternebrgi Knnk Rend tljdnát képező és Dnlmás községben fekvő kénhidrgénes és szénsvs fürdő 90 évre bérbedó. skis lyn bnkk, vállltk vgy pénzsprtk jöhetnek figyelembe, melyek fürdőfejlesztésére kmly prgrmmt dnk és leglább egy millió pengőt invesztálnk. Érdeklődni lehet Klsternebrgi Knnk Rend gzdsági vezetőségénél Dnlmás. Kmrm m.

5 19. _ gszts Felismert hll. Szmb tn délben G y ő r ö t t z t á s z g y krlótér ltti strndn egy i s meretlen férfi hlláját h ú z t á k k i Dnából. A nymzás meg állpíttt, hgy Dn hlttj Szly Dániel nszályi f ö l d m ű v e l zns, ki G y ő r b e ment el m n k á t keresni. A m. kir. pst j b é l y e g k i d v á n y i. A pst J m l t b n j, művészi k i v i telű légipst bélyegsrztt sáttt k i. A srzt é r t é k e i nek legngybb része Jstie tr Hngry-t, illetve t e s t v é r ei Gistizi per rungheri repülőgépet á b r á z l j. A b é l y e melyek mgyr kir. pst etében először mttják tervező m ű v é s z nevét is, legb mély n y m á s ú eljárássl ültek. Ugynilyen s z é p, m ü és szintén m é l y n y m á s s l iliittl emlekbélyegsrztt tt ki pst közelgő g ö döllői v i l g s e r k é s z t b r z á s l klmából júlis 10-én, mely gszts 0 - á i g mrd frg lmbn. A 10 filléres ljzöld, ló filléres l i l v ö r ö s, 20 filléres v i l á g s r m i n, 2 filléres kkergá es 40 filléres égszínkék :i e g y s z e r ű, h t á s s rjzú helyegeket hármshlmból k i e m e l k e d ő kettöskereszt előtt l e n d ü l e t e s ívben elszökelő m n dbeli sdszrvs disziti, ltt ez felirt: Jmbree 19. Mgyrrszág. Uj l e v e l e z ő l p k kerül nek f r g l m b. A pst ve z é r i g z g t ó s á g közli, hgy leg k ö z e l e b b j levelezőlpk kerül nek frglmb. A levelezőlpk bélyegképe : llé tegllk 21.5xb miliméíer n g y s á g b n. Rjz kettős vnlkerettel h t á rlt, s ö t é t e l ) b árnyltú h á t t é r b e n M g y r r s z á g ímerét ábrázlj szent krn ivl, előtte kőszir ten kiterjesztett szrnykkl álló, krmi közt krdt trtó ss lát h t ó. A b é l y e g k é p lsó ré.szén.. M g y r r s z á g " szó, efelett blr / ertek jelzés láthtó. A 10 f i l l é r e s egyszerfl és vlszs levelezölpk világssárg p p í r n SötétZőkh 20 iüleres zártlevelevőlpk hm v s s z ü r k e p p í r n, rös n y m á s s l állíttttk elő. A 10 filléres e g y s z e r ű levelezölp eldási r 11 fillér, viszsé é s 20 filléres zárt levelezőlp 2 25 fillér. Gyenge m é z t e r m é s r e vn k i l á t á s. Az r s z á g különböző heiyeiröl beérkezeti jelentések szerint rssz időjárás követ k e z t é b e n z k á v i r g z á s nem sikerült,, ú g y h g y méhészek úgyszólván k á m é z nélkül m rdtk. A m á r i s hó végen bei időjárás megkdályzt m é h s l á d k fejlődését is é s ngitette z á l l m á n y t. A rssz rs f l y m á n tehát z idén erős hiány lesz k á m é z b e n. égyszáznylvnöt má s d s z t á l y ú pst ltiszti á l l á s v á r b e t ö l t é s r e. A pst veg p á l y á z t t fg hirdetni 485. s z t á l y ú ltiszti á l lsr. Az 191. évi. t ö r v é n y ikk é r t e l m é b e n z i g z l v á n y sknk z állásk fele részére, vgyis 229 á l l á s r e l s ő b s é g i i gényük vn. H igzlvnysk nem pályáznk kellő számbn, kkr gy erre mint 229 á l l á s -! Kmármme r, vlmint f e n n m r d ó többi á l l á s r, e g y e n l ő feltételek mel lett hdirkkntknk, vitézek nek é s frnthrsknk vn elsőbbségi igénye. A részletes pályázti feltételek Bdpesti Közlöny é s pst hivtls l p j á b n fgnk megjelenni. A r t i s t á k z esztergmi ngybldgsszny npi ü n n e p s é g e k e n. Szent stván ps tli királynk s z ü l ő h e l y é n, sz tergmbn várs közönsége kröltve helyi M Ü V e l n ö k ségével z évenkint szkáss e m l é k ü n n e p s é g e k e t z idén is gszts 15-en, gybldg sszny npján rendezi meg. Az ü n n e p s é g e k e t igen ngy r á nyr tervezik. A fővársból é s környéki vrsk és közsé g e k b ő l h á r m hjó é s két külön vnt fgj Szent stván szülő v r s á b vinni z r á n d k l ó k t és z ü n n e p s é g e k e n résztvevő k ö z ö n s é g e t. A Szent stván npi ünnepélyhez k p s l ó d n k k ü l ö m b ö z ő sprt versenyek : f lym b j n k s á g, UT sztergmmeg^ei Válgttt ftbllmérkőzes, népünnepély, virgkrzó, r t ó k -, l v s b n d é r i m k z e n é s felvnlás, kerékpárver seny, tűzijáték é s m á s m t t v á nyk, melyek iránt m á r óriási z é r d e k l ő d é s. A n g y s z b á s ú ü n n e p s é g e k r e vló tekintettel ez útn is felhívj r e n d e z ő s é g zkt z rtistákt, m t t v á n y skt, b ű v é s z e k e t, jóskt, ir ksz, hjó-, körhint, lövölde tljdnskt, k i r k d ó stb. v á s á r s k t, hgy mennyiben z ünnepségeken megjelenni ó h j t n k, levélbeli k é r e l m ü k e t MV R e n d e z ő Bizttság sz tergm (Un-. 7.) imre g. 10-ig terjesszék elő, mert kü lönben elhelyezésük nem lesz biztsíthtó. A vgynváltság-bz ár. Mint hivtls lp legtóbbi szám közit, pénzügy mini szter mezőgzdsági ingtlnk vgynváltság fejében fizetendő bz rát gszts hónpr szóló érvénnyel méter mázsánként 12 p e n g ő b e n állpíttt meg, 5. ldl. K é k - D n est. A Szent mre D l k ö r minden v á r k z á s n felül nivós é s hnglts m ű s rs estet rendez gszts h ó " - á n szmbtn este 9 óri kez dettel. A m ű s r s z á m k fény pntj Strsz J á n s ö r ö k b e s ű z e n e m ü v é n e k, K é k - D n ke ringőjének e l ő d á s, melyet z Árpádházi Bldg Mrgit egyh. Vegyeskr é s k m á r m i Szent mre Dlkör férfikránk e g y ü t tese é s kmármi Z e n e b r á tk T á r s s á g mst szervezett zenekr fgnk elődni. Az es télyen fg fellépni B. Szrmy Mári é n e k m ű v é s z n ő is, Kmá rm ritk tehetségű dls p sirtáj. A m ű s r tán t á n lesz, melyre z rnyifjságnk k é szül lázs izglmml. B e l é p ő díj nem lesz, m ü s r m e g v á l t á s kötelező. A f ü r d é s á l d z t. em múlht el egy hét sem, hgy ne k p n á n k h í r t : megint á l d z t t követelt Dn. Az elmúlt héten eszmély községből kiptnk egy szmrú értesitést. Merkl Gizell 21 éves neszmélyi lks hjdn szmbtn d é l b e n téglgyár mellett fürdött, mikr egy sebes r hirtelen elkpt é s elsdrt. T á r s n ő i rémülve tehetetlenül n é z ték szerensétlen leány ver g ő d é s é t, mitán úszni nem t d tk, s e g í t s é g é r e nem mehettek. Merkl Gizell végre is elmerült h l l á m k között s mire h lszk hálóvl kimentették víz ből szerensétlen leányt m á r kiszenvedett, ö z v. nyj z np T t á n vlt s mire hzérkezett, tthn leányánk kiteritett hl testét lelte. T e m e t é s e ngy rész vét mellett ment végbe. Terméseredmények tekintetében k ü l ö n ö s e n gesztesi j á r á s vezet, hl búzából 10 m é t e r m á z s á n felül rttk ktsztrális hldnkint. P m p á s vlt t e r m é s m á s k l á s z s t e r m é n y e k b e n is, mert pld. : rzsból kilen é s fél, á r pából tíz, z b b ó l nyl-kilen m é t e r m á z s á t is rttk ktszt rális h l d n k é n t. A kkri é s t k r m á n y skt szenvedett ngy hőségtől, znbn v á l tztt i d ő j á r á s r tekintettel itt is jvlás v á r h t ó szám. 19. végreh. Árverési zen árverés kitűzésének lp ját képező végrehjtás 19. évi júlis hó 1-én közdenjöttel lett fgntsítv. Allirtt kir. bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszem, hgy kmá rmi kir. jbiróságnk Pk. 254J19. sz. végzése flytán dr. Plgár Győző ügyvéd áltl képviselt ewirth Jhim végrehjttó részére egy végrehjtást szenvedett ellen 18 P. 41 f. töke követelés é s költségek erejéig elren delt kielégítési végrehjtás flytán vég rehjtást szenvedőtől lefgllt é s 4200 pengőre besült ingóságkr kmá rmi kir. járásbíróság fenti számú vég zésével z árverés elrendeltetvén, n nk krábbi vgy felülfgllttók követelése erejéig is, mennyiben zk törvényes zálgjgt nyertek vln, ki elégítési jgk m is fennáll é s ellenük hlsztó htályú igénykereset flymt bn nins, végrehjtást s z e n v e d ő k l kásán Ásn leendő megtrtásár h táridőül k ü l ö m b ö z ö, s z í n e k b e n ngyválsztékbn lsón beszerezhetők : H A K R D Z S Ő ppirkereskedésében, Kmrm. A növények, gyümöls fák h t h t ó s b b v é d e l m e é r d e k é b e n. A növényvédelem, Kü l ö n ö s e n pedig gyümölsf v é delem r s z á g s megszervezése kpsán töidmivelésügyi m i niszter z rszágt 42 n ö v é n y védelmi körzetre szttt be. Minden körzet Önálló vezetőt kp, kik k t ó b e r 1-én kezdik el működésükét. A körzetek fel dt z összes növényvédelmi intézkedések végrehjtásánk nyilvántrtás, szrgmázs, j vsltk megtétele é s h z z á frdló é r d e k l ő d ő k n e k t n á s l, felvilágsítássl stb. vló ellátás. l i t é l t e k z ö s s z e t ö r t s r m p ó é r t. Mgánkirt hmisí tásért b ö r t ö n b ü n t e t é s ltt álló Bihri stván bdpesti t ó k e r e s k e d ő t szegedi sillg börtönből hztk győri bün tetőtörvényszék elé, hgy felel jen szőnyi h t á r b n levő v;tsti.srmpó összetörésért, melynek tójávl neki ment s ez t ó kribl mitt vntnk is meg kellett állni. A vádltt be ismerte.'i s r m p ó m e g r n g á l á s á n s p á n zzl védekezett, hgy rssz vlt fékje s s í ks tn nem tdtt kellő ii ben megállni. A bíróság egy heíi fgházr ítélte közveszélyes r n g á l á s vétségéért. Fldi K á l m á n, népszerű k m i k s - s z i n é s z írt Világvá rsi Regények e heti s z á m á t. g y éjszk t ö r t é n e t e " imen melyben m e g r á z ó színekkel írj le mrfim rettenetes h t á s á t. Kphtó mindenütt. Ú j s z e r ű p á l y á z t t hirde tett Mgyr L á n y k ieányifjság s z m á r. A mellékletet művészi k é z i m n k á k mellett bájs, fitl lánys rhminták gzdgítják.lőfizetési dij negyed évre 4 p e n g ő, Pp ir szlvéták kphtók : HAKR DZSŐ könyv- és ppirkereskedésében. É v e k ó t nem vlt ilyen b ő s é g e s t e r m é s ü n k. A vármegyei g z d s á g i felügyelőséghez b e é r kezett jelentésekből megállpít htó, hgy z egyesitett v á r m e g y e földje r s z á g s visznyltbn is rekrd t e r m é s t hztt z idén. hirdetmény. 19. évi g. h ó 2-án d. e. 9 óráját tűzöm ki, mikr biróilg le fgllt gzdsági szerek, álltk, tengeri s egyéb ingóságk legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén besárn ll is, de leglább bes értek 2 -ánk megtelelő összegért el fgnk dtni. Fel hivtnk mindzk, kik z el árverezendő ingóságk vételárából végrehjttó követelését megelőző kielégittetéshez jgt trtnk, hgy menynyiben résziikre fgllás krábbn eszközöltetett vln és ez végrehj tási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbb ségi bejelentéseiket z árverés megkez déséig nálm Írásbn vgy pedig szóvl bejelenteni el ne mlsszák. A törvényes htáridő hirdet ménynek e bíróság tábláján történt ki függesztését követő nptól számítttik. Kelt Kmárm, 19. évi júlis hó 20-án. Brsitzky László kir. bír. végrehjtó Révy Lexikn eljes grnitúr ( 2 0 kötet) rend kívül lsó árbn eldó. im 1 kidóbn. F ö v á i r s s npilp, Pesti Hirlp 9 Levélppírk, Div.t.pk Hegedührk, Képeslpk, kphtók Hker D e z s ő p p i r k e r e s k e d é s é b e n, Kmárm.

