testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban."

Átírás

1 VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. b P. j gyes szwi ár Megjelenik minden szmbtn. 2( fül PTHÓ GYUL Hirdetek ári díjszbás szerint. Kézirtkt nem dnk vissz. Új főispánt iktttt kettős vármegye ygdt, bék, megellett eredményes kr-. ás dár j főispánt méltóságáb iktttt mgs júlis hó 3-án. kedden délit kettős vármegyénk tör- \ ényhtóság sztergmbn ősi vrmegyeházán. Tlán külső pmpájábn vlmit zitett z ünnepség, mert szkáss, lestői diszmi öltönyök éppen z ünnepelt főispán kívánságár ez lklmml elmrdtk, de nnál fényesebb, eresebb vlt e beikttás mly méltóságábn, emellett szellemében. Még tt ül lelkekben miért tá- ngy kérdőjel: ztl főispán, kit mindnnyin szerettünk, kit minden működében legtelebb megértsel támgttnk?... máris tmbló ~;esed nyilvánlt meg z j közéleti ferfi iránt, kit rmányhtlm bölsessége rendelt közénk. beikttási ünnepség levegője ngyn frró vlt. tt tt szeretet biz- lelkesültség, imnyjttt mellyel fgdt vrmegye vényhtóság j föispándr. Rdsy Lászlót. z ünnepl, megnyilnlt lelkesültség hü kifejeje vlt fényes ünnepségen vármegye közönsége gezetl szeretetének, bizlmánk zzl főispánnl megjele- szemben, ki első ekr már is betdtt férni z emberek szivébe, ő szvink meggyőző erejével megtdt nyerni z embereket. Kívánjk, hgy j főisnk minden működét törvényhtóság. siker krnázz, mnkájár Isten áldását kérjük. Ünnepélyes szentmise. sztergm vrs, mini kettős vármegyénk törvényhtóságánk székhelye, fellbgóztt házivl ünnepi díszben fgdt kedden dis/es vendég.ereget, mely z ősi primási vársb dr. Rdsy László j főispán beikttási ünnepségele siett. megjelent előkelőségek z ősi vármegyeházán sprtsltk, hnnn fél U órkr díszes menetben belvársi plébánitemplmb vnlt ik, hl Jeszenszky Kálmán preláts knnk, főszékesegyházi plébáns hldó ünnepi misét mndtt z instlláió lklmávl. felvnlást vármegyei hjdúk díszrhás sr nyittt meg, tnn fekete diszmgyrbn Revizky lemér, esztergmi főszlgbíró vitte vármegye zászlját. z é'en ment dr. Rdsy László főispán jbbján dr. Kány Kálmán ni. kir. külügyminiszterrel blján Krsy Mik lós vm. főjegyző lispnhelyettessel, mjd felsőház z rszággyűli képviselőház tgji, trstörvényhtóságk képviselői, törvényhtósági bizttság tgji, vrmegyei két megyei várs tisztviselő kr, ktni előkelőségek z érdeklődők impzáns ngy szm. z ünnepi közgyűl. Fél tizenegy órkr zsúflásig megtöltötte vrmegyeház ngytermét díszes közönség. mgs méltóságk előkelőségek sribn tt láttk: dr. Kány Kálmán m. kir. külügyminisztert, Fehér Gyl ngyprépstt, dr. Lepld ntl prelts-knnkt, dr. Meszlényi Zltán knnk, primási i rd i igzg; ó l, Jeszenszky Kálmán prelts-knnkt, Számnd Igná. knnkt, Vid Jenőt, Mák. vezérigzgtóját Lőke Kárly ref esperest, felsőházi tgkt, Tbódy Gylát, emzeti gység rszágs elnökét, vitéz Mrtn Bél em^ tt\\ gység rszágs főtitkárát, Híjj Imre, Hekenberger Knrád, Csikvándy rnő, Fellner Pál, Ksán Kárly, Kálmán István, Brgly József, Frey Vilms űr., Brndt Vilms, Szinyei-Mersel Jenő, Mátéffy Viktr, Péntek Pál, Szűs István, Szbóky Jenő, Shndl Kárly, dr. Zsigmnd Gyl Zsindely Feren rszággyűli képviselőket, vitéz Brth Pngráz de ezredest, vrmegyei vitézi szék kpitányát, vitéz Lánghy mil lezredest z esztergmi helyőrség- Röder rvin lezredest, kenyérmezőitbr tisztikr küldöttségeivel, tvábbá Fáy István keskeméti főispánt, Skltéti Miklós Győrmegye lispánját, Keskemét trstörvényhtóságk kiküldötteivei, Kvás István ág h. ev. esperest, egyetemi tnárt, dr. Virágh György kisknfélegyházi rendörfötnásst, z egykri temesvári tisztviselőtársk képviseletében, dr. Réhling Knrád Csnádi László bányigzgtókt, tvábbá z állmi hivtlk, testületek, intézmények népes küldöttségeit törvényhtósági tgjit mjdnem teljes számbn. díszközgyűl megnyitás. Hiszekegy elmndás tán Krsy Miklós vármegyei főjegyző, mint lispánhelyetk's megnyitó beszédében üdvözölte megjelenteket, elsősrbn m. kii. krmány képviseletében Kány Kálmán dr. külügyminisztert, fellvsttj dr. Revizky Gábr II. főjegyzővel dr. Linger Sándr vlt főispán főimentére dr. Rdsy László főispán kinevezére vntkzó belügyminiszteri leirtkt, indítványt tesz leirtk tdmásl vételére nnk elhtárzásár, hgy törvényhtóság kö7gyüle z újnnn kinevezett főispántól hivtli esküi kivegye. Felkérére Jeszenszky Kálmán preláts-knnk vezetével ngyszámú küldöttség ment főispánért, hgy őt közgyűli tern rémbe meghívj. z ünnepélyes beikttás Revizky lemér esztergmi főszlgbíró jelentette közgyűlnek dr. Rdsy László főispán érkezét, kit megjelenekr : törvényhtóság felállássl, zúgó tpsvihrrl, ngy lelkesedsel perekig ünnepeit. közgyűli terem elnöki emelvénye előtt Krsy Miklós vm. főjegyző fgdt üdvözölte z j főispánt. Meg vn győződve, mndtt, hgy z tnómi tiszteletbentrtsávl, megértsel es szeretettel jött közénk. Gzdg tdásávl es tpsztltivl biztsítékt d rr, hgy súlys, nehéz időkben is megtlálj helyes kivezető tt. Tdj, hgy hzfiság, pritán egyszerűség, z igzságszeretet, törvénytisztelet vezeti minden mnkájábn, miért is z egz vármegyében őszinte segítőtárskr számitht. Kéri Mindenhtót, engedje meg, hgy trinni megsnkitttságnkból kiemelkedve elszkdt testvéreinkkel Rdsy László dr. föispánság ltt egyesülhessünk. hivtli esküt Revizky Gábr II. főjegyző vette ki főispántól, mjd ngy éljenz közben fgllt el főispáni széket. z ősi szkáskhz hiven Revizky lemér, Revizky István, dr. Mihályi Géz föszlgbirák Thly Dezső tb. szlgbíró z j főispánt főispáni székében hármszr fölemelték. főispán székfglló beszéde. Áltláns figyelem közepett kezdte székfglló beszédjét dr. Rdsy László. lső gndltm, vezette be hgy Istentől segítséget, erőt kérjek j mnkámhz. Mélységes hódltát fejezte ki krmányzó öfőméltóságánk.hálás köszönetet mndtt krmánynk bizlmért kitüntetért, hgy z ünnepségen képviseltette mgát. Mély tisztelettel üdvözlte dr. Kány Kálmán kiiíügyminisztert, ki megjelenével ngybn hzzájárlt z ünnepség fényének emeléhez, igz mgyr testvéri szeretettéi köszöntötte törvényhtóságt nnk minden egyes tgját. Teljes szívvel lélekkel emzeti gység plitikáját vllj mg 'nk, zt krmányzti irányztt, melyet vitéz Gömbös Gyl vezér, miniszterelnök tü-

