СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII 16.03.2010. БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM 2010.03.16. 2."

Átírás

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 2. XLII. ÉVFOLYAM SZÁM

2 Страна 8. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу члана 92. става 4. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009) и члана 31. става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош ( Сл. лист општине Мали Иђош бр. 13/2008- пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној године, носи следећу О Д Л У К У О ЕКСТЕРНОЈ РЕВИЗИЈИ БУЏЕТА OПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ I. Екстерну ревизију буџета oпштине Мали Иђош ће обавити лице које испуњава услове за обављање послова ревизије финансијских извештаја прописане законом којим се уређује рачуноводство и ревизија. II. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана бијања сагласности од стране Државне ревизорске институције. III. Ову одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине Број: / Пал Карољ, с.р. Датум: М А Л И И Ђ О Ш. 3. На основу члана 66. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009) и члана 31. става 1. тачке 7. Статута општине Мали Иђош ( Сл. лист општине Мали Иђош бр. 13/2008-пречишћен текст) Скупштина општине Мали Иђош, на седници одржаној године, носи следећу О Д Л У К У о изменама и пунама Одлуке о оснивању Фонда противпожарне заштите Општине Мали Иђош I. Овом Одлуком се врши измена и пуна Одлуке о оснивању Фонда противпожарне заштите Општине Мали Иђош ( Сл.лист општине Мали Иђош бр. 4/2001). Брише се члан 3. Одлуке. II. III. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Председник Скупштине општине Пал Карољ, с.р.

3 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 9. Датум: М А Л И И Ђ О Ш. 4. На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, 129/2007), Уредбе о мерама за сузбијање и уништавање коровксе биљке амброзија Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) ( Сл. гласник РС, 69/2006) и члана 31. став 1. тачка 7. Статута општине Мали Иђош ( Сл. лист општине Мали Иђош, бр. 13/2008-пречишћен текст) Скупштина општине на седници одржаној дана године, носи О Д Л У К У о мерама, начину и условима сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије ambrosia artemisiifolia l. (spp.) на територији општине Мали Иђош Члан 1. Овом Одлуком уређују се мере, услови, начин и поступак сузбијања и уништавања коровске биљке амброзије Ambrosia artemisiifolia L. (spp.) (у даљем тексту: коровске биљке амброзије) на територији општине Мали Иђош. Члан 2. Сузбијање и уништавање биљке амброзије обухвата уништавање ових биљака агротехничким мерама, хемијски звољеним препаратима и на механички начин кошењем и чупањем стабла биљке заједно са кореном. Члан 3. Обавезне мере сузбијања ширења амброзије су: 1. ревна примена агротехничких мера на пољопривредном земљишту и третирање корова звољеним хемијским препаратима или на механички начин 2. одржавање јавних зелених површина ревним кошењем траве 3. кошење или третман хемијским средствима површина дуж путног појаса, железничких пруга као и на обалама канала 4. окопавање, кошење или третман хемијским средствима површина уз пољске путеве на пољопривредном земљишту. Члан 4. На јавним зеленим површинама у границама грађевинског реона насељених места на територији општине сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије организује локално комунално предузеће. Члан 5. Физичка и правна лица су дужна да испред стамбеног, односно пословног објекта сузбијају и уништавају коровску биљку амброзију, као и унутар граница грађевинске, односно катастарске парцеле. Члан 6. Сузбијање и стално уништавање коровске биљке амброзије у путном појасу, пружном појасу и обалама вотокова врше правна лица која управљају путним правцем, железничком пругом, односно каналима. Члан 7. Власници и корисници пољопривредног и шумског земљишта, пашњака и rét као и носиоци права коришћења дуж пољских путева дужни су да сузбијају и уништавају коровску биљку амброзију.

4 Страна 10. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. Третиране површине у поступку уништавања коровске биљке амброзије имаоци и корисници земљишта дужни су да пријаве инспектору за заштиту животне средине. Члан 8. Надзор над применом ове Одлуке врши инспектор за заштиту животне средине. Члан 9. У вршењу инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да контролише да ли се спроводе мере сузбијања ширења коровске биљке амброзије из члана 3. ове одлуке, односно да ли се коровска биљка амброзија сузбија и уништава на начин прописан у члану 4., 5, 6, и 7. ове одлуке. Члан 10. У вршењу инспекцијског надзора инспектор је овлашћен да: нареди спровођење мера сузбијања ширења коровске биљке амброзије из члана 3. ове одлуке у одређеном року путем локалног комуналног предузећа или другог правног лица или предузетника спроведе наложену меру уништавања кошењем коровске биљке амброзије о трошку извршеника поднесе захтев за покретање прекршајног поступка. Уколико се приликом спровођења мере уништавања кошењем коровске биљке амброзије у смислу алинеје 2. става 1. овог члана установи да на површини на којој се врши спровођење мере, поред коровске биљке амброзије расте и друга коровска биљка, уништавање кошењем коровске биљке амброзије подразумева и уништавање кошењем и осталих коровских биљака. Члан 11. По жалби на решење инспектора за заштиту животне средине у другом степену решава Општинско веће. Жалба на решење инспектора не задржава извршење решења. Члан 12. Новчаном казном за прекршај казниће се лице које поступа супротно одредбама члана 3., члана 4., члана 5., члана 6. и члана 7. ове Одлуке: правно лице казном у износу од 5.000, ,00 динара одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 250, ,00 динара предузетник новчаном казном у износу од 2.500, ,00 динара физичко лице новчаном казном у износу од 250, ,00 динара. Члан 13. Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Сл. листу оштине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Председник Скупштине општине Број: / Пал Карољ, с.р. Датум: М А Л И И Ђ О Ш. 5. Нa oснoву члaнa 14. стaв. 4. Зaкoнa o пoљoприврeднoм зeмљишту ( Службeни глaсник РС бр. 62/2006), a уз сaглaснoст Министaрствa пoљoприврeдe, шумaрствa и вoдoприврeдe Рeпубликe Србиje брoj / oд гoдинe, Скупштинa oпштинe Мaли Иђoш нa ванредној сeдници oдржaнoj дaнa гoдинe, дoнoси О Д Л У К У О ДОНОШЕЊУ ГOДИШЊЕГ ПРOГРAМА ЗAШТИТE, УРEЂEЊA И КOРИШЋEЊA

5 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 11. ПOЉOПРИВРEДНOГ ЗEМЉИШТA НA ТEРИТOРИJИ OПШТИНE МAЛИ ИЂOШ ЗA ГOДИНУ 1. OПШТИ ДEO A. Гeoгрaфски пoлoжaj Oпштинa Мaли Иђoш сe нaлaзи у цeнтрaлнoм дeлу Бaчкe нa нaдмoрскoj висини oд 88 дo 112 мeтaрa. Oпштинa Мaли Иђoш зaузимa пoвршину oд 181 км 2 штo je 0.84 % територије AП Вojвoдинe. Oпштину Мaли Иђoш чинe три нaсeљa, oднoснo три кaтaстaрскe oпштинe: - Мaли Иђoш, - Лoвћeнaц и - Фeкeтић. Сл.1 Гeoгрaфски пoлoжaj oпштинe Мaли Иђoш Б. Грaницe oпштинe Пoдручje oпштинe сe грaничи сa сeвeрнe стрaнe oпштинoм Бaчкa Тoпoлa, сa зaпaдa oпштинoм Кулa и сa oпштинoм Врбaс, сa истoкa општином Бeчej и сa jугa oпштинoм Србoбрaн. Инфраструктурно је веома бро повезана са суседним општинама. Најзначајније саобраћајнице које прелазе територијом општине су међународни жељезнички и друмски правци. Поред аутопута Е-75 Нови Сад-Суботица (дужинe 15,7 км), преко територије општине пролазе магистрални пут М-22 Нови Сад- Суботица (17,8км) и регионални пут П-118 Фекетић Врбас (4,5км).Од Новог Сада општина је удаљена 56 км, а од Суботице 44 км. Ц. Oпшти пoдaци

6 Страна 12. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. Попречни профил рељефа у атару Малог Иђоша Рeчицa Кривaja тoкoм цeлe гoдинe имa вoду. Нajвeћи дeo дoбиja из пoдзeмних слojeвa и из aтмoсфeрских тaлoгa. Из aтмoсфeрe нajвeћу кoличину вoдe дoбиja у прoлeћe и jeсeн, a нajмaњe зими и крajeм лeтa. Дубинa вoдe у Кривaj сe тoкoм гoдинe кoлeбa и крeћe сe измeђу 52 и 110 цeнтимeтaрa. У aтaру oпштинe Мaли Иђoш, нa лeснoj зaрaвaни, сусрeћу сe oви типoви зeмљиштa: - чeрнoзeм кaрбoнaти (мицeлaрни) нa лeснoм плaтoу - ливaдскa цeрницa кaрбoнaтa нa лeснoм плaтoу - чeрнoзeм сa знaцимa oглejaвaњa у лeсу.

7 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 13. абела 1. Преглед површина пољопривредног земљишта по катастарским општинама пољопривредно земљиште у ха обрадиво пољопривредно земљиште у ха трстици и мочваре з њиве вртови воћњаци виногради ливаде укупно пашњаци р.бр. катастарска општина ( ) МАЛИ ИЂОШ 7138, ,0472 3, , , ,1652 0, ЛОВЋЕНАЦ 3332, ,0652 7, , ,0865 0, ФЕКЕТИЋ 5361, , ,7228 1, ,0940 0,3700 2,0016 Подаци су узети из Збирног прегледа површина и кат.прихода према начину коришћења и кат.класама СКН Бачка Топола у Малом Иђошу, стање

8 Табела 2. Преглед површина пољопривредног земљишта по облицима својине пољопривредно земљиште у ха обрадиво пољопривредно земљиште у ха р.бр. 1 катастарска општина МАЛИ ИЂОШ њиве вртови воћњаци виноград и ливаде укупно пашњац и трстиц и и мочвар е остало земљишт е 6 ( ) укупно облик својине ( ) приватна својина 5049, ,7441 3, , ,2644 2,1386 0,6841 4, ,4881 државна својина РС 2069, ,2631 0,1894 3, ,5477 9,0266 0,0232 3, ,6542 државна својина СРЈ

9 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна ЛОВЋЕНА Ц ФЕКЕТИЋ друштвен а својина 8, ,04 0 0,6479 9, ,3166 задружна својина 2, , ,4986 мешовит а својина други облици својине 8, , ,9128 приватна својина 3163, ,0075 7, , ,3643 0,2303 1, ,1663 државна својина РС 166, , ,5741 0, , ,117 државна својина СРЈ друштвен а својина 2, , ,2936 2, ,5113 задружна својина мешовит а својина други облици својине приватна својина 4005, , ,625 1, ,3624 0,37 2,0016 0, ,7482 државна својина РС 1284, ,1226 1, , ,0933 државна својина СРЈ друштвен а својина 61, , ,6992

10 Страна 16. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. задружна својина мешовит а својина други облици својине 8, , ,9391 Подаци су узети из Збирног прегледа површина и кат.прихода према начину коришћења и кат.класама СКН Бачка Топола у Малом Иђошу, стање године, број /2009

11

12 Табела 3. Површине пољопривредног земљишта по класама култура пољопривредно земљиште у ха класа I II III IV V VI VII VIII њиве 5504, , , , ,4378 3, вртови воћњаци 12, ,8036 6, виногради 52, ,5984 1, ливаде 8,2546 6,8132 1, пашњаци 0, ,9872 2, трстицимочваре 0 0,9376 2, УКУПНО 5577, , , , ,4378 3, Подаци су узети из Збирног прегледа површина и кат.прихода према начину коришћења и кат.класама СКН Бачка Топола у Малом Иђошу, стање године, број /2009 Табела 4. Одводњавање каналска мрежа цевна дренажа УКУПНО у ха у у у изграђено у ха функцији у ха изграђено у ха функциј и у ха изграђе но у ха функциј и у ха (38 345м) (38 345м) (1 200м) (1 200м) Подаци су узети од ДТД Криваја Бачка Топола и од предузећа са територије општине Мали Иђош Табела 5. Наводњавање широкозахва тне машине у тифони у кап по кап (миниорошава кишна крила у остало укупно ха ха ње)у ха ха у ха у ха Подаци су узети од ДТД Криваја Бачка Топола и од предузећа са територије општине Мали Иђош Табела 6. физичке мелиорације у ха Побољшање квалитета пољопривредног земљишта и мелиорације rét и пашњака мелиора ције rét хемијске биолошке и мелиорац мелиорације у пашњак остало укупно ије у ха ха а у ха у ха у ха Подаци су узети од ДТД Криваја Бачка Топола и од предузећа са територије општине Мали Иђош

13 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 19. Табела 7. Корисници пољопривредног земљишта у државној својини назив корисника и његова адреса површина земљишта коју користи (ха) исказано по катастарским општинама (ха) "ДОЖА ЂЕРЂ" ПД. ЗА РАТАРСКО-СТОЧАРСКУ ПРОИЗВОДЊУ БАЧКА ТОПОЛА, САЛАШ ,7765 к.о. Мали Иђош 35,7765 "НИКОЛА ЂУРКОВИЋ" ОСНОВНА ШКОЛА ФЕКЕТИЋ, БРАТСТВО 0,0981 к.о. Фекетић 0,0981 "ПУТЕВИ СРБИЈЕ" ЈП, БЕОГРАД, БУЛ.КРАЉА АЛЕКСАНДРА ,9278 "СРБИЈАВОДЕ" ЈВП, БЕОГРАД, БРОДАРСКА 17,8972 ЦЕНТАР ЗА СОЦ.РАД ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, БАЧКА ТОПОЛА ПЕТЕФИ БРИГАДА 32 8,8537 к.о. Ловћенац 24,7906 к.о. Фекетић 28,1372 к.о. Мали Иђош 12,4981 к.о. Ловћенац 3,8143 к.о. Фекетић 1,5848 к.о. Мали Иђош 8,5701 к.о. Фекетић 0,2836 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 25 0,0972 к.о. Мали Иђош 0,0972 ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР, СУБОТИЦА, АЛЕЈА МАРШАЛА ТИТА 31 1,1250 к.о. Мали Иђош 1,1250 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6 2,6433 к.о. Фекетић 2,6433 ЈП ЗА ГРАЂ.ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ, МАЛИ ИЂОШ, МАРШАЛА ТИТА 32 0,1800 к.о. Ловћенац 0,1800 МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА, ФЕКЕТИЋ, БРАТСТВО 30 0,5682 к.о. Фекетић 0,5682 к.о. Мали Иђош 2028,3698 МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ, БЕОГРАД, НЕМАЊИНА ,3824 ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, МАЛИ ИЂОШ, МАРШАЛА ТИТА 32 32,4953 к.о. Ловћенац 142,9922 к.о. Фекетић 1243,0204 к.о. Мали Иђош 5,2175 к.о. Ловћенац 16,9524 к.о. Фекетић 10,3254 укупно 3567, ,0447 Подаци су узети из Збирног прегледа површина и кат.прихода према начину коришћења и кат.класама СКН Бачка Топола у Малом Иђошу, стање године, број /2009 Табела 8. План прихода сопственог учешћа извор средстава (дин) Пренета средства из Програма ,32 Остварена средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму из (I година) ,38 Очекивана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму (III година) из табеле ,00 Планирана средства од закупа пољопривредног земљишта у државној својини по Програму (I година) ,38 Накнада од промена намене пољопривредног земљишта ,00 Очекивана средства од вансудских поравнања пољопривредног земљишта у државној својини за годину из табеле ,00 УКУПНО ,08

14 Страна 20. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. Табела 9. Програм утврђивања рава на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта површина у hа, број узорака предрачунска вредност улагања (дин) сопствено учешће конструкција финансирања други извори намене улагања (%) (дин) (%) (дин) комасација пољопривредног земљишта ,00 25, ,00 75, ,00 одводњавање пољопривредног земљишта 40 km ,00 94, ,00 5, ,00 наводњавање пољопривредног земљишта ,00 84, ,00 15, ,00 обележавање парцела државног земљишта ,00 100, ,00 уређење атарских путева 50 km ,00 94, ,00 5, ,00 уређење и опремање противградне службе ,00 100, ,00 уређење и опремање пољочуварске службе ,00 75, ,00 25, ,00 I УРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА , , ,00 подизање ветрозаштитних појасева садница ,00 80, ,00 20, ,00 утврђивање постојања опасних и штетних материја у пољопривредно земљиште 20 узорака ,08 100, ,08 II ЗАШТИТА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА , , ,00 остало , ,00 III СТУДИЈСКО- ИСТРАЖИВАЧКИ РАДОВИ КОЈИ ТРЕТИРАЈУ ПРОБЛЕМАТИКУ ЗЕМЉИШТА , ,00 0,00

15 Табела 9б Извештај о утрошеним средствима у за општину Мали Иђош површина у ха, број узорака предрачунска вредност улагања (дин) сопствено учешће други извори намене улагања планирано Програмом 2009 остварено планирано Програмом 2009 предрачунск а вредност по фактури планирано Програмом 2009 утрошено планирано Програмом 2009 утрошено у дин у % у дин у % у дин у % у дин у % Уређење и одржавање пољских путева у к.о. Мали Иђош 50 км 9 км , , , ,00 96, ,36 98, ,00 4, ,00 1,11 Опремање пољочуварске службе на територији три месне заједнице Противерозион е мере подизање ветрозаштитни х појасева у к.о. Мали Иђош Опремање пољочуварске службе на територији три месне заједнице 5 км² Опремање: заштитна одела, едукација, бицикла , , , ,00 84, ,60 75, ,00 15, ,00 24, ком. садница на 6.5 ха , , , ,00 80, ,00 57, ,00 20, ,00 42,46 УКУПНО: , , , , , , ,00

16 Страна 22. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. Табела 10. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2007 (III година закупа) редн и број назив правног/физичког лица број уговора 1 Romeo Rocco Faletta / Aнтaл Тoт / Aкoш Бeртoк / Кoрнeл Кeчкeш / ДOO Aгрирoмaгнa / Aтилa Тoт / Тихaмeр Пaп / Клара Торма 8 Митровић / Иштвaн Тoт / Зoлтaн Сeкe / Aлeксaндaр Урoшeв / Милaн Мудрeшa / ДOO Aгрирoмaгнa / Кaртaлиja Стaнкo / Тoт Иштвaн / Тoт Aтилa / Шaндoр Винцe / Лajoш Тoт / Aтилa Сaбo / Лaслo Урбaн / Aтилa Њирaди / период закупа (од-) укупан износ годишње закупнине по уговору (еуро) очекивани приход општине- 40%(еуро) преостали износ уплате (еуро) површина (ха) цена/ха (еуро) депозит (еуро) датум уплате средства обезбеђења , , , ,40 589, ,99 уговор о јемству , , ,93 526,77 128,67 хипотека , , , ,70 759, ,25 уговор о јемству , , , ,72 490, ,79 уговор о јемству банкарска , , , , , ,19 гаранција , , , , , ,81 уговор о јемству , ,60 922,79 369,12 87,01 922,79 меница , , ,62 453,85 110, ,62 меница , , , ,08 772, ,71 уговор о јемству , , , ,38 710, ,44 уговор о јемству , , , ,90 171, ,75 уговор о јемству , , , ,67 311, ,67 уговор о јемству банкарска , , , ,00 373, ,01 гаранција , , , ,98 337, , , , , ,69 436, ,22 уговор о јемству , , , ,82 361, ,54 уговор о јемству , , , ,46 330, ,14 уговор о јемству , , , ,22 343, , , , , ,13 416, ,82 уговор о јемству , , , ,87 318, ,18 уговор о јемству , , , ,19 318, ,98 уговор о јемству

17 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна Дoнaлд Сaбoлчки / ГМБ Грaђaмoнт AД / Aндрoцки Чaбa / Бeттинa Сaбoлчки / Рoжa Урбaн / Кaрoљ Сeкe / ПП Фeкeтић AД 28 Сомбор / ДOO СУБСТРAТУМ / Тибoр Хeгeдиш / Aнтaл Кoчиш / Jaнoш Тoт / Jaнoш Тoт / Чeдoмир Стoкућa / Лajoш Пeтри / Aкoш Вaргa / Кaзмeр Вaргa / Пeтeр Шили / ДOO Aгрирoмaгнa / ДOO Aгрирoмaгнa / Aнтaл Кoчиш / Лaслo Пaрoци / Лaслo Пaрoци / Вaргa Пeтeр / Влaдo Вукчeвић / Милojкo Сaвић / Миoдрaг Прaвилoвић / , , , , , ,03 уговор о јемству , , ,45 915,38 214, ,45 уговор о јемству , , , ,73 248, ,83 меница , , , ,10 392, ,76 уговор о јемству , , , ,32 318, ,29 уговор о јемству , , ,65 747,06 147, , , , , ,12 701,63 уговор о јемству банкарска , , , ,73 685, ,82 гаранција , ,32 557,43 222,97 54,61 557,43 меница , ,10 492,23 196,89 48,79 492, , , ,69 426,68 58,01 меница , ,09 585,26 234,10 105,73 меница , ,98 374,75 149,90 355,39 374,75 унапред плаћено , , , ,59 307, ,97 хипотека , , ,87 570,35 141, ,87 хипотека , , , ,18 384, ,95 хипотека , , , ,00 526, ,00 уговор о јемству банкарска , , ,47 919,39 220, ,47 гаранција банкарска , , , ,82 564, ,56 гаранција , , ,81 455,12 96, , , ,87 719,64 287,86 63,73 719,64 хипотека , , ,41 638,96 160, ,41 хипотека , ,10 423,12 169,25 42,89 423,12 уговор о јемству , , , ,96 258, , , , , ,22 196, ,04 хипотека , , , ,52 222,91 хипотека

18 Страна 24. Година Службени лист општине Мали Иђош Број Aндрoцки Иштвaн / Aндрoцки Пирoш / Дeжe Кoнц / Чaбa Сeл / Рaнкo Пaвићeвић / Рajкo Бaлaћ / Миoдрaг Пaвићeвић / ПП Фeкeтић AД 55 Сoмбoр / Eрикa Сaбoлчки / Рoлaнд Сaбoлчки / ПП Фeкeтић AД 58 Сомбор / Киш Мaриa / ЗЗ Фeкeтић / Лaслo Кaрoљи / Гaшпaр Лoди / Лaслo Ситaш / Пaрaцки Лaслo / Aндрoцки Пирoш / Лaслo Ситaш / ПП Фeкeтић AД 67 Сомбор / Вeљкo Крстић / Ђoрђe Милинoв / Милaн Дeбeљaчки / Лajoш Бeртoк / Aндрoцки Пирoш / Пaрaцки Лaслo / , , , ,65 787, ,13 меница , , , ,76 231, ,89 меница , , , ,77 214, ,42 хипотека , , ,59 505,84 119, ,59 хипотека , , , ,93 202, ,83 унапред плаћено , , , ,00 204, ,50 уговор о јемству , , ,06 824,02 152, ,06 унапред плаћено , , , ,14 275,32 уговор о јемству , , , ,56 183, ,90 уговор о јемству , , , ,80 183, ,01 уговор о јемству , , , , ,75 уговор о јемству , , , ,30 192, ,24 меница , , , ,10 355, , , , ,66 801,46 196, ,66 хипотека , , , ,41 347, ,02 хипотека , , , ,33 264, , , , , ,26 150, ,66 унапред плаћено , ,36 437,72 175,09 336,55 437,72 хипотека , ,10 396,10 158,44 39,26 396,10 уговор о јемству , , , , ,57 уговор о јемству , , , ,93 245, ,83 уговор о јемству , , , ,19 294, ,98 уговор о јемству , , , ,40 257, ,49 меница , ,10 499,92 199,97 51,47 499,92 унапред плаћено , ,36 601,59 240,64 49,98 601,59 унапред плаћено , ,36 965,11 386,04 74,16 965,11 меница

19 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна Миклoш Лoди / Миклoш Лoди / Тибoр Кoнц / Влaдимир Клaћ / Кaрoљ Пaл / Чaбa Бeртoк / Имрe Лoшoнци / Киш Мaриa / Дeжe Кoнц / ПП Фeкeтић AД 83 Сомбор / Фeрeнц Будaи / Киш Мaриa / ПП Фeкeтић AД 86 Сомбор / Миклoш Лoди / Фeрeнц Будaи / Миклoш Лoди / Миклoш Лoди / Aндрoцки Иштвaн / , ,10 75,38 30,15 7,78 75,38 меница , ,10 424,26 169,70 42,05 424, , , , ,14 455, ,35 хипотека , , ,81 821,92 196, ,81 унапред плаћено , ,88 121,31 48,52 12,17 121,31 меница , ,10 878,87 351,55 88,24 878,87 хипотека , , , ,49 772, ,72 меница , ,36 813,38 325,35 62,32 813, , ,10 392,15 156,86 38,87 392,15 уговор о јемству , , , , ,47 меница , ,99 50,42 20,17 4,78 50,42 унапред плаћено , ,36 794,45 317,78 61,07 794,45 уговор о јемству , ,04 632,81 253,12 66,56 меница , ,10 357,28 142,91 35,41 357,28 меница , ,98 230,02 92,01 21,79 230,02 меница , ,10 51,31 20,52 5,09 51,31 меница , ,06 12,88 5,15 1, ,00 унапред плаћено , ,36 413,05 165,22 31,66 413,05 УКУПНО 2913, , , , ,87 курс еура за израду табеле 95,00 40% у динарима ,00

20 Страна 26. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. Табела 10a. Извештај о уговорима о закупу пољопривредног земљишта у државној својини по програму 2009 (I година закупа) Бр. Назив физичког, односно правног лица укупна годишња закупнина по уговору (еур) бр. Уговора површина по уговору (ха) период закупа (од-) цена/ха(eур) 40% (еур) 1 Милимир Петковић / , , , ,15 2 АИК Бачка Топола / , , , ,72 3 Тот Етелка / , ,58 181,13 72,45 4 Фехер Золтан / , , , ,16 5 Киш Андреа / , , , ,36 6 Алба Агар / , , , ,80 7 Тот Етелка / , ,93 166,33 66,53 укупно 314, , ,18 курс еура за израду табеле 98,63 40 % у динарима ,38 Табела 11. Очекивана средства по основу вансудског поравнања за 2006/2007 годину редни број назив правног/физичког лица површина /ха/ рок плаћања укупан износ (еуро) износ уплате (дин) датум уплате очекивани износ уплате-40% (еуро) 1. ЗЗ ФЕКЕТИЋ ФЕКЕТИЋ , , ,78 ДА 2. ПП ФЕКЕТИЋ ФЕКЕТИЋ , ,20 НЕ АГРИРОМАГНА ДОО, 3. М.ИЂОШ , ,00 НЕ 4. ДП ДОЖА ЂЕРЂ, Б.ТОПОЛА , ,64 НЕ ТЕРТЕЉИ 5. ИШТВАН,ТРЕШЊЕВАЦ , ,04 НЕ 6. АИП ЊЕГОШ Ловћенац , ,09 НЕ УКУПНО , , ,75 курс коришћен за израду табеле 98, ,00 потписано поравнање (да-не)

21 Табела 12. Коришћење без плаћања накнаде Центар за социјални рад КО број посевног листа/листа непокретности број катастарске парцеле култура класа површина(ха) Мали Иђош њива 2 1, њива 3 2, њива 2 0, њива 3 2, њива 2 0, њива 3 1, њива 2 0, њива 3 0, њива 2 0, њива 3 0,7022 укупно 8,5701 Фекетић њива 1 0, њива 2 0, њива 2 0, /4 њива 1 0,0202 укупно 0,2136 УКУПНО 8,7837 Геронтолошки центар КО број посевног листа/листа непокретности број катастарске парцеле култура класа површина(ха) Мали Иђош њива 3 0, њива 4 0,3020 УКУПНО 1,1250 за пошумљавање Општини Мали Иђош КО број посевног листа/листа непокретности број катастарске парцеле култура класа површина(ха) Мали Иђош њива 1 0, пашњак 3 0, њива 3 0, њива 3 0, њива 3 0, њива 1 0, њива 3 0, воћњак 2 0,0843

22 Страна 28. Година Службени лист општине Мали Иђош Број њива 3 0, њива 1 0, њива 3 0, воћњак 2 0, њива 2 0, њива 3 0, rét 2 0, њива 3 1, њива 3 0, њива 3 0, њива 3 1, њива 4 0, њива 3 0, rét 2 0, њива 2 0, њива 3 0, њива 4 0,0689 УКУПНО 8,1073 Укупна површина за коришћење без накнаде: 18,0160 Табела 15. Преглед груписаних надметања КО потес- ГРУП А број јавног надме тања број листа непокре тности број катастарс ке парцеле под број култура и класа површина у м2 површина у ха државног удела боја напомен а Мали Иђош њива ,4864 зелена њива , њива , њива , њива , њива ,2228 укупно ,7765 Мали Иђош њива ,3811 плава њива , њива ,9151 укупно ,8771 Мали Иђош њива ,8265 пинк њива ,5252 укупно ,3517 Мали Иђош њива ,9476 жута њива ,4450 укупно ,3926 Мали Иђош њива ,1999 зелена њива , њива ,0901 укупно ,3938 Мали Иђош њива ,0947 црвена њива ,4493 укупно ,5440

23 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 29. Мали Иђош њива ,4496 жута њива ,1326 укупно ,5822 Мали Иђош њива ,9715 црвена њива ,3723 укупно ,3438 Мали Иђош њива ,2474 плава њива , њива ,2483 укупно ,6418 Мали Иђош њива ,4549 жута њива ,1612 укупно ,6161 Мали Иђош њива ,4054 зелена њива ,5722 укупно ,9776 Мали Иђош њива ,2582 пинк њива , њива , њива ,2978 укупно ,4488 Мали Иђош њива ,0869 жута њива ,4197 укупно ,5066 Мали Иђош њива ,4343 жута њива , њива ,7036 укупно ,2076 Мали Иђош њива ,8638 црвена њива , њива , њива ,9320 укупно ,8729 Мали Иђош њива ,4244 плава укупно ,4244 Мали Иђош њива ,4078 зелена њива ,5989 укупно ,0067 Мали Иђош њива ,0095 жута њива , њива , њива ,1916 укупно ,2349 Мали Иђош њива ,6465 црвена њива , њива ,2105 укупно ,6432 Мали Иђош њива ,6840 пинк њива ,0000 укупно ,6840 Мали Иђош њива ,8859 црвена њива ,0962 укупно ,9821

24 Страна 30. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. Мали Иђош њива ,8806 плава њива ,9478 укупно ,8284 Мали Иђош њива ,7135 црвена укупно ,7135 Мали Иђош њива ,5140 плава њива ,9198 укупно ,4338 Мали Иђош пашњак ,8331 зелена њива , њива ,3654 пашњак ,1458 укупно ,5782 Мали Иђош њива ,4743 плава њива ,0339 пашњак , rét , њива , њива ,0586 укупно ,0946 Мали Иђош њива ,4136 зелена њива ,5866 укупно ,0002 Мали Иђош њива ,2760 жута њива ,1912 укупно ,4672 Мали Иђош њива ,3057 плава њива ,4784 укупно ,7841 Мали Иђош њива ,7750 плава њива ,1389 укупно ,9139 Мали Иђош њива ,8488 зелена њива ,9365 укупно ,7853 Мали Иђош њива ,8935 жута укупно ,8935 Мали Иђош њива , њива ,8514 укупно ,5197 Мали Иђош њива ,9383 плава укупно ,9383 Мали Иђош њива ,2690 укупно ,2690 Мали Иђош њива ,4347 жута њива , њива ,2544 део укупно ,3568 Мали Иђош њива ,4000 зелена њива , њива ,8216

25 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 31. укупно ,8096 Мали Иђош њива ,3380 плава њива , њива , њива ,2640 укупно ,3001 Мали Иђош њива ,2430 жута укупно ,2430 Мали Иђош њива ,2717 пинк њива ,4119 укупно ,6836 Мали Иђош њива ,0760 црвена њива , њива , њива ,4691 укупно ,1244 Мали Иђош њива ,4142 црвена укупно ,4142 Мали Иђош воћњак ,7134 зелена воћњак ,4256 укупно ,1390 Мали Иђош њива ,3146 црвена њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива ,1403 укупно ,1496 Мали Иђош њива ,2081 плава њива , њива , њива , њива , њива ,2182 укупно ,5689 Мали Иђош њива ,5082 зелена њива , њива , њива ,4232 укупно ,4073 Мали Иђош њива ,7672 жута укупно ,7672

26 Страна 32. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 2. пашњак Мали Иђош ,1900 црвена воћњак , њива , њива , њива ,1721 укупно ,2181 Мали Иђош њива ,6413 зелена њива , њива , њива , њива , њива , њива ,1401 укупно ,5672 Мали Иђош rét ,3973 плава воћњак , пашњак , пашњак , пашњак , њива , њива , њива , пашњак , пашњак , њива ,3361 укупно ,7052 Мали Иђош пашњак ,0032 жута њива , њива , њива ,6871 укупно ,7954 Мали Иђош њива ,4649 зелена пашњак , воћњак , њива , њива ,9840 укупно ,1857 Мали Иђош њива ,0346 црвена њива , њива , њива , њива ,9175 укупно ,2230 Мали Иђош њива ,8397 плава њива , њива , њива ,8722

27 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна 33. укупно ,2643 Мали Иђош њива ,7172 пинк укупно ,7172 Мали Иђош њива ,5752 црвена њива , њива , њива , њива , њива , њива ,4308 укупно ,1994 Мали Иђош њива ,4319 зелена њива , њива ,2746 укупно ,0260 Мали Иђош њива ,2119 плава виногра д ,1894 укупно , њива ,0317 пашњак , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива ,0409 укупно ,5976 Мали Иђош њива , њива ,9666 укупно ,1932 Мали Иђош њива ,6813 зелена укупно ,6813 Мали Иђош њива ,0115 пинк њива ,4677 укупно ,4792 Мали Иђош њива ,1752 жута њива ,9812 укупно ,1564 Мали Иђош њива , њива ,8348 укупно ,1310 Укупно ,2333 Ловћенац њива ,3007 плава њива , њива , њива , њива , њива ,7224

28 Страна 34. Година Службени лист општине Мали Иђош Број њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива ,3759 укупно ,8263 Ловћенац њива ,5011 црвена њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива ,4203

29 Број 2. Службени лист општине Мали Иђош Година Страна њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива ,5967 укупно ,5969 Ловћенац њива ,1622 жута њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива ,4589 укупно ,3996 Ловћенац њива ,2220 зелена њива , њива , њива , њива , њива ,1271

30 Страна 36. Година Службени лист општине Мали Иђош Број њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива , њива ,6243 укупно ,8643 Ловћенац њива ,4414 укупно ,4414 власниц и осталог дела сусвојин е су два физичка и једно правно лице.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 11. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 8. септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept. 8-án 44. На основу члана 41. Закона о локалној самоуправи

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 13 XLVI. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 83./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ ПУТЕМ ЛИЦИТАЦИЈЕ NYILVÁNOS HIRDETÉS AZ INGATLAN ÁRVERÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 37. XLVIII. ÉVFOLYAM 37. SZÁM 165./ РЕШЕЊЕ О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА ЛОКАЛНОГ САВЕТА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 28 XLVI. ÉVFOLYAM 28.SZÁM 157./ УПУТСТВО О НАЧИНУ САСТАВЉАЊА И ДОСТАВЉАЊА ИЗВЕШТАЈА УДРУЖЕЊА (НЕВЛАДИНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА) О ОБИМУ И НАМЕНСКОМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 4. XLVII ÉVFOLYAM 4. SZÁM 7./ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 23 XLIII. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 131./ РЕШЕЊЕ O ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ ОДБОРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ''ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ'' VÉGZÉS A GYERMEKHÉT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 23. XLVII ÉVFOLYAM 23. SZÁM 111./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 9 XLV. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 17. / КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА PÁLYÁZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.09.2011. 2011.09.28. БРОЈ 11. SZÁM 98. На основу члана 32. става 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám

Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám Број: 3. 06.02.2015. СТРАНА 20. OLDAL 2015.02.06. 3. szám На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Сл. гласник РС, бр. 62/2006, 65/2008 други закон и 41/2009) и члана 1. Одлуке о

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 16. XLVIII. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 53./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТРОШКОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА ЕТАЖИРАЊА ЗГРАДА ЗА КОЛЕКТИВНО СТАНОВАЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 29. XLV. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 141. / ОДЛУКУ О ПРОГЛАШЕЊУ ЕЛЕМЕНТАРНЕ НЕПОГОДЕ СУШЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT AZ ELEMI CSAPÁS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII 13.01.2015. БРОЈ 1. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.01.13. 1. SZÁM 1./ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА ПУТЕМ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 38. XLVIII. ÉVFOLYAM 38. SZÁM 169./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ НА АЂАНСКОЈ И МОЛСКОЈ ПИЈАЦИ

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLV ÉVFOLYAM 30.12.2009. 2009.12.30. БРОЈ 15. SZÁM 48. На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09), члана 32. става 1. тачке 2.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 19. XLVII ÉVFOLYAM 19. SZÁM 75./ РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ СТВАРАЊУ И ПОБОЉШАЊУ УСЛОВА СТАНОВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 5. XLVI ÉVFOLYAM 5. SZÁM 11./ КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ МАТЕРИЈАЛНО УГРОЖЕНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 27. XLVIII. ÉVFOLYAM 27. SZÁM 128./ ЗАКЉУЧАК О ФОРМИРАЊУ ВАСПИТНИХ ГРУПА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ ''ЧИКА

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 25.02.2015. БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.02.25. 7. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 7. XLVIII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 16./ ПРАВИЛНИК О УТВРЂИВАЊУ КАТЕГОРИЈА ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈА МОГУ ДА КОРИСТЕ ЈЕДИНСТВЕНУ ПАРКИНГ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 2. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 28. МАРТ 2007. ГОДИНЕ 2007. MÁRCIUS 28. С Е Н Т А Z E N T A страна 13 oldal 6. На основу члана 17. и 29. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 28. XLV. ÉVFOLYAM 28. SZÁM 138. / O РАЗРЕШЕЊУ ОПШТИНСКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ПРОЦЕНУ ШТЕТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА A MEZŐGAZDASÁGI TERÜLETEKEN

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 17. SZÁM, ГОДИНА XLVIII ÉVFOLYAM 28. ОКТОБРА 2013. ГОДИНЕ 2013. OKTÓBER 28. С Е Н Т А Z E N T A 190. 765 766 767 768 191. 769 770 771 772 192. 773 774 775 776 193. 777 778 779 780 194. 781 782 783

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII. БРОЈ 9 XLI ÉVFOLYAM 9. SZÁM 35./ ОДЛУКA УСТАВНОГ СУДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ A SZERB KÖZTÁRSASÁG ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGÁNAK HATÁROZATA...3 36./ РЕШЕЊЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVI 05.03.2014. БРОЈ 3. XLVI. ÉVFOLYAM 2014.03.05. 3. SZÁM GODINA XLVI 05.03.2014. BROJ 3. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 27. 06. 2013. 2013. 06. 27. БРОЈ 7. SZÁM 19. На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 09.03.2015. БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.03.09. 10. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 10. XLVIII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 37./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА /ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IðOŠ ГОДИНА XLIV 27.04.2012. БРОЈ 6. XLIV. ÉVFOLYAM 2012.04.27. 6. SZÁM GODINA XLIV 27.04.2012. BROJ 6. Страна

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21.

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА СЕНТА - ZENTA 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. ГОДИНА XLII 9. SZÁM XLII. ÉVFOLYAM 21. ДЕЦЕМБАР 2007. ГОДИНЕ 2007. DECEMBER 21. СЕНТА - ZENTA 143. страна 308. oldal На основу члана 25.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLII БРОЈ 16 XLI ÉVFOLYAM 16. SZÁM 97./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ АДА 2010-2019. HATÁROZAT ADA KÖZSÉG FENNTARTHATÓ

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM

ГОДИНА XLVIII 22.10.2015. БРОЈ 31. XLVIII. ÉVFOLYAM 2015.10.22. 31. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 31. XLVII ÉVFOLYAM 31. SZÁM 152./ РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ

Részletesebben

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2015. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Ада за 2015.годину (у даљем тексту: буџет), састоје се од: А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 14 XLVI. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 85./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНЕ УСЛУГА У УСТАНОВИ ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ "ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ" АДА,

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 06.06.2007. 2007.06.06. БРОЈ 4. SZÁM На основу члана 124. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник PC'', број 39/02, 43/03, 55/04 и 101/2005) и члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 10. XLVI. ÉVFOLYAM 10.SZÁM 76. / ОДЛУКУ О УСЛОВИМА ПРИБАВЉАЊА И ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ, ОТУЂЕЊА ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ, ДАВАЊА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV 09.02.2012. БРОЈ 5 XLV. ÉVFOLYAM 2012.02.09. 5. SZÁM 6. / ОДЛУКА О НАЧИНУ ФИНАНСИРАЊА ИЛИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 24.септ. 2008. г. Kishegyes 2008. szept.24-én 46. На основу члана 43. став 5. Закона о локалној

Részletesebben

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа

П Р А В И Л Н И К о акредитацији представника јавних гласила на седницама скупштине општине Кањижа На основу члана 124. и члана 127. Пословника Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 17/2012), a у вези са чланом 10. Закона о јавном информисању ( Сл. гласник РС, бр. 43/2003, 61/2005,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLVI XLVI. ÉVFOLYAM ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 9. 9.SZÁM 41. / OДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG STATÚTUMA MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL...6

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 12. XLVI. ÉVFOLYAM 12.SZÁM 80. / ОДЛУКА О ПРОМЕНИ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА РЕКРЕАЦИЈУ ''АДИЦА'' АДА (ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 08.12.2006. БРОЈ 18. XXXIX. ÉVFOLYAM 18. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 100./ ОДЛУКA О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1. ГОДИНА XLII XLII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 31. ЈАНУАР 2007. ГОДИНЕ 2007. JANUÁR 31. С Е Н Т А Z E N T A страна 1 oldal 1. На основу члана 2. Закона о комуналним делатностима ( Службени гласник РС, број

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 23 XLIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM 127./ ОДЛУКA О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL... 4 128./

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM

ГОДИНА XLIII 28.05.2010. БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.05.28. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII БРОЈ 11 XLIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 42./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 29.11.2007. БРОЈ 17 XL. ÉVFOLYAM 17. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 93./ ОДЛУКА О МЕСНОЈ САМОУПРАВИ...3 93./ HATÁROZAT A HELYI ÖNIGAZGATÁSRÓL...3

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 8 Година XXXXI 30. јул г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 8 Година XXXXI 30. јул 2009. г., Бачка Топола XXXXI. Évfolyam 8. szám Topolya, 2009. július 30. Број 8. 30.07.2009. СТРАНА 251. OLDAL

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 82./ ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2014.ГОДИНУ HATÁROZAT ADA KÖZSÉG 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.11.2015. БРОЈ 22. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.11.30. 22. SZÁM GODINA XLVII 30.11.2015. BROJ 22.

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 9. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 2..септембра 2005 г Kishegyes 2005. szeptember. 2. 51. На основу члана 25. Статута општине

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 09. јуна. 2005 г. Kishegyes 2005. június 9.. 40. На основу члана 19. Одлуке о образовању месних

Részletesebben

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM

ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 2010.06.25. 13. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIII 25.06.2010. БРОЈ 13 XLIII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 72./ ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA

Részletesebben

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО

О Д Л У К У О ПРВОМ РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ЗА 2015. ГОДИНУ I.ОПШТИ ДЕО СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 08. 05. 2015. 2015. 05. 08. БРОЈ 5. SZÁM 4. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 3. Закона о буџетском систему

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Страна 1. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ Број 15. 1. Oldal ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 15. Szám СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 30. 12. 2014. 2014. 09. 10. БРОЈ

Részletesebben

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM

ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 2008.04.25. 11. SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLI 25.04.2008. БРОЈ 11 XLI. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ: 36./ ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2007. ГОДИНУ...3 TARTALOM: 36./ HATÁROZAT

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 26. XLIX. ÉVFOLYAM 26.SZÁM 117./ ОДЛУКА О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА МЕРА ПОДРШКЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКЕ РУРАЛНОГ РАЗВОЈА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 29. XLVII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 178./ ОДЛУКA О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XXXIX. 30.06.2006. БРОЈ 11. XXXIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 53./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ L ÉVFOLYAM 11. 7. 214. 214. 7. 11. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, број 54/29, 73/21, 11/21,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVI ÉVFOLYAM 07.12.2010. 2010.12.07. БРОЈ 10. SZÁM 55. На основу члана 100. став 3. и став 4. Статута општине Бечеј ( Службени лист општине Бечеј, број 13/2008 и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 29. 12. 2015. 2015. 12. 29. БРОЈ 15. SZÁM 34. На основу члана 43. став 1. у вези члана 47. став 1. Закона о буџетском систему

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 33. XLVIII. ÉVFOLYAM 33. SZÁM 157./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLV. évfolyam 14. szám Topolya, november 29. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 14 Година XLV 29. новембар 2013. г., XLV. évfolyam 14. szám Topolya, 2013. november 29. Број 14. 29.11.2013. СТРАНА 745. OLDAL 2013.11.29. 14.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 31. 08. 2015. 2015. 08. 31. БРОЈ 8. SZÁM На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС, број 54/2009, 73/2010,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 42. XLV. ÉVFOLYAM 42. SZÁM 209. / ПРАВИЛНИК О ЗВАЊИМА, ЗАНИМАЊИМА, ПЛАТАМА, НАКНАДАМА ТРОШКОВА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVII 30.01.2015. БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2015.01.30. 2. SZÁM GODINA XLVII 30.01.2015. BROJ 2. Страна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLV БРОЈ 13 XLV. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 39./ ОДЛУКА О РЕВАЛОРИЗАЦИЈИ УКУПНОГ ИЗНОСА САМОДОПРИНОСА УВЕДЕНОГ ОДЛУКОМ О УВОЂЕЊУ САМОДОПРИНОСАНА ПОДРУЧЈУ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА L БРОЈ 31. L. ÉVFOLYAM 31.SZÁM 136./ РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ПО ЗОНАМА НА ТЕРИТОРИЈИ

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KSHEGYES KÖZSÉG HVATALOS LAPJA Број 3. Szám Година XL Évfolyam Мaли Иђош 02.04.2008. г. Kishegyes 2008. ápr. 2. 5. На основу члана 28. став 1. тачка 3. Статута општине Мали

Részletesebben

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА K U L T U R N O - O B R A Z O V N I C E N T A R T H U R Z Ó L A J O S КОНКУРСНА ДОКУМЕНТAЦИЈА Набавка књига за потребе Културно-образовног центра Tурзо Лајош из Сенте, ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ Jавна

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XL. 25.07.2007. БРОЈ 11 XL. ÉVFOLYAM 11. SZÁM САДРЖАЈ : СТРАНА: TARTALOM: OLDAL: 69./ 70./ ОДЛУКА О II ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ АДА ЗА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Службени лист општине Чока бр. 15. страна 223. 04.08.2016. 57. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 28.02.2011. 2011.02.28. БРОЈ 2. SZÁM 69. На основу члана 92. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09,

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIV БРОЈ 14 XLIV. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 78./ ОДЛУКА О ДЕЛИМИЧНОМ ПРЕНОСУ ОСНИВАЧКИХ ПРАВА ОПШТИНЕ АДА НАД БИБЛИОТЕКОМ ''САРВАШ ГАБОР'' АДА НА НАЦИОНАЛНИ

Részletesebben

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál

Csóka, Nagykikinda és öt romániai község kérelmezi határátkelő nyitását Egyházaskérnél és Nákófalvánál билтен општине чока год. VIII број 64. фебруар 2014. www.coka.rs csóka község közlönye бесплатни примерак ingyenes példány VIII. évf. 64. szám 2014. február Иницијатива Чоке, Кикинде и пет румунских општина

Részletesebben

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6.

TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA. XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, november 6. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 12 Година XLVI 6. новембар 2014. г., XLVI. évfolyam 12. szám Topolya, 2014. november 6. Број 12. 6.11.2014. СТРАНА 315. OLDAL 2014.11.6. 12. szám

Részletesebben

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 5. Szám Година XXXVI Évfolyam Мaли Иђош 19. април. 2006 г. Kishegyes 2006. április. 19. 11 На основу члана 41., а у вези члана 12.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, április 15. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 3 Година XXXXII 15. април 2010. г., Бачка Топола XXXXII. Évfolyam 3. szám Topolya, 2010. április 15. Број 3. 15.04.2010. СТРАНА 212.

Részletesebben

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ГОДИШТЕ XLIII ÉVFOLYAM 23.02.2007. 2007.02.23. БРОЈ 1. SZÁM 1. 1. На основу члана 9. Закона о социјалној заштити и обезбеђивању социјалне сигурности грађана ( Сл. гласник РС,

Részletesebben

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 29. XLVIII. ÉVFOLYAM 29. SZÁM 143./ ОДЛУКА О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ АДА HATÁROZAT ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.12.2016. БРОЈ 40. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.12.29. 40. SZÁM GODINA XLVIII 29.12.2016. BROJ

Részletesebben

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ

LIST GRADA BEOGRADA АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА АКТИ УСТАВНОГ СУДА ОДЛУКУ ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXI Број 57 15. август 2017. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО На основу члана 5. Правилника о ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ГОДИНА XLV XLV. ÉVFOLYAM 1. / ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA БРОЈ 1 1. SZÁM ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ АДА ЗА 2012. ГОДИНУ ADA KÖZSÉG HELYI FOGLALKOZTATÁSI AKCIÓTERVE

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА. Година XXXIV - Број 33 НОВИ САД, 4. јул примерак 180,00 динара ВОДОВОД ,00 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXIV - Број 33, 4. јул 2015. примерак 180,00 динара Скупштина 403 На основу члана 24. тачка 23. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 08. 03. 2016. 2016. 03. 08. БРОЈ 5. SZÁM На основу члана 15. став 1. тачка 12. Закона о локалним изборима ( Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXX - Број 70, 31. децембар 2014. примерак 180,00 динара Скупштина 989 На основу члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада пречишћен текст ("Службени лист Града

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 04.07.2011. 2011.07.04. БРОЈ 9. SZÁM 90. На основу члана 79. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број 54/2009,

Részletesebben

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám

Број: СТРАНА 35. OLDAL szám Број: 15. 09.06.2016. СТРАНА 35. OLDAL 2016. 06.09. 15. szám На основу члана 9. и 104. Пословника о раду Скупштине општине Кањижа ( Сл. лист општине Кањижа, бр. 12/2015 пречишћен текст), на конститутивној

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LII ÉVFOLYAM 24. 11. 2016. 2016. 11. 24. БРОЈ 20. SZÁM 12. На основу члана 524. и 525. Закона о привредним друштвима ("Службени гласник

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVIII ÉVFOLYAM 9.1.212. 212. 1. 9 БРОЈ 9. SZÁM На основу члана 46. став 1. тачка 1. и става 4. истог члана и члана 47. Закона о локалним

Részletesebben

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám

Број: СТРАНА 282. OLDAL szám Број: 9. 27.07.2017. СТРАНА 282. OLDAL 2017. 07.27. 9. szám На основу члана 29. став 4. Закона о јавној својини ( Сл. гласник РС, бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVI БРОЈ 8. XLVI. ÉVFOLYAM 8.SZÁM 39. / РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ ПОМОЋИ ТАЛЕНТОВАНИМ УЧЕНИЦИМА И СТУДЕНТИМА

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVIII БРОЈ 14. XLVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 50./ О Г Л А С ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА HIRDETÉS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА БРОЈ 13. ГОДИНА XLV 6. ЈУЛ 2010. ГОДИНЕ С Е Н Т А 157. На основу члана 100. став 4. Закона о заштити животне средине ( Сл. гласник РС, бр. 135/05, 36/09 и 72/09), члана 4. Одлука о накнади за заштиту и

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLI Годишња претплата Број 16 Бач, 1 мај 2016. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 99. ИЗВЕШТАЈ о укупним резултатима избора

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ 1 ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 13.12.2011. 2011.12.13. БРОЈ 13. SZÁM 105. На основу члана 7. и 36. став 4. Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени

Részletesebben

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM

ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM SZÁM СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLIX БРОЈ 34. XLIX. ÉVFOLYAM 34. SZÁM 189./ ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ РАДИ ОТУЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ АДА NYILVÁNOS

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSEE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ LI ÉVFOLYAM 12. 03. 2015. 2015. 03. 12. БРОЈ 3. SZÁM 1. На основу члана 2. став 4. Закона о правобранилаштву ( Службени гласник РС, бр.

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLVII ÉVFOLYAM 30.03.2011. 2011.03.30. БРОЈ 4. SZÁM 72. На основу члана 8.Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник Републике

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АДА ADA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИНА XLVII БРОЈ 2. XLVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 4./ ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ ПРОЈЕКАТА И ЗА ТРОШКОВЕ ФУНКЦИОНИСАЊА НЕВЛАДИНИХ

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕЧЕЈ ÓBECSE KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ГОДИШТЕ XLIX ÉVFOLYAM 26. 04. 2013. 2013. 04. 26. БРОЈ 3. SZÁM 8. На основу члана 71. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС",

Részletesebben