Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin"

Átírás

1 V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill. P A T Ó GYULA Megjelenik mden Az öntdtsság hiányzik legtöbb jószniekù emberben. Főleg mi világbn, mi hely zetben, mi állptk k ö zött, mikr skk sk élnk s életüket nem irányítj semmiféle élkitűzés, kitrtó, következetes mnkteljesít mény. Meg kellett érnünk, hgy közömbösség, kishitű ség iett úrrá z emberek felett s megfeledkezve él jikról és elveikről, öntdt hiányábn tűrték ellensé gek titks és nyílt g á n sskdásit. Csk legtóbb történt meg, hgy ngy merészség gel rr is rávetemedtek, hgy vársnk legngybb jótevőjét, önzetlen, besüle tes első plgárát, mden törvényes jglp nélkül tá mdták. Személyén keresztül plgári társdlmt kr ják kiirtni e vársból, hgy régen disréditit szélső séges irányzttl mielőbb megvlósíthssák egyéni él jikt. Öntdtlnságnk ered ményének tljdnithtó se kély kis sikerük, mert nem vettünk mgnknk fárdt ságt, gyrs selekvést nem trtttk szükségesnek ezen közveszélyes társdlmi megmegmzdlás elfjtásár. Öntdts élet mellett mden lehetetlenség lett vln, ellenségek legszen tebb jvkhz sh sem mertek vln hzzánvlni. Bátrságk sk zért vn, mert nekünk nem vlt öntdtnk. Ámde plgárság ö n mgár lelt. Szervezkedni kezd. g y s é g b e tömörül. A szervezkedés küszö bén át kell éreznie mden plgárnk elvhivtttságát, szmbtn. M i is z Kmármi dózók fej kvótáj" fő é s n é h á n y srs l ímű ikkben lpnk m á r i s 4 - i s z á m á b n megjelent Lás snk végre tisztán" imü ismer t e t é s ü n k r e d válszt, illetve, hgy z igen tisztelt ikkiró r szvivl éljünk, flyttj mi sttisztikánkt. z sttisztik flyttás, mt rr intikbn pntról-pntr ráfgnk világítni vlódi é s nem vlódi, tárgy hz t r t z ó és ttól idegen, t v á b b á z és évi dtknk ikkiró r é r d e k e i szert vló ö s s z e h á z s í t á s á b ó l áll. z z dtösszeházsitás már nem t é v e d é s e k e t, hnem t é v e s z t é s e k e t fgll m g á b n. Szerte K m á r m v á r s k ö z ö n s é g é r e évben d ó, illeték és egyéb szlgáittás ímen ki vettetett" P. tt k ö z b e v e t ő l e g legyen szbd tisz telt ikkiró rt felvilágsítni, hgy költségvetési előirányzt jövőben esetleg beflyó p é n z jövedelmeket fgli mgábn, kivetés már ság nem lelázttság, z en gedelmesség nem gyávság. Józnl láztsnk kell lennünk, hgy legyen tek télyünk, önzetlennek kell lennünk, hgy hsznlesés ne vezessen senkit téves tkr. tljdnságk nélkül ns hdsereg és hdsereg nélkül nem lehet győzelem. A Kmárm-sztegm Vár megyei írlp m á r i s 11-iki míg irdetések ári d í j s z b á s Kézirtkt nem dnk tdnnk kell, hgy egy ngy eszme hrsi vgynk. e hllgssnk z el lenfél gúnylódásár, le gyünk öntíltssk mden iránybn. Fegyelmezettnek kell len nünk, hgy legyen erőnk és tdjnk mi is fegyelmezni. Mert legyünk tisztábn z zl, hgy fegyelmezettség nem szlgság, z lázts szám K m á r m, g m á n d i - t 24. megállpíttt előírásk megtörténtét jelenti, ennek n g y s á g á t znbn mjd sk z á r ó s z á m d s b ó l lesz lklm ikkiró r n á k meg látni. Vegyük znbn p n t r ó l pntr kivetett" d ó k t és i l letékeket, hgy m e g l á s s k m i lyen ímen is kell p l g á r k ö s s z e s s é g é n e k, z újnnn s z ü letett s e s e m ő t is beleszámítv, közteher ímén fizetni. lső z n y k ö n y v i dijk, biznyítványk és i g l z l v á n y k f e j k v ó t? kiállítási dij. V l ó s z í n ű l e g k ö z teher", mert mdenki fizeti, ki biznyítványt állíttt ki vlmi ről v á r s h á z á n. (gész sr biznyítvány kiállítás d í j m e n tesen történik. A d b l á s i díj említésénél már mslygni kell. p l. egy győregyei k á p s z t á s h j ó é r k e zik, tljdns kidbittj, hgy v s ú t á l l m á s előtt egy dereglyén kápszt kphtó ; &y g y s z m s z é d s flból elszldt sikót keres gzdáj, z is kidbittj. T e r m é s z e t e s, hgy ezért fizetni kell d b l ttónk. Az újnnn született s e s e m ő jggl s d á l k z h t nék, h t d n á, hgy ez is z ő fejére eső közteher". v M n k k ö n y v e k térítési dij 50 fillér. nnyiért dj z á l l m nymd, ennyiért dj t v á b b vrs. A tűzltói járlék teljes egészében z ö n k é n t e s tűzltó egyesület éljit szlgálj, nem közteher, hnem hszns befek tetés. nnek e l s ő s r b n h á z tljdnsk látják h s z n á t. Mezőőri dijt sk zk fizetnek, kiknek s ő s z r e vn s z ü k s é g ü k. z sk nem k ö z teher? A v i g l m i d ó súlyát sem p l g á r k ö s s z e s s é g e nyögi, hnem r s z l á n r é s z b e n mzi, irkszk stb. és sk kis részben tánlni vágyó k ö z ö n ség. Különben szegényügyi é lkt szlgál. A fgysztási d ó k tek télyes ö s s z e g é t sem z ö s s z l k s s á g fizeti, hnem sk zk, kik vendéglő, kávéház, stb. he lyeken s z ó r k z n k és megfr dlnk. pedig teljesen ő s z i n Telefn 6 1. szert. vissz. ek krnk lenni (mthgy m á s s z á n d é k n k ns is), k kr menjünk ki ikkiró r is este h á r m n e g y e d tizen egy ó r k r h í d h z és látt tk tán sendben vlljk be, hgy túlldliknk is vn némi, nem is sekély r é szük ezekben z d ó k b n. Az gtln á t r h á z á s i i l letéket sk zk fizetik, kik vesznek vlmi gtlnt. z is közteher? Az á l t l á n s kereseti d ó ról készséggel elismerjük, hgy közteher, de z illetmények táni kereseti dónál kereken tgdjk ezt. ezt, sk közlklmzttkról levnt d ó t z állm kkr engedte át vársknk, mikr pótdót, ezt z egyetlen igzi köz dót 50 %-bn mximált. (Azót sk m á s vársnál en gedni kellett ngybb s z á z l é kt is.) A frglmidó terhét érzi mdenki. z á l l m i d ó és sk egyhtd része vársé. A fel tüntetett összeget, mt zt ikkiró r is (h személyben nem t é v e d ü n k ) ngyn jól tdj sk kis h á n y d á b n fizeti K m á r m v á r s k e r e s k e d ő és ip rs t á r s d l m. gy többi ngybb rész hnnn d ó d i k, z nem trtzik ide. lég z hzzá, hgy nem K m á r m b ó l. A késedelmi kmtk é s végrehjtási dijk (nem fr g l m i d ó, hnem z ö s s z e s á l lmi dók tán) K m á r m v á rst illető összegét kls szert z állmi dóhivtl állpítj meg. Végre elérkeztünk z igzi közteherhez, községi p ó t d ó hz. A tisztelt ikkiró r, h már z r s z á g vársi ngy r é szének dtit összegyűjtötte, vehetett vln nnyi f r d s á g t és m e g n é z h e t t e vln pntsb bn mi v á r s n k p ó t d ó ö s z szegét. Látt vln, hgy z nem P., hnem költ ségvetési előirányztbn v é g r e hjttt s ö k k e n t é s e k következté ben sk P. A pnts dtk gylátszik nem fntsk tti újság ikkíró jánál. A sirhelydij rendeltetését neve elárlj. zt is mdenki fizeti? S z e m é t k i h r d á s i dijt senki sem fizetett, tti jsg tisz telt ikkírój sem, mert z erre

