A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése."

Átírás

1 Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István ünnepén. Kettős ünnepet ülünk gszts hó á n. k tliks egyház ünnepli l tárr emelt szent fiát, min den idők legngybb ál lmférfiúi, hittéritben f á rdhttlnl bzgólkdó pstlát, mgyr nem zet örök hálávl emlékezik iegelső, legngybb k i rályáról, mgyr nemzet állm meglpítójáról, leg kiválóbb törvényhzójáról, s kitdj hánydszr sóhjt fel z ősi ének dllms s z v á v l : hl vgy István ki rály, téged mgyr k i v n?!... H visszálmdjk m g n k t mgyr múltb, távli időkből legtündöklőbben z disőséges rszáglás rgyg elénk, mely pgány Mgyrrszágból keresztény Mgyrrszágt teremtett meg. Szent István érdeme, hgy mgyr fj, mgyr szellem, mgyr erő egységre tömörülhetett, mgyr nemzet ellenálló képessége életerős lett, fenn állásnk biztsítás szilárd lpt nyert. vllássság hzfiság szent esz méjét hirdette első királynk rszágépitő ngy mnkájá bn, e vlláss élet, z igzi hz szeretet megvlósítás z szentistváni v é g r e n d e mely nélkül rszágt fenntrtni, népet krmá nyzni, bldglás útját elérni nem lehet. István király, kit v é d ő szentjévé fgdtt Mári r szág, Róld beszél, T é g e d keres, Hzzád száll minden mgyr sóhj. snkán, drbkr tépett ősi bir dlm népei itt szbd hzábn s tlsóprt rb g s z t s 18. PTHÓ Kmrm, l g m n d i - t 24. Hirdetek GYUL szmbtn. Kézirtkt ságábn megújhdást vr Tőled. Szent István királynk, légy szószólój z örök Trón zsámlyánál! ö n t s bizlmt süggedőkbe, élzd fel gyengéket! ö r ö k s é g e d : z Isten hzszeretet drág kinse telítse mgyr s z i veket, hgy mielőbb régi, teljes fényében rgygjn krnád ősi birdlmd, g y - M g y r r s z á g felett. közszükségleti ikkek kinstári hsznrze sedének leszállítását jvslj, v á r m e g y e kisgyüle. Kettősvármegyénk kisgyülének gszts hvi üle. Kmárm-sztergm k. e. e. v á r m e g y e k i s g y ü l é s e flyó évi gszts hó é n t r t t t s z k á s s h v i ülét v á r m e g y e ház k i s t e r m é b e n d r. Rdsy László főispán elnökete ltt. g y ű l é s e n z e s ő s időre t e k i n t e t nélkül ngy s z á m b n jelentek meg tgk. npirend előtt vitéz József ny. szóvátette zn hgy vitás Szivös-Wldvgel tábrnk állptt, ári sztergmbn z ebzárit d ár ktyák minden fel ügyelet szájksár nélkül grsszálnk z tákn, mely körülmény veszettség terjedét n g y m é r t é k b e n előse gíti s ezzel s z e m b e n z ellene vló védekezt megnehezíti é s nem sk i d e g e n f r g l m i s z e m pntból kz jelentékeny kár kt, h n e m zt e r e d m é n y e z i, h g y sztergm várs psztörintézet kimttás szerint veszett gynús ebek áltl megmrt egyé nek álltk sttisztikájábn vezet. n n e k közegzségügyi, s z i á l i s é s g z d s á g i hátrányit, méltánylv s ü r g ő s intézkedt kért j e l e n l e g é r v é n y b e n lévő jgszbályk pnts szigr betrtásár törvényhtóság áltl l k t t t v r m e g y e i ebtrtási szbályrendelet krmányhtósági j ó v á h g y á s á n k k i e s z k ö z l é s e! életbeléptetét sürgette. T ö b b e k h z z á s z ó l á s, z l i s p á h e l y e t t e s v m. f ő j e g y z ő é s z lispáni e l ő dó felvilágsítási tán elhtá r z t kisgyűl, h g y z indít vány é r t e l m é b e n f g eljárni. Tdmáslvette kisgyű l zn lispáni bejelentt, mely szerint főispáni h i v t l b n é s l k á s b n s z ü k s é g e s s é vált s ü r g ő s termzetű jvítási é s átlkítási mnkáltkr meghíváss ver s e n y t á r g y l á s t t r t t t é s ennek eredményeként leglsóbb jánltt tevő Tldy J á n s é p í t ő mesternek dt k i mnkát. Z 5 2. p n t b ó l áiió tárgy srzttl k p s l t b n évi 1000 P. segélyt szvztt m e g k i s g y ű l é s z s z t e r g m i t ü d ő b e t e g g n d z ó intézetnek, p e n g ő t k s i Stefáni védöintézetnek é s 100 p - t s é p k ö z s é g n e k t e ii) zpállt beszerzi s e g é l y r e. kisgyűl kihirdette d r. Brt I m r e tkdltári, d r. M hásy L j s e s z t e r g m i é s d r. ikmnn István esztergmi l ksk r v s i klevelét, Gás Ist vánné bjóti é s émeth n d r á s n é tárkányi lksk bábklevelét. Tvábbikbn fgllkztt kisgyűl Heves v á r m e g y e tör vényhtósági b i z t t s á g á n k m. kii', ö s s z k r m á n y h z intézett zn f e l i r t i kérelmével, mely szerint z elsőrendű közszükségleti ik kek, m i n t p l d. : k r, p e t r ó l e m, benzin, k e n ő l j, g y f, s ó, s í b. kinsári hsznrzesedének ly rányú leszállítását kéri társvármegye közönségétől, hgy z árkt kev j ö v e d e l m ű é s Telefn 6 1. díjszbás nem dnk szerint. vissz. s z e g é n y f l s i l k s s á g is m e g t d j f i z e t n i. M é g zt kérik krmánytól, hgy felsrlt árk g y á r t á s á v l fgllkzó vál l l t k t é s k r t e l e k e t kötelezze rr, h g y előállítási árikt i s sökkentsék. kisgyűl f e l irt pártlását jvslt t ö r vényhtósági bizttságnk. Hsnló elbírálásbn rze sítette S z t m á r, U g s é s B e r e g vármegyék k ö z ö n s é g é n e k k ö z dók kezeléről s z ó l ó törvény m ó d s í t á s é s ezzel k p s l t b n végrehjtási e l j á r á s n k g z d k ö z ö n s é g g e l szemben leendő enyhíte tárgyábn m.kir. k r m á n y h z intézett felirtát. mezőgzdsági selédek szlgálti, f e l m n d á s i, s z e g ő d é s i é s k ö l t ö z k ö d é s i idejének ideig lenes vgy újbóli megállpítását k i s g y ű l é s n e m trtj s z ü k s é gesnek, mert ezzel k é r d é s s e l krmány m á r is f g l l k z i k é s l e g r ö v i d e b b időn belül z e g é s z r s z á g r nézve egyönfetüleg lesz s z b á l y z v. lfgdt kisgyűl birtkhtár megjelöléről vásári rendtrtásról szóló sz bályrendelet tervezeteket, me lyeket Idgközelebbi közgyűl f g letárgylni. ltsíttt kisgyűl d r. Bátky Vine kmármi lks ált d z r n y J á n s t f l y ttását képező t megnyitás tárgyábn h z t t k é p v i s e l ő t e s t ü leti htárzt ellen b e d t t f e i e b bezt, vlmint hzzájárlt hz, hgy vitézi r e n d Örkényi g z dképző isklájánk vármegyei lpítványi helyére ifj. vitéz Mrsi Mihály k i r v i l k s t k ü l d jék k i. g y é b k é n t k i s g y ű l é s h z z á s z ó l á s nélkül e l f g d t z elődói j v s l t k t. VI. rszágs frnthrs tlálkzó. rszágs Szövetség Frnthrs kezdeményezére m i n d e n év k t ó b e r é n e k e l s ő v s á r n p j á n z rszág minden t á járól tlálkzór j ö n n e k megmrdt élő frnthsk. s z t e n d ő k ót k t ó b e r sárnpj össze első v z é l ő f r n t h r s k é, m i k r is fegyelmezett, h t l m s ünnepség keretében emlékeztetnek emlékeznek ngy világ-

2 J. ldl. ég hösi hlttim, trinni megsnkitttságnkr. iden megrendezendő rszágs Tlálkzón htdszr fgnk összeseregleni mgyr frnthrsk. tlálkzónk különös érteket súlyt d z tény, hgy z év któberében meglklt rszágs Frnthrs Szövetség, któber hvábn érkezik el fennállásánk működének ötödik évfrdlójhz. Minden esztendőben fényes htlms keretek megrendezett rszágs frnthrs között összejövetelek rszágs események szktk Szövetség lenni. egyes lklti már mst érdeklődnek, hgy mikr es milyen keretek között fg lezjlni z idei tlálkzó, kérdezősködekre Szövetség rszágs elnöksége egyelőre áltláns tájékzttásl közli, hgy z któber első vsárnpján megrendezendő htdik frnthrs tlálkzó előkzületei megkezdődtek. bejelentsel kpsltbn z rszágs mst felhívj lnökség már helyi lkltk vezetőségeit, hgy sját htáskörükben is tegyék meg szükséges előkzítő hgy z idei intézkedeket, Vl-ik rszágs Tlálkzó gy külsőségeiben, mint belső trtlmánál fgv méltó legyen Mgyrrszág legfegyelmezettebb társdlmi szervezetéhez, zz z rszágs Frnthrs Szövetséghez. " Dnlmási strndn pihenni, üdülni gyógylni lehet. Középiskli tnár diákk, mgántnlók tni tst, pótvizsgár előkzítét jtánysán válllj. im kidóbn. Jó kávét, teát, rmt lsó árbn Krmer Sándr fűszer semege kereskedében Kmárm, lgmndi-t 24. Telefn 50. kkr lesz igzán kellemes tthn, hgyh LŐVVy-nél Blltr-át vásárlj. Győr, Gr. Tisz I.-tér 5. ttbányi rendőrkpitányság megszüntete ellen fgllt állást közigzgtási bizttság. vármegye közigzgtási bizttságánk gszts hvi üle. tüziímnpólim megszüntete z erdőgzdsgk érdeke. Hvi kettős vármegye közigzgtási bizttság flyó évi g. hó 14-én trttt rendes hvi ülég dr. Rdsy László főispán elnöklete ltt. bizttság tgji szép számml vettek rzt z ülen s ngy érdeklődsel fgllkztk tárgylás nygávl. gy meglepett keltett z lispáni hvi jelent zn rze, mely ttbányi m. kir. állmrendőrkpitányság megszüntetére vntkzó belügyminiszteri rendeletet ismertette ezen htáskör teendők intézkedett. átvételéről Gróf sterházy Móri ny. miniszterelnök Krsy Miklós lispánhelyettes, vm. főjegyző hzzászólás tán elhtárzt közigzgtási bizttság, hgy felirtikig kéri m. kir. krmánytól ezen rendelkez htálytlnítását vgy leglább is végrehjtásánk felfüggeszte, kőbbi időpntr vló hlsztását, mennyiben ez sem lehethéges, Ttbányán főszlgbírói kirendel létesítét e élból szlgbírói nrmái sttsnk, segéd ^kezelő személyzetének szükséges gyrpítását. Gróf sterházy Móri bizttsági tg rámtttt rr, hgy közbiztnsági szempntból jgsn kifgáslhtó egyének is rendelkeznek fegyvertrtási viseli engedéllyel es ennek tljdníthtó ngy rzben vármegye területén igen elhrpództt skszr súlys kimenetelű vdrzás. vármegye közigzgtási bizttság egyértelemben fgllt állást kérni fgj krmánytói, hgy rendőrkpitányságt hgyj meg, vgy szlgbírói kirendeltség felállításáhz járljn hzzá, Rdsy László dr. főispán pedig közigzgtási bizttság kívánságár kihllgtást fg kérni ebben z ügyben belügyminisztertől. Ugynsk gi t sterházy Móri szóvátette zt, hgy z jelentek. I / dóbirtksk f kitérnie iák frglmi rt.- nem trtj be pntsn vntkzó krmányrendeletben előirt kötelezettségeit hzi fmenynyiség átvétele lehívás tekintetében. lispáni jelent megemlékezett rról z örvendetes eseményről is, hgy felsőglli gzdbirtksság legelteti társlt MÁK. rt. között vitássá vált legelő sere ügyben gzdsági lbizttság közreműködével méltánys létre. egység jött Végül meghllgtt elfgdt közigzgtási tiszti főrvsi, bizttság z állmépitzeti hivtl, pestvidéki kmármmegyei pénzügyigzgtóság, tvábbá kir. tnfelügyelő, z álltrvs, gzdsági felügyelő hvi jelentét. közigzgtási bizttság plénm tán z egyes lbizttságk üleztek. Weekend hvi bérlet jeggyel tzht dnlmási strndr. FILMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós gszts 19-én vsárnp 3 44, 6 H29 óri kezdettel 16 éven felülieknek. Kriói éjszkák sivtg hldfényes, sillgs éjszkáink príőmös rejtelmei. Kiegzít : Hrrá pák lettünk Mgyr hngs vílághirdó gszts 20-án, Szent Istvánnp 6 ' ^9 óri kezdettel ezerszemű ember Főszerepben : Hrry titkzts Piel. kmbdzs Fx vr 12 szőnyeg. külömböző. színekben ngy válsztékbn HKR beszerezhetők: ppirkereskedtbn, lsón DZSŐ Kmárm. Vádskdás, gynúsítás Rmnn vrr főszereplével sk legtóbbi hetekben lvstnk r..kmárm-sztergm vármegyei Hírlp" imü tti hetilp meg nem engedhető hirlpirási tevékenységére, melyet elkövetett záltl, hgy megjelentetni engedett ly közleményt, mely lklms egy testület, közület, hivtl gynúsításár s mris, mikr z gszts hó 11-iki számábn megrvásnkr védekezül 3-ik ldln Mgnkról... w imü ikkét igy fejezi be :.. Visznt tlán ezek tán lpkllégáink is elismerik, hgy mi súlys, nehéz időkben bjektív, kpertív mnk eredményesebb, szükségesebb minden másnál, még hiúságnál is... szinte slódttn régi felhábrdás kiújlt érzelmével lvssk gynezen szám 6. ldlán megjelent Fekete mlnár-kenyér" imü közleményét. Tlán helyeselnénk, tlán minden srát láiránk ikknek, h z megmrdn bevezető srink tárgykörében. Mindenki tdj, hgy súlys, nehéz időket élünk s bizny z rtó gzdávl együtt mlnárnk is keserves z élete e blettás, könyvveles, őrli ellenőrzes világbn. Tlán jó szlgáltt tett vln tti lp, h Fekete mlnár-kenyér im ltt festőién lerjzlv mi mlnárnk gndkkl megrktt életét, tárgyilgsn birált vln z idevntkzó rendeleteket, esetleg j eszmét vetett vln fel, bjk rvslásr. Kmárm-sztergm vármegyei Hirlp z áltlnk mindenkr strztt szellemétől űzve nem igy selekedett. mlnárk z lvsók ngy többségének mentlitását félreismerve tti lp Fekete mlnár kenyér" imü közlemény bevezető srit sk hngltkeltből zért irt, hgy nnál ngybbt üssön, gynúsítsn, vádskdjn. ráglmzó srkt lvsóközönségünk megítélére bízzk, zért szószerint idézzük:...dófedezetet, kiót sem követelnek tőlük. (Sszterktól.) sk mlnártól. ki őröli fehér kenyeret feketén eszi meg, miltt ndlgv nézi rbgó ellenőri mtrkerékpárkt, melyeknek nemsk benzinszg irritálj z rrát, hnem bré is, mely dáridóbn flyik egyik másik mlmbn..." ikk következő szks/. is z idézett mndttl együtt, vlmint gynzn ldl Btlásk imü Frlyás elmsegek seppet sem tlálík rr, hg) lptársnkról elismerjük mi súlys időkben zt z bjektiv mnkásságt, mit gy szeret hngsúlyzni, hnem lklms rr, hgy tévhitet keltsen z emberekben mi közállptkról. Mi újságírói kőtél ess égből tiltkznk z ellen, hgy tti lp áltlánsn brkltn támdjn, vgy h már tesz beszéljen Kniár-i.megyei Hirlp pigrké! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr.

3 I gszts 18. Kmármmegyei Hírlp nyíltn, kertel nélkül röviden, de v e l ő s e n. ikk különben mlnár krőkben is ngy m e g b t r á n k zást keltett, m l m t l j d n sk e g y m á s t á n t i l t k z n k z ily tedenizs, r s s z k r t ú, tá mdó i k k ellen, mert érzik, t d lk /t, hgy p é n z ü g y i g z g t ó Ságt, m l m s z t l y t érdem telenül érte t á m d á s, meg v n n k győződve rról, h g y z őrli, e l l e n ő r z ő rendeleteket t lán s e h l l y h m á n s n, m e g értően n e m lklmzzák, mint vármegyénkben. környék kénes dője Dnlmásn vitt Hírlp filléres sztergmb. szny Hét ünnepségei, sznyltbn gybldgsz- kiállítási rszágs is rendezett számttevő V á r m e g y é n k területéről i n dló e s z t e r g m i filléres gyrs v n t srs i tlsó p i l l n t i g kétséges vlt. lőbb z előirt tslétszám hiány k z t t sk g.mdt, mjd m i k r szerkesztős é g ü n k sk tánjárássl tele f n á l á s s l e n n e k feltetelnek is m e g f e l e l t, máv. m e n e t r e n d meg állpítás kztt jbb kdályt. Máv. g y n i s nem gndsktltt közvetlen stlkzásról visszfelé z lmásfüzitő Fels ő g i l v n l n s e v n l filléres tsit 4 é s fél óráig kit várkzttni lmásfüzitőn z é j jeli ó r á k b n d á r lbsszl történt m e g á l l p d á s n k n k. l ) r. Jks B e n ő k m r m i állmás főnök jóindltú támgtásávl szerkesztőségünknek z tlsó p i l l n t b n sikerült máv. igz g t ó s á g á n á l kieszközölni stl k z á s t es igy t d t filléres v nt menetet biztsítni. Filléres g y r s v n t n k z eredeti terv szerint szerdán r e g gel ö s s z e s e n tst vitt K m r m v r m e g y é b ő l sztergmb g y b l d g s s z n y npi ün nepségekre. Ugynezen vnt szerelvény Győrben már 153 tst vett f e l. F i l l é r e s tsink k ö / ö t t festőién szép látvány v l t 140 s z e m é l y b ő l álló b á n y á s z e g y e n r h á s s p r t, k i k e t Tilesh lfréd b á n y f ő m é r n ö k Ttár István b á n y t i s z t v i s e l ö vezetett. b á n y á s z - s p t sját zenek rát is elhzt m g á v l, igy z esztergmi b e v n l á s n k á l t l á ns tetszt r t t t. s z t e r g m k ü l s ő képe ün n e p i k ö n t ö s t öltött e n p n. H zik f e l l b g ó z v, t v n l i k h tlms Isten H z t t! felirts d i s z k p k k l várták z ü n n e p s é gekre é r k e z ő v e n d é g e k e t. várs zeneszótól vlt h n g s m i n d e n f e l é, mert f ő b b, frglmsbb pntjin megf nk közvetitteték zenét min den i r á n y b n s d t le z sz t e r g m b n e n p n történteket D n felé, p á r k á n y n á n i üres h i d n keresztül... M e g é r k e z é s ü n k r i n d l t el d i s z f e l v n l á s B z i l i k felé Szent István, Szent I m r e Szent László e r e k l y é i v e l. H t l m s, több ezer főtt s z á m l á l ó tömeg hl lámztt m e n e t b e n, külön s prtkbn isklásk, leventék, bányászk, egyesületek, zrán d k k, lévén e n p n b z i l i k bes-npj. M tst vi vlt. 10 ó r k r v l t pntifikális ünnepi mise, m i t d r. Serédi Jsztinián bibrs heregprímás ngy p p i segédlettel mndtt el. mise táni szent b e s z é d e t is h e r e g p r í m á s m n d t t, mit főltárnál ülő egyházi, világi é s k t n i m é l t ó s á g k pár ezer á j t t s lélek h l l g t t t vé g i g. Láttk bzilikánál lévő átszel lemült r ú ezreket, k i k á j t t sn, sendes szent imáb fg llv kérték M g y r r s z á g fel támdását. ngy mise tán leg több idegen először bzilik mérhetetlen értékű kinstárát nézte m e g. Szótlnl ámltk s k n, m i k r látták r i t k n e vezetességű, leghíresebb ötvös művzettel, d r á g k ö v e k k k e l é k e sített felbesülhetetlen értéket képviselő r é g i s é g e szempntjá ból is hires egyházi kegyszere ket, v l m i n t h s n l ó értéke ket k é p v i s e l ő mise rhákt ereklyéket. k i n s t á r b ó l k r i p táb ment s k s z e m l é l ő, h g y v é g i g t e k i n t s e n történelmet m e sélő h e l y e n, mely z e l h n y t m gyr prímásk főppk b i r dlm. Vltk skn, kik b zilik trnyáb is felmásztk, hgy mgyr feltámdást h i r dető g y b l d g s s z n y " h tlms hrngját megnézhessék. Még délelőtt flymán krt látni mindenki hires primási képtárt is, melyet h e r e g p r í m á s n k htlms pltá j á b n őriznek féltő szeretettel. déli időt ztán r r hsználták fel l e g t ö b b e n, h g y étkez k ö z b e n m d e r n ü l kié pített F ü r d ő " szálló kerthelységéből sdálják világfürdők k é n y e l m é v e l berendezett 29 f k hőmérsékletű Szent István fürdőtelepet, mely m mgyr r s z á g egyik l e g l á t g t t t b b é s legüdítőbb strndfürdője. béd tánr mrdt k i állitásk m e g t e k i n t é s e, mely ket t ő s v á r m e g y é n k kltrális, i p r i, k e r e s k e d e l m i m e z ő g z d s á g i értékeit tárt f e l. ö t helyen v l t s p r t s í t v kiállítás nyg szkszerű e l s z t s s á l. K á r, hgy kiállítást nnyi épületben s egymástól távl helyez ték el. K ü l ö n ö s e n z i d e g e n nek, k i egy np ltt kénysze rült m i n d e n t m e g s z e m l é l n i, vlt kényelmetlen, mert teljes fizikmát kellett á l d z n i kiállítási s prtk bejárásár. S Z M B T H L Y I ÜPI szeptember HTT 1-töl 10-ig. Művzettörténeti, k e r t é s z e t i, vd szti, hlászti, mérnöki, sprt, fény képzeti, ipri kereskedelmi, házi ipri é s n é p m ű v é s z e t i kiállítás vásár. vn. gyrsvnt 480 esztergmi L á t g s s meg strndfür gy bldgsszny n p j á n ü n n e p e t ült primási székvárs. Kmármmegyei 3. ldl. Szeptember nyek. tember 2.-án Háry verseny szdvtás. Sprtesemé j á ns szbdtéri elődás 1. én es 2. - á n. épviseletek b e m t t á s. Kngress.--.k s szep népszkásk vsúti kedvez mény. Kltr-filléres vntk. egyes kiállítási s p r t k b n láttk: I. z erdzet, I I. v dászt, 111. hlászt k ö r é b e trtzó é r d e k e s gzdg n y g t, gyümölstermelünk hihetetlen e r e d m é n y e i t. I I. mezőgzdság mintszerű termelvényeit brászt legkitűnőbb remekeit k i s i p r előretörének s z e b b n é l - s z e b b gyűjteményét z ipri szkmák mintrjzivl, t v á b b á műhelyek s e r k é s z e k mnkáivl. I V. l e g g z d g b b kiállítású s p r t b n g y á r i p r vívmányink ngyjelentőségű termékeit, kereskedelem i n tenzivitásánk életerejét, kép zőművzet, iprművzet háziipr több szép p r d k t m á t, fiirdőügy p r p g n d m n k á lt különböző sprtgk ízles b e m t t á s á t, végül z V. s p r t b n z i s k l á k b á m l t s szép n y g á t szemléltetve ne velő m n k ngy htását, értékes h é l y e g g y ü j t e m é nyéket, művzi grfiki mnkákt, tnlságs f tókiállítást Kmármmegyei Hír lp m t ő r é i n e k művzi képei vel k ü l ö n l e g e s s é g e k e t, r i t k s á g k t jelentő emléktárgykt. Sjns s k l á t v á n y s s á g megtekinte mitt filléres gyrsvnt tsánk nem m rdt ideje, hgy z ezen npr beállíttt egyházzenei művzeti elődást meghllgss déltáni r t ó - n é p ü n n e p é lyeket megtekinthesse. Sőt 8 órkr kezdődő lmpins s ó nk felvnlást sem nézhettük végig nem g y ö n y ö r k ö d h e t t ü n k B z i l i k s d á s kivilágításábn sem, mert v n t n k 8 ó r 56 p e r k r i n d l t s s i e t n i kellett z állmásr. zsúflt v n t b n hz felé ztán m i n d e n k i lelkesülten beszélt npról, melyet átélt s egy b l d g érzsel várt h zérkezét, mert megismerte s z t e r g m t : z e l s ő mgyr király szülőhelyét, z ősi k r názó várst, ttár, török dúlást átélt történelmi m g y r várst, Mgyrrszág bibrs hereg prímásánk s z é k v á r s á t. Láthtt legngybb mgyr templmt nnk k i n s e i v e l m e g g y ő z ő d hetett kiállítás g z d g n y g á ból m g y r erő, m g y r mnk, mgyr élnikrás tettrekzségröl, mely reményt árszt egy szebb, régi diső m l t t élesztő mgyr j ö v ő felé. Személyznssági igzlványk kphtók: Heker Dezső könyv kereskedében. Kérje mindenütt Kmármmegyei Hírlpt. Uj szküzlet Kmármbn..1 fővársi igényeket kielégítő új ftóüzlet emeli kereskedelmük t nívóját. m i n t elitéljük z i p r b n kntárkdást, kereskedelem ben f l s i s z t ó s üzletnek i.-, r v á s á n eső sk k ü l ö n b ö z ő ár hlmzást, éles elletetü t l j d n s á g k k l bíró r k együttes á r s í t á s á t, ép gy ö r ö m m e l, ke r e s k e d e l m i nívónk emele e r d e keben k ö t e l e s s é g s z e r ű e n emléke zünk meg m i n d e n l y n t ö r e k vről, mely k e r e s k e d e l e m b e is szkszerűséget viszi b e l e. Br e l k e l l ismernünk, hgy szükség s z e r ű s é g kényszerítő htás ltt kell l e n n i K m á r m b n üzletek nek, h l sztós rendszeri tűrni k e I, p l d. : rövid es i p ő árknál. H l t t j b b v l n, h ipöárház i k is vln. l l e n b e n éll kell tűzni, h g y fűszeres b l t b n inget, é k s z e r é s z b l t b n púdert ne árljnk, h inindjáit kptk is rá iprengedélyt. Jel szó legyen : vársi jellegű üz leteket. szkkereskedelem e l ő r e törét látjk megnyilvánlni vák B é l fényképz válllk z á s á b n, k i z I g m á n d i - t é s z Uri-Ut srk üzlethelyiséget ngy á l d z t k k l mdernizált é s tt egy ft-szküzletet ren dezett be. vák B é l ftszktdását jól i s m e r j ü k. d d i g n ő vére, özv. Lkesh D e z s ő i l l t s z e r t á r á b n, m i n t z tt beveze tett f t s z k s z t á l y v e z e t ő j e szép e r e d m é n n y e l d l g z t t, m i n t K mármmegyei Hírlp f t r i p r tere p e d i g művzi k é p e s s é g é r ő l, ngy gilitásáról tett tnúságt. M e g vn tehát s z e m é l y é b e n m i n den g r n i rr, h g y szk üzletet n.i kr igényeinek megfelelően mintszerűen f g j vezetni. j ttszküzlet hézg pótló intézményt K m á r m b n, nélkülöztünk e d d i g K m á r m b n egy l y n válllkzást, h l f t mtöreink vásárlásikt eszkö zölhették. M v á s á r l á s esetén legegyszerűbb legtökélete sebb f é n y k é p e z ő g é p e k közt v á l t gthtnk, beszerezhetünk min den ftóikket gyári árn s mdern berendezű műtermében előhíváskt, n g y í t á s k t végez tethetünk. mtőreinknek tehát b á r m i r e vn mst már s z ü k s é g ü k, nem kell idegen v á r s b m e n n i, mindent megkpnk legjbb m i nőségű g y á r t m á n y k b ó l l e g l sóbb npi árn. Ftóriprterünk válllkzá sáhz sk szerensét kívánnk.

4 Kmármmegyei Hírlp gszts 18. Hgyn védekezhetünk z zsr ellen? IÍ. Mít követelhet ki zsráztt? Visszkövetelheti, mit z zsrásnk vgy helyette lilásnk dtt. H z még megvn, visszkpj gy hgy vn, h pedig már nins meg, z értékél kpj meg. Kml i^ jár kinzsrázttnk, h többet dtt /, zsiásnk, mint mennyit tőle kptt. zenfelül mindenféle!. i- ránk megtérítéi is kívánhtj. Mivel trtzik ennek fejében kizsráztt? is trtzik visszdni, mit z zsrástól kptt, h pedig ez már nins itieg. trtzik visszdni z érteket. De h ezt hibáján kivül elves/ lette, vissztérítsel nem trtzik. Milyen könnyítekben rresiünet kizsráztt? bíróság vissztérítre hlsztást dht neki megengedheti, hgy rzletekben törlesszen. kit pedig vissztérít tönkre tenne, nnk bíróság kivételesen elengedheti trtzási vgy innék egy rzét. Mit liiiei kizsráztt, h : zsrás vltt vgy efféle kirti! fett tőle? Követetheti, h gv z zsrás váltót dj vissz. H pedig z már nins nál, helyezze z zsrás bírói letétbe zt z összeget, miről váltó vgy z kirt szól ezenfelül lüég lyn ÖSZszeget is, miből, h mjd kizsráztt váltót (kirtt) behjtják, kr megtérülhet. rre zért vn szükség, meri h váltót z zsrás tvább dt (les zárni tl tttá), z, kinél váltó vn, rr lűvtkzhíik, hgy ö z zsráról nem tdtt váltó értékét kizsrázttól behjthtj. zt veszedelmet sk Ugy lehet elkerülni, h kizsráztt már előre védekezik, gy hgy z zsrást letétbe helyezre szrítj. Mi történik, h z zsrás zálgt vett, vgy vlki kizsrázónál kezességet válllt? zálgl vissz kell dni, kezesség pedig érvénytelen, h sk z zsrásnk nins vlmi jgs követélni vlój. Mivel z zsrás-szerződ semmis, mindegyik fél, tehát kizsráztt is, köteles másiknk megtéríteni zt, ráit z zsrás szerződ lpján kptt. H tehát már tényleg dtt vlmi értéket z zsrás, ennek z értékéig, de nem ngybb értékig, zálg vgy kezesség htálys mrd. Milyen esetben büntetik meg z zsrást? Megbüntetik, h kinzsrázttnk pénzt, terményt, vgy más ingóságt dtt előre zsrszerződ lpján. (Flyt, köv.) lsó npi pnsi dnlmási Fürdszállóbn. Ppírszlvéták kphtók : HKR DZSŐ könyv- ppirkereskedében. HIRK Kinevezek. \ krmányzó mgyr királyi ken.edelemügyi miniszter előterjesztére Ghyzy rél miniszteri tnássi ímmel felrháztt sztálytnássnk, kiváló földí-nknek, mi mszteri tnássi jellegel dmányzt. mgvi királyi vllás- közkt Lísügyi miniszter Kllányi Ödön klsi II. plgári fiúisklái Báthy Zltán szegedi III ker. áll. plgári leányisklái igzgtókt, Főldieinket, IV. fizeti sztályb kinevezte. Képviselői he számló. Péntek Pál, gesztet i járás rszággyűli képviselője, beszámlót trt: gszts i-én délelőtt 11 órkr Bnán, gszts 20-án déltán 3 órkr Szőnyön, gszts 1*0 á deleiét; il órkr sépen, gszts 26-án déltán 3 órkr Tár- 1 knyn. Tnlmányi kiküldet. Dr. Ptky rnő bdpesti kii. törvényszéki jggykrnkót, Ptky Pál bkdi ny. főjegyző ngy tehetségű fiái z ngy kitüntet érte, hgy tdmányn mnkásság hnrálás képen z ngl igzságszlgálttási szerve-* / ; tnlmányzásár állmköltségen egy évre Lndnb küldtek ki. Dr. Pktky rnőt másdizben éri kitüntet, mert ne ^régiben szinten niíinköiiségen egy évet töltött bi llegim Hngrimb, nőgyógyász rvs ösével együtt, kti vármegyénk küldött ki. Mindketten tt ü pirist i^imr.á/im jeles diákji vltk. Kedvezményes telefnbeszélgeteket engedélyezett pé)stvezérigzgíósg nyári hónpkr is. ste 8 1) ór között belföldi lelefnbeszélgeteket 50 százlékkl, külföld- 1 del vló összekpslá skt pedig 40 százlékkl lsóbbn számlázzák. Községkerületi válsztóközgyűl. Mgyrszág krmányzójánk májs hé) 19-én kelt elhtárzás lpján Hmnn Bálint kltszminiszter megengedte mgyr kngres/. J szsi zsidóság ' Iliikéinek, hgy z évi rszági s gy lben lkttt stittn kil &Á tnómi éps égben trtás?) níél lett krszerűen ;n Sdpsitsák e élból rszágs gyűlt hivh s snk egybe, éz któber hóbn megtrtndó rszág s gyűliek 210 tgj lesz, kiket ;. Községkerületek küldenek ki. Győftj székelő II. községkeríiiétel i I rendes 3 pót tgság i 11 efi iiíegí zek megválsztási f. hó 12 én, vsárnp eszközölték Győrött** hl titks szvzássl megválszttták : rdély rnő, rdős Jáns dr. Győr, Gldberger Izidr dr. főrbbi (Tt.:). Hjnl szkár (Kmárm), Lefkvis Ármin, Spiegel Ármin dr főrbbi (sztergm) Székely jenő (Felsőgll) Vgl ntl. Zwillinger Feren dr. (sztergm); póttgk; Brk Igná, Friedmnn Sm dr. (Kisbér) Lázár Feren. gzsége sk Dnálmási kénes strnd vi/étöl áll helyre: Áthelyez mgyr kpins rendnél. mgyrrszági kpins rend bdi trtmányi főnöksége kővetkező áthelyezekét eszközölte! P. - mdesl Mórról Máribesnyóre, \\ Jánsi Mórról Tóvársi, P. 11 e n t -Máribesnyő rő I Tóvárs i. i egyúttl bji dminisztrátrr, p. Vilmst Tóváyrsró! Bdár, p. üderitl Bdpestről Mórr. Tnlmányi kirándlás. ni.m r. ktii. egyházi énekki l. hó 12-én Mórról Tttóváiösr érkezeit 50 tggl P. mbrs es Reih JánS krngy ve/tese mellett. vsárnpi ünnepi ngy misen mttlk be tdáskt tóvársi kpins templmbn, titánná megtekintettek Tt tó vá rsnk szépségeit es nevezetes ségeit. Tánmltság. km tini Zenebrátk Társság 193 i..mgns/iits hó 20-án, Szent István npján este 8 rákör.z Iprtestületi Székházbn hngszer Éripj jvár tánmltságt rendez. Belépődíj személyenként 80 íiile!. tát) ezen ét zenebrátk 16 lg zenekr szlgálttj. vármegye egzségügye. v fin. liszt! főrvs júlis hvi jelentáse szerint várni, lksságánk közegzségügi visznyi kielégítők vltk. Fertőző betegség sk néhány községben kis számml frdlt elő. mlítre méltó, hgy z év ezen szkábn szktln módn több szövődményes inflenz, tüdőgylldás frdlt elö. sesemők nyári bélhrtj szkássnál kevesebb számml sze- \\ pelt. emzeti lvs, levente rtóünnepség. báblni m. kir. állmi ménesmtézet f. hó 19 én, vsi np Báblnán, déltán 4 óri kezdettel, jóíéknyél nemzeti lvs, levente rtóünnepélyt, mjd sötétség beálltávl tiizijátékki egy bek<tött szbdiéri elődást rendez következő műsrrl: 1. Vágtázó hrsnás lvs járőr. 2. rtók felvnlás. 3. Lvs-zene fel- Vnlás hngversenye. 4. Fgtk eiöhjtás. 5. lisztek díjgrtás. 6. Leventék zen felvnlás leventejátékk. 7. Mének eiőve/i kse. & Lvásznk rjijugítás. 9. Szmi verseny. 10. Ugrókissei. 8 órkr szbeltéri elődás. S/ire kerül : Vörösmrty Mihály 3 S/.ep Ilnk iüi költeménye. Meldrám 4 képben. Zenéjét szerezte: rney József. Beléptidij: lső hely 2 P. másdik hely 80 f., hrmd.k hely 4 i. i'el itetlei jótékny eeir. felül tize leket köszödetlel fgdnk, ünnepély tán tán kszinóbn, társskörben sprttelepen. (Kedvezőtlen időjárás esetén z ünnepélyt másnp, gszts 20 -ári, héttőn trtjk meg.) Frledrih Grstker: Perzselő szeiele n. hites német iró legszebb regénye e/ könyv mely Milliók Könyve srzt i!i;m mst jelent meg, ár 20 fillér, kphtó iliiiideniitti Un, 11*"i üivt-áfk, ktni ikkek tgtstit hes/er/v-si ím.'e f^üssü HJL SZKÁR Szmbthelyi Ünnepi Hét. Igen ngy z érdeklőd Szmbthelyi ünnepi Hét(szept. I 10.) kereteben mr rendez ltt álló inütitneti kiállítás iránt. Igen skn jelentkeztek, mint kiállítók, kertzeti, vdászti, hlászti, sprtkiáftitásn vló rzvételre. Kdály viighirü nigyi dlmüve Háry Jáns" szeptember 1-én 2.-án Szmbthely gyönyörű fekvű szbdtéri színpdán kerül kitűnő szerepsztásbn bemttá r,i. \z ünnepi Hétre z egz rszágból 50 százléks kedvezmény mellett tzhtnk z érdeklődők. 06 szziéks kltrvnt filléres vntk indlásáról külön értesítt dnk. dófrglmnk júlis hó bn. Jánssy Kárly min. tnáss, kmármi rtl. kir. pénzügyigzgtó júlis hvi jelente szerint z állmi egyenes dóknál z eredmény z előző év júlis hváhz visznyítv P vei kevesebb. flyó egz évi eredmény múlt évi eredménynél P-vel kedvezőtlenebb. Bélyeg jgilletéknél teljesített befizetek eredménye P-vel, illeték egyenértéknél 500 P-vel, közúti gépjármüvek közúti dójánál 2500 P vei, z. áltláns frglmi dónál pedig 1300 P-vel több, mint évi júlisábn vlt. sziámi királyi pár vármegyénkben. rópi tján Prdjhipk sziámi király, Rmblbrmi királyné fényes dvrtrtáskkl Mgyrrszágb is ellátgttk. redeti tervük szerint kívánságkhz hiven mint előkelő mgánemberek kedden ngy lxs-tmbilkn Báblnár rándltk, hgy világhíres báblni ménest megtekintsék mgyr lótenyztt tnlmányzzák. báblni m. kir. ménesbirtk Igzgtóság igz mgyr vendégszeretettel fgdt királyi párt, kik legngybb elismersel nyiltkztk mgyr lótenyzt fejlettségéről. lsóbb lett telefn. m. kir. pst f. évi szeptember hó 1-től távbeszö dijt Kmármbn 6 pengőre sökkentette. mr lényegesen leszállíttt belépi díj nem váltztt, j telefnállmást 8 pengőért felszerel bekpsl pst. em érdemes íeiíziil filléres GLÓBUS KZRVK kitűnőek! '14-es Prdism püré 29 fill. '13-s seresznye befőtt 42 fill. l 2 -es Brk iz 68 fill. kí.isiwi legelj bt-ii % -es Brk jm 84 fill. klsön Üvegbrn! 2 -es per jm 98 fjlt. x\% -es Meggy jm 98 till. Spielmnnál vehet, Igmndi-t 10. Telefn 88. Hirdetek Felvétetnek

5 1934. gszts 18. y g l m b vnlt t nítók. flyó tnév végével nyglmb helyezték eredin m n k á s s á g k teljes e l i s m e re mellett Ptky Feren n g y igmándi, Bárds J ó z s e f eszter gmi, d r. Mlnár né Krisflvy Krnéli ttbányi e l e m i i s k l i tnítókt. Ismét tókrmbl. F. hó á n este 10 ó r k r jött b d p e s t i Frnk H. T s B d pesti ég U sz. t e h e r j. l m á s f ü z i t ő n é l, z 1. sz. ő r háznál műútról k r l á t t tnpói á t ö r v e l e f r d l t náb. b b ő l kiflyólg m e g s é rültek z tónü lókból gy Imre s f f ö r, Tölti Pál á r k í s é r ő, - Ziner S á n d r s z e r e l ő t nn G y ő r, K e n y é r köz 5. sz. lks ts. e l s ő s e g é l y t d r. Gyémánt Jkb szőnyi rvs nyújttt. kihívtt kmármi mentők Keszegh sffőr gyrs vezetével k i v n l t k é s s z e r e n sen m e g ú s z t t k r m b l k e b b é s ú l y s sérültjeit z l másfüzitői állmásn vntr helyezték. félnps tnítási r e n d szert sztergmbn jövő t n é v b e n is m e g h g y t á k. V i téz Szbó István k i r. t n f e l ü g y e l ő j e l e n t é s e k p s á n d r. Frey V i l ms rszággyűli képviselő j vsltár elhtárzt közig, b i z t t s á g, h g y f e l i r t i l g kéri z illetékes helyről, m i s z e r i n t sz t e r g m szb. k i r. m e g y e i v á r s bn z elemi isklákbn t v á b b r is z e g é s z év t r t m á r rendelje el m e g s z k í t á s n é l küli e g y h z m b n i k t t á s t. Hlt fg li b s k sájánk z Én Ú j s á g m j számánk ímlpján, melyből minden jó gyermeknek szívesen küld m t t v á n y s z á m t k i d ó hivtl. (Bdpest, V I. ndrássyt 16.) lőfizeri r egy ne g y e d évre 2 p e n g ő. Tlált kty. Flyó hó 13-án h t ó s á g területén egy frksktyát tláltk. I g z l t t ljdns gyepmestertől átve heti. Átépítik gönyüi vesze d e l m e s knyrt. M t r s jár művezetők k ö r é b e n ngy ö r ö m e t keltett z h i r, h g y k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r végre helyt d t t nnk z e l ő t e r j e s z t é s n e k, hgy veszedelmes k n y r t áthelyezik m e g f e l e l ő b b helyre es átépítik, gy hgy f r d l ó g ö r b ü l e t e s k k l b lesz. m i 100 m é t e r e s knyr helyett m é t e r e s s grú lesz z új tfrdló. z átepiti m n k á l t k t győri lkn építzeti h i v t l végzi. mnkát már m e g is kezdték. földmnkákt még z idén elvég zik es h z i d ő j á r á s m e g e n g e d i, z útbrkltt is elkzítik z új szkszn m é g téi beállt előtt. T l á l t t á r g y júnis hó 6-án Dnán egy k i s e b b etü g z d á t l n s ó n k t f g tk k i. Igzlt tljdns r e n d ő r k p i t á n y s á g n átveheti. Sírz felbrlt ksi áld z t. Filips Feren tti ksis fát f v r z t t szekerén, mely D n s z e n t m i k l ó s htárábn e d dig még ismeretlen kból f ö l b r l t rjt lévő f r á z hnt z tmenti á r k b n ülő Stösher Igná tízéves kisfiúr, ki t ö b b helyen sntrepedt é s s ú l y s b e l s ő sérüleket szen v e d e t t. F i l i p s Ferennek jelen téktelen hrzsláskn kivül s e m m i bj sem történt. sze r e n s é t l e n s é g ü g y é b e n győri ü g y é s z s é g m e g i n d í t t t z eljárást. Pályázt h d i á r v gyer mekek rzére. Hdiárvák hdirkkntk gyermekei, kik z elmúlt i s k l i é v b e n jeles b i znyítványt szereztek, z j t n é v b e n ösztöndíjért f l y m d h t nk k t. l - i g. n g y k n i z s i vlt 48. k ö z ö s gv. e. hősi emlékmű vének l e l e p l e z é s e f. évi szep tember hó 2 - á n lesz gykni zsán. emlékmű Kisfldi Stróbl Zsigmndnk, kiváló szbrászművznek z l k t á s. s z b r b i z t t s á g egy tlsó ezredprnst" bsáttt ki, m e l y z ö s s z e s tdnivlókt trtlmzz. k i nem kptt vln ily ezredprnst, je lentse be igényét egy levelező lpn 48-s szbrbizttság, g y k n i z s " i m r e. leleple zi ü n n e p é l y r e B d p e s t r ő l S p r n b ó l filléres g y r s indl, előbbire Bltnszentgyörgyön, tóbbir S z m b t h e l y e n, Zls z e n t i v á r n é s P s á n is fel l e het szállni. k i k nem esnek filléres v n t k t v n l á b, 50 s z á z l é k s vsúti kedvezménnyel tzhtnk. zt kedvezményt z e z r e d p r n s k i b s á t á s ót engedélyezte MÁV. igzgtó s á g. z 50 s z á z l é k s tzásr jgsító igzlványkt sz b r b i z t t s á g t ó l kell igényelni. lsz királyi kitüntet. lsz király z rszágs Frnthrs Szövetség rszágs elnökének, gróf Tkáh Tlvy József ny. ltábrngynk z l s z K r n Rend ngykereszt jét, Kertz l e m é r r s z á g s lpító lelnöknek gröf Pálffy Dn J ó z s e f d r. vezetőségi t g nk pedig z lsz Krn Rend tiszti keresztjét dmá n y z t m g y r lsz f r n t hrs k p s l t k kiépíte k ö rül szerzett e r d e m e i k elismeré séül. z dmányztt kitünte tek é s hzzájk trtzó k levelek már m e g é r k e z t e k b d p e s t i lsz Királyi K ö v e t s é g r e, melynek ünnepélyes átdás szeptember hó első npjibn fg m e g t ö r t é n n i Mgyr Tring lb vezetői K m á r m b n. lőkelő vendégek érkeztek múlt s z m b tn este fél 7 ó r k r K m r m b. Kirhknpf rnő knsl veze t ő é v e l M T. e l n ö k s é g é n e k i g z g t ó s g á n k t ö b b tgj rán dlt vársnkb, hgy várme gye m t r s úrvezetőivel megis merkedjenek s velük egy b r á t Jáns ement ' s á g s estét eltölthessenek. m gyr mtrs sprt hivttt rep rezentánsit Slymáry István vámszki tiszt f g d t szőnyi vámnál, m j d Királyi Miklós, d r. Szbó S á n d r é s Szbó Ljs vezetével t r i n n i htárt t e kintették meg. ste 3 0 s z e m é l y e s vsrát dtk mtrsink vendégek tiszteletére, miltt több ktális t ó p r b l é m á t, tót r i s z t i k i d e g e n f r g l m s z e m pntból f n t s ügyet beszéltek meg. Bs Kmármbn. Kertzeti S z e m l e. k j szinbrk, legfntsbb exprt gyümölsünk, veszedelmes be t e g s é g e hirtelen psztlást k z ó g t ü t é s. zen b e t e g s é g elleni védekez m ó d j á r ó l még sk hszns ikket közöl z g. s z á m Kertzeti Szemlének. D í j m e n t e s mttványszámt küld l p n k r h i v t k z v kidóhivttl B d p e s t, I., g y b l d g s s z n y - ú t j 45. ( M g y r K i rályi Kertzeti T n i n t é z e t. ) vlt s. kir. 19-ik gylgezred b j t á r s i szövet F. s é g e felkéri z r s z á g m i n den rzéből máris t ö m e g e s e n érkező érdeklődek mitt mindzn z ezzedben szlgáit tiszti legénységi á l l m á n y b e l i b j t á r s k t, k i k G y ő r Vesz prém vrmegyén kivül bárhl z r s z á g területén lknk rzt ó h j t n k venni ezredük 200 é v e s f e n n á l l á s á n k e m l é k é r e s z e p t e m b e r 29. é s á n r e n d e zendő r s z á g s j e l e g ű jbiláris ünnepségeken b j t á r s i tlál kzón, h g y e b b e l i s z á n d é k k t z elszálláslás kellő időben vló biztsithtás, v l m i n t szükséges tdnivlók m ű s r szétkülde é l j á b ó l, p n ts imüket r e n d e z ő s é g i i r d á n k kl G y ő r, Ryl szálló, Vil ms sászár-t hldéktl n l közölni s z í v e s k e d j e n e k. hó á n, Szent István npján trtjk meg k m á r m i plébán j - t e m p l m b s n p j á t z l klmból vendéglőinkben m ltságk, r s kávéház éttereink ertheiviségében pe d i g tűzijáték é s kivilágítás lesz. Hláls bleset. F. hó 13-án, hétfőn h l á l s kimenetelű bleset történt lmásfüzitőn, V m i l m p. telepén. gy Ljs 21 é v e s, nszályi születű mnkás segédkezett trtályk rendezénél, v l h g y m e g s z httt trtályk közé került, mely ö s s z e n y m t. K m á r m ból kivnlt mentők Keszegh sfőr g y r s vezetével k i v n l tk h e l y s z í n é r e, de m e g jelent r v s k már beálltt h lált knsttálták. sendőrség n y m z á s t megindíttt. Megnyittták. gzd t á r s d l m régi k í v á n s á g telje sült mst, m i k r szrvsi m. k i r. középfkú g z d s á g i t n i n tézet végzett n ö v e n d é k e i ( k é p e sített g z d á k ) előtt k r l á t z á s nélkül megnyitttk m. kir. gzdsági k d é m i á k t é s egy úttl m e g e n g e d t é k, h g y z j ni. kir. József nádr műszki g z d s á g t d m á n y i egyetem mezőgzdsági sztályár szin tén k r l á t z á s nélkül b e i r t k z hssnk. zzel lehetővé tették számkr, hgy legmgsbb fkú g z d s á g i s z k t d á s t m e g szerezzék állmi, m g á n g z dsági elhelyezkedi lehető s é g ü k legyen. Tűz Kisbéren. kisbéri téglgyárhz trtzó házbn, m e l y b e n Geszteri J á n s serép fedőmester l k i k, tüz ütött k i. l á n g k g y r s n terjedtek t v á b b z e g é s z ház leégett, v i z s gált szerint k é m é n y b ő l k i p t tnó s z i k r k z t tüzet. ö n g y i l k s s á g. lbrih M á tyás bánhidi b á n y á s z l k á s p d lásán fölkszttt m g á t. Mire rátláltk már hltt v l t. b á nyásznk hárm évvel ezelőtt meghlt felesége é s zót á l lndón ö n g y i l k s s á g i tervekkel f g l l k z t t. temett követő npn ö n g y i l k s s á g i szánékból fölkszttt mgát, de kkr zrevették é s sikerült m e g m e n teni z életnek. z ö n g y i l k s s á g ról értesítették győri ü g y é s z s é get, mely megdt z engedélyt hlttest eltemetére. Kedvezményes kr Állmi g é p j á r ó m ű v e z e t ő képző (sffőr) tnflym nyí méhzeknek. rszágs Mgyr Méhzeti gyesület jbb 10 vágón dómentes, 4 százléks hmszmentes h m k k l dentrált kristálykr menetelre történő s z é t s z t á s á r kptt engedélyt pénzügymi niszter úrtól. Méhsládnkent legfeljebb 5 kiló igényelhető, rjk t e r m é s z e t e s, külön-külön, j s l á d n k s z á m í t n k. kr ár kilónként 54 fillér. M e g rendelőlevélért z r s z á g s M gyr Méhzeti gyesülethez ( B d p e s t, I., Üllői-t 25. T e lefn 8(57-29, h i v t l s ór hét köznp 9 1) kell f r d l n i, 24 fillér p s t b é l y e g b e n m e l l é k l e n d ő. k p t t k r ez év d e e m b e r i g b á r m i k r feletethető. lik m e g íeszáliittt t n d i j k k l m. k i r. T e h n l ó g i i n y g vizsgáló Intézet keretében szep tember 3 n este fél hét órkr, z intézet Bdpest, V I I I., J ó z s e f kört 6. szám ltti h e l y i s é g é ben. B e í r á s npnt d. e. 9 1 ór között z i g z g t ó s á g i i r d á b n, h l felvételhez szük s é g e s űrlpk hivtls órák ltt b e s z e r e z h e t ő k. U t z z n k! B e szép v i l á g! M g y r Lányk l v s ó ink könnyű z tzás. Leülnek kedves l p j k k l v l m i sei des s r k b s repülnek g y i p t m b, thénbe, hvá tetszik, mert z é r d e k e s es ktális i k k e i, elbe szélei e l v i s z i f i t l leány se reget világ minden tájár. Mttványszámt szívesen küld kidóhivtl. (Bdpest, V I, ndrássy t 16.) lőfizeti ár negyed é v r e 4 p e n g ő. Telei. b e t n é s m k ö á r t e i e P e 58. sz. kszit é s rktárn trt betn söveket, ktgyürüket, víztrtálykt, ement m z i k - l p k t, virágvázákt, sirkeretek, siremlékköveket, betn keríteket egyszerű díszes k i v i t e l b e n. Mintákkl é s á r j á n l t k k l m e g k e r e s é s r e k é s z s é g g e l szlgálk.

6 6. ldl. Kmármmegyei Hirlp gszts 18. Kmármmegyei sztergmvárgyei Hirlp támdásávl szemben. Mlnárszövetség állásfgllás Kmárm- Lpzártkr vettük Kmármmegyei Mlnrszövétség évi gszts hó 15-én Tt-Tóvársn trttt közgyűlének htárztát: Szenzy Mihály elnök tárgysrzt előtt megemlékszik zn drv Ízltelen ikkekről, melyek mlnársággl mlmk ellenőrzével kpsltbn Kmárm - sztergm vármegyei Hirlp f. évi gszts 11 -ki 32. számábn megjelentek. Kijelenti, hgy mlnárság ezen ikkektől távl áll s zkt s z zkbn megnyilvánló tendeniát mélyen elitéli nnál is inkább, mert z ilyen teljesen lptln újságikkek lklmsk rr, hgy mlnárság pénzügyi htóságk s zk szervei között vármegyében fennálló példás hrmóniát megzvrják. Indítványzz, hgy közgyűl ezen álláspntjánk htárztilg is djn kifejezt s ezen htárztát kmármi m. kir. pénzügyigzgtósággl is közölje. közgyűl z elnök indítványát egyhngúlg mgáévá teszi. Kimndj, hgy Kmárm-sztergm vármegyei Hirlp-nk mlnárságt s z ellenőrzt érintő ikkeit megbtránkzássl vette tdmásl, zkt mélyen elitéli s minthgy z zkbn kifejezre jttttt felfgástól mlnárság távl áll, felkéri z elnökséget, h^y ezen htárztát kmármi m. kir. pénzügyigzgtóságnk megfelelő frmábn hzz tdmásár. Férfi-, női- gyermek kerékpárk kedvező feltételek mellett kphtók Gylóky vskereskedben Kmárm. Steyr-Wffenrd gépek egyedársitás. Hsznált kerékpárkt beserélünk vgy kzpénzért megveszünk. gy sládi ház Hrthy Miklós-tn e l d ó, feléért átvehető. im kidóbn iskli tnévre ri slád elválll 2 fi tnlót teljes ellátásr, (külön szb) plgári iskl szmszédságábn. im kidóhivtlbn. Dr. lpy Gyl Kmárm vármegye ny. fölevéltárs áltl irt lábbi müveit ársításr megszereztük: Kmármmegye levéltáránk középkri kleveli 1.50 Jóki emlékkönyv (entenárimi kidás) 2. Mgyr disőség 2.50 Kphtó pstán tánvéttel megrendelhető : HKR DZSŐ könyvkereskedében Kmárm, Imándi-út 24. szám. Kmármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptőke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppirk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Kmármmegyei Rzvénytársság Vezérügynöksége. vi li li i^^bbbbggss*.': issre?,^higbb j J 73 /5 73 'J 5 ^r U 3 D in ^ 3 n Z* d 2 R M M M M M M ' 9 rr,m if5 P 3- * n - -r 3 '" ~~ 3-3 x x ri M -T r err "I - t w T M - «t ir. in k irt rr 53 9 tfí ir. -r M? i.-. rfl -T Tt r i i ~r Irt J ~ tn tri n 10 ~f ~ ~. z in n -t ^ w fi r i 8 rr 3 S s t ^ M M M - Í ft) s M. ; t/3 0 '73 M 00 - x r- y. w ' ~ ~^ 3 2 i tfi _ J rr r- «t n l t ^3 Q 00 U,8 IWJ 5 "i ró r- ir ". 3 'í ű fi r 53 ~ n * - r M T ** S B 8 h '- i, i ÉMin r^4 «?l "3 ( i i ifi tn r ifi r, ift M M ri V 1^ 2 5J i 17: Q -. ' e e P i 5 * 5. -< -! x : 2 S S 5 r 30 - *.«^ '.e i -1» Ti 04 J:» S?j Prg fle M -, rj M M r^» T m - 3i ì ^ - -, Z' it; ^ - I Vt 5-31 gj g, g, g Q r/5 * /5» ' e <^ L. *7T r-«*~» w /3 3. n ì»0)00 è ì i I *t t W Q M r f - ^ e-- ^!'0 ' ^ i» 3 kq ~ - M ri ^i i i '-,9 td tű f *t S "<r D r r M M M M rei BQ 7) - -8 D - ed te Ti DJ B - e «e 8Í e t/3 Q. e 3 D bfi W 73 *e 3 I3 8?} S 5 fi»t3 -» r*- S' ^ Q - f\l ^ 35 M M i in r^- : - n - JI t- r» e 2? f 3 <6 -r * M ~ h3 fi ^ 0 < : i s: I 'Sì /i i Állmásk tsl r 5 /: H S ^ i ;.~ -r r M : e 1^ x ~ x r: in T r^j P r^ ìr' ri ri 0 e h* x W T r, M T ir. ir. Z rr ri x 0 M n *5 n n S «g rr. rj 0 tf r ij n rr W D Ő 0 9 r ri r 5 rr 25 T. p 5 8 fi»n zi 5 2 JS ^ ^ 204S._ <4J ~i W S P M M M 9 D Ifì Q * «Ò M M M M x 0 0 r» r P ' I r. : x x L-T rr ~t -t ir. Q 4 itì l B S rf M ri ri 2 0 = 2 3 S P, g M 0 r te - re 5 - T. K U e T3 M Q j I l *t t/ f - S -li ^. < ^ rj Q ri ri rr. _L ^i s s s ^ W rj T r -r ' ' x 5. S 00 t- x r e ri t 3. in «-z - e S S! ts' x ss 3. M ri M T LT r- x 35 ri r~ri rj -rr; rj I s s I r 2 2 _ rr M rj rr x - *~ ^ r r fl t- r ir T rr 35 r: 9 Q Í rr * D ^ Ti- it5 0 = ÍM 2 S S S ^ 1 m s < ^ p*! i*» f** i «3 r Tf x 0»0 10 k P rr ir ' - S «3 < & f i < rr 1- it) -e ^ <-» Q ^3 i = 1 T j Hi ir 1 rrj -^r5 '9 «_ S "t»r. r j ^-^-ÌM rr "Tilgss ss R s 9 1 r- 9 M 3 i ifì L 1^ x i M M rr M 5 10 ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmárm, gyigmándi-t 24. Felelős kidó : Hker Dezső.

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a

Á r a 20 fillér. Felelős s z e r k e s z t ő : délben, amikor Krisztus földi helytartója, a római papa s z á z ezrek jelenlétében megnyitotta a V. é v f l y m 4. s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, 9. á p r l s 8. * LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. ÁH : egyedévre 5 P. 2-rA) P. Felelős s z e r k e s z t ő : 20 fl. PATHÓ gyn súlys felelőség hármlk

Részletesebben

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom

Meghatódott lélekkel, méltó fénnyel fogadta Komárom ib X. évfolym 26. szám. r 20 fillér. Komárom, 1938. június 25. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egz évre 10 P. 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. Megjelenik m i n d e n Komárom, Igmándi-ut 23. Felelős szerkesztő:

Részletesebben

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r.

PATHÓ GYULA. vármegye. Egyesitett v á r m e g y é n k k i s gyülése m á r c i u s h ó 8 - á n t a r t o t t a rendes h a v i ülését d r. X é v o l y m szám Är 20 illér ELŐFIZETÉSI ÁR Egz évre 0 Félévre Negyedévit- 5 Megjelenik SZERKESZTŐSÉG Egyes mim'en S/,HII 2'$U \\ r 2 h ü élelos szerkesztő: THÓ Kézirtokt nem dunk LEGYEN TGUNK! lenő-ut

Részletesebben

vasúti forgalom budapest komáromi között.

vasúti forgalom budapest komáromi között. IV. évfolym 37. szám Ár 20 fillér. ELŐFIZETÉSI Egz Félt* v re évre 10 P. 5 P. Megjelenik SZERKESZTŐSÉG ÁR. Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m ár minden Komárom, 1932. szeptember 10. 20 PTHÓ KIDÓHIVTL:

Részletesebben

Hivatal vizsgálat a városházán

Hivatal vizsgálat a városházán VII. évfolym 17. s z á m A r 20 fillér. fi Komárom, 1 E L Ő F I Z E T É S I ÁR cgesz evwt Félévre 10 P, 5 P. Meiyelenik SZERKESZTŐSÉG Needévre 2*50 P. PATHÓ Ees szm r 2 0 Hit. minden. Az u j, forrongó

Részletesebben

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3.

i IV. évfolyam 36. szám Ara 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. i IV. évfolym 36. szám Ar 20 fillér Komárom, 1932. szeptember 3. o vr.---- ELŐFIZETÉSI ÁR : SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 52 évre 10 P. Negyedévre 2-30 P. } Feíeiós szerkeszti"': Komárom, Igmándi-ut 24.

Részletesebben

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap

MÁROMI Ú J S Á G Komarom vármegyei és városi érdekű társadalmi, közgazdasági hetilap Komárom, 94. február 2 7. szám XIV. évfolym MÁROMI Ú J S Á G Komrom vármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági hetilp Megjelenik minden _....... ESofizutesi r!. nc.vc r évre 2 K 50, -.. *. csütörtökön,,.

Részletesebben

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l ". Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t.

20 fillér. Ara. Felelős szerkesztő: vében kezdjük e l . Szálljon tehát a j k u n k. ritus! végig a hazatérő. kormányzói p á r t. / 0 X. évfolym 36. szám. r 20 fillér. 1938. szeptember 3. E L Ő F I Z E T É S I ÁR Egész évre 10 P. Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2*50 P. E g y e s s z á m á r 20 f i l l. Megjelenik minden Igmándi-ut

Részletesebben

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet.

Ára 4 tülér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulaldonos. ország sorsa iránt viseltetnek, s det a jogok, s a amellyel az első akadály. lehet. X. évfolym 7. szám. Ár 4 tülér. Hódmezővásárhely, 94 március 5. vásárnp. VÁSÁRHELY REGGEL UJSAG Független Szerkesztőség kidóhivuj Kossuth tér. Telefoni 87, Egyes szá oi ár t fillér, vsárnp pici npokon

Részletesebben

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos:

A r a 2 fillér. VÁSÁRHELYI. Főszerkesztő é s laptulajdonos: X. évfolym U szám. A r 2 fillér. Hódmezővásárhely, 94 Jnuár U csütörtök. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n Szerkesztőség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon: 87, Egyes síám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám.

VÁSÁRHELYI. Gyerünk csak! flz oláh. Hódmezővásárhely, 1914 jaöttát 13. kedd* Ara 4 fífiér. X. évfolyam JI. szám. Hódmezővásárhely, 94 jöttát 3. kedd Ar 4 fífiér X. évfolym JI. szám. VÁSÁRHELYI Független Bíwkesítöség és kidóhivtl Kossuth-tér. Telefon : 87, Egyes szám ár 2 fillér, vsárnp és pici npokon 4 fillér Gyerünk

Részletesebben

a széthúzást szitok aknamunkája

a széthúzást szitok aknamunkája V. évflyam 5. szám. Ara 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 4. LŐFIZTÉSI ÁR : gész évre 10 P. egyedévre 250 P. Félévre 5 P. gyes szám ára 20 fiit. egjelenik ntéefl szmbatn. Vdels szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank.

VÁSÁRHELYI. Iskolás.fcöngvet adjatok! Segítsünk katonáink családtagjain. Hlínden iskolai könyvet elfogadónk és kioszíank. Hódmezővásárhely, S9H* szeptember 25 péntek X» évfolym Síé* szám. r 4 fihál VÁSÁRHELYI F S g g o l I e i Smkettöség és kidóhivtl KoM«th-tér. Telefon t 87. egyet tem it 2 fillér, vsárnp és pití npokon 4

Részletesebben

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai

A szerkesztésért felelős : BARANYAY JOZS-F dr. mellünkkel I fedeztük e g y évezreden á t az. európai 5. szám. Komáromvármegyei városi érdekű társdlmi, közgzdsági K o m á r o m i V ö r ö s K - r e s z t Egylet é s K o m á r o m v á r m e g y e Megjelenik minden csütörtökön, FÜLÖP ZSIGMOND negyed évre 8

Részletesebben

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók

Bevonulóknak s ingek, mellények harisnyák, kesztyűk stb, rend kívül olcsó árban kaphatók riomezovsfffteiy, m4, ugusztus 28. péntek. X* évfolym 267 szám Ar 4 ifllér. VÁSÁRHELYI rgtllti politikát npilp. Felelfl tzeiteucto é s lptljdonosi s. i n, 2 Üítói. TMimp és pici tupoío ti eddíol RVQZÍ

Részletesebben

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a

Á r a 20 fillér. a főispánnak, az a l i s p á n n a k é s a vármegye: f ő j e g y z ő n e k t á m o g a II. é v f o l y m 18. s z á m. Á r 20 fllér. Komárom, 1930. m á j u s 3. r ELŐFIZETÉSI Egz évre Félévre 10 P. 5 P. I ÁR : SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 2 J 0 P. Egyes SzáU á r 20 íll. Megjelenk mnden Felelős

Részletesebben

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő:

A r a 20 fillér. Felelős szerkesztő: . é v f o l y m 6. s z á m. Wk ~m Félévre K o m á r o m, 1930- f e b r u á r 8. * ELŐFZETÉS Egz é v r e r 20 fllér. 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s szám á r Megjelenk mnden SZERKESZTŐSÉG ÁR : 2*50 F. 20

Részletesebben

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y

A szerkesztésért felelőé: BARANYAY JŰZSlF dr. kemény l e c k é b ő l az egész v i l á g, h o g y Komárom, 9. november 5. XIV. évfolym 5. szám. MÁROMI ÚJSÁG Komromvármegyei és városi Komáromvármegye Megjelenik m i n d e n csütörtökön. Előfizetési á r : Egész évre 0K., félévre 5 K, szám ár 20 Tüzoltószövetségének

Részletesebben

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt

A káromkodás elleni mozgalom törvényhatóságaink előtt Htvnhrmdik évfolym. 25. szám. Szombt, 942 június 20. Politiki f társdlmi p «L < -, x i k o.,r- P tívp TÍÍTOH/ é. ^zdsgi ip A Komrom Vármegyei Közjóléti es Gzdsági Szövetkezet, ruicgyci luzoltoszoveise*

Részletesebben

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre.

A r a 4 fillér. el ilyen gazságot. válnak. A pápa ejra Róma, besülteket. A pápa v i s s z a f o r d u l t és áldását a d t a a kórházban levőkre. lódniezővásfhdy, 1915. jnuár 19, kedd. A r 4 fillér. XI, évfolym 19. szám* V Á S Á R H E L Y I Független StetítUz éi kldóíihmtl [ Kun 880 1915, t ü. Hirdetmény. A városi tnács értesíti lkosságot, temesvári

Részletesebben

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor.

.. Hirdette! Megjelenik minden izembaiorí. ként 1 kor. HZÚÍH. patittoroi k. 11 2 kor. Sftrin^kilencedik é*folt/r. 5-5" **ttw_ ; «n w à r o, 9 i 8. á p r i l i s 3. K O M R O M M E C ; V E K Ö Zí -Ö N Y Politllrl és t á r s d U i i r s BZMOK fok Bpltztr sundor könyvkerő v'dlkrc b*i, boi

Részletesebben

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS.

Felelős szerkesztő: BARANYAY JÓZSEF. Főmunkatárs: ZILAHY LAJOS. I li I Ká 98 ácius 2. XVIII. évfly t2 Si KOMÁRO Káváegyei és vási édekű tásdli, közgzdsági hetilp A Kái Vöös Keszt Egylet és Káváegye Tüzltószöweiségének hivtls lpj. Megjelenik inden csütötökön. Etftzstésl

Részletesebben

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja

Híröss Naptár. A rózsabarack névadója. 25 éve jelent meg a rendszerváltás Bács Kiskun megyei hetilapja ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái

Ara 4 flffir. VÁSÁRHELYI. feleifit szerkcaxtó és laptolajdotioa s. fl többiek a behívást bevárni tartóznak. páran csok. IV. í fái Hódmezővásárhely, 1914. ugusztus 2. vsárnp. Ar 4 flffir. VÁSÁRHELYI F ü g g e t l e n SgttkcstOUgfkbuWhhrtl Kossotíwtf. Telefon t 87. egyes tsam r 2 Ülléi, vtátnp és pici ti&pofeo 4 ÜUér. I UJSA p o l

Részletesebben

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862

A villamos (képpel)... 855 Eljegyzés a pozsonyi udvarnál (arczképekkel) Családi viszály a szász uralkodóházhan (arczképpel)... 862 Vili Lp 8 fárczczikkok, npi érdekű közleméuyek íj-évi lkok (képekkel) 9 T! j-évi tisztelgések -_ 23 véletlen játéki 35 lióveszteség háborúbn Bornemisz Pál 38 Július Gsesn és Nemzeti Színház Szűnj Dén 115

Részletesebben

Steinschneider Jakab

Steinschneider Jakab SZÁM. 890. xxxvn. ÉVFOLYM VSÁRNPI UJSÁG. 80 legjobb rczporok Leichner lpítttott 405 ' KI NEM TUDJ, Ihogy sok hirdetett gyógyszer kbzfll 'melyik felelne meg leginkább betegsége Tnek z kérje zonnl levelező-lpon

Részletesebben

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető

Híröss Naptár. A Köztemető öt évtizede. Pap Gábor művészettörténész, művészeti író. régész főmuzeológus, osztályvezető ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476 115 E AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár.

szám KÖZLÖNY F ő s z e r k e s z t ő : GAÁL G Y U L A V Szerkeszl : E A R A N Y A Y J O Z S F F ár. * e g y v e n e g y e d k évfolym. 73. Szombt, 920. október 2 szám KOM A R 0 M MEGYE btlatotj hrftftvfcffcseh-szlovák uulun... é%r«m K. félév rf 2 K. m^ul'uo \\ k. tjfjét»0 í m vdékre t ír K. félévre szm

Részletesebben