I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014."

Átírás

1 I. Az általános forgalmi adó szabályainak változása 2014.

2 1. Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja A július 1-jétől továbbra is a korábbi szabály van érvényben, mely szerint a számla teljesítési határideje a fizetési határidővel megegyezik. Ez nem csak a közüzemi szolgáltatók által kiállított számlákra vonatkozik július 1-3. közötti időszakban induló olyan elszámolási időszakokra is, amelyek esetében a fizetés esedékessége szintén a jelzett 3 napos időszakra esik, az Áfa-törvény régi-új 58. (1) bekezdése vonatkozik. (Áfa-tv. 58. (1) bek ) 2

3 2. Az adóalap utólagos csökkentése Az adó alapja utólag csökken abban az esetben is (új ), ha: az időszakos elszámolású ügylet esetében visszatérítik azt az összeget, amellyel az elszámolási időszak egésze tekintetében megfizetett vagy megfizetendő összeg meghaladja az erre az elszámolási időszakra vonatkozó ellenértéket. 3

4 3. Korrekciók elszámolása Az Áfa-tv. új eleme január 1-jétől a termék beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére tekintettel történő, közvetett pénzvisszatérítés. A pénzt visszatérítő adóalany utólag csökkentheti azon termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása adóalapját, amelyre vonatkozóan a pénzt visszatéríti. (Áfa-tv. 77., 78., 153/B. (1) bek. c) pont, 153/C (1) bek. b) pont) 4

5 Pénzvisszatérítés 2. A szabály alkalmazásának feltételei: Kereskedő által a vásároló részére teljesített ügylet belföldön adóköteles Visszatérítendő összeg kisebb, mint a vásárló beszerzése mennyiségének és a gyártó által alkalmazott legkisebb bruttó ellenértékének szorzata (bármely kereskedő felé értékesített termék, szolgáltatás vonatkozásában) Gyártó rendelkezzen a kereskedő által a vásárló részére kiállított számla másolati példányával a pénz visszafizetéséről szóló bizonylattal. A visszatérítés összege az áfát is tartalmazza. 5

6 Pénzvisszatérítés 3. A gyártó legkorábban abban a bevallási időszakban veheti figyelembe az engedményt, amikor a pénzt a vevőnek visszatérítették. Ha a vevő áfa levonásra jogosult, akkor a köteles a korrekciót elvégezni, amelyikben a gyártó részére a pénzt visszatéríti. 6

7 Tárgyi eszköz átadás Ha a tárgyi eszközt apport, jogutódlás vagy üzletágátruházás keretében naptári év közben szerzi meg az apportot fogadó, a jogutód vagy az üzletágat megszerző adóalany, akkor a korrekciós szabályok alkalmazásában úgy kell tekinteni, mintha a tárgyi eszközt a szerzés évében mind az apportáló, mind az apportot fogadó adóalany a naptári év teljes időtartamában használta volna azzal a kitétellel, hogy a számítást időarányosan kell elvégezni. (Áfa-tv ) 7

8 Vagyoni értékű jog figyelési időszaka január 1-jétől a korrekciós szabályok kiterjednek a vagyoni értékű jogokra is, ha a vállalkozásán belül 1 éven túl rendeltetésszerűen használ vagyoni értékű jogot. A figyelési időszak az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén a szerzésének hónapjától számított 240 hónap, más vagyoni értékű jog esetén 60 hónap. Ha változás a 10 eft-ot eléri vagy meghaladja, akkor ingatlanhoz kapcsolódónál 1/20, egyéb esetben 1/5 részére vonatkozóan kell a kiigazítást elvégezni. 8 (Áfa-tv.135. (5) bek., 136., 286. )

9 Fizetendő és levonható áfa utólagos korrekciójának elszámolása január 1-jétől, nem kell önellenőrzést végezni, ha akár az adóalap, akár a fizetendő adó a korábban megállapítotthoz és bevallotthoz képest csökken, ha Eredeti számlát érvénytelenítő számla vagy módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll Jogosultnak az ellenértéket, előleget vagy betétdíjat visszafizették Jogosultnak a pénzt visszatérítették (77.(4)) A termék Közösség területéről történő kiléptetésének hatóság általi igazolása az adóalany, az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll. Nem alkalmazható arra az esetre, ah teljesítés hiánya ellenére számlát bocsátottak ki (önellenőrzés szükséges). 9 (Áfa-tv. 153/A-D )

10 4. Termékexport kiviteli igazolásának határideje Amennyiben az adó alóli mentesség kizárólag a termék kiléptetésére előírt határidő (90 nap) túllépése miatt nem alkalmazható, azonban a termék az értékesítés teljesítését követő 360 napon belül elhagyja a Közösség területét, érvényesül a termékexportra vonatkozó szabály. Feltétel: kiléptető hatóság igazolása, ügylet teljesítését tanúsító számla megfelelő módosítása. (Áfa-tv. 98. (5)bek., 153/B. (1) bek. d) pont) 10

11 5. Nyugta fogalma, adattartalma január 1-jétől, amennyiben a nyugta egyúttal az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosít, akkor a nyugta kibocsátásának időpontja helyett elegendő azon feltüntetni azt az időpontot vagy időszakot, amikor a nyugtában megjelölt szolgáltatás igénybe vehető. (pl. színházjegyet korábban vásárolunk, mint az előadás időpontja, akkor az előadás időpontja szerepel a nyugtán csak.) 11

12 6. Elektronikus nyugtakibocsátás lehetősége július 1-jétől a nyugtát elektronikus formában is ki lehet bocsátani. Követelmény: kibocsátástól a megőrzésre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell az eredetének hitelességét, tartalmának sérthetetlenségét; olvashatóságát. 12 (Áfa-tv )

13 7. Számlázás szabályai Építési hatósági tudomásulvételi eljárások: Egyes, korábban építési engedélyhez kötött munkálatokhoz az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló tv. módosulása miatt - már nem szükséges építési hatósági engedély, hanem elegendő építési hatósági tudomásulvétel. Ezen ügyletekre továbbra is a fordított adózás érvényesül. (Áfa-tv (1) bek. b) pont) 13

14 8. Számlakibocsátásra irányadó szabályok Főszabály: teljesítés helye szerinti számlázási szabályokat kell alkalmazni. Ettől eltérően a termékértékesítő, szolgáltatást nyújtó letelepedettsége szerinti tagállam szabályai az irányadóak, ha a teljesítés szerinti tagállamban nem telepedett le és az ügylet fordított adózás alá esik. Az ügyletet teljesítő adóalany gazdasági letelepedettsége szerinti tagállam számlázási szabályai alkalmazandók abban az esetben is, ha a termékértékesítő, szolgáltatást nyújtó a teljesítés helyén rendelkezik telephellyel, de az nem vesz részt az ügylet teljesítésében. (Áfa-tv. 158/A, 2006/112/EK) 14

15 Az egyszerűsített számla adattartalmának változása 15 Belföldön kívül teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás esetén az egyszerűsített számlán kötelező feltüntetni az eddigi adatokon túlmenően a teljesítési időpontot, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől, valamint a fordított adózás kifejezést, ha adófizetésre a termék beszerzője, a szolgáltatás igénybevevője kötelezett. (Áfa-tv (2) bek.c) pont

16 Számlázó programok bejelentése a NAV felé október 01-én használt programok, melyek megfelelnek az előírásoknak Határidő november 15. A bejelentésnek tartalmaznia kell a számlázó program: - nevét; - azonosítóját; - fejlesztőjének nevét és ha van adószámát; - értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát; - beszerzésének, használata megkezdésének vagy saját fejlesztésű program használata esetén a rendeltetésszerű használatbavétel időpontját. ÁNYK programmal kell megnyitni és kitölteni a SZAMLAZO nevű nyomtatványt. 16

17 9. Áfa mérték változása január 1-jétől az eddigi 27 %-ról 5 %-ra csökkent az élő-és félsertés áfa kulcsa. (Áfa-tv. 3. sz. melléklet 1. rész pont) 17

18 10. Fordított adózás bővülése januártól várhatóan bevezetik a fordított áfát a fém- és acélipari termékekre is A Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés igazgatóhelyettese szerint a magyar termelők mindössze a piac százalékát látják el, a többi import, amit szinte teljesen feketén értékesítenek. A problémára a szomszéd Szlovákiában és Lengyelországban is a fordított áfával találták meg a megoldást, amikor az áfát csak az értékesítési lánc végén lévő kereskedőnek kell megfizetnie, azaz menet közben" nem lehet jogtalan áfa-visszaigényléssel karcsúsítani az árakat. 18

19 11. Áfa mentesség A beépített ingatlan (ingatlanrész) és az ehhez tartozó földrészlet értékesítése, kivéve annak a beépített ingatlannak (ingatlanrésznek) és az ehhez tartozó földrészletnek az értékesítését, amelynek első rendeltetésszerű használatbavétele még nem történt meg; vagy első rendeltetésszerű használatbavétele megtörtént, de az arra jogosító hatósági engedély jogerőre emelkedése vagy használatbavétel tudomásulvételi eljárás esetén a használatbavétel hallgatással történő tudomásul vétele és az értékesítés között még nem telt el 2 év. (86..(1) jb. bek.) 19

20 12. On-line kereskedelem számlázási szabályai január 1-től a célországban kell adózni Európában. Elektronikus szolgáltatások: on-line boltok, webshopok, webportálok, mobilalkalmazás forgalmazók, e-könyv értékesítők, távoktatók és más hasonló szolgáltatások. Egyszerűsítés: MOSS (mini-one-stop-shop) egyablakos ügyintézési rendszer. Áfa befizetés és bevallás az értékesítő országban történik. Adómérték viszont az igénybe vevő országának adómértéke. Októbertől ismerhetőek meg a tagállamok áfa szabályai és áfa mértékei egy webside-on. 20

21 13. A évi év közben elfogadott módosítások Építőipari tevékenységet érintő változások: (jogszabályváltozások hatására módosult az áfa tv.) Csak azon ingatlanok használatbavétele engedélyköteles, amely műemléknek minősülnek, vagy szakhatóság bevonása szükséges hozzá Egyéb esetben tudomásulvételi eljárás keretében jogszerű hallgatással járul hozzá a hatóság az ingatlan használatba vételéhez. (Áfa-tv. 6. (4) bek. b) pont, 86. (1) bek. j) pont, jb) alpont) 21

22 Építési telek fogalma 22 Építési telek: az olyan telek, amely beépítésre szánt területen fekszik, az építési szabályoknak megfelelően kialakított, a közterületnek gépjárműközlekedésre alkalmas részéről az adott közterületre vonatkozó jogszabályi előírások szerint, vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül, zöldfelület, illetve termőföld sérelme nélkül megközelíthető, és amelynek a közterülettel vagy magánúttal közös határvonala legalább 3,00 m, továbbá amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak, telek vagy telkek csoportja, amely a nyomvonal jellegű építmények elhelyezésére szolgál (építési terület) és amely egyúttal nem minősül beépített ingatlannak; (Áfa-tv pont)

23 Adómentes személygépkocsi értékesítés Mentes az adó alól a termék értékesítése abban az esetben, ha az értékesítést megelőzően a terméket kizárólag adómentes termékértékesítéshez és szolgáltatásnyújtáshoz használták, egyéb módon hasznosították, és a termékhez adólevonási jog nem kapcsolódott; az értékesítést megelőzően a termékhez kapcsolódó előzetesen felszámított adó a nem vonható le; az értékesítést megelőzően a termékhez előzetesen felszámított adó kapcsolódott volna, de nem lenne levonható. 23 (Áfa-tv. 87. c) pont)

24 Az adóhatóság által vezetett közhiteles nyilvántartások: Együttműködő közösségekről, Pénzforgalmi elszámolást választó adóalanyokról, MNB vagy a EKB által hivatalosan közzétett árfolyamot alkalmazó adózókról vezetett nyilvántartások. (Áfa-tv. 178/A. ) 24

25 A felnőttképzési törvény alapján szervezett képzés adómentessége Akkreditált képzés helyett az engedélyezett képzésekre szeptember 1-jén ill. azt követően indult képzések akkor adómentesek, ha az adott képzési program a Fk. tv. alapján engedélyezett és szervezett. Átmeneti rendelkezések augusztus 31-ig, illetve a január 1-jét követően program-akkreditációt szerzett felnőttképzést folytató intézmények esetében március 31-ig. (Áfa-tv. 85. (2) bek. b) pont, 285. ) 25

26 Forrás: évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról Adótörvények 2014/I. (Complex Kiadó, p.) Adózóna.hu Könyvelői praktikum Piac és profit cikkértesítő -Adózás kkv-knak Adó on-line hírlevél www. adokamara.hu Előadás Horváth Józsefné (Menedzser Praxis Kft.) 26

27 Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 27

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Adóvilág 2013. december XVII. Évfolyam 13-14. szám Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2014. évben bekövetkező

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok

MUNKAANYAG. Valakovics Lászlóné. Az általános forgalmi adó bevallása. A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok Valakovics Lászlóné Az általános forgalmi adó bevallása A követelménymodul megnevezése: Pénzügyi feladatok A követelménymodul száma: 1969-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-019-50 AZ

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám

2015. Az ÁFA törvény változásai. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Az ÁFA törvény változásai 2015. 2014. évi LXXIV. tv. 2014. nov. 26. MK. 161. szám Szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása Főszabály 37. - Adóalany igénybevevő gazdasági célú letelepedésének helye

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése) 1 Korlátozott terjesztésű --------------------JAVÍTÓ KULCS------------------ vizsgázó neve 61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó (szakképesítés, rész-szakképesítés, elágazás, ráépülés azonosítója és megnevezése)

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2015. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai

Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó 2014. évi legfontosabb szabályai Az egyszerűsített vállalkozói adó (továbbiakban: eva) az általános forgalmi adóval együtt számítva 30 millió forintot meg nem haladó éves

Részletesebben