testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban."

Átírás

1 VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. b P. j gyes szwi ár Megjelenik minden szmbtn. 2( fül PTHÓ GYUL Hirdetek ári díjszbás szerint. Kézirtkt nem dnk vissz. Új főispánt iktttt kettős vármegye ygdt, bék, megellett eredményes kr-. ás dár j főispánt méltóságáb iktttt mgs júlis hó 3-án. kedden délit kettős vármegyénk tör- \ ényhtóság sztergmbn ősi vrmegyeházán. Tlán külső pmpájábn vlmit zitett z ünnepség, mert szkáss, lestői diszmi öltönyök éppen z ünnepelt főispán kívánságár ez lklmml elmrdtk, de nnál fényesebb, eresebb vlt e beikttás mly méltóságábn, emellett szellemében. Még tt ül lelkekben miért tá- ngy kérdőjel: ztl főispán, kit mindnnyin szerettünk, kit minden működében legtelebb megértsel támgttnk?... máris tmbló ~;esed nyilvánlt meg z j közéleti ferfi iránt, kit rmányhtlm bölsessége rendelt közénk. beikttási ünnepség levegője ngyn frró vlt. tt tt szeretet biz- lelkesültség, imnyjttt mellyel fgdt vrmegye vényhtóság j föispándr. Rdsy Lászlót. z ünnepl, megnyilnlt lelkesültség hü kifejeje vlt fényes ünnepségen vármegye közönsége gezetl szeretetének, bizlmánk zzl főispánnl megjele- szemben, ki első ekr már is betdtt férni z emberek szivébe, ő szvink meggyőző erejével megtdt nyerni z embereket. Kívánjk, hgy j főisnk minden működét törvényhtóság. siker krnázz, mnkájár Isten áldását kérjük. Ünnepélyes szentmise. sztergm vrs, mini kettős vármegyénk törvényhtóságánk székhelye, fellbgóztt házivl ünnepi díszben fgdt kedden dis/es vendég.ereget, mely z ősi primási vársb dr. Rdsy László j főispán beikttási ünnepségele siett. megjelent előkelőségek z ősi vármegyeházán sprtsltk, hnnn fél U órkr díszes menetben belvársi plébánitemplmb vnlt ik, hl Jeszenszky Kálmán preláts knnk, főszékesegyházi plébáns hldó ünnepi misét mndtt z instlláió lklmávl. felvnlást vármegyei hjdúk díszrhás sr nyittt meg, tnn fekete diszmgyrbn Revizky lemér, esztergmi főszlgbíró vitte vármegye zászlját. z é'en ment dr. Rdsy László főispán jbbján dr. Kány Kálmán ni. kir. külügyminiszterrel blján Krsy Mik lós vm. főjegyző lispnhelyettessel, mjd felsőház z rszággyűli képviselőház tgji, trstörvényhtóságk képviselői, törvényhtósági bizttság tgji, vrmegyei két megyei várs tisztviselő kr, ktni előkelőségek z érdeklődők impzáns ngy szm. z ünnepi közgyűl. Fél tizenegy órkr zsúflásig megtöltötte vrmegyeház ngytermét díszes közönség. mgs méltóságk előkelőségek sribn tt láttk: dr. Kány Kálmán m. kir. külügyminisztert, Fehér Gyl ngyprépstt, dr. Lepld ntl prelts-knnkt, dr. Meszlényi Zltán knnk, primási i rd i igzg; ó l, Jeszenszky Kálmán prelts-knnkt, Számnd Igná. knnkt, Vid Jenőt, Mák. vezérigzgtóját Lőke Kárly ref esperest, felsőházi tgkt, Tbódy Gylát, emzeti gység rszágs elnökét, vitéz Mrtn Bél em^ tt\\ gység rszágs főtitkárát, Híjj Imre, Hekenberger Knrád, Csikvándy rnő, Fellner Pál, Ksán Kárly, Kálmán István, Brgly József, Frey Vilms űr., Brndt Vilms, Szinyei-Mersel Jenő, Mátéffy Viktr, Péntek Pál, Szűs István, Szbóky Jenő, Shndl Kárly, dr. Zsigmnd Gyl Zsindely Feren rszággyűli képviselőket, vitéz Brth Pngráz de ezredest, vrmegyei vitézi szék kpitányát, vitéz Lánghy mil lezredest z esztergmi helyőrség- Röder rvin lezredest, kenyérmezőitbr tisztikr küldöttségeivel, tvábbá Fáy István keskeméti főispánt, Skltéti Miklós Győrmegye lispánját, Keskemét trstörvényhtóságk kiküldötteivei, Kvás István ág h. ev. esperest, egyetemi tnárt, dr. Virágh György kisknfélegyházi rendörfötnásst, z egykri temesvári tisztviselőtársk képviseletében, dr. Réhling Knrád Csnádi László bányigzgtókt, tvábbá z állmi hivtlk, testületek, intézmények népes küldöttségeit törvényhtósági tgjit mjdnem teljes számbn. díszközgyűl megnyitás. Hiszekegy elmndás tán Krsy Miklós vármegyei főjegyző, mint lispánhelyetk's megnyitó beszédében üdvözölte megjelenteket, elsősrbn m. kii. krmány képviseletében Kány Kálmán dr. külügyminisztert, fellvsttj dr. Revizky Gábr II. főjegyzővel dr. Linger Sándr vlt főispán főimentére dr. Rdsy László főispán kinevezére vntkzó belügyminiszteri leirtkt, indítványt tesz leirtk tdmásl vételére nnk elhtárzásár, hgy törvényhtóság kö7gyüle z újnnn kinevezett főispántól hivtli esküi kivegye. Felkérére Jeszenszky Kálmán preláts-knnk vezetével ngyszámú küldöttség ment főispánért, hgy őt közgyűli tern rémbe meghívj. z ünnepélyes beikttás Revizky lemér esztergmi főszlgbíró jelentette közgyűlnek dr. Rdsy László főispán érkezét, kit megjelenekr : törvényhtóság felállássl, zúgó tpsvihrrl, ngy lelkesedsel perekig ünnepeit. közgyűli terem elnöki emelvénye előtt Krsy Miklós vm. főjegyző fgdt üdvözölte z j főispánt. Meg vn győződve, mndtt, hgy z tnómi tiszteletbentrtsávl, megértsel es szeretettel jött közénk. Gzdg tdásávl es tpsztltivl biztsítékt d rr, hgy súlys, nehéz időkben is megtlálj helyes kivezető tt. Tdj, hgy hzfiság, pritán egyszerűség, z igzságszeretet, törvénytisztelet vezeti minden mnkájábn, miért is z egz vármegyében őszinte segítőtárskr számitht. Kéri Mindenhtót, engedje meg, hgy trinni megsnkitttságnkból kiemelkedve elszkdt testvéreinkkel Rdsy László dr. föispánság ltt egyesülhessünk. hivtli esküt Revizky Gábr II. főjegyző vette ki főispántól, mjd ngy éljenz közben fgllt el főispáni széket. z ősi szkáskhz hiven Revizky lemér, Revizky István, dr. Mihályi Géz föszlgbirák Thly Dezső tb. szlgbíró z j főispánt főispáni székében hármszr fölemelték. főispán székfglló beszéde. Áltláns figyelem közepett kezdte székfglló beszédjét dr. Rdsy László. lső gndltm, vezette be hgy Istentől segítséget, erőt kérjek j mnkámhz. Mélységes hódltát fejezte ki krmányzó öfőméltóságánk.hálás köszönetet mndtt krmánynk bizlmért kitüntetért, hgy z ünnepségen képviseltette mgát. Mély tisztelettel üdvözlte dr. Kány Kálmán kiiíügyminisztert, ki megjelenével ngybn hzzájárlt z ünnepség fényének emeléhez, igz mgyr testvéri szeretettéi köszöntötte törvényhtóságt nnk minden egyes tgját. Teljes szívvel lélekkel emzeti gység plitikáját vllj mg 'nk, zt krmányzti irányztt, melyet vitéz Gömbös Gyl vezér, miniszterelnök tü-

2 zött ki számnkr s melyei szzszázlékbn szükségesnek helyesnek trt. z plitik nemzeti önélúság, nemzeti egység nemzeti mnk plitikáj, bitnek megvlósítását tűzte ki emzeti gység. zt gndltt minden vnln érvényesíteni: nemzeti plitik feldt. tráni átk sk jelszó s nem igz z, hgy mgyr nem td összefgni. z nemzet, mely ezer éven át történelmi küldett töltött be Szűz Mári védsszny, nem teliét elátkztt! gyek vgynk mgyrk, mgyr föld szeretetében, Szt. Krn iránti hódltnkbn s tántríthttlnl egyek vgynk hitünkben is, hgy mgyr igzságt didlr kell vinni (tps) mindzn ngy kérdekben, melyek Mgyrrszág életét erejét jelentik. Rzleteltérek lehetnek s zért meghllgt minden kmly jószándék véleményt, mert z erőket össze kell hzni, z ellentéteket ngykérdekben át kell hidlni. z emzeti gység plitikáj. (Zjs helyesl). emzeti gység nem nyglmi állpt, hnem élet mnk. Minden ember álljn helyen, dlgzzn szrglmsn, besületesen. gyfrmán értékes nemzet bldglás szempntjából minden mnk, meg kell tehát besülfii blti szlg mnkáját ép gy, mint z egyetemi tnárét, z tkpróet, vlmint főispánét, nemsk mgnkét, hnem máskét is. Hngsúlyzz, hgy hivtlánk jij, mgyr szive nyitv áll mindenki számár felekezeti, társdlmi pártkülönbség nélkül. Türelmet, megértt, testvéri szeretet hirdet s küiönös gnddl kívánj gyengébbeket, szegényeket gyámlítni, támgtni. sziális igzságk érvényesülét hirdetve megköveteli mindenkr z erkölsi lpt, mert meg vn győződve, hgy erkölsös élet nélkül nins egységes társdlmi élet, jgrend. z erkölsi lpt pedig mély vllássság dhtj meg. hitélet elmélyesite terén bldgnk fgj mgát érezni mndtt beszédében, h felekezetek segítségére lehet, termzetes tehát, hgy felekezeti társdlmi béke megóvás érdekében minden lehetőt el fg követni. jövő mgyrság mi ifjúság. Szívbeli ügye z ifjúság nevele. Ott kr lenni mindenütt, hl z isklábn, isklán kivül z ifjúságn segíteni lehet. ki megfntlj z Btltrt Lőwy-nél vesz Győr, Gr. Tisz I.-tér 5. közegzség népszprlás ngy jelentőségeitek tdtábn sesemőáplástól testnevel skféle ágáig dlgzni kr, hgy eredményes mnkásságt kifejthessen. Gzdsági téren kir. krmány átfgó plitikáján áll : hrmóniát teremteni z egyes termeli ág között, de mindenkr szem előtt trtni, hgy elsősrbn grár állm vgynk, igy tehát mezőgzdságnknk kell legfntsbbnk lenni. Ünnepélyes ígéretet tesz z tnómi tisztletbentrtásár, mit nnál inkább megtehet, mert td ősi, nemes trdíiók megőrzője lenni, de td hldó is lenni. közigzgtás ellenőrzénél száz százléks nemzeti mnkát kivn s számit vármegye hrmniks együttműködére. Jó szándékkl, tiszt lélekkel jött, hgy tvább dlgzzék hzáért. rr kéri törvényhtóságt, ne tekintsék idegennek, iegyenek hzzá bizlmml. (Perekig trtó tpsvihr fgdt főispáni székfglló beszédet.) törvényhtóság üdvözle. ií-ztergm vármegye várs nevében dr. Grh József bizttsági tg üdvözölte főispánt, Kmárm rzéről pedig Lőke Krly felsőházi tg köszöntötte z őszinte bizlm mély tiszteiét megnyilvánlásávl. Dr. Divéky István vm. tiszti főügyz mndtl még üdvözlő beszedet, mjd közgyűl Klzsváry (Lósert) Kálmán indítványár eih:árzt, hgy z eihngztt beszédeket közgyűl jegyzőkönyvében megörökíti s Gömbös Gyl miniszterelnököt Keresztes Fisher Feren I e;gy m inisztert távirtbn üdvözli. M tisztelgő fgdás küldöttségek díszközgyűl végeztével dr. Rdsy László z egyházk, ktnság, vitézi szek, frnthrsk, társtörvényhtóságk, vármegyei es két megyei vrs tisztikr es közönsége, z állmrendőrség, z állmi hivtlk, községi jegyzői kr, emzeti gység "Prtj, iprvállltk, pénzintézetek, társdlmi egyesületek es testületek végül vármegyei sjtó népes küldöttségeinek tisztelgét fgdt. Társsebéd. Déltán 2 órkr mintegy 250 terítékes társsebéd vlt Szent lstv Fürdő-szlló helyiségében főispán tiszteletére. z első beszédet dr. Rdósy László főispán mndtt krmányzór, Krsy Miklós vm. főjegyző külügyminiszterre, Lepld ntl dr. preláts-knnk, dr. Rdósy László főispánr, rr vármegyei vezető Jó kávét, teát, rmt lsó árbn Krmer Sándr fűszeres semege kereskedében Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 50. férfir, ki köztünk fg lkni, láti fgj bjinkt, kivel lklmnk lesz minden kérdt nyíltn megbeszelni. gy hrderejű beszédében kitért válsztói jg kiterjesztére nemzetközi tpsztltk tnúság lpján veszedelmesnek minősített minden felelőtlen jgkiterjesztt. Beszélt még trssebéden dr. Mike Ljs kir. közjegyző ki vendégeket üdvözölte, tvábbá dr. Kány Kálmán külügyminiszter, ki bensőséges közvetlenséggel köszönte meg z üdvözleket. Végül vitéz Mrtn Bél emelkedett szólásr s lejkes szvkkl köszöntötte dr. Rdsy László főispánt. Középiskli tnár diákk, mgántnlók tnítását, pótvizsgár előkzítét jtánysán kidóbn. Kedvezményes jegytlvány z válllj. Cim Iprművzeti Múzem kiállításár. mgyr művzeti élet ngy eseménye z rendkívül mgs színvnln áiló iprművzeti kiállítás, melyet z Országs Mgyr Iprművzeti Társlt z Iprművzet! Múzembn májs hó 8~án nyittt meg. kiállítás mgyr könyvművze?, üzleti grfik, plkát, ft-, érem-, ötvösművzet, kisplsztik díszítő szbrászt legkiválóbb ktsit gyűjtötte össze es mttj be. ngyközönségnek. kiállítás sjtó egyértelmű megállpítás szerint z tóbbi évek legsikerültebb szkkiállítás, mely znbn nemsk szkember érdeklődét kelti fel, hnem kiválón iklms rr, hgy z üzieti mindennps életben lépten nymn előtérbe kerülői iprművzeti kérdekben ngyközönséget tájékztss. Ritkán kzült kiállítás ly ngy szeretettéi es tdssál, mint ez kiállítás, melyet mgyr iprművzek, nymdvállltk müiprsk Györgyi Kálmán emlékének szenteltek, ki sk évtizeden át ly önzetlenül ly ngy eredménnyel szlgált mgyr iprművzet ipr ügyét. z egyes sztályk nyg ly meglepően értékes, hgy vlóbn stílszerű vlt nnk nbilis, szép váltzts kiáíiitási rhitektúránk megteremte, mely Györgyi Dénes műépítznek, z Orsz. Mgyr Kir. Iprművzeti Iskl tnáránk kiváló tdását hirdeti. Hgy kiállítás megtekintét Kmármmegyei Hírlp lvsó tábránk megkönnyítsük, sikerült z Országs Mgyr Iprművzeti Társlt igzgtóságától krlátlt számú félár jegy váltásár jgsitó tlványkt beszerezni, hgy zkt z igénylőknek kiszthssk. kiállítás z Iprművzeti Múzembn (I. üllői t Gyógyszertárbn SPIRI TBLTTÁK vlódiságért jóségért Byer kereszt szvtl, mely minden smglásn tblettán láthtó. kphtó. 