Változások a számlázásban július 1-től

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Változások a számlázásban 2014. július 1-től"

Átírás

1 Változások a számlázásban július 1-től

2 I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet ok

3 Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles - ha az Áfa tv. másként nem rendelkezik -: - a belföldön, - ellenérték fejében teljesített termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról - a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője részére, ha az az adóalanytól eltérő más személy vagy szervezet, számla kibocsátásáról gondoskodni. A kibocsátandó bizonylat fajtája vonatkozásában azonban a törvény számos eltérést is megenged, természetesen a törvényben meghatározott esetekben és feltételekkel.

4 Számlakibocsátási kötelezettség Kötelező számlát kiállítani: adóalany részére történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és ezek előlege (feltéve, hogy az ügylet annak közérdekű, vagy speciális jellegére tekintettel nem tartozik adómentesség alá), nem adóalany jogi személy részére történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és ezek előlege (feltéve, hogy az ügylet annak közérdekű, vagy speciális jellegére tekintettel nem tartozik adómentesség alá), távolsági értékesítés, termék Közösségen belüli értékesítése, sorozat jelleggel történő építési telek, beépítés alatt álló, illetve beépített ingatlan értékesítés, valamint a kizárólag belföldön letelepedett adóalany által a belföldön kívül teljesített termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása esetén.

5 Számlakibocsátási kötelezettség Kötelező számlát kiállítani nem adóalany magánszemély (aki nem jogi személy) részére történő termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén, ha nem készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel (bármikor) történő kiegyenlítése, készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel történő kiegyenlítése, amely a teljesítésig nem történik meg, 900 ezer forintot elérő, vagy meghaladó ellenérték készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítő eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel történő kiegyenlítése, még akkor is ha a kiegyenlítés a teljesítés időpontjáig megtörtént, vagy előlegként megfizetett összeg a 900 ezer forintot eléri, vagy meghaladja, vagy a magánszemély a számlakibocsátást kéri.

6 Számlakibocsátási kötelezettség Az Áfa tv a az ellenérték nélküli termékátadásokat termékértékesítésnek, a 14. az ingyenes használatba adást és az ingyenes szolgáltatásnyújtást pedig szolgáltatásnyújtásnak tekinti, ezért egyértelműen következik, hogy az ellenérték nélküli ügyletekről is számlát kell kibocsátani kivéve, ha az adóalany saját maga az igénybevevő.

7 Számlakibocsátási kötelezettség Számlakibocsátási határidő: amennyiben az ellenértéket készpénzzel vagy készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel fizetik, akkor haladéktalanul ha nem készpénzzel vagy készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, hanem pl. utalással fizetik, és a számla áfát tartalmaz, akkor legkésőbb a teljesítés napjától számított 15 napon belül kell kiállítani, től: a 89. szerinti termékértékesítés vagy olyan szolgáltatásnyújtás esetén, amely után az adót a Héa-irányelv 196. cikkének tartalmában megfelelő tagállami szabályozás alapján a szolgáltatást igénybevevő fizeti, a teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belüli, (nincs áthárított adó mégis van időkorlát) egyéb esetekben ésszerű időn belül, vagyis amikor a kibocsátó minden a számlához szükséges adatnak a birtokában van (1-2 hét). Art. szerinti mulasztási bírság!

8 A számla adattartalma I. A számla kötelező adattartalma a következő (Áfa tv ): a számla kibocsátásának kelte; a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja; a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette; a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének adószáma, amely alatt: mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy a 89. -ban meghatározott termékértékesítést részére teljesítették, vagy adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt: mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették, feltéve, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybevevő adóalanyra a k) pont szerinti áthárított adó a forintot eléri vagy meghaladja és a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója gazdasági céllal belföldön telepedett le, gazdasági célú letelepedés hiányában pedig lakóhelye vagy szokásos tartózkodási helye van belföldön;

9 Számla adattartalma II. a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe; az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére - a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján - az e törvényben alkalmazott SZJ, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető; a pénzforgalmi elszámolás kifejezés, a XIII/A. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti adózás alkalmazása esetében; az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

10 Számla adattartalma III. az alkalmazott adó mértéke; az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja; az önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki; adómentesség esetében jogszabályi vagy a Héa-irányelv vonatkozó rendelkezéseire történő hivatkozás vagy bármely más, de egyértelmű utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása mentes az adó alól; a fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett; a különbözet szerinti szabályozás utazási irodák kifejezés, a XV. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti utazásszervezési szolgáltatás nyújtása esetében;

11 Számla adattartalma IV. a különbözet szerinti szabályozás használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezés, a XVI. fejezetben meghatározott különös szabályok szerinti használt ingóság, műalkotás, gyűjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében pénzügyi képviselő alkalmazása esetében a pénzügyi képviselő neve, címe és adószáma.

12 A számla adattartalmára vonatkozó egyéb szabályok A számlán az áthárított adót az Áfa tv. 80. szerint meghatározott árfolyam alkalmazásával forintban kifejezve abban az esetben is fel kell tüntetni, ha az egyéb adatok külföldi pénznemben kifejezettek.

13 Meghatalmazott útján történő számlázás I. Más helyett történő számlakibocsátás, Önszámlázás Az Áfa tv (1) bekezdésében megfogalmazott azon kötelezettség, hogy az adóalany köteles számla kibocsátásáról gondoskodni azért került ilyen módon megfogalmazásra, mert az adóalany nem köteles saját maga kiállítani a kibocsátandó számlát, hanem azt előzetes írásbeli megállapodás alapján átengedheti egy általa választott meghatalmazottnak, aki lehet: akár a vevő, megrendelő, az ÖNSZÁMLÁZÁS kifejezést január 1-től kötelező feltüntetni a számlán! akár harmadik személy is.

14 Meghatalmazott útján történő számlázás II. A feleknek előzetes írásbeli megállapodásban meg kell állapodniuk a számlakibocsátás elfogadásának feltételeiről és módjáról is. Adható meghatalmazás: - általános jelleggel, valamennyi ügyletre vonatkozóan, és - esetileg egy adott ügyletre vonatkozóan, - adható meghatalmazás több meghatalmazottnak. Ilyen esetben a számlát: a meghatalmazott a megbízója nevében bocsátja ki, ezért a más helyett kibocsátott számláknak külön számlasorszámtartományban (kézzel kibocsátott számlák esetében külön tömbökben) kell szerepelniük, mint amelyben a meghatalmazott adóalany saját teljesítéseinek számlái vannak.

15 Meghatalmazott útján történő számlázás III. A számlakibocsátással kapcsolatosan az Áfa tv. meghatározott kötelezettségek teljesítéséért a számla kibocsátására eredetileg kötelezett és a meghatalmazott egyetemlegesen felelnek. A 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet számlakibocsátásra 1/I. (1) bekezdése szerint, ha meghatalmazott jár el a számlázásnál, akkor a számla abban az esetben alkalmas az egyéb feltételek teljesülése mellett adóigazgatási azonosításra, ha nyomtatványként nyomdai úton előre előállított számla esetében a meghatalmazott a számlanyomtatvány 1 másolati példányát haladéktalanul eljuttatja a számlakibocsátásra kötelezettnek; számítástechnikai eszköz útján papírra nyomtatott, illetőleg elektronikus úton kibocsátott számla esetében a számlakibocsátásra kötelezett és meghatalmazottja előzetesen és írásban megállapodnak a számla előállítása során alkalmazott sorszámtartományról, amelyet a számlakibocsátásra kötelezett is köteles nyilvántartásában rögzíteni.

16 Nyomdai úton előállított számla Adóigazgatási azonosításra akkor alkalmas, ha: - a nyomtatvány nyomdai előállítása az állami adóhatóság által a nyomtatvány előállítójának kérésére az ő részére előre kijelölt sorszámtartományban folyamatosan, - kihagyás és ismétlés nélküli felhasználásával történik. Az adóalanynak: rendelkeznie kell a nyomtatványforgalmazó által kiállított számlával, és a nyomtatványt szigorú számadás alá kell vonnia.

17 Számítástechnikai eszköz útján előállított és papírra nyomtatott számla Akkor alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy: - az azt előállító számlázó program kihagyás és ismétlés nélkül, - folyamatosan biztosítja a sorszámozást, és - a számlapéldányok hiánytalan elszámolása biztosított. A számla kibocsátójának: a számlázó program olyan dokumentációjával kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program működésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítője vagy jogutódja által a számla kibocsátójának címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy az maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak.

18 Az egyszerűsített adattartalmú számla Az alábbi esetekben: - ha a megrendelő maga is áfa-alany, és az ellenértéket legkésőbb a teljesítéssel egyidejűleg készpénzzel, készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel forintban kiegyenlíti, - ha a megrendelő nem áfa-alany (pl. magánszemély), az ellenértéket legkésőbb a teljesítéssel egyidejűleg készpénzzel, készpénzhelyettesítő fizetési eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel forintban kiegyenlíti, feltéve, hogy kéri számla kibocsátását, - ha a teljesítésre kötelezett adóalany Áfa tv. területi hatályán kívüli ügyletet teljesít, január 1-jétől, ha a számla adóval növelt végösszege a 100 eurónak megfelelő pénzösszeget nem haladja meg, feltéve hogy a számla nem az Áfa tv a szerinti adómentes közösségi értékesítést, illetve nem az Áfa tv a szerinti távolsági értékesítést dokumentál. Utalásos, nem Ft-ban kiállított számláknál!

19 Az egyszerűsített adattartalmú számla Egyszerűsített adattartalmú számla esetén azon csak a bruttó ellenértéket kell feltüntetni! Ha az ellenérték adót is tartalmazó összegét tüntetik fel a számlán (az értéke, mely..% ÁFÁ-t tartalmaz), akkor az alkalmazott adómérték helyett: 27% esetén 21,26%, 18% esetén 15,25%, 5% esetében 4,76% szerepeltetendő.

20 Az egyszerűsített adattartalmú számlát érintő változás től Az Áfa tv. területi hatálya alá nem tartozó ügyletekről elegendő egyszerűsített adattartalmú számlát kibocsátani. Ezen számlák adattartalma a következő: kibocsátás kelte sorszáma termékértékesítő/szolgáltatásnyújtó és a termékbeszerző/szolgáltatást igénybevevő adatai értékesített termék, nyújtott szolgáltatás megnevezése január 1-jétől ezen adatokon túl még fel kell tüntetni : a fordított adózás kifejezést a teljesítés időpontját, ha az eltér a számla kibocsátás időpontjától.

21 E-SZÁMLA I. - a papír alapú számlázással lényegében azonos szabályozási alapok! Eltérés a számlabefogadói beleegyezés és a számlamegőrzés esetében áll fenn, ami az elektronikus bizonylatolás jellegéből fakad. Fogalma: minden olyan az Áfa tv.-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. A kibocsátás ténylegesen a számla számlabefogadó részére történő rendelkezésre bocsátással valósul meg! Elektronikus számlának minősül az eredetileg papír alapon előállított számla is, melyet azonban nem személyesen vagy postai úton bocsátanak a befogadó rendelkezésére, hanem úgy, hogy azt beszkennelve, elektronikusan továbbítják részére. Ez igaz fordítva is: az elektronikus úton létrehozott, de a vevő részére kinyomtatva átadott számla papír alapú számlának minősül.

22 E-SZÁMLA II. Mind a papír alapú, mind az elektronikus számlák esetében biztosítani kell az eredet hitelességét, az adattartam sértetlenségét és az olvashatóságot. Olvashatóság: az emberi szem számára olvasható formátumot, megjelenést kell alatta érteni. Eredet hitelessége: az ügyletet teljesítő és a számlakibocsátó azonosságát kell érteni. Adattartalom sértetlensége: a számlának az Áfa tv a szerinti adatait utólag nem változtatták meg Január 1-től (fontos változás): az Áfa tv. nem határozza meg taxatíve, mely technológiai módszerek alkalmazhatóak. Cél: az e-számlák elterjedésének elősegítése.

23 E-SZÁMLA III. Ettől az időponttól szabadabban járhatnak el a kibocsátók a tekintetben, hogy miként teljesítik az eredet hitelességére és az adattartalom sértetlenségére vonatkozó követelményeknek való megfelelést. Ehhez segítséget nyújt, az Áfa tv (2) bekezdésében említett 2 módszer: - számlák ellátása minősített elektronikus aláírással és - számlák létrehozása, továbbítása EDI rendszerben amelyek mellett törvényi vélelem szól, hogy azok önmagukban biztosítják a kritériumokat. Ezek mellett más technológiai módszert is alkalmazhat az adóalany, így pl. a számlának az elektronikus aláírásról szóló évi XXXV. törvény szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyegzővel történő ellátását vagy további, más módszert.

24 E-SZÁMLA IV. Bármely olyan üzleti ellenőrzési eljárás választható, amely megbízható ellenőrzési nyomvonalat biztosít az adott ügylet és a számla között, így ami azt támasztja alá, hogy a számlát megfelelően, a valós gazdasági eseményt tükrözően bocsátották ki. A hármas követelményt mind a kibocsátónak, mind pedig a számlabefogadónak biztosítania kell, de nem kell ugyanazon módszert választaniuk. De a 175. (3) bekezdése az e-számla kibocsátásának további feltételeként továbbra is előírja a számlabefogadó beleegyezését (ami megvalósulhat hallgatólagos beleegyezés által is), illetve EDI alkalmazása esetén a felek előzetes, írásbeli megállapodását.

25 E-SZÁMLA V. A számlát kibocsátó és az ilyen számlát befogadó adóalanyoknak figyelemmel kell lenniük ugyanakkor arra is, hogy az Art. 95. (3) bekezdése alapján az elektronikus adathordozón tárolt adatokat felhívásra, meghatározott formátumban kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátaniuk. Az ilyen számlákat az alábbi formátumok valamelyikében kell az adóhatóság rendelkezésére bocsátani: - txt formátum (text fájl), - bármilyen más, úgynevezett print fájl formátum, mely nem formázott szöveget, illetve karaktereket tartalmaz, továbbá nem találhatóak a fájlban - a soremelés és az oldalkezdet jelzésen kívül - utasítások, és a fájl tartalma (a fájlban szereplő szöveg, illetve karakterek) egyértelműen megfeleltethető a kinyomtatott adatoknak (a fájlban szereplő karakterek sorozata, tulajdonsága a papírra történő kinyomtatással sem változik), - csv fájlformátum, - dbf formátum, - mdb formátum, - xls fájlformátum, - xml fájlformátum.

26 Számlakibocsátás alóli mentesülés Kizárólag a törvényben meghatározott esetekben lehet mentesülni! Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany: 1. ha a termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása a tevékenység közérdekű vagy speciális jellegére tekintettel mentes az adó alól, feltéve, hogy az adóalany gondoskodik az ügylet teljesítését tanúsító, a számviteli törvény (167. ) rendelkezéseinek megfelelő bizonylat kibocsátásáról. 2. Ha a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője nem adóalany (és nem jogi személy), és az ügylet ellenértékét az áfatörvény szerinti teljesítés időpontjáig készpénzzel, készpénzhelyettesítő eszközzel, vagy pénzhelyettesítő eszközzel kiegyenlíti, és - az ügylet áfával számított ellenértéke nem éri el a 900 ezer forintot, és - a vevő az ügyletről nem kér számlát. Ilyen esetben az adóalanyt nyugtaadási kötelezettség terheli!

27 NYUGTA A nyugta kötelező adattartalma: a) a nyugta kibocsátásának kelte; b) a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja; c) a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe; d) a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke. A nyugta egy igen csekély adattartalmú bizonylat, adólevonásra nem jogosít, adóalany vevő részére nem lehet kibocsátani!

28 Nyugta adattartalmát érintő változás től A nyugta kötelező adattartalma a következő: a nyugta kibocsátásának kelte; a nyugta sorszáma, amely a nyugtát kétséget kizáróan azonosítja; a nyugta kibocsátójának adószáma, valamint neve és címe; a termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának adót is tartalmazó ellenértéke Január 1-jétől: Abban az esetben, ha a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor elegendő azon, azt az időpontot vagy időszakot feltüntetni, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető (pl. színházjegy, mozijegy). [Áfa tv (2) bekezdés]

29 Nyugtakibocsátás alóli mentesülés Nyugtakibocsátás alóli mentesülés törvénybe foglalt esetei: - sajtótermék értékesítése, - a szerencsejáték törvény hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatás nyújtása, - kezelőszemélyzet nélküli automatából történő termékértékesítés, (pl. étel, ital, újság, stb.) és szolgáltatásnyújtás (pl. autópálya használati díj automata útján történő befizetése, parkolási díj megfizetése elektronikus úton, vagy mobiltelefonon igényelt és visszaigazolt szolgáltatás igénybevétele, stb.). Nyugtakiállításra meghatalmazás nem adható! A nyugtakiállítás nem az adózó áfa-státuszától függ.

30 Számla-Nyugta Áfa tv (2) bekezdés: Nyugta helyett az adóalany számla kibocsátásáról is gondoskodhat. Ebben az esetben mentesül a külön jogszabályban előírt gépi kiállítású nyugtakibocsátási kötelezettség alól ig írta elő a 24/1995. PM rendelet 7. (2) bekezdése kötelezően, hogy: a pénztárgépben a számlával (egyszerűsített számlával) bizonylatolt készpénz (beleértve a készpénzhelyettesítő eszközzel teljesített) bevételt is rögzíteni kell től ez a rendelkezés hatályon kívül lett helyezve, ezen időponttól: az adóalanynak vagy számlaadási vagy nyugtaadási kötelezettséget kell teljesítenie (azonban nem kifogásolható a korábbi gyakorlat sem)! Bankkártyás (készpénz-helyettesítő), Széchenyi Pihenőkártyás fizetés (pénzhelyettesítő eszköz)

31 Megjelenési forma Számla: papíron v. elektronikus úton is kibocsátható Nyugta: jelenleg kizárólag papíralapon bocsátható ki július 1-jétől: lehetővé válik az elektronikus nyugták kibocsátása is. Hármas követelmény (hasonlóan az elektronikus számlához)! Kiállítási mód: Számla: magyar nyelven v. élő idegen nyelven Nyugta: kizárólag magyar nyelven állítható ki.

32 A SZÁMLA JAVÍTÁSA

33 A kézi számla javítása I. Kézi számla korrekciója: 1. Valódi javítások: amikor az eredeti számla valamely adata hibás volt, és azt kell javítani (pl. elírták a vevő nevét). 2. Nem valódi javítások: az eredeti számla nem hibás, csak egy utólag bekövetkezett körülmény miatt kell módosítani (pl. utólagosan számlázott engedmény esetén).

34 A kézi számla javítása II. Valódi hibák javítása: minden számlapéldány begyűjtése mellett a számlán szereplő hibás adatot egy vonallal áthúzza úgy, hogy az eredeti hibás adat is felismerhető maradjon, majd a helyes adatot felvezeti (a javítás dátumával és a javítást végző személy szignójával együtt), minden számlapéldány begyűjtése mellett a hibás kézi számlát egy vonallal áthúzza és rávezeti, hogy RONTOTT, majd egy új nyomtatványon kibocsátja a helyes adatokkal (az eredeti teljesítési időponttal) a számlát,

35 A kézi számla javítása III. számlával egy tekintet alá eső okirat kibocsátásával. Ilyenkor nincs szükség minden számlapéldány begyűjtésére, hanem önálló korrekciós bizonylat kibocsátása történik. A korrekciós bizonylatnak is a NAV által kiadott sorszámtartományba illeszkedő sorszámmal kell rendelkeznie, mivel a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően itt alkalmazni azzal, hogy az ésszerű időt a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkeztétől kell számítani. Az okiraton szerepeltetni kell: - a kiállítás keltét, - az eredeti számlára hivatkozva a korrekció (számszerű hatást is ha van) jellegét. Az eredeti számla a korrekciós bizonylattal együtt válik megfelelő bizonylattá.

36 A kézi számla javítása IV. Nem valódi hibák javítása: Pl.: Árengedmény, árleszállítás, ügyletmeghiúsulás, betétdíj visszatérítése miatti számlahelyesbítések. csak számlával egy tekintet alá eső okirattal javítható a számla ilyen esetben, mivel az eredeti számla nem hibás, így annak kézzel történő javítása, vagy RONTOTT -ként való megjelölése és új számla kibocsátása nem értelmezhető.

37 A számítógépes számla javítása I. Javítás, módosítás kézzel nem vezethető fel! Javítani: számlával egy tekintet alá eső okirattal, vagy eredeti számla sztornózásával és új számla kibocsátásával lehetséges. Valódi hibák javítása: - számla sztornózás, új számla kiállítása (az eredeti teljesítési időponttal), - számlával egy tekintet alá eső okirattal, (főszabályként ezt is a számítógépes számlázó programmal kell előállítani, de a hivatalos álláspont szerint a NAV által kiadott sorszámtartományba illeszkedő sorszámmal ellátott kézi számla nyomtatvánnyal is javítható), - Pl. Wordből (és nem a számlázó programból, vagy NAV sorszámtartományos nyomtatvánnyal) történő korrekció nem megengedett.

38 A számítógépes számla javítása II. Nem valódi hibák javítása: Pl.: Árengedmény, árleszállítás, ügyletmeghiúsulás, betétdíj visszatérítése miatti számlahelyesbítések. csak számlával egy tekintet alá eső okirattal javítható a számla ilyen esetben, mivel az eredeti számla nem hibás, így annak kézzel történő javítása, vagy RONTOTT -ként való megjelölése és új számla kibocsátása nem értelmezhető.

39 Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma I. az okirat kibocsátásának kelte, az okirat sorszáma, hivatkozás arra a számlára, amelynek adattartalmát az okirat módosítja, a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, a módosítás természete, annak számszerű hatása, ha ilyen van. A számlával egy tekintet alá eső okiratra az Áfa tv-nek a számlára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy az ésszerű időt a módosításra jogalapot teremtő tény, egyéb körülmény bekövetkezésétől kell számítani. Bármilyen megnevezéssel elfogadható, ha tartalmában megfelel a nak.

40 Számlával egy tekintet alá eső okirat minimális adattartalma II. A teljesítés időpontjának feltüntetése: - ha a javításra a teljesítési időpont javítása miatt kerül sor, akkor a módosító okiraton kötelező a teljesítés helyes időpontját feltüntetni, - ha nem a teljesítés időpontja a javítandó adat, akkor az okiraton nem kötelező szerepeltetni a teljesítési időpontot. Amennyiben mégis feltünteti a számlázó, akkor az okiraton az eredeti ügylet teljesítési időpontját kell szerepeltetni, mivel a korrekciónak nincs önálló teljesítési időpontja.

41 Számla javítása termékexporttal kapcsolatban től az Áfa tv a az (5) bekezdéssel egészült ki: Amennyiben a termék értékesítése során az adó alóli mentesség kizárólag a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel (90 napon belüli kiszállítás) teljesítése hiányában nem alkalmazható, azonban a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, és ezt a tényt a terméket a Közösség területéről kiléptető hatóság igazolja, az adóalany jogosult az ezen termékértékesítését terhelő fizetendő adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját. Leghamarabb abban az időszakban csökkentheti a fizetendő adót amikor a rendelkezésére áll a kiléptető hatóság igazolása a kiléptetésről. A fizetendő adó csökkentésének feltétele az ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása.

42 A számla példánysorszámozása Szeptember 27-től megszűnt, azóta nem kell a bizonylatokat sorszámozni. Amennyiben az adózó továbbra is példánysorszámoz, akkor: - a számlakibocsátói oldalon nincs jelentősége, - a befogadói oldalon (a hivatalos álláspont szerint) amennyiben a számlák egymás utáni nyomtatással készülnek, akkor minden számla eredeti, így eredetiként a 2.,3.,stb. példányként előállított számla is elfogadható, - úgynevezett indigós lapra készült számla esetén, eredetiként csak a nyomtatásra került legfelső példány fogadható el.

43 Elveszett, megsemmisült számla pótlása Az elveszett számla pótlása érdekében a számla kibocsátója hiteles másolatot készíthet és bocsáthat a vevő, szolgáltatást igénybevevő rendelkezésére. A számla a gazdálkodó szervezet által kiállított okiratnak minősül. Az okirati bizonyításról, illetve az elveszett okiratok pótlásáról, a polgári perrendtartásról szóló évi III. törvény ai rendelkeznek. E szerint a gazdálkodó szervezet által kiállított okiratról készült felvétel, továbbá bármilyen adathordozó útján készített okirat teljes bizonyító erővel bizonyítja, hogy tartalma megegyezik az eredeti okiratéval, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet, amely a felvételt készítette, vagy az okiratot kiállította, illetve őrzi, a felvétel vagy az okirat azonosságát szabályszerűen igazolta. Szabályszerű igazoláson a gazdálkodó szervezet bizonylati rendjében szabályozott módon történő hitelesítési, aláírási rendnek megfelelő módon és személyek által történő aláírás, esetlegesen bélyegzőlenyomat alkalmazását kell érteni. A másolatnak tartalmaznia kell azt a megjegyzést is, mely szerint a másolt okirat az eredetivel mindenben megegyezik, hiszen ez a megjegyzés különbözteti meg az egyszerű aláírást a hitelesítéstől.

44 Egyes különös adózási módok alkalmazása során követendő számlázási szabályok

45 Alanyi adómentesség Az alanyi adómentesség időszakában az adóalany alanyi adómentes minőségében kizárólag olyan számla kibocsátásáról gondoskodhat, amelyben áthárított adó, illetőleg a 83. -ban meghatározott százalékérték nem szerepel. A számlán fel kell tüntetni az alanyi adómentességre történő utalást. Vannak olyan esetek amikor egy alanyi adómentes is áfá-s számlát állít ki. Pl.: tárgyi eszköz értékesítése. Áfa területi hatályán kívüli számlát állít ki, pl. 37. (1) alapján nyújt szolgáltatást.

46 Pénzforgalmi elszámolás Az általános szabályok szerinti számlázási szabályok. A pénzforgalmi elszámolás kifejezést a számlán kötelező feltüntetni. Amennyiben a pénzforgalmi elszámolást alkalmazó adóalany az ügyletről kibocsátott számláján nem tünteti fel a pénzforgalmi elszámolás kifejezést, úgy a számlán szerepeltetett termékértékesítésére, szolgáltatásnyújtására a pénzforgalmi elszámolást nem alkalmazhatja! Ez esetben az ügyletet terhelő fizetendő adót az Áfa tv ai alapján kell megállapítania! Vevő levonási joga a főszabály szerint! A számla kibocsátó a bizonylatnak az előírásoktól eltérő módon való kiállítása miatt mulasztási bírsággal sújtható!

47 Mezőgazdasági tevékenység A mezőgazdasági tevékenységet folytató, különleges jogállású adóalanytól az Áfa tv. Mellékletében meghatározott saját előállítású, feldolgozású terméket vásárló, szolgáltatást igénybevevő nem különleges jogállású belföldön nyilvántartásba vett adóalanyt felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettség terheli. (Kötelező adattartalom: Áfa tv (3) bekezdés) A felvásárlási okirat kiállítása révén a mezőgazdasági tevékenységet végző különleges jogállású adóalany mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól! A felvásárlási okiratot ki kell bocsátani a teljesített ügyletről, függetlenül attól, hogy annak (kompenzációs felárat is tartalmazó) ellenértéke mikor kerül megtérítésre. Ha az Áfa tv. szerinti teljesítési időpont eltér a felvásárlási okirat kibocsátásának időpontjától, a felvásárlási okirat kibocsátásának időpontja mellett a teljesítés időpontját is fel kell tüntetni.

48 Használt ingóság viszonteladói értékesítése A különbözet szerinti szabályozás - használt cikkek vagy a különbözet szerinti szabályozás műalkotások, vagy a különbözet szerinti szabályozás - gyűjteménydarabok és régiségek kifejezések közül a megfelelő kifejezést kell a számlán feltüntetni.

49 Aktualitás: behajtási költségátalány A behajtási költségátalány (a késedelmi kamathoz hasonlóan) a szerződésszegő magatartás, az ügylethez kapcsolódó fizetési kötelezettség késedelmes teljesítésének a szankciója így a behajtási költségátalány ellenében teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás nem értelmezhető. Nem képez áfa adóalapot (járulékos költségként sem!), nincs adófizetési kötelezettség, számlázni sem kell!

50 II. AZ ADÓALAP UTÓLAGOS KORREKCIÓJÁNAK ESETEI

51 Az adóalap utólagos csökkentése I től tartalmi, szerkezeti változás! A 77. azokat az eseteket tartalmazza amikor a felek közötti szerződés utóbb módosul, vagy nem teljesül. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása, termék Közösségen belüli beszerzése esetén az adó alapja utólag csökken: a szerződés módosulása, valamint megszűnése ideértve a szerződés érvénytelenségének és létre nem jöttének eseteit is miatt az egészben vagy részben visszatérített, visszatérítendő előleg vagy ellenérték összegével.

52 Az adóalap utólagos csökkentése II. Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is, ha: a) a zárt végű pénzügyi lízing (a termék 10. a) pontja szerinti értékesítése), a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges használatának átengedése meghiúsul, és a felek az ügylet kötése előtti helyzetet állítják helyre, vagy ha ez nem lehetséges, az ügyletet a meghiúsulás bekövetkezéséig terjedő időre hatályosként elismerik; b) betétdíjas termék visszaváltásakor a betétdíjat visszatérítik; c)az 58. szerinti (átalányfizetés) termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket (pl. átalánydíj fizetés, év végén elszámolnak a felek).

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011.

18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011. 18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvetszabályai 2011. Aszámlázásravonatkozóelírásokatazáltalánosforgalmiadórólszóló2007.éviCXXVII. törvény(a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014. 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A 2014. július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla

Részletesebben

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ) NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER.

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány

Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Áfa 2010-2011. 1 Évközi változások Ingyenes átadások és adomány Ingyenes átadás: a) Az adó levonható és nincs áfa-fizetés: Vállalkozási célú kisértékű termék Áruminta Adomány (feltéve, ha a beszerzéskor

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2014. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2014. január 1-től 2014. június 30-ig: Folyamatos teljesítés I. Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében, ha a felek részletfizetésben

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete*

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK többször módosított 43/1992. (1993.I.1.) rendelete* a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) A Közgyűlés a helyi adókról

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása. 2013. január 1-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása 2013. január 1-től Közösségen belüli termékmozgatás Nem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás,

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról általában

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 1 1 FIZETENDŐ ADÓ ELSZÁMOLÁSÁVAL KAPCSOLATOS EGYES SZABÁLYOK 2 2 Időszakos elszámolású ügyletek változása I. -Időszaki elszámolás fogalma: a felek a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás

Részletesebben

Kapcsolt vállalkozások

Kapcsolt vállalkozások Kapcsolt vállalkozások Budapest, 2011. március 10. Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa ügyvéd, adótanácsadó Art 1. (8) bekezdése: A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től

1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től 1365 2013. évi Áfa bevallás, január 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás

Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás Előadó: Vadász Iván Budapest, 2013. január 24. Pénzforgalmi szemléletű ÁFA elszámolás választhatja - kisvállalkozás - belföldön letelepedett - nem áll csőd és felszámolás

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző

Áfa változások dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző Áfa változások 2015. dr. Király Kata NAV KMRAFI Tájékoztatási ügyintéző 2015 Időszakos elszámolású ügyletek Általános forgalmi adó 58. (1) bekezdés Termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetében,

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 2 Ingatlan definíciója 282/2011/EU

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA

Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA Bary- Gyenge- Joó- Lakatos Ingatlan ÁFA 2013. július 1. 1 Általános Forgalmi Adó Forgalom Eladás ( fizetendő ) Beszerzés (levonható ) 2 Ingatlan fogalmak Új Építési telek Régi Beépítetlen telek 3 Bary-

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog

Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek. Határozott időszaki elszámolás. Adólevonási jog Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek Határozott időszaki elszámolás Adólevonási jog Vira Sándor Vincze Péter Saldo Zrt. Tanácsadó Igazgatóság 1 Ingatlanokkal kapcsolatos gazdasági műveletek 2

Részletesebben

2011-es ÁFA változások

2011-es ÁFA változások 2011-es ÁFA változások Kulturális, sportszolgáltatások teljesítési helye Idén nincs különbség az adóalanyoknak és a nem adóalanyoknak nyújtott kulturális, művészeti, tudományos, oktatási, szórakoztatási

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban:

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban: REZON IRODA HÍRLEVÉL 2013. MÁRCIUS KEDVES ÜGYFELÜNK! Márciusi híreink címszavakban: A pénztárgépek bekötése a NAV-hoz mi a teendő? Éves kamarai tagdíjfizetés ahhoz képest, hogy csak regisztrációról volt

Részletesebben

Tematika. 1. Gyakorlati tapasztaltok és megfontolások. Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat

Tematika. 1. Gyakorlati tapasztaltok és megfontolások. Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 11 00-12 00 dr. Kelemen László partner TMC First Tanácsadó Kft. Tematika 1.Gyakorlati

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke

Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján. Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke Az Áfa-tv. 2013. évi módosításai a 2012. évi CXLVI. és CLXXVIII. törvény alapján Összeállította: dr. Nagy Gábor a Számviteli Egyesület elnöke 1. Nem ellenérték fejében teljesített termékértékesítés [Áfa-tv.

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 3. szám, 2016.január 14. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. III. negyedév 2012. július Tartalom Adótörvény változások az összesítő jelentés tükrében 2012. évi LXIX. törvény

Részletesebben

Mi a teendője az elektronikus számlával

Mi a teendője az elektronikus számlával Mi a teendője az elektronikus számlával Tartalom Mi a teendője az elektronikus számlával... 4 1.1 Jogszabályi hierarchia... 5 1.2 Az elektronikus számla kibocsátásának jogszabályi háttere... 5 1.3 Hiteles

Részletesebben

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan!

(E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! (E-)számlázni muszáj de nem mindegy hogyan! Stygár László Számlázz.hu /o\ megőrülök Számlázás az e-kereskedelemben átlátszó szegmens könnyen ellenőrizhető online fizetés miatt nyomonkövethető nyugta nem

Részletesebben

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. SÉNYŐ KÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETE 4533. Sényő, Kossuth u.69. 1308-6/2003. K I V O N A T Készült: Sényő Község Képviselőtestületének 2003. november 28-án tartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Iparűzési

Részletesebben

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014

Dr. Vágyi Ferenc Róbert GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 GYAKORLATI FELADATOK, TEENDŐK AZ ADÓTÖRVÉNY-MÓDOSÍTÁSOKHOZ KAPCSOLÓDÓAN 2014 3.2. A társasági adó változásai 3.2.1. Fogalmak változásai Bejelentett részesedés a bejelentett részesedésa belföldi jogszabályok

Részletesebben

a helyi iparűzési adóról

a helyi iparűzési adóról Emőd Város**** Önkormányzat Képviselő-testületének 6/1998. (III. 26.), 15/1998. (XII. 18.), 15/2000. (XII. 21.), 17/2002. (XII. 12.), 20/2004. (VIII. 13.), 15/2007. (XII. 14.) rendeletével módosított 12/1997.

Részletesebben

(Egységes szerkezetben)

(Egységes szerkezetben) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/203. (XI. 30.), 23/20. (XII. 6.) önkormányzati rendelettel módosított idegenforgalmi adóról szóló 40/2009. (XII. 8.) rendelete (Egységes szerkezetben)

Részletesebben

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete

Előadó: Vadász Iván alelnök. a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete CONFORG Előadó: Vadász Iván alelnök a Magyar Adótanácsadók és Könyvviteli Szolgáltatók Országos Egyesülete ÁFA vissza 2010 Budapest, 2010. október 18. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E. a helyi iparűzési adóról MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 26/2003. (XII. 22.) Ök. számú R E N D E L E T E a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 22/2011.(XII.30.) önkormányzati rendelettel) a helyi adókról szóló a

Részletesebben

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6.

hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. hvgorac Üzleti szerződések adótervezése Dr. Ditrói-Tóth Zsuzsa Ügyvéd, adótanácsadó Budapest, 2011. április 6. Az előadás képei letölthetőek: www.adko.hu Előadások FORDÍTOTT ADÓZÁS Egyenes ÁFA elszámolás

Részletesebben