Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:"

Átírás

1 VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn. jvábn flyik sép l m n k z egz r s z á g bn. d l g s kezek szr g s k d n k, szemek f e l r g y g n k, mert Isten k e g y e l m é b ő l, f g y - j é g k á r k ellenére is. hárm millió m é termázsávl töl b búzánk termett z idén, mint tvly. zkdás derű z n bn nemsk ebből ter' bbletből f k d, hnem bból tdtból is, hgy gzd nem m r d t mgár termfeleslegével, k i s z l gálttv ügyeskedő klmár kezeknek, hnem emzeti g y s é g krmányánk e l ő r e i g n d s k d á s idejében lít biztsíttt v e rejtékes mnkájánk értékét. ásfél évvel ezelőtt ht ngő v l t bz ár métermázsánként. hárm millió mázsányi többlet elle n i r e is tizenhárm pengő bz leglsnybb ár, ti, h tekintetbe vesszük hihetetlen mértékű m e r i k i versenyt z öt pengő n y l v n filléres világpii árkt, l y n ellenszlgált gzd mnkájánk gyümölséért, h g y zt e g y áltlán nem Írhtjk vk véletlennek vgy s z e r e n s é nek jvár. bben több m i n t ö t zen százléks árjvlásbn n r gzd srsát szí ri viselő krmányztnk n vállvetett erőfeszíte rtó m n k á s s á g h l m l i k. mely ismeretlen vlt r é g e b b i m g y r p litikábn. k k r i b n k r mányk h s n l ó k ö z r e m ű i sére term értékestéljából lig is vlt szükség, mert b ő s é g e s b e l es külföldi p i k álltk KIDÓHIVTL: K m á r m, I g m á n d i - t 24. sk zt tnlságt vn htj le m i n d e n józnl látó g n d l k d ó mgyr, hgy emzeti g y s é g krmány Pártj nem álltt áll m e g föld- népszereteté ben s z k á s s szvknál Ígéreteknél, hnem együtt érzét nemzet t ö b b s é g é nek bjivl mindenekelőtt selekedetekkel igzlj. képviselő, rendelkezünkre. zót znbn ngyt váltztt világ, mert nemsk g y r rszág több mint kéthrm dt vesztettük el, hnem, z rszágk önellátó elzárkó zás flytán, idegen p i i n kt is. És itt tűnik k i G ö m b ö s G y l őszinte n é p s z e r e tete krmánvzti rátermettsége, hgy rómi s z e r z ő d megkötével biztsítni tdt mgyr m e z ő g z d ság l e g n g y b b kérdének, búzterm értékesítének kedvező megldását. znbn nemsk búzterm értékesíte z, mellyel emzeti g y s é g krmány m i n d e n kétséget kizárón megmttt együttérzö g n d s k d á s á t m gyr föld népe iránt. lte k i n t v e búztermel m i n ő ségi jvításától, tvszi félmillió p e n g ő s f g y - jégkár segítségtől, gyü mölstermel támgtásától mezőgzdsági v é d ő szerek áránk leszállításától, sk közelmúltbn láttt npvilágt z rendelet is, mely z állttenyzt e l ő mzdításávl kpsltbn tej árát szbályzt. ddig gzdák tejért egyes v i dékeken már sk öt-ht fü lért kptk literenként, r e n delet ezentúl ezeken he lyeken is tiz é s fél fillért biztsit számkr. mlitsem-e még jöve delmező belterjes g z d á l k dást élzó tgsítás költsé geire beállíttt egy millió pengőt, m n k l k l m k te remtét szlgáló kölsönt, g z d d ó s k tvábbi v é delmét biztsító rendeletet telepít kzülő m e g indítását, k k r mindezekből Gömbös Gyl emzeti g y s é g Pártj egy ránt tdtábn vn nnk, hgy nemzet léte j ö vője mgyr föld népének vállin nygszik. zért h tárzt el G ö m b ö s Gvl, hgy mindeneke tt gz dsági sziális r e f r m kt hjtj végre, melyek z rszágs bjk érezhető eny hülét eredményezik, szem ben z lktmányjgi r e f r mkkl, melyeknek sem szegénység jvításár, sem mnknélküliség s ö k k e n tére kihtásk egyáltlá bn ninsen. mgyr föld népe j ó zn belátásávl eldöntheti már mst, hgy kinek vn igz: z ellenzéknek-e, mely g á n s s k d á s á v l m i n den árn z lktmányjgi r e f r m k t erőszklj, vgy G ö m b ö s Gylánk, ki z lktmányjgi r e f r m k e l hlsztás mellett fgllt ál lást, mert előbbrevlónk trtj lkf-sság megélheté sének biztsítását. 1 Telefn 61. Hirdetek ári d í j s z b á s s z e r i n t. Kézirtkt nem dnk rtás tán. i r t : vitéz r t n Bél, rszággyűli ÉS indössze rövid két hó tápig ülezett e d d i g refrmprtmént, ele ez sekély idő is elég vlt n nk biznyságár, hgy emzeti g y s é g Pártj m i n den tekintetben beváltj mükődéhez fűzött várkzá skt reménveket. e m zeti gység Páríjánk m i n den képviselőtgj, de kü lönösen fitlbb nemze dék, ezltt is b e b i z n y í ttt nxrv feldtkr vissz. vló elhivtttságát, felké szültségét lendületes se lekvőerejét száms eset ben dt tnújelét plitiki sziális érzékének nemzet vlódi érdekei, fájó sebei rvslásr szrló bjink helyesirány g y ó g y kezele iránt. m i k r tehát z l k t mánys tényezők emzeti g y s é g Pártjávl egyetemben, állndón ennyi kézzelfg htó biznyítékt szlgál ttnk g n d s k d ó szerete tükről nemzet többsége iránt m i k r Gömbös Gyl minden selekedete igyekezete zt igzlj, hgy rádióbn h r m d éve először mndtt gyr T e s t v é r e i m " megszólí tás nem pszt szó üres kifejez, hnem v é réből lelke mélyéből fkdó együttérző segitő krt, k k r sk zt z egyet kéri várj G ö m b ö s G y l emzeti gység Pártj föld népétől z egz mgyr nemzettől, hgy feléje árdó szere tetet g n d s k d á s t ö s z szeígásávl, r g s z k d á s á vl bizlmávl jövőben is z eddigihez hsnlón visznzz. Frnthrszászló v tásr kzülnek K mármi frnthrsk. emes gndltú mzgl mt kezdeményezett z r s z á g s F r n t h r s Szövetség K m á r m i C s p r t j z elmúlt héten. világ hábrú életben m r d t ktnái elhtárzták, h g y hzfis él j i n k külső kifejezre j t t t á s bjtársi é r z é s é n e k f k z á s éljából zászlót szerez be, m e lyet d í s z e s ü n n e p s é g keretében szenteltet m e g. k e z d e m é n y e z megvlósítás é r d e k é b e n m á r is társdlmi m z g l m t indíttt s sz" támgtásr

2 2. méltó k i ó sikere érdekében Ízles zászlószegeket küldött szét f r n t h r s törekveket megértő brátink. z j zászló hirdetni fgj Kmármbn z el múlt v i l á g h á b r ú s k diső h ditetteit, h á b r ú számtln fé nyes e s e m é n y e i t sk á l d ztt, melyet h d v i s e l t j e i n k legválságsbb i d ő k b e n k ö rülmények között hztk h zánk. z j z á s z l ó örök e m l é keztetője lesz m g y r föltám d á s b n vetett törhetetlen bitnek é s igzságnk, melyért mgyr f r n t h r s m is kz életét, é p ségét, vgynát, mindenét d n i. f r n t h r s zászló kifejezre jtttj köréje sprtslt hdviseltek zn egyöntetű é l kitűzeit, mely szerint d d i g is, m i g hzáért újr fegyvert kell f g n i k, z r s z á g újjáépíte ne héz m n k á j á b n fárdhttlnl, önzetlenül f g n k d l g z n i ; gyámlitói támszi kivnnk lenni h d i r k k n t bjtársik nk, t v á b b á h d i ö z v e g y e k n e k é s árváknk meg srs m s t h ság flytán s e g í t s é g r e szrló többi b j t á r s k n k. Kétségtelen, hgy f r n t h r s i n k megmzdlásávl szem ben hzfis nemzeti é r zelmű mgyr társdlm, fe ledve sját bját bját, sze retettel é r d e k l ő d é s s e l figyel fel s nehéz g z d s á g i helyzet dár hthtós segítséget d sikerhez. f r n t h r s sprt v e zetősége rzletes prgrmt mst d l g z z k i, zászlószenteli ünnepség p n t s idejét kőbb fgj megállpítni, mikr is rzletes tdósításbn fgnk beszámlni. Dnlmási strndn pihenni üdülni gyógylni lehet, G L B U S filléres befőttek: '13 -s Körte befőtt * i -s S á r g brk befőtt 'J - s e g g y befőtt 52 f, J3 - s Ő s z i b r k b e f ő t t * -s Vegyes befőtt F ' ^5. Kmármmegyei 3 Cseresznye befőtt 42 í. R i n g l ó befőtt 42 f. l m befőtt 42 i. 1 d b. j m vegyes i z b e n 25 f. 1 d b. májpástétm 20 í. 1 d b. s z á r n y s pástétm 25 í. Kphtók : S p ie 1 mnnái I g m á n d i - t 19. T e l e f n 88. Lőwy bútrárház Győr Gr. Tisz István-tér 5. á r m e g e m l é k e z t ü n k rról s z m r ú hírről, h g y Vetsey de n y. l t á b r n g y, vársnk egyik legtiszteltebb plgár f. évi júlis hó 11.-én C s e r n v i b n, hv l e á n y : gróf Wssilk Sándrné látgtás éljából tztt, vártlnl elhnyt. lesújtó hír htás ltt nem á l ltt m ó d n k b n m e g b l d g l t pályftását b ő v e b b e n mélttni, m is n g y n kev dt áll rendelkezünkre, hisz Vetsey de mgáról shsem beszélt, i z z i g vérig k t n vlt, mgyr hszár, igz mgyr r gvllér s z ó legszrsbb legnemesebb é r t e l m é b e n. Shsem v l t szó embere, sk selekedett z ltt másfél évtized ltt, m e lyet n y g l m éveiben K m á r m b n töltött, m r d n d ó e m léket állíttt m g á n k k t ó b e r é n s z ü l e tett B d p e s t e n. p j f ő v á r s egyik legelőkelőbb plgár vlt, szbdsághr ltt pesti nemzetőrség p r n s n k k é sőbb bdpesti kereskedelmi i p r k m r elnöke. Vetsey de bésújhelyi k t n i kdémiát végezte g s z t s 18.án került k i b b ó l, m i n t h s z á r hdngy. i n t vlt s. k i r. hdsereg tisztje, több állmás helyen f r d l t meg érdekes tlálkzás srsnk, hgy C s e r n v i b n szlgált m i n t fő hdngy, több éven keresztül m i n t fitl hszárkpitány b l d g férj itt h n y t le örök álmr szemét. világhábrú m i n t vlt s. kir.. hszárezred : Rdezky h s z á r k prnsn kát tlált. világhábrú kitö rétől k e z d v e n n k végéig z rsz f r n t n szlgált, először mint ezredprnsnk, kőbb m i n t egy lvsdndár prns n k mindenütt besületet szerzett mgyr névnek. Sz ms h á b r ú s kitüntetben v l t r é s z e. e g k p t német vske resztet, Vs k r n r e n d el Lipótrend hdiékitményes l v g keresztjét, termzetesen Kárly sptkeresztet m i n t t ö b b s z ö r ö s e n sebesült f r n t h r s, se b e s ü l é s i érmet is. világhábrút követő f r r d l m k ngy ö s s z e m l á s őt K m á r m b n tlált n y g díjb v n l á s tán itt lejtett ki közélet terén érdemes tevé kenységet. R d e z k y - h s z á r k emlékmüve legelsősrbn z ö bzglkdásánk köszönhető. T g j vlt K m á r m sz t e r g m közigzgtásilg egyen lőre egyesitett vármegyék t ö r v é n y htósági bizttságánk megye életében ngy szerepet játsztt. GYLÓKY Évek hsszú srán keresztül tgj vlt v á r s n k képviselő testületének is s vársnk k ö z életében is igen jelentős szere pet töltött be. képviselőválsz tásk lklmávl több i z b e n vlt válsztási elnök bszlút párttlnságávl krrektsé gével sk tisztelőket szerzett. H ű s é g e s fi v l t e g y h á z á n k t ö b b m i n t egy évtizeden keresz tül v l t felügyelője k m á r m i evngéliks egyházközségnek. z e g y h á z k ö z s é g m e g s z e r v e z é s e, z imház lelkzlk m e g é p í te, z e g y h á z k ö z s é g könyv táránk m e g t e r e m t é s e z ő ne véhez fűződik. Évek hsszú srán elnöke vlt Kmármi Hitelszövet kezetnek n e k i k ö s z ö n h e t ő, h g y ez z ránylg kis pénz intézet m i nehéz gzdsági v i s z n y k közepette hitelélet terén vlóbn á l d á s s t e v é k e n y séget fejt k i. m e g b l d g l t j i i s 4-én. sütörtökön h g y t el K m á r mt. ltzás előtt, szerdán még vejének : lpy G á s p á r m. k i r. krmány fő t n á s s, p l g á r mesternek vlt ebédre ven dége ó r á k n keresztül elját sztt p l g á r m e s t e r ü n k kisfiávl, z ő n k á j á v l, kit rjn g á s i g szeretett. J ú l i s hó 5 - é n i n d l t útr másik leány m e g látgtásár Csernvib, de d már hláls betegen é r k e zett. kemény k t n hárm npig küzdött g y i l k s kórrl, de hiáb v l t szeretteinek ö n feláldzó á p l á s, hiáb vlt r vsink d d ó g n d s k d á s, tiszt lélekkel, i m á d s á g g l jkán júlis 11-én h j n l b n vissz dt nemes lelkét T e r e m t ő j é n e k, Ideiglenes temete i. évi júlis hó 15-én ment végbe Cser n v i b n. V é g t i s z t e s s é g é n óriási közönség vett rzt, köztük Csernvibn állmászó lvs ezred t i s z t i k r, k i k kegyeletük jeléül k s z r ú t küldtek r v t lár, k s z r ú s z l g j á n k ö vetkező felirttl egy nemes hszárnk". lhnytáról sládj kö vetkező gyászjelentt dt k i : l p y G á s p á r n é szül. Vetsey Srlt, Vetsey S á n d r g r ó f W s s i l k - S e r e k i S á n d r n é szül. Vetsey r g i t gy m g k, mint kiterjedt rknság nevé ben is fájdlmtól megtört szív vel, de z isteni Gndvisel k r t á b n keresztény lázttl megnygdv jelentik, hgy l e g j b b t y, ngyty, testvér, p ó s r k n Vetsey de ny. l t á b r n g y, Lipót-rend hdi é k i t m é n y e s lvgkeresztjének é s t ö b b h á b r ú s kitüntetnek t l j - Kerékpárk, GYLÓKY Jégszekrények, GYLÓKY Szerszámk, GYLÓKY Ide menjen, jó I Lmm: bútrt h kr. Versenyen felüli Gylóky árk - Drótfntk. minőségek. vskeresked Kmárm. júlis 27. dns, K m á r m sztergm k ö z i g z g t á s i l g e g y e l ő r e egye sitett v á r m e g y é k t ö r v é n y h t ó s á g i b i z t t s á g á n k é s K m á r m szb. kir. m e g y e i v á r s képviselőtes tületének tgj, k m á r m i ev. egyházközség felügyelője stb. s t b. rövid s z e n v e d é s tán é l e t é nek 7 1. é v é b e n C s e r n v i b n f. évi júlis hó 11. n p j á n e l h n y t. Földi m r d v á n y i t z ev. egy ház s z e r t r t á s szerint végzett m e g á l d á s tán f. évi j ú l i s hó 14. npján i d e i g l e n e s e n sern v i i ev. t e m e t ő b e n d t k át z n y f ö l d n e k, k é s ő b b megh tárzndó időpntbn hzszáll i t t t j k k m á r m i közte m e t ő b e n e l h n y t szerettei mellett f g j k örök n y g l m r h e l y e z n i. Áldtt lesz m i n d e n k r n d r á g e m l é k e! K m á r m, évi j ú l i s hó 20. n p j á n, ö z v. K v á s y S á n d r n é szül Vetsey Gizell testvére. lpy Gáspár, gróf W s s i l k - S e r e k i S á n d r vejei. lpy Gzsik, gróf W s s i l k Sereky r z s é b e t n k á i. Vetsey Istvánné szül. Blss G i z e l l, Blváry-Zhn Istvánné szül. Vértesy B r b á l, V é r t e s y S á n d r s ó g r n ő i, illetőleg s ó g r. mi idegen frglmnk Cserkzek, nyrlók pánmnstri kp- szőllő-hegyen. gy kisit szktln gyn, hgy kmármi visznyltbn i d e g e n f r g l m r ó l merünk e m l í tt t e n n i, de h m á r egyszer ngy n e m z e t k ö z i, illetve r s z á g s i d e g e n f r g l m i á r m l t b tényleg b e k p s l ó d n i k í v á n k z n k, illő, hgy lpnk hsábjin is b e széljünk. ztán meg igeis m é g i s sk v n é s lehet v l m e lyes s á b í t ó n vnzó ötletes I á t vá ny s s á g n k t ris z t i k i, s p r tbeli vgy vdászti értéke ink, melyek vlóbn lkl msk z idegenek é r d e k l ő d é s é nek f e l é b r e s z t é s é r e, h már e g y szer tényleg is megfrdlnk idegenek v r s n k területén, i t t rövidebb vgy hsszbb időt töltenek el m i l e g f ő b b, i t t t r t ó z k d á s k ltt n g y n jól érzik m g k t, nyrláskkl ngyn meg vnnk elégedve. Örömmel d j k h i i t, h g y Kmárm várs területéhez trtzó k p p á n m n s t r i s z ő l ő hegyen nyrlt júlis hó e l s ő f e l é b e n Shh t t ó f ő v á rsi hittnár f e l ü g y e l e t e é s Ker tz Rózsi k e r e s k e d e l m i i s k l i tnárnő vezete ltt egy t i z e n ht főből álló l e á n y s p r t, mely Fővársi yrlttási kió révén k p p á n m n s t r i e l e m i isklábn nyert elhelyezt. hegyközség v d r e g é n y e s tájin elszórtn ütöttek t á b r t d r. Be lák Kálmán f ő v á r s i h i t t n t n á r p r n s n k s á g lá t r t z ó ser kz s p t k is, k i k közül viziserkzek sziget árnys fái ltt, z ö r e g s e r k é s z e k m e g z k á s e r d ő k i l l t s l n k á sin r k t k t á b r t ü z e k e t. m i n t egy 70 f ő b ő l álló s e r k é s z t á b r v i g n töltött köztünk vgy h á r m h e t e t. K e l l e m e s e n élvezik v i d é -

3 1935. júlis 27. künk k i n s e i t z i d e g e n b ő l jött nyrlók i s, szám s z e r i n t vgy h r m i n n, k i k z egyes s z ő l ő birtksk nyrlóibn kényel mes t t h n t leltek. Kedves v e n d é g e i n k t ő l s k válszt h l l n k, m e l y e k vidékünk s p e i á l i s v n z ó e r e j e iránti e l r gdttásról b e s z é l n e k. zeket z dttságinkt vétkes könnyel műség vln kiknáztlnl hgyni. T á j i n k értékeit, szépségeit n e m s K ö n m g n k n k kell m e g b e s ü l n ü n k, h n e m i g y e k e z n i keli z idegenek között is m i n é l szélesebb körben bemtlni hzzáférhetővé t e n n i, h g y m e g ismerjenek, megszeressenek b e n nünket. r e k l m t e l m i k min den ö t l e t e s e s z k ö z é t, m e l y z idegeilek é r d e k l ő d é s é n e k feléb Kmármmegyei 3. ldl. Kmárki F r e y Vilms dr. lispán 3 0 éves szlgálti j b i l e m l i g hitte v l n v l k i, h g y köztiszteletben é s közszeretetben álló l i s p á n n k, sztls Bél é s Plkvis L á s z l ó tód m ö gött hárm évtizedes k ö z s z l g á lti múlt v n. P e d i g tényleg ez helyzet. Frey Vilms fitln került s z t e r g m vrmegye s z l g á l t á b, r á n y l g n g y n rövid i d ltt j t t t vármegyénél vezető á l l á s b. k e l v r m e g y e ideiglenes egyesíte Frey Vil mst s z t e r g m vrmegye f ő jegyzői s z é k e b e n tlált. k k r resztere lklms, hsználjk hzt Kmárm é s sztergm fel, h g y v á r s f e j l e s z t é s i pliti vármegyék érdekében legn k á n k é s lenületet k p j n, hgy g y b b áldztt, fölserélte z válsággl küzdő i p r n k l i s p á n - h e l y e t t e s főjegyzői állást kereskedelmünk jvár gzdsági z árvszéki elnök tisztségével életerőinket növelni t d j k. helyet d t t Krsy i k l ó s Legyünk s e l e k v ő k é p e s e k nk, kit Kmárm vrmegye kmly idegenfrglm meg közönsége vármegye egyik teremtére. vezető á l l á s á b n óhjttt látni. int árvszéki elnököt Un', női d i v t - á r k, drgi válsztókerület bizlm ktni ikkek l e g l s ó b b *Íl 5 elszólíttt h i v t l i tisztségéből beszerzi frrás űs^rl első l k l m m l ngy szv zttöbbséggel, kőbb pedig H J L S Z K Á R e g y h n g ú l g küldte z r s z á g gyűl képviselőházáb. e m t r t z t t zk közé képviselők közé, kikről m i n d n t l n lehet h l l n i, ő r i é s szerény e g y é n i ségének megfelelően söndes, h i k s z v é s önzetlen képviselője vlt kerülete érdekeinek, kinek i n t h néhány év ó t h é t - érdemes é s é r t é k e s m n k á s s á g á t hálás válsztóink ezrei áldjk s z ü k e s z t e n d ő következett v l n d i s é r i k. be, egy é v b e n rzsd, m e g p l s k, m á s évben s z á r z s á g Plkvis László lispán tette tünkre t e r m é s ü n k e t. zhlál tán K m á r m é s szter idéii végre eleg kedvező g gm közigzgtásilg egyelőre b n t e r m é s ü n k ; hgy j ö v ő egyesitett vármegyék bizlm mit hz, k i tdj? őfelé f r d l t é s mitán képviselői B i z n y s z n b n z, h g y mndátmáról lemndtt, ngy j b b n j á r z g z d, k i k t ö b b s é g g e l őt válszttt m e g szerűen m i n d e n lehetőt megtesz, két e g y e l ő r e egyesitett v á r m e g y e hgy z i d ő j á r á s é s termzeti lispánjává. spásk msthsgit ellen H r m i n éves jbilemánk súlyzz. ünneple teljesen megfelelt z m i pénztelen v i l á g b n ő szerény e g y é n i s é g é n e k. e m z n b n n g y n nehéz m i n d e n t vlt s e m m i h n g s ü n n e p s é g, jól s i n á l n i. z e l s ő l y k t k e l l még bnkett s e m. F l y ó h ó b e t ö m n i. z p e d i g k é t s é g t e l e n ü l ngy trágyhiány. e m vlt tkrmány, nem vlt lmszlm, á l l t á l l m á n y n k vzesen m e g f g y t k z t t. C s d - e, h trágy nélkül n e m t d n k j ó termt prdkálni s n e m t d j k z ránylg jó bzértékesiti v i s z n y k t kihsználni V S z e r e n s é r e trágyhiányn segíthetünk m ű t r á g y á v l. Csk gy sendesség v n z féldg istállótrágyát dnk, tóbbi n p k b n k m ármi t ö b b i t műtrágyávl p ó t l j k. g y m e d e n é s s z d tájékán. l i g spásr két légy : s z p e r lézeng htlms fürdőtelepet! fszfáttl mű trágyáztt gbn e g y - k é t l á t g t ó, zk is inkább t ö b b e t é s j b b t t e r e m, közvet H k - f é l e k i s z k kedvéért tér letlen j ö v e d e l m e t h z, közvetve nek be egy k i s s z ó r k z á s r. p e d i g záltl, hgy n g y b b ngy rzvétlenségnek szlmterm bővebb lmzást t e r m é s z e t e s k vn : z i d ő j á tesz lehetővé, b ő l m s z l m rás szeszélyeskedik. z igzi trágy értékes növényi táp nyári m e l e g s é g e t hét elejétől nygit felszívj s m e g t r t j, h i d e g szél s ü v ö l l é s e, b r n g ó s trágy t ö m e g é t növeli. felhők f e l v n l á s, l y k r - l y k r műtrágyázás tehát /, esőseppek hllás válttt f e l. p n t, h n n n szük e s z t e n d ő k Így ztán flyóvízhez s z k t t ellensúlyzásánk k i kell i n kmármi közönség hmr meg dlni. r i d t fürdőztől. biblii Hirlp. hétszükesz- tendö krát éljük-e? 23-án, k e d d e n 12 ó r k r tisz telgett előtte vezete ltt álló két v á r m e g y e, tvábbá K márm sztergm szbd k i r. v r s k t i s z t i k r. Revizky G á b r v m. főjegyző é k e s sz vkbn üdvözölte Frey V i l m s lispánt, t ö r v é n y h t ó s á g első tisztviselőjét, vázlt v á r m e gye é r d e k e b e n k i f e j t e t i é r d e m e s, értékes mnkásságát, mélttt hrtéri szlgáltit, t t szerzett kiiünteleit, z rszággyűl képviselőházábn két i k l s n keresztül kirejtett t ö r v é n y h z ó i működét, mindenhtó egy igz ö r ö k Isten kegyelmét é s áldását kérte t v á b b i pály ftásár, végül átnyújttt neki emlékül vármegyei tisztikr j á n d é k á t : egy s z é p ezüst s z i vr é s i g r e t t d b z t. tisztelgők s r á b n rzt vett d r. Rdsy L á s z l ó főispán is, k i Revizky Gábr beszé dének e l h n g z á s tán szintén szót kért hngsúlyzt, hgy mint vármegyei t i s z t i k r é s Frey V i l m s lispán őszinte t i s z telője igz b r á t j vesz rzt ebben kedves, i n t i m ü n n e p ségben, ö is szép szvkbn mélttt jbiláns lispán é r demeit, s i k e r t é s áldást kivánt tvábbi m ű k ö d é s é r e. Frey V i l m s lispán lelke mélyéig meghtv m n d t t k ö szönetet z ünneplért. z t sh sem kereste k ö z s z l g á l t hrmin éves é v f r d l ó j á n ez tölti el ö r ö m m e l. n p t k ü l ö n ö s e n z teszi számár kedvessé, h g y közéleti pályáj flymán sikerült megnyernie krtársi s z e r e t e t é t. z d n e k i erőt é s reményt közszlgált tvábbi éveihez i s. V á r s n k b ó l lpy G á s p á r m. k i r. krmányfőtnáss, p l g á r m e s t e r, d r. Cskás István f ő jegyző é s Királyi i k l ó s g y ó g y s z e r é s z, j á r á s i tüzrendzeti f e l ügyelő vett rzt z ü n n e p s é g e n. P r p g n d i s kell kmármi meden szdánk. Kérje mindenütt K m á r m m e g y e i Hírlpt. Közönségünk nem figyeli, h g y nyári i d ő b e n h i d e g idő j á r á s n e m trt s k á, slfint tréfát űz z időjárás. H m s t éppen z h g is z e s ő, h l n p már kisüthet n p s g á r l y n frrón, h g y felöltők ismét vissz kerülnek szekrények s r k á b. ztán m e g t d n i kell zt is, hgy nyárn kármilyen b r n g ó s is z é g b l t, leve g ő b e n mégis érezzük b l d g lngysságt, nyári lkny kellemes leheletét. K ö z ö n s é g ü n k elfeledkezik, hgy e h i r t e l e n időváltzás meden szd vizét n e m hűti le, kellemes t t fürdőz még ősszel is, m i k r flyóvizekben már egyáltlábn nem lehet fürödni. meden szd elő nyét, g y ö n y ö r ű s é g é t m é g n e m ismeri k ö z ö n s é g ü n k, hisz még nem is v l t t ú l s á g s zsúfltság pmpás meden fürdőben. leven é s ügyes prp g n d, ötletes r e k l á m k, állndó, élelmes hirdetek hiányznk, melyek K m á r m b ü s z k e s é g é r e, meden szd igzi sze z n j á r felhívják k n z e r v t í vbb, félősebb fázósbb k ö z ö n s é g figyelmét. Hiszen m e d e n é s szd tljdnképpen zért is épült, kzült ngy l e l kesültséggel, hgy kkr is, m i k r D n fölött k ö d j á r, mikr hideg flyóvíz, v é dett h e l y e n, medene lngys vizében f ü r ö d h e s s e n e k z e m berek. fürdő vezetősége ne elé gedjék m e g z ö n m g á t ó l m e g i n d l t f r g l m m l, vegyen g n dt, fárdságt é s tervszerűen tbrzz d vendégeket. Hisszük, h g y k i egyszer meg látgtt ezen igzán ngyértékü s t r n d f ü r d ő n k e t é s megismerte nnk előnyét d n i fürdőz sel szemben, z b i z n y s n lel kes brátj lesz skk előtt m még kevre b e s ü l t szép séges kinsünknek. Szeret ön fényképezni? Filmeket, igen vegyszereket, előnyösen vásárl gépeket z, k i nálm szerzi be. Felvételeit szkfényké pzek dlgzzák k i. zért ne felejtse i m e t edezky Drgéri Kmárm. Kerékpárkt, tűzhelyeket, jót lsón sk KSCH-nál vehet. K m á r m, Igmándi-út 31. U Q I f l? Hjólszl i d h kr építeni, gy f r d l j n hzzám. l válllk kőműves, á s, s trnázási, vgy összes épiti mnkákt kár n y g g l, kár nélkül mérsékelt árk mellett. T e r v e k k e l, költségvetsel znnl szlgálk. K m á r m i K á l m á n építőmester K m á r m, K l p k G y ö r g y - t 14. z És tön külömböző, színekben válsztékbn ngy lsón beszerezhetők: HCKR DZSŐ ppirkereskedében, Kmárm.

4 Kmármmegyei Hirlp júlis 27. Feljegyzek- Gyümölshiány. z idei bnrmális időjárás tönkretette gyümölstermelünket. egérzi ezt termelő megérzi fgysztó is. z kev gyenge gyümöls, mit belföldi pikr hznk ly drág, hgy bizny lig lehet megfizetni. küliöldi szállításnk pedig, mely z tóbbi években ly szépen fellendült, idén nnyir megsppnt, hgy veszélyezteti jövőbeni mgyr gyümölsexprt jó hírnevét. vsárnpi mnkszünet. vsárnpi mnkszünetről szóló jbb krmányrendeletet rszágszerte megelégedsel megértsel fgdtk gy kereskedők, mint vásárló közönség. ég szebb üdvö sebb vln znbn nnk teljessé tétele minden üzletágr vló kiterjeszte. sendrendelet. fővársbn mr régebben bevezetett sendrendeletet mst z állmrendőrség főkpitányság vidékre is kiterjesztette. rendelet vntkzik z tósk, mtrkerékpársk fülsiketítő lármájár. gy örömmel üdvözöljük vidékre is vntkzó j rendszbályt, mely egyébként nygti rszágkbn már régen megvlóslt. Tisztelettel kérdjük znbn, nem lehetne-e ezt sendet ngytkrító házissznykr nyittt blknál rádiózókr is kiterjeszteni? fehér-sprt Kmármbn. éhány lelkes k mármi sprtember végre sprtszeretettől áthtv kmly mnkávl intenziven fgtt neki vársnkbn tenisz-sprt meghnsításáhz. z j strr.dfürdőn pály épült, melyet nemsk szórkzás éljából, de testet-lelket nemesítő sprtág rendszeres gykrlásáért keresnek fel npnt vársnkbn még elég kezdetleges nivón álló ngl játék lelkes úttörői. Kívánjk, hgy önzetlen mnkájkt teljes siker krnázz. Vigyázó. Weekend hvi bérlet jeggyel tzht dnlmási strndr. Középiskli tnár diákk, mgántnlók tnítását, pótvizsgár előkzítét jtánysán kidóbn. válllj. Cím HÍRK. mgyr sszny. em lvssk nevét z újságbn. mgyr sszny szivének erős hitével, lelkének örök tüzü fellánglásávl, minden érzének teljes ddásávl sendesen, szinte zrevétlenül elhivtttságát. z első, ki rgdtt rjngássl, izzó mgyrsággl szívbe hnszerelmet. Ö z, ki grát termékennyé teszi végzi mgávl plántálj lélek önzetlen, melegszívű mnkájávl, hgy bb termőföldbe ültethesse legszebb lelkivirágkt: z Istenfélelmet, szülőföld, hz iránti rjngást z emberszeretetet. 0 z, ki megtnít rr, hgy z ezer sebtől vérző hzát kell, rgszkdni hzzá bbn, hgy egyszer szeretni s bízni béklyókt le fgjk rázni s ismét ngy, erős lesz hzánk. Ő gyújt lélekbe tüzet, hgy önfeláldzássl tdjk szlgálni ngy ügyet. mgyr sszny mgyr szívből jövő szvávl, édes, meleg hngjávl bzdit, lelkesít, fárdságt nem kímélve küzd mgyr élért: feltámdásáért. Szerető szívvel bizttj zkt, kik hntlnság kenyerét eszik s trinn htárin túl lkó testvérink lelkében pedig szítj hzszeretet tüzét s ellensúlyzz z idegen állndón terrrt. mi mgyr sszny sk ismeretlen ellenfelekkel hrl : meglkvássl, beletörődsel, fásltsággl. És még sem rid vissz nehézségektől. em sk régi krnk vltk lánglelkü hzszerető ssznyi! Zrínyi Ilnák, Dbó izzó hzszeretete mrdék Ktiák nélkül el kői tódk lelkében is! bdpest hegyeshlmi villmsvsút ünnepélyes felvtás. Szerdán flyt le BdpestHegyeshlm villmsíttt vnl ünnepélyes megnyitás méltó frmák között. megnyitásn rztvettek : Brnemissz Géz kereskedelmi miniszter, Petneházy, Winhkler Trmy állmtitkárk, dr. Senn ttó, áv. elnöke, vlmint kereskedelmi minisztérim, hnvédelmi minisztérim, bdpesti ngl követség, dr. Rdsy László Kmárm-sztergm vármegyei, felsőeöri gy Pál győri főispánk, Frey Vilms Skltéty iklós lispánk más érdekelt megyei előkelőségek, vlmint z érdekelt ngl mgyr gyárk képviselői. rztvevők Bánhidán megtekintették z erőmütelepet s Győrben ebédeltek. Kinevez. ni. kir. pénzügyminiszter dr. Retkes József állmpénztári tisztet pénzügyi fglmzási gykrnknk kinevezte. Vsúti szerensétlenség gúti kpnál. Túlsó-Kmármbn, gúti kpnál, hl sllóközi viinális, illetve mst már rendes vnttá minősített pzsny kmármi vnt elhgyj várs belterületét, megrendítő szerensétlenség történt héten, mely sknem embereletet is követelt. gúti kpnál vti síneken krt áthjtni z rszágútn Tmnózy üdön földbirtks ksis. knyrbn egy ház elzárt kilátást, ennek tljdníthtó, hgy senki sem vette eszie közeledő vrtt. z összeütközt elke iülni nem lehetett. mzdny elkpt két lvt s vgy nylvn lépt mg előtt sdrv teljesen szétmrzslt. ksin ülőknek sikerült z tlsó pillntbn legrnik, igy emberéletben nem esett kár. Hlálzás. I&mét fgytkztt d át, öreg-kmármbn z őslkók tábr. int rzvéttel értesülünk, Strk Jenő keieskedő földbirtks, életének 61-ik évében rövid szenved tán júlis hó 20-áil elköltözött z élők srából. z elhnyt Kmárm egyik legrégibb kereskedő slád srj vlt, ki szrglmávl, pritán életmódjávl ngy népszeiüségn k örvendett, minden erejével övéinek, sládjánk bldglásáért fárdztt. Kedden déltán ngy rzvét mellett temették el kmármi róni. kth. temetőben levő s ládi sirbljbn. Hlálát szerető hitvese, szül. Fölhössy ári, gyermekei, nkái, vejei, menyei kiterjedt rknság gyászlják. Hláls tetnszfertőz. Szigeti Ktlin 40 éves mn- kásnő, ási lkst eszméletlen állptbn szállíttták be győri kórházbn. z rvsi vizsglt megállpíttt, hgy szegény mnkásnőnek rtási mnk közben ipő feltörte lábát s seben át tetnszfertőzt kptt. mérgez lyn erős vlt, hgy z rvsi bevtkzás sem tdt már z életnek megmenteni. szerensétlen leány nnélkül, hgy z eszméletét viszsznyerte vln, belehlt fertőzébe. Vetőmgvásár gzdsági elődásk Győrött júlis hó án. Felsődnántli ezőgzdsági Kmr júlis 27-én, szmbtn 28 án, vsárnp Győrött Llyd ngytermében vetőmgvásárt rendez. tvsszl rendezett vetömgvásár prgrmmj mstni vetőmgvásárnál, melynek élj z ősszel vetendő növények vetőmgjink beszerzi eldási megkönnyíte, gzdsági elődásk trtásávl bővült. vásár vármegyénkben is ngy érdeklődre tlált. Kántrtnító válsztásk tlsóldli területen. negyedí ref. kántrtnító! állás Kvás ljs negyedi kántrtnító, gyr Tnító gyesület elnökének lemndásávl megüresedett. rre z állásr negyedi hívek Győrffy Ljs mdri ref. kántrtnítót egyhngúlg meghívták. Győrffy Ljs ezt meghívást elfgdt igy kitűnő jvdlmzás mdri ref. kántrtnttói állás n egüresedett. z rszágs hirü Stmpy Jáns kántrtnító nyglmb vnlásávl megüresedett köbölkti kánírtnitói ilst is mst töltötték be. tiz pályázó közül Hetényi ntl ttni tnítót válszttták meg kántrtnítónk. Hetényi már 22 éve működik tt, mint lniló, felesége pedig, mint tnítónő. Hetényit sk nem rég nevezte ki tnfelügyelő iskligzgtóvá. gbngyüjt hláls áldzt. z Ás község melletti Csillg pszt htárábn kétlvs szekerével gbnát gyűjtött Szeder István 21 éves gzdsági seled. gyik frdlónál, mikr trnysr rktt ksi trlóról kifrdlt z útr, lvk megbkrsdtk szágldni kezdtek veszedelmesen dülöngő, rktt ksivl. gy zökkenőnél Szeder István lebktt gbnávl rklt ksi tetejéről lvk közé. megvdlt lltk gyntpsták szerensétlen fitlembert, mjd ngysúlyú ksi is átgázlt rjt. ikrr társi dértek, Szeder István mr hltt vlt. yksig y gerintört szenvedett, z kzt hlálát. hláls blesetért senkit sem terhel felelősség. gyógynövények beváltási ári : Brssmetlevél kézzel tőről szedett, válgttt, ngylevelü, egzséges, prmentes eredeti zöld színre száríttt ár nyers állptbn 190, szármentes, egzséges, szárvég nélkül, eredeti zöld színre száríttt ár nyers állptbn 190, dióflevél nyers állptbn 3, mszlglevél nyers állptbn 3, keskenylevelü tífü levél nyers állptbn 4, bdzvirág, rövid, fürtös, nyers állptbn 6, ezüsthársvirág nyers állptbn 10, kőhársvirág nyers állptbn 25. pipsvirág nyers állptbn 12, szrklábvirág nyers állptbn 7, próbjtrján nyers állptbn 3, vérehlló feskefü nyers állptbn 3, nyrzs 250, kőrisbgár szárit.dln állptbn 175 fillér kilgrmmnként. Reisz árház Kmármbn. zútn értesítem t. vásárló közönséget, hgy sikerült bdpesti Reisz árházk árikkeit - bdptsti árkn Kmármbn, Igmándi-t 24. sz. ltt eldásr megszerezni. Tekintse meg vételkényszer nélkül. Teljes tisztelettel K r m C I ' S á t t d F.

5 1935. Jlis 27. Hereg Feren : Hrk é s h r s k. elyen járó, mg vs t n l m á n y b n fgllkzik kiváló esztétiks, Császár l e mér Herzeg Feren legújbb S ú l y s tószerensétlenség H e r t e l e n d y György érte hszárhdngyt. köny vé vei, tlrk hrsk" imü t n l m á n y - k ö t e t é v e l, m e l y nek megjelene eseménye mgyr i r d l m n k. ngy m g y r iró kötetéből Herzeg Feren, m i n t t d ó s lép elénk. Persze nem szvkn rágódó, vgy z d t k k á k t merev m z i k k á illesztő tdós, h n e m z i g z i, z, k i visszvezetve kir jelenségeket, közöttük rejtett ö s s z e f ü g g é s e k é i d e i i t fel e d d i g nem sejtett szellemi távltkt n y i t m e g z emberi s é g n e k. r i t k b e s ö :nü Sin ger W l f n e r i r d l m i intézet r. t. k i d á s á b n jelent meg, r 4 pengő. e g r e n d e l h e t ő k i d ó h i v t l n k b n Hker D e z s ő k ö n y v kereskedében Kmárm. Kertzeti Szemle. z kleveles Kerteszek rszágs gyesületének é s z rszágs gyr Kertzeti gyesület h i vtls 1 ipjánk júlis hvi s z á m bő gzdg t r t l m b n jelent m e g. lőfizeti ár ne g y e d é v r e 3 P. egrendelhető kidóhivtlnkbn. hizllásb fgtt áll t k b e j e l e n t é s e. s e r t é s - szr v s m r h h i z l l á s sttisztikáj tárgyábn föld m i veié sügyi m i niszter rendeletei dtt k i, mely szerint hizllásb f g t t vgy h i z l l t s z r v s m r h - s e r t é s szállitmáyt m i n d e n nptári íiegyedév első npján be kell je lenteni. bejelenteket hiz llás helye szerint illetékes k ö z ségi elöljáróságnál rendelettel közölt m i n t s z e r i n t i bejelentő l p n kell m e g t e n n i. Őszi vetőmgt kpnk z í n s é g e s k i s g z d á k. föld művelügyi m i n i s z t e r k ö r r e n d e l e t b e n tsíttt zknk v i dékeknek gzdsági felügyelő ségeit, hl májsi fgyk jégverek k ö v e t k e z t é b e n k i s kisgzdák z őszi vetek éljir szükséges búz rzs vető mggl nem rendelkeznek, hgy ezeket gzdákt s z ü k s é g e s vetőmggl lássk l. kör rendelet é r t e l m é b e n z k 20 ktsztrális hldnál nem n g y b b területen g z d á i k d ó k i s d.;k r é s z e s ü l h e t n e k v e t ő m g kölsönben, k i k vetőmgt ö n e r e j ü k b ő l beszerezni nem t d ják ezt községi b i z n y i t v á n y nyl i g z l j k. g y r L á n y k. Sprtló leányk vidám életéről, mi. ezer g n d j á r ó l tlálnk ikket g y r L á n y k j sz mábn. t t v á n y s z á m t szíve li küld kidóhivtl, B d pest, V I., n d r á s s y t 16. lő fizeti r n e g y e d é v r e 4 p e n g ő. dómentes krt kp n k m é h é s z e k. z rszágs gyr éhz gyesület kéré sére p é n z ü g y m i n i s z t é r i m z k e l f g y á s, v l m i n t ngy szárzság' 'mitt élelem h i á n y á b n szenvedő méhsládk számár d ó m e n t e s k r t t engedélyezett. k r kilój 5 4 fillér. i n d e n méhslád tán két k i i g r m kr igényelhető. z etetökr t z r s z á g s g y r é h é szeti gvesület (Bdpest, IX. Üllői-t 25.) sztj k i. e g r e n delő-levélért z e g y e s ü l e t h e z kell frdlni. Súlys, sknem életveszé lyes t ó s z e r e n s é t l e n s é g történt mentöket értesíteni. gyrsn megérkezett mentők z útszélen f. hó á, k e d d e n h j n l b n eszméletlen á l l p t b n tlálták b d p e s t b é s i r s z á g ú t Piszke zúztt sebektől Süttő k ö z s é g e k közötti hdngyt, kszán. nek kmármi véletlen útsz bleset ktni l súlysn kit sérült znnl méletre téritettek é s ben rzesítettek. elsősegély beteget v s t n f l y m egyik kiválón k é p k í v á n s á g á n k eleget téve zett dpestre, tisztje, Hertelendy György h s z á r h d n g y v l t z áldzt, ki sját szktt gépksijávl, sebességgel ó r á k b n igyekezett hldó z rszág műtősztlr tették, l e g l p s b b n megvizsgálták, h g y hszár elhgyv jármüvet r d t t, z tó első kereke d i g még ismeretlen kból g r t t, miáltl egy krt ed meg menetsebesség gel h l d ó tó z útszéli szldt lyn h g y z tót vezető neki. erős kil z vlt, Hertelendy h d n g y messze kirepült vlán mellől, g é p j á r m ű pedig pz piszkei s e n d ö r ö r s vette drjává Hertelendy György h s z á h d n g y t előzni s miközben j b b r k n y összeütköz Bdpesten znnl s z ü k s é g e s műtétet végrehjtsák. h d n g y Piszkét méterkőnek K F C. - K p v j. isk. váll. 9-2(7-0). kmá Hertelendy György tört. először zre z tószerensét lenséget s i e t e t t b l e s e t r ő l Ujrfelvétel kissémpszti szerelmi d r á m bűn ügyben. Közölte Kmárm megyei Hírlp z j ú l i s á bn Kissém psztán lejátszó dtt szerelmi drámát, m e l y n e k f ő s z e r e p l ő j e B l z s i k István 26 éves k b i k s m n k á s, vlt ki v d h á z s s á g r lépett gy Rzáli nevü növel. éhány n p i együtt lét tán gy Rzáliát h tív t lálták z egyik istállóbn. nykán brtvától s z á r m z ó h tlms v á g á s v l t. U g y n t t fe küdt v é r e s e n B l z s i k István is, kinek blsnklóján vlt b rlvától eredő s é r ü l é s e, de ez nem vlt é l e t v e s z é l y e s. Blzsik fel gyógylás tán g y i l k s s á g g l vádlv b í r ó s á g elé került. törvényszék vádltt t g d á s á vl s z e m b e n nem tlált megfe lelő b i z n y í t é k t, zért őt vád lól f e l m e n t e t t e. zt z ítéletet k é s ő b b tábl is h e l y b e n h g y t, gy h g y z j g e r ő s s é vált. B i zsik István, ki zót V e s z p r é m m e g y é b e n élt, m s t jelentkezett s e n d ő r s é g e n e l ő d t, h g y vlóbn ő vágt el leány n y kát zót f l y t n s l e l k i i s m e retfrdlási vnnk, zért je l e n t k e z i k, h g y megfelelő b ü n tetét elvegye. zek tán be hzták győri ügyzség fg házáb. z ügyzség indít ványzt b ü n p e r b e n z j rfelvétel elrendelét, m i n e k t ö r v é n y s z é k h e l y t is d t t. V i z m - tzási ked vezmények Szegedi Sz bdtéri Játékkr. Szeged lá zs i z g l m m l, htártln b i zlmml kzül z ünnepi játékk n p j i r. g s z t s hó 3 - á n k e z d ő d n e k Szegedi Sz- beteg állpt, értesülünk sze rint, igen súlys, de nem élet veszélyes. súlys tóktsztróf ügyében m e g i n d l t hivtls vizsgált, h g y kiderítsék e vlkit SPRT. klinikár Verebélyi hz fővársából. előtte B hjnli rmi állmáshelyére elővételben, npiárnál lényege sen lsóbbn beszerezhetők z összes elődásr szóló jegyek. szállíttták. meg esz d á j á b n Szeged, gróf ppnyi l b e r t. 14. ( T e l e f n 3-U0) be szerezhetők k e d v e z m é n y e s v i zűm igénybevételére félár jegy váltásár j g s í t ó i g z l v á n y k. közpnti i r d egyéb ként m i n d e n k é r d é s r e kzség gel d felvilágsítást. k ö z p n t i i r d vgy kidóhivtlnk tján terhel blesetértfelelőség. g é s z s é g e sk Dnlmási kénes strnd vizétől áll helyre. Kmármbn z Igmándi-tn két mdern üzlethelység [SS! nvember hó 1-ére kidó. C i m kidóhivtlbn. bdtéri J á t é k k, melynek prg rmj világvisznyltbn is e l s ő rngú művzi e s e m é n y. z ember trgédiáján kivül, mely g. 3 án, 4 - é n, 11-én, 14 én, 17-én 18-án kerül színre, be mttják P i e t r s g n i P rsztbesület- 1, melyet \üágbirü s z e r z ő gszts lü-én, 12 én, 15-én s z e m é l y e s e n vezé nyel D ó m téren. e m k i s e b b előkzületek történnek Hby J e n ő Cremni hegedűs perájá nk e l ő d á s á r. r n m n i he gedüst Fleisher n t l vezényli, főszerepeit Hlász G i t t, Lrisin Ljs, Lsnzy G y ö r g y, Kmármy Pál Érdy Pál j á t s z k. Ugynsk megkezdődtek z e l ő kzületek Glks imü lsz trgédi b e m t t á s r is. rle L r g i r s e l l i lsz költő ngy sikerű drbját Újszegeden SzU. szdájábn viziszipá d n mttják be. f ő s z e r e p e ket mgyr színzet kiválósá gi j á t s z á k. külföld é r d e k l ő dét f k z z, h g y mgyr k r m á n y redkivüli vizmkedvezményt engedélyezett Szegedi Szbdtéri Játékk lklmából ez kedvezmény gszts 1-től hárm hónpig érvényes. vizmkedvezményen kivül fél ár tzási kedvezmény is érvé nyes s z b d t é r i j á t é k k np j i n Szegedre. zenkívül filléres vntk is i n d l n k Szegedre játékk m i n d e n npján z r szág k ü l ö n b ö z ő r é s z e i b ő l. Fél árkedvezményes jegy váltásár j g s í t ó igzlványk z I b s z. összes menetjegyirdáibn kp htó. Ugynsk menetjegyirdákbn, v l m i n t Szegedi S z b d t é r i J á t é k k közpnti i r 400 néző, bíró Gld Kmárnó. Kev számú k ö z ö n s é g vlt kívánsi K f. vsárnpi j á t é kár. P e d i g elég jó s p r t t n y ú j ttt b r á t s á g s m é r k ő z é s. k p v j. vállgtttji gi lisán játszttk, nem érdemel ték m e g ezt ngyrányú vere séget. H lett v l n közepes ké p e s s é g ű k p s k, félnnyi gólt sem k p t k v l n. C s t á r i k fedezetjátéksik mezőnyben egzen jól játszttk, sk védelmükkel v l t bj. meg z e d z é s ö s s z e s z k t t s á g is hiányztt nálk. Kf. tréningszerüen ját sztt. C s t á r s r k ötletes v l t, sikerültek g y i s k p á s b ó l vló lbdátvételek é s t v á b b i t á s k. Lssnkint már r á s z k n k r r is, h g y 16-s táján lő jenek é s h j b b s z á r n y egy kisit j v l, v l m i v e l gyrsbb lesz, k k r megállják helyüket z első sztálybn. fedezetsi ró! véde lemről k m l y kritikát nem Ír h t n k, mert nem vlt k m l y erőpróbár téve. G y é m á n t k psnál jválst látnk. l b d fgs es kpból vló kif tás h t á r z t t b b, m i n t közel múltbn v l t. G á b r i s n k pedig sprtszerűtlen mdráról drvságiról kell leszkni, mert ezzel sptnk t ö b b b e t árt, m i n t hsznál. G l d bíró jól látt el feldtát. sztályzó bjnki mér kőz. F. hó á n v s i m p, déltán fel 6 ó r k r trtj K F C sztályzó b j n k i m é r k ő zét V T C. sptávl Kmá rmbn. Szőnyi F C B á n h i d 4-2. szőnyiek megérdemelten győztek. g é s z kivállót nyújtt tk H v s i, Pintér Hjósi. Kmárm-sztergm me gyei L e v e n t e Ifjúsági Sprt egyesületek L b d r g ó S z ö vetségének hivtls közleményei. 1. mérkőzek igzlás : szövetség igzlj következő mérkőzeket: DnlmásSz mód 6-1 ( 4-0 ). T. i f j. V. - s z ö l lósi S 2-0 ( 2-0 ). Közgyűl. Értesítjük z érdeklődő egyesületeket hgy s z ö vet ség ü n k f. évi rendes kő zgy ü lét f. évi g. 11-én d.. 2 ó r k r D n l m á s n trtj Szilágyi féle n g y v e n d é g l ő b e n, melyre z igentisztelt egyesületek veze tőségét sprtbráti szeretettel meghívj z l n ö k s é g. l s ó npi pnsi dn- lmási F ü r d ő s z á l l ó b n.

6 mm I Kmármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptőke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden g ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. gyr-frni Biztsító Rzvénytársság Kmármmegyei 55 Hárm szeresen vendéglő étterem, S Z T R G. kettős vármegye intelligeniájánk plgárink tlálkzó helye. \imb5bj3b&3\ Szlid vezet Jó mgyr knyh. löldi hegyi fjbrk. inden np hlászlé. Étkez egz np. tóbsz megálló. Bértó állmás LITR Tljdns JÓZSF. kmármi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi htóság tkv. szám. Árveri hirdetmény-kivnt. gyr Böriprsk Szövetkezete eg végrehjttónk Zpletl István végrehjtást szenvedő ellen indíttt végrehjtási ügyében telekkönyvi htóság végrehjtási árvert 313 pengő 42 fillér tökekövetel járlék behjtás i végett kmármi kir. járásbíróság területén levő, Kisbér községben fekvő s kisbéri 531 sz. tkvi betétben :. I. 13. srsz. 333., 334., 335. hrsz. ltt felveit dvr, hz szántó Beltelekben ingtlnkból Zpletl István nevén álló illetőségre 1200 pengő kikiáltási árbn elrendelte. z niv.rt évi gszts hó 9. npján d. e. 10 órkr Kisbér községházánál, fgják megtrtni. z árver lá kerüi ingtln z árveri feltételekben megállpíttt árnál lsnybb árn nem dhtó el. z árverelni szándékzók kötelesek bántpénzül kikiáltási r 1" százlékát kzpénzben, vgy z 1881 LX. t bn meghtárztt árflymml számíttt óvdékképes értékppirsbn kiküldöttnél letenni, hgy bántpénznek előleges bírói letétbe helyezéről kiállíttt letéti elismervényt kiküldöttnek átdni z árveri feltételeket láírni. (188!. LX. t , 150., 170. ;1908:LX. t.. z,, ki z ingtlnért kikiáltási árnál mgsbb ígéretet tett, h többet ígérni senki sem kr, köteles nymbn kikiáltási ár százlék szerint megállpíttt bántpénzt z áltl igért r gynnnyi százlékáig kiegzíteni. (»08. XLÍ. t ) Kmárm, évi májs hó 17. npján Bd s. k. jb. elnök. P. HL kidmány hiteléül KRÉY1 kidó. Vezérügynöksége. Gykrlttl kertzí keresünk. biró jánltkt kidóhivtl tvábbit kmármi kir. járásbíróság telekkönyvi htóság tkv. szám. Árveri mint hirdetmény-kivnt. Krsz mil végrehjttónk Fdr Istvánné Bősze Rzáli végrehjtást szenvedő ellen indíttt végrehjtási ügyében telekkönyvi htóság végrehjtási árvert 77 P 80 f. tőkekövetel járlék behjtás végett kmármi kir. járásbiróság területén levő, Kisbér községben fekvő s Fdr Istvánné Bősze Rzáli nevén álló kisbéri sz. tk^i betétben : srszám Ö U97. hrsz. ltt fgllt Kert ltt drb erdei dűlőben Vstmente dűlőben lévő szántó- legelő- rétre P. kikiáltási árbn, H srsz. 498ö :2. hrsz. ltt fgllt z' Öreghegy dűlőben levő szántór szőlőre 155 pengő 40 f. kikiáltási árbn, srszám 49^ ; I. hrsz. ltt fgllt z reghegy dűlőben lévő szántór szőlőié 155 pengő 40 f. kikiáltási árbn, elrendelte. z árvert évi gszts hó 9. npján délelőtt 9 órkr Kisbér községházánál fgják megtrtni. z árver lá kerülő ingtlnk z árveri fritete!ekben megállpíttt árnál lsnybb árn nem dhtók el. z árverelni szándékzók kötelesek bántpénzül kikiáltási ár 10 százlékát kzpénzben, vgy z 18X1 : LX. t ábn meghtárztt árflymml számíttt óvdékképes értekppirsbn kiküldöttnél letenni, hgy bántpénznek előleges birói létéibe helyezéről kiállíttt letéti elismervényt kiküldöttnek átdni z árveri feltételeket láírni (1881 : LX t. 147, 150, 170. ; 1908: LX t. 21. ) z, ki z ingtlnért kikiáltási árnál mgsbb igeretet tett, h többel igérni senki sem kr, köteles nymbn kikiáltási ár százlék szerint megállpíttt bántpénzt z áltl ígért ár gynnnyi százlékáig kiegzíteni (1906 : XLI. 23..) Kmárm, évi májs hó 15-én. Bd sk. kir. jb, elnök.. kidmány hiteléül : P.H. KRÉYJ kidó. (fi /5 (fi r C/) *0 i i * y. D. CC - 3 Cű l JC m ": C «3 C 0) sg H» H J f) 'fi. 'J~j S3 0 r I C/3 7C J It*. x Í -# *4«I Í C C C C C C Cl i r Sl C k.r r C «CD - ^.- - i C C i - -r x m ^ - G 35 ) C Í C - x» t -t 10 Wtf5? -i r. C C «e 3 2 ö» in?-, Cl -t T. r- n x -t x m r. in C»n C -t!^ - '! l i. 1(0 '"t ""t 0 <* r 1 n in 3 C fc D ifi rf C h Cl S ^ T - - Cl '5 m m r i': *t rf ^ Tf Tf CC C C C _ r m r i 9 i x r~ n X X X h "C5 t t 3 C C i? 00 C5 kft i e»0 C IC ' i t- Q -3 Q «C C rt C ^ (C 1^ Cl ic ic ri T i m Tf C - i h- - m 1 i in J in ^- l l ^ -t" -J "CD 2 3 ZJ ^ J - «2 1 S S 3 B- r-^ 5«-0 1«-C3 ^ö g «2 é iq,2 _S C C C C C CvJ í ^ n ^ C x r* ~ ói ói C0 12 i r r^j Í C p éd Prág felé ^i _~ l C 1 «Q 5? = r. icj <"» i '5 ^ S C/. h- IC ~ Cf ^ rf \ft íc3 i i ÍT- ' : r. ri : r ^ S 5^ t - ' CC VD CC X) ( Ő C r; x - «íi «H C C I r : ~. ^.r. 1 t-, -. i LŐ -- f rj i t Cl C r y r 3 n < i s» -I C - ^ d C C4 C CC 2 J= s 'CJ C/J 09 I tn Gyv. Állmásk Gyv. I (Ti J C Cl i» rr r 05 Í X í r m t i "T 30 C C rf r C^í C J i ' -t Cl ) / C C C * X «* 00 «* Í -f CD n i /) tn f -<t in r r t /) J -f rf X l/5 t *t»n 't Cl Cl -t.flí m *t X 10 r- Ci Cl C»r. r in i ^ - CJ -j i Kmr é Kmrn i Kmrn é Érsekj r --Pzs t Ki r in' x: C C C C l r x i*- * -t i - C - C 1 CD C C Í C z,z w X (0 n rí - C i * X l x IC Q i -rf 't^tici 1 C ÍJ C CC B X Cl CC JZ, ^ Cl Ifi Q T J C C C C in t C t Cl - I 3 J 'Ti J 00 Ti 'TJ J 60 J 09 "CJJ i. J» CJ C r C - f Cl i X r LÍ 2 i2 2 r i Q «C i Cl rr-i» f i C l Cl " r r h- r,r -t»n i r<: r r- k -< t/] J! tfí : J X R] CC S C/5 r ^t;? - -5 CJD S i ~ m. -r r C i * ~ '^ i p i ;C K í ~, í í ^ 2,r - ~r ~r -r X i- T C ^ ~ re.. ~ ' - r r i - 3C i - ^ g r w ^ 5 1 it, 5 C C C - X C t~ ^- C x CJ m in í C C Tt r r- " *0 b 5 5? 3 - "t i U S JQ '75 Q 3 CU *v x UJ ^ * S. S *t CJ r X in rő -f X " r \ : ~ v 53 " 3. ' ~ s~ r: P r r t 5 " < 2 <X' 3* j f i 00 Cl i * r - Cl Cl r- C r ^ 'C i, 8 «s 8te3 0 i- t- ; x X 3 r- i Qi Ő Cl Í i ti kp CD "T ^ X ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmárm, gyigmándi-, 24. Felelős kidó: í lkei Dezső

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

V -. ' m m 1 - -1 * T

V -. ' m m 1 - -1 * T i VII. évflym 28. s z á m. r 20 f i l l é r. Kmárm, 1935. j ú l i u s 13. V -. ' m m ; 1 - -1 * T! - M M M M M M E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. I Negyedévre 5 P. Egyes s z á m á

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd. 31. szám I. kötet. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 26., kedd 31. szám I. kötet TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal

63. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK. péntek. Ára: 1395, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. má jus 8., TARTALOMJEGYZÉK Oldal péntek 63. szám Ára: 1395, Ft 2009. évi XXVIII. tör vény Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról.... 15832

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal

165. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 680, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. no vem ber 21., péntek 165. szám Ára: 680, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXXIV. tv. A Ma gyar Fej lesz té si Bank Rész vény tár sa ság ról szó ló 2001. évi

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből

Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből Kosztolányi Ádám jegyzetfüzetéből 68 Emlékek között Karinthy Gáborról Kö ze leb bi kap cso lat ba ti zen há rom éves ko rom ba ke - rül tünk egy más sal. Álom vi lág ban élt, ami ta lán nem lett vol na

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal

186. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 5625, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 21., vasárnap 186. TARTALOMJEGYZÉK 2008: CII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2009. évi költ ség ve té sé rõl... 24366 Oldal Ára: 5625, Ft 24366

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 577-768. OLDAL 2009. március 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1775 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, kormányrendeletek

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 3. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. M Á R C I U S 3 1. TARTALOM TÖRVÉNYEK 2006: XIII. tv. a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28.

IV. ÉVFOLYAM 8. szám au gusz tus 28. IV. ÉVFOLYAM 8. szám 2006. au gusz tus 28. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKABIZTONSÁGI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004)

Gyõr Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszerû eljárás ajánlattételi felhívása (12070/2004) 356 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám Pos tai irá nyí tó szám: 1163 Te le fon: 401-1459 Telefax: E-ma il: B. MEL LÉK LET: A RÉ SZEK RE VO NAT KO ZÓ

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS!

Bu da pest, január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Bu da pest, 2008. január 28. Ára: 1890 Ft 1. szám FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2008. évi elõfizetési árainkra! TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk

Hírmondó. Fegyverneki. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok. Gránitdiploma. Zbrojnikyben jár tunk Fegyverneki Hírmondó Fegyvernek Önkormányzatának kiadványa XVIII. évfolyam 5. szám 2007. október 17. Bu da pes ten az Er dő há ti tán cok Szep tem ber 14-én há rom fegyverneki előadóművészeti cso port

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ IV. év fo lyam 14. szám 1344 Ft 2007. december 31. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink

Részletesebben

VICTORIA Lakásbiztosítás

VICTORIA Lakásbiztosítás VICTORIA Lakásbiztosítás Ny.sz.: 1010V01 BIGS1001V01 1 www.victoria-volksbanken.hu Tisz telt Ügy fe lünk! La kás biz to sí tá sá ban kü lö nö sen fon tos a vé den - dô va gyon értéké nek pon tos meg ha

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal

21. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1935, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 20., péntek 21. szám Ára: 1935, Ft TARTALOMJEGYZÉK 33/2009. (II. 20.) Korm. ren de let A he lyi ön kor mány za tok vis ma i or tá mo ga tá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. március 6., péntek 27. szám Ára: 6525, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2009. évi II. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság és Bosz nia és Her ceg ovi na kö zött a tár

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M 2006/4. szám H I V A T A L O S É R T E S Í T Õ 137 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. január 25. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/4. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ:

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 21., kedd 31. szám I. kö tet Ára: 4807, Ft TARTALOMJEGYZÉK 57/2006. (III. 21.) Korm. r. A gyám ha tó sá gok ról, valamint a gyer mek vé del

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft

115. szám 1. kö tet* A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. 1 2. kö tet ára: 5124, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. au gusz tus 31., péntek 115. szám 1. kö tet* 1 2. kö tet ára: 5124, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet: 224/2007. (VIII. 31.) Korm. r. A köz al kal ma zot

Részletesebben

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal

26. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1325, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. feb ru ár 19., kedd 26. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK 29/2008. (II. 19.) Korm. r. A Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter feladat- és hatáskörérõl.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. már ci us 30., péntek 38. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XVI. tv. Egyes ag rár tár gyú tör vények mó do sí tá sá ról... 2474 2007: XVII. tv.

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal. Jog sza bá lyok. Ha tá ro za tok. Miniszteri utasítások CXXXIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2006. áp ri lis 26. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 71/2006. (IV. 3.) Korm. ren de let 80/2006. (IV. 6.) Korm.

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2

A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 136 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Né meth Lász ló 1 A SZOCIÁLIS SZÖVETKEZETEK JELLEMZŐI ÉS TÉNYSZERŰ ADATAI 2 Cselekvési változatok Ki in du lás ként fon tos meg fo gal maz ni azt, hogy

Részletesebben

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám

A Kormány rendeletei. A Kormány 349/2007. (XII. 21.) Korm. rendelete M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 13398 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/180. szám 9. A Bktv. 24. -a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki: (4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi - nisz ter, hogy ren de let ben

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal

TARTALOM. III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft JÚNIUS 30. oldal oldal III. ÉVFOLYAM, 13. SZÁM Ára: 3715 Ft 2011. JÚNIUS 30. TARTALOM oldal oldal JOGSZABÁLY 2011. évi XLVII. tör vény a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga - tá sok át lát ha tó sá gá ról szó ló 2007. évi CLXXXI.

Részletesebben

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal

157. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, decem ber 19., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 861, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. decem ber 19., kedd 157. szám Ára: 861, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: CXIX. tv. A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény módosításáról...

Részletesebben