33. sz.) vn hétköznpnként 9 8 óráig, vsárnpnként 0 óráig tekinthető meg. fél ár belépőjeg] ár (tlvány ledás esetén) 30 fillér; kedvezményes jegy tlványt Kidóhivtll'.dj ki. Olsó npi pnsi dnlmási Fürdőszállóbn. kézműipr psztlásár vezet tnnlétszám pdás. kmármi iprstnniskl, évzáró sttisztikáj évrőlévre elszmrítóbb képet tár fel rról lehetetlen gzdsági helyzetre, mely kézműiprnkt fenyegeti. tnnlétszám fkzts pdás rr enged következtetni, hgy z egyes iprágkbn előbb -tóbb nem lesz tánpótlás, mitán m mesterek mgk dlgznk, tnnét trtni nem tdnk, vgy h szükségből esetleg lklmznk is, kkr sem szegődtetik le nnyi időre, hgy jövő mestere iprát besületesen kitnlj, hnem kev insévi tpsztlt FILMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós-.. Utlsó elődásk nyári szünet előtt. Júlis 7-én, szmbtn 6 t 29 óri kezdettel Csk 6 éven felülieknek! Hvni éjszkák Frn Dwsn szereimi drámáj. lsőrngú kiegzít. Júlis 8-án, vsárnp óri kezdettel Izglms grndiózs világfilm. Cikln z Óeán feleli délmeriki Óeán repül htlms törtenete zen gyönyörű filmnek minden egyes szereplője sztár. Mgyr hngs vílághirdó yári szünet.

3 934. tán júlis 7. felszbdl gykrili igy lps ismeretek nélkül f g kntárkdni z életben. gyetemes nemzeti érde megköve teli, hgy gndskdás történ jen z iránybn is, hgy lyn K m á r m - s z t e r g m vármegye T ű z ltó künk z iprkérdnél iprssegédek menjenek k i z mesterek nymáb lephetnek, kik ipr ágkt tvább fejleszteni k é p e életben, sek kik jeles lesznek. rős, egzséges, szktdássl f e l f e g y v e r z e t t gene ráiór vn szükség, hgy n é pek, nemzetek ngy v e r s e n y é b e n mgyr ipi é l ő n - t d j n törni s egy f i t l, edzeti j g e n e r á iór nygdt hssk z i p r rábíz leiekkel jövőjét. Kisiprnk z tóbbi év tizedekben rhms fejlődnek i n d l t é s sikert, b e s ü l e t e t szr z t / iprs névnek. Kái v l n elhgyni zt z ö s v é n y t, m e l y e n eddig h l d t. M á r p e d i g, h tnnisklánk létszámánk p dás t v á b b t r t, elérkezünk d, h g y n e m lesz képzett i p r s g á r d á n k, m e l y jövőben i n n kt válllni tdn. H j gene ráiói n e m nevelünk, k k r k i s iprnk psztlás bekövetkezik, tóbb előbb vgy pe elen melyre dig g z d s á g i eletünknek gedhetetlenül s z ü k s é g e v n. k i s i p r eme igen súlys prblémáj felett elsiklni nem lehet, k é i l l é s s e l e l s ő s r b n z ipitestületeknek kell es s ü r g ő s e n kmlyn fgllkzni. Meddő támgtó k i ó, iprstnnkttás v i s z minden kisiprt h z nyit gykrlti tenzivé tételével, kiképz i n elméleti isme retek n y ú j t á s á v l, t n n mester lelő visznyánk rendezével pótlás gyetlen iprágk hgy j, el megfe z biztsításánk távl n e m visszük tán módz előbbre. mód, hgy ne egyes srvdjnk, kisiprnkt ktsztr fális h e l y z e t é b ő l kimentsük : sürgős selekv z tánpótlás déek megldásár hvi bérlet jeggyel tzht dnnlniási strndr. Weekend O l s ó n j ó fűszer semege árt sk Spielmnnál Igmándi-t 9. vehet, Telelőn 88. Megszervezett kió lebnylításáhz rkt f i k s z é s jtlékr l k l m / n k é s betnítjk. 3. ldl. Kmármmegyei Hirlp. Jelentkezni J e d l i k Ánys. 5. lehet S z ö v e t s é g é n e k negyedszázds j b i l e m i ünnepsége D r g n. gyesitett vármegyénk tűz ltóság ngyszbású Ünnepsé gek keretében ülte m e g P é t e r P á l n p j á n D r g n Kmá rm-sztergm Szövetségének lét, melyet vármegye Tűzltó jbiláris közgyű fennállásánk b szn ötödik évfrdii\jii lklm* ból trtttk ünnepségen szintesre is állíthtó, t v á b b á vstgsgi feskendőjük mű k ö d é s é t, melynél l ö v ő k é s gr 3 2 m m., l ö k ö e r e j e l y n ngy, h g y kél e m b e r n e k kell t r t n i es zknk is l ü peres v á l t á s á v l mttták be. ngy s i k e r r e l rendezett b e m t t á s k tán d r. Mrinvih I m r e n y. állmtitkár, z OTSz, l e l n ö k e, tisztek l e g é n y s é g között több szlgálti érmet szttt k i, m j d díszebéd v l t bánytárslti m n k á s - t t h n bn. meg. jbilemi megjelentek : d r. Mrinvih I m r e n y. á l l m t i t k i, z O T S z. l e l n ö k e, d r, Rdsy L á s z l ó f ő i s p á n, Kresy M i k l ó s v i n. f ő j e g y z ő, Frey V i l m s rsz. gyűl. képviselő, Gltz G y l e s z t e r g m i p l g á r m e s t e r, Revizky Uri, női divt-árk, l e m é r e s z t e r g m i, Revizky I s t ktni ikkek leglsóbb ván tti é s d r. Mihály G é z beszerzi frrás k m á r m i f ő s z l g b í r ó k, Shmidt S á n d r b á n y f ő t n á s s, Flssy H J L OSZK Kárly z OTSz. l védője, Strm István, b d p e s t i h i v t á s s tűzltók főtisztje, Vid Pál székesfehérvári tüzltófőprnsn k, T S z. kiküldöttei, t v á b b á László István vármegyei Berez G y ö r g y e s z t e r g m i, Király Miklós k m á r m i, Tilesh lfréd tti j á r á s i t ű z r e n d é s z e d felügye kmármi m. kir. lók é s s k n v i d é k r ő l. plgári fi leányiskl z ü n n e p s é g e n rztveti 32 testület 4 8 t ű z l t ó 67 l i s z t t e l, köztük Kmárm tűzltó spt ewirth Gyl lprnsnk vezetével, Felsőgll é s Ks k ö z s é g e k tüzltótestületei Hm brger G y ö r g y l j e g y z ő, illetve Vinze I m r e i g. tni tó prns n k s á g ltt. Impzáns látvány vlt tüzltósptk mintszerű fel vnlás z ü n n e p s é g s z í n h e l y e i é, b á n y t e l e p htlms sprtpá lyájár, h l Szmszély ntl b á n y t e l e p i lelkz tábri misét mndtt. j b i l á r i s közgyűlt Re vizky l e m é r V á r m e g y e Tűzltó Szövetségének elnöke ngyhtású Ünnepi b e s z é d d e l n y i t t t m e g. Mélttt n p j e l e n t ő s é g é t é s üdvözölte vendégeket. László István v m. t ű z r e n d é s z e d felü gyelő S z ö v e t s é g ügyv. l e l n ö k e rzletes beszámlót dtt Szövetség m ű k ö d é s é r ő l évi j e lentében, mjd közgyűl l b b i tárgysrzti pntját tár gylták le. k ö z g y ű l é s tán szebb nél-szebb tüz tógykrltk be mttás következett. T n l s á g s é r d e k e s l á t v á n y s s á g l s z l gált z egyszerű s z i k r s p ó -, gólynyk-, vlmint ksi mtrfeskendő, nemkülönben k ü l ö n b ö z ő létrszereli g y k r l t k, m j d zt k ö v e t ö l e g vegyi f e s k e n d ő k h t á s s lklmzás, bszrkánys gyrssággl pill n t k ltt lttták el l b g ó lánggl feltörő b e n z i n, kátrány, petrólem s t b. n y g k k l táplált tüzeket. L e g f ő k é p e n k i e m e l e n d ő vlt D r g bánylársll tüzlt ó s p t á n k mintszerű szerep le é s b d p e s t i hivtáss tűzltók k ö z r e m ű k ö d é s e, kik 36 m. (5 emelet) mgs tmtiksn működő létráj s z e r e l é s é t, m e l y m i n d e n irány bn f r g t h t ó é s e g é s z e n víz é\i értesítője ÁR. állmi V. tllából be Klpk füzetet Kmárm sk érté vezeti (iyörgy, hőse" ímmel. Ugyn Klpk György mélyny- más k é p e d i s z i t i z első l d l t. z iskl tnári testülete z t n é v b e n követ kezőkből Lebish álltt : h. igz gtó, Iln, Geden J á n s, Gedenné Jánssy Bányy Mári, Kerti Olsz K á r l y, d r Slsikné lák n n, Széhenyi tnárkból h. tnárból. rnő, Szed- J ú l i rendes ngyl Kálmán különböző vllás felekezetei tnlók hitkttói v l tk : Rzmán Feren Sárí I m r e kttó, r. k. h i t ref. lelkz, Fdgys ldár á g. h. e. lelkz, Fdr Feren r b b i, Brs M i hály bptist- p r é d i k á t r. z elmúlt tnév lój é r d e k e s képet beszám nyújt z i n tézet élénk t e v é k e n y s é g é r ő l. 'T nlmányi k i r á n d l á s k, önképző- ifjúsági sprtkörök ered ményes mnkáj, gyrsirási ver seny, i s k l i ünnepélyek tósn támgtták hth mindennpi tnítást. H e l y i kéj)viselőt keresünk i n k n k 25 literes br kishrilókbli vló é r t é k e s í t é s é r e. Rkkntk beirt nyilváns s z á m fiknál tnlók 78, l e á n y k ö s s z e s e n 295 nyert Mgántnló sz vlt, l e á n y k n á l 3, ö s z, kik tsíttttt közül vissz tlö sztályismét lre. z j isklévet szeptem ber hó 9 - é n nyitják m e g pélyesen. hó tnítás 0-én f g htáskt pótbeirtáskt 7-én trtják szeptember kezdődni. júnis ünne hó be 25-én, szeptember hó meg. Szeptember hó 5 - é n lesznek j vi tó vizsgák. Különbözeti felvételi vizsgá l t k ideje s z e p t e m b e r h ó 4. gzsége sk Dnlmási kénes strnd vizétől áll helyre. Vine Mild m m d r. Frnk-Kissné igzgtó, Hzfis tisztelettel : szesen dtkt : tnlmány lőfizeti á r k : g é s z é v r e 0 P. Fél 5 P. egyed 2.50 P. fiknál 8, következő kes történelmi sák el. tályztt. lójából igzgtó rm, I^mándi-út 2 4. ) jtts közül beszám z Kmá nál 3, ö s s z e s e n v l t, kik jelent m e g könyvnymdáj kidóhivtl ez évben is, m e l y n e k kiemeljük Mi lpszámnk másdik hrmdik évnegyedben, miért isfeikérjükt.lvsóinkt,hgy stlt psttlvány fel hsználásávl z előfizeti dijt (z elmúlt negyedévre is, kik eddig nem küldték vln be) kár pstán, kár pedi^ személyesen kidóhi vtlnkhz ( H k e r D e z s ő K i n á r m m e g y e i Hirlep Lebish V i n e igz gtó s z e r k e s z t é s é b e n lőfizeti felhívás. előnyben. Ceglédi B r t e r m e l ő k Szövetkezete. gy np mgyr tengerprtn. Filléres gyrsvnttl K m á rmból - B l t n - l m á d i b. b r n g ó s, e s ő r e hjló ítlö d á r is m z g l m s elet vlt v s á r n p kr reggel K mrmbn. Kisebb-ngybb s mgkkl emberárdt hllám ztt p á l y d v r felé, h g y el ne k é s s é k 7 ó r 2 0 p e r k r indló Bltn-lmádi filléres gyrsvntt. Ás, Szőny s z m s z é d s k ö z s é g e k sk s ksíttták ^. tsk ngy szá mát, k i k g g ó d v szemlélték z égen felhők s p r t s l á s á t : vájjn egy h i r t e l e n z á p r n e m fgj-e e l m s n i szépen t e r v e zett kirándlást. türelmetlen várkzók örömére nemskár befttt pálydvrr filléres gyis szerelvénye, mely m z d n y vezetők reiidezögáidáj j ó v l t á ból ez l k l m m l ünneplőbe öltözködött. M z d n y á n két n e m zetiszínű z á s z l ó é s 7 5 jel zű ngy tábl h i r d e t t e r e n d kívüli kiküldetét, v é g n é i k ü l i nek tetsző ksisr jelétté,

4 hgy. bizny sk tssl lesz terhelve, végül pedig z blkk teher szlg-plkátj messzire kiálttt, hgy ngyszbású kirándlást Kmármmegyei irlp támgtásávl kmármi Mzdnyvezetők Kr viglmi bizttság rendezte. Fúvós zenekr igánymzsik víg hngji mellett indlt ki filléresgyrs kmármi pálydvrról s útközben gyigmándn, Kisbéren vett tel még tskt, mintegy 230-t. Felszprdv z tsk szám 32b i, teljesen megtelve hldt vnt Székesfehérvárn át Bltn-lmádi felé. Útközben jókedv vigság rlkdtt vsúti ksikbn, mi sk fkzódtt, mikr vntnkról kitekintve gyönyörködhettünk kék-fdrs Bltn vizében. Fél tizenegykr érkeztünk Bltn-lmádib, hl fürdözóközönség ngy kívánsisággl fgdtt bennünket. lmádibn kirándlóinkt igen kellemesen leple meg láj szépsége. Bkny-hegység déli lnkás lejtőjén fürdőtelep két szép völgyben hárm dmbhátn nyúlik el sdás gyümöls szőlők h mávl, gyönyörű lmberdőkkel övezve. fürdőhely legszebb ékessége s mgyi prt pá i ját ritkitő föveny fürdő, melyet brús idö dár is tömege.en lepték el fürdőzink. fürdőhely kényelmes kellemes szórkzó helye még jókrbn trttt prkk szép séttk, Bltn prtján épitett sétány ló vizének pmpás kepével. Innen indlt külön bérelt ngy hjónk körútjár, melyen kirándlóink Bltn-üred- Tihny-Siófk ezekkies vidékét tekintették meg. Sjns, hjókirándlásnk rendjét megzvrt tsink fegyelmezetlensége. Skn z tlsó pillntbn meggndlv jegy nélkül szálltk hjór, leszrítv zkt, kik már vntbn válttták meg hjójegyeiket. mig skn Bltn vizén hjókáztk, vgy sónkázássl, fürdőzsel töltötték el npt, zltt másk tölgyerdő '.légnygttó sendjét keresték fei s sekély fárdsággl tt járt.ik mgs hegytetőket, hnnn elmerülve gyönyörködhettek táj szépségeiben. Vltk skn, kik bltni neves, zmts br kimérőhelyeit keresték fel jó spki, z rási brkt tnlmányzv. Kő este felé ztán mintegy vezényszór jött egybe Bltn-lmádi pálydvrn ngy tzó társság. Itt Szent Imre Dlkör énekelt búsúzól néhány szép mgyr egyveleget s nemskár megindlt vnt, hgy egy felejthetetlen kedves emlékkel gzdgdv térhessünk hz nygvór. brús idő dár is kellemes vlt vsárnpi bltni kirándlásnk, melyet Kmárm társdlm nevében ezútn is köszönünk kmármi mzdnyvezetők rendező kránk s elsősrbn Cseh Sándr főmzdnyvezető rendezőségi elnöknek, vlmint közvetlen mnktársink : Ds Kárly, Siklóssi József, Töltsy Jáns, Lipty Kárly, Spáth László s mzdnyvezetők többi rendező tgjánk. Kmármmegyei Hírlp. örömmel jelentjük, hgy fenti rendezőség gszts 5-én ismét indít egy filléres gyrsvntt Keszthelyre, hnnn kirándlni lehet Héviz-fürdőre. Bővebbet erről jövő számnkbn hznk. Kmármmegyei Hírlp plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr. Blesetek. Szerensétlenség szőnyi vámnál. Böjte Jáns 5 éves Ttbányi főknász Iln nevü 7 éves leányávl Frks Jáns né 3ü éves felsőglli lkssl ldlksis mtrkerékpárn júlis hó én, vsárnp este 8 ór 0 perkr Szőny felől jött Kmármnk s sebes irmbn sk z tlsó pillntbn vette zre, hgy szőnyi vámsrmpó le vn eresztve. Hiáb fékezett, ly hirtelen mtrját leállítni nem tdt, zért srmpó ltt kit keresztülhjtni. mtrvezető Böjte Jánsnk, ki srmpónál lehjlt vlmint z ldlksibn ülő Frks Jánsnénk nem is történt semmi bj, elenben Böjté Ilnát, ki hátsó ülen ült s mit sem tdtt veszedelemről, srmpó elkpt levágt gépjárműről. z első segélyt Szbó Sándr százds-rvs dt, ki megállpíttt, hgy srmpó leány kpnyáját érte igy kpny nyksérült, vlmint kisebb fkú gyrázkódást kztt. Állpt súlys, de nem életveszélyes. mentők krházb szállíttták. Hivtls megállpítás szerint vámsrmpó szbályszerűen vlt kivilágítv, igy blesetért mtrve/.ető hibás. Mnkás srs. Keszi József 9 éves festősegéd kmármi lks vstvillmsitás Ás gyszentjáns szkszán dlgztt hzltrtó szerkezetek festén. Flyó hó 4-én is szrglmsn mnkáhz láttt, szerensétlenségére znbn hzltrtó szlpn szigetel éppen kkr törött el, midőn biztnsági kötelét megengedte, hgy feljebb mehessen s igy Keszi kvis rkásr zhnt. Sérüleivel győri krházb szállíttták, hl znnl áplás lá vették. Vigyáztlnság. Fiedler-féle lengyár fűtőházábn dlgztt flyó hó 4-én Orsz Mihály 32 éves kzánfűtő. Mnk közben kzán egyik vslemezét krt más helyre tenni, de ly vigyáztlnl fgt meg htlms sly vslemezt, hgy z kisúsztt kezéből, elejtvén jbb lábát súlysn megsértette. z első segély nyújtás tán hzvitték lkásár s tthnábn várj felépülét. Ppírszlvéták k p h t ó k : H C K R D Z S Ő k ö n y v - é s p p l r k e r e s k e d é s é b e n. HÍRK z j tábri lelkz. Júlis -ével kmármi helyőrség kthliks tisztikr legénysége állndó tábri lelkzt kptt dr. Hrváth Dénes tölelkz, kleveles középiskli tnár személyében, ki Debreenből került Kmármb. z istentiszteletek nyári srrendje rk. plébáni templmbn. Júlis 8-ától kezdve negyednyl fél kilen órkr sendes sz. misek lesznek, 0 Órkr ngymise szentbeszéd nélkül. srrend tvábbi intézkedig érvényes. Kitüntet. belügyminiszter tűzltás ment terén negyedszáz időn át kifejtett érdemes tevékenység jtlmzásár lpíttt diszérmet revisnyei Revizky lemér esztergmi főszlgbírónk, vármegyei tűzltószövetség elnökének dmán) ózt. Kinevez Máv.-nál. z állmvstk igzgtóság Knöpfler Rezső intézőt, kmármi állmás kiváló helyettes állmásfőnökét, íőmtézővé léptette elő Péhy Pál üzletgykrnkt tisztté nevezte ki júlis i htállyl. yglmb vnlt kir. főügyz. győri ítélőtábl mellé beszttt főügyzség vezetője, Ráz rnő kir. főügyz nyglmb vnlt. közbesülben álló főügyzt királyi ítélőtábl bírói kr teljes ül keretében bsnzttt. bírák élén Sólym ndr tábli elnök meleg hngn emlékezett meg Ráz rnő érdemeiről. évmgyrsítás Belügyminiszteri engedéllyel s.iját kérelmükre Mtsek ldár s. tiszt Mhási" - r, Shürger György Pál htái őrngy Ujlki - r, Sterz Jáns m. kir. llmrend. detektív Smrji -\z\, Lnkvis Feren máv. klz Lendvi"-r, Kirsh lbert máv. fékező Kppányi"-r, Szertis István máv. klz nszikli -r, Birks László máv. s. tiszt Bánhegyi"-re, Kirnber Sámel máv. s. tiszt Kisflvi"-\ % ördögh Gyl máv. műszki s. tiszt örményi"-re, Gribás Igná Vilms máv. elől járó Gás -r,,m Svrz Jáns máv. kvás Söptei"-\^, Hber László szkszvezető Hrtbágyi"-\ váltzttt. Prhászk püspök esztergmi szbránk lelepleze. sztergmbn, szeminárim előtti téren fényes ünnepségek keretében leplezik le vsárnp, júlis S-án Prhászk Ottkár püspök szbrát. z ünnepségen beszédet mndnk; dr. Serédi Jsztinián bíbrs-heregprimás, Török Mihály preláts-knnk, Ppp rnő Kldányi Áks esztergmi lelógs. lynr Glyn : Ginevere Szerelme. (Két kötetben) ngyszereiéin didlms himnszát irt meg világhírű írónő ebben regényben. Tigiks események srán jtnk el békéltető megldásig, mely egymáshz vezérli szerelmeseket. Meg jelent Milliók Könyve legújbb számábn, ár 20 fillér, kphtó mindenütt júlis 7. Fejérkmárm ev. egyházmegye közgyülét júlis 5-én Trdsn (Fehérm.) trttták, melyre vntkzó rzletes tdósításnkt lpzárt mitt jövő számnkbn hzzk. nykönyvi kivnt júnis hóról. Születek : Myer nn r. kth., Zelvis Rzáli r. kth., Zlezsák Róbert r. kth., Kirizs Jáns r. kth., Gylóky Mári Mrgit r. kth., Gyrkvszky József r. kth., Spnrft Klár ref., Msitz rzsébet Iln r. kth, Mzárs rzsébet r. kth., Lmpert Vléri r. kth. Tóth nn Mári r. kth., Hffmyer Jlinn r. kth. Mk Év r. kth., Király Mári r. kth. Házsságkötek: Orsz Jáns g. kth. Mjr rzsébet ref. Zámbó József ref. Hrtyán tel ág. h. ev. Hlálzásk : Czirwein Iln r. kth. 3 éves. Ry Jáns r. kth. 76 éves, Pti gy Gergelyné ref. 70 éves, Mts Gábr r. kth. 63 éves, Mk Év r. kth. fél ór. Kstló. gy előkzülettel köiültekintsel rende/i meg Refrmáts Jótékny őegylet f. hó 8-án, vsárnp Plgári Társskörben ezidei Kstlóvl egybekötött tánmltságát. Dr. Tóth Zsigmndé, z egyesület el nők nőjével z élen ngyszámú leány- férfirendezőség fgdj Társskör szépen elrendezett kerthelyiségébe érkező vendégeket, esős idő esetén pedig Társskör ngyterme biztsítj mltság megtrtását. Kitűnő lsó ételekről rendezőség gndskdik. Belépő díj pengő. Kezdete déltán 7 órkr. Mint értesülünk megyéből is skn keresik fel vsárnp Kstló tánmltságt. Zngrvizsg. Mlt hó 23-án, szmbtn trttt meg Messingerné Weisz Iz növendékeivel szépen sikerült mgán zngrvízsgáját. vizsgán z összes növendékek szépen összeállíttt műsrból egy-egy számml léptek fel mttták be zenei tdáskt, melyet Messingerné fárdságt nem kímélve ngy zenetdásávl tníttt fi vizsgán szülőkön kívül sk érdeklődő jelent meg tpssl jtlmzt kis növendékek sikeres játszását tnítójkt. Fővársi színház kedvezménye lvsóinknk. Fel hívjk fővársb tzó lvsóink figyelmét, hgy megállpdást kötöttünk Bethlen-téri Színpd vezetőségével, mely szerint z nysziv" imü drb elődásir mely bdpesti npisjtó egyöntetű megállpítás szerint még Tims" példátlnl ngy sikerét is felülmúlj z lnti szelvény bemttás ellenében színház pénz tr 2 dr. rendkívül kedvezményes jegyet szlgáltt ki. SZLVÚYT I essék levágni! Tessék levágni! I Kevezményes tlvány. Bethlentéri Színház pénztár ezen tlvány beszlgálttnánk 2 db. zenekri ült, zsöllyét, támlásszéket, erkély I sr, vgy páhlyült 33 l 3 százlék kedvezménnyel szlgáltt ki. Kmrmmegyei Hírlp. Kérje mindenütt Kmármmegyei Hírlpt.

5 934. júlis Kmármmegyei Hirlp H l á l z á s. M e l y rzvéttel vettük s z m r ú h i r t Kellner Jkb tti ügyvéd, n y. b n k igzgtó hláláról m e g b l d glt T t - T v á r s r i t á r s d l mánk e g y i k legközkedveltebb, megye ügyvédi kránk l e g ö r e g e b b tgj vlt. Közérdekű mnkár m kev e m b e r k p htó. Kellner Jkb p e d i g zk közé ngyn kevesek közé t r t z t t, k i k l k t n i k r t k tdtk is. lpitój vlt T t tóvársi K ö z g z d s á g i es I p r i Rzvénytárss ignk, m e l y n e k évtizedeken keresztül j ó s á g s ig tzgtój vlt. v á r m e g y e ügyvédi kránk nesztr. 84 éves k r á b n júlis -én. vsár np h n y t el T t á n é s kedden de in tn t e m e t t e k el ngy rzvét m e l l e t t. Hlálát előkelő k i t e r j e d t rknság köztük fi Kellner Sándr dr. tti ügyvéd g y á s z l jk. benzindó jbb m e g állpitás. l e g ú j b b p é n z ü g y V é g e z i s k l é v n e k kezdődik g n d s s z ü l ő ngy gndj, h g y m e l y i k t n i n t é z e t b e, m e l y i k i n t e r n á t s b dj g y e r mekét, m i l y e n életpályát v l s z szn fiánk, l e á n y á n k. Mst jelent m e g z J n t e r n á t s k Tnintezetek rzletes tájékz ttó ímtár", mely ü g y e s e n összeállíttt könyveske rzle t b e n i s m e r t e t i hzi k t t ó intézeteket é s nevelőtthnkt zt m i n d e n szülőnek nélkü lözhetetlen ímtár tájékzttót 20 filléres p r t ó b é i y e g ellenében bárkinek i n g v e n megküldi rdős J ó z s e f hirdeti i r d á j. B d pest. V I., T e r é z - k ö r t 35. bn ( zöld szlggl) kerülnek frglmb. krnyék ken strndfür d ő i é Dnlmásn vn. Álltni ú t j v í t á s. Mst kptt értesítt kereskedelem- ügyi minisztérimból sztergm rs, hgy zárs htáridőn belül H r t h y Miklós- Ks sth Ljs- t között k k kövezete! z állm beígért, k e rröit b r k l t t l seréli f e l. így d r g i vámtól Szent István FürdŐszllóig kermit titt nyer sztergm vrs. (Vájjn mi t Ír itrszgtnk m i k r lesz helyrehzv? Tlvj s ö k. Keskéd vándrköszörü községben kére g e t é s ürügye ltt két vándr köszörűs bement eszler Feren gzdálkdó h z á b s m i l t t z tthn egyedül t r t ó z k d ó eszler Ferenné h á t r m e n t km r i, hgy k e n y e r e t vágjn k e r e g e t ö k n e k, ket vándrkö szörűs ö s s z e s z e d e t t l k á s b n ágyrhát, f e j k e n d ő t, sztlterilöt m i n d e n f e l n y l á b l h t ó érté kesebb r h n e m ű t es s z m széd k e r t j e n át e l m e n e k ü l t. lkstsztgtó vándr köszörű s ö k ellen z r s z l á n y i sendőr örs megindíttt n y m z á s t. T l á l t t t t. Flyó hó 5 - é n P 30 fillér tláltttt. I g z l t tljdns rendőrségen át veheti. miniszteri rendelet kimndj, h g y júlis -től kezdve b e n z i n tán száz kg.-ként 5 p e n g ő kinstári r é s z e s e d é s t kell fizetni. m e z ő g z d s á g i é l k r hsz nált m t r k hjtásár hsznit b e n z i n kinstári r é s z e d é s mentes. Dnlmási s t r n d n p i h e n n i, üdülni gyógylni lehet. terén két ségtelenül legfntsbb tlál ni tnyk e g y i k e z spirin-tblett, e l i s m e r t bevált szer m i n d e n m e g h ű l é s e s betegségnél, gyógyászt rhemánl. inflenzánál, spn y l n á t h á n á l stb. M i n t h g y sk hmisítvány létezik, jól jegyez zük m e g m g n k n k, hgy z eredeti tbletták spirin 0.5" f e l i r t t l v n n k ellátv sk z eredeti B y e r " smglás Vdrzórzzi sászári erdőben. ngy Kiterjedű s á s z á r i erdőben már jó ideje, hgy vdrzók lövik k i vdt. Bátrságk mr n n y i r ment, h g y v i l á g s n p p l is vdász gttk t i l s b n. vdrzók grázdálkdásánk m egfékezére ztán j ú n i s hó é n d é l tán Smkk Rdlf főerdz é s Pintér István s e g é d e r d é s z ht erdőkerülővel vd»rzórzziár in dlt kettes s p t k b n. Fárd ságk nem veszett k r b n, mert Pintér segéd e r d é s z z erdő zkkeleti szelén meglepett két p s k á s férfit, m i n t egy háti l is elejtett őzet i p e l t e k. P i n t é r lő távl ságb érve felszólíttt vdrzókt f e g y v e r e i k átdásár, m i r e ket v d r z ó f m ö g é bújv lövöldözni kezdte z é r des/eket. z e r d é s z e k is v i s z nzták tüzet, m i r e vlóságs tűzhr keletkezett. z e r ő s tü zel közben v d r z ó k zsák mánykkl együtt elmeneküllek g y n, de n y m z á s srán sendörök összeszedtek v d rzót, k i k között P i n t é r f e l i s merte lövöldözőket. H l á l z á s. Rzvéttel érte sülünk, h g y özv. Shmll Imréné, szül. Smgyi Brbál, tör vényszéki bíró özvegye, eletének i k é v é b e n, hsszs s z e n v e d é s tán júnis á n délben B d pesten sendesen elhnyt. megbldglt ú r s s z n y még h á b r ú előtti i d ő b e n t ö b b évti zeden keresztül élt sládjávl Kmármbn, h l férje, néhi Shmll Imre törvényszéki biró vlt vrs előkelő t á r s d l m á b n ngy tiszteletnek ör v e n d e t t. z e l h n y t kihűlt p r rzeit júnis á n, helyezték örök nyglmár Bdpesten. kisbéri tántnflym táni hláls verekedi ü g y b e n ítélt kúri. B n y l l t b ű n ü g y b e n ítélkezett m s t vég s ő f k n kúri. b ű n ü g y egy kisbéri tántnflym r e n d e z é s é vel k p s l t s é s nnk elitéltje Vid József v l t győri p é n z b e szedő, k i Kisbéren vereked közben gynlőtte Zpletár Gyl kisbéri ipzt é s ezért tör vényszék n y l évi, z ítélőtábl p e d i g enyhítsel htévi fegyházr ítélte 32 éves Vidát. Sem törvényszék, sem tábl nem látt fönnfrgni j g s ö n v é d e lem esetét, mert z indklás szerint Zpletár Gyl n n y i r itts vlt, hgy vele szemben s e m m i szükség nem vlt fegy verhsználtr így s z á n d é ks e m b e r ö l é s büntette m e g á l l píthtó. Kúri törvényszék ítéletét helyesnek f g d t el Vid József nylesztendős fegy házbüntete mst mr j g e r ő s. Fárk frglmidóvál s á g. 88,000; 034. számú pénz ügyminiszteri rendelet z egyes állti növényi eredetű nyers nygk, erdőgzdsági termé kek z ezekből kzült árk tán fizetendő f r g l m i dóvált ságról szól. z erdőgzdsági f i p r i termékek dóváltság lá v n á s k i s i p r s k n k te kintélyes rzét mentesiti f r g l m i d ó z s lól. M ó d t nyújt rendelet r é g e b b i frglmidó hátrlékk rendezere is. Hlálr gázlt szekér. kisbéri r s z á g ú t n s z m b t n délben egy két l v s szekér e l gázlt Rstás Pál ht éves ms n i kisfiút. s ú l y s n sérült kisfiút mentők győri k z kórhá/.b szállíttták, itt z n b n már nem t d t k segíteni rjt. néikí:i, h g y vissznyerte vln eszméletét, b e s z á l l í t á s tán r ö vid dö múlv meghlt. sze ren esetlenség ki rül m e n y e i n e k kivizsgálásár vizsgáit m e g indlt. törvényhtósági községi közlklmzttk Szbályszerű e l b á n á s lá v n á sáról hivtls lp vsárnpi s z á m közölte belügyminiszter rendeletét, mely intézkedik z TJ34.. törvényikk 2. p r g r fs 2. b e k e z d é s é n e k b ) p n t j életbeléptetéről nnk vég rehjtásáról t ö r v é n y h t ó s á g k bn, megyéknél. vársknál, ngy k i s k ö z s é g e k b e n. z idevntkzó törvény intézkede szerint szbályszerű elbánás l lehet v n n i zt, ki hivtlá vl j á r ó feldt kifgástln e l végzéhez szükséges szkkép zettség, s z r g l m s egyéb f n ts kellékek hiány mitt szl gáltát kívánt mértekben nem látj el. b z z i n t é z k e d é s t ö r vényhtósági, m e g y e i, v á s i kisközségek l k l m z t t i r nézve júlis e l s ő n p j á n lépett életbe. r Mgyr Lányk. Ttsek n n ienyifjsági lpj m i életre kzülő, tthnát szerető dlgs é s mégis vidám fitl leánysereg nélkülözhetetlen b rátj. O l y n nevelőerő, mely z édesnyák mnkáját könnyíti meg SííCZ JáHOS ' ement kzit rktárn virágvázákt, 5. b&n ldl. l y n g z d g trtlmbn, k é p b e n, h g y lányk legn gybb öröme. Mttványszámt szívesen küld kidóhivtl, B d p e s t, V I. n d r á s s y t 6. lőfizeti díj egy n e g y e d é v r e 4 pengő. z Én Ú j s á g m. sz b d b n is l e g h ű s é g e s e b b p j t á s, mltttó társ, játszv nevelő k í sérő z Én Ú j s á g m g y e r m e k l p. e m s k lvsnivlóról g n d s k d i k, h n e m játékr, versenyre is bzdít. M t t v á n y s z á m t s z í vesen küld k i d ó h i v t l B d pest, V I. ndrássy t l ö. l ő f i zeti r n e g y e d é v r e 2 p e n g ő. Kertzeti Szemle. Mit é r d e m e s t e r m e l n i hzi visz n y i n k közt külföld s z á m á r? rről ír igen é r d e k e s t n l s á g s i k k e t Kertzeti Szemle legújbb számábn Krpny G y l hzi termeszti v i s z n y k kitűnő ismerője. m g y r k e r t e k r e! zk n ö v é n y n y g á ról, értékes j ő s z i b r k f j t á k r ó l közöl é r d e k e s i k k e k e t. É r d e k l ő d ő k n e k, k i k Kmárm m e g y e i Hírlpr h i v t k z n k díjmentesen küld mttványszámt k i d ó h i v t l. Bdpest, I. g y b l d g s s z n y - t j 45. M. k i r. K e r t é szeti T n i n t é z e t. Gyümölsértékesitő gyesület közleményeijúlis hvi teendők gyü mölsösben. már leérett gvömölsféiek m i n t i l y e n e k : seresznye, m e g g y, k r i k ö r t e fáit v i z s g á l j k meg g y ü m ö l s s z e d e s k r esetleg keletkezett sérüleket, á g í ö r é s e k e t vgy tvsz f l y mán l e s z r d i ágkt vágjk ie s i m á r kenjük be, hgy g y ó g y l á s : '.egg} r s i t s k. g y g n d t kell frdítni júlis hóbn érő g y ü m ö l s ö k s z e d é s é r e. lmát, körtét szedjük nyéllel. V á l g s s k t g y ü mölsöt, szedjük ki belőle z prót, férgesét, zúzdet, így j b b rt f g n k elérni. U g y n sk ngy g n d frdítndó s m g l á s r is. gyümölsösök es z egyéb g y ü m ö l s f á k tlját r e n d szeresen keli müvei ni g y m mentesen trtni. Diófák k r n á i t e hónp végén lehet ritkítni. S z m ó telepítek helye mr m s t e l ő k é s z í t e n d ő, hgy z ültet időben végrehjhló lelvén. téli g y ü m ö l s ( l m., körte) eltrtásár hsznált h e l y i seget még n;r flymán kell r e n d b e h z n i kitisztítni. M s t vn z d r j e z úgy nevezett h e r n y ó f g ó kötelek f e l r k á s á n k is. melyről rzletesen következő közleményünkben szá m l n k be. R. Teíef. mükőár telepe 58. sz. trt betn söveket, ktgyürüket, víztrtálykt, ement mzik-ipkt, sirkeretek, siremlékköveket, betn keríteket egyszerű diszes k i v i t e l b e n. Mintákkl é s á r j á n l t k k l m e g k e r e s é s r e kzséggel szlgálk.

6 934. júlis 7. Kmármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Kmármmegyei SPORT. Hberts-KFC. 5: (2:0) Mgyróvár. Biró: Czezely. Sjns ismét sk KFC. vereségéről számlhtnk be. KFC mstni szereple kerületünk sprt, illetve ftbll közönségei ngyn meglepte, mert negy spt közül minden szkember KFC-ét jvslt elsőnek z első sztályb. em tdjk, hl keressük hibát, sptbn vgy vezetőségben. spt hibáj, hgy fegyelem megbmltt nálk, vezetőségé pedig z, hgy meghgyták bntni fegyelmet, kkr mikr legjbbn kellett vln rá vigyázni. Hbertsz megérdemelten győzött. mérkőzt könynyen nyerhette vln KFC, h szél elleni 2:0 tán neki állt vin mérkőznek, de egyes játéks lbd helyett embert nézett, igy z eredmény nem mrdhttt el. Czezely jó biró vlt. gyigmándi FC Msi L. 5:. (2:.) Biró : Máthé Ljs. Izglms, drv mérkőz, melyben Jhnnesz z igmándik enterhltj mtttt példát. msi spt 4 trtlékkl játsztt igy is jó vlt, de Mzárs htvéd hrképtelenné vált, igy z igmándi spt könnyen érte el góljit. Jók vltk : Jhnnesz, Kellner, Méhes Vendégh, Hintenberger, Frks, Vörös. másdik félidőben Kht ki lett állítv. biró jbb lehetett vln. Vsárnp f. hó 8-án msik szály! FC- vei nierk-íznek Msán. Hirdetek felvétetnek Rzvénytársság Vezérügynöksége. kisbéri m. kir. állmi ménesbirtk igzgtóság Kisbér, Bttyányi-téren fekvő. n. Bltházá -bn lévő het blthelyiség ezekhez trtzó rktár, illetve lkásk bérletére nyilváns, zárt Írásbeli Versenytárgylást hirdet f. hó 6-ár d. e. -0 órár fenti igzgtóság hivtls helyiségében. Feltételek Fehérre gyntt. lkkztt I. ngyság 42 P. II. ngyság 64 P. UV" fgylltgép Í.50 P. Gylóky vs kereskedben Kmárm. Kidó. Klpk György-út 93. szám ltt, kitűnő helyen jól menő üzlethelyiség nvernbei l-re kidó. Bővebbel gyntt. Hsznált jó állptbn megvételre keresek. Cim kidóbn. ymttt Hker Dezső k5ityvnymdáfábn Kmárm, Igmándi-i 24. ( (fi Ö b t/i CL O m 09 - ) d «0."5 (3 C w V- W x C/5 i ì ifi t/5 te s _s Q 2 M M ifi O C O C C C C ^ ^ ^ ' id « ) 0 0 C C C - x r- O 00 O) C C 3C g rt * x 00 C C O PJ «w» *t M C lo h- h- e io r r ^ r ifi t -t r C ír. r x e e * m - O x.0 r ffj in -- r- r 3 ifi C r C in -r - ri rr r. - - ìrrf r Cw- rí- -f r C C rj r S Í C C é fi O OS LO Q r C rf' CO C ^ _ Cl 5 C x L.O CC CC Q ifl O fo ifi i r (O»n R O Q - f l CLw 2 TÍ- -y-. ^ O rfv^ CO C S? ìn.2 _s $ s r r r C ^ C O! w 'í * tf; io jrin er O LO "3* CO C C CM CM 2 O ^ ' fi S/v. Szv. ^* O r -ej «-t Vi Vì = re O O li "S-S g C : -,.. IR! C I I I I I I I I C CO I C C _S _8 8 Prág pc IWJ s fe,é ^ S S s S S 8 M = I 00 ex rj5 00 I rr e C C O T5 in Ifl O ^ Tf r. ^ ^ ^ ^ C C r 0 0 in i C r Tf Tt ic 0 io e S SS se Q t r 0 0 CO t LO Q IO»C CO «g ^ C; p x O r -0 0 : 0 ' ~ C CO T j _ tű io ±; r r r C r -e - ri ~ y 0-0 r O C ri -'- ri ri ri n S Q 05 C5 O O - C O f - / 0 C r "t - r ^ CO x 0 ^: 00 C L.O p ri 5 zr. in 0 ri i C io io 'O T CO I t~ CO CI OC r i O C ^ g g ~ g 2, e 00 _ & CO «i 3 C Q. CO b (fi 'CO Szv. M Szv. Állmásk Szv. Ifi fi ^ 0 O O Q C O* C C C O CI 00 r-~ O r- r C 0 PO - -rt C O r- r - t ri Í 3 0 Li m3 IH -re COTI Cv D.22 ** -Zj 3 r< ri 't r i i e x 0 x t- r r in i -t ^ r O r t ir. r.-. ri i e <e r- 00 r i C 00 ' ÍSÍ2 i C/i %» '? e -e j x x r K PS -r ^r rr LO ^ Q K) IO jfl w - f M C r C ^ C r*. s- ^5 L_ IQ ^5 G O O Ő il CO TJ- á l Mt. pótló O -CO jc re 3 p -* «O 5 2 ~ ^ C re '5 ^ 5 e ríj - O Cfl J. SO SU ^ BQ «re rj g ^ "3 r. ~ "CJ = f < CJ C C-» i!s /3 s i Állmásk ÍV; rf «S = Q p O ri! M C C C C I /3 r «ri C9 0 in.0 O 0 C C r n M - 5 S r» r^» r^. tő ^ s r - lo IO IO io ZZ iro CI C e ir. ir. ir O 0 00 x ; 2 e ~ r í s» fs! s; O < io CI Ü g 75 ZJ C -C ri 2 O C C O CO?3 00 ri = K ss e CI C -r O r -f CO 5 5 S r- - r? r. 0 x» -s" C gg ss re ^ ee «- «-<J F «* CC S : io r. C C C r- ~ -<f O ^ io e 7*^ ^ g "t 8 CO r ri s e r 0 00 S Q ^ O r * e x ss CI ir. r*. - 5 i; x e te : = s S "fii; s irg ^ < C Z ^ -li C -ZJ QŰ *y 2s D -t M L<5 r r T -- : ffi " « r. ài Felelős C f-- C Cl O n lo :.- í : Kló I Cl -O r^ Cl ~ r O Cl io -/ HÍ ik er Dezső

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben