BarátiHuszárAladárdr. föp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BarátiHuszárAladárdr. föp"

Átírás

1 IV- évflym 46. szám Á r 20 f i l l é r. Kmárm, 932. n v e m b e r 2. LŐFIZTÉSI gz évre Félévre 0 5 egjelenik P. P. ÁR : SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s szám minden 2*50 P á r 20 f i l i, Felelős szerkesztő: PTH szmbtn. GYUL ÉS KIDÓHIVTL: K m á r m, I g m á n d i - t 24. Telefn 6. Hirdetek ári d í j s z b á s Kézirtkt nem dnk p n t t l e g n g y b b súllyl képviselte krmánynál is legelsősrbn z ő érdeme, hgy Kmárm járási s z é k helv lett. krmányzó 928-bn g y r Érdemkereszt s i l lgs középkeresztjével tün tette k i. zött áll. Féltékeny g n d d l krmányzói kegy őrködött közigzgtás i n megnyilvánlás tktságán s m i n d e n esetle jbb ges visszélt vskézzel t régi vármegyéinek szeretete kisérte győri főispáni szé rlt meg, de besúgókkl nem álit s z ó b, névtelen leve kébe, hl m i n d ö s s z e n y l hónpt töltött. Innen került leket p e d i g lvstlnl p p í r k s á r b d b t. S r k z rszág első törvényhtó lts elve v l t, h g y k i v á ságánk : Bdpest s z é k e s főplgár d l n i mer, z álljn k i nyíl fővársnk élére tn, mert k i névtelen leve mesternek. eleg szeretettel lek Írásár v e t e m e d i k, sk lnts g n d l k d á s ú lz őszinte tisztelettel köszöntjük erkölsű ember lehet. zt H s z á r ldárt mgs j nyíltn h i r d e t t e főispáni m ű méltóságábn é s őszintén k í k ö d é s é n e k egz ideje ltt vánnk neki j pályáján sk győri instlláiój l k l sikert sk d i s ő s é g e t. * mávl várs t ö r v é n y h t ó sági bizttságánk zgó he Bdpest s z é k e s f ő v á r s t ö r lyesle között gynennek vényhtósági b i z t t s á g f. h ó z elvnek d t t frppáns k i 8 - á n, kedden déltán trttt főplgármestert-válsztó közgyű fejezt. vármegye k ö z ö n lé fényes külsőségek között é s sége é s t i s z t i k r igz tisz óriási é r d e k l ö e é s m e l l e t t. tör teleltei övezte m i n d e n k r n v é n y h t ó s á g i bizttság tgji úgyszólván teljes s z á m b n megje U n s z á r ldárt, ki n e m sk m i n t hivtlfőnök v l t lentek, k r z t k t p e d i g e l ő kelő k ö z ö n s é g töltötte m e g z s ú z első, hnem mnkábn szerint. vissz. vözölte z j f ő p l g á r m e s t e r t, m j d Hszár l d á r m n d t el g n d l t k b n gzdg, n g y s z b á s ú s z é k f g l l ó beszédét. R é s z letes p r g r m t n e m dtt, z t sk s z é k e s f ő v á r s intézmé nyeinek dminisztráiójánk gnds lps áttnlmány zás tán f g d n i, ngy á l t l á n s s á g b n vázlt z k t z irányelveket, m e l y e k e t f ő p l g á r mesteri működében követni k i v n. beszéd flymán t ö b b ször f e l h n g z t t zjs h e l y e s l é s tps, b e s z é d végén p e d i g hsszsn é s lelkesen ü n n e pelték z j f ő p l g á r m e s t e r t. k ö z g y ű l é s tán Hszár ldár legelőször szülővárme gyéjének : ógrádvármegyének küldöttségét f g d t, m j d K márm, s z t e r g m, G y ő r, són- Pzsny vármegyék G y ő r thjf. szb. k i r. v á r s kül döttségét vezette eléje s z e n k v i z i BrátiHszárldárdr. föp Bdpest székesfővárs»rvényhtósági bizttság műit k e d d e n t r t t t k ö z g y ű lében 47 szvzttl 70 ellen é b e n fő plgármesterré válszttt bráti Hszár ldár dr.-t, Győr-s n - P z s n y k ö z i g z g tásilg egyelőre egyesitett vármegyék Győr thjf. szb, k i r. v á r s főispánját. z z e s e m é n y k r s z k lktó H s z á r ldár é l e tében é s e g y i k l e g f n t s b b mérföldköve z ő mgsn ívelő pályájánk: H s z á r ldárt n e m ell lvsóinknk bemtt k, ismeri öt K m á r m vrmegye K m á r m szb. kir. várs p r j - n g y j, neve tisztelt f g l m min denki előtt m á r i s á bn nevezte k i k r m á n y z ó Kmárm- é s s z t e r g m v á r megyék é s K m á r m thfj. szb. k i r. v á r s főispánjává, vlt vársnk tlsó f ő pj, mert k ö v e t k e z ő évben t ö r v é n y h z á s v r kt m e g y e i v á r s s á fejl esztette vissz. S z é l e s k ö r ű, erópi műveltség, ngy j g i i á s, egyenes r i g n d l iás es m e l e g szeretettel párslt erélyesség j e l l e m z i k H s z r ldárt. yl el töltött két v á r m e g y e ispáni s z é k é b e n é s ez nyl esztendő k n s z l i ió es z lktó m n k eje v l t lévülhetetlen érhgy meglktt rmegye útfejleszt p r g mmját, ennek j e l e n t é k e n y keresztül is vitte, g y. z útépít terén ez kél vrmegye legelsők k ö kötelességteljesitben is legelső v l t. e l e g szeretette! r g s z k d á s s l viseltetett m i vársnk iránt. T l á n ő é r tekelte legjbbn zt z óriási mnkát, melyet v á r snk v e z e t ő s é g e egy évtize den keresztül kifejtett, hgy e b b ő l mrdék v á r s s n k ból várst teremtsen. m i dőn Kmárm sztergm vármegyéket egyelőre egye sitették é s vármegye szék helye s z t e r g m b került vársnkt törvényhzás megyei várssá fejlesztette vissz, ő v l t z első, k i kimndtt, hgy Kmár mt ezekéri veszteségekért kárpótlni kell. zt z állás flásig. t t v l t Hszár ldár s z ü l ő vármegy é j é n e k ; ógrád vármegyének küldöttsége, m e g jelentek tvábbá Kmárm s z t e r g m közigzgtásilg egye lőre egyesilett v á r m e g y é k, K márm é s sztergm vársk küldöttségei s z e n k v i z i Plkvis László vezetével, t v á b b á Győr vrmegye Győr várs köldőttsége i s. P n t hét ó r k r hirdette k i Sipőz Jenő Bd pest s z é k e s f ő v á r s p l g á r m e s t e r e válsztás eredményét, mely szerint ledtt 27 szvzt ból 47 esett Hszár ldárr, másik két jelölt 6 ő, illetőleg 4 szvztt kptt. z ered mény kihirdete tán küldött ség ment z j f ő p l g á r m e s t e rért, kit ünnepélyes menetben kisértek s z é k e s f ő v á r s t n á s k z ó t e r m é b e, h.j letette h i vtli esküt. h i v t l i eskü e i hngzás tán Sipőz J e n ő p l g á r m e s t e r meleg szvkkl ü d Plkvis László lispán, ki meleg szeretettől áthttt s z v k kl köszöntötte régi vezért, régi j ó brátt j pályáj kez detén. Hszár ldár m e g h t t tn m n d t t k ö s z ö n e t e t z ü d vözlő szvkért v á l s z á b n hngsúlyzt, h g y régi j ó bráti szeretete é s b r á t s á g d neki erőt hhz ngy m n k á hz, mely m s t reá vár. ste 9 ó r k r Hszár l dár é s s l á d j, tvábbá v i déki küldöttségek vsrár gyűltek ö s s z e Gellért szálló márványtermében fehér szti mellett lelkesen ü n n e p e l ték s z é k e s f ő v á r s j f ő p l g á r mesterét. * Bráti Hszár ldár d r. életrjzi dti k ö v e t k e z ő k : 885-ben született Hnt megyében I p l y b d g n. É d e s p j néhi Hszár B é l n ó g r á d i h n t i f ö l d b i r t k s, é d e s n y j ebe ez ki Blskvis Jlán. Gyer mekéveit szülei s l á d i b i r t k á n töltötte. piristák vái f ő g i m názimábn végezte mint m gántnló középiskl négy lsó sztályát, négy felső sztályt p e d i g m i n t Feren J ó z s e f i n t é z e t növendéke bdpesti I I. kerületi k i r. k t h. f ő g i m n á z i m b n. Itt tett érettségi v i z s g l t t. Jgi tnlmányit rzben B dpesten, rzben Svájzbn, genfi egyetemen végezte. H sznnégy évvel ezelőtt nevezték k- ó g r á d v á r m e g y e közigzg tási g y k r n k á v á, rövidesen I.

2 2. idi. Kmármmegyei Hírlp nvember 2. ljegyző, mjd II. főjegyő lett. 908-bn megnősült, feleségül vette Szilssy áriát, néhi Szilssy ldár beisö titks tnássnk, közigzgtási bíróság egykri ngynevű másdelnökének leányát. világhábrú kitörekr mint z. hnvédhszárezred trtléks hdngy hdb vnlt, végighrlt z egz világhábrút hármszr megsebesült. Hősiességéért III.. érdemkereszttel, két signin ldissl, Kárly sptkereszttel sebesüli éremmel tüntette ki krnás király, ezenkívül megkpt német vskeresztet is. 98-bn mint főhdngy szerelt le vissztért Blssgyrmtr, hl rztvett minden nemzeti irányú mzglmbn zknk irányító lelke, vezére vlt. kmmnisták bebörtönözték, lksság spntán szeretető sz- vármegye kisgyülese Plkvis László lispán elnöklével f. hó 8-án d. e. 9 órkr trttt sztergmbn vármegyehz kistnástermében nvember hvi ülét. törvény htóságk megkeresei községek jóváhgyást váró htárzti vltk tárgysrzt közérdeklődre számt trtó pntji, melyeket kisgyűl tgji ngy érdeklődsel tárgyltk le. tiszántúli jegyzőnygdijsk egyesületének megkeresére vármegyénk is íelir belügyminiszterhez jegyzői özvegyek árvák nygellátásár vntkzó némely sérelmes rendelkez rvsis tárgyábn. Debreen szb. kir. várs bizttságánk átirtát törvényhtósági gzdsági válság enyhíte tárgyábn, hsnló szellemű átirttl, felirttl támgtj mgyr kltrális illetve kisgyűl. egyesületek szövetségének 500 P. segélyt szvztk meg. Detsh Ármin dr. nyg. körrvs özvegyének özvegyi nygdijánk külföldem vló élvezetéhez hzzájárlt kisgyűl, illetve ilyen értelemben felír belügyminisztérim hz. Rssz bútrt kr? em! Jó bútrt LÖWY-nél vásárlht GYŐR, Gr. Tisz. tér 5. bdittt ki börtönéből mentette meg legszörnyűbb hlitól. z ő érdeme, hgy plgári lksság 99. jnár 29-én kiverte seheket Blssgyrmtról ennek köszönhető, hgy Blssgyrmt mgyr impérim ltt mrdt. 99. gsztsábn ógrád- Hntvármegyek krmánybizts lett, mjd rövidesen gynezen vármegyék főispánjává nevezte ki z rszág krmányzój márisábn Kntárm szlergm vármegyék es Kmrm thjf. szb. kir. várs főispánj lett, ezen méltóság lól flyó febrár hvábn fölmentette krmányzó, eddigi szlgáltil elismerét fejezte ki es egyidejűleg Győr-, sn es Pzsny közigzgtásilg egyelőre egyesitett vrmegyék Győr thjf. szb. kir. várs főispánjává nevezte ki. vármegye kisgyülenek nvember hvi üle. Trds Vértestln községek j imki állás megszerveze tárgyábn hztt htárztát jóváhgyták. Helyeslsel vették tdmásl Felsőgll község htárztát, mellyel vármegyék vá rsk rszágs mentöegyesületenek 300 P. támgtást szvztt meg. Ugynsk jóváhgyt Felsőgll községnek brfgysztási dótételek jbb megállpítás, vlmint plgári hitkttók órdíjink iskli megállpítás, znkívül z nygikbn szűkölködő rm. kth. egyházközségnek 8ü P. segély dmányzás tárgyábn hztt htárztit. Jóváhgyt kisgyűl Tt község zn htárztit is, melyekben rm. kth. ifjúsági egyesületnek 00 P., serkzspt egyesületnek 00 P. es Jnky Sándr jegyzögykrnknk 20 P., tti plgári lövzegyletnek pedig állndó segélyezt szvztt meg. Jóváhgyt végül kisgyűl sztergm várs htárztát, mellyel Hlms rgit kezelőnőnek sládi pótlékt flyósíttt. ltsíttták ellenben sászár községet zn kérelmével, hgy z eddigieken felül még két rszágs vásárt trthssn. Végül kisgyűl Stkingerné Kvás ári dr. bn községi rvsnk betegszbdsgt engedélyezett kihirdette dr. Strmf rgit esztergmi lks rvsi gy, klevelét. tél álló lmvásár Krmer Sándr fűszer- semegekereskedében Kmárm. féktelen dhjkdás gyilkssággl végződött Ás község szmrú szenzáiój. Péntek Bálint ási gzdálkdót vsárnp éjjel egy hsánggl gynütötték. - Szbds István 22 éves kmármi lks személyében elfgt gyilkst z hétfői hjnl őszi sendjét siró jjgtás zvrt meg Ásn s nnk nymán örökre kildt egy méses, mely kránál fgv még skáig világíthttt vln egy dlgs ember életében. Kssth Ljs sztltársság helyiségében, mely Ás község főtáján gy P. Zsigmnd községi elöljáró házábn vn, vsárnpi szkás szerint szép sendben együtt vlt z egyesület több tgj, hgy bráti együttlétben elbeszélgessenek z őket érintő érdeklő sk minden dlgról bjról. sendes szórkzást znbn éjfél tán egy d betlkdtt kisebb shntársság megzvrt. hívtln vendégek lyn zjs dhjkdást rendeztek, hgy z idősebb, kmly egyesületi tgk kénytelenek vltk nem szívesen láttt társságt helyiségből kitsítni. (Ki gndlt vln kkr, hgy e kitsításnk gyászs vége lesz s egy emberi élet fg áldztl esni.) kizvrt legények bszszút frrltk. lhtárzták, hgy mjd kilvssák" zkt, kiknek köszönhetik helyiségből vló kitsításkt. sztelen tervük szerint lesben álltk ztán z dvrn, hgy bsszú vágykt kielégíthessék. em skáig kellett gnszszándék legényeknek várkznik. Legelőször ifj Péntek Dániel hgyt el z sztltársság helyiségét s mint z dvrn keresztül krt menni, megtámdták egy hsággl gy megütötték, hgy földre bkóit. Szerensere z üt nem vlt életveszélyes, ifj. Péntek Dániel hmr mgáhz tért elmeiiek ült. z elvetemült grázdáikdók nem elégedtek meg egy áldzttl, tvább is lesbe álltk Főtáról hztt gömbkáíák mellé vert krókkl felfegyverkezve, hgy z sztltársság többi tgjin is bsszút álljnk. Hárm ór felé Péntek Bálint, id. Péntek Dániel vlt községi pénztárs 46 éves fi igyekezett hzfelé. szegény ember nem is sejtette, hgy ösét már előbb megtámdtt rvbnd tgji z ő élete ellen is törnek. lig, hgy kilépett z épület kpján, ly szörnyű ütt mértek fejére, hgy szótlnl összeesett helyszínen kiszenvedett. gyilks társság pedig egy hllttt z útszélen hgyv gyáv módn elmenekült. gy rr bndkló itts legény vette zre földön fekvő szerensétlen Péntek Bálint gzdálkdó tetemét sietve értesítette z sztltársság helyiségében még együtt vlt fl ási sendőrőrs. belieket, mjd jelentt tett z ási sendőrőrsnek. ég z éj flymán megindíttt sendőrség nymzást, mely skhmr eredményre is vezeteti megtlállk gyilkst Szbds István 22 éves kmármi lks, jelenleg sömörházi hónps gzdsági mnkás személyében, kit mn- : helyéről még hétfőn bekísérte k z ási sendőrörsre s beismerő vllmás tán kedden reggel pedig beszállítttk győri ügyzség fgházáb. törvényszék vizsgálóbizttság hétfőn déltán szállt ki gyilksság színhelyére, Ásr s megállpíttt, hgy hllt hlántékn tlált üt kzt s szerensétlenül járt Péntek Bálint néhány perel z üt tán kiszenvedett. gy besületes, jórvló szrglms embert ért árttlnl z elvetemült gyilks üte életének derekán, község lksság őszinte mély rzvéttel sztztt gyászló id. Péntek Dániel sládj fájdlmábn s szinte tüntető együttérzsel vett rzt Péntek Bálint temetén, mely kedden, f. hó 8-án ment végbe község környék ngy rzvéte mellett. megyilklt Péntek Bálint árttln lelke már megbékült z Ur tróns mellett, mig z elvetemült gyilks gztettének méltó büntetét várj. Reméljük, hgj z igzságszlgálttás példát : g sttálni másk klását mert lehetetlen, hgy egy emberi életet ly kevre besüljenek s legngybb hidegvérrel lehessen legngybb gztettet véghezvinni. Uri, női divt-árk, ktni ikkek leglsóbb beszerzi frrási HJL SZKÁR. FILSZÍHÁZ Kmárm Kn iklós-.. Telefn 38. vember 2-én, SZBT 6^ fél 9 óri kezdettel z igzi békebeli ktni hmr z ezred büszkesége hngs ktni vígjáték 0 felv. vember 3-án, vsárnp '< 4, 65 fél 9 órkr ZR HURU hngs weekend hősei vígjáték 8 felvnásbn. Pénztár nyitás elődás lklmávl d.e. fél 2 l-ig kezd előtt órávl.

3 932. n v e m b e r 2. Kmármmegyei siker j e g y é b e n z j ltt le r e f r m á t s k Ifjúsági trttt m e g első 6 órkr szeretetven d é g s é g é i ref. i s k l t e r m e i b e n, melyet z s ú f l á s i g vendég- seget nívós mű megelőzően s r r l k e d v e s k e d e t t z e g y e s ü l e t. Ljs egy es ü I e t i elnök röviden vázlt sület e d d i g i z egye működét, tttt, h g y rám m i l y kev egybegyűltek megel nehéz, b á r m gszts, útjk g ö r ö n g y ö s k d á l y k k l t e l i. Ö zért n e m s ü g ged, hnem tvább d i k, mert helyes meg z elnöki végzett ndr óvónő Kriszts mélyen járó Kzm mindenütt vlláss nyét szvlt 4. költemé el ngy htssál. z igz érzsel visszdtt g n dltk áhítts jelen érzt keltettek vltk szivében. jd S l s i k L j s elnök vezényletével Lvtt-Hppe férfikrt Reményhez" énekelte énekkr, elődásávl keltve. Tóth n d r e gii. z egyesületi szbts ngy h t á s t igzgtó felejthetetlenné megmzdlását. véget nyl Jó órkr z erkölsi ért s i k e r t rttt szeretetvendégség. vármegye közigz gtási bizttság méltó kegyelettel tlteló- betegsége mitt L j s elnök lvst f e l. emlékezett m e g gróf K l e b e l s b e r g Knó elhnytáról. Kmárm sztergm közigzgtási vármegye bizttságánk n vember hvi üle. e. e. vármegyék bizttság 8-án f. trttt ülét e hó sztergmbn v r m e g y e h á z kis t n á s t e r m é b e n. z ü l é s e n ' t á v l l e v ő főispán helyett v á r m e g y e l i s p á n j e l nökölt. pirend előtt kegyeletes Plk- szvkkl emlékezett meg vis L á s z l ó l i s p á n rról n g y veszteségről, mely gróf Klebels berg K n ó elhnytávl z e g é s z rszágt érte. Különösen z n b n z egyesitett is f á j vármegye kiváló állm férfiú k r i e l v e s z t é s e, m e r t m i n dig különös jókrttl tett vármegye viselte különösen K m á r m v á r s bjivl szem D r. T ó t h n d r e, k i z e g y h á z - b e n. I n d í t v á n y z z, h g y ngy történelem v e s z t e s é g feletti f á j d l m á t v á r időket tnár, z irj m e g, 808-s mikr Fe megye k ö z i g z g t á s i ren s á s z á r mg is két h ó n jegyzőkönyvileg pig gyász Kmármbn lktt rendelkezre álló levéltári jeléül bizttság örökítse meg gyűl gesztével ném hódljn kiváló térfi j el nek. póleni hrk k mármi eseményeit. m i n d végig é r d e k e s é s l e b i l i n s e l ő t ö r ténetet megjelent kedvesen fgdt közönség é s z e l ő d á s ltt g y s z e r z ő t, m i n t z i n t e r pretálói lelkesen tán Trgmyer tg Fthy ünnepelte. z Jenő egyesületi Jáns: Hnglt, nykék é s S z t h m á r y István : B b i t s i h á l y : Ldmi verseit szvlt elődóról retet hiszen rzletében egyesület imü Szerenád férfi kidmb egyes rzletét. m á s r befejeztével tnítónő elnöklete hölgyek teávl Dózs Kmármbn. színművznővel, Risdr- k i n e k neve k m á r m i k előtt biznyár sk k e d v e s, felejthetetlen estnek emlékét idézi f e l, t v á b b á seh Rózsi k, Klpszky rzsike, d r. Revizky Gábr vármegyei m á s d f ő j e g y z ő dt e l ő, m e l y e t közigzgtási bizttság egy hngúlg elfgdtt. z l i s p á n i j e l e n t é s g y l á s tán z egyes letár htósági ság e g y h n g ú l g t d m á s l közigzgtási vett. bizttság üle tán, z d ó ü g y i é s n é p kttási lbizttság ülezett. lm. Ütőd é s féregmentes s z e n t g t t h á r d i téli fj l m jtánys árn kphtó: S p i e l m n n I m r e f ű s z e r - é s se megekereskedőnél Kmárm, I g mándi-út. ltt Iskl táskák kphtók : ked H K R veskedtek m e g j e l e n t e k n e k. B á r könyv- közönség sriból skn h i á - K Á R, D Z S Ő ppirkereskedében Igmándi-út 24. sk éjjel tizenkét ják le. órkr zár Heti fthireink. skás L á s z l ó, Trgmyer Jenő, kmármi p b l i k m kedven műkedelőit, m e g v n r r r e mény, hgy mindenki, ki nymsztó gndktól menekülni kr, szórkzást é s felüdült tlál. z e g y e s ü l e t e t d r b s z i n rehzásávl legnemesebb él vezérli. n y g i l e h e t ő s é g e t k r t e r e m t e n i, hgy fázó gyermeke ket l á s s n el r h á v l, megóvj ő k e t h s s z ú tél é s fűtetlen szb ezer veszélyétől. H i s s z ü k, hgy ngyközönség megérti z e g y e s ü l e t t ö r e k v é s é t, méltá n y l j lelkes g á r d f á r d z á s á t, k i - k i s z í v e s e n áll támgtók közé, h i s z e n ezzel n e m s k nemes élért áldz, h n e m bl d g é s d e r ű s órákt szerez m gánk. Örömmel állpítjk m e g, hgy lvsóközönségünk ngy é r d e k l ő d é s s e l várj heti t é n y k é p kiállitásnkt, melyet ftóripr terünk, vák B é l f t s z k ü z let t l j d n s l y ngy szeretet tel kzít e l. Kiállításr l k l m s fényképfelvételeket köszönettel veszünk s kiállíttt képekből másltkt bárkinek megrende lre k é s z s é g g e l kzít f t ó r i p r terünk. Heti f t h i r e i n k nyg : ) m s t emelt b d p e s t i Szent r z s é b e t e m l é k m ű. v á k Bél felv. 2) b d i r z s é b e t h í d f ő. vák B. felv. 3) s z t e r g m i l á t k é p. L n ts Pál felv. j e g y e k árát i s m i v i 4) kvásmühelyben. sznyknk megfelelöleg állpí Lnts P á l felv. t t t m e g z e g y e s ü l e t,.50 P., 5) U j b r idején. Ill. P. é s 70 fillérben. je J ó z s e f felv. g y e k 4 - é t ö l kezdve j r 6) T n l á s k ö z b e n. B i s h f f vih Hker-féle ppirkeresili felv. kedekben kphtók, vlmint 7) T n l á s tán. Bishff z e l ő d á s npján p é n z t á r n á l. I l i felvétele. i n d e n k i t szeretettel hív é s v á r őegyesület. f e l ö l e l ő g n d s lispáni j e l e n t é s t melyeket közigzgtási b i z t t minden rítv n e h é z d r b m i n d e n megjelent közigzgtás minden bőven. krát d t e l ő s z é p e n Ilnk vármegyei vezetők tették m e g jelenteiket, legtökéletesebbet V é g ü l z ifjúsági Kesk : hónpi kitűnő nyújtj. s t i s zt tette. K p t t is t p s t emléké imü m á r n e m kell d i s é zengeni, felléptével el. z egy felfüg felállássl k m á n y k l p j á n hitelesen m n d kéne m e n n i " ngy közigzgtási hvi hid frglm fntsság h i vtlból i s s z ü k s é g e s s é tenné k ö z é r d e k r e vló h i v t k z á s s l krlátzó rendelet módsítását. Különösen érdekli h i d zárór kérde túlsó ldlról B d p e s t r e tzókt. reggeli Kmármi v. Jótékny g y r s v n t n k indlási ideje őegyesület m á r m ú l t b n is srmpónyitás időpntjávl vl s z á m t l n s z r tnújelét dt s i m i n t z esti g y r s érkezi i d ő keres é s k ö z ö n s é g elismeré p n t j h i d z á r á s idejével n y sét kivivő m ű k ö d é s é n e k, j e l e n nyir összeesnek, hgy bizny ben p e d i g egy kedves m e g l e p e s k s z r vgy vntról k é s n e k tt kzít e l ő ngy s z r g l m le z tsk, vgy pedig m l, mely iránt á l t l á n s é r d e k h i d lezárás m i t t m á r n e m m e lőd nyilvánl m e g. z e g y e hetnek át túlsó l d l r. zen sület l e g ú j b b v á l l l k z á s, h g y kivül két v á r s r é s z i d e g e n f r f. évi n v e m b e r h ó 9 - é n é s g l m is i n d k l t teszi h i d á n k m á r m i iprtestület nyitási zárási időpntj s z é k h á z á n k ngy t e r m é b e n, megváltzttását. m s t felépített j s z í n p d n, k i Kmárm környéke tűnően összeállíttt m ű k e d v e l ő t z ó k ö z ö n s é g é n e k kérelmét t l gárdájávl színre hzz F r k s m á s l j k e helyütt, m i k r h Imre ngysikerű perettjét: tóságinkt rr kérjük, hgy D e b r e e n b e kéne m e n n i ". t á m g s s á k z á t k e l ő k k í v á n s á H sk nézzük lelkes gát s e s z k ö z ö l j é k k i, hgy gárd névsrát, élükön jeles h i d t reggel öt ó r k r nyissák s Debreenbe ferné ly rgittl, K m á r m - s z t e r g m közig, közönségének pápi nem j e l e n h e t e t t m e g, értekezét Slsik hgy hngltbn élkitűz é s nyitó e l h n g z á s tán Klpszky rzsike szeretet, m e g társdlmi mnkálk z erős k i t e l ö j b vgy t ó b b, d i d l t rt. znbn, k i k ért httt á t é s kedvesen s z ó lessél tlálkzik m ű k ö d é s ü k, p e dig mnkájk zkt m e g t ö l t ö t t z érdeklődő közönség. Slsik helyük, tegyék z ifjúsági egyesület s z é p gyesület f. évi n v. 6 - á n este k i k n e k t t lett v l n rkztk, szeretetvendégsége. Ref. nyztk, 3. ldl. Hírlp. h i d tizenegyóri záróráj ellen. Túlsó Kmármbn mz g l m i n d l t m e g, h g y ngy D n i h i d f r g l m i ideje újból szbályztssék. mzglm g y n m á r régi keletű D n m i n d k é t l d l n l k ó k n k évek ót megismétlődő kivánság, m e r t lehetetlen á l l p t, h g y z rszág legfrglmsbb htáráll másán legszigrúbb frglm k r l á t z ó intézkedek m r d j nk é r v é n y b e n. Áltlábn m i n d e n j e l e n t ő s htárállmás, igy legközelebb e s ő párkányi i s, é j j e l tizenkét órkr skj le srmpóit, gynkkr Kmármbn ér v é n y b e n levő tizenegyóri z á r ór s k esetben r r k é n y s z e ríti z t s k t, h g y másik ldln mrdjnk éjszkár. P e d i g k m á r m i ngy d n i - Kmármmegyei Hír lp p l g á r k é! Fizessen tehát elő mindenki lpnkr.

4 4. ldl. Kmármmegyei Hírlp nvember 2. HÍRK. túlztt tkréksság. z átks gzdsági helyzel termetté rssz következmények közé méltán srlhtjk túlztt, szinte esztelenségig menő tkréksságt. Z emberek megijednek, félelem megngybbítj /, árnyldlát helyzetnek, biznytlnság sötétségében még feketébbnek látják bjt. z z k, hgy m z ember, h pénzhez jt, ttól sehgysem vgy sk ngyn ngy kényszernek engedve k/ megválni. Pedig h igz, hgy lst kétszer frd, skkl igzbb, hgy fösvény, zsgri skszr s/zszisn fizet rá kárs szén vedélyére. pénzt önéllá teszi túltkráks, mert pénznek rháztt, z egzséget, művelődt, nemzet-jólétet kell szlgálni. pénz végett kprgtás nem szbd testtől rhát, szájtól mindennpit megvnni. vérkering test minden tgjánk életfeltétete, ki tehát pénzre ktlnl ráül, z kdályzz nemzet vérkeringének zvrtln flyását, árt nemzetének, gyengiti sjátmgát is, hisz nemzet z emberekből áll. főplgármester heregprímásnál. Hszár ldár dr. Bdpest székesfővárs plgármestere sütörtök délben 2 órkr tisztelgő látgtást tett Serédi Jsztinián dr. bibrnkheregprimásnál, ki kitüntető szívességgel fgdt z j főplgármestert működére mindenhtó Is.ten áldását kérte. Ugynz np szenkvizi Plkvis László lispán ebédet dtt Hszár ldár föplgár mester tiszteletére, melyre két vármegye előkelőségei vltk hivtlsk. Vársnkból lpy Gáspár m. kir. krmán) főtnáss, plgármester vett ieszt z ebéden. Szt. Imre ünnepély róm. kth. fiúiskl f. hó 5-én z ifjúság, 6-én pedig szülök z érdeklődők számár ngy sikerrel rendezte meg ünnepélyét. Ügyes szvltk, htáss színdrb tették váltztssá z ünnepélyt. sztergmy ntl segédlelkz htáss ünnepi beszédeiben szmbtn gyermekek elé állíttt példképül sz. Imrét, vsárnp pedig szülőket bzdíttt vlláss nevelre sz. Imre emlékével kpsltbn. rendez Kiss Gyl tnitó érdeme. Siessen rendelét beküldeni, hgy ntég ngybb fgyk előtt elszállíthssm. Unghváry József fiskláj egléd. Árjegyzék ingyen. fiskl pjzstetümntes. lpy Gyl üdvözle. lpy Gyl sehszlvák trtömánygyüli képviselő, lpy Gáspár krmmányfőtnáss plgármester testvérbátyj mst töltötte be htvndik életévét, mely tklmból vsárnp keresztényszilist párt vezetősége testületileg kereste fel. pári nejében Dsztál Jkb pártelnök, kereskedelmi, iprk mri es z rszágs iprtnás tgj üdvözölte mgyr kisebbségnek fárdhttln, önzetlen es mnkás vezérel. Bensőséges tisztelettel üdvözölték tvábbá lpy Gylát z egyházk vezetői is, vlmint jóky gyesület nevében Szijj Feren dr. elnök. lszkdt testvéreink derék kiváló vezetőjét jbilemi ünnepségén Kmármmegyei Hírlp is szeretettel köszönti. Köszönetnyilvánítás. helybeli gylgzászlólj prnsnkság ht dg ebédet, tü- /é psztály prnsnkság pedig hárm átlg ebédet vlt szives feljánlni várs Ínségesei rzeié. zekéri z dmánykért ezútn mndk hálás köszönetet. lpy Gáspár m. kir. krmányfő tnáss, pl g ár mester. Hlálzás. régi Kmárm vármegyének egyik kedves, skktól szeretett besült főtisztviselője : Brss Gyl állmi számvevőségi főtnáss életének 7, bldg házsságánk 43-ik evében flyó hó 4-én rövid szenved tán meghlt. Temete vsárnp déltán ngy rzvét mellett ment vege tlsóféii refrmáts egyház teilletőjében. megbldgltt szerető özvegye szül. try Vilm, gyermekei : Brss Kálmán kmsi ref. lelkz, Brss Dezső dr. ny. m. kir. főügyz, rs ndre p. ü. számtnáss neje szül. Brss rgit, özv. Plettler Imréné szül. Brss Iln, Brss Gbriell, kiterjedt rknság, régi krtársi es bráti gyászlják. Gyász. élységes gyász érte Ktn Sándr dr. nyg. itélőtáblbirót hőn szeretett nejének dr. Ktn Sándrné szül. Shwend Iln úrsszny elhnytávl, ki mély vlláss lelkének megnygvásávl viselt szenved in nvember hó 7-én visszdt leiket Teremtőjének. felejthetetlen hlttt nvember h 9-én temették e! róni. kth. egyház szertrtás szerint túlsó Kmármbn. szmrú hláleset bánts lélekkel férjét gyermekeit : Ilnát, rgitt Pált, kiterjedt rknságát, köztük sógrát Kittenberger Kálmánt, híres rszlánvdászt vigsztlhttln gyászb bríttt. Leszállíttt D Gyári lerkt: egfeilebbezték z in ségkió fedezetet. egírt Kmármmegyei Hírlp, hgy várs képviselőtestülete téli inségkió megindítását sürgősnek mndtt ki 6 költségeinek fedezére (i minisztérim áltl elrendelt inségkió járlék 2 százléks házbér fillér szedét rendelte el. int értesülünk Kn Árpád dr. öt társ megfellebbezték htárztt, tiltkztk házbérfii térek kivete ellen. Fellebbezükkel sk z inségmnkk végrehjtását kleltetik, illetve veszélyeztetik, mert, h nins gndskdv fedezetről, nem lehet segélykiói fgntsítni. z emberszeretetet nem sk hirdetni kell, hnem érte áldztkt is keil tdni hzni. épmüvel Kmárm bn. Zsúflt ház előtt kezdte meg épműveli Bizttságnk z idei évd első elődását, mely erkölsi siker igzlj, hgy Kmrmbn népmüvel jó tn hld előre Blgh Sándr ügyvezető lelkes értékes irányításávl. z ismeretterjesztő elődásk srát távllevő plgármester helyett dr. skás István főjegyző, h. plgármester nyittt meg, mjd Srányi Feren lebilinselő ékesszólássl z Űrnpjánk megszentelét jánltt hllgtóság figyelmébe. Közben Verbőzy ári, Brth József kitűnő szvltkkl, Pinzker Feren mgs rtin n hegedüjátékvl, Szent Imre Dlkr szépen kidlgztt énekszámivl szórkzttták közönséget. zeneszámkt kísérte, illetve férfikrt vezényelte Bishff Géz krngy ngy hzzáértsel. Legközelebbi népműveli elődás nvember 5-én, kedden lesz következő műsrrl:. ór László: Frgtm könyvet. Szvlj : Hlák Hermin. 2. Strsz: Keringő igánybáró-ból, Feketeszár seresznye. épdlegyveleg. Hegedűn elődj Tóth Kálmán tnitó. 3. gmbák hsznáról felismeréről elődást trt lsz Kárly áll. plg. isk. tnár. z elődást dipzitivek kisérik. 4. Petőfi Sándr: let vgy hlál. Szvlj : Singer Zltán egy. hllgtó. 5. S. Bkr lvin: gsbb plitik. lbeszél. Fellvss: Kiss Gyl tnitó. dekáj 24 fillér. özv. Lkesh lltszei tárábn, Kmárm, Félnps tnítás tóm. kth. H- leányisklábn. Kmárm - sztergm várm egy é k tnfelügyelőjének engedélye lpján kmármi róm. kth. fittes leányisklábn f. hó 0-étől 933. április végéig bezárólg félnps egyflytábn vló tnítás lesz. váltzást pedgógii érvek, nygi körülmények nehéz gzdsági helyzet teszik indklt* árn Kphtó megrendelhető: Dezsőné Uri-t 2. szám lőléptet. Hnvédségünk tisztikrábn nvember hó -én történt előléptetek lklmávl vitéz Kövessy Bél hnvédszázds, m. kir. 3-ik sz. Szent István hnvéd gylgezred tóvársi zászlólj tisztikránk közszeretetben álló tgj őrnggyá lépett elő. sküvő. Bódy Zltán bdpesti kir. ítélőtábli tisztviselő í. évi nvember 3-án trttt házsságát Lk sztikével helybeli ref. templmbn. sketi tnk vltk Szégner Géz ezredes dr. skás István vársi főjegyző. Közgyűl. kmármi rk. Szent Imre Dlkör 932. nvember 3 án (vsárnp) délelőtt órkr róm. kth. Leányiskl ngytermében trtj évi rendes közgyűlét, melyre vendegeket érdeklődőket szívesen lát z lnökség. pe- májbetegségeknél, epekő sárgság eseteiben termzetes Feren József' keserűviz hsi szervek működét élénkebb tevékenységre serkenti. nykönyvi dtk któber hóról. Születtek: Vrg Róz rk., Kreznár ntl rk., gy István rk., Hrváth Imre rk., Tlni ári Év rk., Gylóky Sándr Gyl rk., Hlt Irm rk., yirő István rk., Hllósi Dezső rk., Ddás Teréz rk., Krenz Tivdr rk., gy-émedi Gábr rk. Vrg rzsébet rk. Házsságt kötöttek. Pp László ref, Tkvis ári rk., átel Viktr sbóth rgit rk., Dr. Frnk-Kiss Jenő nit. Jánssy Iln ág. ev. lhltk: Ktny Zszs ref. 4 hónps, Gyri Tibr bbtist 4 hónps, eksz rzsébet rk. 6 hónps, Kvás Sándr Feren rk. 4 hónps, Klntsr József rk. 3 éves Gylóky Sándr Gyl rk. 2 hetes, Kövess Józsefné rk. 27 éves. Közgyűl. Kmármi áv. lklmzttk Önsegélyző gyesülete f. hó 20-án délelőtt órkr Kmármi Társskör ngytermében rendkívüli közgyűlt trt, következő tárgysrzttl:. lnöki jelent. 2. egüresedett tisztviselői állásk betölte. 3. Tisztviselők tiszteletdíjánk megállpítás. 4. lpszblyszerü tgsági dijk szedének visszállítás. 5. Indítványk. Gyermeknptár. z rsz. Álltvédő gyesület (Bpest, IX., rnő-t -3.) kidásábn megjelent z 933. évi Gyermeknptr drbnkénti 24'filléres árbn. kidvány nptári rzen kívül z erkölsnemesitö lvsmányk költemények közül számst közöl, melyek nem spán z ifjság, hnem felnőttek figyelmét is leköti, z álltk hsznár hivj fel figyelmét, közvédelmüket szrglmzz. z álltvédelem ngy ügyét szlgáló Gyermeknptár 933. évi kidvány méltán számitht tntestületek áltlk szülők legmesszebbmenő támgtásár. Hsmérgez. Tenger József ási lks ipzmester f. hó 5-én hsmérgezben meghlt.

5 [2. nvember 2 5. ldl, Kezdődő érelmeszesednél termzetes Feren József" keserűvíz gy z lhsi pngást, mint renyhe emzmegszünteti mgs vérnást leszállítj. gykrlti stdmány vezérei Feren József vizet zért besülik lyn ngyr, mert ez gyrsn enyhe módn szbályzz rvezetre nnyir fnts gyr- bélműködt. Feren József keserűvíz gyógyszertárkbn, drgériákbn fűszerüzletekben kphtó. Tlvj igányleányk Brkózi Brbál Brkózi Teréz kbrigányleányk Blázs József ási lkdtól egy rny különböző rhnemü-. t ik el. ztán megszöktek. Kézrekerítükre sendőrség megindíttt nymzást. l dllár. illiók Könyve legújbb regényében hikágó lvilági élete, vkmerő teánrepül mi élet, lyn kleidszkópj tárl elénk, hgy izinte fölös jándékként fgdjk gnds lélekrjzt, szerelem finm ábrázlását, mellyel Rsit de Drite különösen érdekessé tette könyvét, mely kiin vtlnkbn kphtó. Két öngyilkssági eset egy psztán. zárs ihály sászármkk-pszti lks gzgi seléddel vdházsságbn Kesk Zsófi, 29 éves, ker hó 29-én, hjnli órái öngyilkssági szándékkl íelkszttt mgát. Tettének )k ismeretlen. - Várdi Sándr sászár községhez trtzó mkkpszti lks gzdsági seléd, f. évi nvember hó 5-én 7 8 közötti időben öngyilkssági 52 mdékkl felkszttt mgát. itán vizsgált mindkét eset-. meg állpíttt, hgy bűnselekmény nem frg fenn, ri ^\zseg engedélyezte z életntk eltemettetét. Hir jegyzők nygdíjzásáról. Bevttt megyei kökből gy értesülünk, hgy krmánytól rendelet érkezett törvényhtóságkhz, köztük Kmrm-sztergm megyékhez is, hgy 35 évi szlgálttl rendelkező, vgy 65. évüket betöltött községi jegyzőket nygdíjzni kell. rendelet értelmében járásk főszlgbíróink kell megtenni szükséges intézkedeket. egszrkált társát egy ási gzd. ég nyár flymán történt, hgy gy Kálmán. tt msináztt Slly Péter si lkssl. msinázásnál nézeteltér merült fel köztük, melyet nem tdtk béken elintézni. Flyó hó 8-án, Slly Péter földjére ment ki dlgzni, I gy kileste Sllyt kel megtámdt* megszrkált. z ási rvsk rzesítettek első segélyben. Remek ötletet dlgztt rbók ttil, külföldön is ilnsn kedvelt kiváló iró, gjbb regényében, melynek ne: Sziv széfben* Á regény töse merikáb kerül, hnnn klnds megpróbálttásk tán dúsgzdgn jön hz. Világvársi Regények e heti szám közli ezt brilliánsn ngirt regényt, ár 0 fillér. eghlt Szent Benedekrend nesztr. Shrmn Szörény rnymis áldzópp, Szent Benedek-rend nesztr, elldömölki pátság székházábn hsszs betegesked tán kedden éjjel 83 éves krábn elhnyt. Prhászk ttkár mléktemplm srsjegyeit kihúzták. nyereményeket srsjegy bekülde ellenében e hó 30-ig lehet átvenni. Felsőházi tgk válsztásánk htárideje. belügyminiszter felsőházi tgk póttgk megválsztásánk htáridejéül deember 4-től bezárólg ll-ig terjedő nyi npt tűzte ki. egbüntették, mert elütött egy gyermeket. znef István gndtlnságból kztt súlys testi sért mitt került győri törvényszék elé, mert gszts hó 22-én Bánhidán ksijávl lejtős tn sebesen hjttt eközben elütötte Pöltl Imre tízéves fiút, ki bsz npn túl gyógyló testi sérült szenvedett. bíróság 20 pengő pénzbüntetre ítélte jgerősen. Blti tüz. z elmúlt hét egyik éjjelén Szőny község Hngy bltjábn ismeretlen kból tüz támdt, mely z üzletben felhlmztt árkzletben kztt kárt. tüzet hjnli órákbn vették sk zre járókelők, mire község érdemes tűzltói znnl kivnltk s hmrsn ellttták. tűzkárt z épen zn npr községbe érkezett közpnti ellenőr bőit leltárzásávl állpítj meg, mely tűzbiztsítás tján megtérül. Betör Kisbéren. z elmúlt éjszk ismeretien tettesek betörtek Békási Jáns kisbéri lks házáb, hnnn teljesen j, nikkelezett lószerszámkt pkrókt lptk el, mintegy s/.áz pengő értékben. sendőrség megindíttt nymzást. gy besrrnó tlvjt fgtk Kmármbn. z elmúlt npkbn egy vándrlólegény Kmármbn besárn ll krt értékesíteni egy régi ö.vösmnkáj sládi ékszert, melynek értéke 200 pengőt is meghldt. Rendőrségünk gilis nymzóink gynúsnk tűnt fel z eset, igzlásr szólitlták fel z idegent, mikr is skhmr kiderült, hgy Pp Jáns bdpesti lks szbó segéd nem igzi tn jttt z ékszerhez. Flyó hó 8-án -2 ór között yergesjfln z ternit müvek gyárvezetőjének lkását fszttt ki egy óvtln pillntbn. ikr senkisem trtózkdtt lkás közelében, nyitv hgytt jtón snt be s z éjjeli szekrényről el emelte z ékszert. Rendőrségünk tlvjt átdt bíróságnk. z ti külömböző, színekben ngy válsztékbn HKR beszerezhetők: ppirkereskedében, lsón DZSŐ Kmárm. ngytkrításhz feljánlón segítségemet! Szbrt emelnek Vázsnyi Vilmsnk. mgyr liberiizms demkrái vezérének Vázsnyi Vilmsnk szbrt kivnnk emelni lelkes hivei s ezért kérő szóvl frdl Szbrbizttság z egz rszág megértő plgárságáhz. kik Vázsnyi Vilms emlékének áldzni óhjtnk, személyes közreműködükkel, ebbeli szándékkt jelentsék be Vázsnyi Vilms Szbrbizttságnk. Bdpest, VI., Teréz-kört 7. serpenyős mérlegek hsznált. kereskedtlmi miniszter rendeletet dtt ki mintegy két évvel ezelőtt, mely szerint nyittt felső serpenyős merlegek, vlmint régi rendszerű egykrú mérlegek, tvábbá régi t kg.-s ennél nehezebb slyk sk i933. jnár l-ig hsználhtók. zen rendelete; miniszter mst d módsíttt, hgy mindzk serpenyős merlegek, melyek tljdnsi rzükre vlmely mértékhitelesítő hivtl áltl z 925. évi kereskedelmi miniszteri rendelet értelmében kiállíttt igzlványt fel tdják mttni, tvábbá z lyn régi rendszerű egyenlökr mérlegek, vlmint őt kg-s nnál ngybb slyk, melyek z 928. évi rendelet értelmében vezetett nyilvántrtásb fel vnnk véve, szbályszerű hitelesít mellett tvábbi rendelkezig közfrglmbn hsználhtók. Ágyútűz dörg nélkül. Két lsz tüzértiszt, De Le Gerr, lyn tlálmányt szerkesztett, mely még frrdlmt jelenthet hditehnikábn. tlálmány gynis megszünteti z ágydörgt. áply közelében z lsz tüzérség már kísérleteket is flytt. z j szerkezettel elláttt ágyú elsütekr állítólg sk egzen sekélyfüst képződik s keletkező dörej nem erősebb klpásütnél. Kérje mindenütt Kmármmegyei Hírlpt! Pdlósúrlás... eddig esemény, gnd, kínlódás vlt. gy spásr máskép lesz ez, h engem vesz segítségül! kéz sk kefét vezesse, mnkát én végzem el! inden rből, hsdékból kihzm piszkt órákkj előbb végzünk mnkávl. ki Vimmel tkrít, időt mnkát tkrít házisegítség dbzbn z irótll entenárim. z ngl ipr ez évben üli meg z élból kzült irótll gyártásánk első entenárimát. Száz évvel ezelőtt még kihegyezett lúdtlll irtk z emberek s jellemző z eddig évszázds meggyökeresedett szkásr, hgy szinte fntiks hittel rgszkdtk ldtllhz z éltll sk lssn-lssn tdtt tért hódítni. legfőbb ellenérv z vlt, hgy z él keménysége nem engedi meg betűknek szépen vló rjzlását, mig lúdtll engedékenyen követi mestere kezének legfinmbb s legzrevehetetienebb vnását i $, zót z egz világ elfrdlt lúdtlll vló Írástól, mindenütt éltlll irnk Indi kivételével, hl esettel rójk m is bel - ket ppirr. Brsitzky László bírósági végrehjtótól Kmármbn. 922 (932. vh. szám. Árveri hirdetmény. llírtt bírósági végrehjtó ezennel közhírré teszi, hgy gyért kir. törvényszéknek, mint Lsödbiróságr.,tk s )25. számú végzével..- gynbktt Sskó lemér esödügyében (sődtömeggndnk: Dr. Vlzkelety Bél ügyved, Kmárm.) még el nem árverezett ingóságk elárverezét rendelte l s ennek fgntsításávl engem biztt meg. nnélfgv z árver megtrtásár htárnpl 932. évi nyember 7. npjánk d.. \\22 \ tűzöm ki, Kisbér községben, Ks Ljs-t 40. sz. lá, mikr bíróilg leltáribn öszszeirt P. 9 f.-re besült szerszámárk, gzdsági szerek, háztrtási ikkek e^véb ingóságk, legtöbbet ígér szükség esetén besárn ll is de leglább besérték 2j3-dánk megtelt; összegért elfgnk dtni. mennyiben győri kir. törvényszék z említett ingóságknk beférték 2 3-dán ll vló eldásán hzzájárl, gy z helyszinen. vökkel közöltetni fg. Kmárm, 932. évi nővérre; hó 6. npján. P. H. Brsitzky László kir. bir. végrehjtó. i

6 Kmármmegyei Hirlp nvember 2. Bjnki. Ktnármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. lptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, Igmándi-út 6. szám. bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. gyr-frni Biztsító Rzvénytársság Kmárinniegyei Vezérügynöksége. li lsssse es^^ SPRT. K. F. -. F.. 5: (2:0) Biró Shwrz. KF : Sári Lvász I., Bz Gábris, Kzenkó, Vörös Kühnel, Rdis., ndel, Lengyel, Lvász II. F : émeth sányi, Kiszeláh Bihm, Hrváth II., Veisz Kmármi, Kiss, Dmli, Szerens, Hrváth. Kmárm kezd erős szélellen, igy játék képe nem kr kilklni. z 5-ik per znbn meghzz z első gólt. Lvász II. szép bedását ndel rendelteti helyére jtttj. : 0. Kezd tán erős támdásb megy át Kmárm, de Kühnel mindent rnt. 32-ik perben Lvász II. jó bedását Rdis. hálób húzz. 2:0. félidő lnyh játékkl ér véget. másdik félidő kezdetén z F támd, de stársr gyenge játék mitt veszélytelen támdásk. 0-ik perben Kiszeláh l-est vét, mire Bz hálób jtttj lbdát 3:0. gól tán ismét győri főlény lkl ki, de Lvász I. z élen mindent szerel. st erős tempzás, mely felsigázz kmármi legénységet, eredményt is hz ndel révén, 25-ik perben, 4 : 0. gy vártln körülmény znbn deprinálj sptt. 34-ik perben Szerens Lvász I. öössze rúgnk ly szerensétlenül, hgy Lvász" I. lábát töri. mentők győri közkórházb vitték. int hljk Lvs.. állpt nem súlys rövidesen eí is hgyhss körházt. Lbd feldbás tán Kühnel left berúgj z ötödik gólt. bleset ngy zvrr kztt kmármiknál igy /. F jön frntb s 44-ik perben sikerült is gólt rúgni. KF-ből jó vit közvetlen védelem, Kzenkó, Lvs/. II. ndel. ig veszteseknő' sányi Dmli. Shwrz biró kifgástlnl bíráskdtt. Bjnki mérkőz. Vsárnp játsz KF z őszi szezn tlsó mérkőzét TTKvl Ttán. Sjns trtlékkl kell felvenni hrt, mert Lvász. kórházbn vn, mnkáj közben megsérült Kzenkót szintén trtlékkl kell pótlni. De reméljük, hgy e váltzás nem fgj megfsztni KF-t srzts győzelmeitől megtrtj mgánk jól kiérdemelt őszi elsőségét. Kmárm sztergm Vármegyei Levente ifj. Sprtegyesületek Lbdrgó Szövetségének hivtls közleményei. Igzlj Szöv. következő mérkőzeket : T II. Ts. 2 : ( : ) T itj. Ts irj. 2 : 0 ( : 0) Bánhid Ts II. : (0:) Biróküld f. hó 3-r : Ts II. Tti lev. Tehlárr. któber 30-án lejátsztt T II. -Ts II. mérkőzen kiállíttt siri István Ts II. játékst XXVIII. lpján megdrgálj. Pesti Hirlp regények, indenki könyve. Levélppírk, Divtlpk Hegedűhrk, Képeslpk, kphtók Hker Dezső ppirkereskedeben, Kmárm. -*» J ZJ iktób ; 932. 'Ji ZJ ZJ à -, UJ ^ ^ i "5 4-* r 75 bz 2 & v- g «5 is ^ L) g. G Gyv. I - ín - \T) h- Ç iq h- v Q n ^ in rv. r-» Q» «m m - ió ~ ~ r -<t x in «' ^îxr-t^ G i W t ) m rj G t^- i^- i - t L - m t n i X ( '- it) m "T TT P «- 2 -t r 2 Sí ZJ rt in m "* m r i l l i S & 2 2 ï 2 m - Tt - Tf rj t «53 m^,~? Í9l l (fé *J J -e 3 s Si /5 /5, ír. ss in r i i! e in l r. m - Tt i Q n i i i r ^ í i- l X,* ^ p û i -" r r m t - e. ï W Ő í i. ^*P0* = -rí «U IJ 'V^ r. f, '2 m r-i j X.5?x I'rág SS felé, S S ffi S ^- 3 i " * r L Tt- i 00 G 00 h- «e ^tirinifl L- in m '- 2 2 ss S L m 8 5 S 2 r i i i Í t m e - ir, G ir ^ «t 5 m T. «^t 3 -t r X - X W 0 ^ X x r;, 5- < X0»0 0 m S e e 2 i r 0 r ri ri i r T ì Jî ri T x ir x ir. : r L I 2 Q «ff < r S? * s S SS S S ~ I ] «S r. n 0 g G 4 * s ^* U - /D - /3 y. '<U W) 80 U - i zl 0 0 /). 'S - ^ 0 (f, - g - s Szv. fj s; S t. ' 'Si Állmásk Szv. Szv. t. ég ; Öt. Állmásk t. l i S/v. «n in 22 S i r- 0 XG l -f G G t i. n»0 i j e r; r r z:.. " ^ rj S Q r i e 2 5 S 0 r - g» - ft m 0 Tf ) e 5 GG x e G:»tJ 5 i 'J in r. e 00 0 l T e x U i- r Q X) -» ^ e -, -ed ^ 3 0 ^ - ex U * 'U U U 3 U Ui t - - X ss in 0 0 ì X in e in SS L e i»0 it3 Tj" r t S S S 8 ' X ZJ - l'b *! X z Z K rj n x G - -f.0 r ss ri» x x 3-. S S 8 2 ss «^ L s ï S 5 G -!^ X i í ift.-. ri r -r isi T LTG ii L X) -e lm 3 L I /) Û J e d - T3 T3 Fé S lá< ki Öl lei si se zl l m léi si si te) tei ep k szi h; SZ ni t(') ini k m lei ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmrm, ígmánöi-l 24. Felelős kidó : Hker Dezső

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát.

Adózás. Három utca csatornázási. helybenhagyta a. rendkivüli közgyűlés. polgármestert. nyitotta meg a népkonyhát. V. évflym 48. szám Ár 2 fillér. Kmárm, 932. nvember 26. mmmmmmmm LÖFI /.TÉS AR : SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: gész évre P egyei; évre 2-5 P. Felelős szerkesztő: Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn 6. Félévre '

Részletesebben

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry

Felelős s/.erkcsztö: ülésén első izben e l n ö k ö l t ú j o n kinevezett főispánunk, d r. Radocsay László, a k i t ez a l k a Kolozsváry VI. é v f l y m 28. szám r 2 fillér. tt K m á r m, 934. júlis 4. ^3.. SZRKSZTŐSÉG ÉS LŐFIZTÉSI ÁR : gz é v r e p. egyedévre 5 P. Félévre 2*5 P. g y e s szám r 2 íill. Felelős s/.erksztö: PTHÓ év. történelmi

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban.

testületek, intézmények népes küldöttségeit és a törvényhatósági számban. VI. évflym 27. szám r 30 fillér. Kmárm, 934. júlis 7 Tek. Mgyr emzeti Múzem Kp Bdpest LOFIZR SI Iv : SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: CgehZ évre 0 P. egyedévre t t ki- $ SZtl lí^bztö : Kmárm, Igmándi-t 24. Telefn

Részletesebben

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly

Petelóg szerkesztő: Gyermekkacsóit nyújtja felénk, melyek ostort fogtak és ostort suhintottak. A gyermekmosoly VI. évflym 51. szám. r 20 fillér. Kmárm, 1934. deember 22. ELŐFIZETÉSI R : 51 évre 10 P. egyedévre 2*50 P. Félévre 5 P. Egyes szám ár 20 fül. Megjelenik minden szmbtn. Petelóg szerkesztő: PTHÓ GYUL SZERKESZTŐSÉG

Részletesebben

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává. Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér. 1932. deember 10. M M L O P 1 Z 1 S 52 1 0 P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11

V. évfolyam 6. szám. Ára 20 fillér. Komárom, 1933. február 11 V. évflym 6. szám. Ár 20 fillér. Kmárm, 1933. febrár 11 gész Félévre évre LŐFZTÉS ÁR : 10 1\ egyedévre 2*50 P, 5 \ gyes szár r 20 íill egjelenik minden szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYULA SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése.

A közszükségleti cikkek. sedésének leszállítását javasolja, a v á r m e g y e kisgyülése. Vi. évflym 33. s z m. Á r 20 filler Kmrm, SZRKSZTŐSÉG S KIDÓHIVTL: LŐFIZTÉSI R : gesz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. Felelős szt-rkesztő ; gyes szm r 2 0 till minden Szent István

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

Fel a Katholikus Napra!

Fel a Katholikus Napra! V. évflym gész évre Félévre 9. s z á m Ar 2 fillér. \ L Ö F I Z ' rfsi ÁR : F. egyedévre 5 P. 2 5 P. szerkesztő: P A T H Ó GYULA Megjelenik minden szmbtn. K m á r m, I g m á n d i t 24. Kézirtkt nem dnk

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

A temetők szociális tanítása.

A temetők szociális tanítása. 111«é v f l y m 45. szám Ár 20 fillér. ELŐFZETÉS AR : M évre Q P. Félévre ó P. Kmárm, SZERKESZTŐSÉG ES egyedévre 2*50 P F g y e s szátn ár 20 fül Fejelö szerkeszi: PATHÓ GYULA A temetők sziális tnítás.

Részletesebben

Az átutazó olasz avant

Az átutazó olasz avant ' 1 V. é v f l y m 1. s/ám 20 fillér i L Ő F Z T É S ÁR : gész évre egyedévre 5 P. gyes mm 2*50 F. r 26 fili Felelős sztrke.szi: PATHÓ Megjelenik minden szmbtn. Az limpiászk mintá jár világ serkészei négy

Részletesebben

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A » VII. évflym 49. szám. r 20 fillér. Kmárm, 935. december 7. ÉISÉ * L Ő F I Z T É S I ÁR gz évre 0 P. Félévre 5 P. egyedévre mgyr jk kiálittt, vgy sttgt: Áldd m e g Isten Vezért, k i egz életét en jbb

Részletesebben

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin

Felelős szerkesztő: P A T H Ó GYULA. ság nem lealázottság, az en gedelmesség nem gyávaság. Józanul alázatosnak kell lennünk, hogy legyen tekin V. évflym 11. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1933. m á r i s 18. S Z R K S Z T Ő S É G S K A D Ó V A T A L : gész é v r e Félévre 10 P. 5 P. egyedévre 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes s z á m á r 20 fill.

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

képviselőtestületi tagok

képviselőtestületi tagok VI évflym 51 szám r 20 fillér Kmárm, 192 deember 17 SZRKSZŐSÉG gesz egyedévre évre Megjeleik Világválság, lé, ej iii helyi J-ÓU P p < gyes s/ i M I : ' j r i l l PH GYUL rszági s ehézség, mid sszefglihtó

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő:

Ara 20 fillér. helclös szerkesztő: VII. évflym 30. szám r 20 fillér. Kmárm, 1935. júlis 27. LŐFIZTÉSI teesz évre Félévre lö P. 5 I*. egjelenik ÁR egyedévit gyes szám i minden SZRKSZTŐSÉG 2'b P. 2 0 fül. hellös szerkesztő: PTHÓ GYUL szmbtn.

Részletesebben

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint

Pélelos szerkesztő: GYULA PATHÓ. m i n d e n igazságra é s eszünk be juttatja a szükséges h e lyes mondanivalókat, mint L Ő F I Z T É I R g é s z évre 0 P. Félévre 5 P. ZRKZTŐÉG egyedévre 2*50 P. g y e s s z á r 20 HU, egjelenik inden Pélels szerkesztő: PTHÓ lélekünnepe. terzet kisérve köszönt be P ü n k ö s d ünnepe :

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a

Ára 20 fillér. K o m á r o m ősi földjén teszek h i t trmlást most róla m a g a m. akarat az á t o k súlya alatt h i á b a IV. é v f l y m 26. szám Ár 20 fillér Kmárm, 1932. június 25. ^ ^ f* K ELŐFIZETÉSI Égisz 10 P. évpe Feltvre f P. SZERKESZTŐSÉG R : edévre Egy szm Megjelenik minden 2*5G P. r 20 fitt. Felelős Hölgyeim Közönség!

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Az első magyar király

Az első magyar király \ V. é v f l y m 33. s z á m Á r 20 fllér. K m á r m, 1933. g s z t s 19. ragj L Ő F I Z T É S I ÁR : gész évre Félévre 10 P. 5 P. egyedévre SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szm á r 20 ft. Felelős

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön.

A községi törvény revízióját sürget ték a községi és körjegyzők a vármegyei közgyűlésükön. IV. évflym 9. s/ám. Lt - F I Z T É S I tgesz e\te Félévre 0 P. 5 P. egjelenk Ár 20 fllér. SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedévre gyes mnden Kmárm. 92. s z e p t e m b e r 24. 2*)0 szám ár 20 P. íl. Pétels szeruesz:

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Félszázados jubileum.

Félszázados jubileum. y f. évf'vm 17. szrrp. Ar 20 fillér. Kmárm, 1934. április 28. LŐFIZTÉSI ÁR : Bgi évre id í\ egyedévre 50 P. Félévre 5 p. gyes sim r 2Q fill. Megjelenik minüen szmbtn. Felelős szerkesztő: PATHÓ GYLA 10*0*0*0*0*0*0*0*0*0*0*

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 4. évfolyamosok számára 4. évfolym MNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 4. évfolymosok számár 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr és helyesírásr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto meg. A megolásr

Részletesebben

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő

Felelás szerkesztő: Lőke. res, felsőházi t a g és Thaly D e z s ő i \ :. é v f l y m 29. s z á m Ar 20 fülér. SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI ÁR : gz Félévre évre 10 P. 5 P. Megjelenik egyedévre 2*50 P. g y e s szám ár 20 fili. Felelás szerkesztő: PATHÓ minden szmbtn. Sz wt sem

Részletesebben

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű

A hercegprímást, a főispánt é s a z alispánt ünnepelte törvényható ságunk a z őszi közgyű VII. évflym 39. szám. Ar 20 fillér. Kmárm, 1935. szeptember 28. mm $ i E L Ő F I Z E T É S I ÁR 1U P. Egz évre Félévre 5 P. SZERKESZTŐSÉG Negyedévre 250 F. Egyes szru r 20 KII. Pélels szerkesztő: PATHÓ

Részletesebben

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon.

ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége az amerikai vaspályákon. ISMERTETÉSEK. A teherszállítás költsége z meriki vspályákn. Az Erié vspály főmérnöke Chnute, ew-yrk állm néhány vspá. yájánk teherszállítási költségeiről érdekes összeállítást közölt, z»americn sciety

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton.

S Z E R K E S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. Egyes szám ára 20 fül. M e g j e l e n i k minden szombaton. V III. é v f l y m 23. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 93. június 6. IS L Ő F I Z T É S I ÁR : 0 P. 5 P. egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS KIADÓHIVATAL: 2*50 P. gyes szám ár 20 fül. Felelős s z e r k e s z

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap. 128. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap 128. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 31., vasárnap TARTALOMJEGYZÉK 24/2008.

Részletesebben

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től

Ajánlat. Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től Ajánlat Gyertyaláng III. Érvényes: 2015. január 1-től UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Károly krt. 70 74. Tel.: +36 1 5445-555 Fax: +36 1 2386-060 Gyertyaláng III. Temetési biztosítás Ajánlatszám: Ajánlat

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

V -. ' m m 1 - -1 * T

V -. ' m m 1 - -1 * T i VII. évflym 28. s z á m. r 20 f i l l é r. Kmárm, 1935. j ú l i u s 13. V -. ' m m ; 1 - -1 * T! - M M M M M M E L Ő F I Z E T É S I ÁR E g é s z évre Félévre 10 P. I Negyedévre 5 P. Egyes s z á m á

Részletesebben

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik

NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN. Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik NÖVÉNYTERMESZTÉSTAN Az egyes növények termesztésének a részleteivel foglalkozik Növénytermesztés irányzatai: Hagyományos vagy konvencionális Integrált (fenntartható, környezetbarát) Ökológiai, biotermesztés

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30

Piaci kitekintő Erste Alapkezelő Kommentár 2015.11.30 Pici kitekintő Kommentár 2015.11.30 1 000 000 000 Jegyzet - Mgyr GDP lkulás December elején kijött részletes mgyr GDP dt. dt lpján mgyr gdság hrmdik negyedévben előző év hsonló időszkához képest 2,4%-kl

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

Helyszükséglet összehasonlítás

Helyszükséglet összehasonlítás Hlyszükséglt összhsonlítás Hgyományos riálvntilátor A VAR rnszr összhsonlítás Hlios RADAX VAR Systm A VAR rnszr z lsony nyomás növkésű xiálvntilátorok és riál vntilátorok közötti szükségltkt légíti ki.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés.

Egyházak belügyeit még az ellenzék óhajára sem tárgyalhatja a városi közgyűlés. V. é v f l y m 8. s z á m LŐFIZTÉSI gész évre Félévre 0 P. 5 P. Á r 2 0 fillér. AR : egyedévre S Z R K S Z T Ő S É G S K I A D Ó H I V A T A L : 2*50 P. Felelős szerkesztő: gyes szm á r 20 fiit. P A T

Részletesebben

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MATEMATIKA FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym Mt2 feldtlp MATEMATIKA FELADATLAP 8. évfolymosok számár 15:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll dolgozz! Zseszámológépet nem hsználhtsz. A feldtokt tetszés szerinti sorrenden oldhtod meg.

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

FővárosiFóügyészség NF. 19043/2008/5-I. HATAROZAT bűntetteésmás bűncselekmények szbdságmegsértésónek Az egyesülésiés gyülekezési mitt BRFK Btinügyi Főosztály II. Gyermek- és IfjúságvédelmiosztáIyán 136.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése

n e k ü n n e p é l y e s leleplezése IV. é v f l y m f""* 23. szám r 20 1, s fllér. Kmárm, 1932. júns 4. - WLWLmm LŐFIZTÉSI gés2 évre Félévre 10 P. 5 í. } SZRKSZTŐSÉG K : egyedévre 2*50 P. gyes sz r Megjelenk mnden K m á r m. I g m á n d

Részletesebben

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó

Felelős szerkesztő: évig v o l t állandó tagja é s osz. T e m e t é s e pénteken délután. Serédi h e r c e g p r í m á s végezte é s utolsó 11. é v f > y m 7- s z á m. Á r 20 fllér. K m á r m, s z e p t e m b e r 1. ELŐFIZETÉSI E g é s z évre Félévre 10 P. 5 P. Negyedévre E g y e s s z á m ár Megjelenk mnden A krmány legerősebb szlp dőlt k

Részletesebben

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM

CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM CXIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 1357 Ft 2. SZÁM AZ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA B U D A P E S T, 2 0 0 6. F E B R U Á R 2 8. TARTALOM Oldal TÖRVÉNY 2003. évi CXXIX. tv. a köz be szer zé sek rõl (egy sé

Részletesebben

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató

Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás Ügyfél-tájékoztató 1. A biz to sí tó tár sa ság ra vo nat ko zó ada tok UNION Vienna Insurance Group Biz to sí tó Zrt. 1082 Bu da pest, Ba ross u. 1. H-1461 Bu da

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya:

2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: 1 ÖNKORMÁNYZATI HIRADÓ MELLÉKLET 2012. január 1-én adóhátralékkal rendelkező adózók listálya: Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzatának Adóhatósága az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA

TERMOELEKTROMOS HŰTŐELEMEK VIZSGÁLATA 9 MÉRÉEK A KLAZKU FZKA LABORATÓRUMBAN TERMOELEKTROMO HŰTŐELEMEK VZGÁLATA 1. Bevezetés A termoelektromos jelenségek vizsgált etekintést enged termikus és z elektromos jelenségkör kpcsoltár. A termoelektromos

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Tartalom VI. ÉVFOLYAM 1. szám 2008. ja nu ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton

Erős megpróbáttsi májusi esőt a magunk ere jéből előteremteni nem t u d j u k, az egek csatornáit e m b e r i kézzel, mesterséges uton VK évflym 9. zám Ár 20 fllér. LŐFIZTÉSI géz Félév evrt 0 P. 5 P. Mgjrlenk SZRKSZTŐSÉG ÁR : egyedév 2 5 0 P. gye zm á r 20 f). mnden Kmárm, Pélel zerkeztő: PTHÓ gzdág életünk krán beközöntött ká nkl h ő

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal

28. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, már ci us 10., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1863, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 10., péntek 28. szám TARTALOMJEGYZÉK 49/2006. (III. 10.) Korm. r. A föld gáz el lá tás ról szóló 2003. évi XLII. tör vény egyes ren del ke

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára

MAGYAR NYELVI FELADATLAP a 8. évfolyamosok számára 8. évfolym TMNy2 feltlp MAGYAR NYELVI FELADATLAP 8. évfolymosok számár tehetséggonozó változt 14:00 ór NÉV: SZÜLETÉSI ÉV: HÓ: NAP: Tolll olgozz! Ügyelj küllkr! A feltokt tetszés szerinti sorrenen olhto

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

atályonkívülhelyezve:14/1970.m

atályonkívülhelyezve:14/1970.m SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! B E L Ü G Y M IN ISZ T É R IU M 10-24/8/ 1965. H atályonkívülhelyezve:14/1970.m in.ut. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTERHELYETTESÉNEK 008. számú UTASÍTÁSA Budapest, 1965.

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü 2011. c u 04- n k h ó ᔗ厗k n ü Község 2011. c u 04- n megt rtott közmegh llg tásáról Ü h : Község Műᔗ勗elᔗ勗ᔗ勗ésᔗ勗 házáᔗ勗 ᔗ勗 ᔗ勗 tér n nn k: ᔗ勗oᔗ勗ák ᔗ勗ál olgármester eᔗ勗th ᔗ勗stᔗ勗áᔗ勗 l olgármester

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról1 j)10 R (1)4 2000. évi XXV. törvény kémii biztonságról1 z Országgyűlés figyelembe véve z ember legmgsbb szintű testi és lelki egészségéhez, vlmint z egészséges környezethez fűződő lpvető lkotmányos jogit

Részletesebben

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja,

Bevezetés. Egészséges táplálkozás. Az egészségi állapotunkat számos tényező befolyásolja, Bevezet Az egzségi állpotunkt számos tényező befolyásolj, ezek között Egzséges z egyik legfontosbb életvitelünkkel z betegségeket életmódunk. előzhetünk meg, életminőségünk lehet jobb. Az egzségben töltött

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 16., péntek TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXVI. tv. Egyes adótör vények mó do sí tás áról... 10754 Oldal 2007: CXXVII. tv. Az ál ta lá nos for gal

Részletesebben

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része

A vasbeton vázszerkezet, mint a villámvédelmi rendszer része Vsbeton pillér vázs épületek villámvédelme I. Írt: Krupp Attil Az épületek jelentős rze vsbeton pillérvázs épület formájábn létesül, melyeknél vázszerkezetet rzben vgy egzben villámvédelmi célr is fel

Részletesebben

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011.

Kerületi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program Felülvizsgálata Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 2011. Kerületi Közokttási Esélyegyenlőségi Progrm Felülvizsgált Budpest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzt 2011. A felülvizsgált 2010-ben z OKM esélyegyenlőségi szkértője áltl ellenjegyzett és z önkormányzt

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik.

Komárom, 1938. október 8. Felelős szerkesztő: ma, szombaton Komáromban megkezdik. X : é v f 0 l y i n 4 ' s z 2 0 f í, l é Ká, 98. któbe 8. - JVMMMMHMnMM L Ő F Z T É S ÁR gz éve Fel év e 0 P. egyedéve 5 P. gyes szá á Megjelenik inden SZRKSZTŐSÉ 2*50 P 20 Ká, gándi-t 2. Felelős szekesztő:

Részletesebben

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én.

B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M. 14. szá m ú UTASÍTÁSA. Budapest, 1969. évi december hó 17-én. B E L ÜGY M INISZ T É R IU M SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 1 0 2 6 /1 4 /1 9 6 9. 3 4 B E L Ü G Y M IN IS Z T É R IU M 1. F Ő C S O P O R T F Ő N Ö K É N E K 14. szá m ú UTASÍTÁSA Budapest, 1969. évi december

Részletesebben