2 zött ki számnkr s melyei szzszázlékbn szükségesnek helyesnek trt. z plitik nemzeti önélúság, nemzeti egység nemzeti mnk plitikáj, bitnek megvlósítását tűzte ki emzeti gység. zt gndltt minden vnln érvényesíteni: nemzeti plitik feldt. tráni átk sk jelszó s nem igz z, hgy mgyr nem td összefgni. z nemzet, mely ezer éven át történelmi küldett töltött be Szűz Mári védsszny, nem teliét elátkztt! gyek vgynk mgyrk, mgyr föld szeretetében, Szt. Krn iránti hódltnkbn s tántríthttlnl egyek vgynk hitünkben is, hgy mgyr igzságt didlr kell vinni (tps) mindzn ngy kérdekben, melyek Mgyrrszág életét erejét jelentik. Rzleteltérek lehetnek s zért meghllgt minden kmly jószándék véleményt, mert z erőket össze kell hzni, z ellentéteket ngykérdekben át kell hidlni. z emzeti gység plitikáj. (Zjs helyesl). emzeti gység nem nyglmi állpt, hnem élet mnk. Minden ember álljn helyen, dlgzzn szrglmsn, besületesen. gyfrmán értékes nemzet bldglás szempntjából minden mnk, meg kell tehát besülfii blti szlg mnkáját ép gy, mint z egyetemi tnárét, z tkpróet, vlmint főispánét, nemsk mgnkét, hnem máskét is. Hngsúlyzz, hgy hivtlánk jij, mgyr szive nyitv áll mindenki számár felekezeti, társdlmi pártkülönbség nélkül. Türelmet, megértt, testvéri szeretet hirdet s küiönös gnddl kívánj gyengébbeket, szegényeket gyámlítni, támgtni. sziális igzságk érvényesülét hirdetve megköveteli mindenkr z erkölsi lpt, mert meg vn győződve, hgy erkölsös élet nélkül nins egységes társdlmi élet, jgrend. z erkölsi lpt pedig mély vllássság dhtj meg. hitélet elmélyesite terén bldgnk fgj mgát érezni mndtt beszédében, h felekezetek segítségére lehet, termzetes tehát, hgy felekezeti társdlmi béke megóvás érdekében minden lehetőt el fg követni. jövő mgyrság mi ifjúság. Szívbeli ügye z ifjúság nevele. Ott kr lenni mindenütt, hl z isklábn, isklán kivül z ifjúságn segíteni lehet. ki megfntlj z Btltrt Lőwy-nél vesz Győr, Gr. Tisz I.-tér 5. közegzség népszprlás ngy jelentőségeitek tdtábn sesemőáplástól testnevel skféle ágáig dlgzni kr, hgy eredményes mnkásságt kifejthessen. Gzdsági téren kir. krmány átfgó plitikáján áll : hrmóniát teremteni z egyes termeli ág között, de mindenkr szem előtt trtni, hgy elsősrbn grár állm vgynk, igy tehát mezőgzdságnknk kell legfntsbbnk lenni. Ünnepélyes ígéretet tesz z tnómi tisztletbentrtásár, mit nnál inkább megtehet, mert td ősi, nemes trdíiók megőrzője lenni, de td hldó is lenni. közigzgtás ellenőrzénél száz százléks nemzeti mnkát kivn s számit vármegye hrmniks együttműködére. Jó szándékkl, tiszt lélekkel jött, hgy tvább dlgzzék hzáért. rr kéri törvényhtóságt, ne tekintsék idegennek, iegyenek hzzá bizlmml. (Perekig trtó tpsvihr fgdt főispáni székfglló beszédet.) törvényhtóság üdvözle. ií-ztergm vármegye várs nevében dr. Grh József bizttsági tg üdvözölte főispánt, Kmárm rzéről pedig Lőke Krly felsőházi tg köszöntötte z őszinte bizlm mély tiszteiét megnyilvánlásávl. Dr. Divéky István vm. tiszti főügyz mndtl még üdvözlő beszedet, mjd közgyűl Klzsváry (Lósert) Kálmán indítványár eih:árzt, hgy z eihngztt beszédeket közgyűl jegyzőkönyvében megörökíti s Gömbös Gyl miniszterelnököt Keresztes Fisher Feren I e;gy m inisztert távirtbn üdvözli. M tisztelgő fgdás küldöttségek díszközgyűl végeztével dr. Rdsy László z egyházk, ktnság, vitézi szek, frnthrsk, társtörvényhtóságk, vármegyei es két megyei vrs tisztikr es közönsége, z állmrendőrség, z állmi hivtlk, községi jegyzői kr, emzeti gység "Prtj, iprvállltk, pénzintézetek, társdlmi egyesületek es testületek végül vármegyei sjtó népes küldöttségeinek tisztelgét fgdt. Társsebéd. Déltán 2 órkr mintegy 250 terítékes társsebéd vlt Szent lstv Fürdő-szlló helyiségében főispán tiszteletére. z első beszédet dr. Rdósy László főispán mndtt krmányzór, Krsy Miklós vm. főjegyző külügyminiszterre, Lepld ntl dr. preláts-knnk, dr. Rdósy László főispánr, rr vármegyei vezető Jó kávét, teát, rmt lsó árbn Krmer Sándr fűszeres semege kereskedében Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 50. férfir, ki köztünk fg lkni, láti fgj bjinkt, kivel lklmnk lesz minden kérdt nyíltn megbeszelni. gy hrderejű beszédében kitért válsztói jg kiterjesztére nemzetközi tpsztltk tnúság lpján veszedelmesnek minősített minden felelőtlen jgkiterjesztt. Beszélt még trssebéden dr. Mike Ljs kir. közjegyző ki vendégeket üdvözölte, tvábbá dr. Kány Kálmán külügyminiszter, ki bensőséges közvetlenséggel köszönte meg z üdvözleket. Végül vitéz Mrtn Bél emelkedett szólásr s lejkes szvkkl köszöntötte dr. Rdsy László főispánt. Középiskli tnár diákk, mgántnlók tnítását, pótvizsgár előkzítét jtánysán kidóbn. Kedvezményes jegytlvány z válllj. Cim Iprművzeti Múzem kiállításár. mgyr művzeti élet ngy eseménye z rendkívül mgs színvnln áiló iprművzeti kiállítás, melyet z Országs Mgyr Iprművzeti Társlt z Iprművzet! Múzembn májs hó 8~án nyittt meg. kiállítás mgyr könyvművze?, üzleti grfik, plkát, ft-, érem-, ötvösművzet, kisplsztik díszítő szbrászt legkiválóbb ktsit gyűjtötte össze es mttj be. ngyközönségnek. kiállítás sjtó egyértelmű megállpítás szerint z tóbbi évek legsikerültebb szkkiállítás, mely znbn nemsk szkember érdeklődét kelti fel, hnem kiválón iklms rr, hgy z üzieti mindennps életben lépten nymn előtérbe kerülői iprművzeti kérdekben ngyközönséget tájékztss. Ritkán kzült kiállítás ly ngy szeretettéi es tdssál, mint ez kiállítás, melyet mgyr iprművzek, nymdvállltk müiprsk Györgyi Kálmán emlékének szenteltek, ki sk évtizeden át ly önzetlenül ly ngy eredménnyel szlgált mgyr iprművzet ipr ügyét. z egyes sztályk nyg ly meglepően értékes, hgy vlóbn stílszerű vlt nnk nbilis, szép váltzts kiáíiitási rhitektúránk megteremte, mely Györgyi Dénes műépítznek, z Orsz. Mgyr Kir. Iprművzeti Iskl tnáránk kiváló tdását hirdeti. Hgy kiállítás megtekintét Kmármmegyei Hírlp lvsó tábránk megkönnyítsük, sikerült z Országs Mgyr Iprművzeti Társlt igzgtóságától krlátlt számú félár jegy váltásár jgsitó tlványkt beszerezni, hgy zkt z igénylőknek kiszthssk. kiállítás z Iprművzeti Múzembn (I. üllői t Gyógyszertárbn SPIRI TBLTTÁK vlódiságért jóségért Byer kereszt szvtl, mely minden smglásn tblettán láthtó. kphtó. 33. sz.) vn hétköznpnként 9 8 óráig, vsárnpnként 0 óráig tekinthető meg. fél ár belépőjeg] ár (tlvány ledás esetén) 30 fillér; kedvezményes jegy tlványt Kidóhivtll'.dj ki. Olsó npi pnsi dnlmási Fürdőszállóbn. kézműipr psztlásár vezet tnnlétszám pdás. kmármi iprstnniskl, évzáró sttisztikáj évrőlévre elszmrítóbb képet tár fel rról lehetetlen gzdsági helyzetre, mely kézműiprnkt fenyegeti. tnnlétszám fkzts pdás rr enged következtetni, hgy z egyes iprágkbn előbb -tóbb nem lesz tánpótlás, mitán m mesterek mgk dlgznk, tnnét trtni nem tdnk, vgy h szükségből esetleg lklmznk is, kkr sem szegődtetik le nnyi időre, hgy jövő mestere iprát besületesen kitnlj, hnem kev insévi tpsztlt FILMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós-.. Utlsó elődásk nyári szünet előtt. Júlis 7-én, szmbtn 6 t 29 óri kezdettel Csk 6 éven felülieknek! Hvni éjszkák Frn Dwsn szereimi drámáj. lsőrngú kiegzít. Júlis 8-án, vsárnp óri kezdettel Izglms grndiózs világfilm. Cikln z Óeán feleli délmeriki Óeán repül htlms törtenete zen gyönyörű filmnek minden egyes szereplője sztár. Mgyr hngs vílághirdó yári szünet.

3 934. tán júlis 7. felszbdl gykrili igy lps ismeretek nélkül f g kntárkdni z életben. gyetemes nemzeti érde megköve teli, hgy gndskdás történ jen z iránybn is, hgy lyn K m á r m - s z t e r g m vármegye T ű z ltó künk z iprkérdnél iprssegédek menjenek k i z mesterek nymáb lephetnek, kik ipr ágkt tvább fejleszteni k é p e életben, sek kik jeles lesznek. rős, egzséges, szktdássl f e l f e g y v e r z e t t gene ráiór vn szükség, hgy n é pek, nemzetek ngy v e r s e n y é b e n mgyr ipi é l ő n - t d j n törni s egy f i t l, edzeti j g e n e r á iór nygdt hssk z i p r rábíz leiekkel jövőjét. Kisiprnk z tóbbi év tizedekben rhms fejlődnek i n d l t é s sikert, b e s ü l e t e t szr z t / iprs névnek. Kái v l n elhgyni zt z ö s v é n y t, m e l y e n eddig h l d t. M á r p e d i g, h tnnisklánk létszámánk p dás t v á b b t r t, elérkezünk d, h g y n e m lesz képzett i p r s g á r d á n k, m e l y jövőben i n n kt válllni tdn. H j gene ráiói n e m nevelünk, k k r k i s iprnk psztlás bekövetkezik, tóbb előbb vgy pe elen melyre dig g z d s á g i eletünknek gedhetetlenül s z ü k s é g e v n. k i s i p r eme igen súlys prblémáj felett elsiklni nem lehet, k é i l l é s s e l e l s ő s r b n z ipitestületeknek kell es s ü r g ő s e n kmlyn fgllkzni. Meddő támgtó k i ó, iprstnnkttás v i s z minden kisiprt h z nyit gykrlti tenzivé tételével, kiképz i n elméleti isme retek n y ú j t á s á v l, t n n mester lelő visznyánk rendezével pótlás gyetlen iprágk hgy j, el megfe z biztsításánk távl n e m visszük tán módz előbbre. mód, hgy ne egyes srvdjnk, kisiprnkt ktsztr fális h e l y z e t é b ő l kimentsük : sürgős selekv z tánpótlás déek megldásár hvi bérlet jeggyel tzht dnnlniási strndr. Weekend O l s ó n j ó fűszer semege árt sk Spielmnnál Igmándi-t 9. vehet, Telelőn 88. Megszervezett kió lebnylításáhz rkt f i k s z é s jtlékr l k l m / n k é s betnítjk. 3. ldl. Kmármmegyei Hirlp. Jelentkezni J e d l i k Ánys. 5. lehet S z ö v e t s é g é n e k negyedszázds j b i l e m i ünnepsége D r g n. gyesitett vármegyénk tűz ltóság ngyszbású Ünnepsé gek keretében ülte m e g P é t e r P á l n p j á n D r g n Kmá rm-sztergm Szövetségének lét, melyet vármegye Tűzltó jbiláris közgyű fennállásánk b szn ötödik évfrdii\jii lklm* ból trtttk ünnepségen szintesre is állíthtó, t v á b b á vstgsgi feskendőjük mű k ö d é s é t, melynél l ö v ő k é s gr 3 2 m m., l ö k ö e r e j e l y n ngy, h g y kél e m b e r n e k kell t r t n i es zknk is l ü peres v á l t á s á v l mttták be. ngy s i k e r r e l rendezett b e m t t á s k tán d r. Mrinvih I m r e n y. állmtitkár, z OTSz, l e l n ö k e, tisztek l e g é n y s é g között több szlgálti érmet szttt k i, m j d díszebéd v l t bánytárslti m n k á s - t t h n bn. meg. jbilemi megjelentek : d r. Mrinvih I m r e n y. á l l m t i t k i, z O T S z. l e l n ö k e, d r, Rdsy L á s z l ó f ő i s p á n, Kresy M i k l ó s v i n. f ő j e g y z ő, Frey V i l m s rsz. gyűl. képviselő, Gltz G y l e s z t e r g m i p l g á r m e s t e r, Revizky Uri, női divt-árk, l e m é r e s z t e r g m i, Revizky I s t ktni ikkek leglsóbb ván tti é s d r. Mihály G é z beszerzi frrás k m á r m i f ő s z l g b í r ó k, Shmidt S á n d r b á n y f ő t n á s s, Flssy H J L OSZK Kárly z OTSz. l védője, Strm István, b d p e s t i h i v t á s s tűzltók főtisztje, Vid Pál székesfehérvári tüzltófőprnsn k, T S z. kiküldöttei, t v á b b á László István vármegyei Berez G y ö r g y e s z t e r g m i, Király Miklós k m á r m i, Tilesh lfréd tti j á r á s i t ű z r e n d é s z e d felügye kmármi m. kir. lók é s s k n v i d é k r ő l. plgári fi leányiskl z ü n n e p s é g e n rztveti 32 testület 4 8 t ű z l t ó 67 l i s z t t e l, köztük Kmárm tűzltó spt ewirth Gyl lprnsnk vezetével, Felsőgll é s Ks k ö z s é g e k tüzltótestületei Hm brger G y ö r g y l j e g y z ő, illetve Vinze I m r e i g. tni tó prns n k s á g ltt. Impzáns látvány vlt tüzltósptk mintszerű fel vnlás z ü n n e p s é g s z í n h e l y e i é, b á n y t e l e p htlms sprtpá lyájár, h l Szmszély ntl b á n y t e l e p i lelkz tábri misét mndtt. j b i l á r i s közgyűlt Re vizky l e m é r V á r m e g y e Tűzltó Szövetségének elnöke ngyhtású Ünnepi b e s z é d d e l n y i t t t m e g. Mélttt n p j e l e n t ő s é g é t é s üdvözölte vendégeket. László István v m. t ű z r e n d é s z e d felü gyelő S z ö v e t s é g ügyv. l e l n ö k e rzletes beszámlót dtt Szövetség m ű k ö d é s é r ő l évi j e lentében, mjd közgyűl l b b i tárgysrzti pntját tár gylták le. k ö z g y ű l é s tán szebb nél-szebb tüz tógykrltk be mttás következett. T n l s á g s é r d e k e s l á t v á n y s s á g l s z l gált z egyszerű s z i k r s p ó -, gólynyk-, vlmint ksi mtrfeskendő, nemkülönben k ü l ö n b ö z ő létrszereli g y k r l t k, m j d zt k ö v e t ö l e g vegyi f e s k e n d ő k h t á s s lklmzás, bszrkánys gyrssággl pill n t k ltt lttták el l b g ó lánggl feltörő b e n z i n, kátrány, petrólem s t b. n y g k k l táplált tüzeket. L e g f ő k é p e n k i e m e l e n d ő vlt D r g bánylársll tüzlt ó s p t á n k mintszerű szerep le é s b d p e s t i hivtáss tűzltók k ö z r e m ű k ö d é s e, kik 36 m. (5 emelet) mgs tmtiksn működő létráj s z e r e l é s é t, m e l y m i n d e n irány bn f r g t h t ó é s e g é s z e n víz é\i értesítője ÁR. állmi V. tllából be Klpk füzetet Kmárm sk érté vezeti (iyörgy, hőse" ímmel. Ugyn Klpk György mélyny- más k é p e d i s z i t i z első l d l t. z iskl tnári testülete z t n é v b e n követ kezőkből Lebish álltt : h. igz gtó, Iln, Geden J á n s, Gedenné Jánssy Bányy Mári, Kerti Olsz K á r l y, d r Slsikné lák n n, Széhenyi tnárkból h. tnárból. rnő, Szed- J ú l i rendes ngyl Kálmán különböző vllás felekezetei tnlók hitkttói v l tk : Rzmán Feren Sárí I m r e kttó, r. k. h i t ref. lelkz, Fdgys ldár á g. h. e. lelkz, Fdr Feren r b b i, Brs M i hály bptist- p r é d i k á t r. z elmúlt tnév lój é r d e k e s képet beszám nyújt z i n tézet élénk t e v é k e n y s é g é r ő l. 'T nlmányi k i r á n d l á s k, önképző- ifjúsági sprtkörök ered ményes mnkáj, gyrsirási ver seny, i s k l i ünnepélyek tósn támgtták hth mindennpi tnítást. H e l y i kéj)viselőt keresünk i n k n k 25 literes br kishrilókbli vló é r t é k e s í t é s é r e. Rkkntk beirt nyilváns s z á m fiknál tnlók 78, l e á n y k ö s s z e s e n 295 nyert Mgántnló sz vlt, l e á n y k n á l 3, ö s z, kik tsíttttt közül vissz tlö sztályismét lre. z j isklévet szeptem ber hó 9 - é n nyitják m e g pélyesen. hó tnítás 0-én f g htáskt pótbeirtáskt 7-én trtják szeptember kezdődni. júnis ünne hó be 25-én, szeptember hó meg. Szeptember hó 5 - é n lesznek j vi tó vizsgák. Különbözeti felvételi vizsgá l t k ideje s z e p t e m b e r h ó 4. gzsége sk Dnlmási kénes strnd vizétől áll helyre. Vine Mild m m d r. Frnk-Kissné igzgtó, Hzfis tisztelettel : szesen dtkt : tnlmány lőfizeti á r k : g é s z é v r e 0 P. Fél 5 P. egyed 2.50 P. fiknál 8, következő kes történelmi sák el. tályztt. lójából igzgtó rm, I^mándi-út 2 4. ) jtts közül beszám z Kmá nál 3, ö s s z e s e n v l t, kik jelent m e g könyvnymdáj kidóhivtl ez évben is, m e l y n e k kiemeljük Mi lpszámnk másdik hrmdik évnegyedben, miért isfeikérjükt.lvsóinkt,hgy stlt psttlvány fel hsználásávl z előfizeti dijt (z elmúlt negyedévre is, kik eddig nem küldték vln be) kár pstán, kár pedi^ személyesen kidóhi vtlnkhz ( H k e r D e z s ő K i n á r m m e g y e i Hirlep Lebish V i n e igz gtó s z e r k e s z t é s é b e n lőfizeti felhívás. előnyben. Ceglédi B r t e r m e l ő k Szövetkezete. gy np mgyr tengerprtn. Filléres gyrsvnttl K m á rmból - B l t n - l m á d i b. b r n g ó s, e s ő r e hjló ítlö d á r is m z g l m s elet vlt v s á r n p kr reggel K mrmbn. Kisebb-ngybb s mgkkl emberárdt hllám ztt p á l y d v r felé, h g y el ne k é s s é k 7 ó r 2 0 p e r k r indló Bltn-lmádi filléres gyrsvntt. Ás, Szőny s z m s z é d s k ö z s é g e k sk s ksíttták ^. tsk ngy szá mát, k i k g g ó d v szemlélték z égen felhők s p r t s l á s á t : vájjn egy h i r t e l e n z á p r n e m fgj-e e l m s n i szépen t e r v e zett kirándlást. türelmetlen várkzók örömére nemskár befttt pálydvrr filléres gyis szerelvénye, mely m z d n y vezetők reiidezögáidáj j ó v l t á ból ez l k l m m l ünneplőbe öltözködött. M z d n y á n két n e m zetiszínű z á s z l ó é s 7 5 jel zű ngy tábl h i r d e t t e r e n d kívüli kiküldetét, v é g n é i k ü l i nek tetsző ksisr jelétté,

4 hgy. bizny sk tssl lesz terhelve, végül pedig z blkk teher szlg-plkátj messzire kiálttt, hgy ngyszbású kirándlást Kmármmegyei irlp támgtásávl kmármi Mzdnyvezetők Kr viglmi bizttság rendezte. Fúvós zenekr igánymzsik víg hngji mellett indlt ki filléresgyrs kmármi pálydvrról s útközben gyigmándn, Kisbéren vett tel még tskt, mintegy 230-t. Felszprdv z tsk szám 32b i, teljesen megtelve hldt vnt Székesfehérvárn át Bltn-lmádi felé. Útközben jókedv vigság rlkdtt vsúti ksikbn, mi sk fkzódtt, mikr vntnkról kitekintve gyönyörködhettünk kék-fdrs Bltn vizében. Fél tizenegykr érkeztünk Bltn-lmádib, hl fürdözóközönség ngy kívánsisággl fgdtt bennünket. lmádibn kirándlóinkt igen kellemesen leple meg láj szépsége. Bkny-hegység déli lnkás lejtőjén fürdőtelep két szép völgyben hárm dmbhátn nyúlik el sdás gyümöls szőlők h mávl, gyönyörű lmberdőkkel övezve. fürdőhely legszebb ékessége s mgyi prt pá i ját ritkitő föveny fürdő, melyet brús idö dár is tömege.en lepték el fürdőzink. fürdőhely kényelmes kellemes szórkzó helye még jókrbn trttt prkk szép séttk, Bltn prtján épitett sétány ló vizének pmpás kepével. Innen indlt külön bérelt ngy hjónk körútjár, melyen kirándlóink Bltn-üred- Tihny-Siófk ezekkies vidékét tekintették meg. Sjns, hjókirándlásnk rendjét megzvrt tsink fegyelmezetlensége. Skn z tlsó pillntbn meggndlv jegy nélkül szálltk hjór, leszrítv zkt, kik már vntbn válttták meg hjójegyeiket. mig skn Bltn vizén hjókáztk, vgy sónkázássl, fürdőzsel töltötték el npt, zltt másk tölgyerdő '.légnygttó sendjét keresték fei s sekély fárdsággl tt járt.ik mgs hegytetőket, hnnn elmerülve gyönyörködhettek táj szépségeiben. Vltk skn, kik bltni neves, zmts br kimérőhelyeit keresték fel jó spki, z rási brkt tnlmányzv. Kő este felé ztán mintegy vezényszór jött egybe Bltn-lmádi pálydvrn ngy tzó társság. Itt Szent Imre Dlkör énekelt búsúzól néhány szép mgyr egyveleget s nemskár megindlt vnt, hgy egy felejthetetlen kedves emlékkel gzdgdv térhessünk hz nygvór. brús idő dár is kellemes vlt vsárnpi bltni kirándlásnk, melyet Kmárm társdlm nevében ezútn is köszönünk kmármi mzdnyvezetők rendező kránk s elsősrbn Cseh Sándr főmzdnyvezető rendezőségi elnöknek, vlmint közvetlen mnktársink : Ds Kárly, Siklóssi József, Töltsy Jáns, Lipty Kárly, Spáth László s mzdnyvezetők többi rendező tgjánk. Kmármmegyei Hírlp. örömmel jelentjük, hgy fenti rendezőség gszts 5-én ismét indít egy filléres gyrsvntt Keszthelyre, hnnn kirándlni lehet Héviz-fürdőre. Bővebbet erről jövő számnkbn hznk. Kmármmegyei Hírlp plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr. Blesetek. Szerensétlenség szőnyi vámnál. Böjte Jáns 5 éves Ttbányi főknász Iln nevü 7 éves leányávl Frks Jáns né 3ü éves felsőglli lkssl ldlksis mtrkerékpárn júlis hó én, vsárnp este 8 ór 0 perkr Szőny felől jött Kmármnk s sebes irmbn sk z tlsó pillntbn vette zre, hgy szőnyi vámsrmpó le vn eresztve. Hiáb fékezett, ly hirtelen mtrját leállítni nem tdt, zért srmpó ltt kit keresztülhjtni. mtrvezető Böjte Jánsnk, ki srmpónál lehjlt vlmint z ldlksibn ülő Frks Jánsnénk nem is történt semmi bj, elenben Böjté Ilnát, ki hátsó ülen ült s mit sem tdtt veszedelemről, srmpó elkpt levágt gépjárműről. z első segélyt Szbó Sándr százds-rvs dt, ki megállpíttt, hgy srmpó leány kpnyáját érte igy kpny nyksérült, vlmint kisebb fkú gyrázkódást kztt. Állpt súlys, de nem életveszélyes. mentők krházb szállíttták. Hivtls megállpítás szerint vámsrmpó szbályszerűen vlt kivilágítv, igy blesetért mtrve/.ető hibás. Mnkás srs. Keszi József 9 éves festősegéd kmármi lks vstvillmsitás Ás gyszentjáns szkszán dlgztt hzltrtó szerkezetek festén. Flyó hó 4-én is szrglmsn mnkáhz láttt, szerensétlenségére znbn hzltrtó szlpn szigetel éppen kkr törött el, midőn biztnsági kötelét megengedte, hgy feljebb mehessen s igy Keszi kvis rkásr zhnt. Sérüleivel győri krházb szállíttták, hl znnl áplás lá vették. Vigyáztlnság. Fiedler-féle lengyár fűtőházábn dlgztt flyó hó 4-én Orsz Mihály 32 éves kzánfűtő. Mnk közben kzán egyik vslemezét krt más helyre tenni, de ly vigyáztlnl fgt meg htlms sly vslemezt, hgy z kisúsztt kezéből, elejtvén jbb lábát súlysn megsértette. z első segély nyújtás tán hzvitték lkásár s tthnábn várj felépülét. Ppírszlvéták k p h t ó k : H C K R D Z S Ő k ö n y v - é s p p l r k e r e s k e d é s é b e n. HÍRK z j tábri lelkz. Júlis -ével kmármi helyőrség kthliks tisztikr legénysége állndó tábri lelkzt kptt dr. Hrváth Dénes tölelkz, kleveles középiskli tnár személyében, ki Debreenből került Kmármb. z istentiszteletek nyári srrendje rk. plébáni templmbn. Júlis 8-ától kezdve negyednyl fél kilen órkr sendes sz. misek lesznek, 0 Órkr ngymise szentbeszéd nélkül. srrend tvábbi intézkedig érvényes. Kitüntet. belügyminiszter tűzltás ment terén negyedszáz időn át kifejtett érdemes tevékenység jtlmzásár lpíttt diszérmet revisnyei Revizky lemér esztergmi főszlgbírónk, vármegyei tűzltószövetség elnökének dmán) ózt. Kinevez Máv.-nál. z állmvstk igzgtóság Knöpfler Rezső intézőt, kmármi állmás kiváló helyettes állmásfőnökét, íőmtézővé léptette elő Péhy Pál üzletgykrnkt tisztté nevezte ki júlis i htállyl. yglmb vnlt kir. főügyz. győri ítélőtábl mellé beszttt főügyzség vezetője, Ráz rnő kir. főügyz nyglmb vnlt. közbesülben álló főügyzt királyi ítélőtábl bírói kr teljes ül keretében bsnzttt. bírák élén Sólym ndr tábli elnök meleg hngn emlékezett meg Ráz rnő érdemeiről. évmgyrsítás Belügyminiszteri engedéllyel s.iját kérelmükre Mtsek ldár s. tiszt Mhási" - r, Shürger György Pál htái őrngy Ujlki - r, Sterz Jáns m. kir. llmrend. detektív Smrji -\z\, Lnkvis Feren máv. klz Lendvi"-r, Kirsh lbert máv. fékező Kppányi"-r, Szertis István máv. klz nszikli -r, Birks László máv. s. tiszt Bánhegyi"-re, Kirnber Sámel máv. s. tiszt Kisflvi"-\ % ördögh Gyl máv. műszki s. tiszt örményi"-re, Gribás Igná Vilms máv. elől járó Gás -r,,m Svrz Jáns máv. kvás Söptei"-\^, Hber László szkszvezető Hrtbágyi"-\ váltzttt. Prhászk püspök esztergmi szbránk lelepleze. sztergmbn, szeminárim előtti téren fényes ünnepségek keretében leplezik le vsárnp, júlis S-án Prhászk Ottkár püspök szbrát. z ünnepségen beszédet mndnk; dr. Serédi Jsztinián bíbrs-heregprimás, Török Mihály preláts-knnk, Ppp rnő Kldányi Áks esztergmi lelógs. lynr Glyn : Ginevere Szerelme. (Két kötetben) ngyszereiéin didlms himnszát irt meg világhírű írónő ebben regényben. Tigiks események srán jtnk el békéltető megldásig, mely egymáshz vezérli szerelmeseket. Meg jelent Milliók Könyve legújbb számábn, ár 20 fillér, kphtó mindenütt júlis 7. Fejérkmárm ev. egyházmegye közgyülét júlis 5-én Trdsn (Fehérm.) trttták, melyre vntkzó rzletes tdósításnkt lpzárt mitt jövő számnkbn hzzk. nykönyvi kivnt júnis hóról. Születek : Myer nn r. kth., Zelvis Rzáli r. kth., Zlezsák Róbert r. kth., Kirizs Jáns r. kth., Gylóky Mári Mrgit r. kth., Gyrkvszky József r. kth., Spnrft Klár ref., Msitz rzsébet Iln r. kth, Mzárs rzsébet r. kth., Lmpert Vléri r. kth. Tóth nn Mári r. kth., Hffmyer Jlinn r. kth. Mk Év r. kth., Király Mári r. kth. Házsságkötek: Orsz Jáns g. kth. Mjr rzsébet ref. Zámbó József ref. Hrtyán tel ág. h. ev. Hlálzásk : Czirwein Iln r. kth. 3 éves. Ry Jáns r. kth. 76 éves, Pti gy Gergelyné ref. 70 éves, Mts Gábr r. kth. 63 éves, Mk Év r. kth. fél ór. Kstló. gy előkzülettel köiültekintsel rende/i meg Refrmáts Jótékny őegylet f. hó 8-án, vsárnp Plgári Társskörben ezidei Kstlóvl egybekötött tánmltságát. Dr. Tóth Zsigmndé, z egyesület el nők nőjével z élen ngyszámú leány- férfirendezőség fgdj Társskör szépen elrendezett kerthelyiségébe érkező vendégeket, esős idő esetén pedig Társskör ngyterme biztsítj mltság megtrtását. Kitűnő lsó ételekről rendezőség gndskdik. Belépő díj pengő. Kezdete déltán 7 órkr. Mint értesülünk megyéből is skn keresik fel vsárnp Kstló tánmltságt. Zngrvizsg. Mlt hó 23-án, szmbtn trttt meg Messingerné Weisz Iz növendékeivel szépen sikerült mgán zngrvízsgáját. vizsgán z összes növendékek szépen összeállíttt műsrból egy-egy számml léptek fel mttták be zenei tdáskt, melyet Messingerné fárdságt nem kímélve ngy zenetdásávl tníttt fi vizsgán szülőkön kívül sk érdeklődő jelent meg tpssl jtlmzt kis növendékek sikeres játszását tnítójkt. Fővársi színház kedvezménye lvsóinknk. Fel hívjk fővársb tzó lvsóink figyelmét, hgy megállpdást kötöttünk Bethlen-téri Színpd vezetőségével, mely szerint z nysziv" imü drb elődásir mely bdpesti npisjtó egyöntetű megállpítás szerint még Tims" példátlnl ngy sikerét is felülmúlj z lnti szelvény bemttás ellenében színház pénz tr 2 dr. rendkívül kedvezményes jegyet szlgáltt ki. SZLVÚYT I essék levágni! Tessék levágni! I Kevezményes tlvány. Bethlentéri Színház pénztár ezen tlvány beszlgálttnánk 2 db. zenekri ült, zsöllyét, támlásszéket, erkély I sr, vgy páhlyült 33 l 3 százlék kedvezménnyel szlgáltt ki. Kmrmmegyei Hírlp. Kérje mindenütt Kmármmegyei Hírlpt.

5 934. júlis Kmármmegyei Hirlp H l á l z á s. M e l y rzvéttel vettük s z m r ú h i r t Kellner Jkb tti ügyvéd, n y. b n k igzgtó hláláról m e g b l d glt T t - T v á r s r i t á r s d l mánk e g y i k legközkedveltebb, megye ügyvédi kránk l e g ö r e g e b b tgj vlt. Közérdekű mnkár m kev e m b e r k p htó. Kellner Jkb p e d i g zk közé ngyn kevesek közé t r t z t t, k i k l k t n i k r t k tdtk is. lpitój vlt T t tóvársi K ö z g z d s á g i es I p r i Rzvénytárss ignk, m e l y n e k évtizedeken keresztül j ó s á g s ig tzgtój vlt. v á r m e g y e ügyvédi kránk nesztr. 84 éves k r á b n júlis -én. vsár np h n y t el T t á n é s kedden de in tn t e m e t t e k el ngy rzvét m e l l e t t. Hlálát előkelő k i t e r j e d t rknság köztük fi Kellner Sándr dr. tti ügyvéd g y á s z l jk. benzindó jbb m e g állpitás. l e g ú j b b p é n z ü g y V é g e z i s k l é v n e k kezdődik g n d s s z ü l ő ngy gndj, h g y m e l y i k t n i n t é z e t b e, m e l y i k i n t e r n á t s b dj g y e r mekét, m i l y e n életpályát v l s z szn fiánk, l e á n y á n k. Mst jelent m e g z J n t e r n á t s k Tnintezetek rzletes tájékz ttó ímtár", mely ü g y e s e n összeállíttt könyveske rzle t b e n i s m e r t e t i hzi k t t ó intézeteket é s nevelőtthnkt zt m i n d e n szülőnek nélkü lözhetetlen ímtár tájékzttót 20 filléres p r t ó b é i y e g ellenében bárkinek i n g v e n megküldi rdős J ó z s e f hirdeti i r d á j. B d pest. V I., T e r é z - k ö r t 35. bn ( zöld szlggl) kerülnek frglmb. krnyék ken strndfür d ő i é Dnlmásn vn. Álltni ú t j v í t á s. Mst kptt értesítt kereskedelem- ügyi minisztérimból sztergm rs, hgy zárs htáridőn belül H r t h y Miklós- Ks sth Ljs- t között k k kövezete! z állm beígért, k e rröit b r k l t t l seréli f e l. így d r g i vámtól Szent István FürdŐszllóig kermit titt nyer sztergm vrs. (Vájjn mi t Ír itrszgtnk m i k r lesz helyrehzv? Tlvj s ö k. Keskéd vándrköszörü községben kére g e t é s ürügye ltt két vándr köszörűs bement eszler Feren gzdálkdó h z á b s m i l t t z tthn egyedül t r t ó z k d ó eszler Ferenné h á t r m e n t km r i, hgy k e n y e r e t vágjn k e r e g e t ö k n e k, ket vándrkö szörűs ö s s z e s z e d e t t l k á s b n ágyrhát, f e j k e n d ő t, sztlterilöt m i n d e n f e l n y l á b l h t ó érté kesebb r h n e m ű t es s z m széd k e r t j e n át e l m e n e k ü l t. lkstsztgtó vándr köszörű s ö k ellen z r s z l á n y i sendőr örs megindíttt n y m z á s t. T l á l t t t t. Flyó hó 5 - é n P 30 fillér tláltttt. I g z l t tljdns rendőrségen át veheti. miniszteri rendelet kimndj, h g y júlis -től kezdve b e n z i n tán száz kg.-ként 5 p e n g ő kinstári r é s z e s e d é s t kell fizetni. m e z ő g z d s á g i é l k r hsz nált m t r k hjtásár hsznit b e n z i n kinstári r é s z e d é s mentes. Dnlmási s t r n d n p i h e n n i, üdülni gyógylni lehet. terén két ségtelenül legfntsbb tlál ni tnyk e g y i k e z spirin-tblett, e l i s m e r t bevált szer m i n d e n m e g h ű l é s e s betegségnél, gyógyászt rhemánl. inflenzánál, spn y l n á t h á n á l stb. M i n t h g y sk hmisítvány létezik, jól jegyez zük m e g m g n k n k, hgy z eredeti tbletták spirin 0.5" f e l i r t t l v n n k ellátv sk z eredeti B y e r " smglás Vdrzórzzi sászári erdőben. ngy Kiterjedű s á s z á r i erdőben már jó ideje, hgy vdrzók lövik k i vdt. Bátrságk mr n n y i r ment, h g y v i l á g s n p p l is vdász gttk t i l s b n. vdrzók grázdálkdásánk m egfékezére ztán j ú n i s hó é n d é l tán Smkk Rdlf főerdz é s Pintér István s e g é d e r d é s z ht erdőkerülővel vd»rzórzziár in dlt kettes s p t k b n. Fárd ságk nem veszett k r b n, mert Pintér segéd e r d é s z z erdő zkkeleti szelén meglepett két p s k á s férfit, m i n t egy háti l is elejtett őzet i p e l t e k. P i n t é r lő távl ságb érve felszólíttt vdrzókt f e g y v e r e i k átdásár, m i r e ket v d r z ó f m ö g é bújv lövöldözni kezdte z é r des/eket. z e r d é s z e k is v i s z nzták tüzet, m i r e vlóságs tűzhr keletkezett. z e r ő s tü zel közben v d r z ó k zsák mánykkl együtt elmeneküllek g y n, de n y m z á s srán sendörök összeszedtek v d rzót, k i k között P i n t é r f e l i s merte lövöldözőket. H l á l z á s. Rzvéttel érte sülünk, h g y özv. Shmll Imréné, szül. Smgyi Brbál, tör vényszéki bíró özvegye, eletének i k é v é b e n, hsszs s z e n v e d é s tán júnis á n délben B d pesten sendesen elhnyt. megbldglt ú r s s z n y még h á b r ú előtti i d ő b e n t ö b b évti zeden keresztül élt sládjávl Kmármbn, h l férje, néhi Shmll Imre törvényszéki biró vlt vrs előkelő t á r s d l m á b n ngy tiszteletnek ör v e n d e t t. z e l h n y t kihűlt p r rzeit júnis á n, helyezték örök nyglmár Bdpesten. kisbéri tántnflym táni hláls verekedi ü g y b e n ítélt kúri. B n y l l t b ű n ü g y b e n ítélkezett m s t vég s ő f k n kúri. b ű n ü g y egy kisbéri tántnflym r e n d e z é s é vel k p s l t s é s nnk elitéltje Vid József v l t győri p é n z b e szedő, k i Kisbéren vereked közben gynlőtte Zpletár Gyl kisbéri ipzt é s ezért tör vényszék n y l évi, z ítélőtábl p e d i g enyhítsel htévi fegyházr ítélte 32 éves Vidát. Sem törvényszék, sem tábl nem látt fönnfrgni j g s ö n v é d e lem esetét, mert z indklás szerint Zpletár Gyl n n y i r itts vlt, hgy vele szemben s e m m i szükség nem vlt fegy verhsználtr így s z á n d é ks e m b e r ö l é s büntette m e g á l l píthtó. Kúri törvényszék ítéletét helyesnek f g d t el Vid József nylesztendős fegy házbüntete mst mr j g e r ő s. Fárk frglmidóvál s á g. 88,000; 034. számú pénz ügyminiszteri rendelet z egyes állti növényi eredetű nyers nygk, erdőgzdsági termé kek z ezekből kzült árk tán fizetendő f r g l m i dóvált ságról szól. z erdőgzdsági f i p r i termékek dóváltság lá v n á s k i s i p r s k n k te kintélyes rzét mentesiti f r g l m i d ó z s lól. M ó d t nyújt rendelet r é g e b b i frglmidó hátrlékk rendezere is. Hlálr gázlt szekér. kisbéri r s z á g ú t n s z m b t n délben egy két l v s szekér e l gázlt Rstás Pál ht éves ms n i kisfiút. s ú l y s n sérült kisfiút mentők győri k z kórhá/.b szállíttták, itt z n b n már nem t d t k segíteni rjt. néikí:i, h g y vissznyerte vln eszméletét, b e s z á l l í t á s tán r ö vid dö múlv meghlt. sze ren esetlenség ki rül m e n y e i n e k kivizsgálásár vizsgáit m e g indlt. törvényhtósági községi közlklmzttk Szbályszerű e l b á n á s lá v n á sáról hivtls lp vsárnpi s z á m közölte belügyminiszter rendeletét, mely intézkedik z TJ34.. törvényikk 2. p r g r fs 2. b e k e z d é s é n e k b ) p n t j életbeléptetéről nnk vég rehjtásáról t ö r v é n y h t ó s á g k bn, megyéknél. vársknál, ngy k i s k ö z s é g e k b e n. z idevntkzó törvény intézkede szerint szbályszerű elbánás l lehet v n n i zt, ki hivtlá vl j á r ó feldt kifgástln e l végzéhez szükséges szkkép zettség, s z r g l m s egyéb f n ts kellékek hiány mitt szl gáltát kívánt mértekben nem látj el. b z z i n t é z k e d é s t ö r vényhtósági, m e g y e i, v á s i kisközségek l k l m z t t i r nézve júlis e l s ő n p j á n lépett életbe. r Mgyr Lányk. Ttsek n n ienyifjsági lpj m i életre kzülő, tthnát szerető dlgs é s mégis vidám fitl leánysereg nélkülözhetetlen b rátj. O l y n nevelőerő, mely z édesnyák mnkáját könnyíti meg SííCZ JáHOS ' ement kzit rktárn virágvázákt, 5. b&n ldl. l y n g z d g trtlmbn, k é p b e n, h g y lányk legn gybb öröme. Mttványszámt szívesen küld kidóhivtl, B d p e s t, V I. n d r á s s y t 6. lőfizeti díj egy n e g y e d é v r e 4 pengő. z Én Ú j s á g m. sz b d b n is l e g h ű s é g e s e b b p j t á s, mltttó társ, játszv nevelő k í sérő z Én Ú j s á g m g y e r m e k l p. e m s k lvsnivlóról g n d s k d i k, h n e m játékr, versenyre is bzdít. M t t v á n y s z á m t s z í vesen küld k i d ó h i v t l B d pest, V I. ndrássy t l ö. l ő f i zeti r n e g y e d é v r e 2 p e n g ő. Kertzeti Szemle. Mit é r d e m e s t e r m e l n i hzi visz n y i n k közt külföld s z á m á r? rről ír igen é r d e k e s t n l s á g s i k k e t Kertzeti Szemle legújbb számábn Krpny G y l hzi termeszti v i s z n y k kitűnő ismerője. m g y r k e r t e k r e! zk n ö v é n y n y g á ról, értékes j ő s z i b r k f j t á k r ó l közöl é r d e k e s i k k e k e t. É r d e k l ő d ő k n e k, k i k Kmárm m e g y e i Hírlpr h i v t k z n k díjmentesen küld mttványszámt k i d ó h i v t l. Bdpest, I. g y b l d g s s z n y - t j 45. M. k i r. K e r t é szeti T n i n t é z e t. Gyümölsértékesitő gyesület közleményeijúlis hvi teendők gyü mölsösben. már leérett gvömölsféiek m i n t i l y e n e k : seresznye, m e g g y, k r i k ö r t e fáit v i z s g á l j k meg g y ü m ö l s s z e d e s k r esetleg keletkezett sérüleket, á g í ö r é s e k e t vgy tvsz f l y mán l e s z r d i ágkt vágjk ie s i m á r kenjük be, hgy g y ó g y l á s : '.egg} r s i t s k. g y g n d t kell frdítni júlis hóbn érő g y ü m ö l s ö k s z e d é s é r e. lmát, körtét szedjük nyéllel. V á l g s s k t g y ü mölsöt, szedjük ki belőle z prót, férgesét, zúzdet, így j b b rt f g n k elérni. U g y n sk ngy g n d frdítndó s m g l á s r is. gyümölsösök es z egyéb g y ü m ö l s f á k tlját r e n d szeresen keli müvei ni g y m mentesen trtni. Diófák k r n á i t e hónp végén lehet ritkítni. S z m ó telepítek helye mr m s t e l ő k é s z í t e n d ő, hgy z ültet időben végrehjhló lelvén. téli g y ü m ö l s ( l m., körte) eltrtásár hsznált h e l y i seget még n;r flymán kell r e n d b e h z n i kitisztítni. M s t vn z d r j e z úgy nevezett h e r n y ó f g ó kötelek f e l r k á s á n k is. melyről rzletesen következő közleményünkben szá m l n k be. R. Teíef. mükőár telepe 58. sz. trt betn söveket, ktgyürüket, víztrtálykt, ement mzik-ipkt, sirkeretek, siremlékköveket, betn keríteket egyszerű diszes k i v i t e l b e n. Mintákkl é s á r j á n l t k k l m e g k e r e s é s r e kzséggel szlgálk.

6 934. júlis 7. Kmármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Kmármmegyei SPORT. Hberts-KFC. 5: (2:0) Mgyróvár. Biró: Czezely. Sjns ismét sk KFC. vereségéről számlhtnk be. KFC mstni szereple kerületünk sprt, illetve ftbll közönségei ngyn meglepte, mert negy spt közül minden szkember KFC-ét jvslt elsőnek z első sztályb. em tdjk, hl keressük hibát, sptbn vgy vezetőségben. spt hibáj, hgy fegyelem megbmltt nálk, vezetőségé pedig z, hgy meghgyták bntni fegyelmet, kkr mikr legjbbn kellett vln rá vigyázni. Hbertsz megérdemelten győzött. mérkőzt könynyen nyerhette vln KFC, h szél elleni 2:0 tán neki állt vin mérkőznek, de egyes játéks lbd helyett embert nézett, igy z eredmény nem mrdhttt el. Czezely jó biró vlt. gyigmándi FC Msi L. 5:. (2:.) Biró : Máthé Ljs. Izglms, drv mérkőz, melyben Jhnnesz z igmándik enterhltj mtttt példát. msi spt 4 trtlékkl játsztt igy is jó vlt, de Mzárs htvéd hrképtelenné vált, igy z igmándi spt könnyen érte el góljit. Jók vltk : Jhnnesz, Kellner, Méhes Vendégh, Hintenberger, Frks, Vörös. másdik félidőben Kht ki lett állítv. biró jbb lehetett vln. Vsárnp f. hó 8-án msik szály! FC- vei nierk-íznek Msán. Hirdetek felvétetnek Rzvénytársság Vezérügynöksége. kisbéri m. kir. állmi ménesbirtk igzgtóság Kisbér, Bttyányi-téren fekvő. n. Bltházá -bn lévő het blthelyiség ezekhez trtzó rktár, illetve lkásk bérletére nyilváns, zárt Írásbeli Versenytárgylást hirdet f. hó 6-ár d. e. -0 órár fenti igzgtóság hivtls helyiségében. Feltételek Fehérre gyntt. lkkztt I. ngyság 42 P. II. ngyság 64 P. UV" fgylltgép Í.50 P. Gylóky vs kereskedben Kmárm. Kidó. Klpk György-út 93. szám ltt, kitűnő helyen jól menő üzlethelyiség nvernbei l-re kidó. Bővebbel gyntt. Hsznált jó állptbn megvételre keresek. Cim kidóbn. ymttt Hker Dezső k5ityvnymdáfábn Kmárm, Igmándi-i 24. ( (fi Ö b t/i CL O m 09 - ) d «0."5 (3 C w V- W x C/5 i ì ifi t/5 te s _s Q 2 M M ifi O C O C C C C ^ ^ ^ ' id « ) 0 0 C C C - x r- O 00 O) C C 3C g rt * x 00 C C O PJ «w» *t M C lo h- h- e io r r ^ r ifi t -t r C ír. r x e e * m - O x.0 r ffj in -- r- r 3 ifi C r C in -r - ri rr r. - - ìrrf r Cw- rí- -f r C C rj r S Í C C é fi O OS LO Q r C rf' CO C ^ _ Cl 5 C x L.O CC CC Q ifl O fo ifi i r (O»n R O Q - f l CLw 2 TÍ- -y-. ^ O rfv^ CO C S? ìn.2 _s $ s r r r C ^ C O! w 'í * tf; io jrin er O LO "3* CO C C CM CM 2 O ^ ' fi S/v. Szv. ^* O r -ej «-t Vi Vì = re O O li "S-S g C : -,.. IR! C I I I I I I I I C CO I C C _S _8 8 Prág pc IWJ s fe,é ^ S S s S S 8 M = I 00 ex rj5 00 I rr e C C O T5 in Ifl O ^ Tf r. ^ ^ ^ ^ C C r 0 0 in i C r Tf Tt ic 0 io e S SS se Q t r 0 0 CO t LO Q IO»C CO «g ^ C; p x O r -0 0 : 0 ' ~ C CO T j _ tű io ±; r r r C r -e - ri ~ y 0-0 r O C ri -'- ri ri ri n S Q 05 C5 O O - C O f - / 0 C r "t - r ^ CO x 0 ^: 00 C L.O p ri 5 zr. in 0 ri i C io io 'O T CO I t~ CO CI OC r i O C ^ g g ~ g 2, e 00 _ & CO «i 3 C Q. CO b (fi 'CO Szv. M Szv. Állmásk Szv. Ifi fi ^ 0 O O Q C O* C C C O CI 00 r-~ O r- r C 0 PO - -rt C O r- r - t ri Í 3 0 Li m3 IH -re COTI Cv D.22 ** -Zj 3 r< ri 't r i i e x 0 x t- r r in i -t ^ r O r t ir. r.-. ri i e <e r- 00 r i C 00 ' ÍSÍ2 i C/i %» '? e -e j x x r K PS -r ^r rr LO ^ Q K) IO jfl w - f M C r C ^ C r*. s- ^5 L_ IQ ^5 G O O Ő il CO TJ- á l Mt. pótló O -CO jc re 3 p -* «O 5 2 ~ ^ C re '5 ^ 5 e ríj - O Cfl J. SO SU ^ BQ «re rj g ^ "3 r. ~ "CJ = f < CJ C C-» i!s /3 s i Állmásk ÍV; rf «S = Q p O ri! M C C C C I /3 r «ri C9 0 in.0 O 0 C C r n M - 5 S r» r^» r^. tő ^ s r - lo IO IO io ZZ iro CI C e ir. ir. ir O 0 00 x ; 2 e ~ r í s» fs! s; O < io CI Ü g 75 ZJ C -C ri 2 O C C O CO?3 00 ri = K ss e CI C -r O r -f CO 5 5 S r- - r? r. 0 x» -s" C gg ss re ^ ee «- «-<J F «* CC S : io r. C C C r- ~ -<f O ^ io e 7*^ ^ g "t 8 CO r ri s e r 0 00 S Q ^ O r * e x ss CI ir. r*. - 5 i; x e te : = s S "fii; s irg ^ < C Z ^ -li C -ZJ QŰ *y 2s D -t M L<5 r r T -- : ffi " « r. ài Felelős C f-- C Cl O n lo :.- í : Kló I Cl -O r^ Cl ~ r O Cl io -/ HÍ ik er Dezső

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a IV. é v f l y m 26. szám Ár 20 fillér Kmárm, 1932. június 25. ^ ^ f* K ELŐFIZETÉSI Égisz 10 P. évpe Feltvre f P. SZERKESZTŐSÉG R : edévre Egy szm Megjelenik minden 2*5G P. r 20 fitt. Felelős Hölgyeim Közönség!

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym Mt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2015. jnuár 22. 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik m i n d e n szombaton. hagyni, jóindulattal, segítő készséggel, gyors

Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik m i n d e n szombaton. hagyni, jóindulattal, segítő készséggel, gyors V. évflym 9. s z á m A r 20 f i l l é r. Kmárm, L Ő F Z T É S AR gész évrt 0 P. 5 P. Félévre SZRKSZTŐSÉG egyedévre 2 50 P. PATHÓ t hmr búr vált. A megújlt Természet teljes pjátj hrmts ü d e séget egy stét

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A » VII. évflym 49. szám. r 20 fillér. Kmárm, 935. december 7. ÉISÉ * L Ő F I Z T É S I ÁR gz évre 0 P. Félévre 5 P. egyedévre mgyr jk kiálittt, vgy sttgt: Áldd m e g Isten Vezért, k i egz életét en jbb

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

Sáry Bánk. Kék ég. A mű Debrecen város felkérésére készült EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 14 916

Sáry Bánk. Kék ég. A mű Debrecen város felkérésére készült EDITIO MUSICA BUDAPEST Z. 14 916 Sáry Bánk Kék ég Női krr, Zrínyi miklós verseinek felhsználásávl A mű Debrecen város felkérésére készült EDITIO MUSICA BUDAEST Z 1 1 Universl Music ublishing Editio Music Budpest Ltd H 130 Budpest, OB

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint L Ő F I Z T É I R g é s z évre 0 P. Félévre 5 P. ZRKZTŐÉG egyedévre 2*50 P. g y e s s z á r 20 HU, egjelenik inden Pélels szerkesztő: PTHÓ lélekünnepe. terzet kisérve köszönt be P ü n k ö s d ünnepe :

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016

KOMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 2016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE- MÓDOSÍTÁS 016 OMLÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE MÓDOSÍTÁS TERVEZŐ HÜBNER TERVEZŐ FT DR. HÜBNER MÁTYÁS okl. építészmérnök vezető tervező Lovs Attil okl. építőmérnök Tóth Rék kert-

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMt2 feltlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. Minen

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A~ oldatok összetétele

A~ oldatok összetétele A ldtk összetétele Az ldtk összetételét (töméységét) többféleképpe fejezhetjük k ) Tömegrzázlék (jej tömeg (,) Azt fejez k, hgy 1 g ldtb háy gldtt )'g v PL: 2 g Cl + g víz 1 g ldt, z ldt 1 gjáb 2 g ldtt

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés.

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés. V. é v f l y m 8. s z á m LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. 5 P. Á r 2 0 fillér. AR : egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G S K I A D Ó H I V A T A L : 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes szm á r 20 fiit. P A T

Részletesebben

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI:

SARTI. Alexandrion Apartman. Központ: 150 m Strand: 200 m Klíma: 5 /nap WIFI: www.sithonia-sarti.hu www.sartimania.hu Sarti Sarti ófalu Sarti Beach Sarti a Halkidiki-félsziget kö zép sõ, Sithónia-nyúlványának ke le ti partján fek szik. Ne vét már az ókor ban is lé te zõ te le pü

Részletesebben

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március

A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtartomány értesítője Brassó, 2008. Március A Szent István királyról nevezett erdélyi Ferences Rendtrtomány értesítője Brssó, 2008. Március Mert megölhették hitvány zsoldosok, és megszűnhetett dobogni szíve - Hrmdnpr legyőzte hlált. Et resurrexit

Részletesebben

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek

Exponenciális és logaritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális és logritmikus egyenletek, Eponenciális és logritmikus egyenletek, egyenletrendszerek, egyenlôtlenségek Eponenciális egyenletek 60 ) = ; b) = ; c) = ; d) = 0; e) = ; f) = ; g) = ; h) =- 7

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja.

Támogatta az EU Európa a Polgárokért programja. Mátri Aktívturisztiki Térségfejlesztési Progrm Fejlesztési Koncepció Az elmúlt évek fejlesztéseinek eredményeként Mátr számos turisztiki ttrkcióvl bővült. Jelen projektjvslt egy olyn koncepciót mutt be,

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

Isten előtt a hazáért hősi halált halt m i n d e n földi bű

Isten előtt a hazáért hősi halált halt m i n d e n földi bű V. évflym 3. zám Ár 20 fillér. Kmárm, 932. júli 30. ****** LŐFZTÉS g é z évre Félévre 0 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre 2*50 P. g y e zám ár Megjelenik m i n d e n 20 Felelő íill. KDÓHVTL: Telefn 6.

Részletesebben

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére

SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére 14251290 Salgó Vagyon Kft. Salgótarján SV- 3829-4./14. Javaslat elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozat megtételére Gazdasági, Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Idegenforgalmi Bizottság

Részletesebben