A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése."

Átírás

1 Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István ünnepén. Kettős ünnepet ülünk gszts hó á n. k tliks egyház ünnepli l tárr emelt szent fiát, min den idők legngybb ál lmférfiúi, hittéritben f á rdhttlnl bzgólkdó pstlát, mgyr nem zet örök hálávl emlékezik iegelső, legngybb k i rályáról, mgyr nemzet állm meglpítójáról, leg kiválóbb törvényhzójáról, s kitdj hánydszr sóhjt fel z ősi ének dllms s z v á v l : hl vgy István ki rály, téged mgyr k i v n?!... H visszálmdjk m g n k t mgyr múltb, távli időkből legtündöklőbben z disőséges rszáglás rgyg elénk, mely pgány Mgyrrszágból keresztény Mgyrrszágt teremtett meg. Szent István érdeme, hgy mgyr fj, mgyr szellem, mgyr erő egységre tömörülhetett, mgyr nemzet ellenálló képessége életerős lett, fenn állásnk biztsítás szilárd lpt nyert. vllássság hzfiság szent esz méjét hirdette első királynk rszágépitő ngy mnkájá bn, e vlláss élet, z igzi hz szeretet megvlósítás z szentistváni v é g r e n d e mely nélkül rszágt fenntrtni, népet krmá nyzni, bldglás útját elérni nem lehet. István király, kit v é d ő szentjévé fgdtt Mári r szág, Róld beszél, T é g e d keres, Hzzád száll minden mgyr sóhj. snkán, drbkr tépett ősi bir dlm népei itt szbd hzábn s tlsóprt rb g s z t s 18. PTHÓ Kmrm, l g m n d i - t 24. Hirdetek GYUL szmbtn. Kézirtkt ságábn megújhdást vr Tőled. Szent István királynk, légy szószólój z örök Trón zsámlyánál! ö n t s bizlmt süggedőkbe, élzd fel gyengéket! ö r ö k s é g e d : z Isten hzszeretet drág kinse telítse mgyr s z i veket, hgy mielőbb régi, teljes fényében rgygjn krnád ősi birdlmd, g y - M g y r r s z á g felett. közszükségleti ikkek kinstári hsznrze sedének leszállítását jvslj, v á r m e g y e kisgyüle. Kettősvármegyénk kisgyülének gszts hvi üle. Kmárm-sztergm k. e. e. v á r m e g y e k i s g y ü l é s e flyó évi gszts hó é n t r t t t s z k á s s h v i ülét v á r m e g y e ház k i s t e r m é b e n d r. Rdsy László főispán elnökete ltt. g y ű l é s e n z e s ő s időre t e k i n t e t nélkül ngy s z á m b n jelentek meg tgk. npirend előtt vitéz József ny. szóvátette zn hgy vitás Szivös-Wldvgel tábrnk állptt, ári sztergmbn z ebzárit d ár ktyák minden fel ügyelet szájksár nélkül grsszálnk z tákn, mely körülmény veszettség terjedét n g y m é r t é k b e n előse gíti s ezzel s z e m b e n z ellene vló védekezt megnehezíti é s nem sk i d e g e n f r g l m i s z e m pntból kz jelentékeny kár kt, h n e m zt e r e d m é n y e z i, h g y sztergm várs psztörintézet kimttás szerint veszett gynús ebek áltl megmrt egyé nek álltk sttisztikájábn vezet. n n e k közegzségügyi, s z i á l i s é s g z d s á g i hátrányit, méltánylv s ü r g ő s intézkedt kért j e l e n l e g é r v é n y b e n lévő jgszbályk pnts szigr betrtásár törvényhtóság áltl l k t t t v r m e g y e i ebtrtási szbályrendelet krmányhtósági j ó v á h g y á s á n k k i e s z k ö z l é s e! életbeléptetét sürgette. T ö b b e k h z z á s z ó l á s, z l i s p á h e l y e t t e s v m. f ő j e g y z ő é s z lispáni e l ő dó felvilágsítási tán elhtá r z t kisgyűl, h g y z indít vány é r t e l m é b e n f g eljárni. Tdmáslvette kisgyű l zn lispáni bejelentt, mely szerint főispáni h i v t l b n é s l k á s b n s z ü k s é g e s s é vált s ü r g ő s termzetű jvítási é s átlkítási mnkáltkr meghíváss ver s e n y t á r g y l á s t t r t t t é s ennek eredményeként leglsóbb jánltt tevő Tldy J á n s é p í t ő mesternek dt k i mnkát. Z 5 2. p n t b ó l áiió tárgy srzttl k p s l t b n évi 1000 P. segélyt szvztt m e g k i s g y ű l é s z s z t e r g m i t ü d ő b e t e g g n d z ó intézetnek, p e n g ő t k s i Stefáni védöintézetnek é s 100 p - t s é p k ö z s é g n e k t e ii) zpállt beszerzi s e g é l y r e. kisgyűl kihirdette d r. Brt I m r e tkdltári, d r. M hásy L j s e s z t e r g m i é s d r. ikmnn István esztergmi l ksk r v s i klevelét, Gás Ist vánné bjóti é s émeth n d r á s n é tárkányi lksk bábklevelét. Tvábbikbn fgllkztt kisgyűl Heves v á r m e g y e tör vényhtósági b i z t t s á g á n k m. kii', ö s s z k r m á n y h z intézett zn f e l i r t i kérelmével, mely szerint z elsőrendű közszükségleti ik kek, m i n t p l d. : k r, p e t r ó l e m, benzin, k e n ő l j, g y f, s ó, s í b. kinsári hsznrzesedének ly rányú leszállítását kéri társvármegye közönségétől, hgy z árkt kev j ö v e d e l m ű é s Telefn 6 1. díjszbás nem dnk szerint. vissz. s z e g é n y f l s i l k s s á g is m e g t d j f i z e t n i. M é g zt kérik krmánytól, hgy felsrlt árk g y á r t á s á v l fgllkzó vál l l t k t é s k r t e l e k e t kötelezze rr, h g y előállítási árikt i s sökkentsék. kisgyűl f e l irt pártlását jvslt t ö r vényhtósági bizttságnk. Hsnló elbírálásbn rze sítette S z t m á r, U g s é s B e r e g vármegyék k ö z ö n s é g é n e k k ö z dók kezeléről s z ó l ó törvény m ó d s í t á s é s ezzel k p s l t b n végrehjtási e l j á r á s n k g z d k ö z ö n s é g g e l szemben leendő enyhíte tárgyábn m.kir. k r m á n y h z intézett felirtát. mezőgzdsági selédek szlgálti, f e l m n d á s i, s z e g ő d é s i é s k ö l t ö z k ö d é s i idejének ideig lenes vgy újbóli megállpítását k i s g y ű l é s n e m trtj s z ü k s é gesnek, mert ezzel k é r d é s s e l krmány m á r is f g l l k z i k é s l e g r ö v i d e b b időn belül z e g é s z r s z á g r nézve egyönfetüleg lesz s z b á l y z v. lfgdt kisgyűl birtkhtár megjelöléről vásári rendtrtásról szóló sz bályrendelet tervezeteket, me lyeket Idgközelebbi közgyűl f g letárgylni. ltsíttt kisgyűl d r. Bátky Vine kmármi lks ált d z r n y J á n s t f l y ttását képező t megnyitás tárgyábn h z t t k é p v i s e l ő t e s t ü leti htárzt ellen b e d t t f e i e b bezt, vlmint hzzájárlt hz, hgy vitézi r e n d Örkényi g z dképző isklájánk vármegyei lpítványi helyére ifj. vitéz Mrsi Mihály k i r v i l k s t k ü l d jék k i. g y é b k é n t k i s g y ű l é s h z z á s z ó l á s nélkül e l f g d t z elődói j v s l t k t. VI. rszágs frnthrs tlálkzó. rszágs Szövetség Frnthrs kezdeményezére m i n d e n év k t ó b e r é n e k e l s ő v s á r n p j á n z rszág minden t á járól tlálkzór j ö n n e k megmrdt élő frnthsk. s z t e n d ő k ót k t ó b e r sárnpj össze első v z é l ő f r n t h r s k é, m i k r is fegyelmezett, h t l m s ünnepség keretében emlékeztetnek emlékeznek ngy világ-

2 J. ldl. ég hösi hlttim, trinni megsnkitttságnkr. iden megrendezendő rszágs Tlálkzón htdszr fgnk összeseregleni mgyr frnthrsk. tlálkzónk különös érteket súlyt d z tény, hgy z év któberében meglklt rszágs Frnthrs Szövetség, któber hvábn érkezik el fennállásánk működének ötödik évfrdlójhz. Minden esztendőben fényes htlms keretek megrendezett rszágs frnthrs között összejövetelek rszágs események szktk Szövetség lenni. egyes lklti már mst érdeklődnek, hgy mikr es milyen keretek között fg lezjlni z idei tlálkzó, kérdezősködekre Szövetség rszágs elnöksége egyelőre áltláns tájékzttásl közli, hgy z któber első vsárnpján megrendezendő htdik frnthrs tlálkzó előkzületei megkezdődtek. bejelentsel kpsltbn z rszágs mst felhívj lnökség már helyi lkltk vezetőségeit, hgy sját htáskörükben is tegyék meg szükséges előkzítő hgy z idei intézkedeket, Vl-ik rszágs Tlálkzó gy külsőségeiben, mint belső trtlmánál fgv méltó legyen Mgyrrszág legfegyelmezettebb társdlmi szervezetéhez, zz z rszágs Frnthrs Szövetséghez. " Dnlmási strndn pihenni, üdülni gyógylni lehet. Középiskli tnár diákk, mgántnlók tni tst, pótvizsgár előkzítét jtánysán válllj. im kidóbn. Jó kávét, teát, rmt lsó árbn Krmer Sándr fűszer semege kereskedében Kmárm, lgmndi-t 24. Telefn 50. kkr lesz igzán kellemes tthn, hgyh LŐVVy-nél Blltr-át vásárlj. Győr, Gr. Tisz I.-tér 5. ttbányi rendőrkpitányság megszüntete ellen fgllt állást közigzgtási bizttság. vármegye közigzgtási bizttságánk gszts hvi üle. tüziímnpólim megszüntete z erdőgzdsgk érdeke. Hvi kettős vármegye közigzgtási bizttság flyó évi g. hó 14-én trttt rendes hvi ülég dr. Rdsy László főispán elnöklete ltt. bizttság tgji szép számml vettek rzt z ülen s ngy érdeklődsel fgllkztk tárgylás nygávl. gy meglepett keltett z lispáni hvi jelent zn rze, mely ttbányi m. kir. állmrendőrkpitányság megszüntetére vntkzó belügyminiszteri rendeletet ismertette ezen htáskör teendők intézkedett. átvételéről Gróf sterházy Móri ny. miniszterelnök Krsy Miklós lispánhelyettes, vm. főjegyző hzzászólás tán elhtárzt közigzgtási bizttság, hgy felirtikig kéri m. kir. krmánytól ezen rendelkez htálytlnítását vgy leglább is végrehjtásánk felfüggeszte, kőbbi időpntr vló hlsztását, mennyiben ez sem lehethéges, Ttbányán főszlgbírói kirendel létesítét e élból szlgbírói nrmái sttsnk, segéd ^kezelő személyzetének szükséges gyrpítását. Gróf sterházy Móri bizttsági tg rámtttt rr, hgy közbiztnsági szempntból jgsn kifgáslhtó egyének is rendelkeznek fegyvertrtási viseli engedéllyel es ennek tljdníthtó ngy rzben vármegye területén igen elhrpództt skszr súlys kimenetelű vdrzás. vármegye közigzgtási bizttság egyértelemben fgllt állást kérni fgj krmánytói, hgy rendőrkpitányságt hgyj meg, vgy szlgbírói kirendeltség felállításáhz járljn hzzá, Rdsy László dr. főispán pedig közigzgtási bizttság kívánságár kihllgtást fg kérni ebben z ügyben belügyminisztertől. Ugynsk gi t sterházy Móri szóvátette zt, hgy z jelentek. I / dóbirtksk f kitérnie iák frglmi rt.- nem trtj be pntsn vntkzó krmányrendeletben előirt kötelezettségeit hzi fmenynyiség átvétele lehívás tekintetében. lispáni jelent megemlékezett rról z örvendetes eseményről is, hgy felsőglli gzdbirtksság legelteti társlt MÁK. rt. között vitássá vált legelő sere ügyben gzdsági lbizttság közreműködével méltánys létre. egység jött Végül meghllgtt elfgdt közigzgtási tiszti főrvsi, bizttság z állmépitzeti hivtl, pestvidéki kmármmegyei pénzügyigzgtóság, tvábbá kir. tnfelügyelő, z álltrvs, gzdsági felügyelő hvi jelentét. közigzgtási bizttság plénm tán z egyes lbizttságk üleztek. Weekend hvi bérlet jeggyel tzht dnlmási strndr. FILMSZÍHÁZ Kmárm Kn Miklós gszts 19-én vsárnp 3 44, 6 H29 óri kezdettel 16 éven felülieknek. Kriói éjszkák sivtg hldfényes, sillgs éjszkáink príőmös rejtelmei. Kiegzít : Hrrá pák lettünk Mgyr hngs vílághirdó gszts 20-án, Szent Istvánnp 6 ' ^9 óri kezdettel ezerszemű ember Főszerepben : Hrry titkzts Piel. kmbdzs Fx vr 12 szőnyeg. külömböző. színekben ngy válsztékbn HKR beszerezhetők: ppirkereskedtbn, lsón DZSŐ Kmárm. Vádskdás, gynúsítás Rmnn vrr főszereplével sk legtóbbi hetekben lvstnk r..kmárm-sztergm vármegyei Hírlp" imü tti hetilp meg nem engedhető hirlpirási tevékenységére, melyet elkövetett záltl, hgy megjelentetni engedett ly közleményt, mely lklms egy testület, közület, hivtl gynúsításár s mris, mikr z gszts hó 11-iki számábn megrvásnkr védekezül 3-ik ldln Mgnkról... w imü ikkét igy fejezi be :.. Visznt tlán ezek tán lpkllégáink is elismerik, hgy mi súlys, nehéz időkben bjektív, kpertív mnk eredményesebb, szükségesebb minden másnál, még hiúságnál is... szinte slódttn régi felhábrdás kiújlt érzelmével lvssk gynezen szám 6. ldlán megjelent Fekete mlnár-kenyér" imü közleményét. Tlán helyeselnénk, tlán minden srát láiránk ikknek, h z megmrdn bevezető srink tárgykörében. Mindenki tdj, hgy súlys, nehéz időket élünk s bizny z rtó gzdávl együtt mlnárnk is keserves z élete e blettás, könyvveles, őrli ellenőrzes világbn. Tlán jó szlgáltt tett vln tti lp, h Fekete mlnár-kenyér im ltt festőién lerjzlv mi mlnárnk gndkkl megrktt életét, tárgyilgsn birált vln z idevntkzó rendeleteket, esetleg j eszmét vetett vln fel, bjk rvslásr. Kmárm-sztergm vármegyei Hirlp z áltlnk mindenkr strztt szellemétől űzve nem igy selekedett. mlnárk z lvsók ngy többségének mentlitását félreismerve tti lp Fekete mlnár kenyér" imü közlemény bevezető srit sk hngltkeltből zért irt, hgy nnál ngybbt üssön, gynúsítsn, vádskdjn. ráglmzó srkt lvsóközönségünk megítélére bízzk, zért szószerint idézzük:...dófedezetet, kiót sem követelnek tőlük. (Sszterktól.) sk mlnártól. ki őröli fehér kenyeret feketén eszi meg, miltt ndlgv nézi rbgó ellenőri mtrkerékpárkt, melyeknek nemsk benzinszg irritálj z rrát, hnem bré is, mely dáridóbn flyik egyik másik mlmbn..." ikk következő szks/. is z idézett mndttl együtt, vlmint gynzn ldl Btlásk imü Frlyás elmsegek seppet sem tlálík rr, hg) lptársnkról elismerjük mi súlys időkben zt z bjektiv mnkásságt, mit gy szeret hngsúlyzni, hnem lklms rr, hgy tévhitet keltsen z emberekben mi közállptkról. Mi újságírói kőtél ess égből tiltkznk z ellen, hgy tti lp áltlánsn brkltn támdjn, vgy h már tesz beszéljen Kniár-i.megyei Hirlp pigrké! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr.

3 I gszts 18. Kmármmegyei Hírlp nyíltn, kertel nélkül röviden, de v e l ő s e n. ikk különben mlnár krőkben is ngy m e g b t r á n k zást keltett, m l m t l j d n sk e g y m á s t á n t i l t k z n k z ily tedenizs, r s s z k r t ú, tá mdó i k k ellen, mert érzik, t d lk /t, hgy p é n z ü g y i g z g t ó Ságt, m l m s z t l y t érdem telenül érte t á m d á s, meg v n n k győződve rról, h g y z őrli, e l l e n ő r z ő rendeleteket t lán s e h l l y h m á n s n, m e g értően n e m lklmzzák, mint vármegyénkben. környék kénes dője Dnlmásn vitt Hírlp filléres sztergmb. szny Hét ünnepségei, sznyltbn gybldgsz- kiállítási rszágs is rendezett számttevő V á r m e g y é n k területéről i n dló e s z t e r g m i filléres gyrs v n t srs i tlsó p i l l n t i g kétséges vlt. lőbb z előirt tslétszám hiány k z t t sk g.mdt, mjd m i k r szerkesztős é g ü n k sk tánjárássl tele f n á l á s s l e n n e k feltetelnek is m e g f e l e l t, máv. m e n e t r e n d meg állpítás kztt jbb kdályt. Máv. g y n i s nem gndsktltt közvetlen stlkzásról visszfelé z lmásfüzitő Fels ő g i l v n l n s e v n l filléres tsit 4 é s fél óráig kit várkzttni lmásfüzitőn z é j jeli ó r á k b n d á r lbsszl történt m e g á l l p d á s n k n k. l ) r. Jks B e n ő k m r m i állmás főnök jóindltú támgtásávl szerkesztőségünknek z tlsó p i l l n t b n sikerült máv. igz g t ó s á g á n á l kieszközölni stl k z á s t es igy t d t filléres v nt menetet biztsítni. Filléres g y r s v n t n k z eredeti terv szerint szerdán r e g gel ö s s z e s e n tst vitt K m r m v r m e g y é b ő l sztergmb g y b l d g s s z n y npi ün nepségekre. Ugynezen vnt szerelvény Győrben már 153 tst vett f e l. F i l l é r e s tsink k ö / ö t t festőién szép látvány v l t 140 s z e m é l y b ő l álló b á n y á s z e g y e n r h á s s p r t, k i k e t Tilesh lfréd b á n y f ő m é r n ö k Ttár István b á n y t i s z t v i s e l ö vezetett. b á n y á s z - s p t sját zenek rát is elhzt m g á v l, igy z esztergmi b e v n l á s n k á l t l á ns tetszt r t t t. s z t e r g m k ü l s ő képe ün n e p i k ö n t ö s t öltött e n p n. H zik f e l l b g ó z v, t v n l i k h tlms Isten H z t t! felirts d i s z k p k k l várták z ü n n e p s é gekre é r k e z ő v e n d é g e k e t. várs zeneszótól vlt h n g s m i n d e n f e l é, mert f ő b b, frglmsbb pntjin megf nk közvetitteték zenét min den i r á n y b n s d t le z sz t e r g m b n e n p n történteket D n felé, p á r k á n y n á n i üres h i d n keresztül... M e g é r k e z é s ü n k r i n d l t el d i s z f e l v n l á s B z i l i k felé Szent István, Szent I m r e Szent László e r e k l y é i v e l. H t l m s, több ezer főtt s z á m l á l ó tömeg hl lámztt m e n e t b e n, külön s prtkbn isklásk, leventék, bányászk, egyesületek, zrán d k k, lévén e n p n b z i l i k bes-npj. M tst vi vlt. 10 ó r k r v l t pntifikális ünnepi mise, m i t d r. Serédi Jsztinián bibrs heregprímás ngy p p i segédlettel mndtt el. mise táni szent b e s z é d e t is h e r e g p r í m á s m n d t t, mit főltárnál ülő egyházi, világi é s k t n i m é l t ó s á g k pár ezer á j t t s lélek h l l g t t t vé g i g. Láttk bzilikánál lévő átszel lemült r ú ezreket, k i k á j t t sn, sendes szent imáb fg llv kérték M g y r r s z á g fel támdását. ngy mise tán leg több idegen először bzilik mérhetetlen értékű kinstárát nézte m e g. Szótlnl ámltk s k n, m i k r látták r i t k n e vezetességű, leghíresebb ötvös művzettel, d r á g k ö v e k k k e l é k e sített felbesülhetetlen értéket képviselő r é g i s é g e szempntjá ból is hires egyházi kegyszere ket, v l m i n t h s n l ó értéke ket k é p v i s e l ő mise rhákt ereklyéket. k i n s t á r b ó l k r i p táb ment s k s z e m l é l ő, h g y v é g i g t e k i n t s e n történelmet m e sélő h e l y e n, mely z e l h n y t m gyr prímásk főppk b i r dlm. Vltk skn, kik b zilik trnyáb is felmásztk, hgy mgyr feltámdást h i r dető g y b l d g s s z n y " h tlms hrngját megnézhessék. Még délelőtt flymán krt látni mindenki hires primási képtárt is, melyet h e r e g p r í m á s n k htlms pltá j á b n őriznek féltő szeretettel. déli időt ztán r r hsználták fel l e g t ö b b e n, h g y étkez k ö z b e n m d e r n ü l kié pített F ü r d ő " szálló kerthelységéből sdálják világfürdők k é n y e l m é v e l berendezett 29 f k hőmérsékletű Szent István fürdőtelepet, mely m mgyr r s z á g egyik l e g l á t g t t t b b é s legüdítőbb strndfürdője. béd tánr mrdt k i állitásk m e g t e k i n t é s e, mely ket t ő s v á r m e g y é n k kltrális, i p r i, k e r e s k e d e l m i m e z ő g z d s á g i értékeit tárt f e l. ö t helyen v l t s p r t s í t v kiállítás nyg szkszerű e l s z t s s á l. K á r, hgy kiállítást nnyi épületben s egymástól távl helyez ték el. K ü l ö n ö s e n z i d e g e n nek, k i egy np ltt kénysze rült m i n d e n t m e g s z e m l é l n i, vlt kényelmetlen, mert teljes fizikmát kellett á l d z n i kiállítási s prtk bejárásár. S Z M B T H L Y I ÜPI szeptember HTT 1-töl 10-ig. Művzettörténeti, k e r t é s z e t i, vd szti, hlászti, mérnöki, sprt, fény képzeti, ipri kereskedelmi, házi ipri é s n é p m ű v é s z e t i kiállítás vásár. vn. gyrsvnt 480 esztergmi L á t g s s meg strndfür gy bldgsszny n p j á n ü n n e p e t ült primási székvárs. Kmármmegyei 3. ldl. Szeptember nyek. tember 2.-án Háry verseny szdvtás. Sprtesemé j á ns szbdtéri elődás 1. én es 2. - á n. épviseletek b e m t t á s. Kngress.--.k s szep népszkásk vsúti kedvez mény. Kltr-filléres vntk. egyes kiállítási s p r t k b n láttk: I. z erdzet, I I. v dászt, 111. hlászt k ö r é b e trtzó é r d e k e s gzdg n y g t, gyümölstermelünk hihetetlen e r e d m é n y e i t. I I. mezőgzdság mintszerű termelvényeit brászt legkitűnőbb remekeit k i s i p r előretörének s z e b b n é l - s z e b b gyűjteményét z ipri szkmák mintrjzivl, t v á b b á műhelyek s e r k é s z e k mnkáivl. I V. l e g g z d g b b kiállítású s p r t b n g y á r i p r vívmányink ngyjelentőségű termékeit, kereskedelem i n tenzivitásánk életerejét, kép zőművzet, iprművzet háziipr több szép p r d k t m á t, fiirdőügy p r p g n d m n k á lt különböző sprtgk ízles b e m t t á s á t, végül z V. s p r t b n z i s k l á k b á m l t s szép n y g á t szemléltetve ne velő m n k ngy htását, értékes h é l y e g g y ü j t e m é nyéket, művzi grfiki mnkákt, tnlságs f tókiállítást Kmármmegyei Hír lp m t ő r é i n e k művzi képei vel k ü l ö n l e g e s s é g e k e t, r i t k s á g k t jelentő emléktárgykt. Sjns s k l á t v á n y s s á g megtekinte mitt filléres gyrsvnt tsánk nem m rdt ideje, hgy z ezen npr beállíttt egyházzenei művzeti elődást meghllgss déltáni r t ó - n é p ü n n e p é lyeket megtekinthesse. Sőt 8 órkr kezdődő lmpins s ó nk felvnlást sem nézhettük végig nem g y ö n y ö r k ö d h e t t ü n k B z i l i k s d á s kivilágításábn sem, mert v n t n k 8 ó r 56 p e r k r i n d l t s s i e t n i kellett z állmásr. zsúflt v n t b n hz felé ztán m i n d e n k i lelkesülten beszélt npról, melyet átélt s egy b l d g érzsel várt h zérkezét, mert megismerte s z t e r g m t : z e l s ő mgyr király szülőhelyét, z ősi k r názó várst, ttár, török dúlást átélt történelmi m g y r várst, Mgyrrszág bibrs hereg prímásánk s z é k v á r s á t. Láthtt legngybb mgyr templmt nnk k i n s e i v e l m e g g y ő z ő d hetett kiállítás g z d g n y g á ból m g y r erő, m g y r mnk, mgyr élnikrás tettrekzségröl, mely reményt árszt egy szebb, régi diső m l t t élesztő mgyr j ö v ő felé. Személyznssági igzlványk kphtók: Heker Dezső könyv kereskedében. Kérje mindenütt Kmármmegyei Hírlpt. Uj szküzlet Kmármbn..1 fővársi igényeket kielégítő új ftóüzlet emeli kereskedelmük t nívóját. m i n t elitéljük z i p r b n kntárkdást, kereskedelem ben f l s i s z t ó s üzletnek i.-, r v á s á n eső sk k ü l ö n b ö z ő ár hlmzást, éles elletetü t l j d n s á g k k l bíró r k együttes á r s í t á s á t, ép gy ö r ö m m e l, ke r e s k e d e l m i nívónk emele e r d e keben k ö t e l e s s é g s z e r ű e n emléke zünk meg m i n d e n l y n t ö r e k vről, mely k e r e s k e d e l e m b e is szkszerűséget viszi b e l e. Br e l k e l l ismernünk, hgy szükség s z e r ű s é g kényszerítő htás ltt kell l e n n i K m á r m b n üzletek nek, h l sztós rendszeri tűrni k e I, p l d. : rövid es i p ő árknál. H l t t j b b v l n, h ipöárház i k is vln. l l e n b e n éll kell tűzni, h g y fűszeres b l t b n inget, é k s z e r é s z b l t b n púdert ne árljnk, h inindjáit kptk is rá iprengedélyt. Jel szó legyen : vársi jellegű üz leteket. szkkereskedelem e l ő r e törét látjk megnyilvánlni vák B é l fényképz válllk z á s á b n, k i z I g m á n d i - t é s z Uri-Ut srk üzlethelyiséget ngy á l d z t k k l mdernizált é s tt egy ft-szküzletet ren dezett be. vák B é l ftszktdását jól i s m e r j ü k. d d i g n ő vére, özv. Lkesh D e z s ő i l l t s z e r t á r á b n, m i n t z tt beveze tett f t s z k s z t á l y v e z e t ő j e szép e r e d m é n n y e l d l g z t t, m i n t K mármmegyei Hírlp f t r i p r tere p e d i g művzi k é p e s s é g é r ő l, ngy gilitásáról tett tnúságt. M e g vn tehát s z e m é l y é b e n m i n den g r n i rr, h g y szk üzletet n.i kr igényeinek megfelelően mintszerűen f g j vezetni. j ttszküzlet hézg pótló intézményt K m á r m b n, nélkülöztünk e d d i g K m á r m b n egy l y n válllkzást, h l f t mtöreink vásárlásikt eszkö zölhették. M v á s á r l á s esetén legegyszerűbb legtökélete sebb f é n y k é p e z ő g é p e k közt v á l t gthtnk, beszerezhetünk min den ftóikket gyári árn s mdern berendezű műtermében előhíváskt, n g y í t á s k t végez tethetünk. mtőreinknek tehát b á r m i r e vn mst már s z ü k s é g ü k, nem kell idegen v á r s b m e n n i, mindent megkpnk legjbb m i nőségű g y á r t m á n y k b ó l l e g l sóbb npi árn. Ftóriprterünk válllkzá sáhz sk szerensét kívánnk.

4 Kmármmegyei Hírlp gszts 18. Hgyn védekezhetünk z zsr ellen? IÍ. Mít követelhet ki zsráztt? Visszkövetelheti, mit z zsrásnk vgy helyette lilásnk dtt. H z még megvn, visszkpj gy hgy vn, h pedig már nins meg, z értékél kpj meg. Kml i^ jár kinzsrázttnk, h többet dtt /, zsiásnk, mint mennyit tőle kptt. zenfelül mindenféle!. i- ránk megtérítéi is kívánhtj. Mivel trtzik ennek fejében kizsráztt? is trtzik visszdni, mit z zsrástól kptt, h pedig ez már nins itieg. trtzik visszdni z érteket. De h ezt hibáján kivül elves/ lette, vissztérítsel nem trtzik. Milyen könnyítekben rresiünet kizsráztt? bíróság vissztérítre hlsztást dht neki megengedheti, hgy rzletekben törlesszen. kit pedig vissztérít tönkre tenne, nnk bíróság kivételesen elengedheti trtzási vgy innék egy rzét. Mit liiiei kizsráztt, h : zsrás vltt vgy efféle kirti! fett tőle? Követetheti, h gv z zsrás váltót dj vissz. H pedig z már nins nál, helyezze z zsrás bírói letétbe zt z összeget, miről váltó vgy z kirt szól ezenfelül lüég lyn ÖSZszeget is, miből, h mjd kizsráztt váltót (kirtt) behjtják, kr megtérülhet. rre zért vn szükség, meri h váltót z zsrás tvább dt (les zárni tl tttá), z, kinél váltó vn, rr lűvtkzhíik, hgy ö z zsráról nem tdtt váltó értékét kizsrázttól behjthtj. zt veszedelmet sk Ugy lehet elkerülni, h kizsráztt már előre védekezik, gy hgy z zsrást letétbe helyezre szrítj. Mi történik, h z zsrás zálgt vett, vgy vlki kizsrázónál kezességet válllt? zálgl vissz kell dni, kezesség pedig érvénytelen, h sk z zsrásnk nins vlmi jgs követélni vlój. Mivel z zsrás-szerződ semmis, mindegyik fél, tehát kizsráztt is, köteles másiknk megtéríteni zt, ráit z zsrás szerződ lpján kptt. H tehát már tényleg dtt vlmi értéket z zsrás, ennek z értékéig, de nem ngybb értékig, zálg vgy kezesség htálys mrd. Milyen esetben büntetik meg z zsrást? Megbüntetik, h kinzsrázttnk pénzt, terményt, vgy más ingóságt dtt előre zsrszerződ lpján. (Flyt, köv.) lsó npi pnsi dnlmási Fürdszállóbn. Ppírszlvéták kphtók : HKR DZSŐ könyv- ppirkereskedében. HIRK Kinevezek. \ krmányzó mgyr királyi ken.edelemügyi miniszter előterjesztére Ghyzy rél miniszteri tnássi ímmel felrháztt sztálytnássnk, kiváló földí-nknek, mi mszteri tnássi jellegel dmányzt. mgvi királyi vllás- közkt Lísügyi miniszter Kllányi Ödön klsi II. plgári fiúisklái Báthy Zltán szegedi III ker. áll. plgári leányisklái igzgtókt, Főldieinket, IV. fizeti sztályb kinevezte. Képviselői he számló. Péntek Pál, gesztet i járás rszággyűli képviselője, beszámlót trt: gszts i-én délelőtt 11 órkr Bnán, gszts 20-án déltán 3 órkr Szőnyön, gszts 1*0 á deleiét; il órkr sépen, gszts 26-án déltán 3 órkr Tár- 1 knyn. Tnlmányi kiküldet. Dr. Ptky rnő bdpesti kii. törvényszéki jggykrnkót, Ptky Pál bkdi ny. főjegyző ngy tehetségű fiái z ngy kitüntet érte, hgy tdmányn mnkásság hnrálás képen z ngl igzságszlgálttási szerve-* / ; tnlmányzásár állmköltségen egy évre Lndnb küldtek ki. Dr. Pktky rnőt másdizben éri kitüntet, mert ne ^régiben szinten niíinköiiségen egy évet töltött bi llegim Hngrimb, nőgyógyász rvs ösével együtt, kti vármegyénk küldött ki. Mindketten tt ü pirist i^imr.á/im jeles diákji vltk. Kedvezményes telefnbeszélgeteket engedélyezett pé)stvezérigzgíósg nyári hónpkr is. ste 8 1) ór között belföldi lelefnbeszélgeteket 50 százlékkl, külföld- 1 del vló összekpslá skt pedig 40 százlékkl lsóbbn számlázzák. Községkerületi válsztóközgyűl. Mgyrszág krmányzójánk májs hé) 19-én kelt elhtárzás lpján Hmnn Bálint kltszminiszter megengedte mgyr kngres/. J szsi zsidóság ' Iliikéinek, hgy z évi rszági s gy lben lkttt stittn kil &Á tnómi éps égben trtás?) níél lett krszerűen ;n Sdpsitsák e élból rszágs gyűlt hivh s snk egybe, éz któber hóbn megtrtndó rszág s gyűliek 210 tgj lesz, kiket ;. Községkerületek küldenek ki. Győftj székelő II. községkeríiiétel i I rendes 3 pót tgság i 11 efi iiíegí zek megválsztási f. hó 12 én, vsárnp eszközölték Győrött** hl titks szvzássl megválszttták : rdély rnő, rdős Jáns dr. Győr, Gldberger Izidr dr. főrbbi (Tt.:). Hjnl szkár (Kmárm), Lefkvis Ármin, Spiegel Ármin dr főrbbi (sztergm) Székely jenő (Felsőgll) Vgl ntl. Zwillinger Feren dr. (sztergm); póttgk; Brk Igná, Friedmnn Sm dr. (Kisbér) Lázár Feren. gzsége sk Dnálmási kénes strnd vi/étöl áll helyre: Áthelyez mgyr kpins rendnél. mgyrrszági kpins rend bdi trtmányi főnöksége kővetkező áthelyezekét eszközölte! P. - mdesl Mórról Máribesnyóre, \\ Jánsi Mórról Tóvársi, P. 11 e n t -Máribesnyő rő I Tóvárs i. i egyúttl bji dminisztrátrr, p. Vilmst Tóváyrsró! Bdár, p. üderitl Bdpestről Mórr. Tnlmányi kirándlás. ni.m r. ktii. egyházi énekki l. hó 12-én Mórról Tttóváiösr érkezeit 50 tggl P. mbrs es Reih JánS krngy ve/tese mellett. vsárnpi ünnepi ngy misen mttlk be tdáskt tóvársi kpins templmbn, titánná megtekintettek Tt tó vá rsnk szépségeit es nevezetes ségeit. Tánmltság. km tini Zenebrátk Társság 193 i..mgns/iits hó 20-án, Szent István npján este 8 rákör.z Iprtestületi Székházbn hngszer Éripj jvár tánmltságt rendez. Belépődíj személyenként 80 íiile!. tát) ezen ét zenebrátk 16 lg zenekr szlgálttj. vármegye egzségügye. v fin. liszt! főrvs júlis hvi jelentáse szerint várni, lksságánk közegzségügi visznyi kielégítők vltk. Fertőző betegség sk néhány községben kis számml frdlt elő. mlítre méltó, hgy z év ezen szkábn szktln módn több szövődményes inflenz, tüdőgylldás frdlt elö. sesemők nyári bélhrtj szkássnál kevesebb számml sze- \\ pelt. emzeti lvs, levente rtóünnepség. báblni m. kir. állmi ménesmtézet f. hó 19 én, vsi np Báblnán, déltán 4 óri kezdettel, jóíéknyél nemzeti lvs, levente rtóünnepélyt, mjd sötétség beálltávl tiizijátékki egy bek<tött szbdiéri elődást rendez következő műsrrl: 1. Vágtázó hrsnás lvs járőr. 2. rtók felvnlás. 3. Lvs-zene fel- Vnlás hngversenye. 4. Fgtk eiöhjtás. 5. lisztek díjgrtás. 6. Leventék zen felvnlás leventejátékk. 7. Mének eiőve/i kse. & Lvásznk rjijugítás. 9. Szmi verseny. 10. Ugrókissei. 8 órkr szbeltéri elődás. S/ire kerül : Vörösmrty Mihály 3 S/.ep Ilnk iüi költeménye. Meldrám 4 képben. Zenéjét szerezte: rney József. Beléptidij: lső hely 2 P. másdik hely 80 f., hrmd.k hely 4 i. i'el itetlei jótékny eeir. felül tize leket köszödetlel fgdnk, ünnepély tán tán kszinóbn, társskörben sprttelepen. (Kedvezőtlen időjárás esetén z ünnepélyt másnp, gszts 20 -ári, héttőn trtjk meg.) Frledrih Grstker: Perzselő szeiele n. hites német iró legszebb regénye e/ könyv mely Milliók Könyve srzt i!i;m mst jelent meg, ár 20 fillér, kphtó iliiiideniitti Un, 11*"i üivt-áfk, ktni ikkek tgtstit hes/er/v-si ím.'e f^üssü HJL SZKÁR Szmbthelyi Ünnepi Hét. Igen ngy z érdeklőd Szmbthelyi ünnepi Hét(szept. I 10.) kereteben mr rendez ltt álló inütitneti kiállítás iránt. Igen skn jelentkeztek, mint kiállítók, kertzeti, vdászti, hlászti, sprtkiáftitásn vló rzvételre. Kdály viighirü nigyi dlmüve Háry Jáns" szeptember 1-én 2.-án Szmbthely gyönyörű fekvű szbdtéri színpdán kerül kitűnő szerepsztásbn bemttá r,i. \z ünnepi Hétre z egz rszágból 50 százléks kedvezmény mellett tzhtnk z érdeklődők. 06 szziéks kltrvnt filléres vntk indlásáról külön értesítt dnk. dófrglmnk júlis hó bn. Jánssy Kárly min. tnáss, kmármi rtl. kir. pénzügyigzgtó júlis hvi jelente szerint z állmi egyenes dóknál z eredmény z előző év júlis hváhz visznyítv P vei kevesebb. flyó egz évi eredmény múlt évi eredménynél P-vel kedvezőtlenebb. Bélyeg jgilletéknél teljesített befizetek eredménye P-vel, illeték egyenértéknél 500 P-vel, közúti gépjármüvek közúti dójánál 2500 P vei, z. áltláns frglmi dónál pedig 1300 P-vel több, mint évi júlisábn vlt. sziámi királyi pár vármegyénkben. rópi tján Prdjhipk sziámi király, Rmblbrmi királyné fényes dvrtrtáskkl Mgyrrszágb is ellátgttk. redeti tervük szerint kívánságkhz hiven mint előkelő mgánemberek kedden ngy lxs-tmbilkn Báblnár rándltk, hgy világhíres báblni ménest megtekintsék mgyr lótenyztt tnlmányzzák. báblni m. kir. ménesbirtk Igzgtóság igz mgyr vendégszeretettel fgdt királyi párt, kik legngybb elismersel nyiltkztk mgyr lótenyzt fejlettségéről. lsóbb lett telefn. m. kir. pst f. évi szeptember hó 1-től távbeszö dijt Kmármbn 6 pengőre sökkentette. mr lényegesen leszállíttt belépi díj nem váltztt, j telefnállmást 8 pengőért felszerel bekpsl pst. em érdemes íeiíziil filléres GLÓBUS KZRVK kitűnőek! '14-es Prdism püré 29 fill. '13-s seresznye befőtt 42 fill. l 2 -es Brk iz 68 fill. kí.isiwi legelj bt-ii % -es Brk jm 84 fill. klsön Üvegbrn! 2 -es per jm 98 fjlt. x\% -es Meggy jm 98 till. Spielmnnál vehet, Igmndi-t 10. Telefn 88. Hirdetek Felvétetnek

5 1934. gszts 18. y g l m b vnlt t nítók. flyó tnév végével nyglmb helyezték eredin m n k á s s á g k teljes e l i s m e re mellett Ptky Feren n g y igmándi, Bárds J ó z s e f eszter gmi, d r. Mlnár né Krisflvy Krnéli ttbányi e l e m i i s k l i tnítókt. Ismét tókrmbl. F. hó á n este 10 ó r k r jött b d p e s t i Frnk H. T s B d pesti ég U sz. t e h e r j. l m á s f ü z i t ő n é l, z 1. sz. ő r háznál műútról k r l á t t tnpói á t ö r v e l e f r d l t náb. b b ő l kiflyólg m e g s é rültek z tónü lókból gy Imre s f f ö r, Tölti Pál á r k í s é r ő, - Ziner S á n d r s z e r e l ő t nn G y ő r, K e n y é r köz 5. sz. lks ts. e l s ő s e g é l y t d r. Gyémánt Jkb szőnyi rvs nyújttt. kihívtt kmármi mentők Keszegh sffőr gyrs vezetével k i v n l t k é s s z e r e n sen m e g ú s z t t k r m b l k e b b é s ú l y s sérültjeit z l másfüzitői állmásn vntr helyezték. félnps tnítási r e n d szert sztergmbn jövő t n é v b e n is m e g h g y t á k. V i téz Szbó István k i r. t n f e l ü g y e l ő j e l e n t é s e k p s á n d r. Frey V i l ms rszággyűli képviselő j vsltár elhtárzt közig, b i z t t s á g, h g y f e l i r t i l g kéri z illetékes helyről, m i s z e r i n t sz t e r g m szb. k i r. m e g y e i v á r s bn z elemi isklákbn t v á b b r is z e g é s z év t r t m á r rendelje el m e g s z k í t á s n é l küli e g y h z m b n i k t t á s t. Hlt fg li b s k sájánk z Én Ú j s á g m j számánk ímlpján, melyből minden jó gyermeknek szívesen küld m t t v á n y s z á m t k i d ó hivtl. (Bdpest, V I. ndrássyt 16.) lőfizeri r egy ne g y e d évre 2 p e n g ő. Tlált kty. Flyó hó 13-án h t ó s á g területén egy frksktyát tláltk. I g z l t t ljdns gyepmestertől átve heti. Átépítik gönyüi vesze d e l m e s knyrt. M t r s jár művezetők k ö r é b e n ngy ö r ö m e t keltett z h i r, h g y k e r e s k e d e l m i m i n i s z t e r végre helyt d t t nnk z e l ő t e r j e s z t é s n e k, hgy veszedelmes k n y r t áthelyezik m e g f e l e l ő b b helyre es átépítik, gy hgy f r d l ó g ö r b ü l e t e s k k l b lesz. m i 100 m é t e r e s knyr helyett m é t e r e s s grú lesz z új tfrdló. z átepiti m n k á l t k t győri lkn építzeti h i v t l végzi. mnkát már m e g is kezdték. földmnkákt még z idén elvég zik es h z i d ő j á r á s m e g e n g e d i, z útbrkltt is elkzítik z új szkszn m é g téi beállt előtt. T l á l t t á r g y júnis hó 6-án Dnán egy k i s e b b etü g z d á t l n s ó n k t f g tk k i. Igzlt tljdns r e n d ő r k p i t á n y s á g n átveheti. Sírz felbrlt ksi áld z t. Filips Feren tti ksis fát f v r z t t szekerén, mely D n s z e n t m i k l ó s htárábn e d dig még ismeretlen kból f ö l b r l t rjt lévő f r á z hnt z tmenti á r k b n ülő Stösher Igná tízéves kisfiúr, ki t ö b b helyen sntrepedt é s s ú l y s b e l s ő sérüleket szen v e d e t t. F i l i p s Ferennek jelen téktelen hrzsláskn kivül s e m m i bj sem történt. sze r e n s é t l e n s é g ü g y é b e n győri ü g y é s z s é g m e g i n d í t t t z eljárást. Pályázt h d i á r v gyer mekek rzére. Hdiárvák hdirkkntk gyermekei, kik z elmúlt i s k l i é v b e n jeles b i znyítványt szereztek, z j t n é v b e n ösztöndíjért f l y m d h t nk k t. l - i g. n g y k n i z s i vlt 48. k ö z ö s gv. e. hősi emlékmű vének l e l e p l e z é s e f. évi szep tember hó 2 - á n lesz gykni zsán. emlékmű Kisfldi Stróbl Zsigmndnk, kiváló szbrászművznek z l k t á s. s z b r b i z t t s á g egy tlsó ezredprnst" bsáttt ki, m e l y z ö s s z e s tdnivlókt trtlmzz. k i nem kptt vln ily ezredprnst, je lentse be igényét egy levelező lpn 48-s szbrbizttság, g y k n i z s " i m r e. leleple zi ü n n e p é l y r e B d p e s t r ő l S p r n b ó l filléres g y r s indl, előbbire Bltnszentgyörgyön, tóbbir S z m b t h e l y e n, Zls z e n t i v á r n é s P s á n is fel l e het szállni. k i k nem esnek filléres v n t k t v n l á b, 50 s z á z l é k s vsúti kedvezménnyel tzhtnk. zt kedvezményt z e z r e d p r n s k i b s á t á s ót engedélyezte MÁV. igzgtó s á g. z 50 s z á z l é k s tzásr jgsító igzlványkt sz b r b i z t t s á g t ó l kell igényelni. lsz királyi kitüntet. lsz király z rszágs Frnthrs Szövetség rszágs elnökének, gróf Tkáh Tlvy József ny. ltábrngynk z l s z K r n Rend ngykereszt jét, Kertz l e m é r r s z á g s lpító lelnöknek gröf Pálffy Dn J ó z s e f d r. vezetőségi t g nk pedig z lsz Krn Rend tiszti keresztjét dmá n y z t m g y r lsz f r n t hrs k p s l t k kiépíte k ö rül szerzett e r d e m e i k elismeré séül. z dmányztt kitünte tek é s hzzájk trtzó k levelek már m e g é r k e z t e k b d p e s t i lsz Királyi K ö v e t s é g r e, melynek ünnepélyes átdás szeptember hó első npjibn fg m e g t ö r t é n n i Mgyr Tring lb vezetői K m á r m b n. lőkelő vendégek érkeztek múlt s z m b tn este fél 7 ó r k r K m r m b. Kirhknpf rnő knsl veze t ő é v e l M T. e l n ö k s é g é n e k i g z g t ó s g á n k t ö b b tgj rán dlt vársnkb, hgy várme gye m t r s úrvezetőivel megis merkedjenek s velük egy b r á t Jáns ement ' s á g s estét eltölthessenek. m gyr mtrs sprt hivttt rep rezentánsit Slymáry István vámszki tiszt f g d t szőnyi vámnál, m j d Királyi Miklós, d r. Szbó S á n d r é s Szbó Ljs vezetével t r i n n i htárt t e kintették meg. ste 3 0 s z e m é l y e s vsrát dtk mtrsink vendégek tiszteletére, miltt több ktális t ó p r b l é m á t, tót r i s z t i k i d e g e n f r g l m s z e m pntból f n t s ügyet beszéltek meg. Bs Kmármbn. Kertzeti S z e m l e. k j szinbrk, legfntsbb exprt gyümölsünk, veszedelmes be t e g s é g e hirtelen psztlást k z ó g t ü t é s. zen b e t e g s é g elleni védekez m ó d j á r ó l még sk hszns ikket közöl z g. s z á m Kertzeti Szemlének. D í j m e n t e s mttványszámt küld l p n k r h i v t k z v kidóhivttl B d p e s t, I., g y b l d g s s z n y - ú t j 45. ( M g y r K i rályi Kertzeti T n i n t é z e t. ) vlt s. kir. 19-ik gylgezred b j t á r s i szövet F. s é g e felkéri z r s z á g m i n den rzéből máris t ö m e g e s e n érkező érdeklődek mitt mindzn z ezzedben szlgáit tiszti legénységi á l l m á n y b e l i b j t á r s k t, k i k G y ő r Vesz prém vrmegyén kivül bárhl z r s z á g területén lknk rzt ó h j t n k venni ezredük 200 é v e s f e n n á l l á s á n k e m l é k é r e s z e p t e m b e r 29. é s á n r e n d e zendő r s z á g s j e l e g ű jbiláris ünnepségeken b j t á r s i tlál kzón, h g y e b b e l i s z á n d é k k t z elszálláslás kellő időben vló biztsithtás, v l m i n t szükséges tdnivlók m ű s r szétkülde é l j á b ó l, p n ts imüket r e n d e z ő s é g i i r d á n k kl G y ő r, Ryl szálló, Vil ms sászár-t hldéktl n l közölni s z í v e s k e d j e n e k. hó á n, Szent István npján trtjk meg k m á r m i plébán j - t e m p l m b s n p j á t z l klmból vendéglőinkben m ltságk, r s kávéház éttereink ertheiviségében pe d i g tűzijáték é s kivilágítás lesz. Hláls bleset. F. hó 13-án, hétfőn h l á l s kimenetelű bleset történt lmásfüzitőn, V m i l m p. telepén. gy Ljs 21 é v e s, nszályi születű mnkás segédkezett trtályk rendezénél, v l h g y m e g s z httt trtályk közé került, mely ö s s z e n y m t. K m á r m ból kivnlt mentők Keszegh sfőr g y r s vezetével k i v n l tk h e l y s z í n é r e, de m e g jelent r v s k már beálltt h lált knsttálták. sendőrség n y m z á s t megindíttt. Megnyittták. gzd t á r s d l m régi k í v á n s á g telje sült mst, m i k r szrvsi m. k i r. középfkú g z d s á g i t n i n tézet végzett n ö v e n d é k e i ( k é p e sített g z d á k ) előtt k r l á t z á s nélkül megnyitttk m. kir. gzdsági k d é m i á k t é s egy úttl m e g e n g e d t é k, h g y z j ni. kir. József nádr műszki g z d s á g t d m á n y i egyetem mezőgzdsági sztályár szin tén k r l á t z á s nélkül b e i r t k z hssnk. zzel lehetővé tették számkr, hgy legmgsbb fkú g z d s á g i s z k t d á s t m e g szerezzék állmi, m g á n g z dsági elhelyezkedi lehető s é g ü k legyen. Tűz Kisbéren. kisbéri téglgyárhz trtzó házbn, m e l y b e n Geszteri J á n s serép fedőmester l k i k, tüz ütött k i. l á n g k g y r s n terjedtek t v á b b z e g é s z ház leégett, v i z s gált szerint k é m é n y b ő l k i p t tnó s z i k r k z t tüzet. ö n g y i l k s s á g. lbrih M á tyás bánhidi b á n y á s z l k á s p d lásán fölkszttt m g á t. Mire rátláltk már hltt v l t. b á nyásznk hárm évvel ezelőtt meghlt felesége é s zót á l lndón ö n g y i l k s s á g i tervekkel f g l l k z t t. temett követő npn ö n g y i l k s s á g i szánékból fölkszttt mgát, de kkr zrevették é s sikerült m e g m e n teni z életnek. z ö n g y i l k s s á g ról értesítették győri ü g y é s z s é get, mely megdt z engedélyt hlttest eltemetére. Kedvezményes kr Állmi g é p j á r ó m ű v e z e t ő képző (sffőr) tnflym nyí méhzeknek. rszágs Mgyr Méhzeti gyesület jbb 10 vágón dómentes, 4 százléks hmszmentes h m k k l dentrált kristálykr menetelre történő s z é t s z t á s á r kptt engedélyt pénzügymi niszter úrtól. Méhsládnkent legfeljebb 5 kiló igényelhető, rjk t e r m é s z e t e s, külön-külön, j s l á d n k s z á m í t n k. kr ár kilónként 54 fillér. M e g rendelőlevélért z r s z á g s M gyr Méhzeti gyesülethez ( B d p e s t, I., Üllői-t 25. T e lefn 8(57-29, h i v t l s ór hét köznp 9 1) kell f r d l n i, 24 fillér p s t b é l y e g b e n m e l l é k l e n d ő. k p t t k r ez év d e e m b e r i g b á r m i k r feletethető. lik m e g íeszáliittt t n d i j k k l m. k i r. T e h n l ó g i i n y g vizsgáló Intézet keretében szep tember 3 n este fél hét órkr, z intézet Bdpest, V I I I., J ó z s e f kört 6. szám ltti h e l y i s é g é ben. B e í r á s npnt d. e. 9 1 ór között z i g z g t ó s á g i i r d á b n, h l felvételhez szük s é g e s űrlpk hivtls órák ltt b e s z e r e z h e t ő k. U t z z n k! B e szép v i l á g! M g y r Lányk l v s ó ink könnyű z tzás. Leülnek kedves l p j k k l v l m i sei des s r k b s repülnek g y i p t m b, thénbe, hvá tetszik, mert z é r d e k e s es ktális i k k e i, elbe szélei e l v i s z i f i t l leány se reget világ minden tájár. Mttványszámt szívesen küld kidóhivtl. (Bdpest, V I, ndrássy t 16.) lőfizeti ár negyed é v r e 4 p e n g ő. Telei. b e t n é s m k ö á r t e i e P e 58. sz. kszit é s rktárn trt betn söveket, ktgyürüket, víztrtálykt, ement m z i k - l p k t, virágvázákt, sirkeretek, siremlékköveket, betn keríteket egyszerű díszes k i v i t e l b e n. Mintákkl é s á r j á n l t k k l m e g k e r e s é s r e k é s z s é g g e l szlgálk.

6 6. ldl. Kmármmegyei Hirlp gszts 18. Kmármmegyei sztergmvárgyei Hirlp támdásávl szemben. Mlnárszövetség állásfgllás Kmárm- Lpzártkr vettük Kmármmegyei Mlnrszövétség évi gszts hó 15-én Tt-Tóvársn trttt közgyűlének htárztát: Szenzy Mihály elnök tárgysrzt előtt megemlékszik zn drv Ízltelen ikkekről, melyek mlnársággl mlmk ellenőrzével kpsltbn Kmárm - sztergm vármegyei Hirlp f. évi gszts 11 -ki 32. számábn megjelentek. Kijelenti, hgy mlnárság ezen ikkektől távl áll s zkt s z zkbn megnyilvánló tendeniát mélyen elitéli nnál is inkább, mert z ilyen teljesen lptln újságikkek lklmsk rr, hgy mlnárság pénzügyi htóságk s zk szervei között vármegyében fennálló példás hrmóniát megzvrják. Indítványzz, hgy közgyűl ezen álláspntjánk htárztilg is djn kifejezt s ezen htárztát kmármi m. kir. pénzügyigzgtósággl is közölje. közgyűl z elnök indítványát egyhngúlg mgáévá teszi. Kimndj, hgy Kmárm-sztergm vármegyei Hirlp-nk mlnárságt s z ellenőrzt érintő ikkeit megbtránkzássl vette tdmásl, zkt mélyen elitéli s minthgy z zkbn kifejezre jttttt felfgástól mlnárság távl áll, felkéri z elnökséget, h^y ezen htárztát kmármi m. kir. pénzügyigzgtóságnk megfelelő frmábn hzz tdmásár. Férfi-, női- gyermek kerékpárk kedvező feltételek mellett kphtók Gylóky vskereskedben Kmárm. Steyr-Wffenrd gépek egyedársitás. Hsznált kerékpárkt beserélünk vgy kzpénzért megveszünk. gy sládi ház Hrthy Miklós-tn e l d ó, feléért átvehető. im kidóbn iskli tnévre ri slád elválll 2 fi tnlót teljes ellátásr, (külön szb) plgári iskl szmszédságábn. im kidóhivtlbn. Dr. lpy Gyl Kmárm vármegye ny. fölevéltárs áltl irt lábbi müveit ársításr megszereztük: Kmármmegye levéltáránk középkri kleveli 1.50 Jóki emlékkönyv (entenárimi kidás) 2. Mgyr disőség 2.50 Kphtó pstán tánvéttel megrendelhető : HKR DZSŐ könyvkereskedében Kmárm, Imándi-út 24. szám. Kmármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptőke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppirk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Kmármmegyei Rzvénytársság Vezérügynöksége. vi li li i^^bbbbggss*.': issre?,^higbb j J 73 /5 73 'J 5 ^r U 3 D in ^ 3 n Z* d 2 R M M M M M M ' 9 rr,m if5 P 3- * n - -r 3 '" ~~ 3-3 x x ri M -T r err "I - t w T M - «t ir. in k irt rr 53 9 tfí ir. -r M? i.-. rfl -T Tt r i i ~r Irt J ~ tn tri n 10 ~f ~ ~. z in n -t ^ w fi r i 8 rr 3 S s t ^ M M M - Í ft) s M. ; t/3 0 '73 M 00 - x r- y. w ' ~ ~^ 3 2 i tfi _ J rr r- «t n l t ^3 Q 00 U,8 IWJ 5 "i ró r- ir ". 3 'í ű fi r 53 ~ n * - r M T ** S B 8 h '- i, i ÉMin r^4 «?l "3 ( i i ifi tn r ifi r, ift M M ri V 1^ 2 5J i 17: Q -. ' e e P i 5 * 5. -< -! x : 2 S S 5 r 30 - *.«^ '.e i -1» Ti 04 J:» S?j Prg fle M -, rj M M r^» T m - 3i ì ^ - -, Z' it; ^ - I Vt 5-31 gj g, g, g Q r/5 * /5» ' e <^ L. *7T r-«*~» w /3 3. n ì»0)00 è ì i I *t t W Q M r f - ^ e-- ^!'0 ' ^ i» 3 kq ~ - M ri ^i i i '-,9 td tű f *t S "<r D r r M M M M rei BQ 7) - -8 D - ed te Ti DJ B - e «e 8Í e t/3 Q. e 3 D bfi W 73 *e 3 I3 8?} S 5 fi»t3 -» r*- S' ^ Q - f\l ^ 35 M M i in r^- : - n - JI t- r» e 2? f 3 <6 -r * M ~ h3 fi ^ 0 < : i s: I 'Sì /i i Állmásk tsl r 5 /: H S ^ i ;.~ -r r M : e 1^ x ~ x r: in T r^j P r^ ìr' ri ri 0 e h* x W T r, M T ir. ir. Z rr ri x 0 M n *5 n n S «g rr. rj 0 tf r ij n rr W D Ő 0 9 r ri r 5 rr 25 T. p 5 8 fi»n zi 5 2 JS ^ ^ 204S._ <4J ~i W S P M M M 9 D Ifì Q * «Ò M M M M x 0 0 r» r P ' I r. : x x L-T rr ~t -t ir. Q 4 itì l B S rf M ri ri 2 0 = 2 3 S P, g M 0 r te - re 5 - T. K U e T3 M Q j I l *t t/ f - S -li ^. < ^ rj Q ri ri rr. _L ^i s s s ^ W rj T r -r ' ' x 5. S 00 t- x r e ri t 3. in «-z - e S S! ts' x ss 3. M ri M T LT r- x 35 ri r~ri rj -rr; rj I s s I r 2 2 _ rr M rj rr x - *~ ^ r r fl t- r ir T rr 35 r: 9 Q Í rr * D ^ Ti- it5 0 = ÍM 2 S S S ^ 1 m s < ^ p*! i*» f** i «3 r Tf x 0»0 10 k P rr ir ' - S «3 < & f i < rr 1- it) -e ^ <-» Q ^3 i = 1 T j Hi ir 1 rrj -^r5 '9 «_ S "t»r. r j ^-^-ÌM rr "Tilgss ss R s 9 1 r- 9 M 3 i ifì L 1^ x i M M rr M 5 10 ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmárm, gyigmándi-t 24. Felelős kidó : Hker Dezső.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek. 133. szám. Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám Ára: 465, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. szep tem ber 12., péntek 133. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint L Ő F I Z T É I R g é s z évre 0 P. Félévre 5 P. ZRKZTŐÉG egyedévre 2*50 P. g y e s s z á r 20 HU, egjelenik inden Pélels szerkesztő: PTHÓ lélekünnepe. terzet kisérve köszönt be P ü n k ö s d ünnepe :

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése

III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése III. Az Alkotmánybíróság teljes ülésének a Magyar Közlönyben közzétett végzése 31/2006. (VII. 5.) AB végzés 1021 31/2006. (VII. 5.) AB végzés Az Al kot mány bí ró ság al kot mány jo gi pa nasz és utó

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január

XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január XVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM ÁRA: 2625 Ft 2009. január F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét Az Alkotmánybíróság Határozatai utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tóra és

Részletesebben

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto)

(Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) A borítóillusztráció Gruber Ferenc fotójának felhasználásával készült (Margitszigeti sétány, 1940 körül; MNM) A borító Kiss László munkája. Copyright Márai Sándor jogutódai L. C. Gaal (Toronto) Kiadja

Részletesebben

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal

95. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, jú li us 31., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 693, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. jú li us 31., hétfõ 95. szám Ára: 693, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: LXIX. tv. Az európai szövetkezetrõl... 7792 2006: LXX. tv. Az éle tük tõl és a sza bad

Részletesebben

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete

A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete 23584 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009/90. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter 33/2009. (VI. 30.) KHEM rendelete a szélerõmû kapacitás létesítésére irányuló pályázati kiírás feltételeirõl,

Részletesebben

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A (" m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A (" ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A (" g (9 gy-miniszter

10288 M A G Y A R K Z L N Y 2004/120. sz $)A ( m II. r $)A (& sz JOGSZABLYOK A Korm $)A ( ny tagjainak rendeletei Az igazs $)A ( g (9 gy-miniszter A MAGYAR KZTRSASG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2004. au gusz tus 26., cs $)A (9 trtk 120. sz $)A (" m TARTALOMJEGYZK 27/2004. (VIII. 26.) IM r. A b $)A (* r (. s (" gi v (& grehajt (" ssal kapcsolatos egyes

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont

Neved:. Elért pontszámod:... / 90 pont Országos Történelem Tntárgyi Verseny 7-8. osztályos tnulók számár Nyugt-mgyrországi Egyetem Regionális Pegógii Szolgálttó és Kuttó Központ 2012/2013 Neve:. Iskolá: Elért pontszámo:... / 90 pont 1. Egészíts

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a IV. é v f l y m 26. szám Ár 20 fillér Kmárm, 1932. június 25. ^ ^ f* K ELŐFIZETÉSI Égisz 10 P. évpe Feltvre f P. SZERKESZTŐSÉG R : edévre Egy szm Megjelenik minden 2*5G P. r 20 fitt. Felelős Hölgyeim Közönség!

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány

29. szám. I. rész HATÁROZATOK. A Kormány határozatai. A Kormány 006/9. HATÁROZATOK TÁRA 59 Budapest, 006. június 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK /006. (VI. 8.) Korm. h. A Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 006. évi LV. tör vény. -ából ere dõ egyes

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu

Bánk Község Önkormányzata 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fax: 35/342-804, 35/342-806 www.bank-falu.hu e-mail: hivatal@bank-falu.hu Bánk özség Önkormányzt 2653 Bánk, Hősök tere 11. /Fx: 35/342-804, 35/342-806 www.nk-flu.hu e-mil: hivtl@nk-flu.hu Ikttószám: 159- /2012/B. Tárgy: Bánk község településrenezési terv móosítás HIDTMÉNY Tájékozttjuk

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás egységes szerkezetben A je len mó do sí tás sal az Ala pí tók a Fô vá ro si Bí ró ság ál tal nyil ván tar - tás ba vett Ala pít vány Ala pí tó oki ra tát úgy kí ván ják mó do sí

Részletesebben

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. A MAGYAR BÁNYÁSZATI ÉS FÖLDTANI HIVATAL HIVATALOS LAPJA Szer kesz tõ ség: 1051 Bp., Arany Já nos u. 25. Te l.: 301-2924 Megjelenik szükség szerint Ára: 924 Ft I. Jogszabályok

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

"ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30.

ALAPÍTÓ OKIRAT... A továbbiakban változatlanul a 13. ponttal bezárólag. Határidő: határozat megküldésére: 199 6. október 30. -8 4 - (...) "ALAPÍTÓ OKIRAT... (Változtlnul 12. pontig) 12.) Az intézmény vezetőiét pályázt útján Várplot város Önkormányztánk Képviselő-testülete htározott időre nevezi k i. Az áltlános iskolábn két

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

118. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. szep tem ber 1., csütörtök 118. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 170/2005. (IX. 1.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Olasz Köztársaság

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben