Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát."

Átírás

1 V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre ' 5 P gyes szár r I 2 fill. i PATHÓ GYULA fürdetések ári díjszbás szerint. Megjelenik minden szmbtn. Kézirtkt nem dnk vissz. Adózás. A mi életnek egyik legnehezebb prblémáj z dózás. Az állmháztrtás egyensúlyánk megőrzése, z állm életének biztsítás szükségképpen megkívánj, hgy z állm plgári z állmml szembeni kötelességüket pntsn és lelkiismeretesen teljesítsék. Visznt znbn nem szbd és nem lehet figyelmen hgyni zt szmrú jelenséget sem, hgy ennek kötelességnek teljesítése plgárt legnehezebb feldt elé állítj. Mert bármennyire is törekszik, bármennyire is átérzi ebbeli kötelezettségét, vnnk esetek, mikr zt teljesíteni nem tdj, önhibáján kivül, minden téren beállt pngás következtében nem tdj előteremteni zt z összeget, mivel ebbeli trtzását kiegyenlíthetné. Az ipr szinte megállt, kereskedelem minimálisr szrítkzik, gzdák nem tdják értékesíteni jószágikt. Hnnn, miből fizessék meg ezek z dót? Tlán vegyenek fel kölsönt? Keserű msly ül ki z r, mert m már mjdnem mindenki megpróbált és megpróbálj, de sikertelenül. A bnkk, pénzintézetek zt mndják, nins? És ekkr jön végrehjtó, jön zálglás és jön z árverezés. Minth gyn ezzel ztán ez nehéz kérdés egyszerre meg lenne ldv. Dehgy. Sőt! Az dólny igy lssnként tönkremegy. Mindig többen es többen, mig végre zk mrdnk sk meg, kik ügyes tktikázássl eltitklták jövedelmeiket, vgy ki tdj miféle eljáráskkl kibújtk ezen kötelesség teljesítése lól. Mert vnnk ilyenek is. Vnnk igenis lynk, kik tetemes jövedelmekkel rendelkeznek, de dót nem fizetnék. Hmis, hzg és destrktiv jelszvk hngzttásávl és gnsz indltú hzgsággl álttják htóságkt, állítván, hgy fizetni sem tdnk. Vnnk még lynk is, kik ezt nem mndják, hnem egyszerűen nem fizetnek, mert m divt nem fizetés. Aznbn, mennyire elitélnénk minden lyn eljárást, mely z önhibájkn kivül fizetni nem tdók lelkében z elkeseredést növelné, vgy zk egyenes tönkretételére irányln, vgy rr kihtássl vln, éppen lyn szigrú és kérlelhetetlen eljárást kívánnk z tóbbikkl szemben, mert tgdhttln m már z is, hgy felerészben ezek lelkiismeretlensége jtttj másikkt bb kétségbeejtő helyzetbe, hgy dbr kerül esztendők keserves mnkájávl szerzett sekély vgynk. Vigyázt! A htóságk éberen örködjenek és legmesszebbmenő figyelemmel járjnk el z dóbehjtásknál és méltánylást igénylő esetekben menjenek el méltánysság legszélső htáráig, visznt visszélések felfedezésére is tegyenek meg mindent és h dódik ilyen, z igzságsság kérlelhetetlen erejével vegyék el még lehetőségét is z ilyen gnsz, hzát és nemzetet megsúfló és elárló eljárásnk. Hárm t strnázási és vízvezetéki mnkájánk vállltb dását helybenhgyt várs rendkivüli közgyűlése. vember hó 23-án déltán négy órkr ismét ülést trttt várs képviselőtestülete, hgy z elmúlt héten megtrttt rendkivüli közgyűlés htárzt értelmében tervbe vett közmnkák kidásábn érvényes htárztt hzzn. A képviselőtestületi tgk közül ismét kevesen jelentek meg, gylátszik vársfejlesztési ügyek, iprsink mnkávl vló ellátásánk kérdése kevés vnzerőt gykrlt közgyűlés tgjir. pirend előtt Alpy Gáspár krmányfőtnáss, plgármester kegyeletes szvkkl prentált el özv. Wirthl Kárlyné, néhi Térfi ándr vlt vársi közgyám ngy krt elért özvegyét, indítványzz, hgy kedves hltt feletti részvétet közgyűlés dj tdtl gyászló sládnk, vlmint Térffy Bél ny. miniszternek. A közgyűlés tárgysrztánk első pntjábn feltüntetett közmnkákr vntkzólg z elnöklő plgármester jelenti, hgy mnknélküliség rendkivüli időszkár tekintettel z Arny Jáns t strnázásávl Hjgs Pál és Andr, z Árpád t strnázásávl Kmármi Kálmán, z Asztls Bél t strnázási mnkáltivl Gerl Félix építkezési, z Arny Jáns t vizvezetéki mnkáknk vállltb dásávl Sirz Jáns válllkzókt bizz meg mlt lklmml versenytárgylási jánlt leglsóbb egységár tvábbá, hgy járdszegélyezést z inségmnk bedtt lpján. Jelenti keretében kisiprskkl fgj elvégeztetni. A közgyűlés plgármesteri intézkedést megelégedéssel fgdt és egyhngúlg jóváhgyt. A szőnyi vámház átlkítási mnkáltit közgyűlés Mrkó Feren kőműves-mesternek dt ki vállltb. Alpy Gáspár plgármester nyittt meg népknyhát. Vsárnp déli 2 órkr szktlnl élénk vlt már évek ót ismert népknyh környéke. Fárdt öreg emberek, kptt kendöjü nénikék bllgtk Jóky liget zizegő vrján és sápdt, vézn gyermeksereg sisergett bejárónál. Bent lngys meleg és finm ételek illt terjengett sábítón. Az összegyűltek szemében, kik között tt láttk Alpy Gáspár plgármestert és feleségét, sz. miss. ügyv. elnöknőjét, Keleti Józsefnét sz. miss. elnöknőjét, Prikkel Mihálynét, Vermes Ljsnét, Mrs ndrénét, fárdhttln Tngl Anikát, Rzmán Feren hitkttót sz. miss. egyh. tnásdóját, Fdgys Aldár ev. lelkészt, Pthó Gyl szerkesztőt stb.stb. örömkönnyek

2 2. ldl. Kmármmegyei Hirlp nvember 26: sillgtk, mert meghtódtk emberszeretet eme megnyilvánlásán. z kézzelfghtó lkészült z idei első ebéd, Alpy plgármester meghtódv beszélni kezd. Pár szóvl rámtt nemes és mgszts összefgásr, mely e súlys és nehéz idők közepette reményt d jbb jövő eljövetelére. Könny sillg szemében, mikr kisinyekhez frdl és rr kéri őket, tegyenek hálásk ezért z Istennek, ki jószivü embereket is teremtett világr. Mindnyájn éreztük, hgy nemes és áldztkész szive dt jkár szvkt, melyekkel népknyhát megnyittt és büszke öröm töltötte el szivünket, hgy ilyen vn. plgármesterünk Lengyel Jenő. Kmárm várs régi tisztviselői gárd egyi.; kiváló tgjánk elhnytáról kptnk hírt túlsó ldlról. Lengyel Jenő vársi föpénztárs nvember hó 6-án éjjel szerető sládjánk gnds áplás dár ngy szenvedések közepett vártlnl elhnyt. Lengyel Jenő 9l-ben került be Kmármb Ásról, hl mint dóügyi jegyző működött. Kmrm szb. kir. várs bbn z időben szervezte jj számvevőségét s itt nyert elhelyezkedést előbb mint számtiszt, későbben hsszú eveken át mint pénztári ellenőr, mjd Hittrih József nyglmbvniás tán hláláig mint föpénztárs. Lelkiismeretes, hivtlát besülettel betöltő, jellemes és pritán gndlkzó főtisztviselő vlt, áki ngy bizlmát jelentő állásábn előzékeny mgtrtásávl sk tiszteletet és szeretetet vivőit ki mgánk. A régi vársház egyik legrégibb és legértékesebb tisztviselőjét gyászljk z elhnytbn. Kmárm társdlmánk is hszns, mnkás tgj vlt Lengyel Jenő*. gyik meglpítój s sk éven át lelnöke vlt Kmármi Ftbll Clbnk, melynek legelső sptábn mg is játsztt; spt sk fényes sikeréhez lelkes játékávl Clb felvirágzttásáhz pedig önzetlen mnkájávl ngybn Rssz bútrt kr? Jó JiT.! bútrt LÖWY-nél vásárlht GYŐR, Gr. Tisz I. tér 5. hzzájárlt. A Kmármi önsegélyző Hitelszövetkezetnek (épbnk) éveken át felügyelőbizttsági tgj vlt s e tisztében frdhttln tevékenységgel sietett Szövetkezet segítségére. A mgyr társdlmnk mindenkr egyenes gndlkdású, erős krtú, nyilt lelkű, nemes szivü tgj vlt s igy pótlhttln veszteséget jelent elmúlás. A megbldgltt nvember hó 7-én temették el túlsó kmármi izr. temetőben z egész várs részvéte mellett. Szerető hitvese szül. Herzg Hermin és gyermekei Klár és Feri, vlmint testvére Lengyel Bél biztsítási főtisztviselő fáj - dlmábn és gyászábn sztztt várs tisztviselőkr, társdlmi egyesületei és közgzdsági intézményei, zk temetésén testületileg, illetve küldöttségileg képviseltették mgkt. Az elhnytbn snk vársnkból özv. Lengyel Ljsné és sládj sógrkt, illetve ngybátyjkt gyászlják. Őszinte részvéttel kell tdmásl vennünk, hgy kit szerettünk, tiszteltünk, örökre elköltözött tőlünk. Lengyel Jenő emlékét kegyelettel őrizzük mi is. Áldás legyen emlékezetére! fájdlmk ellen Heti fthireink. i ársdlmi egyesületeink is megmzdltk, hgy jótéknysági mnkájkkl egyrészt nygi bevételekről gndskdjnk, másrészt ninstelenek támgtásár siesse.iek. Ftóriprterünk heti körsétájábn trsdlmi egyesületeinket látgtt meg, zk áldáss működését örökitette meg képekben. Heti fòtiiireink nyg :. A épknyh ünnepélyes megnyitás. vák bél telv eteie. 2. A népknyh első ebed sztás tán. vák Bél felv. 3. Debreenbe kéne menni kitűnő műkedvelő grdáj. vk Bel felvétele. 4. Kedélyes hnglt srkbn teesten. Lnty Pál felvétele. ò. À bánhidi erőmű gőztrbin telepe. Péhy Pál felv. 6. Lvász Feren KFC hátved kórágyn. Vrábel józsef felv. 7. De ngy világ... Róny Feren felv. Ppírszlvéták könyv- és kphtók : HACKR DZSŐ ppirkereskedésében A revrveres pstrbló egy tlsó-kmármi igánylegény. Kvás Imre srzts rbláskt követett el. Szökni krt, de újr elfgták. Az elmúlt héten két ismeretlen ember éjszk be krt törni püspökhtvni psthivtlb. A zjr pstmesternő felébredt és megkrt gátlni, hgy rblók behtljnk hivtlb, znbn z egyik rbló z jtón keresztül belőtt és lábán megsebezte pstmesternőt, ki ztán z blkn át igyekezett menekülni. A támdók tánn mentek és rr kényszeritették pstmesternőt, hgy hivtlbn levő 627 pengő készpénzt dj át nekik, mjd szemeláttár kirblták psthivtlt. A megsebesült póstáskissszny meglehetősen pnts személyleirást dtt sendőrségnek támdóiról s ennek nymány sikerült vái sendőrségnek rblók egyikét szmbtn este Kvás Imre 26 éves túlsó kmármi igánylegény személyében elfgni, kinél két megtöltött revrvert és 92 pengőt tláltk. társávl Kvás Imre egy másik Felsőmgyrszágn több rblást követett el, püspökhtvni pstrblásn kivül még glgmási pstrblásbn is részes, znkívül vákisjflsi betörést is ő követte el. lfgtáskr elmndtt, pstrblás elkövetése tán társávl seh területre szöktek, egy előtte ismeretlen hgy tt községben egy üzletet krtk feltörni, de kereskedő még nem egy lövést dtt le, tlált. Kvás sebesült ldt el és mely társát társát szmszéd községben elfgták, mig ő megszökött, átszökve htárn Vá és Blsgyrmt között bjkált. Kvás Imre bekisérése közben szökést kísérelt meg, de sikerült sendőrségnek újr elfgni s mst már erősen megvslv vitték be vái törvényszék fgházáb. A krásnv előtti hetek üzleti zárj óráját jbb rendelet szbályzz. Mint emlékezetes, kereskedelemügyi miniszter tvly is dtt ki rendeletet krásny előtti hetek üzleti zárórájánk szbályzásár tárgyábn, kkr znbn rendelet ly későn érkezett meg. hgy rról ideje krán se ni ngy közönség, sem kereskedők nem értesülhettek. zért győri kereskedelmi es iprkmr ejőterjesztéséte nihíisztét mst már j előre niegkültjötíe rendeletét. A kereskedelemügyi miniszter rendeletében engedélyt dtt rr, hgy zkbn várskbn, hl z üzleteket este hét ór előtt kell bezárni* deember hó ö-től deember hó 24-ig bezárólg szmbti npkn este 8 óráig, egyéb hétköznpkn este 7 óráig lehet nyitvtrtni. A túlnymón élelmiszereket ársító üzletek szmbtn este 9 óráig trthtók nyitv..megengedi tvábbá miniszter, hgy z rszág egész területén nyílt ársítású üzletek deember hó 4-ére és deember hó ls-ár eső vsárnpl ; reggel hét órától déltán két óráig nyitv trthtók legyenek. zen rendelet znbn nem vntkzik pálinkmérésekre, vlmint hsársitssl fgllkzó üzletekre. A pálinkánk réseket z említett két vsárnp Is egész np zárv keli trtni, hentesüzletek pedig ezen két vsárnpn reggel 7 óttó! délelőtt ti:: óráig htók nyitv. Hírlp plgárké! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr. A Kmármmegyei Mikíás-Krásnyi jándéktárgyk özv. m n i k ü r, fésű-kzetták, jándék-dbzk, fényképezőgépek Lkesh Dezsőné illtszer és ftkereskedésében KMÁRM, Uri-t I. szám. Alklmi vétel! lsó árk!

3 932. nvember ldl. lső perett elődás kmármi színpdán. műkedvelők A téli inségeiiyhites és gyermek flrházási kió jvár z elmúlt szmbtn és vsárnp este Kmármi vngéliks Jótékny őegyesülete jólsikerült műkedvelői elődást rendezett, mely lklmml színre hzt Frks Imre hárm felvnáss kedves perettjét : Debreenbe kéne menni. A közönség, mely mindkét este megtöltötte z iprtestület ngy termét, lelkes tpssl jtlmzt műkedvelők sikeres szereplését, kiknek srábn tt láttk régi Kmárm dédelgetett, ngy müvészlehetséggel megáldtt kedvenét, Risdrferné Mlly Mrgitt is, ki drb főszerepében tizennykéves Grétét lkíttt megkpó elevenséggel, üde frisseséggel, művészi tökéllyel. A -Debreenbe kéne menni szinretzásávnl z evngéliksk lelkes műkedvelő gárdáj dls játék, z perett elődását kísérelték meg ily nemű válllkzás első Kmármbn miért is ez perett szirehzás külön is diséretet érdemel. R. Mly Mrgit ngy sikert rttt szereplésén kivül kedves játékt mtttk öszereplök ; Iszly lg és Cseh Rózsi, vlmint Klpszky rzsébet, Gál Dsi-és Cseh Piri. Ügyes j ítékikkl. ngybn emelték z elődás sikerét. A férfi szereplők közül Mháesy Gyl, minth születelt bnvivnt lett vln, kitűnően lkíttt Blgh Pist szerepét, Trgmyer Jenő, mint mindig mst is elsőrngú játékt pr dkált, Ptky József táns kmiks áltláns tetszést rtv játsztt el szerepét. Jók vltk még Cskás László, Mjrvih László, Szemethy Feren és Pék Jáns jól lkíttt szerepeikben A ngysikerű elődáshz műkedvelő mzsiksk szlgálttták kitűnő zenét. Bethlendy Sándr zngr, dr. Lehzky Attil és Tóth Kálmán hegedű játékávl ngybn hzzájárltk drb sikerült elődásáhz. Mint értesültünk műkedvelő elődást 27-én, vsárnp hét ófi kezdettel megismétlik z Iprtestületi székház ngy termében. Az elődást filléres árbn mttják be, vgyis rendes helyárk mellett egy jeggyel két személy élvezheti kitűnő perettet. A vidéki vársk érdekeit sérti z tejrendelet. új Uj földmivelésügyi miniszteri rendelet jelent meg, mely kimndj, hgy tejet közfgysztás éljir sk zk termelök s Itéjipri vállltk száll it- Ivrnák, kik, illetőleg melyek 93. jnár elsejétől 932. április hó l-ig szállítttk. A rendelet tejfrglm kötöttségét kiterjeszti Bdpesten kivül megyei várskr és községekre is és kimndj, hgy npi 5 litert meg nem hldó mennyiségű tejet sk zk és kkr mennyiségben jgsltk frglmb hzni, kik és mekkr mennyiségben eddig frglmb hztk. zek rképes szállító igzlványt kötelesek váltni és kötelesek z árkiegészítő lp jvár literenkint megállpíttt két fillért befizetni. zen rendelet zt jelenti, hgy ezzel két fillérrel megfgják drágitni vidéki fgysztók tejét is. A fűszeresek és sztósk, kik tejársitássl fgllkznk, kötelesek tejársitási engedélyt szerezni s bár z engedélyért iprdijt fizetni nem kell, mégis kdályzz szbdkereskedelmet, mert várskbn, községekben 5 liternél kevesebbet nem dhtnk el, vgyis ki 8 litert d el egy np, z nem mérhet jövőben tejet. A kereskedelem szbdságát tvábbmenőleg is érinte rendeletnek z pntj, mely kimndj, hgy viszntársitó egy időben sk egy helyről szerezhet be tejet. Hsnlón sérelmes z rendelkezés is, hgy tejár sitó iprengedéllyel bíró viszntelársító üzlethelyiségének áthelyezése z rszágs Tejgzdsági Bizttság engedélyéhez vn kötve. Uri, női divt-árk, ktni ikkek leglsóbb %f^% bes/er/ési frrás HHI HAJAL gy, SZKÁR tél álló lmvásár Prszemek. Dr. Almády Kárly Kmárm. versei. Krmer Sándr fűszer- és semegekereskedésében Dr. Almády Kárly nem gy jelentkezik, mint ki frmábn feltétlenül j grt kr szántni. Tdj, hgy z eddig művelt tlj még mérhetetlen kinseket tkr mgábn, mit sk npfényre kell hzni. Költészete érdekes tlálkzás népies iránynk s nnk tisztlt mdern irányztnk, minek m számár is vn mndnivlój. Kgás és lemndás, ábránd és vlóság, múltb merengés s jövőbe nézés, finm eszményiesült szerelem s vlláss hit nyílnk ki z ö költészetfáján. Csendes, szerény ím ltt jelentkezik. em kr énünkből kifrgtni, prszemet sem hllt reánk, inkább tisztit s felteié emel. Kedves órákkl jándékz meg; elhzz természet sttgását: legszebb földi dllmt, kiteríti lelkét, hgy nnk fájó örömét s mslygós fájdlmát meglássk. A díszes kötet ár 2.4 P. Megrendelhető kidóhivtlnkbn. HÍRK. Hrmtzztk!... A ködös, sötét, téli éjszkábn hrngk kndlnk; hngjkr emberek jönnek elő s egy hely felé igyekeznek; fényes, világs templmb s mikr kijönnek, már ngybb világsság, eltűnik sötétség. Advent vn. Ünnepre készülünk. De nnk eljövetelét meg kell előznie várkzásnk, mint hgy npplt z éjszk megelőzi. A vágyk beteljesülését is remény bizkdó hnglt készíti elő; sk vágy, ngy reménye mi idők emberének is, és pedig jgs vágy, teljesítendő reménye. Adventet él át tehát m is, - kétezer évvel ngy dvent tán - z emberiség. Aznbn sk átmeneti időnek lehet tekinteni minden dventet, melynek vége teljesülés, krásny, z ünnep ; reméljük, hgy jbbt, szebbet várók ádventi npji is meg vnnk számlálv s sötét npk végén fényével skhmr felénk fg világítni z np, mely örvendező hngltábn krásnyhz fg hsnlítni. Éjszkábn vgynk, de ádventi lélekkel várjk, hjnlt, pirkdást! epedjük Hjnli sz. misék. F. hó 27.-én, dvent első vsárnpján 6 órkr lesz kmármi plébáni templmbn z első hjnli szentmise, Rráté. A hjnli szentmisék mindig ngyn kedvelt istentiszteletei kthlíks híveknek; plébáni hivtl z idén is mindennp szeretettel várj ezekre z ádventi hngltt ly hűen kifezező hjnli szentmisékre kedves híveit. Képviselőnk fgdónpj. Dr. Zsindely Feren, vársnk rszággyűlési képviselője m este vársnkb érkezett és f. hó 28.-án, hétfőn délelőtt órától kezdődleg vársházán (I. emelet 28. jtó) fgdónpt trt. Főigzgtói látgtás. Az elmúlt héten Förstner Tivdr rszágs iprkttási főigzgtó Kmármbn meglátgtt z iprstnnisklát, hl legngybb megelégedettségét nyilváníttt tntestületnek végzett eredményes, szép mnkájkért. Vlláss est. A kmármi ev/mg. őegylet z egyház imházábn deember 4-én este 6 órkr vlláss estét rendez. lődó Irányi Kmill székesfehérvári lelkész z rszágs nevű s ngy közönségnek Rádióból kedvelt egyházi szónk lesz. Gyász. A 7 es évek kmármi társdlm ünnepelt tgjánk elhnytáról kpink hiti Bdpestről, özv. Wirthl Kárlyné szül. emesszeghy Mári flyó hó 3-án, életének 8-ik évében hsszs szenvedés tán elhnyt Bdpesten. A megbldgltnk első férje Térfi ándr tekintélyes kereskedő, későbbi vársi közgyám vlt, mjd ennek elhnyt tán Wirthl Kárly előkelő győri fkereskedő neje lett. A kedves hltt kihűlt hlttestét f. hó 5-én Bdpest-Frksréti temetőben szentelték be, hnnn Győrbe szállítv f. hó 6-án temették el sládi sírbltb. Temetésén fájdlms szívvel vett részt kiterjedt rknság, kik közé vársnk jeles fii, igy Térfy Dezső tábli tnáselnök, Térfy Bél ny. miniszter is hzzátrtznk. gy gyászkt enyhítse mi őszinte részvétünk. rszágs vásár. Kmárm szb. kir. megyei várs András-heti állt- és kirkdó vásár nvember hó 28-án lesz. A frglm emelése szempntjából örvendetes jelenség Kmármbn, hgy vásári mindinkább látgtttbb mlítésre méltó, hgy heti piin minden árikkben ngy kereslet vn. Tüzek z éjszkábn. Az idegen impérim ltt szenvedő mgyr színészek kálváriáját, mgyr kltúr fáklyvivőinek küzdelmeit, mgyrságkért flytttt hrit érzékelteti Tüzek z éjszkábn" imü gyönyörű drám, melyet iprs ifjink műkedvelő gárdáj deember hó 3-án, 4-én és 8-án dnk elő. Az izzó hzfiúi szeretetet vissztükröztető htlms drámábn z egyes szerepeket régi, kipróbált műkedvelők, köztük Kss Bözsi, Asbóth lvir, Kiss Mni, Édes Kálmán, Kiss Ljs Trgmyer Jenő fgják lkítni s igy biztn remélhetjük, hgy z elődásnk ngy lesz sikere. Mindhárm elődás z iprtestületi székház ngytermében lesz megtrtv este 8 óri kezdettel. Belépődijk : fenntrttt hely -5 P, I. hely 2 P, II. hely 8 fül., állóhely 5 fill. Jegyek elővételben lpnk kidóhivtlábn, Hker Dezső ppirkereskedésében és Lpták Bél bőrkereskedésében kphtók. Kérje mindenütt Kmármmegyei Hirlpt I l*vs^aflti ' MID W m S ' ^ " SZMBAT MIDÜTT

4 W 4. ldl. Kmármmegyei Hírlp. 932 n;y ember 26. A róm. kth. vegyeskr első te-estélye. Várkzásn felül kitűnően sikerült kmármi Árpádházi Bldg Mrgit róm. kth. egyházi vegyeskár áltl rendezett te-estély, melyet vsárnp este Plgári Társskörben trtttk meg. A közönség zsúflásig megtöltötte Társskör összes helyiségeit, hl figyelmes és szlgáltkész női rendezőség teávl látt vendégül z érkezőket. Teázás ltt Szent Imre Dlkör szűkített férfi kr mgyr nótákt dtt elő, Bishff Géz krngy pedig igány zenekr kisérete mellett gyönyörű mgyr dlkt énekelt. A hngltt emelte zsrtáviró ügyes megrendezése s z zt követő tán, mely hjnli órákig trttt. Az erkölsi és nygi sikerekben gzdg estély megrendezése vegyeskr nőtgjink erdeme, kik gnds háziszsznyi érzékkel kifgástlnl rendezték meg első te-estélyüket. Figyelem! Mielőtt Miklási jándékát megvenné, tekintse meg ngy válsztékú rktármt. Spielmnn Imre fűszeres semegekereskedő Kmárm, Igmándi-út. Ktlinbál. A szőnyi róm. kth. Ifjúság f. hó 26-án, szmbtn este 7 óri kezdettel közismert Steiner Sámel vendéglőjének összes termeiben jótéknyél Ktlin estélyt rendez, mely iránt ngy z érdeklődés. Bjtársi összejövetel. A vlt m. kir. veszprémi 3. hnv. gy. ezr, bjtársi szövetségének kmármi sprtj z év elején megállpíttt bjtársi összejövetelét, mint ebben z évben tlsót, deember hó 4-én d.. 4 órkr Ry Imre vendéglőjében trtj meg. Mint [mindig, ezen z összejövetelen is bjtársk ügyes-bjs dlgánk megbeszélése, tnásdás és már szépen meghnsíttt összejövetelek jövőre vló megállpítás is szób kerül. Az összejövetel egyúttl értekezlet is, melyre szeretettel meghív Stilsik Ljs pü. főtnáss, sprtelnök. FILMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós-.. Telefn 38. vember 26-án szmbtn 65 és fél 9 óri kezdettel Krzsló relytélyes diplm. Mindkét elődásr egy jeggyel két személy mehet be. vember 27-én, vsárnp 3 4 4, 6^ és fél 9 órkr G R C K! egy kmédiás története. Deember -én, sütörtökön 65 és fél 9 órkr Csk 6 éven felülieknek! Férjem brátnője én slk, te slsz, ő sl. Pénztár nyitás elődás lklmávl d.e. fél 2 fél l-ig és kezdés előtt órávl. Filléres műkedvelői elődás. A Debreenbe kéne menni ngy htású hárm felvnáss perett R. Mly Mrgit vendégfelléptével nvember hó 27-én este 7 óri kezdettel újr szinre kerül fél helyárkkl. Hlálzás. Blgh Gézáné szül. Édes rzsébet, Blgh Géz ny. vársi kórházi főápló neje éiétének 59-ik évében hsszs szenvedés tán nvember hó 3-án meghlt túlsó Kmármbn. Meglpták vntn. Hffmnn Sándr bdpesti lks feljelentést tett rendőrségen ismeretlen tettes ellen, ki Bdpest és Győr között ellpt vntról útitáskáját, melyben különböző rhnemüek vltk. A lpássl egy mgs, svány, feltűnően sápdt rú, fekete rhás embert gynúsít, /v rendőrség megindíttt nymzást. épművelés Kmármbn. gy érdeklődés mellett trttt meg kedd este Vrg Mihály dr. v. tiszti főrvs egészségügyi elődását nép művelődési elődásk keretében, mely lklmml Vésey Któ és Lnty Kárly teljes átérzéssel költeményeket szvltk el, Péhy Pál Ábrányi mil : Mi hz". htlms meldrámát dt elő ngy htást keltve Messinger Mórné kitűnő zngr kisérete mellett. Végül Dbi Mni ki. tnítónő Szly László egy elbeszélését lvst fel ngy figyelem közepett. A negyedik népművelési elődást 9/2. nv. 29-én (kedden) este 8 ór kezdettel trtják következő műsrrl : ) Tmp Mihály : Az ibly álmi. Szvlj : Kühnel Mári. 2) A virág szeretete" ímmel elődást trt Rzmán Feren róm. kt. hitkttó. Az elődásbn előfrdló dlkt énekli Bishff Géz krngy. 3) Tmp Mihály: A szegfű. Szvlj : Asbóth lvir. 4) lbeszélés. Fellvss: gy I ki. tnítónő. 5) Rdványi Kálmán : Mgyr serkész dl. Szvlj : vitéz Hrváth Kálmán. 6) A flsi ház és kert virági. (Vetített képek.) épművelés Ásn. A helyi épművelési Bizttság Ásn is megkezdte mnkáját s flyó hó 2-én trttt meg ismeretterjesztő elődássrztánk első elődását. A Himnsz eléneklése tán Kelemen Bél ref. lelkész megnyitó beszédében kltúr ngy jelentőségét fejtegette, mjd Ugró ttíli tnítónő Jáns vitéz" trtlmát ismertette. A róni. kth. leányiskl növendékei énekeltek még z esten, znkívül Jáns vitézt filmen peregtették le. Inflenz, trkgylldás, z rr és grt elnyálkásdás, mndlák megbetegedése, vlmint tüdősshrt esetén gndskdjék rról, hgy gymr és belei természetes Feren József" keserűvíz hsznált áltl többször és lpsn kitisztitssnk. Közkrházk főrvsi megállpíttták, hgy Feren József viz lázzl járó fertőző betegségeknél is szenvedő emberiségnek ngy szlgáltt tesz. A Feren József keserűvíz gyógyszertárkbn, drgériákbn és füszerüzletekben kphtó. Lezhnt sánárkb. Héttőn éjjel súlys bleset érte Mlmsky Róz 2 éves kisbéri születésű, Kmárm Gyár-ti lkst, ki mnstri várerőd egyik sánáról, mintegy nyl méter mgsságból lezhnt. A szerensétlenül járt leány gyrázkódást és belső sérüléseket szenvedett, mentőink kedd reggelre beszállíttták győri közkórházb. Állpt életveszélyes. yl sztályúk lesznek plgári isklák. Érdekes refrmkérdéssel fgllkzik dr. Hmn Bálint közkttásügyi miniszter. Hivtlb lépésekr kijelentette, hgy középisklák lsó sztályibn egységes tntervet hz be s sk felsősztálykbn kezdődnek hmnisztiks és reálgimnázim tntárgyi. vvel kpsltbn reálisklákt teljesen átszervezné, plgári isklákt pedig nyl sztályú isklává fejlesztené. Hlálzás. Őszinte részvéttel vettük hirt túlsó Kmárm egyik régi, ismert és köztiszteletben álló plgáránk hláláról. Wlf Gyl jónevü és egykr keresett szbómester, életének 73-ik évében, nvember hó 23-án délelőtt vártlnl elhnyt. Temetése kedden d.. 3 órkr ngy részvét mellett ment végbe. Frks Márt hegedümüvésznő hngversenyét túlsó kmármi Jóki gyesület de. hó 4-én. vsárnp d.. 6 órkr kltúrplt ngytermében trtj meg, mely iránt vársnkbn is ngy érdeklődés nyilvánlt meg. Gzdsági elődásk. A gzdsági ismeretterjesztés srztán itsmnn Jenő m. kir. gzdsági tnár Környén, Ddn, Msán és Szőnyben trttt vetített képes gzdsági elődást szrvsmrhtenyésztésröl és tejkezelésről, vlmint sertéstenyésztésről és hizllásról. A tnlságs elődáskt élénk figyelemmel hllgtt ngyszámbn egybegyűlt hllgtóság. Leszállíttt árn D rsy Kölni Gyári lerkt: dekáj 24 fillér. özv. Lkesh Kphtó és megrendelhető: Dezsőné illtszertárábn, Kmárm, Uri-t 2. szám. Színielődás zárdábn. A kmármi Mári Kngregáió és Leány-Szivgárd növendékei zárd ngytermében de és -én szegény gyermekek felrházásár műkedvelői elődást rendeznek. Szinre kerüt: Mgn Petrix, drám 5 felvnábn és Beszélő bbák, színjáték 2 felvnásbn. Az elődás pntsn d.. 5 órkr kezdődik. Helyárk: L hely.5 P., II. hely P., III. hely 8 fillér, állóhely 5 fillér. Jegyek deember tői előre válthtók zárdábn. Érettségivel sk tnitóképző IV. évflymáb lehet lépni. Kltszminiszter! rendelet lépett életbe, mely szerint jövő tnévtői kezdve középiskli érettségi biznyítványnyl birk tnítóképzők IV. évflymáb nyerhetnek sk felvételt, ide is sk gy, h sikeres különbözeti vizsgát tettek. zideig z V. évflymr mehettek középiskli éretsegizettek, de mst ezt is megszríttták, illetőleg egy évvel, többet kell tnítóképzőben.tölteniők. Gyász. Ismét egy régi mgyr tisztviselő hláláról kptnk hirt túlsó Kmármból. Id. Végh Mihály nyg. vármegyei irdtiszt életének 7-ik évében hsszs szenvedés tán nvember 22-én este 9 órkr elhnyt. A "megbldglt 896-bn lépett régi Kmárm Vármegye szlgáltáb, hl 92. gsztsáig működött. Hlálát szerető hitvese Mtsek telk, gyermekei és Bkdn élő ngyszámú rkn* ság gyászlják. Temetése f. hó 24-én, sütörtökön déltán- 3 órkr ngy részvét mellett ment végbe refrmáts temetőben. Az iskli fásításhz és erdősítésekhez szükséges semeték és shángk kiszlgálttás. A V. K M. számú rendelet közli, hgy földmivelési minisztérim z isklák tnlói áltl végzendő fásításk és erdősítések éljir szükséges erdei fsemetéket és shángkt z állmi semetekertben átvéve, díjtlnl szlgálttj ki. - j Kiállítási vntk indítás. Értesülésünk szerint kereskedelemügyi miniszter - hllndi mintár kiállítási vntkt kr beállítni vslí frg-' lmb. zeknek vntknk z. lenne élj, hgy elvigyék mgyr ipr termeivényeit állndó kiállítás gynánt lyn helyekre, hl egyébként nehezen, tdnánk hzzájtni áz ipri és. egyéb prdktmkhz. Á 933. őszén indlnánk el és sk kereskedők vásárlhtnánk ról. A tervet z illetékes : körök ngy tetszéssel fgdták. Vennék jó állptbn lévő ngy SIGR

5 932. nvember 26. Kmármmegyei Hirlp. 5. ldl. Í i MGHÍVÓ! 932. nvember 24.-től deember 7-ig Réhberger-féle házbn ( vsúti fűtőházzl szemben, régi pst épületében) rendezzük idén yitv hétköznp l.. 2-től este 9-ig, vsárnp d. e. 9-től este 9-ig. Bemttjk legújbb villms háztrtási ikkeket, rádiókt, legmdernebb vili. grmfnt, sillárkt és egyéb viliágitótesteket stb. zen legszebb és leghsznsbb KARÁCSYI AJÁDÉKK megtekintésére ezútn is tisztelettel meghívj HUGÁRIA VILLAMSSÁGI RÉSZVÉYTÁRSASÁG. BLÉPŐDÍJ ICS! A ptyts hlál gyrsvnt tetején. A kedden este fél 2 órkr Bdpestről kiindló bdpest kmrm bési gyrsvnt pstksi tetején, mikr szerelvény Ferenvársi pálydvrhz érkezett, füstöt láttt feltörni szlgáltt teljesitő frglmi tiszt. Azt hitte, hgy tüz ütött ki, tilsr állíttt szemfrt és gyrsvnt megilt. Vstsk másztk fel gyrsvnt tetejére és legngybb megdöbbenésükre tt egy hlltt férfit tláltk, kinek égett rháj. A vizsglt megállpíttt, hgy z ismeretlen ptytst, mikr vnt áthldt hngáriköiti vsúti hid ltt, mgsfeszültségű víilmsárm drótj sjz ttt hlálr. Ugynkkr - ármötéstől meggylldt rháj is. Személyznsságánk kiderítésére megindíttták vizsgáltt. Pályázt ipri mnkáskitüntetésekre. A kereskede- Uelemügyi miniszter pályáztt hirdet lyn ipri mnksk pengével és klevéllel vló kitüntetésére, kik leglább 25 ev ót megszkítás nélkül állnk gynzn mnkdónál. A pályázni kívánó mnkásknk mnkkönyvük és erkölsi biznyítványk mellét! zt is igzlni kell, hgy nemzethüségi szempntból megbízhtó mgtrtást tnsitttk. A pályáztkt flyó év deember hó 3-ig kell kereskedelmi és iprkmránál benyújtni. Kimttást készítenek mnkdókról. A belügyminiszter felszólíttt várskt, hgy mnkdókról kimttást állítsnk össze. A krmány e kimttás lpján krj ellenrizni, hgy mnkdók menynyiben tesznek eleget miniszterelnök felszólításánk, hgy lehetőséghez képest minél több mnkást fgllkztssnk. em vlt vevő htósági árverésen. Ms község dóhátrléksink állt-állmányát hzták be sütörtökön reggel Kmármb, hgy heti pi lklmávl értékesítsék. Az árverésen néző közönség vlt elég, de árverező nem kdt. így z álltkt délben visszhjttták s tdmásnk szerint tljdnsink visszdjk. A vármegyei vitézek értekezlete. A szkáss évi értekezletüket vármegyénk vitézei ez évben deember hó 4-én, vsárnp délelőtt órkr sztergmbn vármegyeház kistnástermében trtják. A sját vármegyei állmánybeli vitézekre és vármegye térületén trtózkdó idegen vármegye állmányáhz trtózó vitézekre, vlmint már felvttt vármányskr nézve megjelenés kötelező, ültözet : ünneplő, öszszes kitüntetések felteendök. Uj iprtestületi rendelet. vember hó 2-án lépett életbe z j iprtestületi rendeiet, mely z iprtestületek és z iprtestületek rszágs közpntjáról szóló 932 VIII. törvényikk végrehjtás;'! t mgyrázz. A rendelet érteimében z iprtestületek első teendője felállítndó rszágs közpnt! :ii/gyülési kiküldöttjeinek megválsztás lesz. zt válsztást deember hó 2-ig keli fgntsítni. Az tókr dbáló gyermekek megrendszbályzás. A mi vidékünkön, különösen bdpest-bési nemzetközi tóút mentén, külföldi tók tsink vnnk szmrú tpsztlti., tódbálásk körül. Az rszágúti dbálásk megkdályzásár mst kltszminiszter szigrú rendeletet dtt ki. Utsíttt kltszminiszter z öszes tnfelügyelőket, hgy népisklákbn tnítók megfelelőlen ktss.,k ki gyerekeket kődbálás kárs vltár. Rendelkezés történt lyn iránybn is, hgy htóságk- jövőben szigrú büntetéssel sújtsák zkt, kik tillm ellen vétenek. Titkztsn elrepült kinset nymz félvilágn keresztül bátr detektivkíssszny és z ötletes detektív feszült izglm helyzetekben, derűs hmrbn bővelkedő regény, mely mst jelent meg Milliók Könyve legújbb számábn. Ár 2 fillér. Kphtó mindenütt SPRT. A másdsztályú sptk első helyezettje K. F. C. Az őszi szezn bjnksági mérkőzéseit ftbll sptnk iejátsztt s örömmel jelentjük, hgy bjnki küzdelemből KFC győztesen került ki, másdsztályú sptk győri sprtjánk első helyezettje lett. A II. sztályú sptk bjnki állás következő : Győri spt :. KFC Győrsz Hberts TAC Textil GyTC MAFC MT TTK Csrn il. FC A szmbthelyi spt első helyezettje : ZS A székesfehérvári első helyezettje : sprt Vrp Az eredménytábláztk fényesen igzljk KFC játéksink ngyszerű teljesítményét ez őszi szeznbn s reményt nyújt, hegy tvszi frdlón hsnló éltdts, lelkes mnkávl eredményét sk fkzni fgj s kivívj múltját megillető helyét és következő szeznb már mint első sztályú pt fg résztvetwii dnántúli kerület ftbll mérkőzésein. A KFC szép sikert rttt féléves működésének kpzáráskr kötelességszerűen örömmel üdvözöljük lb vezetőségét s spt minden egyes játéksát, mert jól rdjk, hgy ngyszerű eredményt sk fárdságs, nehéz hzzáértő, kitrtó mnkávl lehetett elérni. Mint mii!! szigrú kritiksi, fkzttbb örömmel ismerjük el játéksink sikeres teljesítményét (tlán részt is kérhetünk disőségből) mert félév előtti rideg intő szvnk bár sk szemrehányásr dtt kt gy véljük, némiképen elősegítette KFC szép eredményt elért mnkáját. A Kmárm-sztergm Vármegyei Levente és ifj. Sprtegyesületek Lbdrgó Szövetségének hivtls közleményei. Igzlj S/öv. következő mérkőzéseket : Ts II. T ifj. 6: (4:) Tti Lev. T iíj. 3:2 (3:2) Ts Biróküldés f. hó 27-re : II. Ts iíj. Tehlár. Frgó Sándr ktyás ember imü regényét dj Világvársi Regények e heti szám. tt indl el regény, hgy egy ember egy frksktyát tlál z tán és visszviszi gzdájánk. z frkskty két ember bldgságát lpzz meg, sk izglm, klndn és érdekességen keresztül. Kmárm szb. kir. megyei vrs dóhivtlától. Hirdetmény. Közhírré teszem, hgy flyó hó 28-án reggel 9 órkr vársmjrbn ngy mennyiségű ingóság kerül árverés l, melyek köztrtzásk mitt lettek lefgllv. Sikertelenség esetén z árverés deember 7-én lesz megtrtv. Kmárm, 932. évi nvember 2. Mksy. ü. tnásnk. Brsitzky László bírósági végrehjtótól Kmármbn. 922,932. vh. szám. Árverési hirdetmény. Allírtt bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszi, hgy győri k;r. törvényszéknek, mint sődbíróságnk Cs számú végzésével vgynbktt Sskó lemér sődügyében ( sődtömeggndnk: Dr. Vlzkelety Bél ügyvéd, Kmárm.) még el nem árverezett ingóságk elárverezését rendelte el s ennek fgntsításávl engem bíztt meg. nnélfgv z árverés megtrtásár htárnpl 932. evi deember U 3. npjánk i.. M tűzöm ki Kisbér községben, Kssth Ljs-t 4!. sz. lá. mikr bíróilg leltárbn öszszeirt és P. 9 f.-re besült szerszámárk, gzdsági szerek, háztrtási ikkek és egyéb ingóságk, legtöbbet Ígérőnek szükség esetén besárn ll is elí gnk dtni. Kmármt 932. évi nvember hó 24. npján. p. H. Brsitzky László kir. bír. végrehjtó. Apróhirdetések. Lkás kidást, házeldást vgy egyéb hirdetni vlóját gyrsn és eredményesen eszközölheti, h ezen rvt ltt hirdet. Árink mérsékeltekés e!< re fizetendő. \ idékrö! levélbélyegben is küldhető hirdetési diját. Hirdetése tánni érdeklődésre vidékről válszbélyég beküldése mellett válszlnk. ALIG HASZÁLT öntöttvs zmáns fürdőkád lsón eldó. Cim kidóhivtlbn. LADÓ egy j krbn lévő pedls imblm. Cim kidóbn. GYÖYÖRŰ SZBADÍSZ Zi György müve. Bdi Hnvédszbr kisinyített más lsón eldó. Ár k idó bn megtdhtó. PR H ÁSZ KA ttkár 6 kötet álló müve srztbn vgy pedig kötetenként eidó. Cim kidóbn. stb. Adást keresők részere bizts eredményt, sikert gy érhetnek el, h lpnkbn hirdetik.

6 6. ldl. Kmáfrregyei Hírlp, nyember^26. Kmármmegyei Hitelbnk R. T- Kmárm-Újvárs. Alptőke és trtléklp: 2 ezer P. Kmárm, igmándi-tit 6. szám. A bnk működése kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre és flyószámlákr. Értékppírk vétele és eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi sekkek és kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Részvénytársság Kmármmegyei Vezérügynöksége. f&g3gg3i«m'l HMH i i i w i A jó kereskedő krásnyr üzleti frglmát gy emelheti, 896. sz végreh. feldj Árverési hirdetmény. zen árverés kitűzésének lpját képező végrehjtás 93. évi g. hó 23-án hivtlból lett fgntsítv. Allírtt kir. bírósági végrehjtó ezennel közhirré teszem, hgy kmármi kir. jbiróságnk Pk. 4867jl93. sz. végzése flytán dr. Dési Ljs ügyvéd áltl képviselt Ádám Kárly végrehjttó részére egy végrehjtást szenvedett ellen 97 pengő 47 f. tökekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehjtás flytán végrehjtást szenvedőtől lefgllt és 924 pengőre besült ingóságkr kmármi kir. jbiróság fenti sz. végzésévei z árverés elrendeltetvén, nnk krábbi vgy felülfgllttók követelése erejéig is mennyiben zk törvényes zálgjgt nyertek vln, kielégítési jgk m is fennáll és ellenük hlsztó htályú igénykereset flymtbn nins végrehjtást szenvedő lkásán üzletében Ászárn leendő megtrtásár htáridőül évi nv. hó 29-én d. e. rájt tűzöm ki, mikr bíróilg lefgllt bútrk s egyéb ingóságk legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén besárn ll is, de leglább besérték 2 3-ánk megfelelő összegért elfgnk dtni. Felhivtnk mindzk, kik z elárverezendő ingóságk vételárából végrehjttó követelését megelőző kielégittetéshez jgt trtnk, hgy mennyiben részükre fgllás krábbn eszközöltetett vln és ez végrehjtási jegyzöbönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket z árverés megkezdéséig nálm Írásbn vgy pedig szóvl bejelenteni el ne mlsszák. A törvényes htáridő hirdetménynek e bíróság tábláján történt kifüggesztését követő nptól számítttik. Kelt Kmárm 932. évi nv. hó 5-én. Brsitzky László kir. bir. végrehjtó. Legszebb Miklási h lpnkb már mst hirdetéseit. 893; 932. végreh. szám. Árverési hirdetmény. zen árverés kitűzésének lpját képező végrehjtás 93. évi febrár hó 6-án hivtlból lett fgntsítv. Allírtt kir. bírósági végrehjtó ezennel közhirré teszem, hgy kmármi kir. jbiróságnk Pk. 2947; 93. sz. végzése flytán dr. Smári Sándr ügyvéd áltl képviselt Szntg Jáns végrehjttó részére egy végrehjtást szenvedett ellen 66 pengő tőkekövetelés és költségek erejéig elrendelt kielégítési végrehjtás flytán végrehjtást szenvedőtől lefgllt és 423 pengőre besült ingóságkr kmármi kir. jbiróság fenti sz. végzésével z árverés elrendeltetvén, nnk krábbi vgy felülfgllttók követelése erejéig is mennyiben zk törvényes zálgjgt nyertek vln, kielégítési jgk m is fenll s ellenük hlsztó htályú igénykereset flymtbn nins végrehjtást szenvedőnél Kmármbn leendő megtrtásár htáridőül 932. évi de. hó -én d. e. 349 óráját tűzöm ki, mikr bíróilg lefgllt állványk, gerendák, irógép s egyéb ingóságk legtöbbet Ígérőnek készpénzfizetés mellett, szükség esetén besárn ll is, de leglább besérték 23-ánk megfelelő összegért elfgnk dtni. Felhivtnk mindzk, kik z elárverezendő ingóságk vételárából végrehjttó követelését megelőző kíelégittetéshez jgt trtnk, hgv mennyiben részükre fgllás krábbn eszközöltetett vln és ez végrehjtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, elsőbbségi bejelentéseiket z árverés megkezdéséig nálm Írásbn vgy pedig szóvl bejelenteni el ne mlsszák. A törvényes htáridő hirdetménynek e biróság tábláján történt kifüggesztését követő nptól számitttik. Kelt Kmárm, 932. évi nv. hó 8-án. Brsitzky László kir. bir. végrehjtó. Legjbb jándék gyermekek részére z IFJÚSÁGI KÖYV. lsó árkért kphtók HACKR DZSŐ könyvkereskedésében Kmárm. - x i C/5 * «I 3 9 b * «* 5 d g I J* 5 * - C, Gyv. " '3 x ss * C Ü tő Ih : C h- <V i t- Q * f ^ C C ~ in evi r*- CM x Ci C C C C ~ M m : 5 t! m 2 3 r M M CM X M m ""r- in 33 x r- ~ 2 C Q JC L t 3 *** w 2 í Tf C P*< it, CM n t - r C "í* C C C? r C 2 5 ' Ót 2 ^ r ^ * kö x rt Ci C S 3 r- Tt".C I9R) CM C J Q Q s f5 w I ' in -r - ^ ir CM CD ^ CM L ic C^ M M ~ in m <r C^l iin 35 C C X Q Q i -T CM ^ CM ^' ^ ic ic Ti" C C C ^- II-? r V5 32 -r^ -C3 J m / CZ "~r ' - s re M *5 e «B, ='.Sí 4 «5 * CC U- h- < ^ ^ l *<t C C C J2 % C ic.5 S Prág C C felé C C C ~V C C C ^ ^ C i jx-qc r)rflrfc2í^cm ^ x - 35 l CM h- r- t^- Í l X C Í ' CCCC w CM m ;:C Tf it. m i CC CD 2 8 in in IfeS s i Q í it3 L rj i -t in 5 m Ü^»- CC-^" Tt = CM X * m ^ S «C i C m C i 'sc e h- CM! m C m -^t _^ l C CMCM i C CM Ci ì Ci C CM i t^- Tf - i fi Tf CM C feq jfí 92 "í Èr ic l CJ C C^l Cft 5 e -w -» «4 s -e CCS ( X (A s bx CA s«; C/3 Gyv. lmásk Ál!! Mt. j, Állmásk Mt. ^ 2 *t. Mt. w Mt. Állmásk ^ i zi 2 5 x g in r-~ 3 CM X rt- ri = U V- -CÖ r3 eie ^ -CJ CM ^ C C» CD C C C I p X C C Kl Ci m Ci C m C 6 C < C CJ *S i Kmrm é Szfeliérvár vn r. C C -C m :T Tf m in -er T f 3 CD X) 3 -rf Q _ Q CM m -<t C) C C C m M CM =S i in m rt Tt i Kmárm e Almásfüzitő Dnlmás eszmély é sztergm i *" b S828 ^- - i Mt. ^ j C C l X m ss ss CM ' h- r- m m. n.n C x ^ ì i" i i _Q - - " w i ' CL. /: - I s^ Q ^S - Q. - v_ : 3 C/5 ^ CJ» * " T3 3 S - ti Fé mi t. el si in! vi P ( lei iti ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmrm, ígmndi-t 24. Felelős kidó: Hker Dezső.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a IV. é v f l y m 26. szám Ár 20 fillér Kmárm, 1932. június 25. ^ ^ f* K ELŐFIZETÉSI Égisz 10 P. évpe Feltvre f P. SZERKESZTŐSÉG R : edévre Egy szm Megjelenik minden 2*5G P. r 20 fitt. Felelős Hölgyeim Közönség!

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés.

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés. V. é v f l y m 8. s z á m LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. 5 P. Á r 2 0 fillér. AR : egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G S K I A D Ó H I V A T A L : 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes szm á r 20 fiit. P A T

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

képviselőtestületi tagok

képviselőtestületi tagok VI évflym 51 szám r 20 fillér Kmárm, 192 deember 17 SZRKSZŐSÉG gesz egyedévre évre Megjeleik Világválság, lé, ej iii helyi J-ÓU P p < gyes s/ i M I : ' j r i l l PH GYUL rszági s ehézség, mid sszefglihtó

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A » VII. évflym 49. szám. r 20 fillér. Kmárm, 935. december 7. ÉISÉ * L Ő F I Z T É S I ÁR gz évre 0 P. Félévre 5 P. egyedévre mgyr jk kiálittt, vgy sttgt: Áldd m e g Isten Vezért, k i egz életét en jbb

Részletesebben

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön.

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön. IV. évflym 9. s/ám. Lt - F I Z T É S I tgesz e\te Félévre 0 P. 5 P. egjelenk Ár 20 fllér. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre gyes mnden Kmárm. 92. s z e p t e m b e r 24. 2*)0 szám ár 20 P. íl. Pétels szeruesz:

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 9. héten ( )

A BUX-index alakulása a 9. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 20 március 06. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Givenincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték Give A BUX-index lkulás

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI

Felvételi KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR. Universitatea BABEŞ-BOLYAI. w w w. e c o n. u b b c l u j. r o BABEŞ-BOLYAI BABEŞ-BOLYAI Universitte TUDOMÁNYEGYETEM BABEŞ-BOLYAI KÖZGAZDASÁG- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI KAR w w w. e c o n. u b b c l u j. r o Román, mgyr, német, ngol és frnci nyelvű képzési formák Helyek szám Részletek

Részletesebben

K o m á r o m, 1930. július 26. Felelős sztrkesztö: javaslat egyhangúlag megy ke resztül. A t á r g y s o r o z a t utolsó pontja

K o m á r o m, 1930. július 26. Felelős sztrkesztö: javaslat egyhangúlag megy ke resztül. A t á r g y s o r o z a t utolsó pontja ^X!J?L!^: ELŐFZETÉ Eges: 10 P. Félévre 5 P. r 2 0 f i U é r ÁR : Negyedévre E g y e s szm ár K o m á r o m, 1930. július 26. ZERKEZTŐÉG 250 P. 20 fül. Felelős sztrkesztö: BECKÖ JÓZEF MtgjetiiJ minden s

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Ára 2 0 fillér. Feie!6s s/.f I kts/ tő : M i n t v o l t régen! kiadása tárgyában h o z o t t h a t á r o zatait, illetve felhatalmazta a v a r

Ára 2 0 fillér. Feie!6s s/.f I kts/ tő : M i n t v o l t régen! kiadása tárgyában h o z o t t h a t á r o zatait, illetve felhatalmazta a v a r IV. évfolym 33. szám Ár 2 0 fillér, 1932. ugusztus 13. o ELŐFIZETÉSI Egész Felévre évre SZERKESZTŐSÉG ÁR : 10 P. Negyedévre 2-50 P. 5 P. E g y e s szám á r 20 üli, Megjelenik minden Mint régen. Mi volt?

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2014. jnuár 18. 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző

Tárgy: 2() 14. évi s ciális nyári gvenl[keztetés. Előterjesztő: Di. Földc vaboics gyző. Készítette: Dr. Fölűcsi Szabolcs jegyző Előterjesztő: Di. Földc vbocs gyző Tervezett 1 db htározt Véleményező Szociális és [gészségügyi Bizottság Bizottság: Pénzügyi-, Gzdsági Bizottság Készítette: Dr. Fölűcsi Szbolcs jegyző el z lábbi htározti

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

Ikonok Világa Magazin

Ikonok Világa Magazin Ikonok Világ Mgzin IkoNo k V i l á g elektronikus képesképes kidvány elektronikus m gzin A március - áprilisi szám trtlmából: Március és április ngyböjtnek és húsvét ünnepének is z ideje. Ikonokbn gzdg

Részletesebben

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik.

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik. X : é v f 0 l y i n 4 ' s z 2 0 f í, l é Ká, 98. któbe 8. - JVMMMMHMnMM L Ő F Z T É S ÁR gz éve Fel év e 0 P. egyedéve 5 P. gyes szá á Megjelenik inden SZRKSZTŐSÉ 2*50 P 20 Ká, gándi-t 2. Felelős szekesztő:

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym AMNy1 fltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügylj küllkr! A fltokt ttszés szrinti sorrnn olhto mg. A mgolásr

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

V -. ' m m 1 - -1 * T

V -. ' m m 1 - -1 * T i VII. évflym 28. s z á m. r 20 f i l l é r. Kmárm, 1935. j ú l i u s 13. V -. ' m m ; 1 - -1 * T! - M M M M M M E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. I Negyedévre 5 P. Egyes s z á m á

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

P 3 én.s t z e á k m este XVI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál L 2014. november 6-8. a Buzita és Szepsi koma 3.

P 3 én.s t z e á k m este XVI. Egressy Béni Országos Színjátszó Fesztivál L 2014. november 6-8. a Buzita és Szepsi koma 3. P é n t e e s t e 3. s z á XVI. Egressy Béni Országs Színjátszó Fesztivál 2014. nveber 6-8. Buzit és Szepsi 3.szá- Pénte este Rétei Színjátszó Csprt Rétei Színjátszó Csprt A flusi színjátszásn Rétén, últbn

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

A Hunfalvy-Ökoiskola

A Hunfalvy-Ökoiskola A Hunflvy-Ökoiskol Hunflvy János, ez mi mércével mérve is európi hírő tudós legngyobb sikerei közepette sem feledkezett meg rról, hogy szőkebb környezetét, Vízivárost építse és ápolj. Már sokn tudjuk,

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 -

1988. évi I. törvény Hatályos: 2011.09.01 - 1988. évi I. törvény Htályos: 2011.09.01-1988. évi I. TÖRVÉNY közúti közlekedésről1 ( végrehjtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelettel egységes szerkezetben.) [ vstg betűs szöveg z 1988: I. törvény

Részletesebben

Isten előtt a hazáért hősi halált halt m i n d e n földi bű

Isten előtt a hazáért hősi halált halt m i n d e n földi bű V. évflym 3. zám Ár 20 fillér. Kmárm, 932. júli 30. ****** LŐFZTÉS g é z évre Félévre 0 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre 2*50 P. g y e zám ár Megjelenik m i n d e n 20 Felelő íill. KDÓHVTL: Telefn 6.

Részletesebben

TENGELY szilárdsági ellenőrzése

TENGELY szilárdsági ellenőrzése MISKOLCI EGYETEM GÉP- ÉS TERMÉKTERVEZÉSI TASZÉK OKTATÁSI SEGÉDLET GÉPELEMEK c. tntárgyhoz TEGELY szilárdsági ellenőrzése Összeállított: Dr. Szente József egyetemi docens Miskolc, 010. A feldt megfoglmzás

Részletesebben

Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik m i n d e n szombaton. hagyni, jóindulattal, segítő készséggel, gyors

Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik m i n d e n szombaton. hagyni, jóindulattal, segítő készséggel, gyors V. évflym 9. s z á m A r 20 f i l l é r. Kmárm, L Ő F Z T É S AR gész évrt 0 P. 5 P. Félévre SZRKSZTŐSÉG egyedévre 2 50 P. PATHÓ t hmr búr vált. A megújlt Természet teljes pjátj hrmts ü d e séget egy stét

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez kérdőív z dtszolgálttás teljesítésére nem lklms, csk tájékozttóul szolgál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az dtszolgálttás sttisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) ekezdése

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint L Ő F I Z T É I R g é s z évre 0 P. Félévre 5 P. ZRKZTŐÉG egyedévre 2*50 P. g y e s s z á r 20 HU, egjelenik inden Pélels szerkesztő: PTHÓ lélekünnepe. terzet kisérve köszönt be P ü n k ö s d ünnepe :

Részletesebben

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése.

A tatai r e f o r m á t u s egyházmegye közgyűlése. IV. é v f l y m 0. s z á m Á r 20 fllér. LŐFIZTÉS! g-z é v r e rélévre 0 P. :» P. gyes szr r egjelenk mnden 2-S0 P. 2(J ftt. Felelős s/erues.' tő: PTKÓ nkét nem tdjk, hgy mly eredményt f g hzn z ín ségeseknek.

Részletesebben

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup

Együtt Egymásért. 6. Szám. Kirándulás Erdélybe. www.hkse-kup.atw.hu Kiadja a Háromhatár Kulturális és Sport Egyesület Kup Együtt Egymásért 2011. 6. Szám www.hkse-kup.tw.hu Kidj Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Kup Kirándulás Erdélybe kupi Háromhtár Kulturális és Sport Egyesület Ifjúsági tgozt második lklomml vett részt

Részletesebben

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről

KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS A bejelentéshez kötött kereskedelmi tevékenységekről KÓKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA NYILVÁNTARTÁS A bejelentéshez kötött kereskedelmi ekről A nyilvántrtás vezetése 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet 6. (1) bekezdése lpján kötelező. A

Részletesebben

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2002

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2002 Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 2002 Elfogadta a Kuratórium: Székesfehérvár, 2003. március lli ülésén. 1. A szervezet alapadatai II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló Ill. Kimutatás

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 05515 VÁLTOZAT Csk kkor nyis ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tusz megolni, nem j, folyts következő felttl! Okttási Hivtl

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym AMNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár 2012. jnuár 26. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT

ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT 4. C Í M K E É V F O L Y A M ORSZÁGOS KÉSZSÉG- ÉS KÉPESSÉGMÉRÉS 2008 18323 VÁLTOZAT Csk kkor nyisd ki tesztfüzetet, mikor ezt kérik! H vlmit nem tudsz megoldni, nem j, folytsd következő feldttl! Okttási

Részletesebben

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa

Széki Hírek A Magyarszékért Egyesület kiadványa A Mgyrszékért Egyesület kidvány XIII. évfolym, 2. szám 2015. december 11., péntek Száll pihe-puh hó Száll pihe-puh hó, Csillogás rgyogó. Fenyőágon megpihen, Beköszönt december. Száll pihe-puh hó, Csengőszánon

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym AMNy1 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 2010. jnuár 22. 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A

Részletesebben

Gyakorló feladatsor 9. osztály

Gyakorló feladatsor 9. osztály Gykorló feldtsor 9. osztály Hlmzok. Sorold fel z lábbi hlmzok elemeit! ) A={ legfeljebb kétjegyű 9-cel oszthtó páros pozitív számok} b) B={:prímszám, hol < 7} c) C={b=n+, hol nϵz és- n

Részletesebben

A BUX-index alakulása a 24. héten ( )

A BUX-index alakulása a 24. héten ( ) A BUX-index lkulás A BUX-index lkulás 2010 június 21. Flg 0 Értékelés kiválsztás Még Give nincs A BUX-index értékelve lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Give A BUX-index lkulás Mérték

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről

Egyházashollós Önkormányzata Képviselőtestületének 9/ 2004. (IX.17) ÖR számú rendelete a helyi hulladékgazdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányzt Képviselőtestületének 9/ 24. (IX.7) ÖR számú rendelete helyi hulldékgzdálkodási tervről Egyházshollós Önkormányztánk Képviselőtestülete z önkormányzti törvény (99. évi LXV. tv.)

Részletesebben

A közmunkákat a kis iparosok és vállalkozók között megosztja Komárom város képviselőtestülete.

A közmunkákat a kis iparosok és vállalkozók között megosztja Komárom város képviselőtestülete. VI. évflym 47. szám Á r 20 Kmárm, nvmbr 19. fillér. IJ ^ F I Z T É S I L g s z évr Félévr SZRKSZTŐSÉG AR : 10 P. gydévr 5 P. g y s szám Mgjlnik mindn 2*50 P. r 20 fill. I iit s s/rrksztö : PATHÓ Kmárm,

Részletesebben

A~ oldatok összetétele

A~ oldatok összetétele A ldtk összetétele Az ldtk összetételét (töméységét) többféleképpe fejezhetjük k ) Tömegrzázlék (jej tömeg (,) Azt fejez k, hgy 1 g ldtb háy gldtt )'g v PL: 2 g Cl + g víz 1 g ldt, z ldt 1 gjáb 2 g ldtt

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4)

Jegyzőkönyv. Termoelektromos hűtőelemek vizsgálatáról (4) Jegyzőkönyv ermoelektromos hűtőelemek vizsgáltáról (4) Készítette: üzes Dániel Mérés ideje: 8-11-6, szerd 14-18 ór Jegyzőkönyv elkészülte: 8-1-1 A mérés célj A termoelektromos hűtőelemek vizsgáltávl kicsit

Részletesebben

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt.

Kelj föl rab-ágyad kőpárnáiról, Beteg, megzsibbadt gondolat! Kiálts fel érzés! mely nyögél Elfojtott, vérző szív alatt. SZIGLIGETI Szigliget 750 éve királyi HARSONA vár Szigliget község Önkormányztánk ingyenes kidvány XI. évf. 3. szám Vörösmrty Mihály: Szbd sjtó Kelj föl rb-ágyd kőpárnáiról, Beteg, megzsibbdt gondolt! Kiálts

Részletesebben

HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP.

HETENK1NT EGYSZER, SZOMBATON MEGJELENŐ VEGYES TARTALMÚ HETILAP. : ; NAGY-KANZSA, m j - Etőfimeté$i ár: Egész én-e. b írt kr Fél érre.... 2 frt 50 kr. NefrredsTre... 1 írt 2S kr Egyes szám 10 kr. HKDETÉSEE & hsábt petiurb 7, mndnsrj Ő, j minden tvábbi srért 5 kr, 1

Részletesebben

Felelős szerkesztő: Egyes s z á m á r a 20 üli. Kéziratokat nem adunk P A T H Ó GYULA

Felelős szerkesztő: Egyes s z á m á r a 20 üli. Kéziratokat nem adunk P A T H Ó GYULA I i» V. é v f l y m 46. zám Á r 2 fillér. K m á r m, 9. n v e m b e r 8. L Ő F I Z T É S I R : egéz é v r e P. 5 P. S Z R K S Z T Ő S É G S K I D Ó H I V T L : egyedévre 2*5 F. Felelő zerkeztő: gye z á

Részletesebben

Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA

Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA V, évflym 16. szám 20 fillér. Kmárm, 1933. április 22. gész évr félévr LŐFIZTÉSI AR : gydévr 250 P. 5 P. gys szám ár 20 fill. Mgjlnik mindn szmbtn. Fllős szrksztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL:

Részletesebben

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE

SÉNYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 046/14 HRSZ-Ú INGATLAN TÖMBJE NYÍRSÉGTRV Kft. Székhely: 4431. Nyíregyház, Mckó u. 6. sz. Irod: 4400. Nyíregyház, Szegfű u. 73.sz. Telefon/fx: (42) 421-303 Moil: (06-30) 307-7371 -mil: nyirsegterv@nyirsegterv.t-online.hu We: www.nyirsegterv.hu

Részletesebben

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom

Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE. Tartalom Iktatószám: 158/2013. AZ EGRESSY BÉNI ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA HÁZIRENDJE Tartalm 1 Általáns infrmációk 2.. 1. Tanulói jgvisznnyal kapcslats rendelkezések 2.. 2. Az iskla munkarendje 3.. 3.

Részletesebben

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia

Tartalom I. 1. Kohászat. 2. Egyedi Protanium acél. 3. Első osztályú korrózióvédelem. 4. Örökös garancia A profik válsztás pic egyetlen profi minőségű htszögkulcs Trtlom I. 1. Kohászt II. 2. Egyedi Protnium cél 3. Első osztályú korrózióvédelem 10 23 A szbványoknk vló 100%os megfelelés 26 Nincsenek rossz törések,

Részletesebben

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton VK évflym 9. zám Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI géz Félév evrt 0 P. 5 P. Mgjrlenk SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedév 2 5 0 P. gye zm á r 20 f). mnden Kmárm, Pélel zerkeztő: PTHÓ gzdág életünk krán beközöntött ká nkl h ő

Részletesebben

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű

tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen magának, hogy a mozsárkályhát Abból indulnék ki, hogy nem elvétett gondolat-e a fűtőmű lterntívát nem rr, kéményt bete brikettre. 85 tud vinni, tehát nem kényszeríthetjük építsen mgánk, mozsárkályhát T ó t h bból indulnék ki, nem elvétett gondolte fűtőmű megvlósítás, mert kb. 1 milliárd

Részletesebben

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet.

finanszírozza más városnak, tehát ezt máshonnan finanszírozni nem lehet. 19 finnszírozz más városnk, tehát ezt máshonnn finnszírozni lehet. Amennyiben z mortizációs költség szükségessé váló krbntrtási munkár elég, s melynek forrás csk ez, bbn z esetben z önkormányzt fizeti

Részletesebben

lások a vármegye kisgyülésén.

lások a vármegye kisgyülésén. VIL évflym 37. szám r 20 fllér. -7-' I te. 1. S ' ELŐFIZETÉSI ÁR MgrSZ 10 P. évre 5 P. Megjelenk Negyedévre szmbtn. 250 P. Pélels szerkesztő: PTHÓ GYUL 0000000000000^ dlgzó nnmum rr munkástömegek ltt keresete

Részletesebben

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás

A Helyi Választási bizottság a 2006 szeptember 8.-án záruló jelöltajánlás MÁTÉTELKI HÍREK 25. szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei Képvisel -testületünk 2006. október 10-i ülésének anyagából 2006. október 17. Közérdek információk! A választási bizottság tájékoztatása

Részletesebben

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota

Javaslom és kérem, hogy a következő alkalomra Várpalota S o m o g y i J. Lászlóné: A Városi Televízióbn kétszer dtm nyiltkoztot, mikor módosult rendelet. 300 fő z, kinek nem is kellett kérelmet bedni, csk nyiltkoztot kitöltenie. Polgármester Űr láírásávl tájékozttó

Részletesebben