ГОДИНА XLI БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM SZÁM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL / 38./ 39./ ОДЛУКA О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ.20 РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА Ј.П. ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА''АДА ЗА ГОДИНУ..20 РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА JП ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА ЗА ГОДИНУ / 38./ 39./ HATÁROZAT AZ ADA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 20 VÉGZÉS AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL...20 VÉGZÉS AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT ÉVI SZOLGÁLTATÁS-ÁRJEGYZÉKÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.21

2 САДРЖАЈ: 40./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА СТАНДАРД АДА ЗА ГОДИНУ 21 TARTALOM: 40./ VÉGZÉS AZ ADAI STANDARD KÖZMŰVESÍTÉSI KÖZVÁLLALAT AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁGÁNAK A KÖZVÁLLALAT ÉVI PÉNZÜGYI JELENTÉSÉNEK ELFOGADÁSÁVAL KAPCSOLATOS HATÁROZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL / 42./ 43./ ЗАКЉУЧАК О ПРИХВАТАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА ЗА ГОДИНУ..22 РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКОВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА, ЗА МЕСЕЦE МАЈ, ЈУН, ЈУЛ И АВГУСТ ГОДИНЕ.23 СТАТУТ МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ УТРИНЕ / 42./ 43./ ZÁRÓHATÁROZAT AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT ÉVI ÜGYVITELÉRŐL SZÓLÓ JELENTÉS JÓVÁHAGYÁSÁRÓL.22 VÉGZÉS AZ ADAI ČIKA JOVA ZMAJ ISKOLÁSKOR- ELŐTTI NEVELÉSI- ÉS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN NYÚJTOTT SZOL- GÁLTATÁSOK MÁJUSÁRA, JÚNIUSÁRA, JÚLIUSÁRA ÉS AUGUSZTUSÁRA VONATKOZÓ ÁRAINAK MEGHATÁROZÁSÁRÓL 23 A TÖRÖKFALUI HELYI KÖZÖSSÉG STATÚTUMA / ИСПРАВКА / HELYREIGAZÍTÁS...32 Штампа и издаје Општинска управа општине Ада, Ада, Трг Ослобођења 1. web: Уређује Редакциони одбор. Главни и одговорни уредник Снежана Мишовић. Годишња претплатна цена је 2.000,00 динара. Текући рачун: са назнаком: За Службени лист општине Ада. Огласи по тарифи. Излази по потреби. Први број Службеног листа општине Ада је издат године Nyomtatja és kiadja Ada Község Közigazgatási Hivatala, Ada 24430, Felszabadulás tér 1. web: Szerkeszti a Szerkesztőbizottság. Fő és a felelős szerkesztő Snežana Mišović. Az évi előfizetési ár 2.000,00 dinár. Folyószámlaszám: Ada Község Hivatalos Lapja részére A hírdetés a díjjegyzék alapján történik. Igény szerint jelenik meg. Ada Község Hivatalos Lapja első száma én jelent meg.

3 strana/oldal 36./ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 9/2002, 87/2002, 66/2005 и 85/2006) и члана 28. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', бр. 1/2007- пречишћени текст) Скупштина општине Ада, на седници одржаној године, донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ I. БИЛАНС СТАЊА A költségvetés rendszeréről szóló törvény (Szerbia Köztársaság Hivatalos Közlönye; 9/2002, 87/2002, 66/2005 és 85/2006 szám) 63. szakasza, valamint Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám tisztázott szöveg) 28. szakasza alapján Ada Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta a HATÁROZATOT ADA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL I.HELYZETMÉRLEG: Члан 1. Стање средстава и извора средстава у завршном рачуну буџета општине Ада (у даљем тексту: буџет) на дан године износи: Бр.конта АКТИВА ОПИС 1.szakasz Az eszközök és az eszközforrások állása Ada Község költségvetésének (a továbbiakban költségvetés) zárszámadásában én a következőképpen alakult: (у хиљадама динара) ИЗНОС 2006.ГОД ГОД. ИНДЕКС Некретнине и опрема Природна имовина Нематеријална имовина Дугорочна домаћа финансијска имовина Новч.ср.,плем.метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања УКУПНА АКТИВА ПАСИВА Домаће дугорочне обавезе Обавезе по основу дон.и трансф Пасивна временска разгран Нефин.имовина у сталним сред Испр.вред.сопс.извора неф.им Финансијска имовина Извори новчаних средстава Пренета неутр.сред.из ран.год Мањак прих.и прим.-дефицит УКУПНА ПАСИВА

4 4. strana/oldal (ezer dinárban) Kontószám LEÍRÁS ÖSSZEG ÉV ÉV INDEX AKTÍVA Ingatlanok és felszerelés Természetes vagyon Nem pénzügyi vagyon Hosszúlejáratú hazai pénzügyi vagyon Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok Rövidlejáratú követelések AKTÍVA ÖSSZESEN: PASSZÍVA Hazai, hosszúlejáratú kötelezettségek Az adományokból és az átutalásokból eredő kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás A nem pénzügyi vagyon az állandó eszközökben A nem pénzügyi vagyon saját forrása értékének kiigazítása Pénzügyi vagyon Pénzeszköz-források Az előző évekből áthozott felhasználatlan eszközök Jövedelem- és bevételhiány deficit PASSZÍVA ÖSSZESEN: II. БИЛАНС ПРИХОДА И РАСХОДА Члан 2. Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине у години износе ,64 динара. Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину у години износе ,31 динара. Члан 3. Буџетски дефицит у години износи ,67 хиљада динара. После извршених законских корекција покривања дела дефицита из неутрошених средстава од приватизације у износу од ,23 динара, непокривени буџетски дефицит износи ,44 динара. Члан 4. Остварени текући приходи по врстама и извршени текући расходи и издаци за нефинансијску имовину по основним наменама износе: II. JÖVEDELEM- ÉS KÖLTSÉGMÉRLEG: 2.szakasz A nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó jövedelem és bevétel a évben ,64 dinárt tesz ki. A nem pénzügyi vagyonból származó folyó költség és kiadás a évben ,31 dinárt tesz ki 3.szakasz A évi költségvetési hiány ,67 dinárt tesz ki. A törvényes kiigazítások után miután a költségvetési hiány egy részét ,23 dinár értékben lefedtük a magánosításból származó, elköltetlen eszközökből, a költségvetési hiány ,44 dinárt tesz ki. 4.szakasz A megvalósított jövedelem formái és végrehajtott költségek és kiadások a nem pénzügyi vagyonra az alapvető rendeltetései szerint a következőképpen alakulnak:

5 strana/oldal Бр.конта ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ОПИС (у хиљадама динара) ИЗНОС 2006.ГОД ГОД. ИНДЕКС Порез на доходак, добит и капиталне добитке Порез на фонд зарада Порез на имовину Порез на добра и услуге Други порези Донације од међународних организација Трансфери од других нивоа власти Приходи од имовине Приходи од продаје добара и услуга Мешовити и неодређени приходи УКУПНИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Плате и додаци и накнаде запосленима Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трош.за запослене Награде, и остали посебни расходи Стални трошкови Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржавање Материјал Отплата домаћих камата Субвенције јавним нефинанс.организ Трансфери осталим нивоима власти Накнаде за соц.заштиту из буџета Дотације невладиним организацијама Порези, обавезне таксе и казне Накн.штете настале услед елем. непогода УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНС ИМОВИНУ Машине и опрема Остале некретнине и опрема УКУПНИ ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈ.ИМОВИНУ УКУПНИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИН.ИМОВИНУ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ ДЕО НЕРАСПОРЕЂЕНОГ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ ЈЕ КОРИШЋЕН ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И ИЗДАТА КА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ ИЗНОС ПРИВАТИЗАЦИОНИХ ПРИМАЊА КОРИШЋЕН ЗА ПОКРИЋЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА - ДЕФИЦИТ

6 6. strana/oldal Kontószám LEÍRÁS (ezer dinárban) ÖSSZEG ÉV ÉV INDEX FOLYÓ JÖVEDELEM Jöved.adó, a nyeres. és a kapitális nyereségek utáni adó A kereseti alap utáni adó Vagyonadó A javak és a szolgáltatások utáni adó Egyéb adók Nemzetközi szervezetek adományai Az egyéb hatalmi szintek transzfer eszközei A vagyonból származó jövedelmek A javak és a szolgáltatások eladásából eredő jöv Vegyes és meghatározatlan bevételek FOLYÓ JÖVEDELEM ÖSSZESEN FOLYÓ KÖLTSÉG Az alkalmazottak fizetései és pótlékai A munkaadót terhelő szociális térítmények Az alkalmazottak szociális juttatásai Az alkalmazottak térítményei Jutalmak, és egyéb külön költségek Állandó költségek Utazási költségek Szerződések szerinti szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A hazai kamatok fizetése Szubv. nem pénzügyi szerv. részére Átutalások az egyéb hat. szerv. részére Szociális védelemi térítmény a költségvetésből A nem kormányzati szervezetek támogatása Adók, kötelező illetékek és kirótt büntetések Elemi csapások nyomán keletkezett károk megtérítése FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN A NEM PÉNZÜGYI VAGYONBÓL EREDŐ KIADÁSOK Gépek és felszerelés Többi ingatlan és felszerelés A NEM PÉNZÜGYI VAGYONBÓL EREDŐ KIADÁSOK ÖSSZESEN A NEM PÉNZÜGYI VAGYONBÓL EREDŐ FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN: JÖVEDELEM- ÉS BEVÉTELTÖBBLET KÖLTSÉGVETÉSI SZUFFICIT JÖVEDELEM- ÉS BEVÉTELHIÁNY KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT AZ ELŐZŐ ÉVEK SZÉTOSZTATLAN JÖVEDELMÉNEK ÉS BEVÉTELÉNEK RÉSZE, MELYET A FOLYÓ ÉV KÖLTSÉGEINEK ÉS KIADÁSAINAK FEDEZÉSÉRE HASZNÁLTUNK A MAGÁNOSÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELNEK A FOLYÓ ÉV KÖLTSÉGEINEK ÉS KIADÁSAINAK FEDEZÉSÉRE HASZNÁLT ÖSSZEGE JÖVEDELEM- ÉS BEVÉTELHIÁNY - DEFICIT III. ИЗВЕШТАЈ О КАПИТАЛНИМ ИЗДАЦИМА И ПРИМАЊИМА Члан 5. Примања и издаци у години износе: III. A KAPITÁLIS KIADÁSOKRÓL ÉS BEVÉTELEKRŐL SZÓLÓ JELENTÉS 5.szakasz A évi bevételek és kiadások a következőképpen alakulnak:

7 strana/oldal Бр.конта ОПИС (у хиљадама динара) ИЗНОС 2006.ГОД ГОД. ИНДЕКС ПРИМАЊА Примања од домаћих задуживања Примања од продаје домаће финанс.имов УКУПНА ПРИМАЊА ИЗДАЦИ Машине и опрема Остале некретнине и опрема Набавка домаће финансијске имовине УКУПНИ ИЗДАЦИ ВИШАК ПРИМАЊА МАЊАК ПРИМАЊА Kontószám LEÍRÁS (ezer dinárban) ÖSSZEG ÉV ÉV INDEX BEVÉTELEK Hazai eladósodásból származó bevétel Hazai pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel BEVÉTEL ÖSSZESEN: KIADÁSOK Gépek és felszerelések Többi ingatlan és felszerelés Hazai pénzügyi vagyon szerzése KIADÁSOK ÖSSZESEN: BEVÉTELTÖBBLET: BEVÉTELHIÁNY IV. ИЗВЕШТАЈ О НОВЧАНИМ ТОКОВИМА IV. A PÉNZÁRAMLÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS Члан 6. Новчани приливи и одливи у години износе: Бр.конта ОПИС 6. szakasz A pénzbeáramlás és a pénzkiáramlás évben a következőképpen alakult: (у хиљадама динара) ИЗНОС 2006.ГОД ГОД. ИНДЕКС НОВЧАНИ ПРИЛИВИ Пор.на доходак, добит и капиталне добитке Пор. на фонд зарада Порези на имовину Порези на добра и услуге Други порези Донације од међународних организ Трансфери од других нивоа власти Приходи од имовине Приходи од продаје добра и услуга Мешовити и неодређени приходи Примања од домаћих задуживања Прим.од продаје домаће фин.имовине УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ Плате, додаци и накнаде запослених Социјални доприноси на терет послодавца Социјална давања запосленима Накнаде трошкова за запослене Награде запослених и остали посебни расходи Стални трошкови

8 8. strana/oldal Трошкови путовања Услуге по уговору Текуће поправке и одржав Материјал Отплате домаћих камата Субв.јавним нефинансијским предузећима и орг Трансфери осталим нивоима власти Накнаде за социјалну заштиту Дотације невладиним организац Порези, таксе и казне Накнаде штете услед елем.непогода Машине и опрема Остале некретнине и опрема Набавка домаће финан.имовине УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ Вишак новчаних прилива 676 Мањак новчаних прилива Салдо готовине на почетку године Корекција новчаних прилива за наплаћена средства која се не евиденетирају преко кл.7,8, Корекција новчаних одлива за износ плаћ. расхода који се не евид.преко кл. 4,5 и САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ Kontószám LEÍRÁS (ezer dinárban) ÖSSZESEN ÉV ÉV INDEX PÉNZBEÁRAMLÁS A jöved., a nyereség és a kapitális nyereség utáni adó A kereseti alap utáni adó Vagyonadó A javak és a szolgáltatások utáni adó Egyéb adók Nemzetközi szervezetek adományai Az egyéb hatalmi szintek transzfer eszközei A vagyonból származó jövedelmek A javak és a szolgáltatások eladásából eredő jöv Vegyes és meghatározatlan bevételek Hazai eladósításból származó jövedelem Hazai pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN: PÉNZELFOLYÁS Az alkalmazottak fizetései, járulékai és pótlékai A munkaadót terhelő szociális járulékok Szociális juttatások az alkalmazottak részére Költségtérítés az alkalmazottak részére Az alkalmazottak jutalma és egyéb külön kiadások Állandó költségek Utazási költségek Szerződéses szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Anyag A hazai kamatok fizetése Szubv.a nem pénzügyi. közvállal. és szerv. részére Az egyéb hatalmi szintek transzfer eszközei A szociális védelem térítménye A nem kormányzati szervezetek támogatása Adók, illetékek és büntetések Természeti csapások során keletkezett károk

9 strana/oldal Gépek és felszerelés Többi ingatlan és felszerelés Hazai pénzügyi vagyon beszerzése ESZKÖZELFOLYÁS ÖSSZESEN: Eszközbeáramlás többlet 676 Eszközbeáramlás hiány Készpénz egyenleg az év elején A 7, 8, és 9. osztályon belül nem nyilvántartott, megfizettetett eszközökre használt pénzbeáramlás korrigálása A 4, 5, és 6. osztályon belül nem nyilvántartott, fizetett kiadásokra kifolyó pénzösszeg korrigálása A KÉSZPÉNZ EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN V.ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА СА ПОДАЦИМА О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ ТЕКУЋЕ И СТАЛНЕ БУЏЕТСКЕ РЕЗЕРВЕ V. JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS TELJESÍTÉSÉRŐL, A FOLYÓ ÉS AZ ÁLLANDÓ KÖLTSÉGVETÉSI TARTALÉKBÓL EREDŐ ESZKÖZÖK HASZNÁLATÁRÓL SZÓLÓ ADATOKKAL Члан 7. Планирани и остварени приходи по врстама, планирани и остварени расходи и издаци по врстама, корисницима и наменама износе: О П И С 7. szakasz A tervezett és megvalósult jövedelmek fajtájuk szerint, a tervezett és megvalósult költségek és kiadások fajtájuk, a felhasználók és a rendeltetésük szerint a következőképpen alakulnak: (у хиљадама динара) Екон. класиф. Остварено Планирано А. Примања и издаци буџета I. УКУПНА ПРИМАЊА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ Порески приходи Порез на зараде Порез на приходе од самостал. делатн Порез на приходе од имовине Самодоприноси Порез на друге приходе Порез на фонд зарада Порез на имовину Порез на наслеђе и поклон Порез на капиталне трансакције Комун. такса за коришћ.рекл.паноа Средства за противпожарну заштиту Порез на моторна возила Накнада за загађивање животне средине Боравишна такса Општинске и град.комуналне таксе Комунална такса на фирму Непорески приходи Камате на средства буџета Накнада за коришћ.пољоприв.земљишта Накнада за коришћ.грађ.земљ Накнада за коришћ.доб.у произв.нафте Приходи од давања у закуп имовине Накнада за уређив.грађ.земљ Приходи општинских органа управе Мешовити и неодређени приходи Меморандумске ставке за рефунд. расхода из претходне године 772 Индекс

10 10. strana/oldal Капитални приходи-примања од продаје нефинанс.имовине 8 5. Донације Трансфери II. УКУПНИ ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ РАСХОДИ Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Издаци за социјалну заштиту Остали расходи ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ КАПИТАЛНИ РАСХОДИ КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV.-V.) III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II) (7+8)-(4+5) ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ ( )-(4-44+5) УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III.+VI.) Б. Примања и издаци по основу продаје, односно набавке финанс. имовине и датих кредита IV. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ ДАТИХ КРЕДИТА 92 V. ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ ПОЗАЈМИЦА И НАБАВКЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ 62 VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ И ОТПЛАТЕ КРЕДИТА МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV.-V.) В. Задуживање и отплата дуга VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од домаћих задуживања Задуживање код јавних финанс.институција и пословних банака Задуживање код осталих кредитора 2. Примања од иностраног задуживања 912 VIII. ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице јавним финанс.институцијама и пословним банкама 1.2. Отплата главнице осталим кредиторима 2. Отплата главнице страним кредиторима 612 IX. ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ (III.+VI+VII-VIII.) X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) (ezer dinárban) LEÍRÁS Gazdasági osztályozás Megvalósított Tervezett Index А. A költségvetés bevételei és kiadásai I. ÖSSZBEVÉTEL

11 strana/oldal FOLYÓJÖVEDELEM Adójövedelmek: Jövedelemadó A magántevékenységekből eredő jövedelmek utáni adó A vagyonból eredő jövedelmek utáni adó Helyi járulék Más jövedelmek utáni adó A keresetalap utáni adó Vagyonadó Örökösödési és ajándékozási adó A kapitális tranzakciók utáni adó A reklámfelületek használatának kommunális illetéke Tűzvédelmi eszközök Motoros járművek utáni adó Környezetszennyezési illeték Tartózkodási illeték Községi és városi kommunális illetékek A cégek kommunális illetéke Nem az adóból származó jövedelmek: A költségvetés eszközeinek kamata A mezőgazdasági földek használatának térítménye A telekhasználati térítmény A javak használata utáni térítmény a kőolaj kitermelésben A vagyon bérbeadásából származó jövedelmek Telekrendezési térítmény A községi közigazgatási szervek jövedelmei A község vegyes és meghatározatlan jövedelmei Memorand. tételek a tavalyi költségek visszatérítése Kapitális jöv. a nem pénzügyi vagyon eladásából szárm. bevételek 8 5.Adományok Átutalások (transzferek) II. ÖSSZKIADÁSOK FOLYÓKÖLTSÉGEK Az alkalmazottakra fordított költségek Az áru és szolgáltatások használata A kamat-visszafizetés Támogatások A szociális védelemre fordított kiadások Egyéb költségek FOLYÓÁTUTALÁSOK KAPITÁLIS KÖLTSÉGEK KAPITÁLIS ÁTUTALÁSOK VI. A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS A HITELTÖRLESZTÉSBŐL BEFOLYÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ A HITELEZÉSBŐL ÉS A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (IV.-V.) III. KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET (KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY) (I-II) (7+8)-(4+5) ELSŐDLEGES TÖBBLET (HIÁNY) - A MEGFIZETTETT KAMAT ÖSSZEGÉVEL LECSÖKKENTETT ÖSSZJÖVEDELEM, MÍNUSZ AZ KIFIZETETT KAMATOK ÖSSZEGÉVEL LECSÖKKENTETT ÖSSZKÖLTSÉGEK ( )-(4-44+5) FISKÁLIS ÖSSZEREDMÉNY (III.+VI.) B. A PÉNZÜGYI vagyon eladásából, illetve beszerzéséből, és az adott hitelekből származó bevételek IV. A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉBŐL BEFOLYÓ BEVÉTELEK V. A PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSÉBŐL ÉS ADOTT HITELEKBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK 62 VI. A PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL ÉS A HITELTÖRLESZTÉSBŐL BEFOLYÓ BEVÉTELEK MÍNUSZ A HITELEZÉSBŐL ÉS A PÉNZÜGYI

12 12. strana/oldal VAGYON BESZERZÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ KIADÁSOK (IV.-V.) C. Eladósodás és adósságtörlesztések VII. AZ ELADÓSÍTÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK A hazai eladósításokból származó bevételek Pénzügyi közintézményeknél és üzleti bankoknál való eladósodás A többi hitelezőnél való eladósodás A külföldi eladósításból származó bevétel 912 VIII. AZ ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE Az alaptőke törlesztése a hazai hitelezőknek Az alaptőke törlesztése a pénzügyi közintézményeknek és üzleti bankoknak Az alaptőke törlesztése a többi hitelezőnek Az alaptőke törlesztése a külföldi hitelezőknek 612 IX. A SZÁMLA ÁLLÁSÁNAK VÁLTOZÁSA (III.+VI+VII-VIII.) X. A FINANSZÍROZÁS NETTÓ ÖSSZEGE (VI.+VII.-VIII-IX.=-III.) РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ПО КОРИСИНЦИМА И НАМЕНАМА (у хиљадама динара) Редни ОСТВА- ПЛАНИ- ИНДЕКС О П И С број РЕНО РАНО 1. ОПШТЕ ЈАВНЕ УСЛУГЕ ОПШТИНСКА УПРАВА ТРОШКОВИ ПЛАТНОГ ПРОМЕТА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ И КАМАТА МЕЂУОПШТ.САРАДЊА И МАНИФЕСТАЦИЈЕ ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ МЗ УТРИНЕ,ОБ.,СТЕРИЈ НАКНАДА ЗА РАД ЧЛАН.ОПШТ.КОМИСИЈА ПОЛИТИЧКЕ СТРАНКЕ ЦЕНТАР ЗА СПОРТ И ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ КЛУБОВИ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ БИБЛИОТЕКА САРВАШ ГАБОР РЕДОВНА ДЕЛАТНОСТ АМАТЕРИЗАМ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ П.В.О. ''ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ'' ПРОТИВПОЖАРНА ЗАШТИТА ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ ПОЉОПРИВРЕДА И ДРУГА ПРОИЗВОДЊА ПОМОЋ ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА КАНЦЕЛАРИЈА АСОЦИЈАЛЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДУ ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ И МОСТ ОДРЖАВ.ЛОК.ПУТ.,ЗИМ.СЛУЖ.СИНГ ИЗГРАДЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА ИЗГРАДЊА МОСТА НА РЕЦИ ТИСИ ЦЕВОВОДИ ГАСИФИКАЦИЈА ИНСТИТУЦ ТУРИЗАМ ЈП АДИЦА ОСТАЛИ ЕКОНОМСКИ ПОСЛОВИ РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА МЗ УТРИНЕ, ОБОРЊАЧА И СТЕРИЈИНО НАКНАДА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ WC-А ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ИЗДАЦИ МЕСНИ САМОДОПРИНОС ИЗГРАДЊА МРТВАЧНИЦА У МОЛУ АДАПТАЦИЈА (ИЗОЛАЦИЈА) КАТ.ЦРКВЕ У АДИ ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

13 strana/oldal 3.1. ЧИСТОЋА ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ ГЕНЕРАЛНО ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА НАБАВКА НОВОГ ВОЗИЛА ЗА ИЗНОШ.СМЕЋА САНАЦИЈА СТАРЕ ДЕПОНИЈЕ КАНАЛИЗАЦИЈА ОТВОРЕНА КАНАЛСКА МРЕЖА ПЛ. И ИЗГРАДЊА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦ ЗАШТИТА ФЛОРЕ И ФАУНЕ СУЗБИЈАЊЕ КОМАРАЦА И КРПЕЉА ВЕТЕР.ТЕХН.ЕУТАНАЗИЈА И ДЕРАТИЗАЦИЈА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШ.ПРЕКО МЗ ПОШУМЉАВАЊЕ НАБАВКА САДНОГ МАТЕРИЈАЛА СТАМБЕНИ РАЗВОЈ И РАЗВОЈ ЗАЈЕДНИЦЕ РАЗВОЈ ОПШТИНЕ ПРОСТОРНИ И УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ИЗГРАДЊА ИНДУСТРИЈСКОГ ПАРКА ЕДУКАЦИЈЕ УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ У ИНВ.ПРОГРАМИМА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ-ТР.ВОДЕ ЗА ОСЛ.ПОРОД ТРОШКОВИ УЛИЧНЕ РАСВЕТЕ И ОДРЖАВАЊА ЗДРАВСТВО ДОМ ЗДРАВЉА КУЛТУРА, РЕЛИГИЈА, УДРУЖЕЊА СПОРТСКА ОЛИМПИЈАДА РАДНИКА ВОЈВОД ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА ДРУШТВЕНЕ ОРГАН. И УДРУЖ ЦРВЕНИ КРСТ АДА МО ГЛУВИХ СЕНТА МО СЛЕПИХ СУБОТИЦА УДРУЖЕЊЕ ЗА ПОМОЋ УЧЕНИКА УПУС КОСТОЛАЊИ ДЕЖЕ СУБОТИЦА САВЕЗ ИЗВИЂАЧА АДА ПОТИСКО УДРУЖ.ВЕЛИКИХ ПОРОДИЦА САБАД 7 НАП СУБОТИЦА ЗООЛОШКИ ВРТ ПОНИ ОПШТИНСКИ ВАТРОГАСНИ САВЕЗ УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА АДА УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА МОЛ ДУВАЧКИ ОРКЕСТАР МОЛ ЕКО-ПОКРЕТ ЗЕЛЕНО ОСТРВО АДА УДРУЖЕЊЕ ДИСТРОФИЧАРА УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ДУГА ОДБОР ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ПОМОЋ ТАЛЕН.УЧЕНИЦИМА, СТУДЕНТИМА РАДИО КЛУБ ХЕРТЗ АДА УДРУЖЕЊЕ ПЕДАГОГА ИНТЕГРАЛ ОМЛАДИНСКА ОРГАНИЗ. ''ИФИКС'' АДА УДРУЖЕЊЕ БОРАЦА 90-ТИХ ВЕРСКЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ОДРЖАВ.ОБЈЕКАТА ОБРАЗОВАЊЕ О.Ш. ЧЕХ КАРОЉ АДА О.Ш. НОВАК РАДОНИЋ МОЛ М.Ш. БАРТОК БЕЛА ПРЕВОЗ УЧЕНИКА ОСН. ШКОЛА ТРОШК.УЧЕН.ОМЕТЕНИХ У РАЗВОЈУ ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПРЕВОЗ УЧЕН. СРЕДЊИХ ШКОЛА

14 14. strana/oldal СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА РЕДОВНУ ДЕЛАТНОСТ ИЗ ДОНАЦИЈА ДОМ ЗА СТАРЕ И ПЕНЗИОНЕРЕ ТЕКУЋА БУЏЕТСКА РЕЗЕРВА НОВОГОДИШЊИ РЕКВИЗИТИ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЈЕДНОКРАТНА ПОМОЋ ГРАЂАНИМА СУБНОР КАРАТЕ КЛУБ ПОТИСЈЕ УГ ЦЕНТАР ГРАЂ.ДЕМ.ИНИЦИЈАТИВЕ ''ЦЕГДИ'' ДНЕВНИК АДАПТАЦИЈА ИЗГОРЕЛЕ КУЋЕ У МОЛУ ВЛАТКО ПЕТРОВИЋ-АУТОРСКИ ХОНОРАР ОГРЕВНО ДРВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ ДОО МОСТ-РЕГИОНАЛНО УДРУЖ.СУБОТИЦА САРВАШ ГАБОР ОДБОР ЗА СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА ДОБРОВОЉНО ВАТРОГАСНО ДРУШТВО I МЗ МОЛ-ЕЛЕКТРО УНИЈА ЗЕЛЕНИХ ВОЈВОДИНЕ АСПРЕС-ДОНАТОРСТВО УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА АДА УДРУЖЕЊЕ ПЕНЗИОНЕРА МОЛ БАРТОК БЕЛА ВАДВИРАГ БРАС ДАНЦЕ КИНОЛОШКО ДРУШТВО ТИСА АФК ВЕНУС МУЗИКА ХУМАНА ВЕНЦИ И ЦВЕЋЕ СРПСКО ПЕВАЧКО ДРУШТВО ЧЕХ КАРОЉ ДРУШТВО ЗА ЗАШТИТУ ПТИЦА ПОТИСЈЕ-ПЛЕТЕКС ЖРК ХАЛАС ЈОЖЕФ ДОМ ЗДРАВЉА ПАКЕТИ ЗА НОВОРОЂЕНЧАД ОСТАЛО 208 СВЕГА РАСХОДИ И ИЗДАЦИ A KÖLTSÉGEK ÉS A KIADÁSOK HASZNÁLÓK ÉS RENDELTETÉS SZERINTI FELOSZTÁSA (ezer dinárban) Sorsz. LEÍRÁS MEGVALÓSÍTOTT TERVEZETT INDEX 1. ÁLTALÁNOS KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁS A FIZETŐFORGALMI KÖLTSÉGEI A TŐKE ÉS A KAMAT TÖRLESZTÉSE KÖZSÉGKÖZI EGYÜTTM.ÉS RENDEZVÉNYEK TÖRÖKF,VALKS. VÖLGYP. HK MEGB. ALAPJÁN VÉGZETT MUNKÁK KÖZSÉGI BIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁÉRT JÁRÓ TÉR POLITIKAI PÁRTOK SPORT ÉS TESTNEVELÉS KÖZPONT RENDES TEVÉKENYSÉG KLUBOK ÉS RENDEZVÉNYEK SZARVAS GÁBOR KÖNYVTÁR

15 strana/oldal RENDES TEVÉKENYSÉG AMATÖRIZMUS ÉS RENDEZVÉNYEK ČIKA J. ZMAJ ISKOLÁSKOR-ELŐTTI OKTATÁS ÉS NEVELÉS TŰZVÉDELEM GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK MEZŐGAZDASÁG ÉS EGYÉB TERMELÉS A FÖLDMŰVESEKNEK NYÚJTOTT SEGÍTSÉG MEZŐGAZDASÁGI ASSZOCIÁCIÓS IRODA HELYI UTAK ÉS HÍD HELYI UTAK KARBANTARTÁSA, TÉLI SZOLG., KÖZL. JELEK ÉS SZEMAFOR HELYI UTAK KIÉPÍTÉSE A TISZAI HÍD ÉPÍTÉSE CSŐVEZETÉK AZ INTÉZMÉNYEK GÁZHÁLÓZATRA VALÓ CSATL TURIZMUS - ADICA KÖZVÁLLALAT EGYÉB GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG A KÖZÉPÜLETEK REKONSTRUÁLÁSA TÖRÖKFALU, VALKAI SOR, VÖLGYPART HK VÍZLECSAPOLÁSI TÉRÍTMÉNY A NYILVÁNOS WC ÉPÍTÉSE EGYÉB KOMMUNÁLIS KIADÁSOK HELYI JÁRULÉK HALOTTASHÁZ ÉPÍTÉSE MOHOLON AZ ADAI KATOLIKUS TEMPLOM ADAPTÁCIÓJA (IZOLÁCIÓJA) KÖRNYEZETVÉDELEM TISZTASÁG HULLADÉKELSZÁLLÍTÁS ÉS- TÁROLÁS A KÖZTERÜLETEK RENDBEN TARTÁSA A KOMMUNÁLIS GÉPEZETEK KARBANTARTÁSA AZ UTCÁK GENERÁLIS TISZTÍTÁSA ÚJ HULLADÉKSZÁLÍTÓ JÁRMŰ BESZERZÉSE A RÉGI SZEMÉTTELEP SZANÁLÁSA CSATORNAHÁLÓZAT NYITOTT CSATORNAHÁLÓZAT A SZENNYVÍZ-CSATORNAHÁLÓZAT TERVEZÉSE ÉS KIÉPÍTÉSE A NÖVÉNY- ÉS AZ ÁLLATVILÁG VÉDELME SZÚNYOG- ÉS KULLANCSIRTÁS EUTANÁZIA ÉS A RÁGCSÁLÓK IRTÁSA A ZÖLD TERÜL. FENNTARTÁSA A HK RÉVÉN ERDŐSÍTÉS ÜLTETVÉNYEK BESZERZÉSE LAKÁSKÖZMŰVESÍTÉSI TEVÉKENYSÉG KÖZSÉGFEJLESZTÉS TERÜLET- ÉS VÁROSRENDEZÉSI TERVEK AZ IPARZÓNA KIÉPÍTÉSE EDUKÁCIÓ KÖZSÉGI RÉSZVÉTEL BERUHÁZÁSI PROGRAMOKBAN VÍZELLÁTÁS - VÍZDÍJ KÖLTSÉGEI AZ AZ ALÓL FELMENTETT CSALÁDOK RÉSZÉRE AZ UTCAI VILÁGÍTÁS KÖLTSÉGEI ÉS KARBANTARTÁSA EGÉSZSÉGÜGY-EGÉSZSÉGHÁZ MŰVELŐDÉS, VALLÁS, EGYESÜLETEK VAJDASÁGI MUNKÁSSPORT OLIMPIA TÖRTÉNELMI LEVÉLTÁR A POLGÁROK TÁJÉKOZTATÁSA

16 16. strana/oldal TÁRSADALMI SZERVEZETEK ÉS EGYESÜLETEK ADAI VÖRÖSKERESZT SIKETEK ÉS NAGYOTHALLÓK KÖZSÉGKÖZI SZERV., ZENTA VAKOK KÖZSÉGKÖZI SZERVEZETE, SZABADKA DIÁKSEGÉLYEZŐ EGYESÜLET, ADA KOSZTOLÁNYI D.DIÁK EGYET.SEG. EGYESÜLET, SZABADKA FÖLDERÍTŐ SZÖVETSÉG, ADA TISZA MENTI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETE SZABAD 7 NAP, SZABADKA PONI ÁLLATKERT KÖZSÉGI TŰZOLTÓ EGYESÜLET NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE, ADA NYUGDÍJASOK EGYESÜLETE, MOHOL FÚVÓS ZENEKAR, MOHOL ZÖLD SZIGET ÖKOMOZGALOM, ADA DISZTRÓFIÁS BETEGEK EGYESÜLETE DUGA POLGÁRI EGYESÜLET SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG A TEHETSÉGES DIÁKOKNAK, AZ EGYETEMISTÁKNAK NYÚJTOTT SEGÉLY HERTZ RÁDIÓ KLUB ADA INTEGRÁL PEDAGÓGUS EGYESÜLET IFIX IFJÚSÁGI SZERVEZET A 90-ES ÉVEK HARCOSAINAK EGYESÜLETE VALLÁSKÖZÖSSÉGEK ÉPÜLETEK KARBANTARTÁSA OKTATÁS CSEH KÁROLY ÁLT. ISK NOVAK RADONIĆ ÁLT. ISK BARTÓK BÉLA ALAPFOKÚ ZENEISKOLA AZ ÁLT. TANULÓK UTAZÁSI KÖLTSÉGE FEJLŐDÉSI RENDELLENESÉGGEL ÉLŐ GYERMEKEK KÖLTSÉGEI MŰSZAKI ISKOLA A KÖZÉPISK. TANULÓK UTAZÁSI KÖLTSÉGEI SZOCIÁLISVÉDELEM SZOCIÁLIS GONDOZÓI KÖZPONT RENDES TEVÉKENYSÉG ADOMÁNYOK IDŐSEK ÉS NYUGDÍJASOK OTTHONA ÁLLANDÓ KÖLTS.TARTALÉK ÚJÉVVÁRÁSI KIADÁSOK REPREZENTÁCIÓ POLGÁROKNAK NYÚJTOTT EGYSZERI SEGÍTSÉG SUBNOR POTISJE KARATE KLUB CEGDI POLG.DEM.INIC.KÖZPONT PCS DNEVNIK MOHOLI LEÉGETT HÁZ ADAPTÁCIÓJA VLATKO PETROVIC SZERZŐI HONORÁRIUM TÜZELŐFA A MENEKÜLTEK RÉSZÉRE MOST KFT. REGIONÁLIS EGYESÜLET SZABADKA SZARVAS GÁBOR SZEGÉNYSÉG CSÖKKENTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÖNKÉNTES TŰZOLTÓ EGYESÜLET I. HK МОHOL-ELEKTRO VAJDASÁGI ZÖLDEK UNIÓJA 28

17 strana/oldal ASPRESS - ADOMÁNY АСПРЕС-ДОНАТОРСТВО ADA NYUGDÍJAS EGYESÜLET MOHOLI NYUGDÍJAS EGYESÜLET BARTÓK BÉLA VADVIRÁG BRASS DANCE TISZA EBTENYÉSZTŐ EGYESÜLET АFK VENUS МUSICA HUMANA KOSZORÚ ÉS VIRÁG SZERB ÉNEKTÁRSASÁG CSEH KÁROLY MADÁRVÉDŐ EGYESÜLET POTISJE-PLETEX HALÁSZ JÓZSEF NKK EGÉSZSÉGHÁZ ELSŐSZÜLÖTT-CSOMAG EGYÉB 208 ÖSSZKÖLTSÉG ÉS -KIADÁS VI. КОНСОЛИДОВАНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА Члан 8. Консолидовани приходи и примања од продаје нефинансијске имовине и примања од задуживања и продаје финансијске имовине, консолидовани расходи и издаци за нефинансијске имовине и издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине износе: VI. KONSZOLIDÁLT JELENTÉS A KÖLTSÉGVETÉS VÉGREHAJTÁSÁRÓL 8. szakasz A nem pénzügyi vagyon eladásából származó konszolidált jövedelem és bevétel, valamint a pénzügyi vagyon eladósításából és eladásából származó bevétel, a nem pénzügyi vagyonból eredő konszolidált költség és kiadás, illetve az alaptőke törlesztési és a pénzügyi vagyon beszerzési költsége a következő: Број конта О П И С Остварење ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ ДРУГИ ПОРЕЗИ ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗ ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД.ФИЗИЧ. И ПРАВ.ЛИЦА МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА МЕМОР.СТАВКЕ ЗА РЕФ.РАСХОДА ИЗ ПРЕТХ.ГОД ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БК НА ИСТОМ НИВОУ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 22 ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА ПРИМАЊА ОД ПРОД.ДОМ.ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖ. И ПРОД.ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВ УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

18 18. strana/oldal Kontószám LEÍRÁS évi megvalósulás A JÖVED., A NYERESÉG ÉS A KAPITÁLIS NYERESÉG UTÁNI ADÓ A KERESETI ALAP UTÁNI ADÓ VAGYONADÓ A JAVAK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ EGYÉB ADÓK NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI AZ EGYÉB HATALMI SZINTEK TRANSZFER ESZKÖZEI A VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ JÖVEDELMEK A JAVAK ÉS A SZOLGÁLTATÁSOK ELADÁSÁBÓL EREDŐ JÖV MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK ÖNKÉNTES ÁTUTALÁSA A KÖZSÉG VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN JÖVEDELMEI MEMORAND. TÉTELEK A KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSE MEMORAND. TÉTELEK A TAVALYI KÖLTSÉGEK VISSZATÉRÍTÉSE AZ EGY SZINTEN TALÁLHATÓ KÖLTSÉGVETÉSI FELHASZNÁLÓK EGYMÁS KÖZÖTTI ÁTUTALÁSAI KÖLTSÉGVETÉSI JÖVEDELMEK FOLYÓ JÖVEDELMEK INGÓSÁGOK ELADÁSÁBÓL BEFOLYÓ BEVÉTEL 22 A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRM. BEVÉTELEK HAZAI ELADÓSÍTÁSBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSÁBÓL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Број конта О П И С Остварење ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ СОЦИЈ.ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАН.ПРЕД.И ОРГ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ НАКНАДЕ ЗА СОЦ.ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НАКНАДА ШТЕТЕ УСЛЕД ЕЛЕМ.НЕПОГОДА 9 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 58 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Број конта О П И С Остварење НАБАВКА ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 15 ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБ.НЕФИН.ИМОВ. 15 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОД.НЕФИН.ИМОВ ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАН.ИМОВИНУ

19 strana/oldal МАЊАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-БУЏЕТСКИ ДЕФ ПРИМ.ОД ЗАДУЖИВ.И ПРОД.ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВ.И НАБАВ.ФИНАН.ИМОВ. 15 ВИШАК ПРИМАЊА ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА Kontószám LEÍRÁS évi megvalósulás AZ ALKALMAZOTTAK FIZETÉSEI, JÁRULÉKAI ÉS PÓTLÉKAI A MUNKAADÓT TERHELŐ SZOCIÁLIS JÁRULÉKOK SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK AZ ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE KÖLTSÉGTÉRÍTÉS AZ ALKALMAZOTTAK RÉSZÉRE AZ ALKALMAZOTTAK JUTALMA ÉS EGYÉB KÜLÖN KIADÁSOK ÁLLANDÓ KÖLTSÉGEK UTAZÁSI KÖLTSÉGEK SZERZŐDÉSES SZOLGÁLTATÁSOK SPECIÁLIS SZOLGÁLTATÁSOK FOLYÓ JAVÍTÁSOK ÉS KARBANTARTÁS ANYAG A HAZAI KAMATOK FIZETÉSE AZ ELADÓSÍTÁST KÍSÉRŐ KIADÁSOK SZUBV.A NEM PÉNZÜGYI. KÖZVÁLLAL. ÉS SZERV. RÉSZÉRE AZ EGYÉB HATALMI SZINTEK TRANSZFER ESZKÖZEI EGYÉB PÓTLÉKOK ÉS ÁTUTALÁSOK A SZOCIÁLIS VÉDELEM TÉRÍTMÉNYE A KÖLTSÉGVETÉSBŐL A NEM KORMÁNYZATI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSA ADÓK, ILLETÉKEK ÉS BÜNTETÉSEK TERMÉSZETI CSAPÁSOK SORÁN KELETKEZETT KÁROK 9 FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉPÜLETEK ÉS ÉPÍTKEZÉSI LÉTESÍTMÉNYEK GÉPEK ÉS FELSZERELÉS NEM PÉNZÜGYI VAGYON 58 A NEM PÉNZÜGYI VAGYON KÖLTSÉGEI Kontószám LEÍRÁS évi megvalósulás HAZAI PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSE 15 ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE ÉS NEM PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSI KIADÁSA 15 KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZESEN A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK A NEM PÉNZÜGYI VAGYONBÓL SZÁRMAZÓ FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK JÖVEDELEM- ÉS BEVÉTELHIÁNY KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT A NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÓSÍTÁSÁBÓL ÉS ELADÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTEL ALAPTŐKE TÖRLESZTÉSE ÉS PÉNZÜGYI VAGYON BESZERZÉSI KIADÁSA. 15 BEVÉTELTÖBBLET PÉNZBEÁRAMLÁSI TÖBBLET Члан 9. Сходно одредбама члана 80. Закона о буџетском систему и на основу Одлуке Скупштине општине о неангажовању екстерног ревизора за завршни рачун буџета општине Ада за годину (''Службени лист општине Ада'', бр. 4/08), ова одлука не садржи извештај екстерне ревизије. Члан 10. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 9.szakasz A költségvetési rendszerről szóló törvény 80. szakaszának rendelkezéseivel összhangban, valamint azon határozat alapján, mely arról rendelkezik, hogy a képviselő-testület nem alkalmaz külső ellenőrt Ada Község évi költségvetése zárszámadásának ellenőrzésére (Ada Község Hiv. Lapja, 4/08 szám), a jelen határozat nem tartalmazza a külső felülvizsgálati jelentést. 10. szakasz A jelen határozat az Ada Község Hivatalos Lapjában való

20 20. strana/oldal ''Службеном листу општине Ада''. megjelenésétől számított nyolcadik naptól hatályos. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број: 400-3/ Ада, ПРЕДСЕДНИК СО АДА, Душан Телечки, с.р. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-3/ Dušan Telečki s. k. Ada, ADA KKT ELNÖKE 37./ На основу члана 29. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 9/02, 87/02, 66/05 и 85/06) и члана 28. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 1/ пречишћени текст) Скупштина општине Ада на седници одржаној дана године, донела је ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА ГОДИНУ Члан 1. У Одлуци о буџету општине Ада за годину (''Службени лист општине Ада'', број 19/2007), у члану 3., раздео 04, глава 01, позиција 84, у опису речи: ''Завршетак спортског пансиона'' замењују се речима: ''Учешће општине у инвестиционим програмима''. Члан 2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине Ада''. A költségvetés rendszeréről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye; 9/02, 87/02, 66/05 és 85/06 szám) 29. szakasza, valamint Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja; 1/2007 szám tisztázott szöveg) 28. szakasza alapján, Ada Község Képviselő-testülete a én tartott ülésén meghozta a HATÁROZATOT AZ ADA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSÁRÓL 1.szakasz Az Ada Község évi költségvetéséről szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja; 19/2007 szám) 3. szakasz, 04 felosztás, 01 fejezet 84 tételszámának megnevezése, a Sportpanzió befejezése, a következőre módosul A község részvétele beruházási programokban. 2.szakasz A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való közzétételének napjától számított nyolcadik napon lép hatályba. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број: 400-4/ Ада, ПРЕДСЕДИК СО АДА, Душан Телечки, с.р. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 400-4/ Dušan Telečki s. k. Ada, ADA KKT ELNÖKE 38./ На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник Републике Србије'', број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 28. тачка 7. и члана 82. став 1. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 1/2007-пречишћен текст) и члана 17. Одлуке о оснивању Ј.П. за рекреацију ''Адица'' Ада (''Службени лист општине Ада'' број 15/98 и 10/2005), Скупштина општине Ада, на седници одржаној године, доноси РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА Ј.П. ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА''АДА ЗА ГОДИНУ A közvállalatokról és a közérdeket szolgáló tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005 szám) 22. szakaszának 3. bekezdése, Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám tisztázott szöveg) 28. szakaszának 7. pontja és a 82. szakaszának 1. bekezdése, valamint az adai Adica Üdültetési Közvállalat megalapításáról szóló határozatnak (Ada Község Hivatalos Lapja, 15/98 és 10/2005 szám) a 17. szakasza alapján Ada Községi Képviselő-testülete a én megtartott ülésén meghozza a VÉGZÉST AZ ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT ÉVI MUNKAPROGRAMJÁNAK MÓDOSÍTÁSÁNAK ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

21 strana/oldal I. Даје се сагласност на Измену и допуну програма пословања ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада за годину, донетог од стране Управног одбора предузећа под бројем 31/2008 од године. II. Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. I. Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az adai Adica Üdültetési Közvállalat évi munkaprogramjának módosítását és kiegészítését, melyet az említett közvállalat igazgató bizottsága i keltezéssel, 31/2008 szám alatt hozott meg. II. A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број: 02-14/ Ада, ПРЕДСЕДНИК СО АДА Душан Телечки с.р. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-14/ Dušan Telečki s. k. Ada, ADA KKT ELNÖKE 39./ На основу члана 27. став 1. тачке 3. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (''Службени гласник РС'' број 25/2000, 25/2002, 107/2005 и 108/2005), члана 28. тачка 20. Статута општине Ада (''Службени лист општине Ада'', број 1/2007-пречишћен текст) и члана 17.став 1. алинеја 3. Одлуке о оснивању ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада (''Службени лист општине Ада'', број 15/98 и 10/2005), Скупштина општине Ада, на седници одржаној године, доноси РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ УПРАВНОГ ОДБОРА О УСВАЈАЊУ ЦЕНОВНИКА УСЛУГА JП ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА ЗА ГОДИНУ I. Даје се сагласност на одлуку Управног одбора о усвајању ценовника услуга ЈП за рекреацију ''Адица'' Ада за годину, која је донета на седници Управног одбора године. II. Ово решење се објављује у ''Службеном листу општине Ада''. A közvállalatokról és a közérdeket szolgáló tevékenységek végzéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 25/2000, 25/2002, 107/2005 és 108/2005 szám) 27. szakasz 1. bekezdésének 3. pontja, Ada Község Statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 1/2007 szám tisztázott szöveg) 28. szakaszának 20. pontja, valamint az adai Adica Üdültetési Közvállalat megalapításáról szóló határozatnak (Ada Község Hivatalos Lapja, 15/98 és 10/2005 szám) a 17. szakasz 1. bekezdésének 3. fordulata alapján Ada Községi Képviselő-testülete a én megtartott ülésén meghozza a VÉGZÉST AZ IGAZGATÓ BIZOTTSÁG ADAI ADICA ÜDÜLTETÉSI KÖZVÁLLALAT ÉVI SZOLGÁLTATÁS-ÁRJEGYZÉKÉNEK ELFOGADÁSÁRÓL SZÓLÓ HATÁROZATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Ada Község Képviselő-testülete jóváhagyja az igazgató bizottság i ülésén meghozott határozatát, mely az adai Adica Üdültetési Közvállalat évi szolgáltatás-árjegyzékének elfogadásáról szól. II. A jelen végzés Ada Község Hivatalos Lapjában jelenik meg. Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Ада СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АДА Број: 02-15/ Ада, ПРЕДСЕДНИК СО АДА, Душан Телечки с.р. Szerb Köztársaság Vajdaság Autonóm Tartomány Ada Község ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 02-15/ Dušan Telečki s. k. Ada, ADA KKT ELNÖKE 40./ На основу члана 30. тачка 7. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, 9/2002, 33/2004, 135/2004), члана 15. став 2. Одлуке о оснивању Јавног Комуналног Предузећа СТАНДАРД Ада ( Службени лист општине Ада, бр 7/2006 пречишћени текст), Скупштина Општине Ада, на седници одржаној дана години доноси Az önkormányzatról szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 9/2002, 33/2004, 135/2004 szám) 30. szakaszának 7. pontja, valamint az adai Standard Közművesítési Közvállat alapításáról szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 7/2006 szám tisztázott szöveg) 15. szakaszának 2. bekezdése alapján Ada Község Képviselő-testülete a én megtartott ülésén meghozza a

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 57. 11. szám 24. oldal 214.12.8. A helyi önkormányzatról szóló törvény ( SZK 129/7-es számú Hivatalos Közlönye ) 32. szakasza 1. bekezdésének 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА ГОДИНУ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СЕНТА ЗА 2009. ГОДИНУ 29. ДЕЦЕМБАР 2008. ГОДИНЕ С Е Н Т А На основу члана 25. Закона о буџетском систему ( "Службени гласник РС" број 9/2002, 87/2002,66/2005 и 85/2006), члана 47.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 28. 12. 2012. 2012. 12. 28. БРОЈ 11. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 5. и става 6. истог члана Закона о локалним

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 50. XLIX. ÉVFOLYAM 50.SZÁM 289./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2017. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL...6 290./

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2. SZÁM Страна 8. Година 2010. Службени лист општине Мали Иђош Број 2. 2. На

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII 10.12.2014. БРОЈ 28. XLVII. ÉVFOLYAM 2014.12.10. 28. SZÁM 158./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2015.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXXIII 16. јун 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 6. szám Topolya, 2011. június 16. Број 6. 16.06.2011. СТРАНА 96.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА D KÖZSÉG HIVTLOS LPJ ГОДИНА XXXIX. 19.12.2006. БРОЈ 19. XXXIX. ÉVFOLYM 19. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TRTLOM: OLDL: 107./ ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 107./ HTÁROZT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 24. 11. 214. 214. 11. 24. БРОЈ 13. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/29, 73/21,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVI. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. FEBRUÁR 17. Z E N T A 2. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010. sz. és 101/2010.sz.) 85. szakaszának 2. bekezdése, valamint

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLI ÉVFOLYAM 13.06.2005. 2005.06.13. БРОЈ 5. SZÁM 5 На основу члана 18. тачка 3. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, бр. 9/02

Részletesebben

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 23. XLV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 97. / ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУБУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2011.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XLVI 26. јун 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 9. szám Topolya, 2014. június 26. Број 9. 26.06.2014. СТРАНА 111. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11 Година XXXVIII 21. децембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 11. szám Topolya, 2006. december 21. Broј 11. 21.12.2006.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2014. DECEMBER 30. Z E N T A 133. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XXXVIII 8. јун 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 5. szám Topolya, 2006. június 8. Broј 5. 08.06.2006. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXVII 4. октобар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXVII 4. октобар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 8. szám Topolya, 2005. oktober 4. Broј 8. 04.10.2005. СТРАНА 113.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám

Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám Број 6. 28.05.2015. СТРАНА 166. OLDAL 2015.05.28. 6. szám 87. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 2. pontja (Szerb Köztársaság Hivatalos Lapja, 2007/129. szám), A költségvetési rendszerről

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, 2008. április 24. Broј 5. 24.04.2008. СТРАНА 27. OLDAL

Részletesebben

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal

ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE. Sorszám Tartalom Szám/oldal ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJÁNAK 2008. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Sorszám Tartalom Szám/oldal 16 A HELYI KOMMUNÁLIS ILLETÉKEK ÁRJEGYZÉKÉBEN SZEREPLŐ DINÁRÉRTÉKEK ÖSSZEHANGOLÁSA 4/35 35 A MOHOLI HELYI KÖZÖSSÉG ALAPSZABÁLYZATA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 23. 12. 2015. 2015. 12. 23. БРОЈ 14. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 10 - Година XLIV 20. дец 2012. г., Бачка Топола XLIV. évfolyam - 10. szám Topolya, 2012. december 20. Број 10. 20.12.2012. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XIV БРОЈ 7 КОВИН, 7. ЈУНА 2016. ГОДИНЕ АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ КОВИН 74. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 - Година XXXXIII 15. децембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. évfolyam - 12. szám Topolya, 2011. december 15. Број 12. 15.12.2011.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 12. XLVII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 69./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА БИБЛИОТЕКЕ "САРВАШ ГАБОР" АДА НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVIII 31. мај 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 10. szám Topolya, 2006. május 31. Broј 4. 31.05.2006. СТРАНА 57.

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2013. OKTÓBER 31. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012., 62/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXIX 7. јун г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXIX 7. јун 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 4. szám Topolya, 2007. június 7. Broј 4. 07.06.2007. СТРАНА 25. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE ZENTA KÖZSÉG KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 6. ÜLÉS 2012. december 7. A szövegben való könnyebb eligazodáshoz használja az Adobe Reader Bookmark funkcióját mailto:sekretarso@zenta-senta.co.rs Zenta község statútumának

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 9 Година XXXXI 18. септембар г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXI 18. септембар 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 9. szám, 2009. szeptember 18. Број 9. 18.09.2009. СТРАНА 2. OLDAL 2009.09.18.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

Број 14. 31.12. 2008. СТРАНА 337. OLDAL 2008.12.31. 14. szám 206. A költségvetési rendszerrıl szóló törvény 25. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 9/02., 87/02., 61/05. 66/05., 101/05, 62/06, 63/06, és 85/06.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XLV 27. јун 2013. г., Бачка Топола XLV. évfolyam 8. szám Topolya, 2013. június 27. Број 8. 27.06.2013. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

RENDELETET. 2. Zenta község a 2014. évben a költségvetési eszközökből az alábbi projektumokat fogja finanszírozni: Sors z.

RENDELETET. 2. Zenta község a 2014. évben a költségvetési eszközökből az alábbi projektumokat fogja finanszírozni: Sors z. SZERB KÖZTÁRSASÁG ZENTA KÖZSÉG A KÖZSÉG POLGÁRMESTERE SZÁM: 401-3/2014-II KELT: 2014.06.06-án ZENTA Az egyesületek munkaprogramjai finanszírozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 2/2013.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXVII. évfolyam 6. szám Topolya, 2005. július 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVII 28. јул 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 6. szám 2005. július 28. Broј 6. 28.07.2005. СТРАНА 87. OLDAL 2005.07.28. 6. szám

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXXI 9. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 7. szám Topolya, 2009. július 9. Broј 7. 09.07.2009. СТРАНА 217. OLDAL

Részletesebben