6 6. ldl. Kmármmegyei Hírlp. 19. gsz ti s 5. Km ár mm egy ei Hitelbnk R. T. niárm-ujvárs. Alptőke és trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, gmándi-űt 6. szám. A bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre és flyószámlákr. Értékppírk vétele és eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti és külföldi tőzsdéken. Kii- és belföldi sekkek és kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn sz. Mgyr-Frni Biztsító Részvénytársság Kmármmegyei Vezérügynöksége. ÍKmx&.2& ^PSSS^rs* 0 & «ikr&z t y gyigmánd község elöljáróságától. Árverési hirdetmény. gyigmánd község htárábn (Kmárm vm.), z 188. évi XX. t.. lpján mintegy 420 kt. hldn gykrlhtó vdászti jg, község képviselőtestületének 17. kgy. 19. sz. htárztábn megállpíttt feltételek mellett, 19. febrár hó 1-től kezdődő 10 (tiz) évre, gyigmánd község tnástermében 19. évi gszts hó 16-án délelőtt 10 órkr nyilváns árverésen hsznbérbe fg dtni. Az árverési feltételek jegyzői irdábn gyigmánd, 19. jlis hő 29-én. megtekinthetők. MÁTHÉ s.k (P. H.) V1Z BÁLT s.k. h. főjegyző. biró. GYŐZŐDJK MG! A legújbb, lemshtó, ppír ftószőnyegről, mely trtós és lsó árbn, többféle mintávl kphtó : H ^rkpr Fi P 7 Q n kön y v és ppirkereskedőnél d L K L^tZbU Kmárm, gmdáni-út. szbd kézből ldó Kmármbn Gyár-t 19. sz. ltti ház, melyben vn egy szbás lkás mellékhelyiségekkel, tvábbá Térffy Gyl-t 70. sz. ltti ház, melyben vn 2 egyszbás lkás mellékhelyiségekkel. Bővebb felvilágsítást d dr. Bknyi Adlf ügyvéd Kmárm, KnMiklós- 17. sz. Hirdetések felvétetnek Dr. Alpy Gyl Kmárm vármegye ny. fölevéltárs áltl irt lábbi müveit ársításr megszereztük: Kmárm megye levéltáránk középkri kleveii 1.50 Jóki emlékkönyv (entenárimi kidás) 2. Mgyr disőség 2.50 Kphtó és pstán megrendelhető : tánvéttel HA K R DZSŐ könyvkereskedésében Kmárm, mándi-út 24. szám. n Ì F négyszögöles 1* SQfl bekerített telken 2 1 síin 11! i i, r, i s r s ;, ; i! ; / LLUU Bővebbet helyszínen özv. Grethnénél eszmély. ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmárm, lgmándi-t 24, e fii "e JZ - A <U r ^e D. "5 / - *U -t <U 05 ti -» «/5 * - M / / / '7 'Ti / M ifì h- - if) D ' i n ; r rj li k S -JSBA J BSD i-'s-xi-'m-la r» 00 Ö 1 rf l - fti W x M r^l 0 <P t^- -t r- ^ L r- 1) D X ir. R -r T s 0 t- «J ifi 90 M ^ D r»0. -t fi r ifi Q 01 ir. m -f»0.n lf -T TTP 9 tf) r 01 S *r -t- 1.0 <t -r r r M h* r 2 5 i T, - fi -rf * X X X 0 00 ^5 D TJ kfi Q» ^i l D D i- '- - i 5 in»0 -i ^ il t S S g t ^J.S 9 D D m i X - # i i M - 2 ' " x»» U V ^ 0 0 r- 9" s S * 2 -«-M w»w ' r" r ; T ««2 S e»0 1 tf. i ; t 1 r, S Prág - _ ÍJ fel? ' 22 g 2 ñ : = 00 l 6 p Q Ó D D ifi h r 8 M m «t i s x 00 i 2 T»0 0 «D? e r: n ÍM S 1 J- D -. rj r TP 8 g 00 X D D t-»0 SS S Al ) X X X 00 í 9 01 e»n 10D r- 1^ SS t í SS! m ri 1.0 rj i i? K S S 22 5Ñ 55 r r Z r ^j * ' ; Ű 5S 00 T S P ri r P ÍM *M rvi J «4 ^ - s Bd x n - g 5 g 5 /, -<U. e * U se J y) y y) y) ' Állmásk! Gyv. «0 ò_ 11 Állmásk ; 0 - jí í S l - i ir, 0 D TV. - ~ 00 2 Ñ r r r r -0 X r. ifi /; x T g r "? J P 1". -r i M ir 0 it r x 0 r*. T. r^j r r r 0.r r i i ^ ir X X -f LT t fi -1 1 ií* it "Tt* SU n tz t» * 2-5 S j y^ V.f*T? "J *1 ri ~ r r r r ri ri fi X 5 rj T D ri : x r. r t M DD X 0 J^. '. t"" --f -«r i ir. - ~ = -r rj ri. '. ~ S Ñ 0 J T /. r: 22 g Q S g s -0 e rsj k S "* '7 ' rjj - 0, ^ 1!. "Z.' < 1 / r. Ty Z S - : se r* -D ró M ir i r fi Q r h D i x / -SS 0* it 0 vi 1 * *S S l f i J r i * X 0. r 22 - i 1 ri L < r. Sz\ T, í S t^- ö m 115 -T r- L L t ~ f D - r -f ifi r- M r. r LT rr^ 00 Ì *? 5 i 0 ir l l r 5 =Ñ 2 S Q S -r r L (fi i- i. ró. t : " S 92 *2 «i'~. S. L l X X D X ^ f -r r r 11* 21 Q ifi ifi D x X - X S - D - - tf j- ifì 0 0 : rrj g 0 52 **- ~ ^. t/ L i, i l si ; y Mt. pótló w li* Mt. pótló Mt. pótló H? S í 5S X * M h - Ñ r ir 0 0 t -t i ' D D D h- - Jk x - X rf i D 0 0 r r»fi D x fì 5 s D ^ l t^- X x 0 D, j X S S l i i-- ir ir x i i r. l l lt Felelős kidó: Hker -5 tri 22 t "e Dezső k

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

9. Tetszőleges nyomvonalú pneumatikus szállítóvezeték méretezése

9. Tetszőleges nyomvonalú pneumatikus szállítóvezeték méretezése 4 9. Tetszőlees nymnlú neumtikus szállítóezeték méretezése Jelen fejezetben bemuttjuk neumtikus szállítóezetékben előfruló szerkezeti elemekben mzó szilár ny és leeő keerékre ntkzó leyenleteket (kntinuitás,

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a IV. é v f l y m 26. szám Ár 20 fillér Kmárm, 1932. június 25. ^ ^ f* K ELŐFIZETÉSI Égisz 10 P. évpe Feltvre f P. SZERKESZTŐSÉG R : edévre Egy szm Megjelenik minden 2*5G P. r 20 fitt. Felelős Hölgyeim Közönség!

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4

Automaták. Tartalom. Automaták. Automaták Bevezetés I.2 I.1. Vezetékdaraboló automaták I.3. Csupaszoló automaták I.4 Tartalom Bevezetés.2 Vezetékdaraboló automaták.3 Csupaszoló automaták.4 Csupaszoló és krimpelő automaták.6.1 Bevezetés A krimpelési fo lya ma tok és sze rû sí té se meg kö ve te li az egyes mun ka lé pé

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMt1 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 11:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l

Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem V il l DIPLOMATERV K o v á c s D á n i e l L á s z l ó 2 0 0 3. Intelligens Ágensek Evolúciója (Evolution of Intelligent Agents) Készítette: Kovács Dániel László Budapest Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Részletesebben

KOPRO szivattyú család

KOPRO szivattyú család KOPRO szivattyú család 11 Budapest, Zsolt utca /a, I./1. Telefon: -1, 5- Fax: 5-5 www.hskft.hu www.szivattyu.biz E-ail: hskft@hskft.hu WQ TÍPUSÚ SZENNYVÍZ BÚVÁRSZIVATTYÚ CSALÁD Szivattyúk jelölése és használata:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben