A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola"

Átírás

1 A Mátészalkai Móricz Zsigmond Magyar- Angol Kéttannyelvű Általános Iskola Mátészalka Móricz Zsigmond út OM: PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Mátészalka, szeptember 01. Módosítva: február 19. Mintha csakugyan tűz kellene, olvasztó kemence a jellemnek és tehetségnek, hogy az igazi arany kitermelődjön. (Móricz Zsigmond)

2 TARTALOMJEGYZÉK NEVELÉSFILOZÓFIÁNK MOTTÓJA.. 4. old. KÖSZÖNTŐ GONDOLATOK old. JÖVŐKÉPÜNK 5. old. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK 6. old. I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS. 6. old. 1. Az iskola földrajzi környezete 6. old. 2. Iskolatörténet.. 7. old. 3. Az iskola objektív feltételei 10. old. 4. A feltételrendszer fejlesztése. 10. old. 5. Gazdálkodás old. 6. Személyi feltételek 11. old. II. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA old. 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai old. 2. Személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok 23. old. a, Gyermekközpontúság. 25. old. b, Képzési specialitások kéttannyelvű oktatás, tehetségfejlesztés 26. old. c, Esélyegyenlőség. 75. old. d, A szociális hátrányok enyhítését szolgáló tevékenységek. 75. old. e, A beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggő pedagógiai tevékenységek 78. old. f, Gyermek és ifjúságvédelem. 78. old. 3. Az iskolai egészségneveléssel összefüggő feladatok. 82. old. 4. A közösségfejlesztéssel, az iskola szereplőinek együttműködésével kapcsolatos feladatok old. 5. A pedagógusok helyi intézményi feladatai, az osztályfőnöki munka tartalma, az osztályfőnök feladatai.. 90.old. 6. A kiemelt figyelmet igénylő tanulókkal kapcsolatos pedagógiai tevékenység helyi rendje 93. old. 7. A tanulóknak az intézményi döntési folyamatban való részvételi jogai gyakorlásának rendje old. 8. A szülő, a tanuló, a pedagógus és az intézmény partneri kapcsolattartásának formái. 99. old. 9. A tanulmányok alatti vizsgák szabályai old. 10. Felvétel, átvétel helyi szabályai old. 11. Az elsősegély- nyújtási alapismeretek elsajátításával kapcsolatos iskolai terv 104. old. III. HELYI TANTERV old. 1. A választott kerettanterv megnevezése old. 2. A választott kerettanterv által meghatározott óraszám feletti kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások tananyaga és az ehhez szükséges kötelező, kötelezően választandó vagy szabadon választható tanórai foglalkozások megnevezése, óraszáma old. 3. Az alkalmazott tankönyvek, tanulmányi segédletek kiválasztásának elvei a tankönyv térítésmentes

3 igénybevételének biztosításával old. 4. A Nemzeti alaptantervben meghatározott pedagógiai feladatok helyi megvalósításának részletes szabályai 118.old. 5. A mindennapos testnevelés, testmozgás megvalósításának módja 120. old. 6. A választható tárgyak, foglalkozások, ezek esetében a pedagógusválasztás szabályai 121. old. 7. A tanuló tanulmányi munkájának írásban, szóban vagy gyakorlatban történő ellenőrzési és értékelési módja, valamint a magatartás és szorgalom minősítésének elvei. A tanulók tanulmányi munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése old. 8. A csoportbontások és az egyéb foglalkozások szervezésének elvei old. 9. A tanulók fizikai állapotának mérése 133. old. 10. Egészségnevelés és környezeti nevelés elvei old. 11. A szociális hátrányok enyhítését, az esélyegyenlőség megvalósítását szolgáló tevékenységek old. 12. A tanuló jutalmazásával összefüggő, a tanuló magatartásának, szorgalmának értékeléséhez, minősítéséhez kapcsolódó elvek old. 13. A nevelőtestület által szükségesnek tartott további alapelvek 141. old. 14. Az iskolaváltás, valamint a tanuló átvételének szabályai 142. old. 15. Az iskola írásbeli, szóbeli beszámoltatások, az ismeretek számonkérésének rendje old. 16. Az otthoni, napközis, tanulószobai felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai 143. old. 17. A sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztő programja old. MELLÉKLETEK 1. Helyi tanterv 1-4. osztály old. 2. Helyi tanterv 5-8. osztály old. 3. Kéttannyelvű helyi tanterv 1-8. osztály 1114.old. 4. Könyvtári pedagógiai program old. 5. Záradék old.

4 Iskolánk emblémája: NEVELÉSFILOZÓFIÁNK MOTTÓJA: Minden márványtömbben benne rejlik a dávidi tökéletesség. Minden gyermekben ott rejtőzhet a nagy tehetség magva, de nagy gonddal kell ápolni faragni, hogy előtűnjék a belső ragyogás. Ez a feltétele annak, hogy a legnagyobb természeti kincsünket az eddiginél jobban kiaknázhassuk. Nem pusztán a tehetségesek, hanem elsősorban a nemzet érdekében. (Dr. Czeizel Endre) KÖSZÖNTŐ GONDOLATOK Az iskolánkban folyó oktató-nevelő munkától azt reméljük, hogy tanulóink számára olyan általános műveltséget ad, amely motivál, amelyhez magyarságtudat és erkölcsi értékrend társul. A tantestület és a tanulók munkájának eredményeként iskolánk tanulói olyan bizonyítvány birtokába jutnak, amely " útlevél a továbbtanuláshoz. Tantestületünk egységesen vallja: a nevelőknek az iskolában tudniuk kell, hogy fejlődő virágokat gondoznak, és azt is, amit Comenius mondott -, hogy a növény attól fejlődik szépen, ha öntözik. (Dr. Czeizel Endre)

5 A gyermek nemcsak nevelődik, jogában áll tanulóként is megélni a gyermekkor ezernyi csodáját, az élet teljességét. Célunk a szó nemes értelmében vett ún. elit iskola megteremtése, amelyben nagy gondot fordítunk a tehetségek felkutatására, gondozására, intellektuális és speciális képességének fejlesztésére. Úgy véljük, a boldogságcentrikus iskolai élet összeegyeztethető a modern gondolatok és technika iránt fogékony, jövőorientált gyermek nevelődésével. Az iskola használói és fenntartója természetes igényként fogalmazzák meg az intézménnyel szemben a gyermeknevelésben történő célkitűzéseket. Szent-Györgyi Albert szavaival élve: Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, hogy megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja azt a munkát, amelyet szeretni fog. Azt is tudatosítani kívánjuk, hogy eredményt csak munkával, olykor lemondással lehet elérni. Nevelőtestületünk emellett feladatának tekinti az egész életen át tartó nevelés önnevelés igényének a megalapozását is. Alapvető kötelességnek érezzük az emberiség egyetemes, sok ezer éves, kiérlelt értékeinek a felmutatását. Egyik oldalon a rend, a nyugalom, a biztonság, a hagyományok, a család és a közösség értékeinek a felmutatását, s a másik oldalon a szabadság, egyenlőség, szolidaritás, valamint az igazságosság, a másság, a tudás és a türelem felvilágosult értékrendjét. Törekszünk az értékek bemutatására is. Az értékválasztást a gyerekekre és szüleikre bízzuk. A sokféle értéket és értékrendet úgy jelenítjük meg, hogy azokra a fejlődő gyermek szuverén módon bármilyen világképet, világnézetet vagy emberképet ráépíthessen. A Pedagógiai program felülvizsgálatát a CXC. köznevelési törvény 21. pontjának 26. és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 6. pontjának 7. szabályozza. A nemzeti köznevelésről szóló évi CXC. törvény 27. (11) bekezdés szerinti mindennapos testnevelést az iskolai nevelés-oktatás első, ötödik évfolyamán szeptember 1-től kezdődően felmenő rendszerben kell megszervezni. Ezeken az évfolyamikon alkalmazott helyi tantervbe legalább heti öt testnevelés órát kell beépíteni.

6 JÖVŐKÉPÜNK Olyan intézmény vagyunk, amely aktív kölcsönhatásban áll környezetével, tudatos része annak a társadalmi mikrokörnyezetnek, amelyben működik. Szűkebb társadalmi környezethez igazodik, azok adottságait, igényeit lehetőségeit figyelembe veszi. Iskolánk fő nevelőereje, elfogadó légköre a gyerekek és felnőttek személyes kapcsolatában, az osztályközösségek integráló hatásában van. KÜLDETÉSNYILATKOZATUNK Pedagógiai tevékenységünk középpontjában az emberarcú, gyermekközpontú nevelés áll: olyan odafigyelő, optimális környezet megteremtésére törekszik, ahol Mindenki jó, mindenki fontos, mindenki nélkülözhetetlen valamiben. Tehetséggondozó, értékközvetítő, személyiségfejlesztő iskola vagyunk. Kompetenciákat, értékeket kell kialakítanunk a szocializációhoz, az egyéni törekvésekhez. Kéttannyelvűség lehetőséget biztosítunk tanulóinknak az anyanyelv és az idegen nyelv egyidejű fejlesztésére. Esélyegyelőségre törekszünk, a hátrányok kompenzálásával esélyt nyújtunk a képességek kibontakoztatására, s a képességek szerinti továbbtanulásra. Demokratikus - mindenkit a valós szükségletei szerint fejlesztünk. Közösségünk a környezetére nyitott, megosztott felelősségérzet jellemzi, s erre nevel. Autonóm iskola-ként szakmai önállóság jellemzi, tiszteletben tartja a gyermekek személyiségét és biztosítja az egyéni jogokat. Tanulni tanítunk: Én azt hiszem, nincs annál nagyobb öröm, mint valakit megtanítani valamire, amit nem tud. (Móricz Zsigmond) I. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA, HELYZETELEMZÉS 1. Az iskola földrajzi környezete Mátészalka Magyarország északkeleti részén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található, a homokdombos nyíri és a mély fekvésű lápi tájegység találkozásánál. A kora középkorban két faluból, Mátéból és Szalkából állt. A gyorsabb urbanizációs korszak a XIX. század utolsó negyedére tehető. Korszerű

7 mezőgazdasági gyártelep létesült, vasútvonalak épültek, fejlődött kereskedelme, mezőgazdasága ben várossá nyilvánították ben Hild János - emlékéremmel országosan is elismerték. Városunkat Szatmár fővárosaként emlegetik, a hozzávetőleg 85 ezer lakost számláló térség gazdasági és kulturális központja. Erre azért is alkalmas, mert közlekedési csomópont (5 vasútvonal, 2 fő-közlekedési közút találkozása). A megye második legnagyobb városa. Közel lakosa van, bel- és külterülete: 960 ha ha. Mátészalka Szabolcs Szatmár Bereg megye legjobb infrastrukturális mutatóival rendelkezik a megyeszékhely mellett. A városban még mindig számottevő a munkanélküliség. Magas a pályakezdők, szakmával rendelkezők aránya közöttük, de természetesen az alacsonyabban képzettek alkotják a többséget. A lakosság heterogén összetételű. A családok anyagi viszonyai nagyon változóak. A város 4 általános iskolájában, 2 középiskolájában tanulnak a diákok széles képzési kínálati lehetőséggel. 2. Iskolatörténet Iskolánk nagy múltú, hiszen 25 éves, hagyományokat teremtő, innovatív eredményeket hozó, tapasztalatokból profitáló. Iskolánk (a volt 6. Sz. Általános Iskola) 1987-ben létesült. A szomszédságban működő Gyermekvároshoz tartozott volna, de átszervezés miatt a város önálló általános iskolája lett. Az ebből származó hátrány a mai napig fennáll (csak melegítő konyhánk van), Az iskola közoktatási feladatát az alapfokú nevelési-oktatási területre vonatkozó jogszabályok szerint látja el. Kiemelt feladatnak tekintettük: - a személyiség sokoldalú fejlesztését, - a tehetségfejlesztést, - a tanulók kreativitásának előtérbe helyezését, - az önálló tanulási technikák elsajátítását, - a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását. Programjainkat: a felzárkóztató szakköröket, tantárgyi előkészítő foglakozásokat, korrepetálásokat ezek szellemében indítottuk. A legkiemelkedőbb teljesítményt nyújtó gyerekek intenzív fejlesztésének biztosítására indult a matematika képességfejlesztést szolgáló speciális osztály, s a különböző tehetségfejlesztő szakkörök: - biológia, - fizika, - matematika, - idegen nyelv (orosz, angol, német),

8 - magyar nyelv- és irodalom, - énekkar, - rajz-esztétika, - sport (kosárlabda, asztalitenisz, sakk, futball, judo) A szabadidő hasznos eltöltésére személyiségfejlesztő programokat szerveztünk: - bábozás, - dramatikus játékok, - szavaló és mesemondó versenyek, - gyermekjátékok stb. Ezek a keretek mind lehetővé tették a tehetségesek fejlesztését, de csak egy-egy speciális területet érintve, vagyis mozaikszerűek voltak az iskola tevékenységrendszerében től a tantestület elérkezettnek látta az időt egy új kísérleti program bevezetésére. A kísérlet a komplexitásában adott új információt számunkra. Így került bevezetésre a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet vezetőjének irányításával a Komplex tehetség- és képességfejlesztő program 5-8. osztályban. A programon túl, a tantestület innovációs törekvései az alábbi területeken bontakoztak ki: 1989-ben bekapcsolódott a szegedi JATE által meghirdetett diagnosztikus vizsgarendszer kipróbálásába, 1992-től az MPI által szervezett vizsgamodellbe, melyet a mai napig is alkalmazunk, 1996/97-es tanévben a METIR rendszer egyik bázisiskolájaként körzeti tehetséggondozó képzést is felvállaltuk az alábbi tárgyakból: - biológia, - magyar, - német, - matematika tól a DE felkérésére részt vettünk a SOCRATES COMENIUS programban (3 évre szóló angol, holland, német tehetséggondozó intézményekkel való fejlesztő munka) 2001-től BEGA PROJEKT (6 ország, 6-6 iskola, 6 tehetségterület kutató munkája, melyből intézményünk a Tehetség - tanácsadás, egyéni fejlesztés témakörben munkálkodik. 2003/ es tanévtől tehetséggondozó programunk átalakult KOMPLEX INTEGRÁLT TEHETSÉGFEJLESZTŐ programmá. Kapcsolatrendszerünk hazai és nemzetközi viszonylatokban széleskörű. A kísérleti iskolákkal karöltve tagjai vagyunk a Kelet-Magyarországi Tehetséggondozó Társaságnak, a Magyar Tehetséggondozó Társaságnak, és az

9 Európai Tehetségtanácsnak (ECHA). Rendszeres résztvevői vagyunk a hazai és nemzetközi konferenciáknak, programoknak (Debrecen, Szerencs, Törökszentmiklós, Kecskemét, Nijmegen, Bécs, Oxford, Rhodes, Birmingham, Jasi, Sárospatak, Mád, Taktaharkány, a szatmárnémeti Mircea Eliade és a nagykárolyi Vasile Lucaciu Általános Iskola) áprilisában a racionalizálás következtében tagiskolaként hozzánk csatolták a Kossuth Lajos Általános Iskolát, mely a központi iskolától kb. 2 km-re található. Ez a kétszintes épület 1976-ban épült. Az akkori helyi adottságokat figyelembe véve az intézmény beindítása a városrész szempontjából rendkívül jelentős volt, mert a vasút e városrészt szinte elzárta a település többi részétől. Az intézmény 1987-ig dinamikusan fejlődött. Tanulólétszáma elérte a 826 főt tól sporttagozat működött 1-8. osztályig szeptemberében (amikor átadták a 6. Sz. Általános Iskolát, a (későbbi Móricz Zsigmond Általános Iskolát, majd a Móricz Zsigmond Tehetségfejlesztő és Általános Iskolát) tanulólétszám 292 főre csökkent. Ez indokolta a két iskola integrációját. A két intézmény egy igazgatás alatt működött. A földrajzi távolság miatt a munka összehangolása nehéz feladatot ró a pedagógusra és iskolavezetésre egyaránt. A es tanévtől a gyermeklétszám csökkenése indokolttá tette a tagiskola teljes beintegrálódását az anyaintézménybe es tanévtől intézményünk csatlakozott az országos Integrált Pedagógiai Programhoz, lehetővé téve a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésének optimális körülményeit. 2009/2010-es tanévtől Intézményünk Alapító Okirata is tartalmazza a Sajátos Nevelési Igényű tanulók ellátási kötelezettségét a pervazív fejlesztésre vonatkozóan es tanévtől legfőbb törekvésünk a magyar-angol két tanítási nyelvű program elindítása. Ennek megfelelően változott iskolánk neve: Móricz Zsigmond Magyar - Angol Kéttannyelvű Általános Iskola lettünk. A nemzetközi és hazai két tanítási nyelvű programokat megismerve, eredményeiket látva a program lehetősége/bevezetése nemcsak a saját intézményünknek színes oktatási színfoltja, hanem a város oktatásának palettáját is színesíti. Az Európai Unióba való csatlakozásunkkal a nyelvoktatás iránti igény tovább emelkedik - társadalmilag is hasznos lépés a profilváltás. A szülők véleménye szerint is a hatékony, színvonalas nyelvoktatás elsődleges igény, amelyre a két tanítási nyelvű oktatás a legalkalmasabb.

10 A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés oktatási-nevelési programja ráépül és kiegészíti a jelen pedagógiai programot és helyi tantervet. 3. Az iskola objektív feltételei Az iskola modern, tágas, kétszintes épület 22 tanteremmel főt befogadó aulája alkalmas színvonalas ünnepségek, kiállítások megrendezésére. Az épületben 1 tornaterem, 1 kondi terem, 1 könyvtár, 1 számítástechnika terem, 2 előadóterem és 2 fejlesztő szoba egészíti ki az oktatási helyiségeket. Megfelelő számú irodák, tanári szobák segítik az oktató-nevelő munkát. A meglévő szertárak kicsik, raktározási lehetőség nincs (padlás, pince hiánya). Az intézményben melegítő konyha működik. Az ebédlő 100 fő befogadására alkalmas. Az épület komfortos, a világítás a szabványnak megfelelő, a fűtés gázzal történik. A külső- és belső környezet kellemes, virágos, ízlésesen díszített. Az iskola szépen parkosított, folyamatosan gondozott. Bejárata előtt 1997 májusában avattuk fel Móricz Zsigmond mellszobrát, Bíró Lajos szobrászművész alkotását. A 6-os Iskoláért Oktatási- Nevelési Alapítvány jóvoltából a szabadidő hasznos eltöltése céljából udvarunk komplett játszótéri fajátékokkal gazdagodott (hinta, mászókák, mérleghinta, mókuskerék, babaház, mely szabadtéri oktatásra is alkalmas). A tantermek és az egyéb kiszolgáló helyiségek berendezései a szükségleteknek megfelelőek. A beruházás során minden szükséges audiovizuális eszközzel felszereltük a helyiségeket. Könyvtárállományunkban 8000 kötetnyi szépirodalmi mű, tudományos munkák, lexikonok segítik a gyerekek munkáját. Számos oktató CD-vel, DVDvel, idegen nyelvi anyaggal (szótárak, nyelvi könyvek, folyóiratok, hanganyagok) rendelkezünk. A tornaterem világítása további korszerűsítésre szorul. Az oktatáshoz a szükséges tornaszerekkel rendelkezünk. A szaktárgyi oktatást segítő szemléltető eszközök megújultak, rendelkezünk már interaktív taneszközökkel is. A megjelent korszerű, új eszközök beszerzése mindenkor a költségvetés és a taneszköz pályázat függvénye. A számítástechnika oktatáshoz, ügyvitelhez, a könyvtárban megfelelő tárgyi, technikai eszközökkel rendelkezünk. 4. A feltételrendszer fejlesztése Iskolánkban az integrációs pályázatok kiírása értelmében alkalom nyílik iskolai felújításra, rekonstrukcióra és bővítésre. A mindenkori OKM Támogatáskezelő szakmai informatikai pályázatok, valamint a es tanévtől az Integrált Pedagógiai Program adta finanszírozási lehetőségek kihasználása esetén további

11 tantermek, csoporttermek korszerűsítése történik. 5. Gazdálkodás Az intézményünk központilag irányított költségvetési szerv január 1-től a szakmai irányítás a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ fennhatósága alatt van, a technikai és infrastrukturális működtetés Mátészalka Város Önkormányzatának kezében maradt. 6. Személyi feltételek A nevelőtestület összetétele, képzettsége Az iskola alkalmazotti közössége biztosítja a zavartalan működés személyi feltételeit. A dolgozói létszám az oktatási törvénynek megfelelő. Iskolánk tantestülete jól képzett, szakmailag igényes. Többségük nyitott, fogékony az újra, törekszik a korszerű és hatékony módszertani eljárások alkalmazására, Többségük szakvizsgázott, több diplomás pedagógus. Végzettségi palettánkat színesítik: - a tehetségfejlesztő szakértő szak, - fejlesztő (diff.) tanító szak. - Angol műveltségterület. Szakos ellátottságunk 100%-os, ennek alapján biztosítani tudjuk a kéttannyelvű oktatás személyi feltételeit is. Tantestületünk tagjai fontosnak tartják a szakmai ismeretek megújítását. Ezt igazolja a rövid- és hosszú távú képzési tervünk. Az oktató-nevelő munkát segítő egyéb, technikai dolgozók: iskolatitkárok, pedagógiai asszisztens, takarítók látják el. A magyar-angol két tanítási nyelvű képzés törvény által meghatározott személyi feltételei A pedagógusok alkalmazása: az Emberi Erőforrások Minisztere 4/2013 (I.11.) EMMI rendelete a következőképpen határozza meg a személyi feltételeket: Az angol két tanítási nyelvű osztályokban az oktathat, aki rendelkezik: nyelvtanári végzettséggel, angol nyelv tanítására jogosító tanítói végzettséggel (angol műveltségi szakterület), vagy a tanított tantárgynak megfelelő végzettséggel és felsőfokú nyelvvizsgával. Jelenleg az angol nyelv oktatását: megfelelő számú és képzettségű pedagógus végzi.

12 Angol anyanyelvi tanár alkalmazása A két tanítási nyelvű iskolai oktatásban a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak között kell, hogy legyen legalább egy olyan pedagógus, akinek a célnyelv az anyanyelve. Az anyanyelvi tanár alkalmazása megoldható a kétnyelvű iskolák egyesületén keresztül, pályázati úton. II. AZ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai a, Pedagógiai alapelveink Kiemelt figyelmet fordítunk: Az emberiség előtt álló közös problémákra és a különböző kultúrák iránti nyitottságra, A szűkebb és tágabb hazához való kötődés érzését, környezetünk megismerésének és megóvásának igényét. Az iskola valamennyi dolgozója és tanulója kölcsönösen tiszteletben tartja egymás emberi méltóságát. Minden iskolai tevékenységünket - az oktatás és nevelés terén egyaránt - a gyermekek szeretete hatja át. Fontos, hogy a pedagógus és a növendék egyenrangú félként vegyen részt a folyamatban, közöttük aktív kölcsönhatás van. A nevelési - oktatási folyamatokban következetes emberléptékű követelményeket támasztunk. A NAT valamennyi műveltségi területe szolgálja a kulcskompetenciák fejlesztését: a magyar nyelv és irodalom, az élő idegen nyelv, a matematika, az ember és társadalom, ember a természetben, földünk környezetünk, a művészetek, az informatika, az életviteli és gyakorlati ismeretek, a testnevelés és sport. Alapvető jelentőséget tulajdonítunk a kulcskompetenciák kialakításának, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges tanulási képességek kiművelésének. A kompetencia alapú oktatás során az ismereteket készségeket és attitűdöket kölcsönhatásban fejlesztjük. A közösségek biztosítanak terepet a növendékek önállóságának, öntevékenységének, önkormányzó képességének kibontakoztatásához.

13 A tanulás tervezésében, szervezésében és irányításában a tevékenységközpontú tanítási gyakorlatot honosítjuk meg, mely életszerű helyzetek teremtésével alkalmat nyújt konkrét élmények és tapasztalatok gyűjtésére. Minden tanulónak biztosítjuk az egyéni adottságai, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét. Az egyéni szükségletek szerint megfelelő feltételeket nyújtunk gyermekeinknek a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez. Megteremtjük az alapokat az élethosszig tartó tanuláshoz, valamint, a folyamatot megkönnyítő képességeket, készségeket és kompetenciákat: a szövegértési szövegalkotási, matematikai logikai, szociális, életviteli és környezeti, az életpálya-építési, idegen nyelvi, valamint az infokommunikációs technológiákat. Megalapozzuk a konstruktív életvezetés, az egyéni életpálya-építés és egészséges életmód készségét. Hatékony felzárkóztató munkával támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés, a személyiségfejlesztés, a közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességének, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, továbbtanulási esélyének növeléséhez. Az általános társadalmi modernizációt követve igyekszünk lépést tartani az informatikai forradalommal. A kommunikációs - valamint viselkedéskultúra elsajátíttatásával kialakítjuk a tárgyi és személyes világukban való eligazodás képességét. b. Pedagógiai célkitűzéseink és a hozzájuk kapcsolódó feladatok A mai tudásalapú társadalomban nem csak a tudás megszerzése, hanem annak megfelelő felhasználása a cél. Ehhez azonban szükség van a megfelelő technikai környezet/feltétel megteremtésére. Fejlesztési céljaink Sikerkritériumok Feladatok XXI. századi oktatási környezet megteremtése Az IKT minél szélesebb körű alkalmazása Eszközök beszerzése: - saját költségvetésből, - alapítványi - pályázati forrásokból. A munkaerő piaci környezet elvárja, hogy a munkavállalók az eléjük tárt problémák, feladatok megoldásához egyéb készségekkel is rendelkezzenek, így például az informatikai eszközök használata, az idegennyelvtudás vagy szociális helyzetek kezelésének készségével.

14 Pedagógiai célkitűzéseink Fejlett diákközösségi támogatása. Hagyományaink ápolása élet Sikerkritériumok Jó iskolaközösség Megvalósított éves osztályfőnöki munkatervek. Hatékonyan működő DÖK Hazánk, népünk kultúrájának minél szélesebb ismerete. Különböző kultúrák iránti nyitottság kiépítése Feladatok A diákönkormányzat munkájának támogatása. Az osztálytitkárok rendszeres beszámolója az osztályfőnöki órákon. A tanulók, osztályok által szervezett programok támogatása a vezetés és a nevelőtestület részéről. A diákközgyűlésen elhangzott javaslatok lehetőség szerinti megvalósítása. Tantárgyakat, műveltségi területeket összekapcsolva hagyományápoló iskolai programok, projektek szervezése: - kulturális és multikultúrális értékek ápolása: - magyar és angol nyelvterületek megismerése Éves munkatervben rögzítetten.

15 Informatikai és nyelvi kompetencák fejlesztése Az élő idegen nyelvi tudás megléte Informatikai eszközök használata a tudás bővítéséhez. Használható nyelvtudás megszerzése. A tanulókban kialakítani azt a belső igényt, hogy az informatikai eszközök is hozzásegíthetnek bennünket a tudás megszerzéséhez etikus eszközhasználat igénye. Osztálybontások szolgálják az egyéni fejlesztés és tehetséggondozás biztosítását. Tanulóink alkalmazható tudást szerezzenek tanulmányaik során. Tanulóink a külső méréseken az országos átlag feletti eredményt érjenek el. Valamennyi nyolcadikos tanuló beiskolázása sikeres legyen, nagyrészük középiskolába folytassa tanulmányait. A mérések eredményeinek elemzése munkaközösségi és intézményi szinten. - belső mérések, - külső mérés: OKÉV Szükség esetén intézkedési terv készítése A mérések tapasztalatainak beépítése az éves munkatervbe, felhasználva a minőségirányítási programban meghatározottakat.

16 Környezettudatos magatartás és egészséges életvitelre való igény kialakítása. Az iskolánk eszközeinek megóvása. A kompetencia alapú oktatás folyamatos működtetése, és a kooperatív technikák alkalmazása nevelőoktató munkánkban. Esélyegyenlőség hátrányok leküzdése és Esztétikusan dekorált, tiszta tantermek. Környezetvédelemmel, egészséges életmóddal kapcsolatos program megszervezése (pl.: papírgyűjtés, sportnap). Elfogadott módosított pedagógiai program és helyi tanterv. A kollégák aktív részvétele a kompetencia alapú oktatásban. Változatos módszertannal megtartott órák (óralátogatási lapok). Hatékony iskolai gyermekvédelmi rendszer működése Esélyegyenlőségi törvény betartása Egészségnevelési programunk teljes körű megvalósítása. A folyosók és tantermek esztétikus dekorálása. Matematika és olvasás-szövegértés kompetenciaterületek kiemelt fejlesztése a matematika és a magyar tárgyak esetében. Belső továbbképzések megszervezése. A kooperatív tanulási technikák folyamatos megjelenése helyi tantervek alapján a tanmenetekben, és alkalmazásuk a tanórákon. Gyermekvédelmi felelős, osztályfőnök, szaktanár és gyerek/szülő kiegyensúlyozott kapcsolatrendszerének működtetése Kapcsolatrendszerünket érintő célkitűzéseink Szakmai együttműködésre épülő, stabil kapcsolatrendszer működtetése kiemelt partnerintézményeinkke l. Sikerkritériumok Tanévenként legalább 1-1 közös rendezvény, szakmai fórum megszervezése. Feladatok A szakmai együttműködések megvalósítása kiemelt partnereinkkel. Kapcsolataink erősítése volt tanítványainkkal. Öregdiák programok szervezése. Kapcsolattartás volt tanítványainkkal ( , honlap, találkozó).

17 c, Nevelő-oktató munkánk eszközei, eljárásai a kulcskompetenciák fejlesztésének területén Nevelő-oktató munkánk során alkalmazott eszközök segítik a tanulók bevonását a pedagógiai folyamatokba. Az ismeretek hatékony átadása érdekében szükség van a tanulók motiválására mind a tanórákon, mind a tanórán kívüli tevékenységekben. Az egyéni kutatómunka, a párban, illetve a kooperatív csoportban megoldott feladatok mind azt a célt szolgálják, hogy a tanulók ne csak passzív befogadók legyenek a pedagógiai folyamatokban. Az órákon nagy hangsúlyt helyezünk diákjaink kulcskompetenciáinak fejlesztésére. A kulcskompetenciák azok a kompetenciák: amelyekre minden embernek szüksége van a személyes boldoguláshoz, fejlődéshez, az aktív állampolgári léthez, a társadalmi beilleszkedéshez, és a munkához. A kompetenciák nagy része fedik egymást. Hasonló egymásra építettséget jelent a kulcskompetenciák és a kiemelt fejlesztési feladatok viszonya is. A kulcskompetenciák megalapozását, az alapkészségek, és képességek fejlesztését a kompetencia alapú oktatás megvalósulása nagymértékben segíti, melynek alapelemei: - a hasznosítható tudás, - az ismeretekbe ágyazott képességfejlesztés, - az alkalmazáshoz szükséges attitűdök kialakítása. A XXI. sz. emberének kiemelten fontos, hogy rendelkezzen az alábbi kompetencia területekkel: - anyanyelvi kommunikáció, - idegen nyelvi kommunikáció, - információ átadás- átvétel digitális. A kulcskompetenciák megalapozásának, az alapkészségek és képességek fejlesztésének kiemelten javasolt módszerei, munkaformái: - kooperatív tanulás - projektmódszer, projekt alapú oktatás - egyéni foglalkoztatás, páros munka, csoportmunka - differenciált oktatás tartalmakban, módszerekben, tanulásszervezésben ban készült el az Európai Parlament és a Tanács ajánlása az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról 8 területet határozott meg.

18 Magyarországon a nyolc kulcskompetenciára épülő európai referenciakeret a 2007-es felülvizsgálat eredményeként bekerült a Nemzeti alaptantervbe (NAT), mégpedig lényegében ugyanabban a formában, ahogyan azokat az Európai Referenciakeret tartalmazza. Az egyetlen szemléletbeli eltérés az, hogy a matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciákat a NAT nem egységben kezeli, hanem a matematikai kompetenciát a természettudományostól elválasztja. Így a magyar közoktatási rendszerre a NAT 9 kulcskompetencia fejlesztését deklarálja, amelyek azonban tartalmukban és megközelítésükben (sőt nagyrészt megnevezésükben is) teljesen azonosak az EU-s nyolc kulcskompetenciával. Kulcskompe -tencia Terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 1. Anyanyelvi kommuniká ció A tanuló rendelkezzen az életkori sajátosságának megfelelő anyanyelvi ismerettel (szókincs, szövegalkotás stb) A szóbeli és írásbeli kommunikáció elsajátítása. Megfelelő szókincs kialakítása adott szövegkörnyezeten keresztül: szépirodalom ismeretközlő dokumentum szövegeken keresztül fogalomalkotás szövegértelmezés szövegalkotás véleménynyilvánítás szituációs játékok kooperatív tanulás - tanulási motivációt fokozó tanítási modell - közlés - magyarázat - beszélgetés -felfedezéses tanulás - aktív fogalomalkot ás 2. Idegen nyelvi kommuniká ció A tanuló életkori sajátosságainak és egyéni képességeinek megfelelően használja a tanult idegen nyelvet Megfelelő szókincs fejlesztésen keresztül: - fejlesszük a tanuló kommunikációs készségét - más népek kultúrájának megismerését A beszéd - szöveges gyakorlatok végzése: - szövegolvasás - szövegértés - szövegalkotás - szituációs játékok - párbeszéd - szerepgyakorlat - egyéni előadások - képességhez igazodó tartalmi differenciálá s, diszlexiás, díszgráfiás tanulóknál elsősorban auditív megközelítés sel A várt eredmények 1. Anyanyelvi kommunikáció : A tanuló az adott helyzetben az életkori sajátosságának megfelelő módon tudja megfogalmazni és kifejezni a mondanivalóját. 2. Idegen nyelvi kommunikáció: A hallott és olvasott idegen nyelvű szöveg

19 értése. Írás és beszédkészség mérhető fejlődése. Kulcskompetencia terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 3. Matematikai Matematikai gondolkodás fejlesztése az összefüggések megláttatása Szaknyelv használata, fejlesztése Logikus gondolkodásra való törekvés Matematikai ismeretek és a mindennapi problémák összekapcsolása - alapműveletek gyakoroltatása - összefüggések keresése-elemzése - eszközhasználat - modellalkotás - grafikon készítése, olvasása - táblázat készítése, olvasás - cselekedtetés - szemléltetés egyszerű, átlátható ábrákkal - algoritmuskövetés, megjegyzés, alkalmazás - analógia felismerésalkalmazás -interiorizációs stratégia kondicionálás, gyakorlás -probléma felvető módszer A várt eredmények: Követni és értékelni tudja: - matematikai problémákat - alkalmazza az ismerős eljárásokat - tudja jelölni az adatokat - a grafikonok ábrázolása és olvasása során elemezze a kapott adatokat Kulcskompe tencia terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 4. Természettudományos A környezetünkb en lévő, jelenségek, változások, törvényszerűsé gek megismerése és megértése. A magyarázatokon, tapasztalatokon, előrejelzéseken keresztül tegyük láthatóvá, tapasztalhatóvá a tanulók számára a környezeti változások okokozati összefüggéseit. - környezettudatos magatartás kialakítása - kísérletezés - - új technológiák berendezések megismerése, működtetése - kritikai állásfoglalás az áltudomány és technika ellenes megnyilvánulások - aktív fogalomalkotás - szemléltetés - asszociációs stratégia - deduktív tanulási stratégia

