Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ghyczy Elemért válasz. tották meg a vármegye. felsőházi tagjává."

Átírás

1 Vi. évflym 50. szám Ar 28 Kmárm. fillér deember 10. M M L O P 1 Z 1 S P. évre Félévre S Z R K S Z T Ő S É G ÉS ÁH : egyedévre 2'50 g y e s s/. m á m 5 P. 20 P. K m á r m, g m á n d i - t 24. Felelős szerkesztő; fill, PATHÓ KADÓHVATAL: Telefn Hirdetek ári d i j s z b á s GYULA Kézirtkt Megjelenik m i n d e n szmbtn. nem d n k 61, szerint. vissz. MMMMMMMMMM s e r e g t é k végtelen i g z s á g t l n következetes é l r t ö r e k v é s m e n t s á g t, mely r j t k esett t l p heti nyló mt előtt hizelgessel lyn nyögdisélrtek, mndtt miniszterelnök mbös bn, n- ; i k i k g n d l t k b n sze- y nyék, terveik senek, de zért ilyen plá&üd- képességgel is ngysze rtndü rűen t d n k A éljik nin kritizálni. r', mikr egyzn eszmék detőit m e g v e t é s megállpítás p m p á s n eme rv.l- tes sötét m s r á b hir megvetteiprkdnk tszi tni. Ám itt m e g i n t elszámíttták mert nekik, z z üres hndbndázóknk, tényleges hnem helyzettel s z á m l ó iiii tdenárn gdtn gn- k d ) p l g á r k t e h e n ö r i z l i.leikkel 111 K még ielki- hzgságikkl lpsn ellen skis d.gzó krjk. s e n k i t, kii zkt hgy e z e k n e k bueketilese zsenik, önzetlen ttmhz j s s n k. H kmárm plgár miniszterelnök eszébejt, feltétlenül l- szvit, hgy pár ezelőtt esztendővel gyűlén. Vine z á s z l j i tb- rztk híveket, zz sk kr- i.) egyvenyls hngskdtk, eszmék tűzet vgjkérrt mjd gánstln kádtk m i n - m i n d e n k i r e, ki meg- üres l e i k ü k ö n keresztüi- denre ijin y engedte, tömeget gy lervük dí bjszt.. hgy h i félrevezessél:, nem kplk sikerült. Uj sizmát z r r iá, < el m g d, h á t h igy sikerül. Közben tti himnszkt tgkról megveti intelligen iájánk súlyát demgóg krkik mhlnp bársnyszékre k e d v e kürtöigetni nem terpesz demkrái m i n d e n t megváltó j ó s á g á t. C s k h g y z emberek nk j d i i m k k l z lát igzt z áltól megtdják k ü l ö n b ö z t e t n i. hrsnájkn zenglek önön- es j e r e m i d t k n ke A közigzgtási köz egyéb b i z t t s á g k újrlkítás. A m e z ő g z d s á g i gynzk, p i b l k z n k m g s b repülni, zervtiv tónst Lelkes h n g l t v á r m e g y e r e n d k i v i i l i bizttság közhsznú i g z d t á r s d l m vállin iüggetlen lenzékieskedő felsőházi tgjává. mgk vélnek z é s m i n d e n á r n el- ttták meg vármegye nüzmás gy- kdálynk 6 t, jól e l g n d l t plgár Ghyzy lemért válsz ' m. Féktelen gyűlöletük n e m el dtk min végigházlják h i g g d t n Miieretlenebb hngzts idők szerepeltetni nevüket, hjtják vezetőségnek igzt, m e n n y i b e n igzlták zt, hgy v i h r b n kipróbált átlnák trtó vársi néiküí s k n sk z e i t, den fráziskkl kirívó j e l e n s é g é r e. ~g A h á b r ú táni nkkkl, z ö s s z p l g i sg jvát szem előtt indtn e l g n d l á s é s h z z á v l ó vn. események git i\ m i nehéz idők egyik i g e n M e r t té i y i «, É s z e m b e r e k szeme n y i t v érezvén éreztetvén mgkt, nem miniszterelnöknek meg sár várs társdl ktsztrófától. melyeket nein egyszer dbáltk Vnnk emberek, kpk m e g e kis K m r m - s z t e r g m egye sitett v á r m e g y e törvényhtósági b i z t t s á g Linger S á n d r ir. főispán elnöklével pénteken délelőtt lei 11 óri k e z d e t t e l rendkívüli k ö z g y ű l é s t t r t t t. A f e l s ő h á z i t g v á l s z t á s élénk ér deklődt v.titlt k i, bizttsági tgk ngy szmbán jelentek meg k ö z g y ű l é s e n. Linger S á n d r d r. főis pán elnöki székéből meleg sze retettéi köszöntöite töivényhtós ig megjelent képviselőit. p i r e n d eiőtt k r m i y - Likitás k 1:11 bó 1 Gömbös Gyl miniszterelnököt üdvö zölte, k i r á t e r m e t t s é g é v e l, kivió képességeivél megterem tette emzeti g y s é g e t ", kitől vár h t j k z r ^ z á g jöv.".j-nek j b b r frdlását, meri Gömbös mer, jvslt. kr t d is s e l e k e d n i. Ü d v ö zölte Revitzky l e m é r főszlg bírót, k i t k r m á n y z ó tűzren dzet térért kifejteti érdemes mnkásságáért másdízben rze sített l e g f e l s ő b b e l i s m e r é s b e n. Grh József dr. sjnálttl i i p i t j m e g, hgy gróf Kárlyi Gyl távzó m i n i s z t e r e l n ö k ö t, nnk önzetlen krmányzti mű k ö d é s é t nem eriette meg z r szági Bizlmml Gömbös frdl mst kbinetje Gömbös rszágmentő feie, mert mnkáját ltj rómi besi s i k e r e k ben is. A felsőházi t g s á g i hely betöltére titks szvzást rendéit el f ő i s p á n, fhíijd m e g válszttták s z v z t s z e d ő b i z t t s á g k d. nieiyeknek elnökei dr. Fehér G y l es d r. Frey V i l m s bizttsági t g k l e t t e k. Az e r e d m é n y t téi 12 ó r k r hirdették k i, e s z e r i n t : rendes tg sági helyre Ghyzy l e m é r 131, Pákh J á n s d r. 12, Lőke K á r l y 6, Z i h y r n ő gróf 1, M é s z á r s J ó z s e f 1, érvénytelen 2 ; pttgsági helyre : Lőke Kárly 131, M é s z á r s J ó z s e f Ö, B t h n e r K á r l y br 3, érvénytelen 3. Az e r e d m é n y kihirdete kr ngy l e l k e s e d é s s e l, m e l e g e n ünnepeitek felsőházi rendes tngnk megválszttt Ghyzy lemért Lőke Kárly áj póttgt Linger S á n d r d r. f ő i s pán k ö s z ö n t ö i t e t ö r v é n y h t ó s á g n e v é b e n z r s z á g l e g f e l s ő b b é s legelőkelőbb plitiki testületébe beválszttt G h y z y lemér f e l sőházi rendes é s L ö k e Kárly felsőházi p ó t t g t zt k w á n t, hgy n g ) é r t é k ű t d á s k t f r dítsk t v á b b r is hz é s megye j v á r. Ghyzy lemér meghtv m n d köszönetet törvényhtó s á g n k kitüntető b i z l m é r t s hngzttt, hgy jövőben még f k z t t b b erővel igyekszik e közszlgltábn mnkálkdni. A közigzgtási bizttság ból kilépő rendes tgsági h e l y e k r e k ö z g y ű l é s ismét gróf sterházy M ó r i, d r. Fehér G y l, Lőke K á rly,péntek P á l, Rehling K n r á d, míg Breszl Feren e l h l á l z á sávl m e g ü r e s e d e t t helyre d r. Frey V i l m s bizttsági t g k t válsztltk egy h n g lg. Sr került ztán z i g zló, kijelölő é s T h l y Feren e m l é k é r e lpitvány d í t é l é s é r e lpíttt, v l m i n t közegz s é g ü g y i b r e i l e n ö r z ö biztt s á g k újr l k í t á s á r, m e l y e k e t z elődói jvslt lpján l á írták meg. A t á r s t ö r v é n y h tóság átirtánk legyárgyls tán ngy é r d e k l ő d é s t keltett vármegye m e z ő g z d s á g i b i z t t s á g n k kertzeti k t t á s r e f r m * j, K l i f r n i i p j z s t e t ö e l l e n i v é d e k e z é s, k r t e l e k elleni tiltkzás g b n j e g y r e n d s z e r m e g szüntete t á r g y á b n benyújttt e l f g d t t jvslt t á r g y l á s. Még néhány kisebb ügy került tárgylás lá, m e l y e k f e z elődói jvslt lpján döntött k ö z g y ű l é s. Az ül déltán egy ó r t üi ért véget. Kérje mindenütt Cmáriiimegyei Hírlpt!

2 i 4 2. ldl. Kmármrriégyei Hirlp deember 10. Az iprsifjk műkedvelői elődáskn művzi játékt prdkáltk. Szmbtn este z prtestület kebelében működő iprs ifjk mükedvelőgárdáj egy vlóbn értékes, ngy irdlmi értéket képviselő, hzfisságtól izzó htlms irredent drbt, Földes mre : Tüzek z éjszkábn imü hárm felvnáss drámáját mttt be minden várkzásn felüli teljes erkölsi sikerrel. Sjns, nygi sikerről nem számlhtnk be ily kedvezően, mert Kmárm közönsége még mindig nem trtj kötelességének támgtni z egyes társdlmi megmzdláskt különösen kkr, mikr műkedvelői elődásk fárdságs nehéz megrendezénél vlóbn értékes kmly mnkát tpsztlhtnk. A megjelent érdeklődők z áthtttságtól könnyes szemekkel nézték végig z elődást s legngybb lelkesedsel szűnni nem kró tpssl hnrálták műkedvelőink kitűnő játékát. Az elődás megkezde előtt Mrkó Feren iprtestületi elnök lendületes szvkbn köszöntette megjelent közönséget bból z lklmból, hgy z iprtestület nygi áldztk árán várs vezetőségének, élén Alpy Gáspár krmnyíőtnáss, plgármester támgtásávl felépithette ngy terme rzére ándó szinpdt, mely hivtv lesz z iprsk s várs társdlmi egyesületeinek, elsősrbn z egyházk kltrális működét előbbre segiteni. Kéri Kmárm társdlmát, hgy támgtáskkl tegyék lehetővé ngy kltrmnkát, melyet e szinpdn vllássságtól hzfissgtól áthtv kifejteni kivnnk. Ünnepi hngltbn lebben fel függöny s mély sendben Édes Kálmán z láh földön elnymtt mgyr színtárslt skt szenvedett súgój bújik elő súgólykból, hgy tökéletesen kidlgztt lkitsávl érzékeltesse z elszkítd véreink mély lelki prblémáját, midőn mindennpi kenyérért vló küzdelmükben ly fájdlmsn, szivettépően kell hrlnik mgyrságkért. A legngybb elismert érdemlő ngyszerű játékávl z egz elődás ltt rr törekedett, hgy z elny Rssz bútrt kr? em! Jó bútrt LŐWY-nél vásárlht GYÖR, Gr. Tisz. tér 5. mtás megrázó lelki knfliktsát minél kifejezőbben éreztesse drbbn. Válllkzás tökéletes sikerrel járt, mert nehéz drámát teljes sikerre vitte művzies lkításávl. Kss Bözsi meleg átérzsel egyszerű bensőséget, Asbth lvir pedig mély átélt, mrkáns vnást vittek szerepeikbe, Kiss Mnivl együtt szerepek gnds megjátszsávl tökéletessé tették z együttest. gy nehéz szerepek jtttk többi férfi szereplőknek is, kik közül Trgmyer Jen.» töleg lelkiismeret felébrede pillntábn tlált meg igzi hngját s ettől kezdve htlms lendülettel emelkedett. Különösen válságs, drámi feszültséget tdt htássn kifejezre jtttni. Kiss Ljs z láh tábrnk szerepében tökéletes vlt, lkításávl teljessé tette költő elgndlását. Hü termzetes vlt Kssá Feren is rendőrfőnök szerepében, melyet elsőrngún játsztt meg. Külön ki kell emelni rmán ktn, Kvás Mihály átérzett, remek lkítását, ki ném szerepével könnyeket slt nézők szemébe. Brt József, Lnti Kárly, Szpr Bél s többi szereplők is eredeti szép játékt mtttk be, gy, hgy közönség z elődás közben felvnásk tán htlms tpssl hívt ki lámpák elé szereplőket. A kitűnő elődás jói megérdemelt sikerében sztzkdni kell z iprtestület vezetőségének Mrkó Feren iprtestületi Fejei Géz ifjúsági elnöknek, vlmint tehetséges rendezőnek Édes Kálmánnk is, ki főszerepen kívül rendeznél is megmttt ngy hzzáértét, mert z ö körültekintő fárdságs mnkájk eredménye kitűnő drb elődás. A szép siker ösztönözze őket tvábbi kitrtó mnkár. A gyönyörű színdrbt vsárnp sütörtökön ltláns érdeklőd mellett újr elődták s kívánts vln, hgy drb ismételten elődásr kerüljön, mert ngy siker még sk érdeklődött tbrzht egybe. Heti fthireink. Kitűnő ftóriprterünk kifgyhttln heti fthirek lémáiból, igy lvsóközönségünknek váltztsbbnál-váltztsbb fénykép kiállítást tdnk rendezni kidóhivtlnk kirktábn. Heti fthireink nyg : 1) A zárd műkedvelőinek gárdáj. vák Bél felvétele. 2) gy jelenet zárdi elődás műsrából. vák Bél felvétele. 3) A leselkedők. Bishff li felvétele. 4) Mégis sk jó mnk disznóöl. Vgh Feren felv. 5) gy híre vn kmármi libvásárlásnk. vák B. felvétele. 6) Ki legény sárdábn. vák B. felvétele. Rssz npk járnk tlvjkr Kmármbn. Zsebtlvj igányk dlgztk z rszágs vásárn. Pórljárt háziszrkák. Állmrendőrségünk nymzósztályánk eredményes mnkáj. Az András-npi rszágs- 1 vásár npján több kárslt pnszt tett kmármi állmrendőrségnél, hgy ismeretlen tettesek ellpták pénztárájkt benne trttt megtkríttt pénzükkel együtt. A bejelentek lpján megejtett gyrs nymzás skhmr megállpíttt, hgy tettesek minden vlószínűség szeiint vándrignyk lehettek, mert kárslt pnszsk közül Villám Ferenné szőnyi émeth Ferenné vlmint Krds Antlné kppánymnstri lksk emlékeztek, hgy néhány igány gynúsn viselkedett körülöttük. Rendőrségünk még gynznp déli órákbn őrizetbe vette Bihri Sándr 43 éves Bihri Sándrné szül. Sztjk Mári 23 éves, vlmint este vsútállmásnál lefgtt Csömör Antlné szül. Bihri Jli 39 éves móri lksú igánykt s megkezdte kihllgtáskt. Bár igányk mindent, még sládi egymáshz trtzáskt is letgdták, llmrendőrségünk z igzlványik lpján megállpíttt személyznsságkt, vlmint nálk tlált pénzek közül Villám Ferennétől ellptt 23 pengő 10 fillér feltűnően jellegzetes 10 filtereséből biznyítttnk vet.- bűnösségüket, miért is méltó büi.t.t- süket elvehessek, átdttk kir. járásbirí súgnk. Régebb idő ót feltűnt özv. Lengyel Ljsné igmándi-t 40. szám ltti lksnk, hgy háztrtási pénztárából néh npján hiányzik vlmelyes összeg. Mitán jelentéktelennek látszó pénzekről vlt mindenkr szó gynúsítni senkit sem krt npirendre tért hiányk felett. Az elmúlt héten znbn legngybb megdöbbenére százpengőn felüli összeg hiányt állpíttt meg ksszájábn, miért is rendőrséghez frdlt segítségért. Állmrendőrségünk ügyes gyrs detektivjei időn belül megállpittták, rövid hgy tlvj sk háziszrk lehet. Kinymzták, hgy Mzárs rzsébet hánti születű 21 éves háztrtási régebb idő ót lpj lklmztt már úrnője kézipénztárt s helybeli kereskedőknél mennyssznyi kelengyét, rny ékszert vásárlt s néh-néh nem vetette meg zjsbb mltságt sem. A vizsgált flymán kiderült, hgy mintegy 800 pengőt vitt el hűtlen seléd, mely kár znbn rzben megtérült. A krán bűnre vetemedett leányt rendőrség őrizetbe, vette * Az Ás-féle szálld házi szrkáját is hmr hűvösre tették derék detektivjeink. Dr. Glmbs mre szlgbíró pnszár nymzás indlt meg Kmárm legjbbnevü szálldájábn, hgy egy eltűnt százpengősnek rejtekhelyét kiderítsék. Történt gynis, hgy hétfőn este ór között, míg dr. Glmbs szlgbíró fürdőszbábn trtózkdtt, 3-s számú szbáj éjjeli szekrényén hgytt bnkótárájából egy drb százpengős ppírpénz eltűnt. A nymzássl megbíztt detektívek kedden délelőtt bejelent tán félórár előállíttták tettest, Vrg Gézáné szül. Mlin Mári 25 éves szálldi tkrítónő személyében, kinél megtlálták százpengőst, AZ elvált sszny bevlltt eltévelyedét. Mitán büntetett előéletű, győri törvényszék fg felette ítélkezni. Tüzek z éjszkábn. F. hó 10-én, szmbtn este 7 óri kezdettel filléres elődásbn kerül színre z iprtestületi székház ngytermében Tüzek z éjszkábn" Földes mre 3 felv. irredent drámáj. em kell ismét rámttnnk, hgy műkedvelőink szine-jv játszik e drbbn. Azért ki nem látt még e gyönyörűen elődtt játékt z kvetlen nézze meg.

3 1932. deember 10. Kmármmegyei Hirlp. 3. ldl. Aki másnk vermet ás A Kmárm sztergmvármegyei Hírlp iiilt heti szám öles eikkben prpgált, gndltkbn szegény rgmentmkkl biznyítgtt, hgy felsőházbn kmármmegyét Pákh Jáns képviselheti sk méltón. zt megelőzöm mg jellt lázsn gitált Önmg mellett, hiszen mjdnem mi idén thibn gyűleket trttt, mjd.1 megye jelöltjét fröskölte be sárrl tti hrsn, remélvén, hgy ilyen előkzít tán neki-. ighl ngy útnk, mely ön /ellenségének" méltó gyümölse lehetne. \ nem személyeskedő" tti lpsk még j pár évvel ezelőtt eltemetett társdlmi kinöveket is szlgáltáb állíttt ngy ügy érdekében, de megfeledkezett rról, hgy plgárisán gndlkdó nyittt.zenitnél lvsó kmármmegyei bizttsági tgk zt is meglátták, miszerint.. lp kmármi szerkesztősége mellett helyet fgll bpesti, terézkörti szerkesztőség is, mely pedig demkrt 1 ör. már mst, hi rds, hi slt melyik jbb, régmúlt szh.idkömüves Ghyzy-e, vgy már más pedig sk ldlról ismert Pákh-e? Szijj Bálint persze sszisztált z eredmény, mit várt nem is mrdt el ; zz l'ákh iessztt. em lett belőle ezúttl méltóságs r, nem zengheti fórmn személyes sérelmeit ngy közéleti férfi nem verheti mellét féltéglávl..z tlsó mhikán." Az egyöntetű önjelöltet tehát így fest. De nem is ez lényeges ebben z egz dlgbn, hnem inkább m szmrú jelenség, hgy kmly dlgkt kmlytlnl kezdik kezelni egyesek. Mert végre is sk nem vln qiletes dlg, h plitiki érettségről ismert Kmármmet egy egyik pártból másikb ilndzó, gyermekded lelkületű" egyén képviselné. mg! hzzátrtzóit üveg mttó nélküli krórávl, mely legszebb krásnyi újévi jándék. Arny ezüst dísztárgyk ngy válsztékbn, kedvezményes Ór pntsn jtánys rzletfizetre is ékszerjvitásk kzülnek, árbn. V A R G A órás- ékszerz KOMÁROM Klpk György út (vlt Orszg-út) Az tó kerékpár brzlms tlálkzás. Hláls kimenetelű kerékpárzás szőnyi Még ki sem heverte szegény Simn Gyl szőnyi rszágútn, lks, 64 éves vsts súlys szerensétlenséget, melyet szlgált közben kmármi pálydvrn szenvedett, midőn hárm hét előtt z átrkásnál egy megvdlt bik. felöklelte, mris jbb megpróbálttást kell átélnie szeretett fiánk, Simn Gyl vámőr-őrvezető trgiks körülmény ü elhlálzás lklmávl. Simn Gyl vámőr hétfőn este kerékpárn Almásfüzitőre indlt, hgy z tt lkó miyszsznyál meglát* gss. Útjábn mr elhgyt Szőny községét z Almásfüzitő felé vezető nyílt rszágútn hjttt kerékpárját, mikr szembe jött vele Frnk Henrik pótkávé gyárs Bp sz. jelzű htlms pótksis tehertój. melyet émeth Győző msn-szentiváni születű sfför vezetet!. A tehertó Msn-Szentpéterre igyekezett, hv ngybb szállitmáiiyl kellett vinnie. Az t igen kellemesnek látsztt, mert z egyébkén! frglms bdpvst-bési rszág-t különösen sendes vit. Az est nygdt némság! znbn egy szörnyű ktsztróf zvrt meg Szőny-Almásfüzitő között, hl Simn Gyl vámőr eddig ismeretlen körülmények között kerékpárn menve összeütközött ngy tehertóvl, mégpedig ly szereilesétlenül, kerékprt z tó hgy mtrház kpt el. A szörnyű összeütköznek termzetes következménye lett, hgy szerensetlen vámőr-őrvezető legsúlysbb kpnylpi tört szenvedte, ügy hgy mire kmármi mentők kiszálltk szett esetlenség szinhelyére, mr ktn kiszenvedett s mentőksi immár sk szönyi hltts házb vihette be. szegény A helyszínre érkezet) send örörs nymzás hgy Simn Gyl vámőr-" vevezető kerékp rj z esü megállpíttt, sötétség dár nem v.t lámpávl ellátv, szbálytlnl hjttt z rszágútn. A leflyttndó vizsgál, fgj véglegesen eldönteni, líögy felelőségre vnhtó-e z tó vezetője hlit kztt kerékpárs eigáziásáéit. Simn Gyl vámőr-őrvezett sütörtökön déltán 4 órkr ktni pmpávl temették el ngy rzvet mellett szülőflj ibii, Szőn} községben. Temetén bántkbn megtört szüle kön, testvéreken kiterjedt rknságn kívül rzt vetlek községbelkk htlms tömegében, Kmármból dsietett bjtársk jóbrátk is. Az elhnytbn Simn stván ;JLesxsiti 1 ÍtÍ gyászlj. FLMSZÍHÁZ Kmárm K-, Miklós Telefn 38. Deember 10-én szmbtn öb r fél \) óri kezdettel Deember 11-én, vsinp 5 3 4, 61^ lel J órkr A v r s ó i b á 1 Kénül rá m Deember 15-én-, sütörtökön 615 fél 9 órkr (A kristályhegyek legendáj) Drám. Pénztár nyitás" elődás lklmávl d. e. fél vz tel i-i.<es kezd eít.ti l órávl. Kitűnően jótéknyél szinielődás rendezett r e i idő rf el ügy elő- helyett e s t e s t vérösét zárdábn, A zárd ngytermében f. hó 4-én 8-áti került szinre Mgn Petrix Q drám Jézs életéből es BeszéiŐ bbák. hzfis színjáték, n lyet Mári Kngregáió 1 leány szivi: á r d ki tfinő mükt.d v e ö g á r- rn & Orsy Kölni dekáj 24 fi 1 Gyári lerkt; Kphtó es me-jrendeilieí :. íjzv. Liskesh Dzsöné iufszertórábán. Kmárm, Úri Ut 2. szám, dáj dtt elő. Az élvezetes szép elődáskt mindkét np ngyszámú közönség nézte végig. A szereplők vlmennyien tehetségük tdásk legjvát nyújttták gyn, mégis ki kell emelni Kiihnel Máriát, ki tólérhetetleg hűséggel finmsággl lkíttt főszerepben Mári Mgdlnát; Rebrs Mgd, Mzárs Bözsi, Shnyi Mri Rebrs ln szinte várkzásn felüli játékkkl rttk sk sikert. A beszelt") bbák : szereplői is sdálttl töltötték el nézőközönséget, különösen Sznygh Lívi törpe szerepé* ben, Reinitz Zszsi kitűnő láns bb, znkívül Ljs Jlán Keszi lnk kptk igen sk tpst. Aki még nem nézte meg e vlóbn látványs gyönyörködtető elődást, még vn lklm vsárnp, f. hő 11-én déltán 5 Órkr megtekinteni, jbbn mndv végig éhezni, mert hngsúlyzttn kiemeljük, hgy szegény gyermekeknek Örömet, sját mgánk pedig gyönyörűséget szerez, ki végignézi. Kmárm sztergm vármegye legkisebb pótdó-százlékkl dlgzik. gyesített vármegyénk jövő évi költségvetét z elmúlt hétefl mttt be PlkOViCS László lispán Serényi Gyl vármegyei számvevőségi fő t n ás s in.. kir. belügyminiszternek, meiyej miniszter zzl megállpítássl vett tdmásl, hgy Kmárm-sztergm k.e. e. vrmegye z rszágin legkisebb... vármegyei pótdó százlékkl dlgzik. ddig gynis közületek vármegyei hzzájárlássl tr- ; ttták fenn vármegyét. zt tlán igzságsbb frmáb öntötték kkr, mikr krmány rendelkeze flytán viszsztértek régi vármegyei póf dórendszerhez. M z helyze! egyesitett vrmegyénkben, hgy Kmárm sztergm várs i(\ kis ngyközségek 14.5 százléks vármegyei pótdóvl trtják fenn tnóm vármegyénk dminisztráióját. A négy egz öttizedes különbözetnek mgyrázt, z. hgy két várs/ 1 küiönáló nygdíjintézménnyé! bir. inig kis n;ig\ k< izségek vármegyei nygdíjintézmény kötelékébe trtznk. * Hgy z egyesitett vrmegye z rszágbn legkisebb vj-i-: megyei pótdó-százlékkl lenn,: birj mgát mi renkivtiii visznyk között is trtni, n-,. nk titk elsősrbn vármegye vezetőségének lelkiismeretessé. gében rejlik. Amikr belügy miniszter elismerének d^íí újból kifejezt vármegyei klw - ségvet összeállítás felett,,i nk nemsk vármegyei é^s.j számvevőségi tisztikr öi iüel, hnem z egyesített várniegyi-.. dófizető közönsége is. -.V

4 4^ ldl. HÍRK. Szeretetet mindenfelé! Melegség kell z embereknek! S m tél vn prólnpr fgy termzet melege, melyet ellensúlyzni kell szeretet fkzttbb gykrlás áltl szivekben élesztett melegséggel. pk jöttnek] melyek kiváló módn tdják élénkíteni sziv-szeretet melegét. Miklás", várv-várt np gyermektársdlmbn, hisz elöizét érzi gyermek ekkr már közeledő kr s n y i -öröm ö k n e k. Bethlelmesek keresik fel sládk.it gyújtgtják lelkükben szeretet ünnepének örömtüzeit. A krásnyi bevásárlásk npji is itt vnnk, z jándékzók már előre megérzik szeretet niel. gének z örömét, melyet z jándékztt fg érezni. Krásny! A szeretet Glfármát kell e npn mindenkinek szivébe engedni s ezt ármt kiárs/.tni z z dkzás vezetékén, át zkr is, kik pától, nyától, testvértől nem kphtnk semmit, kik egytől várhtják ridegség, kietlenség elszltását: Társdlmtól! Szentmise Krmányzó névünnepén. F. hó 6.-án, krmányzónk névnpján 8 órkr z ifjúság hllgttt szentmisét, 9 órkr pedig helyőrség róni. kth vllású tisztikr legénysége hszár kszárnyábn trttt szentmisén emlékezett meg legfőbb Hdúrról. A szentmisén Alpy Gáspár krmányfőtnáss plgármesterrel z élen vársnk plgári h lóságink vezetői is rzt vettek. ljegyz. Szőny község érdemekben ds, közszeretetben álló nyglmztt főjegyzőjének Ágstn Józsefnek, elrgdón bájs leányát Mrgitt Tóvársn eljegyezte Hrváth stván ki. m. kir. mérnök Bdpestről. (Minden külön értesít helyett.) Diszelnökválsztás. A kmármi zr. Jótékny ő- Leányegyesület f. hó 4-én trttt rendkívüli közgyűle özv. Milh Árminnét örökös diszelnökjévé válszttt. Ünnepélyes beikttás. v. hó 20-án Ttbányfelsőglli evng. egyházközség közgyűle ünnepélyes keretek között ikttt Szennviz Dezső bányfőmérnököt felügyelői Vidvszki Ljs bánytárslti gyógyszerzt másdfelügyelői tisztségükbe. Az ikttást Kvás Sándr dr. egyetemi tnár végezte. Az ünnepélyen bány rzéről Fritz Kárly, Tilesh Alfréd főfelügyelők, község rzéről László Zsigmnd dr. községi jegyző jelentek meg. A tnitói mnkásság elismere. lőbbi számnkbn megemlékeztünk rról, hgy vársnk iprstnniskláját z iprkttási kir. főigzgtó meglátgtt, mikr is tntestületnek teljes megelégedét fejezte ki. A legngybb elismeréről szóló leirtát mst küldötte meg z iprstnniskl igzgtóságánk, melyben következőket irj: Az iprstnniskl tekintetes gzgtóságánk Kmárm. Flyó hó 17-én látgttm meg vezete ltt álló iprstnnisklát, látgtásm lklmávl tpsztltkról z lábbikbn értesítem tvábbi eljárás végett gzgtó rt: zúttl is örömmel állpítm meg z isklán évről-évre tpsztlhtó hldást. Gnds, körültekintő vezet, hzzáértő, lelkes tnítói mnk jellemzik z iskl működét. M már z iskl mgs nívór küzdötte fel mgát, mi jelenlegi nehéz :vísznyk között elismert érdemel. A tnlók isklábjárás mst már rendszeresnek mndhtó. A tnnk mgviselete [z iskl nevelői htásáról tnsjkdik. Az egyes sztálykbn [hlltt feleletek is jó tnítási [eredményre vllnk. A rjzszitályk mnkteljesítménye egyönitetüe diséretet érdemelnek. Bdpest, nvember 21. Förstner Tivdr sk. iprkttási íkir. főigzgtó. Kmárm Vidéke iprtestülete deember hó 11-én, jvsárnp déltán fél 4 órkr z iprtestületi székház ngy térimében redkivüli közgyűlt trt. ja közgyűlen z iprsk áltláns gzdsági helyzete egyéb [ktális kérdek kerülnek tárgylás lá. lnöki megnyitót mnd Mrkó Feren elnök. A reii dkivüli közgyűlre Bdpestről többen z ipri- kereskedelmi élet jeles tényezői jönnek el köztük : Dáns László, Dembitz Gyl, Bittner Jáns, Kh Gyl, vitéz Berth Jáns, Frgó stván, Kvtsek Feren, Lkás Adlf, Müller Kárly, Révz Gyl, Steiner Gyl, Tsk Gyl, Hlász Gyl, Vdász József, dr. Brs András kik közül többen felszóllnk. Admány. Fried Jenő 40 pengőt dmányztt kmármi izr. hitközség áltl építendő hltts ház éljir, melyért köszönetet mnd Hjnl Oszkár elnök. Üzletek záróráj krásny előtti hetekben. A közönség tájékzttásár ismételten közöljük kereskedelmi miniszter rendeletét, melyben szbályzt z üzletek záróráját krásny előtti hetekre. A rendelet szerint deember 24-ig bezárólg szmbti npkn este nyl óráig, egyéb hétköznpkn este hét óráig lehet nyitv trtni z üzleteket. A túlnymón élelmiszert ársitó üzletek szmbtn este kilen óráig trthtók nyitv. zenkivül deember hó 18-ár eső vsárnpn z üzletek reggel hét órától déltán két óráig nyitv trthtók. A hentesüzletek znbn vsárnpn reggel hét órától délelőtt 10 óráig trhtnk nyitv. Kmármmegyei Hirlp deember 10. épmüvel Kmármbn. gy heti szünet tán de. 13-án, kedden este 8 óri kezdett trtják legközelebbi népműveli elődást mzgószinháznkbn. Műsrát z lábbikbn djk : 1. Rdnyánszky Gyl : Krásnyi mese. Szvlj: Dby Lni ki. tnítónő. 2. Én vgyk Te Urd stened" ímmel elődást trt : Sáry mre refrmáts lelkz. 3. ) gy vgy te sten... b) gy stenünk... Énekli: Klpszky rzsébet ki. tnítónő. Zngrán kiséri: Mhásy Gyl tnitó. 4. Berzsenyi Dániel : Fhászkdás. Szvlj: émedy Mrgit. 5. A kmrmi kllégim, mint lktmánybásly. Fellvss: Slsik Ljs számv. főtnáss. Hlálzás. Őzv. Strk Jenőné, született Deáky Jlinn életének 82-ik évében hsszs betegség tán nvember hó 29-én elköltözött z élők srából, mély gyászb brítván szeretetteit. Az elhnytbn Strk Jenő túlsó kmármi kereskedő édes nyját vesztette el. Milyen jó kirkt? rre d válszt Reklámélet" legújbb szám. Kirktrvtábn krásnyi kirkttl fgllkzik Ízles dekráiókt mtt be. Az j szám közli bdpesti Szt. Gellért gyógyfürdő plkát pályáztánk pálydíjnyertes mnkáit, vlmint száms ikket, kritikát, bel- külföldi hírnygt. Szerkeszti: Blgh Sándr. lőfizeti ár egy évre (300 ldls reklámszkkönyvvel együtt) 12 pengő. Kidóhivtl: Bdpest, V. Bálvány-t 12. Kérjen mttványszámt! Figyelem! Mielőtt krásnyi jándékát megvenné, tekintse meg ngy válsztékú rktármt. Spielmnn mre fűszeres semegekereskedö Kmárm, gmándi-űt. Klskt tláltk. Flyó évi nvember hó 21-én Pézely (Pi) téren egy köteg kls tláltttt. gzlt tljdns rendőrhtóságn átveheti. Értékes tlálmány. Mindenki tdj, hgy mily megbízhtó szer z Aspirin fejfájásnál, meghűl-, rhem- mindennemű eredetű fájdlmk ellen. Száms tánzt vn, melyek znbn rzben sekélyebb htásúk, skszr pedig kellemetlen mellékhtáskt lejtenek ki. Az Aspirin-tbletták vlódiságát z eredeti smglásn tblettákn láthtó Byer- keresztről ismerhetjük fel. rős, vérbő, kövér emberek számár termzetes Feren József" keserűvíz npnként vló ivás legkisebb erőlköd nélkül könnyű rendes béhnüködt biztsit. Hitelesíteni kell külföldről behztt mérlegeket. A kereskedelmi miniszter belügyminiszterrel egyetértben rendeletet dtt ki, mely szerint külföldről behztt zkt mértékeket mérőeszközöket, melyek hitelesíti kötelezettség lá esnek, külföldről vló behztl esetén znnl hitelesíteni kell. rről z imprtáló vállltk kötelesek gndskdni. A Pilis-Vértes-Szövetség hirei : Dr. Linger Sándr főispán Szövetség elnöke, Szövetség lpító tgji sráb belépett 100 P.-t Szövetség pénzláráb befizetet. A Mgyr Mnkásk Trist gyesülete Szövetséghez frdlt, hgy vigye keresztül, miszerint gesztesi vár még meglevő, de z idő viszntgság következtében rmldzó flink restrálásáhz Mgyr Altláns Kőszénbny bsálsn dijmentesen rendelkezre 60 zsák prlndementet 10 köbméter gygmentes hmkt, tvábbá járljn hzzá hhz, hgy birtkán levő közlekedi tk, melyek gesztesi várhz vezetnek fel, trist tknk hsználtssnk s z gyesület áltl elhelyezett tristjelzek felújíttssnk. Vid Jenő Kőszénbány lelnök-vezérigzgtój, felsőházi tg Szövetség kérét méltánylt s közölt nygk dmányzásávl lehetővé tette Mgyr Mnkásk Trist gyesületének, hgy tgji ingyenes mnkájávl ezen törté - P 'elmi műemlék megmentssék. zövetségünk nyilvánsn is köszönetet mnd Vid Jenő leljnök-vezérigzgtó r őméltóságánk. A Hszárk" ímű k- tn drb elődás Ttbányán. A Bdpesti Kmr jszinház teljes együttesével,* vlmint bdpesti díszleteivel j színpdi berendezével deember 14-én ttbányi jnépház termében szinre hzz Bdpesten mst srzts elődáskbn menő rádióból S ismert Hszárk" imü víg jktn drbt Gerő Gyl hd- biró tábrnk író szerzeményét jköpezy-bóz Ljs rendezéjsében. zen kltreseiényt jelentő drb nívós elődás lesz, [ezért vidéki közönség kedívezö vsúti közlekedre vló tekintettel z elődást megtekintheti, mert este 8 órkr kezdődő elődás 11 ór tán fejeződik be. A hzi szén hsznált. ;A kereskedelmi miniszter rendeletet dtt ki, mely szerint közhivtlk fűti élr sk hzi szenet hsználhtnk. Külföldi szén hsználtár miniszter engeiléiyét keli kikérni.

5 h : deember 10. Kmármmegyei Hírlp, shiásnál egy phár termzetes Feren József" keserűvíz reggel éhgymrr véve előmzditj gymr belek működét s könnyű székletétet biztsit. Orvsi tpsztltk disérik Feren József viz zn kitűnő htását, melyet vese-, hólyg-, prstt- végbélbjknál is kitejt. A Feren József keserűvíz gyógyszertárkbn, drgériákbn füszerüzletekben kphtó. gy, Krmer Sándr fűszer- semegekereskedében tél álló lmvásár Kmrm. smeretterjesztő elődás Ás községben. Deember hó én vlt ismeretterjesztő elődás Ásn, mely lklmml jövedelmező gyümölstermelről trttt értékes elődást Lkásy József tnító, népműveli ügyvezető. Prty Ljs tnító Hnr Mgr mnd íjt beszélte el, mjd kőbb tűz keletkezének lehetőségét tárt hllgtóság ele. Orbán Sándr, Frks József, Hrváth Feren, gy Feren Veszprémi Árpád kitűnő szvlti s végül Gyfárs kislány". egy felvnáss film került bemttásr. Kíméletet igér pénzügyminiszter. Szerd délelőtt Tlntmási község küldöttsége kereste fel mrédy Bél pénzügyminisztert kérte, hgy pénzügyi htóságk kíméletet tnúsítsnk z dóbelrjtásknál, íbbá, hgy félévi hldékt kpjnk dóhátrlékik megfizetére. A pénzügyminiszter kiníette, hgy igvekszik bjkn segíteni, mert nem élj, hgy z dófizetők behjtásk mitt tönkremenjenek. A tiszteletdíjs nygdíjsk elbsátás. A kltszminiszter elrendelte, hgy tnintézetekből tiszteletdíjjl lklmztt nydijskt deember végével bsássák el. Az intézked z állshlmzás megszüntetére irányl. A vársk kngresszs kíméletlen dóárverek el len. gyknizs kérelmére Vársk Kngresszsánk veze- S ge mzglmt kezdeményez ;iméíetlen dóárverek felfüggesztére rr hivtkzv, hgy plgárság nem bir el ngybb terhet, de nem bírj el mi terhek viselét sem. A Dnából kifgtt nöi testrzek szörnyű rejtélye megldódtt. Megírtk z elmúlt lpszámnkbn, hgy z sztrák Dnszkszn sztergmnál nő testrzeket fgtk ki, mely egy titkzts bűntény rejtélyére enged következtetni. A nymzás flymán Bésben letrtózttták sehrszági születi Blzej Feren 53 éves mázlósegédet, brettdrfi nymrtny lkóját, mert ő gyilklt meg nál lbérletben lkó Unterstőgel Hermin 29 éves leányt hlttestét feldrblv testrzeit Dnáb dbt. Blzej még tgd, de szekrényeben megtlálták z eltűnt leány rháját, melyet állndón viselt pdlón vérfltkt fedeztek fel. Krásnyi es Újévi jándéktárgyk özv. mnikűr, fű-kzetták, jándék-dbzk, fényképezőgépek illtszer Lkesh Dezsőné ftkereskedében KOMAROM, Uri-t 1. szám. Alklmi vétel! Olsó árk! Az ási rblótámdás gynúsítttjit szbdlábr helyezte győri törvényszék. Meg rt Kmármmegyei Hírlp nnk idején, hgy özv. Bngó Jánsné 72 éves öregszsznyt. mint z istállóbn fglltskdtt, vlki hátlról hirtelen leütötte, mjd z eszméletlenné vált sszny lkásából z ágyábn elrejtve trttt 30U pengőt elrblt. A nymzás srán lps gynkk lpján őrizetbe vették Czimbó gy Miháy 56éves fgllkzás nélküli egyént leányát Hrváth gy sztert, mert előzőleg ők jártk Bngónenél s sendőrök leány ksrábn két érnrsót, vlmint egy rhdrbt tláltk, melyet Bngóné felismert, hgy z övéi vltk. A törvényszék gynúsítttkt felmentette rblás lpás vádj lól, mert tgdáskkl szemben megfelelő biznyíték nem vlt így elrendelte vádlttk znnli szbdlábr helyezét. A Tt-Tóvársi Tti Járás prtestület rendkívüli közgyűle évi deember 11-én d.. 2 órkr Tt- Tóvársi Tti Járás prtestület sját székhzábn rendkívüli közgyűlt trt, hgy z rszágs iprtestületek szövetségebe kmr területére eső 15 rendes 10póttg válsztását számrány szerint megejtse. Uri, nöi divt-árk. ktni bes/erzi ikkek leglsóbb frrás HAJAL OSZKÁR. Hszns krásnyi jándékk töltőtllk, iskltáskák, melyek kphtók : H A C K R DZSŐ könyv- ppirkereskedében KOMÁROM, gmándi-út 24. Az esztergmi OT sikksztóink kúrii jgerős ítélete. Mint ismeretes, z esztergmi OT-nél történt visszélek mitt törvényszék Pálfy ndrét kétévi börtönre, Wnder mrét nylhónpi börtönre, Kbinyi Lászlót egy évi egy hónpi börtönre ítélte. A tábl ezt z ítéletet nnyibn váltzttt meg, hgy Kbinyi László büntetét két évi börtönre emelte fel. A törvényszék mst hirdette ki kúri ítéletét, mely szerint kúri bejelentett semmiségi pnszkt eltsíttt tábl ítéletét jgerőre emelte. A Kereskedelemügyi Miniszter Máv. vnlin 33 százlék tzási díjkedvezményt engedélyezett emzeti Vdászti Védegyletnek Bdpesten fővársi Vigdóbn deember ig trtó vdásztrfe kiállítás vidéki látgtói számár lyn értelemben, hgy hsznit vntnemnek megfelelően z 1. 2 ik ksisztálybn tényleg igénybevett ksisztálynál közvetlen lsnybb sztályr válttt egz menetjeggyel, személyvntk 3. ksisztályán személyvnt fél 2-dsztály jeggyel, gyrsvntk 3-ik ksisztályán pedig gyrsvnt 2. ksisztályr érvényes fél jeggyel tzhessnk. Aki ezt z tzási dijkedveményt igénybevenni óhjtj küldjön dr. Éhik Gyl rendezöbizttsági tg imére : Bdpest, Vili., Brss-t 13. sz. 2 pengőt, mely összeg ellenében pstán egy belépőjegyet kiállításr egy kedvezményes vsúti váltásr szlgáló igzlványt kp prtómentesen. A Világvársi Regények legújbb szám fitl mgyr írógárd egyik legtehetségesebb legsikeresebb tgjánk, Brát Zltánnk j regényét, Pesti knert -et közli. gy világhírű énekes egy. gyönyörű pesti sszny szerelmén keresztül legpergőbb legmeglepőbb események kergetik egymást ebben regényben, mely friss, izms j irdlm egyik legngybb nyeresége z lvsók legngybb élvezete lesz. Tizennyl év tán jött hz z rsz fgságból egy vlt 12 es sllóközi mgyr. A világhábrúbn vlt kmármi 12-ik közös gylgezred kötelékébe trtztt Vjd Feren ngymegyeri lks, ki év őszén vngrdnál fgságb került s Szibériáb vitték. lőször fglytábrbn élt, mjd mezőgzdsági mnkás lett. A szvjet gzdálkdását znbn sehgysem tdt elszenvedni s ngy tánjárás segitségével sikerült tizennyl évi távllét tán hzjtni sládjáhz gymegyerre, hl kimndhttln örömmel fgdták. Messze vidékről fölkeresik mst, hgy beszéljen élményeiről. Vjd Feren elbeszéleiben nyiltkzik kmmnist redszerről s megjegyezte, hgyh egz Szibériát is neki dták vln, kkr sem mrdt vln tt. Ötezer márk jtlm egy sikksztó bnkár kézrekeritéért. A düsseldrfi rendőrség körözteti Seheffer Vilms ttni bnkigzgtót, mert több millió márkát sikkszttt el megszökött. A nymzás dti szerint mgs termetű, brn hjú, felhúztt vállú, szemüveges bnkigzgtó Mgyrrszág felé szökött, értesít szerint, ki elfgj sikksztót, ötezer márk jtlmbn rzesül. Hivtlból prtómentes" zárdékkl ezentúl községek megyei vársk is pstár dhtják mgánfél érdekében mgánegyén imére szóló levélpst küldeményeiket. A kézbesítnél féltől z egyszeres dijt szedik be. A téli szezn küszöbén. Az őszi ftbll szezn zárásávl örömmel dtnk hirt jól végzett mnk eredményéről, melyet szivünhöz nőtt lil-fehér színes sptnk, vrsnk régi, jó hírnévnek örvendett egyesületünk, KFC. rttt. Büszkeség töltheti el z egyesület vezetőségét, lelkes játéksk minden egyes tgját, nemkülönben tántríthttln pártfgók, drkkerek kisi seregét lbdrgó sprt terén elért győzelem, mert teljesítmény messze felülmúlj z tóbbi évek minden működét s reményt nyújt rr, hgy tvszi frdlón fkzttbb mnkteljesitménynyel sptnk véglegesíteni tdj ez elért eredményt, egyesületünk bejtht z első sztályú sptk közé, fényes mltnk szép példáj nymán ismét rszágs nevet szerezhet mgánk Kmrmi Ftbll Clb. élkitűzében nem tláljk tétlenül KFC vezetőségét. Mint értesülü ik lb elnöksége téli npkt társdlmi téren krj kihsználni egyesülete jvár, mert érzi hgy sprterejét skis társdlm erkölsi nygi támgtásávl tdj fkzni. lhtárzt tehát, hgy krssny másdik ünnepen szigrún zártkörű tánmltságt, febrár hó másdik felében egy színdrbt s végül hgymánys K. F. C. álrsbálját megígj rendezni,, hgy egyrzt vrs társdlmából sprtbrátkt neveljen, másrzt pedig nygi erejének növelével felszerele kiegzítére szükséges tőkét megszerezze. A téli szezn küszöbén örömmel üdvözöljük KFC e,- nökségének böls törekvet, mert gy érezzük, hgy sk nygi gndkkl küzdő, szerény keretek között dlgzó kis Librnk ngybb támgtásr vn szüksége, hgy elfgllj zt helyet, melyet társdlm íöie megkövetel. H összehsnlítjk ftbll szövetség rnglistáján első heiyeit elfglló ftbil sptkn ix helyzetet mi sptnkkl, kkr látják, mit követelünk ;..i fiinktól zkkl szemben, ki nek gyönyörűen felszerelt p i- lyjk, öltözőjük, fürdővel f 1- szereit treninghelyiségeik, l.:.) szbáik stb. vn. Az összehsnlításnál ltjk, hgy míg más vrskbn társd.mkülönbség nélkül mindenki lelkes dlgs tgj z egyesületnek, ddig nálnk néhtny áldztkz, lelkes férfiú önzetien mnkájár támszkdht z egyesület. A tel küszöbén tehát társdlm meghódításávl tetézze egyesületünk győzelmét, hgy vársnk minden plgár egy szívvel, egy lélekkel, áldztkzséggel rr törekedjék, hgy egyesületünk tvszi szeznjánk diső srztát j pályáján, megfelelő felszerelsel ny. i jvkkl egyéb szükséges "körülmények között kezdhesse nteg.

6 6. ldl. Kmármmegyei Hírlp deember 10. j^mármmegyei Hitelbnk R. T. Kmárm-Újvárs. Alptöke trtléklp: 200 ezer P. Kmárm, gmándi-út 6. szám. A bnk működe kiterjed bnkszkm minden ágztár: betétek; betétkönyveskékre flyószámlákr. Értékppírk vétele eldás. Tőzsdei megbízásk lebnylítás bdpesti külföldi tőzsdéken. Kül- belföldi sekkek kereskedelmi tlványk behjtás. Áttlásk meghitelezek bel- külföldre. Külföldi pénzek beváltás mindenkr hivtls npi árflymn. M 1 llll Mgyr-Frni Biztsító Rzvénytársság Kmármmegyei Vezérügynöksége. A jó kereskedő krásnyr üzleti frglmát gy emelheti, feldj A kmármi kir. járásbíróság, mint telekkönyvi htóság tkv. sz. Árveri h lpnkb már mst hirdetmény-kivnt. Gesztesi Járási Tkrékpénztár végrehjttónk Kreitl Antl neje Slnitz Ann végrehjtást szenvedők ellen indíttt végrehjtási ügyében telekkönyvi htóság vérehjtási árvert 350 pengő tőkekövetel járléki behjtásvégett kmármi kir. járásbíróság területén levő, Kisbér községben fekvő, s kisbéri 1502 sz. betétben A srsz hrsz. ltt fgllt Kápsztás Vstmenti dűlőben levő Kreitl Antl neje Slnitz Ann végrehjtást szenvedők nevén álló szántókr 1983 P. kikiáltási árbn elrendelte. Az árvert évi jnár hó 27. npján délelőtt 9 órkr Kisbér községházánál fgják megtrtni. Az árver lá kerülő ingtlnt z árveri htrdetmén ben megállpíttt árnál lsnybb árn eldni nem lehet. Az árverelni szándékzók kötelesek bántpénzül kikiáltási ár 10 százlékát kzpénzben, vgy z 1881 : L. te ábn meghtárztt árflymml számíttt Óvdékképes értékppirsbn kiküldöttnél letenni, vgy bántpénznek előleges birói letétbe helyezéről kiállíttt letéti elismervényt kiküldöttnek átdni z árveri feltételeket láírni (1881 : L. te. 147., 150., : L. t. 21..). Az. ki z ingtlnért kikiáltási árnál mgsbb Ígéretet tett, h többet ígérni senki sem kr, köteles nymbn kikiáltási ár százlék szerint megállpíttt bántpénzt z áltl igért ár gyn myi százlékáig kiegzíteni. (1908: U. 25;.), Kmárm, évi szeptember hó 20-án. Bd sk. kir. jb. elnök. A kidmány hiteléül : P.. KSS MÁTYÁS telekkí nvvezető. Legszebb?A,; ; ásyi hirdeteit. Fővársi npilpk, Pesti Hírlp regények, Mindenki könyve. Levélppírk, Divtlpk Hegedűhrk, Képeslpk, Hker kphtók Dezső ppirkéreskedében, Kmán m. itiöé M s M külömbőző, színekben ngy válsztékbn beszerezhetők : lsón H A C K R D Z S Ő pnirkereskedében, Kmárm. í Legjbb : á n d é k gyermekek rzére áz FJÚSÁG KÖYV. Olsó árkért tphtk HACKR DZSŐ könyvkereskedében Kmárm. ymttt Hker Dezső könyvnymdájábn Kmrm, lgmni-t 24. i i C 4 C x? «-U_) S ' 5 f 0 x S * 2. d 5 3 JQ i SS C C i r- 8 C C S in = evi 1 r O OO) C C C C 8^ C CM M ifi in ; ) C ~ C C H 23 C ^ C C T* in t^- t b- t*- ío irt 2 8S8988 C00iniO^t^,- g SS w 3 '^t r C O " g = ő' i C/5 O 3 f 0 lo t- C rf «n ^ C l ^ C C C 5 8 CÓC.O «* CM CM 30 1 r. C CM OJ ^ Tf»0» fi 98 2 t:! Q O ás r. x x ' C OOl 913J in r- e» SS kfi C»C CM Q» CM in n* CM ifí ÌTÌ -* rf r 2 x C1 Q ^. p,i»n 2 CM CM 3 C m 'O» io x Q ö O^tCC^ O 1) ^ s 1 e A ZZ -- O w r 2 -»- S-S t^-c g «<3 r». C C C C C in C C C r t il,5 5i Prg C felé Í C, L 1 L 3 ^ 3 «22 fi M ^00O)OìQQO- r-j r-j r^j C 3 i-o x s x i ^ O O W w Q -f i. T? re L" ir M 1 0 ^ ^ ^ L^ '«- i C - 2.r 5 S t2 'C i. ò 2 í 3 ifj in n5 e e* i i ~ r 3 CM ìn r_ 35 O ~ MC r 4 3 ri i - T rj n íj r T) C. CTi O rz 1 P í 3 e S r- x 1 r. ri - x r v.f- x,n t- x '* 2 C C ve i e s T C - C S i ifo -T M O C fi ~* 00 *dh M b ~ 5i C« C3 e * C/0 b(5 4-* U '2 C73 1 Gyv. Állmásk Gyv O W 8 i r- x in -r -t r. CS -e *. 'ZJ r C C z i b b rj C f ir. 3 C s; s; Vv. [ y: másk Áll C/0 si. C C r i - t m O 03 C-i ~ ào Tf C^J 0. O C tű C rj 1/ r ~ CJ ir. C CM '0.r -r 0 x -t r» ro 0 O C r «.C 'ZÍ. y "C 15 C/0 ^ C/J 0) 3 M d 3 "^i -T ~ s:. : r ri ss 3.r t rr O O O O: < «CM CC ; Í3 O ir z -r ri.~ i~ -r ^ - '0 in."r; O n C& f Q e ir r ri " i ^2 ^i* t" r DOOOO j S ; S 2 SÈ «S.'- C C r.r x l e* ^, S ^r." O f^- t-- x r- ir m ir in M x -t =-i T O LO ift A - T3 Q e ^ CL ' ' 03!73 O CJ 0-0 C ed -0. 'OJC Felelős kidó: Hker Dezső.

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

l. számú előterjesztés

l. számú előterjesztés Budpest Fővárs X. kerület Kőbányi Önkrmányzt Alplgármestere l. számú előterjesztés I. Trtlmi összefglló Előterjesztés Képviselő-testület részére Kőbányi Sprtegyesületek és Sprtszervezetek Szövetsége 2013.

Részletesebben

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!! " # $ %! & '

% &'( Kedves Gyerekek! Nagyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom a leveleiteket!!  # $ %! & ' !"#$ % &'( Kedves Gyerekek! Ngyon szép ünneplést kívánok nektek ilyenkor decemberben! Addig is várom leveleiteket!! " # $ %! & ' ())* + Az jándékosztó Mikulás eredetileg ktolikus vllású vidékeken Szent

Részletesebben

Bevezetés. Mi a koleszterin?

Bevezetés. Mi a koleszterin? Bevezet betegklub feldt tgji számár betegségükkel kpcsoltos szkszerű információkt megdni. Ebben füzetben koleszterin htásiról cukorbetegségről gyűjtöttünk össze hsznos információkt. Mi koleszterin? koleszterin

Részletesebben

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA

2 0 fillér. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Felelős szerkesztő: Egyes szam á r a 20 üli. P A T H Ó GYULA V. é v f l y m 17. s z á m Ár 2 0 fillér. K m á r m, 1933. á p r i l i s 29. - - B9I LŐFIZTÉSI ÁR : íigesz évre Félévre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: egyedévre 2'50 P. Felelős szerkesztő: gyes

Részletesebben

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal

30. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 17., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2047, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 17., péntek 30. szám Ára: 2047, Ft TARTALOMJEGYZÉK 4/2006. (III. 17.) MNB r. A Bartók Béla születésének 125. évfordulója emlékérme kibocsá

Részletesebben

A berendezkedés programja

A berendezkedés programja DÉLVIDÉK VISSZATÉRT A berendezkedés programja 1 9 4 1 k o r a t a v a s z á n H it le r t e r v e a S z o v j e t u n ió le r o h a - n á s á r a, a z is m e r t F a li B a r b a r o s s a e lő k é s z

Részletesebben

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek

olt ^3 Ami a legsürgősebb. dunántúli való intézkedések e téren és a k k o r n e m félünk attól, hogy a konkolyhintöknek úgy legyőzhetetlen nehézségek IV. évflym 32. szám. Á r 20 fillér. Kmárm, 1932. gszts 6. lt 3 i 3 -sz Félévre SZRKSZTÓSÉ É S LŐFIZTÉSI ÁR : M ' évre 10 P. egyedévre 2-50 5 P. gyes szám á r 20 f i l l. Megjelenik minden P. Feleles PTKÓ

Részletesebben

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna.

Ára. 20 fillér GYULA. pontot, amely irányt és k i ezető utat mutathatna. ÍV. é v f l y m 54. s z á m Ár 20 fillér Kmárm, 1932. d e c e m b e r 3 1. t U F) T S l i p. evrc 5 P. Megjelenik A\\ : egyedévre F^yes sz 11 2\ P. íj r 2() fül. Felelős y^k^,..-. y pa'yhó Rzmán Ferenc

Részletesebben

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg

HATÁROZAT. zajkibocsátási határértékeket állapítok meg Alsó-Tisz-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel ség Ikttószám: 80664-1-2/2011. Tárgy: Zjkibocsátási htárérték megállpítás kérelemre Ügyintéz : Csomor László Hiv. szám: Zjkibocsátási

Részletesebben

ᔗ勗 tér ᔗ厗k n ü ᔗ厗- ü n k 2008. nu 24- n ü ᔗ厗 1 6 1 ᔗ厗k n ü Község Ké viselᔗ勗-testületének 2008. nu 24- n megt rtott ülésérᔗ勗l Ü h : Község Polgármesteri Hiv t l tárgy ló termében ᔗ勗 tér n nn k: Novák Pál

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és kapcsolódó ingatlanhasználati szerződések felülvizsgálatáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A közoktatási és

Részletesebben

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s

Didíer«E s' v a s ú t i k o c s i k t ó l. A k ö v e tk e z ő f e l t é t e l e k n e k k e l l u i. m e g fe l e l n i e s -.59 - Didíer«E s' K Ö N Y V - V O N A T Annak é rd e k é b e n, h ogy az o l v a s á s á ld á s a ib a n azo k n ak a k ö z é p n a g y sá g ú á llo m á s h e ly e k n e k v a s u t a s a i i s r é s

Részletesebben

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában.

A gesztesi j á r á s főbírói székének betöltése a megyegyülés érdeklő dése központjában. VI. é v f l y m 2. s szám r m fillér SZRKSZTŐSÉG LŐFIZTÉSI R ; t g v s Z K i P. v v : e : i \ egjelenik egyedévre gyes minden K m á r m, 934. m á j s sz.m JU íttl PTHÓ GYUL Hőseink ünnepén ke gyeletes

Részletesebben

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község.

Nyolcvannégy hősi halottja elmlékét ünnepelte B a n a község. IV. é v f l y m 45. szám. Kmárm, 1932. nvember 5. LŐFIZTÉSI ÁR : g é s z évre Fel évre 10 P. 5 P. SZRKSZTŐSÉG egyedévre g y e s Szám ár Megjelenk m n d e n 2*50 P Felelős szerkesztő: 20 íll PATHÓ ág, n

Részletesebben

II. Fejezet Értelmező rendelkezések

II. Fejezet Értelmező rendelkezések SZEGHALOM VÁROS ÖNORMÁNYZATA ÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNE 7/202. (VI. 26.) önkormányzti renelete közterületek elnevezéséről, házszámozásról és ezek megjelölésének mójáról Szeghlom Város épviselő-testülete z Alptörvény

Részletesebben

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága

A világháborúban hősi halált haltak emlékének áldoz Bana község lakossága IV. évflym 43. szám Ár 20 fillér. Kmárm, 1932. któber 22. LŐFIZTÉSI R : gész évre 10 P. egyedévre 2-50 P. Félévre 5 P. gyes szni r 20 fill Megjelenik mden szmbtn. Felelős szerkesztő: PTHÓ GYUL SZRKSZTŐSÉG

Részletesebben

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE

A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA ELJÁRÁSRENDJE A MINISZTERELNÖKSÉGET VEZETŐ MINISZTER ÉPÍTÉSZETÉRT és ÉPÍTÉSÜGYÉRT való feladatkörében a főépítészi tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletben kapott felhatalmazásával A FŐÉPÍTÉSZI VIZSGA

Részletesebben

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS

TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS TRIANONI EMLÉKMŰ-AVATÁS A Község Képviselő testülete márciusi soros ülésén döntött, hogy 2010. június 4 én, Trinoni békediktátum láírásánk 90. évfordulóján emlékművet emeltet Lőkösház központjábn, Ktolikus

Részletesebben

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA

TISZANAGYFALU KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 2016. ÉVI A 38.SZ. FKL. ÚT MELLETI KERÉKPÁRÚT SZABÁLYOZÁSÁT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSA N Y Í R S É G T R V f t. ékhely:. Nyíregyház, Mkó u.. sz. Irod:. Nyíregyház, egfű u..sz. Telefon/fx: (2) 2 Moil: () 2 mil: nyirsegterv@nyirsegterv.tonline.hu We: www.nyirsegterv.hu TISZANAGYFALU ÖZSÉG

Részletesebben

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A

Ara 20 fillér. ÉISÉ PATHÓ G Y U L A » VII. évflym 49. szám. r 20 fillér. Kmárm, 935. december 7. ÉISÉ * L Ő F I Z T É S I ÁR gz évre 0 P. Félévre 5 P. egyedévre mgyr jk kiálittt, vgy sttgt: Áldd m e g Isten Vezért, k i egz életét en jbb

Részletesebben

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 29000/105/745/ /2012. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Telefon: (06-1) 443-5573, Telefax: (06-1) 443-5733 BM telefon: 33-104, 33-140, BM telefax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

Közigazgatás Csengelén

Közigazgatás Csengelén Közigazgatás Csengelén Molnár Mihály Kordás István Csengele területe a 19. század közepéig lakatlan volt, rajta csak pásztorkodással foglalkozó személyek éltek. Földbe vájt viskók voltak a szállásaik.

Részletesebben

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr!

T/4743/... Tisztelt Elnök Úr! AZ ORSZÁGGYŰLÉS Alkotmányügyi, igazságügyi é s ügyrendi bizottsága /Ir i)s/,/o Érkezett : 2011 O 4 ' T/4743/... Bizottsági módosító javaslat Kövér László az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt

Részletesebben

ű ű ű É Ü ű ű ű Ö Ü Ö ű Ö Ú Ö ű ű ű Á ű ű Á É ű Ú ű Ó ű É Ó É ű ű É ű ű ű Á ű ű ű ű Ö Ö É Ú Í ű Ó ű Ö ű Ö Ö Ö Ö Ö ű ű ű ű ű Ö É É Á Á É Ö Ö É Ú Á ű Ö ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű ű É ű Ő ű Á ű

Részletesebben

Á Á ó ó ő ó ü ó ó ó ó ó ő ó Á ó Í Í ő ő É Á ó ó ó ó Á ő É ó ő ő ő ő ü ó ő Ö Ö Ö ő ó ő ó ő ő ő ú ő Á Ö É ó ó ő ó Á ő ó ő ő ő ő ó Ö ú ú ú ű ó ó ő ó ú ú ő ó ü ó ó Ö ú ű ó ű ü ű ü ű ű ü ű ü Ö ó ő ó ú ő ó ó

Részletesebben

Á Ő É ú ó ő ó ó ó ü ő ö ű ő É ü ö ö ő ű ü ő Á Ő É ö ó ú ó ő ó ö ú ó ú ó ő ó ö ő ó Ü ő ö ó ő Ü ő ü ö ö Ü ö ö Ő É É ó ö ő ö ó ü ö ö ű ő ú ó ő ó ó ó ő ő ó ó ö ó ó ó Ö ü ő ó ó ó ö ö ö ő ú ó ő ó ó ó ü ó ö ű

Részletesebben

Á Ú ő ú Ö ó ó ó ő ő ó Ö ő ú ó Ö ú ú ó Ü ú ó ó ó ó ű ó ó Í ú ő É É ő ő ű Ü ő ú ó ő ó ú ú ó ó ó Ö ú ő ú ő ú ő Ö ő Ü ő ó ó ó Ö ú ő ó ó Í Á É É É Á Á É É ó ú ó ő ó ó ó ó Ó ó ű ő ű ó É ú ó Ö ő ú ó Á É Á Í ó

Részletesebben

ű Ó ú ú ú ú ú Ö Ö ú Á Ú ű ú ú Ú É ú ú Ö Ö Ű ú ú ú ű ú É ű ú É ú ú ú ű ű ű ú ű ú ű ú ű ű ú ű ű ú ú Á ú É ű ú ú ű ú Ü ű ú ú ű ű ú ú ú ú Ö Ö Ú ú ú ú ú ú ú ú ű É ú ú ú ű ú ú ű ú ú ú É Í ú ű ú ú ú ú ű ű É ú

Részletesebben

Á Á É ó ú ó ő ö ü ő ó ó ö ö ö ő ó ó ó ő ö ü ő ó É Á ő ó ö É ó ú ö ű ú ó ú ö ő ó ú ó ó ó ó ú Ú ő ú ó ü ó ü É ő ő ő Ö ő ö Á ó ö ó ö ó ö ó Á ő ö Í ó ő ó ó ó ő ő ó ü ó ó ó ö ö ó ö Á ü ú ó ő ő ó ó ü ó É Ö Á

Részletesebben

ú ö Á ö Á Á ő ö ö ő ö ő ű ő ü ú ö ő ő ú ö ö ő ű ő ü Ó ö ö ü ö ú ö ü ü ü ő ö ö ú ü É ő ö ő ő ö ű ú Ü ő ő Á É ő ű Ü ő ő Ű ö ő ű ő ü ű ö ü ö ő ő ő ő ő ö ü ü ő ü ö ö ő ü ö ö ő ö ő ö ö ü ö ü ő ö ő ü ö ö ő ü

Részletesebben

Á Í Á ü É ó ü ÍÉ ó ü ü ó Á ü ó ö ö ó ú ü ü É ú ü ó ó ó ü ü ü É ó ö ö ö ú ü ü ü ö ö ö É É ú ó ö ó ó ő É ö ö ó ó ú ü ó ó Á É ó ó ü ó É ó ó ü ó ó ó ó óű Á ü óű ú ü ú ü ü ú ü ú ü ú ü ö ü ü ó ó ü ó ó ű ü ü

Részletesebben

í á í ö ö ö é ú é ö é ö ü é ö é é é á é á ü á ó á é Íí ő ő é ü é á á á ó ó ú ö é áíű ő ő é ö ó é í é é é á á é í á á ó é á ó é ü á é é Í í é ü ő ő é á é ü ú ó á é ű ő é ő ő ö ű ő ő á á á á í é é é á á

Részletesebben

Á Á Ö Á Ó Ü ü Á Ó Á Á Á ú É É É É É É Á Á Ó Á Ó Ó Á Ö Ó Á Ó Á Á Ó Á Ú Ö Ö Á Ö Á Á Á É Á Á Á Á Á Á Á Á É Ó É Á Ó É Ó Á Ó É Ó É Á Ó Ö Ö Á Ó ö ö ú Ö Á É Ó Ú Á Á Ú Ó Ó Ó Á Á Á Á Ú Á É Á Á ö Á Í Á Á É Í

Részletesebben

í Í Ő í Ü ó ó Ó ó Ó Ó Ó ó Ó Á Ó Ü í í ó í Ó Ü í Ó Ó í ó ó ő ő í Ó í Í í Ő í ó í Ó ö ó ó Ö ó ó Á Á ó Á ó É ő í í ő í Í í í í í ó ó ó í Ó Á ö Ö í í É Ő Á ó Á Á É Í É ó í ő í ő Ó ó ó í ó ő ó ó í ó ő Ó ő í

Részletesebben

É ü Ó É É ö É Á Ó Á É É ö É ü ü ű ö ű ö Á Á ö ő Á ő Á Á Ó ü ö ö ő ű ú ú ő ő ú ú ö ö ű ő ú ü ü ö Ó Á ö ü ö ö ü ő őü ö ö ö ő ű ő ö ö ő ő ö ú ö ö ö ú ö ú ű ö ő ö ö ö Ó ö ö ü ö ö ü ö Í ö ö ö ő ű ú ú ő ő ú

Részletesebben

ö É ú Á Á Á Á Á É ü É É Á É ö Ő Ó Á Ő Ó Ó Í Ó Á ö Á Á Á Á Á É ÁÉ Á Á Á É É Ú É Á Á Á É É Á Á Á Ö Ö É É É É É É ú Á É É Ó Á Ó Í Ó Á Á Á ú Á ö É É É É É ő Á Ú Í É Á ö Á É Í É Ő Ó Ó Á É Í Á É É ö É Á Ő Ó

Részletesebben

á á Á Á É É ÉÉ ú í Á Á É ö É Á Á á á é á é á Ű é á á é ő á á á é ú ő ő é á ó é é á í á ó á é ő é á á á é ó í á á ü é é á é á á é á á ó é é ö é Ü Ö Ö á á é é í é ú á ö é ö é é á á é á á é é ő á ő ő á é

Részletesebben

ő ö Ö ő í í ő ó ő í ó ő ő Ö Ö ő ö í í ö ö í ő ő í í í í ő Ü í ö ö í ű ó ö Í í ö ó í Ü Ü É í ő ö í ő Ö Ö ő í í í Á ő ő í ő ő ö ö ö ö ó ö Ö í í ó ő Ü í ó ó ő ó ő ó ó í ó ö ó Ó í í í Ö í ő ö ö ö ó í ő ő í

Részletesebben

Á Ö Ö Ö Á Í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö ü ö Ö ü ö üé ö Ö ü Ö ü ö ö ö ö í ö ö ö Ö Ü í Ó ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ö Ö ü Ó ö Ö ü í Ö ü ö Ö ü ö Ö ü ű í ö ö ö Ó ö ö ö ö ű ö ö ü ö í ö ű ö ö ü ű ö ö ö ö Ó ü ö ö ü ö ö ö ű

Részletesebben

Á Ö É Ö Á É Ü É é ü é é ö é ö é ö é é é ö Í ó ó ó ö ü é ó ó ó é ó ó ó é ö é é é ó é é é ö Í ó ú Íü é ö é é é ö ö ö é é ü é é ö é é ó ü é ó ú é ü é ü é ó ó ó é é é ö é é ó ó é ü ó é é ö é é é é Í ó ó Í

Részletesebben

Í ű é ó ú Á ö ő ö é é é á é é ó ú ő ö é ó é á é é é é é é é ó á É É ü ő é é ó á á í á ó á é á ó á é é ü ó é ü ö ó ú ö é ö á ű á í é é é ü é é é ö á á á é ó é é ü á ü á á ú á á á á é é é é ü é é é ó é á

Részletesebben

ő ő ű ú ü ő ü ü ü ü ő ü Ú Í Á Ó É ü ü ü ő ő ő ő ü ú ő ű ő ő ú ú Á ú É ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ő ú ú Á É ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É Í ü ű ő ü Ö ő ú ű ű ő ő É ü ű ő ű ő ú ú

Részletesebben

ő ő ű ú ő ü ü ü ü ü ü ő ő ü ü ü ü ű ü ü ő ő ő ő ő ű ú ű ű ő ő ő ő Á ü É ő Ö Ö Ö Á Í Á ő ő ő ő É ő ő ú ú ú ő Á Ö ő ő ő ű ú ű ü ű ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő É ü ú ü Ö ő ú ű ű ő ő ő É ü ű ő ő ő ű ú ü ű ő ő ő

Részletesebben

Ú Á É í ő í ó ó ó í ö í ö ö ö í ö ö ö ö ö Ú ö ó ö ö ö í ö í ő ö í í ő ö ú ö ó ö í Á í ó ő ú í ő ő ú í í ó ő í ó ó í í ő ó ó ó ő ó ó ő ü í ü ó ü ő ó ő ó ü í ó í ő É ö ö ö ő ü ő óí ö ű ö ü ó ö ö ő í ó í

Részletesebben

ő ú ú ú ú ő É Á Ő ú ő ű ő ő ü ú Ö É É Á Á Á Á ú ő ü ú ő Ö ú ú Á Á Á ő ü É Á Á ú Ö Ö É É ü Á É Á Ü É Ö Á Á Á Á Ó É Ó Á Á É É É Ü Ö Ú É ú Á É É ü ú Ö Ú É É Ő Ó Ó Ö Ó ú Ő ű ú Ő ű ő ő ú Ö ű ő ő ű É Ő É ű Ü

Részletesebben

Ű Ő É É Á É Ö Á É É Í É É ö ő Ö ő ö ü ó ő ű ő ű ű ő ú ó ü ő Ü ő ö ö ő ö ő ő ő ö ó ő ö ú ó ó ó ö ö ő ő ű ü ü ő ü ü ü ü ü ó ü ő ő ő ö ő ú ü ő ö ö ő ő ó ú ö ö ö ó ö ó Ü ő ő ö ő ó ó Ü ő ó ő ú ó ő ő ö ő

Részletesebben

ő Ö ő í í ó ó ó ú ő ó ó ü ő ö ő ő ó ó ü ó í ő ö ö ö ó ő ó ö ö ő ó ó ó ó ö É ó ó ű ö ü ő ó ó ú ó í ó ő ó ó ő ú ó í í í ó í í ő ó ó ő ü É É Á Á É É ó ő ö ő ő ő ő ö ő ő ö ő ő ő ü ó í ö ó ó ő ú ő ó í ő ö ő

Részletesebben

Ó Ú Ö É Ö Á Ú Ó É Ö É É Ö Á Á É ö ü ö í ö ö ő ó ö ö ő ő ö ó ö ű ő ő ö ö ű ö í ő í ű ö ü ű ö ó ö í ó í ű ó ű ö ő Á Á í ú ő ö ö í ó ú ó ú ó ú ó ú ó í ó í í ó ö ö Ö í ó ő ú ő ó ú Ö ű ő ö ö Á Á Ó ó í ó ó ö

Részletesebben

ó Ö ü Ö ü í ó ó ü í ó í í í ó í ú ú í í ó í Ú ü í ü Á ü í ú ó ó ó ó ü ü ü Ö í Ü í ü É ó ü ó í í ó í í ú ó ü ó í ó í ü É í í ü ü Ö í Ö ü ó í ó ó ó Á ó ü í Á ó ú ú ú ó ó í ü ü Ö Ö ü Ó í í í ó ó ó ü í ó ú

Részletesebben

Ü ú ő ó ö Ö ó ó ő Ö ú ő ö ó ő ó ö ö ú ó ő ö ö ő ő ö ó ú ő ö ö ő ó ö ó ö ö ö ó ó ö ó ó ú ú ö ő ú ö ó ó ó ö ö ö ö ú ö Ü Á ú ő É ó ő ö ú ő ő ő ú Ö ú ó ó ó ó ú ő ó ö ő ó Ü ú ő ő ö Ü ó ő ó Á Á Ü ő ö ö Ü ö ö

Részletesebben

ő ű ő ö é ö é é ő ü é é ö ü ó Ó Ö é ü é ö é Ö é ő ü é ű ő é é ö ó é Á é ő é é ő í ő ö ö ö ű ö é ő ő ő é ü é é í ő é ő ú é ő ó ó é í é ő ü é ü ó ü é ő ü é ő ü ö ő ü ü í é ü ő ő ö é Á é ő é é ő ü ő ő é é

Részletesebben

ó Ö Ö ü Í Í ó ü í ó í í ü Í ü ü í ó í ú ó í ó í ó ó ü í Á Á í Ó É í Ó ó Ó í Í í í ó í ó Í ó ü ü Ö ü ó í Ó ű Ó ó ó ü í ó í í Ó ú ó ó ó ó ü í ü Í Í ú í Í Ó ó í ü üó ó ü ó í ó ú í ü í Ó Í í Í í ó ó Á ó ó

Részletesebben

Á ö í Ö ó í ö ú ó ü ö ö í í ö ö Í ö ö ö ö í ö í ó ö í í É Á Ó í ú íí Ó É Ű ó ó ű ó ú É É ó í ü í ó ó í ű ó ö ó í ó ű í ó ö ó ú í í ü Á ú í ö í ó ú ö ó ó í í ó í í ü ö ú ű ú ü ó ó í í ü ö ú Í ó ó ó í ü

Részletesebben

Á Á ü ö Ő é ü ö é é é ü ö ö ö ó ü ü ü é ü ö ö é Á ö ö ö é é é é é í é í ó é ó é ó ó ö ü ö í é ü ü é ö ü í ö é é ü é ó é ö é é ü é é ü é ü ü ü é ö ü é é ü ö ö ó ö ó í üí ö é é Á ú ö é é ü ú ó ö ó ö í í

Részletesebben

ő ü ö í é é é é ő ő ő í ő ő ő ó é é é é ü ö é é ő é í ő ó ó é ü ö ő é é é í é ö é ű ö é éé ő ü é éé ő é ó í í é é í ú é é ö í é é é é é é ú é é é ú é í ó ű ö ő ö ó ü ő ó ö é é é é é éü ö ű é é ü ő ó é

Részletesebben

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö

ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö ü ú ö Á ü ö ö ö ö ö É ű ű ö ö ö ö ü ö Ó É Á Á Í Á Á ü ö ű ü ü ű ü ö ü ü ü ü ö ö ú Ü É Á É ö ö ü ú ö ű ú ü ö ű ö ú Á ú ö ű Á Í ö ü ö ö ű ö ú ú ö ö ö Á ű ű Á ö ö Á ö ü ü ü ü ü ö ü ö ö ö ö ö ü Í É Ü É Á

Részletesebben

Ö Ú Á É É Í Á Ü Á É Ö Ö ő Ö Ö Ö É Ó Ö Ö Ó Ö Ö Ö Á Ű É É Ó Ó Ó Ö Ó ő Í ő Ó Ö Ö Ö Í Ö Ú Ó Ó Ó Ö Ö Ó Ó Í Í ö ú ö ű ö Á ö Í ő Á ö ü ö ö ü ö ü ö Ú ö Ö Ö Ö ő ő ő Ó ő ö Ö ÍÍ Ö Í Ö Ö Í Ö Ö Í Í ő Ö ö ő ő ú ö ü

Részletesebben

í ő ü í ú É ó ő ő ö í ó Í ú í ő ü í ú ü ő ó ó ő ő ő ő ó ö ö ü ö ö ó ö ó í ö ö í ő Ö Ö Ö ő ó ő ő ő ö ő Í ó ő ó Ó ő ó ö ö ú ú ö ö ú ö í ő Á Ö ő ő ó í ő ü í ú ü ő ő ő ő ő ó ö ú Ö ú ú í ö í ó ó Ö ö ő ö ó ú

Részletesebben

ö Ü Á Á Á Á Á Á É ö ü Á Á Á ö Á Í É Á Á ö ü ő ú ő ü ö ü ő ö ü ö ü í Á í ö ö ü í Ö ú ö ö ü ő Ö Ü Ö í í ö ö ö í í ú ö ő ü ü É ő É ő Á Á Á É É ü ű ö ő ű ú ú Á Á Á É É ü í ü ö í í í í ü ö ö ő Ö Ö í ü ö í í

Részletesebben

ű ö ú É Í Á ü É ó ű ö ú ú ő ó ó ö Í ő ó ó ó ó ó ö ó ő őí ö í ö ő ö ő Á Á É őí ő ü őí ü Á ó Á í í ó Á ó ó í ó ó ő Á É ö Ú ő ü Ö ó ö ó ö ö í Á ö ő ő ó ó ó ó ö í í í ú ó í ö ö ő ő ő Ö ő í ö ó ó ö í ö ö ő

Részletesebben

Í ö ö É Í ö ú ú Í ö Ö ú ö ú ú Ú ö ú Ö ú ú ú ú ú Ó ö ö ú ú ú Á ú Á ú ö Ú ö Ó ú Ú ö ö ö ú ö ö Á Í ö ö ú ö Í ö ö ö ö É ö ű ö Í ö ö ű ö É Á ö ö ö ö ú Í ö ö ú ö ö ú É Á Í ú ö ö ö ö Í Í ú Í Í Í É Í ű Í Í Í Í

Részletesebben

Ö É É É É Á ü é ü ö ó é é ú é ő ú ö ö é ú é ő é í é é ó ü ü ó é ő í ó ó ű é é é é ő é é é ó ő ö ő ö ó ú ó é é ű í é ó ó é é é é é é é ő ó é é ő é ó é é öü ő é é é é ó é ő é ö é é í é ó ő ó é é é ü ó ú

Részletesebben

Í Í ú ú ü Í ű Á ú ü ü Á Ú Ó Á ü ü ü Í ü ú ú ú ú ú ü Í ú ü ü Á ú ű ü ü ú Í ü Á ű ü ü É Á ü ü ü Á ü Á Á ü ü Á Ö ü Ö ű Ú Í ú ú Ö Ö Ú ú ü Í Ö ű Ö Ü ú Ö ü Í ü Ü Ö ü É Ö ű Ü ú Á ü ű ű Í Í ű Í ú ú Ó Í É Í Á ü

Részletesebben

É Ó É É É Ó É Ú Á Á É É ó É Á Á ó É Á Á É ú É Á Á ó ő ü ő ü ő ó ó óú ö ó ó ó í ő ő ő í í ő ú ő ű ö ü ö ú ü ő ö ő ü ó ő ő í ö ő í ú ü ő ö í ő ő ü ő ó ú ó ő ö ú ű ö ő ó ú ü ó ó ü ó ő ó ő ő ő óó í ő ú ó ő

Részletesebben

Á ü ü Á ú ő Á ő ő ő ö ö ö ő ü ü ő ü ő ő ő ű ű ö ő ő ő ü ő ő ő ő Á ő ő Í ú ú ú ú Ö Á É Á Í ú ű Ö ú ú ú ő ü ő ő ü ő ü ü ő ü ő ü É É ű ü ő ő ő ő ü ő ü Í É É Á Ó É ú Ö Ó ú Ö ü ú Í ő ő ő ö ő ü ú ő ö ő ő ü ű

Részletesebben

Á ú ó ú ó őí ö ó ő ő ö ű ú ő ó ű ú ö ö ő ő ö ó ü ö ü ü ó ö ő ö ő ő ü ö ö ü ő ó ö ö ó ő ö ó ó ö ö ö ő ő ö ó ő ő ö ó ő ó ő ő ú ő ó ú ó ő ő ó ö ű ö ó ő ő ö ö ó ő ü ö ő ő ó ó ü ó ö ü ö ö ú ő ő Á ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö ö ő ü Á ő ü ö Í ü ö ö Á Á ü Í ü ü őí ö ü ö ö ö ü Í ü ö ö ö ü ü ö Á Á ö ő Í ü ő ü ö ü ü ő Í ö ö ő ü ü ő Í Í ő ö ő ő ö ő ü ü ü ő ö ü ü ü ü ü ő ő ö ő ü ü ü ü Í ő ö ö Í Í ü Í Í Í ü ö ö ö ü ő ő ö ő ő Í ő

Részletesebben

Á Á Ő É Íő á á ö Í á Í ó ó ó á á á á á ó ö ő á ő ő á á ú á ó á á ő á ó á á ó ö ö á Á ő ó á ő á ö ó á ú Í É á Í á á ó á É á á Í ö á á á ó Í ő á ó á á ú á ó á ó ó ó ú á ú á ű á ű á ó ű á á ő á á Í á ó á

Részletesebben

ó Á Á É ó ó ó ó ű ó ó ú ó ó ú ü ó ó ó ü ó ó ó ó ó ó ü Í ű ó ű ú ü ű ó É ó ű ó ó ű ó ü ű ó ó ü ü ó ó ó ó Í ü ó ó ü ó ű ú ó ó ó ü ó ü ú ű ó ú Í Ú ű Í Ö ó Á Á Á Á É Á Á Á É ó ó ó ó ú ó ó ü ü ó ü ó ó ó ó ó

Részletesebben

ű í ö ű ö ű í ö í í ö ó ó ü ó ó ö ó ö ó ó ó ó ó Á ó ó ö ö ö ö ú ö ö ü ú í ö ü í ó í ű í íö ö ö ö ü ó ű ö ó ú ó ö ó ű ű ó ó ö ö ö ü ü ó ó ö ú É ö ö ö ö í ö ó ó ö ú í ö í ó ö ö ó í ó ü ü ü í ó í ö ö ó ü

Részletesebben

Ó Á Ö É Ö Á É Ü É üü ő ő ö Í ó ü ő ő ő ó ü ö ő É ó ó ő ő É ÍÍ ó ó ő ó ó Í ő ó ő ő ö ó É ó ó ő Íő Ő Ö ö ö óí ő Í ó ó É ó ö ö Í ő Íó ó Á ő ö ö ö Í ő Íű ü ő ő ő ö ő ö ö É ü ú Í Í ó ü ö ő ö ő Í ü ü ó ó ó ü

Részletesebben

É É É ú ú í ü ú Ó ú í Á Ö É Ő É í í í ú Á Í í ü ö ú ö ö í ö ü Áö í ö ö í ö í í ü í É Ü Ú É ú Í É É É Í í Á É í í í ü ü Í Ó í í í ú ÍÁ Í í í í í É í ö í ö Ü í Í í íí Í Í Á ú É É Á í É É í í í í Í É ö Í

Részletesebben

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü

ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö Ü ü ö Á ö ö ö ö ö ö ű ö ú ö Ö ú ö ű ű ö Á ö ú ü Ö Ü Ü ü ö Á Ü ö Ü Ü ö ö ö ű Ü ü Ü ö ö ú ü Ó ö ü ú Ü ö ü ü ö ö ö ö ü ö ö ü ö Ö ö ö ö Ö ü ö ö ű ö ö ö ö Ö ö ö ö Ü Ö ö ö ö ö ö ö ö Ü ö Ü ű ö ú ö ú ö ö Ü ü

Részletesebben

Á Á É ö ó ö ü ó ú ű ö ú ó ü ö ü ú ú ö ö ű Ü ö ö ű í ó ű í í Ö í ű ű í ű ű í Í í ó ű Ű ű í Ö Ö Á Á Ű ú ö Ő ű ü í Ö í Ő ű ű Ú ó Ö ű í ö ű í ü ö ü ö É ö ö ű ü í Ú í í ö Ő ó ó Ö ó í Í ö ö ó Ö ű ó Í í í ö ö

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ü ü ú ü ü ő ü ü ü ü Ó Ő Ö Ú Í Á Ű Ó É É Á É ü ü ő ü í ő ő í í í ő ő ű í ú ú í ü ú í Á Ö í ő ő ű í ú ű í ő ő ű í ú Ő Ó Ö Ú Í Á ÍŰ Ó É É Á É ű í í ő ő ő ő í ő ő ő ő í ő ő ő í í ü í Ö í í ú

Részletesebben

í í í ö í ő ö ö ő ö ö í ű ő ö í í Ö í í í ő í í ö í í í ú Ö Á í í í í í Ö í í ö í í ő í í ö ű ö í ö í í ö í í í í ö ü í Ö É É ö í Ö ő Ö í í ő ü ő Ö ő Ö ő ö Á Á Á Á É É É Á Ö ő Ö ú ö í ú ű ú í Ö ü ú Ö ő

Részletesebben

Ó Ú ü ü ó í ó í ó ó Ó É Ü Ö ü ü Ö ü ó í ó ü Ö ü ü Á ó ó Á ó ó Ö Ö ó í ü í ü Ö ű ű ü Ö ó ó í Ó ó ó Ö Ó Ö Ó ó ú í ü Ö í ó í í ó ü Ö Ö í Ó Ó Ó ó í Ö í ó í ü ó ó ó Ö ó í ű ó í ó ű ú ü ó Ó í í ó ó í ú ü ű ű

Részletesebben

ö ó ü ö ó ü í ó ó É ó ö ö ó ó ó ö ö ü É ü í ü ó í ö í ó ü ú ü ú Á Ó í ó í ö ö ó ó ó í ö ö í ó ó ó í ü ó É ó ó ó í É ú ü ö ű ó ó í ó ú Ó ú ó ó ö ö ú í ú ű ö í ó ű ü ü í ü ü í ó ü í ó í Á ó ó ú ó í ó ö ö

Részletesebben

É É Á Í ü ó ó ö ö ó ó ó ű ö ü í ü ü ü ó ó ó ö ó ó Í ö ó Í Á Á É Á í Í ö ó ó ü ó í ö ö ü ö ü ö í í Í í ü í í ó ó í ö í ö ö ó í ö ö í ó ö ö í ú ö ü ö ó ü ó É í ö ü ö í ó ó ö í ó ö ó ó ó ö ü ö ó ó í ö Í ö

Részletesebben

ű Ó ü ü Ó ű ü Ö ű ű ü ü É ü ü ű Ö Í Ő Í ü Ö ű Í ű Ú Ú É É É Ú ü ü É É Á ü ü ű ű É ü Ú ü Í ü ű ü ü ü ü ü ü É Í ü Ó Ő Á ű ü ü Í ü ü ü ü Í É ü Á Í É Í ű Í Í ü ü Ö ü ü ü ü Á ü Í ü ü ü ü ü ü ü ü Í ü ü ü ü

Részletesebben

ő ő ő ő ő ő ő ő ő ú ü ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ő ü ő ő ő ő ü Ó ő ő Í ő ő ű ő ő ő ő ő ő ő ú ő ű ü ú Á ő ü Ö ü ő ő ő ü ő ü ú ü ú ő ü ű ő Á ő Ó ú ü ő ő ő Ö ő ü ő ő ü ő ü ő ü ő ő ő Ö ő ő ő ő ő ő ő ő ú ő ő ő ő ő

Részletesebben

ö ó ö ó ő ö ú ő í ó É Ü ü ó ó í ö ö ó Á ő ö ó ő í ü ú ö ö í ó ó í ö ó ó Ő Ű í ö ó ü ü ó ő ó ő ő ó í ó ó ó ó ú ó ö ó ö ö ö ó ü ó ü íő ó ó ó í ó ö ö ó ö í ő ű ú ö ö ó ü ú ó ő ó ó í ö ő ő í í ö ö í ó ő ó

Részletesebben

ő Á Á Á ő ó Á Ö É Ö Á Á É Ó Á É É ó ő ü ő ü ő ő ó ó ő ó ó ő ó ő ő Ö ü ó ú ó ő Ö ő ü ó ő ő ú ó ő ü ő ő ü ü ő ő ő ő ő ő ő ü ü ó ó ő ü ő ő ü ü ő ü ó ő ó ü ü ő ú ü ő ü ü ő ő ü ó ő ü ó ó ő ü ú ő ó ő ü ó ú ő

Részletesebben

Á Ö É É É É Í Ü Ő Ü Ő É ó ő ó ó ű í ó ő í í ó ö ö ö ú ú ü í ü ü ő ő ü ú Á ő ú ú í ó Ü ö ő í ő ú ö ó ú ö Ö í í ó í í ő í ü í Á Ö Ö í ü ü ő Ü ő ú ő ú Ő ü ő ú Ú ő í ő ó ű í ő ó ő ú ö ő ü Ü ő ú ő ő ő ó ö Ő

Részletesebben

É Á í Á Á É Í É É É É Á í ó ö ö ü ú íű ö ö ö ő ö ö ö ö ű ó ő ó ö ö ú í ó ö ő ó ő ó ó ó Á ó í ő í í í ö ü ó ö ő ő ó ó ű öó ó ö í ó ö ö ú ú í ü ó ó ö ö ö ó ö ó ó ó í í ó ó ö ó ő ö í ű ó ü í ö ü ö íí ö ü

Részletesebben

ó ú ó é é ü ü é é é ó ü ö ó ó ó ó ó ö ö í í ó é ü é Ü é ő ü ó í ó é ő ü ö é é ö é é é é ö é é ó ö é é ö ö ö é é ő é é ö é ö é í é ö í é ó í é é í ö é ó ü é ö é ö é é é ö ö é é é ó ü ö é ő ö é ó é ö ú é

Részletesebben

í ú ő ö ö í ö ö ö ó ó ú Ó ó í ó ó ú ó ü í í ö í ú ú í ó í ő ú ö ó í í ó ö ő ó í ó í ó í ó ó ú ü ő ó ó í í ő í ú í ó ő ö ö ő ó ó ö Á ö ó ó ű ó ó ó ó í ö ó ö ú ó ó ó ó ü ö ö ű ú ö Ó ü ü í Á ó í ö ő ő í É

Részletesebben

ö Ö ü ő í Ü ö Á Ü Ü ő ő ő ő ü ű í ő ű Ó í ú ü í í ő í í ű ő ú í ö ő Ü ö ö í ú ö ő í ő í í ő Ü ú ő í ő í ü ő ü ő ö ö ö ő ő ú ü ü ő ü ü í ú í ő ő ü ő í ü ö ö ű ü ű ü ő í ü ú ő ö ü ü ő ő ő ö ő í í ő ő ú ő

Részletesebben

ö ő ő ö ú ü é é í í Ü é ó ü é ó ü é é ö íö ö éí é ú ű í í é ö í ó ü é é ö ö ó ö í ó ü é é í é é ó í í ü ő Í í ő é é É ó é í é ó ő í é é ó é ő ő é é ü ö ő é ő é ü Íó é é é Í ó ü é é é é é ó é ü í é ú ó

Részletesebben

Ü Ü ó ó É í í É ó í ó ü ú ó ó í ú í ó ó í í ó ű í ó ú ü í ú ó í ü ó ó í í ü ó í ü ű ú Ö í ü ű ó í ú ű ó í Í ü ó Í ü ó ú ü ú í ü í ű ó í ü ü ü ü ó í Í ű ű í ü Í ű ó í ó ó ü ó ü ó ű ü í ű ó ü ó ó í í ü í

Részletesebben

Í É Á Á É É Á Ó É ú ü ö ű ű ö ű ö Í É É É Á Ő É ú ö ü ú Í Á ü ö ö ö ű ö ú ú ü ö ö ö ü ú ú Ü ö ű ú ö ö ű ü ú ö ö ű ü ö ű ü ö ű ü ö ö ű ö ö ű ö ű ö ö ű ö ű ö ű ö ű ö Á Ú ü ü ú ű ö ö ö ö ö Á ú ú Ü Á É ö ü

Részletesebben

ö é ü Ö é ü é ú é ó ü é é Ü é é ü í é é é Ó í é É ó ű é é é é ö ö é í ó Íö é é ü é é é ü é ü é ó ö ű é ú ó Í é é Í ú ú é é ó é í é é Í ó ó ó é ó ö é ű ö é é Í ó é Á Á ö ű é ú ó é é ö ú í ü ö ű é ö é Í

Részletesebben

Á Á Ő Í É É ó É ü ö í ő ő ő ű ő ó ő á ü á á á ó á á ő É ó ó ü á á á ó ó í á Á ó ű ő ó ü ö ó ö ö ő ö ó ú á á öó ő ó öí ő á í á ő á ö ö ó ö ő ű ö á ú ö ó ó ó á ü ö ö ü ó ö ó í ö ü á í á á í Í ü í íí ö í

Részletesebben

Á Ö É Ó Á É Ó Ü É ü ö Í ö ö Í ü ö ö ú ü ú Í ö ö ú Í ű ö ú ü ö ö Ö ü ö ö ö ú ö ú ö ö ö ö ö ü ú ü ö ö ö Í ö Í ö ú Í Í ö ö ú ö ú ü ö ö Í ü Í Í ü ö ü É ú Ú Í É Í ö Ö ü ö ü Í ü ú É Í ö ü ö ö ö ö ü ú Í ö Í Ö

Részletesebben