2 \ 2. ldl. Km rmmegyei írlp. 3 máris. 18. vntkzó htárzt még jóváhgyás ltt vn. bdót sk z fizet, ki ktyát trt. Az álltvásári dijkt 100 százlékbn, mrhlevélkiállitási dijkt 99 százlékbn vidékiek fizetik, mig tenyészállt fenntrtási dijkt tehéntljdnsk. z is közteher? sklmlsztási bírságt z fizet, ki számtln felszólítás és figyelmeztetés dár türi, hgy gyermeke elsvrgj z isklát. prdijt mimális kis összeget törvényes tsításr szed várs z iprstnniskl éljir. A vágódijk nem vltk kivethetök 44, mert vágóhíd még nem épült fel. z mjd sk eztán fgj terhelni z újnnn született sesemőt is. A helypénzeket túlnymó részt vidékiek fizetik pi rendbentrtás éljir, znkívül z átvnló irkszsk, mttványsk. A járdépítés ngyn tektélyes összegbe került. Az épitési összeg felét háztljdns trtzik megtéríteni. Az gtln értékesítésekr znbn ez z összeg megtérül, mert járdáztt tákbn tpsztlt szert z gtlnk értéke emelkedik. A jgk és jvdlmk hngzts ime ltt húzódik meg közterületen elhelyezett reklámtáblákért, szlpkért és hirdetmények kirgsztásánk engedélyezéséért fizetett kis összeg, tvábbá hlászti engedélyek és települési dijk. yilvánvlón ezek is közterhek. Kényes pnthz érkeztünk. A strndijkhz. Bizny, ngy bennünk is hjlndóság, hgy strndijk szedését igzságtlnságnk trtsk. s h nnk trtják, kkr stlkznnk kell hhz z ellenzéki várstyáhz, ki nem is régen nyilt ülésen dítványzt: kek már vn strnáj z ne jizessen, kek pedig még ns, z jizesen, hgy neki is lehessen strnáj." z nem tréf kedves lvsó és tisztelt ikkíró r, mert miről is vn szó? Kmárm strnázás terén éppen gy, mt hgy más tennivlók terén is, sk ngyn kevés várssl, mndhtnók gy is, hgy eggyel sem hsnlíthtó össze. Más vársk sk százds múltr vissztektve, mdern élet számtln követelményét, mi tt már mgától értetődőnek látszik, megszerezték mgknk. Azknk létesítése már régen kifizetődött és sk fenntrtáskr kell sekély dijkt szedni. A tti Bútrt L ő w y-tői GYR, Gr. Tisz. tér 5. újság egyik számábn győri st r n d íjk k fgllkztt. Győrre is állnk mst elmndttk. A mi snk Kmármnk kevéssé strnázv dlt neki felfrdlás táni éveknek. tt nemsk mltk mlsztásit kellett és kell pótlni, hnem kiszttt 415 házhely összes táibn le kell közmüveket fektetni. Aki tárgyilgsn nézi ezt kérdést, z tdj, hgy ez bizny pénzbe és időbe kerül. Aki pedig, mt tti lp tisztelt ikkírój sk biznytln élú hngltkeltést trtj szem előtt z meg lehet elégedve z elért eredményével. gy tektélyes mnstri gzd mndtt közelmúlt npkbn többek előtt, hgy mst már ők is fgják strnázást követelni, mert elég strndijt fizettek (strndijt Mnstrn nem kellett és nem kell fizetni). Az igen tisztelt ikkíró r közterhek közé srlj vizdijkt is. z znbn nem közteher ikkiró r, hnem rideg és szimpl üzlet, üzlet, még pedig igen rssz üzlet. A várs veszi vizet, tvábbdj plgárságnk és mden évben rtizet néhány ezer pengőt. A ráfizetés immár kereken pengő. A közmnkváltság megyei közteher, sk kis része vársé, de teljes egészében útépítésre hsználttik fel. A vámsrmpóknál szedett vámdijkból várs plgári egy réz krjárt sem fizetnek. zt vlószínűleg tdj ikkiró r is, kek könytárábn biznyár meg vn z 1890: évi 1. t.-. Tessék sk megnézni! A vámkt igen tektélyes részükben még sk nem is mgyrk fizetik, mert mt tdjk, vársnkn vezet át nemzetközi tó t. A fglmzvrnk és fglm zvrásnk eme megvilágítás tán flytssk sttisztikát! Mden sttisztikánk fő kelléke pntsság. Tisztelettelbár, de kénytelenek vgynk fntrtni lássnk végre tisztán" imü ikkünknek mden dtát, igy zt is, hgy tisztelt ikkiró r áltl emlegetett gykőrös pótdój nem 67*9 szzlék, hnem 151 szzlék. Lehet hgy ikkiró rnái ez nem ngy eltérés, de z; hisszük, hgy ngykőrösi plgárnk nem mdegy, hgy z állmi dój mden 100 pengője mellett ö8 pengő helyett 151 pengőt kell kifizetni. Kmármbn gynkkr sk 20 pengőt. mlíti tti újság ikke gykőrös várs vgyni visznyit is. tt sk nnyit jegyzünk meg, hgy lksk számhz rányítv vgynt, helyzetünk mitt egy seppet ss knk restelkedni. Sőt! G Mden Trján mennyiségben kphtó Testvérek szikvizgyár telepén Kssth Ljs- 20. Telefn 103. Ami tisztviselői fizetéseket illeti, is megtévesztés Kmármt gykörös megyei várssl összehsnlítni. gykőrös, mt tdjk, megyii vrs, Kmrm vrs tisztviselői pedig jórészben várs törvényhtósági jgú idejéből szármznk. Azt hisszük, tisztelt ikkiró tdj, hgy mi z szerzett jg. Az vlmi lysmi, mit máról hlnpr beálltt plitiki nézetváltzásk, bsszúhdjártk, érvényesülni krásk és személyi hjszák sk kkr tdnk megváltzttni, h fentebb is említett biznytln és hmálys élk megvlóslhtnánk. zt znbn z, ki ben éli, ligh kívánj mgánk mégegyszer. A vármegye kisgyűlésének máris hvi ülése. A vármegye kisgyülése e hó 14-én trttt ülését sztergmbn, vármegyeház kistnástermében. A kisgyülésen betegségük mitt távllévő főispán és lispán helyett Krsy Miklós vármegyei főjegyző elnökölt. A tárgysrzt megkezdése előtt rendkivüii szívélyes beszédben üdvözölte z elnöklő főjegyző Szivós-Wldvgel tábrnk, megyebizttsági tgt, bból z lklmból, hgy krmányzó másdsztályú mgyr érdemkereszttel tüntette ki. Kiemelte z elnöklő Krsy főjegyző üdvözlő beszédében zkt rendkívüli érdemeket, melyeket Szivs Wldvgel szerzett mdenféle közügy lelkes támgtás, de különösen szűkebb hzájánk, sztergm vársánk z erdekei istáplás áltl. xwden hzáját és vármegyéjét ősztén szerető, besületes mgyr ember örvend, mndtt főjegyző, ennek legfelsőbb kitüntetésnek. SZÍVÓS- Wldvgel m egy e- bizítsági tg meghttt hngn mndtt köszönetet z elnöklő főjegyző t endkivüij meleghngú üdvözléséért és zerí z áltláns helyeslésért, mellyel kisgyűlés z üdvözlést kisérte és ns egyéb - óhj, - mndtt, mt z, hgy engedje meg Mdenhtó, hgy tvábbr is egészségben szlgálhss hzájánk és vrmegyéjének érdekeit és engedje megérni ezeknek teljes felvirlását. A tárgysrzt közérdeklődésre számttrtó pntji közül kiemeljük következőket : A vármegyei tisztviselők és egyébb lklmzttk vészére téli beszerzési segély ímén történt tlványzást belügymisztérim nem hgyt jóvá. Az elnöklő főjegyző dítványzz, hgy z e élr szánt összeg segélylphz stltssék és z igy megemelt segélylpból, először is tltssék P. hvi segélydij, jnár hó 1-étől kezdődően két díjtln vármegyei gykrnknk, dssék egyszeri segély tti főszlgbirói hivtlbn gyenes mnkerőként működő dijnknk, gynsk egyszeri segély Pthi Annánk, ki megyei árvszéknél működik díjtlnl. A még segélylpbn megmrdó összegből pedig segéiyeztessenek zk megyei tisztviselők és lklmzttk, kiket, vgy kiknek sládtgjit, esetieg súlys betegség látgt meg. A kisgyűlés Grzly József és Frey Vilms bizttsági tgk hzzászólás tán, jvsltkt egyhngúlg elfgdt. jóváhgyt kisgyűlés sztergm várs zn htárztát, mellyel dr. Gönzy Bél és Vándry Ödön kórházi főrvskt nygdíjzt, vlmt Kmárm várs htárztát is, melyet z épitési szbályrendelet módsítás tárgyábn hztt. Kihirdette kisgyűlés dr. Jerem Arél tóvársi, dr. Szentgyörgyi Kálmán drgi és dr. Rmán Sándr gynsk drgi rvsk klevelét. Vs vármegye törvényhtósági bizttság átirt vármegyéhez, hgy z igzságtln trinni békeszerződés revíziój tárgyábn krmányhz tézett felirtát hsntó felirttl támgss vármegye. A kisgyűlés elhtárzt hgy hsnló szelk mii felirtt téz krmányhz. A kisgyűlés befejezése előtt Szivós-Wldvgel bizttsági tg dítványzt, hgy kisgyülésről dkltlnl távlmrdt tgkkl szemben lklmzz vármegye vezetősége törvény erre vntkzó rendelkezéseit. Az elnöklő főjegyző megnygttt felszóllót, hgy nyilvántrtást vezetnek távlmrdókról és z esetleg dkltln távlmrdókkl szemben törvénynek érvényt szereznek. FLMSZÍÁZ Kmárm Kn Miklós Telefn 38. Máris 18-én szmbtn 6t5 és fél 9 óri kezdettel Csk Szőke felnőtteknek! vénsz Máris 19-én vsárnp 3 4 4, 615 és fél 9 óri kezdettel C n g r i 1 1 expedíiós hngsfilm. Máris 23-án sütörtökön 6t5 és fél 9 óri Kezdettel Szegény leányi nem lehet elvenni. Zágn stván népszerű mgyr iró ngysikerű vígjáték. Pénztár nyitás elődás lklmávl d. e. fél 12 fél l-ig és kezdés előtt 1 órávl. Déli gyümöls, semege, fűszerár leglsóbb frrás Krmer Sándr Kmárm, gmándi-t 24. A Kmármmegyei írlp plgárké! Fizessen tehát elő mdenki lpnkr. Uri, női divt-árk, ktni ikkek leglsóbb beszerzési frrás A J A L ístsr fij árel SZKÁR.

