Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin"

Átírás

1 V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill. P A T Ó GYULA Megjelenik mden Az öntdtsság hiányzik legtöbb jószniekù emberben. Főleg mi világbn, mi hely zetben, mi állptk k ö zött, mikr skk sk élnk s életüket nem irányítj semmiféle élkitűzés, kitrtó, következetes mnkteljesít mény. Meg kellett érnünk, hgy közömbösség, kishitű ség iett úrrá z emberek felett s megfeledkezve él jikról és elveikről, öntdt hiányábn tűrték ellensé gek titks és nyílt g á n sskdásit. Csk legtóbb történt meg, hgy ngy merészség gel rr is rávetemedtek, hgy vársnk legngybb jótevőjét, önzetlen, besüle tes első plgárát, mden törvényes jglp nélkül tá mdták. Személyén keresztül plgári társdlmt kr ják kiirtni e vársból, hgy régen disréditit szélső séges irányzttl mielőbb megvlósíthssák egyéni él jikt. Öntdtlnságnk ered ményének tljdnithtó se kély kis sikerük, mert nem vettünk mgnknk fárdt ságt, gyrs selekvést nem trtttk szükségesnek ezen közveszélyes társdlmi megmegmzdlás elfjtásár. Öntdts élet mellett mden lehetetlenség lett vln, ellenségek legszen tebb jvkhz sh sem mertek vln hzzánvlni. Bátrságk sk zért vn, mert nekünk nem vlt öntdtnk. Ámde plgárság ö n mgár lelt. Szervezkedni kezd. g y s é g b e tömörül. A szervezkedés küszö bén át kell éreznie mden plgárnk elvhivtttságát, szmbtn. M i is z Kmármi dózók fej kvótáj" fő é s n é h á n y srs l ímű ikkben lpnk m á r i s 4 - i s z á m á b n megjelent Lás snk végre tisztán" imü ismer t e t é s ü n k r e d válszt, illetve, hgy z igen tisztelt ikkiró r szvivl éljünk, flyttj mi sttisztikánkt. z sttisztik flyttás, mt rr intikbn pntról-pntr ráfgnk világítni vlódi é s nem vlódi, tárgy hz t r t z ó és ttól idegen, t v á b b á z és évi dtknk ikkiró r é r d e k e i szert vló ö s s z e h á z s í t á s á b ó l áll. z z dtösszeházsitás már nem t é v e d é s e k e t, hnem t é v e s z t é s e k e t fgll m g á b n. Szerte K m á r m v á r s k ö z ö n s é g é r e évben d ó, illeték és egyéb szlgáittás ímen ki vettetett" P. tt k ö z b e v e t ő l e g legyen szbd tisz telt ikkiró rt felvilágsítni, hgy költségvetési előirányzt jövőben esetleg beflyó p é n z jövedelmeket fgli mgábn, kivetés már ság nem lelázttság, z en gedelmesség nem gyávság. Józnl láztsnk kell lennünk, hgy legyen tek télyünk, önzetlennek kell lennünk, hgy hsznlesés ne vezessen senkit téves tkr. tljdnságk nélkül ns hdsereg és hdsereg nélkül nem lehet győzelem. A Kmárm-sztegm Vár megyei írlp m á r i s 11-iki míg irdetések ári d í j s z b á s Kézirtkt nem dnk tdnnk kell, hgy egy ngy eszme hrsi vgynk. e hllgssnk z el lenfél gúnylódásár, le gyünk öntíltssk mden iránybn. Fegyelmezettnek kell len nünk, hgy legyen erőnk és tdjnk mi is fegyelmezni. Mert legyünk tisztábn z zl, hgy fegyelmezettség nem szlgság, z lázts szám K m á r m, g m á n d i - t 24. megállpíttt előírásk megtörténtét jelenti, ennek n g y s á g á t znbn mjd sk z á r ó s z á m d s b ó l lesz lklm ikkiró r n á k meg látni. Vegyük znbn p n t r ó l pntr kivetett" d ó k t és i l letékeket, hgy m e g l á s s k m i lyen ímen is kell p l g á r k ö s s z e s s é g é n e k, z újnnn s z ü letett s e s e m ő t is beleszámítv, közteher ímén fizetni. lső z n y k ö n y v i dijk, biznyítványk és i g l z l v á n y k f e j k v ó t? kiállítási dij. V l ó s z í n ű l e g k ö z teher", mert mdenki fizeti, ki biznyítványt állíttt ki vlmi ről v á r s h á z á n. (gész sr biznyítvány kiállítás d í j m e n tesen történik. A d b l á s i díj említésénél már mslygni kell. p l. egy győregyei k á p s z t á s h j ó é r k e zik, tljdns kidbittj, hgy v s ú t á l l m á s előtt egy dereglyén kápszt kphtó ; &y g y s z m s z é d s flból elszldt sikót keres gzdáj, z is kidbittj. T e r m é s z e t e s, hgy ezért fizetni kell d b l ttónk. Az újnnn született s e s e m ő jggl s d á l k z h t nék, h t d n á, hgy ez is z ő fejére eső közteher". v M n k k ö n y v e k térítési dij 50 fillér. nnyiért dj z á l l m nymd, ennyiért dj t v á b b vrs. A tűzltói járlék teljes egészében z ö n k é n t e s tűzltó egyesület éljit szlgálj, nem közteher, hnem hszns befek tetés. nnek e l s ő s r b n h á z tljdnsk látják h s z n á t. Mezőőri dijt sk zk fizetnek, kiknek s ő s z r e vn s z ü k s é g ü k. z sk nem k ö z teher? A v i g l m i d ó súlyát sem p l g á r k ö s s z e s s é g e nyögi, hnem r s z l á n r é s z b e n mzi, irkszk stb. és sk kis részben tánlni vágyó k ö z ö n ség. Különben szegényügyi é lkt szlgál. A fgysztási d ó k tek télyes ö s s z e g é t sem z ö s s z l k s s á g fizeti, hnem sk zk, kik vendéglő, kávéház, stb. he lyeken s z ó r k z n k és megfr dlnk. pedig teljesen ő s z i n Telefn 6 1. szert. vissz. ek krnk lenni (mthgy m á s s z á n d é k n k ns is), k kr menjünk ki ikkiró r is este h á r m n e g y e d tizen egy ó r k r h í d h z és látt tk tán sendben vlljk be, hgy túlldliknk is vn némi, nem is sekély r é szük ezekben z d ó k b n. Az gtln á t r h á z á s i i l letéket sk zk fizetik, kik vesznek vlmi gtlnt. z is közteher? Az á l t l á n s kereseti d ó ról készséggel elismerjük, hgy közteher, de z illetmények táni kereseti dónál kereken tgdjk ezt. ezt, sk közlklmzttkról levnt d ó t z állm kkr engedte át vársknk, mikr pótdót, ezt z egyetlen igzi köz dót 50 %-bn mximált. (Azót sk m á s vársnál en gedni kellett ngybb s z á z l é kt is.) A frglmidó terhét érzi mdenki. z á l l m i d ó és sk egyhtd része vársé. A fel tüntetett összeget, mt zt ikkiró r is (h személyben nem t é v e d ü n k ) ngyn jól tdj sk kis h á n y d á b n fizeti K m á r m v á r s k e r e s k e d ő és ip rs t á r s d l m. gy többi ngybb rész hnnn d ó d i k, z nem trtzik ide. lég z hzzá, hgy nem K m á r m b ó l. A késedelmi kmtk é s végrehjtási dijk (nem fr g l m i d ó, hnem z ö s s z e s á l lmi dók tán) K m á r m v á rst illető összegét kls szert z állmi dóhivtl állpítj meg. Végre elérkeztünk z igzi közteherhez, községi p ó t d ó hz. A tisztelt ikkiró r, h már z r s z á g vársi ngy r é szének dtit összegyűjtötte, vehetett vln nnyi f r d s á g t és m e g n é z h e t t e vln pntsb bn mi v á r s n k p ó t d ó ö s z szegét. Látt vln, hgy z nem P., hnem költ ségvetési előirányztbn v é g r e hjttt s ö k k e n t é s e k következté ben sk P. A pnts dtk gylátszik nem fntsk tti újság ikkíró jánál. A sirhelydij rendeltetését neve elárlj. zt is mdenki fizeti? S z e m é t k i h r d á s i dijt senki sem fizetett, tti jsg tisz telt ikkírój sem, mert z erre

2 \ 2. ldl. Km rmmegyei írlp. 3 máris. 18. vntkzó htárzt még jóváhgyás ltt vn. bdót sk z fizet, ki ktyát trt. Az álltvásári dijkt 100 százlékbn, mrhlevélkiállitási dijkt 99 százlékbn vidékiek fizetik, mig tenyészállt fenntrtási dijkt tehéntljdnsk. z is közteher? sklmlsztási bírságt z fizet, ki számtln felszólítás és figyelmeztetés dár türi, hgy gyermeke elsvrgj z isklát. prdijt mimális kis összeget törvényes tsításr szed várs z iprstnniskl éljir. A vágódijk nem vltk kivethetök 44, mert vágóhíd még nem épült fel. z mjd sk eztán fgj terhelni z újnnn született sesemőt is. A helypénzeket túlnymó részt vidékiek fizetik pi rendbentrtás éljir, znkívül z átvnló irkszsk, mttványsk. A járdépítés ngyn tektélyes összegbe került. Az épitési összeg felét háztljdns trtzik megtéríteni. Az gtln értékesítésekr znbn ez z összeg megtérül, mert járdáztt tákbn tpsztlt szert z gtlnk értéke emelkedik. A jgk és jvdlmk hngzts ime ltt húzódik meg közterületen elhelyezett reklámtáblákért, szlpkért és hirdetmények kirgsztásánk engedélyezéséért fizetett kis összeg, tvábbá hlászti engedélyek és települési dijk. yilvánvlón ezek is közterhek. Kényes pnthz érkeztünk. A strndijkhz. Bizny, ngy bennünk is hjlndóság, hgy strndijk szedését igzságtlnságnk trtsk. s h nnk trtják, kkr stlkznnk kell hhz z ellenzéki várstyáhz, ki nem is régen nyilt ülésen dítványzt: kek már vn strnáj z ne jizessen, kek pedig még ns, z jizesen, hgy neki is lehessen strnáj." z nem tréf kedves lvsó és tisztelt ikkíró r, mert miről is vn szó? Kmárm strnázás terén éppen gy, mt hgy más tennivlók terén is, sk ngyn kevés várssl, mndhtnók gy is, hgy eggyel sem hsnlíthtó össze. Más vársk sk százds múltr vissztektve, mdern élet számtln követelményét, mi tt már mgától értetődőnek látszik, megszerezték mgknk. Azknk létesítése már régen kifizetődött és sk fenntrtáskr kell sekély dijkt szedni. A tti Bútrt L ő w y-tői GYR, Gr. Tisz. tér 5. újság egyik számábn győri st r n d íjk k fgllkztt. Győrre is állnk mst elmndttk. A mi snk Kmármnk kevéssé strnázv dlt neki felfrdlás táni éveknek. tt nemsk mltk mlsztásit kellett és kell pótlni, hnem kiszttt 415 házhely összes táibn le kell közmüveket fektetni. Aki tárgyilgsn nézi ezt kérdést, z tdj, hgy ez bizny pénzbe és időbe kerül. Aki pedig, mt tti lp tisztelt ikkírój sk biznytln élú hngltkeltést trtj szem előtt z meg lehet elégedve z elért eredményével. gy tektélyes mnstri gzd mndtt közelmúlt npkbn többek előtt, hgy mst már ők is fgják strnázást követelni, mert elég strndijt fizettek (strndijt Mnstrn nem kellett és nem kell fizetni). Az igen tisztelt ikkíró r közterhek közé srlj vizdijkt is. z znbn nem közteher ikkiró r, hnem rideg és szimpl üzlet, üzlet, még pedig igen rssz üzlet. A várs veszi vizet, tvábbdj plgárságnk és mden évben rtizet néhány ezer pengőt. A ráfizetés immár kereken pengő. A közmnkváltság megyei közteher, sk kis része vársé, de teljes egészében útépítésre hsználttik fel. A vámsrmpóknál szedett vámdijkból várs plgári egy réz krjárt sem fizetnek. zt vlószínűleg tdj ikkiró r is, kek könytárábn biznyár meg vn z 1890: évi 1. t.-. Tessék sk megnézni! A vámkt igen tektélyes részükben még sk nem is mgyrk fizetik, mert mt tdjk, vársnkn vezet át nemzetközi tó t. A fglmzvrnk és fglm zvrásnk eme megvilágítás tán flytssk sttisztikát! Mden sttisztikánk fő kelléke pntsság. Tisztelettelbár, de kénytelenek vgynk fntrtni lássnk végre tisztán" imü ikkünknek mden dtát, igy zt is, hgy tisztelt ikkiró r áltl emlegetett gykőrös pótdój nem 67*9 szzlék, hnem 151 szzlék. Lehet hgy ikkiró rnái ez nem ngy eltérés, de z; hisszük, hgy ngykőrösi plgárnk nem mdegy, hgy z állmi dój mden 100 pengője mellett ö8 pengő helyett 151 pengőt kell kifizetni. Kmármbn gynkkr sk 20 pengőt. mlíti tti újság ikke gykőrös várs vgyni visznyit is. tt sk nnyit jegyzünk meg, hgy lksk számhz rányítv vgynt, helyzetünk mitt egy seppet ss knk restelkedni. Sőt! G Mden Trján mennyiségben kphtó Testvérek szikvizgyár telepén Kssth Ljs- 20. Telefn 103. Ami tisztviselői fizetéseket illeti, is megtévesztés Kmármt gykörös megyei várssl összehsnlítni. gykőrös, mt tdjk, megyii vrs, Kmrm vrs tisztviselői pedig jórészben várs törvényhtósági jgú idejéből szármznk. Azt hisszük, tisztelt ikkiró tdj, hgy mi z szerzett jg. Az vlmi lysmi, mit máról hlnpr beálltt plitiki nézetváltzásk, bsszúhdjártk, érvényesülni krásk és személyi hjszák sk kkr tdnk megváltzttni, h fentebb is említett biznytln és hmálys élk megvlóslhtnánk. zt znbn z, ki ben éli, ligh kívánj mgánk mégegyszer. A vármegye kisgyűlésének máris hvi ülése. A vármegye kisgyülése e hó 14-én trttt ülését sztergmbn, vármegyeház kistnástermében. A kisgyülésen betegségük mitt távllévő főispán és lispán helyett Krsy Miklós vármegyei főjegyző elnökölt. A tárgysrzt megkezdése előtt rendkivüii szívélyes beszédben üdvözölte z elnöklő főjegyző Szivós-Wldvgel tábrnk, megyebizttsági tgt, bból z lklmból, hgy krmányzó másdsztályú mgyr érdemkereszttel tüntette ki. Kiemelte z elnöklő Krsy főjegyző üdvözlő beszédében zkt rendkívüli érdemeket, melyeket Szivs Wldvgel szerzett mdenféle közügy lelkes támgtás, de különösen szűkebb hzájánk, sztergm vársánk z erdekei istáplás áltl. xwden hzáját és vármegyéjét ősztén szerető, besületes mgyr ember örvend, mndtt főjegyző, ennek legfelsőbb kitüntetésnek. SZÍVÓS- Wldvgel m egy e- bizítsági tg meghttt hngn mndtt köszönetet z elnöklő főjegyző t endkivüij meleghngú üdvözléséért és zerí z áltláns helyeslésért, mellyel kisgyűlés z üdvözlést kisérte és ns egyéb - óhj, - mndtt, mt z, hgy engedje meg Mdenhtó, hgy tvábbr is egészségben szlgálhss hzájánk és vrmegyéjének érdekeit és engedje megérni ezeknek teljes felvirlását. A tárgysrzt közérdeklődésre számttrtó pntji közül kiemeljük következőket : A vármegyei tisztviselők és egyébb lklmzttk vészére téli beszerzési segély ímén történt tlványzást belügymisztérim nem hgyt jóvá. Az elnöklő főjegyző dítványzz, hgy z e élr szánt összeg segélylphz stltssék és z igy megemelt segélylpból, először is tltssék P. hvi segélydij, jnár hó 1-étől kezdődően két díjtln vármegyei gykrnknk, dssék egyszeri segély tti főszlgbirói hivtlbn gyenes mnkerőként működő dijnknk, gynsk egyszeri segély Pthi Annánk, ki megyei árvszéknél működik díjtlnl. A még segélylpbn megmrdó összegből pedig segéiyeztessenek zk megyei tisztviselők és lklmzttk, kiket, vgy kiknek sládtgjit, esetieg súlys betegség látgt meg. A kisgyűlés Grzly József és Frey Vilms bizttsági tgk hzzászólás tán, jvsltkt egyhngúlg elfgdt. jóváhgyt kisgyűlés sztergm várs zn htárztát, mellyel dr. Gönzy Bél és Vándry Ödön kórházi főrvskt nygdíjzt, vlmt Kmárm várs htárztát is, melyet z épitési szbályrendelet módsítás tárgyábn hztt. Kihirdette kisgyűlés dr. Jerem Arél tóvársi, dr. Szentgyörgyi Kálmán drgi és dr. Rmán Sándr gynsk drgi rvsk klevelét. Vs vármegye törvényhtósági bizttság átirt vármegyéhez, hgy z igzságtln trinni békeszerződés revíziój tárgyábn krmányhz tézett felirtát hsntó felirttl támgss vármegye. A kisgyűlés elhtárzt hgy hsnló szelk mii felirtt téz krmányhz. A kisgyűlés befejezése előtt Szivós-Wldvgel bizttsági tg dítványzt, hgy kisgyülésről dkltlnl távlmrdt tgkkl szemben lklmzz vármegye vezetősége törvény erre vntkzó rendelkezéseit. Az elnöklő főjegyző megnygttt felszóllót, hgy nyilvántrtást vezetnek távlmrdókról és z esetleg dkltln távlmrdókkl szemben törvénynek érvényt szereznek. FLMSZÍÁZ Kmárm Kn Miklós Telefn 38. Máris 18-én szmbtn 6t5 és fél 9 óri kezdettel Csk Szőke felnőtteknek! vénsz Máris 19-én vsárnp 3 4 4, 615 és fél 9 óri kezdettel C n g r i 1 1 expedíiós hngsfilm. Máris 23-án sütörtökön 6t5 és fél 9 óri Kezdettel Szegény leányi nem lehet elvenni. Zágn stván népszerű mgyr iró ngysikerű vígjáték. Pénztár nyitás elődás lklmávl d. e. fél 12 fél l-ig és kezdés előtt 1 órávl. Déli gyümöls, semege, fűszerár leglsóbb frrás Krmer Sándr Kmárm, gmándi-t 24. A Kmármmegyei írlp plgárké! Fizessen tehát elő mdenki lpnkr. Uri, női divt-árk, ktni ikkek leglsóbb beszerzési frrás A J A L ístsr fij árel SZKÁR.

3 JffJSÉS A Kmármmegyei legteljesebb meg vársi bizlm nyilvánlt közgyűlésen Gáspár krmányfőtnáss, Alpy plgár mester iránt. Plgármesterünk köztiszteletben álló személye z ellenzék pergőtüzében. verezése. Dr. Kn Árpád Felfüggesztés rsszl helyett sikerült bizlmt mnő szvztt közgyűlés plgármesternek. Az úgynevezett k m á r m i ellenzék v e z é r k r á n k kellett egy kis szjáték, hgy kisded s p r t j á b n z e l k e s e r e d é s hn gltát emelje, párthiveek g resszivitását fkzz, z dl tkt felkrbáslj. A szjáték témájáról dr. Kn Árpád g n dskdtt, ki dítványt dtt be k ö z g y ű l é s h e z, hgy Alpy Gáspár m. kir. krmányjötnáss plgármester ellen fegyelmi eljárás znnl dittssék meg és állásától fiiggesztessék fel. A mden tárgyilgsságt és jgi lpt nélkülöző frs ditvány ngy m e g ü t k ö z é s t kel tett v á r s s z e r t e, érthető vlt te hát rendkívüli érdeklődés, mely megnyilvánlt z ezen k é r d é s t tárgyló k ö z g y ű l é s iránt. A közgyűlési terem b e f g d ó ké p e s s é g é r e tektettel z é r d e k l ő dőknek krlátlt s z á m b n b e l é p ő jegyet sztttk közgyűlésre. A v á r s h á z j közgyűlési t e r m é b e n pnt 4 ó r k r nyittt meg közgyűlést Cskás stván dr. főjegyző, helyettes p l g á r m e s ter, melyen képviselőtestületi tgk 1 2 kivételével mndht jk teljes s z á m b n megjelentek. lnöki e l ő t e r j e s z t é s b e n ismer tette főjegyőnk közgyűlés egyet len tárgyát, Kn Árpád dr. dítvá nyát s jelentette, hgy ezzel kpsltbn 41 k é p v i s e l ő t e s t ü leti tg l á í r á s á v l egy másik ditvány érkezett hzzá, mely szert Kn Árpád dítvány tsitssék vissz s névszerti szvzássl jelen közgyűlés legmesszebbmenő bizlmáról biz tsíts plgármesterét. pirend előtt d r. Pákh J á n s kifgáslt, hgy k ö z g y ű l é s h l l g t ó i n k s z á m kr látzv vn s követelte b i z n y á r nem kmlyn, sk prpgnd s z e m p n t b ó l hgy k ü n r e k e d t e k e t ' e r e s s z é k be ngyterembe. Az elnöklő főjegyző i n d klt eljárásánk törvényszerű ségét s r á m t t t t zn k ö r ü l m é n y e k r e, melyek kényszeritették őt - ngyn helyesen hll gtóság számánk krlátzásár. Dr. K n Árpád dklt z t á n i n d í t v á n y á t, de e l ő b b háltelt szívvel emlékezett meg Klebelsberg K n ó gróf é s d r. Zsdely Feren r s z á g g y ű l é s i képviselőnkről, kiknek k ö s z ö n h e t ő, hgy m g y ű l é s t r t h t ó vársház ngytermében. Fejtegetésében kénytelen elis merni Alpy G á s p á r kiváló é r demeit, m é g i s mden j g szbályt nélkülöző legszigrúbb eljárást kéri vele szemben gy krlttni, mert z ellenzéki k ö veteléseket nem hjttt v é g r e e l g n d l á s k szert, nevezete sen t ö b b t á r g y b n kérték rendkívüli k ö z g y ű l é s egybehivását, melyet mi npig sem hivtk egybe. Az e l n ö k l ő főjegyző beje lenti, hgy tényleg több dit vány érkezett v á r s v e z e t ő s é géhez. Aznbn t á r g y l n d ó nygk tektve, hgy zk v á r s nygi érdekeit messzem e n ő l e g értik, ngybb előkészületet igényeltek, tör vény r e n d e l k e z é s e i szert járt el p l g á r m e s t e r, mikr nyl npn belül nem hivtt egybe közgyűlést. Az ellenzék Írás bn bedtt kérelmét, hgy tit ks s z v z á s s l döntsenek k é r d é s felett, nem teljesítheti, mert t ö r v é n y e k rr m ó d t nem nyújtnk. Rzmán Feren r. k. hit k t t ó r á m t t zn kiváló é r demekre, melyeket p l g á r m e s terünk k ö z h s z n ú á l d á s s m ű ködésével vivtt k i m g á n k, m r á l i s lpn is elitéli K n dr. állásfgllását, kéri, hgy nnk i n d í t v á n y á t tsíts viszsz k ö z g y ű l é s s szvzzn b i zlmt p l g á r m e s t e r é n e k. Pngr Ljs, Rész Róbert, k i 54 éve tgj vársi prlmentnek, Tmnózy József dr. jgi é s etiki kfejtéssel R z m á n dít v á n y á t teszik m g k é v á, Szenzy Mihály p l g á r s á g békéjének és n y g l m á n k m e g ó v á s é r d e kében Kn i n d í t v á n y á n k víszs z v n á s á t kérte. rváth József, ki b á r legngybb tisztelettel viseltetik p l g á r m e s t e r s z e m é l y e iránt, de mert m n k á s n k ns ke nyere, kénytelen t á m g t n i Kn dítványát, Pákh J á n s dr. Leszállíttt árn D rsy Kölni dekáj 24 fillér. Gyári lerkt: Kphtó é s m e g r e n d e l h e t ő : özv. Lkesh Dezsőné illtszertárábn, Kmárm, Uri-t 2. szám. irlp. hzzászólás 3ldK tán dr. visszvnj ványát. Kn Árpád bedtt Márisi ünnepségek. dít A k ö z g y ű l é s benyújttt 41 láírássl elláttt ditvány é r t e l m é b e n 43 szvzttl leg teljesebb bizlmát nyilváníttt Alpy G á s p á r p l g á r m e s t e r n e k. llene nem szvztt senki, 21-en t r t ó z k d t k szvzástól. A ngy prt felvert k ö z g y ű l é s plgármesterének személyét ért t á m d á s k é r t elégtételt szl gálttv este fél 6 ó r k r ért véget. A vármegye közigz gtási bizttságánk máris hvi ülése. A vármegye közigzgtási b i z t t s á g e h ó 14-én trttt ülést sztergmbn, v á r m e gyeház kistnástermében. A közigzgtási bizttság ülésén b e t e g s é g mitt távllevő főispán é s lispán helyett Krsy Miklós vármegyei főjegyző elnökölt. Az egy hvi vármegyei k ö z igzgtás mden ügyét-bját gndsn felölelő, részletes lis páni jelentést e g y h n g ú l g td másl vette bizttság. Tárgylt bizttság D n l m á s k ö z s é g n e k felterjesz tését, melyet községen keresz tül h ú z ó d ó B é s - b d p e s t i k ö z útn közlekedő jármüvek t l gyrs é s egy seppet sem óv ts h j t á s á n k m e g k d á l y z á s tárgyábn é s lksság, külö n ö s e n pedig z ttestén közle kedő tnlóifjúságnk testi é p s é g e m e g ó v á s é r d e k é b e n ter jesztett fel. A bizttság többek hzzá s z ó l á s t á n gy h t á r z t t, hgy v á r m e g y e lispánj bjk m e g k d á l y z á s végett mdenre kiterjedően, de k ü l ö n ö s e n z i s k l á s g y e r m e k e k testi é p s é g é n e k m e g ó v á s érdekében, főszlgbírókhz é s k ö z s é gekhez i n t é z e n d ő rendeletében s z b á l y z z ezt nehéz é s fn ts kérdést. A b i z t t s á g eztán meg hllgtt htósági főnökök hvi jelentéseit, melyeket e g y h n g ú lg t d m á s l vett. A k ö z i g z g t á s i bizttság teljes ülése tán z egyes lbi zttságk üléseztek, még pedig g y á m s á g i és g n d n k s á g i biztt ság, mjd z d ó ü g y i bizttság és végül n é p k t t á s ü g y i b i zttság. eti fthirek. Lpnk megjelenésével egyi d ő b e n k i d ó h i v t l n k kirk t á b n kiállításr került ktális és értékes heti fénykép ny gnk k ö v e t k e z ő : 1) ó v i r á g skr. vák Bél felvétele, 2) P j z á n k d i k tvsz. v á k Bél felv. 3) M á r i s 15-iki hzfis ünnepség Kmármbn. vák Bél felvétele. 4) Tihnyi részlet. Kenéz G é z hdgy felvétele. 5) egyek, felhők között Kenéz G é z hdgy. felvétele. 6) gy s z í n p d i jelenet. K. M. felvétele. 7) lászt zvrsbn. B. L. felvétele. A mgyr s z b d s á g ngy nemzeti ünnepét, m á r i s h ó 15-ét, K m á r m b n é p gy, mt megye mden k ö z s é g é b e n h g y m á n y k n k megfelelő ü n nepséggel ülték meg z idén is. Az ü n n e p s é g e k e t mdenütt helyi hlóságk rendezték. Ünnepségeket trtnk e npn m é g z isklák is, hl e np jelentőségét mélttták z ifjúság előtt é s szvltkkl, ének s z á m k k l emelték nem zeti ü n n e p fényét. K m á r m b n z ü n n e p ségek istentiszteletekkel k e z d ő d tek, melyeket z egyes vllásfe lekezetek templmibn trtttk. Zsúflt ház előtt trttt meg várs n g y s z b á s ú hzfis ü n nepségét, melyen plgári é s ktni htóságk, testületek é s egyesületek küldöttségileg k é p viseltették mgkt. Az ü n n e p séget Szent mre Dlkör iszekegy eléneklésével nyittt meg s tán Édes Kálmán ngy h t á s s l szvlt el emzeti dlt. Révfy Ridójánk preiz eléneklése tán, melyet Szent mre D l k ö r dtt elő, Rzmán Feren r ó m. kth. hitkttó m e g g y ő z ő erővel, hzfis lel kesedéssel mélttt márisi időket s zk példáj nymán önfeláldzó hnszerelemre hivt fel hllgtóságát. Vitéz Smgyv á r y : Asigi Mdnn imü versét művészi tökéllyel Trgmyer J e n ő dt e l ő. A Szent mre Dlkör Az r s z á g z á s z l ó előtt imü éneket kitűnő együt tesben énekelte el, mjd Csrn S á n d r Gyl diák Repülj fehér glmb imü versét megkpó htássl, bámlts tökéllyel szvlt el s végül Szent mre D l k ö r ymnszt énekelte el. A Szent mre D l k ö r férfi k ránk fegyelmezett kitűnő együt tesét Bishff G é z rk. krngy vezényelte. A hivtls ünnepségen kívül z áll. plg. fi é s leány iskl, zárd é s fiúiskl, vlmt társdlmi egyesületek is trtttk ü n n e p s é g e k e t. A T t b á n y i ünnepélyen, melyet é p h á z b n trtttk, z ünnepi b e s z é d e t Severjes J á ns tnító mndtt s k ö z r e m ű ködtek bánytelepi dlsk és zenekrk s zk b á j s szereplök, kik szdrb é s t á n bemttásávl tették színesebbé szép ü n n e p s é g e t. A ttbányi prsk és Kereskedők Köre is gzdg m ű sr keretében ünnepeltek m á r i s idsát, hzfis m ű s r s estélyük ünnepi szónk Mlnár József ügyvezető elnök vlt. F e l s ő g l l k ö z s é g már is 15-iki ünnepet d. e. 11 ó r k r trttt, melynek nivós m ű s r á b n Gáll stván plgári isk. tnár mndtt z ünnepi beszédet. B n k ö z s é g mgyr Szölűltványk szőlővesszők eperplánt, dnyemg, fjtisztán leglsóbbn szályi S z ő l ő b é r g z d s á g nál, s z á l y, Kmármmegye KAPATÓK.

4 1933. máris 18. szbdság emlékünnepét hősi emlékmű előtt trttt következő műsrrl : 1) iszekegy, énekeltek z egyesitett énekkrk. 2) ünnepi beszédet trttt Mller Kálmán ref. lelkész. 3) Tlpr mgyr, szvlt vitéz gy Zsigmnd. 4) Kssth Apánkhz, énekelte róm. kth. énekkr. 5) Petőfi : Élet vgy hlál, szvlt Szili stván. 6) Mgyrk imáj, énekelte ref. énekkr. 7) Szigeti : Segesvárért- Klzsvárért, szvlt Szrk Miklós. 8) Záróbeszédet mndtt Kvás lemér róm. kth. plébáns, végül 9) imnszt éne kelte közönség. Ünnepségekről szóló tdósításkt kptnk lpzárt tán még Tt, Tttó várs, Ás, gyigmánd, Kisbér, Szőny, Almásfüzitő, Bánhidáról. Sjnálttl értesítjük tdósítókt, hgy elkésve érkezett közleményeiket mst már helyszűke mitt sem közölhetjük. A jvíthttln tlvj ismét sendörkézre került. Reggel szbdlt ki Mrkóból, este már győri ügyészség fgj lett tlvj tárkányi legény. A szigrú fgház büntetés sem téríti mdig jór bűnözőt, mt zt Sipőz András trkányi legény esete is biznyít, ki nem is egy np ltt került egyik fgházból másikb. égy lklmml került rendőrkézre lpás vétségéért Sipőz András, négyizben kellett kisebb-ngybb büntetést elszenvednie. Legtóbb péntek reggel szbdlt ki bdpesti gyűjtőfgházból, hl bűneiért ismételten vezekelt. A fgházbn jól viselkedő legényt Misszió Társlt fgház-látgtói is megkedvelték, igy történt ztán, hgy kiszbdlás lklmávl vsúti jegyét is megválttták, hgy vissztérhessen fljáb. Sipőz fel is ült vntr Bdpesten, tti állmásn znbn leszált és vársb igyekezett. Útjábn észrevette, hgy Kárly király-t 54 sz. ház tár néző blki nyitv vnnk. A kínálkzó lklm hmr feledtette, hgy pár órávl előbb még fgház lkój vlt, gyrs elhtárzássl begrtt z blkn mre Zsigmnd ny. sendörtiszthelyettes lkásáb. Benn szbábn sietve mnkáhz láttt, szekrényeket gyrsn kiürítette, egy téli kbátt is mgáhz vett s btyb kötve gynzn z tn krt menekülni, melyen behtlt lkásb. A visszeső bűnöző znbn ez lklmml ismét rjt vesztett. A tlvj legény ép elkrt hgyni kifszttt lkást, z blkn át igyekezett menekülni btyjávl, mikr z rr hldó Szbó sendőr tiszthelyettes kezeibe került. iáb tiltkztt letrtózttás ellen, sendőrség igzlttt gynúsn viselkedő legényt, mjd letrtózttt. Sipőz elete tgdni próbált, de ztán beismerte rhák ellpását, igy ztán Csendörök jvíthttln tlvjt még znp Győrbe, z ügyészse;.', fgházáb szállíttták. Pártszervezetbe tömör í t Meglkl Vársi Plgári Párt A plgárság közömbösségének, kíshitüségének tljdníthtó z szmrú jelenség, hgy mi időkben tektélytiszteletről lig lehet beszélni, z egymást megillető kölsönös bizlm teljesen kivész lélekből, z elégedetlenség szitásávl egy szélsőséges irányzt követel m htlmt közélet szterén. A plgári társdlm szétbmlsztásár m tervszerű gitáió flyik. A plgárság pedig hlgát, tűr, skszr meglázkdik ellenségek féktelen izgtásávl szemben. De sk jelen pillntig. Meri Kmárm plgárság végre erős krttl, elszántsággl véget kíván vetni társdlmt bmlrtsztó ármltnk és egy közös, egységes, lktó mnkávl kezében kívánj trtni htlmt srsánk irányításábn. A plgári társdlm megszervezése tárgyábn flyó hó 12-én este értekezletet is trtttk vársi képviselőtestület plgári gndlkzású tgji z Ás-féle vendéglő külön helyiségében, hl z elnöklő Keleti József nyg. álltegészségügyi főfelügyelő előterjesztésébe és többek hzzászólásár kimndtták, hgy meglkítják Vársi Plgári Pártt, melynek tgj lehet Kmárm szb. kir. várs mden plgár. nnek keretében kívánnk működni vársi képviselőtestületi tgk is, közgyűlés mden egyes ügyével szemben közös megállpdás szerti egységes mgtrtást tnúsítsnk. A Vársi Plgári Párt kiépítésére erőteljes prpgndát dítnk meg. A képviselőtestületi tgk közül jelen vltk és htárztt mgkr nézve kötezönek elismerték : Alpy Gáspár kr- * -il mányfötnáss, plgármester, Ás Ljs vendéglős, dr. Bknyi Adlf ügyvéd, dr. Cskás stván főjegyző, Fridrih Jáns főszámvevő, Gerl Félix válllkzó, Gylóky Kálmán vskereskedő, jgs Pál válllkzó, jnl szkár dtvtárkereskedő, ffmnn Lőr máv. téző, rváth stván sztlsl., Keleti József ny. áll. e. főfelügyelő, Király Miklós gyógyszerész, Kiss Pál hentesmester, Knöpfler Rezső máv. téző, Lebish Ve plg. isk. igzgtó, Mksy Andr vársi tnásnk, Mrkó Feren kőművesmester, Pthó Gyl tnító, lpszerkesztő, Petőz Jáns mübtrsztlsgyárs, Pngr Ljs ny. máv. fel ügyelő, Rezbár Pál fdrászmester, Rzmán Feren rk. hitkttó, Sári mre ref. lelkész, dr. Slsik László v. ljegyző, Skvrnszky József pstfőnök, Shtzengel Feren fkereskedő, Tngl ndre építőmester, Weisz Gyl fkereskedő Vizkelety Sándr v. tnásnk és Zsvez stván ny. fősz. Részben kimentették távlmrdáskt, részben pedig stlkzáskt jelentették : Belsák Sándr dr. m. kir. közjegyző, jd Jenő vársi főmérnök, k Jáns vendéglős, Jánssy Kárly m. tnáss, pénzügyigzgíó, Kellner József krsmárs, dr. Kiss Ljs ny. törzsrvs, Rész Róbert mgánzó, dr. Szbó Kálmán v. t. főügyész, Szenzy Mihály mimtljdns dr. Tmnózy József ügyvéd, dr. Vrg Mihály v. főrvs, Vetsey de ny. ltábrngy, dr. Vidáts Jáns h. pénzügyigzgtó. A vársi képviselőtgkn kivül is mden kmármi plgárt stlkzásr hiv Vársi Plgári Párt. tehertó s lávát zúzt Ató krmbl eszmély és Süttő közötti rszágútn. Körülbelül fél es zt e nd Ő ve 1 ezelőtt történt, hgy Klpk György-t külső szkszán z szterházy hsámgyár ngy tehertój összeütközött egy hllndi személytóvl, melynek tsi Kmármbn vltk kénytelenek vntr ülni, hgy tvább flytthssák z útjkt. Ugynezen tehertó mst eszmély és Süttö között hátlról 2& egy ksit ütött el s pedig ly erővel, hgy ksi pzdrjává tört, lvk is teljesen tönkre mentek. Gylóky Gyl kmármi lks, péntek este díttt útnk ksiját Kmármból Drgnk. A lvkt Ktsi stván ksis hjttt. 2 3 ór körül járt már z idő, mikr hátlról ksit htlms lökés érte. A lökés ereje lyn ngy vlt, hgy ksist messze kivágt üléséből, ksit összetörte, lvkt pedig súlysn megsebesítette. A sendőrség znnl megdíttt vizsgáltt ez ügyben s helyszíni szemle lklmávl megállpíttt, hgy ksi szbálysn hldt z tn. s kizárv, hgy z tó vezetője kimerültségében elálmsdtt s ez körülmény kzt krmblt, mert már hrmdik éjszk vlt tn tójávl. A hivtls vizsgált fgj mjd megállpítni, hgy kit: terhel gázlásért felelőség. Mdenesetre kívánts lenne erélyesebb rendszbálykkl megkdályzni, hgy egy spffőr kimerülten is vlán mellett ülhessen. emzeti lbgó. Sjns, gyéren srkztk tel házkn máris ngy npján zászlók, hirdetve kegyeletet ngy npk ngy fii iránt. A zászló nemzeti eszmék hirdetője, lbgásk egyrészt tiltkzást jelent; mth megéledne, mikr szellő éri és ném jellel fejezné ki tiltkzását mgyrt ért igzságtlnság mitt; vgy tlán mást jelent lbgás V lehet; tlán m láng lbgását krj jelképezni, mely ég, vgy melynek égni, lbgni kellene mgyr hz fik lelkében ; kár-melyiket is vesszük, mdegyik fnts és szép tnítás! Rászrlnk zászlók tnításár, lássk is őket mél többször mden házn! A sehek, rmánk mden háztljdnssl kivétel nélkül megszereztetik és kitüzetik nemzeti lbgóikt, még mgyrkkl is ; mért ne besüljük tehát mi is meg nemzeti vltnk jelét? Szbályrendeletben tegye várs kötelezővé mden háztljdnsnk nemzeti lbgó beszerzését és kitűzését nemzeti ünnepeken! Sz. József ünnepe. Máris 19-én vn sz. Józsefnek z Anyszentegyház védőszentjének ünnepe. Vsárnp mitt znbn tiszteletére z ünnepi sz. mise hétfőn, 20-án negyednylkr lesz, tán litáni és könyörgés sz. József pártfgásáért. Srányi Feren pátplébáns keszthelyi elődás. Már. 12-én keszthelyi kthlegényegyesület zsúflásig telt ngytermében Srányi Feren pátplébáns vlt kltúr-déltán elődój Uj mgyr máris,, immel. A keszthelyiek még npkig sem tdtk e remek beszéd htás lól szbdlni. Pénzt tkrít meg, h fűszer- és semege-ár szükségletét Spielmnn mre fűszer- és esemegekereskedőnél szerzi be. Kmárm, gmándi-t.

5 tv máris 18. Kitüntetés. A k r m á n y z ó Szivós-Wldvgel József ny. tá brnknk, z esztergmi v á r s i és vrmegyei közélet egyik k i váló egyéniségének közéleti m n kásság elismeréséül //. sz tályú mgyr érdemkeresztet d mányzt. A ngy kitüntetés l klmából Szivós-Wldvgel tá brnkt, kit v á r m e g y e köz g y ű l é s é n is meleg v á i ó b n r é szesítették, v á r m e g y e mden részéből elhlmzták szerense kívántkkl. A K t h. Kör. sikerrel r e n d e z t e meg m á s d i k kltrd é l t á n j á t. A kthliks t á r s dlm é r d e k l ő d é s e k ö z p n t j á b n megrendezett ngyböjti m á s d i k kltrdéltán elődój dr. Dsid lemér, Keresztény Szilist prt győri szervezetének főtitkár, ki ngy figyelem közepett z Akió Kthiiká"-ról trttt rendkívül értékes elődást. A m ű s r keretében émedi Mnik és Glász Feren Sik S á n d r illetve Més László verseket szvltk méiy h t á s t keltve. Bishff Gézn r. k. krngy pedig z ő tisztán s e n g ő britnjávl néhány örök b e s ű m ü d l t énekelt el. U j v i t é z. K m á r m n k le g e n d á s hirü háziezrede, vlt CS. és kir. 12-ik gylgezred egy k r i törzstisztjét Bergmyer R dlf ny. t á b r n k t, ki nevét Brókyr mgyrsíttt, r é gebbi kérvénye és hrtéri szl glti lpján mst vitézi remibe felvették. Flyó hó 11-én, szmbtn tette le vitézi es küt. A Kthliks Kör hrm dik kltrelődás. A K m á rmi Kthliks Kör hrmdik kltúr déltánját v s á r n p m á r is 19-én 4 óri kezdettel zárd n g y t e r m é b e n trtj z lábbi m ű s r r l : 1.) Szepessy Bél: Temetés zárdábn. Szá vij : Brt József. 2.) A kth liks n ő m z g l m r ó l elődást trt Slht Mrgit, S z i á l i s T e s t v é r e k T á r s s g á n k főnök sszny. 3.).) L i s z t : Ave M ri, b.) Shbert: A v d r ó z s,.) W é b e r : Kr Bűvös vdász,,. d l m ű b ő l. Énekli z Á r p á d házi Bldg Mrgit egyházi ve gyeskr. 4.) ereg Feren :Arv Krn. Jelenet. lődják : Szly Mni és Jszt J l á n. Belépődíj ns. É r d e k l ő d ő k e t szívesen lát Kthliks Kör elnöksége. smeretterjesztő e l ő d á s Ttán. A f. hó 13-án megtr ttt 18-ik e l ő d á s n yils A n tl tnitó igen ü g y e s e n ismer tette régi hjdúk életét és hri m d r á t. zen e l ő d á s n mttkztt be tt-tóvársi fúvószenekr Admez J á n s ve zetése mellett. A szrglms fú vósk kedves hngltt é b r e s z tettek és mden diséretet meg érdemelnek. t á s s n szvlt Frry Vil. Tóth M i k l ó s fő 1 gyző z á r ó b e s z é d é v e l fejeződött be z e l ő d á s. Tnflym vlt Trján k ö z s é g b e n. Mst nyert befeje zést T r j á n b n 60 órás kézi mnk tnflym és férfik s z á m r megszervezett lpis mereteket terjesztő tnflym. A tnflymk vezetésében őbsz Aljs k á n t r t n í t ó, Grüll Jszti és Reiterits Pl sze reztek é r d e m e k e t. Kmármmegyei Jelenteni kell l e s z á l l ó repülőgépeket. A htóságk elrendelték, hgy leszálló r e p ü lőgépekről znnl jelentés kell tenni mdenkek, ki ilyen le szállást észlel, hely lehető pnts megjelölésével l e g k ö zelebbi r e n d ő r i, s e n d ő r i, kt ni h t ó s á g n k vgy községi vezetőségnek. A leszálló gép tsivl t e r m é s z e t e s e n leg é r z é k e n y e b b e n kell bánni, bl eset esetén s e g í t s é g ü k r e kell sietni, de felszállásnál ddig se g é d k e z n i nem szbd, ig h tósági k ö z e g meg nem jelent leszállás helyén. Sjnáltr méltó embe rek, kik r h e m á t ó l szenvednek! Könnyen segíthetünk znbn rjtk n é h á n y A s p i r i n - t b l e t t á vl. A tblettán láthtó Byerkereszt szvtl v l ó d i s á g é r t és jóságért. l á l z á s. Tillmnn Árpád ny. á l l m á s e l ő l j á r ó 71 éves k rbri T ó v á r s n elhnyt. A megbldglt szlps tgj vlt T ó v á r s i Keresztény P i g á r i Körnek és temetésén megjelent z gyesület vezetősége, vl mt z egyesület dlárdáj, mely gyászdlk kíséretében dtt kifejezést e g y ü t t é r z é s é n e k. Tnflymi záróünnepély T á r k á n y n. F. hó 14-én nyert befejezést trkányi lpisme retekei terjesztő tnflym, mely ben mt e l ő d ó k résztvettek Grössl J á n s k á n t r t n í t ó, Kiss J á n s, Pty J á n s, gy ln Keller rzsébet tnítónők, Mátry G i d ó p l é b á n s, dr. Tóth stván k ö r r v s és Semmelweisz á n d r jegyző. A z é r t é k e s tn flym z á r ó ü n n e p é l y é n résztvett k ö z s é g egész g z d k ö z ö n s é g e. Megvertek egy rvst, mert költségeit kérni merészelte. A téli flenzás i d ő b e n sh sem nézte dr. Kemény József rvs, hgy vlmelyik b e t e g é nek vn-e pénze, vgy nsen, szrglmsn, lelkiismeretesen járt h á z r ó l - h á z r, hgy g y ó g y kezelje betegeit. Csk ké s ő b b, mikr már beteg fel gyógylt s m n k á b állhttt, kpgtt be z e g é s z s é g e s s l á d h z s kérte z rvsi keze lésért járó ö s s z e g e t. Az elmúlt héten z egyik hálátln p á i e n s s l á d j á n k felnőtt tgji neki estek és elverték z rvst, mert jgs j á r n d ó s á g á t kérni m e r é szelte. A b á n t l m z t t rvs feljelentést meglette s hris bánhidikt bíróság fgj felelősségre vnni. llpták móri templm perselyeit. Az elmúlt éjszk móri kthliks templmb is meretlen tettes htlt be, ki z tt levő perselyeket m g á v l vitte. Az elvetemült tlvj kézrekeritésére megdíttták ny mzást. A XX. r s z á g s dls verseny. Az r s z á g s Mgyr D l s s z ö v e t s é g j ú n i s hó 24-én és é n trtj meg Bdpesten X X. r s z á g s dlsversenyt. A dlsversenyen résztvesz t ö b b mt 500 d l á r d, közel 15 ezer dlssl. A vidéki v á r s k b n nem lehet m á r ngy tömegek mitt megtrtni versenyeket, é p p e n ezért k ö z p n t i válszt m á n y Bdpestet jelölte ki ver seny helyéül. A versenyre vló jelentkezés htárideje m á r i s hó á n telik le. A dlsverseny nek l e g k i e m e l k e d ő b b ünnepe lesz írlp. 5. Prlment előtti összkri hng verseny, melyen z ö s s z e s d lsk, 500 tgból álló zenekr és 1000 i g á y z e n é s z fg r é s z t venni. A mgyr n ó t á n k ez z ü n n e p e z eddig trttt ehhez hsnló ünnepségeket, éppen tömegek részvétele mitt, messze felül fgj múlni. Színház. Drvs rnő s z í n t á r s l t á ról is elmndhtjk, hgy jó elődáskkl igyekszik szpártló közönséget szerezni, K ö z ö n s é g ü n k, pedig lyn, hgy igen lssn melegszik. A teljes sikert igzlják ztán teít házk, melyek elég gykrik mstni szi évd bn, mi k ü l ö n ö s e n mi ngy pénztelenség és n y m r ú s á g s visznyk között k ö l ö n ö s jelen tőségűek. Mdennp más és m á s drb vn m ű s r n és hzzá mdig ú j d n s á g k, mi szín házi kritiks szerepét nehezíti meg, mert lpnk szük terje delme nem engedi, hgy z egyes elődáskkl részleteseb ben fgllkzznk. Szenzáiós sikerrel, mnd htjk e l s ő r e n d ű lkításbn, hzták színre jeles föidk Zslt Bél ktgn imü 3 felvnáss színmüvét, melyben z iró m pesti életet ly m e g k p ó közvet lenséggel tárj elénk. Kitűnő elő d á s b n hzták n é z ő k ö z ö n s é g eié ngy idők ngy t r g é d i ját, z ih i m p é r i m sk-sk visszásságát, nydi rdélyi kstély b e m t t á s á v l. perett i d n s á g k k é n t telt ház mellett játszttk Kdettszerelmet", Z s á k b m s k á t ", Királyné r ó zsáját". szperntist tnflym Ásn vn 20 résztvevővel, me lyet Zsebők J á n s vezet. A t nlók, á m b á r t ú l n y m ó n egy szerű m n k á s emberek, máris hldást mttnk t n l á s b n, mi biznyíték nnk, hgy z eszperntó nemzetközi segéd nyelvet bárki rövid időn belül tökéletesen elsjátíthtj. Az s z p e r n t ó világszerte terjed s tlán ns messze z z idő, mikr beteljesedik Zmenhf dr. álm, hgy z s z p e r n t ó z emberiség m á s d i k nynyelve lesz, miáltl világ ö s s z e s népei megfgják egymást érteni. A mgyr Reviziós ügyének is ngy szlgáltt tettek hzfis m gyr eszperntisták külföldi le velezésükkel. gybn h z z á j á rltk hhz felvilágsító m n k á h z, mely m e g é r t e d é külfölddel zt z i g z s á g t l n s á gt, mi mket Trinn ót sjt. 14 é p m ü v e l é s Ásn. Az ási épművelési Bizttság m á r is hó 13-án, kedden este is meretterjesztő elődást trttt. z e l ő d á s lklmávl Kelemen Bél ref. leikész Én vgyk te rd stened" immel m n dtt ngyértékü b e s z é d e t. Rnhák stván P á r k á n y i rbert, kedves versét szvlt el, Pszty Feren tnitó Győr várát ismer tette teljes felkészültséggel s végül zene s z á m k, dipsitivek b e m t t á s tették váltztssá z e l ő d á s t. A M F S Z Pris, lsz rszági úsvéti tnlmányút ji. A MFSZ Utzási rd április hó 9-én Prisb két hetes, májs 1-én l s z r s z á g b 12 nps rendkívüli k e d v e z m é n y e s t n l m á n y t t rendez. A párisi két hetes t n l m á n y ú t részvételi dij 300 pengő, 12 nps l s z r s z á g i t n l m á n y ú t 245 P. Jelenthezni és érdeklődni lehet MFSz tzási rdábn (X. Feren körút 38, fsz. 2. Telefn : ). A nyári t n l m á n y t k r ó l szóló prspek tst készséggel megküldi z Ut zási rd. Jhn Strtter, szerepet serél millims titkárávl, kek ő mentette meg életét s megtlálj pj régi brátjánk h á z á b n mg bldgságát. zt meséli el fmn, érdekesen n é p s z e r ű írónő legújbb r e g é nye. Megjelent Milliók Könyve legújbb szám, ár 20 fillér, k p h t ó mdenüttr A betű j világ gyer mek s z á m á r is, m e l y b ő l tdást, s z ó r k z á s t semmi pénzért meg nem vásárlhtó kseket merít. A mese é d e s zengése vei vezeti t v á b b betű világáb gyer meket z É/2 Újságm legújbb szám is, melyben gyermek lélek pstl Gál Mózes ir s z b d s á g ü n n e p é r ő l. A Pós Ljs áltl lpíttt, rendkívül n é p s z e r ű Az Én Újságm g y ö nyörű s z í n n y m á s ú illsztráiók kl gzdg lpból szívesen küld m t t v á n y s z á m t kidóhivtl : V. A n d r á s s y t 16. n ldl. Remek e l ő d á s i k b n Vetési rm, Antl si, Körösi Csöpi, Mtlsyné Bdy Év, Antl Bél, rváth Jáns, Szly Gyl, Brányi Alb leg t ö b b s z ö r remekelnek, művészi játékkkl sk sk tpst rtnk A sprn-székesfehérvári színtárslt vendégjáték ttbányi népházbn, Szikli J e n ő sprn székesfehérvári szikerület igzgtój t t b á nyi n é p h á z b n máris 18-án szmbtn este 8 ó r k r J. Cleirwilie és Gebet-Rbert Plnqette 3 felvnáss perett jét A Crnevillei í irngk imü drbját, m á r i s 19én v s á r n p este 8 ó r k r Ujházy György és ifj. Kellér D e z s ő vl mt Szlti S á n d r s z e r z e m é nyét t r i k Búzklász,, imü perettjét és máris 20-n Belvársi Színház k i m g s l ó ú j d n s á g á t, szenzáiós újszerű díszletekkel Meller Rózsi szti riks énekes szerzeményét z írj dngy drbt dj elő t á r s l t á n k teljes krávl. A kitűnő színtárslt ttbnyi és környékbeli színházpártló közönség pártfgásár méltán számitht. Kérje mdenütt K m á r m m e g y e i irlpt! járási mérnöki álláskt szerveznek. Az r s z á g ngj mérnökfeleslegének z p s z t á s t lehetne elérni z r s z á g s mér nöki kmr tervének megvló sításávl. A kmr gynis zi tervezi, hgy j á r á s n k i n t és kerületenkt hites mérnöki állst kellene z állmnk szerveziü. nnek persze nem sk z élj, hgy z állástln m é r nökök fgllkzáshz jssnk, hnem i n k á b b z, hgy flsi embereknek is álljn rendelke zésére műszki t n á s d ó. rre járási m é r n ö k r e mái- regen s z ü k s é g vn. i n l

6 6. ldl. Kmármmegyei irlp máris 18. SPRT. MAFC.-KFC. 2-2 (2-1). MAFC.: Berger, sser, Mlek, gy, Tkvis, Bmel, Kemenes, Sörös, Breer, Fzeks, Shiesler. KFC: Sáry, Bbs, Bz, Gábris, Kzenkó, Lengyel, Kühnel, Rdis, Mndel, Kvás., Lvász. A mérkőzést Mgyróvár kezdi erős támdássl. KFC. vedelem ngyn biznytln. A védelmi hibából Mgyróvár Fzeks és Sörös révén 2 glt ért el. A hzi spt röviden mgár tlált és támdásb ment mely Rdis révén gólt ért el. Az első félidő ngy hzi fölénynyel végződik és kiegyenlitést Berger kps védése tdt sk meghiúsítni. A másdik félidő állndó kmármi fölényt hz, stárk állndón támdják z ellenfél kpját. A 30-ik perben Lvász. gólt lő. A tvábbi játék flymán mst már állndó KFC. fölény lkl ki. gyébként egy-két hibától eltektve z évd első mérkőzésén sptnk szépen ált meg helyét. Reméljük, hgy 19-én Győrben FC. ellen teljes frmábn fg győzni. Gry bíró mérkőzést párttlnl jól vezette. A szbdság fnepének hódl Mgyr Lányk, Ttsek Ann népszerű flyóirtánk legújbb szám, mely ezúttl is gzdg trtlmml jelent meg. Ünnepi ikkét követi Ttsek Ann rendkívüli sikerű regényének Az tlsó őrssy lány"-nk flyttás. Frks mre hzfis kis drbj, Srányi Miklós, Dénes Gizell mély szántás elbeszélése kívül Bert ln verse, Réz Ll művészi frdításábn megjelenő Az ór". Tnnenberg regény flyttásán kívül száms ikk, népszerű rvtk teszik teljessé számt. hhez gzdg trtlmhz kpslj lp z tthnnk" imü 16 ldls, szes nymású, mellékletét, mely gzdg kézimnk, divtberendezés, fényképezés, nyelvtnflym-rvtkkl látj el z lvsót. Mttványszámt szívesen küld Mgyr Lányk kidóhivtl: Bdpest, V. Andrássy t 16. Őfelsége dvri merénylője ime Világvársi Regények e heti számánk. A regény egyik főszereplője élő lk vlt, kek kidtását hábrú tán z ntnt követelte és kek hábrú tán flytttt működéséből merítette Diószeghy Miklós, z ismert, kiváló iró témáját. Mden sr lebilselően érdekfeszítő. Ár 10 fillér. Kmármmegyei itelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. Alptőke és trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, gmándi-út 6. szám. A bnk működése kiterjed bnkszkm mden ágztár: betétek; betétkönyveskékre és flyószámlákr. Értékppírk vétele és eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi sekkek és kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mdenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsitó Részvénytársság Kmármmegyei Vezérügynöksége. Priser..... Trmás virstli (25 pár 1 klg.) Frnkfrti virstli nyári szlámi ízletes füstölt klbász Sótln gyógysnk és felvágttk leglsóbb npi árn. Megrendelések már két kilótól kezdve Kphtó: KZMA TSTVÉRK r. t. szlámi és hentesárgyárábn Bdpest, V. Rökk Szilrd- 12. Árjegyzéket kívántr küldünk. elyi megbízhtó ügynökökéi felveszünk. ymttt ker Dezső könyvnymdájábn Kmrm, gmándi-t 24. * ' 4 x: Um < - Si C CL» i W J T3 " JD ' ti 8 8 te < 0 *0 ««T3 3 x ín C/5 è? x 01 it CT; t5 l : C 885 _ C C ém S S B - B 8 T- ) CJ C C C»- 5 t 00 C «m x? t-» r TÍ- rc x r M C C C rf 35 r» t i-j - li ;x t L Tt r ic X i ; n M ** li "t C j! - C C C 5 S C Í l h L -ej fi 2 2 S C.» Tf J, Ci X C 5 CCM - 1* ' ) 3? 2 f!q» L «* i »J,C i 2 K Q C L k Q C Q L CM i L '«r -=*.2.i S 2 S C,t C rt C C ift?/ 1 "i- C C C - T3 g g Ì ; = -ré *j :- <ö ÌJ) «i et "e t 1 i 1 C 1' C C _ 5 S Prág SÌ S í i felé ÖS 5 s 2 8 1!p» ín Stó Gyv. ín Gyv. t-- L -x x t- 't C -t CM L L C L L S L L 1 L * 8 5 S 2 L L i '«C! L» L C» -t25 l L -r-ccrtf S.SS M C ) ( lctil C X M m t l*» 00 i 1 1 1, - C L C L C C 1 i.,. C C 00 CM L C x 1 1 i L r- X C t 1 0*3!Ö 3D CD X x S i ri i. S* l 1 i C l d e e CQ 0 1 s s C3 4) JB «4 _ C/5 -CS * b 5 5 Állmásk Gyv. te g S 8 - L 52 r 3 L r- 5 C l!x i ;00 jl -C) r k 2 5 s i C C t X LQ C C ' m S M *r < Állmásk te s C C Fs" ) Gì fi X p- ) C b s p t l icm X ZJ 5 Q : ' r L 2 ~! L, C w - T X s- k6 er T J e -4» 53D *CL M -d d 0 1, 1 -CU C ed i 3 CU x s 4 3 C SS Q k «t ppó 5 x e r Qj C C t 01 - l f 5 9»0 x CM 2 SS L L 5 "«fr L L x 2 S * L S x S e» «g ff l J * i < Q 2 «C X X t - ( -±.'CT* X X -J *-,?5 - g 2 l C ' x i n X S2= i * t- t*- 00 M L L i C X L B CD - C/D CD C/D CU CD 1! f l L *D- C3 C L -CD Q -S 03 x: Q- 3 S -» 'CU s x: s -zzi ed ~ * ' e " C ed - X Felelős kidó : ker Dezső

