A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola"

Átírás

1 A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út OM: PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, szeptember 01. Módosítva: február 19. Mintha csakugyan tűz kellene, olvasztó kemence a jellemnek és tehetségnek, hogy az igazi arany kitermelődjön. (Móricz Zsigmond)

2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSFILOZÓFIÁNK MOTTÓJA.. 4. old. KÖSZÖNTŐ GONDOLATOK old. JÖVŐKÉPÜNK 5. old. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 6. old. I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS. 6. old. 1. Az iskola földrajzi környezete 6. old. 2. Iskolatörténet.. 7. old. 3. Az iskola objektív feltételei 10. old. 4. A feltételrendszer fejlesztése. 10. old. 5. Gazdálkodás old. 6. Személyi feltételek 11. old. II. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA old. 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai old. 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 23. old. a, Gyermekközpontúság. 25. old. b, Képzési specialitások kéttannyelvű oktatás, tehetségfejlesztés 26. old. c, Esélyegyenlőség. 75. old. d, A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek. 75. old. e, A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 78. old. f, Gyermek és ifjúságvédelem. 78. old. 3. Az iskolai egészségneveléssel összefüggő feladatok. 82. old. 4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok old. 5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai.. 90.old. 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 93. old. 7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje old. 8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái. 99. old. 9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai old. 10. Felvétel, átvétel helyi szabályai old. 11. Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 104. old. III. HELYI TANTERV old. 1. A választott kerettanterv megnevezése old. 2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások tananyaga és az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma old. 3. Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei a tankönyv térítésmentes

3 igénybevételének biztosításával old. 4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 118.old. 5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 120. old. 6. A választható tárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 121. old. 7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése old. 8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei old. 9. A tanulók fizikai állapotának mérése 133. old. 10. Egészségnevelés és környezeti nevelés elvei old. 11. A szociális hátrányok enyhítését, az esélyegyenlőség megvalósítását szolgáló tevékenységek old. 12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek old. 13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további alapelvek 141. old. 14. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 142. old. 15. Az iskola írásbeli, szóbeli beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje old. 16. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 143. old. 17. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja old. MELLÉKLETEK 1. Helyi tanterv 1-4. osztály old. 2. Helyi tanterv 5-8. osztály old. 3. Kéttannyelvű helyi tanterv 1-8. osztály 1114.old. 4. Könyvtári pedagógiai program old. 5. Záradék old.

4 Iskolánk emblémája: NEVELÉSFILOZÓFIÁNK MOTTÓJA: Minden márványtömbben benne rejlik a dávidi tökéletesség. Minden gyermekben ott rejtőzhet a nagy tehetség magva, de nagy gonddal kell ápolni faragni, hogy előtűnjék a belső ragyogás. Ez a feltétele annak, hogy a legnagyobb természeti kincsünket az eddiginél jobban kiaknázhassuk. Nem pusztán a tehetségesek, hanem elsősorban a nemzet érdekében. (Dr. Czeizel Endre) KÖSZÖNTŐ GONDOLATOK Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkától azt reméljük, hogy tanulóink számára olyan általános műveltséget ad, amely motivál, amelyhez magyarságtudat és erkölcsi értékrend társul. A tantestület és a tanulók munkájának eredményeként iskolánk tanulói olyan bizonyítvány birtokába jutnak, amely " útlevél a továbbtanuláshoz. Tantestületünk egységesen vallja: a nevelőknek az iskolában tudniuk kell, hogy fejlődő virágokat gondoznak, és azt is, amit Comenius mondott -, hogy a növény attól fejlődik szépen, ha öntözik. (Dr. Czeizel Endre)

5 A gyermek nemcsak nevelődik, jogában áll tanulóként is megélni a gyermekkor ezernyi csodáját, az élet teljességét. Célunk a szó nemes értelmében vett ún. elit iskola megteremtése, amelyben nagy gondot fordítunk a tehetségek felkutatására, gondozására, intellektuális és speciális képességének fejlesztésére. Úgy véljük, a boldogságcentrikus iskolai élet összeegyeztethető a modern gondolatok és technika iránt fogékony, jövőorientált gyermek nevelődésével. Az iskola használói és fenntartója természetes igényként fogalmazzák meg az intézménnyel szemben a gyermeknevelésben történő célkitűzéseket. Szent-Györgyi Albert szavaival élve: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amelyet szeretni fog. Azt is tudatosítani kívánjuk, hogy eredményt csak munkával, olykor lemondással lehet elérni. Nevelőtestületünk emellett feladatának tekinti az egész életen át tartó nevelés önnevelés igényének a megalapozását is. Alapvető kötelességnek érezzük az emberiség egyetemes, sok ezer éves, kiérlelt értékeinek a felmutatását. Egyik oldalon a rend, a nyugalom, a biztonság, a hagyományok, a család és a közösség értékeinek a felmutatását, s a másik oldalon a szabadság, egyenlőség, szolidaritás, valamint az igazságosság, a másság, a tudás és a türelem felvilágosult értékrendjét. Törekszünk az értékek bemutatására is. Az értékválasztást a gyerekekre és szüleikre bízzuk. A sokféle értéket és értékrendet úgy jelenítjük meg, hogy azokra a fejlődő gyermek szuverén módon bármilyen világképet, világnézetet vagy emberképet ráépíthessen. A Pedagógiai program felülvizsgálatát a CXC. köznevelési törvény 21. pontjának 26. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. pontjának 7. szabályozza. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 27. (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik évfolyamán szeptember 1-től kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamikon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni.

6 JÖVŐKÉPÜNK Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben működik. Szűkebb társadalmi környezethez igazodik, azok adottságait, igényeit lehetőségeit figyelembe veszi. Iskolánk fő nevelőereje, elfogadó légköre a gyerekek és felnőttek személyes kapcsolatában, az osztályközösségek integráló hatásában van. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberarcú, gyermekközpontú nevelés áll: olyan odafigyelő, optimális környezet megteremtésére törekszik, ahol Mindenki jó, mindenki fontos, mindenki nélkülözhetetlen valamiben. Tehetséggondozó, értékközvetítő, személyiségfejlesztő iskola vagyunk. Kompetenciákat, értékeket kell kialakítanunk a szocializációhoz, az egyéni törekvésekhez. Kéttannyelvűség lehetőséget biztosítunk tanulóinknak az anyanyelv és az idegen nyelv egyidejű fejlesztésére. Esélyegyelőségre törekszünk, a hátrányok kompenzálásával esélyt nyújtunk a képességek kibontakoztatására, s a képességek szerinti továbbtanulásra. Demokratikus - mindenkit a valós szükségletei szerint fejlesztünk. Közösségünk a környezetére nyitott, megosztott felelősségérzet jellemzi, s erre nevel. Autonóm iskola-ként szakmai önállóság jellemzi, tiszteletben tartja a gyermekek személyiségét és biztosítja az egyéni jogokat. Tanulni tanítunk: Én azt hiszem, nincs annál nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 1. Az iskola földrajzi környezete Mátészalka Magyarország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, a homokdombos nyíri és a mély fekvésű lápi tájegység találkozásánál. A kora középkorban két faluból, Mátéból és Szalkából állt. A gyorsabb urbanizációs korszak a XIX. század utolsó negyedére tehető. Korszerű

7 mezőgazdasági gyártelep létesült, vasútvonalak épültek, fejlődött kereskedelme, mezőgazdasága ben várossá nyilvánították ben Hild János - emlékéremmel országosan is elismerték. Városunkat Szatmár fővárosaként emlegetik, a hozzávetőleg 85 ezer lakost számláló térség gazdasági és kulturális központja. Erre azért is alkalmas, mert közlekedési csomópont (5 vasútvonal, 2 fő-közlekedési közút találkozása). A megye második legnagyobb városa. Közel lakosa van, bel- és külterülete: 960 ha ha. Mátészalka Szabolcs Szatmár Bereg megye legjobb infrastrukturális mutatóival rendelkezik a megyeszékhely mellett. A városban még mindig számottevő a munkanélküliség. Magas a pályakezdők, szakmával rendelkezők aránya közöttük, de természetesen az alacsonyabban képzettek alkotják a többséget. A lakosság heterogén összetételű. A családok anyagi viszonyai nagyon változóak. A város 4 általános iskolájában, 2 középiskolájában tanulnak a diákok széles képzési kínálati lehetőséggel. 2. Iskolatörténet Iskolánk nagy múltú, hiszen 25 éves, hagyományokat teremtő, innovatív eredményeket hozó, tapasztalatokból profitáló. Iskolánk (a volt 6. Sz. Általános Iskola) 1987-ben létesült. A szomszédságban működő Gyermekvároshoz tartozott volna, de átszervezés miatt a város önálló általános iskolája lett. Az ebből származó hátrány a mai napig fennáll (csak melegítő konyhánk van), Az iskola közoktatási feladatát az alapfokú nevelési-oktatási területre vonatkozó jogszabályok szerint látja el. Kiemelt feladatnak tekintettük: - a személyiség sokoldalú fejlesztését, - a tehetségfejlesztést, - a tanulók kreativitásának előtérbe helyezését, - az önálló tanulási technikák elsajátítását, - a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Programjainkat: a felzárkóztató szakköröket, tantárgyi előkészítő foglakozásokat, korrepetálásokat ezek szellemében indítottuk. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó gyerekek intenzív fejlesztésének biztosítására indult a matematika képességfejlesztést szolgáló speciális osztály, s a különböző tehetségfejlesztő szakkörök: - biológia, - fizika, - matematika, - idegen nyelv (orosz, angol, német),

8 - magyar nyelv- és irodalom, - énekkar, - rajz-esztétika, - sport (kosárlabda, asztalitenisz, sakk, futball, judo) A szabadidő hasznos eltöltésére személyiségfejlesztő programokat szerveztünk: - bábozás, - dramatikus játékok, - szavaló és mesemondó versenyek, - gyermekjátékok stb. Ezek a keretek mind lehetővé tették a tehetségesek fejlesztését, de csak egy-egy speciális területet érintve, vagyis mozaikszerűek voltak az iskola tevékenységrendszerében től a tantestület elérkezettnek látta az időt egy új kísérleti program bevezetésére. A kísérlet a komplexitásában adott új információt számunkra. Így került bevezetésre a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet vezetőjének irányításával a Komplex tehetség- és képességfejlesztő program 5-8. osztályban. A programon túl, a tantestület innovációs törekvései az alábbi területeken bontakoztak ki: 1989-ben bekapcsolódott a szegedi JATE által meghirdetett diagnosztikus vizsgarendszer kipróbálásába, 1992-től az MPI által szervezett vizsgamodellbe, melyet a mai napig is alkalmazunk, 1996/97-es tanévben a METIR rendszer egyik bázisiskolájaként körzeti tehetséggondozó képzést is felvállaltuk az alábbi tárgyakból: - biológia, - magyar, - német, - matematika tól a DE felkérésére részt vettünk a SOCRATES COMENIUS programban (3 évre szóló angol, holland, német tehetséggondozó intézményekkel való fejlesztő munka) 2001-től BEGA PROJEKT (6 ország, 6-6 iskola, 6 tehetségterület kutató munkája, melyből intézményünk a Tehetség - tanácsadás, egyéni fejlesztés témakörben munkálkodik. 2003/ es tanévtől tehetséggondozó programunk átalakult KOMPLEX INTEGRÁLT TEHETSÉGFEJLESZTŐ programmá. Kapcsolatrendszerünk hazai és nemzetközi viszonylatokban széleskörű. A kísérleti iskolákkal karöltve tagjai vagyunk a Kelet-Magyarországi Tehetséggondozó Társaságnak, a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, és az

9 Európai Tehetségtanácsnak (ECHA). Rendszeres résztvevői vagyunk a hazai és nemzetközi konferenciáknak, programoknak (Debrecen, Szerencs, Törökszentmiklós, Kecskemét, Nijmegen, Bécs, Oxford, Rhodes, Birmingham, Jasi, Sárospatak, Mád, Taktaharkány, a szatmárnémeti Mircea Eliade és a nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola) áprilisában a racionalizálás következtében tagiskolaként hozzánk csatolták a Kossuth Lajos Általános Iskolát, mely a központi iskolától kb. 2 km-re található. Ez a kétszintes épület 1976-ban épült. Az akkori helyi adottságokat figyelembe véve az intézmény beindítása a városrész szempontjából rendkívül jelentős volt, mert a vasút e városrészt szinte elzárta a település többi részétől. Az intézmény 1987-ig dinamikusan fejlődött. Tanulólétszáma elérte a 826 főt tól sporttagozat működött 1-8. osztályig szeptemberében (amikor átadták a 6. Sz. Általános Iskolát, a (későbbi Móricz Zsigmond Általános Iskolát, majd a Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztő és Általános Iskolát) tanulólétszám 292 főre csökkent. Ez indokolta a két iskola integrációját. A két intézmény egy igazgatás alatt működött. A földrajzi távolság miatt a munka összehangolása nehéz feladatot ró a pedagógusra és iskolavezetésre egyaránt. A es tanévtől a gyermeklétszám csökkenése indokolttá tette a tagiskola teljes beintegrálódását az anyaintézménybe es tanévtől intézményünk csatlakozott az országos Integrált Pedagógiai Programhoz, lehetővé téve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének optimális körülményeit. 2009/2010-es tanévtől Intézményünk Alapító Okirata is tartalmazza a Sajátos Nevelési Igényű tanulók ellátási kötelezettségét a pervazív fejlesztésre vonatkozóan es tanévtől legfőbb törekvésünk a magyar-angol két tanítási nyelvű program elindítása. Ennek megfelelően változott iskolánk neve: Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola lettünk. A nemzetközi és hazai két tanítási nyelvű programokat megismerve, eredményeiket látva a program lehetősége/bevezetése nemcsak a saját intézményünknek színes oktatási színfoltja, hanem a város oktatásának palettáját is színesíti. Az Európai Unióba való csatlakozásunkkal a nyelvoktatás iránti igény tovább emelkedik - társadalmilag is hasznos lépés a profilváltás. A szülők véleménye szerint is a hatékony, színvonalas nyelvoktatás elsődleges igény, amelyre a két tanítási nyelvű oktatás a legalkalmasabb.

10 A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés oktatási-nevelési programja ráépül és kiegészíti a jelen pedagógiai programot és helyi tantervet. 3. Az iskola objektív feltételei Az iskola modern, tágas, kétszintes épület 22 tanteremmel főt befogadó aulája alkalmas színvonalas ünnepségek, kiállítások megrendezésére. Az épületben 1 tornaterem, 1 kondi terem, 1 könyvtár, 1 számítástechnika terem, 2 előadóterem és 2 fejlesztő szoba egészíti ki az oktatási helyiségeket. Megfelelő számú irodák, tanári szobák segítik az oktató-nevelő munkát. A meglévő szertárak kicsik, raktározási lehetőség nincs (padlás, pince hiánya). Az intézményben melegítő konyha működik. Az ebédlő 100 fő befogadására alkalmas. Az épület komfortos, a világítás a szabványnak megfelelő, a fűtés gázzal történik. A külső- és belső környezet kellemes, virágos, ízlésesen díszített. Az iskola szépen parkosított, folyamatosan gondozott. Bejárata előtt 1997 májusában avattuk fel Móricz Zsigmond mellszobrát, Bíró Lajos szobrászművész alkotását. A 6-os Iskoláért Oktatási- Nevelési Alapítvány jóvoltából a szabadidő hasznos eltöltése céljából udvarunk komplett játszótéri fajátékokkal gazdagodott (hinta, mászókák, mérleghinta, mókuskerék, babaház, mely szabadtéri oktatásra is alkalmas). A tantermek és az egyéb kiszolgáló helyiségek berendezései a szükségleteknek megfelelőek. A beruházás során minden szükséges audiovizuális eszközzel felszereltük a helyiségeket. Könyvtárállományunkban 8000 kötetnyi szépirodalmi mű, tudományos munkák, lexikonok segítik a gyerekek munkáját. Számos oktató CD-vel, DVDvel, idegen nyelvi anyaggal (szótárak, nyelvi könyvek, folyóiratok, hanganyagok) rendelkezünk. A tornaterem világítása további korszerűsítésre szorul. Az oktatáshoz a szükséges tornaszerekkel rendelkezünk. A szaktárgyi oktatást segítő szemléltető eszközök megújultak, rendelkezünk már interaktív taneszközökkel is. A megjelent korszerű, új eszközök beszerzése mindenkor a költségvetés és a taneszköz pályázat függvénye. A számítástechnika oktatáshoz, ügyvitelhez, a könyvtárban megfelelő tárgyi, technikai eszközökkel rendelkezünk. 4. A feltételrendszer fejlesztése Iskolánkban az integrációs pályázatok kiírása értelmében alkalom nyílik iskolai felújításra, rekonstrukcióra és bővítésre. A mindenkori OKM Támogatáskezelő szakmai informatikai pályázatok, valamint a es tanévtől az Integrált Pedagógiai Program adta finanszírozási lehetőségek kihasználása esetén további

11 tantermek, csoporttermek korszerűsítése történik. 5. Gazdálkodás Az intézményünk központilag irányított költségvetési szerv január 1-től a szakmai irányítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fennhatósága alatt van, a technikai és infrastrukturális működtetés Mátészalka Város Önkormányzatának kezében maradt. 6. Személyi feltételek A nevelőtestület összetétele, képzettsége Az iskola alkalmazotti közössége biztosítja a zavartalan működés személyi feltételeit. A dolgozói létszám az oktatási törvénynek megfelelő. Iskolánk tantestülete jól képzett, szakmailag igényes. Többségük nyitott, fogékony az újra, törekszik a korszerű és hatékony módszertani eljárások alkalmazására, Többségük szakvizsgázott, több diplomás pedagógus. Végzettségi palettánkat színesítik: - a tehetségfejlesztő szakértő szak, - fejlesztő (diff.) tanító szak. - Angol műveltségterület. Szakos ellátottságunk 100%-os, ennek alapján biztosítani tudjuk a kéttannyelvű oktatás személyi feltételeit is. Tantestületünk tagjai fontosnak tartják a szakmai ismeretek megújítását. Ezt igazolja a rövid- és hosszú távú képzési tervünk. Az oktató-nevelő munkát segítő egyéb, technikai dolgozók: iskolatitkárok, pedagógiai asszisztens, takarítók látják el. A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés törvény által meghatározott személyi feltételei A pedagógusok alkalmazása: az Emberi Erőforrások Minisztere 4/2013 (I.11.) EMMI rendelete a következőképpen határozza meg a személyi feltételeket: Az angol két tanítási nyelvű osztályokban az oktathat, aki rendelkezik: nyelvtanári végzettséggel, angol nyelv tanítására jogosító tanítói végzettséggel (angol műveltségi szakterület), vagy a tanított tantárgynak megfelelő végzettséggel és felsőfokú nyelvvizsgával. Jelenleg az angol nyelv oktatását: megfelelő számú és képzettségű pedagógus végzi.

12 Angol anyanyelvi tanár alkalmazása A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak között kell, hogy legyen legalább egy olyan pedagógus, akinek a célnyelv az anyanyelve. Az anyanyelvi tanár alkalmazása megoldható a kétnyelvű iskolák egyesületén keresztül, pályázati úton. II. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai a, Pedagógiai alapelveink Kiemelt figyelmet fordítunk: Az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra, A szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát. Minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek szeretete hatja át. Fontos, hogy a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vegyen részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. A nevelési - oktatási folyamatokban következetes emberléptékű követelményeket támasztunk. A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar nyelv és irodalom, az élő idegen nyelv, a matematika, az ember és társadalom, ember a természetben, földünk környezetünk, a művészetek, az informatika, az életviteli és gyakorlati ismeretek, a testnevelés és sport. Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek kiművelésének. A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük. A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához.

13 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére. Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét. Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez. Megteremtjük az alapokat az élethosszig tartó tanuláshoz, valamint, a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a szövegértési szövegalkotási, matematikai logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat. Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód készségét. Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés, a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez. Az általános társadalmi modernizációt követve igyekszünk lépést tartani az informatikai forradalommal. A kommunikációs - valamint viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét. b. Pedagógiai célkitűzéseink és a hozzájuk kapcsolódó feladatok A mai tudásalapú társadalomban nem csak a tudás megszerzése, hanem annak megfelelő felhasználása a cél. Ehhez azonban szükség van a megfelelő technikai környezet/feltétel megteremtésére. Fejlesztési céljaink Sikerkritériumok Feladatok XXI. századi oktatási környezet megteremtése Az IKT minél szélesebb körű alkalmazása Eszközök beszerzése: - saját költségvetésből, - alapítványi - pályázati forrásokból. A munkaerő piaci környezet elvárja, hogy a munkavállalók az eléjük tárt problémák, feladatok megoldásához egyéb készségekkel is rendelkezzenek, így például az informatikai eszközök használata, az idegennyelvtudás vagy szociális helyzetek kezelésének készségével.

14 Pedagógiai célkitűzéseink Fejlett diákközösségi támogatása. Hagyományaink ápolása élet Sikerkritériumok Jó iskolaközösség Megvalósított éves osztályfőnöki munkatervek. Hatékonyan működő DÖK Hazánk, népünk kultúrájának minél szélesebb ismerete. Különböző kultúrák iránti nyitottság kiépítése Feladatok A diákönkormányzat munkájának támogatása. Az osztálytitkárok rendszeres beszámolója az osztályfőnöki órákon. A tanulók, osztályok által szervezett programok támogatása a vezetés és a nevelőtestület részéről. A diákközgyűlésen elhangzott javaslatok lehetőség szerinti megvalósítása. Tantárgyakat, műveltségi területeket összekapcsolva hagyományápoló iskolai programok, projektek szervezése: - kulturális és multikultúrális értékek ápolása: - magyar és angol nyelvterületek megismerése Éves munkatervben rögzítetten.

15 Informatikai és nyelvi kompetencák fejlesztése Az élő idegen nyelvi tudás megléte Informatikai eszközök használata a tudás bővítéséhez. Használható nyelvtudás megszerzése. A tanulókban kialakítani azt a belső igényt, hogy az informatikai eszközök is hozzásegíthetnek bennünket a tudás megszerzéséhez etikus eszközhasználat igénye. Osztálybontások szolgálják az egyéni fejlesztés és tehetséggondozás biztosítását. Tanulóink alkalmazható tudást szerezzenek tanulmányaik során. Tanulóink a külső méréseken az országos átlag feletti eredményt érjenek el. Valamennyi nyolcadikos tanuló beiskolázása sikeres legyen, nagyrészük középiskolába folytassa tanulmányait. A mérések eredményeinek elemzése munkaközösségi és intézményi szinten. - belső mérések, - külső mérés: OKÉV Szükség esetén intézkedési terv készítése A mérések tapasztalatainak beépítése az éves munkatervbe, felhasználva a minőségirányítási programban meghatározottakat.

16 Környezettudatos magatartás és egészséges életvitelre való igény kialakítása. Az iskolánk eszközeinek megóvása. A kompetencia alapú oktatás folyamatos működtetése, és a kooperatív technikák alkalmazása nevelőoktató munkánkban. Esélyegyenlőség hátrányok leküzdése és Esztétikusan dekorált, tiszta tantermek. Környezetvédelemmel, egészséges életmóddal kapcsolatos program megszervezése (pl.: papírgyűjtés, sportnap). Elfogadott módosított pedagógiai program és helyi tanterv. A kollégák aktív részvétele a kompetencia alapú oktatásban. Változatos módszertannal megtartott órák (óralátogatási lapok). Hatékony iskolai gyermekvédelmi rendszer működése Esélyegyenlőségi törvény betartása Egészségnevelési programunk teljes körű megvalósítása. A folyosók és tantermek esztétikus dekorálása. Matematika és olvasás-szövegértés kompetenciaterületek kiemelt fejlesztése a matematika és a magyar tárgyak esetében. Belső továbbképzések megszervezése. A kooperatív tanulási technikák folyamatos megjelenése helyi tantervek alapján a tanmenetekben, és alkalmazásuk a tanórákon. Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, szaktanár és gyerek/szülő kiegyensúlyozott kapcsolatrendszerének működtetése Kapcsolatrendszerünket érintő célkitűzéseink Szakmai együttműködésre épülő, stabil kapcsolatrendszer működtetése kiemelt partnerintézményeinkke l. Sikerkritériumok Tanévenként legalább 1-1 közös rendezvény, szakmai fórum megszervezése. Feladatok A szakmai együttműködések megvalósítása kiemelt partnereinkkel. Kapcsolataink erősítése volt tanítványainkkal. Öregdiák programok szervezése. Kapcsolattartás volt tanítványainkkal ( , honlap, találkozó).

17 c, Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai a kulcskompetenciák fejlesztésének területén Nevelő-oktató munkánk során alkalmazott eszközök segítik a tanulók bevonását a pedagógiai folyamatokba. Az ismeretek hatékony átadása érdekében szükség van a tanulók motiválására mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli tevékenységekben. Az egyéni kutatómunka, a párban, illetve a kooperatív csoportban megoldott feladatok mind azt a célt szolgálják, hogy a tanulók ne csak passzív befogadók legyenek a pedagógiai folyamatokban. Az órákon nagy hangsúlyt helyezünk diákjaink kulcskompetenciáinak fejlesztésére. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák: amelyekre minden embernek szüksége van a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, és a munkához. A kompetenciák nagy része fedik egymást. Hasonló egymásra építettséget jelent a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonya is. A kulcskompetenciák megalapozását, az alapkészségek, és képességek fejlesztését a kompetencia alapú oktatás megvalósulása nagymértékben segíti, melynek alapelemei: - a hasznosítható tudás, - az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés, - az alkalmazáshoz szükséges attitűdök kialakítása. A XXI. sz. emberének kiemelten fontos, hogy rendelkezzen az alábbi kompetencia területekkel: - anyanyelvi kommunikáció, - idegen nyelvi kommunikáció, - információ átadás- átvétel digitális. A kulcskompetenciák megalapozásának, az alapkészségek és képességek fejlesztésének kiemelten javasolt módszerei, munkaformái: - kooperatív tanulás - projektmódszer, projekt alapú oktatás - egyéni foglalkoztatás, páros munka, csoportmunka - differenciált oktatás tartalmakban, módszerekben, tanulásszervezésben ban készült el az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 8 területet határozott meg.

18 Magyarországon a nyolc kulcskompetenciára épülő európai referenciakeret a 2007-es felülvizsgálat eredményeként bekerült a Nemzeti alaptantervbe (NAT), mégpedig lényegében ugyanabban a formában, ahogyan azokat az Európai Referenciakeret tartalmazza. Az egyetlen szemléletbeli eltérés az, hogy a matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciákat a NAT nem egységben kezeli, hanem a matematikai kompetenciát a természettudományostól elválasztja. Így a magyar közoktatási rendszerre a NAT 9 kulcskompetencia fejlesztését deklarálja, amelyek azonban tartalmukban és megközelítésükben (sőt nagyrészt megnevezésükben is) teljesen azonosak az EU-s nyolc kulcskompetenciával. Kulcskompe -tencia Terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 1. Anyanyelvi kommuniká ció A tanuló rendelkezzen az életkori sajátosságának megfelelő anyanyelvi ismerettel (szókincs, szövegalkotás stb) A szóbeli és írásbeli kommunikáció elsajátítása. Megfelelő szókincs kialakítása adott szövegkörnyezeten keresztül: szépirodalom ismeretközlő dokumentum szövegeken keresztül fogalomalkotás szövegértelmezés szövegalkotás véleménynyilvánítás szituációs játékok kooperatív tanulás - tanulási motivációt fokozó tanítási modell - közlés - magyarázat - beszélgetés -felfedezéses tanulás - aktív fogalomalkot ás 2. Idegen nyelvi kommuniká ció A tanuló életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően használja a tanult idegen nyelvet Megfelelő szókincs fejlesztésen keresztül: - fejlesszük a tanuló kommunikációs készségét - más népek kultúrájának megismerését A beszéd - szöveges gyakorlatok végzése: - szövegolvasás - szövegértés - szövegalkotás - szituációs játékok - párbeszéd - szerepgyakorlat - egyéni előadások - képességhez igazodó tartalmi differenciálá s, diszlexiás, díszgráfiás tanulóknál elsősorban auditív megközelítés sel A várt eredmények 1. Anyanyelvi kommunikáció : A tanuló az adott helyzetben az életkori sajátosságának megfelelő módon tudja megfogalmazni és kifejezni a mondanivalóját. 2. Idegen nyelvi kommunikáció: A hallott és olvasott idegen nyelvű szöveg

19 értése. Írás és beszédkészség mérhető fejlődése. Kulcskompetencia terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 3. Matematikai Matematikai gondolkodás fejlesztése az összefüggések megláttatása Szaknyelv használata, fejlesztése Logikus gondolkodásra való törekvés Matematikai ismeretek és a mindennapi problémák összekapcsolása - alapműveletek gyakoroltatása - összefüggések keresése-elemzése - eszközhasználat - modellalkotás - grafikon készítése, olvasása - táblázat készítése, olvasás - cselekedtetés - szemléltetés egyszerű, átlátható ábrákkal - algoritmuskövetés, megjegyzés, alkalmazás - analógia felismerésalkalmazás -interiorizációs stratégia kondicionálás, gyakorlás -probléma felvető módszer A várt eredmények: Követni és értékelni tudja: - matematikai problémákat - alkalmazza az ismerős eljárásokat - tudja jelölni az adatokat - a grafikonok ábrázolása és olvasása során elemezze a kapott adatokat Kulcskompe tencia terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 4. Természettudományos A környezetünkb en lévő, jelenségek, változások, törvényszerűsé gek megismerése és megértése. A magyarázatokon, tapasztalatokon, előrejelzéseken keresztül tegyük láthatóvá, tapasztalhatóvá a tanulók számára a környezeti változások okokozati összefüggéseit. - környezettudatos magatartás kialakítása - kísérletezés - - új technológiák berendezések megismerése, működtetése - kritikai állásfoglalás az áltudomány és technika ellenes megnyilvánulások - aktív fogalomalkotás - szemléltetés - asszociációs stratégia - deduktív tanulási stratégia

20 kal szemben. 5. Digitális Az információs társadalom technológiáina k biztos és kritikus használata. Komplex információ előállításán keresztül segítsük az eszközök használatát és a felkészülésben, kutatásban való szerepüket. Információ: - felismerés - visszakeresés - értékelés - tárolás - előállítás - bemutatás - csere Hálózati kommunikáció használata - információ átadás- átvétel - lényeglátás képességének tanulása szókincsbővítés, szövegértés, szövegalkotás - a megértést szolgáló technikák ismerete, alkalmazása A várt eredmények 4. Természettudományos: A természettudományos és a műszaki ismeretek összekapcsolása a hétköznapi életben felmerülő problémák során. 5. Digitális: Felismerje az adott problémán keresztül az információ hitelességet és megbízhatóságát. Kulcskomp etencia terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 6. Hatékony, önálló tanulás A folyamatosan kialakuló élettapasztalat valamint a szerzett tudás segítse elő az eredményes tanulást. A tanulás iránti igény felkeltése. A tanuló hozzásegítése az egyéni tanulási stratégiájának kialakításához. Az önismeret tudatában képes legyen megtalálni a számára megfelelő oktatási és képzési lehetőségeket. Képzési lehetőségek ismertetése: - útmutatás - támogatás Tanulási technikák elsajátíttatása. Informális tanulás Tanulási motivációt fokozó tanítási modell Kondicionálás, gyakorlás - az értő olvasás fejlesztése - számítógépen való írás eszközzé tétele Önismeretet elősegítő programcsomagok A várt eredmények 6. Hatékony, önálló tanulás: A tanulás iránti motiváció megléte. Az ismeretek hatékony felhasználásán keresztül aktívan részt vesz a közös munkában, és tudását megosztja másokkal.

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program

Kölcsey Ferenc Általános Iskola -1- Pedagógiai Program BEVEZETŐ... 2 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... 3 Küldetésnyilatkozatunk:... 3 Iskolánk adottságai, legfontosabb jellemzői:... 4 A.) NEVELÉSI PROGRAM... 9 I. Pedagógiai alapelveink... 9 II. Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Inczédy György Nyíregyháza, Árok u. 53. PEDAGÓGIAI PROGRAM A.) B.) C.) D.) Nevelési program Helyi tanterv I. Szakmai program II. Óratervek Kollégiumi nevelési program Nyíregyháza, 2004. május 2 Az Inczédy

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja

Klauzál Gábor Általános Iskola Pedagógiai Programja Az elfogadás olyan, mint a termékeny talaj, amely lehetővé teszi, hogy a kis mag olyan gyönyörű virággá fejlődjön, amilyenné belső lehetőségei csak engedik. A talaj kioldja a mag fejlődési képességét,

Részletesebben

P e d a g ó g i a i P r o g r a m

P e d a g ó g i a i P r o g r a m Biharkeresztesi Bocskai István Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4110 Biharkeresztes, Ady Endre u. 2 Tel/fax: (54) 430-084 e-mail: bocskai@bocskai-bker.sulinet.hu P e d a g ó g i a i

Részletesebben

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitkei Kossuth Lajos Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Fényeslitke NÉVADÓNK: KOSSUTH LAJOS Kossuth ajkunkon fölzengő szózat, Emléke a Múltból fölfölragyog, Példája ma is Jövőbe mutat, Lelkünkben

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember

Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola. Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szeged 2014. szeptember Szegedi Kőrösy József Gazdasági Szakképző Iskola Jót, s jól! Kazinczy Ferenc PEDAGÓGIAI PROGRAM Szeged 2014. szeptember Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM JOGSZABÁLYI HÁTTERE... 8 1.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM. A Pedagógiai program 2013-ban készült ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA TÖRÖKBÁLINT PEDAGÓGIAI PROGRAM A Pedagógiai program 2013-ban készült Tartalomjegyzék 1. HELYZETELEMZÉS... 6 1.1 Az iskola bemutatása... 6 1.2 Tárgyi feltételek... 10 1.3

Részletesebben

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. A Kiskunfélegyházi Középiskola, Szakiskola, Speciális Szakiskola és Kollégium PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 BEVEZETÉS... 4 AZ ÖSSZEVONT INTÉZMÉNY LÉTREJÖTTE... 4 Az összevont

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium

Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Dr. Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programja 2014 TARTALOMJEGYZÉK I. BEVEZETÉS...5 I.1. Küldetésnyilatkozat...5 I.2. Az iskola adatai...6 I.3. Helyzetelemzés...8

Részletesebben

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA KÁLMÁN LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNYE PEDAGÓGIAI PROGRAMJA OM azonosító: 200924 Nevelőtestület elfogadta: 2013. március 28. Igazgató: Garda László KECSKEMÉT 2013 Bevezető

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 Tartalomjegyzék I. BEVEZETÉS... 3 1. Az intézmény adatai... 3 II. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. Pedagógiai alapelvek, célok, feladatok, eszközök, eljárások... 4 2. Személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja

Tatabányai Árpád Gimnázium. Pedagógiai Programja A Tatabányai Árpád Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Ezt a Pedagógiai Programot a Tatabányai Árpád Gimnázium nevelőtestülete 2013. szeptember 30-ai értekezletén az Iskolaszék, a Szülői Munkaközösség

Részletesebben