20 kal szemben. 5. Digitális Az információs társadalom technológiáina k biztos és kritikus használata. Komplex információ előállításán keresztül segítsük az eszközök használatát és a felkészülésben, kutatásban való szerepüket. Információ: - felismerés - visszakeresés - értékelés - tárolás - előállítás - bemutatás - csere Hálózati kommunikáció használata - információ átadás- átvétel - lényeglátás képességének tanulása szókincsbővítés, szövegértés, szövegalkotás - a megértést szolgáló technikák ismerete, alkalmazása A várt eredmények 4. Természettudományos: A természettudományos és a műszaki ismeretek összekapcsolása a hétköznapi életben felmerülő problémák során. 5. Digitális: Felismerje az adott problémán keresztül az információ hitelességet és megbízhatóságát. Kulcskomp etencia terület CÉL Feladat Módszer Általános tantervű SNI 6. Hatékony, önálló tanulás A folyamatosan kialakuló élettapasztalat valamint a szerzett tudás segítse elő az eredményes tanulást. A tanulás iránti igény felkeltése. A tanuló hozzásegítése az egyéni tanulási stratégiájának kialakításához. Az önismeret tudatában képes legyen megtalálni a számára megfelelő oktatási és képzési lehetőségeket. Képzési lehetőségek ismertetése: - útmutatás - támogatás Tanulási technikák elsajátíttatása. Informális tanulás Tanulási motivációt fokozó tanítási modell Kondicionálás, gyakorlás - az értő olvasás fejlesztése - számítógépen való írás eszközzé tétele Önismeretet elősegítő programcsomagok A várt eredmények 6. Hatékony, önálló tanulás: A tanulás iránti motiváció megléte. Az ismeretek hatékony felhasználásán keresztül aktívan részt vesz a közös munkában, és tudását megosztja másokkal.

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1.A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. tanító,

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT

Polgár Judit Sakk Alapítvány SAKKPALOTA Program: Tehetségfejlesztő Sakk kerettanterv - NAT Pedagógiai program módosítása Helyi tanterv 63. oldal 1. 2. 64.oldal 3. Az alábbiakkal egészül ki ( kiegészítés aláhúzással különül el ) 1. Iskolánk helyi tanterve az emberi erőforrások minisztere által

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP-3.1.4-09/1-2009-0006. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - gödi innovatív intézményekben A projekt az Európai Unió

Részletesebben

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol

Három éves szakiskolai kerettanterv. Idegen nyelv Angol Idegen nyelv Angol Készítette: Bugyinszki Adrienn Király Endre Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Forrás: Szakiskolai közismereti program Oktatáskutató és Fejlesztő Központ http://szaki.ofi.hu/tajekoztatok-a-3-eves-szakiskolai-kerettantervrol/

Részletesebben

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában

A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai. A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A Köznevelési HÍD program bevezetésének tapasztalatai A Bencs László Szakiskola és Általános Iskolában A HÍD programok bevezetésének célja, előzménye Az EU 2020 szerinti irányelveknek megfelelően a korai

Részletesebben

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében

A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében Tolna Megyei Önkormányzat Szent László Szakképző Iskolája és Kollégiuma (TISZK) A TISZK-ek feladatvállalása és gyakorlata a középiskolai tanulók hátránykezelésében VIII. OTK, 2009. május 29 Hátrányok eredete,

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea

Szabó Ferenc, Györgyiné Felföldi Éva, Sebőkné 42 Bencsik Elvira Kovács Andrea, Forgóné Balogh Erika, Mészárosné 42 Lajos Ildikó 14 Varga Andrea tanácsadás intézményi folyamat szaktanácsadó IKT fejlesztési folyamat szaktanácsadó Kompetenciaterületi mentorszaktanácsadó Szent László Általános Iskola Óraszám Pedagógusok 90 60 98 szövegértés-szövegalkotás

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév

NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM. FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév NEUMANN JÁNOS KÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016. tanév Igazgató: Dr. Sipos Mihály Pályaválasztási felelős: Dr. Liptainé Reszegi Ágnes, általános igazgatóhelyettes Az Arany János

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program

Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája. Esélyegyenlőségi Program Jakabszállás Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Óvodája, Általános Iskolája Esélyegyenlőségi Program 1. Helyzetelemzés Jakabszállás Az iskola tanulóinak összlétszáma: 240 fő Halmozottan hátrányos

Részletesebben

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője

Arany János Programokról. 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Arany János Programokról 2013. augusztus 22. Dr. Polonkai Mária c. egyetemi docens Arany János Programok szakmai vezetője Az Arany János Programokról Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetségfejlesztési

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó

Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó Bihari Sándorné Pedagógiai intézményértékelési tanácsadó A képzési idő: 2 félév A képző: Kodolányi János Főiskola A szakirányú továbbképzési szakon végzettek ismerik: - a pedagógiai értékelés hazai és

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató

MUNKATERV. Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév. Készítette: Kissné Unatényi Katalin. igazgató MUNKATERV Börzsöny Általános Iskola Nagyoroszi 2014/15. tanév Készítette: Kissné Unatényi Katalin igazgató Bevezető gondolatok Nevelő-oktató munkánkat az iskola alapdokumentumai, valamint az azokban megnevezett

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Szakmai nap az integráció jegyében Mohács, 2013. október 24 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók együttnevelésének

Részletesebben

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő

A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái. Tanulóbarát környezet re épülő 1 A pedagógiai program, helyi tanterv függeléke A kompetencia alapú oktatás elterjesztése A tagiskolák összesítő táblái Célok Feltételek, szükségletek Mikor? Elvárt eredmény Tevékenységek Tevékenykedtetés-

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely

A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete. Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon. Általános Iskola feladatellátási hely A Pedagógiai Program TÁMOP 3.1.4-es projekt melléklete Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Általános Iskola feladatellátási hely Fenntartási időszak: 2010-2015 Kötelezően megvalósított implementációs

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév

BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BEMUTATKOZUNK 2015/2016. tanév BUDAPEST XXIII. KERÜLETI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA GYÖNGYHALÁSZOK - TEHETSÉGPONT Cím: 1237 Budapest, Soroksár-Újtelep Nyír u. 22. Tel.: 283-13-82 E-mail: fiai@feketei-bpny.sulinet.hu

Részletesebben

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József

A Nemzeti alaptanterv. Kaposi József A Nemzeti alaptanterv Kaposi József Előzmények EU egyre nagyobb figyelem az oktatás világára nemzeti oktatáspolitikák európai koordinációja Kompetencia alapú tudásértelmezésre épülő tantervi szabályozás

Részletesebben

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján

A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A 2013-as kompetenciamérés eredményeinek elemzése FI T-jelentés alapján A sikeres életvitelhez, a társadalmi folyamatokba való beilleszkedéshez is folyamatosan megújuló tudásra van szükség. Tudásunk egy

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

Helyi tanterv melléklete

Helyi tanterv melléklete Helyi tanterv melléklete 1. Az iskola egyes évfolyamain tanított tantárgyak, a kötelező és választható tanórai foglalkozások, óraszámaik, tananyag és követelmény 1.1. Az 1-4. évfolyamon tanított tantárgyak

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról

SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY. Pedagógiai programjáról HAJDÚ-BIHAR MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE RÉSZÉRE SZAKÉRTİI VÉLEMÉNY A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzati Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai programjáról Készítette: Balázs Tünde Lakcím: 4031 Debrecen, Kishegyesi

Részletesebben

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS

ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS ELFOGADÁS BEFOGADÁS EGYÜTTMŐKÖDÉS Az együttnevelés eredményei a többségi intézmények szemszögébıl, avagy miért van szükségünk az Egységes Módszertani Intézményekre? Készítette: Lırincsikné Kovács Olga

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A tartalmi szabályozás változásai

A tartalmi szabályozás változásai A tartalmi szabályozás változásai Technika, életvitel és gyakorlat Kovács Október A tanév itt kezdődik! 2012. augusztus 31. NAT Műveltségi területek 1. Magyar nyelv és irodalom 2. Idegen nyelvek 3. Matematika

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben

Göd Város Önkormányzata. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Göd Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4 09/1 2009 0006 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés a gödi innovatív intézményekben Valló Péter intézményi folyamat szaktanácsadó vallo.peter@vbcomp.hu 1 Miről

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola (200896 / 001) Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Varga Tamás Általános Iskola Intézmény neve Feladatellátási hely

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott,

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY. a pedagógiai program tartalmazza-e azokat a feladatokat, amelyeket a fenntartó az intézmény alapító okiratában meghatározott, SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY Jelen szakvélemény Mérk Nagyközség (4352. Mérk, Hunyadi utca 45 sz.) mint Megbízó felkérésére készült, a Mérk-Vállaj Közoktatási Fenntartó Társulás fenntartásában működő Mérk-Vállaj

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) hatályba lépésének ütemezése A törvény 2012. szeptember 1-jén lép hatályba, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.

9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar. 9200 Mosonmagyaróvár, Gorkij u. 1. Telefon: 96/576-470, 96/576-627 Fax: 96/217-155 E-mail: titkarsag@kossuthmovar.hu Honlap: www.kossuthmovar.hu Igazgató: Horváth Éva Pályaválasztással kapcsolatos információk:

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV SZÉCHENYI ISTVÁN KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI INTÉZKEDÉSI TERV IV. KÖTET Békéscsaba, 2012. 2 2008-2013 2013 Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012

Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Than Károly Ökoiskola Budapest 2010 2012 Pedagógus képzés, továbbképzés pályázat alapvető célja A pedagógiai kultúra korszerűsítése, mely egyrészt az intézményi implementációhoz is elengedhetetlenül szükséges:

Részletesebben

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban

A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban A vezető szerepe és feladatai a tehetséggondozásban Közoktatásvezetők V. Országos Konferenciája Pécs, 2010. szeptember 23. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke l_balogh@tigris.unideb.hu

Részletesebben

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK

CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK CSECSEMŐ- ÉS KISGYERMEKNEVELŐ ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: csecsemő- és kisgyermeknevelő (Infant and Early Childhood Education) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04.

SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban. Csibi Enikő 2013.02.04. SNI, BTMN tanulók értékelése az együttnevelésben, együttoktatásban Csibi Enikő 2013.02.04. Együttnevelés, együttoktatás 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról bevezetése óta Magyarországon, azaz 10 éve

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő

Készítette:Fürjes-Gáborné Csépányi Ágnes igazgató tanügyigazgatási-szakértő A lelkesedés nagyon fontos a siker elérése érdekében, lelkesedni pedig csak olyan dolog iránt tud az ember, amit szeret is. Amikor hivatást választunk érdemes tehát figyelembe venni az érdeklődési területeinket,

Részletesebben

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program

a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program a Gyermekekért Csányi Alapítvány ÉLETÚT Tehetséggondozó Program Dr. Csányi Sándor 2005-ben magánvagyonából 1 milliárd forintos alaptőkével, létrehozta a Csányi Alapítvány a Gyermekekért Közhasznú Alapítványt.

Részletesebben

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL SZAKÉTŐI VÉLEMÉNY A BAKONYSZENTKIRÁLYI BÉKEFI ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉ- SZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY HELYI TAN- TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL Készítette: Bíró Jenő, közoktatási szakértő Szakértői igazolvány

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben

Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Digitális kompetenciák fejlesztése a pedagógus-továbbképzésben Könczöl Tamás igazgató elearning Igazgatóság Sulinet etanulás Módszertani és Kompetencia Központ Educatio KHT. IKT - Információs és Kommunikációs

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Név Igazgató Beosztás, szak Sárközi Ágnes magyar-orosz-horvát szakos

Részletesebben

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése

A kiszombori. Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK. szakértői véleményezése A kiszombori Dózsa György Általános Iskola MÓDOSÍTOTT PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK szakértői véleményezése Készítette: Tóth Géza közoktatási szakértő (SZ022480) Cegléd 2012 1. Az iskola Pedagógiai Programjának

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben