Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry"

Átírás

1 VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi szemlélet nüvegén át vizsgálv z ényeketj állithtjk, nem lg) i d ő : tiz esztendő. z elet gndjibn kimerült i Ivsóinknk mégis felele ntünk egy tiz év előtti tmt s vele szűkebb hnk múltjánk megnnyi emlékét, mert gy érezzük, z évfrdló npj r sn összefügg vársnk tlsó évtizedének léte, gz dsg, kltrális fejlőde minden mzzntávl. Kevesen emlékeznek rr, hgy gróf Klebelsberg Knó áí közkttásügyi mtrter, mint vársnk rszá jgyüli képviselője tiz évvel ezelőtt kmármi lá tgtás lklmávl pályi, h( I lpy Gáspár, kkii helyettes plgármester fgdt minisztert, plgármester üdvözlő s z vir ezzel megszólítássl zd e válszút: Méltósá. s Plgármester U r! " z kkr ngy feltűnt keltett rejtély nyitj sk kéderűlt ki, mikr gróf ebelsberg Knó néhány e kíséretében pár r ö v i d, bensőséges szóvl át dt lpy Gáspárnk k»rn ányfőtnássi méltó ról szóló klevelet. Meg kell jegyeznünk, hgy lpy Gáspárt, ki Kmármbn, régi törvény htsági vársbn is betöl tötte plgármesteri állást, ez im már 922 júlis ót megillette, de ö erre sze rénységből nem reflektált. Ugynezen npt ne künk, kmármiknk más esemény is emlékezetessé. z e n npn ikttták be plebánsi állásáb S r á nyi Feren róm. kth. lel krmányfőtnássi méltóság dmányzás meg különböztetett kitüntett je lent m is es különösen tiz ev előtt, mikr meg keve sen rzesültek mgs kitüntetekben. Kmárm első plgárát várs rh ms fejlőde körül kifejtett érdemes tevékenységének elismeréül emelte kr mány diszes méltóságú tiszt ségre. trinni végzet szb t átmeneti helyzetünkben lpy Gáspár egyike zn k i váló fiinknk, kinek szünet nélkül tpsztlhtó d d ó, fárdhttln, önérdeknélküli, eredményes mnkásság mentette ki ngy törté nelmi trdíiókkl rendelkező várst z elpsztlástól népességének szprításávl, lksink fgllkzttásávl kltrális törekveinek k i elégítével m d vitte várst, hgy földrjzi visz nyink dttságávl, közle kedi lehetőségeinek szám b vehetöségé vei kisiségé ben is z rszág egyik fntsbb entrmává fejlőd hetett. S mig tiz év előtt krmányfőtnássi méltó ságr emelt plgármesterünk minden erejével várs szebb jbb jövője, pl gári bldglás érdekében dlgzik, ddig másik közéleti! férfiú, kit tiz év előtt iktttnk be ngy hiv tási! ppi-tisztségébe, szünet nélkül szeretettel, gnddl mnkálkdik lksság lelki életének kilklásán. z tdt, hgy sk tiszt er^ köles, mély vllássság 6 Hirdetek ári díjszbás szerint. GYUL Kézirtkt nem d n k kzi, jelenlegi. pát, plébánst, ki kkr még sk helyi leikz vlt. z Ő beikttási ünnepségére ér kezett nnk idején gróf. K l e besberg Knó kkri vllás közkttásügyi miniszter Kmármb. Telefn Kmárm, Igmándi-t 24. Megjelenik m i n d e n szmbtn. T í z KIDÓHIVTL: viheti előbbre vársnkt, lelkipásztrnknk heretiks erőt dtt minden törekvé nek igy bámlts ered ményeket tdtt elérni k mármi működében. vissz. tiz éves évfrdló l klmávl köszöntjük z ün nepelteket s Isten áldását kérjük tvábbi tevékenysé gükre. v á r m e g y e tiltkztt Brth frni külügy miniszter történelemhmisitó nyiltkzt ellen. Kmárm-sztergm megye júlis hvi kisgyüle. Társtörvényhtóságk átirti. mezőgzdsági terme lők jegyzők sérelmei. lgkő szbdársitásánk kérde. ségnek sjtó kmr gyümölstermeli K m r m - s z t e r g m vármtgye kisgyüle flyó évi j ú lis hó -én, k e d d e n trttt ülén első izben e l n ö k ö l t ú j n nn kinevezett főispánnk, d r. Rdsy László, k i t ez l k lmból kiflyólg Klzsváry Kálmán bizttsági tg i n d í t v á nyár törvényhtóságnk mele gen üdvözölt. z elnöklő főispán midőn ezért köszönetet m n d t t, tlt főispáni székfglló beszédében fgllt m kijelen t é s é r e, hgy k ö z i g z g t á s b n s z á z l é k s nemzeti mnkát k i v n, m i zt j e l e n t i, h g y m gyr szívvel lélek kei e m e l k e dett felfgássl kell elintézni z Összes ügyeket s h már véges erőinknél fgv r e n d e l k e zre álló e s z k ö z ö k, fedezetek hiánysság, sekély vlt mitt z ö s s z e s beérkező kérelmeket nem teljesíthetjük z előfr dló ügyeket felek kívánság szerint el nem intézhetjük, h d n i nem is t d n k - -, l e g lább törüljük le k ö n n y e k e t. Vitéz Szivós-Wldvgel Jó zsef n p i r e n d előtti f e l s z ó l l á s á bn rámtttt rr példáiin brtális t á m d á s r, melyet eró pi körútján B r t h külügymi niszter m g y r revíziós t ö r e k vek l en intézett, indítványár kisgyűl vitéz Gömbös Gyl felállítás. kióhz eszmély k ö z vló stlkzás. miniszterelnöknek mgyr k r mány rzéről elhngztt ö n é r zetes nyiltkztáért k ö s z ö n e t e t szvztt é s őt legteljesebb bizlmáról rgszkdásáról biztsíttt. mezőgzdsági termelők nek súlys dóterhét Klzsváry Kálmán bizttsági tg tette s z ó v á z n legújbb k r m á n y i n t é z kedt, mely szerint s é p l é s hez s z ü k s é g e s szenet n e m sz b d b n y á k b ó l tengelyen s z á l lítni, h n e m sk vsútn. rendelkez súlysn sérti z múgy is v á l s á g s helyzetben lévő gzd közönséget, miért is indítványár kisgyűl felír krmányhz e rendelkez h tálytlnítás é r d e k é b e n. jegyzői kr z n s é r e l mét, mely egy tévesen mgy ráztt pénzügyminiszteri r e n d e l kez flytán krt ezáltl érte, hgy j b b n nem e n g e d i k m e g r é s z ü k r e z d ó érték b i znyltkért k r á b b n enge délyezett mgán mnkálti d i j k szedét, d r. Frey V i l m s s é r e l mezte. D r. Gróh J ó z s e f ezzel kpsltbn szóvtette zt, h g y egyes pénzügyi h t ó s á g k z i l y biznyítványk kiállításáért j e g y z ő k h ö z intézeti levelekre b é lyegilletéket, illetve büntett szbnk ki, h l t t z i l y levél,

2 tekintve, hgy jegyzői mgánmnkáltkról vn szó, teljesen privát jellegű, mgánlevél, tehát bélyegmentes. Krsy Miklós lispánhelyettes, vm. főjegyző hzzászóllás tán elhtárzt kisgyűl, hgy mindkét kérelem teljesíte, illetve sérelem rvslás érdekében szükséges intézkedeket megteszi. 4U pntból álló kisgyilli tárgysrzt srán fgllkztt Fehér-vm. zn átirtávl, mely lgkő szbd kereskedelmi ársításánk betiltását kívánj s közpnti szppnfőzők felállítását sürgeti Péntek Pál, vlmint dr. Stkinger Jáns főrvs hzzászóllás tán kisgyűl b lesetek elhárítását nem lgkőrsitás betiltás tján, hnem gzdközönség jgs érdekeit szemelött trtv, már jelenleg is érvényben lévő rendeletek szigrú végrehjtás z ellenük vetők példás megmegbüntete réven óhjtj es látj elérhetni. gybb érdeklődt válttt ki Vs-vm. törvényhtóságánk átirt, mely sjtó jg megrefrmálását kéri krmánytól. zzel kpsltbn kisgyűl jvslj legközelebbi közgyűlnek, hgy szintén írjn fel krmányhz sjtó kmr szkbiróságk létesíte, sjtóügyekkel kpsltbn gyrsíttt eljárás elrendele, nem időszki lpk, röpirtk, srztk ügyének rendeze, lpkiók felemele, sjtótermékeknél z znnli könyvel kötelező kimndás nnk htósági ellenőrze, htósági hírszlgálttás megvlósítás biznys szükebbkörü újságíró imnitás megvlósítás érdekében. Keskemét várs kiójáhz stlkzv kéri kisgyűl m. kir. krmánytól, hgy z igzságs ránys dózttást biztsítás érdekében jelenlegi dórendszerben mttkzó feltűnő ránytlnságkt mielőbb szüntesse meg. Heves vármegye kiójáhz stlkzv felirtilg kéri kisgyűl törvényhtósági bizttság tján m. kir. krmánytól, hgy vámőrlő mlmk őrli százlékát, mely M.. sz. rendelet szerint búzánál 7. százlék, kétszeresnél 8. százlék, rzsnál 2 százlék, krábbi 2. százlékr szállíts le, vámőrlő mlmk kártlnitásárl pedig más tn gndskdjék. kisgyűl kihirdette Dr. Szigeti István tti lks rvsi klevelét, z rszágs Mdáh Imre szbr bizttság rzére 2 pengő dmányt szvztt kkr lesz igzán kellemes tthn, hgyh Btr-át LŐwy-nél vásárlj. y őr, Gr. Tisz L-tér 5. meg, Práger Béláné rzére gimnázimi fi neveltetének éljir egy évre hvi 25 pengő segélyt, várm. gyümölstermelő egyesület rzére z sztergm vársi gsztsi kiállításn vló rzvétel éljir, illetve költségeire peng") segélyt szvztt meg. örömmel értesült kisgyűl rról, hgy neszmélyi szigetek kisbirtksi vm. gyümőlstermeli kióhz stlkzv hjlndók z elvlt gyümölsösöket kiirtni vm. szkközegének útmttás szerint mdern gyümölsösöket létesíteni ezeket szkszerűen kezelni. Hgy ezen közérdekű követre méltó elhtárzást vm. közönsége is hnrálj, nnk végrehjtását z nygilg kedvezőtlen helyzetben lévő gzdáknk lehetővé tegye, vm. kisgyűl elhtárzt, hgy msi fisklából ingyen semetéket d ki rzükre. gyébként vm. kisgyűl z elődói jvsltkt hzzászólás nélkül váltztlnl elfgdt tárgysrztb felvett vársi községi képviselőtestületi htárztkt jóváhgyt. Más elbírálásb egydül Kisbér Drg községek egy-egy htárztát rzesítette, nevezetesen kisbéri ljegyzői állás szerveze tárgyábn hztt htárztt felldtt Drg községnek z Árpád-t kiépíte tárgyábn hztt htárztt módsíttt. Középiskli tnár diákk, mgántnlók tnítását, pótvizsgár előkzítét jtánysán válllj. im kidóbn. Szép siker jegyében zjltt le Ref. Jót. őegylet Kóstlój. F. hó 8-án, vsárnp Vsúti Társskör kerthelyiségében trttt meg kmármi Refrmáts Jótékny őegylet nyári tánmltságát, hgymánys Kóstlóját. Dár hűvös időjárásnk, tánviglm szép erkölsi nygi sikerrel zárlt, zn várs társdlmi köreinek sziejv képviseltette mgát. Déltán 7 órkr vette kezdetét kedves estély, melyen mintszerű előzékenységgel figyelmességgel igyekezett z elnökség fárdhttln rendezőség vendégsereg szórkzttásár lenni. vig hnglt sem várttt skáig, mert Szbó Dániel p. ü. számtnáss, főrendező igánybndát ly ü- gyesen fgllkzttt, hgy fitlk tánkedve sk mindinkább fkzódtt. Kedves vlt rendezőség leánygárdáj, mely z dmánykból összegyil ételnemüeket lsó árbn gyrsn, kzségesen, örömteljes m slygós rl szlgálták fel. mltság jótékny élt szlgált, mert beflyt tiszt jövedelem szegény gyermekek felrházási kióját hivttt e- lőbbre vinni. fejér-kmármi evng. egyházmegye fejér-kmármi evng. egyházmegye mit mr jeleztük f. hó 5-én trttt évi rendes közgyűlét Trdsn. (Fehér vm.) közgyűlnek különös jelentőséget dtt zn tény, hgy ennek kereteben iktttk be'tisztségebe z egyház megye kiétdemült főespe rének Blgh István nyglmb vnlt bkdi lelkznek rökébe z egyházmegye egyházközségeinek egyhngú bizlmávl megválszttt j vezérét, Pdhrdszky Jáns trdsi lelkzt főesperesi tisztebe. z inpzáns ünnepségeit igen ngy szmbán veitek rzt z egyes egyházk kiküldöttei, mintegy kifejezt krván dni ezzel is m j fő esperes személve Iránti tiszteletüknek, szeretetüknek. lélekeme'.' ünnepséget! z egyházmegye összes ívitzén kívül vügi vezető* közül megjelentek : dr. Händel Bél egyhm.-ei felügyelő, bpesti ügyvéd, báró Ivánk Géz egyházmegyei gyámintézeti elnök, ngybirtks, Vetsey de nygl tábr ngy kmármi, edezky- Griebsh Viktr ngybirtks székesfehérvári, dr. Hrváth Krnél min. szt. tn. gyúrói, dr. Tetsh József gyógyszerz rszlányi, dr. Zábvszky Jenő sákvári, dr. Strnszky Jáns rvs tóvársi felügyelők, tvábbá Kvás Sándr egyetemi tnár, dr. Frks Sándr ügyvéd, egyházmegyei ügyz, dr. Hjtsek Gyl táblbíró, Pámer Sándr állmp. igzgtó, dr. Zelenk Frigyes székesfehérvári kir. tnfelügyelő, Kerber Jáns tnár bizttsági tgk, dr. Hlssy Tibr járási főszlgbíró, helyi Dréher-rdlm tisztikr dr. Hrdy Dréher Bél ngybirtks vezetével, plitiki község, ref. testvér egyház kiküldöttei s beiktttt főesperes ngyszámú tisztelői bráti. ők gyermekek gyógyfürdője Bárt f Vss vizek. Mórfürdők. Mdern Inhltrim. Fürdő Dr. Händel Bél felügyelő z evng. egyház ezévi zsintávl fgllkzó mély gndltkkl kelt"- megnyitój tán z j főesperest küldöttség hívt meg közgyűlbe. Mgyr Géz szki lelkz, lesperes ikttt eztán tisztébe z egyházmegye két legidősebb lelkze közreműködével-. hivtli eskü elhngzás tán z immár beiktttt főesperes megtrttt mgsszárnylás székfgllóját, melyben kitért z egyházmegye egz életműködére. Vezer- Melegvizű strndfürdő. fö,-elő tószeznbn elsőrendű ellátássl, lkássl, gyógyfürdőkkel, krtxávl, rvsi vizittel, kiszlgálássl stb. npr 2 npr K. K Kérjen prspektst: RDŐS rjózsf hirdeti irdájától, Bdpest, Terézkört 35. Telefn: közgyűle. gndlt z egységre szeretetteljes együttműködre vló felhívás. z ünnepélyes beikttás tán z egyházmegye köiönböző küldöttségei, mjd plitiki htóságk, köztük flj, mely szülöttjét is ünnepelte, tvábbá ref. testvér egyház küldöttei üdvözölték Pdhrszky Jáns főesperest. z ünnepies kts lezárás tán sr került z egyházmegye évi eseményeinek: felügyelői, esderesi jelentek, tvábbá z egyes bizttságk előterjeszteinek letrgylásár. zeknek srán közgyűl megválszttt örökös tiszteletbeli jesperessé z egyházmegye nyglmb vnlt tüdős föesperesét Blgh Istvánt, j egyházmegyei tisztviselő kké: Mgyr Géz szki L-iKeszt l p eressé, Fdgys ldár kmármi lelkzt egyházmegyei jegyzővé, Fúri Zltán sákvári lelkzt egyházmegyei tnügyi felügyelővé. közgyűlt megelőző npkn z egyházmegyei lelkz értekezlet, tvábbá különböző bizttságk üleztek. lőző este pedig gyámintézeti közgyűl előkzíteképpen gyülekezeti hitélet építére gyámintézeti isteni tisztelet vlt, melyen z Ige hivttt hirdetője Irányi Kmill gyámintézeti elnök, székesfehérvári lelkz vlt. közgyűl tán mintegy rztvevővel közebéd vlt, melyen újr melegen ünnepelték z j Főesperest. Jelentünk hűsége is megkívánj, hgy külön elismersel szóljnk Dréher-rdlmról, mely gyönyörű fgtkt bsáttt z érkező vendégek rendelkezére s mindenben segítségére vlt rendez mnkájánál, előljárv mg dr. Hrdy Dréher Bél ngybirtks. lsón jó fűszer semege árt sk Spielmnnál vehet, Igmándi-t 9. Telefn 88. z iskli ebédelteti kió sikere. Vitéz Szbó István kir. tnfelügyelő, nemskár hivtlblépe tán, z egz tnkerületében ebédelteti kiót indíttt zzl élll, hgy nemesen érző jószívű emberek segítségével rászrló isklás gyermekeket zrd téli időben l tál meleg ételhez jttss. z kió várkzásn felül sikerült, mennyiben kir. tnfelügyelőhöz beérkezett jelentek szerint 42 isklánál összesen z lábbi vlt z eredmény : Kisztttt: ebéd, 62.4 reggeli tízóri, kenyérdg. zek összértéke e^y ebéddgt 2 fillérbe, egy tej-

3 934. júlis 4. lőfizeti felhívás. Mi lpszámnk hrm dik ez évnegyedben, miért is felkérjük t. lvsóinkt, hgy stlt psttlvány fel hsználásávl z előfizeti dijt (z elmúlt negyedévre kik eddig nem küldtek vln be) kár pstán, kár pedig személyesen kidóhi vtlnkhz ( H k e r D e z s ő körív v n y m d á j K m rm, Igmándi-út 24.) jtts sák el. lőfizeti á r k : gz évre P. él 5 P. egyed 2.5 P. Hzfis tisztelettel : Kmármmegyei Hirlp kidóhivtl dgl 4 f ü l é i b e egy kenyér dgl mítv szintén 4 fillérbe szá : 2.S3.Ü8 P. hhez jött r h, ipő, pénz m i s termzetbeni dmány 2.95 P értékben, vgyis z <"»ssz- eredmény : P. z kiót illetőleg 7 i s kl nemleges jelentt küldött, 77 iskl p e d i g egyáltlán sem mit sem Jelentett, tizeknél z kió keltő m e g é r t é s é s lelkesed hiány mitt med dő m r d t. Hisszük, hgy k i i. tnfelügyelő jbb kérő szvár Kmármsztergm glm tsel kérdében jbb Kettős vármegye közigzgtási Útépítek. bizttságánk Álltkivitel. strndfür dője Dnlmásn v n. Jó kávét, teát, r m t l s ó árbn Krmer Sándr tüszer semege kereskedében Kmárm, lgmándi-t 24. Telefn 5. fr felterjesz él közigzgtási bizttság. júlis hvi bz áránk tásávl krmány megállpí biztsíttt zt, h g y m g y r g z d l e het 5 legmgsbb árt kenyérmgfeleslegéért, megállpíttt árn mert ll gánkereskedők nem kpj vármegye közigzgtási b i z t t s á g j ú l i s hvi ülét Rdsy L á s z l ó d r. főispán e l n ö k lével k e d d e n délelőtt ó r k r trttt sztergmbn, várme gyeiszékház kistnástermében. z ülen tgk m j d n e m t e l jes s z á m b n megjelentek. Megnyitó beszédében d r. Rdsy László főispán h n g súlyzt b i z t t s á g f n t s h i vtttságát s kérte tgk d d ó mnkásságát támgtását. bizttság nevében d r. Fehér Gyl n g y p r é p s t üdvözölte főispánt, kitől b ö l s é s m e g é r t ő vezett kért. közigzgtási bizttság ismét f g l l k z t t z s z t e r g m Kmárm vsúti összeköttet kérdével é s n e m vette td másl l e g t ó b b i ülen h z t t h t á r z t n k m e g f e l e l ő e n illeté kes helyre intézett kérelemre é r kezett ismét eltsító válszt, hnem Ghyzy l e m é r jvst tár felkérte v á r m e g y e főispán ját, z rszággyűli ké!, felsőházi képviselő tgkt, hgy vásárlht ják ö s s z e terményfelesleget, üle. nyiségért z t t s á g, elnöklő F ő i s p á n indítvá n y á r kként htárztt, h g y v á r m e g y e v e z e t ő s é g e tján újból megkísérli z érdekeltségnek j b b b e l á t á s r vló bírását. törvényhtósági föállt r v s j ú n i s h v i jelente sze r i n t lépfene é s veszettség e g y - e g y községben, sertrbán 2 köz ségben, sertpestis 32 község b e n r l k d t t. sztriáb k i vittünk 84 vágómrhát, 6 v á g ó s e r t é s t é s két hsználti l v t, s e h s z l v á k i á b 5 hsználti l vt, é m e t r s z á g b 44 v á g ó mrhát, l s z r s z á g b 6 vgó mrhát. vármegyei m. k i r. g z d. felügyelő j e l e n t é s e szeint m l l hó másdik felében rlkdtt időjárás m e z ő g z d s á g i ter mények term - kilátásit m e g jvíttt. Jégkárt szenvedtek Kis bér, te, Dnlmás szály Héreg községek, miért is k ö z s é g e k minőségi b. vetőmg kió srán n g y b b kedvez ményben f g n k rzesülni. klászsk termkilátás me gyei átlgbn kt. I i l d n k i n t búz 7. q, rzs 6. 5 q. árp 5.5 q, zb 6.2 q. Kpás növényeink elöterjes é s e g é s z s é g e s fejlődt m t t n k, b r g n y á b ó l, tengeriből é s r é p á b ó l j ó termre v n kilátás, tkrmány inség veszedelme is elhárl, mert z évelő t k r m á n y k másdik kszálás is j ó k ö z e p e s eredményt d t t é s m é g egy kszálást lehet remélni. zbs-bükköny nem sikerült, slmádéból m i várme g y é i n k b e n f n t s j ó t e r m é s lesz. gzdközönség megszívlelte, gzdsági f e l ü g y e l ő s é g felhívá sát, s z k t t n á l jóvl t ö b b m hri, kölest é s szdányi füvet vetett, m e l y e k j ó termt m ttnk. réteken srjú n ö v e k e d é s e m e g i n d l t. Legelőn k i járó álltk ezidöszerint e l e g e n d ő táplálékt tlálnk, k e r t i vetemé nyek sk s p d é k r m e g j v l tk. G y ü m ö l s t e r m é s ü n k j ó k ö z e pes, b á r közelmúlt szélvihri term egy rzét tönkretették. klászsk vet területe ez évben múlt évihez hsnlítv egy e g é s z 53 százlékkl t ö b b. búzánál vet terület 43 százlékán m i n ő s é g i vetőmgt vetettek, m e l y ezen kiónk sikerét d k m e n t á l j. vármegyében. kívíteii élr búzvásárláskkl végzendő megbízót! üz leti szervezettel egyetértően meg állpíttt k r m á n y egyes z 'rszág k ö z s é g e i b e n búzáért fi zetendö árt, mely szerint leg l á b b n y l v n k i l g r m m s fj súlyú, két százléks idegen k e veréknél t ö b b e t n e m trtlmzó, e g é s z s é g e s, szárz, tőzsde egyéb rstált s szkványink is megfelelelő bz ár vsút vgy h j ó á l l m á s r rkv p e n g ő között m z g. mini mális b ú z á r Kmármbn pengő, gyigmándn pengő. zzel e g y i d e j ű l e g b dpesti tőzsdén ismét ték kzár megkezd jegyzét. F t r m i n d e n feljánltt m e n y - Terményjelent. Hivtls búzárk m köteles megfizetni községenkint megállpíttt z t n é v b e n m e g f g z m é l y e s e n j á r j n k el v n l menti l k s s á g k é r d e k é b e n. gyérülni m e g m m értő isk m. k i r. állmépitzeti lák s/m é s j ó t é k n y d hivtl b e s z á m l t r r ó l, h g y z mányk mindenfelé fkzódni állmi é s t ö r v é n y h t ó s á g i kezef g n k s ezáltl hzzájárlnk lben lévő k ö z t k múlt é v t ö m e g n y m r e n y h. l é s é h e z. Köz ben frglmképes állptbn egzségügyi é s kltrális szem vltk, z ási é s s z t e r g m pntból IS f e l l x s ü t h e t e l l e e/ drgi állmi közútn felületi z kió, mert fkztsn el jvítási m n k á l t k t végeztek, tünteti sápdt, beesett r k t, /. s z t e r g m b d i é s T ó v á másrzről m á r e d d i g is igen rs felsőglli törvényhtósági lesökkentette z i g z l t l n l tk hengerlét befejezték, z mlsztók szántót, hiszen lyn s z t e r g m táti szksz henge g y e r m e k is (ári pntsn i s k relét flyttták. F l y m t b n láb skhgy egy h r p á s vn B j n e p ö l i, Trds ételhez jssn ki eddig s ö vértestlni, T t n s z á lyi, D könyösen isklkeriilö v l t. nszentmiklóstóvársi v i. be k i r. tnfelügyelő jvst kötő tk é p í t é s e. K i s b é r k ö z s é g tár v r m e g y e közigzgtási ben bzlt k i s k k k ő b r k l t bizttság legtóbbi ülében kzíte b e f e j e z é s t nyert, T á t meleg e l i s m e r é s é t é s köszönetét m g y r s b á n y i v i. t építe. tlmáslt JÓSZÍVŰ d k z ó k flyó évi tfentrtási f e d nk felkérte k i r. tnfelügy e n y g szállítás i r k 6 s z á! hgy e/t - mg köszö zlékbn már lebnylittttt. netével z érdekeltekkel k ö jelent k p s á n megdöbbe zölje. nsel értesült b i z t t s á g rról, S/ívből örülünk, hgy z hgy z s z t e r g m pilisszent bédelteti k i ó már z első lélek] v i. közútn flymtb /ben i l y e n f é n y e s e n sikerült tett i n s é g m n k jellegű útépítt kettős v á r m e g y é b e n, jövő m e g kellett szkítni, mert z telire p e d i g d j n m i n d e n k i, k i n n k flyttásáhz szükséges nek j ó I s t e n is d t t. i n s földterületet z érdekelt gztlk, lyn s z e g é n y, k i j ó szívvel földtljdnsk túlztt es i n nálánál n y m r l t b b n ne t d n d k l t l n követeleík flytán segíteni. n e m lehetett m e g s z e r e z n i. b i környék kénes vsúti hiv tls árt, - z eldót spán sk ksib vgy h j ó b vló r kás költsége terheli. búzár megállpítás nem zt j e l e n t i, h g y ne fejlőd hessék k i mgsbb ár, hisz n g y b b fjsúlyú é s j b b minő ségű máris búzáért Ftr m g s b b árt fizet. Hláls tószerensétlenség z ási vám háznál. M e g r e n d í t ő közlekedi b l eset történt vsárnp reggel fel n y l ó r k r bdpest bi rszágútn K m á r m b n, z á s i vámnál, melynek h l á l s áld zt Liplszky József lengyári m n k á s 5 éves G y l nevű fis kj, kit egy vörös B g t t i - v e i seny tó f i v i g y á z t l n s á g k ö v e t k e z t é b e n elütött s nélkül, hgy szegény eszméletét vissz nyerte v l n, gynz n p d é l előtt győri kórházbn meghlt Bdr István 28 éves b dpesti lks, Szieszt szn tórim tisztviselője vsárnp F e r e n v á r s i T r n l b (tál versenyén vett rzt v ö r ö s B gtti tójávl é s B d p e s t f e l t r t t t, m i k r z reve h e, hgy. Kmármnál z ási vníli/ előtt egy fitl lán\ Lipvszky G y l nővére - k é z e n f g v v r z r j z rszágút b l i d ilá egy k e. fiút, véres trgédi áldztát, k i s G y s z i z r s z á g ih túlsó ldlán várkzó tyji meg látv egy hirtelen lniássl k i szbdíttt mgát nővére ke zekből é s át krt r h n n i z úttest j b b ldlár. B k r hib.i jelzett kürtjével, négy kereket h i á b fékezte le, szerensétlen séget elkerülni n e m tdt. Blr nem térhetett, mert k k r l e ányt gázlt v l n el, j b b r g y n e l k n y r d t t, m i g z t test engedte, z tó s á i h á n v j z n b n fiút mégis elei le s így g é p szegény íit z út test kemény kövén- d b t le. s z e r e n s é t l e n s é g szinhe lyére znnl mentőtó ment k i, mely kisfiúi eszméletlen állptbn göri krházb szállíttt. g y r s r v s i be vtkzás z n b n n e m segített. kisfiút z életnek m á r m e g menteni n e m lehetett. Rövid s z e n v e d é s tán L i p l s z k y G y l kórágyn kiszenvedett. gázlási blesetet Bdr István z n n l jelentette k mármi rendőrségnek, mely helyszíni szemlét trttt, hl megállpítttk, hgy szeren s é t l e n s é g e t g y e r m e k vigyázt l n s á g k z t, miért is n e m rendelték el z tóvezető l e t r tózttását. z ügyben znbn z ügyzség t v á b b flyttj z el

4 4^ldL gszts hó 5-én ismét indl filléres gyrs Kmármból Bltnr. z áltláns közóhjnk kívánnk eleget tenni, midőn fá rdtságt, nygi áldztt nem kiméivé kmármi Mzdnyvezetők Viglmi Bizttság rendezében nyár flymán még egy filléres gyrst szándékznk indítni Bltnr, ezúttl mgyr tenger legtávlbbi rzébe, z ösi híres kltrközpntb : Keszthelyre. Filléres gyrsvntnk gszts hó 5-én reggel 5 órkr indln Kmármból. Útközben gyigmándn, Kisbéren Mórn is megálln, hgy hzzánk stlkzó tsk ez állmáskn is felszállhssnk, mjd Székesfehérvárn át Siófkt Bltnbglárt Fnyódt Bltnszentgyörgyöt érintve délelőtt órkr érkezne meg Keszthelyre. Gyrsvntnk tehát mégegyszer kkr tt tenne meg, mint z előbbi lklmml, tvnl végig hld z egz Bltn smgyi prtján. Visszindlás éjjel ór 3 perkr Keszthelyről, érkez Kmármb reggel 5 órkr. Utiprgrm : Keszthely várs, esetleg Hévizgyógyfürdő közelben fekvő fürdőhelyek megtekinte, strnd, evez, vitrlázás, mtrsónkázás hjókázás, trisztik egyéb szórkzásk. filléresgyrs menettérti jegy ár : 4.5 pengő. Jelentkezi htáridő 934. gszts hó 2. déli 2 ór. Jelentkezni lehet: Kmármmegyei Hirlp kidóhivtlábn Hker Dezső ppírkereskedében Kmárm, gyigmándi-t 24. Telefn 6. filléres gyrs indl, h legkevesebb 5 ts jelentkezik. lsó npi pnsi dnlmási Fürdőszállóbn. Urí, női divt-árk, ktni ikkek leglsóbb beszerzi frrás HH99 fi^p^ IBI Tükör prád júlisi szám. Bltnt ünnepli Frnklin társlt flyóirt, Tükör legújbb számábn s mgyr slád e legszebb flyóirt mgyr tenger diséretére szellemi életünk ly kiválóságit vnlttj fel, mint dr. Fbinyi Tihmér m. kii. kereskedelemügyi miniszter, Szász Kárly s kiváló iró, Liber ndre székesfővárs lplgármestere, sók István festőművz, dr, Lbmyer Géz rvstnár, Bársny szkár Bdr ldár. H előfizetni óhjt, szíveskedjék Kmármmegyei Hírlpr vló hivtkzássl Tükör kidóhivtlától (Bdpest, IV. gyetem-t 4. sz.) mttványszámt kérni. gzsége sk Dnlmási kénes strnd vizétől áll helyre. HIRÜ. Kmármmegyei npilpk közölték, hgy krmány több nps minisztertnást trttt Pnnnhlmán. Kétségtelen, hgy krmány pnnnhlmi látgtás elsősrbn Kelemen Krizsztn pnnnhlmi főpát meghívásánk s/ólt mgyrrszági szent Benedek Rendnek megtiszteltete vlt, de bevtttk rról is tdni veinek, hgy m. kir. krmány tgji örömmel vnltk vissz Pnnnhlmár, történelmi helyre, melyhez ezeresztendő hgymányánk mélysége, szerelete fűz, meri így leglább pár npr ki tdták mglik vnni nnk személyi telefnstrmnk htás lól, melynek m minden miniszter, minden állmtitkár, sőt elsősrbn zknk minden személyi titkár kivn téve. Érdekes,hgy hsnló eset - ámbár kisinyben - először vársnkbn történt meg. Bdpesthegyeshlmi m dern tótnk felülvizsgál,, z ezzel kpslts elszán több hetet vett igénybe. nnek tljdnképpen Bdpestén, ke resk edelem ügyi miniszterin n.b illetőleg vármegyének vnl kzó rzében, sztergmbn ki - lett vln megtörténni. nnek dár illetékes tényezők számszki felülbiráit túlnymó ré szét Kmármbn végezték el, mert itt nygdtn dlgzht plgármestere tk vársnk kzséggel bsáttt rendelkezre bizttság vársi székház tgji rzére kis tnástermét, hl ez mnk npkt vett igénybe. Gömbös Gyl Kisbér község díszplgár. Kisbér község képviselőtestülete legtóbbi közgyűlén egyhngú lelkesedsel község díszplgárává válszttt vitéz jk fi Gömbös Gyl mgy. kir. mi niszterelnököt, emzeti gyi g vezérét. Kitüntet. krmányzó miniszterelnök előterjesztére közszeretetben álló dnlmási Brz slád egyik kiváló, mgs méltóságt betöltő tgjáiik, dr. Brz rnő helyettes állmtitkári immel miniszteri sztályfőnöki jelleggel felrház lt miniszteri tnássnk értékes szlgáltink elismereid II. sztályú mgyr érdemkeresztel dmányzt. Áthelyez. Mrtn József kir. s. tnfelügyelői vllás közkltásügyi minis/.ter hsnló besztássl nyíregyházi kn. tnfelügyelőséghez helyezte t. Dnlmási strndn pihenni, üdülni gyógy nini lehet. Hirlp. gyházmegyei közgyűl. tti refrmáts egyházmegye f. évi rendes közgyűlét f. hó 8-án Kmármbn ref, templmbn trtj meg Lőke Kárly felsőházi tg, esperes Thly Dezső gzd. főtnáss, ny. m. állmi jószágigzgtó, egyházmegyei gndnk elnöklete ltt. közgyűl jelzett npn d. e. 9 órkr kezdődik közénekkel, tvábbá z egyházi vegyeskr közreműködével, rövid biblilvsássl imávl, lánn pedig következik rendes tárgy hló srzt. közgyűlre ságk vezetőit is meghívták. közgyűlt kőzebéd követi rs" étteremben, melyen világi egyházi tényezők presbitérim is rzt vesznek, 2 I'. egy teríték ár itl nélkül közgyűlt megelőző npn gyámldj gyűl, lelkzi értekezlet, számvevőségi gyűl közgyűlt előkzítő szűkebb körű értekezlet lesz. '.en npn is társs ebéd lesz rs" étteremben. Menü r.3 P. Hsznötéves ppi jbilem, bensőséges ünneplben rzesítették hívei tisztelői Zhr Gyl vértesszöllősi plébánst pppászen telesének hsznötödik évfrdlój lklmából. jbiláns lelkipásztr ezüstmiséjét Kpinsk tóvársi templmábn mndtt, szent..hl 25 évvel ezelőtt első miséjét trttt. jbilemi sze n misé re Vértesszö II ö s ről hívei é tisztelői is elkísérték z ünnep ltári fehérrhás lányk, lőbe öltözött fik.vettek kínl üdvözölvén jó lelkipásztrt. Köszönetnyilvánítás. Kmárm iprtestületének elnöksége f. évben kisztásr került állmi gyermekmenhely ipőkeió zn eredményéért, hgy ipziprsink ismét 2 pár ipő elkzítére kptk megbízást, jórzt nnk tdj be, hgy illetékes helyen Zsindely Feren dr., vrsnk rszággyűli képviselője járt el, miért is ezen fárdzásiért z elnökség ezútn is hálás köszönetét fejezi ki. évmgyrsítás. Belügyminiszteri engedéllyel Bgyi Mihály őrmester sákvárir, Glgán ljs tizedes, szkv. Gátszegií es Bnelli István máv. mnkás Bknyi r váltzttták sládi nevüket. Tűz Msán. Vsárnp f. hó 8-án éjfél tájbn Hrváth Imre msi gzdálkdó istállój eddig ismeretlen kból kigylldt. tűz átsptt szmszédbn lkó Hlzer István gzdálkdó pjtájár istállójár, melyeket perek ltt teljesen elhmvszttt. sk msi tűzltók é- berségének önfeláldzó mnkájánk köszönhető, hgy tüzet mely igen veszedelmes pntn psztíttt kell,', ülőben eitlyittk. tűzltásnál gy László helyettes szkszprnsnk kezefején égi sebeket szenvedett. kr meghldj keltőezer pengőt. z TI. sökkenti kedelmi kmtt. Társdlm Biztsító Intézel hátrléks követelei mán eddig szedeti k i mátkt krmányrendelete lpján leszállíttt 934. évi j IlllS hó I tői kezdve hvi fél százlékbn állpíttt meg. 'Q?4. júlis 4. z iprtestületek székházi középületeknek tekintendők. lvi jelentőségű z z itelet, melyei mgyr király i közigzgtási bíróság z iprtestületek székházivl kpsltbn legtöbb hztt. Kimndtt ez z ítélet, hgy z iprtestületek székházi középületeknek tekintendők, tehát közmnkvltság lól mentesíteni kell. Ösztöndíj hdírkkn tk gyermekeinek. leglább 25 százléks hdirkkntk l nló gyermekei rzére tnnkiképz, vgy közép- főiskli tnlmányk idejére jövő tnévtől kezdve 4-től 8 P i terjedő ösztöndijt engedélyeznél. flymdáshz szükséges ÜI lpk vársi vrmegy. i számvevőségnél kphtók díj mentesen. Építőnygk frglmi dó rendeze. 8 l,uöid! 3. számú pénzügyminiszteri rendi let mentesiti frglmidózá lól serepes, kályhás, kőfrgó, kőműves stb. iprskt, z építsel fgllkzó mérnököket^ építi válllkzókt építőmestereket. z idóválsgt, gynúgy, mint válság l í vnt árknál, áltlábn z ár előállítói trtznk leróni. gyes fntsbb rk válságklsi nem tűzálló tégl vályg, vlmint tetőserép belföldi v.n Ságkls 5.5 szzlék, behztli válságkls 9.5 százi -k ; ement belföldi 'válságkls százlék, behztli válságkls 4. szzlék. Bntási nygk frglmi dózás esetén szintén dóválságt kei! lizetni. z t- (járd-), híd-, vsút, strnépíti, vgy jvítási, tvábbá flymszbályzási élr felhsznált nygk tán, h szállítás közszállitási szbályzt htály lá esik, sk 4 s/ zlék frglmidó válságt kell fizetni. Mgyrrszág idegenfrglmi jövője: Bltn. Skt tztt külföldiek állpítják meg, hgy egz rópábn nins még egy lyn ngyszerű termzeti előnyökkel bíró t, mint mgyr Bltn, bgyenletes éghjlt, enyhe, bársnys vize, festői prtvidékei vrázss erővel vnzák vissz mindzkt, kik egyszer mr megismerték. Bltn e fejlődéi ngy mértékben mzdítj elő zn prellázási mzglm, mely egyes fürdőhelyeken szinte vrázsszór g\ ii\. ü villtelepeket, pzr strndl legmdernebb kltúrát teremt krábbn üres területeken. i,,tlón, Bltn lmádibn, S/i- Bzón vnk jelenleg flymtbn ily prellázásk, mégpedig életbiztsitssl kpslts, ötletes kmbináióvl : prell megvásárlój gynis tljdnképen telekbiztsilást" köt, melynek dijit 5 éven át hetenként fizetheti. Felhívjk lvsóink figyelmét Mgyr Hllnd Bnk ezen ötletes szbdlmztt telekbiztsitsi mództár zzl, hgy kidóhivtlnk szívesen nyjl ez ügyben mindennemű tvábbi felvilágsítást. Kiár niegyei Hírlp pig&fké! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr. V

5 4. júlis ldl. gybldgssznyi heti ünnepségek sztergmbn. gszts ttt. htáridejét Közpnt állpíttt 3-ig meghsszbbí kölsönök flyósítási p e d i g Pénzintézeti n v e m b e r 5. npján meg. Megismétlik sztergmbn születek ngy indltk előké z meg gy b l d g s s z n y - h é t idei ünnepé lyes m e g r e n d e z é s é r e. zzel k p sltbn rendezi meg helyi v e z e t ő s é g e z emzeti Tesz sztergmi Mnknpt, Vértes S z ö v e t s é g Pilis- ngyszbású kiállítását. z g s z t s trtó n g y s z b á s ú -től lö-ig műsr kere- tében kiállításr kerülnek s z t e r g m n k k ö r n y é k é n e k gzd sági, kltrális történelmi ér iekei es nevezetességei, de lesz r gs egyházművzeti h n g v e r s e n y, több k n g r e s s z s, np, repülő úszóverseny, rtóünnepély, lltdijzás, vásári skdlm b r k s t l ó v l, velenei é j - v i z i kbrevl. r e n d e z ő s é g 5 s z á z l é k s vsúti es hjójegy kről, v l m i n t belépőjegyekről gtók kedvezmé- kedvezményes gndskdik. számár pedig lsó llást es ellátást b i z t s i t, m i n d z egyes, m i n d p e d i g spr tsn é r k e z ő k n e k. Felvilágsítást d plgármesteri /.seggel hivtl vgy Hivtl (sztergm pedig Idegenfrglmi ( K s s t h L j s.) előkzületek gmi z Vársház) szerint z z eszter gybldgsszny-heti ünnepségek rszágs g ű e k é s érdekességek jelentősé lesznek. Weekend hvi bérlet jeggyel tzht dnlmási strndr. M i r e jó kiskereskedő n e k v e v ő s t t i s z t i k? erről hz é r d e k e s i k k e t Reklámélet j, g z d g n kiállíttt s z á m. z j szm fő i k k e i t Bálim Rezső, I ) r. Vjd István es D r. Brinky Feren i r t k. S z á m s g y k r l t i i k k e t, t i p p e t, sk ö t letet e l f g l t l n kritikát t lál z lvsó Reklámélet-ben, mely Blgh S á n d r kitűnő szer kesztében j e l e n i k meg. lp kirktrvt minden kiskeres kedő h ű s é g e s t n á s d ó j. K i dóhivtl : B d p e s t, V. B á l v á n y 2. lőfizeti ár egy évre 2 p e n g ő. Kérjen díjtln m ttványszámt. ttrzási hitel B dpesti K ö z l ö n y i s z á m á b n közölte k e r e s k e d e l e m ü g y i m i minisztérim, h g y ttrzási hitelek i g é n y l é s é n e k htáridejét z állmi s z ö v e t k i ó t. m l l esztendei sikeres s z ö v e t k i ó h z h s n l ó n k r m á n y ezidén is meg rendezi m e z ő g z d s á g i l k s ság s z m á r z l s ó néprhá zti k i ó t. k e r e s k e d e l m i k r mány súlyt helyez rr, hgy s e m m i f é l e visszél z kióvl k p s l t b n elő ne f r d l h s sn, ezérl s z é t s z t á s t s z i g r ú n ellenőrzik. z kió l e b n y l í t á sánk időpntj szeptember ele jére esik. gndtlnság vádj lól f e l m e n t e t t e k egy szülz n ő t. Hrváth Lászlóné Környe községbeli szölznő gndtln s á g b ó l k z t t e m b e r ö l é s s e l vá d l v került győri büntetőtör vény s z é k ele. Hrváth L á s z l ó n é keze ltt rövid e g y m á s t á n b n két s e s e m ő meghlt, v d i t t szerint zért, mert nem járt el megkövetelt kellő g n d s s á g g l. tárgylásn kihllgtták d r. Lgssy István törvényszéki r v s szkértőt, k i k i j e l e n t e t t e, hgy Hrváth L á s z l ó n é t b i z n y s m lsztás mindenesetre terheli, hláleset bekövetkezét zn bn nem lehet kétségtelenül z ő terhére i r n i. M t v v s z k y Ist ván dr. védő felszóllás tán b í r ó s á g vádlttt z ellene emelt vád lól f e l m e n t e t t e, k i r. ügyz indítványár z n b n k i m n d t t, h g y z i r t k t m e g küldi z illetékes h t ó s á g n k t v á b b i eljárás m e g i n d í t á s végett. Kthliks Szemle. Köz é r d e k l ő d é s t keltő ikkek, sk más tnlmány, összefglló szellemtdmányi jgtd mányi szemlék, színházi k r i t i k külföldi flyóirtk szemléje fkzzák z e l e v e n s é g é t kitűnő flyóirtnk, melyet Szent István T á r s l t ( B d p e s t, VIII. Szent k i r á l y i - t 28.) tgji évi pengőért k p n k, gyes szám ár p e n g ő. Feleségének öngyilksság életnttá tett egy bányászt. M e g í r t K m á r m m e g y e i Hír lp, h g y Kzky J á n s n é felső glli bányász neje z elmúlt héten öngyilksságt követett el, mert férjét egyszer megslt s ezzel bűnnel nem t d t e l v i s e l n i életét. t r g i k s öngyil ksság ngyn megviselte férjet, K z k y J á n s 27 éves bányászt s b á n t á b n, z elmúlt s ü t ö r t ö k ö n este, m i k r hz ment m n k á b ó l, lkás k n y h á j á b n beretvávl á t v á g t n y kát. P é n t e k e n reggel s z m s z é d k tláltk rá, m i n t h t l m s v é r t ó s á b n fetrengett. z n nl k ó r h á z b vitték, hl m e g állpíttták, hgy állpt s ú l y s, de nem é l e t v e s z é l y e s. Siíz Jáns Fgly t á r s p é n z é t m ltt el s z b d l á b r helye zett b e t ö r ő. H t r e n d b e l i b e t ö r é s e s - l p á s vétsége m i t t együtt töltötték büntetüket sbi-törős László m i s k l i é s Bkr J á n s bdpesti l k s k sp rnkőhidi f e g y h á z b n, míg m s t hárm évi bötrönélet tán felté teles s z b d s á g t n y e r t e k. S p rnból k i i n d l v z r n y sz bdság ö r ö m é r e Győrött ngy m rit sptk s itt s b i - T ö r ö s k i slt B k r pénzét m e g ő r z é s r e. B k r 3 pengőt d t t át b lettjánk zzl, hgy zt k é s ő b b dj vissz, z n b n s b i - T ö rös nem jelentkezett, pénzzel gytitt eltűnt társ szeme elől. Feljelentre s b i - T ö r ö s ellen körözt dtk k i, melynek l p ján K m á r m é b e r rendőrsége. sikksztót elfgt s átdt z ügy e s z s é g n e k. s b i - T ö r ö s m s t régi büntetét tetézte jbb könnyelműségével. z útlevelek j díjtételei. m. k i r. belügyminiszter z ílevelek kiállításánk meg hsszbbításánk j díjtételeit állpíttt meg. Utievélkiállitás dij : egy évre 2 P, két évre 35 P. h á r m évre 5 P. Ked vezményes : közlklmzttknk, nygdíjsknk s ellátást eivezö h z z. trtzóiknk, tvábbá szkss n p s z m t m e g nem hldó jövedelműeknek : egy évre 4 P, két évre 7.5 P, h á r m évre P. U t l e v é l h s s z b bitás d i j : egy évre 5 P, ket évre 3 P, hárm évre 4 P. K e d v e z m é n y e s e n : egy évre 3.5 P, két évre 7 P, hárm évre.5 P, Mgyr Lányk legújbb szám ngysikerű regényeinek flyttás mellet kőzöl megr g d ó hngltú e l b e s z é l é s e k e t s beszáml vizisprtról, B d pesten t r t t t nemzetközi háztr tási s e r l e g v e r s e n y s e n y r ő l. Ter mzetesen ez szám' is t r t l mzz z t t h n n k ímű ngy n é p s z e r ű s é g r e szert tett kézi m n k ' divtmellékletet. M t t v á n y s z á m t bárkinek díjtl nl küld kidóhivtl Bd pest, V I. ndrássy t 6. lőfi zeti á r egy negyedévre 4 pengő. Felhívás. Kmármsztergm V á r m e g y e B r m f i t e nyztő gyesület felkéri tgjit, hgy z e s z t e r g m i Gzdsági Kltrális kiállításn g s z ts 2 6-ik között tenyz n y g k k l vegyenek rzt. Ket reekről kiállítás B i z t t s á g g n d s k d i k. Jelentkezni g s z ts l - i g Vármegyei G z d s á g i Felügyelőségnél ( s z t e r g m, Jóki.) lehet. j mgyr nót. gyönyörű j m g y r nótát trtlmzó Uj m g y r nótkin sek gyűjteménye d r. Tóth l dár zeneszerző összeállításábn f. év júlis hvábn j e l e n i k meg 44 e m e n t ' b e t é s kiváló j m g y r dlköltő legszebb nótáit t r t l m z z. g y ű j t e m é n y b e n vló m e g j e l e n é s r e még néhány eredeti m g y r nót beküldhető Szerkesztőbiztt s á g h z (Bdpest, H r á n y s z k y -. 6.) g y ű j t e m é n y b e n m e g j e l e n ő m i n d e n egyes nót s z e r z ő j e 5 pengő jövedelemhez jt. Júlisi b z k l s. P é n z intézeti Közpnt z 923. évi X L I I. t... - lpján flyó évi j ú l i s hvár b z z á l g levelekben flyósíttt b z értékre s z ó l ó k ö l s ö n ö k t ö r l e s z trzleteinek befizeténél é s bzzálglevelek kmtszelvé n y e i n e k b e v á l t á s á n á l bz é r tekelére l k l m z n d ó á t s z á m í tási klst métermázsán kint.4 r n y p e n g ő b e n állpíttt meg. z É n Ú j s á g m legújbb szám ezúttl is rendkívül gz dg gyermekvilág örömét s z l g á l ó t r t l m m l jelent m e g. z szm közli régi g y e r m e k világ körülrjngtt kedvené nek, h l l h t t l n emlékű Pós L j s n k e g y i k legszebb versét. kidókivtl szívesen küld bárkinek mttványszámt. B dpest, V I. ndrássy t l ó. l ő fizeti ár egy negyedévre P. Hl kell kérni háb rús kitüntetek igzlását? M g y r Királyi r s z á g s L e véltár i g z g t ó s g f i g y e l m e z t e t i zkt, k i k világhábrúbn rztvettek hrtéri szlgál t k vgy k t n i r n g j k m e g állpítás, t v á b b á kitünteteik igzlás iránt k r n k fly m d n i, h g y zt ne z r s z á g s Levéltárhz, hnem közvetlenül M g y r Királyi Hdilevéltár igzgtóságáhz, Bdpest,. Vár, B é s i k p - t é r 4. küldjék. rths-mhler: Szivet s z i v é r. ngy írónő iegjbb regénye is kedves meglepetsel s z l g i l v s ó i n k SÍÍV tiszt é s derűs hngját s z ó l l ttj meg. M e g j e l e n t Miliők Könyve l e g ú j b b s z á m á b n, ár 2 fillér, kphtó mindenütt. Júlis hó f l y m á n 4 p e n g ő é r t lehet Mgyr S z k á s - r előfizetni. M g y r S z k á s k Köre k i d á s á b n hvnt m e g j e l e n ő M g y r Sz k á s " iiü s z k á s m ü v é s z e t i f lyóirtr júlis hó flymán l p n k előfizetői é s lvítsói ked vezményesen 4 pengőért, flyó nptári évre előfizethetnek. z előfizeti d i j t K m r m m e gyei Hírlpr vló h i v t k z á s s l z s z á m ú s e k k s z á m l á r, vgy p s t t l v á n y n M g y r S z k á s k Köre í m é r e (Bd pest, V I I I. szterházy. 4.) k e l l beküldeni. M g y r S z k á s " minden szmábn nemsk z ínyenmesterség legrf rínál t b b reeptjeit hzz, de bőven ád plgári k n y h k ö r é b e vágó f i n m vényeket is. Telef. n é s m k ö á m t e, e P 58. e sz. kzit rktárn trt betn söveket, ktgyürüket, víztrtálykt, ement mzik-lpkt, virágvázákt, s i r k e r e t e k, s i r e m l é k k ö v e k e t, betn keríteket egyszerű díszes kivitelben. Mintákkl árjánltkkl megkeresre kzséggel szlgálk.

6 f. ldl. Krnármrnegyei Hírlp júlis 4. Kmármmegyei B Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptőke trtléklp: 2 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. Mgyr-Frni Biztsító Rzvénytársság Kntármmegye] Vezérügynöksége. SPRT. ZT. KF. 2:. (2: ). Zlegerszeg. Biró: Shwrz Győr. blszerensével játszó Kf. ismét vereséget szenvedett, igy z első sztályt nem érhette el. z átlkíttt Kf. hsszú tzás tán lyn szépen küzdött, hgy ezt még z sztályzók ltt egyszer sem láttk. És h tlán Rdis. másdik félidőben jvnkr itélt büntetőt góllá értékesiti, kkr tlán m győzelemről számlhtnánk be. Msí Lev. - szályi F. Ms. 3 : ( :) Biró : Rzgnyi Dénes. Gólnélküli félidő tán másdik félidőben széllel hátbn játszó msí spt állndó fölényben vlt, de jól tömörülő nszályi védelem mentett, mit lehetett, különösen kps vlt kiváló. msi gólkt Myer, Kht Frks rgták, nszályi gólt enter. Jók vltk még Bgyr I. II. Vörös msiákból, Kálmán, émeth Fülöp nszályi sptból. Rzgnyi jól bíráskdtt mindkét fél megelégedére. Vsárnp f. hó 5- én Msi Lev. szályn játszik fél 5 óri kezdettel. Kidó. Klpk György-út 93. szám ltt, kitűnő helyen jól menő üzlethelyiség nvember l-re kidó. Bővebbet gyntt. Ppírszlvéták könyv- kphtók : HKR DZSŐ ppirkereskedében. Teljesen j tiiszerü/.let berendez üzlet megszüntet flytán e l d ó. Bővebb felvilágsítás Győri-t Kmárm,. sz. ltt. Hsznált jó állptbn megvételre keresek. im kidóbn. Férfi-, női- gyermek kerékpárk kedvező feltételek k p h t ó k Gylóky vskereskedben Kmárm. mellett Hsznált Steyer-Wffenrd gépek egyedársítás. kerékpárkt beserélünk vgy kzpénzért megveszünk iskli tnévre ri slád elválll teljes 2 fi tnlót ellátásr, (külön szb) plgári iskl szmszédságábn. im kidóhivtlbn...ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmárm. Igmándi-l 24. Sí ' 2 Q T S I '.Í U Ò *rj 5 < Gyv. " (fì Szv. L pn ±s r x "SS»«3? * p» r -r - X Ti -» ifi -r Szv. «2 ^. M if, ) 3 * iün e L n - t i- ói» «^ r- 5 S M - t ^ in t n M t i t r i -^r ^ ifi M Ifl M i -r 't '» i l *t *t «-r T. t* r M -t i~ *3 r» í ~ ~~~ "5 -* ' M Q -f, er r»r. ' Jjr 23 r. ^. t r n + e e x! X _S _ IWJ X X t- l ; S/v. _ /5 i /3 I! 75 I, r i r kq ÍS P tx t ( t* ( r 5 r rr. ' <2 l S -«f I ir rj- ^ rt r X X rvi - r J ^f r r r p r X ir; w M - i TJ»4 -J " 5 ^: - x - i x ^ 48 9 íq fi.3 ^J ZJ /3. I I _!,S Prág r fele L M 2 $ 3 = ű '- - 3í 5 Q ri ^ X T i i i Ö - ' 9 fi ~' HL P ^ h-. rf S g - 5 Ji :x r, 3 m - ^ & vi ^ ' r < 5 ^J in m.e X) Q ii. - =» t /, t'- tó X «- - f ' 3 S x x 5 i i i! i p r r 2 s i J T Q *«X ~ r-j ^ SÍ ő S M Q.. 9 '.e x x!» M in rj I I I I I ' [. * r- 5 _ i i M l i in <D < -Ki Í 5 $ 3? 22 t r M G r r-í -j r? '! ~ ~ í T *=t - X t ű M T lt, ÍM? ' r^i r r ^ t fi» ^ - t«' 'Ti lm fi rt M ' 'UJ s Z - t 3» Q. T3 Q Vi - fi X M t/3 '-/) [iiás i «n - p P ", l I. *t K. t -J - h r -, *. rr ±. *-f r r D í * M -T l X: r "2 / ' - *< ís Z -- j /3! ÍÍ : J í! i I l. i _ ^* i ri X r 5 S - r r -t r r-i M ' ir. ri ~ ' Q -f* -n in r 3 33 x X er r r M r i L rf ì r 28 2 i r È ' J 3 --, if r ~ Ó i rj r. x x i. ifi S t - L ÌÓ Ì - 5 '2 'x ' rt ^3 re 5 V. ^ ) I 'fi : I -. ]j -; -r " I ^ *3 ^ ". S ^ S 8 r r 3 X it, - S 8 - I -» X Q 25 9 p» ir, * fi & r K l rj. l_ L '<J : "5 * x rr i <r Q I k rr ^ R Í5 r*» t** i $ S S I i P, i -r ri - rj r.-. i «e r X er et w i jr: ri x X X «J rs x -te rt L ór 2 ^ 5_ ^ I 5 ^ - -J ^ : ^. x rr rr X X e ri r y r t- x t r n r*. i ip. L h- r- t i 4 ri r r x - - r - "d Q. s -3 r. -li w /3 UJ h B JD ~~ -» s ;~ rr.2: b/3 I f. 7-. < - X?! 5 TJ 2 Si 3 33 r S r- r rj r-j -r e t r x r. w ^ ^ x r. ri rt i 5Ì S i r p r- ri L? s s r «f rs e r T r * h- x rt rr ir X ri i Sì 5 r 2 (fi rr L X re» / ^» 'X -4J. - -U 8 R 2 _ t ri rr r re t X ri r r i» X - X Felelős kidó: Hker Dezső

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

BarátiHuszárAladárdr. föp

BarátiHuszárAladárdr. föp IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő:

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint L Ő F I Z T É I R g é s z évre 0 P. Félévre 5 P. ZRKZTŐÉG egyedévre 2*50 P. g y e s s z á r 20 HU, egjelenik inden Pélels szerkesztő: PTHÓ lélekünnepe. terzet kisérve köszönt be P ü n k ö s d ünnepe :

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

V -. ' m m 1 - -1 * T

V -. ' m m 1 - -1 * T i VII. évflym 28. s z á m. r 20 f i l l é r. Kmárm, 1935. j ú l i u s 13. V -. ' m m ; 1 - -1 * T! - M M M M M M E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. I Negyedévre 5 P. Egyes s z á m á

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A » VII. évflym 49. szám. r 20 fillér. Kmárm, 935. december 7. ÉISÉ * L Ő F I Z T É S I ÁR gz évre 0 P. Félévre 5 P. egyedévre mgyr jk kiálittt, vgy sttgt: Áldd m e g Isten Vezért, k i egz életét en jbb

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE TARTALOM A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. szeptember 20. Megjelenik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/38. szám Ára: 315 Ft TARTALOM Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szervezeti hírek A Borsod-Abaúj-Zemplén

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú li us 5., kedd 92. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: LXX. tv. A fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá sá ról szóló 1991.

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769

13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 13. szám C É G K Ö Z L Ö N Y II. K Ö T E T [2016. március 31.] 2769 y szám: 16112 * * * A Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. (Cg.: [01 09 920128]; szék hely: 1055 Bu da pest, Baj csy-zsi

Részletesebben

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete

A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete 2556 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/39. szám A Kormány 58/2007. (III. 31.) Korm. rendelete a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM BM együttes rendelet módosításáról A köz úti köz le

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal

6. szám. 2006/6. szám HATÁROZATOK TÁRA 51. Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 414, Ft. Oldal 2006/6. HATÁROZATOK TÁRA 51 Budapest, 2006. feb ru ár 13., hétfõ 6. TARTALOMJEGYZÉK 2019/2006. (II. 13.) Korm. h. Az Or szá gos Tu do má nyos Ku ta tá si Alap prog ra mok 2006. évi több - lettámogatához

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL

GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL 182 SZÖVETKEZÉS XXXIII. évfolyam, 2012/1 2. szám Dr. Kár olyi Géza 1 GONDOLATOK AZ ISKOLASZÖVETKEZETEK JOGI SZABÁLYOZÁSÁRÓL Cselekvési változatok A szö vet ke zet a ha tá lyos meg fo gal ma zás 2 sze rint:

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik.

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik. X : é v f 0 l y i n 4 ' s z 2 0 f í, l é Ká, 98. któbe 8. - JVMMMMHMnMM L Ő F Z T É S ÁR gz éve Fel év e 0 P. egyedéve 5 P. gyes szá á Megjelenik inden SZRKSZTŐSÉ 2*50 P 20 Ká, gándi-t 2. Felelős szekesztő:

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA

A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA A KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSÁNAK HIVATALOS LAPJA http://www.kozbeszerzes.hu Éves elõfizetési díj 94 700 Ft Ára: 1630 Ft Az árak az áfát tartalmazzák. X. ÉVFOLYAM 135. SZÁM 2004. NOVEMBER 24. TARTALOM HIRDETMÉNYEK

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok

1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 99 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA 1. sz. melléklet: Ügyféllel kötendő szerződésekre vonatkozó formanyomtatványok 100 AZ ÜZLETSZABÁLYZATA Adásvételi szerződés Vevő: SPB Befektetési Részvénytársaság Adószám: Fiók:

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám

2008. évi LXIX. tör vény M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám 19424 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/161. szám zott ter mék ese té ben az elsõ bel föl di for ga lom ba hozó elsõ ve võ je vagy sa ját célú fel hasz ná ló ja, 2008. évi LXIX. tör vény a környezetvédelmi

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal

64. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, má jus 30., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3703, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 30., kedd 64. szám TARTALOMJEGYZÉK 127/2006. (V. 30.) Korm. r. A Ma gyar Köz tár sa ság Kor má nya és a Hor vát Köz tár sa ság Kor - mánya között

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56.

Érdekérvényesítő (lobbi) szakreferens képzés Kodolányi János Főiskola Budapesti Oktatási Központ (Budapest, XIII., Frangepán u. 50-56. Érdekérvényesítő (lbbi) szkreferens képzés Kdlányi Jáns Főiskl Budpesti Okttási Közpnt (Budpest, XIII., Frngepán u. 50-56.) A Kdlányi Jáns Főiskl mgyrrszági munkerő-pici kereslethez igzdv, z állmilg elismert

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

2009. évi XXXVII. törvény

2009. évi XXXVII. törvény 2009/71. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 16273 2009. évi XXXVII. törvény az erdõrõl, az erdõ védelmérõl és az erdõgazdálkodásról* Az er dei élet kö zös sé gek nél kü löz he tet len fennmara - dása, vé dõ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták

A Szolgáltatás minőségével kapcsolatos viták I. A Szolgálttó neve, címe DITEL 2000 Kereskedelmi és Szolgálttó Korlátolt Felelősségű Társság 1051. Budpest, Nádor u 26. Adószám:11905648-2- 41cégjegyzékszám: 01-09-682492 Ügyfélszolgált: Cím: 1163 Budpest,

Részletesebben

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2008. FEBRUÁR 15. A GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1260 FORINT TARTALOM Oldal I. RÉSZ SZEMÉLYI HÍREK 5/2008. (I. 31.) ME h. egyes két ol da lú gaz da sá

Részletesebben

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal

13. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, ja nu ár 30., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3555, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. ja nu ár 30., péntek 13. szám TARTALOMJEGYZÉK 19/2009. (I. 30.) Korm. ren de let A föld gáz el lá tás ról szóló 2008. évi XL. tör vény ren del ke zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd. 68. szám. Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. áp ri lis 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. április 29., kedd 68. szám Ára: 5195, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р.

В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. IR O D A LO M В А Л Е Н Т Е Й, Д. И. : П р обл ет ы н а р одон а сел ен и я. (A n ép esed és k érd ései) В ы сш а я Ш кола. М о с к в а, 1961. 159 р. A k ö n y v n ép szerű fo rm á b a n á tfo g ó a n

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben