Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:"

Átírás

1 VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn. jvábn flyik sép l m n k z egz r s z á g bn. d l g s kezek szr g s k d n k, szemek f e l r g y g n k, mert Isten k e g y e l m é b ő l, f g y - j é g k á r k ellenére is. hárm millió m é termázsávl töl b búzánk termett z idén, mint tvly. zkdás derű z n bn nemsk ebből ter' bbletből f k d, hnem bból tdtból is, hgy gzd nem m r d t mgár termfeleslegével, k i s z l gálttv ügyeskedő klmár kezeknek, hnem emzeti g y s é g krmányánk e l ő r e i g n d s k d á s idejében lít biztsíttt v e rejtékes mnkájánk értékét. ásfél évvel ezelőtt ht ngő v l t bz ár métermázsánként. hárm millió mázsányi többlet elle n i r e is tizenhárm pengő bz leglsnybb ár, ti, h tekintetbe vesszük hihetetlen mértékű m e r i k i versenyt z öt pengő n y l v n filléres világpii árkt, l y n ellenszlgált gzd mnkájánk gyümölséért, h g y zt e g y áltlán nem Írhtjk vk véletlennek vgy s z e r e n s é nek jvár. bben több m i n t ö t zen százléks árjvlásbn n r gzd srsát szí ri viselő krmányztnk n vállvetett erőfeszíte rtó m n k á s s á g h l m l i k. mely ismeretlen vlt r é g e b b i m g y r p litikábn. k k r i b n k r mányk h s n l ó k ö z r e m ű i sére term értékestéljából lig is vlt szükség, mert b ő s é g e s b e l es külföldi p i k álltk KIDÓHIVTL: K m á r m, I g m á n d i - t 24. sk zt tnlságt vn htj le m i n d e n józnl látó g n d l k d ó mgyr, hgy emzeti g y s é g krmány Pártj nem álltt áll m e g föld- népszereteté ben s z k á s s szvknál Ígéreteknél, hnem együtt érzét nemzet t ö b b s é g é nek bjivl mindenekelőtt selekedetekkel igzlj. képviselő, rendelkezünkre. zót znbn ngyt váltztt világ, mert nemsk g y r rszág több mint kéthrm dt vesztettük el, hnem, z rszágk önellátó elzárkó zás flytán, idegen p i i n kt is. És itt tűnik k i G ö m b ö s G y l őszinte n é p s z e r e tete krmánvzti rátermettsége, hgy rómi s z e r z ő d megkötével biztsítni tdt mgyr m e z ő g z d ság l e g n g y b b kérdének, búzterm értékesítének kedvező megldását. znbn nemsk búzterm értékesíte z, mellyel emzeti g y s é g krmány m i n d e n kétséget kizárón megmttt együttérzö g n d s k d á s á t m gyr föld népe iránt. lte k i n t v e búztermel m i n ő ségi jvításától, tvszi félmillió p e n g ő s f g y - jégkár segítségtől, gyü mölstermel támgtásától mezőgzdsági v é d ő szerek áránk leszállításától, sk közelmúltbn láttt npvilágt z rendelet is, mely z állttenyzt e l ő mzdításávl kpsltbn tej árát szbályzt. ddig gzdák tejért egyes v i dékeken már sk öt-ht fü lért kptk literenként, r e n delet ezentúl ezeken he lyeken is tiz é s fél fillért biztsit számkr. mlitsem-e még jöve delmező belterjes g z d á l k dást élzó tgsítás költsé geire beállíttt egy millió pengőt, m n k l k l m k te remtét szlgáló kölsönt, g z d d ó s k tvábbi v é delmét biztsító rendeletet telepít kzülő m e g indítását, k k r mindezekből Gömbös Gyl emzeti g y s é g Pártj egy ránt tdtábn vn nnk, hgy nemzet léte j ö vője mgyr föld népének vállin nygszik. zért h tárzt el G ö m b ö s Gvl, hgy mindeneke tt gz dsági sziális r e f r m kt hjtj végre, melyek z rszágs bjk érezhető eny hülét eredményezik, szem ben z lktmányjgi r e f r mkkl, melyeknek sem szegénység jvításár, sem mnknélküliség s ö k k e n tére kihtásk egyáltlá bn ninsen. mgyr föld népe j ó zn belátásávl eldöntheti már mst, hgy kinek vn igz: z ellenzéknek-e, mely g á n s s k d á s á v l m i n den árn z lktmányjgi r e f r m k t erőszklj, vgy G ö m b ö s Gylánk, ki z lktmányjgi r e f r m k e l hlsztás mellett fgllt ál lást, mert előbbrevlónk trtj lkf-sság megélheté sének biztsítását. 1 Telefn 61. Hirdetek ári d í j s z b á s s z e r i n t. Kézirtkt nem dnk rtás tán. i r t : vitéz r t n Bél, rszággyűli ÉS indössze rövid két hó tápig ülezett e d d i g refrmprtmént, ele ez sekély idő is elég vlt n nk biznyságár, hgy emzeti g y s é g Pártj m i n den tekintetben beváltj mükődéhez fűzött várkzá skt reménveket. e m zeti gység Páríjánk m i n den képviselőtgj, de kü lönösen fitlbb nemze dék, ezltt is b e b i z n y í ttt nxrv feldtkr vissz. vló elhivtttságát, felké szültségét lendületes se lekvőerejét száms eset ben dt tnújelét plitiki sziális érzékének nemzet vlódi érdekei, fájó sebei rvslásr szrló bjink helyesirány g y ó g y kezele iránt. m i k r tehát z l k t mánys tényezők emzeti g y s é g Pártjávl egyetemben, állndón ennyi kézzelfg htó biznyítékt szlgál ttnk g n d s k d ó szerete tükről nemzet többsége iránt m i k r Gömbös Gyl minden selekedete igyekezete zt igzlj, hgy rádióbn h r m d éve először mndtt gyr T e s t v é r e i m " megszólí tás nem pszt szó üres kifejez, hnem v é réből lelke mélyéből fkdó együttérző segitő krt, k k r sk zt z egyet kéri várj G ö m b ö s G y l emzeti gység Pártj föld népétől z egz mgyr nemzettől, hgy feléje árdó szere tetet g n d s k d á s t ö s z szeígásávl, r g s z k d á s á vl bizlmávl jövőben is z eddigihez hsnlón visznzz. Frnthrszászló v tásr kzülnek K mármi frnthrsk. emes gndltú mzgl mt kezdeményezett z r s z á g s F r n t h r s Szövetség K m á r m i C s p r t j z elmúlt héten. világ hábrú életben m r d t ktnái elhtárzták, h g y hzfis él j i n k külső kifejezre j t t t á s bjtársi é r z é s é n e k f k z á s éljából zászlót szerez be, m e lyet d í s z e s ü n n e p s é g keretében szenteltet m e g. k e z d e m é n y e z megvlósítás é r d e k é b e n m á r is társdlmi m z g l m t indíttt s sz" támgtásr

2 2. méltó k i ó sikere érdekében Ízles zászlószegeket küldött szét f r n t h r s törekveket megértő brátink. z j zászló hirdetni fgj Kmármbn z el múlt v i l á g h á b r ú s k diső h ditetteit, h á b r ú számtln fé nyes e s e m é n y e i t sk á l d ztt, melyet h d v i s e l t j e i n k legválságsbb i d ő k b e n k ö rülmények között hztk h zánk. z j z á s z l ó örök e m l é keztetője lesz m g y r föltám d á s b n vetett törhetetlen bitnek é s igzságnk, melyért mgyr f r n t h r s m is kz életét, é p ségét, vgynát, mindenét d n i. f r n t h r s zászló kifejezre jtttj köréje sprtslt hdviseltek zn egyöntetű é l kitűzeit, mely szerint d d i g is, m i g hzáért újr fegyvert kell f g n i k, z r s z á g újjáépíte ne héz m n k á j á b n fárdhttlnl, önzetlenül f g n k d l g z n i ; gyámlitói támszi kivnnk lenni h d i r k k n t bjtársik nk, t v á b b á h d i ö z v e g y e k n e k é s árváknk meg srs m s t h ság flytán s e g í t s é g r e szrló többi b j t á r s k n k. Kétségtelen, hgy f r n t h r s i n k megmzdlásávl szem ben hzfis nemzeti é r zelmű mgyr társdlm, fe ledve sját bját bját, sze retettel é r d e k l ő d é s s e l figyel fel s nehéz g z d s á g i helyzet dár hthtós segítséget d sikerhez. f r n t h r s sprt v e zetősége rzletes prgrmt mst d l g z z k i, zászlószenteli ünnepség p n t s idejét kőbb fgj megállpítni, mikr is rzletes tdósításbn fgnk beszámlni. Dnlmási strndn pihenni üdülni gyógylni lehet, G L B U S filléres befőttek: '13 -s Körte befőtt * i -s S á r g brk befőtt 'J - s e g g y befőtt 52 f, J3 - s Ő s z i b r k b e f ő t t * -s Vegyes befőtt F ' ^5. Kmármmegyei 3 Cseresznye befőtt 42 í. R i n g l ó befőtt 42 f. l m befőtt 42 i. 1 d b. j m vegyes i z b e n 25 f. 1 d b. májpástétm 20 í. 1 d b. s z á r n y s pástétm 25 í. Kphtók : S p ie 1 mnnái I g m á n d i - t 19. T e l e f n 88. Lőwy bútrárház Győr Gr. Tisz István-tér 5. á r m e g e m l é k e z t ü n k rról s z m r ú hírről, h g y Vetsey de n y. l t á b r n g y, vársnk egyik legtiszteltebb plgár f. évi júlis hó 11.-én C s e r n v i b n, hv l e á n y : gróf Wssilk Sándrné látgtás éljából tztt, vártlnl elhnyt. lesújtó hír htás ltt nem á l ltt m ó d n k b n m e g b l d g l t pályftását b ő v e b b e n mélttni, m is n g y n kev dt áll rendelkezünkre, hisz Vetsey de mgáról shsem beszélt, i z z i g vérig k t n vlt, mgyr hszár, igz mgyr r gvllér s z ó legszrsbb legnemesebb é r t e l m é b e n. Shsem v l t szó embere, sk selekedett z ltt másfél évtized ltt, m e lyet n y g l m éveiben K m á r m b n töltött, m r d n d ó e m léket állíttt m g á n k k t ó b e r é n s z ü l e tett B d p e s t e n. p j f ő v á r s egyik legelőkelőbb plgár vlt, szbdsághr ltt pesti nemzetőrség p r n s n k k é sőbb bdpesti kereskedelmi i p r k m r elnöke. Vetsey de bésújhelyi k t n i kdémiát végezte g s z t s 18.án került k i b b ó l, m i n t h s z á r hdngy. i n t vlt s. k i r. hdsereg tisztje, több állmás helyen f r d l t meg érdekes tlálkzás srsnk, hgy C s e r n v i b n szlgált m i n t fő hdngy, több éven keresztül m i n t fitl hszárkpitány b l d g férj itt h n y t le örök álmr szemét. világhábrú m i n t vlt s. kir.. hszárezred : Rdezky h s z á r k prnsn kát tlált. világhábrú kitö rétől k e z d v e n n k végéig z rsz f r n t n szlgált, először mint ezredprnsnk, kőbb m i n t egy lvsdndár prns n k mindenütt besületet szerzett mgyr névnek. Sz ms h á b r ú s kitüntetben v l t r é s z e. e g k p t német vske resztet, Vs k r n r e n d el Lipótrend hdiékitményes l v g keresztjét, termzetesen Kárly sptkeresztet m i n t t ö b b s z ö r ö s e n sebesült f r n t h r s, se b e s ü l é s i érmet is. világhábrút követő f r r d l m k ngy ö s s z e m l á s őt K m á r m b n tlált n y g díjb v n l á s tán itt lejtett ki közélet terén érdemes tevé kenységet. R d e z k y - h s z á r k emlékmüve legelsősrbn z ö bzglkdásánk köszönhető. T g j vlt K m á r m sz t e r g m közigzgtásilg egyen lőre egyesitett vármegyék t ö r v é n y htósági bizttságánk megye életében ngy szerepet játsztt. GYLÓKY Évek hsszú srán keresztül tgj vlt v á r s n k képviselő testületének is s vársnk k ö z életében is igen jelentős szere pet töltött be. képviselőválsz tásk lklmávl több i z b e n vlt válsztási elnök bszlút párttlnságávl krrektsé gével sk tisztelőket szerzett. H ű s é g e s fi v l t e g y h á z á n k t ö b b m i n t egy évtizeden keresz tül v l t felügyelője k m á r m i evngéliks egyházközségnek. z e g y h á z k ö z s é g m e g s z e r v e z é s e, z imház lelkzlk m e g é p í te, z e g y h á z k ö z s é g könyv táránk m e g t e r e m t é s e z ő ne véhez fűződik. Évek hsszú srán elnöke vlt Kmármi Hitelszövet kezetnek n e k i k ö s z ö n h e t ő, h g y ez z ránylg kis pénz intézet m i nehéz gzdsági v i s z n y k közepette hitelélet terén vlóbn á l d á s s t e v é k e n y séget fejt k i. m e g b l d g l t j i i s 4-én. sütörtökön h g y t el K m á r mt. ltzás előtt, szerdán még vejének : lpy G á s p á r m. k i r. krmány fő t n á s s, p l g á r mesternek vlt ebédre ven dége ó r á k n keresztül elját sztt p l g á r m e s t e r ü n k kisfiávl, z ő n k á j á v l, kit rjn g á s i g szeretett. J ú l i s hó 5 - é n i n d l t útr másik leány m e g látgtásár Csernvib, de d már hláls betegen é r k e zett. kemény k t n hárm npig küzdött g y i l k s kórrl, de hiáb v l t szeretteinek ö n feláldzó á p l á s, hiáb vlt r vsink d d ó g n d s k d á s, tiszt lélekkel, i m á d s á g g l jkán júlis 11-én h j n l b n vissz dt nemes lelkét T e r e m t ő j é n e k, Ideiglenes temete i. évi júlis hó 15-én ment végbe Cser n v i b n. V é g t i s z t e s s é g é n óriási közönség vett rzt, köztük Csernvibn állmászó lvs ezred t i s z t i k r, k i k kegyeletük jeléül k s z r ú t küldtek r v t lár, k s z r ú s z l g j á n k ö vetkező felirttl egy nemes hszárnk". lhnytáról sládj kö vetkező gyászjelentt dt k i : l p y G á s p á r n é szül. Vetsey Srlt, Vetsey S á n d r g r ó f W s s i l k - S e r e k i S á n d r n é szül. Vetsey r g i t gy m g k, mint kiterjedt rknság nevé ben is fájdlmtól megtört szív vel, de z isteni Gndvisel k r t á b n keresztény lázttl megnygdv jelentik, hgy l e g j b b t y, ngyty, testvér, p ó s r k n Vetsey de ny. l t á b r n g y, Lipót-rend hdi é k i t m é n y e s lvgkeresztjének é s t ö b b h á b r ú s kitüntetnek t l j - Kerékpárk, GYLÓKY Jégszekrények, GYLÓKY Szerszámk, GYLÓKY Ide menjen, jó I Lmm: bútrt h kr. Versenyen felüli Gylóky árk - Drótfntk. minőségek. vskeresked Kmárm. júlis 27. dns, K m á r m sztergm k ö z i g z g t á s i l g e g y e l ő r e egye sitett v á r m e g y é k t ö r v é n y h t ó s á g i b i z t t s á g á n k é s K m á r m szb. kir. m e g y e i v á r s képviselőtes tületének tgj, k m á r m i ev. egyházközség felügyelője stb. s t b. rövid s z e n v e d é s tán é l e t é nek 7 1. é v é b e n C s e r n v i b n f. évi júlis hó 11. n p j á n e l h n y t. Földi m r d v á n y i t z ev. egy ház s z e r t r t á s szerint végzett m e g á l d á s tán f. évi j ú l i s hó 14. npján i d e i g l e n e s e n sern v i i ev. t e m e t ő b e n d t k át z n y f ö l d n e k, k é s ő b b megh tárzndó időpntbn hzszáll i t t t j k k m á r m i közte m e t ő b e n e l h n y t szerettei mellett f g j k örök n y g l m r h e l y e z n i. Áldtt lesz m i n d e n k r n d r á g e m l é k e! K m á r m, évi j ú l i s hó 20. n p j á n, ö z v. K v á s y S á n d r n é szül Vetsey Gizell testvére. lpy Gáspár, gróf W s s i l k - S e r e k i S á n d r vejei. lpy Gzsik, gróf W s s i l k Sereky r z s é b e t n k á i. Vetsey Istvánné szül. Blss G i z e l l, Blváry-Zhn Istvánné szül. Vértesy B r b á l, V é r t e s y S á n d r s ó g r n ő i, illetőleg s ó g r. mi idegen frglmnk Cserkzek, nyrlók pánmnstri kp- szőllő-hegyen. gy kisit szktln gyn, hgy kmármi visznyltbn i d e g e n f r g l m r ó l merünk e m l í tt t e n n i, de h m á r egyszer ngy n e m z e t k ö z i, illetve r s z á g s i d e g e n f r g l m i á r m l t b tényleg b e k p s l ó d n i k í v á n k z n k, illő, hgy lpnk hsábjin is b e széljünk. ztán meg igeis m é g i s sk v n é s lehet v l m e lyes s á b í t ó n vnzó ötletes I á t vá ny s s á g n k t ris z t i k i, s p r tbeli vgy vdászti értéke ink, melyek vlóbn lkl msk z idegenek é r d e k l ő d é s é nek f e l é b r e s z t é s é r e, h már e g y szer tényleg is megfrdlnk idegenek v r s n k területén, i t t rövidebb vgy hsszbb időt töltenek el m i l e g f ő b b, i t t t r t ó z k d á s k ltt n g y n jól érzik m g k t, nyrláskkl ngyn meg vnnk elégedve. Örömmel d j k h i i t, h g y Kmárm várs területéhez trtzó k p p á n m n s t r i s z ő l ő hegyen nyrlt júlis hó e l s ő f e l é b e n Shh t t ó f ő v á rsi hittnár f e l ü g y e l e t e é s Ker tz Rózsi k e r e s k e d e l m i i s k l i tnárnő vezete ltt egy t i z e n ht főből álló l e á n y s p r t, mely Fővársi yrlttási kió révén k p p á n m n s t r i e l e m i isklábn nyert elhelyezt. hegyközség v d r e g é n y e s tájin elszórtn ütöttek t á b r t d r. Be lák Kálmán f ő v á r s i h i t t n t n á r p r n s n k s á g lá t r t z ó ser kz s p t k is, k i k közül viziserkzek sziget árnys fái ltt, z ö r e g s e r k é s z e k m e g z k á s e r d ő k i l l t s l n k á sin r k t k t á b r t ü z e k e t. m i n t egy 70 f ő b ő l álló s e r k é s z t á b r v i g n töltött köztünk vgy h á r m h e t e t. K e l l e m e s e n élvezik v i d é -

3 1935. júlis 27. künk k i n s e i t z i d e g e n b ő l jött nyrlók i s, szám s z e r i n t vgy h r m i n n, k i k z egyes s z ő l ő birtksk nyrlóibn kényel mes t t h n t leltek. Kedves v e n d é g e i n k t ő l s k válszt h l l n k, m e l y e k vidékünk s p e i á l i s v n z ó e r e j e iránti e l r gdttásról b e s z é l n e k. zeket z dttságinkt vétkes könnyel műség vln kiknáztlnl hgyni. T á j i n k értékeit, szépségeit n e m s K ö n m g n k n k kell m e g b e s ü l n ü n k, h n e m i g y e k e z n i keli z idegenek között is m i n é l szélesebb körben bemtlni hzzáférhetővé t e n n i, h g y m e g ismerjenek, megszeressenek b e n nünket. r e k l m t e l m i k min den ö t l e t e s e s z k ö z é t, m e l y z idegeilek é r d e k l ő d é s é n e k feléb Kmármmegyei 3. ldl. Kmárki F r e y Vilms dr. lispán 3 0 éves szlgálti j b i l e m l i g hitte v l n v l k i, h g y köztiszteletben é s közszeretetben álló l i s p á n n k, sztls Bél é s Plkvis L á s z l ó tód m ö gött hárm évtizedes k ö z s z l g á lti múlt v n. P e d i g tényleg ez helyzet. Frey Vilms fitln került s z t e r g m vrmegye s z l g á l t á b, r á n y l g n g y n rövid i d ltt j t t t vármegyénél vezető á l l á s b. k e l v r m e g y e ideiglenes egyesíte Frey Vil mst s z t e r g m vrmegye f ő jegyzői s z é k e b e n tlált. k k r resztere lklms, hsználjk hzt Kmárm é s sztergm fel, h g y v á r s f e j l e s z t é s i pliti vármegyék érdekében legn k á n k é s lenületet k p j n, hgy g y b b áldztt, fölserélte z válsággl küzdő i p r n k l i s p á n - h e l y e t t e s főjegyzői állást kereskedelmünk jvár gzdsági z árvszéki elnök tisztségével életerőinket növelni t d j k. helyet d t t Krsy i k l ó s Legyünk s e l e k v ő k é p e s e k nk, kit Kmárm vrmegye kmly idegenfrglm meg közönsége vármegye egyik teremtére. vezető á l l á s á b n óhjttt látni. int árvszéki elnököt Un', női d i v t - á r k, drgi válsztókerület bizlm ktni ikkek l e g l s ó b b *Íl 5 elszólíttt h i v t l i tisztségéből beszerzi frrás űs^rl első l k l m m l ngy szv zttöbbséggel, kőbb pedig H J L S Z K Á R e g y h n g ú l g küldte z r s z á g gyűl képviselőházáb. e m t r t z t t zk közé képviselők közé, kikről m i n d n t l n lehet h l l n i, ő r i é s szerény e g y é n i ségének megfelelően söndes, h i k s z v é s önzetlen képviselője vlt kerülete érdekeinek, kinek i n t h néhány év ó t h é t - érdemes é s é r t é k e s m n k á s s á g á t hálás válsztóink ezrei áldjk s z ü k e s z t e n d ő következett v l n d i s é r i k. be, egy é v b e n rzsd, m e g p l s k, m á s évben s z á r z s á g Plkvis László lispán tette tünkre t e r m é s ü n k e t. zhlál tán K m á r m é s szter idéii végre eleg kedvező g gm közigzgtásilg egyelőre b n t e r m é s ü n k ; hgy j ö v ő egyesitett vármegyék bizlm mit hz, k i tdj? őfelé f r d l t é s mitán képviselői B i z n y s z n b n z, h g y mndátmáról lemndtt, ngy j b b n j á r z g z d, k i k t ö b b s é g g e l őt válszttt m e g szerűen m i n d e n lehetőt megtesz, két e g y e l ő r e egyesitett v á r m e g y e hgy z i d ő j á r á s é s termzeti lispánjává. spásk msthsgit ellen H r m i n éves jbilemánk súlyzz. ünneple teljesen megfelelt z m i pénztelen v i l á g b n ő szerény e g y é n i s é g é n e k. e m z n b n n g y n nehéz m i n d e n t vlt s e m m i h n g s ü n n e p s é g, jól s i n á l n i. z e l s ő l y k t k e l l még bnkett s e m. F l y ó h ó b e t ö m n i. z p e d i g k é t s é g t e l e n ü l ngy trágyhiány. e m vlt tkrmány, nem vlt lmszlm, á l l t á l l m á n y n k vzesen m e g f g y t k z t t. C s d - e, h trágy nélkül n e m t d n k j ó termt prdkálni s n e m t d j k z ránylg jó bzértékesiti v i s z n y k t kihsználni V S z e r e n s é r e trágyhiányn segíthetünk m ű t r á g y á v l. Csk gy sendesség v n z féldg istállótrágyát dnk, tóbbi n p k b n k m ármi t ö b b i t műtrágyávl p ó t l j k. g y m e d e n é s s z d tájékán. l i g spásr két légy : s z p e r lézeng htlms fürdőtelepet! fszfáttl mű trágyáztt gbn e g y - k é t l á t g t ó, zk is inkább t ö b b e t é s j b b t t e r e m, közvet H k - f é l e k i s z k kedvéért tér letlen j ö v e d e l m e t h z, közvetve nek be egy k i s s z ó r k z á s r. p e d i g záltl, hgy n g y b b ngy rzvétlenségnek szlmterm bővebb lmzást t e r m é s z e t e s k vn : z i d ő j á tesz lehetővé, b ő l m s z l m rás szeszélyeskedik. z igzi trágy értékes növényi táp nyári m e l e g s é g e t hét elejétől nygit felszívj s m e g t r t j, h i d e g szél s ü v ö l l é s e, b r n g ó s trágy t ö m e g é t növeli. felhők f e l v n l á s, l y k r - l y k r műtrágyázás tehát /, esőseppek hllás válttt f e l. p n t, h n n n szük e s z t e n d ő k Így ztán flyóvízhez s z k t t ellensúlyzásánk k i kell i n kmármi közönség hmr meg dlni. r i d t fürdőztől. biblii Hirlp. hétszükesz- tendö krát éljük-e? 23-án, k e d d e n 12 ó r k r tisz telgett előtte vezete ltt álló két v á r m e g y e, tvábbá K márm sztergm szbd k i r. v r s k t i s z t i k r. Revizky G á b r v m. főjegyző é k e s sz vkbn üdvözölte Frey V i l m s lispánt, t ö r v é n y h t ó s á g első tisztviselőjét, vázlt v á r m e gye é r d e k e b e n k i f e j t e t i é r d e m e s, értékes mnkásságát, mélttt hrtéri szlgáltit, t t szerzett kiiünteleit, z rszággyűl képviselőházábn két i k l s n keresztül kirejtett t ö r v é n y h z ó i működét, mindenhtó egy igz ö r ö k Isten kegyelmét é s áldását kérte t v á b b i pály ftásár, végül átnyújttt neki emlékül vármegyei tisztikr j á n d é k á t : egy s z é p ezüst s z i vr é s i g r e t t d b z t. tisztelgők s r á b n rzt vett d r. Rdsy L á s z l ó főispán is, k i Revizky Gábr beszé dének e l h n g z á s tán szintén szót kért hngsúlyzt, hgy mint vármegyei t i s z t i k r é s Frey V i l m s lispán őszinte t i s z telője igz b r á t j vesz rzt ebben kedves, i n t i m ü n n e p ségben, ö is szép szvkbn mélttt jbiláns lispán é r demeit, s i k e r t é s áldást kivánt tvábbi m ű k ö d é s é r e. Frey V i l m s lispán lelke mélyéig meghtv m n d t t k ö szönetet z ünneplért. z t sh sem kereste k ö z s z l g á l t hrmin éves é v f r d l ó j á n ez tölti el ö r ö m m e l. n p t k ü l ö n ö s e n z teszi számár kedvessé, h g y közéleti pályáj flymán sikerült megnyernie krtársi s z e r e t e t é t. z d n e k i erőt é s reményt közszlgált tvábbi éveihez i s. V á r s n k b ó l lpy G á s p á r m. k i r. krmányfőtnáss, p l g á r m e s t e r, d r. Cskás István f ő jegyző é s Királyi i k l ó s g y ó g y s z e r é s z, j á r á s i tüzrendzeti f e l ügyelő vett rzt z ü n n e p s é g e n. P r p g n d i s kell kmármi meden szdánk. Kérje mindenütt K m á r m m e g y e i Hírlpt. Közönségünk nem figyeli, h g y nyári i d ő b e n h i d e g idő j á r á s n e m trt s k á, slfint tréfát űz z időjárás. H m s t éppen z h g is z e s ő, h l n p már kisüthet n p s g á r l y n frrón, h g y felöltők ismét vissz kerülnek szekrények s r k á b. ztán m e g t d n i kell zt is, hgy nyárn kármilyen b r n g ó s is z é g b l t, leve g ő b e n mégis érezzük b l d g lngysságt, nyári lkny kellemes leheletét. K ö z ö n s é g ü n k elfeledkezik, hgy e h i r t e l e n időváltzás meden szd vizét n e m hűti le, kellemes t t fürdőz még ősszel is, m i k r flyóvizekben már egyáltlábn nem lehet fürödni. meden szd elő nyét, g y ö n y ö r ű s é g é t m é g n e m ismeri k ö z ö n s é g ü n k, hisz még nem is v l t t ú l s á g s zsúfltság pmpás meden fürdőben. leven é s ügyes prp g n d, ötletes r e k l á m k, állndó, élelmes hirdetek hiányznk, melyek K m á r m b ü s z k e s é g é r e, meden szd igzi sze z n j á r felhívják k n z e r v t í vbb, félősebb fázósbb k ö z ö n s é g figyelmét. Hiszen m e d e n é s szd tljdnképpen zért is épült, kzült ngy l e l kesültséggel, hgy kkr is, m i k r D n fölött k ö d j á r, mikr hideg flyóvíz, v é dett h e l y e n, medene lngys vizében f ü r ö d h e s s e n e k z e m berek. fürdő vezetősége ne elé gedjék m e g z ö n m g á t ó l m e g i n d l t f r g l m m l, vegyen g n dt, fárdságt é s tervszerűen tbrzz d vendégeket. Hisszük, h g y k i egyszer meg látgtt ezen igzán ngyértékü s t r n d f ü r d ő n k e t é s megismerte nnk előnyét d n i fürdőz sel szemben, z b i z n y s n lel kes brátj lesz skk előtt m még kevre b e s ü l t szép séges kinsünknek. Szeret ön fényképezni? Filmeket, igen vegyszereket, előnyösen vásárl gépeket z, k i nálm szerzi be. Felvételeit szkfényké pzek dlgzzák k i. zért ne felejtse i m e t edezky Drgéri Kmárm. Kerékpárkt, tűzhelyeket, jót lsón sk KSCH-nál vehet. K m á r m, Igmándi-út 31. U Q I f l? Hjólszl i d h kr építeni, gy f r d l j n hzzám. l válllk kőműves, á s, s trnázási, vgy összes épiti mnkákt kár n y g g l, kár nélkül mérsékelt árk mellett. T e r v e k k e l, költségvetsel znnl szlgálk. K m á r m i K á l m á n építőmester K m á r m, K l p k G y ö r g y - t 14. z És tön külömböző, színekben válsztékbn ngy lsón beszerezhetők: HCKR DZSŐ ppirkereskedében, Kmárm.

4 Kmármmegyei Hirlp júlis 27. Feljegyzek- Gyümölshiány. z idei bnrmális időjárás tönkretette gyümölstermelünket. egérzi ezt termelő megérzi fgysztó is. z kev gyenge gyümöls, mit belföldi pikr hznk ly drág, hgy bizny lig lehet megfizetni. küliöldi szállításnk pedig, mely z tóbbi években ly szépen fellendült, idén nnyir megsppnt, hgy veszélyezteti jövőbeni mgyr gyümölsexprt jó hírnevét. vsárnpi mnkszünet. vsárnpi mnkszünetről szóló jbb krmányrendeletet rszágszerte megelégedsel megértsel fgdtk gy kereskedők, mint vásárló közönség. ég szebb üdvö sebb vln znbn nnk teljessé tétele minden üzletágr vló kiterjeszte. sendrendelet. fővársbn mr régebben bevezetett sendrendeletet mst z állmrendőrség főkpitányság vidékre is kiterjesztette. rendelet vntkzik z tósk, mtrkerékpársk fülsiketítő lármájár. gy örömmel üdvözöljük vidékre is vntkzó j rendszbályt, mely egyébként nygti rszágkbn már régen megvlóslt. Tisztelettel kérdjük znbn, nem lehetne-e ezt sendet ngytkrító házissznykr nyittt blknál rádiózókr is kiterjeszteni? fehér-sprt Kmármbn. éhány lelkes k mármi sprtember végre sprtszeretettől áthtv kmly mnkávl intenziven fgtt neki vársnkbn tenisz-sprt meghnsításáhz. z j strr.dfürdőn pály épült, melyet nemsk szórkzás éljából, de testet-lelket nemesítő sprtág rendszeres gykrlásáért keresnek fel npnt vársnkbn még elég kezdetleges nivón álló ngl játék lelkes úttörői. Kívánjk, hgy önzetlen mnkájkt teljes siker krnázz. Vigyázó. Weekend hvi bérlet jeggyel tzht dnlmási strndr. Középiskli tnár diákk, mgántnlók tnítását, pótvizsgár előkzítét jtánysán kidóbn. válllj. Cím HÍRK. mgyr sszny. em lvssk nevét z újságbn. mgyr sszny szivének erős hitével, lelkének örök tüzü fellánglásávl, minden érzének teljes ddásávl sendesen, szinte zrevétlenül elhivtttságát. z első, ki rgdtt rjngássl, izzó mgyrsággl szívbe hnszerelmet. Ö z, ki grát termékennyé teszi végzi mgávl plántálj lélek önzetlen, melegszívű mnkájávl, hgy bb termőföldbe ültethesse legszebb lelkivirágkt: z Istenfélelmet, szülőföld, hz iránti rjngást z emberszeretetet. 0 z, ki megtnít rr, hgy z ezer sebtől vérző hzát kell, rgszkdni hzzá bbn, hgy egyszer szeretni s bízni béklyókt le fgjk rázni s ismét ngy, erős lesz hzánk. Ő gyújt lélekbe tüzet, hgy önfeláldzássl tdjk szlgálni ngy ügyet. mgyr sszny mgyr szívből jövő szvávl, édes, meleg hngjávl bzdit, lelkesít, fárdságt nem kímélve küzd mgyr élért: feltámdásáért. Szerető szívvel bizttj zkt, kik hntlnság kenyerét eszik s trinn htárin túl lkó testvérink lelkében pedig szítj hzszeretet tüzét s ellensúlyzz z idegen állndón terrrt. mi mgyr sszny sk ismeretlen ellenfelekkel hrl : meglkvássl, beletörődsel, fásltsággl. És még sem rid vissz nehézségektől. em sk régi krnk vltk lánglelkü hzszerető ssznyi! Zrínyi Ilnák, Dbó izzó hzszeretete mrdék Ktiák nélkül el kői tódk lelkében is! bdpest hegyeshlmi villmsvsút ünnepélyes felvtás. Szerdán flyt le BdpestHegyeshlm villmsíttt vnl ünnepélyes megnyitás méltó frmák között. megnyitásn rztvettek : Brnemissz Géz kereskedelmi miniszter, Petneházy, Winhkler Trmy állmtitkárk, dr. Senn ttó, áv. elnöke, vlmint kereskedelmi minisztérim, hnvédelmi minisztérim, bdpesti ngl követség, dr. Rdsy László Kmárm-sztergm vármegyei, felsőeöri gy Pál győri főispánk, Frey Vilms Skltéty iklós lispánk más érdekelt megyei előkelőségek, vlmint z érdekelt ngl mgyr gyárk képviselői. rztvevők Bánhidán megtekintették z erőmütelepet s Győrben ebédeltek. Kinevez. ni. kir. pénzügyminiszter dr. Retkes József állmpénztári tisztet pénzügyi fglmzási gykrnknk kinevezte. Vsúti szerensétlenség gúti kpnál. Túlsó-Kmármbn, gúti kpnál, hl sllóközi viinális, illetve mst már rendes vnttá minősített pzsny kmármi vnt elhgyj várs belterületét, megrendítő szerensétlenség történt héten, mely sknem embereletet is követelt. gúti kpnál vti síneken krt áthjtni z rszágútn Tmnózy üdön földbirtks ksis. knyrbn egy ház elzárt kilátást, ennek tljdníthtó, hgy senki sem vette eszie közeledő vrtt. z összeütközt elke iülni nem lehetett. mzdny elkpt két lvt s vgy nylvn lépt mg előtt sdrv teljesen szétmrzslt. ksin ülőknek sikerült z tlsó pillntbn legrnik, igy emberéletben nem esett kár. Hlálzás. I&mét fgytkztt d át, öreg-kmármbn z őslkók tábr. int rzvéttel értesülünk, Strk Jenő keieskedő földbirtks, életének 61-ik évében rövid szenved tán júlis hó 20-áil elköltözött z élők srából. z elhnyt Kmárm egyik legrégibb kereskedő slád srj vlt, ki szrglmávl, pritán életmódjávl ngy népszeiüségn k örvendett, minden erejével övéinek, sládjánk bldglásáért fárdztt. Kedden déltán ngy rzvét mellett temették el kmármi róni. kth. temetőben levő s ládi sirbljbn. Hlálát szerető hitvese, szül. Fölhössy ári, gyermekei, nkái, vejei, menyei kiterjedt rknság gyászlják. Hláls tetnszfertőz. Szigeti Ktlin 40 éves mn- kásnő, ási lkst eszméletlen állptbn szállíttták be győri kórházbn. z rvsi vizsglt megállpíttt, hgy szegény mnkásnőnek rtási mnk közben ipő feltörte lábát s seben át tetnszfertőzt kptt. mérgez lyn erős vlt, hgy z rvsi bevtkzás sem tdt már z életnek megmenteni. szerensétlen leány nnélkül, hgy z eszméletét viszsznyerte vln, belehlt fertőzébe. Vetőmgvásár gzdsági elődásk Győrött júlis hó án. Felsődnántli ezőgzdsági Kmr júlis 27-én, szmbtn 28 án, vsárnp Győrött Llyd ngytermében vetőmgvásárt rendez. tvsszl rendezett vetömgvásár prgrmmj mstni vetőmgvásárnál, melynek élj z ősszel vetendő növények vetőmgjink beszerzi eldási megkönnyíte, gzdsági elődásk trtásávl bővült. vásár vármegyénkben is ngy érdeklődre tlált. Kántrtnító válsztásk tlsóldli területen. negyedí ref. kántrtnító! állás Kvás ljs negyedi kántrtnító, gyr Tnító gyesület elnökének lemndásávl megüresedett. rre z állásr negyedi hívek Győrffy Ljs mdri ref. kántrtnítót egyhngúlg meghívták. Győrffy Ljs ezt meghívást elfgdt igy kitűnő jvdlmzás mdri ref. kántrtnttói állás n egüresedett. z rszágs hirü Stmpy Jáns kántrtnító nyglmb vnlásávl megüresedett köbölkti kánírtnitói ilst is mst töltötték be. tiz pályázó közül Hetényi ntl ttni tnítót válszttták meg kántrtnítónk. Hetényi már 22 éve működik tt, mint lniló, felesége pedig, mint tnítónő. Hetényit sk nem rég nevezte ki tnfelügyelő iskligzgtóvá. gbngyüjt hláls áldzt. z Ás község melletti Csillg pszt htárábn kétlvs szekerével gbnát gyűjtött Szeder István 21 éves gzdsági seled. gyik frdlónál, mikr trnysr rktt ksi trlóról kifrdlt z útr, lvk megbkrsdtk szágldni kezdtek veszedelmesen dülöngő, rktt ksivl. gy zökkenőnél Szeder István lebktt gbnávl rklt ksi tetejéről lvk közé. megvdlt lltk gyntpsták szerensétlen fitlembert, mjd ngysúlyú ksi is átgázlt rjt. ikrr társi dértek, Szeder István mr hltt vlt. yksig y gerintört szenvedett, z kzt hlálát. hláls blesetért senkit sem terhel felelősség. gyógynövények beváltási ári : Brssmetlevél kézzel tőről szedett, válgttt, ngylevelü, egzséges, prmentes eredeti zöld színre száríttt ár nyers állptbn 190, szármentes, egzséges, szárvég nélkül, eredeti zöld színre száríttt ár nyers állptbn 190, dióflevél nyers állptbn 3, mszlglevél nyers állptbn 3, keskenylevelü tífü levél nyers állptbn 4, bdzvirág, rövid, fürtös, nyers állptbn 6, ezüsthársvirág nyers állptbn 10, kőhársvirág nyers állptbn 25. pipsvirág nyers állptbn 12, szrklábvirág nyers állptbn 7, próbjtrján nyers állptbn 3, vérehlló feskefü nyers állptbn 3, nyrzs 250, kőrisbgár szárit.dln állptbn 175 fillér kilgrmmnként. Reisz árház Kmármbn. zútn értesítem t. vásárló közönséget, hgy sikerült bdpesti Reisz árházk árikkeit - bdptsti árkn Kmármbn, Igmándi-t 24. sz. ltt eldásr megszerezni. Tekintse meg vételkényszer nélkül. Teljes tisztelettel K r m C I ' S á t t d F.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél

ÁR K o m á r o m, Igrnándi-ut 24. Hirdetések árai d í j s z a b á s s z e r i n t. a mai nőmozgalmi törekvé seknek mindenfajta szél Vü. é v f o l y m 34. szám Ar 20 fillér. Komárom. 1935. ugusztus 24.....,.. ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: ÁR Negyedévre 250 Egyes s z á m ár Megjelenik minden P.

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

20 fillér. Felelős szerkesztő:

20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f l y m 9. s z á m. r fllér. Kmárm, L Ő F Z T É ÁR gz évre P. Félévre 5 P. ****** ZRKZTŐÉ egyedévre gyes szám ár egjelenk mnden 5 P. f l. Telefn 6. H r d e t é s e k ár d í j s z b á s YUL szmbtn.

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése.

Alapy Gáspár m. kir. kormányfőtanácsos, polgármestert ünnepelte K o m á r o m ssc. k i r m e g y e i város közgyűlése. VII. évfolym 20. s z i n ELŐFIZETÉSI Egész évre 10 P. 5 Megjelenik P. r 20 f i l l é r. ÁR SZERKESZTŐSÉG I Negyedévié Egyes szám ár minden Komárom, 250 P, 20 fi 11 PTHÓ G Y U L GÁSPÁR. C s ö n d e s j

Részletesebben

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l

Ara 20 fillér. Felelős szerkesztő: a r a 20 f i l l. Kéziratokat nem adunk. akik nemes értelmében sür getik a jóvátételt, élesen á l ilis 10. IX. évfolym 16. szám den lyósdei öldi 5keíegízek Egész évre i o P. Félévre 5 P. s Mfö h á z helyen ó. )dönnél. olványok ) könyv mint kivont. [rehjttólé sz. Rácz 3n végre itott véglyvi htóht kiskorú

Részletesebben

képviselőtestületi tagok

képviselőtestületi tagok VI évflym 51 szám r 20 fillér Kmárm, 192 deember 17 SZRKSZŐSÉG gesz egyedévre évre Megjeleik Világválság, lé, ej iii helyi J-ÓU P p < gyes s/ i M I : ' j r i l l PH GYUL rszági s ehézség, mid sszefglihtó

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink :

Néhány szó. a Stefánia Szövetség. munkájáról. 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. Vidéki ü z l e t e i n k : G y ő r i üzleteink : IX. é v f o l y m 30. s z á m. r 20 fillér. K o m á r o m, 1937. július 24. E L Ő F I Z E T É S I R E g é s z évre Félévre 10 P. Negyedévre 5 P. E g y e s szám Megjelenik minden SZERKESZTŐSÉG 2 5 0 P.

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i

A r a 20 fillér. Hételos s/tkeszrö: kéli kelnie. [VA7'11 o szebb jövőért! körének gyűlése. e l ő a d á s á b a n színes példákkal v i V i l i. évflym 19. szám. A 20 fillé. SZERKESZTŐSÉG E L Ő F I Z E T É S I \H Egész, Féléve éve 10 P. f) P, Negyedéve 2*541 P. Egyes szám á 2 0 fül. Megjelettfc ninden Kmám, 1936. május 9. Hétels s/tkeszö:

Részletesebben

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG

FIÓKUZLE EINK GYOROTT: FELSODUNANTÚLI ZER, CSEMEGE HÁZTARTÁSI CIKKEK, RUHA, DISZMŰ ÉS EDÉNYÁRUK, TOZELŐANYAG 4171 11~~ AMIZUREE Győr, 1936. december 13. I. évfolym 47. szám. sze&esztőség kicláhivtl: Gyér, Gróf Tisz István-tér Előfizeti ár egy hónpr 2 pengő, negyedévre ő pengő, egz évre 22 pengő. -- Egyes szám

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih

A g a z e m b e r fantasztikus nagj úew&ih Hódmezővásárhely, t9t4 március 5. vsárnp Ar 4 fillér. X. évfofyftui 65. szám. V Á S Á R H E L Y I S*erke«t6«ég kidóhivtl Kosiwtíi-té*. Telefon t 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp é pici npokon 4 fillér

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető

rcleios szerkes/iö: efbberi b i z a l o m gyermekei é e/ek irányitiák eseiekedeíomker is. születését hirdető 1> O ÜL é v f o l y m 2. szám. Á r 20 füíér. SZERKESZTŐSÉG E S ELŐFZETÉS A R ; Egz évre Félévre 10 P. 5 P. NegyedévtEgyes szám ár 2*50 P 20 fll rcleos szerkes/ö: PATHÓ GYULA e s z t e n d ő. rt. A l p

Részletesebben