18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvet szabályai 2011."

Átírás

1 18. Aszámla,nyugtakibocsátásánakalapvetszabályai Aszámlázásravonatkozóelírásokatazáltalánosforgalmiadórólszóló2007.éviCXXVII. törvény(a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletektartalmazzák Számlakibocsátási kötelezettség Az áfa adóalany az áfatörvény számlázásra vonatkozó általános szabálya szerint köteles számlát kibocsátani az általa teljesített termékértékesítésrl, szolgáltatásnyújtásról a termékbeszerzje,aszolgáltatásigénybevevjerészére 2 (haaztleeltérmásszemély,vagy szervezet). Számlakibocsátási kötelezettség terheli az adóalanyt a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékébe beszámítható elleg tekintetében is. (E kötelezettség alól kivételtképezanemjogiszemélynemadóalanyáltalfizetettelleg,decsakakkor,haannak összege nem éri el a 900 ezer forintot és a termék vevje, szolgáltatás igénybevevje az ellegrlszámlátnemkér.) Aszámlátfszabályszerintazügyletáfatörvényszerintiteljesítéséig(ellegesetén annak kézhezvételéig, jóváírásáig) de legfeljebb az attól számított ésszer idn 3 belül ki kell bocsátani. Azésszerid 4 elleg készpénzzel, készpénz-helyettesít eszközzel történ megtérítése esetén haladéktalan(azonnali) számlakibocsátási kötelezettséget jelent, a termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékének az ügylet áfatörvény szerinti teljesítésének idpontjáig megvalósuló, készpénzzel, készpénz-helyettesít fizetési eszközzel történ megtérítése esetén haladéktalan (azonnali) számlakibocsátási kötelezettséget jelent, azelzektleltéresetekben,azügyletteljesítésétl(illetveazellegjóváírásától) számított 15 napon belül (vagyis legkésbb a 15. napon) teljesítend számlakibocsátási kötelezettséget jelent, feltéve, hogy a kibocsátandó számlának az áfatörvény elírásai szerint áthárított általános forgalmi adót kell tartalmaznia. (Azokban az esetekben, amikor a kibocsátandó számla áthárított áfát az áfatörvény rendelkezéseialapjánnemtartalmaz,azésszeridt arravonatkozókülönszabály hiányában a fogalom köznapi értelmében kell meghatározni.) Az áfatörvény lehetséget ad arra, hogy bizonyos törvényi feltételek fennállása esetén az adóalany a számlaadási kötelezettségét gyjtszámla, 5 illetve egyszersített adattartalmú számla 6 kibocsátásávalteljesítse. 1 24/1995.(XI.22.)PMrendeletésa46/2007.(XII.29.)PMrendelet. 2 Áfatörvény159. (1)bekezdés. 3 Áfatörvény163. (1)bekezdés. 4 Áfatörvény163. (2)bekezdés. 5 Áfatörvény Áfatörvény176..

2 A számlakibocsátási kötelezettség a terméket értékesít, szolgáltatást nyújtó (illetve ezek ellegébenrészesül)adóalanytterheliazáfatörvényugyanakkorlehetségetbiztosítarrais, hogy a számla kibocsátására kötelezett megbízása alapján, annak meghatalmazottja teljesítse a számlakibocsátásikötelezettséget. 7 Mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól az adóalany az olyan termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása tekintetében, amely a tevékenység közérdek vagy speciális jellegére tekintettel adómentes, 8 feltéve, hogy az ügyletrl a számviteli törvény 9 rendelkezéseinek megfelelbizonylatotbocsátki. 10 Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt mentesül a számlakibocsátási kötelezettségalólazadóalany,haaterméketmegvásárló,aszolgáltatástigénybevevolyan nem adóalany személy(ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét a teljesítés napjáig készpénzzel, készpénz-helyettesít fizetési eszközzel, 11 vagypénzhelyettesíteszközzel 12 megtéríti,ésszámlakibocsátásátnemkéri. 13 (Ilyen esetben az adóalanyt nyugtaadási kötelezettség terheli.) Nincslehetségaszámlaadásikötelezettségalólvalómentesülésreakövetkezesetekben: adóalanyfelételjesítetttermékértékesítés,szolgáltatásnyújtásésezekellege(feltéve, hogyazügyletnemadómentesannakközérdek,vagyspeciálisjellegéretekintettel), nem adóalany jogi személy felé teljesített termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás és ezekellege(feltéve,hogyazügyletnemadómentesannakközérdek,vagyspeciális jellegére tekintettel), termékeurópaiközösségen(továbbiakban:közösség)belüliértékesítése(idetartozik azújközlekedésieszközközösségenbelüliértékesítéseis), 14 jogiszemélyneknemminsülnemadóalanyrészérl900ezerforintotelér,vagyazt meghaladóellegfizetése, 15 jogi személynek nem minsül nem adóalanyrészérl 900 ezerforintot el nem ér ellegfizetése,haatermékvevje,szolgáltatásigénybevevjeszámlátkér, 16 jogi személynek nem minsül nem adóalany személy részére teljesített, olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynek ellenértékét készpénzzel, vagy készpénz-helyettesít fizetési eszközzel, pénzhelyettesít eszközzel a teljesítésig megfizetik, feltéve, hogy az adót is tartalmazó ellenérték eléri vagy meghaladja a 900 ezerforintot, 17 jogi személynek nem minsül nem adóalany személy részére teljesített, olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynek ellenértékét készpénzzel, vagy készpénz-helyettesít fizetési eszközzel, pénzhelyettesít eszközzel a teljesítésig megfizetik és az adót is tartalmazó ellenérték nem éri el a 900 ezer forintot, de a termékvevje,szolgáltatásigénybevevszámlátkér, 18 7 Áfatörvény Áfatörvény éviC.törvény. 10 Áfatörvény165. (1)bekezdésa.)pont. 11 Áfatörvény pont. 12 Áfatörvény pont. 13 Áfatörvény165. (1)bekezdésb.)pont. 14 Áfatörvény89.,165. (2)bekezdés. 15 Áfatörvény159. (2)bekezdésb)pontba)alpontja. 16 Áfatörvény159. (2)bekezdésb)pontbb)alpontja. 17 Áfatörvény165. (2)-(3)bekezdés. 18 Áfatörvény159. (2)bekezdésb)pont,165. (2)-(3)bekezdés. 2

3 jogi személynek nem minsül nem adóalany személy részére teljesített, olyan termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, amelynek ellenértékét a teljesítésig nem(illetve nem feltétlenül) fizetik meg, illetve amelynek az ellenértékét nem készpénzzel, vagy készpénz-helyettesítfizetésieszközzel,pénzhelyettesíteszközzelfizetik, 19 távolságiértékesítés, 20 sorozatjelleggeltörténingatlanértékesítés Az egyes bizonylatokra vonatkozó szabályok 2.1. Számla Számla minden olyan okirat, amely megfelel az áfatörvény X. fejezetében meghatározott feltételeknek A számlával esik egy tekintet alá minden olyan okirat is, amely kétséget kizáróan az adott számlára hivatkozva, annak adattartalmát módosítja(és megfelel a törvényi elírásoknak). 22 A Közösség más tagállamában nyilvántartásba vett adóalany által kiállított bizonylatok közül számlának minsül a termékértékesítésérl, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott olyan okirat, amely megfelel a Héa-irányelv és cikkével harmonizáló azon elírásoknak, amelyek abban tagállamban alkalmazandóak, amelyben az adóalanyt nyilvántartásbavették. 24 Aszámlakötelezadattartalmaakövetkez 25 : aszámlakibocsátásánakkelte; aszámlasorszáma,amelyaszámlát kétségetkizáróan azonosítja; termék értékesítjének, szolgáltatásnyújtójának adószáma (amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatásnyújtását teljesítette); haatermékbeszerzje,szolgáltatásigénybevevjeazadófizetésrekötelezett,akkora termék beszerzjének, szolgáltatás igénybevevjének adószáma [amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, (vagyamelyalattatermékközösségenbelüliértékesítését 26 részéreteljesítették)]; a termék értékesítjének, szolgáltatásnyújtójának, valamint a termék beszerzjének, szolgáltatásigénybevevjénekneveéscíme; azértékesítetttermékmegnevezése,továbbámennyisége,illetveanyújtottszolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhet (az áfatörvényben hivatkozott SZJ illetve vtsz. szám számlán történ szerepeltetése a számlakibocsátó döntési körébe tartozó kérdés); a teljesítés illetleg az elleg átvételének, jóváírásának idpontja, ha az eltér a számlakibocsátásánakkeltétl; azadóalapja,továbbáazértékesítettterméknekazadónélküliegységára,illetlega nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben 19 Áfatörvény165. (1)bekezdésb)pontja 20 Áfatörvény29.,165. (2)bekezdés. 21 Áfatörvény165. (2)bekezdés. 22 Áfatörvény168. (1)bekezdés. 23 ATanács2006/112/EKirányelveaközöshozzáadottértékadó-rendszerrl. 24 Áfatörvény6. (4)bekezdés,168. (3)bekezdés. 25 Áfatörvény Áfatörvény89., 3

4 kifejezhet,valamintazalkalmazottárengedmény,feltéve,hogyaztazegységárnem tartalmazza; azalkalmazottadómértéke; azáthárítottadó,kivéve,haannakfeltüntetésétazáfatörvénykizárja; adómentesség esetében, valamint abban az esetben, ha adófizetésre a termék beszerzje, szolgáltatás igénybevevje kötelezett, jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelm utalás arra, hogy a termék értékesítése, szolgáltatásnyújtása mentesazadóalól,vagy az után a termék beszerzje, szolgáltatás igénybevevje az adófizetésre kötelezett; újközlekedésieszközközösségenbelüliértékesítéseesetén azáfatörvénybenkülön meghatározott,azújközlekedésieszközrevonatkozóadatok, 27 utazásszervezési szolgáltatás nyújtásaesetében jogszabályi hivatkozás vagybármely más, de egyértelm utalás arra, hogy az áfatörvény XV. fejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták; használt ingóság, malkotás, gyjteménydarab vagy régiség értékesítése esetében jogszabályi hivatkozás vagy bármely más, de egyértelm utalás arra, hogy az áfatörvény XVI. fejezet 2. vagy 3. alfejezetében meghatározott különös szabályokat alkalmazták; pénzügyi képvisel alkalmazása esetében a pénzügyi képvisel neve, címe és adószáma. A számlán az áthárított adót akkor is fel kell tüntetni forintban, ha az ellenérték külföldi pénznemben kifejezett. 28 Külföldi pénznemben kifejezett adóalap esetén az adó forintban történmeghatározásakorazáfatörvény80. -ábanfoglaltakfigyelembevételévelkelleljárni. A forint összeg meghatározásához alkalmazott árfolyam olyan árfolyam lehet, amelyet belföldön pénzváltási engedéllyel rendelkez hitelintézet devizában eladási árként jegyez; vagy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) hivatalosan közzé tesz. Az MNB árfolyam akkor alkalmazható, ha az adóalany az MNB árfolyam választására vonatkozó döntésétazállamiadóhatóságnak(bejelent,változásbejelentlapon)elzetesenbejelentette. Az MNB árfolyam alkalmazására vonatkozó választási jog úgy gyakorolható, hogy az valamennyi olyan termékértékesítésre, szolgáltatásnyújtásra és termék Közösségen belüli beszerzésre kiterjed, amely esetében az adó alapja külföldi pénznemben kifejezett. Az olyan adóalany, aki(amely) élt az MNB árfolyam alkalmazásra vonatkozó választási jogával, attól a választása évét követ naptári év végéig nem térhet el. 29 Az áfatörvény 80. -a az alkalmazhatóárfolyammeghatározásamellettaztiselírja,hogymilyenidpontbanérvényes árfolyam alkalmazandó. Fszabály szerint az ügyletnek az áfatörvény szerinti teljesítése idpontjábanérvényesárfolyamotkellalkalmazni. Az ellegrl kibocsátott számla annak a termékértékesítésnek, szolgáltatásnyújtásnak az adataittartalmazza,amelynekazellenértékébeazellegbeszámítható. 30 Aszámlamagyarnyelven,vagybármelymásélnyelvenkibocsátható. 31 Idegennyelven kiállított számla esetében az adóigazgatási eljárás keretében lefolytatott ellenrzés során a Áfatörvény pont. 28 Áfatörvény Áfatörvény Áfatörvény159. (3)bekezdés. 31 Áfatörvény178. (2)bekezdés. 4

5 számlakibocsátójátólmegkövetelhet,hogysajátköltségéregondoskodjonahitelesmagyar nyelvfordításról(feltéve,hogyatényállástisztázásamáskéntnemlehetséges). 32 Aszámlapapíralaponéselektronikusútoniskibocsátható 33.Apapíronkibocsátottszámla tekintetébenfigyelemmelkelllenniaszámla,egyszersítettszámlaésnyugtaadóigazgatási azonosításának, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet elírásaira is. A papíron kibocsátott számlának két fajtája van - nyomtatványkéntnyomdaiútonelállítottszámla - számítástechnikaieszközútjánelállítottéspapírranyomtatottszámla. Nyomtatványként nyomdai úton elállított számla esetén figyelemmel kell lenni többek között arra, hogy csak az adóhatóság által megállapított sorszámtartománynak megfelel számla kerülhet alkalmazásra(a kiadott sorszámtartományok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal honlapján megtalálhatóak). A nyomtatvány elállítója illetve forgalmazója a nyomtatványt kizárólagadóalanynakértékesítheti,anyomtatványértékesítésérlkibocsátottszámlájábanfel kell tüntetnie az értékesített nyomtatvány megnevezése mellett annak sorszámtartományát is, valamintanyomtatványbeszerzjénekazadószámát.anyomtatványtszámlakéntfelhasználó adóalanynakanyomtatványtszigorúszámadásalákellvonnia. 34 Számítástechnikaieszközútjánelállítottéspapírranyomtatottszámlaabbanazesetben alkalmas adóigazgatási azonosításra, ha szigorú számadás alá vonása úgy valósul meg, hogy az azt elállító számlázó program kihagyás és ismétlés nélkül, folyamatosan biztosítja a sorszámozást. 35 (2010.szeptember27-tlaszámlánnemkellfeltüntetni,hogyazeredetivagy másolatipéldány. 36 ) Számítástechnikai úton elállított és papírra nyomtatott számla esetén a számla kibocsátójának olyan dokumentációval kell rendelkeznie, amely tartalmazza a program mködésére, használatára vonatkozó részletes leírást, valamint a program készítje (vagy jogutódja) által, a számla kibocsátójának (a program használójának) címzett írásos nyilatkozatát arról, hogy a program maradéktalanul megfelel a vonatkozó jogszabályi elírásoknak. 37 (A számlázó programok elzetes minsítése, vagy véleményezése nem tartozik az állami adóhatóság feladatkörébe.) Az elektronikus úton történ számlázás tekintetében az áfatörvény elírásai mellett az elektronikus számlával kapcsolatos egyes rendelkezésekrl szóló 46/2007. (XII. 29.) PM rendelet elírásai is figyelembe veendek. Számlát elektronikus úton kibocsátani, illetleg ilyen módon rendelkezésre álló számlára adólevonási jogot alapítani kizárólag abban az esetben lehet, ha a számla és az abban foglalt adattartalom sértetlensége és eredetiségének hitelességebiztosított. 38 Elektronikus úton kibocsátott számlának 39 minsül a termék beszerzje, szolgáltatás igénybevevjerészéreazadatok vagydigitálistömörítésfelhasználásával adatállományok elektronikus úton történ továbbítása, személyes rendelkezésre bocsátása telefonvezetékes, 32 Áfatörvény178. (3)bekezdés. 33 Áfatörvény /1995.(XI.22.)PMrendelet1-1/D. -ok /1995.(XI.22.)PMrendelet1/E. (1)bekezdés /1995.(XI.22.)PMrendelet1/F. (1)bekezdésénekhatályonkívülhelyezése2010.szeptember27-tl 37 24/1995.(XI.22.)PMrendelet1/E. (2)bekezdés. 38 Áfatörvény Áfatörvény pont. 5

6 rádiós, optikai vagy egyéb elektromágneses rendszeren keresztül, elektronikus adatfeldolgozás céljára. Az elektronikus számlának két fajtája van: - az elektronikus aláírásról szóló törvény 40 rendelkezései szerinti, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minsített szolgáltató által kibocsátott idbélyegzvelellátottszámla, - az elektronikus adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként létrehozott és továbbítottszámla. 41 Azelektronikusszámlázásszámlakibocsátónáltörténbevezetésenincshatóságiengedélyhez kötve, az adóalany maga választja meg(akár számlánként) az általa alkalmazott számlázási módot, vagyis hogy papíralapon vagy elektronikus úton bocsát e ki számlát. Az EDI rendszer alkalmazásának feltétele, hogy a számlakibocsátásra kötelezett és a termék beszerzje, szolgáltatás igénybevevje elzetesen és írásban megállapodjon az EDI alkalmazásáról és használatáról. 42 Az elektronikus aláírással és idbélyegzvel ellátott számla kibocsátásának nem törvényi feltétele a számlakibocsátó és aterméket beszerz, szolgáltatást igénybevev elzetes megállapodása, a két fél együttmködése ugyanakkor ilyen elektronikus számla alkalmazása esetén is elengedhetetlen, tekintve, hogy a számla befogadójának esetleg még fel kellkészülnieazelektronikusszámlatárolására,archiválására(stb.) Egyszersítettadattartalmúszámla Aszámlaegyszersítettadattartalommaltörténkibocsátásáraakövetkezesetekbenvan lehetség: 44 ellegrl történ számla kibocsátás esetén, feltéve, hogy a számlán szerepl adatok forintban kifejezettek, a számla kibocsátása olyan ügyletrl történik, amelynek az ellenértékét az ügylet teljesítéséig a termék vevje, szolgáltatás igénybevevje készpénzzel, készpénzhelyettesít fizetési eszközzel vagy pénzhelyettesít eszközzel megfizette (feltéve, hogyaszámlánszerepladatokegyébkéntforintbankifejezettek), az áfatörvény elírásai szerint nem belföldön teljesül termékértékesítésrl, szolgáltatásnyújtásról történ számlakibocsátás esetén, feltéve, hogy az ügyletet teljesít adóalanynak kizárólag belföldön van gazdasági célú letelepedési helye (gazdasági célú letelepedési hely hiányában lakóhelye, szokásos tartózkodási helye vanbelföldön). 45 Az egyszersített adattartalmú számlában egyes adatokat a számla kötelez adattartalmakéntmeghatározottaktóleltérenkellszerepeltetni,akövetkezkszerint 46 : azadóalapjaésadónélküliegységárahelyettazellenértékadótistartalmazóösszege tüntetendfel, az alkalmazott adómérték nem tüntethet fel, 25%-os adómérték alá tartozó ügylet esetén 20%-os, 18%-os adómértéknél 15,25%, 5%-os adómérték alá tartozónál 4,76%százalékértékszerepeltetend, éviXXXV.törvény. 41 Áfatörvény175. (2)bekezdés. 42 Áfatörvény175. (4)bekezdés. 43 Továbbihasznosinformációktalálhatóakazelektronikusútonkibocsátottszámlákravonatkozóegyes rendelkezésekértelmezésérlszólóapehközleményben. 44 Áfatörvény175. (1)bekezdés. 45 Áfatörvény176. (1)bekezdés. 46 Áfatörvény176. (2)bekezdés 47 Áfatörvény82.. 6

7 áthárítottadóösszegnemszerepelhet. A belföldön bejegyzett adóalany által nem belföldön teljesített termékértékesítésrl, szolgáltatásnyújtásról kibocsátott egyszersített adattartalmú számlában a következ adatok szerepeltetendek: aszámlakibocsátásánakkelte, aszámlasorszáma,amelyaztkétségetkizáróanazonosítja, atermékértékesítjének,aszolgáltatásnyújtójánakadószáma, a termék beszerzjének, szolgáltatás igénybe vevjének adószáma, ha az adó fizetésére kötelezett, a termék értékesítjének, szolgáltatásnyújtójának valamint a termék beszerzjének, szolgáltatásigénybevevjénekneveéscíme, az értékesített termék megnevezése, továbbá mennyisége, illetleg a nyújtott szolgáltatás megnevezése, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhet, (a számlakibocsátó döntésétl függen az áfatörvényben hivatkozott SZJ illetve vtsz. szám), az áfatörvényterületihatályánkívül kifejezés. 2.3.Gyjtszámla Gyjtszámlakibocsátásáraakkorkerülhetsor, 48 haazadóalanyugyanannakaszervezetnek, személynektöbbszámlakibocsátásrajogalapotteremtügyletetteljesít - ateljesítésnapjánegyidejleg,illetve - arávonatkozóadó-megállapításiidszakban. Az azonos teljesítési napon történt ügyletekrl gyjtszámla kibocsátásáról külön megállapodás nélkül is dönthet a számla kibocsátója. A számlakibocsátási kötelezettség a teljesítésnapján,delegkésbbattólszámítottésszeridnbelülteljesítend. A nem azonos napon, csak azonos adó-megállapítási idszakban teljesített ügyletekrl gyjtszámlacsakakkorbocsáthatóki,haagyjtszámlaalkalmazásárólafelekelzetesen megállapodtak. 49 Gyjtszámlalegfeljebbaszámlakibocsátásrakötelezettadó-megállapítási idszakának teljesítésérl bocsátható ki, ezen idszakon belül a felek megállapodásának függvényében rövidebb idszakra vonatkozóan (pl. havi bevalló esetén egy hetes idszakokra)iskibocsátható.anemazonosnaponteljesítettügyletekrlkibocsátandógyjt számla esetén az ésszer idt a számlakibocsátásra kötelezett adóalanyra vonatkozó adómegállapításiidszakutolsónapjátólkellszámítani.ennekmegfelelenagyjtszámlátpl. havibevallóeseténlegkésbbahónaputolsónapjátkövet15.naponkikellbocsátani. 50 A gyjtszámlában az összes számlakibocsátásra jogalapot teremt ügyletet tételesen, egymástól elkülönítetten, úgy kell feltüntetni, hogy az egyes ügyletek adóalapjai az alkalmazott adómérték, illetleg adómentesség szerinti csoportosításban összesítetten szerepeljenek. 51 A gyjtszámlának nincs saját teljesítési idpontja, az áfatörvény szerinti teljesítési idpontok az egyes ügyletekhez rendeltek, így a gyjtszámlában szerepl valamennyi ügylet esetén azok áfatörvény szerinti teljesítési idpontját kell szerepeltetni. Ezen speciális rendelkezéseken kívül a gyjtszámlára is a számlára vonatkozó rendelkezéseketkellalkalmazni Áfatörvény164. (1)bekezdés. 49 Áfatörvény164. (2)bekezdés. 50 Áfatörvény164. (2)bekezdés. 51 Áfatörvény171. (1)bekezdés. 52 Áfatörvény164. (4)bekezdés. 7

8 2.4.Számlávalegytekintetaláesokirat Számlával egy tekintet alá es okiratnak minsülnek mindazok az okiratok, amelyek kétségetkizáróanvalamelyadottszámlárahivatkozva,annakadattartalmátmódosítják. 53 Számlávalegytekintetaláesokiratkibocsátásávalazáthárítottadóalapjának,összegének módosítása így a számla helyesbítése, érvénytelenítése mellett a számlán feltüntetett egyéb adatok(például helytelen cím) javítása is megtörténhet. Aszámlávalegytekintetaláesokiratnemegyfajtabizonylattípus,hanemazonbizonylatok összefoglaló neve, amelyek egy adott számlára hivatkozva, annak bármely adatát módosítják. Ennek megfelelen tehát a december 31-ig hatályos általános forgalmi adóról szóló évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: régi áfatörvény) fogalmai szerinti helyesbít számla, sztornó számla, illetve az áfatörvény szóhasználata szerinti módosító számla, illetve érvénytelenítszámlaisszámlávalegytekintetalátartozóbizonylatnakminsül,nevezzeisa számlakibocsátó bármilyen néven az ilyen korrekciós bizonylatot. De ugyancsak ebbe a kategóriába tartozik bármely más, megnevezés nélkül kibocsátott, de valamely számla adatait módosító bizonylat is. Számlávalegytekintetaláesokiratkibocsátásávalkorrigálhatópl.aszámítástechnikaiúton kibocsátottszámlánfeltüntetetthibásteljesítésiidpontis.nemfeltétlenülszükségesazonban a korrekcióhoz számlával egy tekintet alá es okiratot kibocsátani, abban az esetben, ha a hibásteljesítésiidpontotnyomdaiútonelállított,kézzelkitöltöttszámlatartalmazza,ilyen esetben a hibás adat az eredeti számlán javítható annak olyan áthúzásával, ami nem eredményeziazeredetiolvashatatlanságát,ésahelyesadatbeírásával,ajavításidpontjának, okának és a javító személyének feltüntetésével. Nem kell számlával egy tekintet alá es okiratot átadni a termék vevjének, szolgáltatás igénybevevjének akkor sem, ha a számla hibájátaszámlánakajogosultrészéretörténrendelkezésrebocsátásátmegelzenészleliaz adóalany, ilyenkor a hibás számlát elégséges a számlaadásra kötelezett a saját rendszerében érvényteleníteni, és a jogosult részére egy új, hibátlan számlát kiállítani. Nem korrigálható pusztán számlával egy tekintet alá es okirattal az olyan hiba, amikor például két hasonló nevadóalanyközülnematénylegesvevrészéretörténtszámlakibocsátás.ilyenesetbena tévesenkibocsátottszámlátszámlávalegytekintetaláesokirattalérvénytelenítenikell,ésa termékténylegesvevje,illetveaszolgáltatásténylegesigénybevevjerészéreszámlátkell kibocsátani. A számlával egy tekintet alá es okiratot legkésbb a módosításra, korrekcióra jogalapot teremttény,egyébkörülménybekövetkezésétlszámított15napon(ésszeridn)belül 54 ki kellkibocsátani. 55 Aszámlávalegytekintetaláesokiratminimálisadattartalmaakövetkez: azokiratkibocsátásánakkelte; azokiratsorszáma,amelyaztkétségetkizáróanazonosítja; hivatkozásarraaszámlára,amelynekadattartalmátazokiratmódosítja; a számla adatának megnevezése, amelyet a módosítás érint, valamint a módosítás természete,illetlegannakszámszerhatása,hailyenvan Áfatörvény168. (2)bekezdés. 54 Áfatörvény163. (2)bekezdésb)pont. 55 Áfatörvény170. (2)bekezdés. 8

9 Aszámlávalegytekintetaláesokiratraegyebekbenaszámláravonatkozóelírásokatkell alkalmazni. 57 Azáfatörvényaszámlávalegytekintetaláesokiratminimálisadattartalmát határozzameg(ugyanúgy,mintaszámlának,vagyazegyszersítettadattartalmúszámlának az adattartalmát), mely adattartalmon felül a bizonylaton az adóalanyok bármely, általuk fontosnak tartott adatot szerepeltethetnek Nyugta Áfával számítottan 900 ezer forintos értékhatár alatt mentesül a számlakibocsátási kötelezettségalólazadóalany,haaterméketmegvásárló,aszolgáltatástigénybevevolyan nem adóalany személy(ide nem értve a nem adóalany jogi személyeket), aki/amely az ügylet ellenértékét a teljesítés napjáig készpénzzel, készpénz-helyettesít fizetési eszközzel, 58 vagypénzhelyettesít eszközzel 59 megtéríti, és számlakibocsátását nem kéri. 60 Ezekben az esetekben az adóalany köteles a termék beszerzje, szolgáltatás igénybevevje részére nyugtátkibocsátani. 61 Anyugtakötelezadattartalmaakövetkez: anyugtakibocsátásánakkelte; anyugtasorszáma,amelyaztkétségetkizáróanazonosítja; anyugtakibocsátójánakadószáma,valamintaneveéscíme; atermékértékesítésének,szolgáltatásnyújtásánakadótistartalmazóellenértéke. 62 Nyugtakizárólagpapíralaponbocsáthatóki 63 éskizárólagmagyarnyelvenállíthatóki. 64 A nyomdai úton elállított nyugtáraugyanazok aszabályok alkalmazandóak, mint anyomdai útonelállítottszámlára,azzalazeltéréssel,hogyhaanyugtanyomtatványegybenazabban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítja annak bemutatóját(jegyként is funkcionál), anyugtáranemkellállamiadóhatóságáltalkijelöltsorszámtartománytalkalmazni. 65 Nyugtaadási kötelezettségüknek kizárólag pénztárgéppel, taxaméterrel tehetnek eleget az alábbiadóalanyok,illetveüzletek: 66 ataxiszolgáltatástnyújtóadóalanyok, agyógyszertárak, a2009.október15.napjánhatályosteáor szerintinagykereskedelmi tevékenységet folytató adóalanyok, üzletek a részben vagy egészben készpénzzel vagy készpénz-helyettesíteszközzeltörténkiskereskedelmiértékesítésüktekintetében, a október 15. napján hatályos TEÁOR és szerinti kiskereskedelmi, az 56.1 és 56.3 szerinti vendéglátási (kivéve a mozgó szolgáltatásnyújtást), az szerinti szálláshely-szolgáltatási, a és 56 Áfatörvény170. (1)bekezdés. 57 Áfatörvény170. (2)bekezdés. 58 Áfatörvény pont. 59 Áfatörvény pont. 60 Áfatörvény165. (1)bekezdésb.)pont. 61 Áfatörvény166. (1)bekezdés. 62 Áfatörvény Áfatörvény174. (2)bekezdés. 64 Áfatörvény178. (4)bekezdés /1995.(XI.22.)PMrendelet1/B /1995.(XI.22.)PMrendelet1.számúmelléklet. 9

10 szerinti kölcsönzési és a szerinti javítási tevékenységet folytató valamennyiadóalany,üzlet,mozgóbolt,kivéve 67 o a betétdíjas göngyöleget visszaváltó üzlet, o a csomagküld szolgálat, kivéve annak nyílt árusítást végz üzlete, bemutatóterme, o az ipari- kivéve élelmiszeripari- tevékenységet folytató egyéni vállalkozó, ha termelésértékesíttevékenységétugyanabbanahelyiségbenfolytatja, o atermeliborkimérés, az utazási iroda, utazási ügynökség, turisztikai szolgáltató iroda utazási szolgáltatásai tekintetében. (Azüzletfogalmátakereskedelemrlszóló2005.éviCLXIV.törvényhatározzameg.) Az adóhatóság a nyugtaadásra kötelezett indokolt kérelmére felmentést adhat a pénztárgép kötelez alkalmazása alól abban az esetben, ha az adóalany szociális vagy egészségügyi helyzete miatt a pénztárgép alkalmazása rá nagy terhet róna, illetve akkor, ha az adóalany gazdasági tevékenységének természete, illetve tevékenysége végzésének egyéb körülményei miatt a nyugta adása pénztárgép alkalmazásával nem oldható meg, vagy csak aránytalanul nagymegterheléssellennemegoldható 68 Anyugtaadásikötelezettségealólazadóalanyegyediengedélyalapjánnemmentesíthet, nyugtaadási kötelezettség alól csak törvényi elírás alapján lehet mentesülni. Azok az adóalanyok is, akik a pénztárgép alkalmazása alól mentesülnek, kötelesek nyugtát kibocsátani. Törvényi elírás alapján mentesül a nyugtakibocsátási kötelezettség alól az adóalany abbanazesetben,ha 69 sajtóterméketértékesít; a szerencsejáték szervezésérl szóló törvény 70 hatálya alá tartozó szerencsejáték szolgáltatást nyújt; kezelszemélyzetnélküliautomataberendezésútjánteljesítiatermékértékesítését,a szolgáltatás nyújtását. 3. Speciális szabályok 3.1. Számla kibocsátásának átvállalása Aszámlakibocsátásikötelezettségnekakötelezettsajátmaga,illetleg megbízásaalapjánés képviseletében az általa választott meghatalmazott is eleget tehet. Utóbbi esetben a kötelezettnek és meghatalmazottjának elzetesen és írásban meg kell állapodnia egymással különösen aszámlakibocsátáselfogadásánakfeltételeirlésmódjáról. 71 A számla kibocsátásában meghatalmazottként akár a termék beszerzje, szolgáltatás igénybevevje, akár harmadik személy eljárhat. A meghatalmazást írásba kell foglalni. A 67 24/1995.(XI.22.)PMrendelet1.számúmellékletc)pont /1995.(XI.22.)PMrendelet3. (2)bekezdés. 69 Áfatörvény éviXXXIV.Törvény. 71 Áfatörvény160. (1)bekezdés. 10

11 meghatalmazás szólhat egy ügylethez fzd számlaadási kötelezettség teljesítésére, vagy szólhatakáraszámlakibocsátásikötelezettségáltalánosérvényteljesítésére. 72 Azon személy, szervezet által kiállított számla, aki/amely a számla kibocsátására kötelezett meghatalmazottjaként jár el, abban az esetben alkalmas az egyéb feltételek teljesülése mellett adóigazgatási azonosításra, ha nyomdai úton elre elállított számlanyomtatvány használata esetében a meghatalmazott a számlanyomtatványt egy másolati példányban eljuttatjaaszámlakibocsátásrakötelezettnek. 73 Az ügylethez fzd számlakibocsátási kötelezettségnek feltéve, hogy annak nem a kötelezett saját maga tesz eleget kizárólag egy meghatalmazott tehet eleget, még abban az esetben is, ha a kötelezett egyébként több személy részére is adott meghatalmazást. 74.A számlakibocsátáshozfzd,jogszabálybanmeghatározottkötelezettségekteljesítéséért a kötelezettel együttameghatalmazottegyetemlegesen felels abban az esetben is, haa felekamegállapodásukbanmáskéntrendelkeztek Csoportos adóalany számlázása Csoportos adóalany számlaadási kötelezettségét a számlaadásra vonatkozó általános szabályok szerint teljesíti 76 azzal a különbséggel, hogy esetében minden csoporttag a harmadik személyekkel kapcsolatos, az adózással összefügg egyéb jogviszonyaiban az adózással kapcsolatos iratokon (például a számlán) a csoportazonosító számot [a csoport közösségi adószámát, feltéve, hogy a konkrét ügyletre tekintettel az is szükséges)] és saját adószámátiskötelesfeltüntetni. 77 A csoportos adóalanyiságban részt vev tagok, a számla, egyszersített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló 24/1995.(XI. 22.) PM rendeletben az egyes bizonylatok adóigazgatási azonosításra való alkalmasságával szemben támasztott követelményeket tagonként különkülönisteljesíthetik Felvásárlási okirat Amezgazdaságitevékenységetfolytató,különlegesjogállásúadóalanytólazáfatörvény mellékletében 79 meghatározott saját elállítású, feldolgozású terméket vásárló, szolgáltatást igénybevev nem különleges jogállású belföldön nyilvántartásba vett adóalanyt felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettség terheli. A felvásárlási okirat kiállítása révén a mezgazdasági tevékenységet végz különleges jogállású adóalany mentesülaszámlakibocsátásikötelezettségalól. 80 Afelvásárlásiokiratkötelezadattartalmaakövetkez: afelvásárlásiokiratkibocsátásánakkelte; afelvásárlásiokiratsorszáma,amelyaztkétségetkizáróanazonosítja; 72 Áfatörvény /1995.(XI.22.)PMrendelet1/I. (1)bekezdésa)pont. 74 Áfatörvény160. (3)bekezdés. 75 Áfatörvény160. (2)bekezdés. 76 ÁfatörvényX.fejezet. 77 Azadózásrendjérlszóló2003.éviXCII.törvény22/A. (2)bekezdés /1995.(XI.22.)PMrendelet7/A. a)pont. 79 Áfatörvény6.és7.számúmellékletei. 80 Áfatörvény202. (2)bekezdésa)pont. 11

12 a termék értékesítjének, szolgáltatásnyújtójának, valamint a termék beszerzjének, szolgáltatásigénybevevjénekneve,címeésadószáma; azértékesítetttermékmegnevezése,ésazannakjelölésérelegalábbazáfatörvényben alkalmazottvtsz.,továbbámennyisége,illetleganyújtottszolgáltatásmegnevezése, továbbámennyisége,feltéve,hogyaztermészetesmértékegységbenkifejezhet; ateljesítésidpontja,haazeltérafelvásárlásiokiratkibocsátásánakkeltétl; akompenzációsfeláralapja,továbbáazértékesítetttermékkompenzációsfelárnélküli egységára,illetleganyújtottszolgáltatáskompenzációsfelárnélküliegységára,haaz természetes mértékegységben kifejezhet, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza; azalkalmazottkompenzációsfelármértéke; akompenzációsfelárösszege; atermékértékesítjének,szolgáltatásnyújtójának,valamintatermékbeszerzjének, szolgáltatásigénybevevjénekaláírása. 81 A felvásárlási okirat kibocsátási kötelezettséget kizárólag a termék beszerzje, szolgáltatás igénybevevjeteljesítheti;azilyenügyletrlgyjtfelvásárlásijegynembocsáthatóki,ésa bizonylategyszersítettadattartalommalnembocsáthatóki. 82 A felvásárlási okirattal kapcsolatos, de az áfatörvény XIV. fejezetében nem szabályozott kérdésekbenazáfatörvénynekaszámlázásravonatkozórendelkezéseitkellalkalmazni Mezgazdaságitevékenységetfolytatóadóalanyszámlázása Az olyan adóalany aki/amely tevékenységére tekintettel az áfatörvény XIV. fejezetének elírásai alapján kompenzációs felár érvényesítésére jogosult, az áfatörvény általános szabályai szerint kötelezett számla, illetve nyugta adására. Kivételt ez alól csak az olyan az áfatörvény 198. a)-b) pontjai alapján mezgazdasági tevékenységnek minsül termékértékesítése, szolgáltatásnyújtása képez, melyet belföldön nyilvántartásba vett nem különleges jogállású adóalany felé végez, 84 feltéve, hogy a felvásárlási okirat egy példányával rendelkezik. Amezgazdaságitevékenységetfolytatóadóalanyaharmadikországbeli,illetveaKözösség más tagállamában nyilvántartásba vett nem különleges jogállású mezgazdasági tevékenységet végz adóalany felé (vagyis olyan külföldi felé, akivel szemben az áfatörvény a alapján kompenzációs felár megtéríttetésére tarthat igényt) nem mentesül a számlakibocsátási kötelezettség alól (azaz ez esetben nem a külföldi felvásárló állít ki felvásárlásijegyet,hanemamezgazdaságitevékenységetvégzadóalanyállítkiszámlát). Az ilyen számlában adóalap helyett a kompenzációs felárat, adómérték helyett a kompenzációs felár mértékét, áthárított adó helyett az áthárított kompenzációs felárat kell szerepeltetnie Alanyi adómentes számlázása Azalanyiadómentesadóalanytalanyiadómentesminségébenazáltalánosszabályokszerint számlakibocsátási kötelezettség terheli. E kötelezettségének kizárólag olyan számlával tehet 81 Áfatörvény202. (3)bekezdés. 82 Áfatörvény202. (4)bekezdés. 83 Áfatörvény202. (4)bekezdés. 84 Áfatörvény202. (2)bekezdésa.)pont. 85 Áfatörvény202. (2)bekezdésb.)pont. 12

13 eleget, amelyben áthárított adó, illetleg az adó tartalom meghatározására alkalmas százalékérték nem szerepel. 86 Figyelemmel kell lenni arra, hogy az áfatörvény XIII. fejezeténekelírásaialapjánazalanyiadómentesadózónemjárelmindenügyletébenalanyi adómentesminségében. 87 Nemzeti Adó- és Vámhivatal 86 Áfatörvény197. (2)bekezdésc.)pont. 87 Áfatörvény

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról

Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Hibridlevél Tájékoztató számlázási szabályokról Tartalomjegyzék 1. Alkalmazandó jogszabályok... 3 2. Számlákkal kapcsolatos előírások... 4 2.1. Számlaadási kötelezettség... 4 2.2. A számla kötelező adattartalma...

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2012. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-törvény), valamint az

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete

A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete A pénzügyminiszter 47/2007. (XII. 29.) PM rendelete a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról szóló

Részletesebben

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell

Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Amit a számlázásról mindenképpen tudni kell Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Mikor kell számlát kiállítani?... 5 Mikor mentesülhetünk a számlakibocsátás alól?... 7 Meddig kell kibocsátani a számlát?...

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz:

Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: LEADER rendelet 2013: Néhány tudnivaló az árajánlatokhoz: (6) Ha az ügyfél valamely kiadási tételéhez kapcsolódóan árajánlatot csatol be a támogatási kérelméhez vagy a kifizetési kérelméhez, a támogatásra

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2017. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3.

Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. Tájékoztató az adatexporttal összefüggésben felmerült egyes kérdésekről [23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet 11/A. -a és 2-3. mellékletei] A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus

Részletesebben

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények

1. Adóigazgatási azonosításra való alkalmasság. 2. Értelmező rendelkezések. 3. Nyomtatvánnyal szembeni követelmények 10816 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 89. szám A nemzetgazdasági miniszter 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelete a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE III. [Áfa tv. 45/A. (2) bek., Mód. tv1. 9. ] ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújthatószolgáltatások

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9.

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Sike Olga. Nemzeti Adó- és Vámhivatal. SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv 1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez

Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez Tusán Róbert Gazdálkodási ismeretek tájházak üzemeltetéséhez A kötelezettségvállalástól a számlázásig A kötelezettségvállalással kapcsolatos legfontosabb alapfogalmak a következőek: a.) kötelezettségvállalás:

Részletesebben

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL

ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL ADÓZÁSI KÉZIKÖNYVEK AZ ÚJ ÁFATÖRVÉNY MAGYARÁZATOKKAL Budapest, 2008 Szerzők: Dr. Farkas Alexandra Dr. Kovács Tamás Dr. Kovács-Kozma Zsuzsanna Nagyné Véber Györgyi Dr. Rónai Gábor Száraz Tünde Varga Zoltán

Részletesebben

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre

2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások. Készítette: Szücs Imre 2012. Évi LXIX törvény 2013-at érintő módosításai nyári törvény módosítások 2013 1. Az általános forgalmi adóról szóló2007. évi CXXVII. törvény módosítása Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása

Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Mintacím szerkesztése Általános forgalmi adó (Áfa) számviteli elszámolása Általános szabályok szerint Az általános forgalmi adóra vonatkozó adókötelezettséget tartalmazó jogszabályok: 2007. évi CXXVII.

Részletesebben

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés

Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Áfa 2015. Köztisztasági Egyesülés Direktíva változásához kapcsolódó, kihirdetett Áfa tv. módosítás 2014. évi XXXIII. tv. Magyar Közlöny 94. szám, kihirdetve 2014. 07. 14. Hatályba lép 2015. január 1. Az

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 2. modul: Pénzforgalmi elszámolás Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Pénzforgalmi elszámolás [2012. évi CXLVI.

Részletesebben

A számla tartalmi elemei

A számla tartalmi elemei A számla tartalmi elemei Kedves Partnereink! Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (továbbiakban: Áfa tv.) 169. tartalmazza a számla kötelező adattartalmát. Az alábbiakban 2 csoportba

Részletesebben

Általános forgalmi adó

Általános forgalmi adó Bejelentkezéskor eldöntve, de minden adóév végén megváltoztatható Mindenki áfa alany, aki saját nevében gazdasági tevékenységet folytat Tevékenység üzletszerűen, rendszeresen folytatva, bevétel elérése

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ]

SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] ADÓTÖRVÉNYEK 2015. ÁFA 2015. január 21. Előadó: 10 40-12 10 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI

ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI ÁFA TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 2012. december 13. 1 Titre de la présentation TELJESÍTÉSI HELY KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖK BÉRBEADÁSAKOR Adóalany részére történő bérbeadás Nem adóalany részére történő bérbeadás Hosszú

Részletesebben

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG

FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK IDŐPONTJA II. [Áfa tv. 58. (1) bek., Mód. tv.* 10. ] FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG Áfa szakmai nap Változások 2015. E-számlázás Közösségi áfa Bírósági ítéletek - Gyakorlat 2015. március 24. Előadó: 10 00-11 00 Sike Olga főosztályvezető helyettes, NAV FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG KELETKEZÉSÉNEK

Részletesebben

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL

AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL AZ ELEKTRONIKUS ÚTON KIBOCSÁTOTT SZÁMLÁKRA VONATKOZÓ EGYES RENDELKEZÉSEK ÉRTELMEZÉSÉRŐL Az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal közleménye 2009.10.26. I. Az elektronikus úton kibocsátott számlákról általában

Részletesebben

Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től

Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től Változások a számlázásra vonatkozó rendelkezések tekintetében 2010-től Hír-ADÓ A Pénzügyminisztérium december végén módosította a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések

A változásra vonatkozó jogszabályi rendelkezések Tájékoztató a 2015. január 1-jétől a köztes terméknek minősülő, nagy testű élőállatokra (szarvasmarha, juh és kecske) és vágott testekre vonatkozó 5%-os adómérték alkalmazásáról Az egyes adótörvények és

Részletesebben

ÁFA és ahhoz kapcsolódó VÁLTOZÁSOK

ÁFA és ahhoz kapcsolódó VÁLTOZÁSOK ÁFA és ahhoz kapcsolódó VÁLTOZÁSOK 2017. Nagy Attila NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság, Tájékoztatási Főosztály Mi változik? Áfa-kulcs változás Fordított adózás hulladékok Számla adattartalma vevő

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2016. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok II. [A számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015.

AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNŐ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvető szabályai 2015. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai Közösség

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI ELSZÁMOLÁSÚ ÜGYLETEK SZÁMLÁZÁSÁNAK 2015. JÚLIUS 01-TŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSÁRÓL BaraMa Könyvvizsgáló és Könyvelő KFT 2943 Bábolna, Kisfaludy ltp. C. ép. I/4. Telefon: 34/ 568-159; Fax: 34/369-159 E-mail: konyvvizsgalat@barama.hu Honlap: www.barama.hu TÁJÉKOZTATÓ A HATÁROZOTT IDŐSZAKI

Részletesebben

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása

Az elismert harmadik államban letelepedett adóalany és a nem adóalany jogi személy adófizetésre kötelezetti státuszának igazolása 45836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2009. évi 188. szám A pénzügyminiszter 32/2009. (XII. 21.) PM rendelete a belföldön nem letelepedett adóalanyokat a Magyar Köztársaságban megilletõ általánosforgalmiadó-visszatéríttetési

Részletesebben

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től

2014.07.06. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től. A szolgáltatások teljesítési helye 2010.01.01-től A szolgáltatásnyújtások teljesítési helye Általános szabály (tv.37. ) Adóalany részére nyújtott szolgáltatások estén: a teljesítési hely ahol A szolgáltatás igénybevevője gazdasági céllal letelepedett

Részletesebben

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó

Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai. dr. Rusznák Ildikó Az online pénztárgépek bevezetésének ellenőrzési tapasztalatai dr. Rusznák Ildikó Az informatikai háttérrendszerek kihasználása Előzmények Magyarországon a pénztárgépek használata 1990-re nyúlik vissza

Részletesebben

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról

Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról 2012.06.28. Tájékoztató az egyes gabonák, olajos magvak értékesítése esetén 2012. július elsejétől alkalmazandó fordított adózásról (Áfa tv. 142. (1) bekezdés i) pont, 142. (8) bekezdés, Art. 31/A. ) A

Részletesebben

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA

2012.12.14. ÁFA PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA EGYÉB VÁLTOZÁSOK PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA PÉNZFORGALMI ÁFA ÁFA ADÓVÁLTOZÁSOK - 2013 ÁFA, ART, IPA 2012. december 13. PÉNZFORGALMI ELSZÁMOLÁS ÁFA. XIII/A. FEJEZET alapján EGYÉB VÁLTOZÁSOK 2012 Bilance Kft. 2012 Moore Stephens Wagner Kft. www.bilance.hu www.moorestephens.co.hu

Részletesebben

Belföldi összesítő jelentés

Belföldi összesítő jelentés Áfa Számlázás 2013. Belföldi összesítő jelentés 1. Tételes összesítő jelentés a) Eladói oldal - ha a számlán az áthárított áfa a 2 millió forintot eléri vagy meghaladja - csak egyenes adós ügyletek esetén

Részletesebben

A tervezet előterjesztője

A tervezet előterjesztője Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak, ezért

Részletesebben

Belföldi áfa összesítő jelentés

Belföldi áfa összesítő jelentés Belföldi áfa összesítő jelentés Készítette: Balogh Szabolcs NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatása Kiutalás Előtti Ellenőrzési osztály 2. A belföldi áfa összesítő jelentésre vonatkozó jogszabályi háttér: Az

Részletesebben

A BIZONYLATOK FAJTÁI

A BIZONYLATOK FAJTÁI A BIZONYLATOK FAJTÁI Pénzügyi bizonylatok Tevékenységi bizonylatok Átvételi bizonylatok Keletkezési helyek szerinti bizonylatok A szigorú számadású nyomtatványok Állampolgársági, hatósági bizonyítványok

Részletesebben

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet Hatályos: 2011.01.01 -

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet Hatályos: 2011.01.01 - 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet Hatályos: 2011.01.01 - Jogszabálykereső Szolgáltatja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények

Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról. A papíralapú és az elektronikus számlára egyaránt vonatkozó követelmények Tájékoztató Tájékoztató a 2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról A közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a számlázási szabályai tekintetében történő módosításáról

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013

Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 Az általános forgalmi adóról szóló törvény változásai 2013 3. modul: számlázás és egyéb gyakori kérdések Összeállítást készítette: Sike Olga NAV főosztályvezető-helyettes Az alanyi adómentesség értékhatára

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK. a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás elnevezésű új funkciójával összefüggésben GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK a számlázó program adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás ű új funkciójával összefüggésben 2016. január 1-jén a számlázó programmal szemben új követelmény lép hatályba. A számla

Részletesebben

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa

Fordított adózású ügyletre adott előleg és az áfa Fordított adózású ügyletre adott előleg vonatkozásában (mezőgazdasági termékeknél) NAV-tól kért állásfoglalás alább megtekinthető: (Természetesen nem tekinthető jogszabálynak!) 1.) Előleg kezelése a mezőgazdasági

Részletesebben

Az ÁFA törvény változásai

Az ÁFA törvény változásai Törvény módosítás okai: Az ÁFA törvény változásai Hatályba lépése 2010. január l. Az Európai Közösségi irányelvek módosulása, a helyi jogalkalmazásba történı adaptálás Módosulnak: - Szolgáltatásnyújtások

Részletesebben

ÁFA (Horányi Márton)

ÁFA (Horányi Márton) ÁFA - 2012 (Horányi Márton) 2011 évközi változások Törvényi szöveg változása (186 ). EU Bírósági döntés miatt a pénzügyileg nem rendezett tételek visszaigényelhet ségének TÖRLÉSE Értelmezés egyértelm sítése

Részletesebben

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások

Héa-rendelet. Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Áfa 2011. Héa-rendelet Végrehajtási rendelet: 282/2011/EU Közvetlenül alkalmazandó Fogalmak Pontosítások Héa-rendelet - bevezetés Teljesítés helye: Adóalanyok közötti szolgáltatás: 1. Főszabály: megrendelő

Részletesebben

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév

Hírlevél. 2012. július. Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben. 2012. III. negyedév Hírlevél Fejlesztések és változások a Precíz Integrált Ügyviteli Információs rendszerben 2012. III. negyedév 2012. július Tartalom Adótörvény változások az összesítő jelentés tükrében 2012. évi LXIX. törvény

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv. 259. 25. pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2013. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

1. Számlák fajtái. Számla

1. Számlák fajtái. Számla Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1464-06 Előkészítés Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1464-06/1 Gazdálkodási számítások, veszteségszámítás, kapacitásszámítás

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK

Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK Dr. Gróf Gabriella Igazságügyi adó- és könyvszakértő Jogász, bejegyzett könyvvizsgáló ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2013/2014 2013. ÉVKÖZI VÁLTOZÁSOK A használatbavétel hatásági tudomásulvételének

Részletesebben

Pénzügy modul Bizonylatok és számlák felhasználói leírása

Pénzügy modul Bizonylatok és számlák felhasználói leírása Pénzügy modul Bizonylatok és számlák felhasználói leírása 1149 Budapest, Egressy út 17-21. Telefon: +36 1 469 4021; fax: +36 1 469 4029 Tartalomjegyzék 1 Számlák...3 1.1 Többnyelvű számlázás...3 1.2 Számlafej

Részletesebben

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP

13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP 13T101 BEJELENTŐ ÉS VÁLTOZÁSBEJELENTŐ LAP Azon magánszemélyek részére, akik adószám kiváltására kötelezettek, de nem szerepelnek az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vonalkód helye Nemzeti Adóés Vámhivatal

Részletesebben

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról

T/6954. számú. törvényjavaslat. a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/6954. számú törvényjavaslat a fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról Előadó: Dr. Matolcsy György nemzetgazdasági

Részletesebben

Áfa törvény változásai 2015

Áfa törvény változásai 2015 Áfa törvény változásai 2015 Nyári Zsolt szenior adómenedzser Adó- és jogi szolgáltatások Mazars Kft. 1 Titre de la présentation Időszaki elszámolású ügyletek 2014. július 1-től lett volna: - teljesítési

Részletesebben

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre

A fordított adózás alá tartozó mezőgazdasági termékek köre Fordított ÁFA, fordított adózás 2012. július 1től gabona és olajos magvak értékesítése esetén ADÓBEVA 2012 június 25. (hétfő) 11:08 Utoljára frissítve 2012 június 25. (hétfő) 11:14 Fordított ÁFA, fordított

Részletesebben

Grant Thornton Hungary News

Grant Thornton Hungary News Grant Thornton Hungary News 2012 Szeptember Tartalom 2013. január 1-én hatályba lépı törvényi változások A. Általános forgalmi adó B. Az adózás rendje C:\Documents and Settings\zba\Local Settings\Temporary

Részletesebben

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról

SZÁMLÁZÓ. Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról SZÁMLÁZÓ Bejelentés számlázó programok és online számlázó rendszerek használatba vételéről és használatból történő kivonásáról Számlázó és felvásárlási jegy programok (számítógépes szoftver) használatának

Részletesebben

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat

Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat Békéscsaba és Térsége Többcélú Önkormányzati és Kistérségi Társulás Bizonylati szabályzat A Bizonylati szabályzattal a Társulás saját hatáskörben szabályozza a Társulás bizonylatkezeléssel kapcsolatos

Részletesebben

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02.

ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 ÁFA 2013 2013.10.02. Az üzletág átruházás nem jár áfa fizetési kötelezettséggel. Üzletág: a vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági

Részletesebben

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

17. Kik tartoznak a különleges adózói körbe? 17. A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2011. Kik tartoznak

Részletesebben

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása

2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Ideiglenesen más tagállamba történő kivitel 12. Abban az esetben sem keletkezik Közösségen belüli termékmozgatás jogcímén adóztatandó tényállás, ha a

Részletesebben

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013

Palotai Kinga. Általános forgalmi adó változások 2013 Palotai Kinga Általános forgalmi adó változások 2013 ÁFA VÁLTOZÁSOK OKOK, CÉLOK Jogharmonizáció különös tekintettel: számlázás Adópolitikai célok: Adócsalás elleni küzdelem összesítő jelentés, fordított

Részletesebben

Várható változások 2012

Várható változások 2012 Áfa 2012. Közhatalmi tevékenység fogalma 2011. 12. 31-ig: feltétel az, hogy a tevékenység során az államigazgatási jogkörben okozott kár szabályai alkalmazandók legyenek 2012-től ez a kitétel megszűnik

Részletesebben

Kik tartoznak a különleges adózói körbe?

Kik tartoznak a különleges adózói körbe? A különleges adózói körnek az Európai Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített közösségi kereskedelemmel kapcsolatos ügyletek áfa adózásának alapvető szabályai 2016. Kik tartoznak

Részletesebben

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó!

Fókusz-Hírlevél Adózási Percek évi 3.szám, 2016.január 14. Kedves Vállalkozó! A tartalomból: Személyi jövedelemadó bevallás 2016. évi 3. szám, 2016.január 14. Iparűzési adó választási lehetőségek 2016. évi minimálbér Lakásvásárlás áfája Általános információ Egyéni vállalkozóknak

Részletesebben

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15

A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA OLDALAK SZÁMA 15 A Comarch ECOD Operator 2.0 WWW felhasználói kézikönyv UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS DÁTUMA 2016-04-13 OLDALAK SZÁMA 15 STÁTUSZ BIZALMAS Tartalomjegyzék 1. Az adóhatósági ellenőrzési adatszolgáltatás funkcióhoz kapcsolódó

Részletesebben

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE

KÖVETELÉS FEJÉBEN ÁTVETT ESZKÖZÖK ÁFA JOGI MEGÍTÉLÉSE APEH Közép-dunántúli Regionális Fıigazgatósága Jogi, Tájékoztatási és Törvényességi Fıosztály Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Név: KNOW-HOW AUDIT Kft Cím: 2800 Tatabánya Ifjúmunkás út 23. fsz/2.

Részletesebben

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B.

A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. A fordított adózás 2015. január elsejétől egyes acélipari termékekre is kiterjed (Áfa tv. 142. (1) bekezdés j) pontja és 6/B. számú melléklete) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.

Részletesebben

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től

1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től 1265 2012. évi Áfa bevallás, július 1-től Fizetendő általános forgalmi adó Sor sz. A sor szövege magyarázat Kulcs, vagy ahol üres a cella, ott a számla teljes forgalma (összes kulcs) Definiálandó számlák

Részletesebben

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106)

Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Magánnyugdíjpénztár nyilvántartásba vétele iránti ÁNYK-űrlap kitöltéséhez szükséges útmutató (PK-106) Az eljáró bíróság és a beküldő (A lap): Jelölje meg az eljárásra illetékes bíróság nevét! Az eljárásra

Részletesebben

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban:

KEDVES ÜGYFELÜNK! REZON IRODA HÍRLEVÉL MÁRCIUS UTOLSÓ LEHETŐSÉG A MÓDOSÍTÁSRA. Márciusi híreink címszavakban: REZON IRODA HÍRLEVÉL 2013. MÁRCIUS KEDVES ÜGYFELÜNK! Márciusi híreink címszavakban: A pénztárgépek bekötése a NAV-hoz mi a teendő? Éves kamarai tagdíjfizetés ahhoz képest, hogy csak regisztrációról volt

Részletesebben

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től

ÁFA kulcs változás. 2012. január 1-től ÁFA kulcs változás 2012. január 1-től 2011. évi CLVI. törvény 112-133. Tartalom: 1. Főszabály 2. Külön szabály az 58. esetében 3. Előleg részteljesítés végszámla készítette: Vadász Iván Budapest, 2012.

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény változásai Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény változásai 2015. évi változások Időszakos elszámolású ügyletek Kedvezményes - 5 % adókulcs - alá tartozó termékkör bővítése Elektronikus úton

Részletesebben

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok

Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdések-válaszok 2014.10.18. Számlázó programmal szembeni jogszabályi követelményeket érintő gyakori kérdésekválaszok [A számla

Részletesebben

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont.

bekezdés. 2 Áfa tv. 6. (4) bekezdés a) pont. 3 Áfa tv pont. 16. AZ ÚJ KÖZLEKEDÉSI ESZKÖZÖKNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉG MÁS TAGÁLLAMÁBÓL TÖRTÉNİ BESZERZÉSÉNEK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK alapvetı szabályai 2012. Kit terhel adókötelezettség? Új közlekedési eszköznek az Európai

Részletesebben

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 10. szám november. Bemutatószám június A HÓNAP TÉMÁJA

Áfakulcs. Tartalom BEKÖSZÖNTŐ. Tisztelt Olvasó! Szakmai folyóirat. I. évfolyam 10. szám november. Bemutatószám június A HÓNAP TÉMÁJA Áfakulcs Szakmai folyóirat Bemutatószám 2014. június I. évfolyam 10. szám 2015. november BEKÖSZÖNTŐ Tisztelt Olvasó! Havonta megjelenő szaklapunkban megtalálja az általános forgalmi adó gyakorlati alkalmazásához

Részletesebben

Az egyéni vállalkozók - szerencséjükre - nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá.

Az egyéni vállalkozók - szerencséjükre - nem tartoznak a számviteli törvény hatálya alá. 1. Lecke: Itt egy csomó papír, mihez kezdjek vele? A bizonylatok fajtái, felhasználásuk, előkészítésük a könyvelésre, irattározás. Pénztárkönyv, naplófőkönyv,.a könyvelést kiegészítő nyilvántartások. Magánemberként

Részletesebben

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK

A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK A HATÁRON ÁTNYÚLÓ SZOLGÁLTATÁSOK ÚJ SZABÁLYAI 2011. JÚLIUS 1-TŐL ÉS A 2012. ÉVI VÁLTOZÁSOK Pénzügyi és Könyvszakértő Kft Székhely: 1025 Budapest, Palánta u. 3/c. Telefon+Fax: 209-9373, 466-8409 e-mail:

Részletesebben

Elektronikus számlázás

Elektronikus számlázás Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs 1 EDI EDI 2 Jogszabályi környezet I. 1999/93/EK irányelv az elektronikus aláírás közösségi keretszabályairól (910/2014 EU rendelet) II. 2006/112/EK irányelv a közös

Részletesebben

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről

a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről 2014.07.01 2014.09.30 1 23/2014. (VI. 30.)

Részletesebben

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján)

VI. Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása (a évi CC. törvény alapján) VI. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása (a 2013. évi CC. törvény alapján) Az Áfa-tv. módosítása részben a jogalkalmazást segítő, adminisztrációt egyszerűsítő módosításokat

Részletesebben

Bizonylatok, nyomtatványok

Bizonylatok, nyomtatványok Bizonylatok, nyomtatványok TÉMAKÖR TARTALMA - Bizonylat és fajtái - Árukiadás, áruátvétel bizonylatai - Értékesítés bizonylatai BIZONYLAT valamely tényt, körülményt bizonyító, igazoló hivatalos irat; minden

Részletesebben

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs

Elektronikus számlázás. Czöndör Szabolcs Elektronikus számlázás Czöndör Szabolcs Számlázási módszerek Jogszabály Menedzsment E-számla Informatika NAV Elektronikus számla fogalma ÁFA tv. 259. (5)elektronikus számla: az e törvényben előírt adatokat

Részletesebben

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013.

Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Az általános forgalmi adó törvény módosítása 2013. Értelmező rendelkezések 259. Új fogalmak: adattartalom sértetlensége elektronikus számla eredet hitelesége üzletág 13-01-28 2 A papír és elektronikus

Részletesebben

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a évi CLVI. törvény előírásai alapján

Az általános forgalmi adóról szóló évi CXXVII. törvény módosítása a évi CLVI. törvény előírásai alapján Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása a 2011. évi CLVI. törvény előírásai alapján 1. Nem gazdasági tevékenység [Áfa-tv. 7. -ának (1)-(2) bekezdése] A módosítás pontosítja

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2009. november 13., péntek 160. szám Tartalomjegyzék 2009. évi CX. törvény Az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó egyes

Részletesebben

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz

Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Kitöltési útmutató a SZAMLAZO nyomtatványhoz Jogszabályi háttér: - a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szóló

Részletesebben