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a IV. é v f l y m 26. szám Ár 20 fillér Kmárm, 1932. június 25. ^ ^ f* K ELŐFIZETÉSI Égisz 10 P. évpe Feltvre f P. SZERKESZTŐSÉG R : edévre Egy szm Megjelenik minden 2*5G P. r 20 fitt. Felelős Hölgyeim Közönség!

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik m i n d e n szombaton. hagyni, jóindulattal, segítő készséggel, gyors

Hirdetések árai d í j s z a b á s szerint. Megjelenik m i n d e n szombaton. hagyni, jóindulattal, segítő készséggel, gyors V. évflym 9. s z á m A r 20 f i l l é r. Kmárm, L Ő F Z T É S AR gész évrt 0 P. 5 P. Félévre SZRKSZTŐSÉG egyedévre 2 50 P. PATHÓ t hmr búr vált. A megújlt Természet teljes pjátj hrmts ü d e séget egy stét

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés.

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés. V. é v f l y m 8. s z á m LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. 5 P. Á r 2 0 fillér. AR : egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G S K I A D Ó H I V A T A L : 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes szm á r 20 fiit. P A T

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 6. évfolyamosok számára 6. évfolym MNy2 feldtlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 6. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X.

1.1 Üt6J;5/ö IzofLt j /X. ",.. ",.. )~(~,>~\;,/:~~~:;-~.. :- BUDAPEST FOV AROS X. KERULET KOBANY AI ONKORMANYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA JEGYZŐKÖNYV Készült a Pénzügyi Bizttság 2014. március 18-án megtarttt ülésén,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K

SZÉKESFEHÉRVÁR I S Z K A I É S K HÜBNE Tervező FT Munkszám: / Pés, Mogyorós köz. /- SZÉESFEHÉVÁ I S Z A I É S Ő Ö S I U T C A I I S E T E T E L E P Ü L É S E N D E Z É S I T E V E (ZÁÓVÉLEMÉNYEZÉSI DOUMENTÁCIÓ) HÜBNE Tervező FT Munkszám:

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP

MAGYAR NYELVI FELADATLAP MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggondozó változt 10:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Ügyelj küllkr! A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg. A megoldásr

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A » VII. évflym 49. szám. r 20 fillér. Kmárm, 935. december 7. ÉISÉ * L Ő F I Z T É S I ÁR gz évre 0 P. Félévre 5 P. egyedévre mgyr jk kiálittt, vgy sttgt: Áldd m e g Isten Vezért, k i egz életét en jbb

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja.

F a 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szavazattal a rendelet-tervezet elfogadását javasolja. - 11- F 1 u s s v Sándor: A Jogi és Ügyrendi Bizottság 6 igen szvttl rendelet-tervezet elfogdását jvsolj. T ó t h István: Várplot Pétfürdői Városrész Önkormányzt 7 igen szvttl, 1 nem szvttl rendelet-módosítás

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955

6060 Ti sza kécs ke, Er kel fa sor 10. Te le fon: 76/441-255, 76/441-592 Fax: 76/440-063, 76/441-592 OM azo no sí tó: 027 955 fuzet 2011:SZOROLAP10.QXD 2011.10.13. 8:10 Page 1 MÓ RICZ ZSIG MOND Ál ta lá nos Is ko la, Gim ná zi um, Szak kép zõ Is ko la, Kollégium, Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény és Pe da gó gi ai Szak szol

Részletesebben

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal

109. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, au gusz tus 15., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 777, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 15., szerda 109. szám Ára: 777, Ft TARTALOMJEGYZÉK 216/2007. (VIII. 15.) Korm. r. A hosszú távú kötelezettségek vállalásának egyes szabályairól

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben