Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát."

Átírás

1 V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre ' 5 P gyes szár r I 2 fill. i PATHÓ GYULA fürdetések ári díjszbás szerint. Megjelenik minden szmbtn. Kézirtkt nem dnk vissz. Adózás. A mi életnek egyik legnehezebb prblémáj z dózás. Az állmháztrtás egyensúlyánk megőrzése, z állm életének biztsítás szükségképpen megkívánj, hgy z állm plgári z állmml szembeni kötelességüket pntsn és lelkiismeretesen teljesítsék. Visznt znbn nem szbd és nem lehet figyelmen hgyni zt szmrú jelenséget sem, hgy ennek kötelességnek teljesítése plgárt legnehezebb feldt elé állítj. Mert bármennyire is törekszik, bármennyire is átérzi ebbeli kötelezettségét, vnnk esetek, mikr zt teljesíteni nem tdj, önhibáján kivül, minden téren beállt pngás következtében nem tdj előteremteni zt z összeget, mivel ebbeli trtzását kiegyenlíthetné. Az ipr szinte megállt, kereskedelem minimálisr szrítkzik, gzdák nem tdják értékesíteni jószágikt. Hnnn, miből fizessék meg ezek z dót? Tlán vegyenek fel kölsönt? Keserű msly ül ki z r, mert m már mjdnem mindenki megpróbált és megpróbálj, de sikertelenül. A bnkk, pénzintézetek zt mndják, nins? És ekkr jön végrehjtó, jön zálglás és jön z árverezés. Minth gyn ezzel ztán ez nehéz kérdés egyszerre meg lenne ldv. Dehgy. Sőt! Az dólny igy lssnként tönkremegy. Mindig többen es többen, mig végre zk mrdnk sk meg, kik ügyes tktikázássl eltitklták jövedelmeiket, vgy ki tdj miféle eljáráskkl kibújtk ezen kötelesség teljesítése lól. Mert vnnk ilyenek is. Vnnk igenis lynk, kik tetemes jövedelmekkel rendelkeznek, de dót nem fizetnék. Hmis, hzg és destrktiv jelszvk hngzttásávl és gnsz indltú hzgsággl álttják htóságkt, állítván, hgy fizetni sem tdnk. Vnnk még lynk is, kik ezt nem mndják, hnem egyszerűen nem fizetnek, mert m divt nem fizetés. Aznbn, mennyire elitélnénk minden lyn eljárást, mely z önhibájkn kivül fizetni nem tdók lelkében z elkeseredést növelné, vgy zk egyenes tönkretételére irányln, vgy rr kihtássl vln, éppen lyn szigrú és kérlelhetetlen eljárást kívánnk z tóbbikkl szemben, mert tgdhttln m már z is, hgy felerészben ezek lelkiismeretlensége jtttj másikkt bb kétségbeejtő helyzetbe, hgy dbr kerül esztendők keserves mnkájávl szerzett sekély vgynk. Vigyázt! A htóságk éberen örködjenek és legmesszebbmenő figyelemmel járjnk el z dóbehjtásknál és méltánylást igénylő esetekben menjenek el méltánysság legszélső htáráig, visznt visszélések felfedezésére is tegyenek meg mindent és h dódik ilyen, z igzságsság kérlelhetetlen erejével vegyék el még lehetőségét is z ilyen gnsz, hzát és nemzetet megsúfló és elárló eljárásnk. Hárm t strnázási és vízvezetéki mnkájánk vállltb dását helybenhgyt várs rendkivüli közgyűlése. vember hó 23-án déltán négy órkr ismét ülést trttt várs képviselőtestülete, hgy z elmúlt héten megtrttt rendkivüli közgyűlés htárzt értelmében tervbe vett közmnkák kidásábn érvényes htárztt hzzn. A képviselőtestületi tgk közül ismét kevesen jelentek meg, gylátszik vársfejlesztési ügyek, iprsink mnkávl vló ellátásánk kérdése kevés vnzerőt gykrlt közgyűlés tgjir. pirend előtt Alpy Gáspár krmányfőtnáss, plgármester kegyeletes szvkkl prentált el özv. Wirthl Kárlyné, néhi Térfi ándr vlt vársi közgyám ngy krt elért özvegyét, indítványzz, hgy kedves hltt feletti részvétet közgyűlés dj tdtl gyászló sládnk, vlmint Térffy Bél ny. miniszternek. A közgyűlés tárgysrztánk első pntjábn feltüntetett közmnkákr vntkzólg z elnöklő plgármester jelenti, hgy mnknélküliség rendkivüli időszkár tekintettel z Arny Jáns t strnázásávl Hjgs Pál és Andr, z Árpád t strnázásávl Kmármi Kálmán, z Asztls Bél t strnázási mnkáltivl Gerl Félix építkezési, z Arny Jáns t vizvezetéki mnkáknk vállltb dásávl Sirz Jáns válllkzókt bizz meg mlt lklmml versenytárgylási jánlt leglsóbb egységár tvábbá, hgy járdszegélyezést z inségmnk bedtt lpján. Jelenti keretében kisiprskkl fgj elvégeztetni. A közgyűlés plgármesteri intézkedést megelégedéssel fgdt és egyhngúlg jóváhgyt. A szőnyi vámház átlkítási mnkáltit közgyűlés Mrkó Feren kőműves-mesternek dt ki vállltb. Alpy Gáspár plgármester nyittt meg népknyhát. Vsárnp déli 2 órkr szktlnl élénk vlt már évek ót ismert népknyh környéke. Fárdt öreg emberek, kptt kendöjü nénikék bllgtk Jóky liget zizegő vrján és sápdt, vézn gyermeksereg sisergett bejárónál. Bent lngys meleg és finm ételek illt terjengett sábítón. Az összegyűltek szemében, kik között tt láttk Alpy Gáspár plgármestert és feleségét, sz. miss. ügyv. elnöknőjét, Keleti Józsefnét sz. miss. elnöknőjét, Prikkel Mihálynét, Vermes Ljsnét, Mrs ndrénét, fárdhttln Tngl Anikát, Rzmán Feren hitkttót sz. miss. egyh. tnásdóját, Fdgys Aldár ev. lelkészt, Pthó Gyl szerkesztőt stb.stb. örömkönnyek

2 2. ldl. Kmármmegyei Hirlp nvember 26: sillgtk, mert meghtódtk emberszeretet eme megnyilvánlásán. z kézzelfghtó lkészült z idei első ebéd, Alpy plgármester meghtódv beszélni kezd. Pár szóvl rámtt nemes és mgszts összefgásr, mely e súlys és nehéz idők közepette reményt d jbb jövő eljövetelére. Könny sillg szemében, mikr kisinyekhez frdl és rr kéri őket, tegyenek hálásk ezért z Istennek, ki jószivü embereket is teremtett világr. Mindnyájn éreztük, hgy nemes és áldztkész szive dt jkár szvkt, melyekkel népknyhát megnyittt és büszke öröm töltötte el szivünket, hgy ilyen vn. plgármesterünk Lengyel Jenő. Kmárm várs régi tisztviselői gárd egyi.; kiváló tgjánk elhnytáról kptnk hírt túlsó ldlról. Lengyel Jenő vársi föpénztárs nvember hó 6-án éjjel szerető sládjánk gnds áplás dár ngy szenvedések közepett vártlnl elhnyt. Lengyel Jenő 9l-ben került be Kmármb Ásról, hl mint dóügyi jegyző működött. Kmrm szb. kir. várs bbn z időben szervezte jj számvevőségét s itt nyert elhelyezkedést előbb mint számtiszt, későbben hsszú eveken át mint pénztári ellenőr, mjd Hittrih József nyglmbvniás tán hláláig mint föpénztárs. Lelkiismeretes, hivtlát besülettel betöltő, jellemes és pritán gndlkzó főtisztviselő vlt, áki ngy bizlmát jelentő állásábn előzékeny mgtrtásávl sk tiszteletet és szeretetet vivőit ki mgánk. A régi vársház egyik legrégibb és legértékesebb tisztviselőjét gyászljk z elhnytbn. Kmárm társdlmánk is hszns, mnkás tgj vlt Lengyel Jenő*. gyik meglpítój s sk éven át lelnöke vlt Kmármi Ftbll Clbnk, melynek legelső sptábn mg is játsztt; spt sk fényes sikeréhez lelkes játékávl Clb felvirágzttásáhz pedig önzetlen mnkájávl ngybn Rssz bútrt kr? Jó JiT.! bútrt LÖWY-nél vásárlht GYŐR, Gr. Tisz I. tér 5. hzzájárlt. A Kmármi önsegélyző Hitelszövetkezetnek (épbnk) éveken át felügyelőbizttsági tgj vlt s e tisztében frdhttln tevékenységgel sietett Szövetkezet segítségére. A mgyr társdlmnk mindenkr egyenes gndlkdású, erős krtú, nyilt lelkű, nemes szivü tgj vlt s igy pótlhttln veszteséget jelent elmúlás. A megbldgltt nvember hó 7-én temették el túlsó kmármi izr. temetőben z egész várs részvéte mellett. Szerető hitvese szül. Herzg Hermin és gyermekei Klár és Feri, vlmint testvére Lengyel Bél biztsítási főtisztviselő fáj - dlmábn és gyászábn sztztt várs tisztviselőkr, társdlmi egyesületei és közgzdsági intézményei, zk temetésén testületileg, illetve küldöttségileg képviseltették mgkt. Az elhnytbn snk vársnkból özv. Lengyel Ljsné és sládj sógrkt, illetve ngybátyjkt gyászlják. Őszinte részvéttel kell tdmásl vennünk, hgy kit szerettünk, tiszteltünk, örökre elköltözött tőlünk. Lengyel Jenő emlékét kegyelettel őrizzük mi is. Áldás legyen emlékezetére! fájdlmk ellen Heti fthireink. i ársdlmi egyesületeink is megmzdltk, hgy jótéknysági mnkájkkl egyrészt nygi bevételekről gndskdjnk, másrészt ninstelenek támgtásár siesse.iek. Ftóriprterünk heti körsétájábn trsdlmi egyesületeinket látgtt meg, zk áldáss működését örökitette meg képekben. Heti fòtiiireink nyg :. A épknyh ünnepélyes megnyitás. vák bél telv eteie. 2. A népknyh első ebed sztás tán. vák Bél felv. 3. Debreenbe kéne menni kitűnő műkedvelő grdáj. vk Bel felvétele. 4. Kedélyes hnglt srkbn teesten. Lnty Pál felvétele. ò. À bánhidi erőmű gőztrbin telepe. Péhy Pál felv. 6. Lvász Feren KFC hátved kórágyn. Vrábel józsef felv. 7. De ngy világ... Róny Feren felv. Ppírszlvéták könyv- és kphtók : HACKR DZSŐ ppirkereskedésében A revrveres pstrbló egy tlsó-kmármi igánylegény. Kvás Imre srzts rbláskt követett el. Szökni krt, de újr elfgták. Az elmúlt héten két ismeretlen ember éjszk be krt törni püspökhtvni psthivtlb. A zjr pstmesternő felébredt és megkrt gátlni, hgy rblók behtljnk hivtlb, znbn z egyik rbló z jtón keresztül belőtt és lábán megsebezte pstmesternőt, ki ztán z blkn át igyekezett menekülni. A támdók tánn mentek és rr kényszeritették pstmesternőt, hgy hivtlbn levő 627 pengő készpénzt dj át nekik, mjd szemeláttár kirblták psthivtlt. A megsebesült póstáskissszny meglehetősen pnts személyleirást dtt sendőrségnek támdóiról s ennek nymány sikerült vái sendőrségnek rblók egyikét szmbtn este Kvás Imre 26 éves túlsó kmármi igánylegény személyében elfgni, kinél két megtöltött revrvert és 92 pengőt tláltk. társávl Kvás Imre egy másik Felsőmgyrszágn több rblást követett el, püspökhtvni pstrblásn kivül még glgmási pstrblásbn is részes, znkívül vákisjflsi betörést is ő követte el. lfgtáskr elmndtt, pstrblás elkövetése tán társávl seh területre szöktek, egy előtte ismeretlen hgy tt községben egy üzletet krtk feltörni, de kereskedő még nem egy lövést dtt le, tlált. Kvás sebesült ldt el és mely társát társát szmszéd községben elfgták, mig ő megszökött, átszökve htárn Vá és Blsgyrmt között bjkált. Kvás Imre bekisérése közben szökést kísérelt meg, de sikerült sendőrségnek újr elfgni s mst már erősen megvslv vitték be vái törvényszék fgházáb. A krásnv előtti hetek üzleti zárj óráját jbb rendelet szbályzz. Mint emlékezetes, kereskedelemügyi miniszter tvly is dtt ki rendeletet krásny előtti hetek üzleti zárórájánk szbályzásár tárgyábn, kkr znbn rendelet ly későn érkezett meg. hgy rról ideje krán se ni ngy közönség, sem kereskedők nem értesülhettek. zért győri kereskedelmi es iprkmr ejőterjesztéséte nihíisztét mst már j előre niegkültjötíe rendeletét. A kereskedelemügyi miniszter rendeletében engedélyt dtt rr, hgy zkbn várskbn, hl z üzleteket este hét ór előtt kell bezárni* deember hó ö-től deember hó 24-ig bezárólg szmbti npkn este 8 óráig, egyéb hétköznpkn este 7 óráig lehet nyitvtrtni. A túlnymón élelmiszereket ársító üzletek szmbtn este 9 óráig trthtók nyitv..megengedi tvábbá miniszter, hgy z rszág egész területén nyílt ársítású üzletek deember hó 4-ére és deember hó ls-ár eső vsárnpl ; reggel hét órától déltán két óráig nyitv trthtók legyenek. zen rendelet znbn nem vntkzik pálinkmérésekre, vlmint hsársitssl fgllkzó üzletekre. A pálinkánk réseket z említett két vsárnp Is egész np zárv keli trtni, hentesüzletek pedig ezen két vsárnpn reggel 7 óttó! délelőtt ti:: óráig htók nyitv. Hírlp plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr. A Kmármmegyei Mikíás-Krásnyi jándéktárgyk özv. m n i k ü r, fésű-kzetták, jándék-dbzk, fényképezőgépek Lkesh Dezsőné illtszer és ftkereskedésében KMÁRM, Uri-t I. szám. Alklmi vétel! lsó árk!

3 932. nvember ldl. lső perett elődás kmármi színpdán. műkedvelők A téli inségeiiyhites és gyermek flrházási kió jvár z elmúlt szmbtn és vsárnp este Kmármi vngéliks Jótékny őegyesülete jólsikerült műkedvelői elődást rendezett, mely lklmml színre hzt Frks Imre hárm felvnáss kedves perettjét : Debreenbe kéne menni. A közönség, mely mindkét este megtöltötte z iprtestület ngy termét, lelkes tpssl jtlmzt műkedvelők sikeres szereplését, kiknek srábn tt láttk régi Kmárm dédelgetett, ngy müvészlehetséggel megáldtt kedvenét, Risdrferné Mlly Mrgitt is, ki drb főszerepében tizennykéves Grétét lkíttt megkpó elevenséggel, üde frisseséggel, művészi tökéllyel. A -Debreenbe kéne menni szinretzásávnl z evngéliksk lelkes műkedvelő gárdáj dls játék, z perett elődását kísérelték meg ily nemű válllkzás első Kmármbn miért is ez perett szirehzás külön is diséretet érdemel. R. Mly Mrgit ngy sikert rttt szereplésén kivül kedves játékt mtttk öszereplök ; Iszly lg és Cseh Rózsi, vlmint Klpszky rzsébet, Gál Dsi-és Cseh Piri. Ügyes j ítékikkl. ngybn emelték z elődás sikerét. A férfi szereplők közül Mháesy Gyl, minth születelt bnvivnt lett vln, kitűnően lkíttt Blgh Pist szerepét, Trgmyer Jenő, mint mindig mst is elsőrngú játékt pr dkált, Ptky József táns kmiks áltláns tetszést rtv játsztt el szerepét. Jók vltk még Cskás László, Mjrvih László, Szemethy Feren és Pék Jáns jól lkíttt szerepeikben A ngysikerű elődáshz műkedvelő mzsiksk szlgálttták kitűnő zenét. Bethlendy Sándr zngr, dr. Lehzky Attil és Tóth Kálmán hegedű játékávl ngybn hzzájárltk drb sikerült elődásáhz. Mint értesültünk műkedvelő elődást 27-én, vsárnp hét ófi kezdettel megismétlik z Iprtestületi székház ngy termében. Az elődást filléres árbn mttják be, vgyis rendes helyárk mellett egy jeggyel két személy élvezheti kitűnő perettet. A vidéki vársk érdekeit sérti z tejrendelet. új Uj földmivelésügyi miniszteri rendelet jelent meg, mely kimndj, hgy tejet közfgysztás éljir sk zk termelök s Itéjipri vállltk száll it- Ivrnák, kik, illetőleg melyek 93. jnár elsejétől 932. április hó l-ig szállítttk. A rendelet tejfrglm kötöttségét kiterjeszti Bdpesten kivül megyei várskr és községekre is és kimndj, hgy npi 5 litert meg nem hldó mennyiségű tejet sk zk és kkr mennyiségben jgsltk frglmb hzni, kik és mekkr mennyiségben eddig frglmb hztk. zek rképes szállító igzlványt kötelesek váltni és kötelesek z árkiegészítő lp jvár literenkint megállpíttt két fillért befizetni. zen rendelet zt jelenti, hgy ezzel két fillérrel megfgják drágitni vidéki fgysztók tejét is. A fűszeresek és sztósk, kik tejársitássl fgllkznk, kötelesek tejársitási engedélyt szerezni s bár z engedélyért iprdijt fizetni nem kell, mégis kdályzz szbdkereskedelmet, mert várskbn, községekben 5 liternél kevesebbet nem dhtnk el, vgyis ki 8 litert d el egy np, z nem mérhet jövőben tejet. A kereskedelem szbdságát tvábbmenőleg is érinte rendeletnek z pntj, mely kimndj, hgy viszntársitó egy időben sk egy helyről szerezhet be tejet. Hsnlón sérelmes z rendelkezés is, hgy tejár sitó iprengedéllyel bíró viszntelársító üzlethelyiségének áthelyezése z rszágs Tejgzdsági Bizttság engedélyéhez vn kötve. Uri, női divt-árk, ktni ikkek leglsóbb %f^% bes/er/ési frrás HHI HAJAL gy, SZKÁR tél álló lmvásár Prszemek. Dr. Almády Kárly Kmárm. versei. Krmer Sándr fűszer- és semegekereskedésében Dr. Almády Kárly nem gy jelentkezik, mint ki frmábn feltétlenül j grt kr szántni. Tdj, hgy z eddig művelt tlj még mérhetetlen kinseket tkr mgábn, mit sk npfényre kell hzni. Költészete érdekes tlálkzás népies iránynk s nnk tisztlt mdern irányztnk, minek m számár is vn mndnivlój. Kgás és lemndás, ábránd és vlóság, múltb merengés s jövőbe nézés, finm eszményiesült szerelem s vlláss hit nyílnk ki z ö költészetfáján. Csendes, szerény ím ltt jelentkezik. em kr énünkből kifrgtni, prszemet sem hllt reánk, inkább tisztit s felteié emel. Kedves órákkl jándékz meg; elhzz természet sttgását: legszebb földi dllmt, kiteríti lelkét, hgy nnk fájó örömét s mslygós fájdlmát meglássk. A díszes kötet ár 2.4 P. Megrendelhető kidóhivtlnkbn. HÍRK. Hrmtzztk!... A ködös, sötét, téli éjszkábn hrngk kndlnk; hngjkr emberek jönnek elő s egy hely felé igyekeznek; fényes, világs templmb s mikr kijönnek, már ngybb világsság, eltűnik sötétség. Advent vn. Ünnepre készülünk. De nnk eljövetelét meg kell előznie várkzásnk, mint hgy npplt z éjszk megelőzi. A vágyk beteljesülését is remény bizkdó hnglt készíti elő; sk vágy, ngy reménye mi idők emberének is, és pedig jgs vágy, teljesítendő reménye. Adventet él át tehát m is, - kétezer évvel ngy dvent tán - z emberiség. Aznbn sk átmeneti időnek lehet tekinteni minden dventet, melynek vége teljesülés, krásny, z ünnep ; reméljük, hgy jbbt, szebbet várók ádventi npji is meg vnnk számlálv s sötét npk végén fényével skhmr felénk fg világítni z np, mely örvendező hngltábn krásnyhz fg hsnlítni. Éjszkábn vgynk, de ádventi lélekkel várjk, hjnlt, pirkdást! epedjük Hjnli sz. misék. F. hó 27.-én, dvent első vsárnpján 6 órkr lesz kmármi plébáni templmbn z első hjnli szentmise, Rráté. A hjnli szentmisék mindig ngyn kedvelt istentiszteletei kthlíks híveknek; plébáni hivtl z idén is mindennp szeretettel várj ezekre z ádventi hngltt ly hűen kifezező hjnli szentmisékre kedves híveit. Képviselőnk fgdónpj. Dr. Zsindely Feren, vársnk rszággyűlési képviselője m este vársnkb érkezett és f. hó 28.-án, hétfőn délelőtt órától kezdődleg vársházán (I. emelet 28. jtó) fgdónpt trt. Főigzgtói látgtás. Az elmúlt héten Förstner Tivdr rszágs iprkttási főigzgtó Kmármbn meglátgtt z iprstnnisklát, hl legngybb megelégedettségét nyilváníttt tntestületnek végzett eredményes, szép mnkájkért. Vlláss est. A kmármi ev/mg. őegylet z egyház imházábn deember 4-én este 6 órkr vlláss estét rendez. lődó Irányi Kmill székesfehérvári lelkész z rszágs nevű s ngy közönségnek Rádióból kedvelt egyházi szónk lesz. Gyász. A 7 es évek kmármi társdlm ünnepelt tgjánk elhnytáról kpink hiti Bdpestről, özv. Wirthl Kárlyné szül. emesszeghy Mári flyó hó 3-án, életének 8-ik évében hsszs szenvedés tán elhnyt Bdpesten. A megbldgltnk első férje Térfi ándr tekintélyes kereskedő, későbbi vársi közgyám vlt, mjd ennek elhnyt tán Wirthl Kárly előkelő győri fkereskedő neje lett. A kedves hltt kihűlt hlttestét f. hó 5-én Bdpest-Frksréti temetőben szentelték be, hnnn Győrbe szállítv f. hó 6-án temették el sládi sírbltb. Temetésén fájdlms szívvel vett részt kiterjedt rknság, kik közé vársnk jeles fii, igy Térfy Dezső tábli tnáselnök, Térfy Bél ny. miniszter is hzzátrtznk. gy gyászkt enyhítse mi őszinte részvétünk. rszágs vásár. Kmárm szb. kir. megyei várs András-heti állt- és kirkdó vásár nvember hó 28-án lesz. A frglm emelése szempntjából örvendetes jelenség Kmármbn, hgy vásári mindinkább látgtttbb mlítésre méltó, hgy heti piin minden árikkben ngy kereslet vn. Tüzek z éjszkábn. Az idegen impérim ltt szenvedő mgyr színészek kálváriáját, mgyr kltúr fáklyvivőinek küzdelmeit, mgyrságkért flytttt hrit érzékelteti Tüzek z éjszkábn" imü gyönyörű drám, melyet iprs ifjink műkedvelő gárdáj deember hó 3-án, 4-én és 8-án dnk elő. Az izzó hzfiúi szeretetet vissztükröztető htlms drámábn z egyes szerepeket régi, kipróbált műkedvelők, köztük Kss Bözsi, Asbóth lvir, Kiss Mni, Édes Kálmán, Kiss Ljs Trgmyer Jenő fgják lkítni s igy biztn remélhetjük, hgy z elődásnk ngy lesz sikere. Mindhárm elődás z iprtestületi székház ngytermében lesz megtrtv este 8 óri kezdettel. Belépődijk : fenntrttt hely -5 P, I. hely 2 P, II. hely 8 fül., állóhely 5 fill. Jegyek elővételben lpnk kidóhivtlábn, Hker Dezső ppirkereskedésében és Lpták Bél bőrkereskedésében kphtók. Kérje mindenütt Kmármmegyei Hirlpt I l*vs^aflti ' MID W m S ' ^ " SZMBAT MIDÜTT

4 W 4. ldl. Kmármmegyei Hírlp. 932 n;y ember 26. A róm. kth. vegyeskr első te-estélye. Várkzásn felül kitűnően sikerült kmármi Árpádházi Bldg Mrgit róm. kth. egyházi vegyeskár áltl rendezett te-estély, melyet vsárnp este Plgári Társskörben trtttk meg. A közönség zsúflásig megtöltötte Társskör összes helyiségeit, hl figyelmes és szlgáltkész női rendezőség teávl látt vendégül z érkezőket. Teázás ltt Szent Imre Dlkör szűkített férfi kr mgyr nótákt dtt elő, Bishff Géz krngy pedig igány zenekr kisérete mellett gyönyörű mgyr dlkt énekelt. A hngltt emelte zsrtáviró ügyes megrendezése s z zt követő tán, mely hjnli órákig trttt. Az erkölsi és nygi sikerekben gzdg estély megrendezése vegyeskr nőtgjink erdeme, kik gnds háziszsznyi érzékkel kifgástlnl rendezték meg első te-estélyüket. Figyelem! Mielőtt Miklási jándékát megvenné, tekintse meg ngy válsztékú rktármt. Spielmnn Imre fűszeres semegekereskedő Kmárm, Igmándi-út. Ktlinbál. A szőnyi róm. kth. Ifjúság f. hó 26-án, szmbtn este 7 óri kezdettel közismert Steiner Sámel vendéglőjének összes termeiben jótéknyél Ktlin estélyt rendez, mely iránt ngy z érdeklődés. Bjtársi összejövetel. A vlt m. kir. veszprémi 3. hnv. gy. ezr, bjtársi szövetségének kmármi sprtj z év elején megállpíttt bjtársi összejövetelét, mint ebben z évben tlsót, deember hó 4-én d.. 4 órkr Ry Imre vendéglőjében trtj meg. Mint [mindig, ezen z összejövetelen is bjtársk ügyes-bjs dlgánk megbeszélése, tnásdás és már szépen meghnsíttt összejövetelek jövőre vló megállpítás is szób kerül. Az összejövetel egyúttl értekezlet is, melyre szeretettel meghív Stilsik Ljs pü. főtnáss, sprtelnök. FILMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós-.. Telefn 38. vember 26-án szmbtn 65 és fél 9 óri kezdettel Krzsló relytélyes diplm. Mindkét elődásr egy jeggyel két személy mehet be. vember 27-én, vsárnp 3 4 4, 6^ és fél 9 órkr G R C K! egy kmédiás története. Deember -én, sütörtökön 65 és fél 9 órkr Csk 6 éven felülieknek! Férjem brátnője én slk, te slsz, ő sl. Pénztár nyitás elődás lklmávl d.e. fél 2 fél l-ig és kezdés előtt órávl. Filléres műkedvelői elődás. A Debreenbe kéne menni ngy htású hárm felvnáss perett R. Mly Mrgit vendégfelléptével nvember hó 27-én este 7 óri kezdettel újr szinre kerül fél helyárkkl. Hlálzás. Blgh Gézáné szül. Édes rzsébet, Blgh Géz ny. vársi kórházi főápló neje éiétének 59-ik évében hsszs szenvedés tán nvember hó 3-án meghlt túlsó Kmármbn. Meglpták vntn. Hffmnn Sándr bdpesti lks feljelentést tett rendőrségen ismeretlen tettes ellen, ki Bdpest és Győr között ellpt vntról útitáskáját, melyben különböző rhnemüek vltk. A lpássl egy mgs, svány, feltűnően sápdt rú, fekete rhás embert gynúsít, /v rendőrség megindíttt nymzást. épművelés Kmármbn. gy érdeklődés mellett trttt meg kedd este Vrg Mihály dr. v. tiszti főrvs egészségügyi elődását nép művelődési elődásk keretében, mely lklmml Vésey Któ és Lnty Kárly teljes átérzéssel költeményeket szvltk el, Péhy Pál Ábrányi mil : Mi hz". htlms meldrámát dt elő ngy htást keltve Messinger Mórné kitűnő zngr kisérete mellett. Végül Dbi Mni ki. tnítónő Szly László egy elbeszélését lvst fel ngy figyelem közepett. A negyedik népművelési elődást 9/2. nv. 29-én (kedden) este 8 ór kezdettel trtják következő műsrrl : ) Tmp Mihály : Az ibly álmi. Szvlj : Kühnel Mári. 2) A virág szeretete" ímmel elődást trt Rzmán Feren róm. kt. hitkttó. Az elődásbn előfrdló dlkt énekli Bishff Géz krngy. 3) Tmp Mihály: A szegfű. Szvlj : Asbóth lvir. 4) lbeszélés. Fellvss: gy I ki. tnítónő. 5) Rdványi Kálmán : Mgyr serkész dl. Szvlj : vitéz Hrváth Kálmán. 6) A flsi ház és kert virági. (Vetített képek.) épművelés Ásn. A helyi épművelési Bizttság Ásn is megkezdte mnkáját s flyó hó 2-én trttt meg ismeretterjesztő elődássrztánk első elődását. A Himnsz eléneklése tán Kelemen Bél ref. lelkész megnyitó beszédében kltúr ngy jelentőségét fejtegette, mjd Ugró ttíli tnítónő Jáns vitéz" trtlmát ismertette. A róni. kth. leányiskl növendékei énekeltek még z esten, znkívül Jáns vitézt filmen peregtették le. Inflenz, trkgylldás, z rr és grt elnyálkásdás, mndlák megbetegedése, vlmint tüdősshrt esetén gndskdjék rról, hgy gymr és belei természetes Feren József" keserűvíz hsznált áltl többször és lpsn kitisztitssnk. Közkrházk főrvsi megállpíttták, hgy Feren József viz lázzl járó fertőző betegségeknél is szenvedő emberiségnek ngy szlgáltt tesz. A Feren József keserűvíz gyógyszertárkbn, drgériákbn és füszerüzletekben kphtó. Lezhnt sánárkb. Héttőn éjjel súlys bleset érte Mlmsky Róz 2 éves kisbéri születésű, Kmárm Gyár-ti lkst, ki mnstri várerőd egyik sánáról, mintegy nyl méter mgsságból lezhnt. A szerensétlenül járt leány gyrázkódást és belső sérüléseket szenvedett, mentőink kedd reggelre beszállíttták győri közkórházb. Állpt életveszélyes. yl sztályúk lesznek plgári isklák. Érdekes refrmkérdéssel fgllkzik dr. Hmn Bálint közkttásügyi miniszter. Hivtlb lépésekr kijelentette, hgy középisklák lsó sztályibn egységes tntervet hz be s sk felsősztálykbn kezdődnek hmnisztiks és reálgimnázim tntárgyi. vvel kpsltbn reálisklákt teljesen átszervezné, plgári isklákt pedig nyl sztályú isklává fejlesztené. Hlálzás. Őszinte részvéttel vettük hirt túlsó Kmárm egyik régi, ismert és köztiszteletben álló plgáránk hláláról. Wlf Gyl jónevü és egykr keresett szbómester, életének 73-ik évében, nvember hó 23-án délelőtt vártlnl elhnyt. Temetése kedden d.. 3 órkr ngy részvét mellett ment végbe. Frks Márt hegedümüvésznő hngversenyét túlsó kmármi Jóki gyesület de. hó 4-én. vsárnp d.. 6 órkr kltúrplt ngytermében trtj meg, mely iránt vársnkbn is ngy érdeklődés nyilvánlt meg. Gzdsági elődásk. A gzdsági ismeretterjesztés srztán itsmnn Jenő m. kir. gzdsági tnár Környén, Ddn, Msán és Szőnyben trttt vetített képes gzdsági elődást szrvsmrhtenyésztésröl és tejkezelésről, vlmint sertéstenyésztésről és hizllásról. A tnlságs elődáskt élénk figyelemmel hllgtt ngyszámbn egybegyűlt hllgtóság. Leszállíttt árn D rsy Kölni Gyári lerkt: dekáj 24 fillér. özv. Lkesh Kphtó és megrendelhető: Dezsőné illtszertárábn, Kmárm, Uri-t 2. szám. Színielődás zárdábn. A kmármi Mári Kngregáió és Leány-Szivgárd növendékei zárd ngytermében de és -én szegény gyermekek felrházásár műkedvelői elődást rendeznek. Szinre kerüt: Mgn Petrix, drám 5 felvnábn és Beszélő bbák, színjáték 2 felvnásbn. Az elődás pntsn d.. 5 órkr kezdődik. Helyárk: L hely.5 P., II. hely P., III. hely 8 fillér, állóhely 5 fillér. Jegyek deember tői előre válthtók zárdábn. Érettségivel sk tnitóképző IV. évflymáb lehet lépni. Kltszminiszter! rendelet lépett életbe, mely szerint jövő tnévtői kezdve középiskli érettségi biznyítványnyl birk tnítóképzők IV. évflymáb nyerhetnek sk felvételt, ide is sk gy, h sikeres különbözeti vizsgát tettek. zideig z V. évflymr mehettek középiskli éretsegizettek, de mst ezt is megszríttták, illetőleg egy évvel, többet kell tnítóképzőben.tölteniők. Gyász. Ismét egy régi mgyr tisztviselő hláláról kptnk hirt túlsó Kmármból. Id. Végh Mihály nyg. vármegyei irdtiszt életének 7-ik évében hsszs szenvedés tán nvember 22-én este 9 órkr elhnyt. A "megbldglt 896-bn lépett régi Kmárm Vármegye szlgáltáb, hl 92. gsztsáig működött. Hlálát szerető hitvese Mtsek telk, gyermekei és Bkdn élő ngyszámú rkn* ság gyászlják. Temetése f. hó 24-én, sütörtökön déltán- 3 órkr ngy részvét mellett ment végbe refrmáts temetőben. Az iskli fásításhz és erdősítésekhez szükséges semeték és shángk kiszlgálttás. A V. K M. számú rendelet közli, hgy földmivelési minisztérim z isklák tnlói áltl végzendő fásításk és erdősítések éljir szükséges erdei fsemetéket és shángkt z állmi semetekertben átvéve, díjtlnl szlgálttj ki. - j Kiállítási vntk indítás. Értesülésünk szerint kereskedelemügyi miniszter - hllndi mintár kiállítási vntkt kr beállítni vslí frg-' lmb. zeknek vntknk z. lenne élj, hgy elvigyék mgyr ipr termeivényeit állndó kiállítás gynánt lyn helyekre, hl egyébként nehezen, tdnánk hzzájtni áz ipri és. egyéb prdktmkhz. Á 933. őszén indlnánk el és sk kereskedők vásárlhtnánk ról. A tervet z illetékes : körök ngy tetszéssel fgdták. Vennék jó állptbn lévő ngy SIGR

5 932. nvember 26. Kmármmegyei Hirlp. 5. ldl. Í i MGHÍVÓ! 932. nvember 24.-től deember 7-ig Réhberger-féle házbn ( vsúti fűtőházzl szemben, régi pst épületében) rendezzük idén yitv hétköznp l.. 2-től este 9-ig, vsárnp d. e. 9-től este 9-ig. Bemttjk legújbb villms háztrtási ikkeket, rádiókt, legmdernebb vili. grmfnt, sillárkt és egyéb viliágitótesteket stb. zen legszebb és leghsznsbb KARÁCSYI AJÁDÉKK megtekintésére ezútn is tisztelettel meghívj HUGÁRIA VILLAMSSÁGI RÉSZVÉYTÁRSASÁG. BLÉPŐDÍJ ICS! A ptyts hlál gyrsvnt tetején. A kedden este fél 2 órkr Bdpestről kiindló bdpest kmrm bési gyrsvnt pstksi tetején, mikr szerelvény Ferenvársi pálydvrhz érkezett, füstöt láttt feltörni szlgáltt teljesitő frglmi tiszt. Azt hitte, hgy tüz ütött ki, tilsr állíttt szemfrt és gyrsvnt megilt. Vstsk másztk fel gyrsvnt tetejére és legngybb megdöbbenésükre tt egy hlltt férfit tláltk, kinek égett rháj. A vizsglt megállpíttt, hgy z ismeretlen ptytst, mikr vnt áthldt hngáriköiti vsúti hid ltt, mgsfeszültségű víilmsárm drótj sjz ttt hlálr. Ugynkkr - ármötéstől meggylldt rháj is. Személyznsságánk kiderítésére megindíttták vizsgáltt. Pályázt ipri mnkáskitüntetésekre. A kereskede- Uelemügyi miniszter pályáztt hirdet lyn ipri mnksk pengével és klevéllel vló kitüntetésére, kik leglább 25 ev ót megszkítás nélkül állnk gynzn mnkdónál. A pályázni kívánó mnkásknk mnkkönyvük és erkölsi biznyítványk mellét! zt is igzlni kell, hgy nemzethüségi szempntból megbízhtó mgtrtást tnsitttk. A pályáztkt flyó év deember hó 3-ig kell kereskedelmi és iprkmránál benyújtni. Kimttást készítenek mnkdókról. A belügyminiszter felszólíttt várskt, hgy mnkdókról kimttást állítsnk össze. A krmány e kimttás lpján krj ellenrizni, hgy mnkdók menynyiben tesznek eleget miniszterelnök felszólításánk, hgy lehetőséghez képest minél több mnkást fgllkztssnk. em vlt vevő htósági árverésen. Ms község dóhátrléksink állt-állmányát hzták be sütörtökön reggel Kmármb, hgy heti pi lklmávl értékesítsék. Az árverésen néző közönség vlt elég, de árverező nem kdt. így z álltkt délben visszhjttták s tdmásnk szerint tljdnsink visszdjk. A vármegyei vitézek értekezlete. A szkáss évi értekezletüket vármegyénk vitézei ez évben deember hó 4-én, vsárnp délelőtt órkr sztergmbn vármegyeház kistnástermében trtják. A sját vármegyei állmánybeli vitézekre és vármegye térületén trtózkdó idegen vármegye állmányáhz trtózó vitézekre, vlmint már felvttt vármányskr nézve megjelenés kötelező, ültözet : ünneplő, öszszes kitüntetések felteendök. Uj iprtestületi rendelet. vember hó 2-án lépett életbe z j iprtestületi rendeiet, mely z iprtestületek és z iprtestületek rszágs közpntjáról szóló 932 VIII. törvényikk végrehjtás;'! t mgyrázz. A rendelet érteimében z iprtestületek első teendője felállítndó rszágs közpnt! :ii/gyülési kiküldöttjeinek megválsztás lesz. zt válsztást deember hó 2-ig keli fgntsítni. Az tókr dbáló gyermekek megrendszbályzás. A mi vidékünkön, különösen bdpest-bési nemzetközi tóút mentén, külföldi tók tsink vnnk szmrú tpsztlti., tódbálásk körül. Az rszágúti dbálásk megkdályzásár mst kltszminiszter szigrú rendeletet dtt ki. Utsíttt kltszminiszter z öszes tnfelügyelőket, hgy népisklákbn tnítók megfelelőlen ktss.,k ki gyerekeket kődbálás kárs vltár. Rendelkezés történt lyn iránybn is, hgy htóságk- jövőben szigrú büntetéssel sújtsák zkt, kik tillm ellen vétenek. Titkztsn elrepült kinset nymz félvilágn keresztül bátr detektivkíssszny és z ötletes detektív feszült izglm helyzetekben, derűs hmrbn bővelkedő regény, mely mst jelent meg Milliók Könyve legújbb számábn. Ár 2 fillér. Kphtó mindenütt SPRT. A másdsztályú sptk első helyezettje K. F. C. Az őszi szezn bjnksági mérkőzéseit ftbll sptnk iejátsztt s örömmel jelentjük, hgy bjnki küzdelemből KFC győztesen került ki, másdsztályú sptk győri sprtjánk első helyezettje lett. A II. sztályú sptk bjnki állás következő : Győri spt :. KFC Győrsz Hberts TAC Textil GyTC MAFC MT TTK Csrn il. FC A szmbthelyi spt első helyezettje : ZS A székesfehérvári első helyezettje : sprt Vrp Az eredménytábláztk fényesen igzljk KFC játéksink ngyszerű teljesítményét ez őszi szeznbn s reményt nyújt, hegy tvszi frdlón hsnló éltdts, lelkes mnkávl eredményét sk fkzni fgj s kivívj múltját megillető helyét és következő szeznb már mint első sztályú pt fg résztvetwii dnántúli kerület ftbll mérkőzésein. A KFC szép sikert rttt féléves működésének kpzáráskr kötelességszerűen örömmel üdvözöljük lb vezetőségét s spt minden egyes játéksát, mert jól rdjk, hgy ngyszerű eredményt sk fárdságs, nehéz hzzáértő, kitrtó mnkávl lehetett elérni. Mint mii!! szigrú kritiksi, fkzttbb örömmel ismerjük el játéksink sikeres teljesítményét (tlán részt is kérhetünk disőségből) mert félév előtti rideg intő szvnk bár sk szemrehányásr dtt kt gy véljük, némiképen elősegítette KFC szép eredményt elért mnkáját. A Kmárm-sztergm Vármegyei Levente és ifj. Sprtegyesületek Lbdrgó Szövetségének hivtls közleményei. Igzlj S/öv. következő mérkőzéseket : Ts II. T ifj. 6: (4:) Tti Lev. T iíj. 3:2 (3:2) Ts Biróküldés f. hó 27-re : II. Ts iíj. Tehlár. Frgó Sándr ktyás ember imü regényét dj Világvársi Regények e heti szám. tt indl el regény, hgy egy ember egy frksktyát tlál z tán és visszviszi gzdájánk. z frkskty két ember bldgságát lpzz meg, sk izglm, klndn és érdekességen keresztül. Kmárm szb. kir. megyei vrs dóhivtlától. Hirdetmény. Közhírré teszem, hgy flyó hó 28-án reggel 9 órkr vársmjrbn ngy mennyiségű ingóság kerül árverés l, melyek köztrtzásk mitt lettek lefgllv. Sikertelenség esetén z árverés deember 7-én lesz megtrtv. Kmárm, 932. évi nvember 2. Mksy. ü. tnásnk. Brsitzky László bírósági végrehjtótól Kmármbn. 922,932. vh. szám. Árverési hirdetmény. Allírtt bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszi, hgy győri k;r. törvényszéknek, mint sődbíróságnk Cs számú végzésével vgynbktt Sskó lemér sődügyében ( sődtömeggndnk: Dr. Vlzkelety Bél ügyvéd, Kmárm.) még el nem árverezett ingóságk elárverezését rendelte el s ennek fgntsításávl engem bíztt meg. nnélfgv z árverés megtrtásár htárnpl 932. evi deember U 3. npjánk i.. M tűzöm ki Kisbér községben, Kssth Ljs-t 4!. sz. lá. mikr bíróilg leltárbn öszszeirt és P. 9 f.-re besült szerszámárk, gzdsági szerek, háztrtási ikkek és egyéb ingóságk, legtöbbet Ígérőnek szükség esetén besárn ll is elí gnk dtni. Kmármt 932. évi nvember hó 24. npján. p. H. Brsitzky László kir. bír. végrehjtó. Apróhirdetések. Lkás kidást, házeldást vgy egyéb hirdetni vlóját gyrsn és eredményesen eszközölheti, h ezen rvt ltt hirdet. Árink mérsékeltekés e!< re fizetendő. \ idékrö! levélbélyegben is küldhető hirdetési diját. Hirdetése tánni érdeklődésre vidékről válszbélyég beküldése mellett válszlnk. ALIG HASZÁLT öntöttvs zmáns fürdőkád lsón eldó. Cim kidóhivtlbn. LADÓ egy j krbn lévő pedls imblm. Cim kidóbn. GYÖYÖRŰ SZBADÍSZ Zi György müve. Bdi Hnvédszbr kisinyített más lsón eldó. Ár k idó bn megtdhtó. PR H ÁSZ KA ttkár 6 kötet álló müve srztbn vgy pedig kötetenként eidó. Cim kidóbn. stb. Adást keresők részere bizts eredményt, sikert gy érhetnek el, h lpnkbn hirdetik.

6 6. ldl. Kmáfrregyei Hírlp, nyember^26. Kmármmegyei Hitelbnk R. T- Kmárm-Újvárs. Alptőke és trtléklp: 2 ezer P. Kmárm, igmándi-tit 6. szám. A bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre és flyószámlákr. Értékppírk vétele és eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi sekkek és kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Részvénytársság Kmármmegyei Vezérügynöksége. f&g3gg3i«m'l HMH i i i w i A jó kereskedő krásnyr üzleti frglmát gy emelheti, 896. sz végreh. feldj Árverési hirdetmény. zen árverés kitűzésének lpját képező végrehjtás 93. évi g. hó 23-án hivtlból lett fgntsítv. Allírtt kir. bírósági végrehjtó ezennel közhirré teszem, hgy kmármi kir. jbiróságnk Pk. 4867jl93. sz. végzése flytán dr. Dési Ljs ügyvéd áltl képviselt Ádám Kárly végrehjttó részére egy végrehjtást szenvedett ellen 97 pengő 47 f. tökekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehjtás flytán végrehjtást szenvedőtől lefgllt és 924 pengőre besült ingóságkr kmármi kir. jbiróság fenti sz. végzésévei z árverés elrendeltetvén, nnk krábbi vgy felülfgllttók követelése erejéig is mennyiben zk törvényes zálgjgt nyertek vln, kielégítési jgk m is fennáll és ellenük hlsztó htályú igénykereset flymtbn nins végrehjtást szenvedő lkásán üzletében Ászárn leendő megtrtásár htáridőül évi nv. hó 29-én d. e. rájt tűzöm ki, mikr bíróilg lefgllt bútrk s egyéb ingóságk legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén besárn ll is, de leglább besérték 2 3-ánk megfelelő összegért elfgnk dtni. Felhivtnk mindzk, kik z elárverezendő ingóságk vételárából végrehjttó követelését megelőző kielégittetéshez jgt trtnk, hgy mennyiben részükre fgllás krábbn eszközöltetett vln és ez végrehjtási jegyzöbönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket z árverés megkezdéséig nálm Írásbn vgy pedig szóvl bejelenteni el ne mlsszák. A törvényes htáridő hirdetménynek e bíróság tábláján történt kifüggesztését követő nptól számítttik. Kelt Kmárm 932. évi nv. hó 5-én. Brsitzky László kir. bir. végrehjtó. Legszebb Miklási h lpnkb már mst hirdetéseit. 893; 932. végreh. szám. Árverési hirdetmény. zen árverés kitűzésének lpját képező végrehjtás 93. évi febrár hó 6-án hivtlból lett fgntsítv. Allírtt kir. bírósági végrehjtó ezennel közhirré teszem, hgy kmármi kir. jbiróságnk Pk. 2947; 93. sz. végzése flytán dr. Smári Sándr ügyvéd áltl képviselt Szntg Jáns végrehjttó részére egy végrehjtást szenvedett ellen 66 pengő tőkekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehjtás flytán végrehjtást szenvedőtől lefgllt és 423 pengőre besült ingóságkr kmármi kir. jbiróság fenti sz. végzésével z árverés elrendeltetvén, nnk krábbi vgy felülfgllttók követelése erejéig is mennyiben zk törvényes zálgjgt nyertek vln, kielégítési jgk m is fenll s ellenük hlsztó htályú igénykereset flymtbn nins végrehjtást szenvedőnél Kmármbn leendő megtrtásár htáridőül 932. évi de. hó -én d. e. 349 óráját tűzöm ki, mikr bíróilg lefgllt állványk, gerendák, irógép s egyéb ingóságk legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén besárn ll is, de leglább besérték 23-ánk megfelelő összegért elfgnk dtni. Felhivtnk mindzk, kik z elárverezendő ingóságk vételárából végrehjttó követelését megelőző kíelégittetéshez jgt trtnk, hgv mennyiben részükre fgllás krábbn eszközöltetett vln és ez végrehjtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket z árverés megkezdéséig nálm Írásbn vgy pedig szóvl bejelenteni el ne mlsszák. A törvényes htáridő hirdetménynek e biróság tábláján történt kifüggesztését követő nptól számitttik. Kelt Kmárm, 932. évi nv. hó 8-án. Brsitzky László kir. bir. végrehjtó. Legjbb jándék gyermekek részére z IFJÚSÁGI KÖYV. lsó árkért kphtók HACKR DZSŐ könyvkereskedésében Kmárm. - x i C/5 * «I 3 9 b * «* 5 d g I J* 5 * - C, Gyv. " '3 x ss * C Ü tő Ih : C h- <V i t- Q * f ^ C C ~ in evi r*- CM x Ci C C C C ~ M m : 5 t! m 2 3 r M M CM X M m ""r- in 33 x r- ~ 2 C Q JC L t 3 *** w 2 í Tf C P*< it, CM n t - r C "í* C C C? r C 2 5 ' Ót 2 ^ r ^ * kö x rt Ci C S 3 r- Tt".C I9R) CM C J Q Q s f5 w I ' in -r - ^ ir CM CD ^ CM L ic C^ M M ~ in m <r C^l iin 35 C C X Q Q i -T CM ^ CM ^' ^ ic ic Ti" C C C ^- II-? r V5 32 -r^ -C3 J m / CZ "~r ' - s re M *5 e «B, ='.Sí 4 «5 * CC U- h- < ^ ^ l *<t C C C J2 % C ic.5 S Prág C C felé C C C ~V C C C ^ ^ C i jx-qc r)rflrfc2í^cm ^ x - 35 l CM h- r- t^- Í l X C Í ' CCCC w CM m ;:C Tf it. m i CC CD 2 8 in in IfeS s i Q í it3 L rj i -t in 5 m Ü^»- CC-^" Tt = CM X * m ^ S «C i C m C i 'sc e h- CM! m C m -^t _^ l C CMCM i C CM Ci ì Ci C CM i t^- Tf - i fi Tf CM C feq jfí 92 "í Èr ic l CJ C C^l Cft 5 e -w -» «4 s -e CCS ( X (A s bx CA s«; C/3 Gyv. lmásk Ál!! Mt. j, Állmásk Mt. ^ 2 *t. Mt. w Mt. Állmásk ^ i zi 2 5 x g in r-~ 3 CM X rt- ri = U V- -CÖ r3 eie ^ -CJ CM ^ C C» CD C C C I p X C C Kl Ci m Ci C m C 6 C < C CJ *S i Kmrm é Szfeliérvár vn r. C C -C m :T Tf m in -er T f 3 CD X) 3 -rf Q _ Q CM m -<t C) C C C m M CM =S i in m rt Tt i Kmárm e Almásfüzitő Dnlmás eszmély é sztergm i *" b S828 ^- - i Mt. ^ j C C l X m ss ss CM ' h- r- m m. n.n C x ^ ì i" i i _Q - - " w i ' CL. /: - I s^ Q ^S - Q. - v_ : 3 C/5 ^ CJ» * " T3 3 S - ti Fé mi t. el si in! vi P ( lei iti ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmrm, ígmndi-t 24. Felelős kidó: Hker Dezső.

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja

ÓPÁLYI Az Ópályiak Baráti Körének Lapja ÓPÁLYI XII. évfolym 1. szám Az Ópályik Bráti Körének Lpj 2006. jnuár Tblókép 1960-ból (Trpcsák Miklós bácsitól) - Régi képeket keresünk! (cikk 2. oldlon) Az újság Nemzeti Civil Alp Szolgálttó, Fejlesztõ

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i

I HOLZER SIMON női felöltők, Jfc^ központi árnháza.^3i 548 VASÁBKAPI 33. SZÁM. 1895. 42. ÉVFOLYAM. Augusztus 22-én nyilik meg IV., Kossuth Ljos-utcz 9. «WALLA JÓZSEF mozik és ezementáru-gyár építési nygok rktár Budpest, VII. ker, Rottenbiller-utcz 13. sz.

Részletesebben

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal

XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) 3. oldal www.hjdunns.hu XXVII. (XXXVII.) ÉVFOLYAM 21. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2014. NOVEMBER 6. (866. SZÁM) Gombfesztiválon Bükkszentkereszten Ötvennyolc év múltán Nyíregyházán, vgy Afrikábn vn Trzn ösvénye?

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben