СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април г., Бачка Топола

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 5 Година XL 24. април 2008. г., Бачка Топола"

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XL 24. април г., Бачка Топола XL. évfolyam 5. szám Topolya, április 24.

2 Broј СТРАНА 27. OLDAL szám 17. A helyi önkormányzatról szóló törvény 32. szakaszának 1. pontja (SzK Hivatalos Lapjának 2007/129. száma) valamint Topolya Község Statútuma 33. szakaszának 1. pontja és 106. szakaszának 3. bekezdése (Topolya Község Hivatalos Lapjának 2002/6., 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2. száma) alapján Topolya Községi Képviselő-testülete a április 24-én megtartott ülésén meghozta az alábbi HATÁROZATOT TOPOLYA KÖZSÉG STATÚTUMÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 1. szakasz Topolya község Statútumának (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3, 2004/14 és 2006/2) 28.szakasza módosul és ezután így hangzik: «A község szervei: 1. a Községi Képviselő-testület 2. a Polgármester 3. a Községi Tanács 4. a Községi Közigazgatási Hivatal». 2. szakasz a 29. szakasz módosul és ezután így hangzik: «A Községi Képviselő-testület a község legfelsőbb szerve, mely az önkormányzatnak az Alkotmánnyal, Törvénnyel és e Statútummal megállapított alapvető feladatait látja el. A Községi Képviselő-testületet a képviselők alkotják, akiket közvetlen választással, titkos szavazás útján a polgárok választanak, a törvénnyel és a Statútummal összhangban.». 3. szakasz A 32.szakasz 3. bekezdése módosul és ezentúl így hangzik: «A képviselői mandátum megerősítésekor a Községi Képviselő-testület által kinevezett vagy hivatalba helyezett személyek egyéb megbízatása megszűnik». 4. szakasz A 33. szakasz 2. pontja után a 3. pontot kell beiktatni, mely így hangzik: «3. a község alaptevékenységéből eredő bevétele mértékének megállapítását, valamint a helyi illetékek és térítmények meghatározásának módját és mércéit». A 13. pont után a 14. pontot kell beiktatni, mely így hangzik: «Megválasztja és felmenti a Polgármestert, továbbá a Polgármester javaslatára megválasztja a Polgármester-helyettest, valamint a Községi Tanács tagjait.». A 14. pontot töröljük. Az eddigi 2. pont 3. ponttá válik, a 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., és 12. pontok 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. és 13. ponttá válnak. 5. szakasz A 34. szakaszhoz 3. bekezdés járul, mely így hangzik: «A Statútum, költségvetés és az urbanisztikai tervek meghozatalára a Községi Képviselő-testület összes képviselőjének szavazati többsége szükséges».

3 Broј СТРАНА 28. OLDAL szám 6. szakasz A 43. szakaszhoz 5. bekezdés járul, mely így hangzik: «A Községi Képviselő-testület elnökének a községnél állandó munkahelye lehet.» Az 5. bekezdés 6. bekezdéssé válik. 7. szakasz A 45. szakaszhoz 5. és 6. bekezdés járul, melyek így hangzanak: «A titkárnak helyettese lehet, mely a titkárt távolléte alatt helyettesíti. A Községi Képviselő-testület titkárának helyettesét ugyanoly módon és azonos feltételek között nevezik ki vagy váltják le mint a titkárt» 8. szakasz A 46. szakasz «2. Polgármester» alcíme módosul és ezentúl így hangzik: «2. A község végrehajtó szervei.» 9. szakasz A 47. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A község végrehajtó szervei a Polgármester és a Községi Tanács.» 10. szakasz A 48. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Polgármestert a Községi Képviselő-testület választja a képviselők soraiból, 4 éves megbízatásra, a Községi Képviselő-testület összes képviselőjének többségi szavazata által. A Polgármesternek helyettese van, aki a Polgármestert, annak távolléte vagy kötelességének ellátásában való akadályoztatása esetén helyettesíti. A Polgármester-jelöltet a Községi Képviselő-testület elnöke javasolja. A Polgármester-jelölt egy Polgármesterhelyettes-jelöltet javasol, a képviselők sorából, akit a Községi Képviselő-testület választ meg, a Polgármester megválasztásával azonos módon. A Polgármester és Polgármester-helyettes megbízatására való kinevezésekor megszűnik a Községi Képviselő-testületbe választott képviselői mandátuma. A Polgármester és a Polgármester-helyettes állandó munkahelye a községnél van.» A 49. szakaszt töröljük. 11. szakasz 12. szakasz Az 50. szakasz módosul és így hangzik: «A polgármester : 1. képviseli a községet és eljár annak nevében; 2. javasolja azon kérdések megoldásának módját, melyekről a Községi Képviselő-testület dönt; 3. utalványozó a költségvetés végrehajtásában; 4. irányítja és összehangolja a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját; 5. meghozza a törvény, a statútum és a Községi Képviselő-testület határozatai által felhatalmazva az egyéb aktusokat; 6. a statútumban és más, a Községi Képviselő-testület által meghozott aktusokban meghatározott feladatokat végez»

4 Broј СТРАНА 29. OLDAL szám Az , 53., és 54. szakaszokat töröljük. 13. szakasz 14. szakasz Az 55. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Községi Tanácsot a Polgármester, a Polgármester-helyettes valamint a Községi Tanács 9 egyéb tagja alkotja, mely testületet a Községi Képviselő-testület választ meg, 4 éves időszakra, titkos szavazással Községi Képviselő-testület összes képviselőjének szavazati többségével. A Községi Tanácstag-jelölteket a Polgármester javasolja. A Polgármester-választáskor a Községi Képviselő-testület egyben a Polgármester-helyettes és a Községi Tanács tagjainak megválasztásáról is dönt. A Polgármester a Községi Tanács elnöke is. A Polgármester-helyettes, hivatalából eredően a Községi Tanács tagja. A Községi Tanács tagjai nem lehetnek egyben képviselők is, de egy vagy több, a község hatáskörét képező szakterülettel megbízhatóak. A Községi Tanács tagjául választott képviselőnek megszűnik a képviselői mandátuma». Az 56. szakaszt töröljük. 15. szakasz 16. szakasz Az 57. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Községi Tanács: 1. javasolja a statútumot, a költségvetést és más, Községi Képviselő-testület által meghozott határozatokat és aktusokat; 2. a Községi Képviselő-testület határozatait és más aktusait közvetlenül végrehajtja, vagy ezek végrehajtásáról gondoskodik; 3. határozatot hoz az ideiglenes pénzügyi támogatásról, abban az esetben, ha a Községi Képviselőtestület nem hozná meg a költségvetést a könyvelési év kezdete előtt; 4. felügyeli a Községi Közigazgatási Hivatal munkáját, semmissé nyilvánítja vagy megszünteti a Községi Közigazgatási Hivatal aktusait, amennyiben ezek nincsenek összhangban a törvénnyel, statútummal és más általános aktussal vagy a Községi Képviselő-testület határozatával; 5. másodfokú végzéseket hoz az igazgatási eljárás során, a polgárok, vállalatok, intézmények és egyéb szervezetek jogairól és kötelességeiről, a községi hatáskör illetékességi körébe tartozó igazgatási ügyekben; 6. gondoskodik, a Köztársasági illetve Tartományi jogkörből származó megbízatások végrehajtásáról; 7. hivatalába helyezi vagy felmenti a Községi Közigazgatási Hivatal vezetőjét. 17. szakasz Az 57. szakasz után új, 57 а., 57 b., 57 c., 57 d., és 57 е., szakaszok következnek, melyek így hangzanak: «57 а. szakasz A Polgármester képviseli a Községi Tanácsot, összehívja és vezeti ennek üléseit. A Polgármester felelős a Községi Tanács munkájának törvényességéért. A Polgármester köteles beszüntetni a Községi Tanács határozatának alkalmazását, amennyiben azt törvénytelennek találja. A Községi Tanács határozatképes, amennyiben ülésén jelen van az összes tagság többsége.

5 Broј СТРАНА 30. OLDAL szám A Községi Tanács a jelenlevő tagok többségi szavazatai alapján dönt, amennyiben a törvény vagy a községi Statútum nem ír elő másfajta szükséges többséget az illető kérdésben. A Községi Tanács szervezetét és munkájának, valamint döntéshozatalának módját e testület Ügyrendjével részletesebben szabályozzuk. 57 b. szakasz A Polgármester és a Községi Tanács rendszeresen jelentést tesznek a Községi Képviselőtestületnél, saját indítványra, vagy e testület igénylése folytán, mégpedig a Községi Képviselő-testület által meghozott határozatok és egyéb aktusok végrehajtásáról. 57 c. szakasz A Polgármester a megválasztási időtartamának lejárta előtt is felmenthető, a képviselők legalább egyharmadának indokolt javaslata folytán, a polgármester megválasztásával azonos módon. A Polgármester felmentésének javaslatát a Községi Képviselő-testület köteles megvitatni és ezen ügyben döntést hozni a Polgármesterhez benyújtott javaslat vételétől számított 15 napon belül. Amennyiben a Községi Képviselő-testület nem mentené fel a Polgármestert, a felmentési javaslatot benyújtó képviselők nem javasolhatják újra a Polgármester felmentését, az előző javaslat visszautasításától számított hat hónapon belül. 57 d. szakasz A Polgármester felmentésével megszűnik a Polgármester-helyettes, és a Községi Tanács mandátuma is. A Polgármester-helyettes, illetve Községi Tanácstag a megválasztása időtartamának lejárta előtt is felmenthető, a Polgármester, vagy a képviselők egyharmadának javaslatára, az illető személy megválasztásával azonos módon. A Polgármester-helyettes vagy Községi Tanácstag felmentési javaslatának benyújtásakor, a Polgármester köteles a Községi Képviselő-testületnek új Polgármester-helyettes vagy Községi Tanácstag megválasztásának javaslatát benyújtani, mely esetén együtt hozzák meg a felmentésről és a kinevezésről szóló határozatokat. A felmentett vagy lemondott Polgármester, a Polgármester-helyettes vagy Községi Tanácstag, hivatalában marad, s a folyó ügyeket intézi, az új Polgármester, Polgármester-helyettes vagy Községi Tanácstag megválasztásáig. 57 е. szakasz A Községi Képviselő-testület mandátumának megszűntével letelik a község végrehajtó szerveinek mandátuma is, azzal, hogy ez utóbbiak az illetékességüknek megfelelő folyó ügyeket az új Polgármester és Községi Tanács szolgálatba lépéséig továbbra is ellátják.» 18. szakasz A 62. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjét a Községi Tanács nevezi ki, közhirdetmény alapján, 5 éves időtartamra. A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjének helyettese lehet, mely a jegyzőt, annak távolléte vagy kötelessége végzésében való akadályoztatása esetén helyettesíti. A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjének helyettesét ugyanolyan módon és azonos feltételek mellett helyezik hivatalba, mint a jegyzőt. A Községi Közigazgatási Hivatal szervezeti egységeinek vezetőit a jegyző osztja be.»

6 Broј СТРАНА 31. OLDAL szám 19. szakasz A 63. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A jegyző, saját munkájáért és a Községi Közigazgatási Hivatal munkájáért a Községi Képviselőtestületnek és a Községi Tanácsnak felel. A község Statútumával és a Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezetével összhangban.» 20. szakasz A 64. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Községi Közigazgatási Hivatal szervezéséről szóló aktust a Községi Tanács javaslatára a Községi Képviselő-testület hozza meg. A Községi Közigazgatási Hivatal belső szerkezetéről és rendszeréről szóló aktust Községi Tanács jóváhagyásával a jegyző hozza meg.» 21. szakasz A 66. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Községi Közigazgatási Hivatalban egyes szakterületekre polgármester-helyettesek nevezhetőek ki (gazdasági fejlődés, városrendezés, alapfokú egészségvédelem, környezetvédelem, mezőgazdaság és egyebek). A Polgármester-helyettesek indítványokat eszközölnek, projektumokat javasolnak és véleményt alkotnak a saját szakterületüket érintő kérdésekről, emellett a Községi Közigazgatási Hivatal belső szervezéséről szóló aktussal megállapított, egyéb tevékenységeket is végeznek. A Polgármester-helyetteseket a Polgármester helyezi hivatalába és menti fel. A Községi Közigazgatási Hivatalban legfeljebb 3 Polgármester-helyettest nevezhetnek ki.» 22. szakasz A 70. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Községi Tanács hoz végzést a Községi Közigazgatási Hivatal és más vállalatok, szervezetek és intézmények illetékességi vitájában, amikor is a Községi Képviselő-testület határozata alapján a polgárok, jogi személyek vagy más ügyfelek, egy területre megbízott igazgatási szervek egyes jogairól döntenek. A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzője hoz végzést a belső, szervezeti egységek vitájában» 23. szakasz A 71. szakasz módosul és ezentúl így hangzik: «A Községi Közigazgatási Hivatal jegyzőjének kivételezéséről a Községi Tanács dönt. A Községi Közigazgatásnál dolgozó tisztségviselő kivételezéséről a jegyző dönt». 24. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 110-5/2008-IV Kelt: Topolya Fehér István s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke

7 Broј СТРАНА 32. OLDAL szám 18. A helyi önkormányzatról szóló törvény 41. szakasza (SzK Hivatalos Közlönye 2007/129. szám) és Topolya község Statútuma 33. szakaszának 1.pontja alapján, (Topolya Község Hivatalos Lapja 6/2002, 10/2002, 12/2002, 4/2003, 3/2004, 14/2004 és 2/2006) Topolya Községi Képviselő-testülete a április 24-én tartott ülésén meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A TOPOLYAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜGYRENDJÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS BŐVÍTÉSÉRŐL 1. szakasz A Topolya Községi Képviselő-testület Ügyrendjének (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/9, 2003/1, 2004/3 és 2004/14) 5 szakasza módosul, és ezentúl így hangzik: «A Képviselő-testület első, alakuló ülését e testület előző összetételének elnöke hívja össze, legkésőbb a választások eredményének kihirdetése utáni 15 napon belül. Az alakuló ülésen a legidősebb képviselő (korelnök) elnököl, aki felhatalmazással bír az alakuló ülés összehívására is, amennyiben a törvényes határidő alatt e testület előző összetételének elnöke ezt nem tenné meg» 2. szakasz A 6. szakasz módosul, és ezentúl így hangzik: «Az első, alakuló ülés napirendje, szabály szerint, tartalmazza: 1. A Mandátumvizsgáló Bizottság megválasztását; 2. A Mandátumvizsgáló Bizottság jelentését; 3. A képviselők ünnepélyes nyilatkozattételét; 4. A képviselő-testület elnökének megválasztását; 5. A képviselő-testület elnökhelyettesének megválasztását; 6. A képviselő-testület titkárának kinevezését; 7. A képviselő-testület titkárhelyettesének kinevezését, amennyiben e kinevezést javasolnák; 8. A Polgármester kinevezését; 9. A Polgármester-helyettes kinevezését; 10. A Községi Tanács megválasztását» 3. szakasz A 14. szakasz 2. bekezdésében a «10 képviselő» szavak helyett ezentúl «a képviselők egyharmada» áll. 4. szakasz A 17. szakasz 2. bekezdése módosul, és így hangzik: «Abban az esetben, ha az elnöklőt a képviselő-testület elnökjelöltjévé javasolják, a szavazást a legfiatalabb képviselő vezeti.» 5. szakasz A 28. szakaszhoz 4. és 5. bekezdés járul, melyek így hangzanak: «A képviselő-testület titkárának helyettese is lehet, aki a titkárt annak távolléte alatt helyettesíti. A képviselő-testület titkárának helyettesét ugyanolyan módon választják meg és mentik fel, mint a képviselő-testület titkárát.» 6. szakasz A 29. szakasz után a 29 а.., 29 b., 29 c., és 29 d. szakaszokat kell beiktatni, melyek így hangzanak:

8 Broј СТРАНА 33. OLDAL szám «29 а. szakasz A Polgármestert a Községi Képviselő-testület választja meg, a képviselők soraiból, 4 éves megbízatással, a Községi Képviselő-testület összes képviselőjének szavazati többsége által. A Polgármesternek helyettese van, aki a Polgármestert, annak távolléte, vagy feladatának ellátásában való akadályoztatása esetén helyettesíti. A polgármester-jelöltet a Községi Képviselő-testület elnöke javasolja. A polgármester-jelölt javasolja a polgármesterhelyettes-jelöltet a képviselők soraiból, s akit a Községi Képviselő-testület ugyanolyan módon választ meg, mint a Polgármestert. A Polgármesternek és a Polgármester-helyettesnek e kinevezésekre való megválasztása esetén megszűnik a Községi Képviselő-testületben betöltött képviselői megbízatása. A Polgármester és a Polgármester-helyettes állandó munkahelye a községnél van. 29 b. szakasz «A Községi Tanácsot a Polgármester, a Polgármester-helyettes, valamint a Községi Tanács 9 tagja alkotja, akiket a Községi Képviselő-testület választ meg, titkos szavazással, 4 éves megbízatással, a Községi Képviselő-testület összes képviselőjének szavazati többsége által. A Községi Tanács tagjelöltjeit a Polgármester-jelölt javasolja. A Polgármester-választás alkalmával, a Községi Képviselő-testület egyszerre dönt a Polgármesterhelyettes és a Községi Tanács tagjainak megválasztásáról. A Községi Tanács tagjai nem lehetnek egyben képviselők is, azonban megbízatást kaphatnak a község illetékességeinek egy vagy több területére. A Községi Tanács tagjául megválasztott képviselőnek megszűnik a képviselői mandátuma. 29 c. szakasz A Polgármester a megbízatási idejének letelte előtt is felmenthető, a képviselők legalább egyharmadának indokolt javaslatára, a megválasztásával azonos módon. A Polgármester felmentésének javaslatáról a Községi Képviselő-testület elnökéhez benyújtott javaslat vételétől számított 15 napon belül vitát kell nyitni és döntést kell hozni. Amennyiben a Községi Képviselő-testület nem mentené fel a Polgármestert, a felmentés javaslatát benyújtó képviselők nem ismételhetik meg a Polgármester felmentésére vonatkozó javaslat benyújtását, az előző javaslat visszautasításától számított hat hónapon belül. 29 d. szakasz A Polgármester felmentésével megszűnik a Polgármester és a Községi Tanács megbízatása. A Polgármester-helyettes, illetve a Községi Tanács tagja az illető személy megbízatási idejének letelte előtt is felmenthető, a Polgármester, vagy a képviselők legalább egyharmada által, a megválasztásával azonos módon A Polgármester-helyettes vagy a Községi Tanács tagjának felmentési javaslatával egy időben, a Polgármester köteles a Községi Képviselő-testületnek új Polgármesterhelyettes-jelöltet vagy Községi Tanácstag-jelöltet javasolnia, s ekkor a Községi Képviselő-testület a felmentésről és a kinevezésről szóló határozatot is meghozza. A felmentett vagy lemondott Polgármester, Polgármester-helyettes vagy Községi Tanácstag, szolgálatban marad, s a folyó ügyeket intézi, az új Polgármester, Polgármester-helyettes vagy Községi Tanácstag kinevezéséig. 7. szakasz A 11. szakasz után törölni kell a «Х. KÖZSÉGI TANÁCS» alcímet, valamint a 112-től 117-ig terjedő szakaszokat.

9 Broј СТРАНА 34. OLDAL szám 8. szakasz A 119. szakaszban a «Polgármester» szó helyett ezentúl «a Községi Tanács» áll. 9. szakasz A 120. szakasz 2. bekezdésében a «Polgármesternek» szó helyett ezentúl «a Községi Tanácsnak» áll. A 3. szakaszt töröljük. 10. szakasz A 122.szakasz 4. bekezdésében a «Polgármester» szó helyett ezentúl a «Községi Tanács» áll. 11. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított 8. napon lép életbe. KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET TOPOLYA Szám: 110-6/2008-IV Kelt: Topolya Fehér István s.k. a Községi Képviselő-testület elnöke 19. A helyi önkormányzatról szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/33, 2004/33 és 2004/135) 30. szakaszának 2. bekezdése, A költségvetési rendszerről szóló törvény (Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 63. szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 2. pontja alapján és a község Polgármesterének javaslatára, Topolya Község Képviselő-testülete, a április 24-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T TOPOLYA KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. szakasz Topolya község évi költségvetése folyó évi megvalósított bevételeinek és illetményeinek, illetve végrehajtott kiadásainak és költségeinek összege dinárokban a következő: - Megvalósított folyó évi bevételek és illetmények és korábbi évekből áthozott eszközök összesen ,15 - Végrehajtott folyó évi kiadások és költségek összesen ,47 - Az össz bevételek és illetmények és az össz kiadások és költségek különbözete ,68 2. szakasz A december 31-i állás mérlegében (1. Űrlap) az aktíva összege összesen ezer dinár, és a passzíva összege összesen ezer dinár, az alábbiak szerint:

10 Broј СТРАНА 35. OLDAL szám Gazdasági besorolás LEÍRÁS i ÖSSZEG (ezrekben) AKTÍVA 01 Az állandó eszközök között levő nem pénzügyi vagyon Épületek és építészeti létesítmények Felszerelés Telkek Erdők és vizek Nem pénzügyi vagyon előkészületben Nem pénzügyi vagyon Nem pénzügyi vagyon tartalékban Apróleltár tartalékai 550 O. ROVAT NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN Hosszúlejáratú pénzügyi vagyon Hazai részvény és egyéb tőke Pénzeszközök, nemesfémek, értékpapírok, követelések és rövidtávú ütemezések Zsiró- és folyószámlák Elkülönített pénzeszközök és akkreditívek Pénztár Értékesítésen alapuló és egyéb követelések Kifizetett előlegek, letétek és kauciók Aktív időbeli elhatárolások Elszámolt megfizetetlen kiadások Egyéb aktív időbeli elhatárolások ROVAT PÉNZÜGYI VAGYON ÖSSZESEN AKTÍVA ÖSSZESEN PASSZÍVA 21 Hosszúlejáratú kötelezettségek Egyéb hazai üzleti bankok által folyósított, hosszúlejáratú hitelekből eredő kötelezettségek Gazdálkodásból eredő kötelezettségek Hazai szállítók Passzív időbeli elhatárolások Elhatárolt megfizetett kiadások és költségek Elszámolt megfizetetlen bevételek és illetmények Egyéb passzív időbeli elhatárolások ROVAT KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN A tőkeforrások Tartós eszközökben levő nem pénzügyi vagyon Tartalékolt nem pénzügyi vagyon Pénzügyi vagyon Előző évekből áthozott, nem felhasznált eszközök Egyéb saját források Gazdálkodási eredmény megállapítása Bevételtöbblet - szuficit Előző évekből eredő felosztatlan bevételtöbblet ROVAT TŐKEFORRÁSOK ÉS MEGÁLLAPÍTOTT ÜGYVITELI EREDMÉNY ÖSSZESEN PASSZÍVA ÖSSZESEN

11 Broј СТРАНА 36. OLDAL szám 3. szakasz A 2007 január 1-jétől december 31-ig terjedő időszak bevételeinek és kiadásainak mérlegében (2. Űrlap) a nem pénzügyi vagyon eladásából megvalósított folyó évi összbevétel (7. és 8. rovat) összege ezer dinár és a megvalósított, nem pénzügyi vagyonra fordított folyó évi összkiadás (4. és 5. rovat) összege ezer dinár, a következő gazdasági besorolás szerint: Gazdasági besorolás LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezrekben) BEVÉTELEK ÉS JÖVEDELMEK 7110 Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Természetes személyek jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adója Keresetalap utáni adó Keresetalap utáni adó Vagyonadó Ingatlanok utáni időszaki adó Hagyaték, örökség és ajándék utáni adó Pénzügyi és tőkeátutalás után adó Vagyon utáni egyéb időszaki adók Javak és szolgáltatások utáni adók Egyedi szolgáltatások utáni adók 642 Javak igénybevétele és javak használatának vagy tevékenységek végzésének engedélyezése utáni adók, illetékek és díjak Egyéb adók Kizárólag vállalatok illetve vállalkozók által fizetett egyéb adók Egyéb hatósági szintek eszközátutalásai Egyéb hatósági szintek folyó évi átutalásai Egyéb hatósági szintek kapitális átutalásai Vagyonból eredő bevételek Kamatok Nem termelő vagyon bérlete Javak és szolgáltatások értékesítéséből eredő bevételek Javak és szolgáltatások értékesítéséből vagy piaci szervezetek általi 7421 bérletéből eredő bevételek Illetékek és díjak Javak és szolgáltatások nem piaci állami egységek által végzett mellékes értékesítése Pénzbírságok és elkobzott vagyoni haszon Szabálysértési pénzbírságokból eredő bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek Vegyes és meghatározatlan bevételek ÉS 8. ROVAT ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ELADÁSÁBÓL EREDŐ FOLYÓ JÖVEDELMEK ÉS BEVÉTELEK KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK 4110 Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Foglalkoztatottak fizetései és pótlékai Munkáltatót terhelő szociális járulékok Rokkantsági és nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Munkanélküliségi járulék 610

12 Broј СТРАНА 37. OLDAL szám 4130 Természetbeni juttatások Természetbeni juttatások Foglalkoztatottaknak való szociális juttatások Foglalkoztatottak gyermekeinek iskoláztatásával kapcsolatos kiadások Végkielégítések és segélyek A foglalkoztatottak egészségügyi kezelésének segélyezése Foglalkoztatottak térítményei Foglalkoztatottak térítményei Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Jutalmak, kedvezmények és egyéb külön kiadások Állandó költségek Pénzforgalom és bankszolgáltatások Energetikai szolgáltatások Kommunális szolgáltatások Távközlési szolgáltatások Biztosítási költségek Vagyon és felszerelés bérlete Egyéb költségek Útiköltségek Belföldi szolgálati utak költségei Külföldi szolgálati utak költségei Útiköltségek a rendes munka keretében Szerződésen alapuló szolgáltatások Adminisztratív szolgáltatások Számítógépi szolgáltatások Foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatos szolgáltatások Tájékoztatási szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Reprezentáció Egyéb általános szolgáltatások Szakosított szolgáltatások Mezőgazdasági szolgáltatások Oktatási, művelődési és sportszolgáltatások Orvosi szolgáltatások Természetvédelmi, tudományos és földmérési szolgáltatások Egyéb szakosított szolgáltatások Folyó javítások és karbantartás Épületek és létesítmények folyó javítása és karbantartása Felszerelések folyó javítása és karbantartása Anyagok Irodai anyag Anyagok a foglalkoztatottak képzésével és továbbképzésével kapcsolatban Anyagok a közlekedés szükségleteire Anyagok az oktatás, művelődés és sport szükségleteire Háztartási és vendéglátási anyagok Különleges rendeltetésű anyagok Belföldi kamatok kamatainak visszatérítése Más hatalmi szinteknek folyósított kamat-visszatérítések Belföldi nyilvános pénzügyi intézményeknek folyósított kamat-visszatérítések Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek évdíjai Nyilvános, nem pénzügyi vállalatok és szervezetek folyó évdíjai

13 Broј СТРАНА 38. OLDAL szám 463 Egyéb hatósági szinteknek szánt átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt folyó átutalások Egyéb hatósági szinteknek szánt tőkeátutalások Szociális védelmi térítmények a költségvetésből Költségvetési térítés a gyermekek és a család részére Költségvetési térítés halál esetén Költségvetési térítés oktatásra, művelődésre, tudományra és sportra Költségvetési térítés lakás- és életkörülményekre Egyéb költségvetési térítések Civil szervezetek támogatása A háztartásokat segélyező non-profit szervezetek támogatása Egyéb non-profit szervezetek támogatása Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok Egyéb adók Kötelező illetékek Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok Bíróságok és bírói testületek végzésein alapuló pénzbírságok Épületek és építmények Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények tőkeszintű karbantartása Tervezés Gépek és felszerelés Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sport-felszerelés Nem anyagi vagyon Nem anyagi vagyon ÉS 5. ROVATOK ÖSSZESEN - NEM PÉNZÜGYI VAGYONRA FORDÍTOTT FOLYÓ KÖLTSÉGEK ÉS KIADÁSOK Bevételek és jövedelmek hiánya - KÖLTSÉGVETÉSI DEFICIT A hitelből pénzelt, nem pénzügyi vagyonra fordított kiadások és költségek összege BEVÉTELI ÉS JÖVEDELMI TÖBBLET - SZUFICIT Ebből: a következő évre ütemezett, rendeltetésszerű többlet a következő évre ütemezett, elosztatlan többlet szakasz A bevételek és jövedelmek megvalósított többlete - a jelen Határozat 3. szakaszában szereplő ,85 dinár értékű szuficit áttevődik a következő évre és Topolya község évi költségvetéséről szóló határozattal meghatározott rendeltetésre lesz felhasználva. 5. szakasz A költségvetés költségvetési hiánya, elsődleges hiánya és összesített pénzügyi eredménye a következő:

14 Broј СТРАНА 39. OLDAL szám LEÍRÁS Gazdasági Költségv. besorolás jelsz. eszközök А. A KÖLTSÉGVETÉS ILLETMÉNYEI ÉS KIADÁSAI I. ÖSSZBEVÉTELEK FOLYÓ ÉVI BEVÉTEL Adóbevételek Jövedelem, tőkenyereség és nyeremény utáni adó Vagyonadó Javak és szolgáltatások utáni adó Nemzetközi kereskedelemre és átutalásokra kivetett adó (vám) Egyéb adóbevételek Szociális járulékok Adón kívüli bevételek Ebből megfizettetett kamatok Költségvetési bevételek Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevételek Adományok Átutalások II. ÖSSZKIADÁSOK FOLYÓ KÖLTSÉGEK Foglalkoztatottakkal kapcsolatos kiadások Áruk és szolgáltatások igénybe vétele Alapeszközök használata Kamatok törlesztése Támogatások Társadalombiztosításból eredő jog Egyéb kiadások Folyó évi átutalások Tőkekiadások Kapitális átutalások VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) III. A KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY (7+8)-(4+5) ELSŐDLEGES HIÁNY (MEGFIZETTETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZBEVÉTEL MINUSZ FIZETETT KAMATOKKAL CSÖKKENTETT ÖSSZKIADÁS) ( ) - (4-44+5) ÖSSZESÍTETT PÉNZÜGYI EREDMÉNY (III+VI) B. HITELYNYÚJTÁSON ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ILLETVE BESZERZÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK ÉS KIADÁSOK IV. ADOTT HITELEK TÖRLESZTÉSÉN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK V. ADOTT KÖLCSÖNÖKÖN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK 62 0

15 Broј СТРАНА 40. OLDAL szám VI. HITELTÖRLESZTÉSEN ÉS PÉNZBELI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉN ALAPULÓ ILLETMÉNYEK MÍNUSZ ADOTT HITELEKEN ÉS PÉNZBELI VAGYON BESZERZÉSÉN ALAPULÓ KIADÁSOK (IV-V) C. ADÓSSÁGVÁLLALÁS ÉS HITELTÖRLESZTÉS VII. ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNYEK Belföldi adósságvállalásból eredő bevételek Külföldi adósságvállalásból eredő bevételek VIII. ALAPÖSSZEG TÖRLESZTÉSE Alapösszeg törlesztése belföldi hitelezőknek Alapösszeg törlesztése külföldi hitelezőknek IX. SZÁMLAÁLLÁS VÁLTOZÁSA (III+VI+VII-VIII) X. NETTÓ FINANSZÍROZÁS (VI+VII-VIII-IX= - III) szakasz A ezer dinár összegű költségvetési hiány a 7. és 8. rovat keretében bejegyzett, nem pénzügyi vagyon eladásából származó folyó bevételek és jövedelmek valamint a 4. és 5. rovat keretében bejegyzett nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított a folyó költségek és kiadások különbsége. A 4. rovatban az üzleti bankoknál a község javára történt adósságvállalásból eredő bevételekből támogatott kiadásokat tüntettük fel, melyek a 9. rovat keretében lettek bejegyezve. A költségvetési hiánynak, a 9. rovat keretében bejegyzett ezer dinár értékű bevételekkel való helyesbítésével a valós eredmény tárul elénk, illetve a pénzügyi bevételek ezer dinár értékű többlete. 7. szakasz A január 1. és december 31. közötti időszakban eszközölt kapitális kiadásokról és pénzelésről összeállított jelentésben (3. Űrlap) ezer dinár összegű pénzügyi forrást és ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg az alábbi gazdasági osztályzás szerint: Számlaszám LEÍRÁS ÖSSZEG 2007-re (ezer din-ban) BEVÉTELEK 8 Nem pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon eladásából származó bevétel Belső tartozás helyesbítése Belföldi részvények és egyéb tőke eladásából eredő bevételek ÖSSZBEVÉTELEK KIADÁSOK 5 Nempénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások Épületek és építmények kiépítése Épületek és építmények kapitális karbantartása Tervezés Közlekedési felszerelés Irodai felszerelés Oktatási, művelődési és sport-felszerelés Nem anyagi természetű vagyon A tartozás alapösszegének visszafizetésére és pénzügyi vagyon 0 6 beszerzésére fordított kiadások ÖSSZKIADÁSOK TÖBBLETBEVÉTEL

16 Broј СТРАНА 41. OLDAL szám 8. szakasz január 1. és december 31. közötti időszak pénzügyi forgalmáról szóló jelentésben (4. Űrlap), ezer dinár összegű össz pénzügyi bevételt és ezer dinár összegű összkiadást állapítottunk meg. A pénzforgalom rovatok szerinti áttekintése a következő: Rovat száma LEÍRÁS évi ÖSSZEG (ezrekben) PÉNZBEÁRAMLÁS 7 Folyó bevételek Nem pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek 0 9 Adósságvállalásból és pénzügyi vagyon értékesítéséből eredő bevételek PÉNZBEÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZKIÁRAMLÁS 4 Folyó kiadások Nem pénzügyi vagyonra való kiadások Alapösszeg törlesztésének és pénzügyi vagyon beszerzésének kiadásai 0 PÉNZKIÁRAMLÁS ÖSSZESEN PÉNZBEÁRAMLÁS TÖBBLETE KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV ELEJÉN A pénzügyi kiadások helyesbítése a kifizetett költségek a 4., 5. és 6. rovatban nem nyilvántartott összegével 55 KÉSZPÉNZ-EGYENLEG AZ ÉV VÉGÉN A év végi készpénz-egyenleg állapotát ezer dinárban állapítjuk meg. 9. szakasz A költségvetés január 1. és december 31. közötti végrehajtása időszakáról készült jelentésben (5. Űrlap), mely a rendezett adatokra vonatkozik, a készpénz-beáramlás össz többletét ezer dinár összegben állapítjuk meg, az alábbi támogatási szintek szerint: Leírás Megvalósított bevételek és jövedelmek, valamint költségek és kiadások Költségvetésből Köztársaság Tartomány város Kkt források- Autonóm Község, Egyéb Adományokból Összesen ból A nem pénzügyi vagyon eladásából eredő folyó jövedelmek és bevételek (7. és 8. rovat) A nem pénzügyi vagyon beszerzésére fordított folyó költségek és kiadások (4. és 5. rovat) JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI TÖBBLET JÖVEDELMI ÉS BEVÉTELI HIÁNY A pénzügyi vagyon eladásából és adósságvállalásból eredő bevételek (9. rovat)

17 Broј СТРАНА 42. OLDAL szám A tartozás alapösszegének törlesztésére és pénzügyi vagyon beszerzésére fordított kiadások (6. rovat) BEVÉTELI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI TÖBBLET KÉSZPÉNZ-BEÁRAMLÁSI HIÁNY 424 KÜLÖN RÉSZ 10. szakasz A költségvetésnek a évben megvalósított bevételei és illetményei ezer dinárt, a költségvetés felhasználóinak egyéb forrásokból megvalósított bevételei és illetményei pedig ezer dinárt tesznek ki.. Topolya község költségvetése évi bevételeinek megvalósítása gazdasági besorolás szerint a következő: Gazdasági besorolás. 711 BEVÉTELNEM FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEK - 7. ROVAT JÖVEDELEM, NYERESÉG ÉS NYEREMÉNY UTÁNI ADÓ ÉVRE TERVEZETT JÖVEDELEM ÉVI MEGVALÓ- SÍTÁS A MEG- VAL. % Keresetek utáni adó , ,39 106, Önálló tevékenységből eredő jövedelem utáni adó , ,95 100, Vagyonból eredő jövedelem utáni adó , ,95 103, Egyéb jövedelemadók , ,21 109, ÖSSZESEN: , ,50 105, VAGYONADÓ Vagyonadó , ,43 102, Hagyaték és ajándék utáni adó , ,36 87, Nagyobb pénzügyletek utáni adó , ,70 101, Nevesített részvények és haszonrész utáni adó , ,62 55, ÖSSZESEN , ,11 101, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK UTÁNI ADÓ Zenei program szervezése utáni kommunális illeték , ,00 30, Reklámtábla használata utáni kommunális illeték , ,72 97, Tűzvédelemre szolgáló eszközök a megfizettetett biztosítási díj 6%-ából , ,87 94, Gépjárművek utáni adók Gépjármű tartása utáni kommunális illeték , ,70 102, Gépjárművek utáni évi díj , ,30 105, Mezőgazdasági föld rendeltetésének változtatása utáni térítés , ,80 2, Környezetszennyezés utáni térítés , ,20 103,41

18 Broј СТРАНА 43. OLDAL szám Tartózkodási illeték , ,00 81, Környezetvédelmi díj , ,80 89, Községi kommunális illetékek , ,84 78, ÖSSZESEN: , ,23 98, EGYÉB ADÓK Cégtábla utáni kommunális illeték , ,25 99, ÖSSZESEN: , ,25 99, NEMZETKÖZI SZERVEZETEK ADOMÁNYAI Nemzetközi szervezetek folyó évi adományai a község javára 0,00 0,00 0, ÖSSZESEN: 0,00 0,00 0, EGYÉB HATÓSÁGI SZINTEK ÁTUTALÁSAI Köztársaság folyó céleszközátutalásai a község javára , ,00 100, Köztársaság egyéb folyó évi eszközátutalásai ,00 0,00 0, VAT folyó évi céleszközátutalásai , ,83 90, Köztársaság kapitális céleszközátutalásai , ,71 94, VAT kapitális céleszközátutalásai , ,36 0, ÖSSZESEN: , ,90 99, VAGYONBÓL EREDŐ BEVÉTELEK Letéti eszközök kamataiból eredő bevételek , ,59 101,60 Terület- és telekhasználati díj kommunális illetékek , ,81 102, városi építési telek használati díja , ,48 103, ÖSSZESEN: , ,88 102, JAVAK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL Létesítmények bérbeadásából eredő bevételek , ,00 90, Községi közigazgatási illetékek , ,43 98, Telekrendezési díj , ,20 97, Községi igazgatási szervek bevételei , ,00 0, ÖSSZESEN: , ,63 95, PÉNZBÍRSÁGOK ÉS ELKOBOZOTT VAGYONI HASZON A község javára megítélt szabálysértési bírságokból eredő bevételek , ,00 60, ÖSSZESEN: , ,00 60,00

19 Broј СТРАНА 44. OLDAL szám 745 VEGYES ÉS MEGHATÁROZATLAN BEVÉTELEK Egyéb bevételek a község javára , ,55 124, ÖSSZESEN: , ,55 124, ROVAT ÖSSZESEN , ,05 102,31 8. ROVAT - NEM PÉNZÜGYI VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL EREDŐ ILLETMÉNYEK Állami tulajdonú lakások eladásából eredő illetmények 0,00 0,00 0, ROVAT ÖSSZESEN 0,00 0,00 0,00 9. ROVAT ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL ÉS TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY 911 HAZAI ADÓSSÁGVÁLLALÁSBÓL EREDŐ ILLETMÉNY Hazai ügyviteli bankoknál való adósságvállalásból eredő illetmények a község javára , ,00 0, ÖSSZESEN , ,00 0, HAZAI TŐKEÉRTÉKESÍTÉSBŐL EREDŐ ILLETMÉNY - 9. ROVAT Nyújtott hitelek törlesztésén alapuló illetmények 0,00 0,00 0, A privatizáció folyamatában való tőkeértékesítésből eredő illetmények , ,34 240, ÖSSZESEN: , ,34 240, ROVAT ÖSSZESEN , ,34 103,55 A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI , ,39 102, Helyi járulékok , ,27 71, A KÖLTSÉGVETÉS FOLYÓ ÉVI BEVÉTELEI ÉS ILLETMÉNYEI , ,66 99,14 ÖSSZESEN Előző évekből eredő felhasználatlan eszközök , ,49 99,96 KÖLTSÉGVETÉS RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ ESZKÖZÖK 2007-BEN , ,15 99,16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 Broј СТРАНА 62. OLDAL szám ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 13.szakasz Topolya község zárszámadása adatai az alábbi űrlapokon találhatóak: i állapotmérleg, a és közötti időszak sikermérlege, a és közötti időszakban a tőkekiadásról és tőketámogatásról szóló jelentés, a és közötti időszakban a pénzforgalomról szóló jelentés, a és közötti időszakban a költségvetés végrehajtásáról szóló jelentés A rendezés (konszolidáció) alkalmával (5. űrlap) a Kincstári Igazgatóság szabadkai fiókjának ellenőrzése és feldolgozása alatt álló zárszámadások adatait használtuk fel. Az előírt űrlapok mellett, a zárszámadás tartalmazza az írásos jelentéseket is, A költségvetési rendszerről szóló törvény 65. szakaszával összhangban. A Topolya község évi költségvetésének végrehajtásáról szóló határozat e zárszámadás alkotórészét képezi. 14. szakasz A Topolya község évi költségvetése zárszámadásáról szóló határozatot eljuttatjuk a Kincstári Igazgatósághoz, legkésőbb július 1-én. 15. szakasz E határozat Topolya Község Hivatalos Lapjában való megjelenésétől számított nyolcadik napon lép életbe. SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT TOPOLYA KÖZSÉG -KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET- Szám: /2008-III Kelte: Topolya Fehér István s.k., Topolya Községi Képviselő-testületének elnöke 20. A költségvetési rendszerről szóló törvény (SzK Hiv. Lapja 2002/9, 2002/87, 2005/66 és 2006/85 szám) 80. szakasza és topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/13, 2004/14 és 2006/2 szám) 33. szakaszának 5. pontja alapján, Topolya község Képviselő-testülete a április 24-i ülésén, meghozta az alábbi H A T Á R O Z A T O T A TOPOLYAI KÖZSÉG ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ZÁRSZÁMADÁSÁT VIZSGÁLÓ KÜLSŐ REVIZOR ALKALMAZÁSÁNAK MELLŐZÉSÉRŐL 1. szakasz E határozattal megállapítjuk, hogy Topolya község évi költségvetése zárszámadásának vizsgálatába külső revizort nem vonunk be. E szakasz 1. bekezdésének megfelelően Topolya község évi költségvetésének zárszámadása külső revizor jelentését nem tartalmazza.

38 Broј СТРАНА 63. OLDAL szám 2. szakasz E határozat a Topolya község Hivatalos Lapjában való közzététele utáni 8. napon lép hatályba. TOPOLYA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: /2008-IV Fehér István, s.k., Topolya, a Községi Képviselő testület elnöke 21. A közvállalatokról és közérdekű tevékenység végzéséről szóló törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 2000/25; 2002/25; 2005/107; 2005/108. és 2007/123. szám) és Topolya Község Statútumának 101. szakasza (Topolya Község Hivatalos Lapja, 2002/6; 2002/10; 2002/12; 2003/4; 2004/3; 2004/14. és 2006/2. szám) alapján Topolya község Polgármestere április 22-én meghozta az alábbi VÉGZÉST TOPOLYA TELEKRENDEZÉSI, ÚTGAZDÁLKODÁSI, KÖZMŰVESÍTÉSI ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÉSI ÉS -RENDEZÉSI KÖZVÁLLALATA ÁLTAL, AZ ÉPÜLETEK URBANISZTIKAI FELTÉTELEI KIVONATAINAK, OKIRATAINAK KIÁLLÍTÁSÁÉRT, A SZOLGÁLTATÁSOKÉRT, A KÖZTERÜLETHASZNÁLATÉRT FELSZÁMÍTOTT DÍJAZÁS ÉVI JÓVÁHAGYÁSÁRÓL I. Jóváhagyjuk a Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és rendezési Közvállalata által, az épületek urbanisztikai feltételei terv-kivonatainak, okiratainak kiállításáért felszámított díjazást (a továbbiakban: Telekrendezési Közvállalat) a évre, az alábbiak szerint: AZ ÉPÜLETEK URBANISZTIKAI TERVÉBŐL VAGY OKIRATÁBÓL VALÓ KIVONAT KIÁLLÍTÁSA DÍJ: dinár/ a befektetés értékének %-a - Feliratok, reklámtáblák, fényreklámok stb. kihelyezése 3.500,00 dinár - Vízszivattyúk, utcai áteresztők, emésztőgödrök és hasonlók 4.500,00 dinár - A polgárok szerelt garázsai és melléképületei 6.000,00 dinár - Bódék, autóbuszmegállók s más, ideiglenes jellegű építmények 6.000,00 dinár - A lakóépületek hozzáépítésének, ráépítésének és újjáépítésének urbanisztikai feltételei 9.400,00 dinár - Hétvégi házak, melléképületek és gazdasági épületek 9.400,00 dinár - Az 50 m 2 t nem meghaladó épületek üzleti helyiséggé való átalakítása 9.400,00 dinár - Az 50 m 2 t meghaladó gazdasági, kereskedelmi vagy hasonló épületek hozzáépítése 0,25 % - Földszintes, padlásszobás épületek 0,25 % - Többszintű családi házak és ikerházak 0,25 % - Többszintes lakóblokkok, társadalmi létesítmények, gazdasági és ipari épületek kiépítése vagy újjáépítése 0,20 %

39 Broј СТРАНА 64. OLDAL szám - Többszintes lakóblokkok, társadalmi létesítmények, gazdasági és ipari épületek kiépítése vagy újjáépítése feltételeinek kidolgozása, (minimális) anyagi költségek függvényében: - Az 500 m 2 t nem meghaladóra becsült befektetési értékű létesítmények - Az 500 m 2 t meghaladóra becsült befektetési értékű létesítmények 0,20 % 0,15 % - Norma 1.000,00 dinár/óra - Urbanisztikai ügyek, városrendezési tervek és tervanyag Szerb Mérnöki Kamara ( i) díjazása szerint II. Jóváhagyjuk a Telekrendezési Közvállalat szolgáltatásaiért felszámított díjazást a évre, az alábbiak szerint: A SZOLGÁLTATÁS ELNEVEZÉSE A FELSZÁMÍTOTT ÖSSZEG dinárban - A közterület terepi ellenőrzés melletti felbontásának jóváhagyása 5.000,00 - A műszaki iratanyag jóváhagyása 3.500,00 III. Jóváhagyjuk a Telekrendezési Közvállalat által felszámított, közterület-használati díjazást, a évre, az alábbiak szerint: KÖZTERÜLET /elnevezés/közterületbérleti KÖRZET DÍJAZÁS: dinár/m 2 díj BÓDÉK- havi bérlet I II, III, IV 600,00 450,00 SÖRKERTEK- napi bérlet I,II,III,IV 14,00 REKLÁMTÁBLÁK- évi bérlet I II,III,IV 2.250, ,00 VIDÁMPARKOK- napi bérlet I,II,III,IV 13,00 IV. E végzés megjelenik Topolya Község Hivatalos Lapjában, és április 23-án lép életbe. TOPOLYA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE Szám: 38-2/2008-IV Kelte: Topolya Bábi Attila s.k. Polgármester

40 Broј СТРАНА 65. OLDAL szám Sorszám T A R T A L O M OLDAL 17. Határozat Topolya község Statútumának módosításáról és bővítéséről Határozat a Topolya Községi Képviselő-testület Ügyrendjének módosításáról és bővítéséről Határozat Topolya község évi költségvetésének zárszámadásáról Határozat a topolyai község évi költségvetésének zárszámadását vizsgáló külső revizor alkalmazásának mellőzéséről Végzés Topolya Telekrendezési, Útgazdálkodási, Közművesítési és Településtervezési és -rendezési Közvállalata által, az épületek urbanisztikai feltételei kivonatainak, okiratainak kiállításáért, a szolgáltatásokért, a közterülethasználatért felszámított díjazás évi jóváhagyásáról 63. Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: Felelős szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a évre ,00 dinár. Befizetőszámla: Topolya község költségvetésének végrehajtása Topolya község Hivatalos Lapjára.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXVIII 06. јул 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 6. szám Topolya, 2006. július 06. Broј 6. 06.07.2006. СТРАНА 106.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVIII 29. септембар 2006. г., Бачка Топола XXXVIII. évfolyam 7. szám Topolya, 2006. szeptember 29. Broј 7. 29.09.2006. СТРАНА 129. OLDAL

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2013. JÚNIUS 10. Z E N T A 104 A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Lapja, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 és 93/2012) 32. szak., a helyi önkormányzatról

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXIX 15. новембар 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 8. szám Topolya, 2007. november 15. Broј 8. 15.11.2007. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година XXXIII 17. јануар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 1. szám Topolya, 2001. január 17. Број 1. 17. 01. 2001. СТРАНА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIII 27. фебруар 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 3. szám Topolya, 2001. február 27. Број 3. 27. 02. 2001. СТРАНА

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2010. JÚNIUS 15. Z E N T A 150. A helyhatósági választásokról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/2007. szám) 48. és 49. szakasza alapján Zenta Község Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V a Zentai Községi Képviselő-testület 2014. október 3-án 9,00 órai kezdettel, a Zentai Községi Képviselő-testület épületének nagytermében megtartott 30. üléséről. A jelenlevők létszámának

Részletesebben

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1.

R E N D E L E T E T A KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET KÉPVISELŐI ÉS A KÉPVISELŐ- TESTÜLETI MUNKATESTÜLETEK TAGJAINAK TÉRÍTMÉNYEIRŐL. 1. A helyi önkormányzatokról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 129/2007. szám) 32. szakasza 1. bekezdésének 6. pontja, valamint Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 1/2006. sz. egységes

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXVII 31. мај 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 4. szám Topolya, 2005. május 31. Broј 4. 31.05.2005. СТРАНА 63. OLDAL

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XXXXIII. Évfolyam 9. szám Topolya, 2011. november 3. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9 Година XXXXIII 3. новембар 2011. г., Бачка Топола XXXXIII. Évfolyam 9. szám, 2011. november 3. Број 9. 3.11.2011. СТРАНА 228. OLDAL

Részletesebben

TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám)

TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám) TÖRVÉNY AZ ÁLLAMI ÜGYÉSZI TANÁCSRÓL (A SZK Hivatalos Közlönye, 116/2008., 101/2010. és 88/2011. szám) I. ALAPRENDELKEZÉSEK A törvény tartalma 1. szakasz Jelen törvény az Állami Ügyészi Tanács (a továbbiakban:

Részletesebben

A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE

A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE STADION KKV SZABADKA A VÁLLALAT 2014. ÉVI MŰKÖDÉSI TERVE ALAPÍTÓ: SZABADKA VÁROS TEVÉKENYSÉGE: 9311 TÖRZSSZÁM: 08547718 Adóazonosító szám: 100847243 KSZESZ: 82521 SZÉKHELYE: SZABADKA A KINCSTÁRI IGAZGATÓSÁG

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 6 Година XXXIII 31. мај 2001. г., Бачка Топола XXXIII. évfolyam 6. szám 2001. május 31. Број 6. 31. 05. 2001. СТРАНА 76. OLDAL 2001. 05. 31. 6. szám

Részletesebben

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam

269. 270. Újvidék. 2006. május 31. 8 szám LXII évfolyam VAT Hivatalos Lapja - Megjelenik havonta kétszer és még szükség esetén öt nyelven - szerbhorvát, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven. - Kéziratokat nem őrizzük meg és nem küldjük vissza. - a Hirdetések

Részletesebben

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz

547. Újvidék. 2010. október 29. 19. szám LXVI. évfolyam. 4. szakasz Vajdaság AT Hivatalos Lapja megjelenik szükség szerint, öt nyelven: szerb, magyar, szlovák, román és ruszin nyelven.- Kéziratokat nem küldünk vissza - Hirdetések a díjszabás szerint. Újvidék 2010. október

Részletesebben

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV 2015. ÉVI MŰKÖDÉSI TERV Cégnév: Szabadkai Regionális Hulladéktároló Hulladékgazdálkodási Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: Szabadka, Lazar Nesic tér 1. Főtevékenység: 3811 Veszélyesnek nem minősülő

Részletesebben

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8.

CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY. Pécs, 2009. április 8. 1 CSALÁDVARÁZS A HARMONIKUS CSALÁDÉRT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY Pécs, 2009. április 8. 2 Alapszabály I. fejezet Általános rendelkezések 1./ Az Egyesület neve: CSALÁDVARÁZS A HARMÓNIKUS CSALÁDÉRT Egyesület

Részletesebben

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz

R E N D E L E T E T AZ EGYESÜLETEK MUNKAPROGRAMJÁNAK FINANSZÍROZÁSÁRÓL. 1. szakasz Az egyesületekről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 38. szakaszának 5. bekezdése, a helyi önkormányzatról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 129/07. sz.) 32. szakasza 1. bekezdésének

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLV. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2010. OKTÓBER 18. Z E N T A 193. A közúti szállításról szóló törvény (az SZK Hiv. Közlönye, 46/95., 66/2001., 61/2005. 91/2005. és 62/2006. szám) 7. szakasza és 36. szakaszának 1.

Részletesebben

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám

Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám Број: 12. 01.08.2014. СТРАНА 285. OLDAL 2014.08.01. 12. szám A helyhatósági választásokról szóló törvény 48. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 129/07., 34/10. és 54/11. sz.) alapján a 2014. július 31-én

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 2015. NOVEMBER 24. Z E N T A 159. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 2. bekezdése, Zenta község költségvetéséből

Részletesebben

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T

R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T R Á B A T A M Á S I V Í Z I K Ö Z M Ű T Á R S U L A T A L A P S Z A B Á L Y A I. Általános rendelkezések A társulat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII tv. és a gazdasági társaságokról szóló2006.

Részletesebben

SZENTTAMÁS KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Év XLVIII _Szenttamás, 11.06.2015. Szám: 8. Szükség szerinti kiadmány 67. A Helyi önkormányzatról szóló törvény 32. Cikkely 1. Bekezdés 2) pontja szerint ( Szerb Köztársaság

Részletesebben

A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések

A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY. I. Általános rendelkezések A 2013. március 28. napján tartott közgyűlésen elfogadott EGYSÉGES SZERKEZETBE foglalt ALAPSZABÁLY I. Általános rendelkezések 1. A hegyközség elnevezése : Szent György-hegy Hegyközség 2. A hegyközség székhelye:

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLVIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2013. SZEPTEMBER 4. Z E N T A A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009., 73/2010., 101/2010., 101/2011., 93/2012.,

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2011. évi mérlegéhez és eredménykimutatásához. 1. Általános rész KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2011 évi mérlegéhez és eredménykimutatásához 11 A társaság bemutatása, főbb adatai: 1 Általános rész A társaság neve : KECSKEMÉTI TERMOSTAR

Részletesebben

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület

Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Kolontár és környéke egészségéért Egyesület H-8468 Kolontár Arany János u. 33. Kolontár és környéke egészségéért Egyesület Általános rész: ALAPSZABÁLY 1. Egyesület neve: Kolontár és környéke egészségéért

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft. 2013. éves beszámolóhoz KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a KECSKEMÉTI TERMOSTAR Hőszolgáltató Kft 2013 éves beszámolóhoz A kiegészítő melléklet szerepe a számviteli törvény 88 -a értelmében, hogy számszerű és szöveges magyarázatot adjon

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Pécsely Község Önkormányzata P É C S E L Y Szám:201/ 59-39 /2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: A Képviselő-testület 2015. május 27-én 8:00-kor megtartott soron következő rendes üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014.

Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény. Közvetett támogatások. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014. 10. melléklet Követett és Közvetlen támogatások bemutatása 2014 (E Ft) Megnevezés Összeg Közvetlen támogatások Terv Tény Civil szervezetek működési támogatása 0 Közvetlen támogatások összesen 0 0 Közvetett

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. október 1-jén tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Komló és Térsége Tűzvédelméért Közalapítvány Alapító Okiratának

Részletesebben

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról

az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S az önkormányzat vagyonrendeletének megalkotásáról Tisztelt Képviselő-testület! A tavalyi év végén új önkormányzati

Részletesebben

SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG

SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AUTONÓM TARTOMÁNY TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG TÁJÉKOZTATÓ A TARTOMÁNYI PÉNZÜGYI TITKÁRSÁG MUNKÁJÁRÓL ÚJVIDÉK T a r t a l o m: 1. Általános adatok az állami szervről és a tájékoztatóról...

Részletesebben

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MIKLÓSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá

Részletesebben

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása

Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alapszabálya ALAPSZABÁLY. 1. Az Egyesület neve, székhelye és jogállása ALAPSZABÁLY A Csolnoki Fúvószenekar Közhasznú Egyesület alakuló közgyűlése az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének

Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Rákóczifalva Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének a 25/2004. (VII. 03.) a 12/2004. (IV. 30.) a 15/2009. (IX. 04.), a 16/2009. (IX. 29.), és a 16/2012. (IV. 27.), önkormányzati rendeletével módosított

Részletesebben

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T

A magyаrkanizsai községi költségvetés 2014. és 2015. évi E L Ő R E V E T Í T É S É T Број: 16. 18.07.23. СТРАНА 318. OLDAL 23.07.18. 16. sz ám A költségvetési rendszerről szóló törvény 27d. és 43. szakasza (Az SZK Hiv. Közlönye, 54/09., 73/10., 1/10., 1/11 és 93/12 sz.), a 23. évi, a 24-re

Részletesebben

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR

WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA 2010. JANUÁR 08. 1. oldal, összesen: 10 A WIN-D SPORTEGYESÜLET ALAPSZABÁLYA amely készült az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Polgári Törvénykönyv, a közhasznú

Részletesebben

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE

Kisszállás Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete 5/2011.(II.17.) RENDELETE Az önkormányzat költségvetése és zárszámadása mérlegrendszerének tartalmi követelményeiről Kisszállás Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya

MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG. alapszabálya MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG alapszabálya Az alapszabályt a 2007. megtartott közgyűlés fogadta el. 1. I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Szövetség: a./ neve: b./ rövidítése: c./ székhelye: d./ jelvénye:

Részletesebben

IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA

IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA IV. SZAKASZ AZ EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA BEVÉTELEK SAJÁT FORRÁSOK Cím Címsor 4 Az intézmények és egyéb uniós szervek állományához tartozó személyektől származó bevételek 47 303 000 44 794 000 49 750 773,28

Részletesebben

Eszközök és források értékelési szabályzata

Eszközök és források értékelési szabályzata ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG Levélcím: Telefon: Fax: BM-tel: BM-fax: E-mail: 1077 Budapest, Király u. 71. 441-1827 441-1794 441-1821 21-248 21-232 kozpontiiroda@opsz.hu J ó v á h a g y o m: Budapest, 2015.

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XLVI 25. април 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 7. szám Topolya, 2014. április 25. Број 7. 25.04.2014. СТРАНА 65. OLDAL

Részletesebben

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya

A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya A Lipóti Sporthorgász Egyesület Alapszabálya Az egyesület legfőbb szerve teljes terjedelmében áttekintette az egyesület 1999. szeptember 19.-én elfogadott, majd többször módosított alapszabályát a 2011.évi

Részletesebben

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Bevezető. Általános rendelkezések. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata. Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete Alsónémedi nagyközség Önkormányzatának 7/1999.(05.12.)sz. rendelete egységes szerkezetben a módosítására kiadott 8/2003. (04.26.), 16/2003.(11.03.), 13/2006. (X. 18.), 4/2007. (III. 08.), 4/2008. (III.

Részletesebben

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja

Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2016. február 12-i ülése 10. számú napirendi pontja Javaslat a Tolnáért - Tolna Megyei Térségfejlesztési Nkkft. szervezeti és működési szabályzatának

Részletesebben

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok

Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok Füzesabony Város Önkormányzat és Dormánd Község Önkormányzat képviselő-testületével 2014. március 27-én, közösen hozott határozatok 30/2014. (III.27.) képviselő-testületi határozat Füzesabony Város Önkormányzatának

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE

ALAPSZABÁLY. Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE ALAPSZABÁLY Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület PMKE 2 A Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A I. 1. Az Egyesület neve: Pesthidegkút és Környéke Mentő Egyesület Rövidített

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 20. XLVIII. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 77./ ОДЛУКA О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére . NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER Iktatószám: NGM/ /2015. A 2011. évi CXII. törvény 27. (5) bekezdése NEM NYILVÁNOS Készült 2015. 10. 21-én ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére az államháztartás számviteléről szóló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére 2. napirendi pont E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2014. december 11-i nyilvános ülésére Tárgy: Javaslat az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe.

M E G H Í V Ó. kezdődő ülésére a Polgármesteri Hivatal Dísztermébe. Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Bizottságának Elnöke 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Tel./Fax: (66) 386-122, (66) 283-288 Web site:

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata.

I. fejezet. Általános rendelkezések. 1. (1) Az önkormányzat hivatalos megnevezése: Rohod Község Önkormányzata. Rohod Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2014. (X.29.) önkormányzati rendelete A Képviselőtestület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról Rohod Község Önkormányzata önállóan, demokratikus

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A KÖR 2004 Informatikai Nonprofit Kft. 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. évi BESZÁMOLÓJÁHOZ I. I/1. Általános rész A vállalkozás bemutatása 1. A cég elnevezése: KÖR 2004 Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. A cég rövidtett elnevezése: 3.

Részletesebben

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök

Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 1 Az eeiesület székhelye: 7629 Pécs, Frankel Leó u. 4. Az e2yesület kérviselõie: Hrubi Józsefné elnök 2. 3. 4.? A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával Élõk Dél-dunántúli Egyesületének Alapszabálya A "DÉLI FÉNY" Epilepsziával

Részletesebben

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások

3. melléklet a 2016. évi törvényhez. A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 3. melléklet a 2016. évi törvényhez A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai I. Működési célú támogatások 1. Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 4 500,0 millió forint Az előirányzat

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 17. SZÁM 2014. DECEMBER 3. Z E N T A 131. Zenta község statútuma (Zenta Község Hivatalos Lapja, 5/2011. sz.) 78. szakaszának 1. pontja és Zenta községben az

Részletesebben

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről

Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről 43./ Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2008. (XI. 20.) számú rendeletét Sárrétudvari építészeti örökségének helyi védelméről Sárrétudvari Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya

A Leon- Cavallo Sportegyesület. Alapszabálya A Leon- Cavallo Sportegyesület Alapszabálya (egységes szerkezetbe foglalva a 2009.12.19-én, a 2010.03.13-án, 2014. május 27-én, és 2014. szeptember 30-án Balástyán elfogadott módosításokkal) I. Általános

Részletesebben

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet.

ALAPSZABÁLYA. elnevezésű, egyesületi formában működő társadalmi szervezetet. A ALAPSZABÁLYA Alulírott Alapítók az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 12. (1) bekezdése, illetőleg a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61. és következő

Részletesebben

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról

Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2011.(IV.28.) számú Önkormányzati rendelete a. Szervezeti és Működési Szabályzatról Sződ Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/0.(IV..) számú Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról Egységes szerkezetben Módosította Sződ Község Képviselő-testülete /0.(IV..)

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 6/2010. (I.18.) számú. h a t á r o z a t a. tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2010. (I.18.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala belső szervezeti tagozódásának és ügyrendjének megállapításáról

Részletesebben

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2010.(II.16.) számú rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről Bucsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló - többször

Részletesebben

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012.

DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. 1 A DÉL-DUNÁNTÚLI KERÉKPÁR-TURISZTIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA A MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN 2012. Az Egyesület Alapszabálya 2 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve és nevének

Részletesebben

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve.

MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. MAGYAR METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG ALAPSZABÁLY Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva. A módosított szövegrészek félkövér betűvel kiemelve. Budapest, 2014 I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. (1) Az egyesület

Részletesebben

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA

VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA VASUTASOK SZAKSZERVEZETE ALAPSZABÁLYA Elfogadta: a Vasutasok Szakszervezete Kongresszusa 2015. május 15-én A Vasutasok Szakszervezete jogfolytonosságát az önálló vasutas szakszervezeti mozgalom kezdetétől

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendelet megalkotására és kapcsolódó határozatok meghozatalára MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Pü.: 720004/2015. Üi.: Szilágyi Kornél Melléklet: 6 db Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Előterjesztés a Közgyűlés 2015. május 21. napján tartandó

Részletesebben

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA

A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA A MAGYARORSZÁGI TARTALOMSZOLGÁLTATÓK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYA Budapest, 2001. március 14. módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva: Budapest, 2006. július

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5 Година XLVI 28. фебруар 2014. г., Бачка Топола XLVI. évfolyam 5. szám Topolya, 2014. február 28. Број 5. 28.02.2014. СТРАНА 49.

Részletesebben

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS

REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰ INGATLANBEFEKTETÉSI ALAP ÉVES JELENTÉS 2009. REÁLSZISZTÉMA NYÍLTVÉGŰINGATLANBEFEKTETÉSI ALAP Éves jelentés a 2009-es üzleti évről I. Alapkezelő: Reálszisztéma Befektetési AlapkezelőZrt.

Részletesebben

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére

Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016. február 22-én megtartandó rendkívüli közgyűlésére Synergon Informatika Nyrt. v.a. 1108 Budapest, Kozma u. 2. info@synergon.hu www.synergon.hu Telefon: 399-5500 Fax: 399-5599 Előterjesztések és határozati javaslatok a Synergon Informatika Nyrt. v.a. 2016.

Részletesebben

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA

INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET ALAPSZABÁLYA AZ INTERCISA LAKÁSSZÖVETKEZET MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPSZABÁLYA Módosítások félkövér dőlt betűkkel szedve. A Lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény, valamint a módosításáról

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y A

A L A P S Z A B Á L Y A A MOST-HÍD PÁRT A L A P S Z A B Á L Y A (Egységes szerkezetben) Az Alapszabály a párt Közgyűlése által 2009. július 11-én jóváhagyott 1. sz. függelékkel, a 2009. november 21-én jóváhagyott 2. sz. függelékkel,

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Eszközök és források értékelési Szabályzata 2015. Szám: 05-5/234/2015. PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Pécs Megyei

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata Pitypang Sport Óvoda 2092 Budakeszi, Zichy Péter u. 31. Tel. /fax: 06-23/ 451-505 E-mail: postmaster@pitypangovi.t-online.hu OM 032936 Szervezeti és Működési Szabályzata Budakeszi, 2015. február 12. 0

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA

ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA Ikt. sz.: ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZATA 2014 A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Eszközök és források értékelési szabályzata a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

Részletesebben

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi

J E L E N T É S T. A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 54/2009. szám) 76. szakasza alapján megküldjük az alábbi SZERB KÖZTÁRSASÁG VAJDASÁG AT ZENTA KÖZSÉG KÖZSÉGI KÖZIGAZGATÁSI HIVATAL Költségvetési és pénzügyi osztály Kelt: 2010. 10. 15-én Z e n t a A költségvetési rendszerről szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye,

Részletesebben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben

A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben A Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtár Egyesület ALAPSZABÁLYA 2015. DECEMBER 7-TŐL egységes szerkezetben Az alapító tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA BEZDÉD HORGÁSZ EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA Továbbá a 2013. év szeptember hónap 07 napján az egyesületi közgyűlés módosításokkal egységes szerkezetben foglaltan fogadta el. I. Az egyesület adatai 1. Az egyesület

Részletesebben

2014. Tájékoztató Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala tevékenységérıl 5. 11.

2014. Tájékoztató Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala tevékenységérıl 5. 11. Tájékoztató Óbecse Községi Közigazgatási Hivatala tevékenységérıl 2014. 5. 11. A Községi Közigazgatási Hivatal vezetıjének helyettese Kovač Zoran okleveles jogász Tartalom: 1. BEVEZETİ RÉSZ... 7 2. ALAPADATOK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20.

ÉVES BESZÁMOLÓ. 2014. évi üzleti évről. Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02. Pécs, Tüzér u. 18-20. Pécs, Tüzér u. 18-20. ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. évi üzleti évről Cégjegyzékszám: 02-09-063561 Statisztikai számjel: 11362018-3530-113-02 Készült: 2014. december 31-i fordulónappal 2015. február 15-én Vida János

Részletesebben

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2011.(IV.1.) rendelete Szervezeti és Működési Szabályzatáról Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T

M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T M. B. SZ. P O O L B I L I Á R D S Z A K Á G A L A P & M Ű K Ö D É S I S Z A B Á L Y Z A T Preambulum A Magyar Biliárd Szövetség Pool szakága (a továbbiakban Pool Szakág ) a Magyar Biliárd Szövetség Alapszabálya

Részletesebben

2012. évi Éves beszámoló

2012. évi Éves beszámoló 1 1 0 8 5 4 4 1 4 9 3 9 1 1 4 0 6 Statisztikai számjel 0 6 1 0 0 0 0 0 8 3 Cégjegyzék száma Tisza Volán Zrt. a vállalkozás megnevezése 672Ő. Szeged, Bakay Nándor u. Ő8. 62/560111 a vállalkozás címe, telefonszáma

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1

2011. évi CLXXV. törvény. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 1 E szöveggel a kivonat hatályos: 2015.I.01- Elérhetőség e formában: www.maconka.hu

Részletesebben

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky

Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Pilisszentkereszt Község Polgármestere Starosta Obce Mlynky Cím: 2098 Pilisszentkereszt, Fő út 12. Tel.: 26/547-501, fax: 26/347-599 Mail: polgarmester@pilisszentkereszt.hu Web: www.pilisszentkereszt.hu

Részletesebben

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő

Berettyó Vízgazdálkodási Társulat Cg. 09 16 000005. cjsz. B E V E Z E T Ő B E V E Z E T Ő 1996. január 1-én lépett hatályba a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény és a végrehajtására kiadott 160/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet, amely részben új jogi helyzetet teremtett

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. 1 J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 14- én megtartott alakuló üléséről. Ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Nagy Szilárd

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA L. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2015. ÁPRILIS 01. Z E N T A 81. A közúti közlekedésbiztonságról szóló törvény (az SZK Hivatalos Közlönye, 41/2009., 53/2010., 101/2011., 32/2013. szám AB,

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK XXII. ÉVFOLYAM 11.sz. 2012. DECEMBER MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE 2 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI... 10-88. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról

MEGÁLLAPODÁS. többcélú kistérségi társulás létrehozásáról MEGÁLLAPODÁS többcélú kistérségi társulás létrehozásáról A győri statisztikai kistérség települési önkormányzatai a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban: Ötv) 41. (1) bekezdésben

Részletesebben

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint

73OME MÉRLEG-Eszközök Nagyságrend: ezer forint 73OME MÉRLEG-Eszközök Mód c d e f g h z 001 73OME1 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN 21 906 174-21 906 174 23 749 693 0 23 749 693 002 73OME11 A) Befektetett eszközök 13 765 859-13 765 859 15 547 422 0 15 547

Részletesebben

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend

2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 2012.06.14. Jogi és Ügyrendi Bizottság utólag felkerült napirend 1/ Napirendi pont A hulladékkezelési közszolgáltatás ellátására alapítandó gazdasági társaság társasági szerződésének jóváhagyása. HATÁROZATI

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 4 Година XXXV 19. јун 2003. г., Бачка Топола XXXV. évfolyam 4. szám 2003. június 19. Broј 4. 19.06.2003. СТРАНА 63. OLDAL 2003.06.19. 4. szám 49.

Részletesebben

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068

Éves beszámoló 01-09-562612. 1095. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 2013. Üzleti évről. a vállalkozás vezetője. a vállalkozás címe, telefonszáma 06-1-2056068 1 2 1 8 1 5 2 4 2 2 1 1 1 3 1 Statisztikai számjel 1-9-562612 Cégjegyzék száma a vállalkozás megnevezése FCSM Mélyépítő KFT. a vállalkozás címe, telefonszáma 195. BUDAPEST, Laczkovich u.1. 6-1-25668 Éves

Részletesebben

Magyar Gőzmozdonyokért és Vasútért Egyesület A L A P S Z A B Á L Y A 1 I. PREAMBULUM Magyarországon - részben a Közlekedési Múzeum, részben a MÁV tulajdonában/állagában, mintegy 150 megőrzött gőzmozdony

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXIX 26. април 2007. г., Бачка Топола XXXIX. évfolyam 3. szám Topolya, 2007. április 26. Broј 3. 26.04.2007. СТРАНА 19. OLDAL 2007.04.29.

Részletesebben

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület. 2014. szeptember 29-én megtartott nyílt ülésének. Jegyzőkönyve 102 12 /2014. Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestület 2014. szeptember 29én megtartott nyílt ülésének Jegyzőkönyve Nagyrév Község Önkormányzat Képviselőtestületének 56/2014. (IX.29.) számú határozata

Részletesebben

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya

Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének. egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének egységes szerkezetbe foglalt alapszabálya Budapest, 2001. március 14. Módosítva: Budapest, 2003. szeptember 11. Módosítva: Budapest, 2004. június 8. Módosítva:

Részletesebben