3 JffJSÉS A Kmármmegyei legteljesebb meg vársi bizlm nyilvánlt közgyűlésen Gáspár krmányfőtnáss, Alpy plgár mester iránt. Plgármesterünk köztiszteletben álló személye z ellenzék pergőtüzében. verezése. Dr. Kn Árpád Felfüggesztés rsszl helyett sikerült bizlmt mnő szvztt közgyűlés plgármesternek. Az úgynevezett k m á r m i ellenzék v e z é r k r á n k kellett egy kis szjáték, hgy kisded s p r t j á b n z e l k e s e r e d é s hn gltát emelje, párthiveek g resszivitását fkzz, z dl tkt felkrbáslj. A szjáték témájáról dr. Kn Árpád g n dskdtt, ki dítványt dtt be k ö z g y ű l é s h e z, hgy Alpy Gáspár m. kir. krmányjötnáss plgármester ellen fegyelmi eljárás znnl dittssék meg és állásától fiiggesztessék fel. A mden tárgyilgsságt és jgi lpt nélkülöző frs ditvány ngy m e g ü t k ö z é s t kel tett v á r s s z e r t e, érthető vlt te hát rendkívüli érdeklődés, mely megnyilvánlt z ezen k é r d é s t tárgyló k ö z g y ű l é s iránt. A közgyűlési terem b e f g d ó ké p e s s é g é r e tektettel z é r d e k l ő dőknek krlátlt s z á m b n b e l é p ő jegyet sztttk közgyűlésre. A v á r s h á z j közgyűlési t e r m é b e n pnt 4 ó r k r nyittt meg közgyűlést Cskás stván dr. főjegyző, helyettes p l g á r m e s ter, melyen képviselőtestületi tgk 1 2 kivételével mndht jk teljes s z á m b n megjelentek. lnöki e l ő t e r j e s z t é s b e n ismer tette főjegyőnk közgyűlés egyet len tárgyát, Kn Árpád dr. dítvá nyát s jelentette, hgy ezzel kpsltbn 41 k é p v i s e l ő t e s t ü leti tg l á í r á s á v l egy másik ditvány érkezett hzzá, mely szert Kn Árpád dítvány tsitssék vissz s névszerti szvzássl jelen közgyűlés legmesszebbmenő bizlmáról biz tsíts plgármesterét. pirend előtt d r. Pákh J á n s kifgáslt, hgy k ö z g y ű l é s h l l g t ó i n k s z á m kr látzv vn s követelte b i z n y á r nem kmlyn, sk prpgnd s z e m p n t b ó l hgy k ü n r e k e d t e k e t ' e r e s s z é k be ngyterembe. Az elnöklő főjegyző i n d klt eljárásánk törvényszerű ségét s r á m t t t t zn k ö r ü l m é n y e k r e, melyek kényszeritették őt - ngyn helyesen hll gtóság számánk krlátzásár. Dr. K n Árpád dklt z t á n i n d í t v á n y á t, de e l ő b b háltelt szívvel emlékezett meg Klebelsberg K n ó gróf é s d r. Zsdely Feren r s z á g g y ű l é s i képviselőnkről, kiknek k ö s z ö n h e t ő, hgy m g y ű l é s t r t h t ó vársház ngytermében. Fejtegetésében kénytelen elis merni Alpy G á s p á r kiváló é r demeit, m é g i s mden j g szbályt nélkülöző legszigrúbb eljárást kéri vele szemben gy krlttni, mert z ellenzéki k ö veteléseket nem hjttt v é g r e e l g n d l á s k szert, nevezete sen t ö b b t á r g y b n kérték rendkívüli k ö z g y ű l é s egybehivását, melyet mi npig sem hivtk egybe. Az e l n ö k l ő főjegyző beje lenti, hgy tényleg több dit vány érkezett v á r s v e z e t ő s é géhez. Aznbn t á r g y l n d ó nygk tektve, hgy zk v á r s nygi érdekeit messzem e n ő l e g értik, ngybb előkészületet igényeltek, tör vény r e n d e l k e z é s e i szert járt el p l g á r m e s t e r, mikr nyl npn belül nem hivtt egybe közgyűlést. Az ellenzék Írás bn bedtt kérelmét, hgy tit ks s z v z á s s l döntsenek k é r d é s felett, nem teljesítheti, mert t ö r v é n y e k rr m ó d t nem nyújtnk. Rzmán Feren r. k. hit k t t ó r á m t t zn kiváló é r demekre, melyeket p l g á r m e s terünk k ö z h s z n ú á l d á s s m ű ködésével vivtt k i m g á n k, m r á l i s lpn is elitéli K n dr. állásfgllását, kéri, hgy nnk i n d í t v á n y á t tsíts viszsz k ö z g y ű l é s s szvzzn b i zlmt p l g á r m e s t e r é n e k. Pngr Ljs, Rész Róbert, k i 54 éve tgj vársi prlmentnek, Tmnózy József dr. jgi é s etiki kfejtéssel R z m á n dít v á n y á t teszik m g k é v á, Szenzy Mihály p l g á r s á g békéjének és n y g l m á n k m e g ó v á s é r d e kében Kn i n d í t v á n y á n k víszs z v n á s á t kérte. rváth József, ki b á r legngybb tisztelettel viseltetik p l g á r m e s t e r s z e m é l y e iránt, de mert m n k á s n k ns ke nyere, kénytelen t á m g t n i Kn dítványát, Pákh J á n s dr. Leszállíttt árn D rsy Kölni dekáj 24 fillér. Gyári lerkt: Kphtó é s m e g r e n d e l h e t ő : özv. Lkesh Dezsőné illtszertárábn, Kmárm, Uri-t 2. szám. irlp. hzzászólás 3ldK tán dr. visszvnj ványát. Kn Árpád bedtt Márisi ünnepségek. dít A k ö z g y ű l é s benyújttt 41 láírássl elláttt ditvány é r t e l m é b e n 43 szvzttl leg teljesebb bizlmát nyilváníttt Alpy G á s p á r p l g á r m e s t e r n e k. llene nem szvztt senki, 21-en t r t ó z k d t k szvzástól. A ngy prt felvert k ö z g y ű l é s plgármesterének személyét ért t á m d á s k é r t elégtételt szl gálttv este fél 6 ó r k r ért véget. A vármegye közigz gtási bizttságánk máris hvi ülése. A vármegye közigzgtási b i z t t s á g e h ó 14-én trttt ülést sztergmbn, v á r m e gyeház kistnástermében. A közigzgtási bizttság ülésén b e t e g s é g mitt távllevő főispán é s lispán helyett Krsy Miklós vármegyei főjegyző elnökölt. Az egy hvi vármegyei k ö z igzgtás mden ügyét-bját gndsn felölelő, részletes lis páni jelentést e g y h n g ú l g td másl vette bizttság. Tárgylt bizttság D n l m á s k ö z s é g n e k felterjesz tését, melyet községen keresz tül h ú z ó d ó B é s - b d p e s t i k ö z útn közlekedő jármüvek t l gyrs é s egy seppet sem óv ts h j t á s á n k m e g k d á l y z á s tárgyábn é s lksság, külö n ö s e n pedig z ttestén közle kedő tnlóifjúságnk testi é p s é g e m e g ó v á s é r d e k é b e n ter jesztett fel. A bizttság többek hzzá s z ó l á s t á n gy h t á r z t t, hgy v á r m e g y e lispánj bjk m e g k d á l y z á s végett mdenre kiterjedően, de k ü l ö n ö s e n z i s k l á s g y e r m e k e k testi é p s é g é n e k m e g ó v á s érdekében, főszlgbírókhz é s k ö z s é gekhez i n t é z e n d ő rendeletében s z b á l y z z ezt nehéz é s fn ts kérdést. A b i z t t s á g eztán meg hllgtt htósági főnökök hvi jelentéseit, melyeket e g y h n g ú lg t d m á s l vett. A k ö z i g z g t á s i bizttság teljes ülése tán z egyes lbi zttságk üléseztek, még pedig g y á m s á g i és g n d n k s á g i biztt ság, mjd z d ó ü g y i bizttság és végül n é p k t t á s ü g y i b i zttság. eti fthirek. Lpnk megjelenésével egyi d ő b e n k i d ó h i v t l n k kirk t á b n kiállításr került ktális és értékes heti fénykép ny gnk k ö v e t k e z ő : 1) ó v i r á g skr. vák Bél felvétele, 2) P j z á n k d i k tvsz. v á k Bél felv. 3) M á r i s 15-iki hzfis ünnepség Kmármbn. vák Bél felvétele. 4) Tihnyi részlet. Kenéz G é z hdgy felvétele. 5) egyek, felhők között Kenéz G é z hdgy. felvétele. 6) gy s z í n p d i jelenet. K. M. felvétele. 7) lászt zvrsbn. B. L. felvétele. A mgyr s z b d s á g ngy nemzeti ünnepét, m á r i s h ó 15-ét, K m á r m b n é p gy, mt megye mden k ö z s é g é b e n h g y m á n y k n k megfelelő ü n nepséggel ülték meg z idén is. Az ü n n e p s é g e k e t mdenütt helyi hlóságk rendezték. Ünnepségeket trtnk e npn m é g z isklák is, hl e np jelentőségét mélttták z ifjúság előtt é s szvltkkl, ének s z á m k k l emelték nem zeti ü n n e p fényét. K m á r m b n z ü n n e p ségek istentiszteletekkel k e z d ő d tek, melyeket z egyes vllásfe lekezetek templmibn trtttk. Zsúflt ház előtt trttt meg várs n g y s z b á s ú hzfis ü n nepségét, melyen plgári é s ktni htóságk, testületek é s egyesületek küldöttségileg k é p viseltették mgkt. Az ü n n e p séget Szent mre Dlkör iszekegy eléneklésével nyittt meg s tán Édes Kálmán ngy h t á s s l szvlt el emzeti dlt. Révfy Ridójánk preiz eléneklése tán, melyet Szent mre D l k ö r dtt elő, Rzmán Feren r ó m. kth. hitkttó m e g g y ő z ő erővel, hzfis lel kesedéssel mélttt márisi időket s zk példáj nymán önfeláldzó hnszerelemre hivt fel hllgtóságát. Vitéz Smgyv á r y : Asigi Mdnn imü versét művészi tökéllyel Trgmyer J e n ő dt e l ő. A Szent mre Dlkör Az r s z á g z á s z l ó előtt imü éneket kitűnő együt tesben énekelte el, mjd Csrn S á n d r Gyl diák Repülj fehér glmb imü versét megkpó htássl, bámlts tökéllyel szvlt el s végül Szent mre D l k ö r ymnszt énekelte el. A Szent mre D l k ö r férfi k ránk fegyelmezett kitűnő együt tesét Bishff G é z rk. krngy vezényelte. A hivtls ünnepségen kívül z áll. plg. fi é s leány iskl, zárd é s fiúiskl, vlmt társdlmi egyesületek is trtttk ü n n e p s é g e k e t. A T t b á n y i ünnepélyen, melyet é p h á z b n trtttk, z ünnepi b e s z é d e t Severjes J á ns tnító mndtt s k ö z r e m ű ködtek bánytelepi dlsk és zenekrk s zk b á j s szereplök, kik szdrb é s t á n bemttásávl tették színesebbé szép ü n n e p s é g e t. A ttbányi prsk és Kereskedők Köre is gzdg m ű sr keretében ünnepeltek m á r i s idsát, hzfis m ű s r s estélyük ünnepi szónk Mlnár József ügyvezető elnök vlt. F e l s ő g l l k ö z s é g már is 15-iki ünnepet d. e. 11 ó r k r trttt, melynek nivós m ű s r á b n Gáll stván plgári isk. tnár mndtt z ünnepi beszédet. B n k ö z s é g mgyr Szölűltványk szőlővesszők eperplánt, dnyemg, fjtisztán leglsóbbn szályi S z ő l ő b é r g z d s á g nál, s z á l y, Kmármmegye KAPATÓK.

4 1933. máris 18. szbdság emlékünnepét hősi emlékmű előtt trttt következő műsrrl : 1) iszekegy, énekeltek z egyesitett énekkrk. 2) ünnepi beszédet trttt Mller Kálmán ref. lelkész. 3) Tlpr mgyr, szvlt vitéz gy Zsigmnd. 4) Kssth Apánkhz, énekelte róm. kth. énekkr. 5) Petőfi : Élet vgy hlál, szvlt Szili stván. 6) Mgyrk imáj, énekelte ref. énekkr. 7) Szigeti : Segesvárért- Klzsvárért, szvlt Szrk Miklós. 8) Záróbeszédet mndtt Kvás lemér róm. kth. plébáns, végül 9) imnszt éne kelte közönség. Ünnepségekről szóló tdósításkt kptnk lpzárt tán még Tt, Tttó várs, Ás, gyigmánd, Kisbér, Szőny, Almásfüzitő, Bánhidáról. Sjnálttl értesítjük tdósítókt, hgy elkésve érkezett közleményeiket mst már helyszűke mitt sem közölhetjük. A jvíthttln tlvj ismét sendörkézre került. Reggel szbdlt ki Mrkóból, este már győri ügyészség fgj lett tlvj tárkányi legény. A szigrú fgház büntetés sem téríti mdig jór bűnözőt, mt zt Sipőz András trkányi legény esete is biznyít, ki nem is egy np ltt került egyik fgházból másikb. égy lklmml került rendőrkézre lpás vétségéért Sipőz András, négyizben kellett kisebb-ngybb büntetést elszenvednie. Legtóbb péntek reggel szbdlt ki bdpesti gyűjtőfgházból, hl bűneiért ismételten vezekelt. A fgházbn jól viselkedő legényt Misszió Társlt fgház-látgtói is megkedvelték, igy történt ztán, hgy kiszbdlás lklmávl vsúti jegyét is megválttták, hgy vissztérhessen fljáb. Sipőz fel is ült vntr Bdpesten, tti állmásn znbn leszált és vársb igyekezett. Útjábn észrevette, hgy Kárly király-t 54 sz. ház tár néző blki nyitv vnnk. A kínálkzó lklm hmr feledtette, hgy pár órávl előbb még fgház lkój vlt, gyrs elhtárzássl begrtt z blkn mre Zsigmnd ny. sendörtiszthelyettes lkásáb. Benn szbábn sietve mnkáhz láttt, szekrényeket gyrsn kiürítette, egy téli kbátt is mgáhz vett s btyb kötve gynzn z tn krt menekülni, melyen behtlt lkásb. A visszeső bűnöző znbn ez lklmml ismét rjt vesztett. A tlvj legény ép elkrt hgyni kifszttt lkást, z blkn át igyekezett menekülni btyjávl, mikr z rr hldó Szbó sendőr tiszthelyettes kezeibe került. iáb tiltkztt letrtózttás ellen, sendőrség igzlttt gynúsn viselkedő legényt, mjd letrtózttt. Sipőz elete tgdni próbált, de ztán beismerte rhák ellpását, igy ztán Csendörök jvíthttln tlvjt még znp Győrbe, z ügyészse;.', fgházáb szállíttták. Pártszervezetbe tömör í t Meglkl Vársi Plgári Párt A plgárság közömbösségének, kíshitüségének tljdníthtó z szmrú jelenség, hgy mi időkben tektélytiszteletről lig lehet beszélni, z egymást megillető kölsönös bizlm teljesen kivész lélekből, z elégedetlenség szitásávl egy szélsőséges irányzt követel m htlmt közélet szterén. A plgári társdlm szétbmlsztásár m tervszerű gitáió flyik. A plgárság pedig hlgát, tűr, skszr meglázkdik ellenségek féktelen izgtásávl szemben. De sk jelen pillntig. Meri Kmárm plgárság végre erős krttl, elszántsággl véget kíván vetni társdlmt bmlrtsztó ármltnk és egy közös, egységes, lktó mnkávl kezében kívánj trtni htlmt srsánk irányításábn. A plgári társdlm megszervezése tárgyábn flyó hó 12-én este értekezletet is trtttk vársi képviselőtestület plgári gndlkzású tgji z Ás-féle vendéglő külön helyiségében, hl z elnöklő Keleti József nyg. álltegészségügyi főfelügyelő előterjesztésébe és többek hzzászólásár kimndtták, hgy meglkítják Vársi Plgári Pártt, melynek tgj lehet Kmárm szb. kir. várs mden plgár. nnek keretében kívánnk működni vársi képviselőtestületi tgk is, közgyűlés mden egyes ügyével szemben közös megállpdás szerti egységes mgtrtást tnúsítsnk. A Vársi Plgári Párt kiépítésére erőteljes prpgndát dítnk meg. A képviselőtestületi tgk közül jelen vltk és htárztt mgkr nézve kötezönek elismerték : Alpy Gáspár kr- * -il mányfötnáss, plgármester, Ás Ljs vendéglős, dr. Bknyi Adlf ügyvéd, dr. Cskás stván főjegyző, Fridrih Jáns főszámvevő, Gerl Félix válllkzó, Gylóky Kálmán vskereskedő, jgs Pál válllkzó, jnl szkár dtvtárkereskedő, ffmnn Lőr máv. téző, rváth stván sztlsl., Keleti József ny. áll. e. főfelügyelő, Király Miklós gyógyszerész, Kiss Pál hentesmester, Knöpfler Rezső máv. téző, Lebish Ve plg. isk. igzgtó, Mksy Andr vársi tnásnk, Mrkó Feren kőművesmester, Pthó Gyl tnító, lpszerkesztő, Petőz Jáns mübtrsztlsgyárs, Pngr Ljs ny. máv. fel ügyelő, Rezbár Pál fdrászmester, Rzmán Feren rk. hitkttó, Sári mre ref. lelkész, dr. Slsik László v. ljegyző, Skvrnszky József pstfőnök, Shtzengel Feren fkereskedő, Tngl ndre építőmester, Weisz Gyl fkereskedő Vizkelety Sándr v. tnásnk és Zsvez stván ny. fősz. Részben kimentették távlmrdáskt, részben pedig stlkzáskt jelentették : Belsák Sándr dr. m. kir. közjegyző, jd Jenő vársi főmérnök, k Jáns vendéglős, Jánssy Kárly m. tnáss, pénzügyigzgíó, Kellner József krsmárs, dr. Kiss Ljs ny. törzsrvs, Rész Róbert mgánzó, dr. Szbó Kálmán v. t. főügyész, Szenzy Mihály mimtljdns dr. Tmnózy József ügyvéd, dr. Vrg Mihály v. főrvs, Vetsey de ny. ltábrngy, dr. Vidáts Jáns h. pénzügyigzgtó. A vársi képviselőtgkn kivül is mden kmármi plgárt stlkzásr hiv Vársi Plgári Párt. tehertó s lávát zúzt Ató krmbl eszmély és Süttő közötti rszágútn. Körülbelül fél es zt e nd Ő ve 1 ezelőtt történt, hgy Klpk György-t külső szkszán z szterházy hsámgyár ngy tehertój összeütközött egy hllndi személytóvl, melynek tsi Kmármbn vltk kénytelenek vntr ülni, hgy tvább flytthssák z útjkt. Ugynezen tehertó mst eszmély és Süttö között hátlról 2& egy ksit ütött el s pedig ly erővel, hgy ksi pzdrjává tört, lvk is teljesen tönkre mentek. Gylóky Gyl kmármi lks, péntek este díttt útnk ksiját Kmármból Drgnk. A lvkt Ktsi stván ksis hjttt. 2 3 ór körül járt már z idő, mikr hátlról ksit htlms lökés érte. A lökés ereje lyn ngy vlt, hgy ksist messze kivágt üléséből, ksit összetörte, lvkt pedig súlysn megsebesítette. A sendőrség znnl megdíttt vizsgáltt ez ügyben s helyszíni szemle lklmávl megállpíttt, hgy ksi szbálysn hldt z tn. s kizárv, hgy z tó vezetője kimerültségében elálmsdtt s ez körülmény kzt krmblt, mert már hrmdik éjszk vlt tn tójávl. A hivtls vizsgált fgj mjd megállpítni, hgy kit: terhel gázlásért felelőség. Mdenesetre kívánts lenne erélyesebb rendszbálykkl megkdályzni, hgy egy spffőr kimerülten is vlán mellett ülhessen. emzeti lbgó. Sjns, gyéren srkztk tel házkn máris ngy npján zászlók, hirdetve kegyeletet ngy npk ngy fii iránt. A zászló nemzeti eszmék hirdetője, lbgásk egyrészt tiltkzást jelent; mth megéledne, mikr szellő éri és ném jellel fejezné ki tiltkzását mgyrt ért igzságtlnság mitt; vgy tlán mást jelent lbgás V lehet; tlán m láng lbgását krj jelképezni, mely ég, vgy melynek égni, lbgni kellene mgyr hz fik lelkében ; kár-melyiket is vesszük, mdegyik fnts és szép tnítás! Rászrlnk zászlók tnításár, lássk is őket mél többször mden házn! A sehek, rmánk mden háztljdnssl kivétel nélkül megszereztetik és kitüzetik nemzeti lbgóikt, még mgyrkkl is ; mért ne besüljük tehát mi is meg nemzeti vltnk jelét? Szbályrendeletben tegye várs kötelezővé mden háztljdnsnk nemzeti lbgó beszerzését és kitűzését nemzeti ünnepeken! Sz. József ünnepe. Máris 19-én vn sz. Józsefnek z Anyszentegyház védőszentjének ünnepe. Vsárnp mitt znbn tiszteletére z ünnepi sz. mise hétfőn, 20-án negyednylkr lesz, tán litáni és könyörgés sz. József pártfgásáért. Srányi Feren pátplébáns keszthelyi elődás. Már. 12-én keszthelyi kthlegényegyesület zsúflásig telt ngytermében Srányi Feren pátplébáns vlt kltúr-déltán elődój Uj mgyr máris,, immel. A keszthelyiek még npkig sem tdtk e remek beszéd htás lól szbdlni. Pénzt tkrít meg, h fűszer- és semege-ár szükségletét Spielmnn mre fűszer- és esemegekereskedőnél szerzi be. Kmárm, gmándi-t.

5 tv máris 18. Kitüntetés. A k r m á n y z ó Szivós-Wldvgel József ny. tá brnknk, z esztergmi v á r s i és vrmegyei közélet egyik k i váló egyéniségének közéleti m n kásság elismeréséül //. sz tályú mgyr érdemkeresztet d mányzt. A ngy kitüntetés l klmából Szivós-Wldvgel tá brnkt, kit v á r m e g y e köz g y ű l é s é n is meleg v á i ó b n r é szesítették, v á r m e g y e mden részéből elhlmzták szerense kívántkkl. A K t h. Kör. sikerrel r e n d e z t e meg m á s d i k kltrd é l t á n j á t. A kthliks t á r s dlm é r d e k l ő d é s e k ö z p n t j á b n megrendezett ngyböjti m á s d i k kltrdéltán elődój dr. Dsid lemér, Keresztény Szilist prt győri szervezetének főtitkár, ki ngy figyelem közepett z Akió Kthiiká"-ról trttt rendkívül értékes elődást. A m ű s r keretében émedi Mnik és Glász Feren Sik S á n d r illetve Més László verseket szvltk méiy h t á s t keltve. Bishff Gézn r. k. krngy pedig z ő tisztán s e n g ő britnjávl néhány örök b e s ű m ü d l t énekelt el. U j v i t é z. K m á r m n k le g e n d á s hirü háziezrede, vlt CS. és kir. 12-ik gylgezred egy k r i törzstisztjét Bergmyer R dlf ny. t á b r n k t, ki nevét Brókyr mgyrsíttt, r é gebbi kérvénye és hrtéri szl glti lpján mst vitézi remibe felvették. Flyó hó 11-én, szmbtn tette le vitézi es küt. A Kthliks Kör hrm dik kltrelődás. A K m á rmi Kthliks Kör hrmdik kltúr déltánját v s á r n p m á r is 19-én 4 óri kezdettel zárd n g y t e r m é b e n trtj z lábbi m ű s r r l : 1.) Szepessy Bél: Temetés zárdábn. Szá vij : Brt József. 2.) A kth liks n ő m z g l m r ó l elődást trt Slht Mrgit, S z i á l i s T e s t v é r e k T á r s s g á n k főnök sszny. 3.).) L i s z t : Ave M ri, b.) Shbert: A v d r ó z s,.) W é b e r : Kr Bűvös vdász,,. d l m ű b ő l. Énekli z Á r p á d házi Bldg Mrgit egyházi ve gyeskr. 4.) ereg Feren :Arv Krn. Jelenet. lődják : Szly Mni és Jszt J l á n. Belépődíj ns. É r d e k l ő d ő k e t szívesen lát Kthliks Kör elnöksége. smeretterjesztő e l ő d á s Ttán. A f. hó 13-án megtr ttt 18-ik e l ő d á s n yils A n tl tnitó igen ü g y e s e n ismer tette régi hjdúk életét és hri m d r á t. zen e l ő d á s n mttkztt be tt-tóvársi fúvószenekr Admez J á n s ve zetése mellett. A szrglms fú vósk kedves hngltt é b r e s z tettek és mden diséretet meg érdemelnek. t á s s n szvlt Frry Vil. Tóth M i k l ó s fő 1 gyző z á r ó b e s z é d é v e l fejeződött be z e l ő d á s. Tnflym vlt Trján k ö z s é g b e n. Mst nyert befeje zést T r j á n b n 60 órás kézi mnk tnflym és férfik s z á m r megszervezett lpis mereteket terjesztő tnflym. A tnflymk vezetésében őbsz Aljs k á n t r t n í t ó, Grüll Jszti és Reiterits Pl sze reztek é r d e m e k e t. Kmármmegyei Jelenteni kell l e s z á l l ó repülőgépeket. A htóságk elrendelték, hgy leszálló r e p ü lőgépekről znnl jelentés kell tenni mdenkek, ki ilyen le szállást észlel, hely lehető pnts megjelölésével l e g k ö zelebbi r e n d ő r i, s e n d ő r i, kt ni h t ó s á g n k vgy községi vezetőségnek. A leszálló gép tsivl t e r m é s z e t e s e n leg é r z é k e n y e b b e n kell bánni, bl eset esetén s e g í t s é g ü k r e kell sietni, de felszállásnál ddig se g é d k e z n i nem szbd, ig h tósági k ö z e g meg nem jelent leszállás helyén. Sjnáltr méltó embe rek, kik r h e m á t ó l szenvednek! Könnyen segíthetünk znbn rjtk n é h á n y A s p i r i n - t b l e t t á vl. A tblettán láthtó Byerkereszt szvtl v l ó d i s á g é r t és jóságért. l á l z á s. Tillmnn Árpád ny. á l l m á s e l ő l j á r ó 71 éves k rbri T ó v á r s n elhnyt. A megbldglt szlps tgj vlt T ó v á r s i Keresztény P i g á r i Körnek és temetésén megjelent z gyesület vezetősége, vl mt z egyesület dlárdáj, mely gyászdlk kíséretében dtt kifejezést e g y ü t t é r z é s é n e k. Tnflymi záróünnepély T á r k á n y n. F. hó 14-én nyert befejezést trkányi lpisme retekei terjesztő tnflym, mely ben mt e l ő d ó k résztvettek Grössl J á n s k á n t r t n í t ó, Kiss J á n s, Pty J á n s, gy ln Keller rzsébet tnítónők, Mátry G i d ó p l é b á n s, dr. Tóth stván k ö r r v s és Semmelweisz á n d r jegyző. A z é r t é k e s tn flym z á r ó ü n n e p é l y é n résztvett k ö z s é g egész g z d k ö z ö n s é g e. Megvertek egy rvst, mert költségeit kérni merészelte. A téli flenzás i d ő b e n sh sem nézte dr. Kemény József rvs, hgy vlmelyik b e t e g é nek vn-e pénze, vgy nsen, szrglmsn, lelkiismeretesen járt h á z r ó l - h á z r, hgy g y ó g y kezelje betegeit. Csk ké s ő b b, mikr már beteg fel gyógylt s m n k á b állhttt, kpgtt be z e g é s z s é g e s s l á d h z s kérte z rvsi keze lésért járó ö s s z e g e t. Az elmúlt héten z egyik hálátln p á i e n s s l á d j á n k felnőtt tgji neki estek és elverték z rvst, mert jgs j á r n d ó s á g á t kérni m e r é szelte. A b á n t l m z t t rvs feljelentést meglette s hris bánhidikt bíróság fgj felelősségre vnni. llpták móri templm perselyeit. Az elmúlt éjszk móri kthliks templmb is meretlen tettes htlt be, ki z tt levő perselyeket m g á v l vitte. Az elvetemült tlvj kézrekeritésére megdíttták ny mzást. A XX. r s z á g s dls verseny. Az r s z á g s Mgyr D l s s z ö v e t s é g j ú n i s hó 24-én és é n trtj meg Bdpesten X X. r s z á g s dlsversenyt. A dlsversenyen résztvesz t ö b b mt 500 d l á r d, közel 15 ezer dlssl. A vidéki v á r s k b n nem lehet m á r ngy tömegek mitt megtrtni versenyeket, é p p e n ezért k ö z p n t i válszt m á n y Bdpestet jelölte ki ver seny helyéül. A versenyre vló jelentkezés htárideje m á r i s hó á n telik le. A dlsverseny nek l e g k i e m e l k e d ő b b ünnepe lesz írlp. 5. Prlment előtti összkri hng verseny, melyen z ö s s z e s d lsk, 500 tgból álló zenekr és 1000 i g á y z e n é s z fg r é s z t venni. A mgyr n ó t á n k ez z ü n n e p e z eddig trttt ehhez hsnló ünnepségeket, éppen tömegek részvétele mitt, messze felül fgj múlni. Színház. Drvs rnő s z í n t á r s l t á ról is elmndhtjk, hgy jó elődáskkl igyekszik szpártló közönséget szerezni, K ö z ö n s é g ü n k, pedig lyn, hgy igen lssn melegszik. A teljes sikert igzlják ztán teít házk, melyek elég gykrik mstni szi évd bn, mi k ü l ö n ö s e n mi ngy pénztelenség és n y m r ú s á g s visznyk között k ö l ö n ö s jelen tőségűek. Mdennp más és m á s drb vn m ű s r n és hzzá mdig ú j d n s á g k, mi szín házi kritiks szerepét nehezíti meg, mert lpnk szük terje delme nem engedi, hgy z egyes elődáskkl részleteseb ben fgllkzznk. Szenzáiós sikerrel, mnd htjk e l s ő r e n d ű lkításbn, hzták színre jeles föidk Zslt Bél ktgn imü 3 felvnáss színmüvét, melyben z iró m pesti életet ly m e g k p ó közvet lenséggel tárj elénk. Kitűnő elő d á s b n hzták n é z ő k ö z ö n s é g eié ngy idők ngy t r g é d i ját, z ih i m p é r i m sk-sk visszásságát, nydi rdélyi kstély b e m t t á s á v l. perett i d n s á g k k é n t telt ház mellett játszttk Kdettszerelmet", Z s á k b m s k á t ", Királyné r ó zsáját". szperntist tnflym Ásn vn 20 résztvevővel, me lyet Zsebők J á n s vezet. A t nlók, á m b á r t ú l n y m ó n egy szerű m n k á s emberek, máris hldást mttnk t n l á s b n, mi biznyíték nnk, hgy z eszperntó nemzetközi segéd nyelvet bárki rövid időn belül tökéletesen elsjátíthtj. Az s z p e r n t ó világszerte terjed s tlán ns messze z z idő, mikr beteljesedik Zmenhf dr. álm, hgy z s z p e r n t ó z emberiség m á s d i k nynyelve lesz, miáltl világ ö s s z e s népei megfgják egymást érteni. A mgyr Reviziós ügyének is ngy szlgáltt tettek hzfis m gyr eszperntisták külföldi le velezésükkel. gybn h z z á j á rltk hhz felvilágsító m n k á h z, mely m e g é r t e d é külfölddel zt z i g z s á g t l n s á gt, mi mket Trinn ót sjt. 14 é p m ü v e l é s Ásn. Az ási épművelési Bizttság m á r is hó 13-án, kedden este is meretterjesztő elődást trttt. z e l ő d á s lklmávl Kelemen Bél ref. leikész Én vgyk te rd stened" immel m n dtt ngyértékü b e s z é d e t. Rnhák stván P á r k á n y i rbert, kedves versét szvlt el, Pszty Feren tnitó Győr várát ismer tette teljes felkészültséggel s végül zene s z á m k, dipsitivek b e m t t á s tették váltztssá z e l ő d á s t. A M F S Z Pris, lsz rszági úsvéti tnlmányút ji. A MFSZ Utzási rd április hó 9-én Prisb két hetes, májs 1-én l s z r s z á g b 12 nps rendkívüli k e d v e z m é n y e s t n l m á n y t t rendez. A párisi két hetes t n l m á n y ú t részvételi dij 300 pengő, 12 nps l s z r s z á g i t n l m á n y ú t 245 P. Jelenthezni és érdeklődni lehet MFSz tzási rdábn (X. Feren körút 38, fsz. 2. Telefn : ). A nyári t n l m á n y t k r ó l szóló prspek tst készséggel megküldi z Ut zási rd. Jhn Strtter, szerepet serél millims titkárávl, kek ő mentette meg életét s megtlálj pj régi brátjánk h á z á b n mg bldgságát. zt meséli el fmn, érdekesen n é p s z e r ű írónő legújbb r e g é nye. Megjelent Milliók Könyve legújbb szám, ár 20 fillér, k p h t ó mdenüttr A betű j világ gyer mek s z á m á r is, m e l y b ő l tdást, s z ó r k z á s t semmi pénzért meg nem vásárlhtó kseket merít. A mese é d e s zengése vei vezeti t v á b b betű világáb gyer meket z É/2 Újságm legújbb szám is, melyben gyermek lélek pstl Gál Mózes ir s z b d s á g ü n n e p é r ő l. A Pós Ljs áltl lpíttt, rendkívül n é p s z e r ű Az Én Újságm g y ö nyörű s z í n n y m á s ú illsztráiók kl gzdg lpból szívesen küld m t t v á n y s z á m t kidóhivtl : V. A n d r á s s y t 16. n ldl. Remek e l ő d á s i k b n Vetési rm, Antl si, Körösi Csöpi, Mtlsyné Bdy Év, Antl Bél, rváth Jáns, Szly Gyl, Brányi Alb leg t ö b b s z ö r remekelnek, művészi játékkkl sk sk tpst rtnk A sprn-székesfehérvári színtárslt vendégjáték ttbányi népházbn, Szikli J e n ő sprn székesfehérvári szikerület igzgtój t t b á nyi n é p h á z b n máris 18-án szmbtn este 8 ó r k r J. Cleirwilie és Gebet-Rbert Plnqette 3 felvnáss perett jét A Crnevillei í irngk imü drbját, m á r i s 19én v s á r n p este 8 ó r k r Ujházy György és ifj. Kellér D e z s ő vl mt Szlti S á n d r s z e r z e m é nyét t r i k Búzklász,, imü perettjét és máris 20-n Belvársi Színház k i m g s l ó ú j d n s á g á t, szenzáiós újszerű díszletekkel Meller Rózsi szti riks énekes szerzeményét z írj dngy drbt dj elő t á r s l t á n k teljes krávl. A kitűnő színtárslt ttbnyi és környékbeli színházpártló közönség pártfgásár méltán számitht. Kérje mdenütt K m á r m m e g y e i irlpt! járási mérnöki álláskt szerveznek. Az r s z á g ngj mérnökfeleslegének z p s z t á s t lehetne elérni z r s z á g s mér nöki kmr tervének megvló sításávl. A kmr gynis zi tervezi, hgy j á r á s n k i n t és kerületenkt hites mérnöki állst kellene z állmnk szerveziü. nnek persze nem sk z élj, hgy z állástln m é r nökök fgllkzáshz jssnk, hnem i n k á b b z, hgy flsi embereknek is álljn rendelke zésére műszki t n á s d ó. rre járási m é r n ö k r e mái- regen s z ü k s é g vn. i n l

6 6. ldl. Kmármmegyei irlp máris 18. SPRT. MAFC.-KFC. 2-2 (2-1). MAFC.: Berger, sser, Mlek, gy, Tkvis, Bmel, Kemenes, Sörös, Breer, Fzeks, Shiesler. KFC: Sáry, Bbs, Bz, Gábris, Kzenkó, Lengyel, Kühnel, Rdis, Mndel, Kvás., Lvász. A mérkőzést Mgyróvár kezdi erős támdássl. KFC. vedelem ngyn biznytln. A védelmi hibából Mgyróvár Fzeks és Sörös révén 2 glt ért el. A hzi spt röviden mgár tlált és támdásb ment mely Rdis révén gólt ért el. Az első félidő ngy hzi fölénynyel végződik és kiegyenlitést Berger kps védése tdt sk meghiúsítni. A másdik félidő állndó kmármi fölényt hz, stárk állndón támdják z ellenfél kpját. A 30-ik perben Lvász. gólt lő. A tvábbi játék flymán mst már állndó KFC. fölény lkl ki. gyébként egy-két hibától eltektve z évd első mérkőzésén sptnk szépen ált meg helyét. Reméljük, hgy 19-én Győrben FC. ellen teljes frmábn fg győzni. Gry bíró mérkőzést párttlnl jól vezette. A szbdság fnepének hódl Mgyr Lányk, Ttsek Ann népszerű flyóirtánk legújbb szám, mely ezúttl is gzdg trtlmml jelent meg. Ünnepi ikkét követi Ttsek Ann rendkívüli sikerű regényének Az tlsó őrssy lány"-nk flyttás. Frks mre hzfis kis drbj, Srányi Miklós, Dénes Gizell mély szántás elbeszélése kívül Bert ln verse, Réz Ll művészi frdításábn megjelenő Az ór". Tnnenberg regény flyttásán kívül száms ikk, népszerű rvtk teszik teljessé számt. hhez gzdg trtlmhz kpslj lp z tthnnk" imü 16 ldls, szes nymású, mellékletét, mely gzdg kézimnk, divtberendezés, fényképezés, nyelvtnflym-rvtkkl látj el z lvsót. Mttványszámt szívesen küld Mgyr Lányk kidóhivtl: Bdpest, V. Andrássy t 16. Őfelsége dvri merénylője ime Világvársi Regények e heti számánk. A regény egyik főszereplője élő lk vlt, kek kidtását hábrú tán z ntnt követelte és kek hábrú tán flytttt működéséből merítette Diószeghy Miklós, z ismert, kiváló iró témáját. Mden sr lebilselően érdekfeszítő. Ár 10 fillér. Kmármmegyei itelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. Alptőke és trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, gmándi-út 6. szám. A bnk működése kiterjed bnkszkm mden ágztár: betétek; betétkönyveskékre és flyószámlákr. Értékppírk vétele és eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti és külföldi tőzsdéken. Kül- és belföldi sekkek és kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk és meghitelezések bel- és külföldre. Külföldi pénzek beváltás mdenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsitó Részvénytársság Kmármmegyei Vezérügynöksége. Priser..... Trmás virstli (25 pár 1 klg.) Frnkfrti virstli nyári szlámi ízletes füstölt klbász Sótln gyógysnk és felvágttk leglsóbb npi árn. Megrendelések már két kilótól kezdve Kphtó: KZMA TSTVÉRK r. t. szlámi és hentesárgyárábn Bdpest, V. Rökk Szilrd- 12. Árjegyzéket kívántr küldünk. elyi megbízhtó ügynökökéi felveszünk. ymttt ker Dezső könyvnymdájábn Kmrm, gmándi-t 24. * ' 4 x: Um < - Si C CL» i W J T3 " JD ' ti 8 8 te < 0 *0 ««T3 3 x ín C/5 è? x 01 it CT; t5 l : C 885 _ C C ém S S B - B 8 T- ) CJ C C C»- 5 t 00 C «m x? t-» r TÍ- rc x r M C C C rf 35 r» t i-j - li ;x t L Tt r ic X i ; n M ** li "t C j! - C C C 5 S C Í l h L -ej fi 2 2 S C.» Tf J, Ci X C 5 CCM - 1* ' ) 3? 2 f!q» L «* i »J,C i 2 K Q C L k Q C Q L CM i L '«r -=*.2.i S 2 S C,t C rt C C ift?/ 1 "i- C C C - T3 g g Ì ; = -ré *j :- <ö ÌJ) «i et "e t 1 i 1 C 1' C C _ 5 S Prág SÌ S í i felé ÖS 5 s 2 8 1!p» ín Stó Gyv. ín Gyv. t-- L -x x t- 't C -t CM L L C L L S L L 1 L * 8 5 S 2 L L i '«C! L» L C» -t25 l L -r-ccrtf S.SS M C ) ( lctil C X M m t l*» 00 i 1 1 1, - C L C L C C 1 i.,. C C 00 CM L C x 1 1 i L r- X C t 1 0*3!Ö 3D CD X x S i ri i. S* l 1 i C l d e e CQ 0 1 s s C3 4) JB «4 _ C/5 -CS * b 5 5 Állmásk Gyv. te g S 8 - L 52 r 3 L r- 5 C l!x i ;00 jl -C) r k 2 5 s i C C t X LQ C C ' m S M *r < Állmásk te s C C Fs" ) Gì fi X p- ) C b s p t l icm X ZJ 5 Q : ' r L 2 ~! L, C w - T X s- k6 er T J e -4» 53D *CL M -d d 0 1, 1 -CU C ed i 3 CU x s 4 3 C SS Q k «t ppó 5 x e r Qj C C t 01 - l f 5 9»0 x CM 2 SS L L 5 "«fr L L x 2 S * L S x S e» «g ff l J * i < Q 2 «C X X t - ( -±.'CT* X X -J *-,?5 - g 2 l C ' x i n X S2= i * t- t*- 00 M L L i C X L B CD - C/D CD C/D CU CD 1! f l L *D- C3 C L -CD Q -S 03 x: Q- 3 S -» 'CU s x: s -zzi ed ~ * ' e " C ed - X Felelős kidó : ker Dezső

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR

Komárom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap. Felelős szerkesztő : FÜLÖP ZSIGMOND. Társszerkesztő : GARANYAY JÓZSEF DR Komrom. 1914. június II. XIV. évfolym?4. szm Komrom vrmegyei és vrosi érdekű trsdlmi, közgzdsgi hetilp Megjelenik minden csütörtökön. Előfizetési r: Egész évre 10 K., félévre 5 JC, negyed évre 2 K 50 fillér.

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit,

&*&*,. «^9HFS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDAPEST. valamint legjobbnak bizonyult, könnyű sorvetőgépeit és mindennemű ekéit, VSÁRNPI 648 39. UJSÁG. SZÁM. 1888^mY, fon,^ &*&*,. «^9HFS WDLSTINH F. és Ts FHÉR MIKLÓS ViíCZi-lltlZil 27. szám, BUDPST. m. kir. állmvsutk gépgyáránk vezérügy. nöke és több más elsőrngú gépgyár 7cépviselöje

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt.

Bud.pe.t, 1.'5. CSEnDőRSÉGI LAPOK. al'a: Eloftzenos, Egén. évre 12 pengó. félévre 6 DOr1QÓ. ..!lmnt. XXV évfolvm Budpet 1'5 mclu 1 CSEnDőRSÉGI LAPOK SZERKESZTI' M O H Á c: S y SlcllesuOIeg es 1110001(11'1 BUDAPEST t KER BÖSZÖRMÉNYI-UT 2' Megjelenik minden ho ' en es 15 on Eloftzenos egy h:bn Hisek egy

Részletesebben

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket?

Mi formáljuk a világot, vagy a világ formál minket? Kecskeméti Református Egyházközség Hírmondój XV. évf., 3. sz. 2007. Mi formáljuk világot, vgy világ formál minket? A reformáció ünnepére készülve igen ngy kérdés ez. A keresztyénség lényegi kérdése. Mi

Részletesebben

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10.

BUDAPEST, 1929 MÁRCIUS 10. XIX ÉVFOLYAM /szám BUDAPEST 1929 MÁRCIUS 10 PINCZÉS FŐSZERKESZTŐ: ZOLTÁN SZÁZADOS SEGEOSZERKESZTŰ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST 1 ORSZÁGHÁZ

Részletesebben

Paál János. egyházi és

Paál János. egyházi és 536 Nyilt köszönet Kölni székesegyház épitési sorsjáték 50-ik szám Tizenegyedik évfolym Porosz király ő felsége legmgsb engedélye folytán kölni székesegyház épitési A fönemesség és ngyérdemű közönségnek,

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20.

BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20. XIX ÉVFOLYAM 12 SZÁM BUDAPEST I 1929 ÁPRILIS 20 M kir tjdtörténe/mi IV FŐSZERKESZTŐ: PINCZÉSZOLTÁN SZÁZADOS SEGEDSZERKESZTÓ: MAHÁCS LAJOS SZÁZADOS MEGJELENIK HAVONTA HÁROMSZOR SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓIDVATAL

Részletesebben

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo*

ROMI LAPOK T P. GAAL GiLLA Sxerkeszt< : BARANYAY JÓZSEF dr. FoszeiKes?.to: béke kijelölt, amely a mi kisebbségi jo* Negyvenegye/lk évfolym 92. szám. S z o m b t, 9 2 0. d e c e m b e r II. ROI LPOK KO ROEGYEI Dfettt * r helyben C s e f c - e z l o v á k f rtélbt*s E f l t ó n - h. félévre ZH K, ftffjráévre lì F.-»-/

Részletesebben

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2)

játékszín fórum színháztörténet színház és közönség szemle Színház és nemzeti tudat (1) A Viharos alkonyat 1945-ben (2) A SZÍNHÁZMŰVÉSZETI S Z Ö V E T S É G F O L Y Ó I R A T A TARTALOM V I I I. É V F O L Y A M 4. S Z Á M 1 9 7 5. Á P R I L I S BOLDIZSÁR IVÁN Színház és nemzeti tudt (1) F ŐSZERKESZT Ő: B O L D I Z S Á R

Részletesebben

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD

LEGÚJABB HÁZI TITKÁR MAGYAR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD 616 37. VSÁENPLUJSÁG^ SZÍ. 1888._XXST. fon,. FR2STKLIN-TESUL.T kidásábn Budpesten épen o s t jelent eg és i n d e n k ö n y v á r u s n á l k p h t ó : LEGÚJBB HÁZI TITKÁR GYR LEVELEZŐ ÉS ÖNÜGYVÉD $ é

Részletesebben

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január

XXIII. évf. 1. sz. 2013. Január XXIII. évf. 1. sz. 013. Jnuár uj TUDOD-E? Hogy txis egyéni válllkozóként négy különböző dózási formából válszthtsz? Hogy ezek közül melyik számodr legkedvezőbb? Hogy bármelyiket válsztod, könyvelőre szükséged

Részletesebben

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak

1917 deczember 10. 35. szám. Megjelen minden hó i én, io én és 20 án. lett volna neki a fővárosba hazajönni. Hozzátartozóínak XI évfo lym 1917 deczember 10 35 szám esendö lségilapok Szerkeszti kidj M kir Csendőrségi Zsebkönyv szerkesztőbizottság ELŐFIZETÉSI ÁRA Félévre 6 koron RlgéBz évre 12 koron Negyedévre 3 koron Megjelen

Részletesebben

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője

Erkel élete és munkássága Az EFMK nagyszabású gyermekvetélkedője XIX. évfolym B u d k e s z i Ön k o r m á n y z t á n k Kö z é l e t i H v i l p j 2010. október BUDAKESSER STADTANZEIGER - A Ngy Gáspár Városi Könyvtár ismét rendkívül érdekes és sikeres progrmokkl ünnepelte

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester

SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNOK MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE NEVÉBEN Radó Béla polgármester A MEZŐZOMBORI ÖNKORMÁNYZAT INFORMÁCIÓS LAPJA III. évfolym 1. szám 2013. március kon t á g ség t l ü z s é K Cikk 10. oldlon k n u t r á j ócson p i r á M Cikk 3. oldlon SZERETETTELJES, BÉKÉS HÚSVÉTI ÜNNEPEKET

Részletesebben

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus

Sávoly Község Önkormányzatának információs lapja II. évfolyam II. szám 2008. augusztus Sávoly Község Önkormányztánk információs lpj II. évfolym II. szám 2008. ugusztus Tűz Tmás: Szent István király Jól megjelölte ezt z ezredévet: kereszttel írt rá kemény nevét, mint hlhttln győzelmi ék.

Részletesebben