Az egyes adótörvények évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az egyes adótörvények 2014. évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ"

Átírás

1 Az egyes adótörvények évtől hatályba lépő változásai ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

2 NYUGTAADÁS KÉZI GÉPI-ONLINE BORRAVALÓ FELSZOLGÁLÁSI DÍJ (SZERVIZDÍJ)

3 NYUGTAADÁS GÉPI-ONLINE SZÁMLÁZÁS KÖTELEZETTI KÖR KISKER. NAGYKER TEV. ADATSZOLGÁLTATÁS ONLINE KAPCSOLAT

4 Bírósági határozattal érintett teljesítések megítélése az áfa szempontjából: 1, Áfa Tv. 57 (2) bek. 2, Vitatott a teljesítés a felek között Vitatott mikor volt a teljesítés Vitatott a fizetendő ellenérték nagysága Áfa Tv. 55 szerinti tényállásszerű megvalósulás az áfa rendszerbeli teljesítés időpontja!( vagy amit a Bírósági ítélet ilyenként megjelöl)

5 Részletfizetés,időszakos elszámolás/esedékesség/kivéve zárt végű pü-i lízing esedékesség a teljesítés időpontja. 12 hónapos szabály-12 hónapot meghaladó elszámolás esetén 12 hónap utolsó napja a teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni Közösségi mentes termékértékesítés esetén ha az elszámolás az egy naptári hónapot meghaladja a naptári hónap utolsó napja teljesítés időpontja,időarányosan kell fizetni.

6 Időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontja től: Az Áfa-tv a alá tartozó ügyletek teljesítési időpontját július 1-től kezdődő elszámolási időszakokra az eddigiektől eltérően, az elszámolási időszak utolsó napjaként határozza meg a törvény.

7 Ptk. szerinti közszolgáltatási szerződések alapján teljesített termékértékesítések (például gáz- és villamosenergiaértékesítés) és szolgáltatásnyújtások (például távhőszolgáltatás, hulladékgazdálkodási szolgáltatás) valamint a telekommunikációs szolgáltatások (például mobiltelefon-szolgáltatás, internetszolgáltatás) esetén továbbra is az esedékesség a teljesítés időpontja. telekommunikációs szolgáltatás nyújtója e hálózatán keresztül más szolgáltatást/termékértékesítést (például autópályahasználati díj, parkolási díj) nyújtásánál is az ellenérték megtérítésének az esedékességéhez igazodik azon ügyletek teljesítési időpontja.

8 2014. június 30-át követően kezdődő elszámolási időszak esetén kell először alkalmazni. (ha a fizetés esedékessége június 30-át követő időpont ) április 12. és július 12. közötti időszakban teljesített termékértékesítésről számolnak el. Fizetési határidő július 25. Teljesítés időpontja július 25.

9 Felek közötti elszámolási időszak Előleg/ellenérték megfizetése Ellenérték megtérítésének esedékessége Teljesítési időpont 06.hó _ hó / hó / hó

10 Az adóalap utólagos csökkentése: Ha a szerződés érvénytelen, vagy a polgári jogi szabályok szerint érvényesen létre sem jött, és emiatt a korábban fizetett összeget visszatérítik, vagy ellenérték megfizetésére nem kerül sor.

11 Az adóalap utólagos csökkentése: Ha a szerződés módosítása vagy megszűnése okán a megfizetett ellenértéket vagy előleget (vagy azok egy részét) utólag visszatérítik, vagy ugyanezen okból az ellenérték megtérítésére nem kerül sor

12 Az adóalap utólagos csökkentése: a zárt végű pénzügyi lízing, a bérbeadás vagy a vagyoni értékű jog időleges használata átengedésének meghiúsulása, feltéve, hogy a felek az eredeti állapotot állítják helyre vagy a meghiúsulásig hatályosként ismerik el a betétdíj visszatérítése

13 Az adóalap utólagos csökkentése: az időszakos elszámolás alá eső ügyletekhez kapcsolódóan átalányként fizetett összeg azon részének jogosult számára történő visszatérítése, mellyel az általa az adott elszámolási időszak során megfizetett átalány összege meghaladja a részére teljesített ügylet adott elszámolási időszakra vonatkozó ellenértékét.

14 Az adóalap utólagos csökkentése: (Például: havi forint vízdíj fizetése egy éven keresztül, az éves mérőóra-leolvasás eredményeként viszont a havi fogyasztás csak 7500 forintra jött ki, így év végén a forint többletbefizetést visszatérítik a fogyasztó részére.)

15 Az adóalap utólagos csökkentése: termék beszerzésére, szolgáltatás igénybevételére tekintettel történő, közvetett pénzvisszatérítés.

16 Az adóalap utólagos csökkentése: A közvetett jelleg az jelenti, hogy a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő (a továbbiakban: vásárló) részére olyan adóalany (a továbbiakban: gyártó) teljesíti a pénzvisszatérítést, akivel nem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban, mivel a terméket/szolgáltatást nem tőle, hanem egy közbenső szereplőtől (a továbbiakban: kereskedő) szerezte be.

17 Az adóalap utólagos csökkentése: A gyártó jogosult a kereskedő részére történő azon értékesítése adóalapjának utólagos csökkentésére, amelyre tekintettel a vásárló részére a pénzvisszatérítést adja, melynek feltétele: a kereskedő által a vásárló részére teljesített ügylet belföldön legyen adóköteles és a visszatérítendő összeg kisebb, mint a vásárló által beszerzett termék/igénybe vett szolgáltatás mennyiségének (darabszám) és a gyártó által bármely kereskedő részére történő értékesítés/szolgáltatásnyújtás legalacsonyabb bruttó ellenértékének a szorzata.

18 Az adóalap utólagos csökkentése: További feltétel, hogy a gyártó rendelkezzen a kereskedő által a vásárló részére kibocsátott számla másolati példányával és a pénz átutalásáról vagy készpénz kifizetéséről szóló bizonylattal. Legkorábban abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amelyben a vásárlónak a pénzt visszatéríti.

19 Azon termékértékesítések is adómentességet élvezhetnek, melyeknél a termék Közösség területéről történő kiléptetésére a termékértékesítést követő 90 napon túl, de 360 napon belül sor kerül. Az adóalanynak a fizetendő adóját a termék értékesítésekor meg kell állapítania, meg kell fizetnie, és a kiszállítást követően jogosult az így megfizetett adóval megegyező összegben csökkenteni a fizetendő adóját

20 Abban az adómegállapítási időszakban jogosult figyelembe venni, amikor a rendelkezésére áll : a kiléptető hatóság kiszállítás megtörténtét tanúsító igazolása, valamint az eredeti számlát módosító számla a jogosult személyes rendelkezésére áll.

21 Az egyértelmű jogértelmezés érdekében újonnan rögzíti az Áfa-tv., hogy ha a számlakibocsátás miatt adófizetési kötelezettség keletkezik, de a kibocsátó bizonyítja, hogy teljesítés nem történt, vagy az ügyletet más teljesítette, és a számla érvénytelenítéséről haladéktalanul gondoskodik, a fizetendő adó utólagos csökkenését az adóalany önellenőrzéssel köteles rendezni, nem kezelheti az aktuális adóbevallásában.

22 Tárgyi eszköz korrekciós szabályok: - tárgyi eszköz apport, - jogutódlás vagy üzletág-átruházás keretében év közben kerül az átvevő adóalany használatába

23 Tárgyi eszköz korrekciós szabályok: Az érintett esetekre törvényi vélelmet állít fel, eszerint a figyelési időszak és korrekció szempontjából úgy kell tekinteni, mintha az átadó és az átvevő adóalany egyaránt a naptári év teljes tartamában használta volna az adott tárgyi eszközt, azzal a kitétellel, hogy a számítást időarányosan kell elvégezniük.

24 korrekciós szabályok kiterjesztése a vagyoni értékű jogokra: A módosítás rögzíti, hogy amennyiben az adóalany vállalkozásán belül 1 éven túl rendeltetésszerűen használ vagyoni értékű jogot, úgy ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén a szerzésének hónapjától kezdődő 240, más (vagyis ingó tárgyi eszközhöz kapcsolódó és minden egyéb) vagyoni értékű jog esetén a szerzés hónapjától 60 hónapig köteles a levonható adó arányának a szerzés időpontjához képest történő változását figyelni, és amennyiben a változás mértéke a 10 ezer forintot eléri vagy meghaladja, úgy ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog esetén az 1/20, egyéb vagyoni értékű jogok esetén pedig az 1/5 részére vonatkozóan kell a kiigazítást elvégeznie.

25 2014. január 1. napján vagy azt követően szerzett vagyoni értékű jog kapcsán kell alkalmaznia. Az adóalany azonban döntése alapján korábbi időszakra is. Utóbbi esetben választását nyilvántartásában megfelelően rögzíteni köteles.

26 Az Áfa-tv. meghatározza a nyugta tartalmi elemeit, mely szerint a kötelezően feltüntetendő adatok közé tartozik a kibocsátás kelte is. Ha az abban megjelölt szolgáltatás igénybevételére is jogosítják az igénybevevőt (például színházjegyek, mozijegyek), január 1-jétől nem kötelező feltüntetni a kibocsátás keltét, hanem elegendő azt az időpontot, időszakot rajtuk megjelölni, amikor az adott szolgáltatás igénybe vehető.

27 2014. július 1-jétől lehetővé válik az elektronikus nyugták kibocsátása is, melyeknek hasonlóan az elektronikus számlákhoz hármas követelménynek kell megfelelni: a kibocsátás időpontjától a megőrzésre vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a nyugta eredetének hitelességét, adattartalma sértetlenségét és olvashatóságát.

28 Az építési hatósági tudomásulvételi eljáráshoz kötött építési, építési-szerelési tevékenységek is nevesítésre kerülnek a fordított adózás szabályai között. Az Áfa-tv. területi hatálya alá nem tartozó ügyletekről elegendő egyszerűsített adattartalmú számlát kibocsátani. Fel kell tüntetni: fordított adózás kifejezést, valamint a teljesítés időpontját is, amennyiben az eltér a számla kibocsátás időpontjától.

29 Az élő- és félsertéseket áfamértéke a változás következtében az eddigi 27 százalékról 5 százalékra csökken. A halottszállító kocsiként nyilvántartott személygépjárművek beszerzésére vonatkozó levonási tilalom feloldásra kerül.

30 Számlázáshoz kapcsolódó szabályok

31 Számlázás EU főszabály! Teljesítés szerinti tagállam szabályai

32 Számlázás EU, kivétel!( ha a nyújtó,eladó nincs a teljesítés szerinti tagállamban letelepedve) Igénybevevő illetékessége szerinti tagállam szabályai

33 Kivétel: Harmadik ország Adóalany ott van gazdasági céllal letelepedve, ahol gazdasági tevékenységének székhelye vagy állandó telephelye van, ennek hiányában a lakóhely vagy szokásos tartózkodási hely EU(nem telepedett le az eladó,nyújtó)

34 Ha a szolgáltatás igénybevevője, a termék beszerzője bocsájtja ki a számlát akkor az igénybevevő(beszerző) tagállama szerinti számlázási szabályok az irányadóak! Számla megőrzés speciális szabályok!

35 Számlázás Kp.,kp. helyettesítő eszközzel történő fizetés estén haladéktalanul Az Ésszerű idő 15 napon belül áfás jogügylet esetén Áfa mentes jogügyleteknél 15 napon túl

36 Az Ésszerű idő Közösségi ügyletek teljesítés hónapját követő hónap 15. napján belül!

37 Gyűjtőszámla fogalmának a pontosítása! Elektronikus számlázás egyszerűsítése! Számla adattartalmának változása!

38 Számlázás - Kézi számla /NAV sorszámtartomány/ - Számítógépes számla /számlázó program megfelelősége/ - Elektronikus számla /elektronikus aláírás, időbélyegző már nem kötelező./

39 Számlázás EDI rendszer alkalmazása! Nem kötelező a havi papír alapú adatszolgáltatás!

40 2 millió Ft áfa összeget elérő vagy meghaladó számlában a vevő adószámát is fel kell tüntetni "pénzforgalmi adózás - kifejezés kötelező szerepeltetése a Pénzforgalmi adózást választó adóalanyok számláin fordított adózás kifejezés, ha adófizetésre a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője kötelezett

41 Különbözet szerinti adózás: különbözet szerinti szabályozás-használt ingóságra különbözet szerinti szabályozás-utazási irodák különbözet szerinti szabályozás- műalkotások különbözet szerinti szabályozás- gyűjteménydarabok és régiségek

42 önszámlázás kifejezés, ha a számlát a terméket beszerző vagy a szolgáltatást igénybevevő állítja ki. Közösségi termékértékesítésekhez kapcsolódó előleg esetén nem kell számlát kibocsátani!

43 Egyszerűsített adattartalmú számlázás kibővítése: Ha a számla bruttó ellenértéke nem haladja meg a 100 eurónak (25 ezer Ft) megfelelő összeget! (elegendő az adóval növelt bruttó ellenértéket és a felülről számított százalékértéket szerepeltetni a számlán)

44 Személygépjárművek az áfa rendszerében

45 Levonható adó kiszélesítése: évtől már csak a személygépkocsi üzemeltetéséhez, fenntartásához szükséges szolgáltatást terhelő előzetesen felszámított adó összegének 50 százaléka nem vonható le. A teljes áfa levonható, ha a szolgáltatás igénybevétele fejében járó ellenérték legalább 50 százalékára igazoltan teljesül, hogy az közvetített szolgáltatásnyújtás adóalapjába épül be.

46 Adólevonás Személygépkocsi és egyéb jármű bérbevétele estén levonható az áfa: - Adóköteles ill. adómentes tevékenység esetén arányosítási kötelezettség követő felek közötti elszámolási időszakra alkalmazható először!

47 Magán célú használat esetkörei! Nyilvántartások vezetése. Tárgyi eszközre vonatkozó korrekciós kötelezettség esetei.

48 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége Magyar Közlöny 50. számában közzétett 15/2014. (IV. 3.) NGM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) szabályozza, amely április 4-én lépett hatályba (rendelkezéseit a január 1-jétől nyújtott támogatásokra már alkalmazhatják a munkáltatók.)

49 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége belföldön fekvő lakás tulajdonjogának, és a lakáshoz kapcsolódó földhasználati jognak adásvétel vagy más visszterhes szerződés keretében történő megszerzéséhez (ideértve a lakás zártvégű lízingbe vételét is), belföldön fekvő lakás építéséhez, építtetéséhez, belföldön fekvő lakás alapterületének legalább egy lakószobával történő bővítését eredményező növeléséhez, a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szerint meghatározott korszerűsítéshez,

50 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége munkáltató által korábban lakáscélú felhasználásra nyújtott kölcsön elengedése révén, lakáscélú felhasználásra hitelintézettől vagy korábbi munkáltatótól felvett hitel visszafizetéséhez, törlesztéséhez, és a hitelhez kapcsolódó más kötelezettségek (pl. kamat, késedelmi pótlék, végrehajtási díj, jelzálog törlésének díja, előtörlesztési díj, olyan biztosítás díja, amelynek biztosítói teljesítése kizárólag a hitel törlesztését szolgálja) megfizetéséhez.

51 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége Az adómentesség feltételeinek fennállását fő szabály szerint a munkáltató köteles utólag vagy a támogatás folyósítását megelőzően vizsgálni.

52 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége Az adómentesség az adóévben nyújtott munkáltatói lakáscélú támogatás összegének azon részére alkalmazható, amely nem haladja meg a lakás vételárának, teljes építési költségének vagy a korszerűsítés költségének a 30 százalékát, legfeljebb az 5 millió forintot. ( folyósítás évét megelőző négy évben a munkáltató vagy más munkáltatók által ilyen címen folyósított támogatásokat is számításba kell venni.)

53 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége A támogatás felhasználását a munkavállalónak legkésőbb - a támogatás folyósításának évét követő év május 31- éig, - lakás építéséhez (építtetéséhez), alapterületének növeléséhez, korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május 31-éig kell igazolnia.

54 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége Ha a Rendeletben meghatározott időpontig nem állnak a munkáltató rendelkezésére a támogatás adómentességét igazoló okiratok, bizonylatok, vagy ha a dokumentumok alapján az adómentesség nem állapítható meg, a lakáscélú munkáltatói támogatás 20 százalékkal növelt összegben a támogatásban részesült magánszemély munkaviszonyból származó jövedelmének minősül. (jövedelem megszerzésének időpontja a támogatás folyósításának évét követő év május hónapja, lakás építéséhez, építtetéséhez, alapterületének növeléséhez és korszerűsítéséhez adott támogatás esetén a folyósítás évét követő második év május hónapja.)

55 Munkáltatói lakáscélú támogatás adómentessége

56 Köszönöm a figyelmet!

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok

ÁFA 2013 ÁFA 2013. Szgk-ra vonatkozó szabályok A Magyar Közlöny 66. számában 2013. április 18-án jelent meg a 2013. évi XXXVII. Törvény az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól. A törvényben

Részletesebben

Változások az áfa szabályozásában 2014-től

Változások az áfa szabályozásában 2014-től Változások az áfa szabályozásában 2014-től Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa-tv.) 2014. január 1-jén hatályba lépő előírásai alapvetően az egységes jogértelmezést,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ 2014. évi változásai Sike Olga főosztályvezető-helyettes Nemzeti Adó- és Vámhivatal ÁFA tv. 58. VÁLTOZÁSA I. [Mód. tv. 91. ] Új főszabály Ha a felek időszakonként számolnak el, vagy

Részletesebben

ÁFA tv. változások 2014

ÁFA tv. változások 2014 ÁFA tv. változások 2014 Áfa tv. 58.. Főszabály [58. (1)]: Ha a felek időszakonként, vagy az ellenértéket meghatározott időszakra állapítják meg, teljesítési időpont az érintett időszak utolsó napja. Kivétel

Részletesebben

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára

Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai. Csehné Telek Klára Általános forgalmi adó törvény 2013. évközi és 2014. évi változásai Csehné Telek Klára Az Áfa tv. 2013. évközi változásai 2013.04.21-től hatályos Ingatlanok használatbavételi engedélyének változása. Engedély

Részletesebben

Változások a számlázásban 2014. július 1-től

Változások a számlázásban 2014. július 1-től Változások a számlázásban 2014. július 1-től I. A számla, illetve nyugta kibocsátására irányadó szabályok Áfa tv. X. fejezet 159-178. -ok Számlakibocsátási kötelezettség Főszabály: Az adóalany köteles

Részletesebben

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai

Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Az Áfa-törvény 2014-től hatályos változásai Adóvilág 2013. december XVII. Évfolyam 13-14. szám Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 2014. évben bekövetkező

Részletesebben

2014. évi adótörvény változásokról

2014. évi adótörvény változásokról 2014. évi adótörvény változásokról 2013. évi CC. tv. figyelembe vételével S. Csizmazia György könyvvizsgáló, okleveles adószakértő MKVK OK Kft. Társasági adó 1 FOGALMAK Bejelentett részesedés (4. 5.pont)

Részletesebben

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella

Áfa változások 2013. Dr. Gróf Gabriella 2013 Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CXLVI. törvény (pénzforgalmi elszámolás) Hatály: 2012. október 16. 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. január 1. 2013. április 1. 2013. július 1. Köztestület jogszabályon

Részletesebben

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése

Adóalanyiság. Az új Áfa törvény. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése. Ingatlanok sorozat jellegű értékesítése Adóalanyiság Az új Áfa törvény Az áfa alanyiság akkor jön létre, ha valaki gazdasági tevékenységet végez. Gazdasági tevékenység: Előadó: dr. Teszéri-Rácz Ildikó adójogi szakjogász üzletszerű a tevékenység

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ Az áfaalanyoknak 2013-tól eladói és vevői minőségükben is nyilatkozattételi kötelezettségük van. Eladóként azokról a számlákról kell nyilatkozniuk a bevallás részeként, amelyeknél

Részletesebben

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó

Hírlevél. Számla kötelező adattartalma. Tartalom. Vevő adószáma. Fordított adózás. Pénzforgalmi elszámolás. Kisadózó Hírlevél 2012. év 13. szám 2012. december 20. Tartalom Számla kötelező adattartalma Módosulnak, illetve pontosításra kerülnek a számla tartalmi elemei. Pontosításra került, hogy mit kell a számlán feltüntetni

Részletesebben

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől)

Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az újrakodifikált áfa-törvény (2008 január 1-jétől) Az általános forgalmi adóról szóló új törvény elfogadásának napja: 2007. november 12. Az újrakodifikáció indokai: - a korábbi szabályozás hatékonysága

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2015. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014.

A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2014. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz.

Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai. Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. Személyi jövedelemadó 2015. évi változásai Az adózás elkerülése az egyetlen olyan szellemi tevékenység, amely némi hasznot hoz. 1 NAV sajtótájékoztatója alapján SZJA bevallások kiemelt adatai 2008-2013.

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2013. A számlázásra vonatkozó előírásokat meghatározóan az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.), valamint

Részletesebben

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor

ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSOK 2015. Bajzáth Tibor osztályvezető 1 SZOLGÁLTATÁSOK TELJESÍTÉSI HELYE I. [Áfa tv. 45/A., Mód. tv1. 9. ] Az ún. távolról nyújtható szolgáltatások telekommunikációs szolgáltatások

Részletesebben

wts hírlevél # 1.2012

wts hírlevél # 1.2012 2012. december wts hírlevél WTS Klient. A híd. # 1.2012 fókuszban Adóváltozások 2013 Összefoglaló a 2012. november 29-én a Magyar Közlönyben megjelent, az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények

Részletesebben

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL

TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL TERVEZETT ADÓTÖRVÉNY-VÁLTOZÁSOK 2014-TŐL Befektetési és Tanácsadó Zrt. TAO K+F KEDVEZMÉNY BŐVÍTÉSE Az adózó (választása szerint) a Tao tv. hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozása által, annak saját tevékenységi

Részletesebben

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010.

18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. 18. A számla, nyugta kibocsátásának alapvető szabályai 2010. A számlázásra vonatkozó előírásokat az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: áfatörvény), valamint az e

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó

E-Adóellenőrzési Tanácsadó E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2013. december IX. évfolyam 12. szám Az Art, az Áfa, az Szja, a Tao, a Tb, az Eho és a Szocho törvények változásai SZJA Adóváltozások 2014 személyi jövedelemadó,

Részletesebben

Hogyan adózunk 2014-ben?

Hogyan adózunk 2014-ben? Hogyan adózunk 2014-ben? Hosszú idő után talán először mondható el, hogy az adótörvények jövőre csak változnak és nem megváltoznak. Ugyan megint bekerült pár szokatlan módosítás az adócsomagba, de a változások

Részletesebben

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról

Hírlevél. Az Országgyűlés 2013. november 18- án elfogadta az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények módosításáról 1/2014 Hírlevél Tartalomból Drágán fizett, ha késve fizett Júliustól legfeljebb 30 napon belül ki kell fizetni a számlákat. Milyen időponttól kell számolni a határidőt, el lehet-e ettől térni, milyen szankció

Részletesebben

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása

Személyi jövedelemadó 2015 évi változása Személyi jövedelemadó 2015 évi változása 2014. évi LXXIV. Törvény 161 Magyar Közlöny Szja tv. 3. 14. pontja Munkáltató: a) az, akivel (amellyel) a magánszemély munkaviszonyban áll, b) munkaerő-kölcsönzésesetén

Részletesebben

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ

Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek PARTNER A SIKERHEZ Adóváltozások 2014. Tartalom: Személyi jövedelemadó Társasági adó Általános forgalmi adó Adózás rendje Számvitel Illetékek Személyi Jövedelemadó Családi kedvezmény, családi járulékkedvezmény Az Országgyűlés

Részletesebben

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok

MUNKAANYAG. Gyebnár Gyuláné. Az általános forgalmi adó szabályai. A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok Gyebnár Gyuláné Az általános forgalmi adó szabályai A követelménymodul megnevezése: Adózási feladatok A követelménymodul száma: 1976-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja: SzT-006-50 AZ ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kikre vonatkozik e tájékoztatás?

Kikre vonatkozik e tájékoztatás? Az általános szabályok szerint adózó áfa-alanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzéseik, szolgáltatás-igénybevételük, termékértékesítéseik, szolgáltatásnyújtásaik után teljesítendő áfa-kötelezettségének

Részletesebben

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény)

Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Egyes adótörvények 2015. évi változásai (2014. évi LXXIV. törvény) Nagy Richárd NAV Észak-magyarországi Regionális Adó Főigazgatósága Tájékoztatási és Koordinációs Osztály Személyi jövedelemadó Ha a magánszemélyt

Részletesebben

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat

E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat E-Adóellenőrzési Tanácsadó Szakmai folyóirat 2012. január VIII. évfolyam 1. szám TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A szociális hozzájárulási adó Írta: Matlné Kisari Erika vezető főtanácsos NAV Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási

Részletesebben